Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag Tid:14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag 13.5.2013 Tid:14:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Gjer merksam på at møtet er måndag! Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr Politiske saker PS 63/13 PS 64/13 PS 65/13 PS 66/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av protokoll førre møte Utmåling av tilskot til Grønmyr barnehage Holstad, etter rekneskap 2012 Utmåling av tilskot til Grønmyr barnehage Holstad As etter budsjett / /552 PS 67/13 Rekneskapsrapportering pr. 1. kvartal /603 PS 68/13 Etablering av rusprosjekt 2012/238 PS 69/13 Ny prestebolig 2013/586 PS 70/13 Ny brannalarm og dørpumper 2013/602 PS 71/13 Avklaring i høve eventuelt vidare samarbeid eller samanslåing med Ulstein kommune 2012/166 PS 72/13 Søknad om oppstartsløyve - privat reguleringsplan - detaljregulering Deponi for overskotsmasser på Hareidseidet PS 73/13 Budsjettrevisjon Investeringsprosjekt 2013 (saka vert ettersendt) PS 74/13 Klage på vedtak søknad om frådeling Brandal 40/9 (saka vert ettersendt) 2013/311 Hareid, Anders Riise Ordførar Anne-Karete Mork Utvalsekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS64/13Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/552 Løpenr. 3753/2013 Klassering Sakshandsamar: Svein Elde, Økonomiavdelinga Utvalsaksnr Utval Møtedato 65/13 Formannskapet Kommunestyret UTMÅLING AV TILSKOT TIL GRØNMYR BARNEHAGE HOLSTAD AS FOR 2012, ETTER REVIDERT REKNESKAP. / 2013/552 Tilråding frå rådmannen: 1. Med grunnlag i revidert rekneskap for kommunale barnehagar 2012 og innrapportert drifta barnehageplassar i 2012, vedtek Hareid kommune følgjande tilskotssatsar pr. heiltidsplass og samla tilskot til Grønmyr barnehage Holstad AS: Tilskot pr. heiltidsplass Drift Kapital Totalt pr. heiltidsplass Små barn Store barn Utmålinga av tilskot til Grønmyr barnehage Holstad vert for 2012: Tilskot til drift, små barn 0-2 år kr Tilskot til drift, store barn 3-6 år kr Kapitaltilskot. kr Kompensasjon for kommunalt vedtak om søskenmoderasjon kr Tilskot totalt for 2012 kr Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side5

6 Vedlegg: Nr. Namn 1 Utskrift frå utmålingsverktøy utarbeidd av Telemarksforskning Dokumentasjon frå kommunerekneskapen og driftsrapportar For Skriv til Grønmyr barnehage Holstad AS, vedk. retting for Saksopplysningar: Med grunnlag i forskrift om likebehandling av kommunale og ikkje-kommunale barnehagar og utmålingsverktøy utarbeidd av Telemarksforskning, vert tilskotet til Grønmyr barnehage Holstad for 2012 med dette målt ut etter revidert kommunerekneskap for Utmålinga av kapitaltilskotet for 2012 byggjer på kommunen sine grunnlagsdata for utmåling av tilskot for 2011, ei utmåling som er påklaga av Grønmyr barnehage, og enno ikkje ferdig handsama hjå Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Utmålinga av tilskot til Grønmyr barnehage Holstad AS for 2012 gir følgjande satsar og tilskotsvolum: Driftstilskot til private barnehagar med grunnlag i revidert rekneskap for kommunal barnehagar vert for 2012: Tilskot pr. heiltidsplass Drift Kapital Totalt pr. heiltidsplass Små barn Store barn Utmålinga av tilskot til Grønmyr barnehage Holstad vert for 2012: Tilskot til drift, små barn 0-2 år kr Tilskot til drift, store barn 3-6 år kr Kapitaltilskot. kr Kompensasjon for kommunalt vedtak om søskenmoderasjon kr Tilskot totalt for 2012 kr Retting av utmålinga for 2011: I samband med utmåling av tilskot for 2012 opplyser Telemarksforskning og kommunerevisor følgjande: Ved kompensasjon av kommunalt vedtatt søskenmoderasjon til privat barnehage (kr ), skal søskenmoderasjon i kommunale barnehagar (kr ) leggast til grunnlaget for utmåling av driftstilskotet. I utmålinga for 2011 er det altså gjort følgjande feil: Grønmyr barnehage Holstad har fått kompensert søskenmoderasjonen direkte, mens søskenmoderasjon i kommunale barnehagar er ikkje lagt inn i utmålingsgrunnlaget. Når vi no legg inn søskenmoderasjon for kommunale barnehagar kr i utmålingsgrunnlaget for 2011, viser utmålinga kr for mykje utmålt tilskot. Utvalssak nr: Side: 2 av 3 Side6

7 Hareid kommune beklager denne feilen, som bl.a. kjem av ny forståing av retts- og forvaltningspraksis inn mot eit nytt og svært komplisert regelverk for utmåling av driftstilskot for private barnehagar. Med heimel i «Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager» 10, jfr. rundskriv frå Komm.dept. dat 10. nov 2010, samt Forvaltningslova med rimelegheitsvurdering, vil Hareid kommune hevde sin rett til å korrigere for den tekniske feilen i 2011-utmålinga. Viser til pkt. 2 i innstillinga. Grønmyr barnehage AS er i skriv av 17. april d.å. orientert om denne korrigeringa, jfr. vedlegg. Avrekning for 2012: Avrekning av tilskot til Grønmyr barnehage Holstad vert for 2012: Utmålt tilskot 2012 kr A-konto utbet. for 2012 kr Forlite utbetalt for 2012 kr Retting vedk. 2011: - retting søskenmoderasjon kr ( jfr. ovanfor ) = etterbetaling kr Etterbetalinga vil skje ultimo mai 2013 når kommunestyrevedtaket ligg føre. Beløpet er rekneskapsmessig så vesentleg at kostnaden vil - etter anordningsprinsippet - bli bokført i 2012-rekneskapen, og der med påvirke rekneskapsresultatet for NB: «Til gode» kr i samband med ny utmåling av kapitaltilskot 2011, jfr. klagesak , vil bli avrekna særskilt, når resultat av klagesaka ligg føre frå Fylkesmannen. Vurdering og konklusjon: Utmåling av tilskotet er gjort med grunnlag i revidert kommunerekneskap for 2012 og rapportert barnehageplassar i både privat og kommunale barnehagar. Det kompliserte regelverket og utviklinga av rettspraksisen for utmåling av tilskotet vert samordna gjennom eit utmålingsverktøy utarbeidd av Telemarksforskning. Utmålinga av tilskot for 2012 viser ein auke på om lag 1,2 mill., d.v.s. 9,4 % i høve til Denne auken har i seg generell løns- og prisvekst og drifting av fleire barnehageplassar. Den relativt store etterbetalinga kjem nok av at a-kontoutbetalingane for 2012, har vore på om lag same nivå som utmålt tilskot for Økonomiske konsekvensar: Utmålinga av tilskot til privat barnehage i 2012 på om lag kr. 13,9 mill. er 0,6 mill. større enn budsjettert. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Svein Elde økonomileiar Utvalssak nr: Side: 3 av 3 Side7

8 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/565 Løpenr. 3853/2013 Klassering Sakshandsamar: Svein Elde, Økonomiavdelinga Utvalsaksnr Utval Møtedato 66/13 Formannskapet Kommunestyret UTMÅLING AV TILSKOT TIL GRØNMYR BARNEHAGE HOLSTAD AS ETTER BUDSJETT 2013 / 2013/565 Tilråding frå rådmannen: 1. Meg grunnlag i vedteke budsjett for drift av barnehagetenesta i 2013 og innrapporterte tellingar av barnehageplassar, vedtek Hareid kommunestyre følgjande tilskotssatsar pr. heiltidsplass: Tilskot pr. heiltidsplass Driftstilskot Kapitaltilskot Totalt pr. heiltidsplass Små barn Store barn Utmåling av tilskot etter budsjett til Grønmyr barnehage Holstad vert for 2013: Tilskot til drift, små barn 0-2 år kr Tilskot til drift, store barn 3-6 år kr Kapitaltilskot.. kr Kompensajon søskenmoderasjon kr Til saman kr Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Vedlegg: Nr. Namn 1 Utskrift frå utmålingsverktøyet Dokumentasjon frå kommunebudsjettet / driftsrapporter For 2013 Side8

9 Saksopplysningar: Utmåling av tilskot til private barnehagar skal skje som «førebels utmåling» etter vedteke budsjett, og til sist etter revidert rekneskap. Utmåling etter vedteke budsjett for dei kommunale barnehagane i 2013, gir desse satsane og samla tilskot til Grønmyr barnehage Holstad: Tilskot pr. heiltidsplass Driftstilskot Kapitaltilskot Totalt pr. heiltidsplass Små barn Store barn Tilskot til Grønmyr barnehage etter budsjett 2013: Tilskot til drift, små barn 0-2 år kr Tilskot til store barn 3 6 år kr Kapitaltilskot. kr Kompensasjon for søskenmoderasjon kr o Tilskot etter budsjett 2013 kr Utmålt tilskot til privat barnehage etter vedteke budsjett for kommunal barnehagedrift 2013 er utmålt til nær 12,44 mill. Dette er om lag 1,4 mill. lågare enn utmålt tilskot etter rekneskap Tilskotssatsane for drift 2013 går ned i høve til utmålt tilskot i 2012, grunna bl.a. 30 fleire heiltidsplassar i kommunal barnehagar, men med berre 0,5 mill. auke i budsjettrammene. Kapitaltilskotet går ned i høve til 2012, grunna nedgang i kalkulatorisk rentesats, frå 3,2 % i 2012 til 2,6 % i Vurdering og konklusjon: Tilskotet er utmålt etter «same lest» som for 2012, med grunnlag i følgjande tellingar av antal heiltidsplassar i kommunale barnehagar pr , 181 plassar (auke frå 151 i 2012) Holstad barnehage pr , 123 plassar ( 121 i 2012) Holstad barnehage pr , 129 plassar (133 i 2012) Holstad barnehage pr , 129 plassar (3. telletidspunkt i framtid) Utmålinga av tilskot etter vedteke budsjett for 2013 gir ein reduksjon i tilskot til privat barnehage på om lag 1,4 mill. i høve til utmålt tilskot etter rekneskap Det vert ei stor utfording for både kommunal og privat barnehagedrift å drifte etter slik ramme Svar på om endeleg resultat vil vere på smane nivå som utmålt tilskot, vil bl.a. vere avhengig av om dei kommunale barnehagane maktar å ta ut så stor effektivitetsgevinst som budsjettramma og utmålte satsar pr. heiltidsplass signaliserer. Viser elles til vedlagde dokumentasjon. Økonomiske konsekvensar: Budsjettert tilskot til privat barnehage for 2013 er på 13,0 mill. Dette gir i utgangspunktet ein positiv margin på ca. 0,5 mill. til å møte event. endringar i driftsopplegget gjennom Nedgang i økonomiske rammer sett i høve til sterkt aukande trykk på å drifte fleire barnehageplassar, har imidlertid i seg ein risiko for at budsjettrammene ikkje vil halde. Dette blir ei utfordring i driftsperioden, og då særleg når ein tek omsyn til tilskotsnivået for privat barnehage i Utvalssak nr: Side: 2 av 3 Side9

10 Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Svein Elde økonomileiar Utvalssak nr: Side: 3 av 3 Side10

11 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/603 Løpenr. 4149/2013 Klassering Sakshandsamar: Svein Elde, Økonomiavdelinga Utvalsaksnr Utval Møtedato 67/13 Formannskapet Kommunestyret REKNESKAPSRAPPORTERING PR. 1. KVARTAL 2013 / 2013/603 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret tek rekneskapsrapporten pr. 1. kvartak 2013 til vitande. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Vedlegg: Nr. Namn 1 Kommentarar frå resultateiningane Rekneskap 1. kvartal 2013, med endring i.h.t Finansrapport vedk. gjeldsforvaltninga 1. kvartal Side11

12 Samandrag av saka: Økonomisk oversikt - Drift pr. 1. kvartal 2013 Tall i 1000 kroner Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Regnskap 2012 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Oversikta ovanfor viser at netto driftsresultat pr. 1. kvartal 2013 er på om lag same nivå som for Dette indikerer at netto driftsresultat ikkje har styrka seg frå 2012 til Ei sentral utfordring for resten av driftsåret vil difor vere å få styrke netto driftsresultat i 2013 slik at det evner å bære budsjettert avsetning på 6 mill. til dekning av tidlegare års akkumulert meirforbruk. Utvalssak nr: Side: 2 av 19 Side12

13 RAPPORTERING FRÅ SEKTORANE OG RESULTATEININGANE Rapporteringstre Enhetsleder Sentral vurdering Avvik hiå (kr) Årsbusjett Avvik i % vurdering avvik 2013 Status 10 SENTRALADMINISTRASJONEN ,68 Godkjent 1010 POLITISK STYRING OG KONTROLL Akseptabelt Godkjent 1020 RÅDMANN OG KOMMUNALSJEFAR Akseptabelt Godkjent 1030 ØKONOMI OG FINANS Akseptabelt Godkjent 1040 PERSONALAVDELING ,48 Alvorlig avvik Godkjent 1050 PLAN OG UTVIKLINGSAVDELING Akseptabelt Godkjent 1060 SERVICETORGET Akseptabelt Godkjent 1070 IKT-AVDELING Akseptabelt Godkjent 1080 NAV-KOMMUNE ,85 Alvorlig avvik Godkjent 1090 BRANNVERN Akseptabelt Godkjent 20 OPPVEKST ,51 Godkjent 2000 OPPVEKSTKONTOR ,11 Positivt avvik Godkjent 2010 BIGSET SKULE ,29 Positivt avvik Godkjent 2030 HAREID SKULE ,28 Alvorlig avvik Godkjent 2040 HJØRUNGAVÅG SKULE Akseptabelt Godkjent 2050 HAREID UNGDOMSKULE ,03 Alvorlig avvik Godkjent 2810 BIGSET BARNEHAGE Akseptabelt Godkjent 2830 HAREID BARNEHAGE Akseptabelt Godkjent 2850 SYVERPLASSEN BARNEHAGE ,32 Godkjent 30 VELFERD Godkjent 3100 HELSE OG KOORDINERANDE EINING Akseptabelt Godkjent 4000 VELFERDSKONTOR Godkjent 4022 SJUKEHEIM LANGTID Akseptabelt Godkjent 4023 SKUKEHEIM KORTTID Akseptabelt Godkjent 4025 KJØKKEN Godkjent 4031 HEIMETENESTE EINING Alvorlig avvik Godkjent 4032 HEIMETENESTE EINING Akseptabelt Godkjent 4050 BU- OG HABILITETSAVDELINGA Alvorlig avvik Godkjent 40 NÆRING, KULTUR OG SAMFUNNUTVIKLING Godkjent 2080 HAREID MUSIK- OG KULTURSKULE Akseptabelt Godkjent 2700 RESSURSENTER Akseptabelt Godkjent 5000 KULTURKONTOR Godkjent 5010 BIBLIOTEK Akseptabelt Godkjent 5020 KULTURTILTAK Akseptabelt Godkjent 5030 NÆRINGSTILTAK Akseptabelt Godkjent 5040 TRUSAMFUNN Akseptabelt Godkjent 50 KOMUNALTEKNISKT DRIFT OG BYGG Godkjent 6500 KOMMUNAL TEKNIKK Godkjent 6550 SJØLVKOSTOMRÅDE Godkjent 7000 BYGG Akseptabelt Godkjent Sum SENTRALADMINISTRASJONEN Dei fleste avdelingane/einingane i Sentraladministrasjonen, ser ut til å halde budsjettrammene sine. I denne statusvurderinga, vil ein først og fremst fokusere på det som framstår som forventa negative avvik ved årsavslutninga, sidan det er desse avvika som representerer ei utfordring som må løysast. I tillegg vil ein og knytte kommentarar til dei einingane som har større negative avvik ved denne rapporteringa, men som forventast å kome ut i budsjettbalanse ved årsskiftet, samt til avdeling for Brannvern, som melder om eit lite positivt avvik hittil i år, men som kan forventast å problem med å oppretthalde positiv budsjettbalanse. Rådmann og kommunalsjefar: Det store negative avviket skuldast i hovudsak at løn til kommunalsjefane er ført på dette ansvaret, mens budsjettmidlane ligg i dei respektive sektorane. Dette er eit rekneskapsmessig tilhøve, som vil verte retta opp til neste rapportering. Utvalssak nr: Side: 3 av 19 Side13

14 Økonomi og finans: Økonomi og Finans viser ei netto inntekt som er omlag 1,8 mill. mindre enn periodisert budsjett. Dette kjem i hovudsak av ekstraordinært avdrag på lån i samband med refinansiering av eit lån. Dette avviket vil jamne seg ut gjennom året, og sikre krav til minimumsavdrag for Frie inntekter som skatt, rammetilskot og generelle statstilskot går rimeleg greitt inn med ein samla sett mindre inngang på 0,5 mill. Resultateininga Økonomi og Finans er såleis ajour med periodisert budsjett, og litt på forskot med omsyn til avdrag på eksterne lån. Personalavdeling: Budsjettet til personalavdelinga er for lite og det er sånn sett trong for ei budsjettjustering. Avdelinga kan vanskelig nedbemannast utan at dei mest sentrale funksjonane ved avdelinga vert råka. Ein del av utfordringane er knytt til mangelfull budsjettering av lovpålagd bedriftshelseteneste. Det er ikkje muleg å finne innsparingspotensiale ved avdelinga som monnar. NAV-kommune: Eininga ser ut til å gå med eit underskot på om lag kroner. Meirforbruk er mykje knytt til barneverntenesta og anna brukaravhengig teneste som har i seg uføreseielege moment. Det vert jobba for å minimere meirforbruket. Ein vil følgje utviklinga og vurdere om det er muleg å sette inn kostnadsreduserande tiltak. Brannvern: Positivt avvik, så langt. Men noko underbudsjettert på løn og pensjon Dessutan ein del forventa kostnader i samband med gamalt utstyr og mangel på naudsynt utstyr. Utviklinga må følgjast. Tiltak i sentraladministrasjonen for å gjenvinne budsjettbalanse: Ein vil ha ekstra fokus på dei utviklingstrekka ein ser og vurdere behovet for eventuelle tiltak knytt til tal tilsette. I første omgang vert det restriksjonar i høve bruk av overtid og vikarar. Men der er eit potensiale for at kostnader knytt til lite kontrollerbare faktorar, kan bli av større betydning. Ein tenker då først og fremst på kostnader knytt til barnevernteneste og stønadsordningar. OPPVEKST I rapporteringa er inkludert innsparingstiltak i tråd med budsjettvedtak og vedtak i sak om budsjettregulering i barnehage (PS41/13). Sektoren melder likevel om forventa avvik pr på kr Avviket ligg til Hareid skule og Hareid ungdomsskule. Det er hovudsak kostnadar knytt til spesialpedagogiske tiltak både i eingae skular og for elevar heimehøydande i HK, men som har sin skulegang i skular utanom kommunen. Desse kostnadane vil variere frå år til år, og det er vanskeleg å treffe med budsjett på desse postane. For å ta inn forventa avvik, må det vurderast reduksjon på ytterlegare omlag ei heil lærarstilling. Korleis dette i praksis skal gjennomførast, må avgjerast når plan for komande skuleår er meir endeleg enn den er pr dd. Barnehagane forventar ikkje avvik pr 31.12, etter at drifta er planlagt redusert for hausthalvåret. Utvalssak nr: Side: 4 av 19 Side14

15 VELFERD Sektor for velferd har pr 31.mars 2013 eit negativt avvik på 2,12 % som tilsvarer - 1,6 mill. Men dette er noko usikker pga av ein del tekniske feil i høve ansvar 3150 :psykiatritenesta. Det har vore store omstillingar og mykje endringar i fordeling av rammene. Det har vore tidkrevjande å få på plass ei fordeling på ansvar i tråd med KST-vedtak , -slik at det vart mogleg å rapportere for første kvartal. Vi vonar at halvårsrapporten kan gi betre signal for prognosane ved årsslutt. Periodisering ligg heller ikkje inne i budsjettet, men dette skal det jobbast med å få til. Ein må pårekne fleire justeringar innafor sektoren sine ansvar og einingar. Målet er å få mest mogleg rett fordeling på plass til arbeidet med 2014 budsjettet startar. Vi har ikkje erfaringstal i høve noverande organisering. Vidare prøver vi her å kommentere dei ulike einingane. Helse og koordinerande eining har har eit budsjettteknisk problem i høve og minus-talet er difor feil. Betling i høve interkommunal jormorteneste ligg noko etter og då det ikkje er peiodisert er det positive avviket feil. I tråd med tidlegare forslått sparetiltak og forpliktande plan, er det mindre utgifter til transport av dagsenterbrukarar.tilsette sørger i større grad for dette. Velferdskontor: Her er talet noko usikkert pga plassering av løn til kommunalsjef og komunneoverlege. Det vert jobba med å få dette på plass. Det er usikkert korleis dette slår ut. I høve forpliktande plan, er det ikkje lagt inn driftskutt her. Sjukeheimen: Pga omorgniseringa og at tilsette har endre avdeling, begge einingane ved sjukheimen under eitt. Langtidsavdelinga og korttidsavdelinga har eit positivt avvik på i underkant av 3%. I høve forpliktande plan skal det reduserast med 60% stilling og reduksjon av leiarstilling. Leiar for korttidsavdelinga slutta 1.mai og forpliktande plan vert såleis fulgt ved ei omorgnisering av leiarstruktur ( KSTvedtak), men sjåast i samanheng med heimetenestene, - 100% til saman. 60% stilling vert redusert ved ikkje å tilsette i ledig stilling. Samhandlingsreforma har eige ansvar ig vert rapportert under korttidseininga. Her er eit negativt avvik på omlag Vi kan ikkje sjå at øremerka midlar for øyeblikkeleg hjelp på kr er bokført som motteke. Pr , er det notert døgnbetaling for utskrivingsklare pasientar på kr Vi har ikkje motteke faktura på dette. Kjøkken: Rekneskapen er positiv, men likevel noko usikker med bakgrunn i innspringar som vart vedteke. Innsparingane er sett i verk. Fakturering for sal er ikkje periodisert og betaling vila alltid komme i etterkant av levering. Reduksjon av 125% stillinger gjennomført i tråd med forpliktande plan. Heimetenestene: Det er mest tenleg å sjå begge einingane under eitt i rapporteringa då det har vore ein del endringar. Totalt er det eit positivt avvik på kr I tråd med forpliktande plan, er leiarstilling redusert ved å sjå dette i samnheng med sjukheimen - totatl 100% stilling. Ved utarbiding av ny turnus, skal ytterlegare 30% stilling innarbeidast. Tildeing av heimehjelp er redusert for å ta ned lønskostnadar tilsvarane 150% stilling i Bu- og habiliteringseininga: Avviket er på knapt 15% = 1,8 mill. Manglande periodisering gjer at refusjon for ressurskrevajande brukarar ikkje er med. Dette håper vi er på plass til halvårsrapporeten. I tillegg kjem usikre fordelingar i høve omorgnisering og fordelinga av remma til sektor for velferd. Det vert arbeidde med orgnisering og turnusar for ta ned driftskostnadar tilsvarande 60 % stilling ( forpliktande plan). NÆRING, KULTUR OG SAMFUNNUTVIKLING Einingane innan sektor næring, kultur og samfunnsutvikling ser ut til å kunne halde sine budsjettrammer for Ressurssenteret med ansvar vaksenopplæringa har eit avvik som Utvalssak nr: Side: 5 av 19 Side15

16 skuldast manglande fakturering av tenester til andre kommunar.når faktureringa blir effekturet i neste periode, vil rekneskapen for vaksenopplæringa vere under kontroll. Dei andre eininganei sektoren vil samla sett halde tildelte budsjettrammer for KOMUNALTEKNISKT DRIFT OG BYGG BYGG: Som påpeikt før, budsjettet står ikkje i stil med inntektene. FDV BYGNINGAR (7000) : Ok. REINHALD (7020) : Ok. UTLEIGE (7030) : Ok. VEDLIKEHALD (7010) : Tala gir eit feil bilde. Dette pga. at alle serviceavtalane blir fakturert og betalt i beg KOMMUNALTEKNISK KONTOR (6500) : Løn til kommunalsjef skal førast her. (Lønsmidlar til einingsleia , jf. tidl. mail og mail frå rådmannen dat ) PARK- OG GRØNTAREAL (6540) : Ok. VEGAR (6520) : Kommunestyrevedtak om kutt i vegbudsjettet med kr direkte årsak til avviket. UT lønsmessig plassert på dei ansvarsområda dei er mest tilknytt. Endringa skjedde i Fordelte inntekter kr. GATELYS (6530) : Ok. IDRETTSANLEGG (6541) : Ok. RENOVASJON (6590) : Ok. SLAMTØMMING (6580) : Ok. HAMN (6550) : Positivt avvik som følge av at det meste av driftsutgiftene ved godsterminalen inngår i utleig (6570) : Direkteplassering av lønsmidlar utearbeidarar og fordeling av inntekter på årsbasisi årsak til avvik. R VATN (6560) : Større vinteraktivitet på drifta resulterer i meirutgift kjøp av varer. Direkteføring av løn mot o ved årsslutt.. Samla vurdering og konklusjon: Kommentar frå Rådmann Sektorane Velferd, Næring, Kultur og Samfunnsutvikling og Kommunalteknisk Drift og Bygg, melder om forventa driftsbalanse ved budsjettåret sin slutt. Ein viser difor i hovudsak til sektorleiarane sine eigne kommentarar. Men det skal nemnast at ein skal ha særleg merksemd på sektor for Velferd. Både på grunn av sektoren sin store andel av budsjetterte driftsmidlar og på grunn av sektoren sine kjende utfordringar med å halde trange budsjettrammer. Sektoren har meirforbruk ved denne rapporteringa, noko som ikkje er overraskande då prosessen med å gjennomføre alle tiltaka i forpliktande plan, av naturlege årsaker ikke er ferdig gjennomført eller viser effekt ved denne rapporteringa. Det er viktig å ha fokus på gjennomføring av tiltak og vurdering av eventuelle nye tiltak, dersom forpliktande plan syner seg å ikkje vere adekvat eller gjennomførbare av ulike årsaker. Sektor for Oppvekst har identifisert ein trong for å gjere ytterlegare tiltak utover dei som er skildra i forpliktande plan. Her vil ytterlegare nedbemanning verte utført, dersom det synerseg naudsynt for å halde budsjettet, jfr. sektorleiar sin kommentar. Sentraladministrasjonen har identifisert avvik knytt til Personalavdeling og til Brannvern. For desse avdelingane har ein små mulegheiter til å kutte i driftskostnadane utan at det går ut over basisfunksjonane. Ein vil følgje utviklinga og eventuelt sette inn tiltak der det smertar minst i sektoren, dersom restriksjonar på vikarbruk og overtid ikkje vert tilstrekkeleg. For sosialkostnadane er biletet meir samansett. Mykje av kostnadane er knytt til det ein til ein kvar tid har av aktuelle brukarar. Men det er naudsynt å styre kostnadsbruken slik at ein unngår kostnader ut over det ein er forplikta til å yte. Det er grunn til å følgje utviklinga nøye. Utvalssak nr: Side: 6 av 19 Side16

17 INVESTERINGSREKNESKAPEN Tabellen nedanfor viser budsjetterte prosjekt 2013, og rekneskap pr. 1. kvartal INVESTERINGSREKNESKAPEN, REKNESKAP 1. KVARTAL, BUDSJETT 2013 Prosjekt Prosjekt (T) Rekneskap Revidert 1. kvartal 2013 budsjett 2013 Merknad: Pålhaugen Hyttefelt Haugen / Egset Eliasgarden SSIKT - portal, felles datasentral Bustadfelt Bigset - Rise Gerica, fagsystem Tomtesalg Avsetning til fond Bustadfelt Holstad Industriområde, Myrane Utvikling Hareid hamn - nordre del IT Sentralt ( rådhuset ) IT-læremiddel skulane Sansehage Solavskjerming Kloakkledning Liaset-Øvrelid OK, Fylkesmannen Brannvernutstyr Brannbil TT Fortau Ytrekaia - Øyehol brygge Skolgemyrane Sanering asbestleidning Geilane OK, Fylkesmannen Kvisla, ferdigstilling Gjerdeelva, Forebygging Traktor Ny vassledning over Eidet OK, Fylkesmannen Miljøgate Kai, Hareid hamn Renseanlegg - avløp Grøntlager, brannsak TT Gangveg, Drammensvegen - Holstadkrysset 817 ( blin TT Trfikkregulering ved skulane TT Kryssregulering, Bigset skule Fast dekke Fornying vassleidningsnett OK, Fylkesmannen Fornying kloakknett OK, Fylkesmannen Nødstraum. rådhuset Sal av utleigebustadar Avlastningsbustadar Rådhuset, nytt tak Uføresette utskiftningar, bygg Bigset Barnehage, innreiing kjeller Sjukeheimen, Inngangsparti / lås Sjukeheimen, Ventilasjonsanlegg Hjellebakken, bygningsmessig tilpassing Sjukeheimen, ombygging bufelleskap Kyrkjegarden, utviding Nytt golv, Brannstasjonen Egenkapitaltilskot Etableringslån (tildeling og avdrag) OK, Fylkesmannen Totalt Fylkesmannen har i skriv av godkjent ei ramme for opptak av nye lån i 2013 på 10,4 mill. til finansiering av prosjekt innan vatn og avløp, og 6,0 mill. til formidlingslån ( Start-lån). Samtidig ber Fylkesmannen om at kommunen går igjennom investeringsbudsjettet på nytt med sikte på å redusere låneopptak som legg band på dei frie inntektene. Utvalssak nr: Side: 7 av 19 Side17

18 FINANSFORVALTNING Det er i 1. kvartal teke opp likviditetslån på kr. 15 mill., tilsvarande akkumulert meirforbruk tidlegare år. Fylkesmannen har godkjent ei ramme på 25 mill. Viser elles til vedlagde finansrapport pr Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Svein Elde økonomileiar Utvalssak nr: Side: 8 av 19 Side18

19 VEDLEGG Kommentarar frå resultateiningane: Sentraladministrasjon: POLITISK STYRING OG KONTROLL LEVEKÅRSUTVAL (1113) : Budsjett i balanse. ELDRERÅD (1161) : Budsjett i balanse. FORMANNSKAP (1112) : Budsjett i balanse. OVERFORMYNDERI (1160) : Budsjett i balanse. RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA (1162) : Møtegodtgjersle for siste halvdel i fjor vart sendt inn forseint til å kome med på fjor året sitt rekneskap. Difor vert det eit lite overforbruk i STORTINGS- OG KOMMUNEVAL (1120) : Budsjett i balanse. KOMMUNESTYRE (1111) : Budsjett i balanse. NÆRINGS- OG MILJØUTVAL (1114) : Budsjett i balanse. SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVAL (1151) : Etter auke i budsjettet til ansvaret frå 2012 til 2013 bør dette vere nok til å halde budsjettet i balanse. Men det ser ut til at tilskot til kontrollutval har hatt ein prisauka på 15%, dette tek den auka som er gjort på ansvaret og vil medføre at budsjettet ikkje går i balansved slutten av året. RÅDMANN OG KOMMUNALSJEFAR Lønskostnadane for ansvaret syner eit større negativt avvik. Dette skuldast at kommunalsjefane sine lønskostnader, som er budsjettert på dei respektive sektorane, har vore utgiftsført på dette ansvarsområdet i sektor for sentraladministrasjon. Avviket representerer såleis ikkje eit meirforbruk i sektoren og tilhøvet vert retta opp til neste rapportering. ØKONOMI OG FINANS ØKONOMIAVDELING (1520) : Rekneskapen for økonomiavdelinga går greitt som periodisert budsjett. MOMSKOMP. FRÅ INVESTERING (9000) : Positiv meirinngang på kr i høve til periodisert budsjett. LANDBRUKSKONTOR (8011) : Liten aktivitet. Halvårleg overføring til landbrukskontoret sitt rekneskap. TILLEGSLØYVINGAR (1190) : Av eit budsjett på kr i tilleggsløyving, er det registert følgjan vedtak for bruk av løyvinga. kr til etablering av Hapark AS FINANS (9050) : Negativt avvik på nær 2 mill. i høve til periodisert budsjett kjem i hovedsak av følgjande: Utvalssak nr: Side: 9 av 19 Side19

20 Mindre renteutgifter på 0,6 mill. og større avdrag på lån 2,1 mill. gir eit netto bidrag på 1,5 mill. i større finansutgifter. Dette vil rette seg gjennom året, då ekstraord. avdrag vart gjort gjennom refinansiering av lån og sikring av minimumsavdrag for På inntektssida viser skatt, rammetilskot og generelle statstilskot mindre inngang på til saman 0,5 mill. Finansområdet er såleis greitt i rute pr. 1. kvartak. PERSONALAVDELING Vi har ikkje noko realistisk budsjett. Det trengst ein revisjon av budsjettpostane. Og ein prosess for å finne løysingar. Ikkje minst for Tida er inne til det. Vi har også ei lovpålagt bedriftshelseteneste, og tilsette i omlag 300 faste årsverk som skal takast vare på for å kunne yte dei tenestene vi skal. Det meste vi styrer med er pålagt av eksterne og interne aktørar, lover, reglar og avtaleverk. Det er utruleg mykje meir enn å betale ut løn til rett tid. PLAN OG UTVIKLINGSAVDELING Rekneskapen viser ein positiv tendens som eg forventar vil vedvare vidare utover i året med sikte på at budsjettet skal haldast. Positivt avvik på den enkelte budsjettpost må påreknast å jamnast etter kvart som året skrid framover. SERVICETORGET SERVICEKONTOR (1550) : Budsjett i balanse. FELLESUTGIFTER (1570) : Budsjett i balanse. Avviket skyldast lisensar og kontigentar som er betalt for heile året. IKT-AVDELING Manglar fordeling av frå områda. I tillegg kjem det mykje lisensar og serviceavtalar i januar og februar som gjeld heile året. NAV-KOMMUNE BARNEVERNSTENESTE (3220) : Barnevernet får stadig større utgifter og auka kostnader i samband med plassering av barn under omsorg. Store utgifter til fylkesnemndsaker, kjøp av tenester frå kommuneadvokat og sakkunnige utgreiingar. I tillegg kjem utgifter til fosterforeldre og institusjonsopphald. Sjukefråveret er høgt og medfører auka utgifter til vikarar. Prøver å redusere utgiftene så langt som råd, men tenestene som må kjøpast vert stadig dyrare. Utvalssak nr: Side: 10 av 19 Side20

21 GJELDSRÅDGJEVING (3250) : Gjeld den interkommunale gjeldsrådgjevingsordninga, der Hareid er vertskommune. Refusjon frå dei andre kommunane på slutten av året. NAV-KONTOR (3201) : God kontroll -sjåast i sammenheng med resten av NAVkontoret. SOSIALKONTOR (3200) : Lite ansvarsområde - sjåast i sammenheng med resten av NAVkontoret. ØKONOMISKE STØNADSORDNINGAR (3210) : Innanfor kontroll, men auka utgifter til nye flyktningar og til flyktningar som det er vanskeleg å få i arbeid og aktivitet. BRANNVERN BRANNVERN (6180) : Vi styrer også i år mot underskot. Brannsjefens lønn er ikkje budsjettet. Pensjonsutgiftene er mykje større enn budsjettert. Utgifter til 110 og IUA medlemskap er auka meir enn budsjettert over fleire år. Desse stiger både med auka folketall og prisstiging. Vaktbil og tankbil er eldre som gir høgare vedlikehaldskostnadar. Vi er underbudsjettert på dei fleste postane: - Arbeidskle (11201) - Telefoni (11301) - Kurs (11500) - Årsavgift og forsikring (11701) - bilforsikring. - Verktøy og utstyr (12001) - Serviceavtaler og reperasjoner (12400). Vi kan ikkje sjå at vi kan gjere tiltak for å redusere underskot. Utstyret er heilt naudsynt for drift av brannvesenet, for å sikre liv og helse for mannskap og innbyggarane i Hareid kommune. FEIING (6181) : Feiing og tilsyn med eldstadar ikkje starta for i år. Oppvekst: OPPVEKSTKONTOR Innsparingar på lønsbudsjettet i hovudsak pga at vi ikkje har tilsett lærlingar. BIGSET SKULE Lågare lønnskostnadar enn rekna med. Dette skuldast i hovudsak at det ikkje blir sett inn vikarar/assistentar ved sjukdom og permisjonar (rektor trår til, eller ein lærar får ansvaret for opptil 30 elevar) Med ytterligare nedskjeringar på hausten reknar vi med å skjere ned lønnskostnadane med omlag kroner. I budsjettet ligg ikkje kostnadar ved fosterheimselev i annan kommune inne med rett sum. Totalt vil utgiftene til denne eleven ligge på omlag i året. Konto (kjøp av andre) har eit mindreforbruk på , så ein del av overforbruket på (kjøp frå kommuner) blir dekka inn her. Salgsinntektene er høgare enn venta til no. Antall born ved SFO for hausten 2013 er enno uviss - dermed er det vanskelig å anslå sluttsummen på denne kontoen. Sidan SFO i prinsippet skal drivast til sjølvkost, kan vi forsiktig håpe på å få til eit overskot på omlag på Utvalssak nr: Side: 11 av 19 Side21

22 denne kontoen, slik det no ser ut. Ein del refusjonar rundt sjukeløn og fødselspermisjonar er enno ikkje kome inn - derfor negativt tall. Til no ser det ut til at mange av innsparinstiltaka som har blitt gjennomførte har ført fram. HAREID SKULE Overforbruk lønn og utgifter til andre kommunar eit usikkert moment. HJØRUNGAVÅG SKULE HJØRUNGAVÅG SKULE (2040) : Det forventa avviket hittil i år er rapportert ut i frå ei drift som er pr skuleåret 2012/13. Frå komande skuleåar av (frå august-desember), er det planlagd ei redusering av tilsette, som vil gi drifta balanse i høve til budsjett. Reduksjonen vil utgjere kostnaden i høve til 0,9 stillingar. HAREID UNGDOMSKULE I høve til den periodiseringa som er gjort, har vi eit meirforbruk på kr. I hovudsak er overforbruket på postar innanfor lønskapittelet. Vedtaket i kommunestyret 31. januar om redusksjon av klasser og reduserte kostnader innanfor spesialundervisninga, vil slå inn frå august. Dette vil redusere forbruket på lønspostane, og eg berekner at dei vi gå i ballanse. I høve til kostnader til spesialundervisning, er der så tidleg på året ein stor grad av usikkerheit i berekningsgrunnlaget. 1/3 av elevane ved skulen er "nye" kvart år, og og elevane som har spesialundervisning får nye sakkunnige vurderingar ved overgongen til ungdomsskulen. I tillegg gjer uvissa kring kostnadar til undervisning for elevar som er i skular utanom kommunen at det er vanskeleg å berkne resultatet ved årsslutt. Eg reknar med eit resultat opp mot kr i meirforbruk. Dette kan dekkjast ved ei overføring mellom einingane. BIGSET BARNEHAGE Auka brukarbetaling vil jamne ut lønsauken. HAREID BARNEHAGE HAREID BARNEHAGE (2830) : Avvik lønspostar skuldast korttidsfråværet. Fokus på nærvær og oppfølging av medarbeidarar. Barnehagen har tatt inn fleire barn enn det som var budsjettert, noko som gir auke i foreldrebetaling. Einingsleiaren har som mål at rekneskapet skal vere i balanse ved årsslutt. SYVERPLASSEN BARNEHAGE Syverplassen bhg.avd.plassane : Løn inkl.sosiale utgifter viser pr eit negativt avvik på kr Barnehagen har i teke inn fleire born på alle avdelingane og har auka Utvalssak nr: Side: 12 av 19 Side22

23 bemanninga tilsvarande. I takt med dette aukar arbeidsgivaravgifta og pensjonen,- ved årsslutt vil desse kontoane vise eit negativt avvik på omlag I tillegg viser kontoen for overtid eit negativt avvik. Personalet i barnehagen må legge all møteverksemd til kvelden og avspaserer time for time, men får utbetalt overtidsgodtgjeringa Brukarbetaling: Fleire born pr.avdeling gir omlag kr i auka inntekter pr (Dersom vi tek inn like mange born ved nytt barnehageopptak ) Straum: Straumforbruket er dobbelt så høgt som på same tid i 2012 og vi veit ikkje kva som er årsaka. Ei framskriving av forbruket vil gje eit negativt avvik på kr Drifta er planlagt redusert for hausthalvåret. Dermed vil forventa avvik pr vere lik 0. Avd. Hjørungavåg: løn inkl.sosiale utgifter viser pr eit negativt avvik på kr Avdeling Hjørungavåg har også teke inn fleire born og dermed auka bemanninga tilsvarande. Som fylgje av dette aukar også arbeidsgivaravgifta og pensjon Brukarbetaling: Fleire born pr.avdeling gir omlag kr i auka inntekter pr Dei andre driftskontoane vil vere i balanse ved årsslutt. Velferd: HELSE OG KOORDINERANDE EINING 3100 Helse- og koordinerande eining Helse- og koordinerande eining har eit budsjetteknisk problem. Jamfør Resultatet er noko positivt. Det er ei ny eining frå hausten 2012, og derfor er det enda ikkje erfaringstal å samanlikne med. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling og oppbygging av den nye eininga, for å møte utfordringane og arbeidsoppgåvene innan Velferd og i resten av kommuna. For 1. kvartal ligg eininga innanfor ramma Helsestasjon Positivt avvik 6,04 % 3120 Jordmorteneste Positivt avvik 35,53 % På grunn av periodiseringa er det eit pr. idag eit positivt avvik her Legetenesta Negativt avvik 10,39 % Her kan det sjå ut som det er ein budsjetteknisk feil på kr ,- som vil verte forsøkt retta på. Derfor eit negativt avvik Fysioterapitenesta Negativt avvik 1,52 % 3150 Psykiatritenesta Negativt avvik 51,11 % Det vises eit stort negativt avvik i denne tenesta, og det er grunna ein budsjetteknisk feil som det vert jobba med å rette opp. Psykiatritenesta går i balanse pr. idag Dagsenter Positivt avvik 14,08 % Psykiatrisk dagsenter og dagsenter for eldre vart samanslått til eit ansvarsområdet og ikkje samanlikningsgrunnlag her. Det vert jobba med utvikling og sparetiltak er sett i verk i tråd med kommunestyrevedtak om å redusere transportutgifter. Dei tilsette hentar og bringer brukarane i stor grad, framfor bruk av drosjer. VELFERDSKONTOR Positivt avvik på 5,76 %. Grunna omstilling hausten 2012 har vi ikkje Utvalssak nr: Side: 13 av 19 Side23

24 erfaringstal å samanlikne med. Derfor er denne rapportteringa noko usikker, men det ser postiivt ut så langt. SJUKEHEIM LANGTID Positivt avvik på 20,23 %. Positivt avvik kan forklarast med ei pågåande omstilling; Avdelinga er budsjettert med 4 åttarar, mens i realiteten er det 3 åttarar, dette forklarar også det positive avvviket på lønn. Manglande inntekter kjem av periodisering. Kjøp av varer og tjenester er det god kontroll på. SKUKEHEIM KORTTID -17,67% På gunn av ei omorganisering som blei satt i gang men ikkje fullført, stemmer ikkje lønnsbudsjettet ( avdelinga skal ha 2 små-eininga istaden for 3). Sjukeheimen bør nok sjåast på under eit. Inntektene er periodisert og budsjettet er påverka av dette. KJØKKEN Dette budget er vanskeligt at reflektere over, då vi ingenting har at sammenligne med. Det vil med tiden bli enklare at kommentere, når resultat av omorganisering og økonomiske besparinger får "satt sig". Lønsutgifterne er en usikker siffre, men det virker unormalt høyt. Den utgiften vil som synligvis bli lavere. Vi har separert renhold og kjøkken. Så renholdarnes lønspott ligger nu under annen avdeling. Men det er lite tidigt i budget at se va utslag på lønsutgifter det blir, då vi inte längre lønner HTV og har kuttet i stillinger på kjøkken. Salgsintekter er lavere en i virkligheten, fordi faktureringen alltid kommer i etterkant. Kjøkken er fornøjd med det positiva resultatet så långt. HEIMETENESTE EINING 1 Alvorlig avvik på - 5,36. Avviket på post 10100(fastløn) kan forklarast med at ein pga omorganisering og flytting av ein del heimlar, framleis lønnar 2 tilsette på Heimeteneste 1 i staden for heimeteneste 2. Dette vil bli retta opp når den vidare organiseringa/budsjettområde er klar. Tildels store negative avvik på overtid og vikarar. I stor grad kan dette tilskrivast vakante stillingar og sjukdom mellom nattevaktene. Dette har det blitt tak i, så det er sannsynleg at desse postane blir reduserte. Pga overforbruk på forannemnte postar, er følgeleg postar som arb.gjevaravgift og pensjonskostnader forhøya. Det er forventa at også desse vil minke med mindre overtidsbruk. HEIMETENESTE EINING 2 BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISENT (BPA) (4034) : Positivt avvik på 86,27. Frå vart BPA oppretta som eige budsjettområde. Ein har difor ikkje nokon erfaringstal å samanlikne med. Utvalssak nr: Side: 14 av 19 Side24

25 Ein vil difor ikkje sjå positiv eller negativ utvikling her før vidare utover Tiltak: Ein vil her sjå på om ein kan redusere budsjettet med 50% stilling heimehjelpsstilling jfr. politisk vedtak. OMSORGSBUSTAD OG PRAKTISK BISTAND (HEIMEHJELP) (4032) : Positivt avvik på 13,59. Ein greide å halde budsjettrammene i Grunna omorganiseringa hausten 2012 såg ein no til rapporteringa at to 100% sjukepleiarstillingar feilaktig er løna frå ansvar 4031 (heimeteneste 1= heimesjukepleia) istaden for Det vil bli ordna opp i. Ein må då forvente då at det positive avviket endrar seg i negativ retning for dette budsettområdet til neste rapportering. OMSORGSLØN (4033) : Negativt avvik på -3,15. Budsettet var i balanse Det har så langt i 2013 vore innvilga omsorgsløn til nye personar. Tiltak: Ut frå tenestetildelinga generelt kan det sjå ut for at nokre innvilga vedtak om omsorgsløn vil gå ut. Administrasjonen må gå gjennom vedtak og revurdere desse ut frå budsjettet, slik det og står i alle vedtak at det er høve til. BU- OG HABILITETSAVDELINGA Alvorlig avvik - 14,96. Underskotet på inntektssida skuldast periodisering. Tala er også noko usikre på grunn av stor omstilling i sektor Velferd. Tenester til born og unge er aukande ved bu og habilitering. Dette er lovpålagde tenester med stor 1:1-faktor når det gjeld det personalmessigee. Det er difor ei stor utfordring å halde lønsutgiftene nede, men dette vert arbeidd med kontinuerlig. Næring, kultur og samfunnsutvikling: HAREID MUSIK- OG KULTURSKULE Når det gjeld budsjett 2013 ligg vi heilt i rute. Som ein kan lese av ovanforståande tall, er ikkje elevbetaling, salgsinntekter osv. kome med. Desse ligg no inne med nermare ,- Rekneskapet ser noko annaleis ut etter det. RESSURSENTER Vaksenopplæringa har alvorleg avvik pr. 31/4. Dette skuldast manglande fakturering av tenester til andre kommunar i perioden. Når faktureringa blir effekturet i neste periode, vil rekneskapen vere under kontroll. Dei andre tre kapitla under denne eininga, har positivt og akseptabelt avvik. Budsjettet er altså under kontroll. Vaksenopplæringa sitt budsjett må reviderast/nedjusterast etter 1. halvår, fordi aktiviteten går ned når kontrakten om opplæring med Volda kommune er slutt. Utvalssak nr: Side: 15 av 19 Side25

26 KULTURKONTOR Ok BIBLIOTEK Avvik pga ikkje innkomne sjukelønsrefusjonar. KULTURTILTAK Ok NÆRINGSTILTAK OK TRUSAMFUNN Ok Kommunalteknisk drift og bygg: BYGG: Som påpeikt før, budsjettet står ikkje i stil med inntektene. FDV BYGNINGAR (7000) : Ok. REINHALD (7020) : Ok. UTLEIGE (7030) : Ok. VEDLIKEHALD (7010) : Tala gir eit feil bilde. Dette pga. at alle serviceavtalane blir fakt KOMMUNALTEKNISK KONTOR (6500) : Løn til kommunalsjef skal førast her. (Lønsmidlar til einingsleiar må førast over frå 610 dat ) PARK- OG GRØNTAREAL (6540) : Ok. VEGAR (6520) : Kommunestyrevedtak om kutt i vegbudsjettet med kr direkt lønsmessig plassert på dei ansvarsområda dei er mest tilknytt. Endringa skjedde i 2012 GATELYS (6530) : Ok. IDRETTSANLEGG (6541) : Ok. RENOVASJON (6590) : Ok. SLAMTØMMING (6580) : Ok. HAMN (6550) : Positivt avvik godsterminalen inngår i utleigekontrakt med Dimo AS KLOAKK (6570) : Direkteplasser årsbasisi årsak til avvik. Reknar med å oppnå balanse i drifta. VATN (6560) : Større vin Direkteføring av løn mot området. Reknar med å balansere drifta ved årsslutt.. KOMMUNAL TEKNIKK KOMMUNALTEKNISK KONTOR (6500) : Løn til kommunalsjef skal førast her. (Lønsmidlar til einingsleiar må førast over frå til , jf. tidl. mail og mail frå rådmannen dat ) PARK- OG GRØNTAREAL (6540) : Ok VEGAR (6520) : Kommunestyrevedtak om kutt i vegbudsjettet med kr direkte årsak til avviket. UTESEKSJON (6510) : Utearbeidarane er lønsmessig plassert på dei ansvarsområda dei er mest tilknytt. Endringa skjedde i Fordelte Utvalssak nr: Side: 16 av 19 Side26

27 inntekter kr må budsjettregulerast til 0. GATELYS (6530) : Ok IDRETTSANLEGG (6541) : Ok SJØLVKOSTOMRÅDE RENOVASJON (6590) : Ok SLAMTØMMING (6580) : Ok HAMN (6550) : Positivt avvik som følge av at det meste av driftsutgiftene ved godsterminalen inngår i utleigekontrakt med Dimo AS KLOAKK (6570) : Direkteplassering av lønsmidlar utearbeidarar og fordeling av inntekter på årsbasisi årsak til avvik. Reknar med å oppnå balanse i drifta. VATN (6560) : Større vinteraktivitet på drifta resulterer i meirutgift kjøp av varer. Direkteføring avløn mot området. Reknar med å balansere drifta ved årsslutt.. BYGG BRANDAL SKULE (2020) : Som påpeikt før, budskjettet står ikkje i stil med inntektene. FDV BYGNINGAR (7000) : Ok! REINHALD (7020) : Ok. UTLEIGE (7030) : Ok! VEDLIKEHALD (7010) : Tala gir eit feil bilde. Dette pga. at alle serviceavtalane blir fakturert og betalt i begynnelsen av året. Utvalssak nr: Side: 17 av 19 Side27

28 REKNESKAP 1. KVARTAL 2013 SETT I HØVE TIL PERIODISERT BUDSJETT OG 1. KVARTAL 2012 Einingsnr. Resultateining Rekneskap Periodisert Avvik B<>R Rekneskap Endring frå % endring 1. kvartal -13 budsjett kvartal kvartal til POLITISK STYRING OG KONTROLL RÅDMANN OG KOMMUNALSJEFAR ØKONOMI OG FINANS PERSONALAVDELING PLAN OG UTVIKLINGSAVDELING SERVICETORGET IKT-AVDELING NAV-KOMMUNE BRANNVERN Sum Sentraladministrasjon OPPVEKSTKONTOR BIGSET SKULE HAREID SKULE HJØRUNGAVÅG SKULE HAREID UNGDOMSKULE BIGSET BARNEHAGE HAREID BARNEHAGE SYVERPLASSEN BARNEHAGE Sum Oppvekst HELSE OG KOORDINERANDE EINING VELFERDSKONTOR SJUKEHEIM LANGTID SKUKEHEIM KORTTID KJØKKEN HEIMETENESTE EINING HEIMETENESTE EINING BU- OG HABILITETSAVDELINGA Sum Velferd KULTURKONTOR BIBLIOTEK KULTURTILTAK NÆRINGSTILTAK TRUSAMFUNN HAREID MUSIK- OG KULTURSKULE RESSURSENTER Sum Næring, kultur og samf.utvikl KOMMUNAL TEKNIKK SJØLVKOSTOMRÅDE BYGG Sum kommunalteknikk og bygg Sum Totalt Resultat ex. inntekter frå Sjølvkostområdet Rekneskapen pr. 1. kvartal 2013 viser eit noko svakare resultat enn periodisert budsjett for perioden og 1. kvartal 2012 ( Beløpa kan avvike noko i h.t. rapporteringsgrunnlaget nedanfor, grunna utlikt tidspunkt for uttak av rekneskapsrapport.) Utvalssak nr: Side: 18 av 19 Side28

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.05.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 31.05.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: tysdag 23.5.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: tysdag 23.5.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: tysdag 23.5.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 17.12.2015 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.08 Utvikling av rapporteringssystem Det er gjort vedtak om at Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00 Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, 04.01.2012 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 5.2.2015 Møte tok til 16:30 Møte slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 23.04.2012 Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2012 Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, 10.09.2013 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: Tid: 13:00

MØTEINNKALLING. Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: Tid: 13:00 Utvalg: Driftsstyret MØTEINNKALLING Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: 13.03.2013 Tid: 13:00 NB! Driftsstyret møter kl.13:00 ved Bratteberg barnehage, adresse Bakkelidvegen

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.12.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, Tid:13:45

Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, Tid:13:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, 26.2.2013 Tid:13:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Einar Helseth Ottar Kaldhol. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jan Einar Helseth Ottar Kaldhol. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL A Utvalg: Ulstein kontrollutval Møtestad: Ulstein rådhus. Møterom Hasund Dato: 01.12.2014 Tid: 13.30 14.55 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Representerer Jan Einar Helseth

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Tilleggsinnkalling Formannskapet

Tilleggsinnkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtedato: 11.05.2017 Møtested: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2016-2018. Tilråding og politiske vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2016-2018. Tilråding og politiske vedtak HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2016-2018 Tilråding og politiske vedtak Innhald 2 Kommunestyret sitt vedtak 2 3 Kommunstyret si handsaming 3 4 Formannskapet si innstilling 4 4.1

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

SAKSDOKUMENT VOLDA KOMMUNE 1 BUDSJETTSKJEMA 1A MÅNADSRAPPORT FEBRUAR Administrasjonen si tilråding:

SAKSDOKUMENT VOLDA KOMMUNE 1 BUDSJETTSKJEMA 1A MÅNADSRAPPORT FEBRUAR Administrasjonen si tilråding: VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Andreea Beleuta Arkivsak nr.: /445 Arkivkode: 151 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet MÅNADSRAPPORT FEBRUAR Administrasjonen si tilråding: Månadsrapporten

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskap Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato: Tid: 08:30

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskap Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato: Tid: 08:30 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Formannskap Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato: 10.05.2017 Tid: 08:30 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer møter bare etter nærare

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 065/13 FORMANNSKAPET Thomas Martin Larsen

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 065/13 FORMANNSKAPET Thomas Martin Larsen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 065/13 FORMANNSKAPET 20.08.2013 Thomas Martin Larsen Arkivsaknr. 13/364 Arkiv: FE-200 Rekneskapsrapportar 2013-1.Halvår revidert Tilråding frå rådmannen:

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer

Jølster kommune Saksutgreiing

Jølster kommune Saksutgreiing Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 30.11.2009 069/09 AHE Kommunestyret 15.12.2009 078/09 AHE Sakshandsamar: Arnar Helgheim Økonomiplan

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Budsjettjusteringer desember 2014

Budsjettjusteringer desember 2014 Budsjettjusteringer desember 2014 Pensjonsutgifter; I budsjettet er det på konto 10902.9000.1804 sett av kr. 10.505.000 til kompensasjon lønsauke og til dekking av utgifter til Klp (kommunal landspensjonskasse)

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer