Nr Side LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2-2002 Side 51-107 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTDEND Avd. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 26. april 2002

2 nnhold Side Forskrifter 2000 Des. 19. Forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyrer, Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun og Rindal (Nr. 1702) Des. 17. Forskrift om eigedomsskatt, Fræna (Nr. 1682) Des. 19. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Alstahaug (Nr. 1685) Feb. Feb. 6. Forskrift om betalingsregulativ for arbeider etter delingsloven, plan- og bygningsloven, forurensningsloven, forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, og betalingssatser for landbruksforvaltningen, Sørum (Nr. 185) Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i 2002, Møre og Romsdal (Nr. 186) Feb. 14. Forskrift om mellombels vern av Kloppemyrane naturreservat, Gloppen (Nr. 189) Feb. 15. Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Sogn og Fjordane (Nr. 190) Feb. 19. Forskrift om politivedtekt, Nøtterøy (Nr. 192) Jan. 23. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Østfold), Østfold (Nr. 193) Feb. 26. Forskrift om opprettelse av midlertidig restriksjonsområde «EN R312» under militærøvelsen «Strong Resolve 2002», Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland (Nr. 195) Jan. 24. Forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Askøy (Nr. 238) Feb. 19. Forskrift om isfiskeløyper for snøscooter, Målselv (Nr. 242) Feb. 28. Forskrift om vedtekter for forsøk med fjernmøter i Finnmark fylkeskommune, Finnmark (Nr. 246) Feb. 28. Forskrift om delegering av klagemynde for dispensasjonsvedtak, Bykle (Nr. 247) Mars 1. Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkesvegar og kommunale vegar (vegliste for Hordaland), Hordaland (Nr. 248) Mars 1. Forskrift om regulering av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten, Troms (Nr. 249) Mars 11. Forskrift om delegering av klagemynde for dispensasjonsvedtak, Bygland (Nr. 251) Mars 11. Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Oppdal (Nr. 252) Jan. 1. Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkesvegar og kommunale vegar, (vegliste for Rogaland), Rogaland (Nr. 285) Mars 11. Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Tydal (Nr. 290) Mars 12. Forskrift om vedtekter til plan- og bygningsloven 69 nr. 3 og 4 om parkering, Hammerfest (Nr. 291) Mars 18. Forskrift om bandtvang for hund, Fusa (Nr. 294) Mars 18. Forskrift om utvidet bandtvang for hund, Nesna (Nr. 295) Mars 22. Forskrift om snøskuterløyper, Sør-Varanger (Nr. 298) Feb. 4. Forskrift om renovasjon, Ullensaker (Nr. 327) Feb. 4. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Ullensaker (Nr. 328) Feb. 26. Forskrift om bruk av piggtråd i gjerde, Brønnøy (Nr. 329) Mars Mars April 5. Forskrift om opprettelse av havnedistrikt i sjøen for Vanylven kommune, Møre og Romsdal, (sjøkart nr. 29 og 30. Statens kartverks kartserie M 711 blad 1119 og ), Møre og Romsdal (Nr. 330) Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv., Løten (Nr. 333) Forskrift om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Molde, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Volda, Ørsta, Ørskog, Norddal, Stranda, Stordal, Sykkylven, Skodje, Sula, Giske, Haram, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra, Fræna, Eide, Averøy, Frei, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Rindal, Aure, Halsa, Tustna og Smøla (Nr. 334) April 1. Forskrift om jaktåpning for hjort, Sandøy (Nr. 335) April 9. Forskrift om konsesjonsplikt for bebygd eiendom, Øyer (Nr. 336)

3 Endringsforskrifter 2001 Des. 13. Endr. i forskrift for vann- og kloakkavgifter, Høylandet (Nr. 1681) Feb. 1. Endr. i forskrift om fredning av Bøpøla naturreservat, Sømna (Nr. 184) Feb. 18. Endr. i forskrift om torskefiske med line, snøre, garn og snurrevad innenfor 4-mils grensen i den tid som oppsynet er satt, Møre og Romsdal (Nr. 191) Feb. 25. Endr. i forskrift om fredning for Stabbursnes naturreservat, Porsanger (Nr. 194) Feb. 13. Endr. i forskrift om jakt på gaupe i 2002, Troms (Nr. 239) Feb. 18. Endr. i forskrift om fredning av Storelimosen naturreservat, Marker (Nr. 240) Feb. 19. Endr. i forskrift om freding av Gullbergnotten som naturreservat, Jondal (Nr. 241) Feb. 20. Endr. i forskrift om vern for Floget naturreservat, Os (Nr. 243) Feb. 21. Endr. i forskrift om vern av Glomådeltaet landskapsvernområde med fuglelivsfredning, Rana (Nr. 244) Feb. 25. Endr. i forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Fet (Nr. 245) Mars 6. Endr. i forskrift om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Bergen, Etne, Ølen, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Voss, Kvam, Fusa, Samnanger, Os, Austevoll, Sund, Fjell, Askøy, Vaksdal, Modalen, Osterøy, Meland, Øygarden, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden (Nr. 250) Feb. 28. Endr. i forskrift om vern av Rokke landskapsvernområde, Halden (Nr. 286) Mars 5. Endr. i forskrift om snøscooterløyper, Kvalsund (Nr. 287) Mars 8. Endr. i forskrift om vern av Grudevatn naturreservat og et tilgrensende område hvor fuglelivet er fredet, Klepp (Nr. 288) Mars 8. Endr. i forskrift om fredning av Grannesbukta som naturreservat, Sola (Nr. 289) Mars 14. Endr. i forskrift om vern av Hansemakerkilen naturreservat, Sarpsborg (Nr. 292) Mars 18. Endr. i forskrift om kvotejakt på gaupe, Buskerud og Vestfold (Nr. 293) Mars 18. Endr. i forskrift om fredning av Orrevatnet som naturreservat, Klepp (Nr. 296) Mars 21. Endr. i forskrift om kvotejakt på gaupe, Oslo og Akershus (Nr. 297) Mars 6. Endr. i forskrift om fredning av Spjeltfjelldalen naturreservat, Hemnes (Nr. 331) Mars 7. Endr. i forskrift om fredning av Fisklausvatnet naturreservat, Grane (Nr. 332) Diverse 2002 Feb. 11. Opph. av forskrift for fisket, Kongsberg (Nr. 187) Feb. 11. Opph. av fiskeforskrifter, Buskerud (Nr. 188) Rettelser Nr. 5/2001 s. 250 (i forskrift av 3. august 2001 nr om endring i forskrift av 15. juli 1994 nr. 774 om tvungen bruk av statslos ved seiling til og fra havneterminalene Sture og Mongstad) Nr. 1/2002 s. 21 (i forskrift av 15. januar 2002 nr. 70 om vedtekter til plan- og bygningsloven 93 første ledd bokstav g og 107 første ledd, og naturvernloven 15, 107 Nes)... Nr. 1/2002 s. 27 (i forskrift av 23. januar 2002 nr. 89 om endring i forskrift av 15. desember 2000 nr om vern av Kalvøya Ytre Tronderøya som landskapsvernområde med fuglefredning, Lillesand) Nr. 1/2002 s. 39 (i forskrift av 1. februar 2002 nr. 118 om fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag, Nord-Trøndelag) Nr. 1/2002 s. 47 (i forskrift av 7. februar 2002 nr. 143 om politivedtekt, Radøy) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

