OPF_43436_omslag_2003_end :16 Side 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPF_43436_omslag_2003_end 03.06.04 18:16 Side 3"

Transkript

1 OPF_43436_omslag_2003_end :16 Side 3 Årsberetning 2003

2 Innhold Nøkkeltall s. 2 Hva er Oslo Pensjonsforsikring AS? s. 5 Styret og kontrollkomité s. 5 Hovedpunkter i 2003 s. 6 Pensjonsforpliktelser s. 7 Pensjonsforhold s. 8 Forvaltningen s. 10 Strategi s. 10 Risikostyring s. 10 Justeringer i forvaltningsstrategien s. 10 Fordelingen av selskapets finansielle eiendeler s. 11 Obligasjoner s. 12 Aksjer s. 12 Eiendom s. 12 Utlån s. 13 Avkastning s. 13 Soliditet og bufferkapital s. 14 Oppsummering s. 15 Regnskap 2003 Resultatregnskap s. 17 Balanse pr. 31. desember s. 18 Kontantstrømoppstilling s. 21 Noter til regnskapet s. 22 Aktuarberetning 2003 s. 38 Revisjonsberetning 2003 s. 39 Kontrollkomiteens beretning 2003 s. 38 Nøkkeltall s. 40 Pensjoner s. 42 Andre s. 44

3 2 3 Nøkkeltall

4 NØKKELTALL Medlemsdata Pensjonister i henhold til vedtektene AFP før 65 år + førtidspensjoner Total bestand av pensjonister Yrkesaktive Fratrådte med rett Fratrådte uten rett Total bestand av personer med pensjonsrettigheter Pensjonsutgifter 764,9 822,8 881,9 946,5 983,2 AFP før 65 + førtidspensjoner 1 38,6 48,5 54,5 55,3 54,2 Sum utbetaling pensjoner i mill. kroner 803,5 871,3 936, , ,4 Premiereserve, mill. kroner OPF administrerer disse ordningene og mottar refusjon fra foretakene/kommunen for utbetalingene. 2 Den store endringen i antall yrkesaktive og fratrådte fra 2000 til 2001 skyldes opprydding i medlemsdataene. 3 Personer som har sluttet og som har mer enn tre års pensjonsgivende tjenestetid. Dette gir en selvstendig rett til pensjon. 4 Personer med mindre enn tre års tjenestetid, som på visse vilkår kan har rett til pensjon. Resultat (tall i prosent) Adm.kost., prosent av forvaltningskapital 0,17 0,17 0,15 0,15 0,16 Regnskapsført kapitalavkastning 6,7 7,0 3,5 3,2 7,8 Verdijustert kapitalavkastning 10,6 6, ,2 10,5 Premieinnbetalinger Ordinær premie, prosent av lønn 8,6 8,9 9,2 13,8 10,9 Reguleringspremie 2, prosent av lønn 6,7 7,4 5,3 4,4 2,3 Administrasjonstillegg, prosent av lønn 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 Total premiesats, prosent av lønn 15,6 16,6 15,0 18,7 13,8 3 Årlig premie, mill. kroner 1 093, , , ,4 1 Premiesatsene for 2001 til 2003 er gjennomsnitt for hele OPF 2 For årene er amortisasjonspremien inkludert. 3 For 2003 er tallet eksklusiv G-regulering av løpende pensjoner og oppsatte rettigheter. 4 I tillegg kommer krav på administrasjonsreserve på 470 mill. kroner. 5 Eksklusive tilbakeføring av garanti for administrasjonsreserve på 470 mill. kroner.

5 4 5 Årsberetning

6 Hva er Oslo Pensjonsforsikring AS? Oslo kommunale pensjonskasse (OKP) ble opprettet med virkning fra 1. januar OKP ble omdannet til et aksjeselskap med virkning fra 1. januar 2001 under navnet Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF). Selskapets formål fremgår av selskapsvedtektenes 1-2: Selskapets formål er å drive livsforsikringsvirksomhet, annen personforsikring og virksomhet som lovlig kan knyttes til livsforsikring på direkte eller indirekte basis, for Oslo kommune og selskap hvor Oslo kommune har majoriteten av eierinteressene, samt virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet. Selskapets generalforsamling er Byråden for finans i Oslo kommune. OPF hadde ved utgangen av 2003 i alt yrkesaktive medlemmer, pensjonister og fratrådte medlemmer. Pensjonsutbetalingene utgjorde 983mill. kroner i I tillegg kommer AFP før 65 år og førtidspensjon som administreres av OPF. Som forsikringstakere har OPF ved siden av Oslo kommune, seks kommunale AS og tidligere kommunale sykehus. I tillegg administrerer og forvalter OPF Oslo Sporveiers pensjonskasse, som ved utgangen av 2003 hadde medlemmer og en forvaltningskapital på mill. kroner. OPF hadde ved utgangen av ansatte. Styret og kontrollkomité i 2003 Styret: Oppnevnt av byrådet: John Giverholt, leder Anne Grete Steinkjer, nestleder Tor Aamot Torild Lien Utvik Karen Helene Normann, avløst i juni 2003 Kristian Lund, ny fra juni 2003 Valgt av medlemmene: Mari Sanden Jan-Edvard Monsrud Varamedlemmer: Steinar Hansgaard Astrid Tjellaug Valgt av arbeidstakerne: Silje Aastorp Tangen, avløst i februar 2003 Marit Kolstad, ny fra februar 2003 Bente Haavaldsen, avløst av Henk Sivertsen som varamedlem. Kontrollkomité utpekt av generalforsamlingen: Elisabeth Wille, leder fra juni 2003 Michael Tetzschner, leder frem til juni 2003 Regine Ramm Bjerke, avløst desember 2003 Astrid Lehre, fratrådt desember 2003 Ole Kristian Bjørnstad Varamedlemmer: Ole Kristian Bjørnstad ble fast medlem fra desember 2003 og Gro Løken fra samme tidspunkt utpekt til varamedlem. I 2003 avholdt styret ni møter, og avholdt et to-dagers seminar i tilknytning til et styremøte.

7 Hovedpunkter i 2003 Styret har i sitt arbeid med investeringsstrategien lagt vekt på målsetningen om å oppfylle selskapets forsikringsmessige forpliktelser og at aktivasammensetningen sammen med gitte risikorammer over tid skal gi en stabil avkastning. Finansmarkedet var i 2003 i motsetning til de tre foregående årene meget positivt, og da særlig for norske omløpsobligasjoner og norske aksjer. Selv om selskapet har en forsiktig risikoprofil, ble resultatet en verdijustert avkastning på 10,5 prosent. I forhold til OPFs avkastningsmål for 2003 på 6,3 prosent, er styret tilfreds med resultatet. Resultatet står seg også godt i forhold til pensjonsordninger det er naturlig å sammenligne seg med. Årets avkastning ble 2 508,9 mill. kroner, og ble disponert på følgende måte: Lønnsveksten i Oslo kommune og regulering av folketrygdens grunnbeløp var henholdsvis 1,8 prosent og 5 prosent. Den beregnede reguleringspremie for 2003 på mill. kroner ble delvis finansiert av tildelt overskudd på 465,8 mill. kroner. Etter forskrift gitt med virkning fra og med 2004, vil det ikke lenger være tillatt å bruke årets overskudd til å dekke reguleringspremien. I henhold til den forsikringstekniske beregningen per , skal premiereserven være mill. kroner. Dette er en økning på mill. kroner fra beregningen per De totale administrasjonskostnader for året 2003 utgjorde 0,16 prosent av forvaltningskapitalen. Ingen av de øvrige livsforsikringsselskapene har lavere administrasjonskostnader for kollektive tjenestepensjonsordninger. 6 7 Forsikringstekniske og administrative utgifter Delvis dekning av reguleringspremie Tilleggsavsetninger Opptjent egenkapital Økning i kursreguleringsfond 729,6 mill. kroner 465,8 mill. kroner 418,8 mill. kroner 250,8 mill. kroner 643,9 mill. kroner Selskapets samlede bufferkapital ble mer enn doblet i løpet av 2003 og utgjorde 1 895,6 mill. kroner per Bufferkapitalen bestod av kursreguleringsfond på 836,2 mill. kroner, tilleggsavsetning på 418,8 mill. kroner og overskytende egenkapital på 640,6 mill. kroner. Selskapet har aldri hatt en bedre bufferkapitalsituasjon. Kapitaldekningen i forhold til risikovektet kapital var 16 prosent, mens det lovpålagte kravet er 8 prosent. Tidligpensjoneringen (midlertidig uføre, uføre, AFPordningen og førtidspensjon) er en betydelig økonomisk belastning for tjenestepensjonsordningen i Oslo kommune. Kommunen har gjennomført en analyse av årsakene til tidligpensjonering og vil nå iverksette tiltak for å redusere uttaket av tidligpensjon. OPF bidrar i denne prosessen med grunnlagsdata, statistisk materiale og forslag til løsninger. OPF administrerer tjenestepensjonsordningen for ansatte ved de tidligere kommunale sykehusene i Oslo. Hvor lenge ordningen vil vedvare blir avklart i løpet av Det er bestemt at kommunene skal overta arbeidsgiveransvaret for lærerne i barneskolen. Om de ansatte lærerne ved Oslo skolene skal overføres til Oslo kommunes tjenestepensjonsordning avgjøres i løpet av OPF ønsker og har kompetanse til å overta denne gruppen arbeidstakere.

8 Pensjonsforpliktelser Pensjonsbestanden til OPF fordelt på fire hovedgrupper Oslo Kommune Kommunale foretak og særbedrifter i Oslo kommune Kommunale AS Helseforetakene som tidligere tilhørte Oslo kommune Hver av virksomhetene innen hver gruppe betaler sin særskilt beregnede premie, med unntak av Oslo kommune, som innbetaler en samlet premie for alle underliggende etater. BEREGNINGEN AV KRAVET TIL PLIKTIG AVSETNING VISER FØLGENDE: Gruppe Mill. kroner Oslo Kommune Kommunale foretak/særbedrifter 671 Kommunale AS-er 284 Helseforetakene Samlet premiereserve FORDELER VI DEN SAMLEDE PREMIERESERVEN PÅ DE ULIKE BESTANDSGRUPPENE, FÅR VI: Bestandsgruppe Mill. kroner Aktive Oppsatte Pensjoner Administrasjonsreserve 811 Samlet premiereserve Også i 2003 har kravet til premiereserve økt betydelig. Reguleringspremien for lønns- og trygdeoppgjøret ble beregnet til mill. kroner. Kravet til premiereserve har utviklet seg som følger i de siste årene: PREMIERESERVE PER (MILL. KRONER) I tillegg til premiereserven er maksimal sikkerhetsfondsavsetning foretatt med 34,5 mill. kroner.

9 Pensjonsforhold Utviklingen både i antallet tidligpensjoneringer og utbetalingene på disse er fortsatt bekymringsfull. Oslo kommune har igangsatt et prosjekt som har analysert årsakene til tidligpensjonering, og det er lagt frem konkrete forslag til tiltak for å snu utviklingen. OPF deltar aktivt i dette arbeidet. UTVIKLINGEN I ANTALL PENSJONISTER: Sakstype OPF Helseu/Helse foretak Alderspensjonister Ektefellepensjoner Barnepensjoner Uførepensjoner Midlertidig uføre I alt Sum uførepensjoner og midlertidig uføre Uføre/midlertidig uføre i prosent av totalen 30,9 32,4 34,3 36,4 37,9 37,9 37,9 1 Inkl. AFP 65 og refusjonssaker. 2 Oslo Energi gikk ut i 1999 UTBETALINGER AV PENSJONER, MILL. KRONER: 8 9 Sakstype Alderspensjoner Ektefellepensjoner Barnepensjoner Uføre Midlertidig uføre Brutto utbetaling Refusjoner Netto utbetaling UTBETALING TIL UFØREPENSJONER OG MIDLERTIDIG UFØRE: Årlig vekst i utbetalingene, prosent 10,3 11,8 14,1 1,9 Andel av brutto utbetaling, prosent 29,6 31,1 33,6 32,3 Andelen til midlertidig og varig uførepensjon i forhold til bruttoutbetaling er redusert noe fra 2002 (1.3 prosent). Dette har sammenheng med endring i folketrygden for attføring- og rehabiliteringspenger. Disse ytelsene blir sett på som arbeidsinntekt og medfører høyere samordning i bruttopensjonen og dermed lavere eller ingen utbetaling fra tjenestepensjonsordningen. Når man eventuelt går over på varig uførepensjon, blir samordningen lavere enn ved attføring- og rehabiliteringspenger. Det vil si at det er en begrenset periode kostnadene er lavere.

10 DE IKKE VEDTEKTSFESTEDE YTELSER 1 HAR UTVIKLET SEG SOM FØLGER: Sakstype OPF Helseu/Helse foretak Antall førtidspensjoner Antall AFP før Antall bykassepensjoner Antall pensjoner i alt Utbetalinger, mill. kroner 38,6 48,5 54,5 55,3 54,2 49,2 5,0 1 Ikke vedtektsfestede ytelser er ordninger OPF administrerer for forsikringstakerne, og disse belaster ikke selskapets premiereserve. Utbetalingene refunderes. GJENNOMSNITTSALDER FOR EKSISTERENDE OG NYE PENSJONSMOTTAKERE, ÅR: Ytelse Bestand 2002 Nye i 2002 Bestand 2003 Nye i 2003 Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Alderspensjon 1 75,6 75,5 66,2 66,9 75,7 75,8 65,9 66,9 AFP ,6 63,7 62,7 62,6 63,9 63,8 63,1 63,2 Uførepensjon 54,3 53,4 50,2 49,7 54,5 53,6 52,0 50,9 Ektefellepensjon 70,6 77,3 70,2 77,4 65,4 72,9 Barnepensjon 13,6 13,4 13,7 13,7 12,9 14,0 1 Inkl. AFP 65 år. Tabellen over viser at gjennomsnittalderen for uttak av uførepensjon kan synes økende. For årene 2000 og 2001 var snittalderen for begge kjønn ca 49,5 år, mens snittet for menn/kvinner i årene 2002 og 2003 var henholdsvis 50,2/49,7 år og 52,0/50,9 år. Omleggingen av ytelsene fra folketrygden er en forklaring på stigende alder på uttak av uførepensjon, men det er grunn til å anta at det økende fokus Oslo kommune som arbeidsgiver har på tidligpensjonering også har bidratt positivt. UTVIKLING I TIDLIGPENSJON (UTTAK AV PENSJON FØR FYLTE 67 ÅR) I ANTALL PENSJONER: Ytelser OPF Helse- Totalt u/helse foretak Uførepensjon Midlertidig uførepensjon AFP fra Vedtektsfestede ytelser Førtidspensjon AFP før Antall tidligpensjonister Antall midlertidige uførepensjoner har ikke vært spesifisert før Oslo kommune er en kvinnedominert arbeidsplass. Tabellen nedenfor viser antall pensjoner og yrkesaktive (bestand) fordelt på kjønn per , og tilgangen på nye pensjoner/yrkesaktive i Av totalbestanden av pensjonister utgjør kvinnene 76 prosent, mens deres andel av nye pensjoner i 2003 utgjør 77 prosent. ANTALL PENSJONER OG YRKESAKTIVE: Ytelse Bestand 2003 Nye i 2003 Menn Kvinner Menn Kvinner Alderspensjon AFP Uførepensjon Ektefellepensjon Barnepensjon Førtidspensjon Bykassepensjon I alt Yrkesaktive Omfatter AFP fra 65 år

11 Forvaltningen Strategi Styret fastlegger årlig den overordnede strategien for selskapets kapitalforvaltning. Gjennom den vedtatte investeringsstrategien får administrasjonen sine retningslinjer med hensyn til målsetningene for forvaltningen, og hvordan disse målsetningene skal nås. Målsetningen om å oppfylle selskapets forsikringsmessige forpliktelser står sentralt i styrets investeringsstrategi. I løpet av 2003 er det blitt foretatt enkelte omlegginger i strategien for å få lagt økt vekt på dette hensynet. Etter styrets vurdering har omleggingene vært vellykkede. I løpet av året ble andelen aksjer i selskapets portefølje økt, slik at den reelle, samlede eksponeringen i aksjer, ved årets utgang, utgjorde om lag 17 prosent av selskapets aktiva. OPF har også vært aktiv i eiendomsmarkedet, med sikte på å øke andelen eiendom i den samlede porteføljen. En oppbygging av eiendomsandelen vil imidlertid måtte ta lengre tid enn tilpasninger på verdipapirsiden. Selskapets har redusert sin store andel rentebærende verdipapirer med over 10 prosentenheter. Det er særlig andelen til utenlandske omløpsobligasjoner som er blitt mindre. Risikostyring Styret legger vekt på at risikostyringen er aktiv, med rutiner som sikrer at risikotagningen til enhver tid holdes innenfor vedtatte rammer. For de ulike verdipapirporteføljene er det fastlagt referanseindekser. For hver enkelt portefølje er det tallfestet frihetsgrader for forvalteren til å fravike den aktuelle referanseindeksen. Utnyttelsen av disse frihetsgradene, og resultateffekten av denne utnyttelsen, blir løpende overvåket. For de rentebærende porteføljene blir rammene for renterisiko uttrykt i form av durasjon, mens rammene for kredittrisiko i første rekke er gitt i form av krav til rating. I tillegg er det utarbeidet interne retningslinjer for maksimal eksponering mot enkeltutsteder. Disse retningslinjene er noe strengere enn Kredittilsynets forskrift på området. For omløpsdelen av rente- og aksjeporteføljene er det dessuten fastsatt rammer i form av tracking error for forvalters avvik mot referanseindeksen. Man tar sikte på at selskapets valutaeksponering både på rente- og aksjesiden til enhver tid skal være sikret i norske kroner. OPF har for tiden minimal risiko i form av derivater i de porteføljene selskapet forvalter direkte, men man tillater at derivater anvendes i porteføljene som håndteres av selskapets eksterne forvaltere, innenfor de generelle risikorammene disse forvalterne er gitt. Porteføljene med omløpsobligasjoner er meget likvide, og etter styrets vurdering er selskapets samlede likviditetsrisiko meget lav. Motpartsrisikoen bedømmes også som meget lav. OPF overvåker løpende størrelsen og sammensetningen av reservene som man har til å motstå verdisvingninger på aktivasiden med. Det er fastlagt rutiner for tiltak ved kritisk lave nivåer. Justeringer i forvaltningsstrukturen I løpet av 2003 er det blitt foretatt enkelte justeringer i forvaltningsstrukturen. Den interne forvaltningen omfatter fortsatt norske rentebærende verdipapirer som er ført som omløpsmidler og obligasjoner ført som anleggsmidler, samt utlånsvirksomheten. Forvaltningen av selskapets eiendomsportefølje skjer også internt, med bistand fra eksterne krefter i tilknytning til driften. I tillegg tar man nå hånd om en portefølje av norske anleggsaksjer internt. Denne porteføljen er blitt bygd opp fra sommeren 2003 av. Selskapets utenlandske omløpsobligasjoner, samt de norske og utenlandske omløpsaksjene, er plassert hos eksterne fondsforvaltere. Det vil alltid kunne bli gjennomført endringer i sammensetningen av de eksterne forvalterne og rammene for deres oppdrag kan bli justert. Slike omlegginger ble gjennomført også i Siktemålet for omleggingene vil være å bidra til å sikre at den samlede risikotagningen og resultatene i disse porteføljene til enhver tid er tilfredsstillende for OPF.

12 FORDELINGEN AV SELSKAPETS FINANSIELLE EIENDELER: Aktivaklasse Markedsverdi Andel Markedsverdi Andel (mill. kroner) (prosent) (mill. kroner) (prosent) Norske obligasjoner omløpsmidler , ,4 Utenlandske obligasjoner omløpsmidler , ,4 Norske obligasjoner anleggsmidler , ,2 Norske aksjer omløpsmidler 588 2, ,5 Utenlandske aksjer omløpsmidler , ,6 Norske aksjer anleggsmidler ,5 Utlån , ,8 Eiendom 251 1, ,5 Bank inklusive skattetrekk 537 2, ,7 Andre aktiva 506 2, ,3 I alt ,0 1 Omfatter også sertifikat med avkastningen knyttet opp mot aksjeindeksen OSEBX på Oslo Børs. Markedsverdien av sertifikatet pr var 377 mill. kroner. 2 Bokført verdi, jf. note 16 og 17 for anslåtte markedsverdier.

13 Obligasjoner Beholdningen av rentebærende verdipapirer består av norske obligasjoner og sertifikater ført som omløpsmidler, obligasjoner ført som anleggsmidler og andeler i utenlandske obligasjonsfond. Sett under ett falt volumet av disse marginalt gjennom året, slik at det ved årets utgang lå på 18,3 mrd. kroner. Dermed utgjorde de rentebærende verdipapirene på dette tidspunktet vel 68 prosent av selskapets aktiva. I andre halvår av 2003 er det blitt kjøpt minimalt med nye anleggsobligasjoner. Andelen av slike obligasjoner er følgelig blitt redusert i løpet av året, slik at den ved siste årsskifte sto for vel 21 prosent av selskapets aktiva. Omfanget av utenlandske omløpsobligasjoner er blitt klart redusert i løpet av andre halvår. Siden 2002 har disse utenlandsinvesteringene vært tilnærmet fullt ut valutasikret. Utstedersammensetningen av selskapets obligasjoner som holdes til forfall er gitt i note 17. Det fremgår at det ikke har skjedd større endringer i denne sammensetningen i løpet av Tilsvarende oversikt for selskapets øvrige obligasjoner m.v. er gitt i note 20. Av denne fremgår at andelen obligasjoner utstedt av banker ble noe redusert, i første rekke til fordel for obligasjoner utstedt av private foretak. Den samlede kredittrisiko i porteføljene anses for lav. Rentebindingstiden i den norske omløpsporteføljen uttrykt ved durasjonen - lå ved siste årsskifte i gjennomsnitt på 2,3 år. De utenlandske omløpsobligasjonene har gjennomgående en noe lengre rentebindingstid, og durasjonen på selskapets beholdning av slike verdipapirer lå på samme tidspunkt på 4,8 år. Ett år tidligere lå rentebindingstiden for de norske og utenlandske omløpsobligasjonene på henholdsvis 2,4 og 5,2 år. Aksjer Markedsverdien av selskapets omløpsaksjer gikk i løpet av 2003 opp fra 1,8 mrd. kroner til 3,0 mrd. kroner. Av det sistnevnte beløpet utgjorde norske omløpsaksjer 1,2 mrd. kroner, og de utenlandske omløpsaksjene noe under 1,8 mrd. kroner. I tillegg hadde selskapet ved årsskiftet en eksponering på knapt 0,4 mrd. kroner til det norske aksjemarkedet i form av et sertifikat med avkastning knyttet opp mot OSEBX-indeksen. I regnskapsmessige sammenheng inngår dette sertifikatet i de norske omløpsobligasjonene. Det ble i løpet av 2003 ikke tilført nye midler til porteføljene av utenlandske omløpsaksjer. Til porteføljene av norske omløpsaksjer ble det tilført 0,6 mrd. kroner i løpet av første halvår 2003, inkludert sertifikatet omtalt over. I løpet av andre halvår 2003 har OPF bygd opp en portefølje av norske anleggsaksjer. Porteføljens bokførte verdi var ved siste årsskifte 1,2 mrd. kroner, mens markedsverdien på samme tidspunkt var på 1,4 mrd. kroner. Porteføljen består av aksjer i selskaper som blant annet har en over gjennomsnittlig stabilitet i inntjeningen, og tilbyr et forholdsvis høyt og påregnelig utbytte, jf. note 16. Eiendom Styret vedtok i 2002 å ha eiendom som aktivaklasse med en volumramme på maksimum fem prosent av balansen, noe som den gang svarte til om lag 1,2 mrd. kroner. Volumrammen er senere hevet. Ved siste årsskifte utgjorde markedsverdien av selskapets investeringer i eiendom 676 mill. kroner, svarende til 2,5 prosent av balansen. I løpet av 2003 kjøpte OPF to eiendommer; Hoffsveien 65 b (Elkems hovedkontor) og halvparten av hovedkontoret til SpareBank1 Gruppen. I tillegg er inngått avtale om kjøp av det nye hovedkontoret til Direktoratet for samfunnssikkerhet. Kjøpesummene utgjorde til sammen vel 550 mill. kroner.

14 Utlån Fra 1998 har OPF hatt en jevn økning i sitt utlånsvolum. Det ble i 2003 utbetalt nye lån. I samme periode ble det innfridd lån. I tillegg kommer innfrielse av lån ved betaling av siste termin. Antallet lån ble redusert fra til Selskapets samlede utlån ble i løpet av året økt fra mill. kroner til mill. kroner, noe som tilsvarer en vekst på 8 prosent. Selskapets målsetning er at utlånene skal utgjøre om lag 7,5 prosent av de samlede aktiva. Ved utgangen av 2003 lå denne andelen på knapt syv prosent. Den viktigste utlånsrenten i OPF for lån innenfor 60 prosent av verditakst i bolig ble i løpet av 2003 satt ned seks ganger. Den nominelle renten på slike utlån, som ved inngangen til året lå på 7,2 prosent, var kommet ned i 3,4 prosent ved årets slutt. Rentene på OPFs utlån fastsettes på grunnlag av utviklingen i pengemarkedet, som i vesentlig grad avhenger av utviklingen i Norges Banks styringsrenter. Den samlede kredittrisikoen i selskapets utlånsportefølje antas å være meget lav. Ved utgangen av 2003 var 97 prosent av den samlede utlånsbeholdningen sikret innenfor 60 prosent av verditakst i bolig. I løpet av fjoråret ble det oversendt 40 saker til Kemnerkontoret for inkasso, mens tilsvarende tall i 2002 var 58 saker. Av sakene som ble oversendt i 2003, er 28 avsluttet hos Kemnerkontoret. Det ble ikke igangsatt noen gjeldsordningsavtaler gjennom namsmyndighetene i Det ble utgiftsført tap på utlån med kroner i 2003, mot kroner i foregående år. I 2003 ble det innbetalt i alt kroner på tidligere avskrevne lån. Avkastning Det er en viktig målsetning for selskapet å oppnå en god verdijustert avkastning på mellomlang sikt. Derfor legger man særlig vekt på at den verdijusterte avkastningen på rullerende femårs basis er god. I tillegg legger man vekt på at det skal være en høy sannsynlighet for at selskapet hvert eneste år skal kunne innfri sin rentegaranti gjennom avkastningen på de forvaltede midlene. KAPITALAVKASTNINGEN I 2003 FOR DE ULIKE AKTIVAKLASSENE BLE SOM FØLGER: Aktivaklasser Avkastning Avkastning (mill. kroner) (prosent) Realisert Verdijustert Realisert Verdijustert Norske obligasjoner omløpsmidler ,1 10,4 Utenlandske obligasjoner - omløpsmidler ,2 5,2 Norske obligasjoner - anleggsmidler ,4 6,4 Norske aksjer omløpsmidler ,2 43,3 Utenlandske aksjer - omløpsmidler ,5 31,3 Norske aksjer anleggsmidler Utlån ,7 5,7 Eiendom ,5 8,5 Bank inklusive skattetrekk 7 7 5,1 5,1 I alt ,8 10,5

15 KAPITALAVKASTNINGEN I OPF I DE SISTE FEM ÅRENE HAR VÆRT SOM FØLGER (ALLE TALL I PROSENT): Gj.snitt Realisert avkastning 6,7 7,0 3,5 3,2 7,8 5,6 Verdijustert avkastning 10,6 6,5 4,4 3,2 10,5 7,0 Soliditet og bufferkapital Bufferkapitalen i OPF består av selskapets ansvarlige kapital utover minstekravet til kapitaldekning på åtte prosent, kursreguleringsfondet og eventuelle tilleggsavsetninger. Ved inngangen til 2003 utgjorde den samlede bufferkapitalen i OPF 876 mill. kroner. Av dette beløpet sto den overskytende ansvarlige kapitalen for 684 mill. kroner, i sin helhet i form av egenkapital. Kursreguleringsfondet utgjorde 192 mill. kroner. På dette tidspunktet hadde OPF ingen tilleggsavsetninger. I løpet av 2003 har selskapets bufferkapital blitt godt og vel doblet, som følge av den gode avkastningen på selskapets aktiva. Ved årets slutt var bufferkapitalen kommet opp i 1 895,6 mill. kroner. Den overskytende ansvarlige kapitalen ble noe redusert som følge av at kravene til slik kapital økte gjennom året, noe som i første rekke skyldtes økningen i selskapets beholdning av aksjer og eiendom. Samtidig økte kursreguleringsfondet til 836 mill. kroner. Det ble satt av 419 mill. kroner til tilleggsavsetninger, noe selskapet tidligere ikke har hatt. Bufferkapitalen skal sette selskapet i stand til å motstå fall i markedsverdiene til selskapets aktiva. Kredittilsynets anbefalte stresstest gir et mål for hvor stort tap bufferkapitalen ville bli utsatt for dersom aksjemarkedet faller med 30 prosent i Norge og 20 prosent i utlandet, samtidig som det alminnelige rentenivået stiger med to prosentenheter. Utviklingen i selskapets samlede bufferkapital, sammenholdt med utviklingen i det potensielle tapet i henhold til Kredittilsynets anbefaling, viser følgende utvikling: Mill.kr Samlet bufferkapital 1400 Potensielt tap Des. 02 Jan. 03 Feb. 03 Mars 03 Apr. 03 Mai 03 Jun. 03 Jul. 03 Aug. 03 Sep. 03 Okt. 03 Nov. 03 Des. 03 Denne beregningen illustrerer at selv etter et betydelig verdifall som det en stresstest representerer vil det fortsatt være bufferkapital tilgjengelig til å møte ytterlige tap. Utviklingen på dette området har følgelig vært meget positiv gjennom En større buffer enn dagens vil samtidig gjøre det mulig å ta noe større risiko på aktivasiden i tiden fremover, for på den måten å redusere risikoen for at man i enkelte år ikke oppnår tilstrekkelig høy avkastning til å kunne finansiere selskapets rentegaranti. Styret legger derfor til grunn at det fortsatt vil være ønskelig for å styrke selskapets samlede bufferkapital i årene fremover.

16 Oppsummering Styret er tilfreds med de resultater selskapet har oppnådd i 2003, men ser at den utfordringen som det lave rentenivået representerer krever særskilt oppmerksomhet i OPF har størstedelen av sin forvaltningskapital plassert i rentepapirer. Det laveste rentenivået på svært mange år både nasjonalt og internasjonalt og utsiktene til at nivået vil holde seg lavt over lang tid, gir særlige utfordringer i det korte perspektivet i forhold til avkastningsmål. For forsikringstakerne vil det kunne få betydning at årets overskudd ikke lenger kan benyttes til dekningen av reguleringspremie. Det betyr at fra og med 2004 må full reguleringspremie dekkes separat og uavhengig av eventuelt overskudd utover garantert rente. OPF har et ønske om og er forberedt på at lærerne ved de skoler Oslo kommune overtar arbeidsgiveransvaret for, vil kunne bli overført til kommunens tjenestepensjonsordning. OPF er klar til å ta denne utfordringen. Et annet område som vil by på utfordringer i årene som kommer, er selskapets evne til å tilpasse sin organisasjon og produkter i forhold til den omstruktureringen som skjer i Oslo kommune. Pensjonskommisjonens forslag kommer trolig til å påvirke de valg som må gjøres. Det er viktig for OPF at en til enhver tid kan tilby de pensjonsprodukter kundene måtte ønske. I forhold til likestilling er fordelingen mellom kjønn 50/50 både i kontrollkomiteen og styret. I administrasjonen er fordelingen mellom kvinner og menn henholdsvis 70/30. I selskapet skal det ikke forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Livsforsikringsselskapets drift forurenser ikke det ytre miljøet. Styret fastslår at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og at regnskapet er satt opp under denne forutsetningen. Årets overskudd ble på kroner, som foreslås anvendt slik: Delvis dekning av årets reguleringspremie kroner Overført til annen egenkapital kroner Sum kroner Oslo, 10.februar 2004 John Giverholt styreleder Anne Grete Steinkjer Torild Lien Utvik Tor Aamot Kristian Lund Mari Sanden Jan-Edvard Monsrud Marit Kolstad Olaf Gohn adm. direktør

17 16 17 Resultatregnskap

18 RESULTATREGNSKAP Note PREMIEINNTEKTER Forfalte premier INNTEKTER FRA FINANSIELLE EIENDELER Inntekter fra bygninger og andre faste eiendommer Inntekter fra andre finansielle eiendeler enn bygninger og faste eiendommer Urealiserte gevinster, og reversering av urealisert tap på finansielle omløpsmidler Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler Sum inntekter av finansielle eiendeler ERSTATNINGER MV 6 Pensjoner Overføring andre forsikringsselskaper Sum erstatninger mv ENDRING I FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER MV 7 Til premiereserve i forsikringsfondet Til/fra tilleggsavsetning Til/fra sikkerhetsfond Sum endring i forsikringsmessige avsetninger mv KOSTNADER KNYTTET TIL FINANSIELLE EIENDELER 8 Andre kostnader knyttet til finansielle eiendeler Urealisert tap, og reversering av urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler Sum kostnader knyttet til finansielle eiendeler ANDRE FORSIKRINGSRELATERTE KOSTNADER TIL/FRA KURSREGULERINGSFONDET RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP Andre inntekter Andre kostnader RESULTAT AV ORDINÆR VIRKSOMHET Skattekostnad 0 0 ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført kundene som premiereduksjon Overført fra overkursfond Overført annen egenkapital Sum overføringer

19 BALANSE PR 31. DESEMBER Note EIENDELER Finansielle eiendeler 15 Bygninger og andre faste eiendommer Aksjer og andeler i datterselskaper Finansielle anleggsmidler 16 Aksjer Obligasjoner som holdes til forfall Utlån Finansielle omløpsmidler 19 Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Sum finansielle eiendeler Fordringer 21 Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler 22 Varige driftsmidler unntatt bygninger og andre faste eiendommer Bank Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

20 BALANSE PR 31. DESEMBER Note EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital 25 Aksjekapital Overkursfond Innbetalt ikke registrert kapitalforhøyelse Opptjent egenkapital 25 Annen egenkapital Sum egenkapital Kursreguleringsfond Forsikringsmessige avsetninger 27 Premiereserve Tilleggsavsetning Sikkerhetsfondsavsetninger Sum forsikringsmessige avsetninger Avsetning for forpliktelser 28 Avsetning til pensjonsforpliktelser OPF-ansatte Sum avsetning for forpliktelser Gjeld 29 Diverse kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 10. februar 2003 John Giverholt leder Anne Grete Steinkjer Torild Lien Utvik Tor Aamot Kristian Lund Mari Sanden Jan-Edvard Monsrud Marit Kolstad Olaf Gohn adm. direktør

21 20 21 Kontantstrømoppstilling

22 KONTANTSTRØMOPPSTILLING KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Innbetalte premier Utbetalte pensjoner Innbetalte refusjoner Innbetaling av leieinntekter Innbetalinger vedrørende finansielle eiendeler Innbetaling av utbytte Andre utbetalinger vedrørende driften Andre innbetalinger vedrørende driften Økning/reduksjon av kortsiktige fordringer og gjeld Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Utbetaling ved kjøp av bygninger Innbetaling ved salg av bygninger Utbetaling av lån til kunder Innbetaling av lån fra kunder Netto utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler Netto utbetaling ved kjøp av obligasjoner, sertifikater m.v Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Innbetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kasse, bank Beholdning kasse, bank pr Beholdning av bankinnskudd og kontanter pr

23 NOTER TIL REGNSKAP 2003 Selskapet Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) ble stiftet Det nye selskapet er en fortsettelse av driften i Oslo kommunale pensjonskasse (OKP). Alle tall i notene er i hele tusen kroner. 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i henhold til Forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper fastsatt av Finans- og tolldepartementet med hjemmel i lov av nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) 9.1, tredje ledd og god regnskapsskikk. Eiendomsinvesteringer Eiendomsinvesteringene er vurdert/beregnet til virkelig verdi ut fra reglene i 3-14 i forskrift om årsregnskap for forsikringsselskaper. Anleggsaksjer Anleggsaksjer er oppført til anskaffelseskost. Aksjene blir først nedskrevet til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Obligasjoner som holdes til forfall Obligasjonene er anskaffet til varig eie og skal holdes til forfall. Over/underkurs ved anskaffelsen amortiseres over obligasjonens gjenværende løpetid. I resultatregnskapet inngår amortisert beløp som korreksjon til renteinntekten. Pantelån og gjeldsbrevlån med eller uten garanti Utlånene er verdsatt til pålydende med fradrag for uspesifisert avsetning til tap. Inntektsføring av renter i regnskapet stoppes når tapet er konstatert. Provisjoner og gebyrer ved lån inntektsføres ved utbetaling. Finansielle omløpsmidler og kursreguleringsfond Finansielle omløpsmidler føres opp med markedsverdi. Markedsverdi for norske aksjefond og norske obligasjoner tilsvarer ligningskurs per For utenlandske aksjefond og utenlandske obligasjoner er nyttet verdier fastsatt av forvalterne. Endringer i netto urealiserte mer- eller mindreverdier blir resultatført med motpost i kursreguleringsfondet i balansen. Valuta Poster i valuta omregnes etter balansedagens kurs

24 Forsikringsmessige avsetninger Pensjonsordningens ytelser samordnes med folketrygden og gir samlet et brutto pensjonsnivå på 70% for alderspensjon. I tillegg omfatter ordningen uføre-, ektefelle- og barnepensjon. Opptjeningen av pensjonsrettigheter skjer lineært. Dette innebærer at den enkeltes opptjente ytelser utgjør den forholdsmessige del av de ytelser vedkommende vil ha rett til ved fortsatt tjeneste til pensjonsalder. Ordningen er basert på sluttlønnsprinsippet, G-regulering av løpende pensjoner og G-regulering av oppsatte retterigheter. Premiereserven utgjør den forsikringstekniske kontantverdien av pensjonsrettigheter som er opptjent på beregningstidspunktet. Den inkluderer avsetning til administrasjonsreserve. OPF anvender et beregningsgrunnlag med 3% grunnlagsrente og særskilt meldt dødelighets- og uførhetstariff. Gevinster/tap ved salg av aksjer beregnes etter FIFO-metoden (først inn - først ut), mens gevinster/ tap ved salg, innløsning og avdrag av obligasjoner og sertifikater beregnes i forhold til gjennomsnittlig anskaffelseskost. Aksjeutbytte inntektsføres etter kontantprinsippet. Kontantstrømoppstilling Analysen er utarbeidet på grunnlag av Foreløpig Norsk Regnskapsstandard Kontantstrømoppstilling og viser de faktiske inn- og utbetalinger i Skatt Skattekostnad i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Selskapet har netto utsatt skattefordel etter utligning som følge av skattemessig under- Sikkerhetsfondet skal dekke eventuelle ekstraordinære tap ved forsikringsvirksomheten. skudd til fremføring og ubenyttet godtgjørelse til Sikkerhetsfondets størrelse er beregnet etter fremføring. Da det knytter seg usikkerhet til om reglene i egen forskrift til forsikringsvirksomhetsloven, og er i 2003 økt til forskriftens maksimumsav- skattefordelen oppført i selskapets balanse. denne vil bli utnyttet i nærmeste fremtid er ikke setning Inntekts- og kostnadsføringsprinsipper Forfalte premier omfatter alle beløp som er forfalt i løpet av regnskapsåret. Gevinster/tap føres som inntekt/kostnad på realisasjonstidspunktet. Urealiserte gevinster/tap på finansielle omløpsmidler føres som inntekt/kostnad knyttet til 200 finansielle eiendeler 000 og tilbakeføres til/fra kursreguleringsfondet

Innholdsfortegnelse Nøkkeltall

Innholdsfortegnelse Nøkkeltall Innholdsfortegnelse Nøkkeltall Oslo Pensjonsforsikring AS Styret og kontrollkomité Hovedpunkter i 2 Pensjonsforpliktelser Pensjonsforhold Forvaltningen Strategi Etiske retningslinjer Risikostyring Justeringer

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2015 YTD Q1 2014 QTD Q1 2015 QTD Q1 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 389 458 305 466 389 458 305 466 2

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Åmund T. Lunde administrerende direktør 3. august 2009 Hovedpunkter OPF har valgt en investeringsprofil som kan skape gode resultater ved ulike

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal Foreløpig årsresultat for februar 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal Foreløpig årsresultat for februar 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2014. Foreløpig årsresultat for 2014 10. februar 2015 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015 20. august 2015 Gode resultater og sterk soliditet fører til premiereduksjon for kundene i 2016 Konsernresultat på 368 millioner kroner, mot 140

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer