Statnett SFs Pensjonskasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statnett SFs Pensjonskasse"

Transkript

1 Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2012

2 Innhold Årsberetning 5 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Egenkapitaloppstilling 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 21 Revisjonsberetning 40 Aktuarens beretning 42 Vedtekter for Statnett SFs Pensjonkasse 43 Styret/administrasjon STYRET: Utpekt av Statnett SF: Eva Granly Fredriksen (styrets leder) Thor Johansen (nestleder) Astrid Skjønborg Brunt Marie Jore Ritterberg Bent Marius Undlien Valgt av medlemmene: Magne Meisingset Bjørn Walther Bjørn Solberg Vararepresentanter: Jan S. Eskedal, Ole Edvard Dahl, Erik Bruun, Hanne Solheim, Tore Wiik, Arnfinn Thormod Skaar, Jennifer G. Lervik Administrasjon: Tor Bredo Gotfredsen (daglig leder) Adresse mv.: Nydalen Allé 33, 0484 Oslo PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Telefon: Organisasjonsnr.: Ansvarshavende aktuar: Storebrand Pensjonstjenester AS Revisjon: Ernst & Young AS Regnskap: Gabler Accounting AS Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

3 Årsberetning 2012 GENERELT (tall i parentes gjelder forrige år) Statnett SFs Pensjonskasse ble etablert 1. januar Pensjonskassen er en fortsettelse av tidligere Samkjøringens Pensjonskasse, og er lokalisert i Oslo. Pensjonskasser er fra 1. januar 2008 underlagt forsikringsvirksomhetsloven, og Statnett SFs Pensjonskasse fikk sin konsesjon fra Finanstilsynet pr 8. mai Pensjonskassen er solid, og i samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Årsresultatet på 6,4 millioner (6,3 millioner) kroner fremkommer etter en oppreservering på 24,7 millioner (11,7 millioner) kroner mot forventet ny tariff for økt levealder. Kollektiv- og selskapsporteføljen oppnådde en verdijustert avkastning på 6,4 prosent (2,9 prosent). Veksten i Statnetts Pensjonskasse er høy, og samlet forvaltningskapital steg med 195 millioner (120 millioner) kroner til millioner (1.279 millioner) kroner gjennom Egenkapitalen ved årets slutt utgjør 137 millioner (131 millioner) kroner med en opptjent egenkapital på 62 millioner (56 millioner) kroner. Kapitaldekningsgraden er 23,2 prosent (26,5 prosent) mens Finanstilsynets krav til kapitaldekningsgrad er 8,0 prosent. Pensjonskassens kapitaldekning tilfredsstiller dermed kapitaldekningskravet. Solvensmargin er 303 prosent ved utgangen av året (321 prosent). Solvensmarginkapitalen er ved utgangen av året 164 millioner (155 millioner) kroner. Solvensmarginkravet ved årsskiftet var 54 millioner (49 millioner) kroner. Millioner kroner ,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0 0,0 % Forvaltningskapital i mill (venstre akse) Egenkapitalandel (høyre akse) Figur 1: Utvikling i egenkapital og forvaltningskapital over tid. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

4 Pensjonskassens kapital er plassert hos eksterne forvaltere; Aberdeen Asset Management, Arctic Asset Management, Carnegie Kapitalforvaltning, Danske Capital, DnB Asset Management, DnB Næringseiendom, East Capital, KLP Kapitalforvaltning, Nordea Investment Management, Skagen, Storebrand Kapitalforvcaltning og SEB Asset Management. En fullstendig utgave av pensjonskassens vedtekter er gjengitt som vedlegg til årsberetningen. KAPITALFORVALTNING Total kapitalavkastning ble 6,4 prosent i 2012 mot 2,9 prosent i Kapitalavkastningen har siden 1994 variert mellom -2,4 prosent (2002) Verdijustert som laveste avkasting og 11,8 prosent (1995) som høyeste. Gjennomsnittet har vært 5,3 prosent fra 1994 til % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -1,2% -4 % 11,8% ,0% 10,5% 0,5% ,6% 4,9% ,5% ,4% ,9% 4,8% 5,6% 6,4% 5,5% ,3% 6,3% 2,6% 2,9% ,4% 2012 Figur 2: Verdijustert avkastning Statnett Pensjonskasses kapitalforvaltningsstrategi innebærer at den totale risikoprofilen holdes på et moderat nivå. Pensjonskassens soliditet søkes opprettholdt selv ved kraftige markedssvingninger. Store endringer i aksje- og rentemarkedet de siste årene har bekreftet behovet for en tett oppfølging av pensjonskassens risikoprofil. Styret legger vekt på at det bygges opp reserver i pensjonskassen som gjenspeiler målet om god soliditet. Statnett SFs Pensjonskasse har plassert forvaltningsoppdrag hos tolv eksterne forvaltere gjennom fond eller mandater for aktiv forvaltning. KLP Kapitalforvaltning forvalter et globalt obligasjonsfond og norske aksjer indeksnært. De øvrige ni forvalterne er aktive forvaltere, og har som mål å skape høyere avkastning enn sine respektive referanseindekser. Pensjonskassen har etiske retningslinjer for virksomheten, ansatte og øvrige tillitsvalgte. Administrasjonen foretar etiske vurderinger i forbindelse med valg av forvaltere og styret har en årlig etikkgjennomgang. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

5 Fordeling av plasseringer Pr. 31. desember 2012 er markedsverdien av total forvaltningskapital millioner (1.279 millioner) kroner. Gjennom 2012 har pensjonsmidlene vært investert i aktivaklassene anleggsobligasjoner, obligasjoner i Norge, internasjonale obligasjoner, pengemarked, internasjonale aksjer, norske aksjer og eiendom. I midten av desember ble det også investert i høyrenteobligasjoner. 12% Anleggsobligasjoner Globale Obligasjoner 32 % Globale aksjer Norske aksjer 23 % Høyrenteobligasjoner 54 % 4 % 4 % 15 % 5 % Eiendom Norske omløpsbligasjoner Norsk pengemarked Figur 3: Pensjonskassens totalkapital fordelt på aktivaklasser pr Aksjer Pensjonskassen hadde plassert 222 millioner (188 millioner) kroner i internasjonale aksjer ved utgangen av Pensjonskassens plassering i globale aksjer oppnådde en avkastning på 7,3 prosent i 2012 (-3,7 prosent). Pensjonskassen hadde ved årskiftet plassert 62 millioner (49 millioner) kroner i norske aksjer. Avkastning på midlene ble 16,1 prosent i 2012 (-12,4 prosent). Høyrenteobligasjoner Pensjonskassen investerte 30 millioner kroner i et norsk høyrentefond og 30 millioner kroner i et globalt høyrentefond i midten av desember Omløpsobligasjoner og pengemarked Markedsverdien av Pensjonskassens plasseringer i omløpsobligasjoner og pengemarked utgjorde ved årsskiftet 623 millioner (521 millioner) kroner. Andelen av forvaltningskapitalen som var plassert i omløpsobligasjoner og pengemarked utgjorde ved utgangen av året ca. 35 prosent av totalkapitalen mot 41 prosent forrige år. Omløpsobligasjoner og pengemarked består av korte tidsinnskudd og investeringer i sertifikater og obligasjoner. Avkastningen på pengemarkedsplasseringene ble 3,3 prosent (2,8 prosent), mens plasseringer i norske omløpsobligasjoner ga en avkastning på 7,3 prosent (5,8 prosent). Globale obligasjoner gav en avkastning på 9,6 prosent (8,2 prosent). Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

6 Anleggsobligasjoner Plasseringer i anleggsobligasjoner utgjorde ved årsskiftet 452 millioner (412 millioner) kroner i markedsverdi og 437 millioner (409 millioner) kroner i bokført verdi. Andelen av forvaltningskapitalen plassert i anleggsobligasjoner var ca 32 prosent ved utgangen av året, på samme nivå som ved utgangen av Porteføljen av anleggsobligasjoner består av ihendehaverobligasjoner utstedt av stat, foretak med statsgaranti, fylker, kommuner, banker, kreditt- og industriforetak. Obligasjonene skal holdes til forfall. Avkastning for året ble 5,1 prosent (5,3 prosent). Eiendom Markedsverdien av eiendomsinvesteringene er ved årsslutt 74,3 millioner (54,9 millioner) kroner. Avkastningen på eiendomsinvesteringene var 4,7 prosent i 2012 (tilsvarende tall for 2011 var -0,3 prosent. Investeringen ble foretatt i desember 2011). Markedet og kapitalforvaltningen fremover Aksjemarkedet var også i 2012 preget av finans- og statsgjeldskrisen i Europa og de politiske forhandlingene om statsbudsjettet i USA med fare for økning i skattene og reduksjon i de offentlige utgiftene og dermed redusert økonomisk vekst. Til tross for disse bekymringene ble 2012 et svært godt år for både aksje- og obligasjonsinvesteringer. Aksjekursene i den brede globale aksjeindeksen MSCI World steg med 5,4 prosent mens Oslo Børs steg med 15,4 prosent. Rentene på statsobligasjoner med ti års løpetid falt fra 1.88 prosent ved inngangen av året til 1,75 prosent i USA og fra 1,83 til 1,32 prosent i Tyskland. I Norge falt tilsvarende rente fra 2,44 prosent til 2,14 prosent. De store verdisvingningene vi har sett i finansmarkedet de siste årene understreker betydningen av at risikostyring må fortsette å være et fokusområde for Pensjonskassen. Administrasjonen har derfor lagt vekt på å videreutvikle rutiner og systemer for bedre risikostyring av pensjonskassens plasseringer. Norges Banks nøkkelrente ligger fortsatt godt under det garanterte nivået på pensjonsforpliktelsene. Dette gjør det utfordrende å skape tilstrekkelig avkastning. Pensjonskassens kapitalstruktur vil vurderes løpende både i forhold til endringer i myndighetskrav og i forhold til pensjonskassens evne til å bære risiko. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

7 PENSJONSFORVALTNINGEN Pensjonskassen er en konsernpensjonskasse, og ivaretar pensjonsrettighetene for alle arbeidstakere i foretak som omfattes av vedtektenes 1 4. Medlemsforetakene i konsernpensjonskassen er Statnett SF, Statnett Transport AS og Nord Pool Spot AS. Nord Pool Spot AS har sagt opp sin avtale med Pensjonskassen og vil tre ut av pensjonskassen pr Det er 39 aktive medlemmer tilknyttet Nord Pool Spot AS. Pensjonsordningens hovedtrekk Statnetts pensjonsordning er en ytelsesbasert pensjonsordning der den samlede pensjonen fra en beregnet ytelse fra folketrygden1 og Statnett SFs Pensjonskasse er bestemt av sluttlønn (begrenset oppad til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp), antall år ansatt og stillingsprosent. Det er også uføre- og etterlattedekninger knyttet til ordningen. Alders- og uførepensjon utgjør sammen med beregnet folketrygd 70 prosent av pensjonsgrunnlaget ved fratreden, forutsatt full opptjeningstid som er minimum 30 år. Opptjening beregnes lineært fra ansettelstidpunkt frem til opptjeningsalderen som er 67 år. Full årlig ektefellepensjon utgjør 60 prosent av den alderspensjon medlemmet ville hatt krav på fra Pensjonskassen. Barnepensjon utbetales ved medlemmets død for barn under 21 år. Full årlig barnepensjon for yngste barn er 40 prosent av pensjonsordningens alderspensjon, for hvert av de øvrige barn utgjør full barnepensjon 20 prosent av pensjonsordningens alderspensjon. Medlemmer Pensjonskassen hadde yrkesaktive medlemmer og 365 pensjonister/etterlatte og uføre ved utgangen av Tilsvarende tall for 2011 var yrkesaktive og 341 pensjonister/etterlatte og uføre Aktive medlemmer Pensjonister Figur 4 : Antall aktive medlemmer og pensjonister Det foretas en beregnet ytelse fra folketrygden etter regler før pensjonsreformen. Dette innebærer at noen vil motta folketrygd og ytelse fra Statnett SFs Pensjonskasse som summerer seg til mer enn 70 prosent av sluttlønn, mens andre vil motta mindre enn 70 prosent. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

8 Pensjonsytelser Samlede pensjonsytelser fra pensjonskassen i 2012 utgjorde 29,3 millioner (24,6 millioner) kroner. Løpende ytelser gis for tiden til 365 (341) medlemmer. Ytelser til alders-, fleksibel- og uførepensjoner omfatter 290 (263) medlemmer. Pensjoner til etterlatte ytes til 75 (78) medlemmer Barnepensjonister 50 Uførepensjonister Ektefelle- og samboerpensjonister Alders- og fleksibelpensjonister Figur 5: Utvikling i antall løpende ytelser for perioden Premieinntekter Pensjonskassen mottok i ,9 millioner (120,3 millioner) kroner i premieinntekter fordelt på Statnett SF 156,2 millioner (116,2 millioner) kroner, Statnett Transport AS 1,1 millioner (2,7 millioner) kroner og Nord Pool Spot AS 3,6 millioner (1,4 millioner) kroner. PLIKTIGE AVSETNINGER OG FONDS Premiereserve Premiereserven er en forsikringsmessig avsetning for å dekke medlemmenes opptjente fremtidige pensjonsrettigheter. Premiereserven er pr. 31. desember millioner kroner mot 981 millioner kroner ved forrige årsslutt. Premiefond Premiefondet utgjør 93,1 millioner kroner pr. 31.desember 2012 mot 90,0 millioner kroner forrige år. Fondet kan anvendes til å dekke løpende pensjonspremier. Fondet har en garantert avkastning på 2,5 prosent, og ble tillagt 2,9 millioner kroner i renter i 2012 mot 3,2 millioner i fjor. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

9 Tilleggsavsetninger Tilleggsavsetninger er bufferkapital som kan benyttes hvis avkastningen på pensjonsmidlene ikke møter det garanterte avkastningsnivået. Negativ avkastning kan ikke kompenseres fra tilleggsavsetninger, men må dekkes av egenkapitalen. Det vil si at dersom avkastningen på kollektivporteføljen ligger mellom 0 prosent og 3,5 prosent, kan man hente forskjellen mellom 3,5 prosent og faktisk avkastning fra tilleggsreservene, gitt at disse er tilstrekkelige. Tilleggsavsetningene kan maksimalt utgjøre 12 prosent av netto premiereserve. Det er ikke foretatt tilleggsavsetningene i 2012 eller Tilleggsavsetningene utgjør 56,2 millioner (56,7 millioner) kroner pr. 31. desember Dette tilsvarer 4,9 prosent (5,8 prosent) av premiereserven. Pensjonistenes overskuddsfond Pensjonistenes overskuddsfond er pensjonistenes andel av pensjonskassens overskudd. Overskuddsfondet anvendes til å dekke regulering av løpende pensjoner. Fondet ble ikke tilført midler i 2012 eller Risikoutjevningsfond Risikoutjevningsfondet skal dekke eventuelt underskudd i mellom premietariff og faktisk forløp av uførhet og dødsfall blant pensjonskassens medlemmer. Fondet utgjør brutto 2,7 millioner (2,7 millioner) kroner pr. 31. desember STYRET Pensjonskassens styre består av 8 medlemmer, hvorav 5 (herunder 1 ekstern) utpekes av konsernet, mens tre medlemmer av styret er valgte representanter for de ansatte. Styremedlemmer velges for tre år av gangen. Ansatterepresentanter var på valg høsten 2012, Bjørn Solberg ble valgt som nytt styremedlem fra 1. januar 2013, Bjørn Walther og Magne Meisingset ble gjenvalgt. Styret består nå av tre kvinner og fem menn. ADMINISTRASJON Tjenester knyttet til regnskapførsel kjøpes fra Gabler Accounting AS. Pensjonskassen har engasjert Gabler til å gjennomføre uavhengig kontroll og finansiell rapportering. Pensjonskassens revisor er Ernst & Young AS. Medlemsadministrasjon utføres av Storebrand Pensjonstjenester og av Statnett SFs HR-avdelingen. Storebrand Pensjonstjenester AS v/anne Sundby Magnussen er ansvarshavende aktuar. Tor Bredo Gotfredsen er daglig leder i pensjonskassen. Pensjonskassen har en ansatt pr 31. desember Pensjonskassen forurenser ikke det ytre miljø. Daglig leder og styrets medlemmer har ikke bonus eller annen variabel godtgjørelse fra pensjonskassen. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

10 RISIKOFAKTORER Det er forvaltningen av kapitalen og handtering av forsikringsrisiko som har størst betydning for pensjonskassens resultat. Plasseringer i kapitalmarkedet Pensjonskassens resultat påvirkes i betydelig grad av endringer i verdiene i verdipapirporteføljene. Pensjonskassen fører en investeringspolicy som er basert på langsiktighet og moderat risiko, samtidig som det skal oppnås fornuftig avkastning og sikkerhet for at man etterlever alle lovpålagte krav som soliditet, diversifisering etc. Kapitalforvaltningsstrategien med retningslinjer og rammer gjennomgås årlig av Pensjonskassens styre. Styret er opptatt av at pensjonskassens samlede kapital forvaltes på en slik måte at den totale eksponeringen mot den enkelte aktivaklasse og hver enkelt utsteder er på et forsvarlig nivå og sikrer en god diversifiseringsgrad. Pensjonskassen skal til enhver tid ha likviditet lett tilgjengelig til å dekke minimum seks måneders utbetalinger av pensjoner, løpende driftskostnader og forventede innløsninger av fripoliser, samt til å foreta ønskede endringer i sammensetninger i kollektivporteføljen. Styret i pensjonskassen foretar årlig en evaluering av retningslinjene for likviditetsstyring. Det legges stor vekt på at den risiko pensjonskassen er eksponert for gjennom forvaltning av kapital i kollektiv- og selskapsporteføljen er forsvarlig i forhold til selskapets bufferkapital. Det foretas derfor månedlige analyser av hvordan uvanlige markedsforhold vil kunne påvirke selskapets bufferkapital under forutsetning av at eiendeler i kollektiv- og selskapsporteføljen måles til virkelig verdi. Håndtering av forsikringsrisiko Over tid skal forløpet av uførhet og død være lik forutsetningene i premietariffen. Utfallet av død og uførhet kan variere mye fra år til år. Denne svingningen er en risiko for pensjonskassen, da ekstra avsetninger i forbindelse med død/uførhet belastes regnskapet. Høyere utbetalinger til denne type hendelser enn det som er lagt inn i aktuars beregninger, vil kunne gi et underskudd på pensjonskassens risikoresultat. Styret er opptatt av at den forsikringsmessige risikoen skal holdes på et forsvarlig nivå. Den årlige pensjonspremien gir dekning av forventet utfall av uførhet og død i medlemsmassen. Pensjonspremien dekker imidlertid ikke opp for risikoen for større ulykker der mange av pensjonskassens medlemmer rammes av død og/eller uførhet samtidig. Det er krav om at pensjonskasser skal beskytte seg mot slik risiko, og det er derfor tegnet en katastrofeassuranse som fornyes hvert år. Avtalen dekker krav for inntil 145 millioner kroner med en egenandel på 5 millioner kroner dersom en slik ulykke skulle inntreffe. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

11 DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Resultat før skattekostnad på 10,7 millioner (8,2 millioner) kroner fremkommer etter en ekstra oppreservering på 24,7 millioner (11,7 millioner) kroner mot forventet ny tariff for økt levealder. Det er ikke foretatt tilleggsavsetninger i 2012 eller i Finanstilsynet har besluttet at det skal innføres et nytt dødelighetsgrunnlag med virkning fra Økt forventet levealder vil øke premien og det må avsettes ytterligere til forsikringsmessige avsetninger for å ha tilstrekkelige midler til å dekke fremtidige forpliktelser. (Alle tall i hele tusen kroner) Resultat før skattekostnad: Skattekostnad Totalresultat Totalresultatet for 2012 disponeres til: Overført til opptjent egenkapital Sum disponert Oslo, 19. mars 2013 I styret for Statnett SFs Pensjonskasse Eva Granly Fredriksen Thor Johansen Tor Bredo Gotfredsen Styrets leder Styrets nestleder Daglig leder Magne Meisingset Marie Jore Ritterberg Astrid Skjønborg Brunt Bent Marius Undlien Bjørn Walther Bjørn Solberg Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

12 Resultatregnskap 2012 (tall i hele tusen kroner) Note TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter: Forfalte premier, brutto Avgitte gjenforsikringspremier Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen: Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Pensjoner mv: Utbetalte pensjoner mv Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum erstatninger Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser: Endring i premiereserve: Til (fra) premiereserve, brutto Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser: Overskudd på avkastningsresultatet 0 0 Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene 0 0 Sum midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser 0 0 Forsikringsrelaterte driftskostnader: Forvaltningskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader (inkl. provisjoner for mottatt gjenforsikring) Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Resultat av teknisk regnskap Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

13 (tall i hele tusen kroner) Note IKKE-TEKNISK REGNSKAP Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen: Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Renteutgifter Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter 19 0 Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen: Forvaltningskostnader Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnader Resultat før andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT Overført til risikoutjevningsfond 0 0 Overført til annen opptjent egenkapital Sum overføringer Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

14 Balanse 2012 (tall i hele tusen kroner) Note EIENDELER EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost: Investeringer som holdes til forfall Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi: Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning inkl. opptjente renter Utlån og fordringer, inklusiv bank Sum investeringer Fordringer: Fordringer knyttet til premieinntekter 47 0 Sum fordringer Andre eiendeler: Kasse bank Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter: Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter: Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter: Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost: Investeringer som holdes til forfall Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi: Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer, inklusiv bank Sum investeringer i kundeporteføljen Sum eiendeler i kundeporteføljen Sum eiendeler Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

15 (tall i hele tusen kroner) Note EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Innskutt egenkapital: Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital 14, Opptjent egenkapital: Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital 14, Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser: Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Premiefond og innskuddsfond Sum forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser 13, 14, 15, Avsetninger for forpliktelser: Forpliktelser ved periodeskatt Forpliktelser ved utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Forpliktelser: Forfalte, ikke betalte pensjoner og utløsningsbeløp Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter: Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum egenkapital og forpliktelser Oslo, 19. mars 2013 i styret for Statnett SF s Pensjonskasse Eva Granly Fredriksen (styrets leder) Thor Johansen (nestleder) Bjørn Walther Astrid Skjønborg Brunt Magne Meisingset Marie Jore Ritterberg Bjørn Solberg Bent Marius Undlien Tor Bredo Gotfredsen (daglig leder) Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

16 Egenkapitaloppstilling (tall i hele tusen kroner) Egenkapital Innskutt egenkapital Innbetalt egenkapital i perioden 0 0 Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Risikoutjevningsfond per Overført til risikoutjevningsfond 0 0 Sum risikoutjevningsfond Opptjent egenkapital Resultat overført opptjent egenkapital Sum annen opptjent egenkapital Opptjent egenkapital Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

17 Kontantstrømoppstilling (tall i hele tusen kroner) Innbetalte premier Innbetalinger ved tilflytting 0 62 Utbetalt gjenforsikring Ubetalte erstatninger Utbetalinger ved utmelding Innebtaling av renter og utbytte Utbetalinger vedrørende driften Utbetaling av skatter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Realisert gevinst ved salg av investeringer Realisert tap ved salg av investeringer Utbetalinger ved kjøp av finansielle omløpsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm i perioden Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

18 Noter til årsregnskapet NOTE 1: Prinsippnote REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er avlagt i samsvar med norsk regnskapslov og grunnleggende regnskapsskikk i Norge, samt satt opp i henhold til gjeldende forskrift fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2011 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 om årsregnskap mv. Finansielle eiendeler Finansielle instrumenter måles og innregnes i samsvar med IAS 39, som deler finansielle eiendeler inn i følgende kategorier: Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Regnskapsprinsipper for pensjonskassens kategorier av finansielle eiendeler beskrives nærmere i de følgende avsnitt. Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Aksjer og andeler måles til virkelig verdi med verdiendring over resultatregnskapet og består av investeringer i aksjer, andeler og aksjefond. Virkelig verdi på børsnoterte aksjer og andeler verdsettes til sluttkurs fastsatt av Oslo Børs eller tilsvarende markedsplasser for utenlandske investeringer. Virkelig verdi av øvrige aksjer og andeler fastsettes ved bruk av anerkjente verdsettelsesteknikker. Obligasjoner og andre verdipapir med fast avkastning Obligasjoner og andre verdipapir med fast avkastning måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet og består av obligasjoner og rentefond. Virkelig verdi på noterte investeringer fastsettes til offentlige omsetningskurser. For investeringer hvor det ikke foreligger omsetningskurs, beregnes kursen ut fra avkastningskurven for verdipapirets respektive sektor. Investeringseiendommer Investeringseiendom består av eiendom og investeringer i eiendomssameier som er anskaffet for verdistigning på kapital, opptjening av leieinntekter eller begge deler. Investeringseiendommer regnskapsføres til virkelig verdi. Virkelig verdi av investeringer i eiendomssameier tilsvarer verdijustert egenkapital. Avkastning og verdiendringer i virkelig verdi resultatføres i den perioden det oppstår. Finansielle derivater Finansielle derivater måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Kategorien inkluderer opsjoner, valutaog rentederivater. Virkelig verdi av finansielle derivat fastsettes til observerbare markedsverdier. Dersom virkelig verdi ikke kan observeres direkte estimeres virkelig verdi ved hjelp av matematiske modeller som er allment akseptert for prising av derivater. Finansielle derivater inngår som en integrert del av forvaltningen av aksje- og obligasjonsporteføljene for å oppnå den ønskede avkastnings- og risikoprofil. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

19 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Obligasjoner og andre finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer og bestemt innløsningsdato hvor pensjonskassen har intensjon om og evne til å holde investeringen til forfall, er klassifisert som investeringer holdt til forfall. Disse investeringene regnskapsføres til amortisert kost basert på internrentemetoden. Nedskrivning av investeringer som holdes til forfall gjennomføres over resultatet dersom det foreligger vesentlig eller varig verdifall. Utlån og fordringer Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer som ikke er notert i et aktivt marked, er klassifisert som utlån og fordringer. Finansielle eiendeler klassifisert som utlån og måles til amortisert kost ved hjelp av en effektiv rentemetode. Nedskrivning av utlån og fordringer gjennomføres over resultatet dersom det foreligger objektive indikasjoner på verdifall. Forvaltning av kunde- og selskapsporteføljen Pensjonskassens eiendeler forvaltes felles og fordeles på balansedagen mellom kunde- og selskapsporteføljen. Fordelingen foretas i henhold til bokført verdi på pensjonskassens egenkapital (selskapsporteføljen) og de forsikringstekniske avsetninger (kundeporteføljen) etter årsoppgjørsdisposisjoner. Forsikringsmessige forpliktelser Premiereserve Premiereserve er kontantverdien av totale pensjonsforpliktelser med fradrag for kontantverdien av fremtidige premier regnet etter lineær premie- og reserveberegning. Ved beregning av premiereserve benyttes dødelighetsgrunnlaget, K2005, K2005 er godkjent av Finanstilsynet. Erstatningsavsetning Erstatningsavsetning er avsetning som skal dekke erstatninger av ytelser som er påløpt og ikke utbetalt innen regnskapsårets slutt. Tilleggsavsetninger Pensjonskassen har anledning til å foreta tilleggsavsetninger for å sikre soliditeten. Tilleggsavsetninger kan normalt utgjøre inntil 12 % av premiereserven, og kan benyttes til dekning av fremtidig negativt finansresultat i forhold til pensjonskassens grunnlagsrente og visse typer endringer i det aktuarielle grunnlaget. Kursreguleringsfond Årets endringer i urealiserte verdier knyttet til investeringer vurdert til virkelig verdi i kundeporteføljen avsettes til kursreguleringsfond og inngår således ikke i årets resultat. Dersom virkelig verdi av eiendelene i kundeporteføljen viser en akkumulert netto mindreverdi kostnadsføres dette tapet. Premiefond Premiefondet er innbetalt/opptjente midler som kan benyttes til dekning av fremtidig premie og sikring av reguleringstillegg til pensjoner. Fondet blir tilført 2,5 % årlig rente. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

20 Pensjonistenes overskuddsfond Pensjonistenes overskuddsfond blir tilført pensjonistenes andel av overskuddet, og skal benyttes til å sikre regulering av løpende pensjoner med inntil den prosentvise økningen av folketrygdens grunnbeløp. Pensjonistenes overskuddsfond avsettes på grunnlag av eventuell meravkastning utover grunnlagsrenten på pensjonistenes premiereserve, og skal følgende år benyttes til å regulere de løpende pensjoner. Risikoutjevningsfond Dersom risikoresultatet er positivt, kan inntil 50 % av dette avsettes til risikoutjevningsfondet. Dette fondet kan i senere år benyttes til dekning av negativt risikoresultat. Bevegelser i risikoutjevningsfondet føres over resultatregnskapet. Risikoutjevningsfondet klassifiseres som egenkapital og innregnes og måles i samsvar med forsikringslovens kapittel 9 med tilhørende forskrift. Valutaomregning av transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Markedsverdi for finansielle eiendeler og pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Valutarisiko knyttet til utenlandske eiendeler er søkt redusert med finansielle derivat. Premieinntekter Bruttopremier inntektsføres med de beløp som forfaller i året. Avgitt gjenforsikring fremkommer som egen linje i resultatregnskapet. Periodisering av opptjent premie ivaretas ved avsetning til premiereserve i forsikringsfondet. Netto inntekter fra investeringer Netto inntekter fra investeringer inneholder både realiserte poster og urealiserte verdiendringer. Netto inntekter fra investeringer fordeles mellom investeringer i kollektivporteføljen og investeringer i selskapsporteføljen i forhold til gjennomsnittlig forvaltet kapital igjennom året. Erstatningsytelser og forsikringstilfeller Erstatningsytelser kostnadsføres med forfalte beløp. Ved dødsfall avsettes fulle premiereserver for nye barne- og ektefellepensjoner. Ved uførehendelser avsettes det etter karensperiodens utløp fulle premiereserver for å dekke uførepensjon og premiefritak for alderspensjon, ektefelle- og barnepensjoner. For uførehendelser som kan ha oppstått og hvor karensperioden ikke er avløpt, avsettes periodens opptjente risikopremie for uførepensjoner som IBNR (inntrufne, ikke rapporterte uføretilfeller). Regnskapsmessig behandling av flytting Overføring av premiereserve ved flytting føres for mottatte reserver som premieinntekter og som erstatning for avgitte reserver. Resultatføringen skjer på det tidspunktet risikoen overføres. Flyttebeløpet inkluderer også andel av tilleggsavsetning, kursreserver og årets resultat. Fratrådte medlemmer uten straks begynnende pensjon får utstedt en fripolise etter deres lineære opptjente pensjonsrettigheter. Skatt Skattekostnadene i resultatregnskapet består av alminnelig inntektsskatt og formueskatt. Skattekostnad knyttet til alminnelig inntektsskatt består av betalbar skatt og årets endring i balanseført utsatt skatt/skattfordel. Utsatt skattefordel balanseføres dersom fremtidig skattepliktig inntekt sannsynliggjør en utnyttelse. Formueskatt beregnes skattemessig netto formue fastsatt i henhold til skatteloven kapittel 4. Skattesats for formuesskatt er 0,3 %. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

21 NOTE 2: Investeringer som holdes til forfall Obligasjoner - hold til forfall Selskap Pålydende Kostpris Amortisert Påløpte verdi verdi renter BN Boligkreditt AS 09/14 4,90% C COVD DNB Boligkreditt AS 08/19 5,50% C COVD Nordea Eiendomskre AS 10/21 4,25% COVD Spb 1 Boligkredit AS 08/17 5,95% COVERED Storebrand Boligkred AS 08/15 ADJ C COVD Sum pantesikrede obligasjoner Bank 1 Oslo Akershus AS 10/20 5,20% Bank 1 Oslo Akershus AS 11/16 4,95% Bank 1 Oslo AS 09/14 5,60% BN Bank ASA 10/15 4,40% BN Bank ASA 10/20 5,15% BN Bank ASA 11/20 5,60% BNKreditt AS 10/15 5,00% DnB NOR Bank ASA 09/14 5,15% DnB NOR Bank ASA 10/20 5,00% DnB NOR Bank ASA 11/17 4,75% DnB NOR Bank ASA 11/21 5,25% DnB NOR Boligkreditt AS 07/14 ADJ C COVD DnB NOR Boligkreditt AS 10/21 5,00% COVD Fana Spb 06/13 4,68% Helgeland Spb 08/13 7,20% KfW Bankengruppe 08/15 5,00% Sandnes Spb 06/16 4,20% Spb 1 Buskerud-Vestfold 08/13 6,14% Spb 1 Buskerud-Vestfold 10/15 4,65% Spb 1 Buskerud-Vestfold 11/16 5,00% Spb 1 Nord-Norge 12/22 5,20% Spb 1 Nordvest 09/16 5,58% Spb 1 SMN 06/16 4,70% Spb 1 SMN 10/20 5,00% Spb 1 SMN 12/19 5,17% Spb 1 SMN 12/22 4,55% Spb 1 SR-Bank 08/18 6,84% Spb 1 SR-Bank 09/19 5,79% Spb 1 SR-Bank 10/20 5,00% Spb 1 SR-Bank 11/16 4,98% Spb 1 Østfold Akershus 08/13 7,10% Spb 1 Østfold Akershus 08/13 7,10% Spb 1 Østfold Akershus 10/15 4,90% Spb Hedmark 05/15 4,00% Spb Hedmark 06/13 4,10% Spb Møre 07/17 5,50% Spb Møre 07/17 5,50% Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

22 Selskap Pålydende Kostpris Amortisert Påløpte verdi verdi renter Spb Sogn og Fjordane 07/13 5,35% Spb Sør 06/13 4,45% Spb Sør 06/16 4,25% Spb Sør 06/16 4,25% Spb Vest 07/14 5,30% Spb Vest 07/14 5,30% Spb Øst 05/15 4,35% Spb Øst 05/15 4,35% Time Spb 06/13 4,27% Totens Spb 09/15 5,70% Oslo Bolig og Sparelag 12/17 4,95% Sum bank og kredittforetak Oslo komm 09/16 4,62% Oslo komm 09/17 5,00% Oslo komm 09/18 5,10% Oslo komm 10/19 4,50% Rælingen komm 06/16 4,445% Skien komm 06/16 4,50% Sum kommune/fylkeskommune Sum obligasjoner hold til forfall Andel Selskapsportefølje Andel Kollektivportefølje Sum Andel Selskapsportefølje Andel Kollektivportefølje Sum Amortisert verdi Obl. utstedt eller garantert av fylkeskomm./komm Obl. utstedt eller garantert av private kredittforetak Sum Obligasjoner til amortisert verdi Sum obligasjoner til markedsverdi Beholdningsendringer Inngående balanse Tilgang Avgang Amortisering Utgående balanse Pålydende verdi er hvilket gir en forskjell mot balanseført på % av balanseført verdi er børsnoterte verdipapirer. Gjennomsnittlig effektiv rente er 5,28%. Porteføljene forvaltes av DNB og Carnegie. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

23 NOTE 3: Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjefond Selskap Kostpris Markeds- Urealisert verdi gevint/tap CARNEGIE WORLDWIDE ETISK KLP AksjeNorge Indeks SKAGEN Global Danske Invest Norske Aksjer Inst II Nordea Stabile Aksjer Global Etisk East Capital Östeuropa Sum aksjefond Andel selskapsportefølje Andel kollektivportefølje Sum Eiendomsaksjer og andeler Kostpris Markeds- Urealisert verdi gevinst/tap Aberdeen Eiendomsfond Norge I IS Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS Storebrand Eiendomsfond Norge KS DNB Scandinavian Propfund 4 KS Sum eiendomsaksjer og andeler Andel selskapsportefølje Andel kollektivportefølje Sum Total selskapsportefølje Total kollektivportefølje Sum RISIKOPROFIL I SELSKAPETS AKSJE OG AKSJEFONDSPORTEFØLJE Statnett SFs Pensjonskasse er eksponert mot aksjemarkedet gjennom seks aksjefond. Fire av aksjefondene har sin markedseksponering i det utenlandske aksjemarkedet, mens to er eksponert mot det norske markedet. Den samlede aksjeeksponeringen har vært mellom 18 og 20% året gjennom. Den totale aksjeeksponeringen ved utgangen av 2012 var 19,3% av totalporteføljen. Hovedvekten av aksjeeksponeringen er mot det globale aksjemarkedet. Pensjonskassens aksjeinvesteringer er bredt diversifisert. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

24 NOTE 4: Finansielle eidendeler som måles til virkelig verdi over resultat Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Selskap Kostpris Markeds Mer/mindre- Påløpte verdi verdi renter Den norske stat 0% CERT Den norske stat 0% CERT Den norske stat 06/17 4,25% Sum stat DNB Boligkreditt AS 12/18 ADJ C COVD DnB NOR Boligkreditt AS 07/14 ADJ C COVD DnB NOR Boligkreditt AS 11/17 ADJ C COVD Eiendomskreditt AS 3,00% CERT Eiendomskreditt AS EIEN 10/15 FRN C COVD Spb 1 Boligkred AS 2,97% CERT Spb 1 Boligkreditt AS 12/13 FRN Spb 1 Boligkreditt AS 12/14 FRN Spb Vest Boligkredit AS 10/17 ADJ C COVD Terra Boligkred AS 3,06% CERT Terra Boligkreditt AS 11/18 ADJ C COVD Fana Spb Boligkredit AS 10/15 FRN C COVD Nordea Eiendomskredi AS 10/17 4,05% COVD Sum pantesikrede obligasjoner Aurskog Spb 12/15 FRN Bank 1 Oslo Akershus AS 11/16 4,95% BN Bank ASA 12/15 FRN BNKreditt AS 09/16 FRN BNKreditt AS 12/17 4,80% Fana Spb 06/13 4,68% Flekkefjord Spb 12/15 FRN Gjensidige Bank ASA 09/14 5,00% Helgeland Spb 12/16 3,72% Hønefoss Spb 10/13 FRN KLP Banken AS 12/15 FRN KLP Banken AS FRN CERT Kredittforeningen for Spb 09/14 FRN Kredittforeningen for Spb 12/16 FRN Landkreditt Bank AS 04/13 4,90% Larvikbanken Brunlanes Spb 10/14 FRN Lillestrøm Spb 10/13 FRN Oslo Bolig og Spar 2,15% CERT Sandnes Spb 06/16 4,20% Sandnes Spb 11/14 FRN Sandnes Spb 12/16 FRN Sandnes Spb 12/17 4,83% Sandnes Spb 12/18 FRN Skudenes & Aakra Spb 11/14 FRN Spareskillingsbanken 10/13 4,00% Spb 1 Buskerud-Vestfold 08/13 FRN Spb 1 Buskerud-Vestfold 11/15 4,47% Spb 1 Nord-Norge 10/16 4,20% Spb 1 Nord-Norge 11/16 FRN Spb 1 Nøtterøy - Tønsberg 08/13 5,65% Spb 1 Ringerike Hadeland 09/13 FRN Spb 1 Ringerike Hadeland 10/14 FRN Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

25 Selskap Kostpris Markeds Mer/mindre- Påløpte verdi verdi renter Spb 1 Ringerike Hadeland 10/15 4,65% Spb 1 Ringerike Hadeland 12/17 3,685% Spb 1 SMN 06/16 4,70% Spb 1 SMN 06/16 4,70% Spb 1 SMN 10/15 FRN Spb 1 SMN 12/18 4,75% Spb 1 SR-Bank 08/13 FRN Spb 1 SR-Bank ASA 12/17 3,90% Spb 1 Søre Sunnmøre 11/14 FRN Spb 1 Søre Sunnmøre 12/17 FRN Spb 1 Telemark 10/13 4,25% Spb 1 Østfold Akershus 12/15 FRN Spb Hedmark 05/15 4,30% Spb Hedmark 11/16 5,00% Spb Møre 12/16 3,35% Spb Pluss 09/13 FRN Spb Pluss 11/16 5,25% Spb Pluss 11/16 5,25% Spb Sogn og Fjordane 08/13 5,70% Spb Sogn og Fjordane 10/15 4,50% Spb Sør 06/13 4,45% Spb Sør 11/15 5,00% Spb Sør 11/17 5,00% Spb Sør 12/18 4,65% Spb Vest 08/13 5,275% Spb Vest 09/13 FRN Spb Vest 10/15 4,60% Spb Vest 10/17 4,75% Spb Øst 05/15 4,35% Spb Øst 08/13 5,20% Spb Øst 10/16 4,85% Time Spb 10/14 FRN Danske Bank AS FRN CERT Swedbank AB 09/14 5,75% Danske Bank A/S 11/18 ADJ C COVD Sum bank og kredittforetak Bergen komm 2,64% CERT Drammen komm 08/13 5,70% Farsund komm 2,28% CERT Gjøvik komm 2,16% CERT Hordaland fylke 2,41% CERT Oslo komm 09/15 4,20% Oslo komm 09/15 4,45% Oslo komm 09/15 4,45% Oslo komm 09/19 4,90% Sokndal komm 2,29% CERT Trondheim komm 08/13 5,10% Ås komm 2,16% CERT Sum kommune/fylkeskommune Osterøy Brusels AS 2,18% CERT Sum industri Sum obligasjoner Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

26 Selskap Kostpris Markeds Mer/mindre- Påløpte verdi verdi renter Andel Selskapsportefølje Andel Kollektivportefølje Sum Beholdningen er bokført og verdisatt til observert markedsverdi. 42 % av balanseført verdi er børsnoterte verdipapirer. Gjennomsnittlig rente er 4,43%. Porteføljene forvaltes av Carnegie og DNB Nor. Rente-/obligasjonsfond Balanseført Urealisert Selskap Kostpris verdi gevinst/(tap) Arctic High Return Class B KLP Obligasjon Global I SEB HighYield A H-NOK Sum rentefond Andel Selskapsportefølje Andel Kollektivportefølje Sum Total selskapsportefølje Total kollektivportefølje Sum obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning NOTE 5: Hierarkiet finansielle instrumenter målt til virkelig verdi over resultat Balanseført verdi Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 per Børsnoterte Observerbar Ikke observerbar priser input input Aksjer og andeler Obligasjoner Totalt Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

27 NOTE 6: Finansiell risiko knyttet til finansielle instrumenter Finansiell risiko Finansiell risiko er knyttet til investeringer i aksjer, rentebærende verdipapirer og eiendom. Investeringene foretas i verdipapirfond, diskresjonær forvaltning av norske obligasjoner og pengemarked samt eiendomsselskaper. Den finansielle risikoen omfatter markeds-, rente-, kreditt-, valuta- og likviditetsrisiko. Gjeldende finansstrategi setter rammer for den løpende risikotagningen. Markedsrisiko Pensjonskassens største risiko ansees å være markedsrisiko, dvs. risikoen for fall i eiendelenes verdier. Markedsrisikoen knyttet til pensjonskassens investeringer estimeres ved bruk av definerte stressparametre for hver aktivaklasse. Renterisiko Pensjonskassen har ved utgangen av 2012 investeringer i rentebærende papirer på 1115,2 mill. kroner, hvorav anleggsobligasjoner utgjør 449,6 mill. kroner. Pensjonskassen hadde en moderat renterisiko ved utgangen av året. Markedsverdivektet durasjon er på 2,6 år. Porteføljeverdien vil falle med 14,6 mill. kroner ved et parallelt skift i rentekurven på +1%. Verdien vil stige tilsvarende ved et rentefall. Kredittrisiko Pensjonskassens kredittrisiko ansees som lav til moderat. Kapitalforvaltningsstrategien legger føringer for kredittrisikotagning. Valutarisiko Pensjonskassen har utenlandske aksjer og obligasjoner. Alle plasseringer i utenlandske rentefond valutasikres. Investeringer i globale aksjer er ikke valutasikret. Per utgjorde utenlandske aksjer 15,1% av porteføljen. Porteføljen vil falle med 26,7 mill. kroner dersom norske kroner styrker seg med 12%. Pensjonskassens netto tilgodehavende i norske kroner skal til enhver tid minst motsvare 70% av de forsikringstekniske avsetninger. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen i pensjonskassen vurderes som lav, da en til enhver tid har kortsiktige plasseringer som overstiger kortsiktige forpliktelser. Plasseringene ansees å være tilstrekkelig likvid. Pensjonskassen har i tråd med gjeldende forskrift, utarbeidet en egen likviditetsstrategi. Pr hadde Pensjonskassen 217,2 mill. kroner i bank og pengemarkedsfond, samt 320,6 mill. kroner i norske omløpsobligasjoner. Utbetaling av pensjoner utgjorde totalt 29,3 mill. kroner i Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

28 NOTE 7: Spesifikasjon andre fordringer Fordringer premie 47 0 Fordring på selskap 0 0 Sum 47 0 I 2012 ligger 100% av fordringene på selskapsporteføljen. NOTE 8: Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Ikke mottatt opptjente inntekter Fordringer på forvalter Andre påløpte finansinntekter 341 Sum Påløpte kostnader Gjeld til medlemsbedrift Andre påløpte kostnader Sum I 2012 ligger 100% av fordringene på selskapsporteføljen. NOTE 9: Forpliktelser Skyldig formuesskatt Utsatt skatt Sum Gjeld til forsikringsselskap Gjeld til andre Sum påløpte kostnader I 2012 ligger 100% av fordringene på selskapsporteføljen. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

29 NOTE 10: Kapitaldekning Kapitaldekningen fremkommer som følger Risikokategori Balanseverdi Vektet Balanseverdi Vektet 0,0% Statsobligasjoner ,0% Statlig eide foretak/covered Bonds ,0% Bankinnskudd/Særinnskudd ,0% Kommunal-/fylkeskommunale papirer og finans ,0% Andre fordringer ,0% Rentefond ,0% Obligasjonsfond ,0% Aksjer ,0% Industriobligasjoenr ,0% Aksjefond ,0% Andeler i eiendomsselskap ,0% Andre fordringer ,0% Derivater Urealsiert gevinst på finansielle eiendeler Sum Innskutt kjernekapital Opptjent egenkapital Evigvarende ansvarlig lån Fradrag urealisert verdi selskapsport Kjernekapital Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning 0 23,19 % 0 26,50 % Minimumskrav til kapitaldekning 0 8 % 0 8 % Overskudd av ansvarlig kapital NOTE 11: Solvensmargin Solvensmarginkrav: Solvensmarginkapital: Solvensmarginprosent: 303,3 % 320,6 % 333,2 % 198,8 % Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 18 Revisjonsberetning 32 Aktuarens beretning

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2015 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 18 Revisjonsberetning 32 Aktuarens beretning

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Harstad kommunale pensjonskasse Foretaksnr. 999304788 Utarbeidet av Resultatregnskap (Beløp i hele tusen) Note TEKNISK REGNSKAP 1. Premieinntekter 1.1 Forfalte premier brutto 122 630

Detaljer

Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon

Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon Note til balanseoppstilling pr. 17. februar 2017 Note 1: Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i henhold til forskrift av 18. desember 2015

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Pensjonskasser 17. januar 2017 Gjelder f.o.m. årsrapporteringen for 2016 PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Delårsregnskap Q Nordnet Livsforsikring AS

Delårsregnskap Q Nordnet Livsforsikring AS Delårsregnskap Q4 2016 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer