år. Årsrapport Årsrapport08.indd :57:58

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1857 2007 år. Årsrapport 2007. Årsrapport08.indd 1 28-03-08 08:57:58"

Transkript

1 år Årsrapport 1 Årsrapport08.indd :57:58

2 VISJON OG FORRETNINGSIDÉ Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsbergområdet der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning. Banken skal: være en fullservice bank med alle bankprodukter samt forsikring og eiendomsmegling. ha hovedinnretning mot privatmarkedet. være førstevalg som næringsbank på Nøtterøy og Tjøme, og et relevant alternativ for små og mellomstore bedrifter i Tønsberg. SpareBank 1 alliansen SpareBank 1 Alliansen er et samarbeid mellom selvstendige banker. SpareBank 1 Alliansen skal bidra til å produsere og levere konkurransedyktige finansielle tjenester med høy kvalitet slik at privatpersoner og bedrifter opplever lokal forankring, dyktighet og en enklere hverdag. SpareBank 1bankene samarbeider om utvikling av produktselskaper gjennom det felles eide holdingselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. Gruppen eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring AS, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo AS, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Medlemskort AS og SpareBank 1 Utvikling DA. Selskapet har også eierandeler i SpareBank 1 Bilplan AS (19,9 %) og First Securities ASA (24,5 %). SpareBank 1 Gruppen har det administrative ansvaret for banksamarbeidsprosessene i SpareBank 1 Alliansen der teknologi, merkevare, kompetanse, felles prosesser/utnyttelse av beste praksis og innkjøp står sentralt. Alliansen driver også utviklingsarbeid gjennom tre kompetansesentre innenfor læring (Tromsø), betaling (Trondheim) og kreditt (Stavanger). Resultatene i SpareBank 1 Gruppen viser en meget tilfredsstillende utvikling med avkastning over de mål som er fastsatt av eierne. 2 Årsrapport08.indd :58:00

3 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg på børs Adm. banksjef Bjørn R. Engaas Få bedrifter opplever å bli 150 år. Økonomiens dynamikk tilsier at bedrifter kommer og går. Bedrifter startes, noen går raskt inn, andre vokser og konsolideres. Noen omstiller seg og vokser videre, mens andre slutter seg sammen eller fases ut. Det finnes ikke én utviklingslinje som er riktig for alle. Noen virksomheter opplever å få et riktig langt liv. SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg er en av disse. Banken er en av Vestfolds aller eldste nålevende bedrifter. Samtidig har banken aldri vært så vital og dynamisk som nå. Det skjer en rivende utvikling i bankverdenen. Dagens bankdrift har lite til felles med utgangspunktet. Men det som binder historien og nåtiden sammen, er bankens oppdrag som går ut på å bidra til økonomisk utvikling og vekst for privatpersoner, næringsliv og lokalsamfunnet. I tillegg skal banken sørge for at eierne får fornuftig avkastning på sin investering. For å møte disse utfordringene fremover, er det nødvendig med kontinuerlig utvikling og omstilling. For noen år siden bestemte banken seg for å bli med i SpareBank 1 Alliansen som nå består av 22 selvstendige banker. Sammen med virksomheten i det felleseide selskapet SpareBank 1 Gruppen utgjør vi dermed et av Norges aller største komplette finanshus. Alle beslutninger som gjelder banken og kundene våre, treffer vi likevel helt og fullt selv. Dette er en viktig faktor bak den svært positive utviklingen vi har opplevd i senere år. Ambisjonen om å styrke stillingen som lokal finansaktør, var også bakgrunnen for at banken bestemte seg for å gå på børs høsten. Det har gitt oss en enda mer solid egenkapitalsituasjon, det har gitt mulighet til eierskap i banken som svært mange har satt pris på og det stiller enda større krav til oss som profesjonell bank. Vilje til å tenke nytt vil være avgjørende også fremover. Vi skal fortsatt være i utvikling for å bli bedre. Målet er å være sterk i hele Tønsbergområdet og samtidig beholde det lokale preget eller som en av våre samarbeidspartnere fra idretten så fint sier det: være dønn til stede. Vi bor og virker i et populært område som vokser kraftig. Banken skal være med og bidra til at denne utviklingen fortsetter på en sunn måte ikke ta for mye risiko og ikke for lite. Forutsetningene for å klare det, er at vi hele tiden satser på produktutvikling mot det kundene ønsker av banktjenester, at vi ligger i fremste rekke når det gjelder teknologiutvikling og at vi har fokus på kompetanseutvikling i hele organisasjonen. Vi tror at dette er avgjørende for at våre kunder fortsatt skal ha en sterk lokal bank i ryggen. En bank som er akkurat passe stor slik at alle kjenner seg hjemme, og en samarbeidspartner og støttespiller både når det går bra og dårlig. I N N H O L D Hovedtall 4 Styrets beretning 5 12 Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse 13 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Kontantstrømanalyse 16 Revisjonsberetning for 16 Årsberetning fra kontrollkomiteen for 16 Noter Bank i bygd og by 31 Banken på børs...hvorfor? 32 MARIS fikk nyskapingspris 33 Banken er klimanøytral 34 BANKSJEFENS HJØRNE 3 Årsrapport08.indd :58:02

4 Hovedtall Resultatsammendrag % 2006 % 2005 % Netto rente og provisjonsinntekter , , ,04 Sum andre inntekter , , ,72 Sum inntekter , , ,76 Sum driftskostnader , , ,84 Resultat før tap , , ,92 Tap på utlån, garantier mv , , ,09 Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på vp ,11 (3.021) 0,08 (5.819) 0,19 Resultat etter tap , , ,02 Skattekostnad , , ,29 Resultat , , ,73 Lønnsomhet Egenkapitalavkastning 1) 8,08 % 11,50 % 9,93 % Kostnadsprosent 2) 60,52 % 59,93 % 60,08 % Balansetall Brutto utlån til kunder Brutto utlån til kunder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt Innskudd fra kunder Innskuddsdekning 60,39 % 60,44 % 66,55 % Utlånsvekst (brutto) siste 12 mnd. 15,03 % 17,96 % 11,40 % Utlånsvekst inkl.sparebank 1 Boligkreditt 19,96 % 17,96 % 11,40 % Innskuddsvekst siste 12 mnd. 14,93 % 7,20 % 11,50 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital Tap og mislighold Tapsprosent utlån 3) 0,05 % 0,10 % 0,11 % Misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,57 % 0,83 % 1,03 % Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,06 % 0,21 % 0,40 % Soliditet Kapitaldekningsprosent 14,85 % 12,21 % 13,55 % Kjernekapitalprosent 14,85 % 12,43 % 13,55 % Kjernekapital Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kontor og bemanning Antall kontor Antall årsverk 56,6 54,6 51 1) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 2) Sum driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter 3) Netto tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån 4 HOVEDTALL Årsrapport08.indd :58:06

5 Styrets årsberetning Norsk økonomi opplevde sterkt vekst gjennom. De tre første kvartalene av året viste en volumøkning i bruttonasjonalprodukt for fastlandsnorge på over 5 prosent sammenlignet med samme periode året før. Det har vært en historisk lang og høy vekst de siste fire årene. Samtidig innevarslet andre halvår noe nytt. Vi opplevde en økende internasjonal finansuro med utspring i det amerikanske boligmarkedet der misligholdte lån fra kunder med dårlig betalingsevne begynte å skape problemer for flere banker. Selv om norsk økonomi fortsatt er meget solid, og selv om norske banker ikke er direkte eksponert mot det oppblåste amerikanske boligmarkedet, får det som skjer i USA også konsekvenser i et globalisert finansielt system. Fortsatt har vi ikke sett enden på den amerikanske boliglånskrisen. Misligholdet av slike boliglån forplanter seg til verdipapirmarkedet fordi en stor del av de dårlige lånene har vært finansiert ved utstedelse av verdipapirer med sikkerhet i boliglånsporteføljer. Hvor store de samlede tapene i dette markedet blir, er fortsatt uklart. Denne usikkerheten har gjort bankene mer tilbakeholdne med å låne penger til hverandre som igjen har redusert tilgjengelig likviditet og sendt pengemarkedsrentene kraftig oppover. Ringvirkningene fra det amerikanske boligmarkedet gir økt kredittpåslag på foretaksobligasjoner generelt, og dette gir regnskapsmessig kurstap på obligasjonsporteføljen i bankene. På denne måten rammer boliglånskrisen også norske banker som må betale høyere rente for å låne inn penger i markedet og regnskapsføre tap på obligasjonsporteføljen.ved inngangen til 2008 er det derfor større usikkerhet enn vanlig rundt den økonomiske utviklingen. STYRETS ÅRSBERETNING 5 Årsrapport08.indd :58:09

6 EGENKAPITAL Millioner kr Børskurser og boligpriser har steget kraftig siden høsten 2003 som følge av god lønnsomhet i bedriftene og sterk reallønnsvekst for folk flest. Børsen har steget med nesten 400 prosent før de dramatiske fallene ved inngangen til Boligmarkedet har flatet ut og til dels falt etter en lang periode med sterk prisvekst. Inntjeningen i næringslivet er imidlertid stadig god, og det er grunn til å forvente fortsatt meget sterk reallønnsutvikling. Dette omtales vanligvis som at Norge går så det suser. Etter et historisk lavt rentenivå på 1,75 prosent i mars 2004, har Norges Bank økt sin styringsrente hele fjorten ganger til nåværende 5,25 prosent. Ifølge sin egen rentebane er Norges Bank nå nær toppen. Fortsatt er det slik at de fleste husholdninger godt klarer å bære sine rentekostnader. I en undersøkelse fra Sparebankforeningen sier ni av ti at de har fått det bedre i sammenlignet med 2006, og det store flertallet sier at de kan bære en renteøkning på to prosentpoeng eller en uventet ekstrautgift på kroner. Konkurransen i bankmarkedet har blitt markant skjerpet i senere år. Spesielt har inntoget av utenlandske banker i Norge bidratt til det. Marginene faller til kundenes fornøyelse og bankene presses til høyere kostnadseffektivitet. Utlånsveksten i sparebankene ved utgangen av tredje kvartal var 13,5 prosent på årsbasis, mens innskuddsveksten lå på 14,6 prosent. Særlig har innskudd fra bedriftene vist stor vekst. Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg, som er markedsnavnet banken benytter, forventer en fortsatt god utvikling for banken på tross av den økte usikkerhet i makrobildet som er beskrevet ovenfor. Markedet i sentrale Vestfold er fortsatt i god utvikling både innenfor personområdet og bedriftsområdet. Tilflyttingen er høy og næringslivet går godt. Banken øker sin markedsandel og har tilfredsstillende risikosituasjon og lønnsomhet. VIRKSOMHETEN I SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg gjennomlevde et av sine mest aktive år i. Banken feiret 150årsjubileum og besluttet samtidig å gå på børs med noterte grunnfondsbevis. Jubileumsaktivitetene strakk seg gjennom store deler av våren og ble også fulgt av store gavetildelinger til almennyttige formål gjennom hele året. For å fremstå som en enda mer profesjonell bankaktør, og for å styrke kapitalgrunnlaget for ytterligere sunn vekst, besluttet banken emisjon og notering av grunnfondsbevis på Oslo Børs med notering fra 29. oktober. Jubiléet markerte kontinuiteten og den sterke tilhørigheten til lokalsamfunnet. Den svært vellykkede emisjonen åpnet for eierskap til banken fra kunder, ansatte og investorer både i nærmarkedet, nasjonalt og internasjonalt. Driften i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg utviklet seg meget positivt i. Resultatet av den ordinære bankdriften ligger vesentlig over budsjett. I kroner var resultatet 35,6 millioner før skatt. Skattekostnaden er beregnet til 10,38 millioner kroner. Styret er tilfreds med resultatutviklingen. Bankens forvaltningskapital økte med 18 prosent i. Brutto utlån økte med 15 prosent i bankens balanse. I tillegg overførte banken nesten 200 millioner kroner til vårt deleide selskap Sparebank 1 Boligkreditt AS. Når dette tas med, var den reelle veksten i utlån 20 prosent. Innskuddene i banken økte med 14,9 prosent. Rentenettoen i kroner økte med 6,3 millioner kroner og endte på 1,85 prosent i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital hvilket er bedre enn forventet. Siden utlån vokser mer enn innskudd, er banken i økende grad avhengig av innlån i pengemarkedet. Bankens strategi på likviditetsområdet er å ha mest mulig langsiktige obligasjonslån og andre lån i pengemarkedet med en diversifisert forfallsstruktur. Den kraftige økningen av priser i fundingmarkedet gjennom høsten har virket negativt med betydelig renteøkning for de fornyelser av eksterne lån som forfalt i løpet av andre halvår. 6 STYRETS ÅRSBERETNING Årsrapport08.indd :58:10

7 Tap på utlån er bokført med 1,9 millioner kroner mot 3,4 millioner kroner i På grunn av nedskrivninger i verdipapirporteføljen, hovedsakelig som følge av den internasjonale kredittkrisen, er samlede tap bokført med 4,5 millioner kroner. Tilsvarende ble det i 2006 bokført 3 millioner kroner i gevinst. Effekten av dette er at det bokførte resultatet er lavere enn i 2006 selv om resultatet av selve bankdriften er ca. 4,5 millioner bedre enn foregående år. Bankens soliditet er styrket betydelig gjennom året som følge av grunnfondsbevisemisjonen. Emisjonen og overføring av nær 200 millioner av godt sikrede boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt AS har bidratt til å dempe behovet for ekstern funding. SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg har befestet sin sterke stilling i Tønsbergregionen gjennom. Vekst og inntjening har utviklet seg positivt både i privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Det første hele året med ny bank på Olsrød i Tønsberg kommune har svart til forventningene. Banken er nå godt posisjonert for videre vekst i hele det primære markedsområdet. Styret legger stor vekt på at banken skal fremstå med et fullverdig spekter av finansielle tjenester tradisjonelle bankprodukter som stadig utvikles i tråd med kundenes forventninger (for eksempel flexilån/rammelån og markedskonto for innskudd som automatisk følger pengemarkedet), nye spare og investeringsformer i samarbeid med våre deleide selskaper ODIN Forvaltning og First Securities, teknologisk avanserte og sikkerhetsbaserte betalingsformer (kreditt og debetkort, oppdatert nettbank og lignende). I tillegg tilbyr vi eiendomsmegling gjennom Eiendomsmegler 1 Vestfold AS og Georg Solberg AS både for boligmarkedet og det attraktive fritidshusmarkedet i sentrale Vestfold. SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg bygger på nøkternhet og tradisjonelle sparebankverdier som nærhet til kunden, god rådgivning, stor fleksibilitet, korte beslutningsveier og moderat risiko i bankarbeidet. Samarbeidet i SpareBank 1 Alliansen er meget positivt for banken. Gjennom samarbeidet kan vi ligge i front med teknologiutvikling, kompetanseheving, produktutvikling og merkevarebygging. DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: Avsetning til utbytte på grunnfondsbevis... kr Overført til bankens fond... kr Avsetning til gaver for almennyttige formål... kr Sum disponert... kr Styret mener årsberetningen gir et rettvisende bilde av virksomheten for. UTBYTTE TIL GRUNNFONDSBEVISEIERNE Disponeringen av overskuddet følger styrets forslag til utbyttepolitikk: SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg har som mål å oppnå en inntjening som gir eierne god og sikker avkastning på investert kapital. Utbyttet avhenger av det resultat banken oppnår hvert år. Avsetninger til eller trekk på et utjevningsfond vil bli vurdert i forhold til resultatet av driften hvert år og grunnfondsbeviseiernes langsiktige interesser. Det er ønskelig at utbyttet over tid avspeiler grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen. Som hovedregel skal grunnfondsbeviseierne gis fortrinnsrett ved emisjoner. SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg ønsker at ansatte og tillitsvalgte skal være eiere av grunnfondsbevis. RESULTATUTVIKLINGEN (FJORÅRETS TALL I PARENTES) Netto rente og provisjonsinntekter Netto rente og provisjonsinntekter utgjorde 78,14 millioner kroner (71,87) som er en økning med 8,7 prosent sammenlignet med året før. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital falt rentenettoen med 14 punkter gjennom året til 1,85 prosent ved utgangen av. Rentemarginen (kundemarginen) som er STYRETS ÅRSBERETNING 7 Årsrapport08.indd :58:10

8 DRIFTSRESULTAT FØR SKATT Millioner kr ,3 35,6 31, forskjellen mellom gjennomsnittlig veide utlånsog innskuddsrenter, endte på 2,35 prosent som er 5 punkter lavere enn ved inngangen til året. Netto andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter, dvs. provisjonsinntekter fra betalingsformidling, salg av fond, forsikring m.v. samt utbytte, endte på 28 millioner kroner (24,5) som er 3,5 millioner mer enn året før og over forventet nivå. God utvikling i salg av ODINprodukter, skade og livsforsikringer samt utbytte fra våre deleide selskaper Eiendomsmegler 1 Vestfold AS og Georg Solberg AS har bidratt til det gode resultatet. Driftskostnader Samlede driftskostnader i var 64,3 millioner (57,8). Det er 11,25 prosent høyere enn året før, men i tråd med budsjettet. Hovedgrunnen til kostnadsøkningen er full årseffekt av etableringen av nytt bankkontor i Tønsberg og økte kostnader til samarbeidet i SpareBank 1 Alliansen. Driftskostnadene utgjorde 1,52 prosent (1,61) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Driftskostnader i prosent av inntekter var 60,5 prosent (59,9). Lønn og generelle administrasjonskostnader økte med 5,8 millioner kroner. På grunn av økningen i rentenivået har banken lagt til grunn en viss økning i avkastningen på oppsparte pensjonsmidler og tilsvarende diskonteringsrente for å beregne nåverdi av fremtidige pensjonsforpliktelser i den ytelsesbaserte delen av pensjonsordningen. Generelle administrasjonskostnader økte med ca. 1,5 millioner kroner, mens lønnskostnader økte med ca. 2,2 millioner kroner. Tap og nedskrivninger Styret legger vekt på at SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg skal ha en moderat risikoprofil. Låne og garantiporteføljen er gjennomgått og vurdert i samsvar med retningslinjer fra Kredittilsynet. Bankens administrasjon gjennomgår fire ganger årlig låneporteføljene innen henholdsvis privat og bedriftsmarkedet med konkret vurdering av tapsutsatte engasjementer med etterfølgende innstilling overfor styret når det gjelder tapsføring og nedskrivninger. Låneporteføljene risikoklassifiseres i henhold til risikoklasser og godhetsklasser som viser tæringsevne. Prinsippene for behandling av misligholdte lån og tilhørende nedskrivninger fremgår av note 2. Det er etter styrets oppfatning etablert tilfredsstillende interne kontrollrutiner. Banken hadde i netto tap på utlån og garantier på 1,9 millioner kroner (3,4). Styret har vurdert at det ikke er behov for ytterligere nedskrivninger på nåværende tidspunkt gitt den utlånsportefølje banken har. Gruppenedskrivninger utgjør 9,1 millioner kroner (8,6) som er 0,22 prosent av brutto utlån (0,24). Individuelle nedskrivninger var ved utgangen av på 1,6 millioner kroner (2,0). Samlede nedskrivninger utgjør dermed 10,7 millioner kroner. Styret kjenner for øvrig ikke til at banken har utsatte engasjementer som det er sannsynlig vil påføre banken store tap de nærmeste år. Det vises for øvrig til note 2. Egenkapitalavkastning Egenkapitalavkastingen endte på 8,1 prosent (11,5). Årets egenkapitalavkastning må vurderes på bakgrunn av økningen i egenkapital som følge av grunnfondsbevisemisjonen. BALANSEN Forvaltningskapital Bankens forvaltningskapital ved utgangen av var 4.656,7 millioner kroner (3.947,2). Det er en økning på 709,5 millioner kroner eller 18 prosent. Økningen skyldes både utlånsvekst og innskuddsvekst. Innskudd Ved årets slutt utgjorde innskudd fra kunder 2.446,8 millioner kroner (2.129). Det er 318 millioner kroner mer enn ved utgangen av 2006 som tilsvarer en økning på 14,9 prosent. Innskyterne er i godskrevet renter med 74,1 8 STYRETS ÅRSBERETNING Årsrapport08.indd :58:10

9 millioner kroner (38,9). Banken har ved årsskiftet ikke fastrenteinnskudd. Restløpetid på innskudd er vist i note 8. Øvrige innlån Bankens eksterne finansiering skjer hovedsakelig gjennom direkte opptak av lån i andre banker og opptak av sertifikat og obligasjonslån i markedet. Den eksterne finansieringen utgjorde ved slutten av året 1.742,5 millioner kroner (1.487,5) inkl. fondsobligasjoner. Av fremmedfinansieringen er millioner kroner obligasjonsgjeld med varierende løpetid og forfallstidspunkter (1.101). 203 millioner kroner er direkte lån i andre banker og kredittinstitusjoner, mens sertifikatlån utgjør 450 millioner kroner med under ett års løpetid. Fondsobligasjoner utgjør 39,5 millioner kroner. Veksten i ekstern finansiering er i på 255 millioner kroner (461). For øvrig henvises til note 8 som beskriver nærmere fremmedfinansieringen med forfallsstruktur. Utlån Brutto utlån økte i med 529,4 millioner kroner i bankens balanse eller 15 prosent. Den reelle veksten er imidlertid større. Nesten 200 millioner kroner av godt sikrede boliglån er overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Hensyntatt dette er veksten i nesten 730 millioner kroner eller 20 prosent. I kroner er veksten vesentlig større enn året før, mens den i prosent er noe mindre. Den største relative veksten har kommet i bedriftskundemarkedet, men også privatkundemarkedet har hatt meget positiv utvikling gjennom året. Veksttakten i bedriftskundemarkedet er bevisst redusert noe i sammenlignet med året før. Av samlede utlån på millioner kroner (3.522), utgjorde lån til privatkundemarkedet millioner kroner (2.855) eller 76,4 prosent (81,1). Utlån til bedriftskundemarkedet utgjorde 945 millioner kroner eller 23,3 prosent (18,2). Andre sektorer utgjør 9,6 millioner kroner (26). Ved utløpet av hadde banken fastrentelån for 95,5 millioner kroner (107,7) i egne bøker. Fastrentelån er sikret gjennom rentebytteavtaler. Utlån og garantier fordelt på sektorer er beskrevet i note 2.4. Verdipapirer Bankens plasseringer i verdipapirer var ved utgangen av på 442,6 millioner kroner (296). Av dette var 72 millioner kroner plassert i aksjer og andeler, 228 i bank/finanspapirer, 94 i industriobligasjoner og 28 i ansvarlige lån. Markedsverdien av bankens beholdning av obligasjoner og ansvarlige lån var 94 tusen kroner lavere enn bokført verdi. For nærmere beskrivelse av sammensetningen av finansporteføljen, henvises til note 3 og 4. Soliditet kapitaldekning Ved utgangen av hadde banken en netto ansvarlig kapital på 433 millioner kroner (296,7). Den store økningen skyldes grunnfondsbevisemisjonen som har tilført 100 millioner kroner til den ansvarlige kapitalen. Kjernekapitalen utgjorde 433 millioner kroner. Risikovektet beregningsgrunnlag har i løpet av steget med 468 millioner kroner (437) eller 19,1 prosent. Bankens kapitaldekning ved årsskiftet var 14,85 prosent (12,11). Overdekning i forhold til lovbestemt krav på 8 prosent var dermed 205,6 millioner kroner. I henhold til regnskapslovens 33 er forutsetningen om fortsatt drift til stede, og årsregnskapet for er satt opp under denne forutsetning. RISIKOFORHOLD Risikoprofil Styret har vedtatt prinsipper for risikostyring som er nedfelt i bankens instruksverk, policy for internkontroll med etablerte nøkkelkontroller på sentrale risikoområder samt overordnet policy beskrevet i bankens strategiplan. Internkontrollen løper gjennom hele året og med STYRETS ÅRSBERETNING 9 Årsrapport08.indd :58:11

10 FORVALTNINGS KAPITAL Millioner kr halvårlig rapportering til styret. Det er styrets overordnede policy at banken skal ha en lav til moderat risikoprofil. FINANSIELL RISIKO Banken har definert finansiell risiko som sammensatt av kredittrisiko, likviditetsrisiko, renterisiko, valutarisiko og legalrisiko. Kredittrisiko Kredittrisikoen er knyttet til utlån, garantier og verdipapirer ekskl. statsgaranterte papirer. Størstedelen av utlånsøkningen er fortsatt innenfor godt sikrede boliglån. I løpet av har banken fortsatt økt aktiviteten mot bedriftsmarkedet, men den relative veksten er lavere enn foregående år. Policyen er fortsatt å konsentrere satsingen på bedriftsmarkedet til bankens primære markedsområde som er Nøtterøy, Tønsberg og Tjøme. Utlånsporteføljen er ved årsskiftet fordelt med 76,4 prosent til personmarkedet og 23,3 prosent til bedriftsmarkedet samt 0,3 prosent på øvrige sektorer. 83,1 prosent av den samlede porteføljen er knyttet til lån i bankens primære markedsområde, og det er bare enkeltstående, næringslån utenfor dette området. P.t. er 94,7 prosent av personmarkedsporteføljen klassifisert som middels til svært lav risiko. For bedriftsmarkedslån, er 92,1 prosent klassifisert som middels til svært lav risiko. Styret vurderer kredittrisikoen til å være lav for verdipapirer. Med bakgrunn i Kredittilsynets forskrifter og interne retningslinjer gjennomgår banken hvert kvartal utlånsporteføljen med henblikk på å identifisere mulige tapsutsatte engasjementer. Samlede nedskrivninger utgjør til sammen 10,7 millioner kroner. Det er foretatt gruppenedskrivninger i med 0,5 millioner kroner hvorav 99 tusen kroner er knyttet til reverseringer i bedriftsmarkedsporteføljen. Likviditetsrisiko Likviditetssituasjonen har vært komfortabel gjennom året. Styret anser at likviditetsrisikoen er uendret sammenlignet med året før. Markedet for fremmedfinansiering er generelt godt. Banken har p.t. størstedelen av sin fremmedfinansiering som langsiktige obligasjonslån. Renterisiko og valutarisiko Norges Bank endret styringsrenten 7 ganger med til sammen 1,5 prosentpoeng i. Tilpasningen til renteøkningene fra Norges Bank har gjort at rentemarginen har holdt seg relativt stabil gjennom året. Den kraftige økningen av pengemarkedsrenten som har gjort fundingen vesentlig dyrere, har imidlertid gjort at rentenettoen i prosent har falt vesentlig mer enn rentemarginen. Fastrentelån i egne bøker er i sin helhet sikret gjennom rentebytteavtaler. Styret anser ikke at renterisikoen har økt ytterligere i. Banken har liten beholdning av fremmed valuta og ikke egne valutalån. Styret anser valutarisikoen som minimal. Legalrisiko Banken har solid margin i forhold til det lovbestemte kravet om kapitaldekning (8 %). Det tidligere kravet om en daglig overholdt likviditetsreserve (6 % av bankens skyldnader) falt bort i Banken styrer nå etter en forsvarlighetsnorm for likviditet og vil utvikle måling og oppfølging av denne videre. Andre krav knyttet til regnskapslov, sparebanklov, finansavtalelov, personopplysningslov m.v. samt retningslinjer fra Kredittilsynet følges løpende. Styret anser legalrisikoen i banken som lav. STRATEGISK RISIKO Strategisk risiko utgjøres blant annet av markedsrisiko, organisasjonsrisiko, kompetanserisiko. Konkurransen i bankmarkedet i Tønsbergområdet er fortsatt meget sterk. Styret anser likevel ikke at bankens konkurranseposisjon er svekket gjennom året. Det har vært arbeidet kontinuerlig med organisasjonsjusteringer for å oppnå en mest mullig effektiv drift. Sammen med den økte satsingen på kompetanseutvikling står banken dermed godt rustet i forhold til konkurransen 10 STYRETS ÅRSBERETNING Årsrapport08.indd :58:11

11 i markedet. Det strategiske risikobildet anses i hovedsak å være stabilt. OPERASJONELL RISIKO Dette er knyttet til interne arbeidsoperasjoner, kundetransaksjoner og bruken av tekniske transaksjoner i produksjonen. Etter styrets oppfatninger er den operasjonelle risikoen under god kontroll og i liten grad endret i. ORGANISASJON, LIKESTILLING OG ARBEIDSMILJØ Ved utgangen av hadde Sparebank 1 NøtterøyTønsberg 59 ansatte i bankvirksomheten. Disse personene utfører 56,6 årsverk. 54 prosent av de ansatte ved årsskiftet var kvinner. Banken legger vekt på å behandle kvinner og menn likt. Det er ingen mekanismer i lønnssystemet som bevisst skal favorisere ett av kjønnene. Bankens operative ledergruppe på seks personer består av fem menn og én kvinne. I henhold til bankens vedtekter, er styret sammensatt av fem valgte medlemmer. I tråd med endringer i Sparebankloven, trådte adm. banskjef ut av styret pr. 30. juni. 60 prosent av de valgte styremedlemmene er kvinner. Av øvrige tiltak for å fremme likestilling, har banken utpekt kvinnelig varamedlem for adm. banksjef til styret i bankens to deleide eiendomsmeglerselskaper. Det totale sykefraværet i var 2 prosent (1,4). På grunnlag av interne klimamålinger blant de ansatte, er det grunnlag for å si at det fysiske og sosiale arbeidsmiljøet er godt. Det er avholdt 2 ordinære møter i arbeidsmiljøutvalget som annethvert år ledes av henholdsvis representant for bankens ledelse og ansatte. For ble utvalget ledet av representant for de ansatte. Flere tiltak er satt i verk for å styrke det forebyggende helsearbeidet. Banken har i ikke hatt noen personskader som følge av virksomheten. Så langt styret kjenner til, har bankens virksomhet ikke forurenset det ytre miljø. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Eierstyring og selskapsledelse omfatter de mål og prinsipper som virksomheten styres etter og skal sikre grunnfondsbeviseieres, innskyteres og andre gruppers interesser. Bankens prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er forankret i lover, forskrifter og norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Hensikten er at virksomhetsstyringen skal sikre en forsvarlig formuesforvaltning og drift gjennom åpenhet, forutsigbarhet og gjennomsiktighet. Oslo Børs krever at selskaper notert på børsen i årsrapporten skal gi en samlet redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse og at eventuelle avvik fra norsk anbefaling skal forklares. SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg følger norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse med de tilpasninger som er naturlige for sparebanker. En nærmere beskrivelse av bankens policy for eierstyring og selskapsledelse finnes i eget kapittel i årsrapporten. GRUNNFONDSBEVIS Ved utgangen av var det registrert eiere av grunnfondsbevis mot ved emisjonen i oktober samme år. Antall eiere med adresse i Vestfold utgjorde ved årsskiftet 353 eller 24,81 prosent. Disse eide 37 prosent av antall utstedte grunnfondsbevis. Ved utgangen av kontrollerte de 20 største eierne 41,3 prosent av grunnfondsbeviskapitalen. Kursen på bankens grunnfondsbevis var 112 kroner. Emisjonskursen var 110 kroner. Inntjeningen pr grunnfondsbevis ble 6,2 kroner, og det foreslås et utbytte på 1,15 kroner pr grunnfondsbevis for. I henhold til Kredittilsynets retningslinjer tillates det bare utbetalt utbytte for tidsperioden fra emisjonstidspunkt og ut året. FREMTIDSUTSIKTER I den senere tid har vi opplevd tiltakende finansiell uro som konsekvens av internasjonale forhold. Norsk økonomi er imidlertid fortsatt UTLÅN Bedriftsmarkedet 23,3% Andre sektorer 0,3% Personmarkedet 76,4% STYRETS ÅRSBERETNING 11 Årsrapport08.indd :58:12

12 sterk, men internasjonal økonomisk utvikling påvirker norske forhold gjennom et globalisert finansielt system. Det er grunn til å tro at vi også her vil se en mer moderat pris og omsetningsvekst i boligmarkedet. Sentrale Vestfold er et svært attraktivt område, og det forventes derfor ikke en vesentlig svekkelse av bolig og arbeidsmarkedet i denne regionen på kort og mellomlang sikt. Også næringslivet i vårt område forventes å ha en fortsatt positiv utvikling. Det er likevel grunn til å anta at den sterke kredittveksten banken har opplevd vil avta noe. Banken forventer at det vil bli økt fokus på spare og investeringsalternativer, og banken vil posisjonere seg for å bli en sterkere aktør på dette området. Kredittspreaden økte kraftig i annet halvår, og dette har gitt høyere fundingkostnader for banken. Det er grunn til å anta at prisen på fremmedfinansiering vil holde seg høyere gjennom 2008 enn det som har vært situasjonen i senere år. Banken har ikke opplevd problemer med refinansiering av lån i markedet og forventer heller ikke det fremover. Resultatene av bankdriften er gode. Effekten av nytt bankkontor i Tønsberg er som forutsatt, og styret forventer en fortsatt god resultatutvikling for hele banken. Banken har hatt svært lave tap på bankdriften og forventer at tapene vil være moderate også fremover. Bankens soliditet er økt ytterligere gjennom emisjonen av grunnfondsbevis i. Banken har gjennomført beregning av nødvendig kapital etter de nye BASEL IIreglene som alle banker må tilpasse seg i løpet av 1. kvartal Resultatet av beregningen viser at banken har en betydelig buffer av overskuddskapital. Som ledd i arbeidet med å profesjonalisere banken når det gjelder spare og investeringsområdet, er det søkt Kredittilsynet om konsesjon som verdipapirforetak i henhold til de nye MiFIDreglene som regulerer rådgivning på området. Det forventes svar fra tilsynet innen 1. mai Banken har nylig gjennomført et prosjekt for å klimanøytralisere virksomheten gjennom beregning av CO2utslipp. Som oppfølging av dette, vil det kjøpes inn FNgodkjente klimakvoter tilsvarende egne utslipp. Ved siden av å være et positivt miljøbidrag, forventes det at dette vil gi en god ømdømmeeffekt for banken. Det vil bli lagt betydelig vekt på merkevarebygging og profilering som sparebankalternativet i Tønsbergområdet gjennom Styret ønsker å takke bankens ansatte for innsatsen i. Styret vil også rette en takk til kunder, tillitsvalgte og andre forbindelser som har bidratt til at banken har en sterk posisjon i markedet. Nøtterøy, 12. februar 2008 Styret for Nøtterø Sparebank BJØRN R. HELLEVAMMEN TRULS A. SKJERVE REIDUN SUNDAL (Styreleder) HILDE P. AARSETH KRØGENES INGER KRISTIN EIDE BJØRN R. ENGAAS (ADM. BANKSJEF) Fra administrasjonen 12 STYRETS ÅRSBERETNING Årsrapport08.indd :58:12

13 Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse Styret i SpareBank 1 NøtterøyTønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring og selskapsledelse av 4. desember så langt disse er tilpasset forholdene i en mindre sparebank. Bankens verdigrunnlag bygger på tradisjonelle sparebankverdier og uttrykkes gjennom NÆRHET og DYKTIGHET. Banken har utformet egne etiske retningslinjer. 2. Virksomhet Vedtektene spesifiserer formålet som sparebank og er utformet i tråd med lovverket og godkjent av Kredittilsynet. Bankens visjon og forretningsidé fremgår av årsrapporten. Bankens vedtekter er utlagt på bankens hjemmeside. 3. Selskapskapital og utbytte Banken har tilstrekkelig ansvarlig kapital iht lovens krav. Bankens ansvarlige kapital anses tilstrekkelig i forhold til mål, strategi og risikoprofil. Styret har vedtatt en utbyttepolitikk som bygger på at banken skal ha en inntjening som gir god og stabil avkastning på den samlede egenkapitalen og derigjennom skape verdier for grunnfondsbeviseierne i form av konkurransedyktig utbytte og verdistigning på grunnfondsbevisene. Bankens årsoverskudd vil bli fordelt mellom grunnfondsbeviseierne og bankens fond i samsvar med deres andel av bankens egenkapital. I den forholdsmessige fordelingen mellom kontantutbytte og utjevningsfond, vil variasjoner kunne fremkomme når hensynet til bankens egenkapitalutvikling må vektlegges. Utbyttet utdeles normalt én gang pr. år etter at representantskapet har godkjent regnskapet for foregående regnskapsår. Det gjelder ikke særskilte restriksjoner eller prosedyrer for utlendingers rett til utbytte. Som hovedregel skal grunnfondsbeviseierne gis fortrinnsrett ved emisjoner. Banken ønsker at ansatte og tillitsvalgte skal være eiere av grunnfondsbevis. Styret har p.t. ikke fullmakt til å foreta ytterligere kapitalforhøyelser eller fullmakt til å kjøpe egne grunnfondsbevis på vegne av banken. 4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling tilpasset grunnfondsbevis i sparebanker. 5. Fri omsettelighet Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling tilpasset grunnfondsbevis i sparebanker. 6. Generalforsamling Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling tilpasset grunnfondsbevis i sparebanker og med de frister for innkalling av representantskap som følger av Sparebankloven. 7. Valgkomité Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling og kravene i Sparebankloven. 8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling så langt disse samsvarer med reglene i Sparebankloven. 9. Styrets arbeid Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling. Det har ikke vært opprettet styreutvalg, revisjons eller kompensasjonsutvalg. 10. Risikostyring og intern kontroll Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling. 11. Godtgjørelse til styret Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling. Ett av styrets medlemmer har utført sporadisk juridisk rådgivning for banken knyttet til enkeltsspørsmål og etter konkret bestilling fra bankens administrasjon. 12. Godtgjørelse til ledende ansatte Styret har ikke fastsatt retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte eller en fast lederlønnspolitikk. Bonus til ledende ansatte er identisk med bonus til andre ansatte i banken og basert på felles utarbeidede måleparametre for oppnådde resultater. 13. Informasjon og kommunikasjon Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling med unntak av at det ikke er fastsatt retningslinjer for bankens kontakt med grunnfondsbeviseierne utenfor representantskapsmøter og grunnfondsbeviseiermøter. 14. Selskapsovertakelse Banken har ikke egne retningslinjer for slike tilfeller da det reguleres av Sparebankloven og Kredittilsynets tolkninger av loven. 15. Revisor Revisor legger frem årlig plan for sitt revisjonsarbeid. Revisor deltar i styremøte som behandler årsregnskap og årlig internkontroll. Styret og revisor har ikke egne møter uten at daglig leder eller andre fra administrasjonen er til stede. Styret har ikke fastsatt retningslinjer for den daglige ledelsens adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon. Styret vil orientere representantskapet om revisors godtgjørelse ved representantskapets behandling av årsregnskap. REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SLESKAPSLEDELSE 13 Årsrapport08.indd :58:12

14 Resultatregnskap (Hele tusen kroner) Renteinntekter og lignende inntekter Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter o.l. av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Noter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Netto rente og provisjonsinntekter Utbytte og andre innt.av vp. med variabel avkastn. Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/tap valuta og andre renteb. vp Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier mv Tap på utlån Tap på garantier mv Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på vp. Nedskrivning / reversering av nedskrivning Gevinst Resultat etter tap Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Forelått utbytte på grunnfondsbevis Overført til Sparebankens fond Overført til gavefond og/eller gaver Nøtterøy 12. februar 2008 BJØRN R. HELLEVAMMEN TRULS A. SKJERVE REIDUN SUNDAL (Styreleder) HILDE P. AARSETH KRØGENES INGER KRISTIN EIDE BJØRN R. ENGAAS (ADM. BANKSJEF) Fra administrasjonen 14 RESULTATREGNSKAP Årsrapport08.indd :58:13

15 Balanse (Hele tusen kroner) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Noter Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kunder Kasse/drifts og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivinger Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån til kunder 2, 9, Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre 3, Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i ansv. selskaper, K/S mv. 4, Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer 7, Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader: Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Egne ikkeamortiserte obligasjoner Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Individuelle nedskrivninger på garantiansvar Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlige lån Sum gjeld Innskutt egenkapital Grunnfondsbeviskapital Overkursfond 5, Opptjent egenkapital Sparebankens fond Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital POSTER UTENOM BALANSEN: Betingede forpliktelser Garantier BALANSE 15 Årsrapport08.indd :58:14

16 Kontantstrømanalyse Bankens kontantstrømoppstilling bygger på den direkte metoden fordelt etter bankens virksomhetsområder. Likviditetsbeholdningen består av kontanter, som er bankens kassebeholdninger og minibankbeholdninger i norsk og utenlandsk valuta, samt bankens innskudd i Norges Bank og innskudd uten løpetid i andre finansinstitusjoner. (Hele tusen) 2006 Årets avdrag på nedbetalingslån mv til kunder Nydiskonteringer på nedbetalingslån til kunder ( ) ( ) Endring i saldo på kreditter ( ) ( ) Rente og provisjonsinnbetalinger på utlån Overført til kredittforetak Tilbakeført fra kredittforetak ( ) Inngått på tidligere års konstaterte tap Kontantstrøm fra utlånsvirksomheten (A) ( ) ( ) Endring i saldo på innskudd fra kunder uten avtalt løpetid Endring i saldo på innskudd fra kunder med avtalt løpetid Renteutbetalinger til kunder ( ) ( ) Kontantstrøm fra innskuddsvirksomheten (B) Endring i fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Renteinnbetalinger på innskudd fra kredittinstitusjoner Kontantstrøm fra innskudd i kredittistitusjoner (C) Andre inntekter Betalbare driftskostnader ( ) ( ) Betaling av skatter ( ) ( 8 941) Utbetaling av gaver ( 2 356) ( 399) Endring i andre eiendeler ( 5 901) ( 4 510) Endring i annen gjeld ( 6 108) Kontantstrøm fra løpende drift (A + B + C + D = E) ( ) ( ) Innbetaling vedr. nye lån fra kredittinstitusjoner Utbetalinger ved innfrielse av lån fra kredittinstitusjoner ( ) Innbetaling ved utstedelse av verdipapirlån Utbetalinger ved innfrielse av verdipapirlån ( ) ( ) Renteutbetalinger på finansiering ( ) ( ) Kontantstrøm fra finansiering (F) Innbetalinger vedr. salg av verdipapirer Utbetalinger vedr. kjøp av verdipapirer ( ) ( ) Kursgevinster/tap på verdipapirer klassifisert som anleggsmidler Renteinnbetalinger på obligasjoner og sertifikater Mottatt utbytte på verdipapirer Investert i varige driftsmidler ( 7 279) ( 3 332) Salg av driiftsmidler til salgspris Kontantstrøm fra investeringer (G) ( ) ( ) Innbetalinger vedr. emisjon av grunnfondsbevis Kostnader ved emisjon av grunnfondsbevis ( 8 327) Kontantstrøm fra egenkapitalen (H) Endring i likviditetsbeholdningen (E + F + G + H) Likviditetsbeholdning = Likviditetsbeholdning som består av: Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Revisjonsberetning for Til representantskapet i Nøtterø Sparebank. Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Nøtterø Sparebank for regnskapsåret, som viser et overskudd på kr Vi har revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningene om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelse av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av sparebankens styre og adm. banksjef. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for våre uttalelser Vi har utfør revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følge av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling 31.desember og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Tønsberg, 12.februar 2008 KPMG AS Arne H. Sæther Statsautorisert revisor Siv Karlsen Moa Statsautorisert revisor Årsberetning fra kontrollkomiteen for Kontrollkomitéen har ført tilsyn med at bankens virksomhet er drevet i samsvar med Sparebanklovens bestemmelser, bankens vedtekter, representantskapets vedtak og andre bestemmelser som banken har plikt til å rette seg etter. Komitéen har gjennomgått styrets protokoller og for øvrig foretatt de undersøkelser som Sparebankloven og kontrollkomitéens instruks bestemmer. Kontrollkomitéen har gjennomgått styrets årsberetning, resultatregnskap og balansen, uten at dette gir foranledning til noen bemerkninger. Kontrollkomitéen vil anbefale at resultatregnskapet og balansen fastsettes som bankens regnskap for. NØTTERØY 18.FEBRUAR 2008 BJØRN BYDAL, KONTROLLKOMITEENS LEDER ROLF KAPSTAD / ARILD STEN HANSEN 16 KONTANTSTRØMSANALYSE Årsrapport08.indd :58:14

17 Noter INNHOLD 1. Regnskapsprinsipper Utlån til kunder Tap på utlån og garantier Misligholdte og øvrige tapsutsatte engasjementer Risikoklassifisering av utlån, kreditter og garantier Brutto utlån og garantier fordelt på sektor og viktige næringer Fordeling av bankens garantiansvar Geografisk fordeling av utlån og garantier: Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer Obligasjoner Sertifikater Ansvarlig lånekapital i andre selskaper Aksjer/grunnfondsbevis/aksjefond/DA Ansvarlig kapital Egenkapital Kapitaldekning Grunnfondsbevis Varige driftsmidler Gebyrer og provisjoner Likviditetsforhold og finansiering Likviditetsrisiko Renterisiko Gjeld Finansielle derivater Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn Antall ansatte Lønninger, honorarer etc Revisjonskostnader Pensjonsforpliktelser ovenfor tjeneste og tillitsmenn Skatter Beregning av skattekostnad for : Utsatt skatt Kostnader knyttet til Bankenes sikringsfond...30 NOTER 17 Årsrapport08.indd :58:15

18 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt Bankens årsoppgjør utarbeides i overensstemmelse med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for banker samt gjeldende norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk. Utlån til kunder Utlån til kunder vurderes etter utlånsforskriften av 21. desember Det vil si til amortisert kost som er lånets pålydende med fradrag av mottatte avdrag, periodiserte etableringsgebyr og nedskrivninger for forventede tap. Nedskrivninger for tap Individuell nedskrivning for tap på et engasjement finner sted når det foreligger objektiv informasjon om at en tapshendelse har inntruffet og at denne hendelsen reduserer fremtidige kontantstrømmer på et utlån. Objektiv informasjon kan være vesentlige finansielle problemer hos låntaker som har ført til redusert betalingsevne, betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom lånets balanseførte verdi og nåverdien av de fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med lånets effektive rente ved tidspunktet for nedskrivningen. Nedskrivning på gruppenivå foretas hvor tapshendelser ikke kan identifiseres på enkeltengasjementer. Tapserfaring og analyseverktøy benyttes som grunnlag for beregningene av gruppevise nedskrivninger. Gruppenedskrivninger spesifiseres for personmarked og bedriftsmarked, men er ikke tilordnet de enkelte næringer. Alle bankens engasjementer gjennomgås hvert kvartal med hensyn til om det er nødvendig å foreta individuell nedskrivning. Banken klassifiserer et tap som konstatert når det er på det rene at de tiltak som er satt i verk for å inndrive utestående beløp ikke har ført fram. Misligholdte og tapsutsatte lån Et lån anses for misligholdt når kunden ikke har innbetalt forfalt termin innen 90 dager etter terminforfall, eller når en konto eller en rammekreditt har stått i overtrekk 90 dager sammenhengende. Lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon tilsier en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt, vurderes som tapsutsatt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er oppført i balansen til anskaffelseskost etter fradrag for ordinære bedriftsøkonomiske av og nedskrivninger. Avskrivningene foretas lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid. Innredning av lokalene på vårt kontor på Olsrød og i Tønsberg avskrives over leiekontraktens løpetid. Bedriftsøkonomiske avskrivninger kostnadsføres over resultatregnskapet. Differansen mellom skattemessige og bedriftsøkonomiske avskrivninger utgjør midlertidige forskjeller og danner grunnlag for beregning av utsatt skatt. Finansielle derivater Banken har inngått renteswapavtaler for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning på poster innefor balansen. Avtalene er rene sikringsforretninger. Renteswapavtaler medfører en avtale om bytte av rentebetingelser for et avtalt beløp over en avtalt periode. De verdsettes etter samme prinsipper som den sikrede post. Det fremkommer således ikke noen isolerte gevinster eller tap på disse. Brutto resultat av rentebytteavtalene er ført med rentekostnader og renteinntekter. Verdipapirer Beholdningen av obligasjoner er klassifisert som varig eie/anlegg og vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi på balansedagen. Eventuell underverdi på denne beholdningen nedskrives og belastes det ordinære resultatet. Eventuell underkurs inntektsføres planmessig over obligasjonens løpetid. Inntekten resultatføres som en justering av renteinntekter obligasjoner. Sertifikater 18 NOTER Årsrapport08.indd :58:15

19 klassifiseres som omløpsmidler. Bankens aksjer er som hovedregel klassifisert som anleggsaksjer. Dette er i tråd med bankens policy på området. Den skal være lite eksponert i aksjemarkedet. Vår beholdning anses å være av strategisk karakter. Aksjene vurderes til laveste verdis prinsipp. For det meste er våre aksjer unoterte og kurser settes kun årlig/ved behov. Dersom virkelig/estimert verdi er lavere en bokført verdi, nedskrives aksjen til virkelig/ estimert verdi. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader Bankens ansatte har fram til vært tilknyttet en ytelsesbasert pensjonsavtale. De som har blitt ansatt på et senere tidspunkt har blitt tilknyttet en innskuddsbasert pensjonsavtale. I en periode var det også mulig å bytte fra ytelsesbasert til innskuddsbasert ordning, på frivillig basis. Pensjonsytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå. Banken har en ordning som tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Bankens pensjonsordning er dekket gjennom avtaler med to ulike livsforsikringsselskap. Forpliktelsene omfatter 61 ansatte og 22 pensjonister pr Adm. banksjef er innvilget en individuell pensjonsavtale om fratreden ved fylte 65 år. Beregningene som er utført er knyttet til bankens ytelsesbaserte ordning. Periodens netto pensjonskostnader består av summen av periodens pensjonsopptjening rentekostnad på den beregnede forpliktelse og forventet avkastning av pensjonsmidlene. Forskuddsbetalt pensjon er differanse mellom virkelig verdi av pensjonsmidlene og nåverdien av de beregnede pensjonsforpliktelsene. Forskuddsbetalt pensjon føres som eiendel i balansen. Tilsvarende fremkommer en langsiktig gjeld i regnskapet når pensjonsforpliktelsen er større enn pensjonsmidlene. Det skilles mellom sikret og usikret ordning. Den usikrede ordningen vil alltid bli ført som gjeld, da denne ordningen ikke omfatter pensjonsmidlene. For verdiansettelse av pensjonsmidler og beregning av påløpte pensjonsforpliktelser benyttes estimerte verdier. Beregningene foretas av aktuar basert på opplysninger fra banken. Kostnads og inntektsføring, periodisering Renter og provisjoner tas inn i regnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Inntektsføring av renter stoppes ved nedskrivning av et engasjement dersom det ikke er ventet innbetaling av renter i den forventede kontantstrømmen. Beregnede renter føres i disse tilfellene som opptjente ikke mottatte inntekter i balansen og inntektsføres når de betales. Etableringsgebyr på utlån inntektsføres over lånets forventede løpetid. Utbytte på verdipapirer inntektsføres når det mottas eller vedtas i generalforsamling. Opptjente ikke mottatte inntekter ved årsskiftet tas til inntekt og føres som fordring i balansen. Påløpte ikke betalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter periodiseres og føres som gjeld i balansen Valuta Bankens beholdning av reisevaluta for videresalg til kunder vurderes til kursen ved årsskiftet. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet består av periodens endring i utsatt skatt og betalbar skatt. Utsatt skatt beregnes med 28 % av årets endring i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og bedriftsøkonomiske verdier. Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som kan utlignes innenfor samme periode nettoføre Alle tall er oppgitt i hele kr så sant ikke annet er oppgitt. NOTER 19 Årsrapport08.indd :58:15

20 2. UTLÅN TIL KUNDER 2.1 Tap på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning + Økte individuelle nedskrivninger i perioden + Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden = Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier 31.12: Korreksjon som følge av ny utlånsforskrift pr = Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier 01.01: Utlån Garantier Nedskrivning på grupper av utlån og garantier Nedskrivning på grupper av utlån til dekning av tap Periodens nedskrivning på grupper av utlån = Nedskrivning på grupper av utlån 31.12: Korreksjon som følge av ny utlånsforskrift pr = Nedskrivning på grupper av utlån 01.01: Utlån Garantier Totale tapskostnader på utlån og garantier Periodens endring i individuelle nedskrivninger: + Periodens endring i nedskrivninger på gruppenivå: + Konstaterte tap på engasjementer hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning: + Konstaterte tap på engasjementer uten tidligere individuell nedskrivning: Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap: = Tap på utlån og garantier i resultatregnskapet (374) (261) Utlån (1 028) (315) (315) Garantier Misligholdte og øvrige tapsutsatte engasjementer Sammenligningstallene for årene er ikke omarbeidet som følge av ny vurdering ved overgang til utlånsforskrift i Misligholdte engasjement Brutto misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger på misligholdte engasjement: Netto misligholdte engasjement: Øvrige engasjement med individuelle nedskrivninger Brutto øvrige tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger på ikke misligholdte engasjement: Netto øvrige tapsutsatte engasjementer: Ikke inntektsførte renter Engasjem. hvor inntektsføringen av renter er stoppet: Ikke inntektsførte renter: Misligholdte og tapsutsatte engasjement, individuelle og gruppevise nedskrivninger fordelt på sektor og næringer Personkunder Primærnæringer Industri Bygge og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell og restaurantdrift Transport og kommunikasjon Forretningsm./finans. tjenesteyting, eiendomsdrift Tjenester ellers Andre sektorer Sum Misligholdte engasjement Øvrig tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger NOTER Gruppevise nedskrivninger Nedskrivning på gruppenivå er ikke tilordnet de enkelte næringer Personkunder Bedriftsmarked Årsrapport08.indd :58:16

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen Regnskap 1. halvår 06 God å ha i ryggen Regnskap for 1. halvår 2006 SAMMENDRAG - Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,7 millioner ca. 5,6 millioner bedre enn foregående år. -Egenkapitalavkastning

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Opptjent egenkapital 196.354 179.959 196.354 Udekket tap/udisponert overskudd 15.450 12.560 0 Sum egenkapital 211.804 192.519 196.

Opptjent egenkapital 196.354 179.959 196.354 Udekket tap/udisponert overskudd 15.450 12.560 0 Sum egenkapital 211.804 192.519 196. Regnskap 1. halvår 2004 BALANSE pr. 30.06.2004 sammenlignet med forrige år (beløp i hele 1 000 kroner) EIENDELER 30.06.2004 30.06.2003 2003 Kontanter og fordringer på sentralbanker 87.648 61.393 21.939

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Banken der du treffer mennesker 2. kvartal 2014 HOVEDTREKK ANDRE KVARTAL God bankdrift og utbytte bidrar til godt resultat i kvartalet.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer