Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus Premisser, mål og utfordringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus 2011-2014. Premisser, mål og utfordringer"

Transkript

1 Regionrådet for Sør-Østerdal fattet i møte slikt vedtak i sak 14/10: Uttalelse til utsendt Høringsdokument fra Sykehuset Innlandet HF, Strategisk fokus Premisser, mål og utfordringer Høringsdokumentet Høringsdokumentet kan lastes ned fra web siden til Sykehuset Innlandet HF under Strategisk fokus : Etter denne høringsrunden, vil det bli utarbeidet en mer konkret plan og strategi for framtidig struktur, organisering og utforming av tjenestetilbudet innen hver enkelt sykehusenhet i SI. Denne planen vil også bli sendt ut på høring. Sykehusledelsen oppfordrer derfor høringsinstansene i denne omgang til ikke å vektlegge spørsmålet om lokalisering av de enkelte enhetene i sine høringssvar. Høringsdokumentet viser til styresak 108/2008 for Helse Sør-Øst, der hovedstrategien og styringssignalene oppsummeres slik: Helseforetakene skal ha et helhetlig ansvar for befolkningen i sitt sykehusområde og tilby lokalbaserte spesialisthelsetjenester og mer spesialiserte tjenester for sitt område. Lokalbaserte spesialisthelsetjenester kan ha ulike nivå av akuttfunksjoner. Akuttfunksjoner for kirurgi, ortopedi og andre spesialiserte funksjoner skal som hovedregel samles under en ledelse og fortrinnsvis på ett sted i hvert sykehusområde. Der hvor lokale forhold ikke ligger til rette for samling av spesialiserte funksjoner på ett sted, må faglig kvalitet og effektiv ressursbruk ivaretas gjennom andre tiltak. Rehabiliteringstjenesten i sykehusområdene skal styrkes gjennom bedre integrering mellom behandling og rehabilitering. Rehabilitering skal være en naturlig del av et pasientforløp. Som et ledd i arbeidet med å etablere tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innen rehabilitering, skal sykehusområdene i samarbeid med kommunene utforme en områdeplan. Tilbudet innen psykisk helse skal videreutvikles i tråd med prinsippene i opptrappingsplanen. Sykehusområdene skal utforme områdevise planer for hvordan tilbudet innen psykisk helsevern skal ivaretas ut fra en helhetlig tilnærming, hvor kommunene deltar som likeverdige parter. Det skal også utarbeides områdeplan for utvikling og styrking av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Hvert sykehusområde/helseforetak bør ha en selvdekningsgrad på prosent. Innenfor hvert sykehusområde må det etableres en strategi for videre funksjons- og oppgavefordeling for å sikre etterlevelse av prinsippene i omstillingsprogrammet. Vi vil allerede innledningsvis peke på at vi savner omtale av samhandlingen mellom Sykehuset Innlandet HF, kommunehelsetjenesten og private helseaktører som Helse Sør-Øst har driftsavtaler med. Hvorledes ser ledelsen ved Sykehuset Innlandet for seg utviklingen av samarbeidet med privatpraktiserende spesialister, private rehabiliteringsinstitusjoner og ikke minst, private aktører innen psykisk helsevern og rusbehandling i planperioden? Regionrådet vil peke på at de private aktørene har stor betydning for befolkningens samlede helsetilbud i dag. 1

2 Vi vil også peke på at det nylig er sendt ut på høring en ny samarbeidsavtale for samarbeidet mellom Sykehuset Innlandet HF og de 48 kommunene i opptaksområdet, - uten at denne avtalen er nevnt i høringsdokumentet. Vi minner i denne forbindelsen om at samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, også innbefatter fastlegene, som er privatpraktiserende helseaktører og som utgjør en svært viktig part i samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, uten at de er nevnt verken i utkastet til ny samarbeidsavtale eller i dette høringsdokumentet. Praksiskonsulentene utgjør et viktig bindeledd mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, men ordningen er for lite utbygd og har for liten kapasitet til å nå alle fastlegene i Innlandet og alle de ulike fagområdene innen spesialisthelsetjenesten i dag. Ordningen bør videreutvikles. Nye statlige føringer vil innebære nye premisser for samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og gi nye rammer for Strategisk fokus for Sykehuset Innlandet HF Gjennomføringen av Samhandlingsreformen vil innebære nye roller for både sykehusene, fastlegene og for de kommunale helsetjenestene. Spesielt gjelder dette overfor de økende pasientgruppene med psykiske lidelser, demens, kreft og grupper med sammensatt sykdomsbilde. Fortsatt knytter det seg betydelig usikkerhet om omfanget av oppgaveforskyvning og finansieringsløsninger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Det er også uklart hvor stor effekt økt satsing på Folkehelse, forebygging og tidlig intervenering vil ha for å begrense presset på spesialisthelsetjenesten. Nylig er følgende sentrale dokumenter sendt ut på høring: Forslag til samlet Helse- og omsorgslov Forslag til egen Folkehelselov Forslag til Nasjonal Helse og omsorgsplan Samlet vil disse lov- og planforslagene innebære føringer for framtidig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og derigjennom for Strategisk fokus for Sykehuset Innlandet HF. Nye meget ressurskrevende investeringsprosjekter i andre deler av Helse Sør-Øst er nært forestående, både for Sykehuset Østfold, Oslo-prosjektet og i Buskerud. Dette vil ha betydning for hvor store investeringer i sykehusbygg det er mulig å gjennomføre i Innlandet i overskuelig framtid. Forutsigbarhet Regionrådet for Sør-Østerdal mener at det nå er viktig at det foretas relativt raske beslutninger i forhold til den framtidige sykehusstrukturen. Samhandlingsreformen kommer innen tidsperioden for strategidokumentet og det er viktig at denne prosessen blir best mulig. Usikkerhet i framtidig sykehusstruktur vil påvirke samhandlingsløsningene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten negativt. Regionrådet er kjent med at det er etablert flere gode, men små og sårbare fagmiljøer innenfor Sykehuset Innlandet HF. Forutsigbar kvalitet og kapasitet forutsetter stabil bemanning og nærhet til kollegaer. 2

3 Dagens funksjonsfordeling mellom Elverum og Hamar var en ad hoc løsning, som bærer preg av midlertidighet og som ikke sikrer forutsigbarhet, verken for samarbeidspartnere, ansatte eller brukerorganisasjoner. For mange pasienter innebærer dagens ordning økt transport og mindre helhetlig behandlingsansvar. For ansatte skaper dette usikkerhet og utrygghet om framtidig arbeidsplass. Spredte fagmiljøer vanskeliggjør utnyttelsen av tverrfaglig kompetanse, bidrar trolig til vanskeligere rekruttering av dyktige fagfolk og er uheldig for samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Nødvendige beredskaps- og arbeidstidsløsninger gjør dagens delte løsning mellom Elverum og Hamar mer personellkrevende og mindre kostnadseffektivt, sammenlignet med ett samlokalisert sentralsykehus i Midtfylket. Regionrådets behandling av høringsdokumentet Utkast til høringen, datert den ble sendt ut til samtlige kommuner i regionen og har gjennom publisering på kommunens nettsider vært tilgjengelig både for publikum, presse, politikere og for fagfolk i kommunene. Det har dessuten vært avholdt et åpent møte der alle interesserte ble invitert til å komme med innspill. Utkastet til høring er også distribuert til samtlige Regionrådsledere i Innlandet. På grunnlag av ulike innspill, er så utkastet revidert og sendt ut til kommunene på nytt før behandling i Regionrådet den 28. oktober Institusjonsstrukturen. Syn på delingen mellom ett Sentralsykehus og lokalsykehus i hvert fylke. Regionrådet for Sør-Østerdal mener at faglige kvalitetskrav, tilgang på spesialister og utsikter til økonomiske rammer i tiden som kommer, tilsier en samling av akuttberedskap på ett samlokalisert sentralsykehus i Midtfylket i Hedmark. De mest spesialiserte sykehustjenestene må sikres et tilstrekkelig pasientunderlag, gjennom en fortsatt hensiktsmessig funksjonsdeling mellom Hedmark og Oppland innen de volummessig minste spesialområdene. Samtidig mener vi at det er viktig sykehusledelsen sikrer at lokalsykehus har en høy faglig kvalitet for å løse de oppgavene som de blir tildelt og at det satses på videreutvikling av telemedisinske løsninger. Skal lokalsykehusene opprettholde tilfredsstillende kvalitet og kunne rekruttere dyktige fagfolk, må de også tildeles hensiktsmessige oppgaver. Sentralsykehusavdelingene må ha kapasitet til å støtte lokalsykehusene, og i framtiden, Lokalmedisinske sentra, spesielt på områder der utredning, behandling og rehabilitering best kan skje nær der brukerne bor, lever og arbeider, jfr. punktet under. Det er viktig å minne om at økende spesialisering og subspesialisering ikke nødvendigvis bidrar til å løse de helseproblemene som et stadig økende antall av befolkningen sliter med. Vi nevner de store sykdomsgruppene som psykisk sykdom, 3

4 rus, demens, astma, allergi, kreft, KOLS, diabetes og andre livsstilsykdommer. Mange pasienter med slike lidelser kan gis fullverdig behandling og oppfølging i lokalsykehusavdelinger uten langvarige opphold i sentralsykehus. Mye av denne behandlingen kan og bør skje desentralt i nært samarbeid med kommunehelsetjenesten. Trolig vil behovet for sentralsykehussenger fortsatt kunne reduseres. Sykehuset Innlandet må legge opp til en struktur som også ivaretar god behandling av de store pasientgruppene og ikke bare ha fokus på de mest spesialiserte sykehusfunksjonene. Som det sies i høringsdokumentet; Desentralisere det som kan desentraliseres sentraliser det som må sentraliseres! 2. Mangelfull tilgang på personell/spesialistkompetanse og på økonomiske ressurser. Lokalbaserte spesialisthelsetjenester vil omfatte polikliniske og ambulante tjenester og kunne dekke flertallet av sykehushenvendelser. Det er viktig at disse tjenestene har en tilfredsstillende faglig standard. Når det oppleves at det er en mangel på spesialister i dag og det skrives at det er en fare for manglende kompetanse i framtiden, er det viktig at de lokalbaserte tjenestene ikke blir nedprioritert i forhold til de spesialiserte sentralsykehusfunksjonene. Innen fagområder der det er relevant, er det viktig at det etableres en nær kontakt mellom høgskolemiljøene og Sykehuset Innlandet HF med sikte på fortsatt god rekruttering og videre og etterutdanning av helsepersonell. Det er viktig å drøfte hvorledes de samlede ressursene i spesialisthelsetjenesten i Sykehuset Innlandet HF best kan utnyttes, både for å løse de spesialiserte oppgavene som skal løses sentralt, - og for å tilby nødvendig faglig støtte og veiledning for at flest mulig av de øvrige helseoppgavene kan løses lokalt. Dette innebærer at Sykehuset Innlandet også må ha et tydeligere fokus på faktisk og praktisk samhandling med kommunehelsetjenesten. 3. Lokalsykehus og distriktsmedisinske sentra som bindeledd mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Regionrådet mener at det er positivt at det pekes på at lokalsykehusene skal ha en framskutt rolle ovenfor kommunene i forhold til planlegging av Samhandlingsreformen. Lokalsykehusene og kommunene skal være likeverdige parter. Å bygge opp og beholde sterke fagmiljøer vil være avhengig av flere faktorer. Det kreves en bredde i miljøet, ansatte må ha mulighet for videreutdanning, det må sikres et forutsigbart og godt arbeidsmiljø og arbeidstakere og deres familier må kunne trives i lokalmiljøet. Videre er det viktig at det etableres tilfredsstillende kommunikasjonsløsninger der det legges opp til at ansatte skal drive ambulant virksomhet. Sykehuset Innlandet vil kunne legge til rette for et godt arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling og videreutdanning i nært samarbeid med høgskolene i Innlandet. Kommunene må ta sitt vertskommuneansvar på alvor og legge til rette for gode bo- og levevilkår for arbeidstakere og deres familier og for framveksten av gode tverrfaglige 4

5 miljøer på tvers av kommunegrenser og nivåer innen helsetjenesten. Innlandet har mange kvaliteter som Oslo ikke har. Teknologisk utvikling og bedre samferdsel har skapt mulighet for å kunne være meget godt faglig oppdatert, selv om en ikke er ansatt innenfor et sykehus i Osloområdet. Det er riktig at pasienter vil etterspørre kvalitet og sikkerhet for en god behandling. Imidlertid, dagens behandlingsdokumentasjon omfatter som regel harde helseutfall som overlevelse og i svært liten grad om pasienten får et kvalitativt godt liv etter behandling. I St. melding 47 legges det opp til at mer forskning og evaluering skal omfatte pasienters mestringsevne og levekår under og etter behandling. Skal Sykehuset Innlandet lykkes med tydeligere samhandling og lokale behandlingsløsninger, vil dette kreve tydeligere incitamenter til ambulant virksomhet, klare arbeidsavtaler og samarbeidsavtaler med kommunehelsetjenesten. 4. Distriktsmedisinske sentra viktige ressursbaser for utvikling av lokalbaserte spesialisthelsetjenester Regionrådet for Sør-Østerdal merker seg at kommunene i Oppland fylke har kommet atskillig lenger i oppbyggingen og utformingen av Lokalmedisinske sentra i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF. Skal distriktsmedisinske sentra kunne oppfylle hensikten som et faglig møtested mellom bruker, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, - og ikke bare representere et nytt og forsinkende ledd i behandlingskjeden, er det en viktig forutsetning at de er utstyrt og bemannet for en tilfredsstillende kvalitetsmessig, utredning og oppfølging av pasientene og at spesialistene har tilstrekkelig kapasitet og kunnskap til å yte den faglige støtten som kreves. Tilgang på spesialister må avtales i samarbeidsavtaler/inngå i regionale helseplaner. Ulike typer incitamenter som gjør denne tjenesten både faglig og økonomisk attraktiv, både for spesialister og fastleger, må utredes. I dag gir samarbeid mellom spesialister og kommunehelsetjenesten ingen eller liten synlig økonomisk inntjening. Skal spesialistene stimuleres til økt virksomhet utenfor sykehusmiljøet, må dette endres. 5. En samling av akuttkirurgisk beredskap til færre sykehus. Ressurskravene til beredskap, vil på nasjonalt plan tvinge fram en samling av den akuttkirurgiske beredskapen til færre sykehusenheter enn i dag. Ett samlokalisert sentralsykehus i Midtfylket i Hedmark, med bla full akuttkirurgisk beredskap, innen både ortopedi og bløtdelskirurgi, inklusive gynekologi, bør være det første skrittet i denne utviklingen. 5

6 6. Prehospitale tjenester må styrkes og styrket samarbeide med kommunale helsetjenester. På grunn av betydelige avstander, forutsetter en samling av sykehusfunksjoner til færre enheter en videre utbygging av prehospitale tjenester, bla med luftambulanse. Sykehuset Innlandet bør ha det faglige ansvaret for all ambulansetransport på vei og prehospital førstehjelp i sykehusets opptaksområde. Dette vil sikre en likeverdig helsetjeneste innen dette feltet. Kommunene er positive til at denne gruppen helsearbeidere videreutdannes. De prehospitale tjenestene vil kunne lokaliseres til Lokalmedisinske sentra i kommuner der det ikke er Lokalsykehus. Dette vil bidra til å styrke samarbeidet mellom prehospitale tjenester og kommunehelsetjenesten. 7. Balansert sykehusstruktur mellom Hedmark og Oppland. Regionrådet for Sør-Østerdal stiller seg bak målet om likeverdige helsetjenester uavhengig av bosted, - også med en framtidig sykehusstruktur. Med likeverdige sykehustjenester mener vi at kvaliteten på de tjenestene som tilbys i den enkelte sykehusenheten, må være tilfredsstillende. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at alle sykehusenheter skal kunne tilby alle typer sykehustjenester. Regionrådet i Sør-Østerdal mener at målet på sikt må være ett samlokalisert sentralsykehus med alle akuttfunksjoner i Hedmark og ett samlokalisert sentralsykehus med alle akuttfunksjoner i Oppland. Lokalsykehus vil naturlig ha mer begrensede akuttfunksjoner og må utvikle et tett samarbeid med kommunehelsetjenesten i sitt område. Oppgavene for lokalsykehusene må være klart definert både ut fra behov og ut fra muligheten til å etablere og vedlikeholde gode og stabile fagmiljø. 8. Lokalsykehusene skal ha en framskutt rolle ovenfor kommunene i forhold til å planlegge Samhandlingsreformen. Regionale helseplaner er egnet tilnærming til Samhandlingsreformen. I henhold til St. melding 47 om Samhandlingsreformen, vil ansvars- og oppgavefordelingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten forskyves, gjennom økt innstas for å forebygge, oppdage og intervenere tidligere og satse mer på rehabilitering og mestring. Dette innebærer også kompetanseoverføring fra dagens sykehustjeneste til kommunehelsetjenesten. Slik kompetanseoverføring kan foregå både ved etterutdanning/videreutdanning/hospitering/ambulant virksomhet, men også ved at det åpnes for flere spesialisthjemler i kommunehelsetjenesten. Det er viktig med et tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten ved lokalsykehusene og kommunehelsetjenesten for utvikling av Regionale helseplaner. Regionale helseplaner og konkrete samarbeidsavtaler kan være et viktig skritt for å realisere Samhandlingsreformen. 6

7 9. Gitt at det er behov for færre sykehusenheter i framtida, er det da framtidsrettet å bygge et erstatningssykehus for det gamle Hamar sykehus på Sanderudtomta? Som det påpekes i høringsdokumentet, kan det ikke være samfunnsøkonomisk eller faglig framtidsrettet å bygge et erstatningssykehus for gamle Hamar sykehus. Skal det investeres i sykehusbygg, bør dette skje for å samlokalisere dagens sykehusfunksjoner i Midtfylket. Da er det et økonomisk spørsmål om det lønner seg å dekke behovet for nye arealer ved et påbygg til dagens sykehus i Elverum, eller bygge et helt nytt sykehus et annet sted og så legge ned både sykehusavdelingene i Elverum og på Hamar. For oss i Regionrådet for Sør-Østerdal er det vanskelig å forestille seg at det vil være samfunnsøkonomisk forsvarlig å gå for det siste alternativet. Vi minner om at firmaet Ernst & Young i 1999 utførte en grundig utredning om sykehusstrukturen i Innlandet. Innholdet i denne rapporten har fortsatt gyldighet når det gjelder behovet for å samle spesialiserte sykehusfunksjoner i ett sykehus. De pekte også på mulighetene for en betydelig ressursmessig gevinst ved en slik løsning. 10. Gjennomgang av funksjonsfordelingen mellom Gjøvik og Lillehammer Det er viktig at det foretas en gjennomgang av funksjonsfordeling mellom sykehusene på Gjøvik og på Lillehammer med sikte på å redusere utgiftene til akuttberedskap. 11. Etablere et hovedsykehus/hovedsenter ved Mjøsa Forslag om planlegging og bygging av ett hovedsykehus/hovedsenter felles for de to fylkene Hedmark og Oppland, vil etter Regionrådets oppfatning ha et så langt tidsperspektiv for seg, at dette i overskuelig framtid vil kunne lamme all konstruktiv vilje til å løse de strukturproblemene Sykehuset Innlandet HF sliter med i dag. Regionrådet for Sør-Østerdal vil på det sterkeste advare mot å trekke opp til en ny diskusjon om dette. Her bør det være tilstrekkelig å vise til alle de andre store sykehusinvesteringer Norge står overfor i de nærmeste tiåra. 12. Etablere kvinneklinikk ved Sykehuset Innlandet Opprettelse av kvinneklinikk i Sykehuset Innlandet HF er viktig for en videreutvikling av fagområdet. Antall fødsler er omtrent likt for Lillehammer og Elverum. I dokumentet står det at Lillehammer sykehus er nærmest til å oppfylle kvalitetskravene for en kvinneklinikk. Delingen av kirurgien hvor bløtdelskirurgi ble flyttet geografisk til Hamar har trolig svekket utviklingen av kvaliteten ved gyn. avdelingen på Elverum. En kan tenke seg to kvinneklinikker innen Sykehuset Innlandet HF for å sikre at det vil bli stabile forhold innenfor dette området. I denne forbindelsen minner vi om at alt hyppigere sykehusinfeksjoner er et forhold som kan medføre større sårbarhet, dersom viktige funksjoner som en kvinneklinikk bare finnes på ett sykehus i Innlandet. 7

8 13. Oppgave- og funksjonsfordeling innen psykisk helsevern Regionrådet er kjent med at det nylig er foretatt betydelige omorganiseringer og nyinvesteringer ved sykehusavdelingene ved Sanderud og at det i disse dager er åpnet en helt ny DPS enhet med døgnsenger på Sanderudtomta. Regionrådet er spent på effekten av denne satsingen og håper at omorganiseringene av sengeavdelingene nå vil komme de brukerne med de mest alvorlige lidelsene til gode. Videre er vi spente på om organiseringen av den nye DPS/Hamar på Sanderudtomta vil tilfredsstille de kravene og forventningene som er stilt til Distriktspsykiatriske sentra gjennom de statlige veilederne bla. Distriktspsykiatriske sentra, - med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen. Regionrådet for Sør-Østerdal er ikke fornøyd med den løsningen som så langt er valgt for dagens DPS løsning for Sør-Østerdalregionen. En tynt bemannet poliklinikk dekker ikke behovet og vi forventer at det tas grep for å sikre at også vår region raskt får et velfungerende DPS tilbud. Framover vil det være naturlig å se på planer for rusbehandling sammen med planer for psykisk helsevern og det er naturlig at kommunene og SI samhandler bedre i forhold til både psykisk helse og rusbehandling Regionrådet for Sør-Østerdal er imidlertid mest bekymret for tilbudet for barn og unge innenfor Sykehuset Innlandet HF. Her mener vi at kapasiteten er for lav, både i forhold til direkte behandlingstilbud, men også i forhold til veilednings- og samhandlingsoppgaver overfor det kommunale hjelpeapparatet. Regionrådet vil dog peke på at det nettverksamarbeidet som er etablert mellom Sykehuset Innlandet HF; Divisjon psykisk helse, brukerorganisasjonene og kommunalt psykisk helsevern, gjennom K-8, er meget positivt og gir muligheter for konstruktive løsninger for framtida. 14. Habiliterings- og rehabiliteringstjenester Kommunene er positive til å være med i et arbeid for utarbeiding av helhetlig rehabiliteringstilbud, der spesialisthelsetjenesten, NAV og kommunene samarbeider. Her er det imidlertid nødvendig også å trekke med representanter for de mange ulike private rehabiliteringstilbudene i regionen vår. Vi ønsker å se rehabilitering som et mer omfattende begrep der det tidlig i behandlingsforløpet settes fokus på at pasienten i størst mulig grad skal kunne utnytte sitt potensial for selvstendig å mestre dagliglivet sitt i eget nærmiljø. Veiledning og samhandling med pårørende vil være sentralt i slike prosesser. Rehabilitering skal både omfatte sentraliserte funksjoner og rehabiliteringsoppgaver i tilknytning til der pasienten bor og har sitt nettverk. Vi er derfor enige i at de sentraliserte rehabiliteringstjenestene i de to fylkene bør styrkes og få mer hensiktsmessige lokaler, samtidig som det må satses mer på at spesialisthelsetjenesten 8

9 skal støtte kommunal og interkommunal rehabiliteringstjeneste gjennom mer ambulant virksomhet og veiledertjeneste. Økt kompetanse til kommunehelsetjenesten er et av de sentrale tema innen Samhandlingsreformen. Utvikling av lærings- og mestringssentra er viktig i denne sammenhengen og må sees sammen med rehabilitering. Det er viktig at en slik utvikling skjer som et samarbeid med kommunehelsetjenesten. En kan tenke seg at de forskjellige geografiske regioner utvikler lærings- og mestringssentra innen forskjellige medisinske områder. Dette vil kunne innebære en spissing av kompetanse, samtidig som man gjennom tverrfaglig samarbeid kan bidra til å utnytte den samlede kompetansen og ressursene innen rehabilitering på en mer kostnadseffektiv og hensiktsmessig måte. Dette må blant annet bygge på styring/struktur i SI og de lokale ressurser som finnes. Høgskolemiljøene i de to fylkene våre, bør kunne bli viktige samarbeidspartnere her. Vi vil nevne at det for tiden bygges opp til at Høyskolen i Hedmark, Elverum kommune, Forsvaret og flere andre bedrifter i regionen vår satser i fellesskap på å utvikle et kompetansesenter for fysisk og psykisk rehabilitering på Terningen Arena. 9

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/6208-4 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/10123 19.11.2010

Nord-Aurdal kommune. Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/10123 19.11.2010 Nord-Aurdal kommune Sykehuset Innlandet Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: braann - 10/10123 19.11.2010 Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2010-2014 - Høringsuttalelse

Detaljer

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c.

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, regionrådsleder og Tynset kommune Hans Vintervoll, Røros kommune Jan

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet

Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet Kårhild Husom Løken, Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune/leder for styringsgruppa i K8 Gardermoen 12.09.12 Effektiviseringsnettverkene

Detaljer

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Disposisjon Helsetjenesten er politisk styrt Tilbudet til helgelendingen Lokalsykehusstrategi Videre

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandling; er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling

Detaljer

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Fra Hedmark Kristelig Folkeparti Til Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Generelt Hedmark KrF er kjent med at

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Utviklingsprosjekt: Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Atle Sørensen Nasjonalt Topplederprogram, Kull 13 November 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte samfunnsanalysen til etterretning,

Detaljer

23. januar 2009. Samarbeidsutvalget i Hallingdal Samhandlingsreformen sett i sammenheng med ny sjukehusstruktur Vestre Viken

23. januar 2009. Samarbeidsutvalget i Hallingdal Samhandlingsreformen sett i sammenheng med ny sjukehusstruktur Vestre Viken 23. januar 2009 Samarbeidsutvalget i Hallingdal Samhandlingsreformen sett i sammenheng med ny sjukehusstruktur Vestre Viken Samhandlingsreformen Helseministeren: Norge bruker mest ressurser i verden på

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Pasientene som ikke trenger asylet- hva kan DPS tilby? Ragnhild Aarrestad DPS Øvre Telemark psykiatrisk poliklinikk, Seljord Føringer for offentlig helsetjeneste

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Høringsinnspill til Strategisk fokus 2025

Høringsinnspill til Strategisk fokus 2025 Høringsinnspill til Strategisk fokus 2025 Oppland Venstre finner at det foreliggende høringsnotat ikke gir et beslutningsgrunnlag som gjør det forsvarlig å trekke noen konklusjon om den framtidige strukturen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 026 G00 &10 Arkivsaksnr.: 10/114

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 026 G00 &10 Arkivsaksnr.: 10/114 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 026 G00 &10 Arkivsaksnr.: 10/114 KOMMUNEHELSESAMARBEIDET VESTRE VIKEN Rådmannens forslag til vedtak: Redegjørelsen for aktiviteter i Kommunehelsesamarbeidet

Detaljer

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til?

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? NSHs psykiatrikonferanse 14.10.04 Jørgen Brabrand Ass.divisjonsdirektør Sykehuset Innlandet HF Samhandling Avgjørende

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

Momentliste knyttet til sykehusstruktur

Momentliste knyttet til sykehusstruktur Momentliste knyttet til sykehusstruktur Utgangspunkt: Utarbeidet for: Sykehuset Innlandet HF (SI) har sendt ut Strategisk fokus på høring med frist for uttalelser til 14. mai 2012. Hensikten med dokumentet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF (SI) Strategisk fokus 2011-2014 premisser, mål og utfordringer Høringsdokument av 30. august 2010

Sykehuset Innlandet HF (SI) Strategisk fokus 2011-2014 premisser, mål og utfordringer Høringsdokument av 30. august 2010 Hedmark Arbeiderparti Sykehuset Innlandet HF (SI) Strategisk fokus 2011-2014 premisser, mål og utfordringer Høringsdokument av 30. august 2010 Høringsuttalelse Hedmark Arbeiderparti, representantskapet,

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 27.03.2012 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/12 10/1130 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE Arkivsaksnr.: 13/646 Arkiv: H21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 21/13 Eldrerådet 06.05.2013 58/13

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Rendalen kommune Samhandlingsreformen - Utfordringer og muligheter Daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen så at Bakgrunn for reformen Kostnadene i helsevesenet økte særlig i sykehusene spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: *

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: * VESTRE VIKEN KOMMUNEHELSESAMARBEIDE - STRATEGIPROSESS I VESTRE VIKEN HELSEFORETAK INNSTILLING TIL: Administrasjonens

Detaljer

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER Oppstartsseminar om kommunereformen Tema: Å jobbe med endringer MYE Å LÆRE AV HELSEFORETAKENE.. Endringsprosesser går ofte galt. Hvorfor? Må det være slik? VISJON OG MÅLSETTING

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet?

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Regional ReHabiliteringskonferanse 2011 Lillestrøm 26. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Stortingsbehandling våren 2010; St.meld

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

FORSLAG TIL NY NASJONAL HELSEPLAN

FORSLAG TIL NY NASJONAL HELSEPLAN BRUKERUTVALGET Helse Sør-Øst RHF Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 02411 Grønnegata 52 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2317 Hamar 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo 20.12.2010

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

"Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - 5 delprosjekter Høring fra Kautokeino kommune: "Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter Innledning Det vises til høringsbrev. Kautokeino

Detaljer

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 S = forkortelse scenarie Gruppe 1 Nettverksmodell Svare ut kravet i styresak 108 fra Helse Sør-Øst Modellen utløser dynamikk for å være forenelig, hva vil skje innen

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF 2 viktige fokusområder Sykehuset Innlandet 1. Avklaring og ferdigstillelse av ny sykehusstruktur 2025 2. Sikre

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013 Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt 27. - 28. mai 2013 Hva skal jeg si noe om? Noe av det som regulerer vår virksomhet Lover, forskrifter, retningslinjer, planer osv

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler Strategi 2020 - Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler Styreseminar HNR 18.06.2010 Daniel Haga Innkomne høringssvar Ca 220 høringsinstanser fikk invitasjon Per 27.05.2010

Detaljer

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene.

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Kurs; Aktiv deltakelse og mestring i hele pasientforløpet Arrangør; Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital HF Tor Åm Samhandlingsdirektør

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Helse Sør-Øst fokus og viktigste oppgaver Spesialisthelsetjenesten fremover

Helse Sør-Øst fokus og viktigste oppgaver Spesialisthelsetjenesten fremover Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremtidens helsetjenester nærhet og helhet

Detaljer

SYKEHUSET INNLANDET STRATEGISK FOKUS 2011-2014

SYKEHUSET INNLANDET STRATEGISK FOKUS 2011-2014 1 1 ARBEIDSGRUPPAS FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SYKEHUSET INNLANDET STRATEGISK FOKUS 2011-2014 Prosessen i Oppland AP Styret i Oppland Arbeiderparti nedsatte en

Detaljer

Habilitering gode eksempler på samhandling

Habilitering gode eksempler på samhandling Habilitering gode eksempler på samhandling Rammebetingelser for habilitering Hvem samhandler med hvem Hvordan / på hvilken måte samhandler vi Hva samhandler vi om Gode eksempler på samhandling hva tror

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

- Samhandlingsreformen. Veien videre.. bærekraftig utvikling for framtidas behov

- Samhandlingsreformen. Veien videre.. bærekraftig utvikling for framtidas behov - Samhandlingsreformen Veien videre.. bærekraftig utvikling for framtidas behov Gjennomføring av samhandlingsreformen Mål og virkemidler Mål: Økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet gjennom

Detaljer

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Side 2 Side 3 Ta noen grunnleggende ting først på alvor. Alt henger sammen med alt (GHB) Godt

Detaljer

Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no

Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no Saksbehandler: Elisabeth Storjord Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no Innspill til «Høring utkast til

Detaljer

Potensialet for Knps samarbeid kommunens konsekvenser av nasjonal reformer. Pensjonsreformen Kombinere arbeid og pensjon

Potensialet for Knps samarbeid kommunens konsekvenser av nasjonal reformer. Pensjonsreformen Kombinere arbeid og pensjon Potensialet for Knps samarbeid kommunens konsekvenser av nasjonal reformer Pensjonsreformen Kombinere arbeid og pensjon NAV-reformen De som kan jobbe, skal kunne jobbe Samhandlingsreformen Ny oppgavefordeling

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Prosjekt Veiviser. Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14

Prosjekt Veiviser. Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14 Prosjekt Veiviser Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14 Bakgrunn Tiltak Innspill Rolleavklaring Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Visjoner, mål og resultater Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Visjoner, mål og resultater Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 2008) Visjoner, mål og resultater Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse Hva sa Stortinget i 1998? 1) Et tjenestetilbud med brist i alle

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10.02.12 SAK NR 007 2012 STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSDOKUMENT Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar å sende vedlagte høringsdokument på ekstern og intern høring

Detaljer

Habilitering og rehabilitering i Helse Sør-Øst Tema: "Habilitering og rehabilitering - til alle som trenger det".

Habilitering og rehabilitering i Helse Sør-Øst Tema: Habilitering og rehabilitering - til alle som trenger det. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Habilitering og rehabilitering i Helse

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Etablering, integrasjon og omstilling av seks somatiske og to psykiatriske sykehus 2003-2006 Lillehammer 15. september 2004 administrerende direktør Torbjørn Almlid Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN. En presentasjon av hovedtrekkene

SAMHANDLINGSREFORMEN. En presentasjon av hovedtrekkene SAMHANDLINGSREFORMEN En presentasjon av hovedtrekkene Hva er samhandlingsreformen? Overføring av oppgaver og ressurser innen helsetjenesten fra stat til kommune Fra institusjonell behandling til helsefremmende

Detaljer

Behovet for å ha gode desentraliserte tilbud er også omtalt i Samhandlingsreformen som ble vedtatt i Stortinget 27. april 2010.

Behovet for å ha gode desentraliserte tilbud er også omtalt i Samhandlingsreformen som ble vedtatt i Stortinget 27. april 2010. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 47/10 Desentraliserte spesialisthelsetjenester Saksbeh: Daniel Haga Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/458 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF har som mål

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Lokalsykehusstrategi. Oddvar Larsen Helse Nord RHF

Lokalsykehusstrategi. Oddvar Larsen Helse Nord RHF Lokalsykehusstrategi Oddvar Larsen Helse Nord RHF Formål Avklaring Forutsigbarhet Strategiske satsinger Samhandling Rekruttering og kompetanse SAK 1 Funksjoner og oppgaver Brukermedvirkning IKT og infrastruktur

Detaljer

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -????

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør, Flekkefjord, 30, januar 2013 Samhandlingsreformen Møte utfordringsbildet Sikre kvalitet

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 10/1041

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 10/1041 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 10/1041 HØRINGSSVAR FRA HERØY KOMMUNE - BEHANDLINGSTILBUD TIL ALVORLIG SKADDE PASIENTER - REGIONALT TRAUMESYSTEM FOR HELSE

Detaljer

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år?

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Helseledersamling 9-10/6 2016 Ørland Kysthotell Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital HF Mål og følge-evaluering

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Forslag til vedtak: 1. Regional plan

Detaljer