Nyhetsbrev nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev nr. 1-2013"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr Informasjon og nyheter fra leder Arne Røde Kjære kolleger Nå er sommeren her og et travelt helseår er tilbakelagt - nesten. Legeforeningen har nettopp hatt landsstyremøte i Alta. Selv om det ikke ble mye tid til en strekk, var det litt luksus for en søring å våkne opp med solen skinnende inn på rommet kl Det var travle dager i midnattsol med møter fra morgen til kveld og lange diskusjoner om sykehusstruktur, spesialistutdanning og reservasjonsrett. Den siste debatten tok fem timer og endte med et enstemmig vedtak. Saksliste og vedtak fra landsstyremøtet finner du på Legeforeningens nettsider. I år var det også valg på bl.a. president og nytt sentralstyre for perioden Vi ønsker gjenvalgte president Hege Gjessing og det nye sentralstyret lykke til i jobben. Det blir tøffe tak framover. Se egen artikkel om landsstyremøtet. Årsmøte i Akershus legeforening Torsdag 22. august er det årsmøte med valg. Noen slutter og noen tar gjenvalg - dersom medlemmene ønsker det. Valgkomiteen legger fram sin innstilling på nytt styre (styreleder og to fritt valgte med vara) og kurskomité under årsmøtet. Dersom noen har lyst til å jobbe med fagforeningen er det bare å melde opp det til Akershus legeforenings sekretariat. Det tar tid, men gir mye tilbake. Hvem som sitter i bl.a. styret og valgkomiteen per i dag, antall medlemmer og hva styret har gjort siden sist høst, kan dere lese om i årsberetningen som er sendt ut sammen med innkallingen i egen mail til medlemmene. Innkallingen og påmeldingskjema er vedlagt nyhetsbrevet, samt ligger ute på våre nettsider: https://legeforeningen.no/akershus

2 Undertegnede tar gjerne gjenvalg som leder for en ny periode. Mitt hjerte er fortsatt i Akershus selv om jeg jobber fire dager i Oslo og en i Bærum (Stabæk fotball og Adeccoligaen). Ahus og Bærum sykehus (Vestre Viken) har vært på dagsordenen under hvert eneste styremøte det siste året og følges tett opp via våre dyktige tillitsvalgte lokalt. Siste nytt om sykehusene finner du som egne saker under. Foruten Ahus og Vestre Viken har styret denne perioden jobbet med disse sakene: - Helsetjenesten for leger - Nyhetsbrev til medlemmene - Tillitsvalgtarbeid - Kursarrangement - Fortløpende høringssaker fra Legeforeningens sekretariat og sentralstyre - Medlemsmøter/temamøter Informasjon om grunnkurs for petroleumsleger høsten 2013 Norsk senter for maritim medisin (NSMM) ved Haukeland Universitetssjukehus tilbyr Grunnkurs for petroleumsleger høstsemesteret 2013, da alle leger som skal utstede helseattester for offshorepersonell må ha et slikt kurs innen 1/ Se eget brev på siste side. Kunnskapsbaserte fagprosedyrer Det er laget kunnskapsbaserte fagprosedyrer for at helsepersonell skal kunne kjenne igjen tegn på omsorgssvikt, mishandling og seksuelle overgrep. Mer informasjon om dette finner du på Kunnskapssenterets hjemmeside: Helse og omsorgstilbud for leger Da vi har fått tilbakemelding på at informasjon om dette er vanskelig å finne på nettet har vi ført opp navn på lege-leger og støttekollegaer på egen side under. Du finner mer informasjon om tilbudet på Legeforeningens nettsider: Antarktis - Lyset i mørketiden Jeg håper mange tar seg tid til å komme på årsmøtet den 22. august kl i Legenes hus. Årsmøtet etterfølges av et foredrag av allmennpraktiker Arne Hjemmen om det å være doktor i et ekstremt isøde. For de som ønsker det, vil det bli anledning til å delta på middag etter møtet. Se egen påmelding til årsmøtet. Riktig god sommer - Ta vare på hverandre og nyt livet i solen eller i skyggen!

3 Til Akershus legeforenings medlemmer Deres ref.: Vår ref.: AR/ai Dato: Innkalling til årsmøte med forelesning/middag Akershus legeforening innkaller til årsmøte torsdag 22. august 2013 kl Sted: Kantinen i Legenes hus, Akersgata 2, Oslo (inngang fra Christiania Torv) Agenda: - Årsmøte (Enkel servering ved møtestart) - Foredrag ved allmennpraktiker Arne J. Hjemmen: «Å være doktor i et ekstremt isøde - Erfaring fra ett år på Troll forskningsstasjon i Antarktika» - Middag (Café Engebret). Bindende påmelding. Saker til behandling under årsmøtet: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og tellekomité 3. Godkjenning av sakliste 4. Årsberetning Regnskap Forslag til budsjett 2014 (herunder fastsettelse av bl.a. honorar, møtegodtgjørelse, kontingent) 7. Tildeling av signatur og prokura (leder, nestleder og sekretariatets konsulent hver for seg) 8. Valg for perioden Valg i henhold til Akershus legeforenings vedtekter: Styreleder, 2 styremedlemmer med vara, kurskomitémedlemmer og valgkomité. Kurskomiteens medlemmer velges for 4 år På grunn av bestilling av mat bes det om at vedlagte påmeldingsskjema returneres innen 12. august 2013 til Akershus legeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo, Faks , E-post: Det er mulig for ledsager å delta på middagen. Vedlagt følger ALFs aktivitetsregnskap for 2012 og balanse per , årsberetning for 2012 og lovendringsforslag. Revisjonsberetningen for 2012 og budsjett for 2014 deles ut på årsmøtet. Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 6 uker før årsmøtet. Innkallingen og vedleggene ligger også ute på våre nettsider: Med hilsen Akershus legeforening Arne Røde Leder

