Nordea er en totalbank og har en ledende posisjon innenfor bedriftsmarkedet, personmarkedet og private bankingmarkedet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordea er en totalbank og har en ledende posisjon innenfor bedriftsmarkedet, personmarkedet og private bankingmarkedet."

Transkript

1 Sammendrag

2 Sammendrag Nordea er det største finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet med en markedsverdi på rundt EUR 13mrd, en forvaltningskapital på EUR 474mrd og en kjernekapital på EUR 15,8mrd ved utgangen av desember Nordea er regionens største kapitalforvalter med EUR 126mrd i midler til forvaltning. Nordea er en totalbank og har en ledende posisjon innenfor bedriftsmarkedet, personmarkedet og private bankingmarkedet. Nordea har mer enn avdelingsbanker, kontaktsentre i alle de nordiske landene og en meget konkurransedyktig nettbank. I tillegg har Nordea det største salgsnettet i Norden og Østersjøområdet med over 260 avdelingsbanker i fem nye europeiske markeder, som Russland, Polen, Litauen, Latvia og Estland. Nordea har den største kundebasen av alle finanskonsernene i Norden og Østersjøområdet med nærmere 10 millioner kunder, inkludert de nye europeiske markedene, hvorav 7,5 millioner personkunder i kundeprogram og 0,7 millioner aktive bedriftskunder. Kjernen i Nordeas strategi er kundesegmentering og tilpasning av tilbud og ressursfordeling i henhold til kundenes behov. Fordel Pluss-kunder på personmarkedet tilbys et bredt spekter av produkter og tjenester, inkludert personlig rådgiver. Nordea legger vekt på relasjonene med bedriftskundene og sikter på å være deres hovedbank. Dette oppnås ved å kombinere nordiske ressurser og kompetanser med lokal tilstedeværelse og ved å ha et kundeteamkonsept. Nordea har en organisk vekststrategi med konservativ risikostyring. Utlånsporteføljen har god spredning. Det største geografiske markedet står for rundt en tredjedel av Nordeas samlede inntekter. Avkastningen til aksjonærene var -47 % i Bare én annen bank i gruppen av sammenlignbare banker i Europa hadde en bedre avkastning til aksjonærene. Akkumulert avkastning til aksjonærene siden slutten av 2000 beløper seg til 56 %, som bare to andre sammenlignbare banker var bedre på. Avkastning på egenkapitalen var 15,3 % i Fra 2006 er Nordeas langsiktige mål å doble risikojustert resultat i løpet av syv år. I 2008 økte risikojustert Nordea har et godt utgangspunkt Samlede driftsinntekter, EURmrd. Nordea -konsernet Group En unik kundebase Rundt 10 millioner personkunder og aktive bedriftskunder Stor distribusjonsevne Rundt avdelingsbanker Finansiell styrke EUR 15,8 milliarder i kjernekapital, en kjernekapitaldekning før overgangsregler på 9,3 % Stordriftsfordeler Kostnader 2 % av risikovektede eiendeler (gjennomsnitt for sammenlignbare banker i Norden 2,1 %) Globalt, Øvrige, Konsern 1) 0.7 Norge 1.1 Danmark 2.0 Sverige 2.0 1) Shipping, Oil Services & International, International Private Banking og Konsernfunksjoner Finland New European Markets

3 resultat med 2 % og med 3,5 % før den danske statens garantiordning. Kapital og revidert kapitalpolicy Nordeas kapitalposisjon er sterk, med EUR 15,8 milliarder i kjernekapital, en kjernekapitaldekning før overgangsregler på 9,3 % og kjernekapitaldekning eksklusive hybridkapital på 8,5 % ved utgangen av Den nye policyen sier at over en konjunktursyklus skal målet for kjernekapitaldekningen være på 9 % og for kapitaldekningen på 11,5 %. Fortrinnsrettsemisjon og redusert utbytte for 2008 for å styrke kapitalen med EUR 3mrd. Nordea meldte i februar om tiltak for å styrke kjernekapitalen i konsernet med EUR 3mrd. Dette skal gjøres ved utstedelse av nye ordinære aksjer på rundt EUR 2,5mrd med fortrinnsrett for nåværende aksjonærer. I tillegg foreslås det at utbyttet reduseres til 19 % av resultatet for Dette vil øke kjernekapitalen eksklusive hybridkapital med rundt EUR 0,5mrd. Emisjonen avhenger av aksjonærenes godkjennelse på en ekstraordinær generalforsamling som vil bli avholdt 12. mars Nordeas styre og konsernledelse mener det er ansvarlig å reagere proaktivt for å posisjonere banken best mulig for å møte risikoene og mulighetene som oppstår som følge av de svært utfordrende markedsforholdene vi nå har. Likviditet og funding Kortsiktig likviditetsrisiko har vært holdt på et moderat nivå i Nordeas likviditetsbuffere var i størrelsesorden EUR 20mrd til EUR 40mrd i Dette anser Nordea som et høyt nivå og gjenspeiler konsernets konservative holdning til likviditetsrisiko. Selv under de vanskelige forholdene i finanssektoren har Nordea i 2008 fortsatt hatt en fundingstyrke og har oppnådd funding til relativt gode priser. Nordea har fordel av å ha en god AA-rating, forsiktig likviditetsstyring og konservativ forretningsprofil. Dette har bidratt positivt, sammen med en godt spredt og sterk fundingbase som består av stabile innskudd fra personmarkedet og tilgang til to store innenlandske obligasjonsmarkeder. God spredning i kredittporteføljen Nordea har ført en konsistent og forsiktig styring av kredittrisiko over lang tid. Beslutningsrutinene i konsernet innebærer at relevant beslutningsnivå setter kredittrammer på kunder og kundegrupper. Kredittkvaliteten ble noe svekket i fjerde kvartal 2008, hovedsakelig i bedriftsporteføljen, og antall kunder som fikk lavere rating var noe høyere enn antall kunder som fikk høyere. Den samlede effekten av dette på risikovektede eiendeler var en økning på rundt 4,5 % i bedriftsporteføljen i Tap på utlån beløp seg til EUR 466m, som tilsvarer tap i andel av utlån på 19 basispunkter. Brutto utlån med verdifall økte til EUR 2 224m. Netto utlån med verdifall, etter nedskrivninger på individuelt vurderte utlån, i forhold til samlede utlån og fordringer var på 0,50 %, opp 19 basispunkter fra Forretningsutvikling og resultat i 2008 Samlede inntekter økte med 4 % til EUR 8 200m og resultat før tap på utlån med 1 % til EUR 3 862m. Til tross for finanskrise og global resesjon klarte Nordea nok en gang å levere et solid årsresultat. Inntektsveksten var spesielt sterk innenfor kundeområdene. Nordic Banking og Institutional & International Banking rapporterte en inntektsvekst på 10 % som skyldes et sterkt underliggende forretningsfundament og en vellykket gjennomføring av strategiske investeringsplaner. Økningen i samlede kostnader var uendret på 7 % i forhold til For Nordea-konsernet var resultatet før tap på utlån fortsatt på et høyt nivå på EUR 3 862m, mens driftsresultatet var EUR 3 396m. Risikojustert resultat var EUR 2 459m, opp 2 % og opp 3,5 % eksklusive den danske statsgarantiprovisjonen. Den kraftige nedgangen i økonomien har begynt å innvirke på de nordiske landene, og dette vil trolig forsette i Nordea er derfor forberedt på utfordrende tider fremover. For å tilpasse seg de nye markedsforholdene er tempoet i den organiske veksten redusert og Kapital Kjernekapitaldekning før overgangsregler Fundingstyrke Samlet utstedt langsiktig funding % EURbn

4 fokuset på kostnads-, risiko- og kapitalstyringen ytterligere styrket. I tillegg til kostnadseffektiviseringstiltak og nye kapitalmål skal Nordea fokusere på å gjøre flere forretninger med eksisterende kunder og også utnytte forretningsmulighetene på selektivt grunnlag med nye, solide kunder. Finanskrise og statlige garantiordninger Finanskrisen ble kritisk utover høsten Mange land i verden la frem ordninger for å støtte banksystemene i perioden. I USA gikk regjeringen ut med en redningspakke til finansnæringen, og i Europa fulgte landene opp med egne tiltak for å stabilisere finanssystemene. Regjeringene i de nordiske landene la frem statlige ordninger for finansiell stabilitet med endringer høsten 2008 og i begynnelsen av Nordea ser generelt positivt på ordningene for finansiell stabilitet og vurderer dem nærmere. Danmark I begynnelsen av oktober 2008 ble det danske Folketinget enig med bankene om etablering av en to-årig garantiordning som skal gjelde til utgangen av september Ordningen garanterer kravene til usikrede kreditorer i banker mot tap. Av forretningsmessige grunner besluttet Nordea at Nordea Bank Danmark A/S skulle delta i ordningen. Nordea garanterer betaling av sin andel av DKK 10mrd for å dekke tap under garantiordningen og deltar med en andel av den årlige garantiprovisjonen på DKK 7,5mrd i to år samt sin del av et tilleggstap på over DKK 10mrd hvis tapene overstiger disse beløpene. Ordningen forventes å medføre årlige kostnader for Nordea på rundt EUR 180m-200m, og mulige ytterligere kostnader for garantien på rundt maksimum EUR 500m, som vil bli innregnet som tap på utlån. I januar 2009 introduserte den danske staten en ny garantiordning som skal sikre tilstrekkelig kapital i finanssektoren. Denne ordningen omfatter en forlengelse av garantiene for bankenes gjeldspapirer og innskudd og en ordning for innsprøyting av kjernekapital i deltakende og kvalifiserte banker. Nordea vurderer om banken skal delta i ordningen eller ikke. Finland I Finland er det blitt åpnet for at den finske staten kan gi eller investere i kapitalinstrumenter og gi statsgarantier for de finske bankenes funding opp til maksimum EUR 50mrd. Det skal betales markedsgebyr for garantiene. Garantiene gjelder frem til 30. april 2009 og er begrenset til de beløpene som forfaller frem til den datoen. Staten vil senere evaluere om det er behov for å fortsette garantiordningen. I februar 2009 vil regjeringen foreslå en statlig kapitalinvestering i innskuddstakende banker for parlamentet. Kapitalinvesteringene skal være i form av ansvarlige lån som kan regnes som kjernekapital. Nordea har så langt ikke deltatt i den finske ordningen. Norge I Norge er det lagt frem likviditetstiltak for bankene på NOK 350mrd gjennom Norges Bank. Ordningen er i form av en bytteordning der statspapirer byttes mot obligasjoner med fortrinnsrett. Den norske regjeringen la også i februar 2009 frem sin såkalte bankpakke 2 på til sammen NOK 100mrd for å sikre kredittilførsel til foretak og husholdninger. Likviditetsordningene er også blitt forlenget. Nordea deltok i den norske bytteordningen i fjerde kvartal Sverige Den svenske staten introduserte i oktober støtteordninger for banksektoren: en kortsiktig likviditetstilgang gjennom Riksgäldskontoret og Riksbanken, et mellomlangt garantiprogram for bankenes funding frem til utgangen av april 2009, en langsiktig kapitalordning (stabilitetsfond), og et oppdrag til den svenske Finansinspektionen om å sikre at støtten også kommer husholdningene og bedriftene til gode. Den svenske garantiordningen ble endret i slutten av januar I begynnelsen av februar ble det introdusert et program for kapitalinnsprøyting til solide banker. Dette gir bankene anledning til å utstede nye aksjer eller hybridlån til staten på markedsbetingelser. Det er også foreslått endringer i gebyrstrukturen på utstedelser av gjeldspapirer under den statlige garantien som gjør at gebyrene kan trekkes fra det pliktige gebyret til stabilitetsfondet. Nordea ønsker endringene velkommen, men har så langt ikke deltatt i den svenske ordningen. Utsikter 2009 På grunn av markedsforholdene er utsiktene fremover i høyeste grad usikre. Økonomien i de nordiske landene gikk kraftig ned de siste månedene av 2008, og veksten i BNP ventes å bli negativ i Nordea er derfor forberedt på et utfordrende år. I tillegg til spesiell oppmerksomhet på kostnads-, risiko- og kapitalstyring, vil fokuset i 2009 fortsatt være å øke forretningene med eksisterende kunder og på å tiltrekke seg nye, solide kunder i prioriterte segmenter på selektivt grunnlag. Utlånsveksten i markedet forventes å bli lavere i 2009 enn i 2008, men Nordea ser en noe større mulighet for vekst enn markedet. Kostnadsveksten forventes å bli noe lavere enn i 2008, fordi veksten skal ned og driften tilpasses til de gjeldende markedsforholdene. Det raske tempoet i nedgangen i global og nordisk økonomi betyr at kredittporteføljen vil bli berørt. Basert på de nåværende økonomiske utsiktene, forventer Nordea netto tap på utlån i 2009 omtrent på linje med fjerde kvartal 2008 på årsbasis. Usikkerheten om det fremtidige nivået på tap på utlån er imidlertid betydelig. Risikojustert resultat forventes å bli på omtrent samme nivå i 2009 som i Den effektive skattesatsen forventes å bli mellom 23 og 25 %. 4

5 Markedsposisjoner Interna- Danmark Finland Norge Sverige Estland Latvia Litauen Polen Russland sjonalt Sum Antall kunder (i 1 000) Bedriftskunder Personkunder i kundeprogram Private Banking <1 < Nettbank Shipping, Oil Services & International 2 Finansinstitusjoner 1 Antall avd.banker Markedsandel, % Utlån til bedriftskunder Innskudd fra bedriftsmarkedet <1 Fond til personmarkedet Life & Pensions na Brokerage Boliglån til personkunder <1 Forbrukslån <1 <1 Innskudd fra personmarkedet <1 Utlån til og fordringer på kunder, per kundesegment 31. des 31. des EURm 2008 % 2007 % Banking Danmark bedriftskunder boliglån til personkunder forbrukslån Banking Finland bedriftskunder boliglån til personkunder forbrukslån Banking Norge bedriftskunder boliglån til personkunder forbrukslån Banking Sverige bedriftskunder boliglån til personkunder forbrukslån Estland bedriftskunder personkunder Latvia bedriftskunder personkunder des 31. des EURm 2008 % 2007 % Litauen bedriftskunder personkunder Polen bedriftskunder personkunder Russland bedriftskunder personkunder Shipping, Oil Services & International Financial Institutions Omvendte gjenkjøpsavtaler Øvrig Sum hvorav bedriftskunder hvorav boliglån til personkunder hvorav boliglån til personkunder hvorav omvendte gjenkjøpsavtaler og andre utlån Nordea-konsernet

6 Konsernsjefen har ordet Solid resultat og sterk posisjon til tross for finansiell uro og økonomisk nedgang. Kjære aksjonær! Året 2008 vil trolig alltid bli husket som året med den globale finanskrisen. Selv om krisen utviklet seg dramatisk i 2008, begynte den allerede i Som følge av at investorene mistet tilliten til verdipapiriserte boliglån og andre verdipapiriserte aktiva i USA, oppsto det en likviditetskrise. Dette resulterte i sin tur i betydelige tap på utlån og nedskrivninger, ikke minst i investeringsbankene. Sentralbanker og regjeringer reagerte med å gi likviditet til pengemarkedet og redningspakker til finansinstitusjoner som hadde problemer. Nordea var nesten ikke berørt av finanskrisens første fase. Nordea har ingen direkte og i meget liten grad indirekte eksponering mot subprime-markedet, strukturerte kreditter eller andre typer verdipapiriserte lån. Etter Lehman Brothers-konkursen i september 2008 gikk krisen over i en global systemkrise med generell mangel på tillit og penge- og kapitalmarkeder som fungerte dårlig. I finanskrisens andre fase økte kredittmarginene betydelig, og tilgangen på midler i enkelte segmenter innenfor penge- og kapitalmarkedet tørket inn. Funding i markedet utgjør en stor del av forretningsbankenes utlån, og mange banker fikk plutselig store problemer med fundingen. Sentralbanker og regjeringer grep inn nok en gang og la frem stabilitetspakker til banksektoren. Dette omfattet garantiordninger for funding og oppkjøp av risikofylte eiendeler. Dette har gjort at likviditetsflyten mellom bankene har tatt seg opp igjen og ført til gradvis mindre kredittmarginer. Nordea har en godt spredt og sterk fundingbase, og fundingen i markedet er hovedsakelig langsiktig. Nordea har kunnet fortsette sin kortsiktige funding på normal måte under krisen og har hatt fordel av de store markedene i Danmark og Sverige for obligasjoner med fortrinnsrett. Gjennomsnittlige fundingkostnader for Nordea i 2008 har vært blant de laveste av de større bankene i Europa. Vi har nå gått inn i finanskrisens tredje fase. Den kjennetegnes av kapitalmangel som ikke kan løses av statlige fundinggarantiordninger. En del av bedriftskundenes lån i verdipapirmarkedet kommer tilbake igjen til bankene. Noen internasjonale banker reduserer balansen og trekker seg ut av de nordiske markedene. Og ikke minst: Verdensøkonomien ser ut til å stå overfor den verste nedgangen siden årene. Dette vil bety lavere vekst i noen av bankens inntektskilder og betydelig høyere tap på utlån på grunn av endrede kapitaldekningsregler. Dessuten vil risikovektede eiendeler bli høyere fordi kundenes kredittverdighet nedgraderes. Regjeringer har begynt å reagere på kapitalkrisen med kapitalprogram til banker og andre bransjer og ved massive finanspolitiske stimuleringspakker. Sentralbanker har fulgt opp og foretatt en rekke rentekutt. Generelt genererer Nordea nok kapital i en konjunktursyklus til å støtte opp om en årlig vekst i forretningsaktivitetene på 10 %. Med en kjernekapitaldekning på 9,3 % har Nordea et godt utgangspunkt for 2009 som forventes å bli et meget utfordrende år. Nordea har imidlertid valgt å reagere proaktivt for å posisjonere banken best mulig til å møte risikoene og mulighetene som måtte oppstå som følge av de ekstraordinære markedsforholdene. Styrkingen av kapitalen med 3 milliarder euro som foreslås, omfatter en reduksjon av utbytte og en rettferdig og transparent emisjon. Tiltakene vil gjøre at Nordea kan opprettholde sin posisjon som en av de sterkeste bankene i Europa. De vil også gi en ekstra kapitalbuffer under de uklare markedsforholdene og gi fleksibilitet til å utnytte kredittverdige forretningsmuligheter som kan oppstå av ubalansen i markedet. Nordea i 2008 Siden vi begynte på reisen mot et enda bedre Nordea og den organiske vekststrategien ble lansert for to år siden, har Nordea hatt sterke finansielle resultater til tross for global finanskrise og økonomisk nedgang. Jeg er stolt over at Nordea i 2008 ble nummer to blant sine sammenlignbare banker i Europa når det gjelder avkastning til aksjonærene. Avkastningen, om enn negativ, ble rundt 20 prosentpoeng bedre enn gjennomsnittet for de sammenlignbare bankene. For tredje år på rad er Nordea blant de tre beste i Europa på dette området. Jeg er også stolt over at Nordea i 2008 har hatt en positiv vekst i risikojustert resultat med et rekordstort driftsresultat før tap på utlån i fjerde kvartal. Den vellykkede organiske vekststrategien og den sterke fremgangen i forretningene gjenspeiles også i en tosifret vekst i utlån og innskudd og en solid 6 Ambisjonen om et enda bedre Nordea består. Med styrket kjernekapital skal vi beholde posisjonen som en av de sterkeste bankene i Europa.

7 inntektsvekst i kundeområdene. Vi har fått flere kunder og økt inntjeningen på den enkelte kunde mer enn noen gang tidligere. Siden første kvartal i 2007 har Nordea fått eller 5 % nye Fordel Pluss-kunder i Nordic Banking, eller 6 % nye Private Banking-kunder og i New European Markets nye kunder og etablert 94 nye avdelingskontorer. Samtidig har vi også fått mer tilfredse kunder, spesielt sammenlignet med konkurrentene. Blant våre medarbeidere øker stoltheten og tilfredsheten. Resultatene av undersøkelsene i 2008 var imponerende og viser positiv utvikling. Det viktigste er at de viser en unik, fremgang både internt og eksternt. Midt på veien -kursen Finanskrisen og den økonomiske nedgangen forventes å få en betydelig innvirkning på Nordea i år, og muligens også neste år. Den langsiktige fundingen er blitt dyrere. Markedet stiller større krav til kapital. Den økonomiske nedgangen utgjør en risiko for deler av Nordeas inntekter, øker tap på utlån og begrenser veksten i risikovektede eiendeler. Nordeas svar på utfordringene fremover er klare. Nordea holder på sin organiske vekststrategi og høye aktivitet, men tilpasser tempoet til forholdene. Vi skal i tiden fremover følge midt på veien -kursen, og prioritere styring av kostnader, risiko og kapital høyere. Nordea skal fortsette å støtte opp om eksisterende kjernekunder og tiltrekke seg nye, solide bedriftskunder i Norden. Marginene vil øke for å gjenspeile risiko og høyere fundingkostnader. Vi skal få en større andel av kundenes forretninger ved å selge spesielt produkter som er mindre kapitalkrevende. Nordea vil holde fast på New European Markets-strategien, men justere fokuset og redusere tempoet i implementeringen betydelig. Prioriteringen av kostnads-, risiko- og kapitalstyringen vil omfatte opptrapping av de pågående effektiviseringsprogrammene, ikke minst i avdelingsbankene og en generell redusering av bemanningen med 2 % i Risikostyringen skal styrkes blant annet ved ekstra kredittgjennomganger og etablering av spesielle kreditt-team i alle land. Sist, men ikke minst skal vi ha en stram kontroll på veksten i risikovektede eiendeler ved at det skal fastsettes et tak i hver forretningsenhet, og forskjellen mellom innlån og utlån skal nøye følges opp. Fortsatt ambisiøs visjon Utfordringene i dag og i fremtiden er spennende, og Nordea har vist seg å være godt rustet til å møte dem. Nordea har en stor og bred kundebase, en fleksibel forretnings- og driftsmodell, et komplett produkttilbud og en sterk konkurranseevne og rating. Det er derfor ingen overraskelse at vi fortsetter vår ambisiøse visjon om et enda bedre Nordea. Våre sterke, kundeorienterte verdier og kultur er grunnlaget for dette. Jeg vil takke alle aksjonærer, kunder og medarbeidere for at de har holdt fast ved oss gjennom utfordringene i fjor, og jeg ønsker dere velkommen videre mot et enda bedre Nordea. Med vennlig hilsen Christian Clausen Nordea-konsernet

8 Visjon, verdier og strategi Veien mot et enda bedre Nordea: Ambisiøs visjon og ambisiøse mål Sterke, kundeorienterte verdier og kultur Resultatorientering sterkt fokus på kostnader, risiko og kapital Klar vekststrategi Integrert driftsmodell og operasjonell effektivitet Ambisiøs visjon og ambisiøse mål Nordeas oppgave er å gjøre det mulig for kundene å nå sine mål. Visjonen er ambisiøs: Den ledende nordiske banken, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. De finansielle målene gjenspeiler den ambisiøse visjonen om verdiskapning. Den måles på avkastningen til aksjonærene. Lønnsomheten måles på avkastning på egenkapitalen og langsiktig vekst på risikojustert resultat. Målet om aksjonærenes verdi ble oppfylt i 2007 og For perioden som helhet Finansielle mål og kapitalpolicy Langsiktige finansielle mål Avkastning til aksjonærene Risikojustert resultat (EURm) 1,2 Avkastning på egenkapitalen, % Kapitalpolicy Kjernekapitaldekning Kapitaldekning Utbytteutbetaling Mål Blant de fem beste av sammenlignbare banker i Europa Dobling på 7 år 1,2 På linje med de beste sammenlignbare banker i Norden Mål over en konjunktursyklus 9 % 11,5 % >40 % av resultatet lå Nordea så vidt under sitt langsiktige mål for risikojustert resultat til tross for de ekstraordinære markedsforholdene. Resultat nr 3 av 20 nr 2 av % 16,7 % 19,7 % 15,3 % Resultat ) ) 8,3 % 9,3 % 10,9 % 12,1 % 42 % 19 % 4 1) Risikojustert resultat defineres som samlede inntekter minus samlede kostnader, minus forventede tap på utlån og standardskatt. Risikojustert resultat er eksklusiv større engangsposter. 2) Utgangspunkt 2006 EUR 2 107m, akkumulert resultat 3) Kjernekapitaldekning og kapitaldekning beregnes før overgangsregler 4) Basert på foreslått utbytte på EUR 0,20 per aksje. Sterke, kundeorienterte verdier Nordeas visjon, mål og strategi understøttes av sterkt kundeorienterte verdier og kultur. Verdiene ble lansert i 2007 og gjenspeiles nå i aktivitetene i banken. Verdien positive kundeopplevelser legger føringen for medarbeidernes atferd og beslutninger. Det er mennesker det handler om understreker at mennesker gjør forskjellen og anerkjenner at veksten i virksomheten og i medarbeidernes kompetanse hører sammen. Ambisjonen er at kundene skal oppleve ett Nordea der man samarbeider om å finne de beste løsningene for kundene. Innføringen av verdiene har vært vellykket. Beviset på dette er økt kundetilfredshet og lojalitet, også relativt til konkurrentene, og høyere scoringer i internundersøkelsen om medarbeidernes tilfredshet i Resultatorientering sterkt fokus på kostnader, risiko og kapital Resultatorientering med sterkt fokus på kostnads-, risiko- og kapitalstyring er grunnlaget for Nordeas kultur og er av avgjørende betydning i de nåværende nedgangstidene. Det systematiske arbeidet med risiko- og kapitalstyring og funding er viktig og forklarer hvordan Nordea siden sommeren 2007 har ridd av krisene på finansmarkedene med bare moderate verditap. Fast kostnadsstyring og fleksibilitet er viktige element i Nordeas fundament. Kostnadsveksten skal reduseres i Det er utarbeidet felles kredittrutiner for konsernet, og kredittporteføljen er i dag meget sterk og har en god spredning. Felles kredittrutiner omfatter konsernets policyer og strategi samt lik og konsistent beslutningstaking og -kontroll. Ratingmodeller for bedriftskunder og scoringsmodeller for personkunder er på plass. Det sterke fokuset på kapitalstyring har resultert i en relativt sterk balanse og en godt spredt fundingplattform. Nordea har også hatt tilgang på funding under finanskrisen og har fått bekreftet sin langsiktige AA-rating. En rekke interne finansielle og operasjonelle nøkkeltall (KPI-er) måler fremgangen Nordea har når det gjelder å nå sin visjon og sine mål og hvor vellykket strategien og verdiene er. Disse tallene justeres hvert år for å gjenspeile det kortsiktige strategiske fokuset. Nye KPI-er i konsernet er marginen på utlån 8

9 til bedrifter og finansieringsbehovet. Disse skal sikre at prisingen er i henhold til risiko og at sammensetningen av fundingen er optimal. Klar vekststrategi For to år siden slo Nordea inn på en tydelig organisk vekststrategi i alle nordiske markeder og i nye europeiske markeder. Strategien har blitt opprettholdt til tross for langt mer utfordrende økonomiske forhold, men tempoet i gjennomføringen er blitt redusert. Positive kundeopplevelser Inntektsvekst Økning i markedsandeler på sparing Økning i utlånsmarginer til bedrifter Den ledende nordiske banken, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer Det er mennesker det handler om Endring i antall Fordel Pluss- og Fordel-kunder Medarbeidertilfredshet Ett Nordea-team Relativ forbedring i kundetilfredsheten Leveringstilfredshetindeks Øke forretningene med eksisterende nordiske kunder og tiltrekke oss nye kunder Det første og viktigste vekstområdet er å øke forretningene med nåværende person- og bedriftskunder i Norden og tiltrekke seg nye lønnsomme og gode kunder gjennom en proaktiv relasjonsstrategi. Nordea oppfattes som en sterk bank og har en unik mulighet til gjøre det bra i utfordrende markeder. Filosofien i strategien på personmarkedet er å gi den beste servicen og rådgivningen, og de beste produktene og prisene til kunder som genererer flest forretninger og inntekter til Nordea. Prisene er transparente og vanligvis faste. Dette kan ses på som en vinn-vinn situasjon for kundene og for Nordea. Proaktivitet og nærhet til kunden er nå viktigere enn noen gang. Nye kunder vil bli valgt ut på selektivt grunnlag og vil bare omfatte dem med høy rating. I alle bedriftskundesegmentene vil kontroll med utviklingen i risikovektede eiendeler og styring av utlånsmarginene bli prioritert slik at de gjenspeiler risiko og fundingkostnader. Den organiske veksten i Norden skal suppleres med selektive oppkjøp som støtter opp om aktivitetene på retailsiden. Eksempler på dette er kjøpene av 68 kontorer fra Svensk Kassaservice i Sverige sommeren 2008 og ni kontorer fra Roskilde Bank i Danmark høsten Kostnadsendring Økonomisk resultat Vekst i risikovektede eiendeler Forskjell innskudd/utlån Sterke kundeorienterte verdier og kultur og viktige resultatindikatorer Nordisk vekst og investeringer i New European Markets Nordea gikk inn i dette raskt voksende området (Russland, Polen, Estland, Latvia og Litauen) for nesten 20 år siden. Strategien har vært vellykket og har ført til en jevn økning i inntekter og resultat samtidig med en god styring av risikoene. Den langsiktige strategien for New European Markets er å fortsette den lønnsomme veksten og gradvis utvikle virksomheten til en fulldekkende integrert del av resten av konsernet. Som resultat av de ekstreme finansielle og økonomiske forholdene og den store usikkerheten og risikoene i disse områdene, har tempoet i Nordeas aktivitet i markedene avtatt. Nordea forbereder en fortsatt ekspansjon når konjunkturene snur igjen. Utnytte mulighetene globalt og i Europa Nordea er én av de ledende finansinstitusjonene i verden innenfor shipping og offshore. Strategien er å etablere og bevare langsiktig partnerskap med Resultatorientering: Kostnader, risiko og kapital store børsnoterte selskaper. Målet er dessuten å opprettholde en godt spredt og sikret utlånsportefølje på tvers av segmenter og geografiske områder, samt å være sterk på syndikering. Nordeas International Private Banking & Funds er den største nordiske leverandøren av private banking-tjenester i Luxembourg og Sveits. Virksomheten omfatter private banking-tjenester og salg av europeiske fond. Strategien er organisk vekst som innbefatter mindre oppkjøp og distribusjonsavtaler. Integrert driftsmodell og operasjonell effektivitet Driftsmodellen skal bidra til organisk vekst og sikre operasjonell effektivitet ved å forbedre kvaliteten i kunderelasjonene. Modellen er felles for hele Norden og er under implementering i New European Markets. Nordea-konsernet

10 Forretningsutvikling 2008 Bedriftsmarkedet Sterk inntektsvekst på 22 % Høy kundeaktivitet til tross for global uro på finansmarkedene Høyere utlånsmarginer som gjenspeiler reprising av kredittrisiko og kompensasjon for høyere likviditetspremier. Kundetilfredsheten stabil til tross for generell nedgang i markedet for rundt 27 % av de samlede inntektene fra bedriftskundene. Forretningsutvikling Forretningsaktiviteten i 2008 var fortsatt preget av en høy vekst i utlån til bedrifter på 12 %. Volumveksten skyldes i stor grad at internasjonale banker trakk seg ut av Norden samt at markedene for foretaksobligasjoner og kommersielle papirer ikke fungerte. Nordea har lyktes godt i å støtte opp om kundene under disse vanskelige markedsforholdene. Inntektene i Corporate Merchant Banking var på EUR 1 079m, opp 26 % sammenlignet med Bedriftskunder - relasjoner Nordeas strategi viste seg å være sterk under de meget vanskelige markedsforholdene i Spredning på markeder, segmenter og produkter og en proaktiv kontaktpolicy ga høy inntektsvekst og moderat kostnadsvekst til tross for uroen i markedet. Relasjonsbygging der kundeansvarlig har ansvaret for å utvikle og administrere kunderelasjonen, har gitt full oversikt over kundens forretnings- og økonomiske forhold. Dette er en fordel i forhold til forretningsmuligheter, forretningsutvikling og risikovurdering. Målet er å etablere strategiske partnerskap med de største kundene i Corporate Merchant Banking og i storkundesegmentet. Et vellykket strategisk partnerskap utvikler seg til et hovedbankforhold og involverer hele spekteret av finansielle tjenester. Overfor de små og mellomstore bedriftskundene er målet også å utvikle relasjoner og bli hovedbank. Nordeas strategi i tider med finanskrise er å hjelpe kundene som bruker oss som hovedbank gjennom perioder med vanskelige markedsforhold og tilby dem en rettferdig pris som gjenspeiler økt risiko og økte fundingkostnader. I henhold til hovedbankfilosofien er forutsetningen for å fortsette kundeforholdet at Nordea forventer å få en større andel av kundens forretninger. Marginene på utlån til bedrifter økte i løpet av året. Dette gjenspeiler reprising av kredittrisiko og kompensasjon for høyere likviditetspremier. Som følge av betydelig høyere likviditetspremier på langsiktig funding har Nordea iverksatt tiltak for å omstrukturere løpetiden på utlånene til bedrifter. Basert på relasjonsstrategien og den konservative risikostyringen har det vært fokus på å ha kontroll med veksten slik at den i høyere grad drives av marginer og ikke volum. Bedriftskundene viser Nordea stor lojalitet og har verdsatt hovedbankfilosofien fordi de kan stole på banken sin under en finanskrise. Kundetilfredsheten var stabil selv om markedet generelt pekte nedover. Nordea forbedret sin posisjon ytterligere i bedriftsmarkedet ved å overta lønnsomme, kredittverdige og høyt ratede bedriftskunder på et selektivt grunnlag. Bedriftskundene fikk hjelp til å sikre seg mot markedsrisikoen under de ustabile markedsforholdene. Dette resulterte i høyere inntekter fra risikostyringsprodukter. Corporate Merchant Banking Corporate Merchant Banking betjener de største kundene fra en sentral enhet i hvert land. Disse kundene står Shipping- og oljetjenester Nordea er én av de ledende finansinstitusjonene i verden innenfor finansielle tjenester til shipping-, offshore- og oljerelatert industri på grunn av stor kunnskap om bransjen og stor kompetanse innenfor strukturering og syndikering. Forretningsutvikling Den ledende posisjonen ble opprettholdt. Bevisene for dette er første plassen som tilrettelegger av syndikerte shippinglån i 2008 og markedsandelen på 15 %. Samlede inntekter beløp seg til EUR 306m, opp 29 %. Shippingmarkedet generelt begynte å svekkes i andre kvartal med økt volatilitet, spesielt innenfor container- og tørrlastsektorene. Nordeas eksponering mot shippingindustrien har god spredning, og eksponeringen mot de utsatte sektorene er lav. Internasjonalt nettverk Et bredt spekter av finansielle tjenester og produkter tilbys nordiske kunder i utlandet gjennom kontorene i New York, London, Frankfurt, Singapore og Shanghai og representasjonskontorer i Beijing og Sao Paulo. 10

11 Store bedriftskunder Segmentet storkunder omfatter rundt kunder. Nordeas konkurransemessige fortrinn er kombinasjonen av lokal tilstedeværelse og gode nordiske ressurser og kompetanser. Kundene i segmentet håndteres av en senior kundeansvarlig i et kompetansesenter. Det er 63 slike sentre i Norden. Senior kundeansvarlig er kundens hovedkontakt i banken. Vedkommende har ansvaret for å skape langsiktige relasjoner med kunden og støttes av et kundeteam med produktspesialister som skreddersyr løsningene til kunden. Forretningsutvikling Volumveksten fortsatte i Inntektene fra storkundene var EUR 916m, opp 22 %. Små og mellomstore bedrifter Nordeas kundeansvarlige betjener mellomstore bedrifter gjennom utvalgte avdelingskontorer. Tilbudet til disse bedriftene er basert på relasjoner, produktutvalg og lokal tilstedeværelse. Nordeas rådgivere i avdelingsbankene betjener rundt små bedrifter. Den dedikerte salgsstyrken har kunnskap om produktene til både personog bedriftsmarkedet. Forretningsutvikling Inntektene fra små og mellomstore bedrifter var EUR 951m, opp 3 % i forhold til 2007 med stabile volumer og marginer. Finansinstitusjoner Kundene omfatter rundt 300 nordiske og 100 internasjonale finansinstitusjoner og 750 bankkonsern. Disse betjenes av senior kundeansvarlige og et team med produktspesialister. Forretningsutvikling Under de usikre og ustabile forholdene på markedet ble Nordea i økende grad oppfattet som en pålitelig og attraktiv motpart på grunn av sin størrelse og stabilitet. Dette ble bekreftet av et stort antall kapitalmarkedstransaksjoner. Samlede inntekter beløp seg til EUR 409m, en økning på 21 %. New European Markets Nordea har en sterk posisjon blant de nordiske bedriftskundene i de baltiske landene og har også fremgang i andre segmenter. Ved utgangen av 2008 hadde Nordea nesten bedriftskunder. Inntektene fortsatte å stige i 2008 på grunn av høyere innskudd og utlån og høyere utlånsmarginer. Som følge av resesjonen i de baltiske landene gikk utlånsveksten ned i løpet av året. Dette gjenspeiler Nordeas vilje til å støtte opp om eksisterende kjernekunder inkludert nordiske kunder og samtidig ha høyt fokus på risikostyring. Bedriftskundene i Polen omfatter både mellomstore, store og bedrifter med tilknytning til Norden. Utvidelsen av nettverket har økt salgskapasiteten og vil gjøre det enklere å fokusere på små og mellomstore bedrifter. Antall nye avdelingsbanker økte med 60 til 144 i Tjenestene som tilbys bedriftskunder i Russland er blitt utvidet, og Nordea klarte å tiltrekke seg de største bedriftskundene i landet. Målet er også nordiske kunder med virksomhet i Russland. Mange av disse er allerede kunder i Nordea. Det ble foretatt flere store transaksjoner med store russiske selskaper i Å legge vekten på nordiske bedrifter var vellykket. Corporate Merchant Banking Shipping, Oil Services Store bedriftskunder Andre New European Markets Financial Institutions Produkter i fokus Kapitalmarkedsprodukter Nordea tilbyr et bredt spekter av kapitalmarkedsprodukter, inkludert forskjellige kapitalforvaltningsog risikostyringsprodukter samt rådgivning. Risikostyringsproduktene gjør at bedrifter og institusjonelle kunder kan sikre seg mot volatiliteten i markedet. Det være seg valuta-, rente-, kreditt-, verdipapir- eller råvarerisiko. Cash management-produkter Kundene tilbys forskjellige løsninger for likviditetsstyring og håndtering av betalinger. Nordea har en sterk posisjon på området og er spesielt anerkjent for sin kundeservice. Verdipapirtjenester I 2008 overførte Nordea sin globale depotvirksomhet for institusjonelle kunder til J.P. Morgan. Fremover skal man spesialisere seg på forvaltningstjenester der Nordea har en ledende posisjon i Norden. Life & Pensions Tilbudet til bedriftskunder omfatter alle typer pensjonsordninger og tilbys kunder i Norden, Polen og de baltiske landene via avdelingsbanker, salgsteam, meglere og tilknyttede agenter. Institusjonell kapitalforvaltning Institusjonelle kapitalforvaltningstjenester omfatter enkeltprodukter (fond, aksjeprodukter, osv) som tilbys globalt, rådgivning om aktivaallokering, balanserte mandater til institusjoner og salg av fond. Inntektsandel, bedriftskunder per segment i 2008 % Nordea-konsernet

12 Personkunder Flere kunder Utlån opp 1 % og innskudd opp 3 % Stabil kredittkvalitet Høyere kundetilfredshet i alle markedene, spesielt i forhold til sammenlignbare banker Personkunder - vekstmuligheter i kundebasen For å utnytte potensialet i Fordel Plusssegmentet legges det stor vekt på relasjoner. Målet er å være kundens finansielle partner i alle livets faser. Det skal også velges ut potensielle Fordel Pluss-kunder fra de lavere segmentene, Fordel- og Basis-kunder. Disse skal utvikles til det øverste segmentet gjennom å øke forretningene med disse kundene. Kostnadseffektive tjenester tilbys kunder med begrenset potensial. Målet er å opprettholde stabile inntekter som overstiger det tjenestene koster. Relasjoner og effektivitet Behovet for manuelle kontanttjenester synker, og Nordea reduserer derfor antall kasserere i avdelingsbankene. Dette vil gi lavere kostnader og en gradvis endring av forholdet mellom medarbeidere som betjener de daglige bankbehovene og kunderådgiverne. Nettverk Nordeas nettverk ble betydelig styrket da 68 nye kontorer ble overtatt fra Svensk Kassaservice i Sverige og ni kontorer fra Roskilde Bank i Danmark. Kundeprogram Kundeprogrammet er et tydelig og konkurransedyktig tilbud som omfatter merkevareløfte, prissetting, servicenivå og produktløsninger. Nordea har standardpriser på de fleste produktene. Prisene er delt inn i tre nivåer, ett for hvert kundesegment. Personlige kunderådgivere arbeider proaktivt med å utnytte vekstpotensialet hos kunder på det høyeste nivået i programmet (Fordel Pluss). Et meget atttraktivt tilbud er laget til yngre kunder i alderen Kundetilfredsheten økte i alle markedene, spesielt i forhold til sammenlignbare banker Kunder i de øverste segmentene Nordic Private Banking Nordea er størst på private banking i Norden. Markedsandelen varierer i de nordiske landene på grunn av forskjellig lovgivning. Rundt nordiske private banking-kunder betjenes av 73 Private Banking-enheter (i samråd med regionbankene) og syv Private Wealth Management-enheter som betjener meget velstående kunder. Forretningsutvikling Nordeas sterke markedsposisjon og attraktive Private Banking-modell ga nye kunder til Nordic Private Banking. Dette tilsvarer en økning på 6 % og en netto inngang på EUR 2,1mrd. Disse omfatter kunder som allerede er kunder i Nordea og som kvalifiserer som Private Banking-kunde samt konkurrentenes kunder. På grunn av den generelle markedsnedgangen i 2008 ble midler til forvaltning i Nordic Private Banking redusert til EUR 36,1mrd, ned 21 % i forhold til Derfor gikk også inntektene ned med 15 % til EUR 324m. Fordel Pluss-kunder - bidrar til lønnsom vekst Det ligger et betydelig inntektspotensial i å bearbeide kundebasen. Gjennomsnittsinntekten per Fordel Pluss-kunde er dobbelt så høy som for Fordel-kunder. Rundt 55 % av inntektene fra personmarkedet kommer fra Fordel Pluss-kundene. Lønnsom vekst i Fordel Plusssegmentet oppnås gjennom økt salg av hele produktspekteret i proaktive 360-gradersmøter hvor alle sidene ved kundens økonomi gjennomgås. Nordeas pro aktivitet og kundefokuserte 360-graders rådgivning er blitt godt mottatt av kundene. I tillegg er kundelojaliteten styrket, og nye Fordel Pluss-kunder kommet til på grunn av Nordeas troverdighet og stabilitet under finanskrisen. Uroen på aksjemarkedet førte til en kraftig nedgang i provisjonsinntektene fra spare- og plasseringsproduktene. En vellykket utvikling av produktsammensetningen for å møte den økte konkurransen på dette området førte til 12 % volumøkning på sparekontiene. Fordel Pluss-kunder tilbys bankens beste tjenester og priser. Nedgangen i marginene på grunn av at flere kunder flyttes opp til Fordel Pluss-kunder, mer enn oppveies av økt produktsalg til disse kundene. Forretningsutvikling Utviklingen av potensialet i kundebasen har vært vellykket og gitt en 5 % økning i antall Fordel Pluss-kunder sammenlignet med året før. Rundt 20 % av Fordel Pluss-kundene er nye kunder. Dette viser at Nordeas kundeprogram er attraktivt. Som resultat av finansuroen og spesielt noen av de mindre bankenes problemer, økte antall nye kunder mot slutten av året. Arbeidet med å øke antall proaktive møter med kundene fortsetter. Strategien er å være mer proaktiv overfor Fordel Pluss-kundene og gi kundens økonomi høyeste prioritet. Inntektene fra Fordel Pluss-kundene var EUR 1 911m, opp 4 % i forhold til året før. 12

