Nyhetsbrev nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev nr. 1-2013"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr Informasjon og nyheter fra leder Arne Røde Kjære kolleger Nå er sommeren her og et travelt helseår er tilbakelagt - nesten. Legeforeningen har nettopp hatt landsstyremøte i Alta. Selv om det ikke ble mye tid til en strekk, var det litt luksus for en søring å våkne opp med solen skinnende inn på rommet kl Det var travle dager i midnattsol med møter fra morgen til kveld og lange diskusjoner om sykehusstruktur, spesialistutdanning og reservasjonsrett. Den siste debatten tok fem timer og endte med et enstemmig vedtak. Saksliste og vedtak fra landsstyremøtet finner du på Legeforeningens nettsider. I år var det også valg på bl.a. president og nytt sentralstyre for perioden Vi ønsker gjenvalgte president Hege Gjessing og det nye sentralstyret lykke til i jobben. Det blir tøffe tak framover. Se egen artikkel om landsstyremøtet. Årsmøte i Akershus legeforening Torsdag 22. august er det årsmøte med valg. Noen slutter og noen tar gjenvalg - dersom medlemmene ønsker det. Valgkomiteen legger fram sin innstilling på nytt styre (styreleder og to fritt valgte med vara) og kurskomité under årsmøtet. Dersom noen har lyst til å jobbe med fagforeningen er det bare å melde opp det til Akershus legeforenings sekretariat. Det tar tid, men gir mye tilbake. Hvem som sitter i bl.a. styret og valgkomiteen per i dag, antall medlemmer og hva styret har gjort siden sist høst, kan dere lese om i årsberetningen som er sendt ut sammen med innkallingen i egen mail til medlemmene. Innkallingen og påmeldingskjema er vedlagt nyhetsbrevet, samt ligger ute på våre nettsider: https://legeforeningen.no/akershus

2 Undertegnede tar gjerne gjenvalg som leder for en ny periode. Mitt hjerte er fortsatt i Akershus selv om jeg jobber fire dager i Oslo og en i Bærum (Stabæk fotball og Adeccoligaen). Ahus og Bærum sykehus (Vestre Viken) har vært på dagsordenen under hvert eneste styremøte det siste året og følges tett opp via våre dyktige tillitsvalgte lokalt. Siste nytt om sykehusene finner du som egne saker under. Foruten Ahus og Vestre Viken har styret denne perioden jobbet med disse sakene: - Helsetjenesten for leger - Nyhetsbrev til medlemmene - Tillitsvalgtarbeid - Kursarrangement - Fortløpende høringssaker fra Legeforeningens sekretariat og sentralstyre - Medlemsmøter/temamøter Informasjon om grunnkurs for petroleumsleger høsten 2013 Norsk senter for maritim medisin (NSMM) ved Haukeland Universitetssjukehus tilbyr Grunnkurs for petroleumsleger høstsemesteret 2013, da alle leger som skal utstede helseattester for offshorepersonell må ha et slikt kurs innen 1/ Se eget brev på siste side. Kunnskapsbaserte fagprosedyrer Det er laget kunnskapsbaserte fagprosedyrer for at helsepersonell skal kunne kjenne igjen tegn på omsorgssvikt, mishandling og seksuelle overgrep. Mer informasjon om dette finner du på Kunnskapssenterets hjemmeside: Helse og omsorgstilbud for leger Da vi har fått tilbakemelding på at informasjon om dette er vanskelig å finne på nettet har vi ført opp navn på lege-leger og støttekollegaer på egen side under. Du finner mer informasjon om tilbudet på Legeforeningens nettsider: Antarktis - Lyset i mørketiden Jeg håper mange tar seg tid til å komme på årsmøtet den 22. august kl i Legenes hus. Årsmøtet etterfølges av et foredrag av allmennpraktiker Arne Hjemmen om det å være doktor i et ekstremt isøde. For de som ønsker det, vil det bli anledning til å delta på middag etter møtet. Se egen påmelding til årsmøtet. Riktig god sommer - Ta vare på hverandre og nyt livet i solen eller i skyggen!

3 Til Akershus legeforenings medlemmer Deres ref.: Vår ref.: AR/ai Dato: Innkalling til årsmøte med forelesning/middag Akershus legeforening innkaller til årsmøte torsdag 22. august 2013 kl Sted: Kantinen i Legenes hus, Akersgata 2, Oslo (inngang fra Christiania Torv) Agenda: - Årsmøte (Enkel servering ved møtestart) - Foredrag ved allmennpraktiker Arne J. Hjemmen: «Å være doktor i et ekstremt isøde - Erfaring fra ett år på Troll forskningsstasjon i Antarktika» - Middag (Café Engebret). Bindende påmelding. Saker til behandling under årsmøtet: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og tellekomité 3. Godkjenning av sakliste 4. Årsberetning Regnskap Forslag til budsjett 2014 (herunder fastsettelse av bl.a. honorar, møtegodtgjørelse, kontingent) 7. Tildeling av signatur og prokura (leder, nestleder og sekretariatets konsulent hver for seg) 8. Valg for perioden Valg i henhold til Akershus legeforenings vedtekter: Styreleder, 2 styremedlemmer med vara, kurskomitémedlemmer og valgkomité. Kurskomiteens medlemmer velges for 4 år På grunn av bestilling av mat bes det om at vedlagte påmeldingsskjema returneres innen 12. august 2013 til Akershus legeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo, Faks , E-post: Det er mulig for ledsager å delta på middagen. Vedlagt følger ALFs aktivitetsregnskap for 2012 og balanse per , årsberetning for 2012 og lovendringsforslag. Revisjonsberetningen for 2012 og budsjett for 2014 deles ut på årsmøtet. Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 6 uker før årsmøtet. Innkallingen og vedleggene ligger også ute på våre nettsider: Med hilsen Akershus legeforening Arne Røde Leder

4 Påmelding til årsmøte i Akershus legeforening Torsdag 22. august 2013 kl Sted: Legenes hus, Akersgata 2, Oslo (inngang fra Christiania Torv) Årsmøte Behandling av saker (Enkel servering ved møtestart) Foredrag ved allmennpraktiker Arne J. Hjemmen (ca kl ): «Å være doktor i et ekstremt isøde - erfaring fra ett år på Troll forskningsstasjon i Antarktika» Middag på Engebret Café, Bankplassen 1, 0151 Oslo, Oslo (ca. kl ) (3-retters inkl. drikke og aperitiff) NB! Bindende påmelding ifm middag. Begrenset med plasser førstemann til mølla! Ja takk, jeg ønsker å delta på årsmøte og middag (kr. 300,-) Deltar kun på årsmøte/foredrag Nei takk, jeg kan dessverre ikke komme Ledsager deltar på middag (kr. 700,-) Navn: Ledsagers navn: Adresse: Telefon: E-post: Allergier (hvis påmeldt middag) Retur snarest mulig og senest innen 12. august 2013 til Akershus legeforening, Pb 1152 Sentrum, 0107 Oslo, Faks , E-post:

5 Nyheter fra Ahus Ved Aage K. Huseby Foretakstillitsvalgt på Ahus og Nestleder i Akershus legeforening Kjære medlemmer Jeg har forståelse for at mange medlemmer mener det er for mye uro på Ahus. Vi opplever fortsatt ett stort kapasitetsproblem. Signalene fra SINTEF-rapport og vår eier Helse Sør-Øst tilsier at det er balanse mellom oppgaver og ressurser. Derfor ønsket vi nok en gang å markere våre synspunkter på dagens situasjon. Samtidig ønsker vi en tydelig realitetsorientering om fremtidig behov. Derfor dette brev til foretaksstyret og styret i Helse Sør-Øst. Riktig god sommer! Til Adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir Styret for Akershus universitetssykehus Ahus Ad kapasitetsproblemene ved Ahus Skrevet av FTV for legene ved Akershus universitetssykehus etter allmøte Legegruppen ser med stor bekymring på det store sprik i virkelighetsoppfatning som råder mellom de ansatte i klinikken, og på ledere både på Ahus og i HSØ. Det kan virke som Administrerende direktør og styret ved Ahus samt ledelsen ved HSØ ikke er klar over alvoret ved dagens situasjon, eller hvor mye verre situasjonen kommer til å bli i løpet av kun kort tid. Vi ønsker derfor kort å realitetsorientere med noen enkle fakta opplysninger om dagens situasjon, samt å fremme for styret det eneste forslaget som vil gjøre oss i stand til å håndtere situasjonen uten at det går ytterligere ut over pasientsikkerheten og forsvarligheten. Vinteren vi har bak oss var preget av en krisepreget situasjon, hvor man måtte ta i bruk dårlige ad hoc løsninger, f.eks. gymsalen, for i det hele tatt klare å håndtere forsvarligheten. Dette resulterte naturligvis i medieomtale, og med påfølgende kapasitetsressurs grupper og ikke minst en SINTEF rapport. Utover vinter og vår har kapasitetsproblemene fortsatt, og vi går nå med et betydelig underskudd. Dette anser vi som forståelig, all den tid vi har strøket store deler av den

