PROTOKOLL (godkjent) fra drøftingsmøte med TV20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL (godkjent) fra drøftingsmøte med TV20"

Transkript

1 PROTOKOLL (godkjent) fra drøftingsmøte med TV20 Møte: Referat/protokoll fra drøftingsmøte med TV20 Styresak vedr. «Økonomisk langtidsplan » Møtedato: Til stede: Referent: Fra arbeidstaker: Kari Braaten (Delta), Fagforbundet v/sissel F. Bjørli (vara for Wenche Hansen), Liv Haugli (NSF), NPF v/christian Haugli (vara for Line Lysbakken), Jens Chr. Laursen (Dnlf), Toril Smaaberg (Ergoterapeutene), Sissel Johannessen (NRF) Fra arbeidsgiver: HR-direktør Rune Hummelvoll, økonomidirektør Nina Lier, VAD Astrid B. Mjærum, controller Kolbjørn Skarbø, adm. koordinator HR Bente Solbakk Bente Solbakk Referanse: 2011/ /014/ Solbakk Følgende saker ble drøftet/orientert om: Saknr Saktittel/referat Ansvar 1. Økonomisk langtidsplan Foreløpig utkast til styresak var sendt ut i forkant av møtet. Det ble gitt informasjon om saken i TV20-møtet den 4. mai. Økonomidirektør Nina Lier informerte om innspill som er mottatt til saken fra TV20 etter at saksunderlaget ble sendt ut, samt hvilke endringer som vil bli justert inn i dokumentet. Fordeling av kompetansemidlene ble gjennomgått. Budsjett 2015 vedr. overføring av midler knyttet til AIO stipendiater fra stab til divisjonene ble gjennomgått, samt ekstrabevilgning til kompetanse til de somatiske divisjonene på 20 mill kr. Man vil følge opp utviklingen i bruken av midlene for å se utvikling i bla AIO-studenter fremover. Det ble redegjort for skjevfordelig mellom divisjoner og staber. Divisjon Eiendom og intern service og stabene vil få en reduksjon på 2,5 % i budsjett for Divisjon Eiendom og intern service må forsøke å opprettholde sine tjenester til tross for reduksjon i budsjett. Aktivitet døgn, dag og poliklinikk endringer fra budsjett 2015 ble gjennomgått. BESØKSADRESSE POSTADRESSE Tlf: Faks: Org.nr Furnesvegen 26 Postboks 104 E-post: 2380 Brumunddal 2381 Brumunddal

2 Aktiviteten har økt veldig fra 2014 til Litt for ambisiøst budsjett for 2015 som gjør at det ikke blir mulig å oppnå budsjett 2015 for Psykisk helsevern og TSB. Innspill fra TV20: NSF v/liv Haugli: Kartleggingen som blir gjort med tanke på utdanningstakten må medføre justering av fordelingen, dvs utdanningstakten må tilsvare det utdanningsbehovet man har. Det bør sies noe mer konkret om den overordnede kompetansen/behov. Side 25 og videre utover. Ostehøvelprinsippet gjentar seg. Det er snakket mye om at det ikke kan fortsette slik. Befolkning i opptaksområdet hva er behovet, og hva er den kapasiteten vi har, oppgaveglidning - det savnes en overordnet tankegang knyttet til tiltak for økt kvalitet og pasienttilbud. Synes at hele pkt 2 i vedtaksforslaget bør strykes. Rekruttere og beholde skrive noe på det i stedet. Kompetanse vedlikehold nødvendig, gjelder alle ansatte. Presisere hvem midlene skal gå til. For å utvikle den kompetansen man trenger, kreftsykepleiere, palliasjon, effektivisering, manko på personell (spesialister osv.) Her er det viktig å se på mulighetene for oppgaveglidning. Dnlf v/jens Chr. Laursen: Siste års oppgjør for legeforeningen, rett til fri/kurs. Det følger ingen forklaring hvordan det skal gjennomføres. Når det ligger i overenskomsten vil man tro det er noe man har krav på, og noe som bør gjenspeiles i budsjettene. HR-direktør Rune Hummelvoll presiserte at tildeling av kompetansemidler er noe som må vurderes og fordeles innenfor rammen til den enkelte divisjon/avdeling. Det er kritisk mangel på spesialister. Brudd på våre vernebestemmelser. Utilfredsstillende arbeidsforhold. Føler at når man leser om ambisjonene/målene i saksdokumentet at de som skriver ikke har oversikt over hva som er situasjonen ute i sykehusene. VAD Astrid B. Mjærum gjorde oppmerksom på at det i risikomatrisen blir belyst utfordringer som finnes i divisjonene. NSF v/liv Haugli: Viktig å forklare slik at styret forstår utfordringen også med hensyn til økt aktivitet i divisjon Psykisk helsevern. Under overskriften «Desentralisering av tjenester»: Her er det bare somatikk som er nevnt. Det er desentralisering også i Psykisk helsevern, skal det ikke stå noe om dette også? Litt for tette skott mellom psykiatri og somatikk kunne i større grad vært sett «under ett». Hva slags tjenester har man tenkt å øke med? Gudbrandsdalen og Valdres. Nytt lokalmedisinsk senter på Gran. Hva blir prioritert? Hvordan tenker man å 2

3 utvikle de nevnte stedene? Dagens situasjon bekreftes, men det blir ikke sagt noe konkret om hva som skal skje. Økonomidirektør Nina Lier informerte at det er gitt 1 mill. ekstra til styrking av lokalmedisinske sentra. Det er ikke besluttet hva som skal gjøres enda, men det er igangsatt et arbeid for å se på hvilke muligheter man har. VAD Astrid B. Mjærum tilføyde at det med hensyn til utvikling av LMS-et i Valdres og et nytt LMS-senter på Gran er igangsatt et arbeid for å se hva man kan gjøre. Kari Mette Vika har ansvar for dette arbeidet. Vedrørende legene på Valdres har man en kontinuerlig diskusjon hva man kan gjøre for å oppgradere tilbudet. Dnlf v/jens Chr. Laursen: Stiller spørsmål til at det er avsatt 3,5 mill. til prosjekt vedr. Idéfase og Omstilling somatikk. Andre finner midler innenfor rammen. Hvorfor har man ekstra midler til det i denne sammenheng? Økonomidirektør Nina Lier forklarte at det er spilt inn behov for økt ramme. Håndteres nå sammen innen for den rammen man først hadde tenkt. Derfor står disse to nå oppført sammen. Videre innspill fra Jens Chr. Laursen: «Kvaliteten skal økes og ventetiden skal reduseres». Det blir ikke skrevet noe mer konkret om hvordan kvaliteten skal økes. Men det står mye om ventetid. Det bør skrives litt mer vedrørende at kvaliteten skal økes. Innspillet ble notert. VAD Astrid B. Mjærum informerte om endret ordning i pasienttilbudet. Det endrer nå navn til «Fritt behandlingsvalg. Med begrepet menes at en pasient kan velge private tilbud etter at det er gitt rett til behandling. Sykehuset Innlandet vil være forpliktet til å betale for pasientens behandling uavhengig av behandlingssted. Nina Lier viste til side 25 i dokumentet vedrørende trekket SI har fått i rammene fra Helse Sør-Øst i Psyk og TSB. Med bakgrunn i ordningen om «Fritt behandlingsvalg» vil disse trekkene bli større i årene fremover. NSF v/liv Haugli: Dette understreker at det er viktig at vi må gjøre oss mer attraktive! Erfaring med at vi har mistet god kompetanse til privat praksis (Elverum). NPF v/christian Haugli: Innspill under punkt 2.7. Setning som blir litt malplassert i teksten. Økonomidirektør retter opp ihht innspill fra Haugli. NSF v/liv Haugli: Bygningsmasser som ikke ligger til rette for dagens behandling. Ikke mye fokus på dette. Det kunne gjerne vært skrevet noe mer. Økonomidirektør Nina Lier forklarte at dette er skrevet mer om i styresaken «Investeringsbudsjett 2015». Økonomidirektør Nina Lier noterte øvrige innspill knyttet direkte til tekst i saksdokumentasjonen. TV20 ble oppfordret til å sende øvrige innspill til saken 3

4 direkte til Nina Lier pr e-post innen tirsdag 19. mai. Innspillene som er kommet inn i møtet og som eventuelt oversendes pr e-post, vil bli vurdert. Saken anses herved som drøftet mellom partene. Notat «Kommentarer til ØLP fra arbeidstakersiden» vedlegges som en protokolltilførsel. Samtlige deltakende TV i møtet sluttet seg til det vedlagte notatet. Kari Braaten (Delta) Sissel F. Bjørli (Fagforbundet) Liv Haugli (NSF) Christian Haugli (NPF) Jens Chr. Laursen (Dnlf) Toril Smaaberg (Ergoterapeutene) Sissel Johannessen (NRF) _ HR-direktør Rune Hummelvoll Økonomidirektør Nina Lier VAD Astrid B. Mjærum Vedlegg: Protokolltilførsel - Notat «Kommentarer til ØLP Arbeidstakerens kommentarer» 4

5 Notat Kommentarer til ØLP Arbeidstakersidens kommentarer Det knyttes usikkerhet til forutsetningene for økonomisk langtidsplan hva gjelder Produktivitetsvekst Reduksjon av kostnader Sammenhengen mellom bygningsmasse, utdatert utstyr, bemanning og økt kompetanse Arbeidstakersiden presiserer at det er en sammenheng mellom bygningsmasse, utdatert utstyr og bemanning. Det uttrykkes bekymring for om forutsetningene i økonomisk langtidsplan kan være til fare for en sikker pasientbehandling og sykehusets leveranser av helsetjenester. Vi har problemer med å se at det er rom for å øke kvalitet og bedre tilgjengeligheten i denne ØLPperioden. I planperioden forutsettes det aktivitetsvekst og samtidig reduksjon av lønnskostnader/årsverk. Vi kan ikke se hvilke tiltak som er foreslått iverksatt som gjør dette mulig. Innsparinger er fordelt på divisjoner og er i stor grad basert på det såkalte «ostehøvel-prinsippet». Vi mener det burde vært vurdert tiltak hvor en i større grad ser på det totale pasienttilbudet Sykehuset Innlandet skal yte. Dette er viktig for å sikre lik tilgjengelighet til helsetjenester for befolkningen i vårt opptaksområde, og for å møte utfordringene i forhold til fritt behandlingsvalg. Undertegnede organisasjoner er bekymret for at den økonomiske situasjonen i planperioden vil medføre et svekket pasienttilbud, økt arbeidspress og dermed arbeidsmiljømessige problemer. Undertegnede organisasjoner ser med bekymring på at man i foreliggende langtidsplan tar sikte på å redusere lønnsutgiftene. Det foreligger ikke noen analyse over hvilke lønnsutgifter som kan reduseres, uten å svekke tilbudet til pasientene. Etter vår mening er det allerede nedbemannet i en slik grad at man ikke klarer å gjennomføre de plantall som er satt. Vi kan ikke se at det kan gjennomføres en slik effektivisering det her blir lagt opp til, uten en kraftig modernisering av bygningsmasse og utstyr. Vi mener det er viktig å sikre den kompetansen foretaket må ha, på en mer strukturert måte enn i dag. Det er bra at det er prioritert totalt 26 mill. til kompetanse. Disse midlene mener vi skulle vært øremerket for å sikre at de blir brukt til kompetanseheving. Vi mener det er nødvendig å prioritere mer midler til kompetanse, enn hva det legges opp til i ØLP For å møte fremtidige kompetansebehov må alle ansatte få midler både til å vedlikeholde og til å øke kompetansen. Videre er det viktig at foretaket ser på mulighetene for oppgaveglidning

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Likeverdige helsetjenester Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Anbefalinger for fremtiden: Tolking som en integrert del av tjenestetilbudet i helsevesenet i hovedstadsområdet Oslo 1. oktober 2012

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer