KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR"

Transkript

1 INNSPILL 10 STRATEGI 2020 MOTTATT INNSPILL TILLITSVALGTE KR.SUND PROSJEKTSKISSE AKUTTSYKEHUS KR SUND KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR stort nok til å være godt - lite nok til å være effektivt PROSJEKTSKISSE Innspill til: HNR-HF og HMN-HF Utarbeidet av: Tillitsvalgte og ansatte ved Kristiansund sykehus Dato: 25. januar, 2010

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN 3 KRISTIANSUND AKUTTSYKEHUS HNR-HF 10 BYGNINGSMESSIGE ASPEKTER 34 INFRASTRUKTUR 29 ØKONOMI 31 VEDLEGG

3 SAMMENDRAG HMN vil vedta Strategi 2020 i juni inneværende år. Det er en åpen prosess der ansatte er invitert til å komme med innspill og gode ideer. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier til Romsdals budstikke , at hun vil be Helse Midt Norge om å utrede alle alternativer mht en regional sykehusstruktur før hun kan ta stilling til hva som blir løsningen for Helse Nordmøre og Romsdal. Denne rapporten unngår å nevne sykehus i kategorien modell 4, da vi mener at et slikt sykehus på sikt ikke vil være levedyktig (henv. til Førde/Florø). I virkeligheten dreier da den videre diskusjonen seg om hvor akuttsykehuset i HNR skal ligge. Akuttsykehus i Kristiansund nytt påbygg og renovering Akuttsykehus i Molde nytt bygg Akuttsykehus mellom byene nytt bygg Et tilstrekkelig og tidsmessig akuttsykehus i Kristiansund vil bidra til å sikre langsiktige løsninger for å oppnå et godt, effektivt og samfunnsøkonomisk lønnsomt sykehustilbud til befolkningen på Nordmøre og i Romsdal: Lokaliseringen midt på aksen mellom Ålesund og Trondheim vil bidra til mer likeverdige helsetjenester for hele befolkningen i Møre og Romsdal slik at transporter til og fra akuttsykehuset i HNR i enhver situasjon vil bli kortest mulig, også i akutte situasjoner. Transportøkonomisk bør korteste avstand til regionsykehuset også være et argument som har betydning. Kristiansund sykehus er beredskapssykehus for cirka 2500 ansatte i forbindelse med oljevirksomheten i Norskehavet. Sykehuset er lett tilgjengelig fra land, luft og sjø. Helse Nordmøre og Romsdal har befolkningsgrunnlag på cirka innbyggere, fordelt på 11 nordmørskommuner og 8 romsdalskommuner. De foreslåtte skisser bygger på samhandlingsreformen der logistikk og pasientforløp vektlegges. Det legges opp til sambruk av personell på tvers av enheter, men innenfor samme fagområder. Kristiansund akuttsykehus vil være stort nok til å gi faglig god kvalitet, men lite nok til å drive effektiv pasientbehandling spesielt i henhold til samhandling

4 Samlet beredskap for barn og fødende vil tilby et helhetlig pasienttilbud for både mor og barn. Det vil være mulig å samle akuttfunksjoner i Kristiansund i løpet av kort tid på grunn av tilgjengelig bufferareal og fordi at byggeaktiviteten bare i liten grad vil ha innvirkning på daglig drift. Et akuttsykehus i Kristiansund vil i løpet av kort tid svare ut HNR sin nåværende vanskelige økonomiske situasjon. Et akuttsykehus i Kristiansund vil på grunn av betraktelig lavere investeringskostnader gi HMN større økonomisk handlingsrom i løpet av kort tid. Dette vil frigjøre mer penger til pasientbehandling. Samfunnsøkonomisk ser en at ved å benytte allerede eksisterende tomteareal og bygningsmasse kan man oppnå en god kombinasjon mellom investeringskostnader og driftskostnader, og derigjennom en god totaløkonomi sett i forhold til det tjenesteomfang og den tjenestekvalitet som ytes. Estimert kostnadsramme for forslaget ligger på ca. 735 millioner, mot 2,6 mrd. for Nye Molde Sykehus BAKGRUNN Helse Midt-Norge HF er i utarbeidelsesfasen av en ny overordnet strategi for de neste ti årene, Strategi Like før styremøtet i HNR HF, 17. Desember 2009 mottok direktør Bjørn Engum brev fra administrerende direktør Gunnar Bovim og økonomidirektør Anne-Marie Barane, HMN RHF: Vi viser til driftssituasjonen i Helse Nordmøre og Romsdal hittil i 2009, der pasientbehandling er lavere og kostnader høyere enn planlagt (budsjettert). DRG aktiviteten ligger pr utgangen av november 8 % bak plan og økonomisk resultat er et negativt avvik på 30 millioner kr i forhold til styringskrav. Situasjonen er urovekkende og Helse Midt-Norge RHF ber om at det umiddelbart utvikles en plan som omfatter utvidet funksjonsdeling innad i Helse Nordmøre og Romsdal, herunder vurdering av vaktordninger, akuttfunksjoner og fødetilbud. Foretaket bes i tillegg utrede og beskrive kostnadsreduserende omstillingstiltak som kan iverksettes, hvis aktivitetsnivået i januar 2010 er lavere enn forutsatt i budsjett. På bakgrunn av diskusjonen i styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF gjorde styret følgende vedtak (ST 2009/109(?)): 1. Med henvisning til den strategidiskusjonen som er iverksatt av det regionale helseforetaket (RHF), ber styret adm. direktør gjennomføre en utredning av

5 mer omfattende oppgavefordeling mellom sykehusene i Kristiansund og Molde. 2. Utredningen skal omfatte, men er ikke begrenset til, spørsmål om samling av akuttfunksjoner 3. Styret legger til grunn at det skal være indremedisinsk akuttberedskap ved begge sykehusene 4. Utredningen forutsettes å skje med god involvering fra begge sykehus og i nært samarbeid med det regionale helseforetaket supplert med ekstern bistand. 5. Utredningen skal danne utgangspunkt for styrets behandling av spørsmål om oppgavefordeling samt styrets høringsuttalelse til utkast til regional strategiplan (Strategi 2020). Styret forutsetter at hensynet til pasientbehov, faglig kvalitet og økonomi blir belyst i utredningen. 6. Utredningen skal avgis til styret inne utgangen av februar Med bakgrunn i dette vedtaket iverksetter direktør Bjørn Engum i januar 2010 et prosjekt som skal belyse utvidet funksjonsfordeling i HNR. Prosjektet har følgende mål og mandat: 1. Utrede en mer omfattende funksjonsfordeling mellom sykehusene i Kristiansund og Molde 2. Samling av akuttfunksjonene ved ett av sykehusene 3. Opprettholde indremedisinsk akuttmedisinsk ved begge sykehusene Direktøren gir følgende presiseringer til prosjektets mandat og oppdrag: 1. Styret forutsetter at hensynet til pasientbehov, faglig kvalitet og økonomi blir belyst i utredningen. I forhold til pasientbehov skal transportanalyse og innspill fra vårt brukerutvalg tillegges vesentlig vekt. I forhold til faglig kvalitet skal utvikling av robuste fagmiljøer og bærekraftighet slik det legges til grunn i strategiprosessen i Helse Midt-Norge (Strategi 2020) være utgangspunktet. 2. Fagdirektørene i Helse Midt-Norge har beskrevet 5 modeller for ulike akuttfunksjoner ved ulike institusjonstyper. Prosjektet skal beskrive ett av sykehusene i Helse Nordmøre og Romsdal som modell 2 og ett av sykehusene som modell Prosjektet skal ikke fjerne eller beskrive nye funksjoner i helseforetaket i forhold til dagens tilbud. HMN skisserer 5 ulike modeller som en kan ta utgangspunkt i når Strategi 2020 skal diskuteres i de lokale foretak (se tabell neste side)

6 1 Traumesykehus Døgnberedskap i de fleste spesialiteter inklusiv thorax og nevrokirurgi 2 Akuttsykehus Døgnberedskap i indrmedisin, ortopedi og 3 Lokalsykehus med delt kirurgisk beredskap bløtdels-kirurgi Døgnberedskap i indremedisin + en av hovedsesialitetene i kirurgi, dvs. enten bløtdels-kir. eller ortopedi Fødeavdeling Fødeavdeling Fødeavdeling eller fødestue Traumerapporten definerer kravene. Kun St. Olavs tilfredsstiller disse kravene. Som regel finnes det også døgnvakt i en del andre kliniske spesialiteter Fordi den kirurgiske beredskapen krever op. team og anestesi, vil det være lite økonomisk å spare å endre fødetilbudet. Det blir derfor et faglig spørsmål alene. 4 Lokalsykehus med FAM 5 Observasjonssenger i DMS Døgnberedskap i indremedisin+ felles akuttmottak (FAM) som drives sammen med kommunen. Kan ha elektiv kirurgi/dagkirurgi (planlagt på dagtid) Legevakten, evt. egne tilsatte leger er ansvarlig for døgnberedskapen. Dvs. ingen spesialisert døgnberedskap Fødestue Fødeavdeling? (dir Engum har gjort det klart at det er uaktuelt for HNR allerede FØR prosjektet om akutt tj. I startet) Fødestue Ingen kirurgisk døgnberedskap for eksterne pasienter. De fleste mener at det likevel er behov for anestesiberedskap. En fødeavdeling vil båndlegge en betydelig beredskap (se tidligere link til ppt) Eks.: Fosen DMS Kun for behandling av enklere medisinske tilstander, og der en anser det som mulig å avklare situasjonen ved hjelp av tilgjengelige tilleggsundersøkelser og evt. konferanse med spesialist på videokonferanse Dette er bakgrunn for vårt forslag, hvor vi forsøker å ta høyde for alle viktige spørsmål som er berørt. Arbeidet med dette prosjektet er gjort på fritid, og med meget begrensete økonomiske resurser. Det har også vært stort tidspress grunnet de stramme tidsrammer for utredningen. I prosjektet har medarbeidere med ulik kompetanse fra alle avdelinger via sine tillitsvalgte vært medvirkende. Dette gjør at foreslaget har bred faglig forankring. De anførte byggmessige forandringer anses å være realiserbare innen kort tid. Samling av akuttfunksjoner vil kunne gjennomføres på et tidligere tidspunkt, sammenlignet med å vente på et nytt sykehus, som tidligst kan tas i drift i Dermed vil de forventete innsparinger ved en slik omorganisering tre i kraft mye tidligere

7 EKSTERNE KRAV OG UTFORDRINGSBILDE Et viktig mål for utviklingen av Strategi 2020 er å finne frem til modeller og systemer som gjør at vi får en bedre utnyttelse av beredskapsfunksjonen i de lokale foretakene samt regionen sett under ett. Målet skal være å komme med et tilbud til befolkningen som gir en god helhetlig pasientbehandling med høy faglig kvalitet, samtidig som vi sørger for å utnytte ressursene optimalt i regionen. HNR står dermed overfor en krevende oppgave, hvor vi må få på plass en organisering og fordeling av funksjoner innad i foretaket, eventuelt i samarbeid med andre foretak som: - sikrer god helhetlig pasientbehandling - bidrar til effektiv ressursutnyttelse - sikrer kontinuerlig vaktberedskap - ivaretar kravet om 5-6 delt vaktordning - kan realiseres raskt - vil ha økonomisk gunstig effekt, slik at vi kommer i budsjettbalanse - vil sikre at vi klarer å opprettholde budsjettbalanse HNR består av to lokalsykehus; Kristiansund sykehus og Molde sjukehus. Foretaket er organisert i fem klinikker, organisert på tvers av de to sykehusene. Hver klinikk består av underavdelinger, organisert på tvers av eller lokalt på et av sykehusene. Hver avdeling er delt opp i enheter. Videre foreligger det en seksjonering ut i fra fagdisiplin med tilhørende enheter eller deler av enheter. Selv om foretaket er organisert i klinikker på tvers med felles leder, er det i praksis liten/ingen felles faglige arenaer. Det er ikke noe vaktsamarbeid, utover for radiologi og de funksjonene som kun finnes ved ett av sykehusene. Det har gjentatte ganger i løpet av de siste 20 årene vært til dels opprivende usikkerhet om fremtiden for Kristiansund sykehus. Dette har til tider bidratt til stor uro blant de ansatte, men har over tid også ført til godt samhold og solidaritet innad på sykehuset. I miljøet har dette resultert i en positiv tverrfaglig samarbeidskultur. Sykehuset fremstår derfor som en god arbeidsplass, noe som også uttrykker seg i god rekruttering. Fagmiljøene er stabile og bærekraftige. Det er indremedisinsk, anestesiologisk og fødselsmedisinsk/gynekologisk kontinuerlig vaktberedskap ved begge sykehus. I forbindelse med strategi 2010, ble det prøvd å få til et vaktsamarbeid i kirurgi og ortopedi. De respektive fagmiljøene ble involvert i perioden for å finne en løsning hvor vaktberedskapen for kirurgi ble samlet ved Molde sykehus, og vaktberedskapen for ortopedi ved Kristiansund sykehus. Prosjektet strandet. Siden høsten 2008 har Kristiansund sykehus hatt eget seksjonert døgnvakt for kirurgi og ortopedi. Vaktsamarbeid i radiologi ble nødvendig etter at to legestillinger ble flyttet over til Molde sykehus etter et fylkestingsvedtak

8 GEOGRAFI BEFOLKNINGSGRUNNLAG - INFRASTRUKTUR Plassering av akuttilbudet i Helse Midt-Norge RHF må orientere seg ut fra befolkningsgrunnlag, geografiske betingelser, samferdsel, infrastruktur og selvsagt i relasjon til eksisterende tilbud. St. Olav og Ålesund sykehus er begge høyt kompetente sykehus med velutviklede spesialfunksjoner. Et tredje akuttsykehus i vår region må lokaliseres slik at pasientene på hele strekningen imellom får likeverdig tilgang til akutthjelp. Samferdsel Fullførte prosjekter ( ): Imarsundsambandet Atlanterhavstunnelen Ferje Sandvika Edøy Prosjekter under fullføring: Utbedring RV70 Øydegard Bronneset Gjemnesaksla Bompengevei E39 Astad Knutset RV70 tunneler Oppdølsstranda Sunndal E39 Renndalen Staurset Prosjekter under planlegging: Møre Aksen Molde Sunnmøre Trollheimstunnelen Sunndal Surnadal Nordøyvegen Haram Sandøy Nordmørsprosjektet med o tunnel Halsa Kanestrøm o tunnel Årsund Tustna o tunnel Smøla Aure, Fullføring E39 Staurset Vinjeøra Innkorting RV64 Kårvåg - Bremsnes

9 Fra Kristiansund er dagens reisetid i bil til Ålesund ca 2,5 timer. Etter at veiforbindelsen Møreaksen ferdigstilles vil reisetiden reduseres til ca 2 timer. Reisetid til St. Olav er ca 3 timer. Kristiansund ligger således ca midt mellom Trondheim og Ålesund når man ser på reisetidsmessig. Avstand til begge steder er mindre enn 15 mil. Sykehuset er lett tilgjengelig over land, via luft og båt. Ved å plassere akuttsykehuset i Molde, som ligger ca 4 timer fra Trondheim, vil medføre at pasienter på Nordmøre får transporttider på opp til 2 timer til nærmeste akuttsykehus. I tillegg vil muligheten for båttransport falle bort for de nordmørske kystkommuner. Det er regionalt fra nevnt at helikoptertransport vil kunne kompensere for større geografisk avstand, men det må tas hensyn til at mellom 20 % og 40 % av pasienttransporter med helikopter ikke kan gjennomføres på grunn av vanskelige værforhold i kyst Norge. For mange pasienter betyr det at reisetid med ambulanse kan bli avgjørende i en kritisk situasjon. Ved realisering av Møreaksen tenker man seg at befolkningen i søndre del av Romsdal, til en viss grad, vil benytte seg av akuttilbudet i Ålesund. Ved gjennomføringen av strategi 2020 kan det bli endringer i sykehusstrukturen som vil resultere i at en større del av befolkningen på indre/nordre Nordmøre vil benytte Kristiansund som sitt akuttsykehus. Dette er viktige momenter ved beregningen av transporttid og antall pasienter som skal transporteres. Nordmøre har innbyggere fordelt på 11 kommuner, og de 8 romsdalskommunene utgjør Dette gir et samlet befolkningsgrunnlag på innbyggere

10 Oversikt befolkningstall: NORDMØRE ROMSDAL Kristiansund Molde Averøy 5444 Midsund 1922 Gjemnes 2618 Aukra 3183 Eide 3316 Fræna 9257 Smøla 2119 Sandøy 1307 Tingvoll 3062 Vestnes 6478 Sunndal 7347 Rauma 7376 Surnadal 6000 Nesset 3076 Rindal 2041 Halsa 1647 Aure ÅLESUND M&R I tillegg til anførte opptaksområde, har Kristiansund sykehus akuttberedskap for ca 2500 ansatte på Haltenbanken. Oljevirksomheten krever tilgang til akuttfunksjoner som av sikkerhetsmessige hensyn kan nås uten å måtte fly langt over terreng. Shell vurderer både nåværende Molde sjukehus og Nye Molde Sykehus som et utilstrekkelig alternativ av samme grunn

11 KRISTIANSUND AKUTTSYKEHUS HNR-HF Kristiansund sykehus et sykehus med visjoner og gjennomføringskraft Kristiansund sykehus fremstår per i dag som velutviklet lokalsykehus med sentrale funksjoner og fullverdig akuttberedskap. Ytterligere differensiering av tilbudet begrenses naturligvis av befolkningsgrunnlagets størrelse. Det har vært nært samarbeid med Molde sykehus om funksjoner fordelt mellom sykehusene. Dette omfatter bl.a. nevrologi, pediatri og laboratoriemedisin. Ved Kristiansund sykehus arbeider vi ut i fra visjonen: STORE NOK TIL Å VÆRE GODE SMÅ NOK TIL Å VÆRE EFFEKTIVE. Kristiansund sykehus har som mål å fremstå som faglig sterke seksjoner som driver med god helhetlig pasientbehandling, gjennom å sørge for å ha gode fagfolk, god ledelse og god økonomi. Pasientens behov og forventninger skal være styrende for hva vi gjør og hvordan vi utfører våre oppgaver. For å sikre at vi ivaretar pasientene på en best mulig måte, skal pasientene i størst mulig grad involveres i prosessene relatert til deres tilstand, samt at vi skal bygge opp under at pasientene skal kunne mestre sine tilstander på en god måte. Kristiansund sykehus har som målsetting å ha KVALITET I ALLE LEDD, som foreskrevet i Kvalitetsstrategien for HMN. Vi vil strebe etter å utvikle et helhetlig kvalitetssystem som skal bygge opp under at vi driver med systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid. All aktivitet ved seksjonene skal være preget av foretakets verdigrunnlag og bygge positivt opp under seksjonenes omdømme. Kvalitetsutvikling Kristiansund sykehus har vært pådriveren i foretaket for å drive med kvalitetssikringog kvalitetsutvikling. Som de første somatiske kliniske enheter i HMN ble nylig Intensivenheten og Enhet for dagbehandling og kirurgisk poliklinikk sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO-9001:2008, som er rettesnoren for både HMNs kvalitetspolitikk og nasjonale føringer. I løpet av 2010 vil alle enhetene ved Avdeling for kirurgi og akuttmedisin ved Kristiansund sykehus bli ISO-sertifisert. Det jobbes parallelt med utvikling av kvalitetssystemet ved de øvrige avdelingene ved Kristiansund sykehus, etter ISO-standarden. Ved å jobbe systematisk etter en felles kvalitetssikret standard for kvalitetsstyringssystemer, vil vi sikre at vi får flest mulig felles prosedyrer og får et synkronisert og godt integrert kvalitetssystem, samt en godt innarbeidet felles kvalitetskultur ved sykehuset. Det er fem ansatte ved sykehuset som har eller er i ferd med å gjennomføre etterutdanning i kvalitetsutvikling i helsetjenesten ved UiB. Det er videre et godt utviklet nettverk i forhold til kvalitetsarbeid opp mot korresponderende enheter ved St. Olav, samt sykehus som har satset på kvalitetsutvikling i Helse Sør-Øst HF. En viktig del av ISO-standarden er fokus på utvikling, og effektivisering av tjenesten, slik at man kan gi pasienten best mulig behandling gjennom effektiv ressursutnyttelse. Gjennom å ha implementert et kvalitetsstyringssystem etter

12 internasjonal standard, ligger forholdende ved Kristiansund sykehus godt til rette faglig og administrativt for å gjøre de tilpasningene og utvidelsene av pasienttilbudet, som vil følge av å samle akuttfunksjonene ved sykehuset. Forskning og fagutvikling Pasientene forventer at de til enhver tid får anerkjent og oppdatert behandling. Videre vil de ha en forsikring om at de blir ivaretatt av et fagmiljø med tilstrekkelig grad av bredde. Disse kravene har vi tilstrebet å ivareta ved å systematisk ansatte kompetent personell med stor interesse for fagutvikling og forskning, samt ha sterkt fokus på å utvikle gode fagnettverk. Ved Kristiansund sykehus har det de siste årene vært fokusert på å etablere forskningsgrupper og forskningsnettverk. Målet er å utvikle et bærekraftig lokalt forskningsmiljø, med utgangspunkt i den daglige faglige virksomheten. Vi har blant annet fått etablert gode samarbeidsprosjekter med St. Olavs Hospital, NTNU og Ullevål universitetssykehus innenfor ortopedi og traumebehandling. Videre er vi del av et nordisk forskningsnettverk innen pasientlogistikk. Fokus på forskning vil være avgjørende for å sikre god fagutvikling. Det er også motivasjon for de ansatte, og bidrar til å videreutvikle deres kompetanse. Samhandling - en modell til etterfølgelse Sykehuset i Kristiansund har mange års erfaring med hensyn til samhandling mellom første, andre og tredje linje tjenesten. Medisinsk avdeling har de siste år hatt veletablert, lavterskel nærkontakt med kommunehelsetjenesten. Dette er godt utviklet for fagområdene geriatri og kreftbehandling. Denne kompetanse og kapasitetsoppbygging har vært en nøkkelfaktor på flere områder. Man har fått mulighet til å intervenere i forkant av en forverring av pasientens helse, og derved forhindre unødvendige innleggelser. Pasientene har gjennom god kontinuitet og et faglig høyt nivå fått et bedre behandlingstilbud, og en mer hensiktsmessig plassering av pasienten på Laveste Effektive OmsorgsNivå, f.eks hjemme vs. sykehjem, (LEON-prinsippet). Ambulant palliativt team, egenjournal og tverrfaglig samarbeid på kreftpoliklinikken har ført til en høy kvalitet i kreftbehandlingen. Arbeidsformen er å se på som modell og ligger i forkant av Samhandlingsreformen

13 PRESENTASJON AV ENKELTAVDELINGER MEDISINSK AVDELING Indremedisinsk avdeling har pr. i dag 35 senger + 4 senger på intensivavdelingen. Liggetiden er i området 4,5 døgn. Avdelingens spesialister drøfter og følger opp behandlingsoppleggene i møter minst 2 ganger daglig. I motsetning til andre avdelinger baserer vi henvisningsrutinene på muntlige drøftelser. Slik sikrer vi god flerfaglighet og raske utredninger. Legestaben består av 9 spesialister i indremedisin og 6 leger i spesialisering. Det er verdt å merke seg er at avdelingen det siste året har styrket legefaglig kompetanse i akuttmottaket, forbedret samarbeidet med områdets primærleger via økt telefontilgjengelighet, samt at man har lykkes å redusere antall korridorpasienter. Avdelingen kan ved behov øke mottaket av indremedisinske pasienter med %. En viss økning i sengebehov må man regne med, men ikke tilsvarende. Moderne drift av indremedisinske avdelinger baserer seg på liggetider rundt 4,0 døgn. Avdelingens leger og sykepleiere har bred kompetanse, og de faglige forutsetningene er til stede for å behandle alle grupper indremedisinske pasienter. Med det jevnt økende antall gamle pasienter er det en betydelig styrke for avdelingen at to av overlegene har geriatrisk grenspesialitet. Sykehuset i Kristiansund har foretakets eneste spesialist i nefrologi. Han har behandlingsansvar for pasienter som behandles ved Molde sjukehus pr. i dag. Avdelingen har en velfungerende Slagenhet, samt kompetanse i utredning av de fleste akutte nevrologiske tilstander. Overføring av vaktansvaret for nevrologiske pasienter er derfor faglig forsvarlig. En slik ordning vil ikke medføre noen vesentlig økning i bruken av Nevrologisk avdeling ved St. Olavs hospital. Avdelingen har de siste 10 år hatt en meget tilfredsstillende rekruttering, noe som resulterer i en sunn blanding av erfarne og yngre overleger. I tillegg har avdelingen nær 20 års erfaring i lavterskel nærkontakt med primærhelsetjenesten, spesielt for geriatri og kreftbehandling. Arbeidsformen er å se på som en modell til etterfølgelse, og ligger således foran Samhandlingsreformen. Intensivmedisinsk kvalitet er de siste årene vesentlig forbedret. Samarbeid og ansvarsfordeling er definert i samarbeid med anestesilegene. Mange av de indremedisinske pasientene har akutt og subakutt symptomatologi som gjør flerfaglig tilnærming nødvendig. I tillegg til anestesilegen er den generelle kirurg vår viktigste samarbeidspartner og en ytterst sentral medarbeider i bred og trygg diagnostikk og behandling. Utredningsarbeidet hadde blitt skadelidende hvis vi ikke hadde en velfungerende samarbeidslinje med våre laboratoriefunksjoner. Både Klinisk Kjemisk Laboratorium og Radiologisk avdeling representerer sentrale støttespillere i vår behandlingskjede. AVDELING FOR BARN OG UNGE I Helse Nordmøre og Romsdal er tilbud til barn og unge organisert sammen i Avdeling for barn og unge (ABU), noe som sikrer et effektivt og helhetlig tilbud. ABU består av døgnenhet og poliklinikk for barn og unge (sengepost i Kristiansund, poliklinikk hovedsakelig i Kristiansund samt liten poliklinikk i Molde),

14 barnehabilitering (Kristiansund) og psykisk helsevern (poliklinikk i Molde og Kristiansund, akuttilbud med døgnenhet i Molde, og fylkesdekkende familieenhet i Molde). Barnemedisin (pediatri) Styret i helse Midt Norge vedtok i mars 2009 at pediatrien skulle samles i Kristiansund. Dette er ikke gjennomført, da man har besatt en overlegestilling i Molde. Denne legen deltar imidlertid i vaktordningen i Kristiansund. I Kristiansund er det besatt 5 overlegestillinger og 1 assistentlegestilling. Den 2.overlegestillingen i Molde er midlertidig omgjort til assistentlegestilling i Kristiansund. Ved Kristiansund sykehus er det barnelege i 24-timers døgnvakt. Kjernevirksomheten er generell pediatri med døgntilbud (Kristiansund sykehus) og poliklinisk tilbud. Avdelingen utreder og behandler alle vanlige barnemedisinske tilstander. Innenfor barnenevrologi har man spesielt god kompetanse, og man har nå også 1 overlege med spesialisering i neonatalogi. Helseforetaket er i ferd med å bygge opp kompetanse innenfor barneortopedi i samarbeid med St Olavs Hospital. Døgnenhet for barn og unge i Kristiansund har i mange år hatt 15 senger, før det nå gradvis har blitt redusert til, først 12 og nå sist 10 senger. Dette med begrunnelse i økonomi. I tillegg til pasienter med medisinske problemstillinger, tar døgnenheten imot barn og unge med kirurgiske, øre-nese-hals og psykiatriske problemstillinger. Døgnenheten tar i mot hovedsakelig øyeblikkelig hjelp, i tillegg til planlagte innleggelser, dagbehandling og poliklinisk behandling. Barn og unge opp til 18 år er velkommen. Døgnenheten for barn og unge har et positivt samarbeid med de andre enhetene i avdelingen. Det legges blant annet inn pasienter fra barnehabiliteringstjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien for utredning og observasjon Døgnenhet for barn og unge har vektlagt klinisk spesialutdanning for sykepleierne, og har i dag spesialkompetanse innen pediatri, familieterapi, psykisk helsevern, psykososialt arbeid med barn og unge, nevrologi og helsesøster. Enheten har gjennomført eller deltatt i flere prosjekter, blant annet med tilbud til barn med overvekt, et samarbeidsprosjekt med blant annet 2 kommuner og LMS der en vektla kommunikasjon og koordinering til barn med kroniske lidelser, Fyrtårn - et tilbud om samtalegrupper til foreldre med barn som har nedsatt funksjonsevne, astmaskole m.m. Man samarbeider med helsesøster, fastlege, barnevern og lignende når det er behov for det, og deltar også i ansvargrupper rundt barn der det er ønskelig. Poliklinikken jobber også utadrettet, og drar blant annet ut til aktuelle kommunale instanser og driver opplæring når det er barn som har fått diabetes. I det hele tatt har man i Kristiansund hatt fokus på å gi et faglig godt, bredt og helhetlig tilbud til barn og unge i foretakets nedslagsfelt. Døgnenhet og poliklinikk for barn og unge samarbeider med: Enhet for føde og barsel Det er et godt samarbeid med enhet for føde og barsel. I Kristiansund går barnelegene visitt på føden daglig, de er tilstede for å se til den nyfødte under keisersnitt og fødsler med komplikasjoner, og de behandler syke nyfødte som ikke trenger overflytting til intensivenhet. Dette er ikke mulig å gjennomføre i samme grad i Molde, som har 1 overlege som jobber poliklinisk. Han kan tilkalles ved behov

15 når han er på jobb, og han har tilsyn med nyfødte før utreise, men dette må gjøres innimellom polikliniske avtaler. Når det er syke nyfødte i Molde som ikke trenger intensiv behandling, kan mor og barn overflyttes til fødeavdelingen i Kristiansund der det er barneleger på vakt. Svært ofte skjer det dessverre at disse unødvendig overflyttes til Ålesund i stedet, når det kunne fått den behandlingen de trenger innen eget helseforetak. Jordmødrene/barnepleierne ved føden i Kristiansund gir dessuten oppfølging til barselkvinner som blir innlagt med sitt syke barn på døgnenhet for barn og unge når de blir forespurt om dette. Barnehabilitering Barnehabiliteringen, som også er lokalisert i Kristiansund, gir tilbud til familier med barn og ungdom med autismeproblematikk, psykisk utviklingshemming, cerebral parese, sansehandikap, småbarn med utviklingsforstyrrelser, kronisk syke og andre som på grunn av sin funksjonshemning har behov for habilitering av tverrfaglig karakter. En av barnelegene er barnenevrolog, og har en fast dag der han er på barnehabiliteringen. Psykisk helsevern for barn og unge Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) i HNR skal gi et samlet, helhetlig og tverrfaglig spesialisttilbud til barn og unge med psykiske lidelser. Hovedoppgavene er å utrede, diagnostisere å behandle barn og unge med symptomer på psykiske vansker. Familiebehandling, veiledning/konsultasjon til samarbeidspartnere, samt forebygging er også sentrale oppgaver for BUP. HNR har også et 24-timers tilbud til barn og unge som får akutt behov for hjelp / innleggelse i psykisk helsevern. Det akutte døgntilbudet er lokalisert i Molde. Helseforetaket har også et fylkesdekkende familietilbud. Dette er et tverrfaglig tilbud til familier der et eller flere barn utviser symptomer på psykiske vansker. Hele familien legges da inn i en av tilbudets leiligheter for å få hjelp til om mulig å håndtere vanskene på en ny og bedre måte. Forutsetning for innleggelse er at en ikke får hjulpet barnet/familien ved poliklinisk virksomhet. Samhandling Vi har med bakgrunn samorganiseringen av tilbud til barn og unge, fått til en samhandling innad i avdelingen som gir et bedre tilbud til brukerne. Blant annet ved bruk av felles inntaksteam. Inntaksteamet vurderer henvisninger hvor det er behov for felles innsats fra flere enheter (pediatri, habilitering psykisk helsevern), eller at en her sørger for at henvisningen kommer til rett instans. Ny organisering har vært med og stimulert til flere prosjekt innen pediatrien, også samarbeidsprosjekter på tvers av enheter. Det har også ført til at flere spesialiserer seg innefor fag på tvers av enhetene (se tidligere pkt. under barnemedisin). Enhetene / avdelingen vektlegger og gjennomfører felles kompetanseheving i større grad en tidligere. På ledernivå har man oppnådd et godt samarbeidsklima og likedan i ulike arbeidgrupper / prosjektgrupper som er opprettet på tvers av enhetene. Framtidsvisjoner Med bakgrunn i de gode erfaringene i å samle tilbudet til barn og unge, var det

16 under den siste omorganiseringen til klinikker, ønskelig fra avdelingene selv at avdelig for kvinner, føde og barsel skulle organiseres sammen med avdeling for barn og unge. På den måten kunne man fått samlet tilbudet til kvinner og barn/unge, og utnyttet og videreutviklet et allerede godt samarbeid. Dette ble dessverre ikke tatt hensyn til. Syke nyfødte som trenger intensivbehandling overflyttes vanligvis til Ålesund sjukehus. Noen barn overflyttes til St. Olavs Hospital, som også tar i mot kirurgiske pasienter som trenger kompetanse fra barnekirurg. Det er i dag en betydelig unødvendig?lekkasje? av barnepasienter fra Molde til Ålesund, noe som gjør at foretaket taper penger der barn unødvendig sendes ut av foretaket. Det legges også inn betydelig flere nyfødte i Ålesund fra Molde enn fra Kristiansund, noe som kan skyldes at man ikke har barnelege i vakt i Molde. Langt flere nyfødte behandles i Kristiansund, hvor man har barnelege i vakt. Her har ansatte ved føden i Kristiansund dermed opparbeidet seg en større kompetanse på dette området, pga erfaringer de får/samarbeidet de har med barnelegene. Ved å samle fødetilbudet i Kristiansund, vil man kunne yte bedre pediatrisk tjenester til nyfødte, i og med at det allerede finnes barnelege i vakt. Dette vil bedre kvaliteten på tilbudet til de fødende, og mange av de barna som i dag overflyttes vil kunne behandles i eget foretak og gis et godt tilbud nærmere hjemstedet. Dette innebærer enklere og kortere transport, og inntjening/innsparing til eget foretak. Med en større fødeenhet ville foretaket tjene på å etablere en liten neonatalenhet som kunne ta hånd om nyfødte som ikke er alvorlig/kritisk syke. I samarbeid med døgnenhet for barn og unge ville dette være relativt enkelt å etablere. En av overlegene er spesialist i neonatalogi, og vi har personale som kan ta hånd om syke nyfødte. For å bedre kvaliteten på tilbudet til barn, bør radiologisk service i Kristiansund styrkes, slik at undersøkelser av barn i størst mulig grad kan gjøres i Kristiansund. Dette gjelder både inneliggende barn og barn som skal til undersøkelser i narkose. Når det gjelder nevrologi bør det etableres digital EEG-registrering ved enhet for barn og unge. Dette vil også gi et bedre tilbud, da barna i dag må innlegges i Molde på enhet for voksenneurologi for å ta søvndeprivert EEG. Barn som er innlagt i Kristiansund og trenger utredning med EEG, vil slippe å reise fram og tilbake til Molde. Man ville også få mulighet til å gjøre EEG-registrering under anfall hos innlagte barn. Med digital overføring vil neurofysiologene kunne se og tyde registreringene på samme måte som i dag. Alle disse tiltakene ville være positive både med tanke på å kunne tilby faglig gode tjenester samt rekruttering av god kvalifisert personell, fagutvikling og forskning. AVDELING FOR FØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer (obstetrikk og gynekologi) ved Kristiansund sykehus har en av to fødeavdelinger i Helse Nordmøre og Romsdal HF, den andre er lokalisert i Molde. Avdelingen hadde i overkant av 430 fødsler i 2009, mens det i Molde var noe over 600. Avdelingene har felles avdelingsledelse. Innen gynekologisk kreftbehandling er det nærmest ingen ventetid på kirurgisk behandling. Pasienter med langkommet

17 kreft henvises til St. Olavs hospital for kirurgisk behandling, og før pasientene som regel returnerer for postoperativ pleie. Personell og pasientforløp Ved avdelingen i Kristiansund er alle 5 overlegestillinger besatt. Kontinuitet i legetjenesten er vektlagt, og "eldstemann" har jobbet i avdelingen siden midt på 80- tallet, samt at to av de andre overlegene har års fartstid på sykehuset eller i nærheten. Det drives gynekologisk og obstetriske poliklinikker, med til sammen bortimot 4500 konsultasjoner per år, hvorav noe over halvparten er ø-hjelp. Det foreligger konkrete planer om tilpasninger av eksisterende undersøkelsesrom for å øke konsultasjonskapasiteten på gynekologisk poliklinikk. En stor del av den kirurgiske aktiviteten gjennomføres som dagbehandling. I tillegg til pasienter fra nordmørskommunene, mottar avdelingen allerede en stor del abortsøkende kvinner (lovpålagt aktivitet) til kirurgisk abort, da de fleste av legene ved avdelingen i Molde har reservert seg mot å gjennomføre inngrepet. I tillegg mottar vi et betydelig antall pasienter fra Romsdalskommunene til utredning for og behandling av urininkontinens. Det satses på å utvikle den laparoskopiske aktiviteten (kikkhuls-kirurgi), da dette gir pasienten et mindre belastende kirurgisk inngrep, noe som igjen medfører kortere liggetid postoperativt, og gjør at flere inngrep gjøres som dagkirurgi. Minimal invasiv kirurgi er "i vinden" i det gynekologiske miljøet i Norge, og det drives kursvirksomhet og kompetanseheving både ved store og små avdelinger, hvor avdelingens leger har vært representert. Avdelingen har kjøpt inn en enkel laparoskopisimulator (Dbox) for innlæring av basale teknikker. I følge NIMES-data for 2008 skjer de fleste øyeblikkelig-hjelpsinnleggelsene innen gynekologi og fødselshjelp i Helse Midt-Norge på vakttid mellom kl og Disse utgjør ca. 15 % av det totale antallet øyeblikkelig-hjelpsinnleggelser. Av disse innleggelsene er minst 65 % fødsler. Med relativt små økonomiske investeringer anser vi at avdelingen ved Kristiansund sykehus vil være i stand til å overta vaktberedskapen og akuttilbudet for gynekologi og fødselshjelp i foretaket. Erfaringer fra senere års sommerstegninger viser at det fungerer i praksis. Vi har erfarne jordmødre på vår avdeling, enkelte med spesialutdanning i ultralyd. Det er et faglig godt miljø med internundervisning ledet av bl.a. barneleger og gynekologer. Hva oppnår vi med å samle akuttberedskapen ved Kristiansund sykehus? Fødeavdelingen i Kristiansund har et godt samarbeid med barneavdelingen i forbindelse med syke nyfødte og senere ved innleggelse av spedbarn. Barneavdelingen har en kompetent stab med god tilgang på overleger og assistentleger, samt pleiepersonale. Ved å samle fødetilbudet til Kristiansund sykehus, vil vi kunne yte et bedre og mer helhetlig helsetjenestetilbud til den fødende, ved at både mor og barn vil kunne bli ivaretatt siden vi har en godt fungerende barneavdeling. På grunn av komplimenterende kompetanse vil vi ved å legge akuttfunksjonen til Kristiansund kunne ta imot fødende med blant annet svangerskapssukkersyke, hvor ekstra oppfølging av barnelegen er påkrevd. Ved all kirurgisk forløsning, keisersnitt (både planlagte og akutte), vakuum-/tangassisterte fødsler, tvilling- og setefødsel er barnelegen tilstede, noe som betyr trygghet for barnet og foreldrene. Å ha en barnelege på vakt er svært viktig når det oppstår

18 komplikasjoner. Samtidig ser vi at antall akutte overflyttinger til Ålesund blir betydelig mindre, nettopp fordi de kan behandles på stedet. Transport av syke nyfødte barn krever luftambulanse; noe som er faglig utfordrende og svært kostnadskrevende. Ved Kristiansund sykehus vil vi kunne ta hånd om fortidlig fødte helt ned til svangerskaps uke 34. I dag blir nyfødte syke barn født ved Molde sykehus oftest overflyttet til Ålesund. Ved å samle akuttberedskapen for fødende og barn ved Kristiansund sykehus, vil det bli færre overføringer til Ålesund sykehus. I tillegg til at vi har barneleger som har spesialisert seg på behandling av for tidlig fødte, har vi spesialsykepleiere med erfaring fra, og interesse for utvikling av en enhet spesial designet for behandling av for tidlig fødte, som ikke er så kritisk syke at de trenger å bli overført til en spesialenhet ved St. Olavs hospital eller Ålesund sykehus. Siden vi har føde- og barneavdelingen så nær hverandre kan vi oppnå god kontinuitet for syke nyfødte og senere oppfølging ved barnepoliklinikk. Forventet fødselstall for 2010 er 468 fødsler for Kristiansund, og 552 i Molde - dvs ca fødsler samlet sett. Kapasiteten i Kristiansund er tilstrekkelig til å håndtere dette, både på lege- og jordmorsiden. Vi har en godt bemannet fødeavdeling med god kapasitet, samt at personalet har god kompetanse på den perinatale perioden. Tilbakemeldinger fra fødende er positive, også fra de som føder her under sommerstengingsperiodene. I sommerstengingen opprettes det barselavdeling på kirurgisk sengepost, som også holder sommerstengt. Dette er en god løsning, som har økt vår kapasitet i tråd med pågangen. Per dags dato har vi 9 barselsenger. Denne kapasiteten bør økes permanent dersom Kristiansund skal ta imot fødende fra hele Nordmøre og Romsdal, og kan tenkes løst ved at barselkvinnene får plass på et evt pasienthotell. Kun minimale endringer må til for at fødeavdelingen i Kristiansund i løpet av kort tid skal kunne ta imot alle fødende fra Nordmøre og Romsdal. Vi har forståelse for at dersom fødeavdelingen legges til Kristiansund, vil det medføre lengre reisevei og logistiske utfordringer for mange svangre romsdalinger. Sett fra et geografisk perspektiv ligger Kristiansund sentralt i forhold til Trondheim og Ålesund; de fødende med lengst reisetid vil få den betydelig forlenget dersom fødeavdelingen blir lagt til Molde. Dette vil dessuten øke behovet for sykebiltransport og følgetjeneste, med de kostnader som følger av dette. "Akuttgynekologi" vil føre til økt pasientmengde med problemstillinger vi allerede håndterer, og som vi også har kapasitet til å behandle flere av, mye takket være muligheten for minimalt invasiv behandling. Det er relativt få akuttinnleggelser i gynekologisk onkologi, men det ligger i mange underlivskreftformers naturlige forløp at pasientene får komplikasjoner i livets sluttfase, og innlegges tiltrengende øyeblikkelig hjelp. Takket være dyktig pleiepersonell og godt samarbeid med kreftpoliklinikk/palliativt team, har vi også kapasitet til å ta hånd om flere pasienter med sammensatte problemstillinger i sluttfasen av livet. AVDELING FOR KIRURGI OG AKUTTMEDISIN

19 Avdeling for kirurgi og akuttmedisin er den største avdelingen ved sykehuset. Avdeling består av tre hovedfagdisipliner: Kirurgi, ortopedi og anestesi. De ulike fagdisiplinene utgjør seksjoner, som jobber tett sammen. I tillegg inngår Akuttmottaket, Enhet for intensiv samt Enhet for operasjon og sterilsentralen, som service avdelinger for hele sykehuset. Kirurgisk seksjon Ved kirurgisk seksjon drives det med generell kirurgi og urologi samt gastrokirurgi uten noen former for kreftbehandling. I praksis betyr dette at sykehuset dekker behovet for kirurgisk behandling på alle de vanlige tilstandene som forventes behandlet på nivå 2 sykehus. Kirurgisk seksjon betjener pasienter og deres pårørende i nedslagsfeltet for Kristiansund, samt hele foretaket innenfor urologi. Urologi utgjør en stor gruppe av kirurgiske pasienter på lokalsykehusnivå. Urologisk seksjon har i alle år vist stor produktivitet, effektivitet, og levert høy faglig kvalitet. Laparoskopisk kirurgi har økt betydelig både i omfang og antall de siste 2 årene, og er stadig i utvikling pga en av overlegenes spesialkompetanse innen feltet. Brystkreftsbehandlingen er sentralisert til Ålesund og St. Olavs hospital. Karkirurgi vil, i tråd med Norsk karkirurgisk forenings mål for faglig kvalitet, bli sentralisert på St. Olav, med en mulig satellitt ved Ålesund sjukehus. I henhold til nasjonale føringer vil også ulike former for kirurgisk kreftbehandling i stadig større grad sentraliseres for å bedre kvaliteten. Kirurgisk seksjon har 5 spesialister innen generell kirurgi, hvorav 3 i tillegg er spesialister i urologi. En av overlegene er anerkjent for sin kompetanse innen laparoskopi. Seksjonen har flere leger i spesialisering, samt sykepleiere med spesialkompetanse innen urologi (uroterapeut). Ved å samle den operative virksomheten på ett sykehus, vil vi kun trenge et operasjonsteam på vakt i foretaket, samt at vi vil få utnyttet operasjonsteamet bedre enn vi gjør i dag. Videre vil det bidra til mer helhetlig behandling, ved at barn som innlegges på barneavdelingen får muligheten til å bli behandlet på samme sykehus. Ortopedisk seksjon Ortopedisk seksjon ved Kristiansund sykehus har gjennom flere år satset sterkt på fagutvikling og tverrfaglig samarbeid. Dette har bidratt til å skape en meget faglig god enhet, både medisinsk og pleiemessig, som yter god og helhetlig pasientbehandling. Seksjonen har stor tilstrømning av pasienter og høy grad av pasienttilfredshet. Ortopedi genererer flest antall øyeblikkelig hjelp pasienter sammenlignet med bløtdelskirurgi. Ortopedisk seksjon driver med alle typer ortopedisk behandling, med unntak av de funksjonene som er sentralisert til St. Olavs hospital. I tillegg til elektiv virksomhet, har ortopedisk seksjon de siste to årene hatt 24-timers akuttberedskap innenfor sitt fagfelt. Ortopedisk virksomhet er fagfeltet med størst forventet vekst i fremtiden. Ortopedisk seksjon har et godt forskningsmiljø, med flere leger som holder på med doktorgradsprosjekter

20 Seksjonen har fire spesialister og tre utdanningskandidater i ortopedi, samt utveksling av ortopeder fra andre sykehus. Videre har seksjonen to ortopediske sykepleiere, og tilgang på fysioterapeuter og ergoterapeut med spesialkompetanse innen ortopedi. Det er en egen ortopedisk sengepost med 25 senger, egen ortopedisk poliklinikk, samt en dagkirurgisk enhet for ortopedi. Det er kort liggetid for inneliggende pasienter, og høy dagkirurgisk aktivitet. Det er et relativt lite fagmiljø som skal betjene et forholdsvis stort antall pasienter. For å takle den store pasienttilstrømningen, har seksjonen satset på utvikling av effektive pasientforløp og økt dagbehandling, slik at det er mulig å behandle forholdsvis mange pasienter med begrensede fagpersonellressurser. Videre er det er etablert en tverrfaglig ortopedisk forskningsgruppe, som har prosjekter direkte knyttet opp mot den daglige aktivitet både klinisk og logistisk. Dette medfører en stadig forbedring og effektivisering av ortopeditilbudet. Det er etablert et godt samarbeid med St. Olav, både faglig og gjennom utvikling av fagprosedyrer og standardiserte pasientforløp. Gjennom effektiv drift og samarbeid med Aure rehabiliteringssenter, samt utvikling av standardiserte pasientforløp, vil det være mulig for seksjonen å utvide sin kapasitet til å ta imot deler av den ortopediske virksomheten som i dag drives ved Molde sykehus, både innenfor elektiv og akutthjelp. Den høye aktiviteten og ut fra hvilke type kirurgiske inngrep som utføres, vil det uansett være behov for beredskapsvakt innen ortopedi. Ut i fra pasienttilstrømmingen til ortopedisk seksjon ved Kristiansund sykehus, er det nødvendig å få tilført en overlegehjemmel til seksjonen, slik at det blir 5 overleger. For tiden har avdelingen en lege i spesialisering som nå fullfører spesialistutdanningen i gruppe I-tjeneste ved St. Olavs hospital, for så å returnere til Kristiansund sykehus. Med utgangspunkt i 5 ortopedioverleger, vil vi kunne få til et 6-delt vaktsystem, ved at man kunne tilby de ortopediske overlegene i Molde å dekke hver sjette vakt. Akuttmottak Akuttmottaket er utrustet for, og har kompetanse til, å ta imot alle typer øyeblikkelig hjelp tilstander, inkludert traumepasienter. Akuttmottaket har 25 ansatte, og er nå i en fase der enheten renoveres og oppgraderes for å kunne tilfredsstille krav etter Helsetilsynets virksomhetstilsyn 2007/2009, samt tilpasses mer effektiv pasientbehandling og -vurdering. Det vil si at akuttmottaket vil når arbeidet er ferdig fremstå med helt moderne mottakelsesrom, venterom, legevaktsentral og oppholds/arbeidsrom. Her er det lagt stor vekt på å ha rom som er funksjonelle og som har en flerbruksmulighet. Et bilde på det er at legevakt er en integrert del av akuttmottaket. Felles Akuttmottak (FAM) har vært etablert som driftsmodell ved Kristiansund Sykehus siden tidlig på 1990 tallet, og er en modell som vi også ønsker å ta med oss inn i fremtiden. I forbindelse med oppussingen av akuttmottaket er det også planlagt et trinn 2, som viderefører opprustningen av arealet rundt akuttmottaket. En realisering av dette trinne vil si at vi får utvidet kirurgisk poliklinikk, etablert observasjons post samt at legevakt får et eget areal. Med en slik etablering på plass kan akuttmottaket tilby enda bedre og mer tilpassede tjenester for en fremtidig sykehusdrift. Ved å ha en

21 samlokalisering og felles utnyttelse av skadepoliklinikk, legevakt, observasjonspost og akuttmottak med støttefunksjoner vil pasientene få ett referansepunkt å forholde seg til når de trenger helsehjelp. Her vil det bli foretatt nødvendig prioritering (triage), slik at pasientene kommer direkte til rett nivå for behandling. Hva oppnår vi med å samle akuttberedskapen ved Kristiansund sykehus? Akuttmottaket i Kristiansund vil med forholdsvis små justeringer/endringer være i stand til å øke sin kapasitet og fylle sin rolle i et akuttsykehus. I en fremskrivningsmodell der Kristiansund Sykehus innehar akuttfunksjonene for hele helseforetaket, må man regne med en økning i akutte innleggelser på mellom 50 og 100 % avhengig av om medisinsk akuttberedskap skal regnes med eller ikke. Det vil si at akuttmottaket i Kristiansund må kunne ta i mot inntil 17 pasienter mer pr døgn i forhold til i dag Antall ø-hjelps innleggelser Ca tall TOTALT PR DØGN Kristiansund Molde (Psykiatri og føde er ikke inkludert i dette tallet) For at akuttmottaket skal håndtere en slik økning i pasientmengden, må man regne med at det vil kreve en styrking av personalressursene tilsvarende ca 5 6 stillinger, for å styrke kapasiteten noe på dagtid, men mest på kveld, natt og helg. Ved å videreføre og videreutvikle etablerte system som FAM, sammen med å ha leger i spesialisering tilknyttet akuttmottakene, og standardiserte pasientforløp vil dette gi en pasientbehandling med optimalisert logistikk og god kvalitet. Anestesi Enhet for anestesi er en akuttmedisinsk serviceavdeling som tilbyr anestesitjenester til alle andre avd. ved Kr.sund Sykehus. Ved enheten er det for tiden ansatt 5 spesialister i anestesi. Én stillingshjemmel for lege i spesialisering er ikke budsjettert. Rekrutteringsmessig er det mangel på stillingshjemler, og flere spesialsykepleiere som ønsker å jobbe ved enheten, jobber i dag ved andre enheter i påvente av stilling. Personalet er en viktig ressurs i sykehusets akuttmedisinske beredskap, også prehospitalt (ambulansen bemannes med anestesisykepleier på akuttoppdrag). Personalet er også viktige brikker i alle akuttsituasjoner som oppstår og har alltid beredskap for å kunne respondere raskt på disse (eks. traumeteam, hjertestansteam og katastrofekeisersnitt). Enhet for intensivmedisin Intensivenheten betjener alle avdelinger ved sykehuset i Kristiansund. Enheten har tilbud til alle akutt og kritisk syke pasienter og deres pårørende

22 Enheten er en felles medisinsk og kirurgisk intensivenhet, inkludert oppvåkningsenhet, og har i dag totalt 16 tekniske senger fordelt på 6 behandlingsrom. Flere av spesialsykepleierne har spesialkompetanse innen hjerteovervåkning og TNCC og BEST traumebehandling. Vi har også en barneansvarlig intensivsykepleier med pedagogisk utdannelse. Rekrutteringen er god, og til sommeren blir det uteksaminert 3 nye intensivsykepleiere og vi håper at neste studieår vil gi oss 4 nye. Anestesilege har tilstedevakt til kl 22.00, deretter har de hjemmevakt, men de bor slik til at de er på sykehuset innen 10 min. Medisinsk lege i spesialisering har døgnvakt. Enheten har moderne utstyr og kan behandle stort sett alle intensivkasus, også dialyse. Intensivenheten ved sykehuset i Kristiansund ble høsten 2009 en ISO-sertifisert enhet. ISO 9001 er en internasjonal standard for ledelse og styring. I et kvalitetsstyringssystem etter ISO 9001 skal kundekrav, krav man stiller til seg selv og eksterne krav (lovkrav, eierkrav etc.) oppfylles. Systemet skal være en hjelp til å holde orden i eget hus primært sikre kontroll og styring med kjerneoppgavene og kontinuerlig forbedring. Sertifisering etter ISO 9001 er en bekreftelse fra en uavhengig part om at kvalitetsstyrings- og ledelsessystemet tilfredsstiller kravene. Nytteverdien av å ha ISO-basert kvalitetssystem ser vi ved at systemet bidrar til å avklare roller. Dette skal bidra til at pasientene alltid møtes med forutsigbarhet, åpenhet og kompetanse. Intensivenheten bevarer og oppdaterer de gode fagkunnskapene som skal til for et moderne, rasjonelt behandlingstilbud med prosessmål som sikrer god intensivmedisinsk behandling og sykepleie standard. Enhet for operasjon Operasjonsavdelingen har i dag 7 stuer. 4 operasjonsstuer har gjennomgått en total renovering/oppgradering i løpet av de siste tre år. Disse stuene fremstår i dag som svært moderne, med ventilasjon som tilfredsstiller dagens krav til protesekirurgi. Stuene er også utstyrt med nye operasjonsbord og lamper. Det er oppgraderte lagre i tilknytning til to av operasjonsstuene. Med relativt små midler kan enda en stue, med integrert lager, oppgraderes. Nytt operasjonsbord og lamper finnes allerede. Dette vil føre til at vi kan utnytte kapasiteten som stuene representerer, på en betraktelig bedre måte enn i dag - dvs. flere pasienter og bedre pasientflyt. Integrert lager med dør, gjør at stuen også kan brukes til urene inngrep. Gjennom denne effektiviseringen vil produksjonen kunne økes betraktelig, og vi vil ha kapasitet til å gjennomføre det økte antall operasjoner som følger av en samling av akuttfunksjonene. Med samlet vaktberedskap vil vi kun trenge ett operasjonsteam på vakt i foretaket, samt at vi vil få utnyttet operasjonsteamet bedre. VAKTBEREDSKAP - OPPSUMMERING I beskrivelsen av de ulike avdelingene ved Kristiansund sykehus kommer det klart frem at det ligger et betydelig potensial for at sykehuset, gjennom enkle og rimelige

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010

.^Q. Sykehuset Innlandet HF. Premisser, mål og utfordringer. Høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014. 30. august 2010 .^Q Sykehuset Innlandet HF Høringsdokument Premisser, mål og utfordringer 30. august 2010 2 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Strategiskfokus 2011-2014 3 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene

Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene Høsten 2012 Sammendrag Versjon 1.0 Innhold Innledning... 4 1 Nåsituasjonen virksomheten, funksjoner og kapasiteter... 5 2 Organisering... 5 3 Kirurgisk klinikk... 6

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

NÆRSYKEHUSET. - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD. Rapport fra prosjektgruppe desember 2003. Helse Nord rapport - 2003

NÆRSYKEHUSET. - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD. Rapport fra prosjektgruppe desember 2003. Helse Nord rapport - 2003 NÆRSYKEHUSET - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD Rapport fra prosjektgruppe desember 2003 1 Helse Nord rapport - 2003 Forord To hovedtrender innen sengetall i sykehus er på den ene side

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Årsrapport 2004. «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen».

Årsrapport 2004. «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen». Årsrapport 2004 «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen». INNHOLD Adm. direktør 3 Brukermedvirkning 4 Avdelingene i Helse Nordmøre

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 . Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 Helse Nord RHF Februar 2014 Innholdsfortegnelse Ordliste/forkortelser... 4 Sammendrag... 5 1 Innledning og bakgrunn... 9 1.1 Brystkreft... 9

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars 2013

Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars 2013 Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars 2013 1 Innhold 1 Mandat og sammensetning av arbeidsgruppen... 4 1.1 Mandat... 5 1.2 Sammensetning

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Vedlegg 3. Rapport fra arbeidsgruppe 3: Spesialiserte funksjoner

Vedlegg 3. Rapport fra arbeidsgruppe 3: Spesialiserte funksjoner Vedlegg 3 Rapport fra arbeidsgruppe 3: Spesialiserte funksjoner Versjon: 1.0 Status: Godkjent Dato: 26. september 2011 Innhold 1 Innledning... 1 2 Oversikt over spesialiserte områdefunksjoner... 2 3 Vurderinger

Detaljer

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014 Versjon: 1.0 Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg i Midt-Norge 2011-2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...2 Del 1 Svangerskaps-, fødsels og barselsomsorg...2

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Høringsutkast områdeplan svangerskaps, fødsels- og barselomsorg i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1

Høringsutkast områdeplan svangerskaps, fødsels- og barselomsorg i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1 i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 5 2 INNLEDNING... 7 3 SENTRALE FØRINGER... 8 3.1 Nasjonale føringer... 8 3.2 Regionale føringer... 9 3.3 Føringer for

Detaljer

Pasienthotell. Nye Molde sjukehus. Dato denne versjon: 22.04.08. Hospitalitet as dato 22.04.2008 side 1

Pasienthotell. Nye Molde sjukehus. Dato denne versjon: 22.04.08. Hospitalitet as dato 22.04.2008 side 1 Pasienthotell Nye Molde sjukehus Dato denne versjon: 22.04.08 Hospitalitet as dato 22.04.2008 side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: 07003 Arkivnr.:

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Oppsummering av arbeidsgruppenes anbefalinger - 5 delprosjekter 12. februar i år vedtok styret

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer