Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke X."

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt Nr Kriminalstatistikk 1943 og (Statistique de la crirninalité.) 123. StatistiskØkonomisk oversikt over året (Apergu de la situation économique.) 124. Norges handel (Commerce.) 125. Norges fiskerier (Grandes peches maritimes.) 126. Norges private aksjebanker og sparebanker (Statistique des ban ques privées par actions et des caisses d'épargne.) 127. Veterinærvesenet (Service vétérinaire.) 128. ArbeidslØnninger (Salaires des ouvriers.) 129. Forsikringsselskaper (Sociétés d'assurances.) 130. Norges bergverksdrift (Mines et usines.) 131. Norges postverk (Statistique postale.) 132. Stortingsvalget (Elections en 1945 pour le.storting..) 133. Kommunevalgene (Elections en 1945 pour les conseils communaux et munici paux.) 134. Norges kommunale finanser (Finances des communes.) 135. Norges industri (Statistique industrielle.) 136. Private funksjonærers lonningsforhold i juli (Traitements des fonctionnaires privés.) 137. Skattestatistikken (Répartition d'impfits.) 138. Meieribruket i Norge (L'industrie laitiére de la Norvége.) 139. Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m. v (Dette etc. des communes.) 140. Telegrafverket (Télégraphes et téléphones de l'état.) 141. Norges jernbaner 1941/421944/45. (Chemins de fer norvégiens.) 142. Skolestatistikk (Instruction publique.) Rekke X. Trykt Nr StatistiskØkonomisk oversikt over året (Apercu de la situation économique.) 144. Norges Brannkasse (Statistique de Foffice national d'assurance contre l'incendie.) 145. Alkoholstatistikk (Statistique de l'alcool.) 146. Forsikringsselskaper (Sociétés d'assurances.) 147. Norges bergverksdrift (Mines et usines.) 148. Jordbruksstatistikk (Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes etc.) 149. Norges handel (Commerce.) 150. Norges fiskerier (Grandes péches maritimes.) 151. Pelsdyrtellingen i Norge (Elevage d'animaux d fourrure.) 152. Veterinærvesenet (Service vétérinaire.) 153. Meieribruket i Norge (L'industrie laitiére de la Norvége.) 154. Norges industri (Statistique industrielle.) Syketrygden (Assurancemaladie nationale.)

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 188 KOMMUNENES GJELD OG KONTANTBEHOLDNING M.V. PR. 30. JUNI 1948 Municipal Dept and Cash Balance etc. UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1949

4 IN Side Oversikt 66 7 I, Kommunenes gjeld 7 1. en Forvaltningsgjelden Garantiansvarene II. Kommunenes kontantbeholdning og beholdning rer av verdipapi J III, Skatterestansene IV. Kommunenes samlede finansielle stilling Tabelle r: Tabell 1. Herredskommunenes gjeld og kon tantbeholdninfr pr. 50. j uni , Bykommunenes gjeld ogkontantbeholdning pr.'j0.juni Felleskommunale elektrisitetsverkers jeld gog kontantbeholdfling m.. Pr. 30. juni $66MOI* v Fylkeskommunenes og kontantb eholdnin7,qj ID. pr 30 j uni CONTENT S. Pages Survey 7 I. Municipal debt Loans Outstanding debt Munici pal guarantees Micipal un cash balance ies and 4 investment in securit III. Tax arrears IV. General financial position of municipalities Table s: Table No, 1. Debt of Rural District Councils and cash bala nce etc. on June, SO ***** !I 2. Debt of Town Councils and cash balance etc, on June, Debt of intermunici pal Electricity Plants and cash balance etc. on June, o44,11, 4,4, m...e ,1664, Debt of County Councils and cash balance etc, on June,

5 F 0 R 0 R D. likhet med tidligere år har Statistisk Sentralbyrå også i 1948 foretatt en telling av kommunenes gjeld m.v. pr, 30, juni s.å. Samtidig er det foretatt en telling av kommunenes kontantbeholdning og beholdning av verdipapirer pr. 30. juni Tidligere har Byrået foretatt tellinger av beholdninger 30, juni i Arene 1940, 1944 og 1945, men disse tellinger har ikke vart fullstendige idet de bare har omfattet disponible midler, og utførlige resultater av disse tellinger er ikke offentliggjort i noen av Byråets publikasjoner. Tellingen av beholdningene pr. 30. juni 1946 var den første fullstendige telling i sitt slag som er foretatt her i landet. For 1947 og 1948 er tellingene foretatt på, tilsvarende mate som for Siden 1937 har gjeldsstatistikken inert trykt i en egen publikasjon "Kommunenes gjeld m,v,", Fra op. med 1946 er denne utvidd til også å omfatte resultatene av tellingen av kontantbeholdninger og beholdninger av verdipapirer, og publikasjonens navn er samtidig forandret til "Kommunenes gjeld og kontantbeholdning n.v,". Ved statistmens avslutning var det 1 kommune som ikke hadde sendt inn oppgave, For denne er brukt oppgaven pr. 30. juni Oslo i juni Petter Jakob Bjerve. A. Mitsem,

6 Rettelse: På tabellen side 7 i rubrikken for 1947 skal det på 2. linje stå : 2) 75324, og på 3. linje 2) Som note på samme side skal stå : 2) Aker kommunes gjeld er regnet med under bykommunenes gjeld på grunn av sammenlikningen med oppgavene for 1948, der tallene for Oslo også omfatter tallene for det tidligere Aker herred.

7 OVERSIK T. I. KOMMUNENES GJELD. 1.Lånegje1de n. en pr. 30. juni 1948 sammenliknet med de tre foregående Arene vil ses av folgende tabell (tabell A): Tabell A. Kommunenes lånegjeld Stigning 4., fall f i budsjettåret 1947/ kr kr kr kr kr. Pst Herav: Herredskomm Bykomm Fylkeskomm Fellesk.elektr.verk Tallene er rettet. Den samlede lånegjeld pr. 30. juni 1948 var altså mill.kr. mot mill.kr, i 1947, en stigning pi 82.5 mill.kr., mot 70.2 mill.kr, i foregående budsjettår. I 1926 da kommunenes lånegjeld var pi det høyeste var den mill.kr. Siden er den gått ned hvert år helt til 1945, dels ved avbetaling, dels ved nedskrivning etter kapitalakkorder. Hele nedgangen fra 1926 til 1945 var mill.kr. En stor del av denne gjeldsnedgangen fant sted i krigsårene. Pr. 30. juni 1940 var således kommunenes lånegjeld 1172 mill.kr. Dette vil si at gjelden fra 1926 til 1940 gin ned med og fra 1940 til 1945 med mill.kr. Denne gjeldsreduksjon under krigen henger sammen Ind kommunenes økte skatteinntekter og mangle/10e anledning til nybygg og vedlikehold av veier, bygninger osv. Etter hvert som den kommunale bygge og anleggsvirksomheten kommer i gang, må en imidlertid regne med stigning i gjelden. Og som for nevnt er det allerede stigning i de tre etterkrigsårene. Fra og med 1947 er gjeld til de kommunale pensjonskasser regnet med i statistikken. På tabellen ovenfor er oppgavene for 1946 rettet i samsvar med dette, men ikke oppgavene for 1945.

8 8 Hvordan stigning og fal 1 ilånegjeldenibudsjettåret fordeler seg på de ymse grupper av kommuner og felleskommunale elektrisitetsverk ses av følgende sammenstilling (tabell B): Tabell B. Stigning og fall i lånegjelden i Stigning Fall Antall BelOp Antall Eeløp Netto (stign. 4. fall :) 1000 r r r. Herredskommuner Bykommuner Fylkeskommuner Felleskomm elektr. verk Tilsammen , Bruttostigningen i lgnegjelden er altså 96.5 mill.kr, fordelt på 186 kommuner og felleskommunale elektrisitetsverk, På den annen side er lanegjeiden uforandret i 369 og gått ned i 241 kommuner og felleskommunale elektrisitetsverk med 14.2 mill.kr., slik at nettostigningen i den samlede kommunale lånegjeld blir 82.3 mill.hr. Ekstraordimre avdrag (dvs, avdrag utover det som er kontraktsmessig fastsatt) utgjorde i mill.kr. mot 23.2 mill.kr. i Av nettostigningen i lånegjelden faller det største beløp på Oslo (inkl. Aker) med 11.7 mill.hr. Av andre kommuner red nettostigning i gjelden kan nevnes Trondheim med 8.1 mill.kr. og Bergen med 4.5 mill.kr. Kommunenes nye låneopptak i 1947/48 utgjorde 184 mill.kr. Herav faller 128 mill.kr, på bykommunene, 28 mill.kr, pg herredskommunene, 10 mill.kr, på fylkeskommlnene og 18 mill.kr, på de felleskommunale elektrisitetsverh. Oslo hadde det største låneopptak med 73 mill.kr., dernest homer Bergen med 18 mill.kr, I det hele fordeler de nye lånene seg på 189 kommuner og felleskommunale elektrisitetsverk. I landkommunene var elektrisitetsvesenet det viktigste formålet med de nye låneopptakene. I byene kan det ofte ikke spesifiseres hvor meget av de nye lånene gjelder de forskjellige formålene, fordi lenene tas opp til et lånefond. Pr. 50. juni 1948 var Norges Kommunalbanks samlede utlån til kommunene 231 mill.kr. Dette er 69 mill.kr, mindre enn pr. 30, juni Av andre långivere kan nevnes Staten med 26.7 mill.kr., Statens Pensjonskasse 32.2 mill.kr., Rikstrygdeverket 7,5 mill.kr. og Opplysningsvesenets Fond 1.8 mill.kr. Av kommunenes samlede lånegjeld var mill.kr. eller 16.0 pst, opptatt utenlands. Disse lån er fort opp i tabellene overensstemmende med vedkommende kommuners oppgaver. (Se tabell C).

9 Tabell C. Kommunenes utenlandske gjeld p r. 30. j uni Oslo Bergen... Akershus fylke Norges Kom. bank Pund 1000 kr. Opptatt i Dollar Sveitser Svenske Floriner frc. kr kr kr. i kr kr ' ' Tilsammen Herav kr tidligere oppgitt i floriner. Tils kr Bede landkommuner og bykommuner har deli de felleskommu nale elektrisitetsverk. Fordeler en disses lånegjeld på de respektive landkomrunene op. bykommunene, får en følgende forde ling av kommunenes samlede lånevjeld p r, 30, j uni Se tab. D. Tabell D. Kommunenes 1 6negjeld p r j uni Fylkesvise oppgave r. Herredsog bykomm. Fylkeskomm. Felleskomm. elektr. verk I alt Samlet lånegjeld pr. inn_ bygger Av lånegj. vedk. elektr. vesenet 1000 kr kr kr kr. kr. 10(0 kr. I. Landkommuner. 1. Østfold Akershus Hedmark Opland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland SognogFjordane Møre og Romsdal SOrTrøndelag NordTr16ndelag Nordland Troms Finnmark Tilsammen II. Bykommuner I alt

10 10 Som en vil se er garantiansvaret for de felleskommunale elektrisitetsverkenes gjeld i denne oversikten tatt med i oppgaven over kommunenes sarlede gjeld. Av kommunenes nåværende gjeld er mill kr, brukt til elektrisitetsvesenet, bygging av kraftverk og ledningsnett m.v. De tilsvarende tall for 1947 og 1946 var mill.kr. og mill.kr mill.kr, av gjelden er brukt til havnehassene. Fordelingen på de forskjellige byers havnekasser framgår av tabell 2, kolonne 6, i tabellverket. 2. Forvaltningsgjelden, Kommunenes forvaltningsgjeld består i: 1) Restanser til fylkeskommunen på fylkesskatt m.v, og på distriktstilskudd til vei og jernbanebygging. 2)Annen forvaltningsgjeld som restanser til Rikstrygdeverket på premier for fiskertrygd og industriarbeidertrygd, manglende premiereserve til kommunale pensjonskasser, restanser til sykehus, pleiehjem 0.1, restanser på refusjonskrav fra kommuner for fattighjelp og restanser på lønninger til lærere, prester og andre tjenestemenn, varegjeld osv. Oppgavene over forvaltningsgjelden til fylkeskommunene er som regel fort opp etter spesielle oppgaver fra fylkene. Oppgavene over forvaltningsgjelden ellers er de tall som primærkommunene selv har fort opp. Den samlede forvaltningsgjeld pr. 30. juni 1948 utgjør 68.3 mill.kr. mot 56.5 mill.kr, forrige år. Av denne gjelden faller 14.3 mill.kr, på herredskommunene, 43.3 mill.kr, på byene, 8.0 mill.kr, på fylkeskommunene og 2.7 mill.kr, på felleskommunale elektrisitetsverk. Av den samlede forvaltningsgjeld på 68.3 mill.kr, utgjør manglende premiereserver til den kommunale pensjonskasse 39.9 mill.kr. Denne gjeld er først fra 1946 tatt red i tabellavdelingen i statistikken. Pr. 30. juni 1948 var den ranglende premiereserve som nevnt 39.9 mill, kr, og er uforandret fra foregående Ar. Av resten av forvaltningsgjelden utgjør herredenes restanser til fylket 1.7 mill.kr., hvorav 1.0 mill.kr, er restanser på fylkesskatten. Kommunenes samlede gjeld lånegjeld og forvaltningsgjeld tilsammen utgjorde pr. 30. juni mill.kr. mot will.kr. pr. 30. juni I kommunenes samlede gjeld var det m.a.o. en stigning på 94.2 mill kr, 3. Garantiansvaren e. Kommunenes samlede garantiansvar var pr. 30. juni mill, kr, hvorav overfor Småbruk (Arbeiderbruk) og Boligbanken mill.kr, og overfor Husbanken mill.kr. Pr. 30. juni 1947 utgjorde de kommunale garantiansvar mill. kr. Det siste året har det altså vært en stigning på 87.6 mill.kr. Garantiansvarene overfor Husbanken er steget fra 51.8 mill.kr. pr. 30/ til mill.kr. pr. 30/

11 Kommunenes garantiansvar for kommunale og felleskommunale elektrisitetsverk er ikke tatt med i denne oppgaven. Byrået har alltid regnet disse garantiansvar som ren kommunegjeld og fort der opp sammen med kommunenes øvrige gjeld. De tall som i tabellverket viser garantiansvaret overfor Småbruk (Arbeiderbruk) og Boligbanken og overfor Husbanken er fort opp etter oppgaver fra de nevnte banker. Oppgavene over de andre garantiansvar er fort opp etter kommunenes egne oppgaver, II. KOMMUNTENES KONTANTBH1OLDNING OG BEHOLDNING AV VERDIPAPIRER. Som nevnt i forordet var det i 1946 første gang at tellingen av kommunenes kontantbeholdning og beholdning av verdipapirer var ful lste n d i g. Ved de tellinger som har wert foretatt tidligere, har en nemlig holdt utenfor alle ikke disponible midler og senere år omfatter derimot tellingen alle bade disponible og ikke disponible midler som kassabeholdninger, bankinnskudd og verdipapirer. Tellingen omfatter som for gjelden både kommunekassen og bedrifter red scerregnskap. Tabell E. Rommunenes kontantbeholdning og beholdning av verdipapirer p r, 30. j uni I kasse g p å l'ostgiro Kontantbeholdning Bank_ innskudd Til_ sammen Verdipapirer PAlydende.4,.,_ verdi Peholdn. l 1000 kr kr kr kr kr kr. I. Herredskomm. Pstfold Akershus Hedmark Opland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland SognogFjordan More og Romsdal SørTrøndelag. i I NordTrendelag i Nordland li Troms Finnmark I alt II. Bykommuner III Fylkeskommune IV. Felleskomm. elektr. verk Riket Verdipapirene inngår her med borsverdien.

12 IC) Tabell E viser et sammendrag av kontantbeholdningen og beholdningen av verdipapirer for herredskommunene fylkesvis og for bykommunene, fylkeskommunene og felleskommunale elektrisitetsverk. Denne samlede beholdning av kontanter og verdipapirer utgjør pr. 30. juni mill.kr. Som nevnt i forordet er ikke dette resultat direkte sammenliknbart med resultatet av tilsvarende tellinger for I forhold til 1947 er det den forskjell at pantobligasjoner ikke inngår i beholdningen av verdipapirer i tellingen Ser en bort fra disse i 1947, viser den samlede beholdning av kontanter og verdipapirer en stigning på ca. 100 mill, kr. i budsjettåret 1947/48. Kassabeholdning og tilgodehavende postgiro er i tabellene slått sammen og utgjør for hele riket 29.8 mill.kr. Av dette er 25.2 mill.kr, kassabeholdning og 4.6 mill.kr. tilgodehavende på postgiro. Av bankinnskuddene på tilsammen mill.kr. er 8.6 mill.kr, innskudd i Norges Bank, mill.kr, innskudd i aksje og sparebanker på anfordring og mill.kr, innskudd på sparevilkår eller tid. For å bringe pi det rene hvor mye av kontantbeholdningen som var bundet, ble det på skjemaene spurt om hvor nye som er a) forhåndstruhket skatt, b) fondsavsettinger som står inne på særskilte bankkonti og c) avsettinger til betaling av forfalt gjeld. Det viste seg at 30.2 mill kr, er forhåndstrukket skatt, 328,1 mill.kr, fondsavsettinger og 9.7 mill.kr, avsettinger til betaling av forfalt gjeld. Tilsammen blir dette mill.kr. av en kontantbeholdning på mill kr, Kommunenes beholdninger av verdipapirer er oppgitt ti) 78.0 mill, kr, etter pålydende verdi og 74.2 mill.kr, etter børsverdi eller antatt verdi. Av dette utgjør ihendehaverobligasjoner hele 52.1 mill.kr, etter pålydende verdi og 52.2 mill.kr, etter borsverdi eller antatt verdi. Resten av beholdningene er aksjer med 25.9 mill.kr, etter pålydende og 22.0 mill.kr, etter børsverdi eller antatt verdi. Hvor mye av kommunenes sarlede beholdninger som tilhører ymse fond eller er avsettinger, er vist i nedenstående tabell (tabell F). Her må en imidlertid bemerke at "Andre fond" (rubr. 5) bare omfatter fonds og avsettinger til bestemte formål, altså ikke f.eks, skatteavskrivningsfizind, driftsfond, kapitalfond 0.1. I "Andre fond" inngår også ubrukte bevilgninger som er aysatt på særskilte bankkonti. Tabell F. Rommunenes fond og avsettinger p r. 30. juni He resp, rådhusfond Skolebyggfond Veifond Skattereguleringsfond Andre fond I alt 1000 kr kr kr kr kr kr. Herredskommuner (ommuner Fylkeskommuner Felleskom. elektr.verk _ I alt

13 13 III, SKATTERESTANSENE. Skatterestansene til primmrkommunene utgjorde pr. 30. juni mill.kr., hvorav for skatteåret mill.kr. Herav faller på herredene henholdsvis og 62.8 will.kr, og på byene og 56.0 mill.kr. I forhold til de utliknede beløp er skatterestansene større i herredskommunene enn i bykommunene. Til sammenlikning anføres at de samlede skatterestanser pr. 30. juni 1947 utgjorde mill.kr. Arets skatterestanser beregnet i prosenter av de skatter som var utliknet for året utgjorde for budsjettårene 1940/ /48 henholdsvis 18.6, 16.5, 17.1, 13.5, 14.6, 19.6, 17.2 og 15.4 pst. Fylkeskommunenes skatterestanser var pr. 30. juni mill. hr., hvorav 1.0 mill.kr, var restanser på repartisjonsskatten og 0.4 mill, kr, restanser på eiendomsskatten til fylket. I tabellavdelingen er oppgavene over de enkelte herredskommuners restanser på repartisjonsskatten til fylket fort opp under forvaltningsgjelden (kol. 6). Som restanser på fylkesskatt er her bare fort opp den skatten SOF var forfalt til betaling pr. 30. juni IV. KOMMUNENES SAMLEDE FINANSIELLE STILLING. Sou det framgår av denne oversikt er kommunenes lånegjeld gått opp med ca. 82 mill.kr. i Samtidig er beholdningen av kontanter (herunder bankinnskudd) og verdipanirer gått opp med ca. 100 mill kr, Tilsammen utgjorde dette en nettoøking av beholdningene i (dvs. beholdninger i lånegjeld) på ca. 18 mill.kr. Dette gir imidlertid ikke noe fullstendig uttrykk for endringen i kommunenes finánsielle stilling, idet en ikke har oppgaver over utestående fordringer, og en har derfor her heller ikke tatt med den tilsvarende passivapost forvaltningsgjelden. Men tallet vil likevel gi et ganske pålitelig uttrykk for den finansielle utviklingen i kommunen. Til sammenlikning kan nevnes at i de 5 årene gikk kommunenes gjeld ned red hele 445 mill.kr, pens beholdningene (Ate med anslagsvis 400 mill.kr. Tilsammen blir dette en nettoøkning av beholdningene på ca. 850 eller ca. 170 mill.kr, pr. år, mot 21 mill.hr. i 1945/46, en nettonedgang på 34 mill.kr. i 1946/47, og som nevnt en nettoøking i 1947/48 på ca. 18 mill.kr.

14 14 Nr. Tabell 1. Herredskommunenes gjeld og, Stgm+ fall, 'Ekstraord. avdrag på gjeld orad. i kol. 2) 7i *,T , 0 4., a AY låneg'elden Restanser vedk. til fylket eektisi..w. Forvaltningsgjeld Annen forvaltflingsgjeld Fonraltningsgjeld Sarnl.et gjeld _i_ p, (1 ' ) Garanti Småbruk (Arb.br.) Husbanken og Boligbanken A 1000 kr. 1 kn 1000 kn 1000 kr kr kn Riket Herreder 3) Byer 3) Fylkeskomm _ Fel1es.k.e.v _ ØSTFOLD 1 ilvaler Torsnes _ Borge M Varteig Skjeberg Berg _ Idd ' Aremark Øymark Rødenes Romskog... _ Trøgstad Spydeberg _ 14 Askim Eidsberg L6 Mysen Skiptvedt L8 Rakkestad.. T Degernes _ ao Tune ! 1 Rolvsøy Glemmen Krfterely _ ail Onsøy _ ! 3 26 RAde a6 Rygge _ 1 a7 VAler Hobo] _ : Fylket F ! 1) Ved beregninger av gjeld pr. innbig6er er brukt de foreløpige oppgaver over den hjemmekommunale elektrisitetsverk er ikke tatt med her, se tabell 3 side 58. 3) Det tidligere

15 kontantbeholdning m. v. pr. 30. juni forpliktelse0 Kontantbeholdning Verdipapirer Skatterestanser Netto til herredet 7 Beholdsinger Inntekts garanti forpl. og på beholdning (,,yen) Andre Garanti I ka me Bank I, Tilinne= BON (gr 11tt skattøre 1 forpl. postgiro skudd s''''' verdi verdi ( ) gjeld, Derav I lt for , 19,1 ) I kr. r 1000 kr kr. I kn I 1000 kn 1000 kn pg : _ i N III III V , III iv Iv _ IV IV : j III 9 ' :, II h II TV III VI IV V III IV TI V IV v V IV IT ,00 IV III III _ , "; herende folkemengde pr. 3. des ) Kommunenes arantiforpliktelser for de felles Aker herred, som fra 1/ er innlemmet i Oslo, er her tatt med under byer.

16 16 Tabell 1. Herredskommunenes gjeld og 1! Forvaltningsgjeld Garanti 1, 1 i i ' 1 Ok stra N. 0 Av låne Samlet rd ' Stign: 1 avdrag 7.14 Annen Forvalt Småbruk e 'elden g j eld Restanser.t.Tz E.. red, forvalt flings,i 4_ 8, (Arb.br.) Huslal' fall ' til fylket flings gjeld ' ' og Boligbanken p5" gjeld. banken (inkl. i cts &; elektrisitetsv* gjeld kol. 2) 4 1 " 1000 kr. kr kr kr kr kr. AKERSHUS' 1 Vestby KrAkstad Ski Is _ Frogn Nesodden... 5 i 5 1 s , OppegArd Barium Asker ( Sondre Holand 8 i Nordre Roland... _ Setskog Aurskog Blaker Serum _ Fet Ralingen Enebakk 237 i _ Lørenskog Skedsmo Lillestrøm _ Nittedal ,8 17, Gjerdrum.., Ullensaker Nes Eidsvoll 281 i Nannestad Hurdal Feiring 103 FYlket HEDMARK 1 Nes 416 f Ringsaker 1350 i Furnes Vang ) Ved teregningen av gjeld pr. innbygger er brukt de foreløpige oppgaver over den leskommunale elektrisitetsverk er ikke tatt med her, se tabell 2 side 58. 2) Manglende

17 , 17 kontantbeholdning m. v. pr. 30. juni I I 15 I I I forpliktelser 2 Kontantbeholdning Verdipapirer Skatterestanser Netto til herredet _Beholdflinger beholdning er (byn) Andre Garantiforpl. og på inn I kasse Bankn_ InntektsskattOre ( Bednin hol 1. Pålydende o garanti BO rs ger, la ne A;.' forpl. postgiro skudd sammen verdi (16+18) gjeld, verdi I alt Derav for 'gri. 19,1) gi NI' 1000 kr kr kr kr kr kr. pst. 4, IV IV Y V IV V V VI a Via II III IV IV IT IV v Y IV v V V v IV V II ' IV IV III III III III IV IV 4 hjemmehørende folkemengde pr. 3. des ) Kommunenes garantiforpliktelser for de felpremiereserve til den kommunale pensjonskassen. 2

18 1 18 Tabell 1. Herredskommunenes gjeld og Nr. 1 ' i ':, 11 It Forvaltningsgjeld Garanti 'i Ekstra Samlet I ord. na, ~, Av ildå'negjelden Annen 1 Forvaltforvalt I nings igiii_e,;`, (Arb.br.) I Hus. id SmäbrukI Stign.I I avdrag.r,. Restanser fall, Ipå gjeld c, :4,,:it:. ; til fylket flings I gjeld '' ' u) og Bolig I banken I (inkl. i 1 1,,; ` 1 4.,..,.7i gjeld 1 banken!, i kol. 2) i! 1000 kr. kn 1000 kr kr kr kr. 5 Leiten Romedal Stange 786 4, ' NordOdal SerOdal Eidskog Vinger Brandval Grue Hof Isnes _ Wier Elverum Trysil blot StorElvdal Sollia Ytre Rendal Ovre Rendal Fmgerdal Os Tolga _ Tunset Alvdal 4: Folldal Kvikne Fylket OPLAND 1 Dovre 10 5 _ Lesja.. _.. _ , Skjgk Lom YAO _ Heidal _ Sel _ NordFron ) Ved beregningen av gjeld pr. innbygger er brukt de foreløpige oppgaver over den leskommunale elektrisitetsverk er ikke tatt med her, se tabell 2 side 58. 3) Herav kr. gjeldsordning. 4) Gjelder kommuneskogene som inntil 1/ har vært disponert av Komph län opptatt i budsjettåret 1947/48. 6) En del herav er brukt til andre formål, men etter

19 19 kontantbeholdning m. v. pr. 30. juni forpliktelser 2 Andre garantiforpl. Garantiforpl. Kontantbeholdning I kasse og på postgiro Verdipapirer PAlydende verdi Netto Behold beholdning ninger Behol dnin ge r,låne (16+ 18) gjeld, 19+1) Skatterestanser til herredet (byen) I alt Derav for BOrsverdi Bankskudd Tilsmminen InntektsskattOre z4 4`12fi,_,) ;(14 2, Nr kr kr. 000 kr kr kr kr. I pot lo ' '32 22 r ' :) / ilo II III Ir II III Ill III II lo D j "; IV Il II II II I m III II 8 hjemmehørende folkemengde pr. 2. des., 19 47'1 2) bonstunenes garantiforpliktelser for de fel vedk. Brodbolfoss elektrisitetsverk som disponeres av pantekreditorene etter munalbanken som brukelip pant, men som pr. denne datum er overtatt av kommunen. 5) Avdrag gjeldsordningen kan det ikke oppgis noe bestemt beløp.,

20 Nr Tabell 1. Herredskommunenes gjeld og Forvaltningsgjeld Garanti Ekstraavdrag 13,5, g3eiden Restanser forvaltflings Av lane Samlet Annen Forvalt g3 eld Småbruk,A., u Stign.F til fall, på gjeld..::: vedk. fylket flings gjeld banken gjeld (1+8) OLg'rl3j4' banken irte (inki. i g, lektri kol. 2) 4 Pl e tet"' 1000 kr. kr kr kr kr kr. 9 StarFrom _ Ringebu _ Oyer Østre Gausdal _ VestreGausd FAberg Biri Snertingdal. 83, Vardal _ Ostre Toten _ Vestre Toten _ Eina Kolbu _ Jevnaker _ ,3 Lunner Gran Brandbu _ Sondre Land. 591 i ,7 Fluberg 175 i ,8 Nordre Land ,9 Torpa _ StarAurdal. 103 i Etnedal _ NordAurdal Vestre Slidre Øystre Slidre 290 i 9 loo Vang Fylket BUSKERUD 1 Tyristrand _ ss 7 2 Hole 15 i Norderbov Mal no Flå _ Nes Gol Hemsedal ) Ved beregningen av gjeld pn innbygger er brukt de foreløpige oppgaver over den leskommunale elektrisitetsverk er ikke tatt med her, se tabell 3 side 58.

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Første kolonne i denne tabellen tar utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960-tallet.

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/197 25.01.2016 Satsar for kommunal eigenbetaling i barneverntiltak 2016 Nedanfor følgjer satsar for den kommunale eigenbetalinga for barn og unge i barneverntiltak,

Detaljer

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul.

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fylker og avgrensninger Østfold Vest-Agder (region Østlandet og region Agderkysten) Fisketid

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 Kommunenummer Kommunenavn HF samarbeid Tilhørende helseregion 234 Gjerdrum

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter K.nr. Kommune Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR / 06:23 Option Innsamlete faste giver Innsamlete gaver Total innsamlete ADMINISTRASJON 57 400 199 352 256 752 FAGFORBUNDET AKERSHUS 170 825 216 040 386 865 FAGFORBUNDET AUST-AGDER

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

RAPORTY CENNIK NOK +MVA. 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200. 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000

RAPORTY CENNIK NOK +MVA. 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200. 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000 RAPORTY CENNIK NOK +MVA 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000 2. Role w firmach w Norwegii *2) 1 osoba 450 każda kolejna

Detaljer

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 14/06269-5 10.06.2015 Ark.: 011.5 Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte r i forbindelse med reformen Den

Detaljer

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per 1.1.2015 kommuner med antall under 100 personer 0111 Hvaler 31 0118 Aremark 0 0119 Marker 15 0121 Rømskog 0 0122 Trøgstad 29 0123 Spydeberg

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg Kommuner og fylkeskommuner Deres ref Vår ref Dato 200805733-/GIV 17.11.2008 Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg I statsbudsjettet for 2009 har Regjeringen

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak)

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak) Fylkesnavn Kommune Kommunenavn all fastsatte krav Beløp Antall purret Beløp purret Antall - % av fastsatt Beløp - % av fastsatt 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 236 56 952 590,00 870 2 103 198,00 4,10 3,69 0104

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken Tal l K-nummer Kommune Antall dagplasser oppgitt i søknad Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i 2012 Antall dager i uken Antall måneder Antall fulle plasser Søknadsbel øp/ Tilskuddsbe løp Antall

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 27.05.2014 Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet forskrifter

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 15482 35 128 2305 308 18258 1308 36 1627 1040 19 8946 31234 MOSS 14446 25 74 1558 201 16304 226 17 1647 889 22 5348 24453 SARPSBORG 27787 89 196 4219 592 32883 1630 43 2993 1927

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 14931 34 153 2196 336 17650 1247 34 1646 951 18 8365 29911 MOSS 13692 22 107 1549 205 15575 212 19 1590 792 32 5006 23226 SARPSBORG 26781 119 268 4098 646 31912 1579 41 2891 1737

Detaljer

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdirektoratet 17.12.2015 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18, forskrift 19. desember 2008 nr. 1490 om pristilskudd

Detaljer

Årsavgiften fakturert 2015

Årsavgiften fakturert 2015 Årsavgiften fakturert 2015 ØSTFOLD HALDEN 20 728 54 628 840 MOSS 18 874 52 255 710 SARPSBORG 36 859 100 366 355 FREDRIKSTAD 48 602 134 155 395 HVALER 3 341 8 869 605 AREMARK 1 418 3 284 800 MARKER 3 549

Detaljer

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser inntekt per innbygger i prosent av lands. Tall fra 2008. 0101 Halden 92 92 0104 Moss 94 97 0105 Sarpsborg 92 94 0106

Detaljer

Foreløpig ramme for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014

Foreløpig ramme for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014 for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014 Kommune Tall i hele kroner Østfold 100 Østfold fylkeskommune 4 064 000 0101 Halden 907 500 0104 Moss 941 000 0105 Sarpsborg 1 624 500 549 500 0106

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014 1 Ungdata-kommuner 21-våren 21 I dette notatet gir vi en oversikt over kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelser siden oppstarten av prosjektet i 21. Fram til sommeren 212 ble deltakelsen i undersøkelsen

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

Forslag fra Bygdeutvalget (NOU 984-2A): prøveordning for 2 kommuner Prøveprosjekt med fast bevilgning fra KRDs budsjett 987-99 Integrert del av det distriktspolitiske virkemiddelapparatet i 99 Øremerket

Detaljer

Forebyggende brannvern 2010

Forebyggende brannvern 2010 Forebyggende brannvern 2010 Feiing/ med piper/ildsteder A-objekter B-objekter Antall Antall Antall Antall Halden 0101 Halden 235 158 188 119 % 64 22 34 % 51 46 40 87 % 3 3 100 % 11437 3313 17389 6007 Mosseregionens

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag Veke 1 Tysdag 01.01.2013 Veke 1 Onsdag 02.01.2013 Veke 1 Torsdag 03.01.2013 Veke 1 Fredag 04.01.2013 Veke 1 Laurdag 05.01.2013 Veke 1 Søndag 06.01.2013 Veke 2 Måndag 07.01.2013 Veke 2 Tysdag 08.01.2013

Detaljer

Hepatitt B, kronisk 571 30 - - 3 8 1 - - - 8-2 - - 6 - - - 1 1 Hepatitt C, akutt 32 2 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - HIV-infeksjon 219 10

Hepatitt B, kronisk 571 30 - - 3 8 1 - - - 8-2 - - 6 - - - 1 1 Hepatitt C, akutt 32 2 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - HIV-infeksjon 219 10 MSIS - ÅRSSTATISTIKK 2005 (Gruppe A og B-sykdommer) ØSTFOLD FYLKE Aremark Askim Eidsberg Fredrikstad Halden Hobøl Hvaler Marker Moss Rakkestad Rygge Rømskog Råde Sarpsborg Skiptvet Spydeberg Trøgstad Våler

Detaljer

Avstand til sone i km (2016)

Avstand til sone i km (2016) Innbyggere per 1.1.2016 Avstand til sone i km (2016) Avstand til nabo i km (2016) Strukturkriteri et, km for å nå 5000 innbyggere, 2016 Kommune 1 2 3 4 0101 Halden 30 544 83 492 59 145 2,92 0104 Moss 32

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr)

Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) I alt 126 421 5,7 % 1 11 Rogaland 13 385 8,8 % 2 09 Aust-Agder 2 452 7,5 % 3 02 Akershus

Detaljer

Forebyggende brannvern 2008

Forebyggende brannvern 2008 13 A-objekter 13 A-objekter Brannvesen Kommune objekter objekter Agdenes 26 19 5 26 7 6 86 11 10 2 20 1 0 0.0 987 462 1500 478 1622 26 19 5 26 7 6 86 11 10 2 20 1 0 0.0 987 462 1500 478 Alstahaug brannvesen

Detaljer

Arbeidslivsfaget 2011/2012 01 ØSTFOLD 02 AKERSHUS 03 OSLO. Moss. Grindvold skole Hopperen skole. Eidsberg. Eidsberg ungdomsskole.

Arbeidslivsfaget 2011/2012 01 ØSTFOLD 02 AKERSHUS 03 OSLO. Moss. Grindvold skole Hopperen skole. Eidsberg. Eidsberg ungdomsskole. Arbeidslivsfaget 2011/2012 01 ØSTFOLD Moss Eidsberg Rakkestad Sarpsborg Grindvold skole Hopperen skole Eidsberg ungdomsskole Rakkestad ungdomsskole Grålum ungdomsskole Kruseløkka ungdomsskole 02 AKERSHUS

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Fylke av I alt 68 241 2,6 7 738 13 Østfold 4 799 3,4 450 10 Akershus

Detaljer