4 19. des. Nr NORSK LOVTDEND Avd. Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 26. april 2002 Nr des. Nr Forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyrer, Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun og Rindal kommuner, Sør-Trøndelag. Fastsatt av Hemne kommunestyre 19. desember 2000, Agdenes kommunestyre 3. mai 2000, Meldal kommunestyre 18. mai 2000, Orkdal kommunestyre 25. mai 2000, Snillfjord kommunestyre 25. mai 2000, Skaun kommunestyre 11. oktober 2000, Rindal kommunestyre 25. mai 2000 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven) 30, 31, 33, 34, 79 og 83. Kunngjort 28. februar Kap. 1. Alminnelige bestemmelser 1. Virkeområde Forskriften gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall og hjemmekompostering av våtorganisk avfall for de områder som kommunen bestemmer skal omfattes av den kommunale renovasjon. Videre kan enkelte områder fritas fra den kommunale renovasjon når særlige grunner foreligger. Forskriftene gjelder også avfallsgebyr. 2. Definisjoner Med avfall forstås (jf. forurensningslovens 27) i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Som forbruksavfall regnes vanlig avfall, også større gjenstander som inventar o.l., fra husholdninger, mindre butikker o.l. og kontorer. Det samme gjelder avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet. Som forbruksavfall regnes også annet avfall, som uten spesielle problemer, kan tas forsvarlig hånd om i den etablerte avfallsordningen. tvilstilfeller avgjør kommunen i første omgang hva som skal regnes som forbruksavfall. Som produksjonsavfall regnes avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art eller mengde atskiller seg vesentlig fra forbruksavfall og som ikke hensiktsmessig kan behandles i den etablerte ordningen for forbruksavfall. Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med forbruksavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Med abonnent menes eier eller fester av eiendom som omfattes av avfallsordningen etter disse bestemmelser. Eiendom er definert med eget matrikkelnummer. Som boligabonnement regnes bebodd eiendom, leilighet m.m. Med leilighet menes selvstendig boenhet med eget kjøkken, bad og WC. Som fritidsabonnement regnes bebygd eiendom hvor det ikke er fast helårlig bosetting, men samtidig innredet for hvile og matstell. Med oppsamlingsenhet for avfall menes container eller beholder. Kommunen bestemmer valg av type og utforming ut fra hva kommunen finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt. Med hentested menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling. Med kildesortering menes inndeling av avfall i ulike kategorier og/eller komponenter etter hvert som det oppstår (ved kilden). Avfallet legges deretter i ulike oppsamlingsenheter, én for hver kategori/komponent. Med returpunkt menes lokalt, ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner, f.eks. glass, tekstiler osv. Med gjenbrukstorg menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separert avfall. Gjenbrukstorgene er som regel betjent. Med miljøstasjon menes et anlegg for mottak og behandling av forbruksavfall og produksjonsavfall. Miljøstasjonen er betjent. Med hentesystem menes et kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig.

5 19. des. Nr Med bringesystem menes et kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller et gjenbrukstorg. Med miljøskadelig avfall forstås i denne forskrift avfallskomponenter som ikke inngår i spesialavfallsinnsamlingen, men som likevel bør sorteres ut som egen fraksjon fordi det ikke bør brennes. Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egen sorteringsordning for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av forbruks- og produksjonsavfall, og leveres til forbrenningsanlegg eller avfallsdeponi. Med våtorganisk avfall forstås lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester, hageavfall, bleier og vått husholdningspapir. Med risikoavfall menes avfall som av helsemessige årsaker krever særskilt håndtering, som smitteførende avfall, blodige bandasjemateriell, sprøytespisser og andre skarpe gjenstander, og cystostaticaavfall. 3. Avfall som ikke omfattes av kommunal henteordning Avfall som er underlagt egne forskrifter omfattes ikke automatisk av den kommunale henteordningen for forbruksavfall uten at det er fattet spesielt vedtak om dette. Giftig og miljøfarlig forbruksavfall omfattes ikke av denne forskriften. Videre gjelder at flytende avfall, større metallstykker, risikoavfall, varm aske, større mengder dyre-/fiskeavfall, etsende, asbest, eksplosivt eller selvantennelig avfall ikke kan legges i oppsamlingsenhetene. Abonnenten må selv sørge for å bringe slikt avfall til godkjent mottaksanlegg. Miljøskadelig avfall skal abonnenten selv bringe til gjenbrukstorget eller annet godkjent behandlingsanlegg. Produksjonsavfall omfattes ikke av tvungen kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av produksjonsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg. Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe spesialavfall og produksjonsavfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling. For de fleste avfallstyper som ikke omfattes av den tvungne avfallsordningen, tilbyr kommunen på gjenbrukstorg/miljøstasjon. Kommunen kan også, der dette er hensiktsmessig, tilby egen innsamling av produksjonsavfall mv. som faller utenfor den kommunale innsamlingen. 4. Avgiftsplikt utgangspunktet omfattes alle boliger og alle fritidseiendommer over 15m 2, av ordningen med tvungen innsamling av forbruksavfall og er dermed avgiftspliktig i henhold til denne forskrift. Hver bebodd eiendom/leilighet utgjør minst et boligabonnement. Avgiftsplikten inntrer fra det tidspunktet boenheten tas i bruk eller nå bygningsmyndighetene gir midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. Hver bebygd eiendom hvor det ikke er fast helårlig bosetting utgjør minst ett fritidsabonnement. Ubebodd helårsbolig kan midlertidig fritas for renovasjon når denne åpenbart ikke vil bli benyttet som fritidsbolig. Eiendommer som har stått ubebodd i 6 md. kan etter søknad omklassifiseres til fritidsabonnement. Eventuell avgiftsplikt regnes fra det tidspunktet byggetillatelse gis eller søknad innvilges. Kommunen kan, etter at den lokale helsemyndighet har uttalt seg, frita bestemte eiendommer fra den kommunale avfallsordningen. Kap. 2. nnsamling av forbruksavfall 5. Kildesortering av forbruksavfall Kommunen kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av forbruksavfallet, for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet. Kommunal innsamling gjelder alle eiendommer med fast bosetting og fritidseiendommer. Den gjelder også for forbruksavfall fra næringsvirksomhet. De fraksjoner av forbruksavfallet som ikke samles inn av kommunen, skal avfallsbesitter selv sørge for borttransport av. Besitter av slikt avfall skal benytte godkjente gjenvinnings- /behandlingsanlegg. Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjente avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjente anlegg, slik at det kan medføre fare for forurensning eller hygieniske ulemper for omgivelsene. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge forbruksavfall o.l. i naturen. Abonnenter som omfattes av tvungen kommunal avfallsordning plikter å kildesortere avfallet for de fraksjoner kommunen etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Kommunen definerer hvordan avfallet skal sorteres. Kommunen sørger for at avfallsfraksjoner hentes med den hyppighet som kommunen bestemmer. Fraksjoner som omfattes av hentesystemet skal holdes adskilt og legges i egne oppsamlingsenheter som står hjemme hos hver abonnent. Andre kildesorterte fraksjoner som ikke omfattes av bringesystemet skal bringes til returpunkt eller gjenbrukstorg. Forbruksavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenheten hjemme hos abonnenten, kan leveres til godkjent kommunalt gjenbrukstorg.

6 19. des. Nr Fritidsbebyggelse Fritidsbebyggelse omfattes i den grad kommunestyret selv bestemmer. Forbruksavfallet skal sorteres i den utstrekning kommunen bestemmer og bringes til felles oppsamlingsenheter som er utplassert av kommunen. 7. Avfall fra næringsvirksomhet Kommunen bestemmer hva som skal definere som næringsvirksomhet, herunder avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg mv. Produksjonsavfall omfattes ikke av tvungen kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av produksjonsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg. Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe spesialavfall og produksjonsavfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling. 8. Oppsamlingsenheter For de fraksjoner av forbruksavfallet som kommunen samler inn, skal abonnenten selv holde oppsamlingsenhetene. Kommunen bestemmer hvilke typer oppsamlingsbeholdere som skal benyttes, enhetene skal være av en slik type at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr. Enhetene eies av abonnenten, likeledes påhviler det abonnenten rengjøring, hvis ikke annet er bestemt. Kommunen kan pålegge abonnenten å reparere eller anskaffe ny beholder når denne er skadet eller ødelagt. Kommunen er selv ansvarlig for å skifte ut abonnentens oppsamlingsenhet hvis kommunen endrer funksjonskrav til beholderen. Kommunen kan bestemme at flere abonnenter skal benytte felles beholdere. Kommunen kan også fastsette minimumsstørrelser for avfallsbeholdere. Abonnentene kan velge størrelse utover minimumsstørrelsen. Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper ikke kan oppstå. Vekten må ikke overstige de grenseverdier som kommunen fastsetter som maksimum for den respektive avfallsbeholders volum. Kommunen er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften. 9. Plassering av oppsamlingsenhetene Alle oppsamlingsenheter må plasseres på et plant underlag, og slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til annen sjenanse for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. Det er anledning til å inngå avtale med nabo(er) om deling av en eller flere oppsamlingsenheter. Dette må avtales med kommunen og det gis reduksjon i avfallsgebyret ved slik nabodeling. Størrelsen på beholdere bestemmes av kommunen etter hvor mange som inngått avtale om bruk av felles oppsamlingsenheter. Oppsamlingsenheten eller avfallssekker klargjort for henting skal plasseres slik at avstanden til kjørbar veg på tømmedagen ikke overstiger 5 meter, målt fra vegkanten. Ved tvilstilfeller fastsetter kommunen fra hvilket punkt avstanden skal regnes fra. Kommunen kan mot et pristillegg inngå avtale om å hente avfallet lengre fra kjøreruta. Enheten skal plasseres slik at renovatøren er sikret mot forulempinger fra husdyr. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan kommunen kreve at enheten omplasseres. Vinterstid skal adkomsten være rydda og om nødvendig sandstrødd. Renovatøren skal utføre tømmingen i tidsrommet mellom kl Krav til kjørbar veg hovedsak skal det kjøres etter offentlig veg, kjøring av private veger kun etter avtale. Som kjørbar veg regnes veg som tilfredsstiller kravet til kjørbarhet for renovasjonsbilen sommer og vinter: Vegen må tåle kjøretøy med akseltrykk på 6 tonn, ha vegbredde på minimum 3,5 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter i hele vegens bredde. Samtidig må det bo minimum 2 abonnenter langs vegen og det må være tilfredsstillende snuplass, utenom gårdsplassen, i nærheten av siste abonnent. Abonnentene er ansvarlig for vedlikehold, brøyting og strøing av private veger som omfattes av kjøreruta. Brøyting og sandstrøing må skje så tidlig at vegen er klar til renovatøren kommer. Kap. 3. Hjemmekompostering av våtorganisk avfall 11. Kompostering m.m. Abonnenter som har eget hageareal på over 500 m 2, som er egnet for bruk av kompost, kan inngå kontrakt med kommunen om hjemmekompostering av våtorganisk avfall. Annen forskriftsmessig behandling av våtorganisk avfall, så som levering til eget gjødsellager, eller avfallskvern m.m. kan likestilles med hjemmekompostering. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene. Abonnenten må selv anskaffe beholder. De abonnenter som tegner slik kontrakt får en reduksjon i avfallsgebyret, såfremt abonnenten ikke legger våtorganisk avfall i oppsamlingsenhetene. Eventuelle anvisninger fra kommunene skal følges, og det vil bli ført kontroll med at kontrakten etterleves. Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage, alternativt leveres til kommunens mottaksplass for hageavfall.

7 19. des. Nr Kompostbingen og drift Kompostbingen må være godkjent av kommunen i henhold til bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven av 19. november 1982 nr. 66, jf. forskrift om oppbevaring av avfall og renovasjon, og forskrift av hygieniske forhold i hytteområder o.l. begge datert 2. september Kompostbingen må være slik at komposteringen kan foregå uavhengig av årstidsvariasjonene. Komposteringen skal drives hele året i form av varm- eller markkompostering. Det komposterbare avfallet må være fri for helse- og miljøgifter. Miljøfarlig avfall eller ikke-nedbrytbart materiale må ikke legges i beholderen. Det må tilsettes tørt strø i form av bark, lauv, flis, halm e.l. og det må tilstrebes et riktig forhold mellom husholdningsavfall og strø. Strø og avfall må blandes godt. Kap. 4. Avfallsgebyr m.m. 13. Renovasjonsgebyr Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale avfallsgebyr til kommunen. Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av kommunestyret hvert år og godkjennes av Fylkesmannen. Kommunestyret fastsetter differensierte gebyrsatser. Satsene fastsettes slik at de primært er ment å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning. Gebyrdifferensieringen vil skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, hjemmekompostering, nabodeling av oppsamlingsenheter og forhold knyttet til transportveg. nntil kommunen eventuelt bestemmer at avfallsgebyret skal beregnes etter antall kilo levert avfall, skal det differensieres etter størrelsen på restavfallsbeholderen. Kommunen gir abonnentene valget mellom tre forskjellige størrelser på restavfallsbeholderen. Basisabonnementet innbefatter den mellomste beholderen, som er tilpasser behovene for gjennomsnittsabonnenten. Basisabonnementet er sammensatt av to gebyrelementer, grunngebyret utgjør 1/3 og det variable gebyret utgjør 2/3, hvor alle rabatter/tillegg, beregningsgrunnlaget, regnes med basis i den mengdevariable delen: Avfallsgebyret for ett basisabonnement settes lik 100%. Avfallsgebyret til de renovasjonsabonnenter med minste restavfallsbeholder tilsvarer beregningsgrunnlaget 75%. Avfallsgebyret til de renovasjonsabonnenter med største restavfallsbeholder tilsvarer beregningsgrunnlaget 125%. Abonnenter som deler oppsamlingsenheter med nabo(er) innvilges hver en reduksjon i avfallsgebyret hvor beregningsgrunnlaget er 15%. Boligabonnenter som har inngått kontrakt med kommunen om hjemmekompostering m.m. innvilges en reduksjon i avfallsgebyret hvor beregningsgrunnlaget er 15%. Boligabonnenter kan bestille utvidet beholdervolum for sin papir- og kartongfraksjon, beregningsgrunnlaget er 15%. Boligabonnenter som har opprettet serviceavtale om henting av avfall lengre fra kjøreruta enn 5 meter betaler et hentetillegg, hvor beregningsgrunnlaget er 10% pr. 10 meter. Maksimal utvidet henteavstand settes til 50 meter. For fritidsabonnenter skal avgiften utgjøre 30% av basisabonnement for fast bosetting. Fra det tidspunktet kommunen bestemmer kan abonnentene inngå en serviceavtale med kommunen tilleggstjenester i forhold til ett basisabonnement. Differensieringen av avfallsgebyret vil skje på grunnlag av en slik serviceavtale. 14. Renovasjonsavgifter Gjenvinnbare fraksjoner av forbruksavfall vil kunne leveres til returpunkt gratis. Ved levering av forbruksavfall og produksjonsavfall til gjenbrukstorg og miljøstasjon, må det betales en avgift som er fastsatt av kommunen. 15. Kommunens plikter Den som samler inn avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokker kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har oppfylt de krav han er pålagt gjennom forskriften. nnsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støy, støv, lukt o.l. Under transport skal avfallet sikres slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør. Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutiner fastsatt av kommunen. Ved endringer i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte. 16. nnkreving, renter, mv. Avfallsgebyr med påløpne renter og omkostninger er sikret med lovbestemt pant jf. forurensningslovens 34. Tilsvarende gjelder mht. inndriving av avfallsgebyr og renteplikt ved for sen betaling.

8 19. des. Nr Kap. 5. Avsluttende bestemmelser 17. Delegering av myndighet Forurensingsmyndigheten etter denne forskrift tillegger kommunen, som kan delegere sin myndighet til Renovasjonsselskapet HAMOS, med unntak av kommunestyrets myndighet etter 6 om fritidsbebyggelse, samt plikt til å fastsette avfallsgebyret, jf Klage Enkeltvedtak som er fattet etter delegert myndighet med hjemmel i disse forskrifter, kan påklages til Renovasjonsselskapet HAMOS sitt styre/klagenemnd. 19. Sanksjoner og straff Kommunen kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte. Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra kommunen om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenhet før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle hygieniske problemer kan kommunen også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning. Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd, kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift Overtredelse av denne forskrift kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensingslovens Forhold til helseforskrifter All avfallshåndtering med tilhørende bestemmelser skal i alle deler og til enhver tid være slik at sentrale myndigheters og den lokale helsemyndighets krav til hygienisk avfallshåndtering oppfylles. Den lokale helsemyndighet har et selvstendig ansvar for å se til at helseforskriftene om oppbevaring av avfall følges, og kan på eget grunnlag sette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet. 13. des. Nr Forskrift om endring i forskrift for vann- og kloakkavgifter, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag. Fastsatt av Høylandet kommunestyre 13. desember 2001 med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Kunngjort 28. februar Høylandet kommunestyre har foretatt endringer i forskrift av 20. mars om vann- og kloakkavgifter for Høylandet kommune. Forskriften kan fås ved henvendelse til Høylandet kommune, 7977 Høylandet, telefon kke kunngjort i. 17. des. Nr Forskrift om eigedomsskatt, Fræna kommune, Møre og Romsdal. Fastsett av Fræna kommunestyre 17. desember 2001 med heimel i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. Kunngjort 28. februar Fræna kommunestyre har gjort vedtak om at eigedomsskatten for 2002 skal skrivast ut etter eit skattøre på kr 6,00 av kvart kr 1.000,00 av skattegrunnlaget. 19. des. Nr Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Alstahaug kommune, Nordland. Fastsatt av Alstahaug kommunestyre 19. desember 2001 med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer. Kunngjort 14. mars Generelle bestemmelser Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor: 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist endret 13. juli Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Alstahaug kommune (dette dokumentet)

9 19. des. Nr Øvrige dokumenter: Gebyrregulativ Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser) Bestemmelser for bruk av vannmåler. 1. Forskriftens formål Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer. 2. Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i Definisjoner Abonnent: Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent. Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan og bygningslovens 65, 66 og 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. Abonnementsgebyr: Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. Boenhet: En boenhet består av ett eller flere rom, utenom kjøkken, og er bygd eller ombygd som helårsbolig for en eller flere personer, og har adkomst til rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. Bruksareal (BRA) etter NS 3940 (forenklet) Forenklet kan man si at bruksareal omfatter: Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger. For detaljer se NS Bruksendring: Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. Engangsgebyr for tilknytning: Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. Felles privat stikkledning: Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via en felles privat stikkledning. Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). Fritidsbolig/hytte: Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. Gebyrregulativet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. Næringsvirksomhet: Ervervsmessig virksomhet. Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. Stipulert forbruk Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal. Årsgebyr: Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

10 19. des. Nr Rettigheter og plikter Abonnenten har krav på: vannforsyning hele døgnet med tilstrekkelig mengde av god kvalitet iht. gjeldende lovverk, samt vanntrykk som beskrevet i «Normalreglement for sanitæranlegg, administrative & tekniske bestemmelser» utgitt av Kommuneforlaget. sikker bortledning av avløpsvann hele døgnet iht. gjeldende lovverk. reduksjon i vann- og avløpsgebyret dersom tjenestene over tid ikke tilfredsstiller lovpålagt kvalitet, mengde eller trykk. Abonnenten plikter å betale vann- og avløpsgebyrer i den størrelse og til den tid som kommunen bestemmer. å innrette seg etter kommunens tekniske og administrative bestemmelser. Kommunen har krav på å få dekket alle kostnader knyttet til vann- og avløpstjenestene og som fremkommer av gebyrgrunnlaget. å kunne vedta og endre bestemmelser, reglementer, tillatelser og lignende for å ivareta sin funksjon som leverandør på en god måte. Kommunen plikter å levere vann- og avløpstjenester iht. gjeldende lovverk og i den utstrekning som er nødvendig for både abonnenten og fellesskapet. å informere om innhold i og endringer i vann- og avløpstjenestene, som er av betydning for abonnentene.. Vann- og avløpsgebyrer 5. Gebyrtyper Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester: Engangsgebyr for tilknytning Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr) Gebyr for bruk av vannmåler Gebyr for midlertidig tilknytning. 6. Engangsgebyr for tilknytning Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester. Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved oppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett. Engangsgebyret differensieres etter om det er betalt for opparbeiding av kommunale anlegg (betalt refusjon) eller ikke for eiendommen. Engangsgebyret skal betales ved nybygg og ved utvidelse av eksisterende bolig hvor utvidelsen medfører økt antall boenheter. For satsene vises det til gebyrregulativet. Størrelsen av gebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. 7. Årsgebyr Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler: abonnementsgebyr forbruksgebyr. Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vann- og avløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til vann- og avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret. Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett. Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. Fritidshus som ikke er regulert/godkjent til dette, kan etter søknad bli beregnet etter gebyrsatser for fritidsbolig/hytte forutsatt at fritidsboligen ligger i uregulert strøk og ikke benyttes mer enn 6 md. i året. Abonnementsgebyr Abonnementsgebyret differensieres etter antall boenheter for boliger, og etter vannforbruk for næringsvirksomhet. For bolig med maks. en utleieboenhet beregnes abonnementsgebyr som for en boenhet (Eks. bolig med sokkelleilighet). Alle abonnenter i en brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av gebyrregulativet. Abonnementsgebyr for næring Betales av næringseiendommer og offentlig virksomhet. Abonnementsgebyr for bolig Betales av øvrige abonnenter. For hytter/fritidsboliger betales det halv sats av abonnementsgebyr for bolig.

11 19. des. Nr Forbruksgebyr Næringseiendommer og offentlige virksomheter betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m 3. Forbruket måles med installert vannmåler. Helårsboliger betaler etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, pr. boenhet, ev. etter faktisk (målt) vannforbruk, og pris pr. m 3. Omregningsfaktor for stipulert forbruk [m 3 /m 2 ] er definert i gebyrregulativet. For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog 9. Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk. 8. Eie av vannmåler Abonnenten skal stå som eier av vannmålerne. For installasjon og bruk av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser. Kostnader for innkjøp og installasjon dekkes direkte av abonnenten. Drift, avlesning, administrasjon m.m. i forbindelse med vannmålere, dekkes av vannmålergebyret. Pris for bruk av vannmåler fremkommer av gebyrregulativet. 9. Avvik i årsgebyret Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp). For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene. Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse av vann eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. 10. Midlertidig tilknytning Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker. Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av gebyrregulativet. Alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen. Midlertidig tilknytning kan gis for inntil samme periode som midlertidig tillatelse blir gitt for det aktuelle bygget/anlegget etter Plan- og bygningsloven. For øvrig gjelder kommunens Tekniske bestemmelser, jf.. Generelle bestemmelser. 11. Pålegg om utbedring Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven 7. ht. forurensningsloven 73 kan det gis tvangsmulkt dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget, kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven 74. Etter plan- og bygningsloven 89 plikter abonnenten å utbedre egne ledningsanlegg (private vann- og avløpsledninger) innen angitt frist. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, kan kommunen fastsette tvangsmulkt i henhold til plan- og bygningslovens 116a. Det kan fastsettes at tvangsmulkt løper så lenge det ulovlige forholdet varer, eller den kan ilegges som et engangsbeløp. 12. nnbetaling av gebyrer Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene. Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning. Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 2 terminer pr. år. Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt. Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over 2 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter. Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted. Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning dersom ny tilknytning skjer innen 5 år. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

12 1. feb. Nr Avsluttende bestemmelser 13. nnkreving av gebyrer Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant 6 1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. 14. Vedtaksmyndighet Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunen. Forskriften utøves på vegne av kommunen av rådmannen. 15. Klage Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. V V. og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket. Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap. V. 16. krafttredelse Forskriften trer i kraft 1. januar 2002 erstatter forskrift av 26. april om vann- og avløpsgebyr. 1 kke kunngjort i. 1. feb. Nr Forskrift om endring i forskrift om fredning av Bøpøla naturreservat, Sømna kommune, Nordland. Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. februar 2002 med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegering av 3. november 1988 og 25. juni Kunngjort 28. februar forskrift av 19. desember 1997 nr om fredning av Bøpøla naturreservat, Sømna kommune, Nordland, gjøres følgende endringer: Kapittel skal lyde: medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, 8 jf. 10 og 21, 22 og 23 er et våtmarksområde ved Sørbotn i Sømna kommune, Nordland fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 19. desember 1997 under betegnelsen «Bøpøla naturreservat». Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegering av 3. november 1988 er forskriften for naturreservatet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak den 26. februar 1998 og den 1. februar Kapittel skal lyde: Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 56/2, 56/3, 56/8, 56/10, 56/17, 56/30, 56/31, 56/41, 58/9, 58/10, 58/11. Reservatet dekker et areal på ca 148 daa, hvorav ca 62 daa er landareal. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5000 datert Direktoratet for naturforvaltning februar Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Sømna kommune, hos fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes. Kapittel V skal lyde: Bestemmelsene i kapittel V er ikke til hinder for: 1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed. 2. Utmarksbeite og utmarksslått som på vernetidspunktet eller der dette tidligere har vært vanlig. 3. Å føre dreneringsvann ut i reservatet. 4. Jakt på hjortevilt og fellefangst av mink. 5. Lovlig bruk av hund ved jakt på hjortevilt, og ved ettersøk etter skadet hjortevilt. 6. Utøvelse av fiske. 7. Drift og vedlikehold av Kystverkets eksisterende anlegg, samt nødvendig ferdsel i forbindelse med denne virksomheten. 8. Bruk av snøskuter på frossen snødekt mark i forbindelse med reindrift. Kapittel V skal lyde: Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 1. Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade. 2. Etablering av nye anlegg for kystverkets virksomhet. 3. Uttak av grus til husbehov fra selve elveleiet og motorisert ferdsel i denne forbindelse.

13 7. feb. Nr Kapittel X skal lyde: Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem 1 som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 1 Direktoratet for naturforvaltning legger inntil videre forvaltningen av fredningsforskriften til Fylkesmannen i Nordland. Endringene trer i kraft straks. 6. feb. Nr Forskrift om betalingsregulativ for arbeider etter delingsloven, plan- og bygningsloven, forurensningsloven, forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, og betalingssatser for landbruksforvaltningen, Sørum kommune, Akershus. Fastsatt av Sørum kommunestyre 6. februar 2002 med hjemmel i lov av 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven), plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77, lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Kunngjort 28. februar Sørum kommunestyre har vedtatt forskrift om betalingsregulativ for arbeider etter delingsloven, plan- og bygningsloven, forurensningsloven, forskrift om utslipp frå mindre avløpsanlegg, og betalingssatser for landbruksforvaltningen. Forskriften trer i kraft straks, og fullstendige forskrifter kan fåes ved henvendelse til Plan- og utbyggingsseksjonen, Rådhuset, 1920 Sørumsand. 7. feb. Nr Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i 2002, Møre og Romsdal. Fastsett av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 7. februar 2002 med heimel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 33, jf. kgl.res. av 27. november 1992 nr. 877 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk og delegeringsvedtak av 24. februar Kunngjort 28. februar Hovudregel dei vassdraga som fører anadrome laksefisk (laks og sjøaure) og som ikkje er nemnt i denne forskrifta, er det tillate å fiske frå og med 15. juni til og med 31. august. 2. Unntak Følgjande fiske etter laks og sjøaure gjeld i dei oppgjevne tidsromma (f.o.m. t.o.m): Nesset Eira kl neste dag Aura kl neste dag Eikesdalsvatnet Smøla og Sunndal Driva sjø til nedre grense Romfo vald (Rv) kl neste dag (sjå 3) nedre grense Rv til fylkesgrense kl neste dag (sjå 3) S.Tr. Litledalselva Usma Surnadal Surna Todalselva , etter berre sjøaure Ørsta Bondalselva , etter berre sjøaure Ørstavassdraget , etter berre sjøaure Bjørkevassdraget (Vikelva) , etter berre sjøaure Norangdalselva , etter berre sjøaure Rauma Rauma sjø til Rygghølen (sjå 3) fom. Rygghølen til stopp laksefør (sjå 3) strk. stra (sjå 3) nnfjordelva (sjå 3) Hensvassdraget (sa/glutra) (sjå 3) Gjemnes Batnfjordelva (sjå 3)

14 14. feb. Nr Molde staelva , etter berre sjøaure Fræna Hustadelva , etter berre sjøaure (sjå 3) 3. Reiskap og fangstavgrensing Som agn er det tillate å bruke mark, sluk, spinnar, wobblar og fluge der flytande dupp eller flugesnøre, unnateke reine blyliner, utgjer kastevekta. Bruk av søkkje er berre tillate ved markfiske. Det er ikkje tillate å bruke stong eller handsnøre med meir enn til saman tre krokar (ein trippelkrok reknast som tre krokar). Det er ikkje tillate å bruke fleire stenger eller snøre samstundes. Det er forbode å bruke stong eller snøre på ein slik måte at fisken sannsynlegvis vil krøkjast. Driva i Sunndal kommune er det forbode å fiske med mark i august månad. Hustadvassdraget i Fræna kommune er det fangstavgrensing på 4 stk. laks pr. fiskar i døgnet. Frå og med 1. september til og med 15. september er fisket berre tillatte med fluge etter sjøaure frå merke på land ved øvre flomål til merke ved grense elv sjø. Nåsvassdraget i Eide kommune er det fangstavgrensing på 4 stk. laks pr. fiskar i døgnet. Rauma, stra, nnfjordelva, Hensvassdraget (sa/glutra) og Batnfjordelva er det berre tillatt å fiske med sluk og fluge. kvar elv er det fangstavgrensing på 1 stk. sjøaure pr. fiskar i døgnet. 4. Brot på desse forskriftene er straffbart, jf. lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v., Forskrifta trer i kraft straks. Samstundes vert forskrift av 28. februar 2001 nr. 215 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag 2001, Møre og Romsdal, oppheva. 11. feb. Nr Forskrift om opphevelse av forskrift for fisket, Kongsberg kommune, Buskerud. Fastsatt av Fylkesmannen i Buskerud 11. februar 2002 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 34 og kgl.res. av 27. november 1992 nr Kunngjort 28. februar Forskrift av 14. april 1980 nr for fisket, Kongsberg kommune, Buskerud, oppheves med virkning fra 15. februar feb. Nr Forskrift om opphevelse av fiskeforskrifter, Buskerud. Fastsatt av Fylkesmannen i Buskerud 11. februar 2002 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 34 og kgl.res. av 27. november 1992 nr Kunngjort 28. februar Følgende forskrifter oppheves med virkning fra 15. februar 2002: 1. Forskrift av 11. november for fisket i Modum kommune, Buskerud. 2. Forskrift av 1. oktober 1987 nr. 892 for fisket, Lier kommune, Buskerud. 3. Forskrift av 25. august for fiske i Nedre Eiker kommune, Buskerud. 4. Forskrift av 22. januar om fiske etter innlandsfisk innen Hole kommune, Buskerud. 1 kke kunngjort i. 14. feb. Nr Forskrift om mellombels vern av Kloppemyrane naturreservat, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane. Fastsett av Direktoratet for naturforvaltning 14. februar 2002 med heimel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern 18 nr. 4, jf. 8 og 21, 22 og 23 og Delegeringsvedtak av 20. oktober Kunngjort 28. februar medhald av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr nr. 4, jf. 8 og 21, 22 og 23, er eit myrområde i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane fylke ved Direktoratet for naturforvaltning sitt vedtak av 14. februar 2002 mellombels freda som naturreservat under nemninga Kloppemyrane naturreservat. Det mellombels freda området gjeld følgjande gnr./bnr.: 76/1, 76/3 og 76/4 i Gloppen kommune. Naturreservatet dekkjer eit totalareal på 105 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:2500 dagsett Direktoratet for naturforvaltning februar 2002.

15 15. feb. Nr Forskrifta med kart er tilgjengeleg i Gloppen kommune, hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Føremålet med fredinga er å ta vare på eit høgmyrkompleks mot uheldige inngrep til spørsmålet om varig vern er avklara. V For naturreservatet gjeld følgjande reglar: 1. Vegetasjon, medrekna daude buskar og tre, er freda mot skade og øydelegging. Det er forbode å fjerne planter eller plantedelar frå reservatet. Nye planteartar må ikkje førast inn. Planting eller såing er ikkje tillate. 2. Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er freda mot skade og øydelegging. Nye dyreartar må ikkje førast inn. 3. Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som t.d. oppføring av bygningar, anlegg og faste innretningar, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, gjerde, jordkablar eller kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering og anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte ureiningar, tømming av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske middel. Forsøpling er forbode. Opplistinga er ikkje uttømmande. 4. Motorisert ferdsel på land og på vatn er forbode, medrekna start og landing med luftfartøy. 5. Bruk av reservatet til teltleirar, idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbode. Direktoratet for naturforvaltning kan av omsyn til verneføremålet ved forskrift forby eller regulere ferdsla i heile eller delar av naturreservatet. 6. Bruk av sykkel, hest og kjerre og riding utanom eksisterande vegar er forbode. 7. Bålbrenning er forbode. V Reglane i pkt. V er ikkje til hinder for: 1. Gjennomføring av militær operativ verksemd og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltingsærend. Øvingskøyring i samband med slike føremål krev særskilt løyve. 2. Sanking av bær og matsopp. 3. Jakt. 4. Fiske. 5. Tradisjonelt beite. Direktoratet for naturforvaltning kan av omsyn til verneføremålet ved forskrift forby eller regulere beitetrykket i heile eller delar av naturreservatet. 6. Vedlikehald av bygningar og anlegg som er i bruk på fredingstidspunktet. V Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til: 1. Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnde i kap. V pkt. 3 og Merking, rydding og vedlikehald av eksisterande stiar, løyper og gamle ferdselsvegar. 3. Avgrensa bruk av reservatet som nemnt i kap. V pkt Vedlikehald og skjøtsel av kulturminne, utført av kulturminnestyresmaktene eller etter deira tilvising. V Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta når føremålet med fredinga krev det, for vitskaplege undersøkingar, arbeid av vesentleg verdi for samfunnet og i spesielle tilfelle, dersom det ikkje strir mot føremålet med fredinga. V Forvaltingsmynde etter denne forskrifta ligg til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Denne forskrifta tek til å gjelde straks. X 15. feb. Nr Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Sogn og Fjordane. Fastsett av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 15. februar med heimel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 15 og 33, jf. kgl.res. av 27. november 1992 nr. 877, jf. delegeringsvedtak av 24. februar Kunngjort 28. februar 2002.

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 5. september 2013 Innhold Side Forskrifter 2012 Des. 18. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil (Nr.

Detaljer

Nr. 5-2006 Side 463-619 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 5-2006 Side 463-619 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2006 Side 463-619 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2006 Utgitt 1. februar 2007 Dette er siste hefte i 2006-årgangen Innhold Side Forskrifter 2003 April 24. Forskrift

Detaljer

Nr. 5-2007 Side 559-736 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 5-2007 Side 559-736 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2007 Side 559-736 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2007 Utgitt 1. februar 2008 Dette er siste hefte i 2007-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2002 Des. 4. Forskrift

Detaljer

Nr. 1-2001 Side 1-43 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 1-2001 Side 1-43 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1-2001 Side 1-43 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 4. april 2001 Innhold Side Forskrifter 2000 Des. 18. Forskrift om forbud mot utslipp av kloakk fra skip inkl.

Detaljer

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Side 513-648 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Utgitt 29. januar 2004 Dette er siste hefte i 2003-årgangen Innhold Side Forskrifter 2000 Des. 6. Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Nr. 1-2012 Side 1-88 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 1-2012 Side 1-88 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1-2012 Side 1-88 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 3. mai 2012 Innhold Side Forskrifter 2010 Des. 14. Forskrift om unntak frå tidsfrist i saker som krev oppmålingsforretning,

Detaljer

Nr. 3-2010 Side 347-553 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3-2010 Side 347-553 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3-2010 Side 347-553 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 2. september 2010 Innhold Side Forskrifter 2007 Juni 18. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger

Detaljer

Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 3. november 2005 Innhold Side Forskrifter 1998 Jan. 28. Forskrift om lukningstider for serveringssteder,

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER HAMMERFEST KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER Vedtatt av Hammerfest kommunestyre den 03.11.2005 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avgiftsgebyrer

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2010 endres til: 2016

KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2010 endres til: 2016 Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Klæbu kommune Vedtatt Klæbu kommunestyre i sak 57/09 i møte 17/9-09. Revidert etter K-sak 33/11 i møte 16/6-11. Endres ved vedtak KLÆBU KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN-

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2009 Utgitt 3. februar 2010 Dette er siste hefte i 2009-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2007 Des. 18. Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra xx.xx.2015 Vedtatt av Trysil kommunestyre den XXXX i medhold 3 i lov av 16.03.2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forurensingsforskriften

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 04/1524-25 14968/07 M52 LU/LU/KO KLEPP KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT Fastsatt av Klepp kommunestyre

Detaljer

Nr. 4-2003 Side 409-461 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2003 Side 409-461 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2003 Side 409-461 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 22. oktober 2003 Innhold Side Forskrifter 2002 April 17. Forskrift om jakttider for elg, Namdalseid (Nr.

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS

FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS Vedtatt av styret den 10. mars 1998, sak 0023/98. Endret av styre den 23. juni 1998 (pkt. 6 2. ledd). Gitt

Detaljer

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER.

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. RTA FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. Ikrafttredelsesdato: 17.10.2006 Kunngjort i Norsk Lovtidend 11.01.2007 Gjerstad kommune Risør kommune

Detaljer

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER 1 FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Denne forskriften er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt avfallsplan for de tre kommunene. Forskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 04.05.98

Detaljer

Nr. 2-2009 Side 127-237 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 2-2009 Side 127-237 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2-2009 Side 127-237 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 12. juni 2009 Innhold Side Forskrifter 2006 Nov. 2007 Mars Mars 23. Forskrift om kommunal renovasjon for

Detaljer

AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET

AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET Forskrift for tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere, tette tanker mv. i RIR - kommunene Denne forskrift erstatter tidligere vedtatte forskrifter for

Detaljer

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. 1 HAF og selskapets eierkommuner har som målsetting å redusere avfallsproblemene som oppstår, redusere

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

Renovasjonsforskrift Side 1

Renovasjonsforskrift Side 1 Renovasjonsforskrift Side 1 Felles forskrift for renovasjon (VESAR-kommunene) Fastsatt i Holmestrand kommunestyre 30.04.2003 i medhold av lov av 13. mars 1981, nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER

RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER Felles forskrift for Farsund kommune og Lyngdal kommune Gjeldende fra 01.01.2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger

Detaljer

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3-2002 Side 109-159 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 21. juni 2002 Innhold Side Forskrifter 2002 Mars 18. Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscootere

Detaljer

Nr. 2-2001 Side 45-92 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 2-2001 Side 45-92 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2-2001 Side 45-92 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 5. juni 2001 Innhold Side Forskrifter 1999 April 21. Forskrift for tildeling av kommunalt boligtilskudd, Oslo

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer