PRE I. Årsrapport SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRE I. Årsrapport 2011. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer 889 059 842"

Transkript

1 PRE I 11 Årsrapport 2011 SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer

2

3 SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Derfor omhandler den første delen av rapporten PRE. Årsberetning, regnskap, kontantstrømoppstilling, noter og revisjonsberetning for SR EiendomsInvest Tyskland I AS følger etter rapporten for PRE. Innhold PRE EiendomsInvest Tyskland AS Leder 4 Årsberetning PRE Resultat og balanse PRE 10 Kontantstrømoppstilling PRE 13 Noter PRE 14 Revisjonsberetning PRE 24 SR EiendomsInvest Tyskland I AS Årsberetning Resultat og balanse 27 Kontantstrømoppstilling 30 Noter 31 Revisjonsberetning 35 EiendomsInvest Tyskland AS Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS SR EiendomsInvest Tyskland I AS Andre aksjonærer 22,7 % 30,2 % 29,3 % 17,8 % Eierandel i PRE PRE EiendomsInvest Tyskland AS ("PRE") PRE Real Estate Deutschland Holding A/S (DK) Eiendommer Eiendommer Eiendommer Eiendommer Eiendommer Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 3

4 Utfordrende år for Europa, men Tyskland holder stand Det politiske og økonomiske makrobildet i Europa har vært preget av stor urolighet det siste året. Gjeldsproblematikken i EU har ført til kraftig renteøkning på enkelte statsobligasjoner og restriktiv utlånsaktivitet fra europeiske banker. Tyskland, Europas største økonomi, kan overordnet sett fremdeles karakteriseres som relativt solid. I motsetning til den øvrige eurosonen forventes det tyske bruttonasjonalproduktet ( BNP ) å få en moderat vekst også i Den tyske BNP-veksten i 2011 endte på prisjusterte 3,0 %. I likhet med 2010 skyldtes majoriteten av denne veksten et økt innenlandsk konsum og investeringer. Til tross for en svekket etterspørsel fra gjeldstyngede EUland var tysk eksport robust også i For første gang ble det eksportert varer og tjenester for mer enn EUR milliarder, og eksportveksten fra 2010 endte på 11,4 %. Import fra utlandet økte med 13,2 % til EUR 902 milliarder, og handelsoverskuddet endte på EUR 158 milliarder. Tysk inflasjon ble 2,3 % i 2011, den største prosentvise veksten på tre år og 0,3 prosentpoeng over målsetningen til den Europeiske Sentralbanken. Inflasjonsveksten kommer hovedsakelig som følge av økte energipriser, som steg 10 % i løpet av Arbeidsledigheten fortsetter å falle Antall tyskere uten arbeid ble ytterligere redusert i løpet av 2011, og endte i desember på justerte 6,8 % eller 2,88 millioner personer. Tallet markerer en ny bunnotering for tysk arbeidsledighet siden gjenforeningen av Øst- og Vest- Tyskland. Gjennomsnittlig antall arbeidsløse personer gjennom 2011 var 2,98 millioner mennesker. Tilliten til videre vekst hentet seg inn igjen mot slutten av året Indeksen til det München-baserte Ifo instituttet har hatt en nedadgående trend i andre halvdel av 2011 som følge av den pågående gjeldsproblematikken i EU, men så en oppgang i desember og ut 1. kvartal Indeksen reflekterer markedssentimentet blant tyske industriledere, og lå i mars 2012 på 109,8 poeng. I desember 2011 var tallet 107,3. ZEW-indeksen, som kartlegger tyske investorers og finansanalytikeres økonomiske sentiment de kommende seks måneder, har i likhet med Ifo-indeksen også sett et kraftig fall i store deler av 2011, men hentet seg inn igjen i løpet av 1. kvartal Sterke tall for tysk industriproduksjon i januar har gitt fornyet tillit blant analytikere og investorer, og konsensus tilsier at indeksens deltagere har tiltro til at økonomiske uroligheter i Europa ikke vil påvirke den økonomiske situasjonen i Tyskland i nevneverdig grad. Indeksen sto i -53,8 poeng ved utgangen av 2011, men har etterfølgende steget med 76,1 poeng og endte i mars 2012 på 22,3 poeng. Utfordrende eiendomsmarked I Tyskland har gjeldsproblematikken i Europa materialisert seg i form av et utfordrende utlånsmarked blant annet for eiendomsinvestorer, og transaksjonsvolumene på tyske eiendomsporteføljer har følgelig falt. Dette gjelder spesielt etterspørselen etter næringseiendom. Transaksjonsvolumene opprettholdes derimot til en viss grad av flere mindre transaksjoner av enkelteiendommer samt håndplukking av attraktive eiendommer i større porteføljer. I tillegg har det forekommet enkelte porteføljesalg til sterkt rabatterte priser hvor kjøper er opportunistiske oppkjøpsfond. Det magre antallet porteføljetransaksjoner skyldes likeledes at pengesterke investorer sitter passive i påvente av en etterlengtet konklusjon på den pågående europeiske statsgjeldskrisen. Investorer med appetitt og kapital til å kjøpe hele eiendomsporteføljer vil i mange tilfeller være pensjonsfond, forsikringsselskaper og andre institusjonelle aktører som enten kjøper eiendom uten lånefinansiering eller som grunnet sin høye grad av risikoaversjon enklere oppnår finansiering. Disse selskapene er således mindre berørt av strengere utlånspolitikk hos tyske banker, men er likeledes tilbakeholdne med å foreta større investeringer i hele eiendomsporteføljer. Porteføljestatus Resultatet av den operasjonelle driften i PRE Eiendoms- Invest Tyskland AS ( PRE ) er tilfredsstillende. Forvalter PRE Management ( Forvalter ) har arbeidet aktivt med oppfølging av leietakere. Porteføljeledigheten lå i desember 2011 på 8 %. Dette er en oppgang på 1 prosentpoeng fra september 2011 og en oppgang på 2,25 prosentpoeng sammenlignet med desember Porteføljens næringseiendommer har en ledighet på 4 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

5 13,5 %. Privatboligsegmentet har en ledighet på 3,8 %, en relativt lav ledighet sammenlignet med geografiske gjennomsnitt. Hovedgrunnen til ledighetsøkningen er utløpte leiekontrakter på porteføljens næringseiendommer. I PREs etablerings fase i 2006 og 2007 ble det inngått en rekke lange leiekontrakter som nå opphører. Forvalter arbeider kontinuerlig med å forlenge leiekontraktene, og har en aktiv dialog med både eksisterende og nye leietakere. I situasjoner med nye leietakere vil det normalt være behov for ulike tilpasninger av arealet til leietakers bruk. Ledigheten på porteføljens næringseiendommer vil således oppleve en midlertidig økning, men Forvalter er i sluttforhandlinger med to større leietakere om kontraktinngåelser i løpet av 2. kvartal Gitt kontraktsignering vil ledigheten falle betraktelig. Boligporteføljen i Köpenick i Berlin ble overdratt til PRE og medinvestorene PRE EiendomsInvest Tyskland II AS og PRE Bolig-Privatisering AS i desember Eiendomsmassen, bestående av 239 eksisterende leiligheter over m 2, skal totalrehabiliteres. I tillegg er det planlagt bygging av 54 nye loftsleiligheter på til sammen m 2. Prosjektet er delt i tre delprosjekter, og seksjonering og salg av leilighetene i første delprosjekt er allerede igangsatt. Prosjektet består av historisk listede bygninger og oppfyller kriteriene som gir tysk sluttinvestor rett til skattemessig fradrag i sin inntekt. I tillegg mottar investor inntekter fra utleie samt en eventuell verdiøkning på leiligheten. Urehabiliterte leiligheter kan videreselges slik de fremstår i dag, og PRE er ikke bundet til en gitt prosjektlevetid. Prosjektet har således ingen innvirkning på levetiden i PRE. Tross et anstrengt og utfordrende lånemarked var Forvalter i 2011 i stand til å reforhandle en låneavtale tilsvarende om lag 60 % av porteføljens totale bankfinansiering, og oppnådde en redusert lånerente sammenlignet med de utløpte låneavtalene. En slik refinansiering hadde vært svært vanskelig å gjennomføre i dagens marked. Forberedelsene mot en realisering / exit av eiendomsporteføljen ble påbegynt allerede i Hovedarbeidet i 2011 innbefattet videre optimering av porteføljen og kartlegging av konkrete alternative exit-strategier. Fokus har vært rettet mot reduksjon av porteføljeledighet, vedlikehold av bygningsmassen, fremforhandling av lengre kommersielle leiekontrakter, løpende kartlegging av potensialet for salg av enkelteiendommer, og samtaler med investorer vedrørende salg av hele eller deler av eiendomsporteføljen. Det har blitt lagt ned mye tid på å lokalisere eiendommer med god beliggenhet og riktig prising, og porteføljen i seg selv anses som attraktiv. Både Forvalter og styret i PRE mener selskapets underliggende verdier har potensial til å oppnå en høyere prising når gjeldsuroen i Europa stilner og eiendoms- og finansieringsmarkedet bedres. Utviklingen i den europeiske økonomien er høyst usikker, men Forvalter har tiltro til at tyske banker vil være i stand til å løse egen gjeldsproblematikk og at det positive momentumet i tysk eksport og forbrukerkonsum vil bidra til å vedlikeholde etterspørselen etter bolig- og næringseiendom. I mellomtiden vil Forvalter fortsette sitt arbeid med porteføljeoptimering og rette alt fokus på exit. Tobias Junge Administrerende direktør, PRE EiendomsInvest Tyskland AS Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 5

6 Årsberetning for 2011 Virksomhetens art Virksomheten i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( Selskapet ) er å kjøpe, drifte og selge eiendom eller andeler i selskaper som eier eiendom. Selskapets investeringer gjøres i Tyskland. Det investeres innen segmentene utleieboliger og næringseiendom. Selskapet har forretningsadresse i Oslo. Konsernet har et 100 % eiet datter selskap i Danmark som eier Selskapets investeringer i Tyskland. Selskapet har en forvaltningsavtale med PRE Management AS ( Forvalter ) for daglig forvaltning av porteføljen. Ved utgangen av året var det gjennomført overtakelser av eiendommer for til sammen EUR 337 mill. (inkl. kjøpskostnader og andre aktiverte kostnader). Porteføljen bestod ved årsskiftet av 141 eiendommer med til sammen m 2 utleie areal. Direkteavkastningen (yield) på gjennomførte transaksjoner basert på kjøpspris og leie ved kjøpstidspunkt er ca. 7,4 %. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2012 og konsernets strategiske planer for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Porteføljestatus Konsernets virksomhet skjer i det tyske eiendomsmarked. Konsernets strategi er gjennom sin virksomhet å erverve, besitte og utvikle verdier i dette markedet. Strategien har vist seg å bidra til verdiskapning i perioden siden oppstart. Den pågående europeiske gjeldskrisen og vedvarende konservative finansieringspolitikk hos tyske banker har hatt en negativ påvirkning på det tyske eiendomsmarkedet. Større porteføljetransaksjoner har det vært få av gjennom 2011 grunnet uteblivende finansieringsvilje blant bankene. Forvalter ser en vedvarende trend for korte og mellomlange leiekontrakter (3-5 år) grunnet usikre prognoser for økonomisk vekst i Europa var året for leiekontraktsforlengelser i Selskapet. Spesielt gjaldt dette eiendommene i Rhine-Main-området, der leiekontraktene på flere større arealer opphørte. Totalt sett opphørte 15,7 % av næringsporteføljens leiekontrakter i Etterspørselen etter lokaler på m 2 var god, etterspørselen på større arealer noe begrenset. Forvalter var i stand til å forlenge eller lokalisere nye leietakere til 14,8 % av den totale næringsporteføljen, men så seg nødt til å redusere leieprisen på enkelte arealer grunnet et stort antall konkurrerende lokaler. Utviklingen innen boligporteføljen forholdt seg stabil gjennom året. Forvalter var i stand til å oppjustere leieprisene på utvalgte arealer i Dresden og Frankfurt. Prisøkningen var betydelig grunnet høye sammenlignbare leiepriser og en inflasjonsrate på 2,3 % per desember Porteføljeledigheten opprettholdt den positive trenden fra 2010 gjennom 1. kvartal 2011, og Forvalter kunne i april rapportere om en prosentvis ledighet på 5,1 % for hele porteføljen. Dette var en av de laveste månedlige ledighetstallene siden etableringen av Selskapet i Grunnet enkelte større næringsarealer der leiekontraktene ikke ble fornyet ble trenden snudd i mai-måned, og ledigheten per utgangen av 2011 endte på 8 %. 6 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

7 Ledigheten på porteføljens næringseiendommer steg fra 5,5 % til 13,5 % i løpet av året, mens boligarealene opplevde en ledighetsreduksjon fra 5,1 % i januar til 3,8 % i desember. Fremtidig utvikling Forvalters målsetning for 2012 vil være å redusere ledigheten på porteføljens næringsareal og å stabilisere den overordnede ledighetsraten. Forvalter er i sluttforhandlinger med to større leietakere om kontraktinngåelser i løpet av 2. kvartal 2012, og gitt kontraktsignering vil ledigheten falle betraktelig. Enkelte eiendomssegmenter rommer et vesentlig antall konkurrenter som vil påvirke leiepriser og kostnader tilknyttet markedsføring, og Forvalter vil således ha mindre innflytelse på leieprisutvikling og markedsføringsutgifter. Videre vil Forvalter rette fokus på omregulering av arealer i områder hvor etterspørselen etter boligeiendom er større en næringseiendom. Forvalter vil også tildele ressurser til løpende kartlegging av boligeiendommer hvor leieprisøkning er mulig. Dette gjelder likeledes de av porteføljens næringseiendommer hvor økte leiepriser vil være gjennomførbart grunnet en stigende konsumprisindeks. Forvalter vil fortsette å implementere tiltak for videre verdivekst på porteføljens eiendommer. Forvalter og styret i Selskapet har arbeidet med realiseringen av Selskapets eiendomsportefølje siden Den pågående europeiske gjeldskrisen har ført til meget begrenset utlånsaktivitet fra tyske banker i 2011 og inn i 2012, og investeringskapasiteten til eiendomsinvestorer er svekket. Det er for tiden langt mellom større porteføljetransaksjoner i det tyske markedet, der unntaket er salg av kriserammede porteføljer til sterkt rabatterte priser. På bakgrunn av et utfordrende markedsklima gikk Forvalter og styret i mai 2012 ut med en anbefaling til Selskapets aksjonærer om en forlengelse av Selskapets levetid. Leietakere, samarbeidspartnere og banker er positive til både porteføljen og forvaltning av denne, noe som skaper et godt fundament for videre utvikling og en vellykket exit. Redegjørelse for årsregnskapet Konsernregnskapet avlegges i euro da konsernets funksjonelle valuta og aktiviteter er i Tyskland. Morselskapets regnskap avlegges i norske kroner. I denne årsberetningen og noter vises derfor morselskapet i NOK og konsernet i EUR. Konsernet Omsetningen i konsernet utgjorde EUR 22,2 mill. Resultatet ble EUR -4,8 mill. Resultatene følger av gjennomføring av Selskapets valgte strategi. Konsernets likviditetsbeholdning var EUR 16,9 mill. per Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Egenkapitalen på balansedagen var EUR 109,1 mill., tilsvarende 32 % av totalkapitalen. Konsernets gjeld består i all hovedsak av gjeld til finansinstitusjoner. Gjelden er sikret med pant i eiendom konsernet eier. Totalkapitalen var ved utgangen av året EUR 340,2 mill., sammenlignet med EUR 352,8 mill. året før. Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 7

8 Morselskapet Morselskapet hadde ikke driftsinntekter i Resultatet på NOK -2,1 mill. skyldes i hovedsak kjøpte tjenester og finanskostnader. Morselskapet hadde på balansedagen en egenkapital på NOK 951,8 mill., tilsvarende 96,7 % av totalkapitalen. Totalkapitalen for morselskapet på balansedagen var NOK 983,8 mill. mot NOK 1.016,8 mill. året før. Finansiell risiko Overordnet om målsetning og strategi Selskapet er eksponert for finansiell risiko på ulike områder. Målsetningen er å redusere den finansielle risiko til ønsket nivå innenfor de forskjellige områdene. Valutarisiko Konsernets operative virksomhet skjer i Tyskland. Nær sagt alle inntekter og kostnader er derfor i euro. Fremmedfinansieringen av virksomheten skjer også i euro. Det element som utsettes for risiko som følge av svingninger i vekslingsforholdet mellom euro/norske kroner er Selskapets egenkapital vurdert på gitte punkter i tid. Denne risikoen har ingen operativ konsekvens, og er ikke dekket ved bruk av sikrings instru menter. Selskapets aksjonærer innehar dermed en valutarisiko med tanke på vurderingen av aksjenes fremtidige verdi. Markedsrisiko Selskapets strategi er i hovedsak å erverve, eie, leie ut og selge sine eiendommer. Strategien spesifiserer fokus mot sentralt lokaliserte bolig- og næringseiendommer av høy kvalitet i byer med et godt markedspotensial. Mer enn 50 % av Tysklands befolkning leier bolig. Etterspørselen er god i dette segmentet, og risikoen dermed liten. På grunn av Selskapets størrelse og strategi utgjør ingen enkeltkunder en stor del av Selskapets inntjening. Risiko som følge av enkeltkunder er dermed liten. Renterisiko Selskapets virksomhet er som angitt i stor grad fremmedfinansiert. Renterisikoen dekkes løpende enten ved inngåelse av låneavtaler med fast rente eller ved rentebytteavtaler og sikring ved derivatstrukturer som gir en forutsigbar rentekostnad. Selskapet har som strategi å dekke opp mot 100 % av sin renterisiko. Endringer i rentenivået kan påvirke fremtidige investeringsmuligheter. Kredittrisiko Med grunnlag i konsernets virksomhet (utleie av fast eiendom) anses risikoen for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser som lav. Likviditetsrisiko Styret vurderer likviditeten i Selskapet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Selskapets virksomhet er likviditetsgenererende og relativt forutsigbar. Arbeidsmiljø og personale Verken Selskapet eller konsernet har ansatte utover daglig leder. Likestilling Både Selskapet og konsernet har som mål å tilstrebe likebehandling. 8 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

9 Miljørapportering Verken Selskapet eller konsernets virksomhet anses å påvirke det ytre miljø. Eierstyring og Selskapets ledelse Styret / Selskapet har implementert interne retningslinjer for investeringer, drift og salg av fast eiendom. De interne retningslinjene stiller også krav til finansiering og utarbeidelse av sensitivitetsanalyser. Oslo, 10. mai 2012 Nils Olav Årseth Sign. Styrets leder Ola Steinar Smeby Sign. Styremedlem Bård Gjertsen Sign. Styremedlem Tobias Junge Sign. Daglig leder Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 9

10 Resultatregnskap PRE EIENDOMSINVEST TYSKLAND AS MORSELSKAP KONSERN Tall i NOK Tall i EUR Noter Driftsinntekter 0 0 Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Avskrivning på driftsmidler Nedskrivning på driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Annen finansinntekt Rentekostnader konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skatt Skatt på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Overføringer Avsatt til utbytte Overført fra annen innskutt egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer 8 10 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

11 Balanse PRE EIENDOMSINVEST TYSKLAND AS MORSELSKAP ANLEGGSMIDLER KONSERN Tall i NOK Tall i EUR EIENDELER Noter Immaterielle eiendeler 0 0 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 0 0 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 6, Inventar, kontormaskiner, og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investering i datterselskaper Lån til tilknyttet virksomhet Andre investeringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer 0 0 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 11

12 MORSELSKAP KONSERN Tall i NOK Tall i EUR EGENKAPITAL Noter Innskutt egenkapital Aksjekapital 8, Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Annen langsiktig gjeld 0 0 Lån fra kredittinstitusjoner 6, Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Avsatt utbytte Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 10. mai 2012 Nils Olav Årseth Sign. Styrets leder Ola Steinar Smeby Sign. Styremedlem Bård Gjertsen Sign. Styremedlem Tobias Junge Sign. Daglig leder 12 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

13 Kontantstrømoppstilling PRE EIENDOMSINVEST TYSKLAND AS MORSELSKAP KONSERN Tall i NOK Tall i EUR Noter Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Nedskrivning på driftsmidler Betalte skatter Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld / Forskudd til leverandører Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter A Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 0 0 Investeringer i tomter, bygninger o.a. driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler 42 0 Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter B Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 0 0 Lån til tilknyttet virksomhet Lån fra kredittinstitusjoner Utbetaling innskutt kapital / utbytte Endring som følge av omregningsdifferanser Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter C Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter A+B+C Beholdning av kontanter og kontantekv. ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekv ved periodens slutt Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 13

14 Noter til regnskapet 2011 PRE EIENDOMSINVEST TYSKLAND AS Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og utarbeidet etter norske regnskaps standarder og god regnskapsskikk i Norge. Konsernregnskapet avlegges i euro da konsernets funksjonelle valuta og aktiviteter er i Tyskland. Anvendte regnskapsprinsipper i utenlandsk datterselskap er samtidig omarbeidet til god regnskapsskikk i Norge. Det vises til note 3 for ytterligere informasjon om selskapene i konsernet. Inntektsføringsprinsipp Leieinntektene i datterselskapene inntektsføres fortløpende for perioden de gjelder. Eventuelt utbytte/utdeling fra datterselskap inntektsføres i samme periode som det avsettes i datterselskapene i den grad utbyttet representerer utdeling av opptjente resultater i eierperioden. I motsatt fall blir utbytte/utdeling bokført som reduksjon av anskaffelseskost på aksjene. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetningen til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Skatt Skatt kostnadsføres når den påløper dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, som konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt oppstår er ulike periodiseringer av det regnskaps messige og det skattemessige resultat. Konsern Investeringer i datterselskaper er i selskapsregnskapet vurdert etter kostmetoden. Datterselskapet er konsolidert inn i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Nærstående Nærstående parter utgjøres av morselskap, datterselskap og PRE Management AS. PRE Management AS har inngått avtale om forvaltning av selskapene i konsernet. Transaksjoner mellom selskapene gjennomføres etter armlengdes priser. Transaksjoner mellom morselskap og datterselskap gjelder i all hovedsak renter på mellomværende. 14 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

15 Valuta Konsernets funksjonelle valuta er EUR. Selskapet rapporterer derfor konserntall i EUR. Årsregnskapet for konsernet legges frem i EUR. For NOK-poster i konsernregnskapet er for balanseposter benyttet valutakurs 7,7540 NOK/EUR, per , og for resultatposter er det benyttet 7,7931 NOK/EUR, snittkurs for Omregningsdifferanser er ført direkte mot egenkapitalen. Kontantstrømoppstilling Selskapet har valgt å sette opp kontantstrømoppstillingen basert på den indirekte metoden. Note 2 Operasjonell og finansiell risiko Konsernets aktiviteter medfører ulik finansiell risiko. Operasjonell risiko er relatert til byggenes kvalitet, samt drift av byggene. Finansiell risiko er relatert til rentekostnad, leieinntekters stabilitet og forutsigbarhet, samt konsernets likviditet og finansielle fleksibilitet. Konsernets overordnede risikostyringsplan fokuserer på kapitalmarkedenes uforutsigbarhet og forsøker å minimalisere de potensielle negative effektene på konsernets finansielle resultater. Operasjonell risiko Konsernets eiendommer er driftet av profesjonelle eiendomsforvaltere med et klart skriftlig mandat om å engasjere nødvendig kompetanse og ressurser for å overholde lovmessige standarder. Konsernet har inngått forsikringspoliser som dekker uforutsett fysisk skade på, eller tap av, forsikret eiendom som oppstår grunnet farer som brann, vannskade, storm. Forsikringsordninger er inngått med anerkjente forsikringsselskaper. Finansiell risiko Finansiell risiko er relatert til rentekostnad, leieinntekters stabilitet og forutsigbarhet, samt selskapets likviditet og finansielle fleksibilitet. Finansieringskostnad renterisiko Konsernet er eksponert for markedsrisiko relatert til renteendringer, gitt at det foreligger lån med flytende rente. Ved utgangen av 2011 var 100 % av den totale gjelden rentesikret. Ved sikring av fremtidige rentekostnader, hvor sikringsinstrumentene skal sikre variasjoner i fremtidige kontantstrømmer, bokføres ikke sikringsinstrumentet i balansen så lenge sikringen er vurdert til å være effektiv. Alle rentesikringsavtalene løper i hele låneperioden. Vektet gjennomsnittlig løpetid for den rentebærende gjeld var den ,7 år. På grunn av fallende markedsrente hadde konsernet ved årsskiftet et latent tap på rentesikringsavtaler på til sammen EUR 5,6 mill. Rentetap føres løpende ved realisasjon. Leieinntekters stabilitet og forutsigbarhet Leieinntekter er eksponert for endringer i markedsleie, samt kredittrisiko. Markedet Konsernet ønsker langsiktige leieavtaler. Leietakerne skal hovedsaklig være store, solide selskaper og offentlige leietakere for å redusere risikoen knyttet til leiekontraktene. Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på leiekontraktene for næringseiendom er 3,9 år. Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 15

16 Inflasjon Majoriteten av leiekontraktene blir KPI-justert, slik at selskapet kan justere leien i samsvar med utvikling i prisutviklingen. Selskapet ønsker å sikre slik regulering i alle fremtidige leiekontrakter. Valutarisiko Konsernet har rentebærende gjeld i euro. Alle leieinntekter er imidlertid også i euro og gir sikring av valutarisiko. Valutarisikoen er derimot knyttet til det tidspunktet når eiendommene selges og kapitalen skal flyttes tilbake til Norge (EUR veksles til NOK). Valutarisikoen ligger da hos aksjonærene og ikke hos konsernet. Note 3 - Datterselskaper / konsern Konsernet består av følgende selskaper: PRE EiendomsInvest Tyskland AS (mor) og det utenlandske datterselskapet som følger: Land Eierandel/ stemmeandel PRE Real Estate Deutschland Holding A/S Danmark 100% PRE Real Estate Deutschland Holding A/S har igjen følgende datterselskaper som er konsolidert inn i Selskapet: Land Eierandel/ stemmeandel PRE Real Estate Deutschland 1 ApS Danmark 100% PRE Real Estate Deutschland 2 ApS Danmark 100% PRE Real Estate Deutschland 3 ApS Danmark 100% PRE Real Estate Deutschland 4 ApS Danmark 100% PRE Real Estate Deutschland 5 ApS Danmark 100% PRE Real Estate Deutschland 6 ApS Danmark 100% PRE Real Estate Deutschland 7 ApS Danmark 100% PRE Real Estate Deutschland 8 ApS Danmark 100% PRE Real Estate Deutschland 9 ApS Danmark 100% PRE Real Estate Deutschland 10 ApS Danmark 100% PRE Real Estate Deutschland 11 ApS Danmark 100% PRE Real Estate Deutschland 12 ApS Danmark 100% PRE Real Estate Deutschland 13 ApS Danmark 100% PRE Real Estate Deutschland 14 ApS Danmark 100% PRE Real Estate Deutschland 15 ApS Danmark 100% PRE Real Estate Deutschland 16 ApS Danmark 100% PRE Real Estate Deutschland 17 ApS Danmark 100% PRE Real Estate Deutschland 18 ApS Danmark 100% PRE Real Estate Deutschland 19 ApS Danmark 100% PRE Real Estate Deutschland 20 ApS Danmark 100% PRE EiendomsInvest Tyskland AS har som eneste formål å investere i fast eiendom i Tyskland gjennom sitt datterselskap i Danmark. Selskapene i Danmark investerer i og utvikler eiendommer for salg/ utleie i Tyskland. 16 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