13 New European Markets Nordea fortsatte utviklingen av rådgivningstjenestene i de baltiske landene gjennom sine 66 avdelingsbanker. Disse tilbyr et vidt spekter av produkter til nesten kunder, hvorav er Fordel Pluss-kunder. Høyere volum oppveide for lavere innskuddsmarginer og bidro til den sterke inntektsveksten i Innskudd hadde en tosifret vekst på over 50 %. Veksten i boliglån var klart lavere enn året før. Effekten av den økonomiske nedgangen i de baltiske landene på kredittkvaliteten følges nøye opp. Proaktiv risikostyring er i fokus. I Polen ble det åpnet 60 nye avdelingsbanker i Nordea har nå 144 avdelingsbanker som betjener rundt personkunder, hvorav nesten er Fordel Pluss-kunder. Antall personlige kunderådgivere har økt, og salgssystemene er oppgraderte. Kundetilfredsheten var høy. Utvidelsen av avdelingsbanknettet bidro spesielt til økningen i boliglån. Nordea Life & Pensions i Polen tilbyr liv- og spareprodukter til rundt personkunder. Orgresbank i Russland har rundt personkunder som betjenes gjennom 53 avdelingsbanker, hovedsakelig i Moskva- og St. Petersburg-distriktene. Det samme kundekonseptet som brukes i de andre landene, ble introdusert i Målet var hovedsakelig velstående personer og mulige Fordel Plusskunder. Antall nye personkunder økte betydelig i 2008, noe som er i tråd med ambisjonen om å bygge opp en godt balansert bankvirksomhet i Russland. International Private Banking International Private Banking & Funds er ansvarlig for konsernets rådgivningstjenester til velstående personkunder bosatt utenfor Nordeas hjemmemarkeder. Blant nordiske banker har Nordea i dag den største virksomheten på private banking-siden i Europa med rundt kunder. Tilbudet ble i 2008 forbedret og utvidet med flere strukturerte produkter og lansering av nye investeringsverktøy. Produkter Boliglån Boliglån er det viktigste produktet for å tiltrekke seg og bygge opp et langsiktig forhold til en personkunde. Tilbudet omfatter løsninger for kundens boliglånsbehov i forskjellige livsfaser, som blant annet boligsparing, lån til første gangs boligkjøpere og boligkredittprodukter. Rundt 90 % av Fordel Plusskundene har boliglån. Forbrukslån Med forbrukslån kan kundene jevne ut perioder med dårlig likviditet og får dermed økonomisk fleksibilitet. Fordel Pluss-kunder skal tilbys forbrukslån og få råd om å bruke Nordea til alle sine bankbehov. Dette skal øke volumet. Spare- og plasseringsprodukter Økonomisk planlegging og rådgivning spiller en sentral rolle når kunder tilbys spare- og plasseringsprodukter. På grunn av de nåværende forholdene på finansmarkedene er rådgivning om sparing og plassering også blitt viktigere og mer verdifull. Spare- og plasseringsproduktene som tilbys er fond, strukturerte produkter, aksjer, obligasjoner og liv- og pensjonsprodukter samt tradisjonell sparing. Forretningsutvikling Sparing var i 2008 et attraktivt alternativ til andre plasseringsprodukter på grunn av volatiliteten i markedet, høyere renter og statlige innskuddsgarantiordninger. Det har derfor vært betydelig fokus på produktutvikling innenfor sparing. Det resulterte i lansering av flere nye og innovative spareprodukter i Inngangen av innskudd fra personmarkedet har derfor vært rekordhøy, og markedsandelen på innskudd økte til 21 %. Liv- og pensjonsprodukter Nordea tilbyr et vidt spekter av livsforsikrings- og pensjonsprodukter til personkunder i Norden, de baltiske landene og Polen. Forretningsutvikling Samlede premier i 2008 var på rekordhøye EUR 4 222m, opp 12 % i forhold til Nordea opprettholdt sin posisjon innenfor liv- og pensjonsområdet med en markedsandel i Norden på 10 %. De finansielle bufferne gikk ned til EUR 673m eller 3 % av livavsetningene i Fond Nordea tilbyr et bredt spekter av fond. Både eksterne forvaltere og eksterne fond blir nøye valgt ut av Nordeas eget forvalterteam. Flere nye fond ble lansert i 2008, inkludert utvalgte eksterne fond for å supplere Nordeas egne. Markedsandelen i fond basert på midler til forvaltning i Danmark, Norge og Sverige gikk opp i Inntektsandel, personkunder per segment i 2008 Nordic Private Banking Fordel Pluss-kunder Øvrige New European Markets International Private Banking % Nordea-konsernet

14 Mennesker skal gjøre Nordea enda bedre Nordeas mer enn medarbeidere fortsetter å skape positive kundeopplevelser: Som ett team som etterlever visjonen og gjør det mulig. Det er mennesker det handler om og Nordeas People-strategi Produkter og strategier kan relativt lett kopieres, men menneskene er til syvende og sist det som skiller oss fra konkurrentene. Derfor er det medarbeiderne som skal få Nordea fra å være god til å bli enda bedre. People-strategien fokuserer på følgende prioriterte områder: Bygge opp en plattform for god informasjon om medarbeiderne HR Basics Være den foretrukne arbeidsgiver for dem som vil utvikle oss fra god til enda bedre Sikre at vi har de riktige personene på riktig sted til riktig tid Mobilisere, differensiere og belønne for å sikre god innsats i organisasjonen Gi medarbeiderne muligheter til utvikling og vekst Utøve det lederskapet som kreves for å gå fra god til enda bedre Alle prioriteringene skal rette seg etter og forsterke Nordeas tre verdier: Positive kundeopplevelser, Ett Nordeateam og Det er mennesker det handler om. Bygge opp en plattform for god informasjon om medarbeiderne HR Basics En del av People-strategien går ut på å ha god oversikt over de menneskelige ressursene og ha gode personalrutiner på plass. Et informasjonssystem for dette formålet ble innført i alle nordiske land i Være den foretrukne arbeidsgiver for dem som vil utvikle oss fra god til enda bedre. Vår evne til å realisere visjonen avhenger av at Nordea har de aller beste medarbeiderne. Dette gjelder både evnen til å tiltrekke seg og beholde de aller beste. For å gjøre dette, arbeidet vi hardt i 2008 med å styrke merkevaren blant utvalgte målgrupper, og arbeidet vil fortsette i Sikre at vi har de riktige personene på riktig sted til riktig tid. Det er gjort mye på dette området i 2008, og vi skal gjøre enda mer i Vi skal omsette forretningsplanene våre til det mennesker trenger og styrke rekrutteringsprosessen enda mer. Mobilisere, differensiere og belønne for å sikre god innsats i organisasjonen Det ble lagt ned mye arbeid for å forbedre resultatstyringen i Arbeidet vil fortsette i Prosessen og verktøyene skal forenkles ytterligere, og det skal bygges opp en kultur hvor tilbakemelding og coaching er en naturlig del av arbeidet. Gi medarbeiderne muligheter for utvikling og vekst Vi er stolte over de forbedringene som ble gjort på dette området i I 2009 må vi sikre sammenheng mellom det virksomheten trenger og det vi gjør når det gjelder oppbygging av kompetanse. Dette vil til syvende og sist måle verdien av investeringen vår. Utøve det lederskapet som kreves for å gå fra god til enda bedre En organisasjons suksess er i høy grad avhengig av det nåværende og fremtidige lederskapet. Derfor må vi utvikle våre nåværende ledere og sikre at vi finner og utvikler dem som anses for å ha et potensial til å ta på seg større ansvar i fremtiden. Arbeidet med å styrke lederskapet vil fortsette i Hendelser i Januar Nordea Life & Pensions får pris for risikostyring av Risk Magazine. Februar Nordea legger frem et sterkt årsresultat basert på vekststrategi og konservativ risikostyring. Mars Nordea selger sin globale depotvirksomhet til J.P. Morgan. Nordea får tre internasjonale priser av Lipper Fund Awards. April Nordea legger frem resultatet for kvartalet. Vekststrategien gir resultater - fortsatt inntektsvekst og høyere resultat før tap på utlån. Michael Rasmussen utnevnes til leder av Banking Products & Group Operations og medlem av Group Executive Management. Ari Kaperi utnevnes til leder av Institutional & International og medlem av Group Executive Management. Nordea ansetter Fredrik Rystedt som ny Chief Financial Officer og medlem av Group Executive Management. Det var rekordhøyt fremmøte på Nordeas ordinære generalforsamling. Juni Nordea åpner nytt avdelingskontor i Shanghai. Nordea selger aksjene i Nordic Central Securities Depository. Juli Nordea legger frem det sterkeste kvartalsresultatet fra kundeområdene noen gang. Nordea tar over 68 kontorer fra Svensk Kassaservice i Sverige. Dette

15 Samfunnsansvar Nordea tar samfunnsansvar for å opprettholde og forsterke relasjonene med interne og eksterne interessenter. I tider med uro på markedene mener Nordea det er viktigere enn noen gang tidligere å støtte opp om kundene og også være en god samfunnsborger som skal være med på å opprettholde et solid finanssystem i samfunnet. Samfunnsansvar er en integrert del av Nordeas virksomhet. Det er utarbeidet retningslinjer og rutiner for samfunnsansvar som gjenspeiler konsernets forretningsstrategi og som skal støtte opp om forretningsmålene. En viktig faktor for å øke verdien for aksjonærene og for å være en ledende leverandør av finansielle tjenester er å styre forretningsetikk og de forskjellige risikoene og mulighetene for Nordeas omdømme og tillit. har arbeidet proaktivt, og vil fortsette å arbeide proaktivt, med myndighetene og sentralbankene for å gjøre det enklere for kundene å få tilstrekkelig kreditt. Ambisjonen er å støtte opp om kundene og være deres langsiktige finansielle partner og rådgiver. Riktig atferd Det er høyt fokus på forretningsskikk og -etikk i Nordea. Et felles sett med verdier og retningslinjer for atferd er fundamentet for en felles bedriftskultur og en måte å oppfylle Nordeas verdi på: Ett Nordea-team. I Nordea er det alle for én og én for alle som gjelder når man skal skape verdi for kunder og for samfunnet som helhet. Riktig atferd er en viktig risikostyrende mekanisme. Nordea har utarbeidet etiske retningslinjer som gjelder for alle medarbeiderne i konsernet. å drive ansvarlig virksomhet og flere andre program som arbeider med miljøog sosiale spørsmål. Siden 2002 har vurdering av miljørisiko vært en del av kredittbeslutningen i Nordea. Nye tiltak I september ble samfunnsansvaret overført fra Compliance-organisasjonen til forretningssiden av organisasjonen for at ansvaret skal ligge nærmere virksomheten og kundene. Ta ansvar under finansiell uro Det er viktig for Nordea å være en god samfunnsborger. Dette gir tillit og tiltro i de markedene vi opererer. Vi vil bli sett på som en ansvarlig og pålitelig finansiell partner for kundene våre. Da den uvanlige finansuroen begynte i andre halvår 2008, viste Nordeas kredittbeslutningsrutiner seg holdbare, og vi fortsetter å bruke dem i betjeningen av kundenes finansielle behov. Nordea Det store bildet Nordea kommuniserer og samhandler med samfunnet som helhet. Dette innebærer blant annet å ha en åpen og jevnlig dialog med interessenter. Nordea deltar også i industrielle nettverk og i fora med andre store, multinasjonale selskaper og finansinstitusjoner. Nordea støtter FNs Global Compact som er et sett med ti prinsipper for øker Nordeas avdelingsbanker i Sverige med en tredjedel. Nordea får Euromoney-priser som blant annet Best Regional Bank i Norden og de baltiske landene. Euroweek rangerer Nordea som den beste nordiske tilretteleggeren av syndikerte lån. August Nordea utsteder en obligasjon på USD 5mrd med løpetid 5 år i det amerikanske markedet. Nordea sponser nordiske idrettsutøvere som deltar i de olympiske lekene i Kina. September Nordea kjøper ni kontorer på Sjælland i Danmark av Roskilde Bank. Nordea utsteder tilleggskapital på EUR 0,5mrd. Nordea Life & Pensions lanserer pensjonsfond i de baltiske landene. Nordea presenterer et nytt opplæringsprogram, Graduate Programme. Oktober Nordeas sterke resultat i tredje kvartal overgår forventningene. Nordeas forvaltningstjenester får topprating i en ekstern kundeundersøkelse. Nordea og andre banker blir enige med den danske regjeringen om en statlig garantiordning for finansiell stabilitet. Nordea i Polen får pris av Newsweek for sine nettbanktjenester, og av Forbes for generelle tjenester til bedrifter. November Nordea og TrygVesta forlenger distribusjonsavtalen frem til Desember Nordea får godkjennelse til å bruke interne ratingbaserte modeller (IRB) for hoveddelen av sin retailportefølje. Etter dette er 83 % av Nordeas eksponering dekket av IRB-metoden. 15

16 Nordea-aksjen Nordeas overordnede finansielle mål er at avkastningen til aksjonærene skal være blant de fem beste av sammenlignbare banker i Europa. fusjonerte) har Nordea-aksjen gått opp 29 % og har gjort det bedre enn Dow Jones STOXX-indeksen for europeiske banker (-54 %). Aksjekursen kan følges på www. nordea.com. Der er det også mulig å sammenligne kursutviklingen med konkurrentenes og de generelle indeksenes og finne aksjens historiske kurser. Samlet avkastning til aksjonærene Samlet avkastning til aksjonærene skapes ved at aksjekursen stiger samt utbytte. Samlet avkastning til aksjonærene i 2008 var -46,9 % (6,4 % i 2007). Nordea ble nummer to i forhold til sammenlignbare banker i Europa målt på samlet avkastning til aksjonærene i 2008 (nummer tre i 2007 og 2006). De sammenlignbare bankene hadde en gjennomsnittlig avkastning til aksjonærene på -67 %. Aksjonærer Med rundt aksjonærer ved utgangen av 2008 har Nordea ett av det største antall aksjonærer sammenlignet med andre nordiske selskap. Antall aksjonærer i Nordea er rundt i Sverige, i Danmark og rundt i Finland. Den største kategori aksjonærer er internasjonale investorer som har 22,5 % av aksjene sammenlignet med 23,4 % ved utgangen av Den største enkeltaksjonæren er den svenske staten, med en eierandel på 19,9 % ved utgangen av året. De største registrerte aksjonærene i Nordea ved utgangen av 2008 Nordeas markedsverdi var EUR 13,0mrd ved utgangen av Målt etter markedsverdi var Nordea det åttende største selskapet i Norden og i Europa. Nordea-aksjen er notert på NASDAQ OMX Nordic børsene i Stockholm (i SEK), Helsinki (EUR) og København (DKK). Aksjekursen Året 2008 var det svakeste året på aksjemarkedet siden 1991, og den generelle trenden i finansaksjer var kraftig nedadgående. I løpet av året gikk aksjekursen til Nordea ned med 49 % på børsen i Stockholm, fra SEK 108 per 28. desember 2007 til SEK 108 per 30. desember De daglige noterte kursene for Nordea-aksjen lå mellom SEK 108,00 og SEK 52,50 (sluttnotering på børsen i Stockholm) i SX40 Financialsindeksen på børsen i Stockholm gikk ned med 48 %, og Dow Jones STOXXindeksen for europeiske banker gikk ned med 64 %. Siden 6. mars 2000 (da MeritaNordbanken og Unibank Utbyttepolitikk og foreslått utbytte Nordea fører en høy utbyttepolitikk. Politikken er at totalt utbetalt utbytte skal overstige 40 % av årets resultat. Styret i Nordea Bank AB (publ) foreslår et utbytte for 2008 på EUR 0,20 per aksje. Total utbetaling av utbytte for 2008 vil da bli EUR 519m som tilsvarer en utbetaling på 19 % av resultatet etter skatt. Avkastningen beregnet etter aksjekursen per 30. desember 2008 blir da 4,0 %. Den foreslåtte reduksjonen i utbytte er ment som et midlertidig tiltak og skal sammen med emisjonen styrke Nordeas kjernekapital. Forslaget gir ikke uttrykk for noen endring i Nordeas utbyttepolitikk. Utbyttet er i euro, men utbetalingsvalutaen avhenger av valutasorten i det landet aksjene er notert i. Aksjonærer registrert i Sverige kan velge mellom å få utbyttet i svenske kroner eller euro. Omregning skjer etter offisiell valutakurs. I Danmark utbetales utbyttet i euro. Hvis aksjonæren ikke har konto i euro, blir utbyttet vekslet om til lokal valuta. Forvaltningsstedet fastsetter valutakursen. I Finland utbetales utbyttet i euro. Aksjer Beholdning Aksjonærer millioner % Swedish state 515,6 19,9 Sampo Oyj 313,2 12,1 Nordea-fonden 105,3 4,1 Swedbank Robur Funds 81,1 3,1 SHB/SPP Funds 48,3 1,9 SEB Funds 34,6 1,3 Nordea Funds 32,6 1,3 AMF Pension 31,0 1,2 Fourth Swedish National Pension Fund 30,9 1,2 Skandia Life Insurance 25,9 1,0 Ilmarinen Mutual Pension Insurance 24,1 0,9 Second Swedish National Pension Fund 23,9 0,9 First Swedish National Pension Fund 23,6 0,9 AMF Pension Funds 20,7 0,8 Varma Mutual Pension Fund 18,0 0,7 Seventh Swedish National Pension Fund 16,4 0,6 Alecta 14,0 0,5 Nordea Profit-sharing Foundation 13,7 0,5 Länsförsäkringar Funds 12,9 0,5 Govt of Singapore Inv Corp 11,0 0,4 Total ,8 Kilde: SIS ägarservice, Nordic Central Securities Depository, VP Online * eksklusive nominee-konti 16

17 Finansiell oversikt 2008 Resultatsammendrag 2008 Samlede inntekter økte med 4 % til EUR 8 200m og resultat før tap på utlån med 1 % til EUR 3 862m. Til tross for finanskrise og global resesjon klarte Nordea nok en gang å levere et solid årsresultat. Den raske økonomiske nedgangen har begynt å innvirke på de nordiske landene, og dette vil trolig forsette i Nordea er derfor forberedt på utfordrende tider fremover. For å tilpasse seg de nye markedsforholdene er tempoet i den organiske veksten redusert og fokuset på kostnads-, risiko- og kapitalstyringen ytterligere styrket. I tillegg til kostnadseffektiviseringstiltak og nye kapitalmål skal Nordea fokusere på å gjøre flere forretninger med eksisterende kunder og utnytte forretningsmulighetene på selektivt grunnlag med nye, solide kunder. Den organiske vekststrategien fortsatte å gi resultater i 2008 med økte samlede inntekter som følge av sterk vekst i netto renteinntekter og inntekter fra kunderelaterte kapitalmarkedsaktiviteter. Utlånsvolumet steg med 8 % til EUR 265mrd sammenlignet med året før. I lokale valutaer var utlånsveksten 17 %. Utlånsveksten i New European Markets i 2008 gikk ned og var 15 % på årsbasis i fjerde kvartal. Inntektene i New European Markets økte med 84 % i Kostnader i forhold til inntekter utgjorde 39 %. Netto renteinntekter økte sterkt, grunnet høyere marginer på utlån til bedrifter og på boliglån samt fortsatt volumvekst, om enn i et lavere tempo mot slutten av året. Marginene økte, som gjenspeiler reprising på grunn av høyere kredittrisiko og kompensasjon for høyere likviditetspremier. Samlede kostnader økte med 7 %, inkludert omstruktureringskostnader på EUR 28m. Den økonomiske nedgangen har resultert i høyere netto tap på utlån og flere utlån med verdifall. Netto tap på utlån beløp seg til EUR 466m. Dette tilsvarer tap i andel av utlån på 17 basispunkter, eksklusive tapene forbundet med de danske garantiordningene og 19 basispunkter inklusive disse. Brutto utlån med verdifall økte med 55 % til EUR 2 224m. Økningen relaterer seg hovedsakelig til de nordiske landene. Driftsresultatet gikk ned med 13 % til EUR 3 396m, og risikojustert resultat gikk opp 2 % til EUR 2 459m. Eksklusive kostnadene forbundet med de danske garantiordningene, var økningen i risikojustert resultat på 3,5 %. Nordea rapporterer en kjernekapitaldekning på 9,3 % før overgangsregler i henhold til Basel II, og en kjernekapitaldekning eksklusive hybridkapital før overgangsregler på 8,5 %. Forholdstallene ble påvirket av det reduserte utbyttet på 19 %. Kapitalpolicyen er blitt revidert med nye mål for kjernekapitaldekningen på 9,0 % og for kapitaldekningen på 11,5 %. Begge tallene er mål over en konjunktursyklus. Inntekter Samlede inntekter økte med 4 % til EUR 8 200m. Inntektsveksten var spesielt sterk innenfor kundeområdene. Nordic Banking og Institutional & International Banking rapporterte en inntektsvekst på 10 %. Dette skyldes et sterkt underliggende forretningsfundament og en vellykket gjennomføring av strategiske investeringsplaner. Netto renteinntekter gikk opp med 19 % til EUR 5 093m som følge av sterk økning i innskudds- og utlånsvolumer og reprising av kredittrisiko, spesielt på utlån til bedrifter. Utlån til kunder økte med 8 % i euro og 17 % i lokal valuta, sammenlignet med for ett år siden. Veksten ble negativt påvirket av svakere norske og svenske krone i fjerde kvartal. Veksten i utlån til bedrifter var 11 % i euro og 19 % i lokal valuta, eksklusive omvendte gjenkjøpsavtaler og gjenspeiler en sterk etterspørsel fra de fleste sektorene i Norden. I et urolig kapitalmarked med knapp likviditet har Nordeas nære kunderelasjoner og sterke balanse gjort at banken har kunnet hjelpe kundene med deres kort- og langsiktige kapitalbehov og samtidig oppfylle sitt krav til konservativ risikostyring. Generelt har Nordea styrket sin markedsposisjon i de nordiske markedene, spesielt på innskuddsiden. Marginene på utlån til bedrifter økte i løpet av året. Dette gjenspeiler reprising av kredittrisiko og kompensasjon for høyere likviditets-premier. Samlede inntekter fra bedriftskunder økte med 29 % som følge av sterk vekst i netto renteinntekter og også i kunderelaterte kapitalmarkedsaktiviteter. Både boliglån og forbrukslån økte med 1 % sammenlignet med året før. I lokale valutaer var veksten 9 %. Men på grunn av presset på innskuddsmarginene og lavere spare- og plasseringsrelaterte provisjoner ble inntekten fra forretningene med personkundene redusert med 6 % sammenlignet med året før. I Nordic Banking økte marginene på boliglån i andre halvår, hovedsakelig for å kompensere for konsernets høyere likviditetspremier. Samlede innskudd steg med 4 % til EUR 149mrd, sammenlignet med året før. I lokale valutaer økte innskuddene med 12 % på konsernnivå og med 14 % i Nordic Banking. Markedsveksten var 9 % som viser at Nordeas sterke merkevare har gitt en betydelig tilførsel av innskudd. Den høye inngangen på sparekonti og fra bedrifter fortsatte. Markedsandelen for innskudd har økt i alle markedene. Marginene gikk ned i fjerde kvartal, hovedsakelig på driftskonti, som følge av betydelige rentekutt fra sentralbankene. Alle divisjonene i Institutional 17

18 & International Banking rapporterte solide inntekter og solid resultatvekst på grunn av fortsatt høy forretningsaktivitet. Samlede inntekter økte med 40 % etter sterk vekst i netto renteinntekter. Netto gebyr- og provisjonsinntekter gikk ned med 12 % til EUR 1 883m. Det skyldes at provisjonsinntektene fra spare- og plasseringsprodukter ble negativt påvirket av de svake aksjemarkedene. Justert for den danske statsgarantiprovisjonen på EUR 50m, var reduksjonen på 10 %. Spare- og plasseringsrelaterte provisjoner ble redusert med 18 % til EUR 1 148m. Midler til forvaltning ble redusert til EUR 125,6mrd, en nedgang på 20 % i forhold til året før og 10 % i forhold til utgangen av september Inntektsmarginene gikk ned som følge av overgang fra aksje- til renteprodukter, lavere transaksjonsinntekter og en endring i salget, dvs. et skifte fra salg av fond rettet mot personmarkedet til salg til institusjonelle kunder. Som følge av utfordrende markedsforhold var samlede netto uttak av midler til forvaltning på EUR 2,0mrd i Dette konsentrerte seg hovedsakelig om uttak fra fond rettet mot personmarkedet som var på EUR 4,5mrd. Disse uttakene ble kompensert for av en økning i sparing på EUR 4,7mrd i løpet av året. Det ble registrert en netto inngang på EUR 2,1mrd i Nordic Private Banking og EUR 1,1mrd fra institusjonelle kunder. Samlede betalingsrelaterte provisjoner gikk ned med 1 % til EUR 766m med en mindre økning i kortrelaterte provisjoner Utlånsrelaterte provisjoner steg til EUR 442m, opp 12 % i forhold til året før, etter sterk utvikling spesielt innenfor Corporate Merchant Banking og Shipping, Offshore and Oil Services. Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi gikk ned med 15 %, eller EUR 181m, til EUR 1 028m i forhold til I kundeområdene var netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi uendret på EUR 1 043m (1 048 i 2007). De kunderelaterte kapitalmarkedsaktivitetene gjorde det meget godt i 2008, til tross for uroen i finansmarkedene. Resultatet ble rekordhøyt som skyldes betydelig aktivitet i risikostyringsprodukter på rente- og valutaområdene. Dette ga en sterk økning i nettogevinsten i Nordic Banking og Institutional & International Banking. Dette mer enn kompenserte for verditap som følge av uroen på kredittmarkedet fra tidligere i året. Nedgangen i netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi skyldes den sterke verdistigningen på børs- og ikkebørsnoterte aksjer i fjor, for eksempel OMX-beholdningen. Inntektene fra disse områdene var rundt EUR 140m lavere i Av dette utgjorde oppgangen i OMX-aksjene rundt EUR 90m i Dessuten ble netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi i Life & Pensions redusert med 33 % eller EUR 92m. Dette skyldes hovedsakelig at tidligere innregnede inntekter i Danmark ikke ble realisert på grunn av nedgang i finansielle buffere. Disse inntektene vil bli innregnet når de finansielle bufferne har bedret seg. Kostnader Samlede kostnader økte med 7 % til EUR 4 338m som er samme vekstprosent som i 2007, til tross for at antall medarbeidere var 8 % høyere enn i Nesten halvparten av kostnadsøkningen relaterte seg til investeringer i vekstområder, blant annet Private Banking, Growth Plan Sweden, Capital Markets og New European Markets. Personalkostnadene økte med 8 % som følge av flere medarbeidere i forbindelse med investeringer i vekstområder og lønnsstigning. Det er satt i gang en rekke tiltak for å redusere kostnadene i påvente av et år med liten vekst. På grunn av høyere effektivitet anslås det at antall medarbeidere vil gå ned med 2 %. I tillegg er det igangsatt flere aktiviteter som vil øke effektiviteten de neste årene, hovedsakelig i avdelingsbanknettet, inkludert de avdelingsbankene som ble overtatt fra Roskilde Bank. Disse aktivitetene har resultert i omstruktureringskostnader på EUR 28m. Eksklusive omstruktureringskostnadene økte samlede kostnader med 6 % i forhold til året før. Kostnader i forhold til inntekter utgjorde 53 % mot 52 % i Tap på utlån Netto tap på utlån var EUR 466m etter økte nedskrivninger på både utlånsgrupper og individuelt vurderte utlån samt lavere reverseringer og tilbakeføringer, hovedsakelig i fjerde kvartal. Netto tap på utlån inkluderer også tap på EUR 44m forbundet med de danske garantiordningene. Økningene, fra meget lave nivåer, skyldes den økonomiske nedgangen i alle markedene der Nordea er. Normalt er det et betydelig etterslep mellom begynnelsen på en nedgangsperiode og når tapene på utlån blir innregnet, men på grunn av den raske nedgangen har tap på utlån økt raskere denne gangen. Men de innregnede tapsnivåene i de forskjellige sektorene følger Nordeas modell for en svakere økonomisk syklus. Økningen i netto tap på utlån og utlån med verdifall kom fra en rekke små og mellomstore engasjementer og ikke fra 18

19 Resultater fra kundeområder Nordic Banking noen få større engasjementer. Nedskrivningene er foretatt på et tidlig stadium når verdifallet er blitt identifisert. Hoveddelen av netto tap på utlån er nedskrivninger på lån med verdifall som ikke er misligholdte. I tillegg er det gjort nye nedskrivninger for forskjellige typer utlånsgrupper. Netto tap på utlån tilsvarer tap i andel av utlån på 17 basispunkter eksklusive garantitapene i Danmark og 19 basispunkter inklusive disse. En stor del av tapene var i Danmark, men det er også rapportert økninger i de andre nordiske land og i de baltiske, men fra meget lave nivåer. Det ble foretatt nye nedskrivninger på utlånsgrupper for enkelte sektorer på netto EUR 54m, inkludert bygningsindustrien, eiendom, svineavl og i segmentet forbruksfinansiering. Samlede nedskrivninger for utlånsgrupper i de baltiske landene ved utgangen av 2008 tilsvarer 1,42 % av utlånsporteføljen i disse landene. Resultat Resultatet ble redusert med 15 % til EUR 2 672m på grunn av endringen i tap på utlån. Resultatet tilsvarer en egenkapitalavkastning på 15,3 %. Resultat per aksje var EUR 1,03 (1,20). Risikojustert resultat Risikojustert resultat økte med 2 % til EUR 2 459m i forhold til Eksklusive den danske statsgarantiprovisjonen var økningen på 3,5 %. Resultat i 2008 I 2008 økte inntektene i Nordic Banking med 5 % til EUR 6 289m. Netto renteinntekter steg med 15 % til EUR 4 206m. Samlede kostnader økte med 3 % til EUR 3 107m. I lokale valutaer økte samlede inntekter med 7 %, og kostnader ville ha økt med 5 %. Netto gebyr- og provisjonsinntekter ble redusert med 14 % til EUR 1 530m, som følge av lavere inntekter fra spareog plasseringsprodukter og innbetalingen til de statlige garantiordningene i Danmark. Netto tap på utlån beløp seg til EUR 402m eller 17 basispunkter av samlede utlån og fordringer, eksklusive tapene fra de danske garantiordningene, og 19 basispunkter inkludert disse. Driftsresultatet gikk ned med 8 % til EUR 2 780m. Avkastning på økonomisk kapital ble redusert til 25 % (26) og kostnader i forhold til inntekter til 49 % (50). Banking Danmark Resultat i 2008 Samlede inntekter i Banking Danmark økte med 6 % sammenlignet med Inntektene ble positivt påvirket av høyere marginer på utlån til bedrifter og vekst i både utlån og innskudd, og negativt påvirket av spare- og plasseringsrelaterte provisjoner og innbetalingen til statens garantiordning. Samlede kostnader økte med 7 % i forhold til Resultat før tap på utlån økte med 5 % fra året før. Netto tap på utlån var EUR 192m. Dette inkluderer nye nedskrivninger på utlånsgrupper og tap og nedskrivninger på EUR 44m i forbindelse med de danske garantiordningene. Samlede netto tap på utlån er godt spredt geografisk og sektormessig, med noe konsentrasjon om underleverandører til bygningsindustrien og utlånsgruppen svineavl. Tap i andel av utlån på 24 basispunkter, eksklusive tapene forbundet med de danske garantiordningene, og 31 basispunkter inklusive disse. Driftsresultatet ble redusert med 17 % sammenlignet med Sammenlignet med de andre nordiske landene anses Danmark å ha kommet lenger i den økonomiske konjunkturnedgangen. Banking Finland Resultat i 2008 Samlede inntekter i Banking Finland var uendret sammenlignet med Netto renteinntekter økte med 8 % på grunn av høyere utlånsmarginer og volumvekst. Dette kompenserte ikke helt for nedgangen i spare- og plasseringsrelaterte gebyrer og provisjonsinntekter. Samlede kostnader økte med 3 % sammenlignet med året før. Resultat før tap på utlån gikk ned med 3 % fra året før. Netto tap på utlån var EUR 65m, som hovedsakelig var i sektorene handel og service. Tap i andel av utlån utgjorde 14 basispunkter. Driftsresultatet ble redusert med 15 % sammenlignet med Banking Norge Resultat i 2008 Samlede inntekter i Banking Norge økte med 19 %. Netto renteinntekter bidro Nordea-konsernet

20 sterkt med en økning på 26 %. Samlede kostnader økte med 4 %. Resultat før tap på utlån økte med 37 % fra året før. Netto tap på utlån økte til EUR 66m, både på grunn av nedskrivninger på individuelt vurderte utlån og på utlånsgruppen boligeiendommer. Tap i andel av utlån utgjorde 18 basispunkter. Driftsresultatet økte med 16 % sammenlignet med Banking Sverige Resultat i 2008 Samlede inntekter økte med 4 %. Netto renteinntekter bidro sterkt med en økning på 14 %. Netto gebyr- og provisjonsinntekter gikk ned med 11 %. Samlede kostnader økte med 1 %. Resultat før tap på utlån økte med 8 % sammenlignet med året før. Netto tap på utlån økte til EUR 76m etter nedskrivninger på utlån til bedrifter. Den største økningen var i sektorene detaljhandel og varige forbruksvarer. Tap i andel av utlån utgjorde 13 basispunkter. Driftsresultatet økte med 1 % sammenlignet med Antall årsverk økte med 406 som hovedsakelig skyldes integreringen av avdelingsbankene til Svensk Kassaservice. Nordic Banking, driftsresultat per marked Banking Banking Banking Banking Nordic Sum Danmark Finland Norge Sverige Funksjoner EURm Netto renteinntekter Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Resultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat Kostnader i % av inntekter Avkastning på økonomisk kapital, % Annen informasjon, EUR mrd Utlån 214,1 207,2 68,0 62,7 52,1 47,5 35,0 37,2 59,0 59,8 Innskudd 117,1 110,1 33,6 31,6 35,7 30,4 17,2 18,8 30,6 29,3 Økonomisk kapital 8,1 7,4 2,6 2,2 2,0 1,9 1,3 1,3 2,2 2,0

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

Resultater DnB NOR-konsernet. Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans)

Resultater DnB NOR-konsernet. Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Resultater t DnB NOR-konsernet Fjerde kvartal Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 21,1 Kostnadsgrad i

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør Gode resultater under krevende forhold Positiv marginutvikling Høye andre driftsinntekter Nedskrivninger på utlån

Detaljer

Rune Bjerke (konsernsjef)

Rune Bjerke (konsernsjef) Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) 3. kvartal 2011 God utvikling i bankens kjerneområder Volumvekst og økte netto renteinntekter Høy volatilitet gir tap i livsforsikring,

Detaljer

Sammendrag 2009. Vi møter fremtiden sammen med kundene. I fjor fikk millioner av nåværende og nye kunder råd og tjenester av Nordea.

Sammendrag 2009. Vi møter fremtiden sammen med kundene. I fjor fikk millioner av nåværende og nye kunder råd og tjenester av Nordea. Sammendrag 2009 Vi møter fremtiden sammen med kundene. I fjor fikk millioner av nåværende og nye kunder råd og tjenester av Nordea. Sterke resultater i 2009 Nordea med gode muligheter for vel avveid vekst

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 6,7 (6,1)

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 7,4 (5,1) Kostnadsgrad

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef

Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef Resultater for DnB NOR-konsernet 2007 Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef 2007 2007 Resultatfremgang - tross uro i finansmarkedene Sterk inntektsvekst: Volumer Marginer Internasjonal

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Et sterkt 3. kvartal Økning i netto renteinntekter med 9,3 prosent målt på 12-måneders rullerende

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2009 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør 1. halvår og 2. kvartal 2009 God drift og styrket inntjening i kjernevirksomheten

Detaljer

God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder. Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt

God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder. Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt 4 1. kvartal 2012 God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt Resultatfremgang i Baltikum Styrket innskuddsdekning og god tilgang g på

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2010

Rapport 1. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2010 Rapport 1. kvartal 2010 Solid resultat høyere inntekter og lavere tap på utlån Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Nordeas resultat

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 9,3 (7,4) Kostnadsgrad

Detaljer

Sammendrag 2007. Nordea-konsernet 2007. Nordea Group 2007 1

Sammendrag 2007. Nordea-konsernet 2007. Nordea Group 2007 1 Sammendrag 2007 Nordea Group 2007 1 Kort om Nordea, Nordea er det største finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet med en markedsverdi på rundt EUR 30mrd, en forvaltningskapital på EUR 389mrd og en

Detaljer

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1 1. RESULTAT FOR DNB-KONSERNET KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 5,1 (3,2) Kostnadsgrad

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal R Bj k k j f Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 3. kvartal God utvikling i rentenetto og andre kundeinntekter Solid fremgang i

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 28,7 (24,7) Kostnadsgrad

Detaljer

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene ÅRSREGNSKAP 2000 HOVEDPUNKTER 2000 Økt egenkapitalrentabilitet over risikofri rente Årsoverskudd på 188 millioner kroner, en forbedring på 22 millioner kroner fra 1999 Sterk innskuddsvekst Bedret vekst

Detaljer

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 4 4. RESULTAT FOR DNB-KONSERNET KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 24,7 (21,0) Kostnadsgrad i prosent

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2015 Q3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 22.10. 3. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 8,1 (7,6) Kostnadsgrad

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015 Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 04.02.2016 Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 34,1 (28,7) Kostnadsgrad

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Finansiering av eiendom - Hvordan skal byutvikling finansieres?

Finansiering av eiendom - Hvordan skal byutvikling finansieres? Finansiering av eiendom - Hvordan skal byutvikling finansieres? Bent R. Eidem, Head of Business Banking Norway 28. oktober 2013 Agenda 1 Vår felles historie og ståsted 2 Eiendomsutvikling i en større sammenheng

Detaljer

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR ØKTE KRAV I 2016 FOR NORSKE BANKER 2 SOLIDITET Basel 1 gulv* IRB * * Kvartalstallene inkluderer 80% av akkumulert resultat etter skatt, med

Detaljer

Fokus Bank med rekordvekst

Fokus Bank med rekordvekst Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) 12.07. 2. kvartal Styrket kjernekapitaldekning Økte utlånsmarginer og fortsatt volumvekst

Detaljer

Resultat for 1.kvartal, Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge

Resultat for 1.kvartal, Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge Resultat for 1.kvartal, 2016 Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge 1 Resultatfremgang i krevende kvartal Nordea Bank Norge leverer et driftsresultat for 1.kvartal 2016 på NOK

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2016

Easybank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2016 Easybank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2016 2 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor finansiering, sparing, og betalingsformidling

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans RESULTATER FOR DNB-KONSERNET Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før skatt i milliarder kroner 6,8 (8,7) Kostnadsgrad i prosent 41,8 (37,0) Egenkapitalavkastning

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Per Halvorsen Administrerende banksjef Roar Snippen CFO Telemark har hatt en svak men stabil utvikling Arbeidsledighet Boligprisutvikling BNP siste tre

Detaljer

Årsrapport 2009. Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 %

Årsrapport 2009. Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 % Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2010 Årsrapport Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 % Inntekter opp 11 % og risikojustert resultat opp 22 % i. Netto renteinntekter og netto gevinst

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2017

Easybank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2017 Easybank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2017 2 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor finansiering, sparing, og betalingsformidling

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Sammendrag 2010 Konsernsjefen har ordet Etter finanskrisen var Nordea en av de første store bankene som introduserte en omfattende strategi for å akselerere ut av krisen: den vel avveide vekststrategien.

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Resultat for 4. kvartal og året Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge. Gunn Wærsted, Head of Wealth Management, Nordea.

Resultat for 4. kvartal og året Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge. Gunn Wærsted, Head of Wealth Management, Nordea. Resultat for 4. kvartal og året 2015 Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge. Gunn Wærsted, Head of Wealth Management, Nordea. 1 Godt resultat i krevende tider Nordea Bank Norge leverer

Detaljer

Easybank ASA. Delårsrapport 3. kvartal 2017

Easybank ASA. Delårsrapport 3. kvartal 2017 Easybank ASA Delårsrapport 3. kvartal 2017 2 Om Easybank Easybank har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor finansiering, sparing, og betalingsformidling mot personmarkedet, organisasjoner og

Detaljer

Resultater for 3. kvartal Pressemøte Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Norge

Resultater for 3. kvartal Pressemøte Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Norge Resultater for 3. kvartal 2015 Pressemøte Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Norge 1 Solid resultat for 3. kvartal 2015 Nordea Bank Norge leverer et solid driftsresultat for tredje kvartal

Detaljer

Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans)

Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) 1. halvår og 2. kvartal Resultatfremgang - både andre kvartal og første halvår Styrket lønnsomhet i alle forretningsområder Volumvekst

Detaljer

200 Samm 6 e n d r a g

200 Samm 6 e n d r a g 006 Sammendrag Highlights of 2005 Dette er Nordea Dette er Nordea Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å levere et vidt spekter

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 27. oktober Rapport for 3. kvartal Sterk kundeaktivitet og rekordinntekter Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Nordea hadde et sterkt kvartal

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2017

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2017 Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2017 2 Om Easybank Easybank har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor finansiering, sparing, og betalingsformidling mot personmarkedet, organisasjoner og

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 Vi tenker som deg. DELÅRSRAPPORT Om Instabank ASA Instabank er en ny norsk digital bank med kontor på Skøyen i Oslo. Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012

Rapport for 3. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. oktober 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Kostnader, kapital og inntekter i tråd med planen for den nye normalen Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Detaljer

Resultat for 2. kvartal Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge.

Resultat for 2. kvartal Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge. Resultat for 2. kvartal 2016 Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge. Solid resultat økte avsetninger for tap Nordea Bank Norge leverer et driftsresultat for Q2 2016 på NOK1728m,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016 Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn fra Verdibanken til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor sparing, finansiering og

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2012

Rapport for 1. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Høy inntjeningsevne og ytterligere fremgang med endringsarbeidet Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Resultat for 3. kvartal 2016 Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør Nordea Norge

Resultat for 3. kvartal 2016 Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør Nordea Norge Resultat for 3. kvartal 2016 Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør Nordea Norge Godt resultat preges av økte avsetninger til tap Nordea Bank Norges driftsinntekter for Q3 2016 er på NOK 3202

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007

Rapport 2. kvartal 2007 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. juli 2007 Rapport 2. kvartal 2007 Vekststrategi leverer konsekvent sterke resultater Inntekter EUR 3 830m, opp 8 % (EUR 3 534m i første halvår 2006) Kostnader

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 3. kvartal 2016

Easybank ASA Delårsrapport 3. kvartal 2016 Easybank ASA Delårsrapport 3. kvartal 2016 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn fra Verdibanken til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor sparing, finansiering og

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

H A LVÅ R S R A P P O R T

H A LVÅ R S R A P P O R T H A LVÅ R S R A P P O R T 2 0 0 4 Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har per 30. juni et resultat av ordinær drift før skatt på 240 millioner kroner sammenlignet med 208 millioner kroner

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/11. Pressekonferanse, 29. november 2011

Finansiell stabilitet 2/11. Pressekonferanse, 29. november 2011 Finansiell stabilitet /11 Pressekonferanse, 9. november 11 Utsiktene for finansiell stabilitet er svekket Uroen i de internasjonale finansmarkedene har tiltatt Bankene må bli mer robuste Bankene må ha

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2016

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2016 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 12.07. 2. kvartal Driftsresultat før skatt i milliarder kroner 5,8 (6,8) Kostnadsgrad

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Dine penger. Våre hoder.

Dine penger. Våre hoder. Dine penger. Våre hoder. R e s u ltat r a p p o r t F ø r s t e k va r ta l 2 0 0 6 Fokus Bank består i denne sammenheng av de akt iv iteter som inngår i Danske Banks bankakt iv iteter i Norge. Hoveddelen

Detaljer