Bonden.s krise~ SNO. Hefer.at. Ingeniørsale):l. Jeg Qar talt i Oslo to - tre ganger før og har hatt den ære å

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bonden.s krise~ SNO. Hefer.at. Ingeniørsale):l. Jeg Qar talt i Oslo to - tre ganger før og har hatt den ære å"

Transkript

1 .. 1 l,. «'sn t J ~ u I <) :: ~,')..._..' (j i " / '- Foredrags serien "DEN NYE TID Il. 40 foredrag. '. Bonden.s krise~ Hefer.at ~ r. sakfører Olav Liens foredrag torsdag den SL)' j anul:l,r 1934 i Godtfolkl av Ingeniørsale):l. Jeg Qar talt i Oslo to - tre ganger før og har hatt den ære å!.j.i skamløiet av den såkalte hederlige presse. Derfor vil Jeg til å begynne med gjøre opmerksom på at det jeg skal tale om er en skildring av den mentalitet som rår blant bønderne, blant bygdefolket, en skildring av den skrekkelige tilstand som hersker der~ Jeg blev for et år siden bedt om å tale i studentersamfundet og ~eg' gjorde d~t. Allikevel oplevde jeg at den politiske visergutt som representerte Fedrelandslaget kom der og sa:vel, han skulde tale om krisen, men han nevnte ikke en eneste utvei. - Jeg skulde ikke nevne noen utvei. Jee.. ulde skildre det som jeg fra min virksomhet både som sakfører og som krisehjelpsleder hadde å fortelle, og det er, :t jeg skal gjøre her. historie~ Men før jeg begynner på den egentlige opgave, vil jeg først ta litt De som kjenner den vil vite at bønderne i dette land flere ganger har gjort oprør. Husker De mennene på oplandene i 1508? De slo ihjel to danske. futer og jaget dem fordi de påla dem urettferdig~ skatter og vilde ta fra dem det som var odels~ og fedrenejorden. De blev dømt av sin samtid, idet de.bley kuet av kronprins Kristian, den senere kong Kristian II~ IIøvdingene blev henrett~t og deres hoder satt på staker på Akershus festning~

2 ~. - ~"'8n nut:iden og eftertiden roser disse bønder.. De hadde t'ors"jart det som "Jnr Deres og det norske rikes jord. I 'relemark, i min egen fødebygd, sendte Kristian IV, som grunnla. denne by og kalte den Kristiania, tyske o<~ danske bergmenn, som skrev ut skatter og påla bønderne arbeidsplikt~ De vilde ikke finne sig i det og jaget tyskerne og danskene avgårde, og Fetor Hansen Litle, høvedsmannen på Akershus sendte en bær til Telemark. 6 mann blev drept, deriblant en av mine forfedre, og på hver gård i fylket måtte man betale mulkt. Det var i for det~ Historien roser dem De forstod å verne det som var norsk mot det som var utenlansk, mot overgrep, der overgrep iklw hørte hjemme. Jeg kan nevne Hallvard Grå topp fra Drangedal som dro med sin hær mot Oslo. Det var atter ove.;:-,~ grep.den norske bondestand settes i slavekår. Det var det de reiste sig imot. Jeg kan nevne Kristian Lofthus fl'a Aust-Agder, han som bonaestanden reiste bauta for i Agder i De hedret ham og han står i den ~orstg soga~ som er folkeskolens lærebok, omtalt som en helgen, ved si:jcm av Hans Niolsen Hauge og Marthin Luther, men han døde på Akershus i Han hadde lenker omkring armer og ben og satt der som Nordens farligste fange. Da en av våre berømte jurister som ung student besøkte team i fengselet, ristet gamle Kristian Lofthus på de rustne kjettingene og sa: Slik behandler de en mann som bare vilde Norges frihet~ Jeg vil be mine damer og herrer å holde sig dette for øie når De leser referatene i Aftenposten, som nu kanskje går Arbeiderbladet en høi gang i å skrive det som ikke er sant. Det som er bondens krise kan man kanskje si er ikke så farlig. Nu skal vi huske på den bondetradisjon vi har i dette land. Det første vi kjenner er Gulatingsloven som instituerte en særskilt rel~ for bonden, en familierett, Odelsretten, åsetesretten. Det blev ikke gjort fq~ å ophø1e dan enkelte i ndglsstanuen~ skjønt adel er det samme ord som odel, men det som ligger til grunn for odelsloven er den samfundsmessigo betraktning at jordbruket il{ke er en virksomhot som kdstet>

3 3. så mgget av sig. Vi kun ilcko driv o jord bruk og bli rike på [.I.l'. Don som arbeider med jorden må arbeide på lang sikt. Han må bryte og rydde og 5jøre dagsv\jrl{ som hun ko.nskje ikko får lønn for på [lj.~1 ja kanskje ikke i sin tid. Men han gjør det jj;:ke med mindre han vet at det kommer ham eller hans slekt til godeo Derfor er odglsloven en o.nalogi O.v det som omhandler dot jødiske samfund.. I 3e Mosebok, 25 kap. vil mnn finng det, men det er selvfølgelig for jøder og ikko for Gojim~ Magnus Lagabøter syntc3s UrKo odu1s10ven var bondevennlig nok og forandret den i 1274 derhon at taksten skulde avsies av 6 menn og fristen for å søke på odel skulda være 60 år~ Så kom dansketiden med danske embedsmenn og danske futer og bønderne blev ilagt de vanvittigste skatter og mulkter for at man skulde få tatt jordon fra dem, men det strandet på at bønderne tok gårdene tilbake på. odel. på hyldingst.ingot på. Akorshus i 15'18 foreslo de danske embedsmenn å opheve odelsloven, for det var ikko adgang til å oprette ndolsgods her i lo.ndet, fordi bøndorne tok igjen jorden på odel.. Forsamlingen på Akershus gikk med på det, men det strandet på dan danske konge og Danmarks Riges råd, ifølge Tarangors rettshistorie. Dot var nltså Danmarks Riges råd og hans majestet kongen som berget odolsloven i ~548. GeneralprokurØren i Eristienia foreslo i 1790-årene å opheve odolsloven "formedelst de mange prosesseril, som eftor generalprouratø rdl ;"; mening forarmet bondestanden. Forsla[~nt bh,;v forelagt o.mtmcnnone og sorenskriverne til uttalelse. Halvpnrton av disse stemte for odelsrettens ophcvelse, mgn nu som i 1548 strandet det på Danmnrks Riges råd, som uttalte at det ikko våget å opheve odelsretten fordi det forutså bonderevolusjon dersom det skjedde. Eidsvoldforsamlingen i 1814, som mnn synes så godt rnn, hadde odelsloven til behgndling og sorenskriver Koren foreslo at odelsloven skulde sottos igrunnlovon. J,;g si topox' forc.rboiderno til Grunnlovons

4 40 Il Faller den støtte bort som odelsretten er og nogle ufrugtbare for Landmanden elendigheds Aar indtræffe og i samme tid fri Skibsfart haves... da bliver den gunstigste Tid for de store Købwcnd samt GOds-Skogbrugs,. og Værkseiere at berige sig, og da vil alt Landet snart være i nogle faa enkel te riges H22nder. Og se hvor nu ædle Bønder vil do fra et høimodigt og ædelt Folk nedsynke til hine vornede og russiske Slaver og med deres SkjC2bne arve deres slaviske Aande ll Husk på det,mlne damer og herrer~ "deres slaijiske ånd''! D3t er ikke nok med at de dreper dem som sliter,men de dreper noget mere ijod å gjøre bonden til slaijo p de dreper det S~~ kan bære nasjonen oppe, og iallfall skulde de som er fra byene huske på at efter ijår forfatning er de+ 0,/3 aij de herrer som sitter i Stortinget og tuller som ijelges fra landet~ '; forstår å fore bådo høns.. griser og kveg,men de burde jo forstå å behandlij stemmekvego Det forstår Folkots Huso Advokat Hjort sa i sitt foredrag i Statsøkonomisk Forening 4~ "I alle land som bygger på den samfundsordning som onnu gjelder i Norge har man da også forstått betydningen aij å ha en fri og økonomisk uavhengig bondestand o Jordbruket har ijært betegnet som modernæringen og bondestanden som margen i folket. Få steder har man imidlertid forsøkt å nå dette mål ad lovgivningens ijei så bevisst som skjedd her i landet. Den absolutte motsetning til dette vårt syn på hvordan bondens stilling bør være i et land finner vi i den jordpolitikk som er ført i Russland under Stalins ledelseq I sin bok om Stalin fremhever Stephen Graham at Stalin hurtig blev klar OiJer at en uavhengig bondestand ijildo ijære en stadig fare for en ijellykket gjennemførelso aij den kommunistiske samfundsordningo For å undgå denne fare har han planmessig slått im1 på on jordbrukspolitik som bevisst tar sikte på å proletarisere bønderne og gjøt'e j ordbrukel'~,'f' til en slags kornfabrikk og bønderne til lønnsarbeicere i ;'110 Det er ingen tijil om at disse Stalins forholdsregle~ er helt logiske og nødvendige ut fra det samfundssyn han har;men omijendt må det da ij8re sikkert at en bondestand som er i økonomiske ijanskeligheter innebærer en fare for et samfund som er bygget på de prinsipper som gjelder her i landet. Til tross for at vår lovgivning og endog grunnloijen har forsøkt å gjøre bondestanden i landet interessert, er målet ikke blitt nådd. De økonomiske forhold og den økonomiske politikk som har vært ført her i landet synes nemlig de facto stor utstrekning å hitføre hijad Stalin de jura har gjort i Russland. ff Det er ført en pengepolitikk som har vært ruinerende for en

5 5. stor del a~ landet~ Man kan si at det rammbr vol andre enn bønder. Ja, det gjør det. Det rammer den hele nasjon, fop und0:1:> 08 efter krigen sattes seddelprossen igang slik at den norske krone i 1020 var nede i 23l øre efter ~~)t".tj.stisk centralbyrå, så langt nede i kjøpekraft ~ar den al tså~ Det betyr 1': o. at de som stiftet gjeld i en eller annen form til den kurs, de måtte llødvendigvis - hvis kronen steg - betale tilbake mange ganger det de lånte~ : :t ran~et skibsfart, handel, industri, jordbruk, skogbruk, i det hele tatt l.hj bedrifter. vårt samfund er slik innrettet med kredittinstitusjoner at om man stifter gjeld og forpliktelser til en tid, så skal det betales tilbojw til en annen tid, men det er jo alt under forutsetning av at måle- Gnhoten er den samme. I Kristian V lov, som dessverre er ophe~etj står det i en "Hvo som understaar si[1; til at forfalske Kongens Mynt, han bør at miste,'e:re, Liv og Gods." Mowinckel og Rygg hadde begge ~ært et hode kortere hvis Kristifn V lov hadde G;jeldt idag~ Det var i den forbindelse en annen god bestetiunelse i Kristian V lov, i en som lyder slik: "Det er med Straf forbudt at narre Bønder og andre troskyldige I1tBnnisker. Il Men kronen var nede og så gikk Bomboff som do. var bankchef, og S3. Jwm Rygg i Det begynte den såkalte deflasjonspolitikk, det å føre onen opover. Det medførte selvfølgelig ganske straks at gjeldstyngden (';':,.;t. Dot merkes først der omløpet er hurtig, altså i handel, sldbsfart og industri. Dot merkedes på den måte at folk i byene ikke kunde greie sine forpliktelser. Det begynte med at skibsredere1kjøpmenn og grosserere måtte hrl. nkkord. Jeg sior det ikke fordi jeg misunder dem, det var nødvendig. Følgen av det var at bankene gikk en efter on. Det er av Økonomisk Re~y, ved redaktør Diesen, i 1931 utarb0idet et kart som kalles "SydNorges bankkirkegardfl. Her ser vi de banker som c.;ikk fnllit før Her or Oslo med den store familiekirkegård: HandelsbankoD,)i

6 60 Centrnlbnnkon oc nlle de andre bankor. Hvert kryss betyr en bank _ det kornmor mnnc o nye - og logg: merke til nt nlle disse bnnker gikk før 1931, de gikk nltså før krisohjelpon komg Hvis 8n bank går nu" er det krisehjolpen som har gjort det. Detto or Sydnorges bankkirkegård, Nordnoree hnr sin egenø Jeg må novno det for å illustrere finnnskomi teons innstilltng for 1930" nr. 148" Det er utregnot statistic',: t~p i dotte lnnd~ på forskjellige næringer Dot viser sig at tapet fordelor sig således; på jordbruket or dot tapt 2,3 % i Norgos Bank, 1,3 % i aksjebnnker, sparebanker og privatbankero på skibsfnrt, handel og industri er det tapt 91~8 % i aksj ])n.nkor, sparebanlwr og privatbanker, al tså 91;8 nv samtlige kors på denne bnnkkirkecård er foranlediget nv tnp på handel, skibsfart Og industri~ "'~}.":' novner dot førdi dette er en forsamling som presumtivt ikke er inne 1 -Gt, mon man må forstå at dot skjer en urett når det på jordbruket bare er nodskrevot li 3 %, mens det på hnndel, skibsfnrt og industri er nedskrevet 91,8 %. Dot er skjedd en urett og det er det de nekter å innrømme~ C,':tnd ookon~ i Kielland summerte i Aftenposten tapet til 2 miliarder, altså tall med døde nullor og fnlske kroner, men det tap _ vel å morke _ har de andre avskrovet, mens det blov liggendo tilbake på jordbruket. PrOfessor Keilhau og vo.lutakommisjonen, som bostod av våre beste finansekspert\)r, deriblant bankehof Rach m. fl~ politikk å føre kronen op i pari 0[" Koilhau i 1814 til sine: uttalte i 1925 at det lå utenfor praktisk 'jorde Omsens ord på Eidsvold lir samme Øieblik som de vedtar denne pengepolitikk, vedtar de nød og elendighet for hele Norges lnndbefolkning~1i Profossor Skoie skildret i 1926 med profetisk klnrhet i Aftenposten i en lengere artikkel, som han merkelig nok fikk inn, at følgene ~~\' å føro kronen op i pnri vilde bli nt gjelden blev 2 _ 3~ ja inntil 4 - doblet.småbrukone vilde alle sammon gå overende, så don mere forgjeldodo bondegård og så den dernost for3jeldede OoS.V. inntil det hele land

7 vilde v;~r0 sulgt v0d tvnngsn1iksjoho Og han sier til slutt i sitt sl~rift i "Den dnc vil komme do. både kreditorer og lovgivere sukkende sier: Det hadde vært bedre å la debitor leve, selvom hnn bare ho.dde betalt sin VirkeliGe gjeld~" og det vo.r mot det o.t Rygg lyste forbc.nne130n over o.lt d"t som hetor norske bønder~ Vet De hvnd han sa: "Ja. jeg forstår dette~ Jeg er opmerksom på at denne pengepolitikk korr.moi' til. medføro at der blir liggende )ndolik~ Det får ikke hjelpe~ Hensynet til de andro næringer krever dot~ Dot er dog bare en gård som sklftgr eier~ Lo. ruinene ligge - Il oi d.t;"de hofte pc. livets reiso:o" Det er bq.r:~ en gård som skifter eier: Det \lar bare dot 1'01' nasjonalbankene direktør at en gård skiftet eierl Det er ikke ~E2 det fei' en bonde; det er alt, det er eksistensen. Med den tusenårige tradisjon '7i hc.1.r i dette lnnd er det ikke bare; men det skjedde fordi Mowinckel sa at det vo.r en velsignelse. Ho.n sa endog i valgkampen i høst at partipolitikken hadde \lært til \Ielsignelse~ Det måtte \lei være for ham det da~ ellers kan JOG ikke begripe det. Men De \Iil forstå at den politikk måtte medføre at eftersom kronen steg - altså fro. 23;5 øre i kjøpekraft i 1920 til pari i vilde en bonde som mottok en gård på skifte i 1920, automatisk få sin gjeld 3 _ 4 doblet. Derfor er det nok av eksempler på alle de familiefedre, som mottok fedrenegården i Jeg kan 26 som er falitt idag~ ne\lne et par karakteristiske eksompler: En bonde i Telemark, en av dieso gjde gamle slekter, rike folk som arvet store eiendommer, gikk konkurs ifjor. Jeg \lur bestyrer i boet. Do ho.dde ho.tt en landbrukskandidat til å føre gårdsregnskapet, Den gjennom snitligo inntekt o.v jordbruket hadde vært kr~ l800~ - pr. år, mens de på 4 ~r hadde beto.lt kro 58,000, - i kommuneskatt og dertil statsskatt. Forstå 8ut allel Men prisene falt. Efter statistikk fro. selskapet for Norges Vel oe Aas landbrukshøiskole gikk det norske jordbruks fortjeneste ned til gjennomsnittlig 0,31 %, men til tross for det skatter bonden aven langt større inntekt. Man vil naturligvis tro at de skatter efter selvangivelse. Nei, det

8 8~ el:' nok ikke e.d~':ang til det for en bonde" Efter at en tilfeldig sammonsutt ligningsnevnd har satt gården i en viss verdi, bestemmer Riksskattestyret - hvor forresten Rygg er nestformann - h~nd skatten skal være. De betaler ikke 20 % i skatt, men 80: ja optil 100 ~b t1v sin inntekt i bare kommuneskatt, Dot er offisielle tnllo Det konuner den one innberetning efter den annen om at kommunene går konkurs og kaoset er kommet så langt at selv justisdepartemuntot påloggor lundkommunene å begå direkte ulovligheter. Jeg sa da jeg vo.1' oppe i justisdepartementet for et halvt år siden som min kommunes pcpx'osentant i annlodning av bude;ettet: De pålegger oss å stryke underskud Got på budgottet" men det er ulovlig, for det står i formannskupsloven at dot skal opførese Jeg fikk til svar at det skulde vi gjøre, for nød bryter alle lover. 80. langt er vi altså kornmet at justisdepartementet påbyr et lands formo.nns]mp å bryte loven. Formo.nnskapsloven skal ho. 100 års jubileum om 3 å1'~ Vi får håpe at jubilanten oplever det~ Jeg skal nevne to-tre eksempler på hvorledes en bonde kan bli behandlet~ Jog ber Dere holde Dere for øie bankkirkegården og prosentene 91,8 på handel, sklbsfart og industri og 1,3 på jordbruk og skogbruk. En bonde i Numedal gikle konkurs i 1926 og i bost:n~gt satt o. r. sakfører OrniL u i Drammen, bo.nkchef Kløvstnc1 og o.dvokat Naui'" De so. i sin innberetning nt de ikke kunde finne o.t bonden ho.dde innlo.tt sig på noget vågelig foretogp'~de~ mon de dro til Konesborg Spo.rebank og froslogte ham gården, samtidig med at de sondte horn den hyggelige beskjed at han måtto flytte innen en uko, ellers kom lensmannen og ko.stet ham ut. Hele bostyret konstnnterte nt mannen ikke. hndde innlntt sig på nogen vågelige foretagender. Som Økonomisk Rovy sier: En bonde lmn ikke som en kjøpmcmn eller grosserer o.kkordere på sitt lånte le-ger o.v varer. Eo.n har regelmessig so.tt gården i po.nt og dermed må han gå. Et o.dnot oksompel: I 1920, do. kronen vo.r lnv., o;o.v H:,~potekbo.nken tql{st på cm Gård i Soljord. Taksten i.jo.r , - e Do. kronen nærmot sig pnl:'i, vo.r det klo.rt at eiondommen gikk den C1.ndre vei" hvorfor den gikk til

9 9~ tvangsauksjon, da bonden ikke kunde greie d8t~hypotekbanken slo eiendommen til sig og kastet mannen ut i Det var en ged gård efter våre forholdg Først lå den brak i 3 år.? så datt stabureto Så kem 1928 og Gjeldskonunisjonen" Jeg skrev til denne og gjorde opmerksom på for~'101d:3t og Gjelo8kommisjonen skrev til Hypotekbanken, som så meddel te mig at jeg skulde få o:1.1edning ti l å forklare mig, før noget videre blev foretatt met reig~ Jeg s~arte visst at jeg helst vilde gjøre det for rettgn~ He~~ _0 og 29 gikk~ Så datt låven og det var det samme for det var ingen som drev f:~3.!'den~ 1~30 og 31 kom. Ifjor fikk de solgt gården til en bymann for kr~ 9 OOO~ - ; med husk på at det var uten renter og avdrag~ for han var rake fant~ Den gamle eier vilde de ikke elippe inn, Jeg skrev til departementet og spurte o~ det fantes mulighet for den gamle eier å få gården" Det blev svart at det kunde skje : T'1s konsesjon blev nektet~ Nu ser det ut som om han LA efter 10 års forløp skal få eiendommen tilbake ;I men nu er den braka,,,' Så er det et annet eksempelo Haakon Rinde., sønn av Peder Rindo;, satt på Vall~ gård i Vestf01do "Nationen" gav ham i 1914 den attest at han var Norges beste gårdbrukero Han hadde drevet op gården slik at den var et Jnønsterbruk og man formelig valfartet til Valløo Han hadde tap på tap under krigen og Var kommet i gjeldo prisfallet kom og auksjon blev holdt~ Jeg var nede i Vestfold hos Søyland fordi vi skulde ha krisehjelpsmøteo Haakon Hil}:]o kom og sa: Nu skal vi gjøre naget, nu skal vi ha dom for at en bonde ikko kan bli på s in gård før han har betal t dem t~ Vær forsiktig~,;;.ngerc Søyland og j eg sa: Han svarte: Hei, jeg er ikl{e forsiktig; jeg har gjort hvad jeg kunde, men enda vil de jage mig avsted som en annen forbrytero Jeg snakket med ham og sa: Vær for all del forsiktige Han svare: Jeg har sendt bort de minste barna og konen og nu kan de komme~ De kom og begynte å bære ut. Det er det som er så almindelig hos en bonde og som heter utkastelsg~ En katt og en bikje lukker de ut, en ubuden gjest viser man ut~ men en bonde kaster man ut~ De måtte riktignok kaste ut Haakon Rind8~ det vilde han~

10 la~ låste dører og vinduer Ol)'!?:tlr~ 8in vei. }l:q.o.l~on B.:!.n'o t"lr I'Jn IJtt'.~ k c/ C".0 inn ytterdøren. Er det kommunisme og revolusjon at en mann hevder den private eiendomsrett? Ja, det er det i UAftenpostenlt, men det er det motsatte hvis vi tenker over det. Man sendte bud efter Søyland og så satt de der på gulvet, for de hadde jo ikke noget å sitte på o Det blev sendt bud på politi~ mesteren i Horten, som kom og sa at man måtte ta den mann~ '~Nei;" sa Søylm l;, "den mann tåler ikke fangekost,,11 Politimesteren stod del" og glante, dette var noget ganske usedvanlig. Så sendte do bud til C'~Lmmen, til Skoger Sparebank, og det endte med at han kunde få gården igjen til det den var verdt. Så blev de enige om det og Haakon Rinde si tter den d ag idag som landets dyktigste j~rdbruker og ingen skade er derved skjedd~ Et annet eksempel på hverledes en bank kan optre: Der sitter en bonde som har an gjeld på kr , altså ikke stor, Så hugger han skogen '.~ transporterer det vesentligste av beløpet til sin bankforbindelse. Men så skylte han kr. 3500, - i en annen bank og denne bank vilde holde eksekusjon hos ham. Så kom han til mig og foreslo at bankene skulde dele beløpet~ men nei, det vilde de ikke. Men da må mannen gå konkurso Så spurte vi banken efter at han hadde fått akkord, men de svarte atter nei, han får gå konkurf Saken blev innberettet til sparebankinspeksjonen og denne sendte et brev til styret: "Under henvisning til tidligere korrespondanse skal Bankinspeksjo~ nen henstille til sparebanken uopholdelig å kvittere den omskrevne utleggsforretning hos N.N. ~ således som fore~:~tt i overrettsakfører Liens skrivelse av 7. sept. sistl. Bankinspeksjonen beklager at Sparebanken ved å fastholde et utidig krav om å få beløpet deponert i en annen bank har forsinket denne ordning i over 3 måneder~ ~t annet eksempel, samme historie, men en annen bank. En bonde t~~de kausjonsansvar til 2 banker, Den ene gikk på 'mp~ utleggsforretning. Eksekusjonen blev tinglest l. august. Skyldneren henvendte sig

11 . til sin annen kreditor og situasjonen' blev -arøf'teto Der blev 'gjort forscl'l( y,,,, -- en minnelig ordning~ Det var to sparebanker med kongelig autorisasjon, og vi bød dem dele likt efter fordringene, men nei~ Så måtte denne bonde slåes konkurs~ Så blev de to banker med i bostyret og så skulde do granske forhol.. dene. Innberetningen lyder: "Bostyret finner intet å legga skyl':noren til last~ Han og hans femilie har alle tider vært enestående a~re~80mme og sparsommelige folk. Det ~~ ~prakteriseres som den rene ulykke at en så forsiktig og dyktig mann som :31" kommet op i dette forhold~ Alle hans disposisjoner var forsiktige på den tid de blev foretatt og konkursen skyldes ene og alene de ustabile pengefor LG~d De mo.. og forhold ellers som han hverken kunde forutse eller ha vært herre over~" Slik lyder de fleste innberetninger om bøndernes konkurser idag~ gå konkurs fordi de blev nektet de opgj.j'r som bankene hadde foretatt i andre næringer~ Det er under slike forhold at bønderne skjønner at det ikke lenger er mulig å få det som rett skulde være, fordi det mangler totalt orden og styre. Det var derfor Krisehjelpen kom; slik som den måtte kommo. De skjønte jo at nu, som før, måtte bønderne ta det i sine egne hender p konge, de som styrer og skulde være til styre ikke gjør noget~ når statsmakt~ Det er det som d~ blir mere og mere rasende for, at jo værre krisen blev; jo mere forsøkte ~G å benekte det, og når vi forsøker å skildre de drastiske forhold, som vel er dr'1stiske, men dog sanne; så si,er IlAftenposten: l ; Kommunisme o Det var der Krisehjelpen stod, da vi nærmet oss valget~ Så kom Arbeiderpartiet og sa: lied mod renten og ned med gjelden oosov., men de hadde en rev bak øret og når vi ser øret på reven~ så ~et vi at selve dyret ikke er langt borte~ De dro sig til minnes den historie om mannen som hadde så høi feber og gutten som hnjde hørt nt feber ilar farlig og kom til doktoren, som spurte hvordnn det Zikk med faren. Gutten Silarte: Jo, hnn er død) men feberen er han iallfall kilitt. Jeg har på følelsen at bonden kan bli kvitt gjelden, men kanskje også samtidig gården. De andre borgerlige partier nekter å erkjenne krisen~ Vår kjære Hundseid stod i Bergen og sa at bonden er den klippe som marxismons

12 12~ skute skal strande pål men nu er han don skjærgård som gir marxismens skute smult farvann frem til presidentstolen. Hundseid om det. Han sa at do floste bønder var sol'v sp::;rld i sin ulykke, det sa han i Halden og i Telemarke Do fleste av Bondepartiets menn mistet tilliten, og det 'Var det de hadde det 3& hett med i eftermiddag også. De mistet tilliten, for hvis de mente at Bondepartiets program 'Var riktig!' så skulde de :'~:.lgt det? slik som Quislin" foreslo som medlem a'v bonderegjeringen" Vi var klor over a-l:.. 'nårt program mått4 følges og vi stod i den stilling at vi måtte 'Velga det Sb~G~~9 vi skulde 'Være i. Til venstre kunde vi umulig gå - naturligvis. Venstre pr ~å god vei mot sin grav og det er aldri moro å reise til gravøl" Høire er jo nærmest a'vdøde gjengangere, som spøkor~ men det er hyggeligere selskap forsåvidt. Røire tr~de - karakteristisk nok - på sitt program at jordbruket vios fortsatt CJ1il'-::H'ksomhet og folk fortet s:ig det de kunde mod å be Gud bevare sig for den opmerksomhet~ Vi hadde valget mellem å stille egen liste eller å gå so.mmen med andre~ Vi gikk sammen med Nasjonal Samling med den følge at vi i første omgang gjensidig ødela hverandre~ krisehjelpen" - I byene het det "disse banditter som er i ja Bergens A.ftenhln.d brukte ordet "krisehjelpsbanditter" og på landsbygden skremte de med at QUisling og disse menn i Nasjonal Samling var betalte kapitalister, som hadde til opgave å skade Krisehjelpen og spj~tte den. Ja vel; det blev resultatet. Vi vet at der er herreder hvor bare 15% av våre innskrevne medlemmer j. Kr'isehjalpen st, 'c:'sa på oss, og de som gjorde det blev angrepet fra alle siderp ikke minst fra borgerlig hold~ Hvem som lovet mest, vet ikke jeg, og det er temmelig umåleligo Til slutt var det ikke rnoget sant i det som stod på trykk i blo.dene i de do.ge - iallfall var det forvrengt~ Det som mangler hos de som kaller Sig borgerlige idag er den totale mangel på syn for den s tore ting å ha en bondesto.nd som ikke kjenner grunnen gli bort under sig) for ingen kan 'Vel bli mere despero.t enn en bonde som sko.l gå fra gården. Jeg snakket med en advoknt i Oslo ifjor; som syntes det var

13 13~ voldsomt dette ot Krisehjelpen skulde fare slik frem,; Do. svarte jeg: H'iHl.d vilde du si hvis de tok skrivemaskinen, skrivebordet og dig selv og satte ut p~ Buten og tok fro. dig so.kførerbevillingen? Hvad vilde du begynne med? Han svarte do.: Nei, Herre Gud, ikke snakk om det~ Men det or akkurat dot samme fo~ on bonde~ som med hun~re-årige tradisjoner or knyttet til gården og som kjenner et særlig ansvar for den og som ikke selv er skyld j måtte forsvinne for det første fordi det er før~ l",-lykken. Han en gal rengppolitikk og for Jt nnnet fordi de ikke vil erkjenne det de so.mme partipo.l:tt ikere som optror ved valg efter valgj for det er nu slik med et menneske at fgt ikke kan st~ f'yaem og si: "Herre, jeg har handlet ille. Il Det er ingen som vil stå frem og ta nnsvnret, men det må vel være nogen som har "~svaret for den politikk som er ført i disse år og det må vel - i Herrens navn - være Mowinckel, Hambro og Hundseid og de som ho.r stelt med det og de som er blitt valgt. Men når de ikke brukor vettet, må vi gjøre det~ For å si det: ute hos bygdefolket har ikke stortinget no~en tillit, ingen venter sig mere av det enn av styret i his ~ Lokkegaten 91~ Som situasjonsbillede skal jeg fortelle et par ting fro. det som heter bank'\7erdenens kollisjon med oss~ gå rykter om Vaale Sparebank. Sø~en Borte i Vestfold begynte det å Søyland skrev i en diskusjon i "Tønsberg Blad" som svar på direkte angrep: Det må \]e l bli det samme enten j eg setter _ne penger i Vaale Sparebank og taper dem der". Straks blev han satt under tiltale fo~ injurier. Det blev stor straffesak, med riksadvoko.t, politimester og r:tavokat Haugestad. Men det som "var det morsomste var at jeg kom i skade fo~ å slå en meget god vits. på so.mme tid hadde politimester Bong i Holmestrand vært inne i Holmestrand Sparebank og sagt for spøk, at det måtte visst være dårlig med Voale Sparebank, for hc..rc _lodde fått ap sagt et lån der. Tror De ikke det også blev anmeldt. Det jeg sa i retten var: Vaale Sparebonk mottar innskudd, men politimester Fr~s mottar utskud. Så kom den injurierende uttalelse: Men det or don forskjell at de som er innsatt på 30 dager hos

14 politimeste:: Bc.ng:; kommer ut på do..[on,? mun,jør de det i Vo..o..le spnrebo..nk? søylo..nd hlov blankt frifunneto Det vo..r enstemmig dom, og rettens formo..nn utto..lte følgende: Det ~o..r ingen kverulo..nt mo..n her ho..r med å gjøre, men en sc.m'l:7i ttichetsfull mann som efter evne o..rbeidor med å løse spørsmål, som mi\.. l0'se s og som iklw egner sig for behand ling 'l:jed stro..ffed oms tolene. Il Det vor en tilretto\7isnin8~ Mon Voo..le spnrebo..nk skulde kvittore~ S0'ylo..nd blev stillet som lste-mo..nn o..v Bygdefolket og N.S. i Vestfold. Akkuro..t den do..g ho..n reiste pc.. vo..lgforedro..g kom dyrlægen og så til kuene. Det stod 9' stykkor på.fjr1sot. Dyrlægen konstnnterte tuberkulose og so.. o..t måtte slo..ktoso Fru søylo..nd - som forø''ijrig er sønnedo..tter o.v Ole Go..briel UQlc,nd - ringte til sin mann og forklo..rte ho.m o..t besetningen måtte slo.ktes Vel, so. søylo..nd Itelegro..fer til Trøndolo..g og be om 90 nye kuer~ Så ringte Vno..le spo..rebo..nk op ~ søylo.nd ho..dde ko..usjons~nsvo.r for sin sønn på kr.70"oo - oe spurte om dot vnr so..nt o..t ho..n må.tte slg.kte besetningen. Do.. de filr1: 'r/ite det, reiste de til sorenskriveren og begj'æret nrrest, idet de so.. o..t søylo..nd stod i begrep med å slo..kte hele be~'l\:-,niyi8en og stod i ko..usjonso.nsv hos de~, som lo~en ko..n kor.l.'ltie ho.m slik~ og søylo..nd fikk rettens beslutning for o..t ho..n ikke måtte gjøre de pålo. ho.m å gjøreo Trøste den mnnn. Er det ro..rt om en mann til å si det ho..n so.: Ned med bo..nken, når banken ko.n beho..ndlo Selvf0'lgelig, bc.nken måtte gi Sig, men chiko.nen var fullstendig. Forsto.. det å 'rjp3ro bonde under slike forhold! H'l:7is mo.n eier det som het.. menneskelig æresfølelse ob respekt for sin egen sto..nd, vil mo..n forstå det~ Den er ikke så fo..rlig den fiende som skjuler sine kl0'r J som den som åpenbo..rt og i foro..kt Går på" og det er det som er skjedd med en hel masse fol~ Det heter o.t den Vår Herre vil ødelegge, slår ho.n f0'rst med blindhet og det ser ut som om de er Ganske stærblinde nu de som lmllor sig bor~ej:>lice,? for nu må jo hensikten være klo..r~ Et o..nnet el-.:sompgl på den kolosso.le mo..ncel på orden og rott-

15 150 fcraishet~stortinget fant i 1930 ut at nu var skogeierne sa utarmet at de ikke videre kunde ruinere sin egen skog uten statsstøtte. Derfor Sav de en lov av 24. juni 1930,. som heter: "Lov om underpant i tømmer på rot. 11 De skulde få nnledning til å pantsette 100 % op, helt op til C;rantoppen altså~ Hensikten vo.r at de skulde få driftsmidler til å drive skogon~ go.v dem lov og o.dganq; til å pantsette tømmer på rot~ stortinget Men det or en o.nnen mnktfo.ktor i detto land" ikke bo.re Folkets Hus., 'l1en en o.nnen og likeså fo.rlig maktfaktor og dor er når bahkvesenet får lov til å optre og med et ionnestrøk sette hele loven ut 0.'\1 kro.ft, og det gjorde de med den loven~ ~ dn~er efter at loven kom, fikk en mann i Telemark et brev fra pnnthaveren omtrent sålydende; Foro.nlediget '\]ed lov 0.'\] 24/ o.nmodes De om ikke å benytte Dem av denne o.dgang til å opta driftslån~ hvis ikke opsies Deres r :-;toblieasjon., Det er klart o.t mnnnen ikke ho.dde noget vo.lg~ Han reiste til br'.nken sammen mgd sin kone3 Ho.n burde ikke bo.re tatt med sig kona,mell også ungene som på et slo.vemo.rked~ så de i tide kunde få vite at de ikke var odelsbårne,men slaver~ Året efter kom denne so.k op i stortingetq Det stod 0gså i vårt blo.d, men inson vilde lose det o.v dom som skulde lese det~ most opsikts\70kkendo var o.t Rygg konstanterte at dot ikke kunde stå dårlig til på lo.ndsbygden for det var ikke brukt en øro o.v de 5 milioner som vo.r ~tillet til disposisjon. Nei, det vo.r det ikke, det var ikke adgang til å bruke dem, det sørget bo.nkene for. Under slike omstendishotor må Yr':";-. Dot forstå o.t folk i sl1ke tider lengtet efter et parti som kom mad SULt på sitt progro.m som orden og rettferdighet, for med det følger nemlig fred, Men det er ingen nv de borgerlige po.rtier som har gjort det hittilu Det syntes vi å spore hos Nnsjono.l Samling den gang og derfor Gikk vi sammen~ Jeg sko.l til slutt nevne det mest krasse nv alle de forhold som har ført til at Krisehjelpen blev su ille o.nsett og som hnr gjort at vi står ubrytelig solidclris}{, h'l)is mnn vil ko.ste ut nogen" Økonomisk Ra_vy skrev

16 16~ sonuneren 1932 ~ "De t er en slwnclnle o. t s tnten ko.n co. frem på. den m1to den gjør mot sine småbrukere. som har ryddet og nybygget 10.n(1 etc, Il Om o(]elsretten sier Økonomisk ReilY i snmme nummer ~ "IJi s t01 1 iml sier o. t HDro.ld Hanrfngre tok od:) -:''JB i'rn b.on,:]orneo Det ildkte som bekjent et voldsom":, retcg:"~ _ TJet i7 o.l" sm1 tterier mot hilnd mdn nu hnr c;j orto Nu hn;.' :". r'u-: -t.n tt eiendomsrgtten fro. bønderne~ eiendomsretten til g~,:'(!()ne9 husene" hestene. snuene" gjeitene: Crisene,o roc13.'-:'~~);:.rl29 og det er Horges Bo.nk som hnr bog;:1rget denne kon:{i":;~i2sjon~ Il Det skrev redetktør Diesen i 1932, så Aftenposten må ikke forsøke å innbilde folk nt det er bnro krisehjelpsidioter S01:1 kaminer med dette; det or snnrt erkjent nv 0.11 vcrdenø En s~~bruker i Nos i Telemnrk kom til eienjom mun for kr~ Prisfnllot kom og hnn kunde ikke klnre det~ Likodo.n en bonde i BØo Hnn sntt po. sin mange hundreje år ~~le ættegårdo De forlangte utkastelseo Mo.nnen i Nes var ute på anlegsnrbeide J så do~ gikk det lett~ Så var det i BØ, konen vo.r syk og ddtteron død syk; oe jeg ringte til lens- ~,::~lr:.rl;n cg bnd ho.m ikke forotd utko.stelse: mon lensmo.nnen svnrte nt den må" e fremr.leso Jeg spurto om hvornår den skulde foregå. Hnn SiJnrte nt det kundo I:8.n ikke oplyse mnnnens so.kf.o'rer om. Jeg spurte da om det i7dr blitt en ny Cl" :ninc slil~ Dt en banda hddde mistet retten til å møte mod sdkfører. Det er ordre, svo.rte hdn~ Fro. hvem? spurte jeg~ Det er melding fro. justisdepo.rte_ mentet, sn hdn, om Dt det.or ndgo.ng til å undlo.te å underrette om det~ fremt'l7g.~g det og fikk '17 i te deto Det blei] ringt til distriktslæge Blom Bo.kke som blov o.nmodet om ti reise ap for ti undersøkeo Hem uttdlte Dt konen k8.nskje tålte å flyttos) mon for ddtteren vilje det være døden~ vilde si det til banken. Ja, sa hdn,men hdn kjente sin b~nka Jeg Jeg spurte om hdn Han fikk med Sig lensmdnnen og cjoldsmeclincsmdnnon - den gro~este DV Dlle fornermeiser or lc.nekassen og den hdr CjeldsmeSlinGsmDnnen _ og SPUl'to om de k.mde undldte utkdstelsen. Neie Su kom det i Qi7iscm 0c folk;... \.li7 naturlic;'i 7 is desp8ro.te.

17 17~ 1)0n dal? utlmst'jlsc3d skuldo, foret:;d. kom det tusen b.ondero De hadde lest i lokalauison L:t dst skuldo uæro utko.stelse på tross av sykdom og do kom fro. åjwron;; f:lf1.n::so uten troie, frem til Eiko. i BØ. Så kom lonsmo.nnen. Så spurtes dor: Dot kan ikke '7æro tilfello o.t do sl:0.1 kaste dem ut? Nu kom fjl'lkoslægl~n - c10partementet ho.dl.1e forordnot det - for dot 'Vilde 'Vel ikke tro på distl~iktslæg(m., FylkeslæGon ble'\} Gpurt om ho.n trodde o.t do syke kunde flyttes, men ho.n 'l"lilde ikke S'l"70.re direkte~ Enn so. o.t (Jot 170.1' best o.t de fikk bli huor de ~ur~ Mons ~i stod og sno.kket om dette kjørte der op 55 stfltspoli tibetjentor,,7ebnet til tennene med mi tro.lj!?,sor p bombe?r,og køller'" Sc. kom en sykebåre og mo.nnen som skulde utko.ste s blev gr,nske h'71 t i o.nsikteu Huo.d sko.l jez~ ;:sjør,3'? spurt~ mo.nnun" Ju:~ S'70.rte do.: "Her ko.n du of tor str8ffelo'7eno Det or li'jet det står om for din dntter", Il Jo., 80 Jlstriktslj'Con, Jo sko.l G~ ouer mitt lik. Det blir døden for datteren h"'1.5 hun skal flyttos. " Jee beklni3er nt jog ikke har et billede 0.17 ej.cfre n1rkuro.t d,)t clu vj.l, bruk de 'l"ls.pen du hnr, for her hm... du nødijorgel.,~;tt statspolitiot som stilte si3 op Ol skulde jage massen som stod doro Folkemassen hol,1t pc. {\ slå i1:jol don som kom med sykobåren, ho.n mp.tt.a rømme over hals ob hode. Mon stotspolitichef Askvi[ optrådto som en horre og ho.dde ikke hon 'Vært så fors te.elso sfull som l:.o.n 'V o.l',,j ild de t Gått gni to "Jeg hor ikke sovet på monge nettor 0C; j er!, Glernmer ikke denne offære så longe j eg lover" ~ SD. en Co.nm101 bondeo Sånn optråc1te de o.ltså. Til tr0,c1s for o.t to lægor so. o.t det Vo.r døden, så skulde o.llikevell bo.nken ko.ste dem ut don do.gon. Er det ro\1olusjon å 'l"7eq:se sic; m?t slikt? Dot stod i Aftenposten Gt det 'l" l od elon nnlodninc j oc roferorto '1"1 [:..r' kommunis ti skg optøier i TG lomo.rk oc; o. t de so.ne Interno.sjonalon~ slik: Det ~nr Vet Do hvad do son6? De sone et uers o.u uår so.ng som lp~ar "Vi krevor Gt rum "-7od det dgkkede bord. Di t bc:cp '1".' i ;h3t holligo brod. Mon inegn skal håne v&r fattico jord oe samles til fest pti '\75.1' n,o'do" dan Intorn8sjonnlon do so.n[o

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN:

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1471-6 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det var lenge siden ulykken. Lenge

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Odd W. Surén Den som skriver

Odd W. Surén Den som skriver Odd W. Surén Den som skriver OM BOKEN Det er bare én av gangen som kan ha tittelen den som skriver. Slik har det vært siden den første Boken ble skrevet i Blokk, der Byggerne bor, mellom Mørket og de uutgrunnelige

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

STIAN. Du vet PÅL og gutta DENNIS. Ja hva med de? STIAN. Jeg møtte på dem igår DENNIS. Ja og? STIAN. De tilbød oss en jobb DENNIS. Jeg sier nei STIAN

STIAN. Du vet PÅL og gutta DENNIS. Ja hva med de? STIAN. Jeg møtte på dem igår DENNIS. Ja og? STIAN. De tilbød oss en jobb DENNIS. Jeg sier nei STIAN INT. STUEN TIL. DAG INT. HUSET TIL. DAG Det banker på døren. åpner opp Du vet og gutta Ja hva med de? Jeg møtte på dem igår Ja og? De tilbød oss en jobb Jeg sier nei Du har ikke hørt oppdraget ennå Trenger

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN ARNE BERGGREN er en prisbelønt forfatter og dramatiker. Rubinen er andre bok i serien Dauinger. facebook.com/dauingerberggren ISBN 978-82-489-1173-9 9 788248 911739 Rubinen Steffen er halvt død, halvt

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Hvorfor er tennene hvite?

Hvorfor er tennene hvite? Hvorfor er tennene hvite? Innlevert av 7b Grålum skole ved Grålum barneskole (Sarpsborg, Østfold) Årets nysgjerrigper 2011 Tusen takk for støtte av tannlege team Hilde Aas som hjalp oss, vi har også fått

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep)

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep) BURN THIS av Lanford Wilsen I INT. STUDIO - MORGEN Telefonen ringer. kommer inn i rommet i en av s bådekåper. lager seg en kopp kaffe i den åpne kjøkkenløsningen. Pale tar opp telefonen. TLF SVARER (Larrys

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn

Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn Side 1 av 22 Etikk 3: Mill og Bibelsk etikk Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn www.augustinian.wordpress.com Side 2 av 22 J S Mill Mill i sin tid Oppsummering utilitarisme www.youtube.com/watch?v=qelcp4w2no8

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 Tore Hund, Gunnstein og Karle drar til Bjarmeland i 1026. 133. Den vinteren var kong Olav i Sarpsborg og hadde mange mann hos sig. Da sendte

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Den magiske fingeren

Den magiske fingeren Roald Dahl Den magiske fingeren Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl På gården ved siden av vår bor Gregg og kona hans. De har to barn, begge gutter. De heter Philip og William. Noen

Detaljer