6 elektive driften ved kirurgisk divisjon, samt hatt et stort forbruk av innleie av helsepersonell grunnet stor strøm av ø-hjelps pasienter. Kapasiteten ved intensiv er så dårlig at det har vært stor bruk av postoperativ til intensiv pasienter, noe som igjen fører til stopp i operasjonsprogrammet og stryking av elektive og ø- hjelps pasienter. På det meste har 75 ø-hjelps pasienter ventet på operasjon, bare på ortopedisk avdeling. At dette er dårlig pasientbehandling bør være åpenbart. Plantallene for Ahus i 2013 ligger på over 100 % belegg. Det er vist i studier at morbiditet og mortalitet øker ved belegg på over 85 %, samt at kvaliteten på pleie synker drastisk ved overfylte korridorer. Man har dessverre gjennom tidligere styrevedtak og gjennom diverse arbeidsgrupper fremstilt det faktiske sengeantallet på Ahus feil, slik at det virker som vi har flere senger enn det reelle tallet. SINTEF bruker også i sin rapport en forskjellig definisjon på hva en seng, eller døgnplass, er. Vi gir nedenfor en kort redegjørelse for antall senger slik SINTEF ser det, og et bilde på hvordan virkeligheten på Ahus ser ut om 7-10 år. Vi har i dag 606 døgnplasser på Nordbyhagen, innbefattet pasienthotell, intensiv senger og overvåkningssenger. Man regner da ikke med fødesenger, postoperative senger eller nyfødt senger, da disse pasientene også har en annen seng i hovedbygget. Nevrorehab har ingenting med ø-hjelps kapasiteten på Nordbyhagen å gjøre og regnes naturligvis ikke med i denne sammenheng. Stensby er lagt ned, mens man har øket kapasiteten på Ski med 5 plasser, slik at man der har 13 døgnplasser p.t. Dette gir i dag en total kapasitet på Norbyhagen og Ski sykehus på 619 døgnplasser, eller senger. Dette er et stort sprik fra de 755 senger som er referert i diverse presentasjoner fra ledelsen tidligere. Det er et styrevedtak fra januar på at man skal bygge om pasienthotellet på NN samt utvide kapasiteten på Ski sykehus. Dette skulle vært gjennomført før man la ned Stensby, noe som ikke er gjort, mest sannsynlig grunnet økonomiske årsaker. Disse ombyggingene vil uansett ikke gi en større økning enn at vi maksimalt kan oppnå 655 døgnplasser, hvis man gjennomfører. Via demografisk fremskriving av pasientgrunnlaget de neste 7-10 årene, basert på tall fra SSB, samdata og SINTEF viser følgende: - Minimum 30% aktivitetsøkning (demografisk fremskriving basert på folketall og eldrebølge) - Ca flere pasienter (SSB, fremskrevet til 2023) - Dette gir behov for ca 1000 døgnplasser - minimum 30 operasjonssaler - behov for ca 100 intensiv og overvåkingssenger. Vi har 27 i dag % økning i bruk av billeddiagnostikk, lab og andre støttefunksjoner. Det skal også her nevnes at tidligere erfaringer viser at den demografiske fremskriving i visse tilfeller kun står for 50 % av aktivitetsøkningen.

7 SINTEF deler i sin rapport deres forslag til hvordan vi kan løse dette enorme kapasitetsproblemet uten å bygge eller gi fra oss opptaksområde. Dette anses så virkelighetsfjernt at man velger ikke å nevne det noe nærmere her, da man allerede har en av landets laveste liggetider på Ahus, (3.9) klart færrest senger/innbyggere i Norge (ca 1,5/1000 innbyggere korrigert for pasientflyt) og har effektivisert betydelig de siste årene av nødvendighetshensyn. Å redusere liggetid ytterligere uten å øke kapasiteten vil være uforsvarlig pasientbehandling. Det er fra Adm. dir. foreslått følgende for å bedre situasjonen: På kort sikt er de overnevnte endringer som vil gi 23 senger mer enn vi hadde ved årets start, siden Stensby er lagt ned. Disse sengene ligger i NN og på Ski, og er lite hensiktsmessige for ø-hjelps drift. Det ligger inne forslag om å endre bruken av senger på medisinsk overvåkning og hjerteovervåkningen, noe som vil bedre intensiv situasjonen noe, men som ikke vil gi en netto økning i antall senger. Utover dette foreligger det så vidt vi vet ingen tidsbestemte planer om økt kapasitet. Man har forslått ved en senere anledning å flytte administrasjonen ut av NN, for så å bygge om til sengeplasser. Dette ligger i beste fall mange år frem i tid, og NN er ikke godt egnet til bruk som ø-hjelp sykehus sammen med hovedbygget. Det er også foreslått å flytte ut lungepoliklinikken fra B105, slik at man får plass til flere operasjonsstuer. Dette synes tvingende nødvendig, men ligger også langt frem all den tid det ikke finnes arealer for lungepoliklinikken å flytte til. Dette er heller ikke nok for å imøtegå den økte aktiviteten om kun 7-10 år. Tanker fra legegruppen: Det synes åpenbart ut i fra tallene som er vist ovenfor at vi ikke kan gå 7-10 år i møte uten å gjøre drastiske endringer i kapasiteten på Ahus. Hvis ikke vil det medføre uforsvarlig pasientbehandling i løpet av kort tid, ansatte vil slutte og Ahus klarer ikke å ta seg av elektive pasienter i sitt opptaksområde. Enkelt fortalt går dette ikke, man kan ikke klare å ta seg av denne pasientstrømmen i nåværende bygningsmasse, med dagens bemanning og kapasitet. Forslag til vedtak på styremøtet 3. juni: Vi mener styret MÅ vedta utbygging av Akershus universitetssykehus, og prosessen må starte umiddelbart. Sykehusets kapasitet er allerede sprengt, og man vil uansett ha mange vanskelige år før et nytt bygg står ferdig, men man har ikke tid å vente flere år til. Alternativt må styret vedta å informere HSØ om at man ikke kan ta seg av et så stort opptaksområde. Dette er en dårlig løsning, da det vil medføre et like stort underskudd siden penger vil forsvinne, men vi kan ikke la dårlige økonomiske rammer gå foran forsvarlig pasientbehandling. Skulle sykehuset gi fra seg pasienter nå, vil man ha 7-10 år på seg til å bygge om/ut slik at vi er bedre rustet når antallet pasienter er tilbake der det er i dag. Dette vil uansett gi bedre kapasitet på operasjonssaler, samt redusere korridorbelegg. Mvh Aage Huseby FT OF Odd Grenager vara-ft OF Heidi Espvik FT YLF Ståle Clementsen vara-ft YLF

8 Nyheter fra PSL Ved Sverre Dølvik Vararepresentant styret og leder i PSL Avtalespesialistene har blitt gjenstand for mye oppmerksomhet i det helsepolitiske ordskiftet gjennom vinteren og våren. Organiseringen av Spesialisthelsetjenesten blir en het potet ved årets Stortingsvalg. Lederne fra de største politiske partiene posisjonerer seg og flagger sine synspunkter på hvordan utfordringene skal løses. Helseministeren har særlig pekt på en styrking av sykehusene, og advarer mot en økt bruk av avtalespesialister og private virksomheter. Opposisjonen på den annen side argumenterer for økt bruk av avtalespesialister og private tjenesteytere. I et klima som dette kan det være betimelig å minne om at avtalespesialistene faktisk er en del av det offentlig finansierte helsetilbudet, som i samarbeid med sykehusene skal sørge for å gi befolkningen en god spesialisthelsetjeneste Det bør herske liten tvil om at opprettelse av flere avtalehjemler er en nødvendig forutsetning for en effektivisering og kapasitetsøkning, og at man får mye for pengene når nye hjemler opprettes. Vi har god dokumentasjon på vår aktivitet, gjennom NPR-rapporter og HELFO- tall. PSL og Legeforeningen mener at refusjonsordningen i normaltariffen er en god måte å finansiere næringsdrivende leger på, i tillegg til driftstilskudd og egenandeler. Men normaltariffen er også moden for modernisering slik at nyere undersøkelsesmetoder og behandlinger kan tas inn i systemet. Og det vil igjen nødvendiggjøre tilførsel av mere penger inn i potten. Mange avtalespesialister har ansatt høyt kvalifisert, spesialutdannet fagpersonell i sine praksiser. De utøver sine spesialfunksjoner i legens lokaler og under dennes ansvarsområde. Undersøkelser og behandlinger kan foregå i flere forskjellige rom samtidig. Dette gjør at definisjon av «Hva er en konsultasjon?», slik den tolkes av HELFO, er moden for revisjon. Ifølge denne tolkningen skal en konsultasjon «foregå under fire øyne, inne på legens kontor, og ikke kunne overhøres av andre». I en moderne praksis, med flere undersøkelses og behandlingsrom må det gis aksept for at konsultasjoner ikke er begrenset til et enkelt rom, definert som «legens kontor». I denne sammenheng er det grunn til påpeke det mange av oss ser på som et stort paradoks, og en urimelighet, nemlig at arbeid utført av spesialisert personell i en avtalepraksis kun utløser egenandel på 45 kroner, mens tilsvarende arbeid utført på en sykehuspoliklinikk av samme type personell honoreres med 307 kroner. PSL tok opp denne problematikken i et dialogmøte mellom Legeforeningen og HELFO i mars. Vi fikk forståelse for at en modernisering av konsultasjonsdefinisjonen er nødvendig. Men det ble ikke åpnet for at undersøkelse og behandling hos spesialutdannet fagpersonell, som for eksempel audiografer og spesialsykepleiere kunne utløse full egenandel, hvis pasienten

9 ikke var tilsett av lege. Dermed vil vi fortsatt oppleve at det vil komme tilbakekrevingssaker fra HELFO hvis kontroller viser at det tas full egenandel når pasienten «bare» har vært hos audiograf eller sykepleier. I PSL er det mange som mener dette er galt og urettferdig, og en urimelig forskjellsbehandling mellom sykehuspoliklinikker og avtalepraksiser. PSL har også tatt dette opp internt i Legeforeningen, blant annet i Tariffutvalget, men ikke fått gjennomslag for synspunktet. Motargumentet har, særlig fra allmennlegene, vært at man ved å åpne for full egenandel utløst av «hjelpepersonell», frykter at det kan bane vei for opprettelse av egne sykepleierpoliklinikker i kommunene, i ly av Samhandlingsreformen, som forsyner seg av normaltariffen. Det skal allerede være sett kreative forsøk på slike konstruksjoner i enkelte kommuner. Forholdet til RHFene må nevnes også denne gangen. Det er særlig tolkningen av Rammeavtalens bestemmelser om videreføring versus omgjøring av hjemler som har vært et tema for uenighet. PSL og Legeforeningen mener at bestemmelsen i paragraf 11.2 «Avtalehjemmelen skal ved ledighet videreføres når det er behov for den», som bør være den førende bestemmelsen. I løpet av det siste året har vi sett eksempler i Helse Vest og Nord på at RHFene velger å omdisponere hjemler selv om behovet for videreføring har vært godt dokumentert. I de aktuelle sakene har heller ikke Samarbeidsutvalget i regionene blitt involvert på en skikkelig måte, slik at saksbehandlingen har vært mangelfull. Det er ikke akseptabelt hvis det blir en trend at omdisponering av hjemler blir vanlig. Man vil da kunne stå overfor en situasjon der hele overdragelsesprinsippet settes på prøve. Det vil, særlig for store, utstyrstunge praksiser med mange ansatte kunne ha betydelige økonomiske implikasjoner. PSL mener at opprettelse av nye hjemler må være løsningen når behov for andre spesialiteter melder seg. På samme måte mener vi at tiltak for å bedre den regionale fordelingen av hjemler i distriktene må skje ved opprettelse av nye hjemler, ikke ved flytting av hjemler, for eksempel fra de store byene ut i landdistriktene. Ellers er det grunn til å gi honnør til det gode arbeidet som er gjort i Helse Midt-Norge med rapporten om avtalepraksis, «Strategi 2020.» Det er blitt en meget god rapport med klare føringer og planer for en videre utbygging og satsning på avtalepraksis i regionen. I Helse Sør-Øst arbeider gruppen som ser på samme problematikk i denne regionen jevnt og trutt, og satser på å være i mål med det meste over sommeren. Noen ord om «Legekunsten». Det er ingen hemmelighet at det flotte bladet med den svært dyktige redaktøren sliter i økonomisk motvind. PSL-styret har besluttet å fremme som sak på Årsmøtet at bladet gjøres om til medlemsblad slik at alle PSL-medlemmer blir abonnenter. Det vil kunne bidra til at «Legekunsten» overlever. Styret mener at det er viktig for PSL å beholde bladet og Lottelise Folge også i årene som kommer. Det nærmer seg etter hvert Administrasjonskurs og Årsmøte, som arrangeres på Hotel Bristol i Oslo torsdag 29. til lørdag 30. august. Invitasjon er sendt ut. Styret i PSL håper at sentral beliggenhet og lett tilgjengelighet kommunikasjonsmessig kan lokke mange PSLmedlemmer til spennende og trivelige sensommerdager i Oslo

10 Nyheter fra Vestre Viken Ved Toril Morken Hovedtillitsvalgt på Bærum Sykehus Vara Foretakstillitsvalgt i Vestre Viken Vararepresentant styret Under er høringssvar fra Akershus legeforening oversendt styret i Vestre Viken i mai gjeldende utviklingsplan for Vestre Viken Akershus legeforening anbefaler at Bærum sykehus fristilles fra Vestre Viken. Det bør bygges nytt sykehus for Buskerud, der Bærum sykehus ikke inngår. Denne byggeprosessen vil kreve så stor oppmerksomhet fra Vestre Viken-ledelsen at den neppe får kapasitet til samtidig å bygge ut Bærum sykehus i en grad som er nødvendig for å betjene befolkningsveksten i Asker og Bærum. Det er mer enn tilstrekkelig befolkningsgrunnlag i Asker og Bærum til å forsvare at Bærum sykehus utvikles som et selvstendig «områdesykehus». De to kommunene har i dag til sammen ca innbyggere. Befolkningsgrunnlaget er like stort som for Helse Nord, Universitetssykehuset Tromsø. I løpet av de neste 20 årene vil innbyggertallet øke til anslagsvis De lokale politiske miljøene, kommunestyrene og ordførerne i Asker og Bærum, har klart og tydelig slått fast at Bærum sykehus må ha status som «områdesykehus» på lik linje med Drammen. Asker og Bærum kommuner hører med til Hovedstadsregionen Oslo. De har ikke tidligere hatt tilhørighet til Buskerud, og både infrastruktur og kommunikasjon er bygget opp med Oslo som knutepunkt. Så ble heller ikke Vestre Viken etablert etter noen grundig samfunnsøkonomisk analyse, men derimot ved at man tegnet ringer på et kart og fant et passe stort befolkningsgrunnlag innenfor ringen. Man kan ikke se spesialisthelsetjenesten frakoplet fra andre samfunnssektorer. Til nå har Akershus legeforening ikke sett tegn til at denne nykonstruksjonen har kommet befolkningen i Asker og Bærum til gode. Akershus legeforening har lenge sett at Bærum sykehus utarmes, og det har ikke vært tegn til at organiseringen under Vestre Viken har bidratt til å utvikle Bærum sykehus. Derfor er det nå nødvendig å revurdere hele organisasjonsmodellen, slik at Bærum sykehus finner tilbake til sin naturlige plass i hovedstadsområdet. Bærum sykehus må få full råderett over alle funksjoner som befolkningen trenger i et velfungerende sykehus. Dette gjelder også for radiologi, laboratorietjenester og internservice samt for drift, investeringer og økonomi.

11 Innbyggerne i Asker og Bærum som trenger hjelp innen Pediatri, Øre-Nese-Hals, Øye og Nevrologi, behandles nå i Drammen, og ikke som tidligere på Rikshospitalet. Fristilling av Bærum sykehus er ikke til hinder for at dette samarbeidet fortsetter der det er hensiktsmessig. Innenfor de øvrige fag bør samarbeidslinjene til Oslo-sykehusene reetableres. Bærum sykehus og Blakstad sykehus har hatt et nært samarbeid i den tiden begge sykehusene var en del av Sykehuset i Asker og Bærum. Dette samarbeidet bør videreføres i den grad det er gunstig for helsetilbudet til innbyggerne.

12 Landsstyremøtet 4-6 juni 2013 Finnmark legeforening var arrangør av årets landsstyremøte i Alta. Rammen var praktfull med flott vær og temperatur mellom 20 og 25 grader. Temperaturen under landsstyremøtet var god. Ingen store kontroversielle saker. Tre saker var dominerende: 1. Helsedirektoratets utredning om fremtidig spesialiststruktur 2. Legers reservasjonsadgang 3. Valg I korthet er Helsedirektoratet sin innstilling: Grenspesialiteter i kirurgiske fag omgjøres til hovedspesialiteter(gastro, urologi, kar, thorax, og barnekir.). Foreløpig beholdes grenspesialiteter i indremedisinske fag. Undervisning moderniseres med nettbaserte kurs, simuleringsmodeller og veiledet undervisning. Det planlegges foreløpig ikke resertifisering av spes. godkjenning. Debatten viste at mye arbeid gjenstår. Det haster derimot. Det er planlagt iverksatt fra 1. januar Legers reservasjonsadgang er omdiskutert. Så også denne gang. Landsstyret samlet seg om en resolusjon som åpner for legers reservasjonsadgang. Valget var ukomplisert. Hege Gjessing har gjort en flott jobb som president og ble selvfølgelig gjenvalgt. Neste periode vil være preget av endringer i spesialisthelsetjenesten. Jon Helle (leder i Of) var da naturlig valg som visepresident. Budsjett og regnskap viste en forening i god drift. Neste års landsstyremøte avholdes på Soria Moria i mai. Aage K. Huseby Nestleder og landsstyrerepresentant for ALF

13 Helse- og omsorgstilbud for leger Å være lege kan være vanskelig, og arbeidet byr på spesielle påkjenninger. Legeforeningens kollegiale helse- og omsorgstilbud kan benyttes av alle leger og medisinstudenter, og er ikke knyttet til medlemskap i foreningen. Avdelingsrådgiver: Agneta E. Iversen, Nordea Bank Norge, Oslo, Tlf , E-post: er avdelingsrådgiver for Akershus fylke når det gjelder legetjeneste for leger. Det er en avdelingsrådgiver i hvert fylke med ansvaret for rådgiving, veiledning, koordinering av støttekolleger, lege-leger og helsetjeneste for leger. Støttekollegaer: Iversen Agneta Emma, Bedriftshelsetjenesten, Nordea-Bank Norge, 0107 OSLO, Hjemmen Arne Johannes, Trulsrudskogen 49, 1350 LOMMEDALEN, Jakhelln Fredrik, DPS Asker-Klin. for psykisk helse og rus, 1309 RUD, , Landvik Torgeir, Enebakk legesenter, 1912 ENEBAKK, Horn Kjetil, Psykiatrisk avd. - Fredrikstad - Sykehuset Østfold, 1603 FREDRIKSTAD, Lege-leger: Bang Sverre, Heggedal legesenter, 1380 HEGGEDAL, Braathen Yngvar, Greverud legesenter, 1415 OPPEGÅRD, Finckenhagen Morten, Statens legemiddelverk, 0950 OSLO, Haukeland Bjarne, Tanum legekontor, 1341 SLEPENDEN, Haukeland Harriet C. P., Tanum legekontor, 1341 SLEPENDEN, Hoftvedt Eva Fjeld, Løkkegården legekontor, 1401 SKI, Kvile Odd Martin, Dr. Kviles legekontor, 2073 BØN, Simonsen Jan B., Dr. Simonsens legekontor, 1371 ASKER, Vedvik Arild, Hurdal legesenter, 2090 HURDAL, Mer informasjon om Helsetjenesten for leger finner du på Legeforeningens nettsider, eventuelt ta kontakt med Akershus legeforenings sekretariat:

14 Til leger som i dag utsteder helseerklæring for offshore-arbeidere Bergen, 5. April 2013 Fra 1. januar 2014 må leger som vil skrive helseerklæring til offshore-arbeidere ha spesiell godkjenning fra Helsedirektoratet Dersom du i din praksis skriver slike helseerklæringer, vil du altså miste retten til å gjøre det per 1. januar 2014, dersom du ikke innen den tid har skaffet deg godkjenning som PETROLEUMSLEGE fra Helsedirektoratet. I følge FOR nr 1780: Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, stilles det krav om gjennomgått kurs for petroleumsleger for å kunne få godkjenning som petroleumslege fra Helsedirektoratet. Forskriften trådde i kraft med en overgangsperiode på 3 år slik at endelig frist for å få slike autorisasjoner er For å sikre at de leger som ønsker det oppnår nødvendig kompetanse før tidsfristen 1. januar 2014, arrangerer Norsk senter for maritim medisin en rekke kurs i Kurset er det eneste i sitt slag, og er godkjent av Helsedirektoratet. Da det trolig vil bli rift om plassene på slutten av kursserien, er det viktig å melde seg på jo før jo heller. Høsten 2013 arrangeres følgende kurs: august Bodø Radisson Blu Royal Hotel 30. sept. 1. oktober: Bergen Scandic Hotel Bergen City oktober: Oslo Radisson Blu Scandinavia Hotel november: Stavanger Radisson Blu Atlantic Hotel desember: Bergen Scandic Hotel Bergen City Nærmere opplysninger om kursene finner du på Påmelding til kursene gjør du på Kurskoordinator treffer du på e-post: Med vennlig hilsen Norsk senter for maritim medisin Alf Magne Horneland Leder Besøksadresse: Norsk senter for maritim medisin, Yrkesmed.avd., Haukeland Universitetssjuk ehus, Jonas Liesvei 65, Bergen Postadresse: Norsk senter for maritim medisin, Yrkesmed.avd., Helse Bergen HF, Postboks 1, 5021 Bergen Telefon Direkte el Telefaks , E-post: Foretaksnr. NO mva. Internett:

Jan Emil Kristoffersen

Jan Emil Kristoffersen Medlemsblad for Akershus legeforening Nr. 1-2009. Årgang 13 Alfa-profilen Jan Emil Kristoffersen Nr 1 2009 Alfa 1 2 Alfa Nr 1 2009 Kjære kolleger redaktøren leder Vinteren er her med full tyngde og skisporene

Detaljer

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 2 1 Innledning... 4 2 Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger... 5 3 Historien bak ordningen med

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.13 2008. Landstyremøtet 2008. side 6. Alfa 2-2008 1

MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.13 2008. Landstyremøtet 2008. side 6. Alfa 2-2008 1 A L F A MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.13 2008 Landstyremøtet 2008 side 6 Alfa 2-2008 1 2 Alfa 2-2008 A L F A Kjære kolleger Sommeren er her med sol, varme og lyse netter. Alfa er på plass

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 26. mars. Årsmøtedokumenter. Bærum Sykehus 90 år. 1/2014. VBS-NYTT 1/2014 ı 1

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 26. mars. Årsmøtedokumenter. Bærum Sykehus 90 år. 1/2014. VBS-NYTT 1/2014 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Temamøte 26. mars Årsmøtedokumenter Bærum Sykehus 90 år. 1/2014 VBS-NYTT 1/2014 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Nr. 1 - februar 2014 - Årgang 22 Ansvarlig

Detaljer

Sykehjemsleger uten tid

Sykehjemsleger uten tid JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / 2 0 0 7 Sykehjemsleger uten tid Dårligere enn forventet, sier professor Tor Inge Romøren, om resultatene i en ny undersøkelse fra Oslo. Geriatriprofessor

Detaljer

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 31. oktober. Medisinsk avdeling 3/2013. VBS-NYTT 3/2013 ı 1

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 31. oktober. Medisinsk avdeling 3/2013. VBS-NYTT 3/2013 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Temamøte 31. oktober Medisinsk avdeling 3/2013 VBS-NYTT 3/2013 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Nr. 3 - oktober 2013 - Årgang 21 Ansvarlig utgiver: VBS

Detaljer

Medlemsblad for Akershus legeforening Nr. 2-2009. Årgang 13. AlfA-p r o fi le n. Kjell Dalby. Nr 2 2009 AlfA 1

Medlemsblad for Akershus legeforening Nr. 2-2009. Årgang 13. AlfA-p r o fi le n. Kjell Dalby. Nr 2 2009 AlfA 1 Medlemsblad for Akershus legeforening Nr. 2-2009. Årgang 13 AlfA-p r o fi le n Kjell Dalby Nr 2 2009 AlfA 1 2 Alfa Nr 2 2009 Kjære kolleger redaktøren redakt ren leder Alfa er på plass med faste spalter

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2005 Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5 Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6 Spesialforeningene orienterer SIDE 9 ATLS: De første kursene

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo d mag Et magasin fra DIPS ASA 2-2013 Ingen tid å miste Vaktlistene til leger og sykepleiere kan nå integreres med timeboka i DIPS, slik at det blir enklere å planlegge effektivt. Helse Vest har regnet

Detaljer

Etter ulykken. ny sjef for kommunikasjon. slurv gir dårlig operasjonskapasitet

Etter ulykken. ny sjef for kommunikasjon. slurv gir dårlig operasjonskapasitet Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 14 18. juli 2008 ny sjef for kommunikasjon hilde pettersen er Unns nye kommunikasjonssjef. møt henne i sommerpraten. SIDE 20-21 slurv gir dårlig operasjonskapasitet

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer:

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer: AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012 Temanummer: A Utgis av Arbeidsgiverforeningen Spekter Ansvarlig redaktør: Lars Haukaas Adresse/ kontaktperson: Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Tema Oslo universitetssykehus (OUS)

Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Byggeplass, flytte 6000 av de 17 000 ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) er sykepleiere. Mange vet ennå ikke hvor de kommer til å havne, eller om de i det hele

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 3 Metode... 10 3.1 Møter og kontakter... 10 3.1.1 Modell for fremskriving av forventet aktivitet

Detaljer

SV-BALLO VIL SNU HELSEPRIVATISERING

SV-BALLO VIL SNU HELSEPRIVATISERING JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / 2 0 0 8 «Nå trengs det en lovendring slik at vi får en overordnet politisk styring. Side 3 5 SV-BALLO VIL SNU HELSEPRIVATISERING TEMA- OG ÅRSMØTE «Et kritisk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING Forslag

Detaljer