17 Mellomværende konsern Tall i NOK Gjeld til datter inkl. renter PRE Real Estate Deutschland Holding A/S 640 Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån ansatte, m.m. Tobias Junge er daglig leder for Selskapet. Selskapets daglig leder mottar ikke lønn fra Selskapet og kommer derfor ikke inn under kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har utover dette ingen andre ansatte. Daglig leder eller styremedlemmer har ikke avtale om pensjon, sluttvederlag, bonus, opsjoner eller lignende. Det er for selskapet avsatt honorarer til styret på til sammen NOK for Beløpet fremkommer på følgende måte: Styrets formann mottar fra selskapet NOK i godtgjøring for De øvrige styremedlemmene mottar NOK hver. I tillegg er det foretatt en avsetning på NOK i styrehonorar til styrets formann for styrearbeider utført i PRE Real Estate Deutschland Holding A/S (100 % eid datterselskap i Danmark) for Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør NOK inkl. mva., herav NOK i annen bistand. Konsernet Konsernet har ingen ansatte og kommer ikke inn under kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør EUR inkl. mva., herav EUR i annen bistand. Note 5 - Andre driftskostnader Konsernet Tall i NOK Vedlikeholdskostnader Forvaltnings-, forretnings-, revisjon og andre honorarer Juridisk bistand Eiendomstaksering Andre driftskostnader Totalt Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 17

18 Note 6 - Varige driftsmidler Morselskapet har ingen varige driftsmidler. Konsernet: Tall i NOK Inventar o.a. utstyr Tomter Bygninger Totalt Anskaffelseskost Korreksjon av klassifiseringsfeil fra tidligere år Tilgang Avgang Anskaffelseskost Avskrivninger pr Årets nedskrivninger Årets avskrivninger Balanseført verdi pr Økonomisk levetid 3-5 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Alle eiendommer bygd før 1925 avskrives med 2,5 % pr. år. Alle eiendommer bygd etter 1925 avskrives med 2 % pr. år. Alle forretningseiendommer bygd etter mars 1985 avskrives med 3 % pr. år. I løpet av 2011 ble det ikke overtatt nye eiendommer. Det ble derfor ikke utbetalt noe transaksjonshonorarer i Note 7 - Skatter Årets skattekostnad fremkommer slik: Tall i NOK Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Utsatt skatt 0 0 Skattekostnad ordinært resultat 0 0 Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Tall i NOK Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller 27 5 Endring midlertidige forskjeller 0 0 Grunnlag betalbar skatt Skatt 0 0 Betalbar skatt på årets resultat Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

19 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Tall i NOK Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Sum betalbar skatt 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes: Tall i NOK Fremførbart underskudd Sum Utsatt skatt/skattefordel Da det er usikkert om Selskapet får benyttet seg av den utsatte skattefordelen, har en valgt ikke å bokføre denne. Konsernet: Konsernet er ikke eget skattesubjekt, og det er derfor valgt og ikke vise en spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag. Konsernets utsatte skattefordel stammer fra utsatt skattefordel i datterselskapene på EUR 2,24 mill. Årets skattekostnad rapportert for konsernet utgjøres av følgende: Tall i NOK Beregnet betalbar skatt norsk virksomhet 0 0 Endring utsatt skatt/skattefordel norsk virksomhet 0 0 Beregnet betalbar skatt utenlandsk virksomhet Endring utsatt skatt/skattefordel utenlandsk virksomhet Konsernets skattekostnad Note 8 - Egenkapital Aksjekapital og annen egenkapital Tall i NOK Aksjekapital Overkurs fond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Egenkapital Utdeling innskutt kapital Årets resultat Egenkapital Sum Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 19

20 Konsernet: Aksjekapital og annen egenkapital Tall i NOK Aksjekapital Overkurs fond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Egenkapital Utdeling innskutt kapital Omregningsdifferanser Årets resultat Egenkapital Sum Note 9 - Aksjekapital, aksjonærinformasjon, eierstruktur og nærstående parter Aksjekapitalen pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer , Eierstruktur: De 20 største aksjonærene / over 1 % eierandel i morselskapet pr var: Ordinære aksjer Stemme-/ eierandel Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS ,18 % SR EiendomsInvest Tyskland I AS ,27 % EiendomsInvest Tyskland AS ,71 % Kanuto Holding AS ,44 % Opplysningsvesenets Fond ,30 % Syd Property AS ,83 % Hathon Holding AS ,30 % Sum antall aksjer ,03 % Hver aksje gir samme rett i selskapet. Aksjonærer i selskapets styre: Følgende styremedlemmer er aksjonærer direkte eller indirekte i selskapet: Navn Rolle Antall aksjer Bård Gjertsen 1) Styremedlem Ola Smeby 2) Styremedlem ) Bård Gjertsen er indirekte aksjonær via selskapet Syd Property AS 2) Ola Smeby er indirekte aksjonær via selskapet Forenede Forvaltning AS 20 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

21 Eierne av PRE Management AS eier indirekte et ubetydelig antall aksjer i selskapet. PRE EiendomsInvest Tyskland AS har inngått avtale med PRE Management AS om forvaltning av selskapene i konsernet. Samlet honorar for utførte tjenester i 2011 utgjør EUR 1,8 mill. Note 10 Fordringer Andre fordringer Konsernet: Langsiktige fordringer Tall i NOK Lån til tilknyttet selskap Kortsiktige fordringer Tall i NOK Aktiverte kostnader (periodisering) Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Totalt Note 11 Bankinnskudd Tall i NOK Total likviditetsbeholdning pr Herav bundne bankinnskudd 0 0 Konsernet: Tall i NOK Total likviditetsbeholdning pr Herav bundne bankinnskudd (depositum) Note 12 Inntekter Alle konsernets inntekter knytter seg til utleie av eiendom og er opptjent i Tyskland. Virksomhetsområdene for inntektene er utleie av privatboliger, forretningslokaler og parkering. Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 21

22 Note 13 Finansinntekter og kostnader Finansinntekter Tall i NOK Renteinntekter Agio Totalt Finanskostnader Tall i NOK Rentekostnader Disagio Totalt Konsern Finansinntekter Tall i NOK Renteinntekter Agio Andre finansinntekter 39 0 Totalt Finanskostnader Tall i NOK Rentekostnader Finansieringskostnader Andre finanskostnader Totalt Note 14 Store enkelttransaksjoner Det har ikke vært gjennomført emisjoner eller noen annen form for kapitalinnhenting i løpet av Det er ikke overtatt eiendommer i løpet av Total eiendoms masse utgjør ved årsskifte EUR 237,3 mill. før akkumulerte avskrivninger. Eiendomsmassen fordelte seg pr på kommersiell- og boligeiendommer i forholdet 42 % / 58 % (basert på m 2 ). I løpet av 2011 etablerte PRE EiendomsInvest Tyskland AS i samarbeid med PRE EiendomsInvest Tyskland II AS og PRE Bolig-Privatisering AS selskapet PRE Mittelheide GmbH. PRE EiendomsInvest Tyskland AS sin eierandel i selskapet var på 43,7 % per Innbetalt egenkapital i selskapet utgjorde EUR I tillegg har PRE EiendomsInvest Tyskland AS gitt et lån til PRE Mittelheide GmbH på EUR 4,8 mill. 22 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

23 Note 15 Gjeld Langsiktig gjeld Konsern Ervervede eiendommer finansieres med egenkapital og banklån. Låneavtaler med en begrenset løpetid har i gjennomsnitt en gjenværende løpetid på 3,7 år. Alle banklån er sikret gjennom pant i eiendommene. Kjøpspris for pantsatte eiendeler er EUR 314,6 mill. Forfallsoversikt langsiktig gjeld Tall i NOK Mellom 1 3 år Mellom 4 5 år Over 5 år Totalt Enkelte datterselskap er i brudd med sine lånebetingelser pr Selskapet er i forhandlinger med noen av leietakerne om forlengelser og utvidelse av eksisterende avtaler. Selskapet forventer derfor ikke å være i brudd med lånebetingelsene om noen måneder. Annen kortsiktig gjeld Konsern Tall i NOK Depositum leietakere Avsatte rentekostnader Annen kortsiktig gjeld Totalt Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 23

24 24 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

25 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 25

26 Årsberetning for 2011 SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND I AS Virksomheten til SR EiendomsInvest Tyskland I AS er å investere i selskapet PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). PRE har som eneste formål å kjøpe, eie og selge eiendom eller andeler i selskaper som eier eiendom i Tyskland. PRE har en forvaltningsavtale med PRE Management AS for daglig forvaltning av porteføljen. Ved utgangen av året bestod porteføljen av boligenheter, 360 næringsenheter og parkeringsplasser til en samlet kjøpspris inkludert transaksjonskostnader på ca. EUR 337 millioner. Samlet utleieareal var m 2. I tillegg har PRE en økonomisk eierinteresse på 46 % av PRE Mittelheide GmbH, et eiendomsselskap bestående av 239 boligenheter til en kjøpspris inkludert transaksjonskostnader på EUR 9,9 millioner. Samlet areal er m 2. Øvrige parter med økonomisk eierinteresse i PRE Mittelheide GmbH er PRE EiendomsInvest Tyskland II AS (46 %) og PRE Bolig-Privatisering AS (8 %). Selskapet eide per 31. desember aksjer i PRE EiendomsInvest Tyskland AS, tilsvarende 29,27 % av aksjekapitalen. Selskapet har per balansedagen ikke generert inntekter i 2011 utover renteinntekter. Utbyttet som Selskapet utdelte til aksjonærene i 2011 ble gjort som utdeling fra nedsatt overkursfond. Selskapets likviditetssituasjon anses som tilfredsstillende. Selskapets forretningsadresse er i Oslo. Selskapet har ingen ansatte og styret består av tre menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for likestilling eller arbeidsmiljøet. Selskapets bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. I samsvar med regnskapslovens 3 3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt dift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Etter Styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse, med tilhørende noter fyldestgjørende informasjon om driften av selskapet ved årsskiftet. Oslo, 22. mai 2012 Rolf Karsten Smith Sign. Styrets leder Ole Kristian Rugland Sign. Styremedlem Morten Solum Mathiesen Sign. Styremedlem 26 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

27 Resultatregnskap SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND I AS Tall i NOK NOTE DRIFTSKOSTNADER Andre driftskostnader 1, SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Renteinntekter RESULTAT AV FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Skatter på ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsatt til utbytte Overført fra annen innskutt egenkapital SUM OVERFØRINGER Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 27

28 Balanse SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND I AS Tall i NOK EIENDELER NOTE ANLEGGSMIDLER Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter, o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

29 Balanse SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND I AS Tall i NOK EGENKAPITAL OG GJELD NOTE EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital 3, SUM EGENKAPITAL GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 22. mai 2012 Rolf Karsten Smith Sign. Styrets leder Morten Solum Mathiesen Sign. Styremedlem Ole Kristian Rugland Sign. Styremedlem Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 29

30 Kontantstrømoppstilling SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND I AS Tall i NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter A Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Tilbakebetaling av innbetalt kapital Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter B Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalt utbytte Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter C Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter A+B+C Beholdning av kontanter og kontantekv. ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekv. ved periodens slutt Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

31 Noter til regnskapet 2011 SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND I AS Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Selskapet har valgt å ikke balanseføre en eventuell utsatt skattefordel da det er usikkert om selskapet vil ha anledning til å benytte seg av denne. Inntekter Selskapets inntekter knytter seg til avkastning på investeringen i aksjer og renteinntekter på bankinnskudd. Mottatt utbytte fra investeringen inntektsføres i samme periode som utbetaling skjer, dersom utbyttet representerer opptjent inntekt. Renteinntekter inntektsføres etter hvert som de påløper. Investering i aksjer Investering i aksjer vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, m.v. Selskapet har ingen ansatte og det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 31

32 Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør NOK inkl. mva., herav ingen honorar for andre tjenster. Note 2 Bankinnskudd, kontanter, o.l. Total likviditetsbeholdning pr : Herav bundne bankinnskudd: 0 Selskapet har ingen forpliktelser som skal føres til bundne bankinnskudd pr Note 3 Egenkapital Overkurs- Annen Aksjekapital fond innskutt EK Sum Årets endring i egenkapital Egenkapital 1. januar Utbetalt annen innskutt EK Avsatt utdeling av innskutt EK Årsresultat Egenkapital Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer , Eierstruktur: De 10 største aksjonærene i selskapet pr var : Ord. aksjer Stemme-/ eierandel Peba AS ,8 % Nordpolen Invest AS ,4 % Bank 1 Oslo Akershus Operations / EQ-Trad ,3 % Mirjam Lise Rettedal ,3 % Henning Sørensen ,3 % Sparebank1 SR-Bank ,2 % Lars Åsulv Thorsland ,8 % Helga Styve ,7 % Andrew Green ,7 % Artel Invest AS ,7 % Totalt antall aksjer ,2 % 32 Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

33 Note 5 Investeringer Selskapets formål er å eie aksjer i PRE Eiendomsinvest Tyskland AS. Investering i aksjer og andeler i balansen knytter seg i sin helhet til kjøp av aksjer i PRE Eiendomsinvest Tyskland AS. Eierandel Resultat 2011 Egenkapital Bokført verdi Kostpris 100 % PRE EIT AS 29,3 % Forretningssted: Oslo Note 6 Skatt Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Brutto endring utsatt skatt 0 0 Skattekostnad ordinært resultat 0 0 Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller 0 0 Endring midlertidige forskjeller 0 0 Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28 % 0 0 Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Sum betalbar skatt 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Endring Forskjeller som utlignes: Fremførbart underskudd Sum Utsatt skatt/skattefordel Selskapet har valgt ikke å bokføre utsatt skattefordel jf. Regnskapsloven 4-1 andre ledd. Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS 33

34 Note 7 Annen driftskostnad Poster under annen driftskostnad i årsregnskapet fordeler seg slik: Revisjonshonorar Honorar til VPS Forretningsførerhonorar Løpende honorar til distributør Trykksaker og kopiering Sum annen driftskostnad Årsrapport SR Eiendomsinvest Tyskland I AS

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

PRE II. Årsrapport 2011. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 169

PRE II. Årsrapport 2011. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 169 PRE II 11 Årsrapport 2011 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 169 Innhold PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Leder 4 Årsberetning 2011 6 Resultat og balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

PRE I. Årsrapport 2009. EiendomsInvest Tyskland AS Organisasjonsnummer 990 222 835

PRE I. Årsrapport 2009. EiendomsInvest Tyskland AS Organisasjonsnummer 990 222 835 PRE I Årsrapport 2009 EiendomsInvest Tyskland AS Organisasjonsnummer 990 222 835 09 EiendomsInvest Tyskland AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE

Detaljer

Årsrapport 2011 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2011 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2011 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 11 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 10 Årsrapport 2010 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China & Asia Private Equity AS Årsberetning 2010 6 Regnskap 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

PRE II. Årsrapport 2007. EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142

PRE II. Årsrapport 2007. EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Årsrapport 2007 EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 07 EiendomsInvest Tyskland II AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

PRE I. Årsrapport 2008. PRE EiendomsInvest Tyskland AS Organisasjonsnummer 990 229 708

PRE I. Årsrapport 2008. PRE EiendomsInvest Tyskland AS Organisasjonsnummer 990 229 708 PRE I Årsrapport 2008 PRE EiendomsInvest Tyskland AS Organisasjonsnummer 990 229 708 08 Innhold Leder 3 Årsberetning 2008 4 Regnskap 7 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Revisjonsberetning 19 2 Årsrapport

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

PRE I. Årsrapport 2008. EiendomsInvest Tyskland AS Organisasjonsnummer 990 222 835

PRE I. Årsrapport 2008. EiendomsInvest Tyskland AS Organisasjonsnummer 990 222 835 PRE I Årsrapport 2008 EiendomsInvest Tyskland AS Organisasjonsnummer 990 222 835 08 EiendomsInvest Tyskland AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

PRE I. Årsrapport 2012. Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer 990 222 800

PRE I. Årsrapport 2012. Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer 990 222 800 PRE I 12 Årsrapport 2012 Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer 990 222 800 Optimum EiendomsInvest Tyskland I AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

PRE I. Årsrapport 2012. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer 889 059 842

PRE I. Årsrapport 2012. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer 889 059 842 PRE I 12 Årsrapport 2012 SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer 889 059 842 SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 992 056 428

Årsrapport 2012 PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 992 056 428 PRE II Årsrapport 2012 SR EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 12 SR EiendomsInvest Tyskland II AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2012 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 12 Innhold PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Leder 4 Årsberetning 2012 6 Resultat og balanse 8 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2012 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 12 Årsrapport 2012 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 4 Årsberetning 2012 5 Resultat og balanse 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsrapport 2013 London Opportunities AS

Årsrapport 2013 London Opportunities AS Årsrapport 2013 London Opportunities AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13 Årsrapport 2013,

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsrapport 2014 US Recovery AS

Årsrapport 2014 US Recovery AS Årsrapport 2014 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2014, US Recovery

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsrapport 2013 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2013 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 13 Årsrapport 2013 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 5 Årsberetning 2013 6 Resultat og balanse 7

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Dagsorden * * * * * Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS

Dagsorden * * * * * Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS 16. juni 2011 Aksjeeierne i Optimum Skipsinvest I AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer