Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus Premisser, mål og utfordringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer"

Transkript

1 Regionrådet for Sør-Østerdal fattet i møte slikt vedtak i sak 14/10: Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus Premisser, mål og utfordringer Høringsdokumentet Høringsdokumentet kan lastes ned fra web siden til Sykehuset Innlandet HF under Strategisk fokus : Etter denne høringsrunden, vil det bli utarbeidet en mer konkret plan og strategi for framtidig struktur, organisering og utforming av tjenestetilbudet innen hver enkelt sykehusenhet i SI. Denne planen vil også bli sendt ut på høring. Sykehusledelsen oppfordrer derfor høringsinstansene i denne omgang til ikke å vektlegge spørsmålet om lokalisering av de enkelte enhetene i sine høringssvar. Høringsdokumentet viser til styresak 108/2008 for Helse Sør-Øst, der hovedstrategien og styringssignalene oppsummeres slik: Helseforetakene skal ha et helhetlig ansvar for befolkningen i sitt sykehusområde og tilby lokalbaserte spesialisthelsetjenester og mer spesialiserte tjenester for sitt område. Lokalbaserte spesialisthelsetjenester kan ha ulike nivå av akuttfunksjoner. Akuttfunksjoner for kirurgi, ortopedi og andre spesialiserte funksjoner skal som hovedregel samles under en ledelse og fortrinnsvis på ett sted i hvert sykehusområde. Der hvor lokale forhold ikke ligger til rette for samling av spesialiserte funksjoner på ett sted, må faglig kvalitet og effektiv ressursbruk ivaretas gjennom andre tiltak. Rehabiliteringstjenesten i sykehusområdene skal styrkes gjennom bedre integrering mellom behandling og rehabilitering. Rehabilitering skal være en naturlig del av et pasientforløp. Som et ledd i arbeidet med å etablere tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innen rehabilitering, skal sykehusområdene i samarbeid med kommunene utforme en områdeplan. Tilbudet innen psykisk helse skal videreutvikles i tråd med prinsippene i opptrappingsplanen. Sykehusområdene skal utforme områdevise planer for hvordan tilbudet innen psykisk helsevern skal ivaretas ut fra en helhetlig tilnærming, hvor kommunene deltar som likeverdige parter. Det skal også utarbeides områdeplan for utvikling og styrking av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Hvert sykehusområde/helseforetak bør ha en selvdekningsgrad på prosent. Innenfor hvert sykehusområde må det etableres en strategi for videre funksjons- og oppgavefordeling for å sikre etterlevelse av prinsippene i omstillingsprogrammet. Vi vil allerede innledningsvis peke på at vi savner omtale av samhandlingen mellom Sykehuset Innlandet HF, kommunehelsetjenesten og private helseaktører som Helse Sør-Øst har driftsavtaler med. Hvorledes ser ledelsen ved Sykehuset Innlandet for seg utviklingen av samarbeidet med privatpraktiserende spesialister, private rehabiliteringsinstitusjoner og ikke minst, private aktører innen psykisk helsevern og rusbehandling i planperioden? Regionrådet vil peke på at de private aktørene har stor betydning for befolkningens samlede helsetilbud i dag. 1

2 Vi vil også peke på at det nylig er sendt ut på høring en ny samarbeidsavtale for samarbeidet mellom Sykehuset Innlandet HF og de 48 kommunene i opptaksområdet, - uten at denne avtalen er nevnt i høringsdokumentet. Vi minner i denne forbindelsen om at samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, også innbefatter fastlegene, som er privatpraktiserende helseaktører og som utgjør en svært viktig part i samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, uten at de er nevnt verken i utkastet til ny samarbeidsavtale eller i dette høringsdokumentet. Praksiskonsulentene utgjør et viktig bindeledd mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, men ordningen er for lite utbygd og har for liten kapasitet til å nå alle fastlegene i Innlandet og alle de ulike fagområdene innen spesialisthelsetjenesten i dag. Ordningen bør videreutvikles. Nye statlige føringer vil innebære nye premisser for samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og gi nye rammer for Strategisk fokus for Sykehuset Innlandet HF Gjennomføringen av Samhandlingsreformen vil innebære nye roller for både sykehusene, fastlegene og for de kommunale helsetjenestene. Spesielt gjelder dette overfor de økende pasientgruppene med psykiske lidelser, demens, kreft og grupper med sammensatt sykdomsbilde. Fortsatt knytter det seg betydelig usikkerhet om omfanget av oppgaveforskyvning og finansieringsløsninger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Det er også uklart hvor stor effekt økt satsing på Folkehelse, forebygging og tidlig intervenering vil ha for å begrense presset på spesialisthelsetjenesten. Nylig er følgende sentrale dokumenter sendt ut på høring: Forslag til samlet Helse- og omsorgslov Forslag til egen Folkehelselov Forslag til Nasjonal Helse og omsorgsplan Samlet vil disse lov- og planforslagene innebære føringer for framtidig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og derigjennom for Strategisk fokus for Sykehuset Innlandet HF. Nye meget ressurskrevende investeringsprosjekter i andre deler av Helse Sør-Øst er nært forestående, både for Sykehuset Østfold, Oslo-prosjektet og i Buskerud. Dette vil ha betydning for hvor store investeringer i sykehusbygg det er mulig å gjennomføre i Innlandet i overskuelig framtid. Forutsigbarhet Regionrådet for Sør-Østerdal mener at det nå er viktig at det foretas relativt raske beslutninger i forhold til den framtidige sykehusstrukturen. Samhandlingsreformen kommer innen tidsperioden for strategidokumentet og det er viktig at denne prosessen blir best mulig. Usikkerhet i framtidig sykehusstruktur vil påvirke samhandlingsløsningene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten negativt. Regionrådet er kjent med at det er etablert flere gode, men små og sårbare fagmiljøer innenfor Sykehuset Innlandet HF. Forutsigbar kvalitet og kapasitet forutsetter stabil bemanning og nærhet til kollegaer. 2

3 Dagens funksjonsfordeling mellom Elverum og Hamar var en ad hoc løsning, som bærer preg av midlertidighet og som ikke sikrer forutsigbarhet, verken for samarbeidspartnere, ansatte eller brukerorganisasjoner. For mange pasienter innebærer dagens ordning økt transport og mindre helhetlig behandlingsansvar. For ansatte skaper dette usikkerhet og utrygghet om framtidig arbeidsplass. Spredte fagmiljøer vanskeliggjør utnyttelsen av tverrfaglig kompetanse, bidrar trolig til vanskeligere rekruttering av dyktige fagfolk og er uheldig for samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Nødvendige beredskaps- og arbeidstidsløsninger gjør dagens delte løsning mellom Elverum og Hamar mer personellkrevende og mindre kostnadseffektivt, sammenlignet med ett samlokalisert sentralsykehus i Midtfylket. Regionrådets behandling av høringsdokumentet Utkast til høringen, datert den ble sendt ut til samtlige kommuner i regionen og har gjennom publisering på kommunens nettsider vært tilgjengelig både for publikum, presse, politikere og for fagfolk i kommunene. Det har dessuten vært avholdt et åpent møte der alle interesserte ble invitert til å komme med innspill. Utkastet til høring er også distribuert til samtlige Regionrådsledere i Innlandet. På grunnlag av ulike innspill, er så utkastet revidert og sendt ut til kommunene på nytt før behandling i Regionrådet den 28. oktober Institusjonsstrukturen. Syn på delingen mellom ett Sentralsykehus og lokalsykehus i hvert fylke. Regionrådet for Sør-Østerdal mener at faglige kvalitetskrav, tilgang på spesialister og utsikter til økonomiske rammer i tiden som kommer, tilsier en samling av akuttberedskap på ett samlokalisert sentralsykehus i Midtfylket i Hedmark. De mest spesialiserte sykehustjenestene må sikres et tilstrekkelig pasientunderlag, gjennom en fortsatt hensiktsmessig funksjonsdeling mellom Hedmark og Oppland innen de volummessig minste spesialområdene. Samtidig mener vi at det er viktig sykehusledelsen sikrer at lokalsykehus har en høy faglig kvalitet for å løse de oppgavene som de blir tildelt og at det satses på videreutvikling av telemedisinske løsninger. Skal lokalsykehusene opprettholde tilfredsstillende kvalitet og kunne rekruttere dyktige fagfolk, må de også tildeles hensiktsmessige oppgaver. Sentralsykehusavdelingene må ha kapasitet til å støtte lokalsykehusene, og i framtiden, Lokalmedisinske sentra, spesielt på områder der utredning, behandling og rehabilitering best kan skje nær der brukerne bor, lever og arbeider, jfr. punktet under. Det er viktig å minne om at økende spesialisering og subspesialisering ikke nødvendigvis bidrar til å løse de helseproblemene som et stadig økende antall av befolkningen sliter med. Vi nevner de store sykdomsgruppene som psykisk sykdom, 3

4 rus, demens, astma, allergi, kreft, KOLS, diabetes og andre livsstilsykdommer. Mange pasienter med slike lidelser kan gis fullverdig behandling og oppfølging i lokalsykehusavdelinger uten langvarige opphold i sentralsykehus. Mye av denne behandlingen kan og bør skje desentralt i nært samarbeid med kommunehelsetjenesten. Trolig vil behovet for sentralsykehussenger fortsatt kunne reduseres. Sykehuset Innlandet må legge opp til en struktur som også ivaretar god behandling av de store pasientgruppene og ikke bare ha fokus på de mest spesialiserte sykehusfunksjonene. Som det sies i høringsdokumentet; Desentralisere det som kan desentraliseres sentraliser det som må sentraliseres! 2. Mangelfull tilgang på personell/spesialistkompetanse og på økonomiske ressurser. Lokalbaserte spesialisthelsetjenester vil omfatte polikliniske og ambulante tjenester og kunne dekke flertallet av sykehushenvendelser. Det er viktig at disse tjenestene har en tilfredsstillende faglig standard. Når det oppleves at det er en mangel på spesialister i dag og det skrives at det er en fare for manglende kompetanse i framtiden, er det viktig at de lokalbaserte tjenestene ikke blir nedprioritert i forhold til de spesialiserte sentralsykehusfunksjonene. Innen fagområder der det er relevant, er det viktig at det etableres en nær kontakt mellom høgskolemiljøene og Sykehuset Innlandet HF med sikte på fortsatt god rekruttering og videre og etterutdanning av helsepersonell. Det er viktig å drøfte hvorledes de samlede ressursene i spesialisthelsetjenesten i Sykehuset Innlandet HF best kan utnyttes, både for å løse de spesialiserte oppgavene som skal løses sentralt, - og for å tilby nødvendig faglig støtte og veiledning for at flest mulig av de øvrige helseoppgavene kan løses lokalt. Dette innebærer at Sykehuset Innlandet også må ha et tydeligere fokus på faktisk og praktisk samhandling med kommunehelsetjenesten. 3. Lokalsykehus og distriktsmedisinske sentra som bindeledd mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Regionrådet mener at det er positivt at det pekes på at lokalsykehusene skal ha en framskutt rolle ovenfor kommunene i forhold til planlegging av Samhandlingsreformen. Lokalsykehusene og kommunene skal være likeverdige parter. Å bygge opp og beholde sterke fagmiljøer vil være avhengig av flere faktorer. Det kreves en bredde i miljøet, ansatte må ha mulighet for videreutdanning, det må sikres et forutsigbart og godt arbeidsmiljø og arbeidstakere og deres familier må kunne trives i lokalmiljøet. Videre er det viktig at det etableres tilfredsstillende kommunikasjonsløsninger der det legges opp til at ansatte skal drive ambulant virksomhet. Sykehuset Innlandet vil kunne legge til rette for et godt arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling og videreutdanning i nært samarbeid med høgskolene i Innlandet. Kommunene må ta sitt vertskommuneansvar på alvor og legge til rette for gode bo- og levevilkår for arbeidstakere og deres familier og for framveksten av gode tverrfaglige 4

5 miljøer på tvers av kommunegrenser og nivåer innen helsetjenesten. Innlandet har mange kvaliteter som Oslo ikke har. Teknologisk utvikling og bedre samferdsel har skapt mulighet for å kunne være meget godt faglig oppdatert, selv om en ikke er ansatt innenfor et sykehus i Osloområdet. Det er riktig at pasienter vil etterspørre kvalitet og sikkerhet for en god behandling. Imidlertid, dagens behandlingsdokumentasjon omfatter som regel harde helseutfall som overlevelse og i svært liten grad om pasienten får et kvalitativt godt liv etter behandling. I St. melding 47 legges det opp til at mer forskning og evaluering skal omfatte pasienters mestringsevne og levekår under og etter behandling. Skal Sykehuset Innlandet lykkes med tydeligere samhandling og lokale behandlingsløsninger, vil dette kreve tydeligere incitamenter til ambulant virksomhet, klare arbeidsavtaler og samarbeidsavtaler med kommunehelsetjenesten. 4. Distriktsmedisinske sentra viktige ressursbaser for utvikling av lokalbaserte spesialisthelsetjenester Regionrådet for Sør-Østerdal merker seg at kommunene i Oppland fylke har kommet atskillig lenger i oppbyggingen og utformingen av Lokalmedisinske sentra i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF. Skal distriktsmedisinske sentra kunne oppfylle hensikten som et faglig møtested mellom bruker, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, - og ikke bare representere et nytt og forsinkende ledd i behandlingskjeden, er det en viktig forutsetning at de er utstyrt og bemannet for en tilfredsstillende kvalitetsmessig, utredning og oppfølging av pasientene og at spesialistene har tilstrekkelig kapasitet og kunnskap til å yte den faglige støtten som kreves. Tilgang på spesialister må avtales i samarbeidsavtaler/inngå i regionale helseplaner. Ulike typer incitamenter som gjør denne tjenesten både faglig og økonomisk attraktiv, både for spesialister og fastleger, må utredes. I dag gir samarbeid mellom spesialister og kommunehelsetjenesten ingen eller liten synlig økonomisk inntjening. Skal spesialistene stimuleres til økt virksomhet utenfor sykehusmiljøet, må dette endres. 5. En samling av akuttkirurgisk beredskap til færre sykehus. Ressurskravene til beredskap, vil på nasjonalt plan tvinge fram en samling av den akuttkirurgiske beredskapen til færre sykehusenheter enn i dag. Ett samlokalisert sentralsykehus i Midtfylket i Hedmark, med bla full akuttkirurgisk beredskap, innen både ortopedi og bløtdelskirurgi, inklusive gynekologi, bør være det første skrittet i denne utviklingen. 5

6 6. Prehospitale tjenester må styrkes og styrket samarbeide med kommunale helsetjenester. På grunn av betydelige avstander, forutsetter en samling av sykehusfunksjoner til færre enheter en videre utbygging av prehospitale tjenester, bla med luftambulanse. Sykehuset Innlandet bør ha det faglige ansvaret for all ambulansetransport på vei og prehospital førstehjelp i sykehusets opptaksområde. Dette vil sikre en likeverdig helsetjeneste innen dette feltet. Kommunene er positive til at denne gruppen helsearbeidere videreutdannes. De prehospitale tjenestene vil kunne lokaliseres til Lokalmedisinske sentra i kommuner der det ikke er Lokalsykehus. Dette vil bidra til å styrke samarbeidet mellom prehospitale tjenester og kommunehelsetjenesten. 7. Balansert sykehusstruktur mellom Hedmark og Oppland. Regionrådet for Sør-Østerdal stiller seg bak målet om likeverdige helsetjenester uavhengig av bosted, - også med en framtidig sykehusstruktur. Med likeverdige sykehustjenester mener vi at kvaliteten på de tjenestene som tilbys i den enkelte sykehusenheten, må være tilfredsstillende. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at alle sykehusenheter skal kunne tilby alle typer sykehustjenester. Regionrådet i Sør-Østerdal mener at målet på sikt må være ett samlokalisert sentralsykehus med alle akuttfunksjoner i Hedmark og ett samlokalisert sentralsykehus med alle akuttfunksjoner i Oppland. Lokalsykehus vil naturlig ha mer begrensede akuttfunksjoner og må utvikle et tett samarbeid med kommunehelsetjenesten i sitt område. Oppgavene for lokalsykehusene må være klart definert både ut fra behov og ut fra muligheten til å etablere og vedlikeholde gode og stabile fagmiljø. 8. Lokalsykehusene skal ha en framskutt rolle ovenfor kommunene i forhold til å planlegge Samhandlingsreformen. Regionale helseplaner er egnet tilnærming til Samhandlingsreformen. I henhold til St. melding 47 om Samhandlingsreformen, vil ansvars- og oppgavefordelingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten forskyves, gjennom økt innstas for å forebygge, oppdage og intervenere tidligere og satse mer på rehabilitering og mestring. Dette innebærer også kompetanseoverføring fra dagens sykehustjeneste til kommunehelsetjenesten. Slik kompetanseoverføring kan foregå både ved etterutdanning/videreutdanning/hospitering/ambulant virksomhet, men også ved at det åpnes for flere spesialisthjemler i kommunehelsetjenesten. Det er viktig med et tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten ved lokalsykehusene og kommunehelsetjenesten for utvikling av Regionale helseplaner. Regionale helseplaner og konkrete samarbeidsavtaler kan være et viktig skritt for å realisere Samhandlingsreformen. 6

7 9. Gitt at det er behov for færre sykehusenheter i framtida, er det da framtidsrettet å bygge et erstatningssykehus for det gamle Hamar sykehus på Sanderudtomta? Som det påpekes i høringsdokumentet, kan det ikke være samfunnsøkonomisk eller faglig framtidsrettet å bygge et erstatningssykehus for gamle Hamar sykehus. Skal det investeres i sykehusbygg, bør dette skje for å samlokalisere dagens sykehusfunksjoner i Midtfylket. Da er det et økonomisk spørsmål om det lønner seg å dekke behovet for nye arealer ved et påbygg til dagens sykehus i Elverum, eller bygge et helt nytt sykehus et annet sted og så legge ned både sykehusavdelingene i Elverum og på Hamar. For oss i Regionrådet for Sør-Østerdal er det vanskelig å forestille seg at det vil være samfunnsøkonomisk forsvarlig å gå for det siste alternativet. Vi minner om at firmaet Ernst & Young i 1999 utførte en grundig utredning om sykehusstrukturen i Innlandet. Innholdet i denne rapporten har fortsatt gyldighet når det gjelder behovet for å samle spesialiserte sykehusfunksjoner i ett sykehus. De pekte også på mulighetene for en betydelig ressursmessig gevinst ved en slik løsning. 10. Gjennomgang av funksjonsfordelingen mellom Gjøvik og Lillehammer Det er viktig at det foretas en gjennomgang av funksjonsfordeling mellom sykehusene på Gjøvik og på Lillehammer med sikte på å redusere utgiftene til akuttberedskap. 11. Etablere et hovedsykehus/hovedsenter ved Mjøsa Forslag om planlegging og bygging av ett hovedsykehus/hovedsenter felles for de to fylkene Hedmark og Oppland, vil etter Regionrådets oppfatning ha et så langt tidsperspektiv for seg, at dette i overskuelig framtid vil kunne lamme all konstruktiv vilje til å løse de strukturproblemene Sykehuset Innlandet HF sliter med i dag. Regionrådet for Sør-Østerdal vil på det sterkeste advare mot å trekke opp til en ny diskusjon om dette. Her bør det være tilstrekkelig å vise til alle de andre store sykehusinvesteringer Norge står overfor i de nærmeste tiåra. 12. Etablere kvinneklinikk ved Sykehuset Innlandet Opprettelse av kvinneklinikk i Sykehuset Innlandet HF er viktig for en videreutvikling av fagområdet. Antall fødsler er omtrent likt for Lillehammer og Elverum. I dokumentet står det at Lillehammer sykehus er nærmest til å oppfylle kvalitetskravene for en kvinneklinikk. Delingen av kirurgien hvor bløtdelskirurgi ble flyttet geografisk til Hamar har trolig svekket utviklingen av kvaliteten ved gyn. avdelingen på Elverum. En kan tenke seg to kvinneklinikker innen Sykehuset Innlandet HF for å sikre at det vil bli stabile forhold innenfor dette området. I denne forbindelsen minner vi om at alt hyppigere sykehusinfeksjoner er et forhold som kan medføre større sårbarhet, dersom viktige funksjoner som en kvinneklinikk bare finnes på ett sykehus i Innlandet. 7

8 13. Oppgave- og funksjonsfordeling innen psykisk helsevern Regionrådet er kjent med at det nylig er foretatt betydelige omorganiseringer og nyinvesteringer ved sykehusavdelingene ved Sanderud og at det i disse dager er åpnet en helt ny DPS enhet med døgnsenger på Sanderudtomta. Regionrådet er spent på effekten av denne satsingen og håper at omorganiseringene av sengeavdelingene nå vil komme de brukerne med de mest alvorlige lidelsene til gode. Videre er vi spente på om organiseringen av den nye DPS/Hamar på Sanderudtomta vil tilfredsstille de kravene og forventningene som er stilt til Distriktspsykiatriske sentra gjennom de statlige veilederne bla. Distriktspsykiatriske sentra, - med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen. Regionrådet for Sør-Østerdal er ikke fornøyd med den løsningen som så langt er valgt for dagens DPS løsning for Sør-Østerdalregionen. En tynt bemannet poliklinikk dekker ikke behovet og vi forventer at det tas grep for å sikre at også vår region raskt får et velfungerende DPS tilbud. Framover vil det være naturlig å se på planer for rusbehandling sammen med planer for psykisk helsevern og det er naturlig at kommunene og SI samhandler bedre i forhold til både psykisk helse og rusbehandling Regionrådet for Sør-Østerdal er imidlertid mest bekymret for tilbudet for barn og unge innenfor Sykehuset Innlandet HF. Her mener vi at kapasiteten er for lav, både i forhold til direkte behandlingstilbud, men også i forhold til veilednings- og samhandlingsoppgaver overfor det kommunale hjelpeapparatet. Regionrådet vil dog peke på at det nettverksamarbeidet som er etablert mellom Sykehuset Innlandet HF; Divisjon psykisk helse, brukerorganisasjonene og kommunalt psykisk helsevern, gjennom K-8, er meget positivt og gir muligheter for konstruktive løsninger for framtida. 14. Habiliterings- og rehabiliteringstjenester Kommunene er positive til å være med i et arbeid for utarbeiding av helhetlig rehabiliteringstilbud, der spesialisthelsetjenesten, NAV og kommunene samarbeider. Her er det imidlertid nødvendig også å trekke med representanter for de mange ulike private rehabiliteringstilbudene i regionen vår. Vi ønsker å se rehabilitering som et mer omfattende begrep der det tidlig i behandlingsforløpet settes fokus på at pasienten i størst mulig grad skal kunne utnytte sitt potensial for selvstendig å mestre dagliglivet sitt i eget nærmiljø. Veiledning og samhandling med pårørende vil være sentralt i slike prosesser. Rehabilitering skal både omfatte sentraliserte funksjoner og rehabiliteringsoppgaver i tilknytning til der pasienten bor og har sitt nettverk. Vi er derfor enige i at de sentraliserte rehabiliteringstjenestene i de to fylkene bør styrkes og få mer hensiktsmessige lokaler, samtidig som det må satses mer på at spesialisthelsetjenesten 8

9 skal støtte kommunal og interkommunal rehabiliteringstjeneste gjennom mer ambulant virksomhet og veiledertjeneste. Økt kompetanse til kommunehelsetjenesten er et av de sentrale tema innen Samhandlingsreformen. Utvikling av lærings- og mestringssentra er viktig i denne sammenhengen og må sees sammen med rehabilitering. Det er viktig at en slik utvikling skjer som et samarbeid med kommunehelsetjenesten. En kan tenke seg at de forskjellige geografiske regioner utvikler lærings- og mestringssentra innen forskjellige medisinske områder. Dette vil kunne innebære en spissing av kompetanse, samtidig som man gjennom tverrfaglig samarbeid kan bidra til å utnytte den samlede kompetansen og ressursene innen rehabilitering på en mer kostnadseffektiv og hensiktsmessig måte. Dette må blant annet bygge på styring/struktur i SI og de lokale ressurser som finnes. Høgskolemiljøene i de to fylkene våre, bør kunne bli viktige samarbeidspartnere her. Vi vil nevne at det for tiden bygges opp til at Høyskolen i Hedmark, Elverum kommune, Forsvaret og flere andre bedrifter i regionen vår satser i fellesskap på å utvikle et kompetansesenter for fysisk og psykisk rehabilitering på Terningen Arena. 9

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 25/17 den 27.04.2017. Behandling: Anette Musdalslien, Sp, satte fram

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 016 2014 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen fra

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/6208-4 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c.

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, regionrådsleder og Tynset kommune Hans Vintervoll, Røros kommune Jan

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/10123 19.11.2010

Nord-Aurdal kommune. Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/10123 19.11.2010 Nord-Aurdal kommune Sykehuset Innlandet Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/10123 19.11.2010 Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2010-2014 - Høringsuttalelse

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Disposisjon Helsetjenesten er politisk styrt Tilbudet til helgelendingen Lokalsykehusstrategi Videre

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Høringsuttalelse delplaner

Høringsuttalelse delplaner SYKEHUSET INNLANDET postmottak@sykehuset-innlandet.no Hamar, 22. juni 2013 Vår ref.: Lene Engen Deres ref.: 2011/02711-201/022/Nyfløt Høringsuttalelse delplaner Norsk Psykologforening (NPF), Hedmark lokalavdeling,

Detaljer

Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet

Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet Kårhild Husom Løken, Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune/leder for styringsgruppa i K8 Gardermoen 12.09.12 Effektiviseringsnettverkene

Detaljer

Fremtidens pasientbehandling i Innlandet

Fremtidens pasientbehandling i Innlandet Fremtidens pasientbehandling i Innlandet Innstilling til fremtidig sykehusstruktur Presentasjon til ansatte i Sykehuset Innlandet 13. Oktober 2017 Visjon Hvordan skal vi leve opp til sykehusets visjon

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR STRATEGISK FOKUS VIDERE OPPFØLGING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR STRATEGISK FOKUS VIDERE OPPFØLGING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.01.11 SAK NR 004 2011 STRATEGISK FOKUS 2011-2014 VIDERE OPPFØLGING Forslag til VEDTAK: 1. Styret er meget tilfreds med den store oppslutningen og det grundige arbeidet

Detaljer

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013.

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.04.13 SAK NR 036 2013 HELHETLIG UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET UTSENDING AV DELPLANER PÅ HØRING Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner

Detaljer

PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Saknr. 10/5345-3 Ark.nr. G00 &13 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR 2010-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Saksprotokoll. sykehus, forhindre at innlandets innbyggere i en lang periode opplever et dårligere tilbud og at sykehusene forfaller.

Saksprotokoll. sykehus, forhindre at innlandets innbyggere i en lang periode opplever et dårligere tilbud og at sykehusene forfaller. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.04.12 Saksprotokoll Sak: 55/12 SYKEHUSET INNLANDET HF: STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSUTTALELSE Behandling: Ordfører fremmet forslag om ny innledning på uttalelsen: Til

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet Høring i idéfasen gode helsetjenester til alle som trenger det når de trenger det uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet og økonomi Viktige tema i høringen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

SAK NR REVISJON AV STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN UTARBEIDELSE AV STRATEGISK FOKUS VEDTAK:

SAK NR REVISJON AV STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN UTARBEIDELSE AV STRATEGISK FOKUS VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.03.10 SAK NR 021 2010 REVISJON AV STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN UTARBEIDELSE AV STRATEGISK FOKUS 2011 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til forslag til planprosess

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Høring Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for , Sykehuset Innlandet HF

Høring Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for , Sykehuset Innlandet HF Høring Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF 19.10.2010 Innhold Høring Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet 1. Innledning Stange Fremskrittsparti har gjennomgått dokumentet fra Administrerende direktør (AD) i Sykehuset Innlandet (SI), Morten Lang-Ree,

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Fra Hedmark Kristelig Folkeparti Til Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Generelt Hedmark KrF er kjent med at

Detaljer

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Samhandlingskonferansen Regionrådet Nord-Hordaland 17. januar 2011 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i dag Sykdomsbildet

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. ... ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET i TRONDHEIM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE idtre (3AUPAL KOMMUME TJENESTEAVTALE 2 FOR SAMARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

23. januar 2009. Samarbeidsutvalget i Hallingdal Samhandlingsreformen sett i sammenheng med ny sjukehusstruktur Vestre Viken

23. januar 2009. Samarbeidsutvalget i Hallingdal Samhandlingsreformen sett i sammenheng med ny sjukehusstruktur Vestre Viken 23. januar 2009 Samarbeidsutvalget i Hallingdal Samhandlingsreformen sett i sammenheng med ny sjukehusstruktur Vestre Viken Samhandlingsreformen Helseministeren: Norge bruker mest ressurser i verden på

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Høringsuttalelse idèfaserapport - fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF

Høringsuttalelse idèfaserapport - fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF Hedmark og Oppland Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Deres ref.: Saksbehandler: Tom Østhagen Direkte telefon: 61132944 Vår ref.: 17/100-17 Dato: 04.05.2017 Høringsuttalelse idèfaserapport

Detaljer

Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet HF

Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet HF Sykehuset innlandet Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Hamar, 24.06.2013 Deres ref: 2011/2711 Vår ref: Sak. nr. 13/6208-10 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet

Detaljer

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte samfunnsanalysen til etterretning,

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Høringsuttalelse delplaner

Høringsuttalelse delplaner SYKEHUSET INNLANDET postmottak@sykehuset-innlandet.no Gjøvik, 23. juni 2013 Vår ref.: Gro Fodstad Eng Deres ref.: 2011/02711-201/022/Nyfløt Høringsuttalelse delplaner Norsk Psykologforening (NPF), Oppland

Detaljer

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandling; er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen

Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen Vestre Toten kommune Sentraladministrasjonen Deres ref.: Vår ref.: 17/1788-5 Sykehuset Innlandet HF Saksbehandler: RKVES P.b. 104 Direkte innvalgtlf:: 61 15 33 14 Arkivkode: 421 2381 BRUMUNDDAL Dato: 19.05.2017

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Melding om vedtak FSK 103/14 Helse Møre og Romsdal HF Postmottak Postboks 1600 6026 ÅLESUND Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/3131 Eirik Heggemsnes, H10 08.10.2014

Detaljer

Bildediagnostikk i samhandlingstider FLSB-seminar 18.nov Kjersti Toppe

Bildediagnostikk i samhandlingstider FLSB-seminar 18.nov Kjersti Toppe Bildediagnostikk i samhandlingstider FLSB-seminar 18.nov 2011 Kjersti Toppe Norge har en av verdens beste helsetjenester Utfordringer Bruker for mye ressurser på feil nivå Pasienter opplever brudd og svikt

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Utviklingsprosjekt: Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Atle Sørensen Nasjonalt Topplederprogram, Kull 13 November 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Høringssvar fra Fosen DMS IKS

Vår ref. Deres ref. Dato Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Høringssvar fra Fosen DMS IKS Fosen DMS IKS Helse Midt-Norge postmottak@helse-midt.no Vår ref. Deres ref. Dato 18.05.2010 Strategi 2020 - Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Høringssvar fra Fosen DMS IKS Kommunene

Detaljer

Glåmdal regionråd Dagny Sjaatil

Glåmdal regionråd Dagny Sjaatil Glåmdal regionråd 25.07.13 Dagny Sjaatil EN NY HELSETJENESTE I HEDMARK OG OPPLAND 1. Rollefordeling og struktur som understøtter pasientenes samlede behov 2. Spesialisthelsetjenesten skal spisses ytterligere

Detaljer

Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025

Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025 Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025 Vedlegg: Utrednings- og høringsdokument utarbeidet for Regionrådet / de 3 kommunene

Detaljer

Samhandlingsreformen sett fra kommunesektoren. Eldrerådskonferanse 28. og 29.april 2010 KS Nordland v/elin Bye

Samhandlingsreformen sett fra kommunesektoren. Eldrerådskonferanse 28. og 29.april 2010 KS Nordland v/elin Bye Samhandlingsreformen sett fra kommunesektoren Eldrerådskonferanse 28. og 29.april 2010 KS Nordland v/elin Bye Den nye samhandlingsreformen er en solid tillitserklæring til kommunesektoren. (Halvdan Skard

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Disposisjon Oppfølging etter innspill i styremøte 22.02.2010 Hovedbudskap i strategidokumentet Videre prosess Oppfølging etter innspill i styremøte

Detaljer

Høringssvar til Helse Midt-Norge: Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge (HMN).

Høringssvar til Helse Midt-Norge: Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge (HMN). Høringssvar til Helse Midt-Norge: Strategi 2020. Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge (HMN). Viser til høringsbrev og utkast til høringsdokument Strategi 2020 fra Helse Midt-Norge.

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan Hallingdal lokalmedisinske senter Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal Prosjektplan Delprosjekt nr. 5 Medisinskfaglig samarbeid Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune Vestre

Detaljer

Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen

Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen 1 2 Opptrappingsplanen (St.prp. 63, 97/98): Brukeren skal mestre eget liv Forebygging der dette er mulig Mest mulig frivillighet:

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Pasientene som ikke trenger asylet- hva kan DPS tilby? Ragnhild Aarrestad DPS Øvre Telemark psykiatrisk poliklinikk, Seljord Føringer for offentlig helsetjeneste

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

Sykehuset Innlandet. Hamar,

Sykehuset Innlandet. Hamar, Sykehuset Innlandet Hamar, 08.05.2017 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 17/3828-1 Saksbeh. Hilde Kristin Hansen Tlf. 62544899 UTTALELSE RLF - IDEFASERAPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Høring av idéfaserapport for Sykehuset Innlandet

Høring av idéfaserapport for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Vår dato Vår referanse 12.05.2017 2017/932 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Trond Lutnæs, 62 55 13 55 008 16/06883 --- Høring

Detaljer

Utvikling av lokalmedisinske sentre. Politisk referansegruppe 1. april 2016

Utvikling av lokalmedisinske sentre. Politisk referansegruppe 1. april 2016 Utvikling av lokalmedisinske sentre Politisk referansegruppe 1. april 2016 Sykehuset Innlandet Fra strategisk hovedmål om pasientbehandling i foretakets utviklingsplan av 2013: Sykehuset Innlandet skal

Detaljer

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utdanning - I lys av samhandlingsreformen Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utfordringer for velferdsstaten Brudd og svikt i tilbudet i dag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

SAKSBEHANDLER: JSN Utskrift til: SYKEHUSET INNLANDET HF - STRATEGISK FOKUS HØRINGSUTTALELSE Sammendrag:

SAKSBEHANDLER: JSN Utskrift til: SYKEHUSET INNLANDET HF - STRATEGISK FOKUS HØRINGSUTTALELSE Sammendrag: NORDRE LAND KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksbeh.: Jarle Snekkestad Arkivkode: G20 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 Formannskapet 09.05.2012 33/12 Kommunestyret 15.05.2012 Lnr.: 6450/12 Arkivsaksnr.: 12/301 Arkivnøkkel:

Detaljer

Idéfaserapport i korte trekk

Idéfaserapport i korte trekk Idéfaserapport i korte trekk Idéfaserapporten har tre hoveddeler. Del én beskriver dagens situasjon, kapasitetsbehov og faglige utviklingstrekk, oppsummert i kapittelet «Behov for endring». Del to inneholder

Detaljer

Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge

Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Strategi 2020 - Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Høringsuttalelse fra Regionalt brukerutvalg Uttalelsen ble enstemmig vedtatt i møte 3. mai 2020. I tillegg til Regionalt brukerutvalg,

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE

MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE 21. MAI 2015 MANDAT FOR MULIGHETSSTUDIEN Mulighetsstudien skal undersøke hvorvidt det er hensiktsmessig med en samlokalisering av helsetjenester i Risør kommune.

Detaljer

Høringsinnspill til Strategisk fokus 2025

Høringsinnspill til Strategisk fokus 2025 Høringsinnspill til Strategisk fokus 2025 Oppland Venstre finner at det foreliggende høringsnotat ikke gir et beslutningsgrunnlag som gjør det forsvarlig å trekke noen konklusjon om den framtidige strukturen

Detaljer

Nasjonal konferanse NSH okt 2010

Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Fremtidens utfordringer psykisk helsevern og rus Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Bjørg Gammersvik Seniorrådgiver Helsedirektoratet BGA, Psykisk helse NSH 2010 1 Vi har hatt en Opptrappingsplan for psykisk

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 28. juni 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

"Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - 5 delprosjekter Høring fra Kautokeino kommune: "Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter Innledning Det vises til høringsbrev. Kautokeino

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE Arkivsaksnr.: 13/646 Arkiv: H21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 21/13 Eldrerådet 06.05.2013 58/13

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte Faglige utfordringer i SI Politisk referansegruppemøte 08.01.2016 Medisinsk utvikling Økt befolkningstall i Norge; estimert til ca. 1 mill. frem mot 2030 Økt andel eldre; økt antall pasienter med comorbiditet;

Detaljer

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan Hallingdal lokalmedisinske senter Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal Prosjektplan Delprosjekt nr. 3 Kompetanse og lærings og mestringssenter ( LMS) Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Behov for endring Den vestlige verden står overfor en varig demografisk endring som innebærer at den yrkesaktive delen av befolkningen reduseres.

Detaljer