Hvorfor er Matrikkelen viktig?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor er Matrikkelen viktig?"

Transkript

1 1 Hvorfor er Matrikkelen viktig? Samfunnsutviklingsdagene, 10. februar 2015 Roger Jensen, Statistisk sentralbyrå 1

2 Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (1989) Statistisk sentralbyrås oppgaver Samle inn, utarbeide og formidle offisiell statistikk Kartlegge og prioritere Analysere og forske Koordinere all norsk, offisiell statistikk Ansvar for internasjonalt statistisk samarbeid Statistisk sentralbyrås rettigheter Ubetinget adgang til administrative registre Rett til å pålegge oppgaveplikt og tvangsmulkt Faglig uavhengighet

3 Noen fakta om SSB Hvor kommer tallene fra? 90 administrative registre skjema utsendt (nærmere 90 % rapporterer elektronisk) Omtrent 420 statistikker I 2014 ble alle Oslo-medarbeidere samlet under ett tak i Akersveien 26 Omtrent 1000 offentliggjøringer av ny statistikk på ssb.no i ansatte (pr ) 560 i Oslo, 350 i Kongsvinger I tillegg 175 intervjuere 53 % har høyere utdanning Kvinneandel: 53 % (alle), 47 % (ledere)

4 3 sentrale basisregistre for offisiell statistikk Det sentrale personregister (Folkeregisteret) Enhetsregisteret (Bedrifts- og foretaksregisteret) Matrikkelen Disse registrene betegnes også grunndataregistre. Matrikkelen er det sentrale grunndataregistret for statistikk over bygninger og boliger. Koblingsnøkler mot andre grunndataregistre nødvendig for å kunne tilføre opplysninger gjennom et registersamspill. God kvalitet på populasjonene og kjennemerkene i registrene er forutsetning for god kvalitet på statistikken. Statistisk sentralbyrå inngår avtaler med registereiere om tilgang og kvalitetskontroll mv. med statistikkloven som hjemmel. 4

5 Statistikker som bygger på informasjon fra bygningsdelen i Matrikkelen Byggearealstatistikken (nybygging) Boligstatistikken (boligmassen) Bygningsmassen Trekkgrunnlag til Prisindeks for nye eneboliger Trekkgrunnlag til Energibruk i bygninger for tjenesteytende virksomhet Arealbruk og arealressurser Befolkning og areal i tettsteder Byggeaktivitet i strandsonen Fritidsbyggområder Resten av presentasjonen er avgrenset til de tre førstnevnte statistikkene. 5

6 Virksomhetsmodell for statistikkproduksjon 8 Kvalitetssikre evaluere og tilbakeføre 1 Avklare behov 2 Planlegge og utforme 3 Bygge 4 Samle inn 5 Klargjøre 6 Analysere 7 Formidle 9 Støtte og infrastruktur Notater 2008/47 Virksomhetsmodell for Statistisk sentralbyrå 6

7 Brukere av statistikkene er blant annet Finansdepartementet, Norges Bank, SSB's nasjonalregnskap, kommunene, bygge- og anleggsbransjen, konsulentbrasjen og ulike organisasjoner i inn- og utland. 7

8 Hva brukerne benytter statistikkene til Finansdepartementet og Norges Bank Viktig i arbeidet med å følge og anslå utviklingen i norsk økonomi, både på kort og mellomlang sikt. Nasjonalregnskapet i SSB Viktig indikator for investeringsberegningene. Kommunene I offentlig planlegging, for eksempel hvor mange nye boliger som må bygges for å gi alle et sted å bo. Forskningsinstitusjoner og konsulentbransjen Statistikkene er viktig for å følge med på markedsutviklingen, til bruk i forsknings/analysearbeid og som input til ulike modeller og prognoser/framskrivninger. 8

9 Hva brukerne benytter statistikkene til forts. FN og EU sammenlignbar statistikk på tvers av land Internasjonalt samarbeid bidrar til å gjøre statistikken sammenlignbar på tvers av landegrenser gjennom bruk av felles metoder og terminologi (definisjoner og klassifikasjoner). Boligtellinger: FN lager hvert 10. år anbefalinger for hvordan tellinger skal gjennomføres: Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses Handbook on Population and Housing Census Editing I 2008 vedtok EU en lov om folke- og boligtellinger, og loven er også gjort gjeldende for EFTA-landene: EU legislation on the 2011 population and housing censuses Nybygging: Krav fra EU gjennom short-term statistics regulation. Statistikk for de ulike landene finnes på FN og Eurostat (EUs statistikkontor) sine nettsider. 9

10 Boligbestanden og endringer gjennom året Behov for et mer helhetlig boligregnskap som viser utviklingen i både nivå, tilgangen og avgangen av boliger i Norge B t + N t+1 + O t+1 - A t+1 = B t+1 B t N t+1 O t+1 A t+1 B t+1 B t Boligbestanden, år t N t+1 Antall boliger i nye bygg O t+1 Endring i antall boliger som følge av ombygging A t+1 Avgang av boliger som følge av rivning, brann o.l. B t+1 Boligbestanden, år t+1 10

11 Datakilder B t N t+1 O t+1 A t+1 B t+1 Matrikkelen er hovedkilden og inneholder opplysninger om: Alle bygninger og boliger som er bygget eller endret etter 1. januar 1983 med ulike kjennetegn Alle bygninger som er større enn 15 kvadratmeter etter at MABYGGprosjektet ble gjennomført i 1995, i de fleste tilfellene kun informasjon om bygningstype og koordinater Etter gjennomføringen av boligadresseprosjektet i forbindelse med Folke- og Boligtellingen 2001 skal i prinsippet Matrikkelen også inneholder alle boliger i Norge Kommunen skal matrikkelføre opplysninger om bygning i forbindelse med oppføring av bygning, tilbygg, påbygg, rivning, bruksendring eller annet tiltak eller hendelse som endrer bygningen Søknadspliktige tiltak skal matrikkelføres samtidig med at det gis: Rammetillatelse Igangsettingstillatelse Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest Kommunene gjennomfører kontinuerlig opprydding og kvalitetsheving av Matrikkelen, for eksempel i forbindelse med innføring av eiendomsskatt. 11

12 Datakilder B t N t+1 O t+1 A t+1 B t+1 SERG - informasjon fra Skatteetatens eiendomsregister Ble etablert for ligningsåret 2010 gjennom en skjemabasert datafangst fra boligeierne. Etter etableringen blir SERG oppdatert ved at boligeieren sender inn skjema (RF-1282) innen 1. februar etter likningsåret eller ved å gi nye opplysninger i selvangivelsen. Enheten er ligningsobjekt, som i noen tilfeller kan bestå av flere boliger. Arealopplysningene fordeles da mellom boligene ved bruk av nøkler. P-rom (som regnes om til bruksareal) og byggeår Finn.no oppdatert informasjon om solgte boliger. +/ per år. Mottar data månedlig og består av opplysninger som megler innhenter om boligen når den legges ut for salg. P-rom (som regnes om til bruksareal) FoB 2001 boligopplysninger fra skjemaundersøkelsen Informasjon fra FoB 2001 blir ikke ajourholdt og blir kun brukt dersom informasjon ikke er tilgjengelig fra andre kilder. Heisregisteret Direktoratet for byggkvalitet har eget register over alle heiser i Norge Det sentrale folkeregisteret kobling av personer/husholdninger til bolig SEFRAK - SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg 12

13 B t N t+1 O t+1 A t+1 B t+1 Nybygging Hvilke datoer vi benytter Godkjent: Registrert dato for rammetillatelse Igangsatt: Fram til og med 1999 ble et bygg regnet som igangsatt når arbeidet med påler, forskaling av grunnmur, støping av såle eller grunnmur er påbegynt. Fra år 2000 blir igangsettingstillatelse benyttet som dato for igangsetting. Fullført: Registrert dato for det som oppstår først av midlertidig brukstillatelse, ferdigattest, bygning tatt i bruk, meldingssak tiltak fullført. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller som blir utsatt etter at tillatelse til bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkning av statistikken. 13

14 Nybygging 14

15 Planer for ombygging og avgang av boliger Byggearealstatistikken skal utvides med tall for avgangen av boliger som følge av rivning, brann og lignende, samt endringen av antall boliger som følge av ombygging (for eksempel nye boliger som kommer til ved at næringsareal blir gjort om til boligareal). Med en slik utvidelse vil vi få et mer helhetlig boligregnskap som viser utviklingen i både nivå, tilgangen og avgangen av boliger i Norge: B t N t+1 O t+1 A t+1 Boligbestanden, år T (Boligstatistikken for år T) + antall boliger i nye bygg (Byggearealstatistikken) +/- endring i antall boliger som følge av ombygging (planlegges) avgang av boliger som følge av rivning, brann (planlegges) = Boligbestanden, år T+1 (Boligstatistikken for år T+1) B t+1 15

16 Om ombygging B t N t+1 O t+1 A t+1 B t+1 Alle tilbygg, påbygg og underbygg er med i Byggearealstatistikken i dag. Når en gammel bygning rives ned til grunnmuren og bygges opp igjen, regnes det som nybygg. Når reisverket ikke rives ned, regnes det som ombygging. Denne ombyggingen er foreløpig ikke med i Byggearealstatistikken. Vi har undersøkt nærmere med flere kommuner om praksis ved føring i Matrikkelen ved ombygging. Har tatt utgangspunkt i saker ført som «ombygning» og registrert med igangsettingstillatelse i Matrikkelen i 2012 og Prioriterte først en grundig gjennomgang med Oslo kommune, deretter kontaktet vi en del andre større kommuner. 16

17 Ombygging. Oppsummering - 11 største kommuner B t N t+1 O t+1 A t+1 B t+1 Matrikkelen er lagt til rette for å ta ut data over antall boliger som kommer til som følge av ombygging i eksisterende bygningsmasse. Det er data fra etasjemodulen som må benyttes. Blant de 11 kommunene vi har vært i kontakt med, registrerer alle ombygging i bruksenhetsmodulen, men foreløpig er det bare Oslo, Stavanger, Bærum og Fredrikstad som også registrerer alle boligene i etasjemodulen. Ombygging ser ut til å utgjøre om lag 10 prosent av boligproduksjonen i Norge, og er spesielt viktig å fange opp i statistikken ide store byene. Vi starter publisering av statistikk over ombygging av boliger så snart alle (de største) kommunene registrerer boliger i etasjemodulen i Matrikkelen, alternativt etter at Kartverket har fått på plass en rutine som gjør at tallene i etasjemodulen genereres automatisk. 17

18 Avgang av bygningsmasse som følge av rivning, brann ol B t N t+1 O t+1 A t+1 Bruksareal År Antall boliger Til bolig* Til annet enn bolig* *Bygninger bygget før 1983 mangler i stor grad areal B t+1 18

19 Avgang av hytter, garasjer og næringsbygg. Bygningstype Hytter Seterhus ol. Garasje for private Annen boligbygning B t Industri og lager Kontor og forretning Samferdsel og kommunikasjon Hotell og restaurant N t+1 O t+1 Kultur og undervisning Helse Fengsel og beredskap A t+1 B t+1 19

20 Avgang B t N t+1 O t+1 A t+1 B t+1 Resultat fra drøfting av tallene med Oslo, Trondheim, Stavanger og Haugesund: Å få melding om rivning er en forutsetning. Nytt tiltak på samme område gir indikasjon på rivning. Noen foretar opprydding i registeret ved å benytte flyfoto for å kontrollere om det fremdeles er en bygning på samme område. Ved gjennomgang av oversikten over boliger som var registrert revet i 2012 kunne kommunene, med få unntak, bekrefte at disse faktisk var revet i Byggearealstatistikken fra og med publiseringen av tallene for 1. kvartal 2015 i mai 2015 vil bli utvidet med kvartalsvise tall over avgangen av boliger fordelt på fylke, kommune og bygningstype. Det publiseres en tidsserie tilbake til

21 Boligbestand Registerbasert boligstatistikk publisert første gang i 2006: Antall boliger per 1. januar hvert år, med tilhørende kjennemerker Dekker nå behovet for statistikk til boligdelen av Folke- og boligtellingene hvert 10. år boliger per Bygning for bofellesskap 1,7 prosent Boligblokk 20,9 prosent Andre bygningstyper 2,7 prosent Rekkehus, kjedehus og andre småhus 11,3 prosent Enebolig 54,2 prosent Tomannsbolig 9,2 prosent

22 Boligbestand B t N t+1 O t+1 A t+1 B t+1 Boligbestand fordeles etter følgende variabler/kjennetegn: Geografi (kommune og tettbygd/spredtbygd strøk) Boligtype Antall boliger i bygningen Boligens plassering i bygningen Antall etasjer i bygningen Byggeår Bruksareal Antall rom Antall bad Antall WC Kjøkken Heis Type eierskap Eieforhold (eie vs. leie) ( ) Antall bosatte per bolig ( ) Botetthet (kvadratmeter bruksareal per bosatt) ( ) Tabeller i statistikkbanken gir de mest etterspurte tabellene. Tabeller ut over dette kan bestilles som betalte oppdrag. 22

23 Produksjonssystem B t N t+1 O t+1 A t+1 B t+1 23

24 På jakt etter kvalitet Registereier SSB Brukere B t N t+1 O t+1 Input kvalitet Administrative data Prosesskvalitet Konvertering fra administrative data til statistiske data Output kvalitet Statistiske data A t+1 B t+1 24

25 På jakt etter kvalitet Registereier SSB Brukere B t N t+1 O t+1 Input kvalitet Administrative data Prosesskvalitet Konvertering fra administrative data til statistiske data Output kvalitet Statistiske data A t+1 B t+1 Virksomhetsmodellen: 4 Samle inn Vedlikeholde og kontrollere basisregistrene Følge opp registereiere 25

26 B t N t+1 O t+1 A t+1 Arbeid for økt registerkvalitet - Bolig Avtaler om registerkvalitet med kvalitetsrapporter Med Kartverket: Matrikkelen, Grunnboka (fast eiendom og boretter) Med Skattedirektoratet: Skatteetatens eiendomsregister (SERG) og Det sentrale folkeregister (DSF) Oppfølging av avtalene med Kartverket og SKD Eksterne datakilder uten avtaler Finn.no boliger til salgs Heisregisteret Direktoratet for byggkvalitet eier registeret. Kartverket planlegger innlasting i Matrikkelen B t+1 26

27 Avtaler om registerkvalitet og kvalitetsrapporter B t N t+1 O t+1 A t+1 Formål: Utlevering av data til SSB og samarbeid om kvalitet i administrative data. Bl.a. Fastsette hvilken informasjon om kvalitet som er relevant å utveksle Sikre kompetanseoverføring mellom partene, for eksempel utveksling av elektroniske verktøy for kvalitetssikring, kurs, hospitering, mv. Samarbeidsavtalene dekker: Alminnelige bestemmelser Partenes plikter Utlevering av data til SSB Møter Taushetsplikt Kostnader B t+1 27

28 Generelle kvalitetsindikatorer for registerbaserte kilder B t N t+1 O t+1 A t+1 B t+1 Tekniske kontroller Lesbarhet, stemmer filbeskrivelsen, konverterbarhet Nøyaktighet Enheter: identifiserbarhet, inkonsistente enheter Variabler: målefeil, inkonsistente verdier, mistenkelige verdier Fullstendighet Enheter: Under-/overdekning, selektivitet, dubletter Variabler: manglende verdier, imputerte verdier Tidsrelaterte kontroller Aktualitet, punktlighet, samlet etterslep, forsinkelse Enheter: enhetenes dynamikk Variabler: variablenes stabilitet Integrerbarhet Enheter: sammenlignbarhet, justering av enhetene Variabler: koblingsvariabel, variablenes sammenlignbarhet 28

29 Kvalitetsindikatorene noen eksempler 1,5 millioner bygninger mangler areal. 1,1 millioner bruksenheter mangler informasjon om bad og WC boligbygg med ugyldig kombinasjon av bygningstype og antall etasjer bygninger med kun en bruksenhet har ulikt bruksareal på bruksenheten og bruksareal til bolig i bygningen boligbygg uten bruksenhet av typen bolig boligadresser i DSF som ikke er registrert i Matrikkelen. Det eksisterer en del «ikke-godkjente boliger» som ikke er registrert i Matrikkelen. Viktig at nye bygninger blir registrert i Matrikkelen så raskt som mulig etter at rammetillatelse, igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest blir gitt, jfr. utfordringer i noen kommuner med registreringsforsinkelser. 29

30 På jakt etter kvalitet Registereier SSB Brukere B t N t+1 O t+1 Input kvalitet Administrative data Prosesskvalitet Konvertering fra administrative data til statistiske data Output kvalitet Statistiske data A t+1 B t+1 30

31 På jakt etter kvalitet Registereier SSB Brukere B t N t+1 O t+1 A t+1 B t+1 Input kvalitet Administrative data Prosesskvalitet Konvertering fra administrative data til statistiske data Virksomhetsmodellen: 5 Klargjøre og 6 Analysere Koble sammen datakilder og etablere statistiske registre Kjøre automatiske mikrokontroller og rettingsrutiner Kjøre imputeringsrutiner for partielt frafall Analysere populasjonen, dekningen og svarprosenter Sammenligne statistikken mot andre kilder Output kvalitet Statistiske data 31

32 B t N t+1 O t+1 A t+1 Klargjøre De ulike datakildene kobles sammen til en statistikkfil. Prinsippene er å bruke data fra offentlige registre framfor husholdningenes egenrapporterte data. Kilder som oppdateres framfor kilder som ikke oppdateres. SERG-materialet må i noen tilfeller konverteres fra ligningsobjekt til bolig P-rom regnes om til bruksareal ved bruk av omregningsnøkler Automatiske rettinger usannsynlige verdier fjernes Imputeringer - enkle regler som varierer noe mellom de ulike bygningstypene og de ulike kjennetegnene Boliger klassifisert som fritidsboliger med registrert bosatte regnes som boliger i statistikken B t+1

33 Klargjøre forts. B t N t+1 O t+1 A t+1 På bakgrunn av koblinger mellom Matrikkelen og DSF ble det i forbindelse med Folke- og Boligtellingen 2011 funnet grunnlag for å lage ekstra boliger i SSB-Matrikkelen, først og fremst i eneboliger der utleieboliger ikke ser ut til å være registrert. Det ble samtidig utviklet en egen metode for samordning av husholdnings- og boligdata ( Nærmeste nabometoden ), slik at antall boliger med registrert bosetting fra boligstatistikken i størst mulig grad skal stemme med antall privathusholdninger i husholdningsstatstikken. Det er akkurat satt i gang et nytt prosjekt som har som formål å få på plass et samordnet datagrunnlag for registerbasert husholdnings- og boligstatistikk. B t+1 33

34 Outputkvalitet. Boligstatistikk B t N t+1 O t+1 A t+1 B t N (1 000) : : Bygningstype 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 : : Tett/spredt 1,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 : : Byggeår 9,1 9,5 9,2 9,0 8,4 4,5 4,3 : : Antall rom 11,5 11,3 11,7 11,7 11,5 10,2 10,3 : : Bruksareal 7,7 7,1 6,6 5,8 5,3 4,6 4,5 : : Antall bad 11,1 10,9 11,2 11,1 10,9 10,7 10,8 : : Antall wc 11,0 10,8 11,1 11,0 10,8 10,7 10,8 : : Ant. etasjer 0,5 0,1 0,1 0,1 : : Kjøkken 3,4 3,3 3,5 3,5 : : Boligetasje 0,1 0,2 2,0 1,8 : : Eieform 5,5 3,3 : : Heis i bygg 0,0 0,0 : : Boliger i bygg 0,0 0,0 : : Bosatte : Eierskap : Botetthet : 34

35 Formidling 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 Nybygging. Diagramer 41

42 Fritidsbygninger per kvadratkilometer 42

43 Boligbestand Antall boliger per 1x1 km-rute Region Oslo Region Kongsvinger 43

44 Boligbestand Antall boliger per 250x250m-rute 44

45 Bygningsmassen Boligbygg Enebolig 943 Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk Bygning for bofellesskap Andre bygg enn boligbygg Fritidsbygg, boliggarasje mv. 765 Industri- og lagerbygning Fiskeri- og landbruksbygning Kontor- og forretningsbygning Samferdsels- og kommunikasjonsbygning Hotell- og restaurantbygning Undervisnings-, kultur- og forskningsbygning Helsebygning Fengsels-, beredskapsbygning mv

Hvordan SSB bruker Matrikkelen

Hvordan SSB bruker Matrikkelen 1 Hvordan SSB bruker Matrikkelen Kommunal Geomatikkonferanse Scandic Fornebu 1. 2. desember 2015 Vilni Verner Holst Bloch Ressursgeograf og landskapsøkolog Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk Statistisk

Detaljer

Forbedring av datakvalitet på bosatte i Norge - Bohusholdning

Forbedring av datakvalitet på bosatte i Norge - Bohusholdning 1 Forbedring av datakvalitet på bosatte i Norge - Bohusholdning 11. June 2009 Kristin Glomsås Statistisk Sentralbyrå Seksjon for Statistiske populasjoner 1 Innhold FoB2001 FoB2011 Masterregistrene og adresse

Detaljer

Kvalitetsmåling av populasjonsregistre i Statistisk sentralbyrå

Kvalitetsmåling av populasjonsregistre i Statistisk sentralbyrå Nordisk statistikermøte 2013 Tema 3 Produksjonsprosessen - Bruk av administrative registre i datainnsamling Kvalitetsmåling av populasjonsregistre i Statistisk sentralbyrå Coen Hendriks E-post: coen.hendriks@ssb.no

Detaljer

Kontroll Kort beskrivelse K22A Boligbygg uten bruksenhet Boligbygg er definert som hovedbygg med

Kontroll Kort beskrivelse K22A Boligbygg uten bruksenhet Boligbygg er definert som hovedbygg med Dokumentasjon av kvalitetsindikatorene for SSB-Matrikkelen Kontrollene omfatter alle aktive enheter i SSB-Matrikkelen. Det betyr at alle enheter som ligger uten utgaatt_dato_ssb i situasjonsuttakene blir

Detaljer

Statistisk sentralbyrå - offisiell statistikk fra 1876. Coen Hendriks Elverum, 16. februar 2016

Statistisk sentralbyrå - offisiell statistikk fra 1876. Coen Hendriks Elverum, 16. februar 2016 Statistisk sentralbyrå - offisiell statistikk fra 1876 Coen Hendriks Elverum, 16. februar 2016 Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og viktig for et levende demokrati Foto: Punchedamer

Detaljer

Mot en nye folke og boligtelling

Mot en nye folke og boligtelling 1 Mot en nye folke og boligtelling Prinsipper og metoder Seminar Olavsgaard 6. mars 2009 Harald Utne Seksjon for befolkningsstatstikk Statistisk sentralbyrå 1 Rammebetingelser for FoB2011 Tellingen skal

Detaljer

Notater. Birgit Bjørnsgard og Einar Eide. Utvikling av registerbasert boligstatistikk Status og videre arbeid 2008/51. Notater

Notater. Birgit Bjørnsgard og Einar Eide. Utvikling av registerbasert boligstatistikk Status og videre arbeid 2008/51. Notater 2008/51 Notater Birgit Bjørnsgard og Einar Eide Notater Utvikling av registerbasert boligstatistikk Status og videre arbeid Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for bygg- og tjenestestatistikk Innhold

Detaljer

Folke og Boligtellingen 2011 og adresse

Folke og Boligtellingen 2011 og adresse 1 Folke og Boligtellingen 2011 og adresse Utfordringer og status Espen Andersen esa@ssb.no 1 Innhold Folke og boligtellingen 2011 (FoB2011) FoB2011 og adresse 2 Rammebetingelser for Folke og Boligtellingen

Detaljer

Etablering av bohusholdninger mikrometoden. Grete Smerud Seksjon for bedriftsregister Statistisk sentralbyrå (SSB)

Etablering av bohusholdninger mikrometoden. Grete Smerud Seksjon for bedriftsregister Statistisk sentralbyrå (SSB) Etablering av bohusholdninger mikrometoden Grete Smerud Seksjon for bedriftsregister Statistisk sentralbyrå (SSB) 1 Plassere bosatte fra DSF i boliger i GAB/Matrikkelen 2 Eksternt Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Sigdal kommune. Matrikkelanalyse. Oktober 2013. Nina Britt Stensås

Sigdal kommune. Matrikkelanalyse. Oktober 2013. Nina Britt Stensås Sigdal kommune Matrikkelanalyse Oktober 2013 Nina Britt Stensås 1 1 - Innledning Denne analysen er bestilt av SIGDAL kommune og skal gi oversikt over eiendommer, bruksenheter og bygninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

Om populasjonsforvaltning - Tema 2 Nye

Om populasjonsforvaltning - Tema 2 Nye 14. juni 2010 Om populasjonsforvaltning - Tema 2 Nye datamuligheter Jan Furseth jfu@ssb.no Statistisk sentralbyrå Statistiske populasjoner Abstract: Etterspørselen etter statistikk og offentlig styringsinformasjon

Detaljer

Bygningsopplysninger i matrikkelen

Bygningsopplysninger i matrikkelen Bygningsopplysninger i matrikkelen Når, Hvordan og Hvorfor Ellen Grønlund Eiendomsutvikler / Tronrud Eiendom AS Bygningsinformasjon i matrikkelen - Historikk Fra 1983 bygningsinformasjon i GAB Kommunene

Detaljer

Samle inn eller samhandle om statistiske data?

Samle inn eller samhandle om statistiske data? 1 Samle inn eller samhandle om statistiske data? Statistisk sentralbyrå En institusjon som teller Fakta om SSB 932 ansatte per 30.06.2013 573 Oslo 359 Kongsvinger I tillegg Ca. 170 intervjuere (70 årsverk)

Detaljer

Kvalitetsundersøkelse adresser FoB2011

Kvalitetsundersøkelse adresser FoB2011 1 Kvalitetsundersøkelse adresser FoB2011 Foreløpige resultater Norsk adresseseminar Oslo 11.09.2013 Espen Andersen Seksjon for befolkingsstatistikk esa@ssb.no 1 2 Rammebetingelser for Folke og Boligtellingen

Detaljer

Kristiansand kommune. Analyse av Matrikkel

Kristiansand kommune. Analyse av Matrikkel Kristiansand kommune Analyse av Matrikkel Versjon pr 8. juli 2009 Norkart Geoservice as Avdeling Rådgivning og Produksjon Jasper de Mooij Innhold 1 - Innledning... 3 2 - Matrikkelenheter... 3 Generelt...

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12.

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12. Åmli kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Åmli kommune med virkning fra 1. januar 2013. Taksering av alle eiendommer

Detaljer

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 SIDE 12 Byggesak Generelt Gebyrene er økt med cirka 3% (avrundet). Pkt 01-14 gjelder søknad om tiltak etter pbl 20-1. For slike tiltak skal det i tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på kr 16 per

Detaljer

Strategi for bygningsdelen i matrikkelen. Knut Holter

Strategi for bygningsdelen i matrikkelen. Knut Holter Strategi for bygningsdelen i matrikkelen Knut Holter Målet med strategiarbeidet Kartlegge behov Vurdere brukergrupper Imøtekomme brukerkrav Kvalitetsdata i matrikkelen Bedre Kartverkets omdømme Foreslå

Detaljer

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG Byggesak Generelt Gebyrene er økt med cirka 3 % (avrundet). Pkt 01-14 gjelder søknad om tiltak etter pbl 20-3. For slike tiltak

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. Vedtatt av bystyret 12.12.2011, gjeldende fra 01.01.2012. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er

Detaljer

Strategi for bygningsdelen i matrikkelen. 13.10.2015 Janne Johnsen

Strategi for bygningsdelen i matrikkelen. 13.10.2015 Janne Johnsen Strategi for bygningsdelen i matrikkelen 13.10.2015 Janne Johnsen Litt om bakgrunnen for rapporten - Rapporten har blitt utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra Kartverket, tre kommuner (valgt

Detaljer

Tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 17 kr per m 2 bruksareal.

Tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 17 kr per m 2 bruksareal. Tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 17 kr per m 2 bruksareal. >10.000 m2 halveres arealgebyret til kr.8.50 pr m2 01. BOLIGER (Bygningstyper i parentes)

Detaljer

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling Gebyrregulativ for byggesaksbehandling Vedtatt av Stavanger bystyre 14.12.2015, gjeldende fra 01.01.2016 Alminnelige bestemmelser Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og med virkning

Detaljer

Bygningsopplysninger. matrikkelen Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.5 17.09.2015. Hva er en bygning?

Bygningsopplysninger. matrikkelen Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.5 17.09.2015. Hva er en bygning? Bygningsopplysninger i matrikkelen Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.5 Hva er en bygning? Eurostat: "Kan anvendes separat, er oppført for et permanent formål, og er egnet

Detaljer

Fagdag med tema bygg i matrikkelen. Wenche Mork

Fagdag med tema bygg i matrikkelen. Wenche Mork Fagdag med tema bygg i matrikkelen Wenche Mork 5 dagers fristen. Rapportene fra tilsyn 2013 viser avvik i nesten alle kommunen på tidsfrist for føring av bygg Føring av bygningsopplysninger i matrikkelen

Detaljer

Hvor god er statistikken?

Hvor god er statistikken? Hvor god er statistikken? Alle tall har en usikkerhet. De fleste tallene fra Statistisk sentralbyrå er ikke feilfrie, men de er nyttige. Det kan faktisk være umulig å finne den absolutte sannheten. For

Detaljer

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016.

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016. Plan- og bygningsloven 33-1 gir kommunen anledning til å ta betalt for byggesaksbehandling mv., og kommunestyret har vedtatt

Detaljer

Matrikkelanalyse Kongsberg kommune

Matrikkelanalyse Kongsberg kommune Matrikkelanalyse Kongsberg kommune Oktober 2012 Jasper de Mooij Matrikkelanalyse Kongsberg 1 Innhold 1 - Innledning... 3 2 - Matrikkelenheter... 3 Georeferanse... 3 Seksjonering... 4 Landbruk... 4 Eierforhold...

Detaljer

1902 - TROMSØ 200 1304

1902 - TROMSØ 200 1304 Matrikkelrapport MAT11 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 192 - TROMSØ 2 134 Utskriftsdato/klokkeslett: 19.9.212 kl. 14:12 Produsert av: Guri Woll - 192 Attestert av:

Detaljer

Verdien av eiendomsinformasjon. Frokostmøte Norsk Kredittforum 11.2.2016 Tore Torvildsen, KAM i Ambita AS

Verdien av eiendomsinformasjon. Frokostmøte Norsk Kredittforum 11.2.2016 Tore Torvildsen, KAM i Ambita AS Verdien av eiendomsinformasjon Frokostmøte Norsk Kredittforum 11.2.2016 Tore Torvildsen, KAM i Ambita AS Agenda Ambita Kort om selskapet Eiendomsregisteret Innhold Reguleringer Hvilke begrensninger er

Detaljer

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden 1 Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden Avfallskonferansen 2013 Ålesund Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5.6.13 1 Innhold Kort om SSB og seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Detaljer

Føring av bygning 09.09.2015. Innhold. Plan- og bygningsloven Sakstyper

Føring av bygning 09.09.2015. Innhold. Plan- og bygningsloven Sakstyper Føring av bygning Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.1 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Innhold Sakstyper i plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner, godkjenning av foretak m.v. 2015.

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner, godkjenning av foretak m.v. 2015. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner, godkjenning av foretak m.v. 2015. GEBYRER FOR - BYGGESAKSBEHANDLING, RIVING - DISPENSASJONER - GODKJENNING AV FORETAK M.V. Hjemmel:

Detaljer

Hvor stor er boligen din? Ny likningsverdi på boligeiendommer

Hvor stor er boligen din? Ny likningsverdi på boligeiendommer Hvor stor er boligen din? Ny likningsverdi på boligeiendommer Hvor stor er boligen din? En ny metode for fastsettelse av likningsverdi på boliger er innført fra og med inntektsåret 2010. Formålet med endringen

Detaljer

BYGGE- OG PLANSAKER. 3.2 PLANSAKER (Kap 12) Behandlingsgebyr: 2014 2015 INKL MVA endr. INKL MVA

BYGGE- OG PLANSAKER. 3.2 PLANSAKER (Kap 12) Behandlingsgebyr: 2014 2015 INKL MVA endr. INKL MVA 3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 33-1) 3.2 PLANSAKER (Kap 12) INKL MVA endr. INKL MVA 3.2.1 Generelle bestemmelser NB Etter dette regulativet kreves gebyr for behandling av: - Forslag

Detaljer

Føring av mindre bygg i matrikkelen. Janne Johnsen, 30.09.2015

Føring av mindre bygg i matrikkelen. Janne Johnsen, 30.09.2015 Føring av mindre bygg i matrikkelen Janne Johnsen, 30.09.2015 Utfordringen med de nye reglene Forenkling i byggesaksreglene, men hva med matrikkelen? Byggene skal fortsatt registreres i matrikkelen Tilbygg

Detaljer

STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE.

STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE. Kommunal- og moderniseringsdepartementet STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE. Steffen Myrseth, jurist og rådgiver i KMD, Planavdelingen, Kart- og planlovseksjonen 19. Januar 2016 Norefjell,

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

Det skal holdes en folke- og boligtelling i november år 2001

Det skal holdes en folke- og boligtelling i november år 2001 Det skal holdes en folke- og boligtelling i november år 2001 Det er elleve år siden sist den ble holdt, det er 232 år siden første gang og denne gangen blir trolig den siste. Vi snakker selvsagt om folke-

Detaljer

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109)

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109) Forslag til nytt gebyrregulativ med hjemmel i: 109 i plan og bygningsloven av 14. juni 1985 med endringer sist ved lov av 13. juni 1997, 5-2 i lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom

Detaljer

Matrikkelen - del av DOK - «det offentlige kartgrunnlaget». Er kvaliteten god nok? 8. desember 2014 Hanna Sofie Nystad

Matrikkelen - del av DOK - «det offentlige kartgrunnlaget». Er kvaliteten god nok? 8. desember 2014 Hanna Sofie Nystad Matrikkelen - del av DOK - «det offentlige kartgrunnlaget». Er kvaliteten god nok? 8. desember 2014 Hanna Sofie Nystad «Er kvaliteten i matrikkelen god nok til å være del av det offentlige kartgrunnlaget?»

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2009

Prisstigningsrapport nr. 5-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2009 (04.05. - 10.05.2009): side 2/12 OPAK AS

Detaljer

Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Vedlegg 12 sjabloner. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt

Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Vedlegg 12 sjabloner. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 2 av 6 1) Sjabloner for verdifastsettelse

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

Sigdal kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen. Oktober 2013. Nina Britt Stensås

Sigdal kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen. Oktober 2013. Nina Britt Stensås Sigdal kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen Oktober 2013 Nina Britt Stensås 1 1 - INNLEDNING... 3 USIKKERHETER... 3 2 ALMINNELIG TAKSERING MARKEDSVERDIER

Detaljer

Vedlegg 12 sjabloner Side 1 av 6. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt. Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd

Vedlegg 12 sjabloner Side 1 av 6. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt. Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd Side 1 av 6 Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd Side 2 av 6 1) Sjabloner for verdifastsettelse av bygninger... 3 a) Fastsettelse

Detaljer

Redigere innsynsmodulens oppslagsregistre

Redigere innsynsmodulens oppslagsregistre ArkiData ByggSak-Rapport 5 Administrasjonsverktøy for installasjon og vedlikehold av innsynsmodul Redigere innsynsmodulens oppslagsregistre Oppslagsregistre i ByggSak-Rapport ByggSak-Rapport er avhengig

Detaljer

NYTT KAPITTEL 4.9 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, TILSYN, RIVING, DISPENSASJONER, GODKJENNING AV FORETAK M.V. Gjeldende fra 01.07.

NYTT KAPITTEL 4.9 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, TILSYN, RIVING, DISPENSASJONER, GODKJENNING AV FORETAK M.V. Gjeldende fra 01.07. NYTT KAPITTEL 4.9 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, TILSYN, RIVING, DISPENSASJONER, GODKJENNING AV FORETAK M.V. Gjeldende fra 01.07.2010 Vedtatt av Hammerfest kommunestyre, med hjemmel i Plan og

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 PRISAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2013

GEBYRREGULATIV 2013 PRISAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2013 GEBYRREGULATIV 2013 PRISAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2013 TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL 20-1 Tiltaks- Tiltaks- Tiltaks- 01. BOLIGBYGG OG FRITIDSHUS (GAB koder i parantes) klasse 1 klasse 2 klasse 3 a.

Detaljer

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015 Kommunestyrevedtak 66/14 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk: Generelle bestemmelser Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad

Detaljer

Er avfallshånderingen endret?

Er avfallshånderingen endret? 1 Byggavfallstatistikk Er avfallshånderingen endret? Teknologifestivalen i Nord-Norge 2013 Kari B. Mellem, SSB 14.03.2013 1 Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk Avfall og gjenvinning Avløp Vannressurser

Detaljer

TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD

TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD 01. BOLIGER (GAB koder i parantes) Tiltaks- Tiltaks- Tiltaksklasse 1 klasse 2 klasse 3 a. Ren bolig (01) + (11) 4050 6720 b. Enebolig med hybel-/sokkelleilighet (02) +

Detaljer

Dialogmøte mellom hytteeiere og Hol kommune Lørdag 27. februar 2016. i samarbeid med Geilo Velforbund. Velkommen til møtet!

Dialogmøte mellom hytteeiere og Hol kommune Lørdag 27. februar 2016. i samarbeid med Geilo Velforbund. Velkommen til møtet! Dialogmøte mellom hytteeiere og Hol kommune Lørdag 27. februar 2016 i samarbeid med Geilo Velforbund Velkommen til møtet! Hyttemøtet, 27. februar 2016 Program Velkommen v/ordfører Petter Rukke Kommunal

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

8. Datagrunnlaget. Kåre Vassenden

8. Datagrunnlaget. Kåre Vassenden Kåre Vassenden 8. Produksjon av en omfattende og pålitelig innvandrerstatistikk i et land forutsetter at det finnes relevante data, at statistikkbyrået har tilgang til disse dataene, og at de kan bearbeides

Detaljer

18. september 2015. Kurs i matrikkelføring. Oppgaver BYGNING

18. september 2015. Kurs i matrikkelføring. Oppgaver BYGNING 18. september 2015 Kurs i matrikkelføring Oppgaver BYGNING Innholdsfortegnelse Oppgave B1 Registrere nybygg med igangsettingstillatelse... 3 B2 Registrere nybygg med rammetillatelse...11 Oppgave B2.1 Registrere

Detaljer

Registering av bygningsdata i GIS/LINE

Registering av bygningsdata i GIS/LINE Registering av bygningsdata i GIS/LINE Samspill mellom FKB Tiltak, Matrikkel og FKB Bygning Arne Brucksch NORKART AS 1 Registrering av Tiltak Samtidig ajourhold av Tiltak, matrikkel og Bygning Registrering

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 015 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyret er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. 1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

http://www.seeiendom.no/services/matrikkel.svc/getdetailpage?type=property&knr=...

http://www.seeiendom.no/services/matrikkel.svc/getdetailpage?type=property&knr=... Matrikkel informasjon Side 1 av 1 Se eiendom Eiendomsinformasjon 826-111/7 Smedshus 12.1.215 Eiendomsinformasjon (1) Type Grunneiendom Areal/Oppgitt areal 9 878,8 Kommune 826 Tinn Arealmerknad Noen fiktive

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Plan- og bygningslovens 109 BETALINGSBETINGELSER: 1 Betaling innkreves

Detaljer

bygningsopplysninger i matrikkelen?

bygningsopplysninger i matrikkelen? Hvorfor skal vi ha bygningsopplysninger i matrikkelen? Hvorfor skal vi ha bygningsopplysninger i i matrikkelen? - Lovpålagt - Matrikkelen er bl.a. landets offisielle bygningsregister med basisopplysninger

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Kunngjort i media kommunestyret Hjemmel Plan- og bygningsloven 33-1 og eierseksjonsloven 7 Forkortinger 1. 1.1 Plan- og bygningsloven:

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken. Sak7/11 aii Avvik i forhold til standarder/regelverk - Arealer

Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken. Sak7/11 aii Avvik i forhold til standarder/regelverk - Arealer Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken Sak7/11 aii Avvik i forhold til standarder/regelverk - Arealer INNHOLD I MATRIKKELEN PROFIL 3 Innhold i matrikkelen (1) Matrikkelen omfatter opplysninger

Detaljer

Randi Jule. Registrering av byggesaker til GAB-registeret og byggearealstatistikkens kvalitet

Randi Jule. Registrering av byggesaker til GAB-registeret og byggearealstatistikkens kvalitet 95/34 Notater 1995 Randi Jule Registrering av byggesaker til GAB-registeret og byggearealstatistikkens kvalitet Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for bygg og tjenestestatistikk Innhold Figurregister...

Detaljer

Matrikkelen som felleskomponent Samfunnsutviklingsdagene Ski, 10. Februar 2015

Matrikkelen som felleskomponent Samfunnsutviklingsdagene Ski, 10. Februar 2015 Matrikkelen som felleskomponent Samfunnsutviklingsdagene Ski, 10. Februar 2015 Siri-Linn Ektvedt Senioringeniør Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Digitalisering av offentlig sektor Ansvar Kommunal- og

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2008. Vedtatt i Siljan kommunestyre Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal

Detaljer

Vadsø kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2015. Jasper de Mooij

Vadsø kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2015. Jasper de Mooij Vadsø kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2015 Jasper de Mooij 1 2 1 - INNLEDNING... 4 USIKKERHETER... 4 2 MARKEDSVERDIER OG TAKSTER... 5 Bolig/landbruk/fritidseiendommer...

Detaljer

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1 3968.1 Side 1/8 NR. 05/2014 I følge OPAKs boligundersøkelse i mai har nominell prisoppgang det siste året vært fra 1 til 6 prosent. Selveierleiligheter har som eneste prissegment hatt prisnedgang. Meglerbransjens

Detaljer

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1 Gebyr for plan, bygge-, delingssaker for 2013 Revidert jfr. kommunestyrets vedtak i møte den 6.12.2012 NAMSOS KOMMUNE GEBYRER FOR PLAN, BYGGE-, DELINGSSAKER FOR 2013 Namsos kommune etter plan- og bygningslovens

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Side 1 av 5 Ås kommune GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. GENERELT Dette regulativet er vedtatt

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER 2013

GENERELLE BESTEMMELSER 2013 GENERELLE BESTEMMELSER 2013 A.1 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt?

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? MENON - NOTAT Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? 07.09.2015 Sammendrag Menon Business Economics har fått i oppdrag av Oslo Høyre om å skaffe til veie tallgrunnlag som

Detaljer

Høye krav til energieffektivisering hva gjør vi med eksisterende bygninger?

Høye krav til energieffektivisering hva gjør vi med eksisterende bygninger? Høye krav til energieffektivisering hva gjør vi med eksisterende bygninger? Problemstilling Totalt er ca 3.8 millioner bygninger registrert i Matrikkelen. Ifølge Enovas byggstatistikk for 2007 var det

Detaljer

Birkenes kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering.

Birkenes kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Birkenes kommune Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Versjon 18.mars 2014 Utarbeidet og gjennomgått i møter med sakkyndig nemnd

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Hovedkilden for denne utredningen er Folke- og boligtellingen fra Statistisk Sentralbyrå i 2001.

Hovedkilden for denne utredningen er Folke- og boligtellingen fra Statistisk Sentralbyrå i 2001. Hvem bor i borettslag? NBBL-undersøkelse av data fra Folke- og Boligtellingen 2001 Innledning Hvem bor i borettslag? Det har vært et ønske å få en bedre dokumentasjon om beboere i borettslag. Det har vært

Detaljer

1902 - TROMSØ 200 1064

1902 - TROMSØ 200 1064 Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: 1902 - TROMSØ 200 1064 Utskriftsdato/klokkeslett: 10.04.2013 kl. 08:58 Produsert av: Gørill Karlsen - 1902

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Gjelder fra 1.1.2014, erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.13. Fastsatt i medhold av 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.2008.

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den XX.XX.2015 sak XX/15, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

Føring av bygg Tiltak som ikke krever søknad, jf. pbl. 20-5. Foredragsholder: Bodil Borch Mietinen, Statens Kartverk avd. Vadsø

Føring av bygg Tiltak som ikke krever søknad, jf. pbl. 20-5. Foredragsholder: Bodil Borch Mietinen, Statens Kartverk avd. Vadsø Føring av bygg Tiltak som ikke krever søknad, jf. pbl. 20-5 Foredragsholder: Bodil Borch Mietinen, Statens Kartverk avd. Vadsø Nye byggregler fra 1. juli 2015 tiltak som ikke krever søknad «Hovedingrediensen»

Detaljer

Lampeland 29. januar 2014

Lampeland 29. januar 2014 Lampeland 29. januar 2014 Flesberg kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Flesberg kommune med virkning fra 1. januar 2014.

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Fokus på kvalitet Adresseregister i DSF (det sentrale folkeregister) og Matrikkel

Fokus på kvalitet Adresseregister i DSF (det sentrale folkeregister) og Matrikkel Fokus på kvalitet Adresseregister i DSF (det sentrale folkeregister) og Matrikkel Skatt Midt-Norge, folkeregisterseksjonen Grete Dahlen, Marianne Myklebust og Kristin Onsøien Mellingsæter Disposisjon Folkeregisterets

Detaljer

ALMINNELIG TAKSERING I BERGEN

ALMINNELIG TAKSERING I BERGEN Retningslinjer for ALMINNELIG TAKSERING I BERGEN Innhold: DEL 1: Generelt om takseringen DEL 2: Bruk av faktorer ved sjablontaksering DEL 3: Takstpriser gjeldende fra 01.01.2006 Sjablontakster pr. m2 (med

Detaljer

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Om Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) Innhold og datautlevering Beate Bartsch Seksjon for bedriftsregister Statistisk sentralbyrå Bedrifts- og foretaksregisteret

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Oppegård kommune Gjelder fra 1.1.2012, erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.11. Fastsatt i medhold av 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.2008.

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

Boligsosiale faktaark. Askim kommune

Boligsosiale faktaark. Askim kommune Boligsosiale faktaark Askim kommune 2 Boligsosiale faktaark 3 Innledning Boligsosialt faktaark er utarbeidet i forbindelse med kommunens boligsosiale arbeid. Dokumentet gir en presentasjon av utvalgt statistikk

Detaljer

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING totalmarkedet i Byggenæringen 300 Anlegg - Investeringer og vedlikehold 250 200 Bygg - Investeringer og vedlikehold 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004

Detaljer