MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 117/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR OKTOBER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 117/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR OKTOBER 2008 1274"

Transkript

1 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 117/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR OKTOBER /08 08/2475 DATAREGISTRERT BOSSTØMMING, NY PRISMODELL /08 08/2323 SØKNAD OM SKADEFELLINGSLØYVE PÅ HJORT -KLAGE PÅ VEDTAK -JOSTEIN GAASSAND 120/08 08/2538 FRAMLEGG TIL FORSKRIFT OM OPNINGSTIDER FOR SERVERINGSVERKSEMDER /08 08/5 POLITISK KVARTER /08 08/10 NÆRINGSLIVETS KVARTER 1336 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Sak 117/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR OKTOBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS 117/08 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek Avkastningsrapport for oktober 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

3 Sak 117/08 Vedlegg: Avkastningsrapport for oktober 2008 frå Grieg Investor AS Saksopplysningar: Vedlagt følgjer Avkastningsrapport for oktober 2008 frå Grieg Investor AS. Grunna utviklinga i fiansmarknaden den siste tida, er finansporteføljen si samansetning ikkje lengre i tråd med den vedtekne strategien, dvs verdien av aksjefonda er no komen under dei grenseverdiane administrasjonen har fått frå kommunestyret. Det bør difor drøftast om det skal gjennomførast ei rebalansering. Ved ei rebalansering går ein igjennom heile porteføljen og justerer fondsandelane i dei ulike aktivklassane slik at ein kjem nøyaktig på strategien. Grunna den ekstraordinære situasjonen i finansmarknaden, ønskjer rådmannen råd frå kommunestyret i saka. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 3 av 16

4 Sak 118/08 MØTEBOK DATAREGISTRERT BOSSTØMMING, NY PRISMODELL Saksbehandlar: Beate Moberg Arkiv: 231 M50 Arkivsaksnr.: 08/2475 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 46/08 Tenesteutvalet PS /08 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Os kommunestyre sluttar seg til den vedlagte prismodellen for utrekning av renovasjonsgebyr. Modellen vert teken i bruk for gebyrberekning i Os kommune frå I medhald av lov av nr. 6 (Forureiningslova) 34 vert avfallsgebyr for Os kommune for 2009 fastsett i tilknyting til kommunen sitt budsjettvedtak for 2009.Vedtaket er i samsvar med framlagt forslag frå BIR Privat AS, jf. Forskrift for handtering av hushaldsavfall m.v. 11. Os kommunestyre vedtek at BIR Privat AS fakturerer og står for innkrevjing av avfallsgebyret på vegner av Os kommune. Avfallsgebyret tilhøyrer Os kommune. Standardgebyret for renovasjon vert sett til kr inkl. 12 tømmingar, + eit tillegg på kr. 25 pr. restavfallstømming utover dette. Alle prisar er eks. mva. (som kjem i tillegg med 25%). Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

5 Sak 118/08 Behandling i Tenesteutvalet i møte Behandling i utvalet: Borghild Borgen (Ap) kom med følgjande framlegg: Os kommunestyre sluttar seg ikkje til den vedlagte prismodellen for utrekning av renovasjonsgebyr. Kommunestyret ber BIR Privat AS koma med ei alternativ løysning for Os kommune og vil ha ein dialog mellom kommunen og BIR for vidare sakshandsaming. Borgen sitt fraamlegg vart samrøystes vedteke. Vedtak: Os kommunestyre sluttar seg ikkje til den vedlagte prismodellen for utrekning av renovasjonsgebyr. Kommunestyret ber BIR Privat AS koma med ei alternativ løysning for Os kommune og vil ha ein dialog mellom kommunen og BIR for vidare sakshandsaming. Side 5 av 16

6 Sak 118/08 Vedlegg: 1. Prismodell 2. Ytterligere informasjon om vektakssak Saksopplysningar: I samband med at vi no er klare til å ta i bruk systemet for dataregistrert bosstømming i heile BIR-området, må ein ny prismodell leggjast til grunn for renovasjonsgebyret. Det nye utrekningsgrunnlaget må difor gjerast gjeldande i Os kommune frå Målet med den nye prismodellen er at det skal løna seg å ha lite avfall, og på denne måten vil vi stimulera til avfallsreduksjon og auka kildesortering, samt å gje kundane ei meir fleksibel renovasjonsordning. Bakgrunn Prissystemet i BIR har vore uendra sidan 1999, og renovasjonsgebyret har stått fast sidan Dagens modell har to prisstrukturar, ein for små behaldarar (140 l og 240 l) og ein for store behaldarar og containarar. I utgangspunktet har alle kundar/bueiningar ein fast pris (standardpris) frå BIR på kr kr. 30, der BIR fakturerer kundane direkte, dvs i alle kommunar unntatt Bergen. For små behaldarar blir det gitt rabattar frå 10 til 35 % for kompostering, 14.dagars tømming, eller deling av behaldar, eventuelt kombinasjonar av desse. Med innføring av tømmeregistrering, treng vi ein ny modell som tar vare på meininga med systemet, nemleg at den enkelte sjølv i større grad skal ha innverknad på storleiken av gebyret ein betaler. Dessutan har det vore ein berande idé med systemet at det skal løna seg både å laga mindre avfall og å kildesortera meir, slik at restavfallsmengda blir lågare. Forureinar skal betale er eit viktig prinsipp, og forureiningslova tilrår å leggja opp til prisdifferensiering der dette kan føra til mindre avfall og auka gjenvinning. I samsvar med styret i BIR sitt vedtak av om innføring av dataregistrert bosstømming i heile BIR-området, og styrevedtak der vidare implementering av BossIT vart vedtatt, foreslår vi å innføra ny prismodell for fastsetjing av renovasjonsgebyr i BIR. For å gi kundane auka incitament til å sortera meir, har målet vore å leggja opp til ein prismodell der ein større del av prisen er variabel og dermed kan påverkast av kunden. Modellen er prøvd ut i Osterøy kommune i Erfaringane frå Osterøy er svært positive både med omsyn til intern gjennomføring (transport, administrasjon) og sett fra eit kunde- og kjeldesorteringsperspektiv. Ei kundeundersøking i september 2008 stadfester at kundane er godt nøgde med den nye ordninga. Kundane i Osterøy er blitt flinkare til å kjeldedesortera, dei bruker gjenvinningsstasjonen til grovavfall meir og restavfallsmengda viser nedgang. Drøfting For å redusere miljøbelastinga mest mogeleg, må vi stimulera til å kasta mindre avfall og til at mest mogeleg avfall blir kildesortert. På denne måten tar vi også vare på ressursane på ein betre måte. Så er det likevel slik kildesortering kostar. For eksempel kostar det BIR Privat tre gonger så mykje å samla inn plasten som det vi får i inntekt på sal av plasten. Kildesortering er fornuftig miljøpolitikk, men nye tiltak fører til auka kostnadar for BIR Privat. BossIT-systemet er ein moderne måte å handsama hushaldsavfallet på. BIR Privat har med dette fått eit unikt verktøy til å styra og halda kontroll med restavfallsbehaldarane, noko som Side 6 av 16

7 Sak 118/08 har ført til at talet på gratispassasjerar er blitt kraftig redusert. Dette kompenserer for kostnader knytta til investeringar og kontinuerleg oppfølging av data og det elektroniske systemet. Boss IT i seg sjølv medfører altså ingen ekstrakostnader for BIR Privat, men gir eit framtidsretta system for handsaming av avfallet framover i tid. Med BossIT får ein også ei betre kostnadsdeling mellom brukarane på den måten at det ein betaler er påverka av kor mykje (rest)avfall ein leverer. Likevel vil dei totale kostnadene for avfallshandsaminga ikkje gå ned med mindre den totale avfallsmengda i samfunnet blir redusert, BIR Privat og kommunen er derfor heilt avhengige av at den totale inntekta frå gebyra fortsatt må vera av samme storleik som i dag for å dekka kostnadene. Ved utarbeiding av den nye modellen, har vi difor vegd høvet for kunden til å spara pengar mot risikoen for at BIR Privat/Os kommune får for låg inntekt. Vi har vald å leggja opp til ein prismodell som byggjer på ein fast del og ein variabel del. Gjennom dette synleggjer vi kildesorteringa ved å knytta ein fast kostnad på kr. 210 til papir og kr. 86 til plast. Prisen som knyttar seg til restavfallet vert delt i ein fast og ein variabel del i forholdet 40/60. Den faste kostnaden omfattar og andre felleskostnader. Denne fastdelen utgjer kr 859. Vi har vald å la ein minstepris innehalda 12 restavfallstømmingar ( 6 pr halvår) for å ivareta eit helsemessig perspektiv. Vidare har vi definert ein standardkunde/gjennomsnittskunde ut frå tallmateriale hos BIR og samanlikning med Kristiansand kommune som har innført tilsvarande ordning. Det er fortsatt noko usikkert kring utviklinga av plastinnsamlinga, og kor mykje ho vil påverka mengd restavfall som blir levert. Plasten utgjer eit stort volum, men har låg vekt. Erfaring frå andre avfallsselskap viser at separat innsamling av plast vil redusera talet på tømmingar utan at vekta av avfallet vert redusert tilsvarande. Prismodellen må ta høgd for ei slik endring. Basert på erfaringstal fra Kristiansand har vi stipulert ei antatt tal tømmingar. Prismodellen gir eit minimumsgebyr for 140 l restavfall på kr , og kan gje eit maksimumsgebyr på kr for ei enkelt bueining pr år. Prisen for ein stipulert gjennomsnittskunde vil liggja på kr pr år. Med dette vil vi halda fram med å ha eit gjennomsnittleg stabilt og lågt renovasjonsgebyr. Ved å ta i bruk det nye systemet for dataregistrert bosstømming, meiner vi at målet om å stimulera til avfallsreduksjon og auka kjeldesortering vil tatt vare på ved at forskjellen på lågaste og høgaste gebyr blir større enn tidlegare. Kunden vil få ei meir fleksibel renovasjonsordning ved at han sjølv bestemmer kor ofte behaldararen skal setjast ut til tømming, samt at han vil få høgare belønning for mindre avfall. Konklusjon Den foreslåtte prismodellen byggjer på føresetnader som er baserte på historiske data og praktisk erfaring. Vi har i 2008 fått nyttig og god erfaring frå Osterøy kommune som har vore pilotkommune for utprøving av den nye modellen. Erfaringane herfrå viser at prismodellen har fungert som tiltenkt. Kjeldesorteringa har auka, kundane brukar gjenvinningsstasjonen til grovavfall og restavfallsmengda er redusert. Det har ikkje vore registrert auke i talet på villfyllingar og forsøpling. Med utgangspunkt i dette tilrår vi at Os kommune vedtek den nye prismodellen. Os, Beate Moberg Kommunaldirektør Side 7 av 16

8 Sak 119/08 MØTEBOK SØKNAD OM SKADEFELLINGSLØYVE PÅ HJORT -KLAGE PÅ VEDTAK -JOSTEIN GAASSAND Saksbehandlar: Aasmund Austarheim Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 08/2323 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 119/08 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Os kommune held fast på vedtak av Saka vert sendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. Vedtaket har heimel i viltlova 13. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

9 Sak 119/08 Vedlegg: Brev frå J. Gaassand, dagsett Brev til J. Gaassand, dagsett Brev frå J. Gaassand, dagsett Brev til J. Gaassand, dagsett Brev frå J. Gaassand, dagsett Saksopplysningar: Landbrukskontoret gjorde slikt vedtak : Os kommune gir vald Jostein Gaassand løyve til å fella inntil to hjortar som skadedyr utanom ordinær jakt for å avgrensa skade på dyrka mark. Fellingsløyvet fordeler seg på ei vaksen kolle med kalv. Skadefellinga vert ikkje lasta kvoten til valdet, og verdien av dyra skal tilfalla Os viltfond. Det inneber at det skal betalast inn kr. 50 per kilo slaktevekt på dyra som vert skotne. Det skal ikkje betalast felleingsavgift og dyra skal heller ikkje takast med i den ordinære fellingsrapporten etter jakta. Tilgang til godkjent ettersøkshund skal vera avklara før skadefellinga tek til. Dyra skal skytast på dyrka mark på gnr/bnr 2/1 og kommunen skal varslast før dyra vert partert. Løyvet gjeld i perioden Vedtaket har heimel i Viltlova 13. Viltlova 13 seier følgjande: Kommunen kan gi tillatelse til felling av hjortevilt og bever som gjør skade av betydning på fast eiendom, avling, frukttrær eller bærbusker eller vesentlig skade på skog. Kommunen kan bestemme at det felte dyr skal tilfalle den jaktberettigede mot tilsvarende fradrag i hans fellingskvote. Ellers tilfaller det felte dyr eller verdien av dette kommunen. Jostein Gaassand fekk løyve til å skyta ei kolle med kalv som skadedyr etter 13 i Viltlova. Kommunen gav løyve til å fella dyra utanom ordinær kvote og då seier 13 at dyra eller verdien av dei skal tilfalla kommunen. I praksis vart dette gjort ved at kommunen krev inn kr. 50,- per kg slaktevekt i etterkant. Dette klagar han på i brevet Administrasjonen avviste denne klagen då dette vart oppfatta som ei klage på innhaldet i lova. I brevet skriv Jostein Gaassand at det ikkje var utforminga av sjølve lova, men satsen på kr. 50,- han meinte å klaga på. Han meiner at denne satsen skulle vore sett til kr. 2,-. Han viser til dei økonomiske ulempene hjorten påfører landbruket, og dermed meiner han at kommunen bør imøtekoma dette ved å krevja minimal innbetaling i slike saker. Dyra vart skotne. Det vart felt ei kolle på 50 kg og ein kalv på 18 kg. Dette svarar til ein verdi på kr 3400,-. Fylkesmannen er klageinstans i denne saka. Vurdering: Jostein Gaassand er fustrert over viltforvaltninga i Os kommune. Hjorten er eit stort problem for gardsdrifta hans, men dette inneber ikkje at han kan heva seg over regelverket. Det er ikkje meininga at verdien på dyra skal vera ein kompensasjon for skaden dyra påfører. I så fall skulle vi tildelt 20 skadefellingar årleg for å koma opp i ein førstehands kjøtverdi tilsvarande tapet som er dokumentert på Gåssand. Intensjonen med skadefelling er å ta ut Side 9 av 16

10 Sak 119/08 individ som gjer akutt skade for å avverga denne. Det skal ikkje vera ein ekstra kvote. Forskrifta slår fast at verdien på dyra skal tilfalla kommunen. Administrasjonen vurderer at satsen på kr. 50 på ingen måte er urimeleg i den grad det skal gjenspegla kjøtverdien på dyra. 2 kroner per kg vil derimot ikkje svara til den reelle verdien på dyra. Skadeproblematikken og konflikten mellom hjort og landbruk er ei sak som må løysast med bestandssregulering og forvaltningssamarbeid. Administrasjonen meiner at kommunen skal halda fast på vedtaket av Formannskapet må vurdera om kostnaden på kr. 50,- per kg er riktig. Dersom kommunen held fast på vedtaket, vert saka sendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. Os, Åsmund Austarheim Landbrukskonsulent Side 10 av 16

11 Sak 120/08 MØTEBOK FRAMLEGG TIL FORSKRIFT OM OPNINGSTIDER FOR SERVERINGSVERKSEMDER Saksbehandlar: Rønnaug Askeland Arkiv: U63 &00 Arkivsaksnr.: 08/2538 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 120/08 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Alternativ 1 Med heimel i lov av 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringslova) 15 godkjenner Os formannskap Framlegg til forskrift om opningstider for serveringsverksemder i Os kommune. Alternativ 2 Os kommune lagar ikkje eigen forskrift om opningstider. Det resulterer i at godkjente serveringsstader kan servera heile døgnet. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

12 Sak 120/08 Vedlegg: 1. Framlegg til forskrift om opningstider for serveringsverksemder. 2. Serveringslova Saksopplysningar: Med verknad frå 1. januar 2008 vart det gjort ein del endringar i Serveringslova. Ei av desse endringane er at regelen om normalopningstid opphøyrer og åpningstidene skal etter dette fastsetjast i lokal forskrift. Verkeområdet til serveringslova er utvida til også å gjelda kiosker, boder og bensinstasjoner som selgjer m.a. varme pølser. Utan lokal forskrift kan serveringsstadar ha ope heile døgnet. Os kommune har ikkje hatt eiga forskrift om opningstid for serveringsstader i kommunen. Alkohollova regulerer skjenketidene for alkohol og fortæringstid for utskjenka alkohol. Når ein skjenkestad har open til kl er fortæringstida ein halv time lengre, til kl Vår oppfatning er at serveringsstadar med skjenkeløyve stengjer kl Administrasjonen legg fram saka med 2 alternativ til vedtak. Os, Rønnaug Askeland Konsulent Side 12 av 16

13 Sak 121/08 MØTEBOK POLITISK KVARTER Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/5 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 13/08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS Uformell drøfting av ymse saker. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

14 Side 14 av 16 Sak 121/08

15 Sak 122/08 MØTEBOK NÆRINGSLIVETS KVARTER Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: U00 Arkivsaksnr.: 08/10 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 14/08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS Uformell drøfting av ymse saker. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

16 Side 16 av 16 Sak 122/08

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Sak 13/10 MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/1105 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 39/09 Os Formannskap PS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE OG OMSORG 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE OG OMSORG 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: TENESTEUTVALET Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer