Statnett SFs Pensjonskasse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statnett SFs Pensjonskasse"

Transkript

1 Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2012

2 Innhold Årsberetning 5 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Egenkapitaloppstilling 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 21 Revisjonsberetning 40 Aktuarens beretning 42 Vedtekter for Statnett SFs Pensjonkasse 43 Styret/administrasjon STYRET: Utpekt av Statnett SF: Eva Granly Fredriksen (styrets leder) Thor Johansen (nestleder) Astrid Skjønborg Brunt Marie Jore Ritterberg Bent Marius Undlien Valgt av medlemmene: Magne Meisingset Bjørn Walther Bjørn Solberg Vararepresentanter: Jan S. Eskedal, Ole Edvard Dahl, Erik Bruun, Hanne Solheim, Tore Wiik, Arnfinn Thormod Skaar, Jennifer G. Lervik Administrasjon: Tor Bredo Gotfredsen (daglig leder) Adresse mv.: Nydalen Allé 33, 0484 Oslo PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Telefon: Organisasjonsnr.: Ansvarshavende aktuar: Storebrand Pensjonstjenester AS Revisjon: Ernst & Young AS Regnskap: Gabler Accounting AS Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

3 Årsberetning 2012 GENERELT (tall i parentes gjelder forrige år) Statnett SFs Pensjonskasse ble etablert 1. januar Pensjonskassen er en fortsettelse av tidligere Samkjøringens Pensjonskasse, og er lokalisert i Oslo. Pensjonskasser er fra 1. januar 2008 underlagt forsikringsvirksomhetsloven, og Statnett SFs Pensjonskasse fikk sin konsesjon fra Finanstilsynet pr 8. mai Pensjonskassen er solid, og i samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Årsresultatet på 6,4 millioner (6,3 millioner) kroner fremkommer etter en oppreservering på 24,7 millioner (11,7 millioner) kroner mot forventet ny tariff for økt levealder. Kollektiv- og selskapsporteføljen oppnådde en verdijustert avkastning på 6,4 prosent (2,9 prosent). Veksten i Statnetts Pensjonskasse er høy, og samlet forvaltningskapital steg med 195 millioner (120 millioner) kroner til millioner (1.279 millioner) kroner gjennom Egenkapitalen ved årets slutt utgjør 137 millioner (131 millioner) kroner med en opptjent egenkapital på 62 millioner (56 millioner) kroner. Kapitaldekningsgraden er 23,2 prosent (26,5 prosent) mens Finanstilsynets krav til kapitaldekningsgrad er 8,0 prosent. Pensjonskassens kapitaldekning tilfredsstiller dermed kapitaldekningskravet. Solvensmargin er 303 prosent ved utgangen av året (321 prosent). Solvensmarginkapitalen er ved utgangen av året 164 millioner (155 millioner) kroner. Solvensmarginkravet ved årsskiftet var 54 millioner (49 millioner) kroner. Millioner kroner ,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0 0,0 % Forvaltningskapital i mill (venstre akse) Egenkapitalandel (høyre akse) Figur 1: Utvikling i egenkapital og forvaltningskapital over tid. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

4 Pensjonskassens kapital er plassert hos eksterne forvaltere; Aberdeen Asset Management, Arctic Asset Management, Carnegie Kapitalforvaltning, Danske Capital, DnB Asset Management, DnB Næringseiendom, East Capital, KLP Kapitalforvaltning, Nordea Investment Management, Skagen, Storebrand Kapitalforvcaltning og SEB Asset Management. En fullstendig utgave av pensjonskassens vedtekter er gjengitt som vedlegg til årsberetningen. KAPITALFORVALTNING Total kapitalavkastning ble 6,4 prosent i 2012 mot 2,9 prosent i Kapitalavkastningen har siden 1994 variert mellom -2,4 prosent (2002) Verdijustert som laveste avkasting og 11,8 prosent (1995) som høyeste. Gjennomsnittet har vært 5,3 prosent fra 1994 til % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -1,2% -4 % 11,8% ,0% 10,5% 0,5% ,6% 4,9% ,5% ,4% ,9% 4,8% 5,6% 6,4% 5,5% ,3% 6,3% 2,6% 2,9% ,4% 2012 Figur 2: Verdijustert avkastning Statnett Pensjonskasses kapitalforvaltningsstrategi innebærer at den totale risikoprofilen holdes på et moderat nivå. Pensjonskassens soliditet søkes opprettholdt selv ved kraftige markedssvingninger. Store endringer i aksje- og rentemarkedet de siste årene har bekreftet behovet for en tett oppfølging av pensjonskassens risikoprofil. Styret legger vekt på at det bygges opp reserver i pensjonskassen som gjenspeiler målet om god soliditet. Statnett SFs Pensjonskasse har plassert forvaltningsoppdrag hos tolv eksterne forvaltere gjennom fond eller mandater for aktiv forvaltning. KLP Kapitalforvaltning forvalter et globalt obligasjonsfond og norske aksjer indeksnært. De øvrige ni forvalterne er aktive forvaltere, og har som mål å skape høyere avkastning enn sine respektive referanseindekser. Pensjonskassen har etiske retningslinjer for virksomheten, ansatte og øvrige tillitsvalgte. Administrasjonen foretar etiske vurderinger i forbindelse med valg av forvaltere og styret har en årlig etikkgjennomgang. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

5 Fordeling av plasseringer Pr. 31. desember 2012 er markedsverdien av total forvaltningskapital millioner (1.279 millioner) kroner. Gjennom 2012 har pensjonsmidlene vært investert i aktivaklassene anleggsobligasjoner, obligasjoner i Norge, internasjonale obligasjoner, pengemarked, internasjonale aksjer, norske aksjer og eiendom. I midten av desember ble det også investert i høyrenteobligasjoner. 12% Anleggsobligasjoner Globale Obligasjoner 32 % Globale aksjer Norske aksjer 23 % Høyrenteobligasjoner 54 % 4 % 4 % 15 % 5 % Eiendom Norske omløpsbligasjoner Norsk pengemarked Figur 3: Pensjonskassens totalkapital fordelt på aktivaklasser pr Aksjer Pensjonskassen hadde plassert 222 millioner (188 millioner) kroner i internasjonale aksjer ved utgangen av Pensjonskassens plassering i globale aksjer oppnådde en avkastning på 7,3 prosent i 2012 (-3,7 prosent). Pensjonskassen hadde ved årskiftet plassert 62 millioner (49 millioner) kroner i norske aksjer. Avkastning på midlene ble 16,1 prosent i 2012 (-12,4 prosent). Høyrenteobligasjoner Pensjonskassen investerte 30 millioner kroner i et norsk høyrentefond og 30 millioner kroner i et globalt høyrentefond i midten av desember Omløpsobligasjoner og pengemarked Markedsverdien av Pensjonskassens plasseringer i omløpsobligasjoner og pengemarked utgjorde ved årsskiftet 623 millioner (521 millioner) kroner. Andelen av forvaltningskapitalen som var plassert i omløpsobligasjoner og pengemarked utgjorde ved utgangen av året ca. 35 prosent av totalkapitalen mot 41 prosent forrige år. Omløpsobligasjoner og pengemarked består av korte tidsinnskudd og investeringer i sertifikater og obligasjoner. Avkastningen på pengemarkedsplasseringene ble 3,3 prosent (2,8 prosent), mens plasseringer i norske omløpsobligasjoner ga en avkastning på 7,3 prosent (5,8 prosent). Globale obligasjoner gav en avkastning på 9,6 prosent (8,2 prosent). Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

6 Anleggsobligasjoner Plasseringer i anleggsobligasjoner utgjorde ved årsskiftet 452 millioner (412 millioner) kroner i markedsverdi og 437 millioner (409 millioner) kroner i bokført verdi. Andelen av forvaltningskapitalen plassert i anleggsobligasjoner var ca 32 prosent ved utgangen av året, på samme nivå som ved utgangen av Porteføljen av anleggsobligasjoner består av ihendehaverobligasjoner utstedt av stat, foretak med statsgaranti, fylker, kommuner, banker, kreditt- og industriforetak. Obligasjonene skal holdes til forfall. Avkastning for året ble 5,1 prosent (5,3 prosent). Eiendom Markedsverdien av eiendomsinvesteringene er ved årsslutt 74,3 millioner (54,9 millioner) kroner. Avkastningen på eiendomsinvesteringene var 4,7 prosent i 2012 (tilsvarende tall for 2011 var -0,3 prosent. Investeringen ble foretatt i desember 2011). Markedet og kapitalforvaltningen fremover Aksjemarkedet var også i 2012 preget av finans- og statsgjeldskrisen i Europa og de politiske forhandlingene om statsbudsjettet i USA med fare for økning i skattene og reduksjon i de offentlige utgiftene og dermed redusert økonomisk vekst. Til tross for disse bekymringene ble 2012 et svært godt år for både aksje- og obligasjonsinvesteringer. Aksjekursene i den brede globale aksjeindeksen MSCI World steg med 5,4 prosent mens Oslo Børs steg med 15,4 prosent. Rentene på statsobligasjoner med ti års løpetid falt fra 1.88 prosent ved inngangen av året til 1,75 prosent i USA og fra 1,83 til 1,32 prosent i Tyskland. I Norge falt tilsvarende rente fra 2,44 prosent til 2,14 prosent. De store verdisvingningene vi har sett i finansmarkedet de siste årene understreker betydningen av at risikostyring må fortsette å være et fokusområde for Pensjonskassen. Administrasjonen har derfor lagt vekt på å videreutvikle rutiner og systemer for bedre risikostyring av pensjonskassens plasseringer. Norges Banks nøkkelrente ligger fortsatt godt under det garanterte nivået på pensjonsforpliktelsene. Dette gjør det utfordrende å skape tilstrekkelig avkastning. Pensjonskassens kapitalstruktur vil vurderes løpende både i forhold til endringer i myndighetskrav og i forhold til pensjonskassens evne til å bære risiko. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

7 PENSJONSFORVALTNINGEN Pensjonskassen er en konsernpensjonskasse, og ivaretar pensjonsrettighetene for alle arbeidstakere i foretak som omfattes av vedtektenes 1 4. Medlemsforetakene i konsernpensjonskassen er Statnett SF, Statnett Transport AS og Nord Pool Spot AS. Nord Pool Spot AS har sagt opp sin avtale med Pensjonskassen og vil tre ut av pensjonskassen pr Det er 39 aktive medlemmer tilknyttet Nord Pool Spot AS. Pensjonsordningens hovedtrekk Statnetts pensjonsordning er en ytelsesbasert pensjonsordning der den samlede pensjonen fra en beregnet ytelse fra folketrygden1 og Statnett SFs Pensjonskasse er bestemt av sluttlønn (begrenset oppad til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp), antall år ansatt og stillingsprosent. Det er også uføre- og etterlattedekninger knyttet til ordningen. Alders- og uførepensjon utgjør sammen med beregnet folketrygd 70 prosent av pensjonsgrunnlaget ved fratreden, forutsatt full opptjeningstid som er minimum 30 år. Opptjening beregnes lineært fra ansettelstidpunkt frem til opptjeningsalderen som er 67 år. Full årlig ektefellepensjon utgjør 60 prosent av den alderspensjon medlemmet ville hatt krav på fra Pensjonskassen. Barnepensjon utbetales ved medlemmets død for barn under 21 år. Full årlig barnepensjon for yngste barn er 40 prosent av pensjonsordningens alderspensjon, for hvert av de øvrige barn utgjør full barnepensjon 20 prosent av pensjonsordningens alderspensjon. Medlemmer Pensjonskassen hadde yrkesaktive medlemmer og 365 pensjonister/etterlatte og uføre ved utgangen av Tilsvarende tall for 2011 var yrkesaktive og 341 pensjonister/etterlatte og uføre Aktive medlemmer Pensjonister Figur 4 : Antall aktive medlemmer og pensjonister Det foretas en beregnet ytelse fra folketrygden etter regler før pensjonsreformen. Dette innebærer at noen vil motta folketrygd og ytelse fra Statnett SFs Pensjonskasse som summerer seg til mer enn 70 prosent av sluttlønn, mens andre vil motta mindre enn 70 prosent. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

8 Pensjonsytelser Samlede pensjonsytelser fra pensjonskassen i 2012 utgjorde 29,3 millioner (24,6 millioner) kroner. Løpende ytelser gis for tiden til 365 (341) medlemmer. Ytelser til alders-, fleksibel- og uførepensjoner omfatter 290 (263) medlemmer. Pensjoner til etterlatte ytes til 75 (78) medlemmer Barnepensjonister 50 Uførepensjonister Ektefelle- og samboerpensjonister Alders- og fleksibelpensjonister Figur 5: Utvikling i antall løpende ytelser for perioden Premieinntekter Pensjonskassen mottok i ,9 millioner (120,3 millioner) kroner i premieinntekter fordelt på Statnett SF 156,2 millioner (116,2 millioner) kroner, Statnett Transport AS 1,1 millioner (2,7 millioner) kroner og Nord Pool Spot AS 3,6 millioner (1,4 millioner) kroner. PLIKTIGE AVSETNINGER OG FONDS Premiereserve Premiereserven er en forsikringsmessig avsetning for å dekke medlemmenes opptjente fremtidige pensjonsrettigheter. Premiereserven er pr. 31. desember millioner kroner mot 981 millioner kroner ved forrige årsslutt. Premiefond Premiefondet utgjør 93,1 millioner kroner pr. 31.desember 2012 mot 90,0 millioner kroner forrige år. Fondet kan anvendes til å dekke løpende pensjonspremier. Fondet har en garantert avkastning på 2,5 prosent, og ble tillagt 2,9 millioner kroner i renter i 2012 mot 3,2 millioner i fjor. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

9 Tilleggsavsetninger Tilleggsavsetninger er bufferkapital som kan benyttes hvis avkastningen på pensjonsmidlene ikke møter det garanterte avkastningsnivået. Negativ avkastning kan ikke kompenseres fra tilleggsavsetninger, men må dekkes av egenkapitalen. Det vil si at dersom avkastningen på kollektivporteføljen ligger mellom 0 prosent og 3,5 prosent, kan man hente forskjellen mellom 3,5 prosent og faktisk avkastning fra tilleggsreservene, gitt at disse er tilstrekkelige. Tilleggsavsetningene kan maksimalt utgjøre 12 prosent av netto premiereserve. Det er ikke foretatt tilleggsavsetningene i 2012 eller Tilleggsavsetningene utgjør 56,2 millioner (56,7 millioner) kroner pr. 31. desember Dette tilsvarer 4,9 prosent (5,8 prosent) av premiereserven. Pensjonistenes overskuddsfond Pensjonistenes overskuddsfond er pensjonistenes andel av pensjonskassens overskudd. Overskuddsfondet anvendes til å dekke regulering av løpende pensjoner. Fondet ble ikke tilført midler i 2012 eller Risikoutjevningsfond Risikoutjevningsfondet skal dekke eventuelt underskudd i mellom premietariff og faktisk forløp av uførhet og dødsfall blant pensjonskassens medlemmer. Fondet utgjør brutto 2,7 millioner (2,7 millioner) kroner pr. 31. desember STYRET Pensjonskassens styre består av 8 medlemmer, hvorav 5 (herunder 1 ekstern) utpekes av konsernet, mens tre medlemmer av styret er valgte representanter for de ansatte. Styremedlemmer velges for tre år av gangen. Ansatterepresentanter var på valg høsten 2012, Bjørn Solberg ble valgt som nytt styremedlem fra 1. januar 2013, Bjørn Walther og Magne Meisingset ble gjenvalgt. Styret består nå av tre kvinner og fem menn. ADMINISTRASJON Tjenester knyttet til regnskapførsel kjøpes fra Gabler Accounting AS. Pensjonskassen har engasjert Gabler til å gjennomføre uavhengig kontroll og finansiell rapportering. Pensjonskassens revisor er Ernst & Young AS. Medlemsadministrasjon utføres av Storebrand Pensjonstjenester og av Statnett SFs HR-avdelingen. Storebrand Pensjonstjenester AS v/anne Sundby Magnussen er ansvarshavende aktuar. Tor Bredo Gotfredsen er daglig leder i pensjonskassen. Pensjonskassen har en ansatt pr 31. desember Pensjonskassen forurenser ikke det ytre miljø. Daglig leder og styrets medlemmer har ikke bonus eller annen variabel godtgjørelse fra pensjonskassen. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

10 RISIKOFAKTORER Det er forvaltningen av kapitalen og handtering av forsikringsrisiko som har størst betydning for pensjonskassens resultat. Plasseringer i kapitalmarkedet Pensjonskassens resultat påvirkes i betydelig grad av endringer i verdiene i verdipapirporteføljene. Pensjonskassen fører en investeringspolicy som er basert på langsiktighet og moderat risiko, samtidig som det skal oppnås fornuftig avkastning og sikkerhet for at man etterlever alle lovpålagte krav som soliditet, diversifisering etc. Kapitalforvaltningsstrategien med retningslinjer og rammer gjennomgås årlig av Pensjonskassens styre. Styret er opptatt av at pensjonskassens samlede kapital forvaltes på en slik måte at den totale eksponeringen mot den enkelte aktivaklasse og hver enkelt utsteder er på et forsvarlig nivå og sikrer en god diversifiseringsgrad. Pensjonskassen skal til enhver tid ha likviditet lett tilgjengelig til å dekke minimum seks måneders utbetalinger av pensjoner, løpende driftskostnader og forventede innløsninger av fripoliser, samt til å foreta ønskede endringer i sammensetninger i kollektivporteføljen. Styret i pensjonskassen foretar årlig en evaluering av retningslinjene for likviditetsstyring. Det legges stor vekt på at den risiko pensjonskassen er eksponert for gjennom forvaltning av kapital i kollektiv- og selskapsporteføljen er forsvarlig i forhold til selskapets bufferkapital. Det foretas derfor månedlige analyser av hvordan uvanlige markedsforhold vil kunne påvirke selskapets bufferkapital under forutsetning av at eiendeler i kollektiv- og selskapsporteføljen måles til virkelig verdi. Håndtering av forsikringsrisiko Over tid skal forløpet av uførhet og død være lik forutsetningene i premietariffen. Utfallet av død og uførhet kan variere mye fra år til år. Denne svingningen er en risiko for pensjonskassen, da ekstra avsetninger i forbindelse med død/uførhet belastes regnskapet. Høyere utbetalinger til denne type hendelser enn det som er lagt inn i aktuars beregninger, vil kunne gi et underskudd på pensjonskassens risikoresultat. Styret er opptatt av at den forsikringsmessige risikoen skal holdes på et forsvarlig nivå. Den årlige pensjonspremien gir dekning av forventet utfall av uførhet og død i medlemsmassen. Pensjonspremien dekker imidlertid ikke opp for risikoen for større ulykker der mange av pensjonskassens medlemmer rammes av død og/eller uførhet samtidig. Det er krav om at pensjonskasser skal beskytte seg mot slik risiko, og det er derfor tegnet en katastrofeassuranse som fornyes hvert år. Avtalen dekker krav for inntil 145 millioner kroner med en egenandel på 5 millioner kroner dersom en slik ulykke skulle inntreffe. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

11 DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Resultat før skattekostnad på 10,7 millioner (8,2 millioner) kroner fremkommer etter en ekstra oppreservering på 24,7 millioner (11,7 millioner) kroner mot forventet ny tariff for økt levealder. Det er ikke foretatt tilleggsavsetninger i 2012 eller i Finanstilsynet har besluttet at det skal innføres et nytt dødelighetsgrunnlag med virkning fra Økt forventet levealder vil øke premien og det må avsettes ytterligere til forsikringsmessige avsetninger for å ha tilstrekkelige midler til å dekke fremtidige forpliktelser. (Alle tall i hele tusen kroner) Resultat før skattekostnad: Skattekostnad Totalresultat Totalresultatet for 2012 disponeres til: Overført til opptjent egenkapital Sum disponert Oslo, 19. mars 2013 I styret for Statnett SFs Pensjonskasse Eva Granly Fredriksen Thor Johansen Tor Bredo Gotfredsen Styrets leder Styrets nestleder Daglig leder Magne Meisingset Marie Jore Ritterberg Astrid Skjønborg Brunt Bent Marius Undlien Bjørn Walther Bjørn Solberg Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

12 Resultatregnskap 2012 (tall i hele tusen kroner) Note TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter: Forfalte premier, brutto Avgitte gjenforsikringspremier Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen: Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Pensjoner mv: Utbetalte pensjoner mv Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum erstatninger Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser: Endring i premiereserve: Til (fra) premiereserve, brutto Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser: Overskudd på avkastningsresultatet 0 0 Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene 0 0 Sum midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser 0 0 Forsikringsrelaterte driftskostnader: Forvaltningskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader (inkl. provisjoner for mottatt gjenforsikring) Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Resultat av teknisk regnskap Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

13 (tall i hele tusen kroner) Note IKKE-TEKNISK REGNSKAP Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen: Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Renteutgifter Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter 19 0 Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen: Forvaltningskostnader Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnader Resultat før andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT Overført til risikoutjevningsfond 0 0 Overført til annen opptjent egenkapital Sum overføringer Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

14 Balanse 2012 (tall i hele tusen kroner) Note EIENDELER EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost: Investeringer som holdes til forfall Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi: Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning inkl. opptjente renter Utlån og fordringer, inklusiv bank Sum investeringer Fordringer: Fordringer knyttet til premieinntekter 47 0 Sum fordringer Andre eiendeler: Kasse bank Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter: Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter: Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter: Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost: Investeringer som holdes til forfall Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi: Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer, inklusiv bank Sum investeringer i kundeporteføljen Sum eiendeler i kundeporteføljen Sum eiendeler Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

15 (tall i hele tusen kroner) Note EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Innskutt egenkapital: Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital 14, Opptjent egenkapital: Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital 14, Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser: Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Premiefond og innskuddsfond Sum forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser 13, 14, 15, Avsetninger for forpliktelser: Forpliktelser ved periodeskatt Forpliktelser ved utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Forpliktelser: Forfalte, ikke betalte pensjoner og utløsningsbeløp Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter: Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum egenkapital og forpliktelser Oslo, 19. mars 2013 i styret for Statnett SF s Pensjonskasse Eva Granly Fredriksen (styrets leder) Thor Johansen (nestleder) Bjørn Walther Astrid Skjønborg Brunt Magne Meisingset Marie Jore Ritterberg Bjørn Solberg Bent Marius Undlien Tor Bredo Gotfredsen (daglig leder) Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

16 Egenkapitaloppstilling (tall i hele tusen kroner) Egenkapital Innskutt egenkapital Innbetalt egenkapital i perioden 0 0 Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Risikoutjevningsfond per Overført til risikoutjevningsfond 0 0 Sum risikoutjevningsfond Opptjent egenkapital Resultat overført opptjent egenkapital Sum annen opptjent egenkapital Opptjent egenkapital Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

17 Kontantstrømoppstilling (tall i hele tusen kroner) Innbetalte premier Innbetalinger ved tilflytting 0 62 Utbetalt gjenforsikring Ubetalte erstatninger Utbetalinger ved utmelding Innebtaling av renter og utbytte Utbetalinger vedrørende driften Utbetaling av skatter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Realisert gevinst ved salg av investeringer Realisert tap ved salg av investeringer Utbetalinger ved kjøp av finansielle omløpsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm i perioden Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

18 Noter til årsregnskapet NOTE 1: Prinsippnote REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er avlagt i samsvar med norsk regnskapslov og grunnleggende regnskapsskikk i Norge, samt satt opp i henhold til gjeldende forskrift fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2011 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 om årsregnskap mv. Finansielle eiendeler Finansielle instrumenter måles og innregnes i samsvar med IAS 39, som deler finansielle eiendeler inn i følgende kategorier: Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Regnskapsprinsipper for pensjonskassens kategorier av finansielle eiendeler beskrives nærmere i de følgende avsnitt. Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Aksjer og andeler måles til virkelig verdi med verdiendring over resultatregnskapet og består av investeringer i aksjer, andeler og aksjefond. Virkelig verdi på børsnoterte aksjer og andeler verdsettes til sluttkurs fastsatt av Oslo Børs eller tilsvarende markedsplasser for utenlandske investeringer. Virkelig verdi av øvrige aksjer og andeler fastsettes ved bruk av anerkjente verdsettelsesteknikker. Obligasjoner og andre verdipapir med fast avkastning Obligasjoner og andre verdipapir med fast avkastning måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet og består av obligasjoner og rentefond. Virkelig verdi på noterte investeringer fastsettes til offentlige omsetningskurser. For investeringer hvor det ikke foreligger omsetningskurs, beregnes kursen ut fra avkastningskurven for verdipapirets respektive sektor. Investeringseiendommer Investeringseiendom består av eiendom og investeringer i eiendomssameier som er anskaffet for verdistigning på kapital, opptjening av leieinntekter eller begge deler. Investeringseiendommer regnskapsføres til virkelig verdi. Virkelig verdi av investeringer i eiendomssameier tilsvarer verdijustert egenkapital. Avkastning og verdiendringer i virkelig verdi resultatføres i den perioden det oppstår. Finansielle derivater Finansielle derivater måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Kategorien inkluderer opsjoner, valutaog rentederivater. Virkelig verdi av finansielle derivat fastsettes til observerbare markedsverdier. Dersom virkelig verdi ikke kan observeres direkte estimeres virkelig verdi ved hjelp av matematiske modeller som er allment akseptert for prising av derivater. Finansielle derivater inngår som en integrert del av forvaltningen av aksje- og obligasjonsporteføljene for å oppnå den ønskede avkastnings- og risikoprofil. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

19 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Obligasjoner og andre finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer og bestemt innløsningsdato hvor pensjonskassen har intensjon om og evne til å holde investeringen til forfall, er klassifisert som investeringer holdt til forfall. Disse investeringene regnskapsføres til amortisert kost basert på internrentemetoden. Nedskrivning av investeringer som holdes til forfall gjennomføres over resultatet dersom det foreligger vesentlig eller varig verdifall. Utlån og fordringer Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer som ikke er notert i et aktivt marked, er klassifisert som utlån og fordringer. Finansielle eiendeler klassifisert som utlån og måles til amortisert kost ved hjelp av en effektiv rentemetode. Nedskrivning av utlån og fordringer gjennomføres over resultatet dersom det foreligger objektive indikasjoner på verdifall. Forvaltning av kunde- og selskapsporteføljen Pensjonskassens eiendeler forvaltes felles og fordeles på balansedagen mellom kunde- og selskapsporteføljen. Fordelingen foretas i henhold til bokført verdi på pensjonskassens egenkapital (selskapsporteføljen) og de forsikringstekniske avsetninger (kundeporteføljen) etter årsoppgjørsdisposisjoner. Forsikringsmessige forpliktelser Premiereserve Premiereserve er kontantverdien av totale pensjonsforpliktelser med fradrag for kontantverdien av fremtidige premier regnet etter lineær premie- og reserveberegning. Ved beregning av premiereserve benyttes dødelighetsgrunnlaget, K2005, K2005 er godkjent av Finanstilsynet. Erstatningsavsetning Erstatningsavsetning er avsetning som skal dekke erstatninger av ytelser som er påløpt og ikke utbetalt innen regnskapsårets slutt. Tilleggsavsetninger Pensjonskassen har anledning til å foreta tilleggsavsetninger for å sikre soliditeten. Tilleggsavsetninger kan normalt utgjøre inntil 12 % av premiereserven, og kan benyttes til dekning av fremtidig negativt finansresultat i forhold til pensjonskassens grunnlagsrente og visse typer endringer i det aktuarielle grunnlaget. Kursreguleringsfond Årets endringer i urealiserte verdier knyttet til investeringer vurdert til virkelig verdi i kundeporteføljen avsettes til kursreguleringsfond og inngår således ikke i årets resultat. Dersom virkelig verdi av eiendelene i kundeporteføljen viser en akkumulert netto mindreverdi kostnadsføres dette tapet. Premiefond Premiefondet er innbetalt/opptjente midler som kan benyttes til dekning av fremtidig premie og sikring av reguleringstillegg til pensjoner. Fondet blir tilført 2,5 % årlig rente. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

20 Pensjonistenes overskuddsfond Pensjonistenes overskuddsfond blir tilført pensjonistenes andel av overskuddet, og skal benyttes til å sikre regulering av løpende pensjoner med inntil den prosentvise økningen av folketrygdens grunnbeløp. Pensjonistenes overskuddsfond avsettes på grunnlag av eventuell meravkastning utover grunnlagsrenten på pensjonistenes premiereserve, og skal følgende år benyttes til å regulere de løpende pensjoner. Risikoutjevningsfond Dersom risikoresultatet er positivt, kan inntil 50 % av dette avsettes til risikoutjevningsfondet. Dette fondet kan i senere år benyttes til dekning av negativt risikoresultat. Bevegelser i risikoutjevningsfondet føres over resultatregnskapet. Risikoutjevningsfondet klassifiseres som egenkapital og innregnes og måles i samsvar med forsikringslovens kapittel 9 med tilhørende forskrift. Valutaomregning av transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Markedsverdi for finansielle eiendeler og pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Valutarisiko knyttet til utenlandske eiendeler er søkt redusert med finansielle derivat. Premieinntekter Bruttopremier inntektsføres med de beløp som forfaller i året. Avgitt gjenforsikring fremkommer som egen linje i resultatregnskapet. Periodisering av opptjent premie ivaretas ved avsetning til premiereserve i forsikringsfondet. Netto inntekter fra investeringer Netto inntekter fra investeringer inneholder både realiserte poster og urealiserte verdiendringer. Netto inntekter fra investeringer fordeles mellom investeringer i kollektivporteføljen og investeringer i selskapsporteføljen i forhold til gjennomsnittlig forvaltet kapital igjennom året. Erstatningsytelser og forsikringstilfeller Erstatningsytelser kostnadsføres med forfalte beløp. Ved dødsfall avsettes fulle premiereserver for nye barne- og ektefellepensjoner. Ved uførehendelser avsettes det etter karensperiodens utløp fulle premiereserver for å dekke uførepensjon og premiefritak for alderspensjon, ektefelle- og barnepensjoner. For uførehendelser som kan ha oppstått og hvor karensperioden ikke er avløpt, avsettes periodens opptjente risikopremie for uførepensjoner som IBNR (inntrufne, ikke rapporterte uføretilfeller). Regnskapsmessig behandling av flytting Overføring av premiereserve ved flytting føres for mottatte reserver som premieinntekter og som erstatning for avgitte reserver. Resultatføringen skjer på det tidspunktet risikoen overføres. Flyttebeløpet inkluderer også andel av tilleggsavsetning, kursreserver og årets resultat. Fratrådte medlemmer uten straks begynnende pensjon får utstedt en fripolise etter deres lineære opptjente pensjonsrettigheter. Skatt Skattekostnadene i resultatregnskapet består av alminnelig inntektsskatt og formueskatt. Skattekostnad knyttet til alminnelig inntektsskatt består av betalbar skatt og årets endring i balanseført utsatt skatt/skattfordel. Utsatt skattefordel balanseføres dersom fremtidig skattepliktig inntekt sannsynliggjør en utnyttelse. Formueskatt beregnes skattemessig netto formue fastsatt i henhold til skatteloven kapittel 4. Skattesats for formuesskatt er 0,3 %. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

21 NOTE 2: Investeringer som holdes til forfall Obligasjoner - hold til forfall Selskap Pålydende Kostpris Amortisert Påløpte verdi verdi renter BN Boligkreditt AS 09/14 4,90% C COVD DNB Boligkreditt AS 08/19 5,50% C COVD Nordea Eiendomskre AS 10/21 4,25% COVD Spb 1 Boligkredit AS 08/17 5,95% COVERED Storebrand Boligkred AS 08/15 ADJ C COVD Sum pantesikrede obligasjoner Bank 1 Oslo Akershus AS 10/20 5,20% Bank 1 Oslo Akershus AS 11/16 4,95% Bank 1 Oslo AS 09/14 5,60% BN Bank ASA 10/15 4,40% BN Bank ASA 10/20 5,15% BN Bank ASA 11/20 5,60% BNKreditt AS 10/15 5,00% DnB NOR Bank ASA 09/14 5,15% DnB NOR Bank ASA 10/20 5,00% DnB NOR Bank ASA 11/17 4,75% DnB NOR Bank ASA 11/21 5,25% DnB NOR Boligkreditt AS 07/14 ADJ C COVD DnB NOR Boligkreditt AS 10/21 5,00% COVD Fana Spb 06/13 4,68% Helgeland Spb 08/13 7,20% KfW Bankengruppe 08/15 5,00% Sandnes Spb 06/16 4,20% Spb 1 Buskerud-Vestfold 08/13 6,14% Spb 1 Buskerud-Vestfold 10/15 4,65% Spb 1 Buskerud-Vestfold 11/16 5,00% Spb 1 Nord-Norge 12/22 5,20% Spb 1 Nordvest 09/16 5,58% Spb 1 SMN 06/16 4,70% Spb 1 SMN 10/20 5,00% Spb 1 SMN 12/19 5,17% Spb 1 SMN 12/22 4,55% Spb 1 SR-Bank 08/18 6,84% Spb 1 SR-Bank 09/19 5,79% Spb 1 SR-Bank 10/20 5,00% Spb 1 SR-Bank 11/16 4,98% Spb 1 Østfold Akershus 08/13 7,10% Spb 1 Østfold Akershus 08/13 7,10% Spb 1 Østfold Akershus 10/15 4,90% Spb Hedmark 05/15 4,00% Spb Hedmark 06/13 4,10% Spb Møre 07/17 5,50% Spb Møre 07/17 5,50% Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

22 Selskap Pålydende Kostpris Amortisert Påløpte verdi verdi renter Spb Sogn og Fjordane 07/13 5,35% Spb Sør 06/13 4,45% Spb Sør 06/16 4,25% Spb Sør 06/16 4,25% Spb Vest 07/14 5,30% Spb Vest 07/14 5,30% Spb Øst 05/15 4,35% Spb Øst 05/15 4,35% Time Spb 06/13 4,27% Totens Spb 09/15 5,70% Oslo Bolig og Sparelag 12/17 4,95% Sum bank og kredittforetak Oslo komm 09/16 4,62% Oslo komm 09/17 5,00% Oslo komm 09/18 5,10% Oslo komm 10/19 4,50% Rælingen komm 06/16 4,445% Skien komm 06/16 4,50% Sum kommune/fylkeskommune Sum obligasjoner hold til forfall Andel Selskapsportefølje Andel Kollektivportefølje Sum Andel Selskapsportefølje Andel Kollektivportefølje Sum Amortisert verdi Obl. utstedt eller garantert av fylkeskomm./komm Obl. utstedt eller garantert av private kredittforetak Sum Obligasjoner til amortisert verdi Sum obligasjoner til markedsverdi Beholdningsendringer Inngående balanse Tilgang Avgang Amortisering Utgående balanse Pålydende verdi er hvilket gir en forskjell mot balanseført på % av balanseført verdi er børsnoterte verdipapirer. Gjennomsnittlig effektiv rente er 5,28%. Porteføljene forvaltes av DNB og Carnegie. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

23 NOTE 3: Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjefond Selskap Kostpris Markeds- Urealisert verdi gevint/tap CARNEGIE WORLDWIDE ETISK KLP AksjeNorge Indeks SKAGEN Global Danske Invest Norske Aksjer Inst II Nordea Stabile Aksjer Global Etisk East Capital Östeuropa Sum aksjefond Andel selskapsportefølje Andel kollektivportefølje Sum Eiendomsaksjer og andeler Kostpris Markeds- Urealisert verdi gevinst/tap Aberdeen Eiendomsfond Norge I IS Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS Storebrand Eiendomsfond Norge KS DNB Scandinavian Propfund 4 KS Sum eiendomsaksjer og andeler Andel selskapsportefølje Andel kollektivportefølje Sum Total selskapsportefølje Total kollektivportefølje Sum RISIKOPROFIL I SELSKAPETS AKSJE OG AKSJEFONDSPORTEFØLJE Statnett SFs Pensjonskasse er eksponert mot aksjemarkedet gjennom seks aksjefond. Fire av aksjefondene har sin markedseksponering i det utenlandske aksjemarkedet, mens to er eksponert mot det norske markedet. Den samlede aksjeeksponeringen har vært mellom 18 og 20% året gjennom. Den totale aksjeeksponeringen ved utgangen av 2012 var 19,3% av totalporteføljen. Hovedvekten av aksjeeksponeringen er mot det globale aksjemarkedet. Pensjonskassens aksjeinvesteringer er bredt diversifisert. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

24 NOTE 4: Finansielle eidendeler som måles til virkelig verdi over resultat Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Selskap Kostpris Markeds Mer/mindre- Påløpte verdi verdi renter Den norske stat 0% CERT Den norske stat 0% CERT Den norske stat 06/17 4,25% Sum stat DNB Boligkreditt AS 12/18 ADJ C COVD DnB NOR Boligkreditt AS 07/14 ADJ C COVD DnB NOR Boligkreditt AS 11/17 ADJ C COVD Eiendomskreditt AS 3,00% CERT Eiendomskreditt AS EIEN 10/15 FRN C COVD Spb 1 Boligkred AS 2,97% CERT Spb 1 Boligkreditt AS 12/13 FRN Spb 1 Boligkreditt AS 12/14 FRN Spb Vest Boligkredit AS 10/17 ADJ C COVD Terra Boligkred AS 3,06% CERT Terra Boligkreditt AS 11/18 ADJ C COVD Fana Spb Boligkredit AS 10/15 FRN C COVD Nordea Eiendomskredi AS 10/17 4,05% COVD Sum pantesikrede obligasjoner Aurskog Spb 12/15 FRN Bank 1 Oslo Akershus AS 11/16 4,95% BN Bank ASA 12/15 FRN BNKreditt AS 09/16 FRN BNKreditt AS 12/17 4,80% Fana Spb 06/13 4,68% Flekkefjord Spb 12/15 FRN Gjensidige Bank ASA 09/14 5,00% Helgeland Spb 12/16 3,72% Hønefoss Spb 10/13 FRN KLP Banken AS 12/15 FRN KLP Banken AS FRN CERT Kredittforeningen for Spb 09/14 FRN Kredittforeningen for Spb 12/16 FRN Landkreditt Bank AS 04/13 4,90% Larvikbanken Brunlanes Spb 10/14 FRN Lillestrøm Spb 10/13 FRN Oslo Bolig og Spar 2,15% CERT Sandnes Spb 06/16 4,20% Sandnes Spb 11/14 FRN Sandnes Spb 12/16 FRN Sandnes Spb 12/17 4,83% Sandnes Spb 12/18 FRN Skudenes & Aakra Spb 11/14 FRN Spareskillingsbanken 10/13 4,00% Spb 1 Buskerud-Vestfold 08/13 FRN Spb 1 Buskerud-Vestfold 11/15 4,47% Spb 1 Nord-Norge 10/16 4,20% Spb 1 Nord-Norge 11/16 FRN Spb 1 Nøtterøy - Tønsberg 08/13 5,65% Spb 1 Ringerike Hadeland 09/13 FRN Spb 1 Ringerike Hadeland 10/14 FRN Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

25 Selskap Kostpris Markeds Mer/mindre- Påløpte verdi verdi renter Spb 1 Ringerike Hadeland 10/15 4,65% Spb 1 Ringerike Hadeland 12/17 3,685% Spb 1 SMN 06/16 4,70% Spb 1 SMN 06/16 4,70% Spb 1 SMN 10/15 FRN Spb 1 SMN 12/18 4,75% Spb 1 SR-Bank 08/13 FRN Spb 1 SR-Bank ASA 12/17 3,90% Spb 1 Søre Sunnmøre 11/14 FRN Spb 1 Søre Sunnmøre 12/17 FRN Spb 1 Telemark 10/13 4,25% Spb 1 Østfold Akershus 12/15 FRN Spb Hedmark 05/15 4,30% Spb Hedmark 11/16 5,00% Spb Møre 12/16 3,35% Spb Pluss 09/13 FRN Spb Pluss 11/16 5,25% Spb Pluss 11/16 5,25% Spb Sogn og Fjordane 08/13 5,70% Spb Sogn og Fjordane 10/15 4,50% Spb Sør 06/13 4,45% Spb Sør 11/15 5,00% Spb Sør 11/17 5,00% Spb Sør 12/18 4,65% Spb Vest 08/13 5,275% Spb Vest 09/13 FRN Spb Vest 10/15 4,60% Spb Vest 10/17 4,75% Spb Øst 05/15 4,35% Spb Øst 08/13 5,20% Spb Øst 10/16 4,85% Time Spb 10/14 FRN Danske Bank AS FRN CERT Swedbank AB 09/14 5,75% Danske Bank A/S 11/18 ADJ C COVD Sum bank og kredittforetak Bergen komm 2,64% CERT Drammen komm 08/13 5,70% Farsund komm 2,28% CERT Gjøvik komm 2,16% CERT Hordaland fylke 2,41% CERT Oslo komm 09/15 4,20% Oslo komm 09/15 4,45% Oslo komm 09/15 4,45% Oslo komm 09/19 4,90% Sokndal komm 2,29% CERT Trondheim komm 08/13 5,10% Ås komm 2,16% CERT Sum kommune/fylkeskommune Osterøy Brusels AS 2,18% CERT Sum industri Sum obligasjoner Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

26 Selskap Kostpris Markeds Mer/mindre- Påløpte verdi verdi renter Andel Selskapsportefølje Andel Kollektivportefølje Sum Beholdningen er bokført og verdisatt til observert markedsverdi. 42 % av balanseført verdi er børsnoterte verdipapirer. Gjennomsnittlig rente er 4,43%. Porteføljene forvaltes av Carnegie og DNB Nor. Rente-/obligasjonsfond Balanseført Urealisert Selskap Kostpris verdi gevinst/(tap) Arctic High Return Class B KLP Obligasjon Global I SEB HighYield A H-NOK Sum rentefond Andel Selskapsportefølje Andel Kollektivportefølje Sum Total selskapsportefølje Total kollektivportefølje Sum obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning NOTE 5: Hierarkiet finansielle instrumenter målt til virkelig verdi over resultat Balanseført verdi Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 per Børsnoterte Observerbar Ikke observerbar priser input input Aksjer og andeler Obligasjoner Totalt Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

27 NOTE 6: Finansiell risiko knyttet til finansielle instrumenter Finansiell risiko Finansiell risiko er knyttet til investeringer i aksjer, rentebærende verdipapirer og eiendom. Investeringene foretas i verdipapirfond, diskresjonær forvaltning av norske obligasjoner og pengemarked samt eiendomsselskaper. Den finansielle risikoen omfatter markeds-, rente-, kreditt-, valuta- og likviditetsrisiko. Gjeldende finansstrategi setter rammer for den løpende risikotagningen. Markedsrisiko Pensjonskassens største risiko ansees å være markedsrisiko, dvs. risikoen for fall i eiendelenes verdier. Markedsrisikoen knyttet til pensjonskassens investeringer estimeres ved bruk av definerte stressparametre for hver aktivaklasse. Renterisiko Pensjonskassen har ved utgangen av 2012 investeringer i rentebærende papirer på 1115,2 mill. kroner, hvorav anleggsobligasjoner utgjør 449,6 mill. kroner. Pensjonskassen hadde en moderat renterisiko ved utgangen av året. Markedsverdivektet durasjon er på 2,6 år. Porteføljeverdien vil falle med 14,6 mill. kroner ved et parallelt skift i rentekurven på +1%. Verdien vil stige tilsvarende ved et rentefall. Kredittrisiko Pensjonskassens kredittrisiko ansees som lav til moderat. Kapitalforvaltningsstrategien legger føringer for kredittrisikotagning. Valutarisiko Pensjonskassen har utenlandske aksjer og obligasjoner. Alle plasseringer i utenlandske rentefond valutasikres. Investeringer i globale aksjer er ikke valutasikret. Per utgjorde utenlandske aksjer 15,1% av porteføljen. Porteføljen vil falle med 26,7 mill. kroner dersom norske kroner styrker seg med 12%. Pensjonskassens netto tilgodehavende i norske kroner skal til enhver tid minst motsvare 70% av de forsikringstekniske avsetninger. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen i pensjonskassen vurderes som lav, da en til enhver tid har kortsiktige plasseringer som overstiger kortsiktige forpliktelser. Plasseringene ansees å være tilstrekkelig likvid. Pensjonskassen har i tråd med gjeldende forskrift, utarbeidet en egen likviditetsstrategi. Pr hadde Pensjonskassen 217,2 mill. kroner i bank og pengemarkedsfond, samt 320,6 mill. kroner i norske omløpsobligasjoner. Utbetaling av pensjoner utgjorde totalt 29,3 mill. kroner i Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

28 NOTE 7: Spesifikasjon andre fordringer Fordringer premie 47 0 Fordring på selskap 0 0 Sum 47 0 I 2012 ligger 100% av fordringene på selskapsporteføljen. NOTE 8: Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Ikke mottatt opptjente inntekter Fordringer på forvalter Andre påløpte finansinntekter 341 Sum Påløpte kostnader Gjeld til medlemsbedrift Andre påløpte kostnader Sum I 2012 ligger 100% av fordringene på selskapsporteføljen. NOTE 9: Forpliktelser Skyldig formuesskatt Utsatt skatt Sum Gjeld til forsikringsselskap Gjeld til andre Sum påløpte kostnader I 2012 ligger 100% av fordringene på selskapsporteføljen. Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

29 NOTE 10: Kapitaldekning Kapitaldekningen fremkommer som følger Risikokategori Balanseverdi Vektet Balanseverdi Vektet 0,0% Statsobligasjoner ,0% Statlig eide foretak/covered Bonds ,0% Bankinnskudd/Særinnskudd ,0% Kommunal-/fylkeskommunale papirer og finans ,0% Andre fordringer ,0% Rentefond ,0% Obligasjonsfond ,0% Aksjer ,0% Industriobligasjoenr ,0% Aksjefond ,0% Andeler i eiendomsselskap ,0% Andre fordringer ,0% Derivater Urealsiert gevinst på finansielle eiendeler Sum Innskutt kjernekapital Opptjent egenkapital Evigvarende ansvarlig lån Fradrag urealisert verdi selskapsport Kjernekapital Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning 0 23,19 % 0 26,50 % Minimumskrav til kapitaldekning 0 8 % 0 8 % Overskudd av ansvarlig kapital NOTE 11: Solvensmargin Solvensmarginkrav: Solvensmarginkapital: Solvensmarginprosent: 303,3 % 320,6 % 333,2 % 198,8 % Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1. Virksomheten Bergen kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. januar 1907, og den har som formål å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Medlemmer

Detaljer

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010 Arbeidsgivertilskudd 219 796 198 949 199 317 240 432 174 339 Medlemsinnskudd 10 402 10 069 9 687 9 179 8 692 Finansinntekter netto 271 540 333 941 286

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig)

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig) Årsrapport 2014 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 214 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 13 balanse pr. 31. des. side 14 kontantstrømoppstilling side 16 noter til regnskapet

Detaljer

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 ÅRSBERETNING FOR 2014 1. Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA. Pensjonskassen skal yte alders- og uførepensjoner til medlemmene

Detaljer

Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2014

Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2014 Sandefjord kommunale pensjonskasse ÅRSRAPPORT 2014 Sandefjord kommunale pensjonskasse årsrapport 2014 - side 1 INNHOLD: NØKKELTALL...3 STYRETS BERETNING...4 REGNSKAP...9 KONTANTSTRØMSOPPSTILLING... 11

Detaljer

Selskapsinformasjon. Organisasjonsnummer: 879 255 562

Selskapsinformasjon. Organisasjonsnummer: 879 255 562 Årsrapport 2013 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,44 % 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,44 % 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % Årsrapport 2014 NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 127 905 105 082 138 960 106 914 96 633 69 161 Netto pensjonskostnader 55 240 52 679 48 865 57 514

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 Telenor Pensjonskasse ÅRSBERETNING FOR 2012 1. Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA for å yte alders- og uførepensjoner til medlemmene

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 211 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 11 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 16 noter til regnskapet

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 213 Med langsiktig perspektiv og offensive holdninger inn i en ny periode 1-årsjubileumsåret 213 er historie, og pensjonskassens styre og administrasjon retter

Detaljer

Norsk Hydros Pensjonskasse. Beretning og regnskap 2014

Norsk Hydros Pensjonskasse. Beretning og regnskap 2014 Norsk Hydros Pensjonskasse Beretning og regnskap 2014 page 2 norsk hydros pensjonskasse 2014 Styret Norsk Hydros Pensjonskasse - Styret 2014 Bedriftens representanter Peik Norenberg, Styrets leder Rolf

Detaljer

Skanska Norge konsernpensjonskasse

Skanska Norge konsernpensjonskasse Skanska Norge konsernpensjonskasse Org.nr 971510110 ÅRSREGNSKAP Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømsanalyse Endring i egenkapital Revisjonsberetning SKANSKA NORGE KONSERNPENSJONSKASSE

Detaljer

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2013

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2013 Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2013 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Pensjonsutbetalinger beløp i tusen kroner 2008 2009 2010 2011 2012 2013 alder ufør ektefelle

Detaljer

Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013

Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013 Statoil Pensjon Årsberetning og regnskap 2013 - Annual report and accounts 2013 STATOIL PENSJON - 2013 ÅRSRAPPORT 1 HOVEDPUNKTER Et av tidenes beste år for aksjer medførte solide avkastningsresultater

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsberetning og regnskap 2010

KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsberetning og regnskap 2010 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsberetning og regnskap 2010 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Rådhusgata 18 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no KRISTIANSAND

Detaljer

Årsberetning regnskap 2012

Årsberetning regnskap 2012 Årsberetning 2012 Årsberetning regnskap 2012 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...12 Kontantstrømsanalyse...16 Noter til regnskapet...17 Revisjonsberetning...32

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...12 Kontantstrømsanalyse...16 Noter til regnskapet...17 Revisjonsberetning...32

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2014

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2014 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING REGNSKAP 2014 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...12 Kontantstrømsanalyse...16 Noter til regnskapet...17 Revisjonsberetning...32

Detaljer

Årsberetning regnskap. Arendal kommunale pensjonskasse

Årsberetning regnskap. Arendal kommunale pensjonskasse 2011 Årsberetning regnskap 2011 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...12 Kontantstrømsanalyse...16 Noter til regnskapet...17 Revisjonsberetning...32

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Noter til regnskap 2014

Noter til regnskap 2014 Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i henhold til gjeldende forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak av 20. desember 2011, fastsatt med hjemmel i regnskapsloven. Konsernet Konsernregnskapet

Detaljer

Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010

Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010 Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.04.2011 22625/2011 2011/3644 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/20 Bystyret 19.05.2011 Melding - Bodø kommunale pensjonskasses

Detaljer

Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no. Alle foto: Anders Martinsen Fotografer

Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no. Alle foto: Anders Martinsen Fotografer ÅRSRAPPORT Kirkegaten Rådhusgaten 11B 26 Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand E-post: pensjonskasse@kristiansand.kommune.no Alle foto: Anders Martinsen Fotografer 2 KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE

Detaljer

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no), Scanpix Innhold Vår historie 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Kunderesultat

Detaljer

Årsberetning regnskap. Arendal kommunale pensjonskasse

Årsberetning regnskap. Arendal kommunale pensjonskasse 2010 Årsberetning regnskap 2010 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...14 Kontantstrømsanalyse...18 Noter til regnskapet...19 Revisjonsberetning...32

Detaljer