4 Påmelding til årsmøte i Akershus legeforening Torsdag 22. august 2013 kl Sted: Legenes hus, Akersgata 2, Oslo (inngang fra Christiania Torv) Årsmøte Behandling av saker (Enkel servering ved møtestart) Foredrag ved allmennpraktiker Arne J. Hjemmen (ca kl ): «Å være doktor i et ekstremt isøde - erfaring fra ett år på Troll forskningsstasjon i Antarktika» Middag på Engebret Café, Bankplassen 1, 0151 Oslo, Oslo (ca. kl ) (3-retters inkl. drikke og aperitiff) NB! Bindende påmelding ifm middag. Begrenset med plasser førstemann til mølla! Ja takk, jeg ønsker å delta på årsmøte og middag (kr. 300,-) Deltar kun på årsmøte/foredrag Nei takk, jeg kan dessverre ikke komme Ledsager deltar på middag (kr. 700,-) Navn: Ledsagers navn: Adresse: Telefon: E-post: Allergier (hvis påmeldt middag) Retur snarest mulig og senest innen 12. august 2013 til Akershus legeforening, Pb 1152 Sentrum, 0107 Oslo, Faks , E-post:

5 Nyheter fra Ahus Ved Aage K. Huseby Foretakstillitsvalgt på Ahus og Nestleder i Akershus legeforening Kjære medlemmer Jeg har forståelse for at mange medlemmer mener det er for mye uro på Ahus. Vi opplever fortsatt ett stort kapasitetsproblem. Signalene fra SINTEF-rapport og vår eier Helse Sør-Øst tilsier at det er balanse mellom oppgaver og ressurser. Derfor ønsket vi nok en gang å markere våre synspunkter på dagens situasjon. Samtidig ønsker vi en tydelig realitetsorientering om fremtidig behov. Derfor dette brev til foretaksstyret og styret i Helse Sør-Øst. Riktig god sommer! Til Adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir Styret for Akershus universitetssykehus Ahus Ad kapasitetsproblemene ved Ahus Skrevet av FTV for legene ved Akershus universitetssykehus etter allmøte Legegruppen ser med stor bekymring på det store sprik i virkelighetsoppfatning som råder mellom de ansatte i klinikken, og på ledere både på Ahus og i HSØ. Det kan virke som Administrerende direktør og styret ved Ahus samt ledelsen ved HSØ ikke er klar over alvoret ved dagens situasjon, eller hvor mye verre situasjonen kommer til å bli i løpet av kun kort tid. Vi ønsker derfor kort å realitetsorientere med noen enkle fakta opplysninger om dagens situasjon, samt å fremme for styret det eneste forslaget som vil gjøre oss i stand til å håndtere situasjonen uten at det går ytterligere ut over pasientsikkerheten og forsvarligheten. Vinteren vi har bak oss var preget av en krisepreget situasjon, hvor man måtte ta i bruk dårlige ad hoc løsninger, f.eks. gymsalen, for i det hele tatt klare å håndtere forsvarligheten. Dette resulterte naturligvis i medieomtale, og med påfølgende kapasitetsressurs grupper og ikke minst en SINTEF rapport. Utover vinter og vår har kapasitetsproblemene fortsatt, og vi går nå med et betydelig underskudd. Dette anser vi som forståelig, all den tid vi har strøket store deler av den

6 elektive driften ved kirurgisk divisjon, samt hatt et stort forbruk av innleie av helsepersonell grunnet stor strøm av ø-hjelps pasienter. Kapasiteten ved intensiv er så dårlig at det har vært stor bruk av postoperativ til intensiv pasienter, noe som igjen fører til stopp i operasjonsprogrammet og stryking av elektive og ø- hjelps pasienter. På det meste har 75 ø-hjelps pasienter ventet på operasjon, bare på ortopedisk avdeling. At dette er dårlig pasientbehandling bør være åpenbart. Plantallene for Ahus i 2013 ligger på over 100 % belegg. Det er vist i studier at morbiditet og mortalitet øker ved belegg på over 85 %, samt at kvaliteten på pleie synker drastisk ved overfylte korridorer. Man har dessverre gjennom tidligere styrevedtak og gjennom diverse arbeidsgrupper fremstilt det faktiske sengeantallet på Ahus feil, slik at det virker som vi har flere senger enn det reelle tallet. SINTEF bruker også i sin rapport en forskjellig definisjon på hva en seng, eller døgnplass, er. Vi gir nedenfor en kort redegjørelse for antall senger slik SINTEF ser det, og et bilde på hvordan virkeligheten på Ahus ser ut om 7-10 år. Vi har i dag 606 døgnplasser på Nordbyhagen, innbefattet pasienthotell, intensiv senger og overvåkningssenger. Man regner da ikke med fødesenger, postoperative senger eller nyfødt senger, da disse pasientene også har en annen seng i hovedbygget. Nevrorehab har ingenting med ø-hjelps kapasiteten på Nordbyhagen å gjøre og regnes naturligvis ikke med i denne sammenheng. Stensby er lagt ned, mens man har øket kapasiteten på Ski med 5 plasser, slik at man der har 13 døgnplasser p.t. Dette gir i dag en total kapasitet på Norbyhagen og Ski sykehus på 619 døgnplasser, eller senger. Dette er et stort sprik fra de 755 senger som er referert i diverse presentasjoner fra ledelsen tidligere. Det er et styrevedtak fra januar på at man skal bygge om pasienthotellet på NN samt utvide kapasiteten på Ski sykehus. Dette skulle vært gjennomført før man la ned Stensby, noe som ikke er gjort, mest sannsynlig grunnet økonomiske årsaker. Disse ombyggingene vil uansett ikke gi en større økning enn at vi maksimalt kan oppnå 655 døgnplasser, hvis man gjennomfører. Via demografisk fremskriving av pasientgrunnlaget de neste 7-10 årene, basert på tall fra SSB, samdata og SINTEF viser følgende: - Minimum 30% aktivitetsøkning (demografisk fremskriving basert på folketall og eldrebølge) - Ca flere pasienter (SSB, fremskrevet til 2023) - Dette gir behov for ca 1000 døgnplasser - minimum 30 operasjonssaler - behov for ca 100 intensiv og overvåkingssenger. Vi har 27 i dag % økning i bruk av billeddiagnostikk, lab og andre støttefunksjoner. Det skal også her nevnes at tidligere erfaringer viser at den demografiske fremskriving i visse tilfeller kun står for 50 % av aktivitetsøkningen.

7 SINTEF deler i sin rapport deres forslag til hvordan vi kan løse dette enorme kapasitetsproblemet uten å bygge eller gi fra oss opptaksområde. Dette anses så virkelighetsfjernt at man velger ikke å nevne det noe nærmere her, da man allerede har en av landets laveste liggetider på Ahus, (3.9) klart færrest senger/innbyggere i Norge (ca 1,5/1000 innbyggere korrigert for pasientflyt) og har effektivisert betydelig de siste årene av nødvendighetshensyn. Å redusere liggetid ytterligere uten å øke kapasiteten vil være uforsvarlig pasientbehandling. Det er fra Adm. dir. foreslått følgende for å bedre situasjonen: På kort sikt er de overnevnte endringer som vil gi 23 senger mer enn vi hadde ved årets start, siden Stensby er lagt ned. Disse sengene ligger i NN og på Ski, og er lite hensiktsmessige for ø-hjelps drift. Det ligger inne forslag om å endre bruken av senger på medisinsk overvåkning og hjerteovervåkningen, noe som vil bedre intensiv situasjonen noe, men som ikke vil gi en netto økning i antall senger. Utover dette foreligger det så vidt vi vet ingen tidsbestemte planer om økt kapasitet. Man har forslått ved en senere anledning å flytte administrasjonen ut av NN, for så å bygge om til sengeplasser. Dette ligger i beste fall mange år frem i tid, og NN er ikke godt egnet til bruk som ø-hjelp sykehus sammen med hovedbygget. Det er også foreslått å flytte ut lungepoliklinikken fra B105, slik at man får plass til flere operasjonsstuer. Dette synes tvingende nødvendig, men ligger også langt frem all den tid det ikke finnes arealer for lungepoliklinikken å flytte til. Dette er heller ikke nok for å imøtegå den økte aktiviteten om kun 7-10 år. Tanker fra legegruppen: Det synes åpenbart ut i fra tallene som er vist ovenfor at vi ikke kan gå 7-10 år i møte uten å gjøre drastiske endringer i kapasiteten på Ahus. Hvis ikke vil det medføre uforsvarlig pasientbehandling i løpet av kort tid, ansatte vil slutte og Ahus klarer ikke å ta seg av elektive pasienter i sitt opptaksområde. Enkelt fortalt går dette ikke, man kan ikke klare å ta seg av denne pasientstrømmen i nåværende bygningsmasse, med dagens bemanning og kapasitet. Forslag til vedtak på styremøtet 3. juni: Vi mener styret MÅ vedta utbygging av Akershus universitetssykehus, og prosessen må starte umiddelbart. Sykehusets kapasitet er allerede sprengt, og man vil uansett ha mange vanskelige år før et nytt bygg står ferdig, men man har ikke tid å vente flere år til. Alternativt må styret vedta å informere HSØ om at man ikke kan ta seg av et så stort opptaksområde. Dette er en dårlig løsning, da det vil medføre et like stort underskudd siden penger vil forsvinne, men vi kan ikke la dårlige økonomiske rammer gå foran forsvarlig pasientbehandling. Skulle sykehuset gi fra seg pasienter nå, vil man ha 7-10 år på seg til å bygge om/ut slik at vi er bedre rustet når antallet pasienter er tilbake der det er i dag. Dette vil uansett gi bedre kapasitet på operasjonssaler, samt redusere korridorbelegg. Mvh Aage Huseby FT OF Odd Grenager vara-ft OF Heidi Espvik FT YLF Ståle Clementsen vara-ft YLF

8 Nyheter fra PSL Ved Sverre Dølvik Vararepresentant styret og leder i PSL Avtalespesialistene har blitt gjenstand for mye oppmerksomhet i det helsepolitiske ordskiftet gjennom vinteren og våren. Organiseringen av Spesialisthelsetjenesten blir en het potet ved årets Stortingsvalg. Lederne fra de største politiske partiene posisjonerer seg og flagger sine synspunkter på hvordan utfordringene skal løses. Helseministeren har særlig pekt på en styrking av sykehusene, og advarer mot en økt bruk av avtalespesialister og private virksomheter. Opposisjonen på den annen side argumenterer for økt bruk av avtalespesialister og private tjenesteytere. I et klima som dette kan det være betimelig å minne om at avtalespesialistene faktisk er en del av det offentlig finansierte helsetilbudet, som i samarbeid med sykehusene skal sørge for å gi befolkningen en god spesialisthelsetjeneste Det bør herske liten tvil om at opprettelse av flere avtalehjemler er en nødvendig forutsetning for en effektivisering og kapasitetsøkning, og at man får mye for pengene når nye hjemler opprettes. Vi har god dokumentasjon på vår aktivitet, gjennom NPR-rapporter og HELFO- tall. PSL og Legeforeningen mener at refusjonsordningen i normaltariffen er en god måte å finansiere næringsdrivende leger på, i tillegg til driftstilskudd og egenandeler. Men normaltariffen er også moden for modernisering slik at nyere undersøkelsesmetoder og behandlinger kan tas inn i systemet. Og det vil igjen nødvendiggjøre tilførsel av mere penger inn i potten. Mange avtalespesialister har ansatt høyt kvalifisert, spesialutdannet fagpersonell i sine praksiser. De utøver sine spesialfunksjoner i legens lokaler og under dennes ansvarsområde. Undersøkelser og behandlinger kan foregå i flere forskjellige rom samtidig. Dette gjør at definisjon av «Hva er en konsultasjon?», slik den tolkes av HELFO, er moden for revisjon. Ifølge denne tolkningen skal en konsultasjon «foregå under fire øyne, inne på legens kontor, og ikke kunne overhøres av andre». I en moderne praksis, med flere undersøkelses og behandlingsrom må det gis aksept for at konsultasjoner ikke er begrenset til et enkelt rom, definert som «legens kontor». I denne sammenheng er det grunn til påpeke det mange av oss ser på som et stort paradoks, og en urimelighet, nemlig at arbeid utført av spesialisert personell i en avtalepraksis kun utløser egenandel på 45 kroner, mens tilsvarende arbeid utført på en sykehuspoliklinikk av samme type personell honoreres med 307 kroner. PSL tok opp denne problematikken i et dialogmøte mellom Legeforeningen og HELFO i mars. Vi fikk forståelse for at en modernisering av konsultasjonsdefinisjonen er nødvendig. Men det ble ikke åpnet for at undersøkelse og behandling hos spesialutdannet fagpersonell, som for eksempel audiografer og spesialsykepleiere kunne utløse full egenandel, hvis pasienten

9 ikke var tilsett av lege. Dermed vil vi fortsatt oppleve at det vil komme tilbakekrevingssaker fra HELFO hvis kontroller viser at det tas full egenandel når pasienten «bare» har vært hos audiograf eller sykepleier. I PSL er det mange som mener dette er galt og urettferdig, og en urimelig forskjellsbehandling mellom sykehuspoliklinikker og avtalepraksiser. PSL har også tatt dette opp internt i Legeforeningen, blant annet i Tariffutvalget, men ikke fått gjennomslag for synspunktet. Motargumentet har, særlig fra allmennlegene, vært at man ved å åpne for full egenandel utløst av «hjelpepersonell», frykter at det kan bane vei for opprettelse av egne sykepleierpoliklinikker i kommunene, i ly av Samhandlingsreformen, som forsyner seg av normaltariffen. Det skal allerede være sett kreative forsøk på slike konstruksjoner i enkelte kommuner. Forholdet til RHFene må nevnes også denne gangen. Det er særlig tolkningen av Rammeavtalens bestemmelser om videreføring versus omgjøring av hjemler som har vært et tema for uenighet. PSL og Legeforeningen mener at bestemmelsen i paragraf 11.2 «Avtalehjemmelen skal ved ledighet videreføres når det er behov for den», som bør være den førende bestemmelsen. I løpet av det siste året har vi sett eksempler i Helse Vest og Nord på at RHFene velger å omdisponere hjemler selv om behovet for videreføring har vært godt dokumentert. I de aktuelle sakene har heller ikke Samarbeidsutvalget i regionene blitt involvert på en skikkelig måte, slik at saksbehandlingen har vært mangelfull. Det er ikke akseptabelt hvis det blir en trend at omdisponering av hjemler blir vanlig. Man vil da kunne stå overfor en situasjon der hele overdragelsesprinsippet settes på prøve. Det vil, særlig for store, utstyrstunge praksiser med mange ansatte kunne ha betydelige økonomiske implikasjoner. PSL mener at opprettelse av nye hjemler må være løsningen når behov for andre spesialiteter melder seg. På samme måte mener vi at tiltak for å bedre den regionale fordelingen av hjemler i distriktene må skje ved opprettelse av nye hjemler, ikke ved flytting av hjemler, for eksempel fra de store byene ut i landdistriktene. Ellers er det grunn til å gi honnør til det gode arbeidet som er gjort i Helse Midt-Norge med rapporten om avtalepraksis, «Strategi 2020.» Det er blitt en meget god rapport med klare føringer og planer for en videre utbygging og satsning på avtalepraksis i regionen. I Helse Sør-Øst arbeider gruppen som ser på samme problematikk i denne regionen jevnt og trutt, og satser på å være i mål med det meste over sommeren. Noen ord om «Legekunsten». Det er ingen hemmelighet at det flotte bladet med den svært dyktige redaktøren sliter i økonomisk motvind. PSL-styret har besluttet å fremme som sak på Årsmøtet at bladet gjøres om til medlemsblad slik at alle PSL-medlemmer blir abonnenter. Det vil kunne bidra til at «Legekunsten» overlever. Styret mener at det er viktig for PSL å beholde bladet og Lottelise Folge også i årene som kommer. Det nærmer seg etter hvert Administrasjonskurs og Årsmøte, som arrangeres på Hotel Bristol i Oslo torsdag 29. til lørdag 30. august. Invitasjon er sendt ut. Styret i PSL håper at sentral beliggenhet og lett tilgjengelighet kommunikasjonsmessig kan lokke mange PSLmedlemmer til spennende og trivelige sensommerdager i Oslo

10 Nyheter fra Vestre Viken Ved Toril Morken Hovedtillitsvalgt på Bærum Sykehus Vara Foretakstillitsvalgt i Vestre Viken Vararepresentant styret Under er høringssvar fra Akershus legeforening oversendt styret i Vestre Viken i mai gjeldende utviklingsplan for Vestre Viken Akershus legeforening anbefaler at Bærum sykehus fristilles fra Vestre Viken. Det bør bygges nytt sykehus for Buskerud, der Bærum sykehus ikke inngår. Denne byggeprosessen vil kreve så stor oppmerksomhet fra Vestre Viken-ledelsen at den neppe får kapasitet til samtidig å bygge ut Bærum sykehus i en grad som er nødvendig for å betjene befolkningsveksten i Asker og Bærum. Det er mer enn tilstrekkelig befolkningsgrunnlag i Asker og Bærum til å forsvare at Bærum sykehus utvikles som et selvstendig «områdesykehus». De to kommunene har i dag til sammen ca innbyggere. Befolkningsgrunnlaget er like stort som for Helse Nord, Universitetssykehuset Tromsø. I løpet av de neste 20 årene vil innbyggertallet øke til anslagsvis De lokale politiske miljøene, kommunestyrene og ordførerne i Asker og Bærum, har klart og tydelig slått fast at Bærum sykehus må ha status som «områdesykehus» på lik linje med Drammen. Asker og Bærum kommuner hører med til Hovedstadsregionen Oslo. De har ikke tidligere hatt tilhørighet til Buskerud, og både infrastruktur og kommunikasjon er bygget opp med Oslo som knutepunkt. Så ble heller ikke Vestre Viken etablert etter noen grundig samfunnsøkonomisk analyse, men derimot ved at man tegnet ringer på et kart og fant et passe stort befolkningsgrunnlag innenfor ringen. Man kan ikke se spesialisthelsetjenesten frakoplet fra andre samfunnssektorer. Til nå har Akershus legeforening ikke sett tegn til at denne nykonstruksjonen har kommet befolkningen i Asker og Bærum til gode. Akershus legeforening har lenge sett at Bærum sykehus utarmes, og det har ikke vært tegn til at organiseringen under Vestre Viken har bidratt til å utvikle Bærum sykehus. Derfor er det nå nødvendig å revurdere hele organisasjonsmodellen, slik at Bærum sykehus finner tilbake til sin naturlige plass i hovedstadsområdet. Bærum sykehus må få full råderett over alle funksjoner som befolkningen trenger i et velfungerende sykehus. Dette gjelder også for radiologi, laboratorietjenester og internservice samt for drift, investeringer og økonomi.

11 Innbyggerne i Asker og Bærum som trenger hjelp innen Pediatri, Øre-Nese-Hals, Øye og Nevrologi, behandles nå i Drammen, og ikke som tidligere på Rikshospitalet. Fristilling av Bærum sykehus er ikke til hinder for at dette samarbeidet fortsetter der det er hensiktsmessig. Innenfor de øvrige fag bør samarbeidslinjene til Oslo-sykehusene reetableres. Bærum sykehus og Blakstad sykehus har hatt et nært samarbeid i den tiden begge sykehusene var en del av Sykehuset i Asker og Bærum. Dette samarbeidet bør videreføres i den grad det er gunstig for helsetilbudet til innbyggerne.

12 Landsstyremøtet 4-6 juni 2013 Finnmark legeforening var arrangør av årets landsstyremøte i Alta. Rammen var praktfull med flott vær og temperatur mellom 20 og 25 grader. Temperaturen under landsstyremøtet var god. Ingen store kontroversielle saker. Tre saker var dominerende: 1. Helsedirektoratets utredning om fremtidig spesialiststruktur 2. Legers reservasjonsadgang 3. Valg I korthet er Helsedirektoratet sin innstilling: Grenspesialiteter i kirurgiske fag omgjøres til hovedspesialiteter(gastro, urologi, kar, thorax, og barnekir.). Foreløpig beholdes grenspesialiteter i indremedisinske fag. Undervisning moderniseres med nettbaserte kurs, simuleringsmodeller og veiledet undervisning. Det planlegges foreløpig ikke resertifisering av spes. godkjenning. Debatten viste at mye arbeid gjenstår. Det haster derimot. Det er planlagt iverksatt fra 1. januar Legers reservasjonsadgang er omdiskutert. Så også denne gang. Landsstyret samlet seg om en resolusjon som åpner for legers reservasjonsadgang. Valget var ukomplisert. Hege Gjessing har gjort en flott jobb som president og ble selvfølgelig gjenvalgt. Neste periode vil være preget av endringer i spesialisthelsetjenesten. Jon Helle (leder i Of) var da naturlig valg som visepresident. Budsjett og regnskap viste en forening i god drift. Neste års landsstyremøte avholdes på Soria Moria i mai. Aage K. Huseby Nestleder og landsstyrerepresentant for ALF

13 Helse- og omsorgstilbud for leger Å være lege kan være vanskelig, og arbeidet byr på spesielle påkjenninger. Legeforeningens kollegiale helse- og omsorgstilbud kan benyttes av alle leger og medisinstudenter, og er ikke knyttet til medlemskap i foreningen. Avdelingsrådgiver: Agneta E. Iversen, Nordea Bank Norge, Oslo, Tlf , E-post: er avdelingsrådgiver for Akershus fylke når det gjelder legetjeneste for leger. Det er en avdelingsrådgiver i hvert fylke med ansvaret for rådgiving, veiledning, koordinering av støttekolleger, lege-leger og helsetjeneste for leger. Støttekollegaer: Iversen Agneta Emma, Bedriftshelsetjenesten, Nordea-Bank Norge, 0107 OSLO, Hjemmen Arne Johannes, Trulsrudskogen 49, 1350 LOMMEDALEN, Jakhelln Fredrik, DPS Asker-Klin. for psykisk helse og rus, 1309 RUD, , Landvik Torgeir, Enebakk legesenter, 1912 ENEBAKK, Horn Kjetil, Psykiatrisk avd. - Fredrikstad - Sykehuset Østfold, 1603 FREDRIKSTAD, Lege-leger: Bang Sverre, Heggedal legesenter, 1380 HEGGEDAL, Braathen Yngvar, Greverud legesenter, 1415 OPPEGÅRD, Finckenhagen Morten, Statens legemiddelverk, 0950 OSLO, Haukeland Bjarne, Tanum legekontor, 1341 SLEPENDEN, Haukeland Harriet C. P., Tanum legekontor, 1341 SLEPENDEN, Hoftvedt Eva Fjeld, Løkkegården legekontor, 1401 SKI, Kvile Odd Martin, Dr. Kviles legekontor, 2073 BØN, Simonsen Jan B., Dr. Simonsens legekontor, 1371 ASKER, Vedvik Arild, Hurdal legesenter, 2090 HURDAL, Mer informasjon om Helsetjenesten for leger finner du på Legeforeningens nettsider, eventuelt ta kontakt med Akershus legeforenings sekretariat:

14 Til leger som i dag utsteder helseerklæring for offshore-arbeidere Bergen, 5. April 2013 Fra 1. januar 2014 må leger som vil skrive helseerklæring til offshore-arbeidere ha spesiell godkjenning fra Helsedirektoratet Dersom du i din praksis skriver slike helseerklæringer, vil du altså miste retten til å gjøre det per 1. januar 2014, dersom du ikke innen den tid har skaffet deg godkjenning som PETROLEUMSLEGE fra Helsedirektoratet. I følge FOR nr 1780: Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, stilles det krav om gjennomgått kurs for petroleumsleger for å kunne få godkjenning som petroleumslege fra Helsedirektoratet. Forskriften trådde i kraft med en overgangsperiode på 3 år slik at endelig frist for å få slike autorisasjoner er For å sikre at de leger som ønsker det oppnår nødvendig kompetanse før tidsfristen 1. januar 2014, arrangerer Norsk senter for maritim medisin en rekke kurs i Kurset er det eneste i sitt slag, og er godkjent av Helsedirektoratet. Da det trolig vil bli rift om plassene på slutten av kursserien, er det viktig å melde seg på jo før jo heller. Høsten 2013 arrangeres følgende kurs: august Bodø Radisson Blu Royal Hotel 30. sept. 1. oktober: Bergen Scandic Hotel Bergen City oktober: Oslo Radisson Blu Scandinavia Hotel november: Stavanger Radisson Blu Atlantic Hotel desember: Bergen Scandic Hotel Bergen City Nærmere opplysninger om kursene finner du på Påmelding til kursene gjør du på Kurskoordinator treffer du på e-post: Med vennlig hilsen Norsk senter for maritim medisin Alf Magne Horneland Leder Besøksadresse: Norsk senter for maritim medisin, Yrkesmed.avd., Haukeland Universitetssjuk ehus, Jonas Liesvei 65, Bergen Postadresse: Norsk senter for maritim medisin, Yrkesmed.avd., Helse Bergen HF, Postboks 1, 5021 Bergen Telefon Direkte el Telefaks , E-post: Foretaksnr. NO mva. Internett:

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Saksnr Tema Merknad 1 Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling)

Saksnr Tema Merknad 1 Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling) Til Fra Telefon Generalforsamlingen Styreleder Randi Eek Thorsen Dato 7. mai 2014 Møtedato 21. mai 2014 Møtetid 17.00 20.00 (middag ca kl 20) Møtested Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13 Oslo Møtegruppe

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Nordbyhagen 16. mai 2011 Vedr.: Brukerstyrte innleggelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 071-2014 ORIENTERINGSAK: PLAN FOR ORGANISERING, PRIORITERING OG LOKALISERING AV AVTALESPESIALISTER MOT 2020 Forslag

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Oversender med dette høringssvar fra fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund Akershus. Vennlig hilsen

Oversender med dette høringssvar fra fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund Akershus. Vennlig hilsen Journalført i Public 360 Fra: Sendt: 7. april 2016 12:04 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringssvar - Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Skannet på

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 2-2013

Nyhetsbrev nr. 2-2013 Side 1 av 15 Nyhetsbrev nr. 2-2013 Informasjon og nyheter fra Akershus legeforening Kjære kolleger Høsten er over og vi venter på vinter og snø. For noen uker siden gikk jeg og en kamerat kyststien inn

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

HELSE SØR-ØST: STRATEGIARBEID ELLER OMSTILLING

HELSE SØR-ØST: STRATEGIARBEID ELLER OMSTILLING HELSE SØR-ØST: STRATEGIARBEID ELLER OMSTILLING Tarald Rohde, seniorrådgiver SINTEF Teknologi og samfunn avdeling Helse Name Place Month 2016 1. Hvorfor slå sammen de to største helseregionene i Norge?

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO. Oslo, 28. april 2014. Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO. Oslo, 28. april 2014. Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO Oslo, 28. april 2014 Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse Vi har fulgt med på og vært sterkt involvert i hendelsene forrige

Detaljer

kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.pdf

kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.pdf Journalført i Public 360 Fra: Ruth Torill Kongtorp Sendt: 6. april 2016 15:35 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringssvar fra Akershus universitetssykehus HF vedrørende kapasitetstilpasninger

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 06/10

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 06/10 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 06/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3 etg. Møtetid: onsdag 08. desember 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus 1 Årsmøte i OF 2015 Torsdag 26. mars i Horten Rådhus Program Kl 16.30 Kl 17.00 Registrering Velkommen v/ordfører Børre Jacobsen - Årsmøtet starter Ca. kl. 19.30 Bespisning gi beskjed på forhånd om du ikke

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Styresammensetning Årsmøtevalgt 280813: Anne Noraas Bendvold, leder Mikkel Høiberg, nestleder Christian Stremme, styremedlem Fra yrkesforeningene: Jørgen

Detaljer

2/15/2011. Offentlig j ournal. Periode: 01-27-2011-01-27-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater ()Q: Ja Notater (N): Ja

2/15/2011. Offentlig j ournal. Periode: 01-27-2011-01-27-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater ()Q: Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 01-27-2011-01-27-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater ()Q: Ja Notater (N): Ja 08/00053-96 1 Tilg. kode: U Avsender: Helsedirektoratet 08/00235-21

Detaljer

Informasjon og nyheter fra Akershus legeforening Nr. 2 - Juni 2015

Informasjon og nyheter fra Akershus legeforening Nr. 2 - Juni 2015 NYHETSBREV Informasjon og nyheter fra Akershus legeforening Nr. 2 - Juni 2015 Kjære kolleger Helseminister Høie la 7. mai fram primærhelsemeldingen «Fremtidens primærhelse nærhet og helhet». Jeg vil oppfordre

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 30042013 Offentlig journal Periode: 25042013-25042013

Helse Sør-Øst RHF 30042013 Offentlig journal Periode: 25042013-25042013 Helse Sor-øst RHF 30042013 Offentlig journal Periode: 25042013-25042013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00124-139 Høgskolen i Gjøvik Sak: Høgskolesamarbeidet

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang Jobbe i et sykehus Sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver: 1. pasientbehandling, 2. utdanning av helsepersonell,

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor.

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor. Styrets beretning 2013-2014 Oslo, 02.11.2014 1. Norsk indremedisinsk forening har i året 2014-15 hatt følgende styre: Hanne Thürmer (leder), Sykehuset Telemark, medisinsk klinikk Monica Bivol, nestleder,

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

og Akershus sykehusområder

og Akershus sykehusområder Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etniskbakgrunn, kjønnogøkonomi økonomi. Riktig behandlingskapasitet i Oslo

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder. Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund.

FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder. Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund. FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund. Tema: Rehabilitering/Habilitering

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Budsjett Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff

Budsjett Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff Budsjett 2011 Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff 13.12.2010 Hva er Vestre Viken HF? Vestre Viken helseforetak ble etablert 1. juli 2009 Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Sykehuset Asker og Bærum

Detaljer

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Tidligere lov om sosiale tjenester 6-2 og 6-2a Oppdatert april 2015 Oversikten er ikke

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 5. februar 2014, fra kl. 08.30-10.30, Legenes hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 5. februar 2014, fra kl. 08.30-10.30, Legenes hus, Oslo. Godkjent 13.3.2014 Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 5. februar 2014, fra kl. 08.30-10.30, Legenes hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Odd Grenager, Christian Grimsgaard, Arne Runde, Turid

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 12. mars 2003 kl 1430 kl 1630 Sted: Utstein Kloster Hotell Til behandling forelå: Saksliste: Sak 017/03 B Protokoll fra styremøtet 22.01.2003 Sak 018/03

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Internt notat uten oppfølging, 15/00019-1 - Dok. dato: 10.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00056-2 - Operasjon Dok. dato: 02.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Fastlegeordningen. Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov

Fastlegeordningen. Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov Sørum kommune Helse- og sosialseksjonen Fastlegeordningen Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov Fastlegeordingen 2011 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Om fastlegeordningen... 3 2. Organisering...

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 11. juni 21 Dato møte: 23. juni 21 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Programkontoret Prosjektdirektør Vedlegg: 1) Overføring Akershus universitetssykehus

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE Arkivsaksnr.: 13/646 Arkiv: H21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 21/13 Eldrerådet 06.05.2013 58/13

Detaljer

GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA

GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA holdes tirsdag 12.mai 2015 kl. 13:00 på Thon Hotel i Brønnøysund SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Godkjennelse av årsregnskap, årsberetning og utbytte for 2014 3. Forslag

Detaljer

Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Fra: Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Høring - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat, VT/bkl/29.03.11 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/11: Lørdag 22.januar 2011 kl. 08.30. Sted: Radisson Plaza Hotel, Oslo. Tilstede: Anne Kathrine Fossum, leder, Per Gulaker,

Detaljer

Hei; Vedlagt følger høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus vedr. kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Hei; Vedlagt følger høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus vedr. kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Journalført i Public 360 Fra: Tone Joranger Sendt: 4. april 2016 10:54 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringsuttalelse fra Brukerutvalget Akershus universitetssykehus - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Til Styrets medlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: 41501084 Dato: 15/09229-5 Ruth Torill Kongtorp e-post: rkon@ahus.no 26.11.2015 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Vedlagt

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Endelig protokoll Side 1 av 7 Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti, Sven-Tore

Detaljer

Nytt sykehus i Drammen. Status per ultimo oktober 2016

Nytt sykehus i Drammen. Status per ultimo oktober 2016 Nytt sykehus i Drammen Status per ultimo oktober 2016 1 Nytt sykehus Drammen Styret i Helse Sør-Øst RHF har i sak 54-2016 besluttet at nytt sykehus i Drammen skal bygges på Brakerøya. Kostnadsnivået i

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00012-1 - Blodsykdommer Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00055-3 - Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 31102012-31102012. Helse Sør-Øst RI-IF 05112012

Offentlig journal. Periode: 31102012-31102012. Helse Sør-Øst RI-IF 05112012 Helse Sør-Øst RI-IF 05112012 Offentlig journal Periode: 31102012-31102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-øst RHF 05112012 08/00097-207 I

Detaljer

Veiledning for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak/andre institusjoner

Veiledning for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak/andre institusjoner Veiledning for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak/andre institusjoner 1. Formål med veilederen Formålet med veiledningen er å klargjøre ansvar og roller, gi oversikt over aktuelle samarbeidspartnere,

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 23052013-23052013. Helse Sør-Øst RHF 27052013

Offentlig journal. Periode: 23052013-23052013. Helse Sør-Øst RHF 27052013 Offentlig journal Periode: 23052013-23052013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00996-32 Dok.dato: 21052013 Jour.dato: 23052013 Spesialist Trygve Kase

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes

Detaljer

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Petter Brelin, fastlege i Halden og praksiskoordinator ved Sykehuset Østfold (SØ) Anne Grethe Erlandsen, kst. kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset

Detaljer

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Til Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep NO-0032 Oslo postmottak@helsetilsynet.no Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Deres referanse 29.04.11 Harald Noddeland 97402040 10/01634 2010/128

Detaljer

På go fot med fastlegen

På go fot med fastlegen Nasjonal konferanse Psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterdiagnoser På go fot med fastlegen Foto: Helén Eliassen Hva vil jeg snakke om da? Fastlegens plass i kommunehelsetjenesten Fastlegens

Detaljer

1. STYRELEDERS KOMMENTAR... 2 2. MEDLEMMER... 2 3. STYRE OG UTVALG... 3 4. ØSTFOLD LEGEFORENINGS FORMÅL... 4 5. STYRETS ARBEID... 4 6. REGNSKAP...

1. STYRELEDERS KOMMENTAR... 2 2. MEDLEMMER... 2 3. STYRE OG UTVALG... 3 4. ØSTFOLD LEGEFORENINGS FORMÅL... 4 5. STYRETS ARBEID... 4 6. REGNSKAP... Årsmelding 2012 1. STYRELEDERS KOMMENTAR... 2 2. MEDLEMMER... 2 3. STYRE OG UTVALG... 3 STYRET ØSTFOLD LEGEFORENING, 1.9.2011 TIL 31.8.2013... 3 LANDSSTYREREPRESENTANTER ØSTFOLD 2011-2013... 3 KURSKOMITEEN

Detaljer

Helse Sor-Øst RHF 26062012. Offentlig journal. Periode: 22062012-22062012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sor-Øst RHF 26062012. Offentlig journal. Periode: 22062012-22062012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Helse Sor-Øst RHF 26062012 Offentlig journal Periode: 22062012-22062012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00095-39 1 Brønnøysundregistrene Sak: Brønnøysundregisteret

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

Anders Ørnø Rødberg-Larsen. Anders Ørnø Rødberg-Larsen (DNA) Jorun Rymarczyk (DNA) Judith Kvernes (SV) Maren Rismyhr (R)

Anders Ørnø Rødberg-Larsen. Anders Ørnø Rødberg-Larsen (DNA) Jorun Rymarczyk (DNA) Judith Kvernes (SV) Maren Rismyhr (R) Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 7/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: mandag 25. august 2008 kl. 17.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte:

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus.

Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus. Frode Eidset Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus. Nasjonalt topplederprogram 31.10.13 Bakgrunn for prosjektet. HR-avdelingen ved Ahus har i dag systemansvar

Detaljer

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord Møtedato: 5. mars 2012 Arkivnr.: 2010/657-8/152 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 22.2.2012 Styresak 20-2012 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord Bakgrunn/

Detaljer

Informasjon og nyheter fra Akershus legeforening Juni 2014. Kjære kolleger

Informasjon og nyheter fra Akershus legeforening Juni 2014. Kjære kolleger Nyhetsbrev Informasjon og nyheter fra Akershus legeforening Juni 2014 Kjære kolleger Første halvår i Akershus legeforening har vært preget av store helsepolitiske diskusjoner på Ahus. Vi ønsker den nye

Detaljer

Sak 3 Godkjenning av forretningsorden

Sak 3 Godkjenning av forretningsorden Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 09/4344 Dato: 29.4. 2010 Sak 3 Godkjenning av forretningsorden I samsvar med lovenes 3-1-2, 7. ledd har sentralstyret lagt til grunn at det ved hvert landsstyremøte skal

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FAG. Dok.dato: 25.09.2014. Klassering: FAG

Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FAG. Dok.dato: 25.09.2014. Klassering: FAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2014 Høringsuttaling - Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved livstruende vold Høring - Nasjonal prosedyre for

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Prosjektdirektør Ingen SAK 27/2010 VIDERE PROSESS MED AREALTILPASNINGER, TILRETTELEGGING OG

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 25112013. Offentlig journal. Periode: 22112013-22112013. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Nei

Helse Sør-Øst RHF 25112013. Offentlig journal. Periode: 22112013-22112013. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Nei Helse Sør-Øst RHF 25112013 Offentlig journal Periode: 22112013-22112013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sor-Øst RHF 25112013 08/00012-176 I

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan UNN Narvik sykehus i lys av føringene i Nasjonal helse- og sjukehusplan (2016-2019) UNN Narvik Prosjektgruppemøte 18. okt 2016 Informasjonsmøte tilsette Sykehus

Detaljer

Høringssvar fra Finnmarkssykehuset - Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025.

Høringssvar fra Finnmarkssykehuset - Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025. Senter for fag, forskning og samhandling Helse Nord RHF Att. Hamran Unn Sjøgata 10 8038 Bodø Deres ref: Vår ref: Dato: 2015/611-4 Hammerfest, 29.5.2015 Høringssvar fra Finnmarkssykehuset - Regional plan

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK

Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK Nasjonalt topplederprogram Jan-Petter Odden Oslo 08.04.16 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

~~~ l ~~:B: ~ ra~ s.

~~~ l ~~:B: ~ ra~ s. Venner av Ringerike sykehus Postboks 145 3502 Hønefoss o HELSE 0 0. SØR-ØST RHF Z1 JUN 2011 Helse Sør- øst ) vi adm. direktør Bente Mikkelsen SAK:O"\ Postboks 404 ~~~ l ~~:B: ~ ra~ s. /602'B fl DV, l bl

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling. Sak nr Sak/vedtak Ansvar

Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling. Sak nr Sak/vedtak Ansvar Utviklingsplan SSHF 2030 Referat Til stede Meldt forfall Sølvi Noraas Alexander Høie Vegard Øksendal Haaland Andreas Nygaard Marcus Gûrgen Annette Solinski Wenche D. Bergh Ole I. Høie Alf Ole Tysland Geir

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2014 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2014 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2014 med foredrag Tid: Torsdag 27. mars 2014, kl. 17 ca 20 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 "Hvordan spiser

Detaljer

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010.

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Program Torsdag 25.mars: 17:00 Oppmøte/registrering/velkommen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer