Vestlandet landsdel til begjær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestlandet landsdel til begjær"

Transkript

1 VESTLANDSRÅDET Vestlandet landsdel til begjær Fakta, beskrivingar og samanlikningar (X (X (X (X (X (X (X (X (X (X (X (X (X (X (X (X (X (X (X Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juni

2 INNLEIING Rapporten inneheld data som gir eit bilete av særtrekk ved Vestlandet og dei utfordringane regionen står overfor, og vil vere eit grunnlag for arbeidet med Handlingsplan for Vestlandsrådet. Rapporten er først og fremst eit faktagrunnlag. Den er ikkje meint å gje eit fullstendig bilete av situasjonen på Vestlandet, men skal vere eit utgangspunkt for diskusjon og vidare arbeid. Rapporten er utarbeidd av Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon og Avdeling for strategi og utvikling i Hordaland fylkeskommune Det er ei omfattande oppgåve å beskrive særtrekk og definere utfordringar for ein så stor og variert landsdel som Vestlandet. Rapporten må derfor lesast i samanheng med andre og større rapportar som er gjevne ut dei seinare åra. Nokre av desse er: Framtid for Vestlandet? Jørgen Amdam, Finn O Båtevik, Einar Leknes, Jon M Steineke; Rogalandsforsking/ Møreforsking, Vestlandsutredningen. Arild A Farsund, Einar Leknes, Torbjørn Årethun; Rogalandsforskning, ( publikasjonar ) Forskjeller Norge rundt. Samfunnsspeilet 2/2003; Statistisk sentralbyrå, Sjå også Vestlandsrådet sine nettsider: ISBN:

3 Vestlandet - fakta, beskrivingar og samanlikningar INNHALD Samandrag... 4 Folketal og folketalsutvikling tettstader med meir enn innb... 6 Relativt få innvandrarar... 6 Historisk folketalsutvikling... 7 Framskriven folketalsutvikling... 8 Levekår... 9 Gode levekår på Vestlandet... 9 Kommunesamanslåingar? Kultur Vestlandsk satsing på kultur Rogalendingane ivrige bibliotekbrukarar Færre i trussamfunn utanfor den norske kyrkja Mange aviser, kinobruken som i andre deler av landet Forsking og utdanning Lite til FOU Relativt fleire med vidaregåande utdanning Næringsliv og næringsstruktur Sterk auke i sysselsettinga dei fleste stader Offentleg sektor og privat tenesteyting mindre viktig enn andre stader i landet Industriarbeidsplassane er konsentrert til Vestlandet Industri er viktig mange stader på Vestlandet / 4 av landet sine arbeidsplassar innan petroleumsretta verksemd Arbeidsplassar, foretak, arbeidsmarknad Høgast arbeidsplassdekning i Sola Færre nye foretak færre nedleggingar Relativt låg arbeidsløyse i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Produksjon og eksport Størst bruttoprodukt i Oslo og i Rogaland Omfattande eksport Samferdsel, turisme, fiskeri, energi Sogn og Fjordane fk brukar mest til samferdsel Færre personbilar på Vestlandet Framleis mange ferjer Stor innanlands flytrafikk Bergen største hamn Sterkt maritimt miljø Mange utanlandske turistar til vestlandsfjordane Mange fiskarar, stor fangst Hordaland størst på fiskeoppdrett Framleis store reservar av olje og gass Stor elektrisitetsproduksjon side: 3

4 Samandrag Vestlandet har om lag 26 % av folketalet i landet og omfattar 18 % av arealet. I gjennomsnitt er landsdelen tettare folkesett enn landet under eitt, men Vestlandet er likevel meir prega av spreidd busetting og småsamfunn. Folketalet i landsdelen har over tid auka litt meir enn gjennomsnittet for landet elles, mest på grunn av høgare fødselstal. Rogaland og Bergensregionen har i periodar hatt stor tilflytting og dermed sterk folkevekst. Jamt over har Vestlandet færre levekårsproblem enn landet elles, og den gjennomsnittlege levealderen er litt høgare. Landsdelen har klare kulturelle og språklege særtrekk. Ein stor del av landet sine nynorskbrukarar held til på eller er oppvaksne på Vestlandet. På store deler av Vestlandet står lekmanns- kristendommen tradisjonelt sterkt, dels innanfor statskyrkja, dels i frikyrkjer. Dei mange fjordane og øyane gjer Vestlandet særleg avhengig av transport sjøvegen, og det har vore, og er framleis, dyrt og vanskeleg å bygge vegar. Dei seinare åra har likevel kommunikasjonsmønsteret i store deler av landsdelen vore i endring. Bygging av nye bruer og undersjøiske tunnelar har gjort at fjordar og sund nokre stader, igjen, bind saman heller enn å skilje. Tilsvarande har bygging av nye, lange, tunnelar gjennom fjell og under brear knytt saman bygder og kommunar som tidlegare har vore langt frå kvarandre. Næringslivet på Vestlandet skil seg frå store deler av landet elles gjennom eit sterkare innslag av industri. Den oljerelaterte industrien er særleg viktig, og størst i Rogaland. Annan industri med tilknytting til dei maritime næringane har landsdelen også mykje av, ikkje minst på Nordvestlandet. Den gode tilgangen på elektrisk kraft har gjeve grunnlag for m.a. tekstilindustri og kjemisk industri. Det finst også viktige verksemder innanfor andre industrigreiner; som møbelindustri, telekommunikasjonar og landbruksmaskiner. Rogaland er mellom dei viktigaste landbruksfylka. Lenger nord har landbruket mindre omfang, men Hardanger og til dels Sogn er den dominerande fruktproduserande regionen i landet. Fiskerinæringane er viktige på store deler av Vestlandskysten, særleg i Møre og Romsdal. Ålesund og Måløy er dei kanskje viktigaste sentera for norsk fiskeeksport. Dei tenesteytande næringane har ikkje fullt så stor betydning på Vestlandet som elles i landet, særleg om ein samanliknar med Oslo. Dette gjeld særleg for forretningsmessig/ privat tenesteyting (finans, data, konsulentverksemd, frie yrke ). Vestlandet har likevel ein del tenesteytande verksemd knytt til det maritime miljøet. Særleg Bergen, men også Stavanger og nokre mindre stader, har viktige utdanningsog forskingsinstitusjonar. Finans og shipping er framleis viktige næringar, særleg i Bergen, men på grunn av filialisering er betydninga kanskje mindre enn før. Dei vestlandske fjordane er ein stor turistattraksjon, noko som gjer turisme til ei viktig næring, særleg i ein del fjordbygder og i Bergen. Store deler av Vestlandet har hatt relativt låg arbeidsløyse, men dei seinare åra har arbeidsløysa vore aukande på grunn av reduksjonane i oljetilknytta aktivitetar og generelt dårlegare konkurransesituasjon for øvrig industri. 4

5 Vestlandet - fakta, beskrivingar og samanlikningar Folketal og folketalsutvikling Framskr Endring % Rogaland ,6 1,0 9,4 Hordaland ,8 0,8 6,6 Sogn og Fjordane ,7 0,0 2,7 Møre og Romsdal ,5 0,2 3,4 Vestlandet ,1 0,6 6,5 Resten av landet ,3 0,6 6,4 Heile landet ,5 0,6 6,4 Vestlandet i % av landet 25,8 25,9 25,9 25,9 1. januar kvart år. Befolkningsauken på Vestlandet har dei seinare åra ligge litt over landsgjennomsnittet. Særleg Rogaland har hatt stor auke i befolkninga, medan Sogn og Fjordane berre har hatt ein liten auke sidan Befolkningsauken i Hordaland ligg om lag på nivå med resten av landet, medan den i Møre og Romsdal er lågare enn landsgjennomsnittet. Tala er korrigert for at Ølen vart overført frå Hordaland til Rogaland 1. jan SSB si folketalsframskriving MMMM 2002 viser at Vestlandet ligg an til ein litt høgare folkevekst enn landsgjennomsnittet. Veksten ventast særleg å kome i Rogaland, men også Hordaland kan få ein vekst litt over landsgjennomsnittet. Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ventast å få ein viss folkevekst, men lågare enn landsgjennomsnittet. Samanlikna med resten av landet har Rogaland ei ung befolkning, medan Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har relativt mange eldre. Hordaland avviker ikkje mykje frå landsgjennomsnittet når det gjeld alderssamansetting. Kjelde: 5

6 26 tettstader med meir enn innb. By tettstadområde Tal innbyggjarar Bergen Stavanger/Sandnes Ålesund Haugesund Molde Kristiansund N Askøy Leirvik Egersund Åkrehamn/Vedavågen Knarrevik/Straume Førde Ålgård/Figgjo Florø Osøyro Bryne Kopervik Ørsta Indre Arna Kleppe/Verdalen Tananger Vossevangen Hommersåk Kvernaland Volda Jørpeland Tabellen viser innbyggjartalet i byar/ tettstader på Vestlandet med meir enn innbyggjarar 1. januar Om lag 55 % av befolkninga på Vestlandet bur i byar og tettstader med meir enn innbyggjarar. For heile landet er tilsvarande tal 59 %. Kjelde: Relativt få innvandrarar Vestlan- Roga- Horda- Sogn og Møre og Vest- Landet Landet det i % 2002 land land Fjordane Romsdal landet Oslo elles i alt av landet Norden ,0 "Eks- Jugoslavia" ,4 Europa elles ,8 Nord- Amerika, Oseania ,9 Irak ,0 Iran ,0 Pakistan ,7 Sri Lanka ,0 Vietnam ,0 Asia elles ,5 Afrika ,8 Chile ,5 Sør- Amerika elles ,6 Innvandrarbef. i alt ,1 Tabellen gir ei oversikt over innvandrarbefolkninga: Personar som har to foreldre som er fødde i utlandet (personar som ikkje har foreldre eller besteforeldre som er fødde i Noreg). 6

7 Vestlandet - fakta, beskrivingar og samanlikningar Vestlandet har eit mindre innslag av personar med utanlandsk bakgrunn enn landet sett under eitt, særleg i høve til Osloområdet. Særleg mange personar med chilensk bakgrunn bur i Bergen, noko som gjer at denne gruppa er overrepresentert også på Vestlandet. Vestlandet har også mange innvandrarar med bakgrunn frå Sri Lanka, og dette er den nest største innvandrargruppa i Møre og Romsdal. I Rogaland bur det mange Nord- amerikanarar, og også mange med bakgrunn frå Storbritannia eller andre europeiske land. Innvandrarane med pakistansk bakgrunn bur i stor grad i Oslo, noko som til ein viss grad også gjeld personar med bakgrunn frå eit anna nordisk land, særleg svenskane. Kjelde, meir informasjon: Historisk folketalsutvikling hadde Rogaland, Bergensområdet, Sunnfjord/ Sogndal, deler av Sunnmøre og Molde ei positiv utvikling i folketalet. Mange område i indre deler av Vestlandet hadde nedgang i folketalet, særleg einskilde kommunar i Indre Hordaland, Sogn og på Nordmøre. Kjelde: PANDA/ SSB. 7

8 Framskriven folketalsutvikling Folketalsframskrivingar fram mot 2015 viser om lag det same mønsteret som den historiske folketalsutviklinga, men nokre fleire kommunar, særleg i indre strøk, ser ut til å kome ut med ei folketalsutvikling på plussida. Tal frå Statistisk sentralbyrå si folketalsframskriving MMMM Kjelde: SSB. 8

9 Vestlandet - fakta, beskrivingar og samanlikningar Levekår Gode levekår på Vestlandet I alle dei fire fylka er forventa levealder ved fødsel lenger enn landsgjennomsnittet. Også når det gjeld trygde- og sosialytingar brukar vestlendingane mindre enn landsgjennomsnittet. Dette kan tyde på at Vestlandet har mindre sosiale problem og er ein god stad å bu År kvinner menn Rogal and Horda land Sogn og Fj. Møre og R. Lande t Figuren over viser forventa levealder ved fødsel i vestlandsfylka og for heile landet samla. I gjennomsnitt lever vestlendingane lenger enn befolkninga i andre deler av landet. Arbeidsledige Vestlandet har ca. 26 % av folketalet i landet Barnevernstiltak Personar med høg utd. Sjukepengetilfel le Uføre Sosialhjelpstilfe lle Vestlandet i % av landet Figuren over viser kor stor del av mottakarane av ulike sosiale stønader som bur på Vestlandet. Med unnatak av barnvernstiltak er vestlendingar underrepresentert på alle desse typane sosiale tiltak. Kjelde, meir informasjon: Styrings- og informasjonshjulet, 9

10 Kommunesamanslåingar? Statistisk sentralbyrå har rekna på innsparingspotensialet dersom talet på kommunar i landet vert halvert slik at ingen kommunar har mindre enn innb. Ein legg til grunn at kommunesamanslåingar vil redusere kostnadene til m.a.: Kommunestyre, formannskap Sentraladministrasjon Skule-, helse-, fagadministrasjonar Skular (slå saman dei som ligg nær kommunegrensene) Det er teke omsyn til at gevinsten i mange tilfelle vil verte redusert gjennom auka kostnader ved endra reiseavstand. Berekna innsparing Tal komm. Tal komm. Kr. per innb Mill. kr i 2003 år xxxx? Rogaland , Hordaland , Sogn og Fjordane , Møre og Romsdal , Vestlandet 711, Landet , Vestl. i % av landet 30,4 28,3 21,7 Dei to første kolonnene i tabellen viser dei berekna innsparingane ved kommunesamanslåingar etter dei kriteria som SSB har teke utgangspunkt i. Innsparingane uttrykt i kr. per innb. vil vere størst i Oppland, følgt av Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. I kr. totalt vil innsparingane bli større i Hordaland enn i noko anna fylke. 30 % av den totale gevinsten av kommunesamanslåingar vil kome i vestlandsfylka. Vestlandet har mange kommunar med mindre enn innb., og reiseavstandane ved kommunesamanslåingar vil i dei fleste tilfelle ikkje auke nok til å oppvege innsparingane. I Nord- Norge, særleg i Finnmark, vil reiseavstanden i mange tilfelle auke så mykje at ein ikkje vil få nokon større innsparingar som resultat av kommunesamanslåingar etter slike kriterie. Heller ikkje i Akershus, som har berre to kommunar med under innb., finn ein noko særleg innsparingspotensiale ved kommunesamanslåingar. Den siste kolonnen i tabellen viser eit anslag på kor mange kommunar kvart fylke ville bestå av etter at så mange som kommunar som nødvendig er slått saman for å oppfylle kravet om minst innb. i kvar kommune. Det er teke omsyn til at nokre kommunar har så lang reiseavstand til nabokommunane at det ifølge SSB ikkje vil vere nokon nettogevinst i å slå dei saman med andre kommunar. På Vestlandet gjeld dette Granvin og Ulvik i Hordaland. Slik samanslåing av kommunar vil innebere ei utjamning av kommuneøkonomien. Innbyggjarane i kommunar som i dag har god økonomisk handlefridom vil kunne oppleve at det kommunale tenestetilbodet vert dårlegare enn før, medan innbyggjarane i kommunar som i dag har stram økonomi vil kunne oppleve eit betra kommunalt tenestetilbod. Eit sentralt spørsmål er om kommunane ville få behalde samanslåingsgevinsten, eller den ville bli trekt inn t.d. gjennom reduksjonar i rammetilskotet frå Staten. I dag finst det eit "inndelingstilskot" som inneber at kommunar som frivillig slår seg saman får behalde gevinstane i år. Kjelde: 10

11 Vestlandet - fakta, beskrivingar og samanlikningar Kultur Vestlandsk satsing på kultur % Per 1000 % av drifts- Av dette innb. utg. totalt fylkeskomm. Rogaland ,8 9,1 Hordaland ,6 11,9 Sogn og Fjordane ,9 15,7 Møre og Romsdal 909 2,4 11,5 Vestlandet ,4 11,2 Landet ,8 13,7 Tabellen viser kor mykje som vart brukt til kulturføremål i kommunar og fylkeskommunar i Informasjon om lokale driftsutgifter til kulturføremål (kommunane og fylkeskommunane) tyder på at det vert satsa sterkare på kultur på Vestlandet enn elles i landet. Om vi ser bort frå Finnmark, er Rogaland det fylket som har høgast lokale driftsutgifter per innb. til kultur. Også kommunar og fylkeskommunar i Hordaland og Sogn og Fjordane brukar meir til kulturføremål enn landsgjennomsnitttet. Møre og Romsdal ligg derimot nest lågast mellom fylka; Hedmark brukar aller minst. På Vestlandet betyr fylkeskommunen mindre for kultursatsinga enn elles i landet, særleg i Rogaland. Unnataket er Sogn og Fjordane, der fylkeskommunen er særleg viktig for kulturlivet, om ein skal vurdere det etter antal kroner brukt. Kjelde: 11

12 Rogalendingane ivrige bibliotekbrukarar 6 5 Landsgjennomsnitt Lånte bøker per innb Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Figuren over viser at i gjennomsnitt brukar vestlendingane biblioteket litt meir enn landsgjennomsnittet. Rogalendingane brukar biblioteket aktivt, medan innbyggjarane i dei andre fylka nyttar biblioteket litt mindre enn landsgjennomsnittet. Med unnatak av Hordaland utgjer barnebøker ein litt større del (40-45 %) av bibliotekutlåna på Vestlandet enn mange stader i landet elles. Kjelde: Færre i trussamfunn utanfor den norske kyrkja Medl. per 1000 innb. Rogaland 69,8 Hordaland 60,1 Sogn og Fjordane 16,6 Møre og Romsdal 37,6 Vestlandet 54,6 Oslo 158,3 Landet 82,7 Tabellen viser at Vestlandet har færre medlemmar i trussamfunn utanfor den norske kyrkja enn landsgjennomsnittet. Særleg låg er andelen i Sogn og Fjordane. Agder- fylka har mange medlemmer i trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, men Oslo står i ei særstilling. I Oslo høyrer rundt halvparten av dei som er medlemmer i trussamfunn utanfor Den norske kyrkja til islamske trussamfunn. Rundt 10 % av medlemmane i trussamfunn utanfor Den norske kyrkja på Vestlandet høyrer til islamske trussamfunn, høgast andel i Rogaland. Kjelde: 12

13 Vestlandet - fakta, beskrivingar og samanlikningar Mange aviser, kinobruken som i andre deler av landet Avis- mangfaldet er stort på Vestlandet, særleg når det gjeld aviser som ikkje kjem ut dagleg. Meir enn kvar tredje avis som kjem ut 1-5 gongar i veka kjem ut på Vestlandet. Men vestlands- avisene er jamt over små, og det samla opplaget tilvarer omlag landsdelen sitt folketal. Hordaland er det største avisfylket, med 16 aviser. Vestlendingane går på kino i om lag same grad som folk i andre landsdelar. Det var i gjennomsnitt rundt 50 besøkande per framsyning, og % av besøket var på norske filmar. Kjelde: Forsking og utdanning Lite til FOU Vestlandet brukar langt under landsgjennomsnittet til FOU. Hordaland ligg litt over landsgjennomsnittet. Dette henger i første rekkje saman med Universitet i Bergen. Det er næringslivet som står for hovuddelen i dei andre Vestlandsfylka. Særleg Rogaland har ei høg FOU-andel innnan næringslivet. Heile 45 % av utgiftene går til Oslo/Akershusområdet. Totalt Etter utførande sektor Mill. kr. Pst av landet Næringslivet Instituttsektoren Universitet og høgsk. Rogaland , Hordaland , Sogn og 176 0, Fjordane Møre og 316 1, Romsdal Vestlandet , Oslo/Akershus , Øvrige Noreg , Tabellen viser utgifter til FOU: Totale forskings- og utdanningsutgifter etter utførande sektor Kjelde: 13

14 Relativt fleire med vidaregåande utdanning Tabellen nedanfor viser prosentvis fordeling når det gjeld utdanningsnivå for personar over 16 år. Samanlikna med resten av landet har alle Vestlandsfylka ein høg del av befolkninga med utdanning på vidaregåande skule nivå, medan berre Hordaland har høgare del av befolkninga med utdanning på universitets- og høgskulenivå enn landsgjennomsnittet. Grunnskulenivå Vidaregåan de skule -nivå Universitets- og høgsk. nivå, kort Universitets- og høgsk. nivå, lang Østfold 25,2 57,7 14,4 2,9 Akershus 16,9 55,0 20,8 7,4 Oslo 15,9 47,9 25,8 11,0 Hedmark 28,1 55,4 13,9 2,7 Oppland 25,9 57,7 13,8 2,7 Buskerud 23,2 57,4 16,0 3,7 Vestfold 20,0 59,6 17,1 3,4 Telemark 24,2 58,5 14,3 3,1 Aust-Agder 19,3 61,2 16,3 3,2 Vest-Agder 19,0 61,2 16,6 3,3 Rogaland 19,5 59,8 16,7 4,2 Hordaland 19,8 57,4 18,1 4,9 Sogn og Fjordane 21,2 61,1 15,3 2,6 Møre og Romsdal 22,8 59,9 14,9 2,4 Sør-Trøndelag 20,7 56,1 17,3 6,0 Nord-Trøndelag 22,1 60,5 14,8 2,7 Nordland 26,9 56,6 14,2 2,4 Troms 24,1 54,8 16,7 4,4 Finnmark 27,7 54,0 15,8 2,5 Landet 21,2 56,6 17,5 4,8 Pst. fordeling utdanningsnivå fordelt på fylke. Kjelde: 14

15 Vestlandet - fakta, beskrivingar og samanlikningar Næringsliv og næringsstruktur Sterk auke i sysselsettinga dei fleste stader Figuren viser endring i sysselsettinga (talet på arbeidsplassar i kommunen) i tidsromet Historisk sysselsettingsutvikling heng nært saman med folketalsutviklinga, men seier noko om utviklinga i det generelle aktivitetsnivået i ein kommune I eit langt perspektiv, som kartet t.v. viser, har sysselsettinga auka over mesteparten av landsdelen, mest rundt Stavanger og Bergen, i Sunnfjord og nokre stader på Sunnmøre. Sysselsettinga har gått mest ned der folketalet har gått mykje ned; særleg i Hardanger og deler av Sogn. Kjelde: SSB/ PANDA 15

16 Offentleg sektor og privat tenesteyting mindre viktig enn andre stader i landet Vestlandet sin næringsstruktur kjenneteiknast av at offentleg sektor veg mindre tungt enn i mange andre deler av landet. Privat tenesteyting (forretningsmessig tenesteyting, konsulentar, databehandling m.v.) er av langt mindre omfang på Vestlandet enn i Osloområdet.Til gjengjeld står industrien sterkt på store deler av Vestlandet, og landsdelen har maritim og oljerelatert verksemd av stor betydning i nasjonal målestokk. Annan tenestetyting Offentleg administrasjon Vestlandet har 26 % av befolkninga i landet Bygg og anlegg, kraftforsyning Industri Fiske og fiskeoppdrett Jord- og skogbruk Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % % av sysselsette i landet Figuren over viser kor stor del av landet sine sysselsette i ulike næringsgrupper som arbeider på Vestlandet. Ein stor del av landet si sysselsetting innan fiske og fiskeoppdrett og i industrien finst på Vestlandet. Også delen som arbeider innan jord- og skogbruk er noko høgare enn landsgjennomsnittet. Rogaland og Sogn og Fjordane har ein høgare del av befolkninga som arbeider innan jord- og skogbruk enn resten av landet. Dei tre nordligaste fylka på Vestlandet har mange sysselsette innan fiske og fiskeoppdrett. Sysselsettingsandelen innan industri ligg over landsgjennomsnittet for alle dei fire fylka, men under landsgjennomsnittet når det gjeld offentleg administrasjon og annan tenesteyting. Kjelde: SSB/ AKU. 16

17 Vestlandet - fakta, beskrivingar og samanlikningar Industriarbeidsplassane er konsentrert til Vestlandet Medan Vestlandet har 26 % av befolkninga, arbeider 33 % av alle industrisysselsette på Vestlandet. Til samanlikning har Oslo og Akershus om lag 22 % av befolkninga, men berre 15 % av alle industrisysselsette. Sysselsetting i industrien 2000 Nord-Noreg/Svaldbard 7 % Trøndelag 7 % Oslo/Akershus 15 % Vestlandet 33 % Øvrige Austland 31 % Agder 7 % Figuren viser at Vestlandsfylka har høg sysselsetting innan industrien samanlikna med resten av landet. Kjelde: SSB/ AKU 17

18 Kartet t.v. viser kva næringsgruppe som står for størst andel av arbeidsplassane i kommunane. I over halvparten av vestlandskommunane er dei fleste arbeidsplassane i offentleg sektor. I nokre kommunar står offentleg sektor for meir enn 40 % av arbeidsplassane. Dette gjeld m.a. nokre kommunar med gode kraftinntekter, nokre særleg næringssvake kommunar og dessutan høgskule- og sjukehuskommunen Volda. I kvar fjerde vestlandskommune er industrien den viktigaste næringsgruppa. Mange av kommunane der industri er særleg viktig ligg på Sunnmøre, rundt Bergen og lengst sør i Rogaland. I Odda er det no fleire arbeidsplassar i offentleg sektor enn i industrien. I Oslo er største næringsgruppe Bank, privat tenesteyting, i Trondheim og Tromsø er offentleg sektor størst. 18

19 Vestlandet - fakta, beskrivingar og samanlikningar Industri er viktig mange stader på Vestlandet Handel, Primær- Industri, transp. Bank, priv. Offentleg sektor næringane bergverk hot. rest. ten. yting > 40 % i alt Østlandet 0,0 6,3 17,6 2,1 14,8 73,9 Agder 0,0 13,3 3,3 0,0 20,0 83,3 Vestlandet 2,4 24,2 12,1 0,0 12,1 61,3 Trøndelag 2,0 6,1 8,2 0,0 30,6 83,7 Nord- Norge 5,6 2,2 4,5 0,0 52,8 87,6 Landet 2,1 11,1 11,3 0,7 24,0 74,9 Tabellen viser kor stor del av kommunane i kvar landsdel (tradisjonell inndeling) der ulike næringsgrupper er størst (viktigast), målt i talet på arbeidsplassar. Det er 124 kommunar på Vestlandet, 434 i heile landet. Vestlandet skil seg ut ved å ha ein lågare andel kommunar der offentleg sektor er størst. Forskjellen vert endå tydelegare dersom ein ser på kommunar der offentleg sektor står for 40 av arbeidsplassane eller meir. I høve til resten av landet har Vestlandet mange fleire kommunar der industri er største næringsgruppe. 19

20 Tabellane viser dei fem kommunane i landet som har høgast andel arbeidsplassar i ulike næringar/ næringsgrupper, samt dei øvrige fem vestlandskommunane som kjem høgast opp på lista. Jord- og Kommune skogbruk 1 Frosta Nord- Tr 31,6 2 Finnøy Rogaland 29,8 3 Lesja Oppland 29,4 4 Rennesøy Rogaland 28,5 5 Høylandet Nord- Tr 28,4 8Bjerkreim Rogaland 26,9 17 Jølster Sogn og Fj 22,9 18 Hjelmeland Rogaland 22,6 20 Norddal Møre og R 22,1 21 Rindal Møre og R 22,0 Fiske og Kommune fiskeoppdr 1 Flakstad Nordland 34,5 2 Moskenes Nordland 34,3 3Værøy Nordland 32,8 4Træna Nordland 32,7 5 Solund Sogn og Fj 29,1 23 Midsund Møre og R 13,9 24 Austevoll Hordaland 13,3 26 Bokn Rogaland 13,0 27 Herøy Møre og R 12,8 29 Smøla Møre og R 12,1 Industri, Kommune bergverk 1 Stordal Møre og R 60,2 2 Sykkylven Møre og R 51,0 3 Vestre Toten Oppland 49,1 4 Årdal Sogn og Fj 47,5 5 Haram Møre og R 47,4 6 Stranda Møre og R 47,3 7Sola Rogaland 46,1 8 Lund Rogaland 44,7 9 Hareid Møre og R 42,5 14 Vaksdal Hordaland 37,7 Bank, priv. Kommune tenesteyting 1 Oslo Oslo 35,4 2Bærum Akershus 35,0 3 Andebu Vestfold 34,5 4 Hobøl Østfold 27,8 5 Bergen Hordaland 24,8 9 Stavanger Rogaland 23,3 26 Ålesund Møre og R 18,7 27 Haugesund Rogaland 18,3 29 Sandnes Rogaland 18,0 45 Modalen Hordaland 17,0 Kommunal Kommune tenesteyting 1 Kvæfjord Troms 64,7 2 Skjerstad Nordland 54,3 3 Lavangen Troms 51,7 4 Balestrand Sogn og Fj 50,0 5Bjarkøy Troms 49,1 6 Naustdal Sogn og Fj 48,9 15 Ørskog Møre og R 46,2 16 Modalen Hordaland 46,0 21 Eidfjord Hordaland 44,9 32 Samnanger Hordaland 42,5 Statleg Kommune tenesteyting 1 Tjeldsund Nordland 42,0 2 Bardu Troms 37,4 3Målselv Troms 27,4 4 Levanger Nord- Tr 25,2 5 Lørenskog Akershus 23,6 6 Volda Møre og R 21,7 11 Lærdal Sogn og Fj 20,7 17 Førde Sogn og Fj 19,3 25 Molde Møre og R 16,3 40 Bergen Hordaland 13,1 % av arbeidsplassar i kommunen, rangering på landsbasis. Andelen sysselsette i ei næring/ næringsgruppe er ein indikasjon på kor viktige den aktuelle typen arbeidsplassar er for kommunen. Ei plassering høgt oppe på lista kan innebere at kommunen er særleg konkurransedyktig og har eit godt miljø innanfor den aktuelle næringa/ næringsgruppa. - Men det kan også vere eit uttrykk for at kommunen elles er næringsfattig og har eit avgrensa arbeidsplasstilbod. Sidan mange kommunar er små og ein integrert del av ein større arbeidsmarknad, må næringsstrukturen også vurderast i høve til nærliggande kommunar. 20

21 Vestlandet - fakta, beskrivingar og samanlikningar Oversikta over viktige jord- og skogbrukskommunar viser at i nokre kommunar i Rogaland er jordbruk svært viktig. Tabellen for fiske og fiskeoppdrett viser at sjølv om fiskerinæringane er svært viktige på deler av Vestlandet er det berre i Solund at andelen sysselsette i denne næringa er på nivå med dei mest einsidige fiskerikommunane i Nord- Norge. Heile 8 av dei 9 kommunane i landet med størst konsentrasjon om industriarbeidsplassar ligg på Vestlandet. "Bank, privat tenesteyting" er viktigast i Oslo og Bærum, der meir enn kvar tredje arbeidsplass er i denne sektoren. Øverste del av lista over kommunar med høg andel sysselsette i kommunal sektor dominerast av nordnorske kommunar, men også nokre kommunar i Sogn og Fjordane har mange kommunale arbeidsplassar. Lista over kommunar med særleg mange statlege arbeidsplassar toppast av tre nordnorske forsvarskommunar. I Oslo er 13,5 % av arbeidsplassane statlege, i Trondheim 16,5, i Tromsø 19,9 og i Stavanger 11,6 %. Kjelde: SSB/ PANDA/ Hordaland fylkeskommune. 3/ 4 av landet sine arbeidsplassar innan petroleumsretta verksemd Bak næringsgruppe- inndelingane i avsnitta ovanfor skjuler det seg mange arbeidsplassar som er nært knytt til og avhengige av oljeverksemda i Nordsjøen. ¾ av sysselsettinga i petroleumsretta verksemd i Norge finst i dei fire vestlandsfylka. Meir enn halvparten av arbeidsplassane i petroleumsretta verksemd på Vestlandet finst i Rogaland. Type verksemd, % Syssel- Under- Basar Bygging, Bygging, sette søkingar m.v. vedl. drift Rogaland ,8 19,9 31,4 2,9 Hordaland ,3 15,5 37,6 5,6 Sogn og Fjordane 677 2,7 53,2 44,2 0,0 Møre og Romsdal ,4 38,8 50,4 2,3 Vestlandet ,1 20,6 34,8 3,5 Landet elles ,7 15,6 52,4 20,8 Landet i alt ,1 19,4 39,1 7,7 "Undersøkingar": "Undersøking, boring, produksjon m.m". "Basar m.v.": "Basar, transport, forpleining, administrasjon m.m". "Bygging, vedl."; "Bygging og vedlikehald av faste og flyttbare innretningar". "Bygging, drift": "Bygging og drift av ilandførings- og foredlingsanlegg". Arbeidsplassane innan Undersøking, boring og produksjon er konsentrert til Rogaland og Hordaland. Meir enn halvparten av den petroleumsretta verksemda i Møre og Romsdal er innan Bygging og vedlikehald av faste og flyttbare innretningar. 21

22 Bedriftstype, %, Olje-/ Transport, Industri, Service/ Basar/ For- Off. Forsking, Div. varer boreselsk. rederi bygg/ anl. ing. selsk. drift av anl. pleining adm. oppl. og ten. Rogaland 35,0 6,9 29,0 18,3 2,0 3,3 1,1 0,6 3,7 Hordaland 39,9 5,3 29,1 14,0 6,0 1,8 0,0 1,9 2,0 Sogn og Fjordane 0,0 19,2 35,9 11,8 24,8 0,0 0,1 0,0 8,1 Møre og Romsdal 7,2 32,2 46,4 5,9 4,0 1,5 0,1 0,3 2,4 Vestlandet 33,6 8,7 30,5 16,1 3,5 2,7 0,7 0,9 3,2 Landet elles 19,2 9,4 26,8 32,3 5,7 1,8 0,9 2,9 0,9 Landet i alt 30,1 8,9 29,6 20,0 4,0 2,5 0,8 1,4 2,6 Tabellen viser korleis arbeidsplassane i petroleumsretta verksemder fordeler seg på ulike typar bedrifter. Mange av arbeidsplassane i petroleumsretta verksemd i Hordaland og Rogaland er i olje- og boreselskap, medan mykje av slik verksemd i Sogn og Fjordane og særleg i Møre og Romsdal er innan transport og industri. Sjå også: Regionale virkninger av sysselsettingen i petroleumsvirksomheten. Agenda utredning & utvikling/ SAVOS, Kjelde: 22

23 Vestlandet - fakta, beskrivingar og samanlikningar Arbeidsplassar, foretak, arbeidsmarknad Høgast arbeidsplassdekning i Sola Tabellen viser kva kommunar i landet som har best dekning av arbeidsplassar i høve til arbeidstakarar busett i kommunen. Talet på arbeidsplassar i % av talet på busette arbeidstakarar. Flyplasskommunen Ullensaker har den høgaste arbeidsplassdekninga i landet, medan oljekommunen Sola har den høgaste dekninga på Vestlandet. Elles er dei fleste kommunane på lista handels- og administrasjonskommunar, med møbelindustrikommunen Stordal og kraftkommunen Modalen som unnatak. Arbeidsplass- Kommune dekning 1 Ullensaker Akershus Tønsberg Vestfold Oslo Oslo Sola Rogaland Leikanger Sogn og Fj Førde Sogn og Fj Haugesund Rogaland Hamar Hedmark Molde Møre og R Stordal Møre og R Trondheim Sør- Tr Stavanger Rogaland Kristiansand Vest- Agder Modalen Hordaland Bergen Hordaland Ålesund Møre og R 111 Kartet viser arbeidsplassdekninga i kommunane på Vestlandet. Arbeidsplassdekninga er høgast i dei største sentera og dessutan i nokre særleg næringssterke kommunar som Austevoll, Ølen og Stordal. Kjelde: SSB/ PANDA/ Hordaland fylkeskommune. 23

24 Færre nye foretak færre nedleggingar Per 1000 innb Nyetablerte Foretak Foretak Nyetablerte Foretak Nyetablerte Foretak Foretak foretak lagt ned i alt foretak lagt ned foretak lagt ned i alt 0101 Østfold ,4 3,7 7,7 3,3 64,2 Akershus ,7 4,5 9,8 3,9 70,1 Oslo ,2 7,7 16,3 6,0 108,0 Hedmark ,9 3,2 6,1 3,3 58,0 Oppland ,2 3,3 6,5 3,4 64,2 Buskerud ,6 4,4 9,1 3,9 72,1 Vestfold ,8 4,0 8,5 4,1 69,5 Telemark ,3 3,5 6,7 3,4 62,5 Aust-Agder ,4 3,8 7,6 3,7 62,4 Vest-Agder ,5 3,8 8,4 3,5 64,0 Rogaland ,0 3,6 7,6 3,3 59,0 Hordaland ,9 3,5 8,1 3,0 60,8 Sogn og Fjordane ,3 2,9 5,1 3,9 60,6 Møre og Romsdal ,6 3,2 6,3 3,3 61,1 Sør-Trøndelag ,3 3,6 8,6 3,5 59,2 Nord-Trøndelag ,4 2,8 6,0 3,1 53,9 Nordland ,6 3,1 5,8 3,4 53,9 Troms ,7 3,5 7,0 3,3 58,5 Finnmark ,7 3,1 6,1 3,4 57,6 Landet ,9 4,6 9,7 4,3 76,4 Landet utanom Oslo ,9 3,6 7,6 3,5 62,6 Vestlandet ,5 3,4 7,3 3,3 60,2 Sett i høve til innbyggjartalet er det etablert færre nye foretak på Vestlandet enn i resten av landet dei seinare åra. Den høge etableringsraten i Oslo trekker opp landsgjennomsnittet, men Vestlandet har også ein litt lågare etableringsrate enn Landet utanom Oslo. Vestlandet har relativt færre foretak i alt enn resten av landet. I dei fleste fylka var talet på nyetablerte foretak per 1000 innb. høgare i 2002 enn i Vestlandet hadde ein auke litt større enn landsgjennomsnittet og t.d. Oslo litt lågare. Omlag 60 % av alle foretak i foretaksregisteret har ingen tilsette, omlag 20 % har 1-4 tilsette Alle Utan tilsette 1-4 tilsette 5+ tilsette Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Oslo Resten av landet Landet Tabellen viser talet på nyetablerte foretak i ulike fylke, og kor mange tilsette dei hadde ved etablering. Rundt 90 % av alle nyetablerte foretak hadde ingen tilsette ved etablering, med berre små regionale forskjellar. Nyetableringane i Oslo består i litt større grad av foretak utan tilsette, medan det i Møre og Romsdal og til dels i Rogaland er litt tettare mellom nyetablerte foretak med 1 4 tilsette. 24

25 Vestlandet - fakta, beskrivingar og samanlikningar Bransje med flest nye foretak, % av alle nye foretak Utan tilsette 1-4 tilsette 5+ tilsette 2002 Namn % Namn % Namn % Rogaland Forr. tenesteyt. 19,1 Forr. tenesteyt. 21,0 Detaljhandel 23,9 Hordaland Forr. tenesteyt. 20,7 Detaljhandel 16,8 Detaljhandel 17,6 Sogn og Fjordane Forr. tenesteyt. 12,8 Detaljhandel 20,9 Hotell, rest. 44,4 Møre og Romsdal Forr. tenesteyt. 14,9 Detaljhandel 16,2 Forr. tenesteyt. 16,7 Vestlandet Forr. tenesteyt. 18,6 Detaljhandel 17,7 Detaljhandel 17,8 Oslo Forr. tenesteyt. 26,8 Forr. tenesteyt. 25,8 Forr. tenesteyt. 18,5 Landet Forr. tenesteyt. 20,9 Forr. tenesteyt. 17,4 Detaljhandel 17,4 Flest nye foretak vert oppretta innan bransjen Annan forretningsmessig tenesteyting og Detaljhandel. Detaljhandelsforetak er viktigare mellom dei verksemdene som har tilsette. Mellom dei verksemdene som har fleire enn nokre få tilsette ved etablering er det også ein del hotell- og restaurantverksemder. I Oslo dominerast nyetableringane av foretak innan Annan forretningsmessig tenesteyting, medan Detaljhandel betyr meir for nyetableringane elles i landet. Når det gjeld foretak utan tilsette er Annan forretningsmessig tenesteyting den viktigaste bransjen over heile landet. Fritidsverksemd, kulturell tenesteyting og sport er også ein viktig bransje for nyetableringar i Oslo og i andre større byar. Nye foretak 2002 Tal % Annan forr.messig ten.yting ,4 Bygge- og anleggsverks ,2 Detaljhandel, rep. av varer ,2 Omsetning, drift av fast eigedom 720 8,4 Fritidsverks.,kulturell ten.yting, sport 597 7,0 Helse- og sosialtenester 571 6,7 Databehandlingsverks ,4 Agentur- og engroshandel 447 5,2 Uoppgjeve 400 4,7 Landtransport og rørtransport 336 3,9 Tabellen viser talet på nyetablerte foretak i dei fire vestlandsfylka; dei ti bransjane med flest nyetableringar. Alle nye foretak. 25

26 Også mange foretak vert lagt ned, men relativt færre på Vestlandet Foretak Nyetableringar lagt ned Netto auke Figuren viser talet på nyetableringar, nedleggingar og netto auke i talet på foretak i vestlandsfylka og Oslo Oslo Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane I alle vestlandsfylka er det færre nedleggingar enn landsgjennomsnittet. Også når det gjeld nedleggingar er aktiviteten størst i Oslo (sjå første tabell i avsnittet). Nedleggingar av foretak er fordelt litt meir jamt på dei ulike bransjane enn nyetableringane. I Hordaland og Rogaland er det flest detaljhandels- foretak som vert lagt ned; i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal flest foretak innan bygg og anlegg. I Oslo er Annan forretningsmessig tenesteyting like dominerande i nedleggingsstatistikken som den er det i statistikken for nyetableringar. På Vestlandet, og særleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, utgjer denne bransjen ein mindre del av nedleggingane Sidan ein stor del av både eksisterande og nyetablerte foretak ikkje har nokon tilsette, og vi har samanliknbare tal for berre to år, er det vanskeleg ut frå denne statistikken å trekke nokon konklusjonar om reelt aktivitetsnivå og verdiskaping i fylke og bransjar. Kjelde, meir informasjon: 26

27 Vestlandet - fakta, beskrivingar og samanlikningar Relativt låg arbeidsløyse i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal % av arbeidsstyrken 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Landet Figuren viser arbeidsløysa (inkl. tiltak) i vestlandsfylka og i landet i perioden Årsgjennomsnitt. 1,0 0, "Normalt" har Hordaland ei arbeidsløyse litt over landsgjennomsnittet, medan arbeidsløysa i dei tre andre vestlandsfylka er litt lågare. F.o.m har likevel arbeidsløysa i Rogaland vore høgare enn landsgjennomsnittet, hovudsakeleg som resultat av reduksjonen i oljetilknytta aktivitetar. % av alle ledige 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Landet Figuren viser bruken av ordinære arbeidsmarknadstiltak (eks. attføring) som % av alle arbeidsledige (heilt ledige og på tiltak). 5,0 0, Bruken av ordinære arbeidsmarknadstiltak var størst i 1997, då arbeidsløysa var relativt høg. Seinare har bruken av tiltak gått ned. I 2002 har arbeidsløysa auka igjen, utan at bruken av arbeidsmarknadstiltak har auka tilsvarande. Stort sett har bruken av arbeidsmarknadstiltak vore litt lågare på Vestlandet enn i landet sett under eitt. I vart det brukt relativt mykje arbeidsmarknadstiltak i Møre og Romsdal, seinare har Sogn og Fjordane hatt tiltaks- bruk over landsgjennomsnittet. Kjelde: 27

28 Produksjon og eksport Størst bruttoprodukt i Oslo og i Rogaland Figuren under er henta frå Statistisk sentralbyrå sine nettsider og viser bruttoprodukt i fylka for åra Vestlandet står for ein andel av bruttoproduktet som om lag tilsvarer folketalet, men Oslo og Akerhus ligg høgast av fylka og aller høgast ligg Ekstrafylket som hovudsakeleg omfattar oljeverksemda i Nordsjøen. 28

29 Vestlandet - fakta, beskrivingar og samanlikningar BNPR 2000 per syss. Rogaland 102 Hordaland 98 Sogn og Fjordane 91 Møre og Romsdal 93 Vestlandet 98 Oslo/Akershus 118 Heile landet 100 Tabellen viser korleis brutto regionalprodukt per sysselsett fordeler seg mellom fylke/ landsdelar. Relative tal; landsgjennomsnittet= 100. BNPR per sysselsett på Vestlandet samla ligg på 98 % av landsgjennomsnittet. Av fylka er det berre Oslo, Akershus og Rogaland som kjem ut med BNPR/syss på over landsgjennomsnittet. Dersom ein reknar i BNPR i høve til innbyggjartalet vert resultatet det same for Vestlandet og for Rogaland, medan Oslo Akershus kjem ut med eit høgare tal på grunn av den store innpendlinga til desse fylka. Ekstrafylket inngår ikkje i desse tala. Forskjellar i BNPR per sysselsett skuldast i hovudsak ulik næringsstruktur. Sysselsette innan primærnæringane genererer i gjennomsnitt eit lågare bruttoprodukt enn sysselsette i sekundær- og tenesteytande næringar. For landet som heilskap varierer bruttoprodukt per sysselsatt mellom i primærnæringene til drøye kroner i sekundærnæringene. Sysselsette i tenesteytande næringar bidro i gjennomsnitt med vel til det samla bruttoproduktet. Kjelde, meir informasjon: 29

30 Omfattande eksport Hordaland Møre og Romsdal Vest-Agder Rogaland Vestfold Østfold Buskerud Figuren viser eksporten av tradisjonelle varer (omfattar ikkje m.a. råolje, brukte skip, tjenester) fordelt på fylke. Rangert etter verdi i Telemark Nordland Sogn og Fjordane Oslo Akershus Sør-Trøndelag Oppland Hedmark Nord-Trøndelag Troms Aust-Agder Finnmark Mill. kr. I 2002 sto Vestlandet for 1/3 av all eksportverdi av tradisjonelle varer (utanom olje og gass) i landet. Ein stor del av eksporten frå Hordaland, og i mindre grad Rogaland, er brenselstoff, som hovudsakeleg består av produkt frå oljerffineria. Fiskeeksport er særleg viktig i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Mill. kr Figuren viser korleis eksporten frå vestlandsfylka fordeler seg på dei kategoriane som eksportstatistiskken er delt opp i Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Bearbeidde varer Brenselsstoff Råvarer Fisk Andre matvarer Kjelde: 30

31 Vestlandet - fakta, beskrivingar og samanlikningar Samferdsel, turisme, fiskeri, energi Sogn og Fjordane fk brukar mest til samferdsel Samferdselsutg. Kr per innb. I alt % av Kollektiv- Fylkes kr. total trafikk vegar Rogaland , Hordaland , Sogn og Fjordane , Møre og Romsdal , Vestlandet , Resten av landet , Heile landet Tabellen viser at fylkeskommunane på Vestlandet brukar i gjennomsnitt relativt meir pengar til samferdselsføremål enn landsgjennomsnittet. Sogn og Fjordane og til dels Møre og Romsdal har særleg høge fylkeskommunale utgifter til samferdsel, medan dei to andre vestlandsfylka ligg nær landsgjennomsnittet. I høve til innbyggjartalet brukar Sogn og Fjordane mykje meir til kollektivtrafikk enn landsgjennomsnittet. Hordaland og Møre og Romsdal fylkeskommunar har kollektivtrafikk- utgifter om lag som landsgjennomsnittet, medan Rogaland ligg noko under. Sogn og Fjordane brukar også mest til fylkesvegar, og også Møre og Romsdal har utgifter over landsgjennomsnittet til dette føremålet. Tala omfattar ikkje statlege utgifter til samferdsel, m.a. jernbane. Kjelde/ meir informasjon: Færre personbilar på Vestlandet Personbilar per 1000 innb Rogaland 451 Hordaland 445 Sogn og Fjordane 449 Møre og Romsdal 460 Vestlandet 450 Resten av landet 482 Landet 474 Bilhaldet er lågare på Vestlandet enn i andre deler av landet. Flest bilar per 1000 innb. er det på indre Austlandet. Noko av grunnen til det lågare bilhaldet kan vere at landsdelen har hatt og til dels framleis har mange område utan vegsamband eller med avgrensa vegsamband, slik at nytten av å eige bil er mindre. I storbyfylka, inkl. Rogaland og Hordaland, er bilparken i gjennomsnitt yngre enn i spreiddbygde fylke, som har fleire, men eldre bilar. Kjelde, meir informasjon: 31

32 Framleis mange ferjer Ferje- Ferje- Tal Tal samband strekningar køyrety passasjerar Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Resten av landet Heile landet Vestlandet i % av landet 52,3 55,8 73,8 74,6 Tabellen viser nokre nøkkeltal for ferjetrafikken på Vestlandet og elles i landet, Ferjesamband: Samband med min. 3 månaders drift i Vestlandet har litt over halvparten av alle ferjesamband/ -strekningar i landet. Nesten tre firedelar av passasjerar og køyrety med ferjer i Norge kryssar vestlandske fjordar og sund. Dei vestlandske ferjesambanda har jamt over større trafikk enn ferjestrekningane i andre landsdelar, som for ein stor del er i Nord- Norge. Eit ferjesamband kan bestå av mange ferjestrekningar. Ferjesambandet med flest strekningar, slik desse er definert av Statens vegvesen, er Stavanger-Nedstrand i Rogaland, som består av heile 76 strekningar. Tala inkluderer nokre ferjestrekningar som no er nedlagt, t.d. strekningane som vart erstatta av "Trekantsambandet" i Hordaland". Tal køyrety, passasjerar Moss-Horten Køyrety Passasjerar Lengde, km Hareid-Sulasund Molde-Vestnes Lauvvik-Oanes Manheller-Fodnes 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Km ferjestrekning Figuren viser dei mest trafikkerte ferjestrekningane i landet etter tal køyrety, Figuren viser også tal passasjerar på ferjene (sjåføren kjem i tillegg), og lengda på ferjestrekninga. 18 av dei 20 mest trafikkerte ferjestrekningane i landet finst på Vestlandet, men den aller mest trafikkerte både når det gjeld personar og køyrety er Moss- Horten. Strekningane: Moss Horten Øst-/ Vestfold Mortavika Arsvågen Rogaland Flakk Rørvik Sør- Trøndelag Ørsneset Magerholm Møre og Romsdal Halhjem Sandvikvåg Hordaland Hareid Sulasund Møre og Romsdal Molde Vestnes Møre og Romsdal Lauvvik Oanes Rogaland Manheller Fodnes Sogn og Fjordane Festøya Solavågen Møre og Romsdal Måler ein etter tal personar vert lista mykje den same, men då kjem Stavanger-Tau på 3. plass. Reknar ein etter "trafikkarbeid" er det Halhjem-Sandvikvåg som toppar lista, og fleire nordnorske ferjestrekningar kjem inn på "20 på topp". 32

33 Vestlandet - fakta, beskrivingar og samanlikningar Dei 11 lengste ferjestrekningane i landet finst i Nordland, på 12. plass kjem strekninga Stavanger- Skudeneshavn (34,8 km). Nest lengst på Vestlandet og på 17. plass er Askvoll-Bulandet (31,2 km). I 1974 var det på landsbasis i gjennomsnitt 2,5 passasjerar per køyrety på ferjene. I 2001 var tilsvarande tal 1,2. Kjelde: Statens vegvesen: Ferjestatistikk Vegdata. Stor innanlands flytrafikk Ruteflyging Charter 2002 Innland Utland Utland OSLO, Gardermoen Sandefjord, Torp KRISTIANSAND, Kjevik STAVANGER, Sola HAUGESUND, Karmøy Stord, Sørstokken BERGEN, Flesland Sogndal, Haukåsen Førde Florø Sandane, Anda Ørsta-Volda, Hovden ÅLESUND, Vigra MOLDE, Årø KRISTIANSUND, Kvernberget TRONDHEIM, Værnes BODØ TROMSØ Vestlandet Landet Vestlandet i % av landet 33,5 18,3 20,1 Tabellen viser m.a. at flyplassane på Vestlandet har ein relativt høg andel av innanlands rutetrafikk. På utanlandstrafikken, særleg ruteflyging, er Gardermoen den dominerande flyplassen med over 60 % av passasjerane. Kjelde, meir informasjon: 33

34 Bergen største hamn Hamner på Vestlandet står for meir enn 2/3 av all godsmengde over hamn i Noreg. Bergen og omland hamnedistrikt (inkl. Sture og Mongstad) står åleine for 55 % av all godsmengde over hamn i Norge Lastet utenriks Losset utenriks Lastet innenriks Losset innenriks 0 Bergen og Omland Øvrig Vestland Østlandet/ Sørlandet Øvrig Norge Private havner Figuren viser lasta og lossa godsmengde i innanriks- og utanriksfart, etter hamnedistrikt. 1. kvartal Tonn. Kjelde: 34

35 Vestlandet - fakta, beskrivingar og samanlikningar Sterkt maritimt miljø Om lag 45 % av handelsflåten er registrert på Vestlandet. Oslo og Bergen har spesielt mange skip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister. Dette understrekar den store betydninga det maritime miljøet har i landsdelen Norskregistrerte skip i handelsflåta Bruttotonnasje pr Hordaland Øvrige Vestland Østlandet Sørlandet Midt- Norge Nord- Norge og Svalbard Norskeide skip registrert i NIS Utenlandsk eide skip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister Skip registrert i Norsk ordinært skipsregister Figuren viser bruttotonnasje av norskregistrerte skip i handelsflåten. Kjelde: Dei maritime næringane utgjer den største og mest komplette industrielle klynga i landet. Det er nasjonalt indentifisert tre lokaliseringstyngdepunkt; to av dei ligg på Vestlandet. 1. Oslo, med skipsfart (rederi og skipsmekling) 2. Bergen, med skipsfart, skipsutstyr og skipsverft 3. Møre og Romsdal, med skipsverft, skipsutstyr og kosulentar 35

36 Mange utanlandske turistar til vestlandsfjordane Overnattingar i alt Føremål % ut- Kurs, 2002 Tal lendingar konferanse Yrke Ferie, fritid Rogaland ,3 15,7 56,0 28,3 Hordaland ,5 11,7 35,7 52,6 Sogn og Fjordane ,3 9,5 20,8 69,6 Møre og Romsdal ,1 13,0 41,8 45,2 Vestlandet ,1 12,5 39,0 48,5 Resten av landet ,1 15,1 29,4 55,5 Heile landet ,1 14,5 31,7 53,9 Tabellen gir ei oversikt over overnattingar på hotell på Vestlandet og i resten av landet. Sogn og Fjordane og til dels Hordaland har ein høg andel utanlandske gjestar og ein høg andel hotellovernattingar til ferie- og fritidsføremål, dvs. turisme. Trafikken av forretningsreisande er lågare, og har størst omfang i Rogaland. Kjelde, meir informasjon: Nord-Trøndelag Vestfold Østfold Finnm ark Aust-Agder Vest-Agder Telem ark Troms Sør-Trøndelag Møre og Rom sdal Nordland Hedm ark Buskerud Sogn og Fjordane Rogaland Oppland Akershus Hordaland Oslo Utenlandske ferie- og fritidsreisendes turistkonsumi Norge Utenlandske forretningsreisendes turistkonsumi Norge Figuren viser omsetnaden frå utanlandske turistar (inkl. forretningsreisande) fordelt på fylke Berekningar av turistkonsum viser at dei fire Vestlandsfylka står for ca. 20 % av den norske omsetnaden knytt til forretningsreiser, men nesten 1/3 av omsetnaden knytt til ferie- og fritidsreisande. Oslo/Akershus står for ca. 30% av omsetnaden, m.a. grunna mange forretningsreisande og transporttenester knytte til Gardermoen. Kjelde: SSB. 36

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Næring, innovasjon og kompetanse. Nr. 2-2009

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Næring, innovasjon og kompetanse. Nr. 2-2009 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Næring, innovasjon og kompetanse Nr. 2-2009 Forord Siste året har vore prega av den internasjonale finanskrisa. Dette gjenspeglar seg også i næringsstatistikken for 2008

Detaljer

Sysselsettinga i maritim sektor når nye høgder

Sysselsettinga i maritim sektor når nye høgder Nr. 2/ 2006 Sysselsettinga i maritim sektor når nye høgder Endring 2002 2003 2004 2005 2004-05 2002-05 Bygging av skip og oljeplattformer 6 493 5 983 6 319 6 680 361 187 Sjøtransport 4 102 4 208 4 163

Detaljer

Fylkesstatistikk 2011

Fylkesstatistikk 2011 Ein tydeleg medspelar Fylkesstatistikk 2011 Møre og Romsdal Innvandringa sikrar god vekst i folketalet Framleis god vekst i folketale Færre yngre kvinner enn yngre menn Eksportfylket Færre unge fleire

Detaljer

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Næring, innovasjon og kompetanse. Nr. 2-2010

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Næring, innovasjon og kompetanse. Nr. 2-2010 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Næring, innovasjon og kompetanse Nr. 2-2010 Forord Hordaland i tal, nr. 2, 2010 omhandlar temaene næring, innovasjon og kompetanse. Vi prøver her å gje dykk eit innblikk

Detaljer

Fylkesstatistikk 2008. Møre og Romsdal

Fylkesstatistikk 2008. Møre og Romsdal Fylkesstatistikk 2008 Møre og Romsdal 2 Statistikk og kåringar Vi blir stadig presentert for ulike kåringar av beste by, triveligaste kommune og liknande i media. Midt i den beste agurktida i år vart vi

Detaljer

Utviklingstrekk. i Møre og Romsdal. Kunnskapsgrunnlag til Regional planstrategi 2016-2020

Utviklingstrekk. i Møre og Romsdal. Kunnskapsgrunnlag til Regional planstrategi 2016-2020 Utviklingstrekk i Møre og Romsdal Kunnskapsgrunnlag til Regional planstrategi 2016-2020 Innhaldsliste Felles kunnskap gir felles plattform...3 1. Demografi og befolkningsutvikling...5 2. Arbeidsmarknad

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

REISELIVET I HORDALAND STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2003 - og nokre år tilbake i tid

REISELIVET I HORDALAND STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2003 - og nokre år tilbake i tid HORDALAND FYLKESKOMMUNE REISELIVET I HORDALAND STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2003 - og nokre år tilbake i tid Rapporten er utarbeidd i samarbeid med arbeidslaget Lokalsamfunnsutvikling. Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

STUDENTREKRUTTERING TIL HØGSKOLEN I ÅLESUND

STUDENTREKRUTTERING TIL HØGSKOLEN I ÅLESUND NOTAT NR. 3/214 Finn Ove Båtevik STUDENTREKRUTTERING TIL HØGSKOLEN I ÅLESUND Nye studentar på 2-tallet og potensiale for rekruttering vidare 2 TITTEL Studentrekruttering til Høgskolen i Ålesund FORFATTARAR

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Rapport «Byen og regionsenteret Stord» 30. desember 2014 «Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport Samarbeidsrådet for Sunnhordland Tittel: Prosjektnr.: 2091

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse

Strategisk utviklingsanalyse Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 1 Strategisk utviklingsanalyse Tilrådd av styringsgruppemøte den 29.10.09 Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 2 INNHALD FORORD...4 1 FØREMÅL

Detaljer

Konseptvalutgreiing. E39 Aksdal - Bergen

Konseptvalutgreiing. E39 Aksdal - Bergen KVU E39 Aksdal Bergen Konseptvalutgreiing E39 Aksdal - Bergen 2 Forord For statlege investeringar over 500 mill. kroner skal det gjennomførast kvalitetssikring i tidleg fase, såkalla KS1. Tiltakshavar

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Mai 2007. Veksten held fram. Side 9. Aukande mangel på arbeidskraft. Side 14. Vasskilje for klimaspørsmålet. Side 20

Mai 2007. Veksten held fram. Side 9. Aukande mangel på arbeidskraft. Side 14. Vasskilje for klimaspørsmålet. Side 20 Mai 2007 Veksten held fram Bedriftene trur at veksten held fram med full styrke i 2007 Side 9 Aukande mangel på arbeidskraft Kvar andre bedrift innanfor mekanisk industri og bygg og anlegg slit med å skaffe

Detaljer

INNLEIING... 5 RETNINGSLINJER FOR LOKALISERING AV HANDEL OG TENESTER I MØRE OG ROMSDAL... 9 1 PÅ LEIT ETTER KVARDAGSREGIONEN... 19

INNLEIING... 5 RETNINGSLINJER FOR LOKALISERING AV HANDEL OG TENESTER I MØRE OG ROMSDAL... 9 1 PÅ LEIT ETTER KVARDAGSREGIONEN... 19 1 2 Innhald INNLEIING... 5 PLANDEL... 7 RETNINGSLINJER FOR LOKALISERING AV HANDEL OG TENESTER I MØRE OG ROMSDAL... 9 1. OVERORDNA MÅL... 9 2. PLANEN SITT VERKEOMRÅDE... 9 3. DEFINISJON AV SENTERNIVÅ...

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

VURDERING AV FUNKSJONALITET OG ATTRAKTIVITET TIL SENTRA BRATTVÅG, FISKÅBYGD OG ULSTEINVIK

VURDERING AV FUNKSJONALITET OG ATTRAKTIVITET TIL SENTRA BRATTVÅG, FISKÅBYGD OG ULSTEINVIK Arbeidsrapport: nr 98 Jørgen Amdam, Kåre Beite, Finn Båtevik, Grethe Mattland Olsen, Turid Hanken, Geir Tangen VURDERING AV FUNKSJONALITET OG ATTRAKTIVITET TIL SENTRA BRATTVÅG, FISKÅBYGD OG ULSTEINVIK

Detaljer

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer

TRANSPORTPLAN 2007-2019

TRANSPORTPLAN 2007-2019 TRANSPORTPLAN 2007-2019 FORORD Transportplan for Vestlandet trekkjer opp Vestlandsrådet sine mål og strategiar for ei framtidsretta transportutvikling. Planen omhandlar følgjande område: Vegsektoren,

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064 Rapport IS-64 Tal om tobakk 1973 12 INNHALD RØYKING 8 Røyking kjønn og alder 9 Røyking blant ungdom 12 Røyking og utdanning 13 Startalder for å røykje dagleg 14 Geografiske skilnader 16 Røyking i Norden

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE 1 KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE Innhald KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE... 1 BAKGRUNN... 4 Kva skal vi ha oversikt over?... 4 Korleis går vi

Detaljer

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015 Foto; Lauritz Eide 1. INNLEIING/OM PLANPROSESSEN...3 1.1 Nasjonale forventningar...3 1.2. Regional planstrategi...4 1.2.1 Temavise innspel til den kommunale

Detaljer

Utfordringar i vente. Januar 2009

Utfordringar i vente. Januar 2009 Januar 9 Utfordringar i vente Bedriftene ventar redusert aktivitetsnivå. Prognosar bedriftene gav i desember 8 tyder på nullvekst i sysselsetjinga i 9. Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom

Detaljer

ØF-rapport nr.: 20/2008 Motstrøms om bulyst, demografi og arbeidslyst Asgeir Skålholt

ØF-rapport nr.: 20/2008 Motstrøms om bulyst, demografi og arbeidslyst Asgeir Skålholt ØF-rapport nr.: 20/2008 Motstrøms om bulyst, demografi og arbeidslyst av Asgeir Skålholt ØF-rapport nr.: 20/2008 Motstrøms om bulyst, demografi og arbeidslyst av Asgeir Skålholt Tittel: Forfattar: Motstrøms

Detaljer

Kommunar organisert etter konsernmodellen

Kommunar organisert etter konsernmodellen Arbeidsrapport 176 Jørgen Amdam, Inge Dyrhol og Else Ragni Yttredal På veg mot det nye Sunnmøre Kommunar organisert etter konsernmodellen Sunnmøre - 129.000 Ålesund 36.000 54 Ulste invik 30 3900 70 35

Detaljer

Fleire orienterer seg mot nye marknader

Fleire orienterer seg mot nye marknader Mai 2009 Tøft for industri og bygg og anlegg Framtidsutsiktene for industrien og bygg- og anleggsnæringa er blitt ytterlegare forverra sidan nyttår. Fleire orienterer seg mot nye marknader 40 prosent av

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer