Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag Tid:14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag 13.5.2013 Tid:14:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Gjer merksam på at møtet er måndag! Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr Politiske saker PS 63/13 PS 64/13 PS 65/13 PS 66/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av protokoll førre møte Utmåling av tilskot til Grønmyr barnehage Holstad, etter rekneskap 2012 Utmåling av tilskot til Grønmyr barnehage Holstad As etter budsjett / /552 PS 67/13 Rekneskapsrapportering pr. 1. kvartal /603 PS 68/13 Etablering av rusprosjekt 2012/238 PS 69/13 Ny prestebolig 2013/586 PS 70/13 Ny brannalarm og dørpumper 2013/602 PS 71/13 Avklaring i høve eventuelt vidare samarbeid eller samanslåing med Ulstein kommune 2012/166 PS 72/13 Søknad om oppstartsløyve - privat reguleringsplan - detaljregulering Deponi for overskotsmasser på Hareidseidet PS 73/13 Budsjettrevisjon Investeringsprosjekt 2013 (saka vert ettersendt) PS 74/13 Klage på vedtak søknad om frådeling Brandal 40/9 (saka vert ettersendt) 2013/311 Hareid, Anders Riise Ordførar Anne-Karete Mork Utvalsekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS64/13Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/552 Løpenr. 3753/2013 Klassering Sakshandsamar: Svein Elde, Økonomiavdelinga Utvalsaksnr Utval Møtedato 65/13 Formannskapet Kommunestyret UTMÅLING AV TILSKOT TIL GRØNMYR BARNEHAGE HOLSTAD AS FOR 2012, ETTER REVIDERT REKNESKAP. / 2013/552 Tilråding frå rådmannen: 1. Med grunnlag i revidert rekneskap for kommunale barnehagar 2012 og innrapportert drifta barnehageplassar i 2012, vedtek Hareid kommune følgjande tilskotssatsar pr. heiltidsplass og samla tilskot til Grønmyr barnehage Holstad AS: Tilskot pr. heiltidsplass Drift Kapital Totalt pr. heiltidsplass Små barn Store barn Utmålinga av tilskot til Grønmyr barnehage Holstad vert for 2012: Tilskot til drift, små barn 0-2 år kr Tilskot til drift, store barn 3-6 år kr Kapitaltilskot. kr Kompensasjon for kommunalt vedtak om søskenmoderasjon kr Tilskot totalt for 2012 kr Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side5

6 Vedlegg: Nr. Namn 1 Utskrift frå utmålingsverktøy utarbeidd av Telemarksforskning Dokumentasjon frå kommunerekneskapen og driftsrapportar For Skriv til Grønmyr barnehage Holstad AS, vedk. retting for Saksopplysningar: Med grunnlag i forskrift om likebehandling av kommunale og ikkje-kommunale barnehagar og utmålingsverktøy utarbeidd av Telemarksforskning, vert tilskotet til Grønmyr barnehage Holstad for 2012 med dette målt ut etter revidert kommunerekneskap for Utmålinga av kapitaltilskotet for 2012 byggjer på kommunen sine grunnlagsdata for utmåling av tilskot for 2011, ei utmåling som er påklaga av Grønmyr barnehage, og enno ikkje ferdig handsama hjå Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Utmålinga av tilskot til Grønmyr barnehage Holstad AS for 2012 gir følgjande satsar og tilskotsvolum: Driftstilskot til private barnehagar med grunnlag i revidert rekneskap for kommunal barnehagar vert for 2012: Tilskot pr. heiltidsplass Drift Kapital Totalt pr. heiltidsplass Små barn Store barn Utmålinga av tilskot til Grønmyr barnehage Holstad vert for 2012: Tilskot til drift, små barn 0-2 år kr Tilskot til drift, store barn 3-6 år kr Kapitaltilskot. kr Kompensasjon for kommunalt vedtak om søskenmoderasjon kr Tilskot totalt for 2012 kr Retting av utmålinga for 2011: I samband med utmåling av tilskot for 2012 opplyser Telemarksforskning og kommunerevisor følgjande: Ved kompensasjon av kommunalt vedtatt søskenmoderasjon til privat barnehage (kr ), skal søskenmoderasjon i kommunale barnehagar (kr ) leggast til grunnlaget for utmåling av driftstilskotet. I utmålinga for 2011 er det altså gjort følgjande feil: Grønmyr barnehage Holstad har fått kompensert søskenmoderasjonen direkte, mens søskenmoderasjon i kommunale barnehagar er ikkje lagt inn i utmålingsgrunnlaget. Når vi no legg inn søskenmoderasjon for kommunale barnehagar kr i utmålingsgrunnlaget for 2011, viser utmålinga kr for mykje utmålt tilskot. Utvalssak nr: Side: 2 av 3 Side6

7 Hareid kommune beklager denne feilen, som bl.a. kjem av ny forståing av retts- og forvaltningspraksis inn mot eit nytt og svært komplisert regelverk for utmåling av driftstilskot for private barnehagar. Med heimel i «Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager» 10, jfr. rundskriv frå Komm.dept. dat 10. nov 2010, samt Forvaltningslova med rimelegheitsvurdering, vil Hareid kommune hevde sin rett til å korrigere for den tekniske feilen i 2011-utmålinga. Viser til pkt. 2 i innstillinga. Grønmyr barnehage AS er i skriv av 17. april d.å. orientert om denne korrigeringa, jfr. vedlegg. Avrekning for 2012: Avrekning av tilskot til Grønmyr barnehage Holstad vert for 2012: Utmålt tilskot 2012 kr A-konto utbet. for 2012 kr Forlite utbetalt for 2012 kr Retting vedk. 2011: - retting søskenmoderasjon kr ( jfr. ovanfor ) = etterbetaling kr Etterbetalinga vil skje ultimo mai 2013 når kommunestyrevedtaket ligg føre. Beløpet er rekneskapsmessig så vesentleg at kostnaden vil - etter anordningsprinsippet - bli bokført i 2012-rekneskapen, og der med påvirke rekneskapsresultatet for NB: «Til gode» kr i samband med ny utmåling av kapitaltilskot 2011, jfr. klagesak , vil bli avrekna særskilt, når resultat av klagesaka ligg føre frå Fylkesmannen. Vurdering og konklusjon: Utmåling av tilskotet er gjort med grunnlag i revidert kommunerekneskap for 2012 og rapportert barnehageplassar i både privat og kommunale barnehagar. Det kompliserte regelverket og utviklinga av rettspraksisen for utmåling av tilskotet vert samordna gjennom eit utmålingsverktøy utarbeidd av Telemarksforskning. Utmålinga av tilskot for 2012 viser ein auke på om lag 1,2 mill., d.v.s. 9,4 % i høve til Denne auken har i seg generell løns- og prisvekst og drifting av fleire barnehageplassar. Den relativt store etterbetalinga kjem nok av at a-kontoutbetalingane for 2012, har vore på om lag same nivå som utmålt tilskot for Økonomiske konsekvensar: Utmålinga av tilskot til privat barnehage i 2012 på om lag kr. 13,9 mill. er 0,6 mill. større enn budsjettert. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Svein Elde økonomileiar Utvalssak nr: Side: 3 av 3 Side7

8 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/565 Løpenr. 3853/2013 Klassering Sakshandsamar: Svein Elde, Økonomiavdelinga Utvalsaksnr Utval Møtedato 66/13 Formannskapet Kommunestyret UTMÅLING AV TILSKOT TIL GRØNMYR BARNEHAGE HOLSTAD AS ETTER BUDSJETT 2013 / 2013/565 Tilråding frå rådmannen: 1. Meg grunnlag i vedteke budsjett for drift av barnehagetenesta i 2013 og innrapporterte tellingar av barnehageplassar, vedtek Hareid kommunestyre følgjande tilskotssatsar pr. heiltidsplass: Tilskot pr. heiltidsplass Driftstilskot Kapitaltilskot Totalt pr. heiltidsplass Små barn Store barn Utmåling av tilskot etter budsjett til Grønmyr barnehage Holstad vert for 2013: Tilskot til drift, små barn 0-2 år kr Tilskot til drift, store barn 3-6 år kr Kapitaltilskot.. kr Kompensajon søskenmoderasjon kr Til saman kr Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Vedlegg: Nr. Namn 1 Utskrift frå utmålingsverktøyet Dokumentasjon frå kommunebudsjettet / driftsrapporter For 2013 Side8

9 Saksopplysningar: Utmåling av tilskot til private barnehagar skal skje som «førebels utmåling» etter vedteke budsjett, og til sist etter revidert rekneskap. Utmåling etter vedteke budsjett for dei kommunale barnehagane i 2013, gir desse satsane og samla tilskot til Grønmyr barnehage Holstad: Tilskot pr. heiltidsplass Driftstilskot Kapitaltilskot Totalt pr. heiltidsplass Små barn Store barn Tilskot til Grønmyr barnehage etter budsjett 2013: Tilskot til drift, små barn 0-2 år kr Tilskot til store barn 3 6 år kr Kapitaltilskot. kr Kompensasjon for søskenmoderasjon kr o Tilskot etter budsjett 2013 kr Utmålt tilskot til privat barnehage etter vedteke budsjett for kommunal barnehagedrift 2013 er utmålt til nær 12,44 mill. Dette er om lag 1,4 mill. lågare enn utmålt tilskot etter rekneskap Tilskotssatsane for drift 2013 går ned i høve til utmålt tilskot i 2012, grunna bl.a. 30 fleire heiltidsplassar i kommunal barnehagar, men med berre 0,5 mill. auke i budsjettrammene. Kapitaltilskotet går ned i høve til 2012, grunna nedgang i kalkulatorisk rentesats, frå 3,2 % i 2012 til 2,6 % i Vurdering og konklusjon: Tilskotet er utmålt etter «same lest» som for 2012, med grunnlag i følgjande tellingar av antal heiltidsplassar i kommunale barnehagar pr , 181 plassar (auke frå 151 i 2012) Holstad barnehage pr , 123 plassar ( 121 i 2012) Holstad barnehage pr , 129 plassar (133 i 2012) Holstad barnehage pr , 129 plassar (3. telletidspunkt i framtid) Utmålinga av tilskot etter vedteke budsjett for 2013 gir ein reduksjon i tilskot til privat barnehage på om lag 1,4 mill. i høve til utmålt tilskot etter rekneskap Det vert ei stor utfording for både kommunal og privat barnehagedrift å drifte etter slik ramme Svar på om endeleg resultat vil vere på smane nivå som utmålt tilskot, vil bl.a. vere avhengig av om dei kommunale barnehagane maktar å ta ut så stor effektivitetsgevinst som budsjettramma og utmålte satsar pr. heiltidsplass signaliserer. Viser elles til vedlagde dokumentasjon. Økonomiske konsekvensar: Budsjettert tilskot til privat barnehage for 2013 er på 13,0 mill. Dette gir i utgangspunktet ein positiv margin på ca. 0,5 mill. til å møte event. endringar i driftsopplegget gjennom Nedgang i økonomiske rammer sett i høve til sterkt aukande trykk på å drifte fleire barnehageplassar, har imidlertid i seg ein risiko for at budsjettrammene ikkje vil halde. Dette blir ei utfordring i driftsperioden, og då særleg når ein tek omsyn til tilskotsnivået for privat barnehage i Utvalssak nr: Side: 2 av 3 Side9

10 Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Svein Elde økonomileiar Utvalssak nr: Side: 3 av 3 Side10

11 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/603 Løpenr. 4149/2013 Klassering Sakshandsamar: Svein Elde, Økonomiavdelinga Utvalsaksnr Utval Møtedato 67/13 Formannskapet Kommunestyret REKNESKAPSRAPPORTERING PR. 1. KVARTAL 2013 / 2013/603 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret tek rekneskapsrapporten pr. 1. kvartak 2013 til vitande. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Vedlegg: Nr. Namn 1 Kommentarar frå resultateiningane Rekneskap 1. kvartal 2013, med endring i.h.t Finansrapport vedk. gjeldsforvaltninga 1. kvartal Side11

12 Samandrag av saka: Økonomisk oversikt - Drift pr. 1. kvartal 2013 Tall i 1000 kroner Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Regnskap 2012 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Oversikta ovanfor viser at netto driftsresultat pr. 1. kvartal 2013 er på om lag same nivå som for Dette indikerer at netto driftsresultat ikkje har styrka seg frå 2012 til Ei sentral utfordring for resten av driftsåret vil difor vere å få styrke netto driftsresultat i 2013 slik at det evner å bære budsjettert avsetning på 6 mill. til dekning av tidlegare års akkumulert meirforbruk. Utvalssak nr: Side: 2 av 19 Side12

13 RAPPORTERING FRÅ SEKTORANE OG RESULTATEININGANE Rapporteringstre Enhetsleder Sentral vurdering Avvik hiå (kr) Årsbusjett Avvik i % vurdering avvik 2013 Status 10 SENTRALADMINISTRASJONEN ,68 Godkjent 1010 POLITISK STYRING OG KONTROLL Akseptabelt Godkjent 1020 RÅDMANN OG KOMMUNALSJEFAR Akseptabelt Godkjent 1030 ØKONOMI OG FINANS Akseptabelt Godkjent 1040 PERSONALAVDELING ,48 Alvorlig avvik Godkjent 1050 PLAN OG UTVIKLINGSAVDELING Akseptabelt Godkjent 1060 SERVICETORGET Akseptabelt Godkjent 1070 IKT-AVDELING Akseptabelt Godkjent 1080 NAV-KOMMUNE ,85 Alvorlig avvik Godkjent 1090 BRANNVERN Akseptabelt Godkjent 20 OPPVEKST ,51 Godkjent 2000 OPPVEKSTKONTOR ,11 Positivt avvik Godkjent 2010 BIGSET SKULE ,29 Positivt avvik Godkjent 2030 HAREID SKULE ,28 Alvorlig avvik Godkjent 2040 HJØRUNGAVÅG SKULE Akseptabelt Godkjent 2050 HAREID UNGDOMSKULE ,03 Alvorlig avvik Godkjent 2810 BIGSET BARNEHAGE Akseptabelt Godkjent 2830 HAREID BARNEHAGE Akseptabelt Godkjent 2850 SYVERPLASSEN BARNEHAGE ,32 Godkjent 30 VELFERD Godkjent 3100 HELSE OG KOORDINERANDE EINING Akseptabelt Godkjent 4000 VELFERDSKONTOR Godkjent 4022 SJUKEHEIM LANGTID Akseptabelt Godkjent 4023 SKUKEHEIM KORTTID Akseptabelt Godkjent 4025 KJØKKEN Godkjent 4031 HEIMETENESTE EINING Alvorlig avvik Godkjent 4032 HEIMETENESTE EINING Akseptabelt Godkjent 4050 BU- OG HABILITETSAVDELINGA Alvorlig avvik Godkjent 40 NÆRING, KULTUR OG SAMFUNNUTVIKLING Godkjent 2080 HAREID MUSIK- OG KULTURSKULE Akseptabelt Godkjent 2700 RESSURSENTER Akseptabelt Godkjent 5000 KULTURKONTOR Godkjent 5010 BIBLIOTEK Akseptabelt Godkjent 5020 KULTURTILTAK Akseptabelt Godkjent 5030 NÆRINGSTILTAK Akseptabelt Godkjent 5040 TRUSAMFUNN Akseptabelt Godkjent 50 KOMUNALTEKNISKT DRIFT OG BYGG Godkjent 6500 KOMMUNAL TEKNIKK Godkjent 6550 SJØLVKOSTOMRÅDE Godkjent 7000 BYGG Akseptabelt Godkjent Sum SENTRALADMINISTRASJONEN Dei fleste avdelingane/einingane i Sentraladministrasjonen, ser ut til å halde budsjettrammene sine. I denne statusvurderinga, vil ein først og fremst fokusere på det som framstår som forventa negative avvik ved årsavslutninga, sidan det er desse avvika som representerer ei utfordring som må løysast. I tillegg vil ein og knytte kommentarar til dei einingane som har større negative avvik ved denne rapporteringa, men som forventast å kome ut i budsjettbalanse ved årsskiftet, samt til avdeling for Brannvern, som melder om eit lite positivt avvik hittil i år, men som kan forventast å problem med å oppretthalde positiv budsjettbalanse. Rådmann og kommunalsjefar: Det store negative avviket skuldast i hovudsak at løn til kommunalsjefane er ført på dette ansvaret, mens budsjettmidlane ligg i dei respektive sektorane. Dette er eit rekneskapsmessig tilhøve, som vil verte retta opp til neste rapportering. Utvalssak nr: Side: 3 av 19 Side13

14 Økonomi og finans: Økonomi og Finans viser ei netto inntekt som er omlag 1,8 mill. mindre enn periodisert budsjett. Dette kjem i hovudsak av ekstraordinært avdrag på lån i samband med refinansiering av eit lån. Dette avviket vil jamne seg ut gjennom året, og sikre krav til minimumsavdrag for Frie inntekter som skatt, rammetilskot og generelle statstilskot går rimeleg greitt inn med ein samla sett mindre inngang på 0,5 mill. Resultateininga Økonomi og Finans er såleis ajour med periodisert budsjett, og litt på forskot med omsyn til avdrag på eksterne lån. Personalavdeling: Budsjettet til personalavdelinga er for lite og det er sånn sett trong for ei budsjettjustering. Avdelinga kan vanskelig nedbemannast utan at dei mest sentrale funksjonane ved avdelinga vert råka. Ein del av utfordringane er knytt til mangelfull budsjettering av lovpålagd bedriftshelseteneste. Det er ikkje muleg å finne innsparingspotensiale ved avdelinga som monnar. NAV-kommune: Eininga ser ut til å gå med eit underskot på om lag kroner. Meirforbruk er mykje knytt til barneverntenesta og anna brukaravhengig teneste som har i seg uføreseielege moment. Det vert jobba for å minimere meirforbruket. Ein vil følgje utviklinga og vurdere om det er muleg å sette inn kostnadsreduserande tiltak. Brannvern: Positivt avvik, så langt. Men noko underbudsjettert på løn og pensjon Dessutan ein del forventa kostnader i samband med gamalt utstyr og mangel på naudsynt utstyr. Utviklinga må følgjast. Tiltak i sentraladministrasjonen for å gjenvinne budsjettbalanse: Ein vil ha ekstra fokus på dei utviklingstrekka ein ser og vurdere behovet for eventuelle tiltak knytt til tal tilsette. I første omgang vert det restriksjonar i høve bruk av overtid og vikarar. Men der er eit potensiale for at kostnader knytt til lite kontrollerbare faktorar, kan bli av større betydning. Ein tenker då først og fremst på kostnader knytt til barnevernteneste og stønadsordningar. OPPVEKST I rapporteringa er inkludert innsparingstiltak i tråd med budsjettvedtak og vedtak i sak om budsjettregulering i barnehage (PS41/13). Sektoren melder likevel om forventa avvik pr på kr Avviket ligg til Hareid skule og Hareid ungdomsskule. Det er hovudsak kostnadar knytt til spesialpedagogiske tiltak både i eingae skular og for elevar heimehøydande i HK, men som har sin skulegang i skular utanom kommunen. Desse kostnadane vil variere frå år til år, og det er vanskeleg å treffe med budsjett på desse postane. For å ta inn forventa avvik, må det vurderast reduksjon på ytterlegare omlag ei heil lærarstilling. Korleis dette i praksis skal gjennomførast, må avgjerast når plan for komande skuleår er meir endeleg enn den er pr dd. Barnehagane forventar ikkje avvik pr 31.12, etter at drifta er planlagt redusert for hausthalvåret. Utvalssak nr: Side: 4 av 19 Side14

15 VELFERD Sektor for velferd har pr 31.mars 2013 eit negativt avvik på 2,12 % som tilsvarer - 1,6 mill. Men dette er noko usikker pga av ein del tekniske feil i høve ansvar 3150 :psykiatritenesta. Det har vore store omstillingar og mykje endringar i fordeling av rammene. Det har vore tidkrevjande å få på plass ei fordeling på ansvar i tråd med KST-vedtak , -slik at det vart mogleg å rapportere for første kvartal. Vi vonar at halvårsrapporten kan gi betre signal for prognosane ved årsslutt. Periodisering ligg heller ikkje inne i budsjettet, men dette skal det jobbast med å få til. Ein må pårekne fleire justeringar innafor sektoren sine ansvar og einingar. Målet er å få mest mogleg rett fordeling på plass til arbeidet med 2014 budsjettet startar. Vi har ikkje erfaringstal i høve noverande organisering. Vidare prøver vi her å kommentere dei ulike einingane. Helse og koordinerande eining har har eit budsjettteknisk problem i høve og minus-talet er difor feil. Betling i høve interkommunal jormorteneste ligg noko etter og då det ikkje er peiodisert er det positive avviket feil. I tråd med tidlegare forslått sparetiltak og forpliktande plan, er det mindre utgifter til transport av dagsenterbrukarar.tilsette sørger i større grad for dette. Velferdskontor: Her er talet noko usikkert pga plassering av løn til kommunalsjef og komunneoverlege. Det vert jobba med å få dette på plass. Det er usikkert korleis dette slår ut. I høve forpliktande plan, er det ikkje lagt inn driftskutt her. Sjukeheimen: Pga omorgniseringa og at tilsette har endre avdeling, begge einingane ved sjukheimen under eitt. Langtidsavdelinga og korttidsavdelinga har eit positivt avvik på i underkant av 3%. I høve forpliktande plan skal det reduserast med 60% stilling og reduksjon av leiarstilling. Leiar for korttidsavdelinga slutta 1.mai og forpliktande plan vert såleis fulgt ved ei omorgnisering av leiarstruktur ( KSTvedtak), men sjåast i samanheng med heimetenestene, - 100% til saman. 60% stilling vert redusert ved ikkje å tilsette i ledig stilling. Samhandlingsreforma har eige ansvar ig vert rapportert under korttidseininga. Her er eit negativt avvik på omlag Vi kan ikkje sjå at øremerka midlar for øyeblikkeleg hjelp på kr er bokført som motteke. Pr , er det notert døgnbetaling for utskrivingsklare pasientar på kr Vi har ikkje motteke faktura på dette. Kjøkken: Rekneskapen er positiv, men likevel noko usikker med bakgrunn i innspringar som vart vedteke. Innsparingane er sett i verk. Fakturering for sal er ikkje periodisert og betaling vila alltid komme i etterkant av levering. Reduksjon av 125% stillinger gjennomført i tråd med forpliktande plan. Heimetenestene: Det er mest tenleg å sjå begge einingane under eitt i rapporteringa då det har vore ein del endringar. Totalt er det eit positivt avvik på kr I tråd med forpliktande plan, er leiarstilling redusert ved å sjå dette i samnheng med sjukheimen - totatl 100% stilling. Ved utarbiding av ny turnus, skal ytterlegare 30% stilling innarbeidast. Tildeing av heimehjelp er redusert for å ta ned lønskostnadar tilsvarane 150% stilling i Bu- og habiliteringseininga: Avviket er på knapt 15% = 1,8 mill. Manglande periodisering gjer at refusjon for ressurskrevajande brukarar ikkje er med. Dette håper vi er på plass til halvårsrapporeten. I tillegg kjem usikre fordelingar i høve omorgnisering og fordelinga av remma til sektor for velferd. Det vert arbeidde med orgnisering og turnusar for ta ned driftskostnadar tilsvarande 60 % stilling ( forpliktande plan). NÆRING, KULTUR OG SAMFUNNUTVIKLING Einingane innan sektor næring, kultur og samfunnsutvikling ser ut til å kunne halde sine budsjettrammer for Ressurssenteret med ansvar vaksenopplæringa har eit avvik som Utvalssak nr: Side: 5 av 19 Side15

16 skuldast manglande fakturering av tenester til andre kommunar.når faktureringa blir effekturet i neste periode, vil rekneskapen for vaksenopplæringa vere under kontroll. Dei andre eininganei sektoren vil samla sett halde tildelte budsjettrammer for KOMUNALTEKNISKT DRIFT OG BYGG BYGG: Som påpeikt før, budsjettet står ikkje i stil med inntektene. FDV BYGNINGAR (7000) : Ok. REINHALD (7020) : Ok. UTLEIGE (7030) : Ok. VEDLIKEHALD (7010) : Tala gir eit feil bilde. Dette pga. at alle serviceavtalane blir fakturert og betalt i beg KOMMUNALTEKNISK KONTOR (6500) : Løn til kommunalsjef skal førast her. (Lønsmidlar til einingsleia , jf. tidl. mail og mail frå rådmannen dat ) PARK- OG GRØNTAREAL (6540) : Ok. VEGAR (6520) : Kommunestyrevedtak om kutt i vegbudsjettet med kr direkte årsak til avviket. UT lønsmessig plassert på dei ansvarsområda dei er mest tilknytt. Endringa skjedde i Fordelte inntekter kr. GATELYS (6530) : Ok. IDRETTSANLEGG (6541) : Ok. RENOVASJON (6590) : Ok. SLAMTØMMING (6580) : Ok. HAMN (6550) : Positivt avvik som følge av at det meste av driftsutgiftene ved godsterminalen inngår i utleig (6570) : Direkteplassering av lønsmidlar utearbeidarar og fordeling av inntekter på årsbasisi årsak til avvik. R VATN (6560) : Større vinteraktivitet på drifta resulterer i meirutgift kjøp av varer. Direkteføring av løn mot o ved årsslutt.. Samla vurdering og konklusjon: Kommentar frå Rådmann Sektorane Velferd, Næring, Kultur og Samfunnsutvikling og Kommunalteknisk Drift og Bygg, melder om forventa driftsbalanse ved budsjettåret sin slutt. Ein viser difor i hovudsak til sektorleiarane sine eigne kommentarar. Men det skal nemnast at ein skal ha særleg merksemd på sektor for Velferd. Både på grunn av sektoren sin store andel av budsjetterte driftsmidlar og på grunn av sektoren sine kjende utfordringar med å halde trange budsjettrammer. Sektoren har meirforbruk ved denne rapporteringa, noko som ikkje er overraskande då prosessen med å gjennomføre alle tiltaka i forpliktande plan, av naturlege årsaker ikke er ferdig gjennomført eller viser effekt ved denne rapporteringa. Det er viktig å ha fokus på gjennomføring av tiltak og vurdering av eventuelle nye tiltak, dersom forpliktande plan syner seg å ikkje vere adekvat eller gjennomførbare av ulike årsaker. Sektor for Oppvekst har identifisert ein trong for å gjere ytterlegare tiltak utover dei som er skildra i forpliktande plan. Her vil ytterlegare nedbemanning verte utført, dersom det synerseg naudsynt for å halde budsjettet, jfr. sektorleiar sin kommentar. Sentraladministrasjonen har identifisert avvik knytt til Personalavdeling og til Brannvern. For desse avdelingane har ein små mulegheiter til å kutte i driftskostnadane utan at det går ut over basisfunksjonane. Ein vil følgje utviklinga og eventuelt sette inn tiltak der det smertar minst i sektoren, dersom restriksjonar på vikarbruk og overtid ikkje vert tilstrekkeleg. For sosialkostnadane er biletet meir samansett. Mykje av kostnadane er knytt til det ein til ein kvar tid har av aktuelle brukarar. Men det er naudsynt å styre kostnadsbruken slik at ein unngår kostnader ut over det ein er forplikta til å yte. Det er grunn til å følgje utviklinga nøye. Utvalssak nr: Side: 6 av 19 Side16

17 INVESTERINGSREKNESKAPEN Tabellen nedanfor viser budsjetterte prosjekt 2013, og rekneskap pr. 1. kvartal INVESTERINGSREKNESKAPEN, REKNESKAP 1. KVARTAL, BUDSJETT 2013 Prosjekt Prosjekt (T) Rekneskap Revidert 1. kvartal 2013 budsjett 2013 Merknad: Pålhaugen Hyttefelt Haugen / Egset Eliasgarden SSIKT - portal, felles datasentral Bustadfelt Bigset - Rise Gerica, fagsystem Tomtesalg Avsetning til fond Bustadfelt Holstad Industriområde, Myrane Utvikling Hareid hamn - nordre del IT Sentralt ( rådhuset ) IT-læremiddel skulane Sansehage Solavskjerming Kloakkledning Liaset-Øvrelid OK, Fylkesmannen Brannvernutstyr Brannbil TT Fortau Ytrekaia - Øyehol brygge Skolgemyrane Sanering asbestleidning Geilane OK, Fylkesmannen Kvisla, ferdigstilling Gjerdeelva, Forebygging Traktor Ny vassledning over Eidet OK, Fylkesmannen Miljøgate Kai, Hareid hamn Renseanlegg - avløp Grøntlager, brannsak TT Gangveg, Drammensvegen - Holstadkrysset 817 ( blin TT Trfikkregulering ved skulane TT Kryssregulering, Bigset skule Fast dekke Fornying vassleidningsnett OK, Fylkesmannen Fornying kloakknett OK, Fylkesmannen Nødstraum. rådhuset Sal av utleigebustadar Avlastningsbustadar Rådhuset, nytt tak Uføresette utskiftningar, bygg Bigset Barnehage, innreiing kjeller Sjukeheimen, Inngangsparti / lås Sjukeheimen, Ventilasjonsanlegg Hjellebakken, bygningsmessig tilpassing Sjukeheimen, ombygging bufelleskap Kyrkjegarden, utviding Nytt golv, Brannstasjonen Egenkapitaltilskot Etableringslån (tildeling og avdrag) OK, Fylkesmannen Totalt Fylkesmannen har i skriv av godkjent ei ramme for opptak av nye lån i 2013 på 10,4 mill. til finansiering av prosjekt innan vatn og avløp, og 6,0 mill. til formidlingslån ( Start-lån). Samtidig ber Fylkesmannen om at kommunen går igjennom investeringsbudsjettet på nytt med sikte på å redusere låneopptak som legg band på dei frie inntektene. Utvalssak nr: Side: 7 av 19 Side17

18 FINANSFORVALTNING Det er i 1. kvartal teke opp likviditetslån på kr. 15 mill., tilsvarande akkumulert meirforbruk tidlegare år. Fylkesmannen har godkjent ei ramme på 25 mill. Viser elles til vedlagde finansrapport pr Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Svein Elde økonomileiar Utvalssak nr: Side: 8 av 19 Side18

19 VEDLEGG Kommentarar frå resultateiningane: Sentraladministrasjon: POLITISK STYRING OG KONTROLL LEVEKÅRSUTVAL (1113) : Budsjett i balanse. ELDRERÅD (1161) : Budsjett i balanse. FORMANNSKAP (1112) : Budsjett i balanse. OVERFORMYNDERI (1160) : Budsjett i balanse. RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA (1162) : Møtegodtgjersle for siste halvdel i fjor vart sendt inn forseint til å kome med på fjor året sitt rekneskap. Difor vert det eit lite overforbruk i STORTINGS- OG KOMMUNEVAL (1120) : Budsjett i balanse. KOMMUNESTYRE (1111) : Budsjett i balanse. NÆRINGS- OG MILJØUTVAL (1114) : Budsjett i balanse. SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVAL (1151) : Etter auke i budsjettet til ansvaret frå 2012 til 2013 bør dette vere nok til å halde budsjettet i balanse. Men det ser ut til at tilskot til kontrollutval har hatt ein prisauka på 15%, dette tek den auka som er gjort på ansvaret og vil medføre at budsjettet ikkje går i balansved slutten av året. RÅDMANN OG KOMMUNALSJEFAR Lønskostnadane for ansvaret syner eit større negativt avvik. Dette skuldast at kommunalsjefane sine lønskostnader, som er budsjettert på dei respektive sektorane, har vore utgiftsført på dette ansvarsområdet i sektor for sentraladministrasjon. Avviket representerer såleis ikkje eit meirforbruk i sektoren og tilhøvet vert retta opp til neste rapportering. ØKONOMI OG FINANS ØKONOMIAVDELING (1520) : Rekneskapen for økonomiavdelinga går greitt som periodisert budsjett. MOMSKOMP. FRÅ INVESTERING (9000) : Positiv meirinngang på kr i høve til periodisert budsjett. LANDBRUKSKONTOR (8011) : Liten aktivitet. Halvårleg overføring til landbrukskontoret sitt rekneskap. TILLEGSLØYVINGAR (1190) : Av eit budsjett på kr i tilleggsløyving, er det registert følgjan vedtak for bruk av løyvinga. kr til etablering av Hapark AS FINANS (9050) : Negativt avvik på nær 2 mill. i høve til periodisert budsjett kjem i hovedsak av følgjande: Utvalssak nr: Side: 9 av 19 Side19

20 Mindre renteutgifter på 0,6 mill. og større avdrag på lån 2,1 mill. gir eit netto bidrag på 1,5 mill. i større finansutgifter. Dette vil rette seg gjennom året, då ekstraord. avdrag vart gjort gjennom refinansiering av lån og sikring av minimumsavdrag for På inntektssida viser skatt, rammetilskot og generelle statstilskot mindre inngang på til saman 0,5 mill. Finansområdet er såleis greitt i rute pr. 1. kvartak. PERSONALAVDELING Vi har ikkje noko realistisk budsjett. Det trengst ein revisjon av budsjettpostane. Og ein prosess for å finne løysingar. Ikkje minst for Tida er inne til det. Vi har også ei lovpålagt bedriftshelseteneste, og tilsette i omlag 300 faste årsverk som skal takast vare på for å kunne yte dei tenestene vi skal. Det meste vi styrer med er pålagt av eksterne og interne aktørar, lover, reglar og avtaleverk. Det er utruleg mykje meir enn å betale ut løn til rett tid. PLAN OG UTVIKLINGSAVDELING Rekneskapen viser ein positiv tendens som eg forventar vil vedvare vidare utover i året med sikte på at budsjettet skal haldast. Positivt avvik på den enkelte budsjettpost må påreknast å jamnast etter kvart som året skrid framover. SERVICETORGET SERVICEKONTOR (1550) : Budsjett i balanse. FELLESUTGIFTER (1570) : Budsjett i balanse. Avviket skyldast lisensar og kontigentar som er betalt for heile året. IKT-AVDELING Manglar fordeling av frå områda. I tillegg kjem det mykje lisensar og serviceavtalar i januar og februar som gjeld heile året. NAV-KOMMUNE BARNEVERNSTENESTE (3220) : Barnevernet får stadig større utgifter og auka kostnader i samband med plassering av barn under omsorg. Store utgifter til fylkesnemndsaker, kjøp av tenester frå kommuneadvokat og sakkunnige utgreiingar. I tillegg kjem utgifter til fosterforeldre og institusjonsopphald. Sjukefråveret er høgt og medfører auka utgifter til vikarar. Prøver å redusere utgiftene så langt som råd, men tenestene som må kjøpast vert stadig dyrare. Utvalssak nr: Side: 10 av 19 Side20

21 GJELDSRÅDGJEVING (3250) : Gjeld den interkommunale gjeldsrådgjevingsordninga, der Hareid er vertskommune. Refusjon frå dei andre kommunane på slutten av året. NAV-KONTOR (3201) : God kontroll -sjåast i sammenheng med resten av NAVkontoret. SOSIALKONTOR (3200) : Lite ansvarsområde - sjåast i sammenheng med resten av NAVkontoret. ØKONOMISKE STØNADSORDNINGAR (3210) : Innanfor kontroll, men auka utgifter til nye flyktningar og til flyktningar som det er vanskeleg å få i arbeid og aktivitet. BRANNVERN BRANNVERN (6180) : Vi styrer også i år mot underskot. Brannsjefens lønn er ikkje budsjettet. Pensjonsutgiftene er mykje større enn budsjettert. Utgifter til 110 og IUA medlemskap er auka meir enn budsjettert over fleire år. Desse stiger både med auka folketall og prisstiging. Vaktbil og tankbil er eldre som gir høgare vedlikehaldskostnadar. Vi er underbudsjettert på dei fleste postane: - Arbeidskle (11201) - Telefoni (11301) - Kurs (11500) - Årsavgift og forsikring (11701) - bilforsikring. - Verktøy og utstyr (12001) - Serviceavtaler og reperasjoner (12400). Vi kan ikkje sjå at vi kan gjere tiltak for å redusere underskot. Utstyret er heilt naudsynt for drift av brannvesenet, for å sikre liv og helse for mannskap og innbyggarane i Hareid kommune. FEIING (6181) : Feiing og tilsyn med eldstadar ikkje starta for i år. Oppvekst: OPPVEKSTKONTOR Innsparingar på lønsbudsjettet i hovudsak pga at vi ikkje har tilsett lærlingar. BIGSET SKULE Lågare lønnskostnadar enn rekna med. Dette skuldast i hovudsak at det ikkje blir sett inn vikarar/assistentar ved sjukdom og permisjonar (rektor trår til, eller ein lærar får ansvaret for opptil 30 elevar) Med ytterligare nedskjeringar på hausten reknar vi med å skjere ned lønnskostnadane med omlag kroner. I budsjettet ligg ikkje kostnadar ved fosterheimselev i annan kommune inne med rett sum. Totalt vil utgiftene til denne eleven ligge på omlag i året. Konto (kjøp av andre) har eit mindreforbruk på , så ein del av overforbruket på (kjøp frå kommuner) blir dekka inn her. Salgsinntektene er høgare enn venta til no. Antall born ved SFO for hausten 2013 er enno uviss - dermed er det vanskelig å anslå sluttsummen på denne kontoen. Sidan SFO i prinsippet skal drivast til sjølvkost, kan vi forsiktig håpe på å få til eit overskot på omlag på Utvalssak nr: Side: 11 av 19 Side21

22 denne kontoen, slik det no ser ut. Ein del refusjonar rundt sjukeløn og fødselspermisjonar er enno ikkje kome inn - derfor negativt tall. Til no ser det ut til at mange av innsparinstiltaka som har blitt gjennomførte har ført fram. HAREID SKULE Overforbruk lønn og utgifter til andre kommunar eit usikkert moment. HJØRUNGAVÅG SKULE HJØRUNGAVÅG SKULE (2040) : Det forventa avviket hittil i år er rapportert ut i frå ei drift som er pr skuleåret 2012/13. Frå komande skuleåar av (frå august-desember), er det planlagd ei redusering av tilsette, som vil gi drifta balanse i høve til budsjett. Reduksjonen vil utgjere kostnaden i høve til 0,9 stillingar. HAREID UNGDOMSKULE I høve til den periodiseringa som er gjort, har vi eit meirforbruk på kr. I hovudsak er overforbruket på postar innanfor lønskapittelet. Vedtaket i kommunestyret 31. januar om redusksjon av klasser og reduserte kostnader innanfor spesialundervisninga, vil slå inn frå august. Dette vil redusere forbruket på lønspostane, og eg berekner at dei vi gå i ballanse. I høve til kostnader til spesialundervisning, er der så tidleg på året ein stor grad av usikkerheit i berekningsgrunnlaget. 1/3 av elevane ved skulen er "nye" kvart år, og og elevane som har spesialundervisning får nye sakkunnige vurderingar ved overgongen til ungdomsskulen. I tillegg gjer uvissa kring kostnadar til undervisning for elevar som er i skular utanom kommunen at det er vanskeleg å berkne resultatet ved årsslutt. Eg reknar med eit resultat opp mot kr i meirforbruk. Dette kan dekkjast ved ei overføring mellom einingane. BIGSET BARNEHAGE Auka brukarbetaling vil jamne ut lønsauken. HAREID BARNEHAGE HAREID BARNEHAGE (2830) : Avvik lønspostar skuldast korttidsfråværet. Fokus på nærvær og oppfølging av medarbeidarar. Barnehagen har tatt inn fleire barn enn det som var budsjettert, noko som gir auke i foreldrebetaling. Einingsleiaren har som mål at rekneskapet skal vere i balanse ved årsslutt. SYVERPLASSEN BARNEHAGE Syverplassen bhg.avd.plassane : Løn inkl.sosiale utgifter viser pr eit negativt avvik på kr Barnehagen har i teke inn fleire born på alle avdelingane og har auka Utvalssak nr: Side: 12 av 19 Side22

23 bemanninga tilsvarande. I takt med dette aukar arbeidsgivaravgifta og pensjonen,- ved årsslutt vil desse kontoane vise eit negativt avvik på omlag I tillegg viser kontoen for overtid eit negativt avvik. Personalet i barnehagen må legge all møteverksemd til kvelden og avspaserer time for time, men får utbetalt overtidsgodtgjeringa Brukarbetaling: Fleire born pr.avdeling gir omlag kr i auka inntekter pr (Dersom vi tek inn like mange born ved nytt barnehageopptak ) Straum: Straumforbruket er dobbelt så høgt som på same tid i 2012 og vi veit ikkje kva som er årsaka. Ei framskriving av forbruket vil gje eit negativt avvik på kr Drifta er planlagt redusert for hausthalvåret. Dermed vil forventa avvik pr vere lik 0. Avd. Hjørungavåg: løn inkl.sosiale utgifter viser pr eit negativt avvik på kr Avdeling Hjørungavåg har også teke inn fleire born og dermed auka bemanninga tilsvarande. Som fylgje av dette aukar også arbeidsgivaravgifta og pensjon Brukarbetaling: Fleire born pr.avdeling gir omlag kr i auka inntekter pr Dei andre driftskontoane vil vere i balanse ved årsslutt. Velferd: HELSE OG KOORDINERANDE EINING 3100 Helse- og koordinerande eining Helse- og koordinerande eining har eit budsjetteknisk problem. Jamfør Resultatet er noko positivt. Det er ei ny eining frå hausten 2012, og derfor er det enda ikkje erfaringstal å samanlikne med. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling og oppbygging av den nye eininga, for å møte utfordringane og arbeidsoppgåvene innan Velferd og i resten av kommuna. For 1. kvartal ligg eininga innanfor ramma Helsestasjon Positivt avvik 6,04 % 3120 Jordmorteneste Positivt avvik 35,53 % På grunn av periodiseringa er det eit pr. idag eit positivt avvik her Legetenesta Negativt avvik 10,39 % Her kan det sjå ut som det er ein budsjetteknisk feil på kr ,- som vil verte forsøkt retta på. Derfor eit negativt avvik Fysioterapitenesta Negativt avvik 1,52 % 3150 Psykiatritenesta Negativt avvik 51,11 % Det vises eit stort negativt avvik i denne tenesta, og det er grunna ein budsjetteknisk feil som det vert jobba med å rette opp. Psykiatritenesta går i balanse pr. idag Dagsenter Positivt avvik 14,08 % Psykiatrisk dagsenter og dagsenter for eldre vart samanslått til eit ansvarsområdet og ikkje samanlikningsgrunnlag her. Det vert jobba med utvikling og sparetiltak er sett i verk i tråd med kommunestyrevedtak om å redusere transportutgifter. Dei tilsette hentar og bringer brukarane i stor grad, framfor bruk av drosjer. VELFERDSKONTOR Positivt avvik på 5,76 %. Grunna omstilling hausten 2012 har vi ikkje Utvalssak nr: Side: 13 av 19 Side23

24 erfaringstal å samanlikne med. Derfor er denne rapportteringa noko usikker, men det ser postiivt ut så langt. SJUKEHEIM LANGTID Positivt avvik på 20,23 %. Positivt avvik kan forklarast med ei pågåande omstilling; Avdelinga er budsjettert med 4 åttarar, mens i realiteten er det 3 åttarar, dette forklarar også det positive avvviket på lønn. Manglande inntekter kjem av periodisering. Kjøp av varer og tjenester er det god kontroll på. SKUKEHEIM KORTTID -17,67% På gunn av ei omorganisering som blei satt i gang men ikkje fullført, stemmer ikkje lønnsbudsjettet ( avdelinga skal ha 2 små-eininga istaden for 3). Sjukeheimen bør nok sjåast på under eit. Inntektene er periodisert og budsjettet er påverka av dette. KJØKKEN Dette budget er vanskeligt at reflektere over, då vi ingenting har at sammenligne med. Det vil med tiden bli enklare at kommentere, når resultat av omorganisering og økonomiske besparinger får "satt sig". Lønsutgifterne er en usikker siffre, men det virker unormalt høyt. Den utgiften vil som synligvis bli lavere. Vi har separert renhold og kjøkken. Så renholdarnes lønspott ligger nu under annen avdeling. Men det er lite tidigt i budget at se va utslag på lønsutgifter det blir, då vi inte längre lønner HTV og har kuttet i stillinger på kjøkken. Salgsintekter er lavere en i virkligheten, fordi faktureringen alltid kommer i etterkant. Kjøkken er fornøjd med det positiva resultatet så långt. HEIMETENESTE EINING 1 Alvorlig avvik på - 5,36. Avviket på post 10100(fastløn) kan forklarast med at ein pga omorganisering og flytting av ein del heimlar, framleis lønnar 2 tilsette på Heimeteneste 1 i staden for heimeteneste 2. Dette vil bli retta opp når den vidare organiseringa/budsjettområde er klar. Tildels store negative avvik på overtid og vikarar. I stor grad kan dette tilskrivast vakante stillingar og sjukdom mellom nattevaktene. Dette har det blitt tak i, så det er sannsynleg at desse postane blir reduserte. Pga overforbruk på forannemnte postar, er følgeleg postar som arb.gjevaravgift og pensjonskostnader forhøya. Det er forventa at også desse vil minke med mindre overtidsbruk. HEIMETENESTE EINING 2 BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISENT (BPA) (4034) : Positivt avvik på 86,27. Frå vart BPA oppretta som eige budsjettområde. Ein har difor ikkje nokon erfaringstal å samanlikne med. Utvalssak nr: Side: 14 av 19 Side24

25 Ein vil difor ikkje sjå positiv eller negativ utvikling her før vidare utover Tiltak: Ein vil her sjå på om ein kan redusere budsjettet med 50% stilling heimehjelpsstilling jfr. politisk vedtak. OMSORGSBUSTAD OG PRAKTISK BISTAND (HEIMEHJELP) (4032) : Positivt avvik på 13,59. Ein greide å halde budsjettrammene i Grunna omorganiseringa hausten 2012 såg ein no til rapporteringa at to 100% sjukepleiarstillingar feilaktig er løna frå ansvar 4031 (heimeteneste 1= heimesjukepleia) istaden for Det vil bli ordna opp i. Ein må då forvente då at det positive avviket endrar seg i negativ retning for dette budsettområdet til neste rapportering. OMSORGSLØN (4033) : Negativt avvik på -3,15. Budsettet var i balanse Det har så langt i 2013 vore innvilga omsorgsløn til nye personar. Tiltak: Ut frå tenestetildelinga generelt kan det sjå ut for at nokre innvilga vedtak om omsorgsløn vil gå ut. Administrasjonen må gå gjennom vedtak og revurdere desse ut frå budsjettet, slik det og står i alle vedtak at det er høve til. BU- OG HABILITETSAVDELINGA Alvorlig avvik - 14,96. Underskotet på inntektssida skuldast periodisering. Tala er også noko usikre på grunn av stor omstilling i sektor Velferd. Tenester til born og unge er aukande ved bu og habilitering. Dette er lovpålagde tenester med stor 1:1-faktor når det gjeld det personalmessigee. Det er difor ei stor utfordring å halde lønsutgiftene nede, men dette vert arbeidd med kontinuerlig. Næring, kultur og samfunnsutvikling: HAREID MUSIK- OG KULTURSKULE Når det gjeld budsjett 2013 ligg vi heilt i rute. Som ein kan lese av ovanforståande tall, er ikkje elevbetaling, salgsinntekter osv. kome med. Desse ligg no inne med nermare ,- Rekneskapet ser noko annaleis ut etter det. RESSURSENTER Vaksenopplæringa har alvorleg avvik pr. 31/4. Dette skuldast manglande fakturering av tenester til andre kommunar i perioden. Når faktureringa blir effekturet i neste periode, vil rekneskapen vere under kontroll. Dei andre tre kapitla under denne eininga, har positivt og akseptabelt avvik. Budsjettet er altså under kontroll. Vaksenopplæringa sitt budsjett må reviderast/nedjusterast etter 1. halvår, fordi aktiviteten går ned når kontrakten om opplæring med Volda kommune er slutt. Utvalssak nr: Side: 15 av 19 Side25

26 KULTURKONTOR Ok BIBLIOTEK Avvik pga ikkje innkomne sjukelønsrefusjonar. KULTURTILTAK Ok NÆRINGSTILTAK OK TRUSAMFUNN Ok Kommunalteknisk drift og bygg: BYGG: Som påpeikt før, budsjettet står ikkje i stil med inntektene. FDV BYGNINGAR (7000) : Ok. REINHALD (7020) : Ok. UTLEIGE (7030) : Ok. VEDLIKEHALD (7010) : Tala gir eit feil bilde. Dette pga. at alle serviceavtalane blir fakt KOMMUNALTEKNISK KONTOR (6500) : Løn til kommunalsjef skal førast her. (Lønsmidlar til einingsleiar må førast over frå 610 dat ) PARK- OG GRØNTAREAL (6540) : Ok. VEGAR (6520) : Kommunestyrevedtak om kutt i vegbudsjettet med kr direkt lønsmessig plassert på dei ansvarsområda dei er mest tilknytt. Endringa skjedde i 2012 GATELYS (6530) : Ok. IDRETTSANLEGG (6541) : Ok. RENOVASJON (6590) : Ok. SLAMTØMMING (6580) : Ok. HAMN (6550) : Positivt avvik godsterminalen inngår i utleigekontrakt med Dimo AS KLOAKK (6570) : Direkteplasser årsbasisi årsak til avvik. Reknar med å oppnå balanse i drifta. VATN (6560) : Større vin Direkteføring av løn mot området. Reknar med å balansere drifta ved årsslutt.. KOMMUNAL TEKNIKK KOMMUNALTEKNISK KONTOR (6500) : Løn til kommunalsjef skal førast her. (Lønsmidlar til einingsleiar må førast over frå til , jf. tidl. mail og mail frå rådmannen dat ) PARK- OG GRØNTAREAL (6540) : Ok VEGAR (6520) : Kommunestyrevedtak om kutt i vegbudsjettet med kr direkte årsak til avviket. UTESEKSJON (6510) : Utearbeidarane er lønsmessig plassert på dei ansvarsområda dei er mest tilknytt. Endringa skjedde i Fordelte Utvalssak nr: Side: 16 av 19 Side26

27 inntekter kr må budsjettregulerast til 0. GATELYS (6530) : Ok IDRETTSANLEGG (6541) : Ok SJØLVKOSTOMRÅDE RENOVASJON (6590) : Ok SLAMTØMMING (6580) : Ok HAMN (6550) : Positivt avvik som følge av at det meste av driftsutgiftene ved godsterminalen inngår i utleigekontrakt med Dimo AS KLOAKK (6570) : Direkteplassering av lønsmidlar utearbeidarar og fordeling av inntekter på årsbasisi årsak til avvik. Reknar med å oppnå balanse i drifta. VATN (6560) : Større vinteraktivitet på drifta resulterer i meirutgift kjøp av varer. Direkteføring avløn mot området. Reknar med å balansere drifta ved årsslutt.. BYGG BRANDAL SKULE (2020) : Som påpeikt før, budskjettet står ikkje i stil med inntektene. FDV BYGNINGAR (7000) : Ok! REINHALD (7020) : Ok. UTLEIGE (7030) : Ok! VEDLIKEHALD (7010) : Tala gir eit feil bilde. Dette pga. at alle serviceavtalane blir fakturert og betalt i begynnelsen av året. Utvalssak nr: Side: 17 av 19 Side27

28 REKNESKAP 1. KVARTAL 2013 SETT I HØVE TIL PERIODISERT BUDSJETT OG 1. KVARTAL 2012 Einingsnr. Resultateining Rekneskap Periodisert Avvik B<>R Rekneskap Endring frå % endring 1. kvartal -13 budsjett kvartal kvartal til POLITISK STYRING OG KONTROLL RÅDMANN OG KOMMUNALSJEFAR ØKONOMI OG FINANS PERSONALAVDELING PLAN OG UTVIKLINGSAVDELING SERVICETORGET IKT-AVDELING NAV-KOMMUNE BRANNVERN Sum Sentraladministrasjon OPPVEKSTKONTOR BIGSET SKULE HAREID SKULE HJØRUNGAVÅG SKULE HAREID UNGDOMSKULE BIGSET BARNEHAGE HAREID BARNEHAGE SYVERPLASSEN BARNEHAGE Sum Oppvekst HELSE OG KOORDINERANDE EINING VELFERDSKONTOR SJUKEHEIM LANGTID SKUKEHEIM KORTTID KJØKKEN HEIMETENESTE EINING HEIMETENESTE EINING BU- OG HABILITETSAVDELINGA Sum Velferd KULTURKONTOR BIBLIOTEK KULTURTILTAK NÆRINGSTILTAK TRUSAMFUNN HAREID MUSIK- OG KULTURSKULE RESSURSENTER Sum Næring, kultur og samf.utvikl KOMMUNAL TEKNIKK SJØLVKOSTOMRÅDE BYGG Sum kommunalteknikk og bygg Sum Totalt Resultat ex. inntekter frå Sjølvkostområdet Rekneskapen pr. 1. kvartal 2013 viser eit noko svakare resultat enn periodisert budsjett for perioden og 1. kvartal 2012 ( Beløpa kan avvike noko i h.t. rapporteringsgrunnlaget nedanfor, grunna utlikt tidspunkt for uttak av rekneskapsrapport.) Utvalssak nr: Side: 18 av 19 Side28

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 8.6.2015 Tid:08:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 8.6.2015 Tid:08:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 8.6.2015 Tid:08:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.12.2014 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2016-2018. Tilråding og politiske vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2016-2018. Tilråding og politiske vedtak HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2016-2018 Tilråding og politiske vedtak Innhald 1. KOMMUNESTYRET SITT SAMLA VEDTAK... 2 1. 1 HANDLINGSPROGRAM 2015 2018... 2 1.2 ÅRSBUDSJETT 2015

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Åseral

ÅRSMELDING 2012. Åseral ÅRSMELDING 2012 Åseral e n u m m ko Innhald Årsmelding 2012... 3 Forord... 3 Rekneskapen for 2012... 4 Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13 Sentraladministrasjonen...14 Rådmannskontoret...14

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 12.06.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Kvam herad Kvartalsrapport 2. kvartal www.kvam.no - 2. kvartal Innleiing Rapporten for 2. kvartal viser bl.a. ei oversikt over nye vedtak i som har økonomisk verknad, kommentarar til vedtaket frå desember

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET... 3 1.1. Lovreglar... 3 1.2.

Detaljer

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhald Rådmannen sine kommentarer... 3 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering... 4 Overordna mål og måloppnåing:... 5 Administrasjon... 8 Sentraladministrasjonen... 8 Politikk... 8 Samfunnsutvikling...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 VEDLEGG 2 KOMMENTAR TIL TILTAK

HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 VEDLEGG 2 KOMMENTAR TIL TILTAK HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 VEDLEGG 2 KOMMENTAR TIL TILTAK Innhald 1 Vedlegg 2... 3 1.1 Tiltak som er innarbeidd i rådmannen sitt forslag til driftsbudsjett... 3 1.1.1 Stortings- og kommuneval... 3 1.1.2

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer