Rapport. Nye UNN Narvik utbygging i to etapper. Forfatter(e) Asmund Myrbostad Marte Lauvsnes. SINTEF Teknologi og samfunn Helse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Nye UNN Narvik utbygging i to etapper. Forfatter(e) Asmund Myrbostad Marte Lauvsnes. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-05-06"

Transkript

1 - Fortrolig Rapport Nye UNN Narvik utbygging i to etapper Forfatter(e) Asmund Myrbostad Marte Lauvsnes SINTEF Teknologi og samfunn Helse

2 SINTEF Teknologi og samfunn Helse

3 SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: Telefaks: Foretaksregister: NO MVA Rapport Nye UNN Narvik utbygging i to etapper EMNEORD: Tidligfaseplanlegging Konseptrapport V 1.0 FORFATTER(E) Asmund Myrbostad Marte Lauvsnes OPPDRAGSGIVER(E) UNN HF DATO OPPDRAGSGIVERS REF. Gina Johansen ANTALL SIDER OG VEDLEGG: 19+ vedlegg SAMMENDRAG Rapporten beskriver alternative løsninger for en trinnvis utbygging av Nye UNN Narvik. Bakgrunnen er et ønske fra styret i Helse Nord HF om å få seg forelagt de investeringsmessige konsekvensene av en utbygging av de somatiske funksjonene i et første byggetrinn og arealer for psykiatri og rus i et andre byggetrinn. Forutseningene for arbeidet har vært konseptrapporten og skisseprosjekt 2 (SP2). Det er utviklet 3 alternative løsninger. Alternativ 1 og 2 har små avvik fra SP2 og arealer som er beregnet for psykiatri og rus bygges ut helt eller delvis og står dermed uinnredet etter første byggetrinn. Bortsett fra at målet om integrasjon mellom somatikk, psykiatri og rus ikke kan oppnås før i andre byggetrinn, vil alt 1 og 2, i andre byggetrinn kunne utvikles til likeverdige løsninger med SP2. Reduksjon i investeringsbehovet for alt 1 og 2 er relativ små (henholdsvis 200 og 280 MNOK). Alle alternativene fører til svekkelse av de driftøkonomiske innsparingene som var forventet Alternativ 3 viser en løsning som omfatter arealet for somatiske funksjoner samt alle fellesfunksjoner i første byggetrinn. Dette alt gir en reduksjon i investeringsbehovet i første byggetrinn på ca 436 MNOK. Dette alternativet krever større tilbygg og ombygginger, også for de somatiske funksjonene som var innflyttet i første byggetrinn. Løsningen gir et samlet investeringsbehov som øker med 133 MNOK og en svekkelse av de driftsøkonomiske innsparingene på 10 MNOK per år. Arbeidsgruppen og styringsgruppen mener at alt. 3 gir en løsning som ikke oppfyller de kvalitative målene for prosjektet og vil føre til driftsulemper som kan gi konsekvenser for arbeidsmiljøet og rekruttering. UTARBEIDET AV Asmund Myrbostad KONTROLLERT AV Knut Bergsland GODKJENT AV Randi Reinertsen SIGNATUR SIGNATUR SIGNATUR Rapportnr ISBN ISBN-nummer GRADERING Fortrolig GRADERING DENNE SIDE Fortrolig 1 av 21

4 2 av 21

5 3 av 21

6 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering Bakgrunn Grunnlaget for utvikling av en todelt løsning Organisering og gjennomføring Organisering Møter Program Konsekvenser og forutsetninger Investeringer Konsekvenser for innhold og drift Integrasjon Driftsøkonomiske konsekvenser Areal- og kostnadsmessige forutsetninger Investeringer utstyr Usikkerhet og margin Økonomisk bærekraft Alternative løsninger Alternativ 1: Utbygging av alt areal i første byggetrinn. Arealer til psykiatri står uinnredet og innredes i andre byggetrinn Forutsetninger Løsning, plantegninger Investeringskostnader Driftskostnader Drøfting Alternativ 2: Redusert utbygging av alt areal i første byggetrinn. Deler av arealet til psykiatri/rus står uinnredet. Påbygg og innredning av arealer i andre byggetrinn Løsning, plantegninger Investeringskostnader Driftskostnader Drøfting Sykehushaugen tømmes for virksomhet Alternativ 3: Første byggetrinn tilpasset arealbehovet for somatikk. Ombygging og tilbygg i andre byggetrinn for psykiatriske og rus-funksjoner Paviljongløsningen av 21

7 7.5.2 Påbygg og ombygging Løsning, plantegninger Investeringskostnader Driftskostnader Drøfting Kriterier for vurdering Evaluering og oppsummering BILAG/VEDLEGG Vedlegg 1: Plantegninger 5 av 21

8 1 Oppsummering 2 Bakgrunn I sak godkjenner styret for Helse Nord RHF konseptrapporten for Nye UNN Narvik. I punkt 4 i vedtaket ber styret adm direktør vurdere å dele byggeprosessen (for Nye UNN Narvik) i to trinn. Første trinn omfatter nybygg for somatikk, mens andre trinn vil omfatte nybygg rus/psykiatri. Dette for snarest mulig å kunne realisere nybygg for somatikk i Narvik. 3 Grunnlaget for utvikling av en todelt løsning Ved å redusere investeringsbehovet kan utbyggingen av Nye UNN Narvik påbegynnes tidligere. Driften av de somatiske funksjonene på Sykehushaugen over en lengre periode vil kreve omfattende investeringer for å møte forskriftskrav. I et treårs perspektiv vil man ha et investeringsbehov på ca 130 MNOK, og skal drift opptrettholdes i inntil 12 år må det investeres over 300 MNOK eks mva. Etablering av en etappevis utbygging forutsetter at første byggetrinn starter i 2014 og andre byggetrinn i Første byggetrinn forutsettes ferdigstilt i På grunnlag av vedtaket i Helse Nord RHF og føringer fra UNN HF har følgende rammer vært lagt til grunn for arbeidet: Konseptrapportens løsningsprinsipper skal gjelde. En trinnvis utbygging skal ivareta den integrerte, kompakte utbyggingsløsningen (skisseprosjekt 2) og skal også sikre integrasjon mellom somatikk, rus og psykiatri Alle programforutsetninger i Konseptrapporten skal gjelde Første byggetrinn skal omfatte nybygg for somatikk og i andre byggetrinn skal anlegget kunne utvides til også å omfatte arealer for psykiatri og rus En løsning med et rent somatisk bygg i første byggetrinn og utbygging av frittliggende bygg for psykiatri og rus i andre byggetrinn, er ikke aktuelt. Forutsetningene fra konseptrapporten om en integrert og ikke en samlokalisert modell opprettholdes. Første byggetrinn skal gi en driftseffektiv løsning for et somatisk sykehus iht programmet, og skal kunne fungere uavhengig av om trinn to realiseres. Modellen for samhandling/integrasjon mellom sykehus og kommunale tjenester i et helsehus, skal kunne realiseres i både i første byggtrinn og etter at andre byggetrinn med psykiatri og rus er ferdig. Helsehuset skal ligge slik det er vist i konseptrapporten. Det bør unngås omfattende blanding av arealer for kommunale tjenester og sykehusfunksjoner i Helsehuset. Første byggetrinn begrenses så mye som mulig men det skal ivareta forsvarlige driftsløsninger for somatikk i første byggetrinn, samtidig som man med akseptable merkostnader kan innpasse psykiatri og rus i andre byggetrinn. Det skal vurderes om alle eller deler av de arealene som skal innholde psykiatri- og rusfunksjoner i andre byggetrinn, kan oppføres som råbygg i første byggetrinn, for deretter å bli innredet og tatt i bruk i andre byggetrinn. 6 av 21

9 4 Organisering og gjennomføring 4.1 Organisering SINTEF Helse ble 28. mars bedt om å organisere prosjektet og bidra i de aktivitetene som er nødvendig for at UNN HF kan legge frem et tilstrekkelig grunnlag for eventuelt å beslutte planlegging og bygging av UNN Narvik etter som en to-delt løsning. Rapporten skal foreligge tidsnok til rullering av det regionale helseforetakets investeringsplan som behandles i styret for Helse Nord RHF i juni Arkitema og andre sentrale aktører har vært engasjert på svært kort varsel. Det ble opprettet et arbeidsutvalg sammensatt av representanter for felles arbeidsgruppe, ledelsen ved UNN HF, ledelsen ved Helse Nord RHF og rådgivere og arkitekter. Dette arbeidsutvalget har utarbeidet forutseningene for arbeidet og behandlet forslag til løsninger under veis. Arbeidet har vært organisert som følger: Styringsgruppe: Den samme som i konseptfasen Prosjekteiers representant: Gina Johansen Felles arbeidsgruppe: Samme som i konseptfasen Arbeidsutvalg under felles arbeidsgruppe bestående av: Kari Fagermo Haug Knut Østvik Wenche Folberg Tor Grimeland May Britt Jensen Tor Opdahl I tillegg har følgende møtt i arbeidsutvalget: Tor-Arne Haug Gina Johansen Asmund Myrbostad Palle Bo Rasmussen Bjarke Elling Marte Lauvsnes Prosjektleder: Asmund Myrbostad, SINTEF Prosjekteringsansvarlig: Palle Bo Rasmussen, ARKITEMA Fagressurser: Fra SINTEF: Marte Lauvsnes 7 av 21

10 Fra ARKITEMA: Bjarke Elling, William Berner Nielsen, Tor Pedersen 4.2 Møter Det har vært gjennomført følgende møter: Arbeidsmøter SINTEF Arkitema: o Trondheim 1. april o København 14. april Møte arbeidsutvalget o Gardermoen 8. april o Gardermoen 26. april Møte i felles arbeidsgruppe Narvik 3. mai Møte i Styringsgruppa Nye UNN Narvik Tromsø 6. mai 5 Program Innholdet i utbyggingsetappene er i prinsippet styrt av programmet i konseptrapporten (HFP). I første byggetrinn skal det bygges et areal som rommer de funksjoner og rom som er nødvendig for å drive den somatiske virksomheten. I andre byggetrinn må anlegget bygges ut og/eller ombygges slik at funksjoner, rom og arealer som er programmert for psykiatri og rus, får plass innenfor en integrert modell. En rekke funksjoner er felles for alle fagområder i en integrert løsning. Dette gir drifts- og arealmessige gevinster. Skal integrasjon mellom fagområder og funksjoner opprettholdes som i konseptrapporten, må bygget legges til rette for sambruk av slike funksjoner. Det vil føre til at noen funksjoner bygges med en større kapasitet og et større areal enn hva programmet for den somatiske virksomheten alene krever. Tabell 1 viser fordeling av netto funksjonsarealer på somatikk, psykiatri og rus. Andeler av fellesfunksjoner er også skjønnsmessig fordelt på fagområder. Totalt areal for rus og psykisk helsevern utgjør ca m2 netto. Fargene i tabell 1 indikerer hvilke funksjoner som bør lokaliseres nær hverandre. Noen funksjoner har liten avhengighet til andre og kan lokaliseres der det gir den beste utnyttelsen av bygget. En del funksjoner som kontorer og møterom kan være lokalisert på flere steder og brukes som buffer i prosjekteringen for å få god tilpassing mellom program og løsning. Slike rom/arealer brukes også til å sikre fremtidig fleksibilitet. Dette har vært styrende for de alternative løsningene som er skissert i vedlegg 1. Det totale arealet på m2 netto forutsetter en integrert modell. I Konseptrapporten var konsekvensen av et alternativ med en samlokalisert modell en arealøkning på 800 m2 netto. 8 av 21

11 Tabell 1: Program for Nye UNN Narvik, arealer fordelt etter utbyggingstrinn Revidert, etappevis utbygging av Narvik sykehus Delfunksjon Netto areal, somatikk Netto areal, psyk Netto areal, rus Netto areal kommune Totalt areal Normalsengeområde Skjerming Kommentarer Føde forløsningsrom, 2 obs plasser Pasienthotell inkl 4 hybelleiligheter for psyk og rus Dagområde, dagkirurgi dagkir plasser Operasjon inkl 1 skiftestue Oppvåkning Sterilsentral Akuttmottak Legevakt Tung overvåking Observasjon somatikk, 1 rus, 1 psyk, 1 primær Dagområde, medisin/dialyse plasser med/dialyse Kliniske spesiallaboratorier Poliklinikk Apotek Kliniske støttefunksjoner Logoped, sosionom med mer Fysio/Ergoterapi Inkl treningslokaler Miljø Radiologi Felles administrativ ressurs Inkl bookingkontor, legekontorer, gjestekont, KoRus Resepsjon vestibyle, inkl stillerom Kantine felles besøkende, personalet Kantinekjøkken Ambulansetjeneste Inkl vaskehall, garasje 4 biler Lærings- og mestringssenter Klinisk biokjemi Transfusjonsmedisin og blodbank IKT drift Renhold Sengehåndtering Tøyhåndtering Medisinsk teknikk FDVU Vedlikehold, teknisk drift bygg Avfallshåndtering oppsamlingsrom, containere Sentrallager Transport og portør oppstilling traller, vogner, mottakskontor varer Beredskap Lager, utrykning tøy/utstyr Garderobe Overnatting Vaktpersonell Forskning Kontor/lab/us rom Undervisning Auditorium 70 plasser Garasjer biler rus, psyk, 1 bil somatikk Totalt Integret i nytt Sykehus 6 Konsekvenser og forutsetninger 6.1 Investeringer Det er et mål å senke investeringsbehovet i første byggetrinn. Dette vil bidra til en raskere oppstart av prosjektering og bygging og kan redusere behovet for strakstiltak i dagens sykehus på Sykehushaugen. Hvor stort investeringsbehov man vil få i første byggetrinn vil være avhengig hvor store arealer som må bygges for at forutsetningene som er listet opp i kapittel 3 skal oppfylles. I kapittel 7 gjennomgås 3 alternative løsninger. Det foreliggende forslaget i konseptrapporten er ikke omtalt. Det beregnes investeringsbehov for første byggetrinn, andre byggetrinn og totalt. Dette 9 av 21

12 gir oversikt over de økte investeringskostnadene som en delt utbygging gir. Investeringsbehov ved andre institusjoner som kommer som en konsekvens av forsinket utflytting av psykiatri og rus er ikke beregnet. 6.2 Konsekvenser for innhold og drift Hvis forutsetningene oppfylles skal en to-delt utbygging gi et sykehusanlegg med samme innhold. Det er også forutsatt at programkravene oppfylles og dette innebærer bl.a. samme krav til nærhet og integrasjon mellom funksjoner, fagområder og mot kommunen som i konseptrapporten. 6.3 Integrasjon Dette er omtalt under hvert alternativ, men generelt kan man si at jo bedre tilpasset første byggetrinn er til en ren somatisk drift, jo vanskeligere blir det å opprettholde en integrert modell som gir best mulig samhandling mellom somatikk, psykiatri og rus og mellom sykehus og kommunehelsetjenesten. Målet om et lavt investeringsbehov i første byggetrinn står dermed i motstrid til fullverdig løsning av driftsmodellen i konseptrapporten. Det er utredet 3 alternativer (i tillegg til løsningen i konseptrapporten) som viser grader av tilpassing mellom lave investeringskostnader i første byggetrinn og fullverdig integrert løsning. 6.4 Driftsøkonomiske konsekvenser Endringer i driftskostnader beregnes som avvik ift konseptrapporten. Den viste en reduksjon i driftskostnader på ca 23 MNOK. Det er de samme faktorene som bidrar til de driftsøkonomiske endringene i denne utbyggingsløsningen som i konseptrapporten. Både driftskostnader for virksomheten og byggene er tatt med. I beregningene er det tatt hensyn til at det går 6 år fra første byggetrinn er ferdig til hele anlegget kan tas i bruk. I denne perioden endres de driftsøkonomiske konsekvensene i forhold til tall i konseptrapporten på følgende områder: Endrede FDVU-kostnader på grunn av drift i flere anlegg Endrede driftskostnader for virksomheten på grunn av manglende integrasjon Driftsutlemper ifm etterarbeid (innredning, utbygging, ombygging), gjelder i hovedsak alternativ 2 og 3. Disse er ikke beregnet men må tas hensyn til i vurderingene av alternativer. Driftseffektiviseringene for driften av virksomheten var i konseptrapporten i hovedsak knyttet til organisering og effektivisering av den somatiske virksomheten. Det vil derfor være små endringer på dette område ved en to-delt utbyggingsmodell. 6.5 Areal- og kostnadsmessige forutsetninger Målet om et lavt investeringsbehov i første byggetrinn påvirker også de totale byggekostnadene, spesielt når man opprettholder krav om en løsning som ivaretar driftsmodellen i konseptrapporten. Generelt gjelder følgende forutsetninger for beregning av arealbehov og investeringskostnader for de tre alternativene: Det er en større andel tunge sykehusfunksjoner i første byggetrinn, dette gir en høyere gjennomsnittpris per m2 og en relativt høyere kostnadsandel i første byggetrinn. 10 av 21

13 Arealer til felles funksjoner som kantine, garderober, store møterom, støttefunksjoner oa må bygges ut i sin helhet i første etappe. Uinnredede arealer bygges opp på følgende måte: o Råbygg med fasader, isolasjon og innvendig kledning o Automatisk brannvarsling o Enkel belysning og oppvarming o Heissjakter / heisdører monteres o Trappeløp føres gjennom uinnredet areal o Tekniske føringsveier etableres, men anlegg installeres ikke o Areal til tekniske anlegg for andre byggetrinn etableres Alle utomhusarbeider medtas, og det avsettes midler til utbedring i byggetrinn to avhengig av hvilke byggalternativ som velges. Kostnader til tunnell er tatt med i første byggetrinn og for alle alternativene Helikopterlandingsplassen er tatt med på samme måte som i konseptrapporten Det forutsettes samme margin som i usikkerhetsanalysen som i konseptrapporten Det forutsettes en periode på 6 år fra ferdig første byggetrinn til innflytting andre byggetrinn. Tiltak som kan redusere kostnadene ytterligere i første byggetrinn og samlet for prosjektet er: Enklere fasadeløsninger. Plassering av tekniske rom på taket i stedet for i underetasje. Dette begrenser mulighetene for senere påbygg på tak. 6.6 Investeringer utstyr Utstyrskostnadene fordeles likt mellom første og andre byggetrinn i alle alternativene, selv om det kan være mindre forskjeller i behov. Basert på samme beregningsmetode som i konseptrapporten vil utstyrskostnaden utgjøre 110 MNOK for somatiske funksjoner og fellesfunksjoner i første byggetrinn, og 17 MNOK for psykiatri og rus i andre byggetrinn. 6.7 Usikkerhet og margin Det er ikke gjennomført nye usikkerhetsanalyser og det er forutsatt samme margin som i konseptrapporten (investeringsbehov ved p85). Marginen er økt relativt med økninger i prosjektkostnadene og fordelt på byggetrinn iht den relative andelen av arealene i hvert trinn. Det er ikke tatt hensyn til økt usikkerhet som kan oppstå ved en to-delt utbygging. 6.8 Økonomisk bærekraft UNN HF har gjort beregninger av konsekvenser for den økonomiske bærekraften i prosjektet og for HF-et. 7 Alternative løsninger 7.1 Alternativ 1: Utbygging av alt areal i første byggetrinn. Arealer til psykiatri står uinnredet og innredes i andre byggetrinn 7.2 Forutsetninger Følgende forutsetninger gjelder i tillegg til de generelle forutsetningene som er listet opp i pkt 6.5: 11 av 21

14 Prosjektet realiseres som Skisseprosjekt 2 (SP2) i konseptrapporten, men arealer til psykiatri og rus vil forbli uinnredet til det besluttes å ta i bruk hele anlegget. Samme program for kapasiteter og rom som i konseptrapporten legges til grunn. Bruttoarealene tilsvarende SP2 for psykiatri og rus etableres i samme område, men står uinnredet. Fellesfunksjoner som resepsjonsområder, kafeteria, ekspedisjoner, undervisningsrom oa etableres fullt ut for å unngå senere, dyre ombygginger. Garderober og arealer til fysio- /ergoterapi deles slik at kun behovet for somatiske funksjoner dekkes i første byggetrinn. Resten inngår i andre byggetrinn. Pasienthotellet bygges ut, men hybelleilighetene for psykiatri og rus står tomme/uinnredet. Etablering av helsehuset berøres ikke av denne løsningen og kan bygges ut og tas i bruk i det tempo som kommunen finner hensiktsmessig. Sammenknytninger og samhandlingsmuligheter mellom psykiatri og rus og mellom somatikk, psykiatri og rus må avvente andre byggetrinn, med unntak av de faglige samarbeidsløsninger man kunne ha utviklet mellom kommunehelsetjenesten og psykiatri/rus. Samhandlingsmulighetene mellom somatiske sykehustjenester og kommunehelsetjenestene kan etableres. I andre byggetrinn innredes arealene til psykiatri og rus og anlegget kan driftes slik det er forutsatt i konseptrapporten Løsning, plantegninger Vedlegg 1 viser plantegninger. Alle somatiske funksjoner får sin permanente plassering fra starten og uten at det oppstår behov for flytting og ombygging i andre byggetrinn. De skraverte områdene viser de ikke innredede arealene for psykiatri og rus. De ligger i hovedsak i plan 00 og plan 01, i tillegg til i noe i plan 03. Dette utgjør samlet ca m2 bto. Uinnredede arealer innredes i andre byggetrinn og tas i bruk av psykiatri og rus, og den samlede løsningen blir som forutsatt i konseptrapporten. Det er ikke tatt høyde for mulige behov for endringer og ombygginger som kan oppstå i perioden frem til etappe 2 gjennomføres Investeringskostnader Tabell 2 viser de samlede investeringskostnadene fordelt på byggetrinn. Etablering av uinnredede arealer har en kostnad på NOK/m2 mens innredningen utgjør NOK/m2. Totalt er pris/m2 for disse arealene lavere enn gjennomsnittet for første byggetrinn fordi alle de tunge kliniske funksjonene bygges ut først. Samlet får man et investeringsbehov for alternativ 1 på 1671 MNOK som ca 17 MNOK høyere enn i konseptrapporten. Det samlede investeringsbehovet i første byggtrinn er på ca 1,455 MNOK som er ca 200 MNOK lavere enn investeringsbehovet for full utbygging i konseptrapporten (1 654 MNOK). 12 av 21

15 Tabell 2: Prosjektkostnader og investeringsbehov alternativ Investeringsbehov alternativ 1 1 Byggetrinn/bruttoareal Bto Pris/m2 Prosjekt Kommentar areal kostnad Konseptrapporten, Skisseprosjekt Byggetrinn 1: Ferdig utbygget Inklusiv utstyr Byggetrinn 1: Uinnredet Byggeetrinn 1: Sum prosjektkostnad Byggetrinn 1: Margin Marginen er den samme som i konseptrapporten men med % økning og fordeling på byggetrinn etter areal Byggetrinn 1: Sum investeringsbehov Byggetrinn 2: Prosjektkostnad Tillegg innredning + utstyr Byggetrinn 2: Margin Byggertinn 2: Sum investeringsbehov Prosjektkostnad totalt Øker med 15 MNOK ift Konseptrapporten Investeringsbehov totalt Øker med 17 MNOK ift Konseptrapporten Driftskostnader Endringer i driftskostnader er først og fremst knyttet til ulemper som oppstår i de årene man forutsetter drift på flere steder. Det er ikke tatt hensyn til mulige driftsulemper for de somatiske funksjonene ifm ferdigstilling av de uinnredede arealene. Driftskostnadene påvirkes på følgende måte (sammenlignet med konseptrapportens løsning): Tabell 3: Driftsøkonomiske konsekvenser alternativ 1 Areal bto m2 Alt 1: Utbygging av alt areal i første byggetrinn. Arealer til psykiatri står uinnredet og innredes i andre byggetrinn Område MNOK Kommentar Driftsinnsparing somatisk drift FDVU kostnader nytt bygg FDVU kostnader uinnredet FDVU Sykehushaugen FDVU gamle bygg Nordlandsklinikken, DPS Håkvik Matservering og kjøkken Sum driftseffekt Tabell 3 viser at den driftsøkonomiske innsparingen reduseres fra ca 23 MNOK i konseptrapporten, til ca 7 MNOK i alternativ 1. Forskjellen skyldes i hovedsak økte FDVU-utgifter fordi arealene for psykiatri og rus i Håkvik må driftes videre. Det må også opprettholdes drift i anlegget på Sykehushaugen frem til andre byggetrinn er avsluttet. I tillegg kommer driftsulemper ifm innredning andre byggetrinn og innflytting i 2 omganger Drøfting Alternativ 1 vil gi en samlet løsning etter andre byggetrinn som er tilsvarende den som er beskrevet i skisseprosjektet. Det innebærer at alle viktige målsettinger med prosjektet oppfylles men først etter at andre byggetrinn er avsluttet. 13 av 21

16 Arbeidsgruppen har pekt på den usikkerheten som denne forsinkelsen skaper og de negative effektene dette har for kvaliteten i tjenestene, utvikling av samhandlingsmodellen og for arbeidsmiljø og rekruttering. Alternativet gir en begrenset reduksjon i investeringsbehovet på 200 MNOK for første byggetrinn, sammenlignet med det samlede investeringsbehovet i Konseptrapporten på 1,654 MNOK. 7.3 Alternativ 2: Redusert utbygging av alt areal i første byggetrinn. Deler av arealet til psykiatri/rus står uinnredet. Påbygg og innredning av arealer i andre byggetrinn I alternativ 2 legges det vekt på å krympe det samlede arealet uten at funksjonaliteten i den somatiske sykehusdelen blir dårligere. Integrasjonsmulighetene skal opprettholdes og det legges vekt på at det ikke skal oppstå store, ekstra kostnader ved rokering og ombygging. Programmet for somatiske funksjoner realiseres permanent, men noen funksjoner får en alternativ plassering, hovedsakelig gjelder dette radiologi som blir flyttet fra plan 02 til plan 01. Operasjon, poliklinikker, laboratorier og apotek får noe endret lokalisering, men det blir på det samme plan som i SP2. I tillegg til de generelle forutsetningene som ligger til grunn for alternativ 1, gjelder følgende: Fløyene mot nord-øst bygges kortere Deler av arealer til sengeområder for psykiatri og rus i plan 00 vil stå uinnredet etter første byggetrinn. I andre byggetrinn tas uinnredet areal i bruk og i tillegg utvides arealet tilsvarende programbehovet i konseptrapporten. Radiologi flyttes fra plan 02 til plan 01. Øvrige tunge behandlingsfunksjoner blir som i konseptrapporten lokalisert i plan 02. Apoteket flyttes nært inngangen og helsehuset. Det gir en god plassering ift publikum, men noe lengre avstand til vareforsyning. Pasienthotellet innredes fullt ut og kapasiteten kan utnyttes til intermediærenhet for kommunen i påvente av kapasitetsbehovet fra psykiatri og rus. Etablering av helsehuset kan bygges ut og tas i bruk i det tempo som kommunen finner hensiktsmessig. Alle sammenknytninger og samhandlingsmuligheter mot kommunehelsetjenesten opprettholdes som omtalt i konseptrapporten, med unntak av de faglige samarbeidsløsninger man kunne ha utviklet mellom kommunehelsetjenesten og psykiatri/rus Løsning, plantegninger Vedlegg 1 viser plantegninger. De skraverte områdene viser ikke innredede arealer for psykiatri og rus. Dette utgjør m2 bto. I andre byggetrinn blir det en utvidelse av arealet med m2 bto ved at fløyene forlenges mot nordøst i plan 00 og 01. Det er også andre mindre endringer i bygningskroppen, men plassering av funksjoner og sammenhenger mellom dem er i hovedsak opprettholdt Investeringskostnader Tabell 4 viser de samlede investeringskostnadene fordelt på byggetrinn. Etablering av uinnredede arealer har en kostnad på NOK/m2 mens innredningen utgjør NOK/m2. Tilbygg for psykiatri og rus koster NOK/m2. Samlet får man en prosjektkostnad for alternativ 2 på 14 av 21

17 1,538 MNOK som er ca 17 MNOK høyere enn prosjektkostnaden i konseptrapporten. Når det tas hensyn til marginen som ble beregnet i usikkerhetsanalysen, blir differansen ca 19 MNOK. Det samlede investeringsbehovet i første byggtrinn en er på ca MNOK som er ca 277 MNOK lavere enn full utbygging i konseptrapporten (1 654 MNOK). Tabell 4: Prosjektkostnader og investeringsbehov alternativ 2 Investeringsbehov alternativ 2 Byggetrinn/bruttoareal Bto Pris/m2 Prosjekt Kommentar areal kostnad Konseptrapporten, Skisseprosjekt Byggetrinn 1: Ferdig utbygget Inklusiv utstyr Byggetrinn 1: Uinnredet Byggeetrinn 1: Sum prosjektkostnad Byggetrinn 1: Margin Marginen er den samme som i konseptrapporten men med % økning og fordeling på byggetrinn etter areal Byggetrinn 1: Sum investeringsbehov Byggetrinn 2: Tilbygg Byggeytrinn 2: Innredning Tillegg innredning + utstyr Byggetrinn 2: Prosjektkostnad Byggetrinn 2: Margin Byggertinn 2: Sum investeringsbehov Prosjektkostnad totalt Øker med 18 MNOK ift Konseptrapporten Investeringsbehov totalt Øker med 19 MNOK ift Konseptrapporten Driftskostnader Driftskostnadene påvirkes på følgende måte (sammenlignet med konseptrapportens løsning): Tabell 5: Driftsøkonomiske konsekvenser alternativ 2 Areal bto m2 Alt 2: Redusert utbygging av alt areal i første byggetrinn. Deler av arealet til psykiatri/rus står uinnredet. Påbygg og innredning av arealer i andre byggetrinn Område MNOK Kommentar Driftsinnsparing somatisk drift FDVU kostnader nytt bygg FDVU kostnader uinnredet FDVU Sykehushaugen FDVU gamle bygg Nordlandsklinikken, DPS Håkvik Matservering og kjøkken Sum driftseffekt Tabell 5 viser at den driftsøkonomiske innsparingen reduseres fra ca 23 MNOK i konseptrapporten, til ca 10 MNOK i alternativ 2. Forskjellen skyldes i hovedsak økte FDVU-utgifter fordi arealene for psykiatri og rus i Håkvik må driftes videre. Det må også opprettholdes drift i anlegget på sykehushaugen frem til andre byggetrinn er avsluttet. I tillegg kommer driftsulemper ifm påbygg, innredning andre byggetrinn og innflytting i 2 omganger. 15 av 21

18 7.3.4 Drøfting Alternativ 2 vil gi en samlet løsning etter andre byggetrinn men det skiller seg fra skisseprosjektet (SP2) ved at løsningene i plan 01 og 02 er endret og radiologisk enhet flyttes til plan 01. Dette gir noe dårligere forbindelse til akutt og operasjon, men bedre tilgjengelighet for polikliniske pasienter. Totalt sett er dette likeverdige løsninger som ikke gir driftsøkonomiske forskjeller. I arbeidsgruppen ble det reist spørsmål om arealene i plan 1 er like godt tilrettelagt for fremtidige behov for en radiologisk avdeling som løsningen i konseptrapporten. For at den tiltenkte integrasjonen mellom poliklinikkene for somatikk, psykiatri og rus skal kunne realiseres må det skje en omfordeling av poliklinikkarealer mellom fagområdene etter at andre byggetrinn er ferdig. Viktige målsettinger med prosjektet vil kunne oppfylles men først etter at andre byggetrinn er avsluttet. Som for alternativ 1, har arbeidsgruppen pekt på den usikkerheten som forsinkelsen skaper og de negative effektene dette har for kvaliteten på tjenestene, utvikling av samhandlingsmodellen og arbeidsmiljø og rekruttering. I alternativ 2 er arealet i første byggetrinn redusert med over m2 bto og uinnredet areal er tilsvarende mindre. Alternativ 2 gir derfor en noe større reduksjon i investeringsbehovet enn alternativ 1: det er på ca 277 MNOK sammenlignet med det samlede investeringsbehovet i Konseptrapporten på 1,654 MNOK. 7.4 Sykehushaugen tømmes for virksomhet De somatiske funksjonene ønskes flyttet ut av lokalene på Sykehushaugen så snart som mulig for å redusere kostnader for rehabilitering og drift av bygg. Sykehushaugen vil også innholde funksjoner til voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP), barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og psykiatrisk dagenhet. Fra ansattes side blir det oppfattet som urimelig at lokalene som er ubrukelige for somatiske funksjoner, fortsatt skal brukes til pasienter og personale knyttet til psykiatrisk behandling. Hvis lokalene skal oppgraderes slik det er forutsatt krever det store investeringer, og det vil være betydelige kostnader knyttet til drift av bygningsmassen selv om bare en mindre del av arealet er i bruk. I alternativ 1 og 2 vil det være etablert henholdsvis og m2 bto uinnredede arealer som er planlagt for bl.a. psykiatriske poliklinikker. Ved å innrede disse arealene i første byggetrinn og flytte all virksomhet fra Sykehushaugen til Furumoen samtidig, får man økt investeringsbehov på Furumoen, men redusert investeringsbehov og reduserte driftskostnader på Sykehushaugen. Samtidig vil man få en løsning som i større grad oppfyller målene om faglig og driftsmessig integrasjon og samhandling. Det har ikke vært en del av mandatet å ta hensyn til dette og det er ikke gjort konkrete beregninger av investerings- eller driftskostnader 16 av 21

19 7.5 Alternativ 3: Første byggetrinn tilpasset arealbehovet for somatikk. Ombygging og tilbygg i andre byggetrinn for psykiatriske og rus-funksjoner. Denne løsningen forutsetter at det i første byggetrinn bygges et fullverdig somatisk sykehusanlegg iht programmet, og uten at det bygges arealer som står tomme i påvente av at psykiatri og rus flytter inn. Arealer til disse funksjonene bygges i andre byggetrinn Paviljongløsningen Denne løsningen innebærer at man i første byggetrinn reduserer anlegget med 1 etg og tilpasser det gjenværende til kun somatiske funksjoner. Andre byggetrinn vil da omfatte bygging av selvstendige bygg for psykiatri og rus som knyttes til det somatiske anlegget. Løsningen blir lik det samlokaliserte alternativet som ble vist i skisseprosjekt 1 i konseptrapporten. Dette alternativet ble avvist fordi det ikke løste behovet for faglig integrasjon og sambruk og driftseffektivitet for arealer og personale. Løsningen er derfor ikke utredet videre, men prinsippet er vist i vedlegg Påbygg og ombygging En annen tilnærming vil være ytterligere reduksjon av arealet i første byggetrinn og etablering av funksjoner for psykiatri og rus i andre byggetrinn ved mer påbygg og ombygging. Dette kan løses ved at man, med utgangspunkt i alternativ 2, unnlater å bygge mellombygget mellom sykehuset og Helsehuset i første byggetrinn. Dette vil redusere første byggetrinn til et bto areal på ca m2. De funksjoner som tilhører somatikken, og som i SP2 ligger i mellombygget, blir flyttet til det som er vist som uinnredet i alternativ 2, eventuelt at de ikke realiseres før i andre byggetrinn. Hvilke funksjoner dette omfatter er vist i tabell 6: Tabell 6: Alternativ 3, fordeling av funksjoner og arealer på byggetrinn Funksjon/plan Plan 00: Fysio- og ergoterapi, omplasseres Kliniske støttefunksjoner, omplasseres Forskning/undervisning, flyttes fra plan 02 LMS, flyttes fra plan 02 Kontorer, flyttes fra plan 01 og 03 Plan 01: Ankomst med kafeteria, kiosk, resepsjon, omplasseres Apotek, omplasseres Plan 03 Pasienthotell somatikk/kontorer bytter plass, kontorer lokaliseres i plan 00 Første byggetrinn/ ledige arealer X X X X X X X X 17 av 21

20 7.5.3 Løsning, plantegninger Vedlegg 1 viser plantegninger. De skraverte områdene på m2 bto er fylt opp med funksjoner som i alternativ 2 lå i mellombygget. Kulvertforbindelsen mellom sykehuset og sykehjemmet kan bygges som en del av første byggetrinn eller utsettes til andre byggetrinn. I beregningene er kulverten ikke med. En utsettelse har driftsmessige konsekvenser når det gjelder felles bruk av kapell i sykehjemmet og en effektiv utnyttelse av felles kjøkken og forsyningstjenester Investeringskostnader Tabell 7 viser de samlede prosjektkostnader og investeringsbehov fordelt på byggetrinn. Første byggetrinn er redusert med ca m2 og dette medfører bl.a. at prisen per m2 øker for første byggetrinn ( NOK) på grunn av den høye andelen tunge kliniske funksjoner. Tilbygg og ombygging i andre byggetrinn for å kunne integrere psykiatri og rus og knytte bygget til helsehuset, omfatter henholdsvis m2 og 2708 m2, total m2. Denne prosessen omfatter også flyttinger og ombygginger for somatiske funksjoner som har hatt en midlertidig lokalisering i første byggetrinn. Sum kostnad per m2 er ca NOK/m2. Samlet får man en prosjektkostnad for alternativ 3 på MNOK som er ca 110 MNOK høyere enn prosjektkostnaden i Konseptrapporten. Når det tas hensyn til marginen som ble beregnet i usikkerhetsanalysen, blir differansen ca 133 MNOK. Det samlede investeringsbehovet i første byggtrinn en er på ca MNOK som er ca 436 MNOK lavere enn full utbygging i Konseptrapporten (1 654 MNOK). Tabell 7: Prosjektkostnader og investeringsbehov alternativ Investeringsbehov alternativ 3 3 Byggetrinn/bruttoareal Bto Pris/m2 Prosjekt Kommentar areal kostnad Konseptrapporten, Skisseprosjekt Byggetrinn 1: Prosjektkostnad Inkl utstyr Byggetrinn 1: Margin Marginen er den samme som i konseptrapporten men med % økning og fordeling på byggetrinn etter areal Byggetrinn 1: Sum investeringsbehov Byggetrinn 2: Påbygg/Nybygg Inkl ustyr Byggetrinn 2: Ombygging Byggetrinn 2: Prosjektkostnad Byggetrinn 2: Margin Byggertinn 2: Sum investeringsbehov Prosjektkostnad totalt Øker med 110 MNOK ift Konseptrapporten Investeringsbehov totalt Øker med 133 MNOK i forhold til konseptrapporten Driftskostnader Driftskostnadene påvirkes på følgende måte (sammenlignet med konseptrapportens løsning): 18 av 21

21 Tabell 8: Driftsøkonomiske konsekvenser alternativ 3 Areal bto m2 Alternativ 3: Første byggetrinn tilpasset arealbehovet for somatikk. Ombygging og tilbygg i andre byggetrinn for psykiatriske og rus funksjoner. Område MNOK Kommentar Driftsinnsparing somatisk drift FDVU kostnader nytt bygg FDVU kostnader uinnredet FDVU Sykehushaugen FDVU gamle bygg Nordlandsklinikken, DPS Håkvik Matservering og kjøkken Sum driftseffekt Tabell 8 viser at den driftsøkonomiske innsparingen reduseres fra ca 23 MNOK i konseptrapporten, til ca 13 MNOK i alternativ 3. Forskjellen skyldes i hovedsak økte FDVU-utgifter fordi arealene for psykiatri og rus i Håkvik og på Sykehushaugen må driftes videre. I tillegg kommer driftsulemper ifm tilbygg, ombygging og innredning andre byggetrinn og kostnader forbundet med flytting og omstilling i 2 omganger Drøfting Alternativ 3 skiller seg i stor grad fra alt 1 og 2 og krever omfattende påbygg og ombygging for å få en samlet løsning etter andre byggetrinn. Flere funksjoner må få midlertidig lokalisering. I tillegg til ulempene som finnes i alt 2, mangler denne løsningen en kobling til kelsehuset og sykehjemmet, noe som kan bety økte driftskostnader. Arbeidsgruppen mener dette alternativet ikke oppfyller målsettingene i konseptrapporten og dermed bryter med intensjonene i styrets vedtak. Det pekes på den økte usikkerheten som skapes ved at det må gjennomføres omfattende flyttinger, ombygginger og omorganisering ifm andre byggetrinn. Dette øker de negative effektene som forsinkelsene har for kvaliteten i tjenestene, utvikling av samhandlingsmodellen og arbeidsmiljø og rekruttering. Alternativ 3 gir en den største reduksjon i investeringsbehovet på ca 436 MNOK, sammenlignet med det samlede investeringsbehovet i konseptrapporten på 1,654 MNOK. Det samlede investeringsbehovet etter andre byggetrinn øker betydelig, og er for dette alternativet ca 133 MNOK høyere enn i konseptrapporten. 8 Kriterier for vurdering Følgende kriterier er lagt til grunn ved vurdering og anbefaling: Opprettholde den integrerte modellen, ref styrets godkjenning av konseptrapporten. Dette gjelder både innen psykiatri rus og mellom somatikk psykiatri rus Tilrettelegging for samhandling mellom fagområder og i forhold til kommunehelsetjenesten, kvalitet i behandlingstilbudet Redusert investeringsbehov i første byggetrinn, minst mulig uinnredede arealer 19 av 21

22 Samlede investeringskostnader for begge byggetrinn Risiko for økt investeringsbehov Sykehushaugen Påvirker muligheter til økt sengekapasitet i UNN HF, ref A-fløya Driftsøkonomi i mellomperioden og etter at alle funksjoner er i drift Driftsulemper ifm ombygging, påbygg Rekruttering Opprettholder positiv holdning til prosjektet hos alle interessenter Behov for investeringer i Sykehushaugen 9 Evaluering og oppsummering Tabellen viser alle kriteriene poengsatt i forhold til det enkelte alternativet etter en skala fra 1 ( (oppfyller kriteriet i liten grad) til 3 (oppfyller kriteriet i stor grad). Konseptrapportens løsning er ikke med. Tabell 9: Kriterier og poeng per Vurdering av alternativene i forhold til oppsatte kriterier Kriterier Alt 1 Alt 2 Alt 3 Opprettholder den integrerte modellen Tilrettelegger for samhandling mellom fagområder Tilrettelegger for samhandling med kommunehjt Redusert investeringsbehov Samlede investeringskostnader Risisko for økt investeringsbehov Sykehushaugen Påvirker mulighetene for økt kapasitetsbehov i UNN HF Driftsøkonomi i mellomperioden Driftsulemper ifm ombygging, påbygg Arbeidsmiljø, rekruttering alternativ Positiv holdning til prosjektet Poengsettingen viser bare den relative sammenhengen mellom prosjektene. De enkelte kriteriene er ikke vektet og avstanden mellom poengene reflekterer ikke nødvendigvis de reelle ulikhetene mellom prosjektene. Arbeidsgruppa vektla kvalitative forhold ved prosjektet og mener at særlig alternativ 3 har så mange svakheter at det ikke er å anse som et reelt alternativ. Det ble lagt spesielt vekt på usikkerheten som er knyttet til mulighetene for å gjennomføre hele prosjektet i tråd med de ideer og mål som er nedfelt i konseptrapporten, og den negative effekt dette vi ha på kvaliteten i tilbudet (spesielt til pasienter innen rus og psykiatri) og arbeidsmiljø og rekruttering. Narvik kommune har i et eget notat etter møte i arbeidsgruppa bl.a. pekt på behovet for å opprettholde en integrert modell (alternativ 1 og til dels 2) og at det bygges en kulvert/varm forbindelse mellom sykehuset, helsehuset og sykehjemmet. 20 av 21

23 Teknologi for et bedre samfunn

Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg, trinnvis utbygging tillegg til konseptfaserapport

Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg, trinnvis utbygging tillegg til konseptfaserapport Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.10.2011 Styresak 121-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg, trinnvis utbygging tillegg til konseptfaserapport

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Narvikregionen Næringsforening

Narvikregionen Næringsforening Narvikregionen Næringsforening Bygg- og renoveringsprosjekter i UNN 2013-2025 Narvik, 30. mai 2013 Gina Marie Johansen,drift- og eiendomssjef UNN stor eiendomsforvalter UNN 270 000 m2 formålsbygg 400 boenheter

Detaljer

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 4 og 5

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 4 og 5 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 4-Avventes, 5-Plass for i rom Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri,

Detaljer

Brutto og nettokalkyle brukerutstyr prioritet 1

Brutto og nettokalkyle brukerutstyr prioritet 1 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 1-Anskaffes Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri, rus, inkl. skadepoliklinikk

Detaljer

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 2

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 2 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 2-Anskaffes hvis budsjett dekning Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri,

Detaljer

Utbyggingsprosjekt i NLSH

Utbyggingsprosjekt i NLSH Utbyggingsprosjekt i NLSH Lofoten 80 mill. Vår 2007 Bodø, psykiatri Voksne 175 mill Høst 2008 Barn 80 mill Høst 2006 Bodø, somatikk Trinn 1 452 mill Høst 2006 Trinn 2/3 Høst 2011 Trinn 4/5 2015 Lofoten

Detaljer

Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus

Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus EVIDERT Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus 17.11.2017 Oppsummering funksjons- og arealprogram Prosjektnummer Prosjekt Nye

Detaljer

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i 0-alternativet Hjelset 0-alternativet Foreløpig Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2. METODE OG

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus

Nye Kirkenes sykehus Nye Kirkenes sykehus 24.03.2017 Tidsplan Oppstart skisseprosjekt januar 2010 Oppstart forprosjekt november 2012 Oppstart detaljprosjekt januar 2014 Tilbudsforespørsel entreprenører juni 2014 Forhandlingsperiode

Detaljer

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020 VEDLEGG TEGNINGER OG ILLUSTRASJONER Februar 2012 AREALPLAN HELSE FONNA Tegningsliste: Tegningsliste.xlsx 01.02.2012 Tegningsnr. Tittel Tegningstype PLAN A.H50.001 HAUGESUND EKSISTERENDE BYGNINGER ILLUSTRASJON

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Presentasjon i styremøte 11.12.2014 Sak 094-2014 Per W. Torgersen, driftsdirektør Vegard Ø. Haaland, avdelingsleder PSA Per B. Qvarnstrøm,

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Styret i Vestre Viken HF 27/ Møte Saksnr. Møtedato

Styret i Vestre Viken HF 27/ Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 22. april 2014 Saksbehandler: Frode Instanes Mandat for Konseptfasen for Nytt sykehus i Vestre Viken Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 27/2014 28.04.2014 Vedlegg: 1. Idéfase

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 19/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 23.06.11 Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 10/6002-53 Arkiv: 030.1 Innstilling

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

nybygg konseptfaserapport

nybygg konseptfaserapport Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 11.3.2011 Styresak 35-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg konseptfaserapport Formål/sammendrag I denne saken

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 072-2017 VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Styret gir sin

Detaljer

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Høydalsvik/Elvebu Bodø, 7.6.2013 Styresak 73-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Sammendrag I styresak

Detaljer

investeringsplan, endelig vedtak

investeringsplan, endelig vedtak Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 00 Tromsø, 20.6.2013 Styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan, endelig vedtak

Detaljer

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2 Arkivsak Dato 18.04.2013 Saksbehandler Per Torgersen / Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 25.04.2013 Sak nr 039-2013 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppgradering av operasjons-

Detaljer

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen Styret for Sørlandet sykehus HF Sak 044-2016 Møtedato 19. mai 2016 Teknologidirektør Per W. Torgersen Tidligere styrebehandling Styre Dato Innhold / Vedtak SSHF 27.10.2011 Sak 105-2011 SSHF 26.04.2012

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 25. oktober 2012 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til leiekontrakt Nåverdiberegning SAK 75/2012 LEIEAVTALE BYGG

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 30/15 Psykiatriutbygging - Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Jan Morten

Detaljer

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Styresaknr. 09/06 REF: 2006/000008 PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Utbygging voksenpsykiatri

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

SINTEF RAPPORT TITTEL. Konseptrapport UNN Narvik. FORFATTER(E) Asmund Myrbostad, Marte Lauvsnes OPPDRAGSGIVER(E) UNN HF

SINTEF RAPPORT TITTEL. Konseptrapport UNN Narvik. FORFATTER(E) Asmund Myrbostad, Marte Lauvsnes OPPDRAGSGIVER(E) UNN HF SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning Konseptrapport UNN Narvik Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Teknobyen innovasjonssenter Abels gt 5 7030 Trondheim Telefon:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Nytt sykehus i Drammen. Status per ultimo oktober 2016

Nytt sykehus i Drammen. Status per ultimo oktober 2016 Nytt sykehus i Drammen Status per ultimo oktober 2016 1 Nytt sykehus Drammen Styret i Helse Sør-Øst RHF har i sak 54-2016 besluttet at nytt sykehus i Drammen skal bygges på Brakerøya. Kostnadsnivået i

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Styresak Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik - lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet og kvalitetssikring av konseptrapport

Styresak Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik - lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet og kvalitetssikring av konseptrapport Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2017 Styresak 129-2017 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik - lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

NYE K-FLØY etasje for etasje

NYE K-FLØY etasje for etasje NYE K-FLØY etasje for etasje Nye K-fløy Nye K-fløy, også kalt behandlingsfløyen, rommer det meste av sykehusets poliklinikker, dagbehandling og operasjonsstuer. Dette er en guide over funksjonene i K-fløy.

Detaljer

Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025

Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025 Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025 Møtedato: 30.04.15 Møtested: Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen VEDTAKSFORSLAG 1) a) Styret anbefaler at administrerende direktør tar med alternativ 2 og 3 i en videre

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 51/13 St. Olavs Hospital HF - Utvikling av psykisk helsevern Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe 2012/561 Dato

Detaljer

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF Styremøte 28.01.2013 Klinikk for psykisk helse og rus Kirsten Hørthe Klinikkdirektør Torgeir Vethe Fagsjef Paul Møller FOU enhet Heidi Taksrud Psykiatrisk

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-42/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 15.5.2014 Styresak 58-2015/4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av styresak Sakspapirene var ettersendt.

Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av styresak Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 22.3.2012 Styresak 36-2012 Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug/755 12 920 Dato: 14.6.2010 Styresak 73-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart

Detaljer

Vedlegg Mandat, grunnlag for målformuleringene

Vedlegg Mandat, grunnlag for målformuleringene SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Teknobyen innovasjonssenter Abels gt 5 7030 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 932 70 800 Foretaksregisteret:

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 15/193/012 Arild Johansen Styresak 83/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset

Detaljer

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg Arkivsak Dato 12.11.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.11.2015 Sak nr 093-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nybygg psykisk helse SSK revidert

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 99/17 Konseptfase for nytt sikkerhetsbygg for St Olavs Hospital Saksbehandler Ansvarlig direktør Lars Magnussen Gunn Fredriksen Saksmappe 2017/10 Dato for styremøte 07.12

Detaljer

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie P R O S J E K T Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie Innhold INNLEDNING... 4 FORMÅL... 4 MANDAT... 5 RAMMEBETINGELSER... 6 Side 2 Vedlegg Notat til Universitetssykehuset Nord-Norge.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans SAK 165/2010 BESLUTNINGSSAK: FRAMTIDIG LEIEFORHOLD FOR

Detaljer

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Presentasjon for Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 5. februar 2015 Ole Martin Semb, Terramar Terramar, Oslo Economics og Hospitalitet har gjennomført

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling

Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling Saksfremstilling Råd/utvalg Utviklingsplan SSHF 2030, Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling Møtedato 15.03.2013 Saksnummer 2/2-2013 Saksbehandler Styringsgruppe Utviklingsplan SSHF 2030 Sakstittel

Detaljer

Idefase OUS. Fakultetsstyremøte

Idefase OUS. Fakultetsstyremøte Idefase OUS Fakultetsstyremøte 15.12.2015 Tre alternativer utredes likeverdig 1) 0-alternativet Bli der vi er; renovering/oppgradering av gamle bygg, enkelte nybygg 2) Delt løsning mellom Gaustad og Ullevål

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 12.3.2015 Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/02 Psykisk helsevern opptrappingsplan - investeringstiltak

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/02 Psykisk helsevern opptrappingsplan - investeringstiltak HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/02 Psykisk helsevern opptrappingsplan - investeringstiltak Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Helse Midt-Norge RHF 11.03.02 20/02 Saksbeh.: Nils Arne Bjordal

Detaljer

Bygninger for psykisk helsevern (Det sitter i veggene)

Bygninger for psykisk helsevern (Det sitter i veggene) Bygninger for psykisk helsevern (Det sitter i veggene) Knut Bergsland, SINTEF, NSH/ Arkitektforums konferanse 3.-4.april 2008, Oslo 1 Psykisk helsevern i endring 8000 7000 Døgnplasser 1991-2006 Landet

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 078-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Forslag til

Detaljer

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.9.2011 Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet NSH SEMINAR 15.03.02 TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet SIVILARKITEKT MICHAEL RAMM ØSTGAARD 1 Innledning Formålet med seminaret er å drøfte fleksibilitet og tilpasningsevne

Detaljer

Utviklingsplan Helgelandssykehuset

Utviklingsplan Helgelandssykehuset Utviklingsplan Helgelandssykehuset Styringsgruppemøte 27.10. 2014 Et overordnet sammendrag fra prosess, Utviklingsplan og evaluering 1 2 Mandat Helse Nord RHF ber Helgelandssykehuset HF konsekvens utrede

Detaljer

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Hålogalandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HØRING-UTVIKLINGSPLAN 2025 - HELGELANDSSYKEHUSET Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune vil berømme Helgelandssykehuset

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Prosjektinformasjon

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Prosjektinformasjon Nye Kirkenes Sykehus Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.: Dokument tittel: Saksbeh.: GSt Kontroll: Dato: 15.12.2014 Nye Kirkenes Sykehus 15.12.2014 side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus i Drammen

Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus i Drammen Vedlegg til protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 18. august 2016 Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus i Drammen 1. Innledning Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i møte 16.06.2016

Detaljer

Prosjekt Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Organisasjonsutvikling i nytt bygg

Prosjekt Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Organisasjonsutvikling i nytt bygg Prosjekt Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Organisasjonsutvikling i nytt bygg Oppstartsmøte delfunksjonsprogram Alta 11. februar 2015 Prosjektleder Aina Irene Olsen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007. NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010

Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007. NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010 Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007 NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010 Lier 21.725 Røyken 17.280 Hurum 8.799 = 47.804 Sande Svelvik 14.181

Detaljer

Revisjon 6 1.2.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier

Revisjon 6 1.2.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier Revisjon 6 1.2.2012 Sykehuset Innlandet HF Strategisk fokus 2025 i ulike scenarier Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0 Utarbeidet etter møte m T. Strøm 3.11.11 1 Bearbeidet

Detaljer

Utbygging Haugesund Sjukehus

Utbygging Haugesund Sjukehus Utbygging Haugesund Sjukehus Behov for omfattende oppgradering Kritisk standard på bygningsmasse for sentrale funksjoner Arealmangel De funksjoner som flytter først kan ikke flytte eksternt Langvarig

Detaljer

pr. 31. desember 2014

pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bengt Nilsfors/Hilde Rolandsen Bodø, 13.2.2015 Styresak 17-2015 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11.

Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11. NOTAT Oversikt bygningsmessige investeringsbehov 2013-2018 Bakgrunn Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11. Videre behandlet styret utviklingsplan

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby SAKA GJELD: Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus

DATO: SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby SAKA GJELD: Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.11.2015 SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby SAKA GJELD: Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus ARKIVSAK:

Detaljer

STYREMØTE 12. desember 2016 Side 1 av 7. Konseptutvikling - Fredrikstadklinikken

STYREMØTE 12. desember 2016 Side 1 av 7. Konseptutvikling - Fredrikstadklinikken STYREMØTE 12. desember 2016 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/01280 Konseptutvikling - Fredrikstadklinikken Sammendrag: Sykehuset Østfold har utredet behovet for å samlokalisere og

Detaljer

Kvalitetssikring av framtidens OUS, idefase med konkretisering etter høring

Kvalitetssikring av framtidens OUS, idefase med konkretisering etter høring TVERRFAGLIG RÅDGIVNING MED HØY KOMPETANSE TIL BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSMARKEDENE Kvalitetssikring av framtidens OUS, idefase med konkretisering etter høring Presentasjon for styringsgruppen 18.1.2016

Detaljer

LCC ANALYSER FRA GULVBELEGG TIL KVU - ERFARINGER MED LCC NORGE RUNDT

LCC ANALYSER FRA GULVBELEGG TIL KVU - ERFARINGER MED LCC NORGE RUNDT LCC ANALYSER FRA GULVBELEGG TIL KVU - ERFARINGER MED LCC NORGE RUNDT HVORFOR INVESTERE I ET PROSJEKT? Det ligger en ønsket verdiskaping bak en hver investering PRIVATE Maksimal profitt Omdømmebygging Innovasjon

Detaljer