Papirfabrikk. i barnehagen. La oss gjenvinne meir. Gøy med kjeldesortering på skular og i barnehagar. Side 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Papirfabrikk. i barnehagen. La oss gjenvinne meir. Gøy med kjeldesortering på skular og i barnehagar. Side 4"

Transkript

1 Miljøbladet Juli 2013 Papirfabrikk i barnehagen Gøy med kjeldesortering på skular og i barnehagar. Side 4 Avfallsbrønnar - avfallet trygt gøymt under bakken. Side 6 Vinn el-sykkel Side 8 La oss gjenvinne meir

2 Klart vi kjeldesorterer metall, seier du? Åtte av ti seier dei kjeldesorterer glas- og metallemballasje. Likevel finn vi like mykje metall i restavfallsdunkane som på nærmiljøstasjonen. Kva er det som bremsar kjeldesorteringa? La oss ta ein prat om kva som faktisk er metallemballasje Til fredagstacoen opnar du kanskje ananas- og maisboksar som kan kjeldesorterast som metall. Den er grei. Likeeins veit dei fleste at boksar for tomatpurè og sylteglas med lokk kan gjenvinnast. Men ta ein grundigare titt inn i kjøleskapet ditt. Kva gjer du med kaviartuba, leverposteien eller makrell i tomatboksen når desse er tomme? Eller laks- eller kyllingformer i mjuk aluminium? Og kva med telysa som står på bordet? Alt vi har snakka om her, er laga av metall og kan kjeldesorterast. Dei fleste av oss har meir gjenvinnbar metallemballasje i heimen enn vi er klare over. Klarer du å sortere ut meir enn du gjer i dag? Å gjenvinne metall er svært miljøvennleg. Metalla kan gjenvinnast i det uendelege. Ved å gjenvinne aluminium blir det brukt berre 5 prosent av energien det tek å framstille ny aluminium. Ved å gjenvinne stål brukar ein 25 prosent av energien som trengs for å utvinne stål frå malm. Etterspurnaden etter stål og aluminium i verda aukar, på samme tid som vi er på veg til å bruke opp ressursane. Metallemballasje er material som i størst mogleg grad må gjenvinnast og bli brukt på ny. Dersom du tilhøyrer gjennomsnittet, kjeldesorterte du sju hundre gram metallemballasje i fjor. Ein familie på fem leverte altså tre og ein halv kilo til saman. Stopp opp ein augneblink neste gong du tenker å kaste metallboksen i søpla. Kan du ta han med til nærmiljøstasjonen din i staden? Metallemballasjen du leverer blir til noko Du skal vere trygg på at materiala du kjeldesorterer blir brukt på ny. Glas og metall blir sendt til Onsøy utanfor Fredrikstad, eit av dei mest moderne anlegga for sortering av råstoff for glas og metallemballasje. Aluminiumen kan for eksempel bli til ny aluminiumsfolie, makrell i tomatboksar og syklar. Stålet du leverer kan bli brukt i stålkonstruksjonar i bygg, verktøy, spikar og skruar. Om du aukar frå sju til åtte hundre gram metallemballasje i år, så gjer du eit godt tiltak for miljøet. Sorter metallemballasjen for: ananas erter fiskebollar hundemat kattemat tomatpurè leverpostei makrell i tomat smøreostar mykje meir... Metallemballasje er emballasje for mat og drikke, som er laga av metall Emballasjen må vere tom for mat og vere så rein at han ikkje luktar når du lagrar han. Storparten av emballasjen skyller du raskt i kaldt vatn. Kaviarog majonestuber er så tette og lukka, at dei sorterer du direkte. Når du kjeldesorterer telys må veikehaldaren takast ut slik koppen ikkje blir med stålet og går opp i røyk i gjenvinningsprosessen. Takk til deg som svarte på kundeundersøkinga vår I vinter gjennomførte ÅRIM ei brukarundersøking blant kundane våre. Kva kjeldesorterer du? Korleis opplever du tenestetilbodet? Kva kan selskapet bli betre på? Svara kundane gav er med når selskapet tek stega vidare. Åtte av ti leverer ee-avfall til butikk eller miljøstasjon Mengda med elektrisk og elektronisk avfall aukar. Fordi miljønytten ved å gjenvinne er så stor, er det bra at åtte av ti leverer inn dette avfallet. ÅRIM har også utført ein plukkanalyse som viste at noko framleis havnar i dunken. Kvar person kastar 2,38 kilo ee-avfall i restavfallet i året. Dette blir tilsaman 230 tonn i Ålesundregionen. Du kan levere dette kostnadsfritt til butikkar som sel elektronikk eller til miljøstasjonen. Folk er flinke å sortere farleg avfall Ei stor gruppe svarer at dei lagrar ein del farleg avfall heime, særleg batteri, måling, lim, lakk og tomme målingsspann. Vi veit og at kvar person årleg leverer elleve kilo farleg avfall til miljøstasjonen og at 880 gram havnar i restavfallsdunken. At vi får inn storparten av denne avfallstypen er positivt, likevel er det slik at ei lita mengd av denne avfallstypen på avveg kan gjere stor skade. Vi må difor arbeide for å få enda meir farleg avfall til trygg behandling. Folk sorterer minst av avfallet det er mest av Kundane våre sorterer storparten av det farlege avfallet og ee-avfallet. Metallemballasje og drikkekartong kjem dårlegare ut. Det er tydeleg at vi må seie meir om kva som faktisk kan sorterast, og vise til miljøgevinsten ved å kjeldesortere avfallstypane. Hugs også på kartonglotteriet som gir økonomisk gevinst til dei som er så heldige å vinne. Folk ønskjer meir informasjon Vi får og svar om at informasjon kan bli betre. Eit døme på dette er at halvparten svarer at dei ikkje har kjennskap til kva som skjer med avfallet etter innsamling, og at meir informasjon om miljønytte trengs for å auke motivasjonen til auke kjeldesorteringa. Vi ser på samme tid at vi har ei positiv utvikling frå 2010, da seks av ti svarte at dei ikkje hadde kjennskap til kva som skjedde med avfallet. Her skal ÅRIM stå på med aktivt informasjonsarbeid. Alt-i-alt: fornøgd med renovasjonstenesta. På spørsmålet om kor fornøgde folk er alt-i-alt med renovasjonstenesta i sin kommune, svarte 89 % på den positive sida av skalaen. Vi oppfattar dette som at storparten er rimeleg godt fornøgde med renovasjonstenesta. GODKJEN 2 3

3 Gøy med gjenvinning Kjeldesortering er både lærerikt og morosamt. Det har borna som går på Åse sfo fått oppleve. Etter eit prosjekt om avfall og gjenvinning har barna blitt miljøekspertar som kan kjeldesortering. Papirfabrikk i barnehagen Grønmyr barnehage Bjørkavåg på Sula lånte papirfabrikken frå ÅRIM, bretta opp ermene og gjekk til arbeid. Ein ting er sikkert; barna kan å gjenvinne papir. Difor bestemte miljøsuperhelten Mr. Boss seg for å ta eit besøk. 4 God kontroll på kva avfallet blir til - Kvart år har Åse sfo eit prosjekt vi fordjupar oss i. I år valte vi kjeldesortering, og tok kontakt med ÅRIM for å få idèar til aktivitetar og materiell, seier dagleg leiar på Åse sfo, Britt Kleppe. Åse sfo har hatt fleire praktiske aktivitetar for å få kunnskapen både inn i fingrane og hovudet. For å få ekte engasjement har det vore viktig at elevane har fått ta på, skape og gjere sjølve, fortel Kleppe. - Elevane var ivrige og laga ein liten privat miljøstasjon der dei sorterte glas og metall, batteri, lyspærer, farleg avfall, papir og plast. Alle tok med kvar sin ting heimanfrå som dei kjeldesorterte. Dei har fått god kontroll på kva avfallet vil bli brukt til. Gjenbruk i praksis Barna hadde også oppgåver som handla om gjenbruk. - Vi klipte opp gamle klede og vevde små tepper. Melkekartongane brukte vi til å så karse i. Her fekk barna sjå i praksis at det som er avfall kan brukast og bli til noko nytt. Arbeidet styrka sosial kompetanse I tillegg til å lære om riktig kjeldesortering vart dette, kanskje meir enn forventa, eit prosjekt som også styrkar sosial kompetanse, venskap og å ta ansvar, fortel Kleppe. - Barna er opptekne av å ta vare på naturen, at dyra har det bra og at fuglane syng, fortel Kleppe blidt. Vi fekk mange gode diskusjonar både om gjenvinning og å bry seg om andre gjennom prosjektet. ÅRIM besøker skular og barnehagar Farleg avfall! ropte borna entusiastiske da ÅRIM kom på besøk og spurte kva batteri skal sorterast som. Plast!, på spørsmål om potetgull- og kaffeposar. Hos Åse sfo var det full kontroll. - Born er engasjerte og lærer fort, seier Heidi Steinnes i ÅRIM fornøgd. Det var jammen ikkje mange feil da vi testa kunnskapane med ein kjeldesorteringskonkurranse. - Vi har ulike tips til aktivitetar som skal lære borna om kjeldesortering og gjenvinning, fortel Steinnes. Vi arbeider med ulike opplegg for ulike aldersgrupper, og forsøker å gi gode forslag til dei som tek kontakt. Vi har tru på læring gjennom praksis, leik og moro, avsluttar Steinnes. Barna lagar papir Ivrige små hender badar i lilla, blaut papirmasse. Assistent Jannicke Darup forklarer tydeleg korleis barna skal løfte forsiktig opp treramma, sile av vatnet, og leggje papiret forsiktig til tørk. Førskulebarna er med. Pedagogisk leiar, Ann Katrin Nesheim Viddal fortel ivrig at barna har klipt opp alt frå brukte brødposar til kartong for å lage det nye papiret. - Kven vil ha smoothie? ler ho når Emilian tømmer meir finmalt papirmasse i baljen. Alle hjelper til. - Dette er kunstverk, da skal det vere slik, overbeviser ho jenta som fekk ein rufsete kant på papiret ho laga. - Kva farge skal vi ha no? spør Jannicke. - Blått, svarer Sara og Vegard. - Raudt, svarer Ingrid Camilla. - Gult, svarer Alva. Her blir det avstemming, svarer Jannicke og den neste papirmassen blir blå. Små hender lagar nytt papir etter tur. Det er dette som er resirkulering Etter ei lang arbeidsøkt set barna seg ned rundt bordet saman med Ann Katrin. - Kva har de lært i dag, spør ho barna. Barna fortel ivrige om papiret dei har klipt i små bitar før dei miksa det saman med cellulose, vatn og tryllepulver. Så blanda dei alt i ein balje, tilsette farge og laga nytt papir som dei skal bruke til fine sommarkort. - Det er dette som er resirkulering, fortel Heidi Steinnes frå ÅRIM. De brukar gammalt papir og lagar nytt. Slik gjer vi med plast, glas og metall òg. Emilian lurer på om dei som er på besøk frå ÅRIM lagar lilla papir i baljar kvar dag, og sa seg ikkje heilt tilfreds med svaret om at det er fabrikkar som gjer arbeidet. Miljøsuperhelten Mr. Boss - No skal Mr Boss lage papir, foreslår Jørgen. - Ja, skal tru om han kan det, utfordrar Ann Katrin med eit smil og ser på Vegard Waagan frå ÅRIM, som har rolla som miljøsuperhelt denne dagen. Mr Boss, som har vore omsverma av energiske barn sidan han viste seg, brettar opp ermene og det blir heilt stilt rundt han. Barna følgjer han konsentrerte med blikket da han gjer akkurat som dei. - Resirkulering er moro, overbeviser han idet han løftar treramma med det som skal bli nytt lilla papir opp av vatnet. 5

4 Avfall-under-bakken Du snakkar med Eva i ÅRIM. Kva kan eg hjelpe deg med Å gi kunden gode svar og best mogleg hjelp er noko eg arbeider for kvar dag, fortel Eva Ødegaard som tek imot kundane med eit smil på kontoret, telefonen og mail. Med underjordisk avfallssystem, forsvinn mange av problema avfall ofte forårsakar. Bort med overfylling. Bort med lukt. Bort med brannfare. Dei nye avfallssystema har mange fordelar, fortel avdelingsleiar i ÅRIM, Lars Fugledal. - Vi har plassert ut vårt første underjordiske avfallssystem på Utstillingsplassen i Ålesund sentrum. Avfallsbrønnane erstattar miljøstasjonen som brann ned for eit par år sidan. Her kan innbyggjarane i nærområdet levere glas og metall, sko og klede. Avfallet blir lagra i store brønnar under jorda. Når desse er fulle blir heile konstruksjonen heist opp og tømt. - Ein av fordelane er sjeldnare tømming. Det betyr mindre tungtrafikk frå vår side og dermed auka trafikktryggleik. Systemet er lukka, så her blir det verken støy, lukt eller plagar med skadedyr. Vi håper også på mindre forsøpling enn vi har på dei andre nærmiljøstasjonane, fortset Fugledal. Slike avfallsløysingar er også gode for tettbygde område, sameige og burettslag. - Løysinga sparer mykje plass. Ein slik avfallsbrønn erstattar fleire tradisjonelle behaldarar og frigjer dermed plass i nærområdet. Avfall-under-bakken er difor godt eigna i byggjefelt, for burettslag eller område med vanskelege trafikkforhold. Vi er svært positive til utbyggjarar som tek kontakt med oss for råd og rettleiing. Det beste er er å leggje til rette for rasjonell og trygg avfallsløysing tidleg i prosjekteringa. For ÅRIM er avfallsbrønnane på Utstillingsplassen eit prøveprosjekt. - Andre byar i landet har gjort seg mange gode erfaringar som vi ser til. Avfallunder-bakken er ei framtidsretta avfallsløysing for å få meir til gjenvinning og meir rasjonell innsamling. Vi ser fram til å gjere oss eigne erfaringar å byggje vidare på, avsluttar Fugledal. Fordelar med avfall-under-bakken: luktdempande brannsikre estetiske lang levetid hindrar skadedyr reinare bomiljø universell utforming betre utnytting av plass mindre støy Ødegaard fortel at fleire finn vegen til ÅRIM etter at selskapet flytta i nye lokaler. - Ja, det er positivt. No kan folk enkelt komme på besøk for å få informasjon når dei er på Moa. Det er difor vi er her. Eva sit bak den orange skranken og får mange spørsmål om avfallshandtering. Kvar og når blir avfallet mitt henta, kvar kan eg levere det. - Forseinka henting av avfallet er ikkje å spøke med, ler Eva. I periodar med dårleg ver møter vi ein del utfordringar med vegforhold og forseinkingar, likeeins rundt feriar og helgedagar. Slike dagar er det mange som tek kontakt. Målet er å gi dei som tek kontakt ei positiv kundeoppleving. - Vi er til for hundre tusen innbyggjarar og tømmer tusen dunkar i timen. Det er klart dette gir oppgåver kundesenteret må gi god og aktiv respons på. SMS for henting av papir og plast Eva trekker fram tilbodet om SMSvarsling og seier dette er eit tilbod som skal hjelpe kundane å hugse når avfallet blir samla inn. - Å hugse tidspunktet for når plast og papir blir henta er ikkje alltid like lett. SMS- varsling er difor eit tilbod som gir ei god påminning i ein travel kvardag. Besøk miljøstasjonen Dei aller fleste kan levere glas og metall, sko, klede og tekstilar til ein nærmiljøstasjon nokre minutt unna. Mange leverer til ein kontainar, som på bildet. I Ålesund leverer dei fleste til små miljøstasjon-hus. Desse står ofte nær butikkar og i tettbygde område. Lokala ligg i første etasje i Daaegården. Kontoret ligg nær busstasjonen og Moa. Kom gjerne innom eller kontakt oss på e-post / telefon om du har spørsmål Bestill SMS-varsling og få beskjed om henting av plast og papir. Tilbodet kostar ei krone pr melding. Du kan også bestille e-postvarsel, som er gratis. Besøk arim. no. Vel få varsel om henting under din renovasjon. 6 7

5 TRYKKSAK Konkurranse i kjeldesortering VINN ein EL-sykkel Bli med på Facebook-konkurransen vår og du er med på trekkinga av ein elektrisk sykkel. Med el-sykkel kjem du deg raskt og enkelt fram, også på lengre avstandar. 1 2 Kva sorterer du makrell i tomat-emballasje som? Kva sorterer du kaffepose som? Du kan raskt få utført tenester ved å ta kontakt via nettsida vår. Klikk på den grøne hjelp og service-fana, og du kan blant anna: Bestille større papirdunk Gi beskjed om manglande tømming av avfall Gi tilbakemeldingar eller stille spørsmål om avfallshandtering og tenestetilbod. Du vil vanlegvis få tilbakemelding samme dag som du har tatt kontakt, innanfor normal arbeidstid. Utdeling av plastemballasjesekkar Du får nye sekkar etter behov. Knyt ein ordinær berepose på dunken, så leverer renovatøren ut ein ny rull. Vi deler også ut nye plastemballasjesekkar til hausten. Sett dunken godt synleg og lett tilgjengeleg Plasser dunken nærast mogleg vegen renovasjonsbilen køyrer slik at det blir enkelt for renovatør å tømme dunken. Avfallet må stå framme kl Vi har av og til behov for å endre køyrerutene våre. Difor er det viktig at dunken alltid står klar for henting frå kl seks om morgonen. Legg alt papir i dunken Bestill større papirdunk utan tillegg i pris dersom du treng større dunk. Design: Spirdesign. Foto: Irene Lovund, Istockphoto, Loop, ÅRIM. Tekst: ÅRIM Trykk: PK Trykk 100% resirkulert papir. Cocoon Offset. MILJØMERKET Kva sorterer du øydelagt mobiltelefon som? Knyt sekken med dobbel knute Hugs å knyte sekken godt saman før levering. Besøk Miljøselskapet ÅRIM på Facebook og svar på konkurransen der. Vi trekker vinnaren 15. august (svara er å finne i bladet) Om du ikkje brukar Facebook, kan du sende svar til eller i posten. Merk e-posten vinn ein sykkel. EKSTRA AVFALL Du kan kjøpe orange sekk til ekstra restavfall. Plasser sekken ved sida av dunken din når det er henting av restavfall. ÅRIM har ansvar for slam (septik) i din kommune Ring ÅRIM dersom du har spørsmål om tidspunkt for slamtømming, om du har behov for ekstratømming, eller har andre spørsmål om slam. ÅRIM har ansvar for innsamling og gjenvinning av avfall og slam. ÅRIM er eit kompetansesenter som legg vekt på miljøvennleg og effektiv drift. Vi arbeider for å gjere det enkelt å levere avfallet til riktig behandling og gjenvinning, gjennom betre informasjon og framtidsretta løysingar Langelandvegen Ålesund - arim.no

FULL RULLE MED ALEX side 4. Har du kome i gang med plastinnsamlinga? side 2-3. Vinn ein sykkel side 5. La oss gjenvinne meir

FULL RULLE MED ALEX side 4. Har du kome i gang med plastinnsamlinga? side 2-3. Vinn ein sykkel side 5. La oss gjenvinne meir Eit miljøblad frå ÅRIM - Mai 2012 FULL RULLE MED ALEX side 4 Har du kome i gang med plastinnsamlinga? side 2-3 Vinn ein sykkel side 5 La oss gjenvinne meir Har du kome i gang med plastinnsamlinga? Før

Detaljer

reint sagt NYTTIG GJENBRUK Infoblad frå SIMAS Sorteringsguide for avfall Miljønytte Avfall 2020 OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt infoblad frå SIMAS

reint sagt NYTTIG GJENBRUK Infoblad frå SIMAS Sorteringsguide for avfall Miljønytte Avfall 2020 OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt infoblad frå SIMAS OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt Infoblad frå SIMAS - nr. 2. 2013 - Desember NYTTIG GJENBRUK Sorteringsguide for avfall Miljønytte Avfall 2020 Infoblad frå SIMAS Reint sagt Miljøvenleg jul Nok eit år der

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. La oss gjenvinne meir 1

ÅRSMELDING 2014. La oss gjenvinne meir 1 ÅRSMELDING 2014 La oss gjenvinne meir 1 Miljøgifter finst i meir enn du trur. I 2014 jobba ÅRIM for å få inn enda meir farleg avfall. Ein lys idè Alle innsamla batteri blir gjenvunne Årleg havnar meir

Detaljer

reint sagt Miljøvenleg påske Fretex-samarbeid Prosjekt: Omlastningshall OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt infoblad frå SIMAS

reint sagt Miljøvenleg påske Fretex-samarbeid Prosjekt: Omlastningshall OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt infoblad frå SIMAS OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt Infoblad frå SIMAS - nr. 1. 2015 - mars Miljøvenleg påske Fretex-samarbeid Prosjekt: Omlastningshall S A IM S å r df a l b o Inf reint sagt infoblad frå SIMAS Kan du bidra

Detaljer

reint sagt Bellona: Sogningar er ekstra opptekne av miljø! Infoblad frå SIMAS INFORMASJON

reint sagt Bellona: Sogningar er ekstra opptekne av miljø! Infoblad frå SIMAS INFORMASJON INFORMASJON reint sagt Infoblad frå SIMAS - nr. 2. 2011 - Desember Bellona: Sogningar er ekstra opptekne av miljø! Dette skal du gjera med julesekken Tips til restemat Slik sorterar du plast Infoblad frå

Detaljer

reint sagt Infoblad frå SIMAS Farleg avfall i byggavfall Slik oppbevarer du maten din Ny miljøstasjon i Vik OFFENTLEG INFORMASJON

reint sagt Infoblad frå SIMAS Farleg avfall i byggavfall Slik oppbevarer du maten din Ny miljøstasjon i Vik OFFENTLEG INFORMASJON OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt Infoblad frå SIMAS - nr. 1. 2013 - Mars Farleg avfall i byggavfall Slik oppbevarer du maten din Ny miljøstasjon i Vik Infoblad frå SIMAS Reint sagt Det er ei stor utfordring

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Saman tek vi vare på ressursane

Saman tek vi vare på ressursane SSR - SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK ÅRSMELDING 2014 Saman tek vi vare på ressursane INNHALD Meir og meir avfall s 4 Høgdepunkt 2014 s 6 Marin forsøpling og mikroplast s 8 Eigarmelding s 14 Styrets årsmelding

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006 Nr. 3-2006 B Sunn Møring Hjelp til sjølvhjelp Av og på med kleda. Om att og om att. Intensiv motorisk trening kan verkeleg setje tolmodet på prøve. Audiopedagogen Sverre Sundsvoll side 6-7 side 12-13 side

Detaljer

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Stiftsnytt www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Miljø Stiftsnytt nr 1 - juni 2007 Eit informasjonsblad frå Bjørgvin bispedøme Innhald Fem heile dagar... side

Detaljer

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no 1 Å vera med på kurset pedagogisk entreprenørskap, har vore mykje arbeid og tøff prioritering av fritida. Å starta elevbedrift samtidig som me driv

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2008 naturligvisoffentlig Tas vare på! informasjon Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Møt

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

1 Året som gjekk 2 2 SIM fram til i dag 3 3 Føremålet med selskapet 4 4 Organisering 4. 4.1 Representantskap 4 4.2 Styre 5 4.

1 Året som gjekk 2 2 SIM fram til i dag 3 3 Føremålet med selskapet 4 4 Organisering 4. 4.1 Representantskap 4 4.2 Styre 5 4. Årsmelding 1998 Innhald 1 Året som gjekk 2 2 SIM fram til i dag 3 3 Føremålet med selskapet 4 4 Organisering 4 4.1 Representantskap 4 4.2 Styre 5 4.3 Tilsette 5 5 Rekneskapen for 1998 6 5.1 Kor kjem inntektene

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Team familie side 12-13 Tante Marianne side 4-5 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst. Høyrt om det før?

Detaljer

Hårsår Årets nysgjerrigper 2012

Hårsår Årets nysgjerrigper 2012 Hårsår Innlevert av 1.og 2.kl ved Tokke skule (Tokke, Telemark) Årets nysgjerrigper 2012 Mange vaksne tenkjer nok på noko anna når dei får spørsmålet om dei er hårsåre. Elevane våre kom aldri inn på dette

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Stolpe- og karriereklatring i Kvinnherad

Stolpe- og karriereklatring i Kvinnherad Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn ein ipad! NR 1. VÅRUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Stolpe- og karriereklatring i Kvinnherad Kristina Bakka er Kvinnherads

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

Kva meiner turistane?

Kva meiner turistane? Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 5 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 15/24 Kva meiner turistane? Brukarundersøking for Sognefjord.no Øyvind Heimset Larsen og Svein Ølnes VF Notat

Detaljer

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 1 ÅRSMELDING Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 Ida er ein av våre flinke ungdommar frå Naustdal. Ho har laga dette framsidebiletet, og bilde under opning av årsmøte PÅ SIDE 2 FINN DU

Detaljer

Møring. Sunn. Ein ny vår. Nr. 1-2007. Stortingspolitikar. Harald Nesvik vil styrkje sjukehusa. og Volda. s. 6

Møring. Sunn. Ein ny vår. Nr. 1-2007. Stortingspolitikar. Harald Nesvik vil styrkje sjukehusa. og Volda. s. 6 Sunn Møring Nr. 1-2007 Stortingspolitikar Tom Harald Nesvik vil styrkje sjukehusa i Ålesund og Volda. s. 6 Portrettet: Per Jan Osdal går frå helse til propellar. s. 8-9 - Maken til matfat finnast ikkje!

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Silje PILEBERG Å kome først Dei jobbar med å redde liv - men skal dei gjere alt for å hjelpe oss?

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Framtida er elektrisk. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleige 4. Fleire sider med gode råd 10

Framtida er elektrisk. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleige 4. Fleire sider med gode råd 10 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn ein ipad! NR 1. VÅRUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer