ENTOM NORSK FORENING MEDLEMSHEFTE NR PRIKK-KART OVER NORSKE MEDLEMMER I NORSK ENTOMOLOGISK FORENING.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENTOM NORSK FORENING MEDLEMSHEFTE NR PRIKK-KART OVER NORSKE MEDLEMMER I NORSK ENTOMOLOGISK FORENING."

Transkript

1 NORSK ENTOM FORENING MEDLEMSHEFTE NR PRIKK-KART OVER NORSKE MEDLEMMER I NORSK ENTOMOLOGISK FORENING. TROMSO: 5 rnedlemmer. TRONDHEIM: 9 -"- BERGEN: 21 -"- STAVANGER: 4 -"- OSLO: 44 - (I -

2 ... V I SAMLER PCR EVERANDRE. lr~edlt-mene i?:orsk Sntomologisk Porening hcr en viss geo;;rzfisk fordeling i landet. L:ange reiser ogsci rund-t om i store orr&der i 10pet av en sesonc for 3 samle insekter. I ill. 'il de gruppene man selv er interessert i, fylles h8vcne/fellene ofte opp med store mengder av andre insekter. Disse slipper i'ri eller materialet blir ofte bare satt ti1 side og lagres ti1 ingen ngtte. V1 vll herved forsoke A ta opp lgjen den tamle idcen: "VI SAILER FGR HVARANDRL~I. De son vll delta for P ~otta ran4;et materlale, b0r o,,ss tll en vlss grad vzre vill~< t ~ 2 l s,-nl~ for andre. Skrlv ti1 selrrets:ren sllarect mulig. IIan vll d: :orsake S koordinere brevene. Senerc skziver ~edltmene dlrp1:tc ti1 hverandre. l)e som deltar bes vennlit:st send- inn en litcn rap- port om hvor vellykket dette prosjektet har vsrt, Sorslr,g ti1 f orbedrinkier etc. I- V i er allerede gcdt 1 gang ned feltsesongen 1977, rer TI gjar llkevel et iorsrak pa 3 fa dette 1 stand. P0lgcnd~~ onnl~~s:~lnr;er sendes tll,ebreteren, postboks 46, 1432 ~--,'~i:: Jeg onsker i'olgend~ niateriale inncamlet: a) hvilke insektgrupper b) fra hvilket geografisk omrrde c) hva slags biotoper d) evt. opplysninger om spesielle krzv vc-draren4~ innsamlingsmetode, preparerink, merkinr ecc. Jeg kan bidra med innsamling av folgende materiale: a) insektgrupper b) geografisk omrade c) biotop d) materialet blir innsamlet, evt. preparert pa folgende mate: # En oversikt over foreningens norske medlemmer og deres entomo- logiske interesser sthr for ovrig i dette heftet.

3 NOiiSKE EIZUTJE~DER I NOBSK ENTOhlCLCGISK FORENENG pr. 1. juni jilm, Ycrb Jnrii, Asvegen 13, 9400 Iiarstad. Coleoptera, Anc'.ersen, Aril6, Studentbxen Sogn 6204, -Oslo 8..;;ndersen, Johan, Zool. avd., Trornsa museum, 9000 T'romsra. Andersen, Knut, Skomvtcsvei 74, 5071 Loddefjord. Andersen, Trond, Zoologisk museum, C.us&plass 3, 5014 Bergen-Univ. Trichoptera. Aure, Odd Paul, Torbjsrnsvei 3, 6400 fjolde. Coleoptera, Heteroptera. ~ustarg, Oystein, Norsk institutt for skogforskning, 1432 as-nlh. Forstentomologi. Austreng, h:arit P., Statens plantevcrn, 1432 as-nlh. Heteroptera, landbruksentonologi. Bakke, All, Norsk institutt for skogforskning, 1472 As-I:LH. Lepidoptera, forstentomologi. Bakke, Bjarn, Piolvei 14, 5030 Landbs. Araneae. Bakke, Sigurd Andreas, Rgdyrveien 30, 1430 As. Bakken, Per, Irvetenveien 249, Oslo 6. Araneae. Bang, Christofer, Bakkeveien 9 D, 6100 Volda. hiacrolepidoptera. Beheim, Rolf, 3074 Skoger. Ccleoptera. Bengtson, Sven-Axel, Zoologisk museum, b.usbplass 3, 5014 Bergen-Univ. hrktisk entomologi. Bergan, Per, Zool. inst., Universitetet i Cslo, Blindern, Oslo 3. Bnobidae o ole opt era). Bjrarnstad, hders, Botnnisk hage, Trayen, Oslo 5. Coleoptera, spesielt tropiske. Bjbnes,,Jan P., Amtmann Prebensens gt. 5, 9800 Vadse. Odonata. Bore, i:ldar Geir, 4062 Klepp st. Papilionoidea (Lepidoptera), generell entomologi. Hrittain, John E., Zoologisk nuseum, Sarsgt. 1, Cslo 5. 3phemeroptera, Plecoptera. Brzndsnes, Lorten, Steecsberggt. 23, 2300 Hamar. Coleoptera, J,epidoptera. Christiansen, nengt, Zool. inst., Universitetet i Oslo, (slo 3. Arktisk entomologi. Christiansen, Erik, Norsk institutt for skogf orskning, s-NLH. Forstentomologi.

4 Uahlby, Rolf Christian, Rsnne, 7130 Brekstad. Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera. Duesund, Harald, Statens plantevern, 1432.k-li~FI. Heteroptera, Dsving, Kjell, Zoofysio1o~:isk inst., Universitetet i Oslo, Oslo 3. Fysiologi. Edland, Torgeir, Statens plantevern, 1432 As-NLH. ageland, B j nrn, Studpost 207, 1432 As-NLH. Scolytidae (Coleoptera). Ellefsen, Geir E., Steinurbakken 1, 3923 Skjelsvik. Noctuoidea (Lepidoptera). Ellingsen, Inger, Bod0 F;ymnas, 8000 Borls. hcari. Elvebakk, Arve, C-262, 7035 Noholt Studentby.. Engdal, Jostein, Rorsvik allc.5, 7000 Trondheim. Erikstad, Iijetil, Tamburbakken 7, 1440 Drnbak. Pardal, Rune, Osloveien 4, 1440 Drnbak. Carabidae, Cerambycidae, Scarabaeidae (Coleontera). Parsund ggmnas, 4550 P'arsund. Pinnanger, Svein, fivrevegen 13, Cttesta?%. p;ske, Leif liagnar, 'llversund. Araneae, ferskvannsinsekter, spesielt Coleoatera. Pjelddalen, Jac., Statens plantevern, 1472 i,s-n1.h. Landbruksentomologi. Fjellberg,!lrne, Loologisk museum, I.:usCplass 3, Pergen-llni.v. Collembola, Pjellberg, ::andi Eagen, Zoologisk musew., 5014 l3er~en-cniv. Coccinellidae (Coleoptera). Fjellheim, Arne, Zoologisk museum, h:usdplass 3, 501A nergen-1tr.i~. Trichoptera. Fjelstad, Sverre K., Klenetsrud, Cslo 12. Pramstad, Berit, 2022 GJerdrum. Trichoptera. Psrland, Bj~rn, Boks 3, Jelray, 1501 l!ioss. Granholm, Arne B., Cikeveien 6, 3700 Skien. Gravem, Finn R., Borgenveien 26 C, Oslo 3. Eapilionoidea (Lepidoptera), ferskvannsinsekter. Grimeland, Gisle, Notcdden olf. l~rerskole, 3670 Potodden. Ephemeroptera. Gr~sdal, Prode l~asse, Engsetdal, 6260 Slrod je. Hymenoptera, Lepirioptera. Gulbrandsen, Jan, Asbjwrn wverhvei 20, 7000 Trondheim. Noctuoidea. Hafslund, Per, 3401 Lierbyen. Hagen, Arne, Zool. inst., Universitetet i Cslo, Blir~di>rn, Cslo 3. Collembola.

5 Hagen, Asbjrarn, Lravenskioldsgt. 4, Cslo 2. E-ials, Arnstein, Statens forslmini.;sstasjon Holt, 9000 Tromsra. Landbruksentornologi. riamarsland, Arne T., 5060 Srareidgrend. Hauge, Erling, Zoologisk museum, T{Iuskplass 3, 5014 Bergen-IJniv. Araneae. Heimholt, Reidar, Ombergveien 9, Oslo 2. Hegstad, h., C-331, 7035 Moholt Studentby. Araneae. Hes jedal, ILBre, 5780 Kinsarvik. Hillestad, Rolf, 3093 Hildestad. Lepidoptera, spesielt skadedyr p& skog. Hjelde, Harald, 2100 Skarnes. Hofsvang, Lise, Brattvollveien 107, Oslo 11. Anthocoridae (~eteroptera). Hofsvang, Trond, Zoologisk institutt, NLH, 1432 As-NLH. Aphidiidae (Hymenoptera), Tipu1ida.e (Diptera). Holgersen, Holger, Bordv. Frafjordsgt. 7 A, F:rdl~. Auchenorrhyncha (Hornoptera), Pomicidae (IIynenoptera). Holter, Toralf, Boks 19, 1550 Ealen. Odonata, skogsinsekter. Horten gymnas, Borten. Hapar, Eline B., Solveien 121 B, Oslo 11. Aphidiidae (Hymenoptera), Syrphidae (Diptera). IIBgvar, Sigmund, Solveien 121 D, Cslo 11. Acanthosomidae, Cydnidae, I'ei;tatomidae, Collembola. Ihlebzk, Roar, 1940 Bjrarkelangen. Scutolleridae (iieteronterd Indregard, Tore, Terneveien 1, 8500 Narvik. Generell entomologi, spesielt Coleontera, Lepidoptere. Jastrey, John, c/o S. Eriksen, Natla~dsfjellet 54, 5030 LandBs. Jensen, Lita Greve, Zoologisk museum, Muskplass 3, 5014 Bergen-Univ. leeoptera, Neuroptera. Jonassen, Terje, Fjellvegen 16 A, 4300 Sandnes. Jonsson, Bror, Zool. inst. Universitetet i Oslo, Rlindern, Cslo 3. Chironornidae (~iptera) Jordal, John Bjarne, ksendal. Generell entomologi.. Kauri,,Hans, Zoologisk museum, h'iusdplass 3, 5014 Bergen-ITniv. Opiliones, Tabanidae (~iptera). Kielland, Jan, 4916 Boroy. Kjellsen, Ellen Kathrine, Stormyra, 9300 Pinnsnes. - Thysanoptera.

6 Kjmlseth, lurid, Plintvegen 24, 9022 Krokelvdalen. Chrysopidae (Neuroptera). Klausen, Finn Erik, Fosswinkelsgt. 28, 5000 Bergen. Araneae, Pseudoscorpiones. Knudsen, Per, Liaveien 25 B, 1430 As. Coleoptera, skadeinsekter i treverk. Kvalheim, Olav, Aug. Cappelens gt. 3 A, Oslo 3. Kvamme, Brynjulv, Troms~ larerskole, 9000 Tromsm. Kvamme, Torstein, Norsk institutt for skogforskning, 1432 As-NLH. Kvammen, Per Ivar, Einerveien 14, 2400 Elverum. Ephemeroptera, Chironomidae (Diptera)..Kvifte, Gotfred I., Skogveien 38, 1430 ks. Cdonata, Orthoptera. Langfjzran, Dag, Vestre Tunh~gda 13, 7058 Jakobsli. Heteroptera. Lee, Henry, V~yensvingen 20, lei. 531, Oslo 8. LeinBs, Hans Petter, Zool. inst., Universitetet i uslo, Oslo 3. Collembola. Lervik, Alf, NSB, Jernbanetorget 1, Oslo 1. Lillehammer, Albert, Zoologisk museum, Sarsgt. 1, Cslo 5. Plecoptera. Lorentzen, Arne Uystein, Postboks 63, 8140 Inndyr. hiacrolepidoptera. Lund, Tor Hjerrnulf, Cscar kathisensvei 20, 4000 Stavanger. Lundemo, Stig, 8620 Utskarpen. Lepidoptera, Cdonata. LUhr, C.F., 2680 VBgdmo. Laken, Astrid, Zoologisk museum, lus&plass 3, 5014 Eergen-Univ. Apidae, Vespidae (Eymenoptera). Lonne, Leif, Beiteveien 8, 3200 Sandefjc-A Lepidogtera. h-atzow, Dae, Hoybr.&tveien 17 C, Cslo 10. Ferskvannslnsekter. I..ehl, Lieidar, Xoolo~;isk museum, Sarsgt. 1, Oslo 5. Acari, L-noplura, I..allophaga, Siphonaptera. Leidell, Ejarnr, Xoologisk museum, I'ij~sCplass 3, 5014 Bergen-Univ. Chilopoda, Diplopoda. b.eyer, 'Bj~rn, Statens plantevern, 1432.iis-~;LH.

7 P!:idttun, Odonata. Bjarn, lab., Lars Iij-lles gt. 20, 9000 Bergeli. Mikkelsen, Harald, Nordre skuteviksvei 1, 5000 Bergen. Coleoptera, Eljelde, Atle Arneberg, Peter Jebsens vei 26, 5265 Ytre Ama. Apidae, ii'ormicidae (Hymenoptera ). Iqiura.k, Stefan, NLH avd. Asker, Postboks 233, 1371 Asker. Carbidae o ole opt era). Ihysterud, Ivar, Zoologisk institutt, Universitetet i Cslo, Oslo 3. Okologi. Nielsen, Tore, Juvelveien 19 D, Syrphidae (~iptera) Sandnes. Nilsen, Hermod, Ondalsaren 62, 1600 Fredrikstad. Coleoptera, Nilssen, Arne, Tromsn museum, 9000 Tromsa. Nilssen, Jens Petter, Zoologisk inst., Universitetet i Oslo, Oslo 3. Chaboridae (Diptera), Corixidae (Heteroptera), Dysticidae (Coleoptera ). Norheim,*Asbjarn, Saudagt. 29, 4000 Stavanger. Nzvra, Arne, Bomengen, 3300 EIokksund. Generell entomologi. Glsborg videreggende skole, 9220 koen. Olsen, Per Bingh, Gudesgt. 2, 1500 b'loss. Opheim, i\ agne,. Pro~aerveien 58, Cslo 2. Ottesen, Preben, Studentbyen Sogn 8166, Cslo 8. Pettersen, Henrik, l~:?~ltrostveien 11, 1430 As. ~halcidoidea (Hymenoptera). Refseth, UagSinn, Hanningsbakken 55, 7000 Trondheim. HingsgArd, Uyvind, Kallumlia 3 C, Ekholt, 1500 boss. Scolytidae (Coleoptera). Ringvold, Arni'inn, Trondheimsveien 42, 2800 Gjavik. Rognes, Frode, Klabuveien 211, 7000 Trondheim. Lepidoptera, ferskvannsinsekter. Rognes, linut, Havnmbrautene 7 A, 4040 N!adla. Ruud, Devegg, Tomineborgveien 52, 3000 Draromen. Rognlien, Rtidar, 2625 Clstad. Lepidoptera, generell entomologi. Rygg, Trygve, Statens plantevern, 1432 As-BLB. Diptera, landbrukserltomologi. Rypestal, Ole F;:., Postboks 15, 2660 Do1nh5s. Rader, Peter liicolay, Utenriksdepartenientet, Dep.,., 1. Rnstad, Vi(,&o, Frostvedtveien 9, 3250 iarvik.

8 Raastad, Jan Icmil, G1. Sirnuliidae (Diptera). Drarnmensvei 103, 1332 Havik. Saltveit, Svein Jakob, Beverveien 29, Oslo 5. ~lecoptera: ferskvannsinsekter. Sandlund, Odd Terje, inst., Universitetet i Oslo, Oslo 3. Ferskvannsinsekter. Sandnes gymnas, 4300 Sandnes. Schibbye, Eyvind, Solveien 60, Cslo 11. Seglen, Per, Hovseterveien 42 4, Oslo 7. Semb-Johansson, Arne, Zool. inst., Ijniversitetet i Cslo, Oslo 3. Heteroptera, fysiol-ogi, okologi. Sendstad, Erling, 2355 Gaupen. Collembola. Skottun, Terje, Tennisveien 11 A, 3200 Sandefjord. Syrphidae (Diptera). Solem, John O., liluseet, Erling Sliakkes~t., 7000 Trondheim. Trichoptera. I Solh~y, Torstein, Piiyrdalskcgen 27, 5095 Ulset i iisane. Cribatei (Acari). Steigen, tmdreas, Zoologisk Ir.uneu.ni, I.'usCnlass 3, 5014 Eergen-LJniv. Araneae, okologi. Stene, Fridtjof, Omveien 18, 6500 Kristiansun? Ferskvannsinsekter. Stenlokk, Jan Arne, Skrenten 57, 3250 Larvik. Coleoptera, Papilionoidea (1~epi:loptera). Stenseth, Christian, Statens playtevern, s-TLH. hphidoidea (Homoptera), landbruksento!r.ologi. Strand, Andreas, Yelumveien 3U, Cslo 7. Straumfors, Per, Fubergveien 8 E, 8617, Selfors. Araneae. Stramsnes, Anne, Studpost 207, 1432 i!s-:,!%~!. Scolytidae (Coleoptera). S7mdby, Ragnild, Zoo1o~;isk institutt, N1,H, 11\32 x.s-p:l;. Biologisk kontroll. Sundsba, Tom, Prmavegen 45, 6400 Folde. Sundt, Eivind, Sondre Oppeg~lrd, 1420 Svartsl.;og- Ptiliidae (Coleoptera). Svendsen, Svein, lostboks 33, 4660 Zvje. Svem, Per, Eenrik ','iergelands ~;t. 34, 5000 Dergen. Sosiale insekter. Szhle, Rolr ii., Brekkeveien 1, Cslo 8. Spirteland, 3ivind N., Sanddalen 19, 5088 b.jallreraen. Same, Lauritz, Sorenskriver Ellefsens vei 11, 1440 Dr~bak. Arktisk entomologi.

9 Sarw,, Irene S.H., Wstersyvelen 12, 3200 Sandefjord. Sorum, (lav, btatens iorsaksgard! jes, 5'840 Eermansv heteroptera, SBtvedt, Clav, Drammensveien 38, 3600 Kongsberg. >ysiologi, vlnterakologl. l'aksdal, Gudmund, Statens plantevern, 1432 As-I'SLH. Ileteroptcra, Tabs-Lyche, Helene, b almmo.;eve j 83 A, DK-2830 Virum, Danmark. hphidoidea. Tanberg, Fin-Christian, Osterliveien 52, ~ s i o 11- Diptera. Time, Bjarne Zmil, Tollevik, 9500 Alta. Coleoptera, Vik,.ncreas, Sportrvelen 16 F, 3200 Sandefjord. Colenptera. iriger,?:cliard, ~061. :nst., Unlversltetet i Cslo, Cslo 3. Wiig, Gunnar, Hell?rudfor.ctt 20, Cslo 6. i,ep:aoptera. ;,old, Jckln, k -stpln 1 aylas veg 16, 7000 Trondheim. laaler, Per?'., rxstins vei 20, Oslo 6. iiraneae. Ptreberg, Lulls Jarle, sool. inst., Universitetet i Oslo, Oslo 3, Bkologi. Zackariassen, harl :rlk, Zoofyriolopislr inst., Univ., Oslo 3. Bdegaara, 1. ette, "creh-ugvegen 14, 2640 vinstra. pleoptera. Coleoptera, legidopterc. (,k:acc:, ;m, lnnt. lor marinblologl og linnologi, Univ., Oslo 3. Ferskvannzinsekter. bstbye, Xivind, Lool. inst., Uriv?rsitetet i Oslo, Oslo 3. Carabiaae (Golecptera), zrkli k entovologi. Aasoard,?:$.re, '! ykc~ltveien., 7000 Trondheim. Chirono~ri::ae (Xptera), i ;..pilioncidea (Lepidoptera). 2il-a::ci:er og rettelser ti1 denne oversikten sendes ti1 postboke 46, 1452, s-1',li'.

10 Innkjmp av utstyr INSSkTNALER e t c Ett av ~&re medlemer, Jar~ iirne Stenlakk, onpglr falgende flrma vedrarende ~nnkjap av entomologisk matenell: FYRIS IhIPCRT, BOX , S UPPSALA, SVERIGE. Utvalget er ikke av de st~rste, hen man kan f& kjapt blant annet insektngler, mikrostifter, oppklistringslapper av kartong etc. ti1 forholdsvis lave priser. Priseksempel: Insektn&ler starrelse S.kr. 4,- pr. 100 stk. + fr&t. Interesserte kan skrive direkte ti1 firmaet og be om en fullstendig prisliste.... SMA GLASS LED PLASTkClIKER. De s&kalte dramsglass er ypperlige ti1 oppbevaring av insekter pa sprit og ti1 bruk ved innsamllng av levende materiale. Glassene leveres i forskjellige starrelser, fra 4 dram som er sm2 tuber, og glass i starrelsene 1 ti1 8 dram. Alle leveres med plastkork. 4 dram er en hendig st~rrelse ti1 de fleste formdl: Diameter ca. 2.5 cm og hayde ca. 4.5 cm. Glassene selges i esker. 1 eske med 4 drams glass inneholder 126 stk. Pris: Rr pr. gl~ss + moms. Drnmsglass leveres blant annet ov: IZIGBR & Co. A/S, Seilduksgt. 25, postboks 2103, Cslo 5. Telefon (02) Vi mottar med takk et hvert tips vedrarende innlijap av entomologisk utstyr. Gpplysningene vi.1 bli trgkket i medlemaheftet, slil.: at alle foreningens nedlemer kan f5 nytte pv dem. Skriv ti1 NEP, postboks 46, 1432 ~~-P?LI%.

11 Den norske Antarktis mekspedisjonen.'.v dcsent Lauriiz Summe, Zcologisk institutt, Universitetet i Oslo. Referzt fra foreurag hcldt. medlemsrr.ote i Korsk Entomologisk 9orening 26. april 1977 i biologibygningen, Bli~dern. Zkspedisjonen reiste med fly ti1 Palklands~gene i slutten a.v desember som ligger rett 0st for smspissen av S0r- Amerika, gikk de ombord i den kombinerte selfangeren og isbryteren "~olarsirkel" som hedde g&tt fra. IJorge en mh~ed tidligere. ban dro via Sondre Crkenwyene ti1 Dronnlng biauds Land, tvor en del av eksi?edi?2or,en ble satt i land. 3exne grurper besto av 4 m,w, 3 gecloger og 30m.e sox biolog. De 6ro ca. 150 lz! icn ti1 Vestfjella fo-:, $rive u~ciersak- t.l~er i 3 ul-er, mcns "Polar- sirkel" skulle reise rur,dt i Vlcddelhavet for blmt annet & unders~ke krill-forekomster. Hjemeisen gikk via Bouvet-oya ti1 Cape Town, Somme lette etter insekter og ' midd i Vestfjella. Det ble kun funnet 5 arter av prostigmate midd, ingen oribatider eller collemboler ble funnet. Dronning Vauds Land er den delen av kontinentet som t.r ddrligst undersrakt biologisk, mens antarktiske halvnya (varmeste del av kontinentet) og kystene rundt Rosshavet er best undersakt. :,carina: 75. Collemtola: 20. I zllonhegn: LO. moclura: 4 (zlle p& cel).,diptera: 2 (vlngel0se Tipulidze). Siphorcntera: 1. I zrtet pc. 1-rste side vlser antall arter av collemboler, pro- -stlc~a:e r:dd og or~bat~drr :om er funnet henholdsvis p% 3rorg-ry : nudo J an<, 3 BY tcolr'n lske ha1vra:ra og pb kystene rundt :ces?'cvei.

12 S0r- Amerika DO Falklandsflyene '3 Sondre OrkenGyene 6 ~ouvet-0ya Dronning Mauds Land c. = collemboler p. = prostigmate o. = oribatider midd Medlemmene egen side OPPROP TIL LEPIDOPTEROLOGER. Ti1 en undersokelse av bjorkespinnerens (Eriogaster lanestris L.) vertsplanter i Norden mottas med takk opplysninger om pi hvilke planter larvekoloniene er funnet, pd hvilke planter de ensomme (voksne) larvene er funnet, antall funn, dato, lokalitet, biotop etc. Dersom noen har funnet larver pd flere ulike planter, er jeg interessert i pi hvilken art man har funnet mest, nest mest osv. av bdde larvekolonier og ensomme larver. Ulf Carlberg Atlasvsgen 53', S Nacka, Sverige. Innlegg tli "iv~alrnmenes egrn s~de" sendes tll ILL,?, postboks 46, s-B~h.

Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening.

Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening. NORSK ENTOMOLOGISK FORENING - EN JUBILANT I STBPE- SKJEEN. Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening. Norsk Entomologisk Forening har vart i virksomhet i 75 Ar. En slik begivenhet

Detaljer

Insekt-Nytt Argang 18, nr. 1,1993

Insekt-Nytt Argang 18, nr. 1,1993 Insekt-Nytt Argang 18, nr. 1,1993 Redaksjonen: Ole J. Unnve (Redaktprr) Lars Ove Hansen Espen Bergsmark P)istein Berg Jan Arne Stenlgkk Devegg Ruud (Fototeknisk ass.). Redaksjonens adresse: Insekt-Nytt

Detaljer

'Y' Jubileumshefte Norsk Entomologisk Forening 90 ir 1904-1994. Nr. 2 1994 Wrg. 19

'Y' Jubileumshefte Norsk Entomologisk Forening 90 ir 1904-1994. Nr. 2 1994 Wrg. 19 'Y' Jubileumshefte Norsk Entomologisk Forening 90 ir 1904-1994 Nr. 2 1994 Wrg. 19 Insekt-Nvtl MedIen Insekt-Nytt presenterer populaervitenskapelige ovenikts- og tema-artikler om insekters (inkl. Insekt-Nytt

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Nr.

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Nr. Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Nr. Insekt-Nytt nr. 1, Medlemsblad for Norsk entomologisk forening Insekt-Nytt presenterer popult~rvitenskapelig(. oversikts- og temaartikler om insekters (i~~hl

Detaljer

Insekt Nr.1 1999 Medlernsblad for Norsk Entornologisk Forening

Insekt Nr.1 1999 Medlernsblad for Norsk Entornologisk Forening Insekt Nr.1 1999 Medlernsblad for Norsk Entornologisk Forening - - INSEKT -N YTT Argang 24, nr. 1,1999 REDAKTBR : Lars Ove Hansen REDAKSJON : Jan Arne Stenlokk Morten Falck 0istein Berg Hallvard Elven

Detaljer

insektgruppene, medlemmenes egen side for kontakt medlemmene seg

insektgruppene, medlemmenes egen side for kontakt medlemmene seg Herved presenteres det forste nummer av et nytt medlemshefte som Norsk Entomologisk Forening vil utgi. Disse heftene vil bli sendt gratis ti1 alle norske medlemmer. Porelapig er det tatt sikte p& & utgi

Detaljer

INSEKT NYTT MEDLEMSHEFTE FOR NORSK ENTOMOLOGISK FORENING. Innlegg ti1 Insekt-Nytt sendes: NEF, postboks 70,

INSEKT NYTT MEDLEMSHEFTE FOR NORSK ENTOMOLOGISK FORENING. Innlegg ti1 Insekt-Nytt sendes: NEF, postboks 70, INSEKT NYTT I I I 1 MEDLEMSHEFTE FOR NORSK ENTOMOLOGISK FORENING Innlegg ti1 Insekt-Nytt sendes: NEF, postboks 70, 1432 AS-NLH. TEMAHEFTE : FANGST OG BREPARERING AV INSEKTER Av Torgeir Edland, Statens

Detaljer

Norsk entomologisk forening

Norsk entomologisk forening 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Styret for NEFs fond Distributør Revisor Valgkomité

Detaljer

Insekt-Nytt 34 (3) 2009

Insekt-Nytt 34 (3) 2009 Insekt-Nytt 34 (3) 2009 Insekt-Nytt 34 (3) 2009 Medlemsblad for Norsk entomologisk forening Redaktør: Anders Endrestøl Redaksjon: Lars Ove Hansen Jan Arne Stenløkk Leif Aarvik Halvard Hatlen Hallvard Elven

Detaljer

Norges Døveforbunds landsmøte 20.-23. mai 2005 Ombord i M/S Jupiter og i Newcastle

Norges Døveforbunds landsmøte 20.-23. mai 2005 Ombord i M/S Jupiter og i Newcastle Norges Døveforbunds landsmøte 20.-23. mai 2005 Ombord i M/S Jupiter og i Newcastle Teknisk arrangør: Bergen Døvesenter M/S Jupiter og Holiday Inn Newcastle City 19.-23. mai 2005 Torsdag 19. mai 2005 12.45:

Detaljer

Cara-vennen. I dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2011 - Årgang 22

Cara-vennen. I dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2011 - Årgang 22 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2011 - Årgang 22 I dette bladet: Invitasjon til julematmøte 23. november Invitasjon til julekakebakemøte

Detaljer

Norsk entomologisk forening Årsmelding 2014. I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Styret for NEFs fond

Norsk entomologisk forening Årsmelding 2014. I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Styret for NEFs fond 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Styret for NEFs fond Distributør Revisor Valgkomité

Detaljer

Bulletin 1 -Olrudpåsken

Bulletin 1 -Olrudpåsken 2011 Bulletin 1 -Olrudpåsken Farstad Hantveit med kjempesesjon! Arve Farstad Trond Hantceit har slått knock out på feltet etter en kjempesesjon. Ikke mindre enn 280 poeng scoret paret på 36 spill, altså

Detaljer

Norsk entomologisk forening Årsmelding 2012. I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Styret for NEFs fond

Norsk entomologisk forening Årsmelding 2012. I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Styret for NEFs fond 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Styret for NEFs fond Distributør Revisor Valgkomité

Detaljer

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere!

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! ulletin 5 Torsdag, 6. august Innhold Program 2 Fefor 3 Kåre Kristiansen 4 Bridgenøtter 7 Per Nordland 9 God kortforståelse 11 Harald Nordby 16 Resultater 20 Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! Dameklassen

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte...

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte... ØSTFOLD HISTORIELAG Formannens spalte... 2 Nr. 1 2009 Årgang 33 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. juni 2009 Årsmøteferat... 3 Årsberetning... 7 Arbeidsfordeling 13 Arbeidsplan... 14 Tillitsvalgte...

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Virksomheten Arbeidet i NBF i 2012 har fulgt opp tidligere handlingsplaner og handlingsplan vedtatt av Bridgetinget i 2012. NBF hadde ved årsskifte registrert

Detaljer

LOGGEN. Møter i vårterminen 2014 Møte kl. 19.00 hver 2. og 4. onsdag i måneden Torsdagstreff kl 11.00 13.00. Kollegiet 2013-2015

LOGGEN. Møter i vårterminen 2014 Møte kl. 19.00 hver 2. og 4. onsdag i måneden Torsdagstreff kl 11.00 13.00. Kollegiet 2013-2015 Møter i vårterminen 2014 Møte kl. 19.00 hver 2. og 4. onsdag i måneden Torsdagstreff kl 11.00 13.00 08.01 Nyttårs med Rebekkaloge nr. 126 Safir. Galla 22.01 Arbm. Instr. Rapport nevnder Regnskap/budsjett.

Detaljer

Leir nr. 15 Finnmark

Leir nr. 15 Finnmark Leir nr. 15 Finnmark Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen (I.O.O.F.) FORORD Da Leir nr 15 Finnmark sto foran sitt 30 års jubileum, var det ikke noe som var skrevet omkring denne enhetens

Detaljer

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 4 September 2004 10. årgang Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen Hvordan spiller du? Nord DJ9 EJ62 83 K1052 Syd EK8632 3 EK72 D7 Du skal spille

Detaljer

ZOOLOGISIC AVDELING. Stavanger Museums Årbok, Årg. 86(1976), s. 13-60

ZOOLOGISIC AVDELING. Stavanger Museums Årbok, Årg. 86(1976), s. 13-60 Stavanger Museums Årbok, Årg. 86(1976), s. 13-60 ZOOLOGISIC AVDELING Av HOLGER HOLGERSEN Et zoologisk?rttiserirns fersle og absolutt viktigste ofilgave er å foreta undersakelser og ittnsarnlinger rrte

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Brukertreff Jungelskole / Våre medlemmer Formannens hjørne

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Brukertreff Jungelskole / Våre medlemmer Formannens hjørne nr. 1-2001 Innhold: Generalsekretæren Brukertreff Jungelskole / Våre medlemmer nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening Formannens hjørne / Møter for... Medlemsliste Generalsekretær Thor

Detaljer

Cara-vennen. I dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2012 - Årgang 23

Cara-vennen. I dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2012 - Årgang 23 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2012 - Årgang 23 I dette bladet: Invitasjon til medlemsmøte med julemat Invitasjon til julekakebakemøte

Detaljer

Nr. 2 2009. Innhold: Alpin- og snowboard. Fotball. Håndball. Skifl yvning. Hopp

Nr. 2 2009. Innhold: Alpin- og snowboard. Fotball. Håndball. Skifl yvning. Hopp Nr. 2 2009 Innhold: Alpin- og snowboard Fotball Håndball Skifl yvning Hopp 2 VIF-avisa 20 butikker Distriktets største handlesenter senterkontoret 32 78 26 07 Apotek 1 Modum B-Young b.y.sko Elite Foto

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008.

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008. Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 5/ 2008. Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. Oslo Tid: Fredag 28/11 kl. 17.00 ca. 19.30 Lørdag 29/11 kl. 9.15 14.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson,

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening.

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. INSEKT-NYTT Postboks 1701 Rosenborg 7001 Trondheim Postgironummer: 5 91 60 77 Trykkeri: Offset - Sats, Trondheim ( omslag ), Okonomitrykk Bodo ( innhold ) Abonnementspris:

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Invitasjon til juletrefest 11. januar Innkalling til årsmøte 12. februar Tekst og bilder

Detaljer

Medlemsblad for BMW Klubben Norge Nr. 2 2007

Medlemsblad for BMW Klubben Norge Nr. 2 2007 BMW Klubben Norge Medlemsblad for BMW Klubben Norge Nr. 2 2007 R90S 1975 venter forgjeves på å få full tank ved BP på Stangeby, Nøtterøy. Se reportasje i bladet. Foto: Anders Dihle. BMW Klubben Norge Medlemsblad

Detaljer