POP PROSJEKT 2010 ØKT KOLS KOMPETANSE DER PASIENTEN ER. Prosjektgruppa:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POP PROSJEKT 2010 ØKT KOLS KOMPETANSE DER PASIENTEN ER. Prosjektgruppa:"

Transkript

1 Sørlandet sykehus HF Lungeseksjonen Medisinsk avdeling, Kristiansand POP PROSJEKT 2010 ØKT KOLS KOMPETANSE DER PASIENTEN ER Prosjektgruppa: Lungeavdelingen SSK: Sykepleier og fagutvikler Lena Haukom Lungesykepleier Inger Alice Naley Ås Lungesykepleier Anne Dovland Fysioterapeut Marianne Smith Seksjonsoverlege Frode Gallefoss. Valhalla Omsorgssenter: Fagansvarlig sykepleier Aase Fredriksen Sykepleier Linda Rørheim Hjelpepleier Monica Dvergsnes Brukerrepresentant: Astrid Gustavsen

2 Problemstilling/ Bakgrunn Valhalla omsorgssenter i Kristiansand ble i mars 2010 omgjort fra å være et langtidssykehjem til å bli et kortidssykehjem. Dette har endret pasientflyten på sykehjemmet. De ansatte møter flere nye pasienter og diagnoser. Behovet for høyere kompetanse innen flere fagfelt øker, der i blant KOLS. Lungeposten SSK og Valhalla Omsorgssenter etablerte i januar 2010 et samarbeid for å øke KOLS kompetansen hos de ansatte. Prosjektet samsvarer med Nasjonal strategi for KOLS-området. I denne planen står det at KOLS de siste 10 årene har utviklet seg til en folkesykdom, og over mennesker i Norge i dag har diagnosen KOLS. I kapittel 3.7 i Nasjonal strategi for KOLS området står: det er behov for å øke kompetansen om KOLS i helsetjenesten, både i primær- og spesialistsektoren. Problemstillingen vår blir også aktuelt med bakgrunn i samhandlingsreformen. Innledningsvis står det: det blir nå flere eldre og flere med kroniske og sammensatte sykdomstilstander. Kols, diabetes, demens, kreft og psykiske lidelser er sykdommer som er i sterk vekst, og utgjør samtidig grupper med store og dermed økende samhandlingsbehov I kapittel kommer Samhandlingsreformen med forslag på framtidige arbeidsoppgaver i kommunen. De foreslår blant annet at behandling av en KOLS forverring kan være en kommunal oppgave. Målformulering Hovedmål: Øke KOLS kompetansen til ansatte på Valhalla Omsorgssenter Sette i system en undervisningspakke for KOLS på Valhalla Omsorgssenter som også kan gjelde hele førstelinjetjenesten i Kristiansand kommune Delmål: De ansatte føler seg tryggere på å utøve sykepleie til KOLS pasienter KOLS-pasienten vil få en mer optimal behandling når de kommer på kortidssykehjemmet Bedre dialog mellom Valhalla Omsorgsenter og Lungeposten SSK. Lavere terskel for å ta kontakt med hverandre Prosjektets avgrensning og metode Valhalla Omsorgsenter har retningslinjer som sier at KOLS pasientene skal ligge i avdelingen i 4. etasje på sykehjemmet. Prosjektet knyttet til seg tre representanter fra 4. etasje og prosjektet ble avgrenset til å gjelde denne avdelingen. Vi ønsket å heve KOLS kompetansen på avdelingen ved å iverksette en undervisningspakke i KOLS for de ansatte. Vi ønsket samtidig å måle effekten av undervisningspakken. Dette ble utført ved å lage et spørreskjema basert på metoden General Self- Efficacy Scale av R. Schwarzer hentet fra Spørreskjema som kartleggingsmetode av Nina Østerås. Spørreskjema ble delt ut to ganger på avdelingen: nr. 1 som en baseline undersøkelse for å kartlegge kompetansenivå i KOLS og fagmiljøet på avdelingen, nr. 2 for å måle effekten av undervisningspakken i KOLS. Baseline undersøkelsen ble gjennomført i april av 30 svarte og resultatet viste: det var behov for kompetanseheving innen KOLS det var et ønske om bedre kompetanse og flere kurs om KOLS det var lav deltakelse siste år både på interne og eksterne kurs det var en liten andel som har tatt kontakt med sykehuset for råd og veiledning siste år de som hadde deltatt på kurs og hadde hatt kontakt med sykehuset var hovedsakelig sykepleiere markert høyere kompetanse hos sykepleierne i forhold til øvrig pleie- og omsorgspersonell i undersøkelsen Tiltak Litteratur søk: Vi har gjort søk i helsebibliotekets databaser som støtter opp under viktigheten av

3 vårt prosjekt, valg av metoder og tiltak. Det er gjort funn av et likende prosjekt mellom Stavanger Universitets sykehus og Tasta Sykehjem. Prosjektet ble presentert i Fagbladet nr De har gjort forsøk som viser at lengden på et anfall med tung pust blir kortere hvis ansatte har god kompetanse i å håndtere et slikt anfall. Prosjektet utarbeidet en veileder for helsepersonell for håndtering av akutt pustebesvær. Veilederen ble i oktober 2010 lagt som link i Sykehuset Innlandets behandlingslinje i KOLS. Ressurspersoner: Et tidlig tiltak i prosjektet var å opprette ressurspersoner i KOLS i 4. etasje på Valhalla Omsorgssenter. Disse ble en del av prosjektgruppa. Undervisning: Undervisningsmetodene som ble benyttet var tradisjonell undervisning, rollespill, case og praktiske demonstrasjoner. I tillegg ble det lagt opp til hospitering begge veier; både på Lungeposten og på Valhalla. Disse tiltakende i kombinasjon er viktige for å oppnå god kompetanseheving. Dette ble beskrevet i prosjekt rapporten til Torhild Gregersen, FOUavd SSHF; utvikle gode kompetansehevende tiltak for helse- og sosialpersonell i kommunene med tilbakeføring av pasienter til hjemkommunen Undervisningspakken ble gjennomført på følgende måte: To undervisningsdager i KOLS på Valhalla Omsorgssenter 2. juni og 23. september. Seks internundervisninger på Valhalla Omsorgssenter i august og september Fire hospiterings dager utført i august og september Evaluering av undervisning grafisk framstilt: Utfordringer Vallhalla Omsorgssenter er fremdeles i en omorganiseringsfase. Det har vært uklart underveis i prosjektet på hvilken avdeling KOLS pasientene skulle ligge; 3. eller 4. etasje. I begynnelsen av prosjektet førte det til endret sammensetning av prosjektgruppa. Mangel på sykehjemsplasser i Kristiansand har medført at EBT ofte ikke fokuserer på pasientens diagnoser mht tildeling av plass, og KOLS pasienter har ikke alltid fått plass i 4.etasje. Prosjektgruppa har vært i dialog med EBT, både muntlig og skriftlig og oppfordret EBT i større grad å vektlegge den ulike avdelingens kompetanse når pasienter får tildelt plass. Prosjektet har også justert seg etter realitetene. Alle avdelinger på Valhalla Omsorgssenter ble invitert på KOLS undervisningene i høst. Det siste fikk en liten konsekvens for spørreundersøkelsen. Prosjektet er informert om at ca 2-3 stykker fra andre avdelinger svarte på den siste undersøkelsen. Resultat Andre spørreundersøkelse ga 22 svar av ca 33. Alle som svarte hadde vært på en eller flere undervisninger. Vi har oppnådd markante forbedringer på følgende målsetninger: 1. Økt KOLS-kompetanse til ansatte på Valhalla Omsorgssenter 2. De ansatte føler seg tryggere på å utøve sykepleie til KOLS pasienter En kan også lese ut i fra svarene fra spørreskjemaene at: 3. Hjelpepleiere er den yrkesgruppen hvor KOLS kompetansen har økt mest. 4. Antall deltakere på interne og eksterne undervisninger, fagdager, og kurs økte i perioden. Det kan være tilfeldig, men prosjektet har bidratt til to undervisningsdager og seks lunsjundervisninger i perioden.

4 5. Dialogen mellom Sykehuset og Valhalla Omsorgssenter foruten kurs og undervisningssamarbeid, har ikke har endret seg vesentlig. 6. Forbedringene som er oppnådd bidrar til å styrke fagmiljøet på Valhalla Omsorgssenter; som en direkte følge av dette prosjektet er det blitt opprettet ressurspersoner i KOLS. Resultat av spørreundersøkelsen grafisk framstilt. Ved begge spørreundersøkelsene svarte 22 ansatte på 20 påstander om egen KOLS-kompetanse. Eksempel på 1 av 20 påstander: Jeg kan hovedsymptomene på en KOLS forverring. De ansatte vurdert om påstandene var: ikke riktig, litt riktig, nokså riktig eller helt riktig. Helt riktig vil i denne sammenheng betyr svært god KOLS kompetanse. Resultatene vises i figuren nedenfor: Figur 2: De ansatte svarte også på følgende spørsmål ved begge undersøkelsene: Vurder fra en skala fra 1-6 Hvor trygg er du i å utøve god pleie og omsorg til en pasient med KOLS? Resultatene vises i figuren nedenfor: Figur 3: Videre plan for implementering i drift Vi mener vi nå har et godt grunnlag for å sette i system en undervisningspakke i KOLS for førstelinjetjenesten i Agder. Vi har noen midler igjen fra helsedialog og de kan bidra til: Oppbyggingen av et KOLS nettverk i Agder. Arbeidet med dette pågår allerede i førstelinjetjenesten (sentrale samarbeidspartner vil bli undervisningshjemmetjenesten/ og undervisningssykehjemmene i Agder). Sette i system en KOLS- veileder for helsepersonell. Bygge videre på veilederen fra Tasta prosjektet. Seksjonsoverlege Frode Gallefoss vil være øverste faglig ansvarlig Arrangere en KOLSdag. Den skal spesielt være rettet mot ressurspersoner i KOLS førstelinjetjenesten i Agder (KOLS nettverket) og arrangeres årlig Innen utgangen av 2011 vil vi også se på mulighetene for å legge KOLS undervisningen inn i et e-læringsprogram

5 Litteratursøk: Databaser: SveMed+, The Cochrane Library, OVID - British Nursing Index, Cinahl og PubMed. Arbeidsnotatet om samhandling ble funnet ved søk i Google. Søkeord: COPD, Education, Training, teaching, staff, staff nurses, interprofessional education, nursing homes, primary health care, professional development, management, Bipap, Resultater: Publikasjoner som tok for seg KOLS undervisning til helsepersonell ble inkludert i prosjektet. Publikasjoner som omhandlet andre lungediagnoser eller hadde pasientopplæring i fokus, ble ekskludert. Få publikasjoner møtte prosjektets inklusjonskriterier. Det er publisert en rekke rapporter om direkte pasientopplæring og hjemmebasert rehabilitering. Treff som gikk spesifikt på undervisning av helsepersonell i kommuner angående KOLS pasienter med behov for behandling i forhold til sin KOLS, var vanskelig å finne. Søkte etter systematiske oversikter for å favne flest mulig av aktuell forskning. For innsyn i presentasjonene av relevant litteratur vi fant, se vedlegg. Her er alle artikler som prosjektgruppa har lest presentert med et sammendrag. Litteraturliste referert til i prosjektrapporten: Nasjonal strategiplan for KOLS-området Helse og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 ( ) KOLS prosjekt fra Tasta sykehjem prosjekt presentert i Fagbladet nr Prosjekt ansvarlig: Lege Stephan Sudkamp Behandlingslinje kols utarbeidet av Sykehuset Innlandet, presentert oktober Behandlingslinjen er utarbeidet som hefte og ligger på internett under adressen; Utvikle gode kompetansehevende tiltak for helse- og sosialpersonell i kommunene med tilbakeføring av pasienter til hjemkommunen prosjektrapport publisert i 2007 av Torhild Gregersen, FOUavd SSHF Spørreskjema som kartleggingsmetode en presentasjon fra 2004 av Nina Østerås, Institutt for allmenn og samfunnsmedisin, UIO Litteratur brukt i undervisning: Lungesykdommer 2.utgave, 2008, av Petter Giæver Klinisk sykepleie 3. utgave, 2001 av Hallbjørg Almåss

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning 2011 En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning Anne Grete Olsen Masteroppgave I Psykisk Helsearbeid - kull 2008 4/27/2011 SAMMENDRAG Bakgrunn

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Rapporten er forfattet av: Anne Marte B. Evenstad, prosjektleder Mona Østhus, enhetsleder Johan L. Okkenhaug, overlege Ole Kristen Aanerød, psykologspesialist

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

5.5 Samarbeid med fastleger og vaktleger... 87 5.6 Sammendrag... 91 Kapittel 6. IKT og velferdsteknologi i hjemmetjenesten... 94 6.

5.5 Samarbeid med fastleger og vaktleger... 87 5.6 Sammendrag... 91 Kapittel 6. IKT og velferdsteknologi i hjemmetjenesten... 94 6. Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 Hjemmetjenesten etter samhandlingsreformen... 5 Samhandling mellom hjemmetjenesten og sykehusene... 9 Kommuneintern samhandling... 12 Velferdsteknologi og IKT i hjemmetjenesten...

Detaljer

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR Behovsundersøkelse om eldreomsorg Marit Strandquist Senter for helseadministrasjon Universitetet i Oslo 2002 INNHOLD: 1.0 BAKGRUNN OG MANDAT FOR UNDERSØKELSEN...

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Med livet som kompetanse

Med livet som kompetanse Med livet som kompetanse Skulpturer (utsnitt) av Gustav Vigeland Vigeland-museet / BONO 2008 Brukeransettelser i psykiske helsetjenester Sammendrag Mennesker med brukererfaring har en egen kompetanse vedrørende

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer