Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2012"

Transkript

1 5.1 Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2012 Ifølge Handlingsplan for Kurland Fotballklubb , skal det sittende styret hvert år utarbeide en Årsplan for det kommende driftsåret, og legge denne fram for årsmøtet. Årsplanen skal inneholde nærmere presisering og prioritering av de oppgaver som skal løses og være det kommende styrets sentrale arbeidsredskap. Innhold: 5.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB Virksomhetsidé Organisasjon Styret Utvalg, komiteer og funksjoner Lag og treningsgrupper Medlemmer Ungdomsutvalg Miljømessig utvikling Sportslige forhold Tilrettelegging for lagene Spillerutvikling Dommerutvikling Trener- og lederutvikling Barnefotball Allidrett G/J6 (G/J06) G/J7 (G/J05) G/J8 (G/J04) J7/8 (J04/05) G/J9 (G/J) G10/11 (G01 02) J10/11 (J01 02) G12 (G00) Ungdomsfotball Junior herrer (17 19 år) Junior damer (17 19 år Gutt (15 16 år) Jente (15 16 år) Smågutt (13 14 år) Småjente (13 14 år) Voksenfotball Kvinner senior Menn senior: Andre seniorlag Informasjon Arrangement VinterCup Barnas dag på Kurland Anlegg og utstyr Anleggsutvikling Disponering av anlegg Drift og vedlikehold av anlegg Utstyr til lag, trenere, ledere og dommere Økonomi Organisering Økonomigruppe Markedsgruppe Kiosk på hjemmebaner

2 5.1.1 Virksomhetsidé Kurland Fotballklubb er et lokalt forankret idrettslag som bygger sin miljøskapende virksomhet på ideen om «idrett for alle». Klubben har som hovedmålsetting å gi sine medlemmer, og da spesielt barn og unge, et tilbud om deltakelse i organisert fotball tilpasset den enkeltes alder, utvikling og ambisjoner som fotballspiller. Disse prinsippene legges også til grunn i klubbens organisasjonsarbeid og miljøskapende arbeid. I tillegg til å gi et best mulig sportslig tilbud skal samarbeid, åpenhet, toleranse og engasjement være bærende verdier i klubbens virksomhet. Styret vil sesongen 2012 i tillegg prioritere følgende mål: Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer Øke kvaliteten på aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen gjennom å tilsette en trenerkoordinator Rekruttere flere trenere blant de aktive og tidligere aktive Etablere egen gruppe for spillere født 2006 fra våren Videreføre tilbudet om allidrett for førskolebarn. Etablere eget lag for jenter født 2004/2005 Legge til rette for at seniorlagene har solide og velfungerende treningsgrupper Identitet gjennom uniformering. Alle lag skal spille i klubbens drakt, og trenere skal representere i klubbantrekk. Drifte undervarmet kunstgressbane på Kurlandsparken forsvarlig og kostnadseffektivt. Styret har for 2012 ikke funnet rom for å øke aktiviteten i seniorfotballen. Styret vil i stedet for prioritere å engasjere trenerkoordinator til barne- og ungdomsfotballen Organisasjon Handlingsplanens overordnede mål for organisasjon/ledelse Det vil være en sentral oppgave å engasjere flere medlemmer i driften av KFK. Dette vil medføre at arbeidsbelastningen på sentrale tillitsvalgte blir redusert, og at flere føler at de tar aktivt del i styringen av klubben. En stabil organisasjonsmodell hvor stor grad av delegering til utvalg og enkeltpersoner er gjennomgående, vil øke kontinuiteten i tillitsmannsapparatet samt øke medlemmenes kunnskap om hvilke krav som stilles til driften av et idrettslag. Kommunikasjonen mellom de ulike aktørene i klubben skal være hyppig og omfattende. Alle som har interesse for Kurland Fotballklubb skal til enhver tid være oppdatert om hva som skjer i klubben, både når det gjelder sportslige aktiviteter og utenomsportslige aktiviteter, for å kunne delta aktivt eller passivt. Styret skal organisere kommunikasjonen som beskrevet i vedtatt informasjonsplan for Kurland FK Styret Innenfor det som er bestemt av krets, forbund og i klubbens vedtekter skal årsmøtet fastsette overordnede mål og retningslinjer i en «Handlingsplan» (HP). Denne planen rulleres hvert fjerde år og skal være retningsgivende for klubbens virksomhet. Gjeldende handlingsplan dekker årene og ble vedtatt på årsmøtet i Styret skal: Ivareta den daglige ledelse av klubben og organisere arbeidet, slik at man får en funksjonell organisasjon. 2

3 Vurdere omfang og innhold av oppgaver som skal gjennomføres. Samordne forskjellige tiltak som settes i gang. Organisere gjennomføringen av oppgavene samt aktuell ansvarsog arbeidsdeling. Bistå og legge forholdene til rette for lag og utvalg. Dette vil blant annet være å sørge for at hvert lag alltid har et støtteapparat. Dette skal minimum bestå av trener og ansvarlig lagleder. Iverksette og gjennomføre de vedtak som er fattet av årsmøtet. Dette omfatter også forhold rundt vedtaket, slik at helheten i vedtaket kommer fram og gir grunnlag for et best mulig resultat. Være et koordinerende organ i forbindelse med samordning av forskjellige tiltak (dugnader m.m.). Være et organ for samordning av kunnskap, kunnskapsformidling og kompetanseheving (herunder opplæring, kursing av tillitsvalgte). Legge forholdene best mulig til rette, slik at sosiale og miljømessige mål kan nås. Med dette menes å skape et miljø i klubben, hvor trivsel og trygghet skal være viktige elementer, sammen med at alle medlemmer gis et tilbud om deltakelse i organisert fotball. Ha ansvar for informasjon til tillitsvalgte og medlemmer. Ha overordnet ansvar for at det til enhver tid er nødvendig utstyr i klubben og at baneforhold er tilfredsstillende. Det sittende styret utarbeider hvert år en årsplan for det kommende driftsåret og legger denne fram for årsmøtet. Årsplanen skal inneholde nærmere presisering og prioritering av de oppgaver som skal løses denne sesongen. Planen sendes over til det nye styret og skal være dettes viktigste arbeidsredskap. Styrets årsmelding skal være en evaluering av måloppnåelsen i forhold til årsplanen. Styret utarbeider til hvert årsmøte følgende planer Handlingsplan for neste 4-års periode Organisasjonsplan Budsjett Sportslig skoleringsplan Disse planene rulleres hvert år. Det er viktig at denne planprosessen blir gjennomført på et bredt og demokratisk grunnlag. For å engasjere flest mulig i arbeidet med klubbdriften og for å effektivisere styrets arbeid bør styret etablere og bruke utvalg. De enkelte utvalg og lag skal i samsvar med Kurland FKs årsplan, utarbeide årsplaner for sin egen virksomhet. Disse planene skal leveres og godkjennes av styret innen 1. februar det enkelte år. Dersom det i utvalgenes eller lagenes virksomhet er vesentlige avvik fra årsplanen skal dette rapporteres til og godkjennes av styret. Utvalgenes eller lagenes virksomhet skal evalueres i en årsmelding til styret innen 1. november hvert år. Styret foreslår at det settes av kr ,- til fordeling på styrets sju medlemmer etter styrets avgjørelse, under posten 5310 Tilskudd tillitsvalgte. Godtgjørelsen kommer i stedet for annen utgiftsdekning. Begrunnelsen for tiltaket er vanskelighetene med å rekruttere medlemmer til særlig de tyngste funksjonene i styret. Sekretær disponerer og attesterer følgende utgiftsposter: 3

4 Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Adm. utgifter Tilskudd tillitsvalgte Utgiftsgodtgjørelse (60 000) Styrehonorar (35 000) Uniformering trenere (10 000) SUM Utvalg, komiteer og funksjoner Til tross for tidligere vansker vil følgende utvalg vil bli forsøkt etablert i 2010: Sportslig utvalg Anleggsg ruppe Markedsgruppe Økonomigruppe Ungdomsutvalg Kioskgruppe Turneringskomité I tillegg vil følgende funksjoner bli forsøkt besatt: Materialforvalter Webmaster Utvalgene, komiteene og funksjonens rapportering, oppgaver og myndighet vil bli nærmere beskrevet nedenfor der de tematisk hører hjemme Lag og treningsgrupper Alle aktive spillere skal tilhøre en treningsgruppe. Med treningsgruppe mens administrativ enhet bestående av ett eller flere lag som har felles årsplan og økonomi. Med lag menes i denne sammenheng lag påmeldt til seriespill. Lag som ikke har meldt omberammelse av kamp til oppsatt dommer må selv dekke dommerregningen. Alle treningsgrupper skal ha følgende funksjoner besatt: Ansvarlig lagleder (oppmann) Kasserer Revisor (Treningsgrupper med spillere som fyller 13 år i løpet av sesongen) Informasjonsansvarlig Trener Alle treningsgrupper bør i tillegg ha følgende funksjoner besatt: Medtrenere/hjelpetrenere/keepertrener Lagledere Økonomigruppe Arrangementsgruppe Alle lag skal ved behov ha følgende funksjoner besatt: Kampleder Lagleder 4

5 Ansvarlig lagleder er lagets kontaktperson for styret, utvalg, krets og motstanderlag. Vedkommende (lagleder eller kasserer) er økonomisk ansvarlig på laget, disponerer lagets konti og anviser på disse. Hovedtrenerne er gruppas sportslige ansvarlige. Innenfor rammen av lagets årsplan fasetter og gjennomfører de lagets sportslige aktiviteter. Det er satt av budsjettmidler til å uniformere trenere som signerer kontrakt med klubben for kommende sesong. I barnefotballen er det ønskelig at alle foresatte blir med og tar et verv. Det er sentralt for KFK å få formidlet til de foresatte at det å være medlem i klubben medfører forpliktelser utover å betale kontingent. Kontingenten er ikke betaling for en tjeneste, men betaling for rett til å delta i et sosialt fellesskap. Nedenfor er det gitt et eksempel på mulig organisering. Trenergruppe Oppmannsgruppe Lagledergruppe Økonomigruppe Arrangementsgruppe Hovedtrenere Ansvarlig lagleder NN (leder) NN (leder) NN (leder) Hjelpetrenere Informasjonsansvarlig NN NN NN Kampledere Keepertrener NN NN NN Kasserer Revisor NN NN Planlegge trening Regnskap Inntekts Gjennomføre trening Lede kamper Utstyr til trening bringende tiltak Organisere loddsalg Kontingent Infoansvarlig web og klubbavis Kontakt med klubb, krets og motstander lag Årsplan Aktivitetsliste Adresseliste Påmelding turnering Praktiske rundt avvikling av kamp Ta imot motstander og dommer Garderobe åpne/låse Oppgjør dommer Organiserer kioskvakt på Parken Organisere dugnad VinterCup Organisere lagets oppgaver vårdugnad Avslutninger Turer og turneringer Andre sosiale arrangement Det nærmere innholdet i de ulike funksjonene vil bli beskrevet i KFKs Organisasjonsplan og lagt ut på Alle lag skal innen 1. februar det enkelte år ha levert årsplan til styret. Målgruppene for årsplanen er følgende: Spillere og foresatte på laget Trenere og ledere på laget Styret og utvalgene Årsplanen skal utarbeides innenfor rammen av bestemmelsene som er gitt av NIF/NFF, krets og klubb. Når det gjelder klubb er det særlig følgende styringsdokument som er sentrale: Handlingsplan for KFK Styrets virksomhetsplan Skoleringsplan for KFK Innen 15. oktober skal laget ha levert årsmelding med regnskap. Trenere og ledere på lag som ikke leverer årsmelding med regnskap er ikke berettiget kreve utgiftsgodtgjørelse fra klubben Medlemmer 5

6 Spiller, trener, leder og lagets rettigheter Lag overfor klubb Påmelding til serien Dommerutgifter seriekamper Treningstid Nødvendig utstyr til trening og kamp, herunder drakttrøyer Turneringsdeltakelse VinterCup Det ovennevnte gjelder for alle lag i klubben fra MG7 seniorlagene. Det eneste laget som mottar midler utover dette er seniorlagene. Spiller overfor lag og klubb Deltakelse i lagets aktiviteter Deltakelse i klubbens aktiviteter Trenere og ledere overfor klubb Gratis støttemedlemskap Trenere disponerer klubbantrekk og nøkkel som kvitteres ut ved kontraktinngåelse. Dette leveres tilbake ved kontraktslutt Utgiftsdekning for trenere og ledere med kontrakt: telefon 750 (11 er)/500 (andre) pr. lag kjøring til trening og kamper kr 1,- pr. km x 2 stk. pr. lag. Gratis kurs etter godkjenning av Sportslig Utvalg. Spiller og lagets forpliktelser Spiller overfor klubb Forsikring/lisens Dekkes av Forbundet for barn- og ungdom. Senior spillere betaler deler av egen forsikring. Kontingent Ulike satser for familie og enkeltmedlemskap og for spiller over/under 12 år Utstyr (Leveres av Klubbhuset Comet Sport på Lillestrøm) Rød shorts og røde strømper i samsvar med klubbens utstyrsstandard, leggskinn, sko som ikke sverter til innebruk. Spiller overfor laget Treningsavgift Lag fastsetter selv ev. treningsavgift eller dugnad til aktiviteter som ikke dekkes av klubben, herunder for bruk av undervarmet kunstgress og turneringer/cuper. Lag overfor klubb Baneleie etter første økt i perioden Gratis 1. økt og økter utenfor kjernetid. Halv pris av markedsleie for økt nr. 2 osv. man tor. kl Salg av 2 stk. Enjoy Bonusguiden pr. spiller To økter dugnad på Vintercup + levering av bakverk pr. spiller Kioskvakt på Kurlandsparken Alle grupper har ansvaret for kiosken to uker pr. år. Kiosken skal være åpen når det spilles kamper på Parken. Vårdugnad på klubbens baner og anlegg Ungdomsutvalg Kurland FK ønsker å lage systemer for å øke innflytelsen og sikre medbestemmelsen til aktive spillere i ungdomsfotballen. Formålet er å utvikle et sportslig tilbud som er best mulig tilpasset denne gruppas ønsker. Særlig skal det settes fokus hvordan overgangen fra junior til senior kan skje på en slik måte at vi beholder flest mulig som spillere, trenere, ledere eller dommere. Alle lag fra smågutt/jente skal velge tre spillerrepresentanter til spillerutvalg. Spillerutvalget skal involveres fra start av når organiseringen av ny sesong drøftes i lagledelsen. Spillerutvalget skal videre representere og tale på vegne av spillergruppa i forhold til lagledelsen. 6

7 Det opprettes et ungdomsutvalg for Kurland Fotballklubb. Utvalget består av spillerutvalgene på G/J 16 og G/J 19. Utvalget konstituerer seg selv ved å velge leder, nestleder og sekretær. Medlem av styret kan etter ønske bistå utvalget. Utvalget skal møtes minst to ganger pr. sesong. Utvalget skal involveres i planleggingen av ny sesong så tidlig som mulig. Utvalget skal evaluere tilbudet ved sesongslutt og gi rapport til styret. Ellers møtes utvalget ved behov og behandler de sakene det måtte ønske. Sesongen 2011 skal utvalget utarbeide en plan for hvordan overgangen fra junior til senior kan skje på en slik måte at vi beholder flest mulig som spillere, trenere, ledere eller dommere Miljømessig utvikling Budsjett Post nr. Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 0 0 Å utvikle og bevare klubbmiljøet skal være en høyt prioritert oppgave. Et spesielt ansvar for dette påhviler klubbens tillitsvalgte. Miljø-, holdningsmessige og sportslige mål skal regelmessig drøftes med utøvere og foresatte og dette skal inngå i årsplanen for hvert enkelt lag. Bry deg! Bry Deg-prosjekt i samarbeid med NNPF har i år vært lagt på is. NNPF har manglet ressurser til å følge opp klubben, samtidig som vårt bindeledd opp mot NNPF, Einar Blankenborg har vært borte ifm. studier. Klubben håper at man på sikt kan øke samarbeidet med NNPF slik at man får holdt foredragene for flere lag og se på flere tiltak. Fargerik Fotball mot vold og rasisme Vi tolererer ingen form for rasisme eller vold i fotballen. Fotballen skal være åpen og inkluderende for alle. Fair play! Vi skal sammen sørge for at fotballen preges av fairspillende aktører, både på og utenfor fotballbanen. Trenernes og spillernes holdninger til medspillere, motspillere og ikke minst dommere, må preges av respekt og forståelse i alle sammenhenger. Alle som er tilknyttet fotballklubben må være seg sitt ansvar bevisst som forbilder for barn og ungdom. Antidoping Kampen mot doping er en kamp fotballen ikke har råd til å tape. Kurland FK skal derfor jobbe for at alle spillere, ledere og trenere tar et klart standpunkt mot bruk av doping. Doping er usunt og helseskadelig, og er noe vi ikke kan godta i Kurland FK. Forholdet til andre og deltakelse i turneringer Miljøet omfatter også forholdet mellom klubben og omgivelsene. Klubben legger betydelig vekt på å vise korrekt framferd og god samarbeidsholdning utad til andre organisasjoner. 7

8 Turer er alltid populære tiltak for barn og ungdom. Følgelig bør det settes mye inn på at aldersbestemte lag får delta i minst en cup eller turnering med overnatting hvert år. Deltakelse i slike cuper/turer må skje i henhold til kretsens og forbundets retningslinjer. Hensikten med å delta i cuper/turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, samtidig som det skal virke sportslig stimulerende og utviklende. Andre tiltak Det er viktig å avholde regelmessige spillermøter, sammenkomster og tilstelninger for å styrke miljø og samhold blant aktive, medlemmer og tillitsvalgte. For å etablere og ivareta et fagmiljø for trenere i klubben, bør det etableres eget forum for denne gruppen tillitsvalgte der fokuset skal være på det trenerfaglige. Det skal etablere spillerutvalg og ungdomsutvalg (for spillere fra 16 år) for å gi mulighet for medbestemmelse og innflytelse i klubben fra disse aldersgruppene Sportslige forhold Styret vil sesongen 2012 prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet sportslige forhold: Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer Øke kvaliteten på aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen gjennom å tilsette en trenerkoordinator Rekruttere flere trenere blant de aktive og tidligere aktive Etablere egen gruppe for spillere født 2006 fra våren Videreføre tilbudet om allidrett for førskolebarn. Etablere eget lag for jenter født 2004/2005 Legge til rette for at seniorlagene har solide og velfungerende treningsgrupper Organisering SU bør neste sesongen organiseres som følger: Sportslig leder Utdanningskontakt Dommerkontakt Banedisponering Medlem Medlem Trenerkoordinator er utvalgets sekretær og rådgiver. Seniortrenerne bør delta på møtene. De bør delta minst en trener fra barne- og en trener fra ungdomsfotballen i utvalget. Seniortrenerne bør delta på møtene. Det var sportslig leder sin oppgave å lede arbeidet i SU. Oppgavene knyttet til å skaffe trenere og ledere på lagene kan delegeres. Sportslig utvalg har myndighet til blant annet å melde på lag til seriespill, fordele treningstid og deltakelse på kurs. Utvalget skal videre være ansvarlig for sportslig utvikling av spillere, dommere, ledere og trenere. SU bør ha fast møte uka før styremøte en gang i måneden, med unntak av august. 8

9 Tilrettelegging for lagene Mål: Budsjett: Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Trenings- og Soccerwave med ballvegg instruksjonstiltak SUM Tiltak og strategier: Nødvendig fellesutstyr til trening og kamp skal være tilgjengelig i utstyrsrommet. I 2012 skal lagene kun til dels 5 matchballer og legekoffert. Treningsballer skal være fellesutstyr. Unntatt fra dette er de lagene som bruker 3 er baller (6 8 år). De beholder treningsballer som eget lagsutstyr. Lagene leverer alt de har av baller, kjegler og vester. Fyrhuset bygges om slik at det gjøres plass til følgende: 3 nett med 20 treningsballer str. 5 (Vinter og sommer) 4 nett med 20 treningsballer str. 4 (Vinter og sommer) 4 ringer a 10 vester str. 7 (blå, rød, gul, grønn) 4 ringer a 10 vester str. 5 (blå, rød, gul, grønn) 4 ringer a 10 vester str. 3 (blå, rød, gul, grønn) 1 ring a 15 vester str. 7 (blå) til bruk som bortedrakt 1 ring a 15 vester str. 5 (blå) til bruk som bortedrakt 1 ring a 10 vester str. 3 (blå) til bruk som bortedrakt Spillerutvikling Mål: Det skal legges opp til en målrettet talentutvikling i samsvar med de mål og virkemidler som er angitt i klubbens skoleringsplan. I tillegg til de treninger som foregår i regi av det enkelte lag, skal det legges opp til talentutviklingstiltak utenfor lagene. 9

10 Delmål: Tilby alle trenere kurs i keepertrening Påmelding og oppfølging krets- og forbundsaktiviteter Hospitering satt i system Budsjett: Post nr. Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 4210 Trenings- og instruksjonstiltak Sone og kretslagsavgift SUM Klubben ønsker å legge til rette for at talentfulle spillere skal kunne utvikle seg i klubben. Ved å engasjere trenerkoordinator vil aktiviteten på Parken bli bedre organisert og trenerne dyktigere. Vi jobber med og få på plass ytterligere ressurser som f.eks. Talentutvikler. Felles for jente- og guttesiden er at SU vil involvere seg ytterligere i prosessen med å gi spillere muligheten til å hospitere på laget nivået over Dommerutvikling Mål: Alle KFKs lag i barnefotballen skal ha to faste dommere de avtaler dømming av hjemmekamper med. Bistå oppmenn å finne dommere i 11 er kamper hvor dommer ikke er satt opp av kretsen. Klubben skal beholde og rekruttere nok dommere for med egne dommere å kunne dekke de kamper kretsen ikke setter opp dommer i aldersbestemte kamper Ingen lag skal oppleve mer enn en gang pr. sesong at det ikke møter dommer til terminfestet kamp. Ingen dommer skal oppleve mer enn en gang pr. sesong at hjemmelaget ikke møter ved avtalt oppdrag. Alle lagledere ringer oppsatt dommer og bekrefter oppdrag senest 24 timer før kampstart. Budsjett: Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Trenings- og Dommerrekrutterings-bonus 0 instruksjonstiltak 4210 Trenings- og Kurs og samlinger dommere instruksjonstiltak 4610 Idrettsmateriell Dommerutstyr SUM

11 Det legges til rette for en bedre oppfølging av klubbens dommere ved at det skaffes en dommerkontakt som kan bruke den nødvendige tid på oppgaven. Det vil bli satt særlig fokus på klubbdommere som har evner og ambisjoner om å bli kretsdommere. Det skal inngås kontrakt mellom klubb og rekrutterings- og kretsdommer. Denne gruppa dommere vil få noe mer utstyr enn klubbdommerne. I barnefotballen ble alle lag gitt en dommer som skulle følge dette laget hele sesongen. På de lagene vi hadde dommere som fullførte sesongen, har denne ordningen i hovedsak fungert meget bra og bør videreføres neste sesong. De 7 er dommerne som ikke har vært tilstrekkelig pålitelige vil bli strøket eller satt ned som 5 er dommer. Før neste sesong bør vi rekruttere minst 3 stk. nye 5 er-dommere. Klubbdommere som fyller 16 i løpet av året tilbys klubbdommerkurs for 11 er fotball. Vi har nå 3 dommere som er autoriserte kretsdommere (Terje Kjos Johansen og Jørgen Haugen og Kennet Baarlid). Disse skal prioriteres med tanke på utstyr. Akershus Fotballkrets har fastsatt følgende norm for klubbers plikt til å rekruttere dommere: Klubber som har deltatt med minst tre nye, aktive rekrutteringsdommere i løpet av inneværende sesong og de to foregående og som har blitt registrert av AFK med minst 12 dommeroppdrag i sesongen fritas fra bidraget. For å bli fritatt for bidrag må i tillegg dommerkontakten, eller annen representant fra klubben ha deltatt på minst ett møte eller samling for dommerkontakter i regi av AFK i inneværende sesong, eller det må ha vært tatt initiativ fra klubben og gjennomført besøk fra AFK med dommerrekruttering som tema. Klubber som oppfyller normen, vil dele på 25 % av innkommet bidrag fordeles likt til klubber som har nok rekrutteringsdommere påmeldt. For å kunne motta bidrag må dommerkontakten, eller annen representant fra klubben ha deltatt på minst ett møte eller samling for dommerkontakter i regi av AFK i inneværende sesong. KFK må rekruttre en ny rekrutteringsdommer for å oppfylle disse vilkårene sesongen Trener- og lederutvikling Mål: Det skal arbeides aktivt med å utdanne trenere og ledere. Spesielt må trenerutdanningen vektlegges og det er et mål å utdanne to trenere på nivå II og seks trenere på nivå I i handlingsplanperioden (4-års periode). Alle trenere i barnefotballen skal få tilbud om å delta på delkurs 1 og 2 i trener I kurset. Trenere, ledere og dommere skal gis tilbud om gratis utdanning mot å binde seg til verv i klubben for en viss periode. I handlingsplanperioden (4-års periode) skal det rekrutteres fem trenere, ledere eller dommere per sesong fra ungdomsfotballen. 11

12 Budsjett: Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Tilskudd Godtgjørelse trenere tillitsvalgte ungdomsfotball 4210 Trenings- og Trenerkoordinator instruksjonstiltak 4210 Trenings- og Kurs trenere instruksjonstiltak 4210 Trenings- og Kurs ledere instruksjonstiltak 4210 Trenings- og Sportslig utvalg instruksjonstiltak 5310 Tilskudd Uniformering tillitsvalgte SUM Kurland FK ønsker å ha gode og velutdannede trenere. Vi vil derfor legge vekt på at våre trenere tar de kurs krets og SU anbefaler for det nivået de befinner seg på. Klubben vil også legge til rette for trenerkurs, temakvelder og trenerforum på vårt klubbhus. KFK erkjenner at på lag i ungdom og voksenfotballen er det nødvendig å benytte instruktører som mottar godtgjørelse. I barnefotball er utgangspunktet at de foresatte stiller som trenere. Godtgjørelsen til instruktører pr. gruppe bør avgrenses som følger: Barn: Inntil kr Ungdom: Inntil kr Voksen: Inntil kr Dersom det er flere trenere i gruppa, skal beløpene som hovedregel betraktes som tak pr. gruppe. Intern fordeling gjøres i kontraktsforhandling med den enkelte trener. Klubben yter tilskudd til trenerkostnader som beskrevet ovenfor til grupper i ungdom og voksenfotball. I barnefotball er det forutsatt at gruppa selv dekker utgifter til trenere i form av treningsavgift. Når det gjelder ledere er det en viktig og prioritert oppgave for SU å legge til rette for at flere av våre ledere får muligheten til å være med på kurs. Det må jobbes aktivt med å finne eksterne kurs som dekker de behov våre ledere har for opplæring. Vi vil i klubbens regi arrangere temakvelder og lederforum på klubbhuset. KFK ønsker før sesongen 2012 å signere kontrakter med alle trenere i klubben. Trenere som signerer kontrakt skal uniformeres. KFK til hensikt å engasjere en trenerkoordinator for barne- og ungdomsfotballen. Vedkommende skal gjøre våre trenere i barne- og ungdomsfotballen bedre og sørge for at aktiviteten i vår klubb kommer opp på et høyere sportslig nivå, gjennom å kvalitetssikre tilbudet som gis på det enkelte lag, slik at det legges til rette for både trivsel og god ferdighetsutvikling. 12

13 I dag er mange barns fotballtilbud styrt 100 prosent av lagstreneren. Mange av disse er utvilsomt dyktige og gjør en kjempeinnsats, men mange er også ferske og/eller mangler kompetanse på barnefotball. Det er i barnefotballen du lærer å bli glad i fotballspillet, utvikler vennskap og sosiale ferdigheter og legger grunnlaget for god fotballferdighet. Da må klubbene være seg sitt ansvar bevisst og sikre at alle barn får et godt tilbud. Og vi må ikke slå oss på brystet og være fornøyde med å ha mange spillere vi må også gjøre tilbudet kvalitativt bedre. Da vil flere barn bli lenger i fotballmiljøet og vi får også bedre spillere. For å tilfredsstille alle barns behov må trenerkompetansen økes. Både fotballmessig og pedagogisk. Vi må derfor utdanne enda flere trenere gjennom NFFs Aktivitetslederkurs og gjerne resten av Trener 1-kurset også. Og klubbene må rekruttere inn frivillige trenere som en antar kan gjøre en god jobb med barna. Klubbene må ikke være fornøyde med bare å finne en trener det må være en person klubben mener passer i barnefotballen, i tråd med punktene ovenfor. Klubbens sjanse til å lykkes i forhold til ovennevnte øker hvis trenerkoordinator er på plass. Hvem bør være trenerkoordinator i barnefotballen? Må ha erfaring med barnefotball, og minimum ha Aktivitetslederkurs Barnefotball, helst hele Trener 1 (16 kvelder) og/eller Trenerkoordinatorkurset (fire kvelder) Må ha under huden at alle skal tas godt vare på og gis utfordringer Må være en god pedagog og være flink med barn Må ha god kjennskap til ferdighetsutvikling Kan eventuelt være lagstrener i tillegg Trenger ikke være noen lønnet funksjon det vil variere Hva skal trenerkoordinatoren gjøre? I samråd med klubbledelsen finne trenere til de ulike lagene Integrere, følge opp og ta vare på de nye trenerne Følge opp trenerne gjennom: Revidere skoleringsplanen (spillerutviklingsplanen) Trenerforum (informasjons- og diskusjonsarena) Råd og veiledning til hver enkelt, i forhold til retningslinjer, treningsinnhold, mengde, hospitering etc. Observasjon av treninger/kamper gi treneren tilbakemelding Stimulere til trenerutdanning Etablere samarbeid med SFO som et fotballtilbud i SFO tiden for skolebarn som går på SFO. Plukke og anbefale overnattingsturneringer for de ulike aldersklassene, slik at flest mulig KFK-lag er sammen på turnering. Ha et tett samarbeid med seniortrenerne og bidra til at overgangen fra ungdom til voksenfotball fungerer 13

14 Langt over 90 prosent av lagene i barnefotballen er trent av foreldre, som for øvrig gjør en kjempejobb. Men det er hevet over enhver tvil at mange har behov for oppfølging. KFK skal ha en plan for sportslig utvikling. Gjeldende «Skoleringsplan» er fra 1994 og er foreldet. Tanken har hele veien vært å lage en plan slik at spillerne skal føle at det er en rød råd i det arbeidet som legges ned for at den enkelte spiller skal få den beste utvikling for han eller hennes nivå og ambisjon, samt at trenerne skal kunne vite hva som forventes og ikke minst hvordan vi skal nå dit. Kort fortalt er planen delt opp i følgene faser: Tilvenningsfasen Innlæringsfasen Utviklingsfasen Opp til 8 år 8 10 år år år år 17 år og oppover Videre er hver fase delt opp i følgende treningsmomenter: Teknisk: Taktisk: Spark/pasning Bruk av banen Mottak Dødballer Føring av ball Motorikk/Fysikk og koordinasjon Finter Psykisk Takling/press Sosialt og holdninger Heading Planen tar også for seg hvordan en trening bør settes sammen, samt at det følger flere forslag til øvelser og tema Barnefotball Aktiviteten på dette nivået skal prege av allsidig fotballek i et trygt og godt miljø. På denne måten skal barna lære seg både og bli fortrolige med spillet og bli glad i det. Samtidig skal det jobbes aktivt med å utvikle lag/årganger/generasjoner med stor nok bredde og vel fungerende og stabilt støtteapparat. Antall spillere skal være viktigere enn antall seire. Rekruttering, foreldremobilisering og leder-/trener-«jakt» og opplæring bør være den høyest prioriterte oppgaven. Barnefotball (7 12 år) Resultatmål: Etablere minst ett lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole og motivasjonsarbeid på Kurland SFO. Fotballaktiviteten skal foregå i en atmosfære av «fotballek» og med lik spilletid for alle. 14

15 Budsjett Barnefotballen får av klubben nødvendig utstyr for å drive fotballaktiviteten (fotballer, kjegler, vester og liknende), spillerskjorter, påmeldingsavgiften for seriespill. Lagene skal selv dekke kostnader knyttet til deltakelse i turneringer med unntak av KFK VinterCup. Følgende grupper søkes etablert i barnefotballen 2012: Allidrett 5 og 6 år (2007 og 2006) Gutt/jente 6 år (2006) Gutt/jente 7 år (2005) Gutt 8 år (2004) Jente 7/8 ( ) Gutt/jente 9 år (2003) Gutt 10/11/12 år ( ) Jente 10/11 år ( ) Allidrett Trenere og ledere 2012: Oppmann/ansvarlig lagleder Trenere Ledere (med rolle) Rune Aakvik Petter Aunaas Nils Engevold Espen Olsen Aktiviteter 2012: Ant treninger Serie/nivå Turneringer Sosiale aktivitet Vinter 1 1 Sommer Får se utvikling 2 1 gjennom vinteren Planer 2012: Gruppen består av ca. 45 barn. Disse driver med allsidig trening og har ikke hovedfokus på fotball. Målsetningen med dette er å klare å starte lag i alle 1 klasser ved Kurland skole. For å bli mer effektive knyttet til registrering og innfordring av deltakeravgift skal Allidrett innarbeides som alternativ på klubbens innmeldingsskjema G/J6 (G/J06) Lag for spillere født 2006 skal startes opp i mai Det er videre et ønske fra klubben at alle generasjonene er store nok til å stille egne lag i seriespill, samt at generasjonen stiller så mange lag som mulig for på denne måten å gi spillerne mer spilletid. Klubben jobber for å holde på de medlemmer vi har og rekruttere flere medlemmer til denne aldersgruppa. 15

16 G/J7 (G/J05) Trenere og ledere 2012: Oppmann/ansvarlig lagleder Trenere Ledere (med rolle) Rune Aakvik Kaare Flood Morten Rugtvedt Monica Knutsen Aktiviteter 2012: Ant treninger Serie/nivå Turneringer Sosiale aktivitet Vinter 1 1 Sommer Får se utvikling 2 1 gjennom vinteren Planer 2012: Beholde samme spiller gruppe og øke antall spillere. Melde på minst 2 lag i serien G/J8 (G/J04) G04 videreføres som egen gruppe etter samme modell som i J7/8 (J04/05) Dersom det er grunnlag for det vil det i løpet av vinteren bli etablert en egen treningsgruppe for de yngste jentene. Alternativt kan jentene spille sammen med guttene på eget alderstrinn G/J9 (G/J) G/J03 videreføres som et blandet lag for gutter og jenter neste sesong, med samme trenere og ledere G10/11 (G01 02) Trenere og ledere 2012: Oppmann/ansvarlig lagleder Trenere Ledere (med rolle) Rune Aakvik Sai Thavarajah Trond Ryen Lars-Egil Finnvik-Skeie Aktiviteter 2012: Ant treninger Serie/nivå Turneringer Sosiale aktivitet Vinter 1 2 Sommer Får se utvikling 2 2 gjennom vinteren 16

17 Planer 2012: Beholde samme spiller gruppe og ha en positiv utvikling siden ny trener er på plass J10/11 (J01 02) Trenere og ledere 2012: Oppmann/ansvarlig lagleder Trenere Ledere (med rolle) Anne Britt Killi Erik Brenn (hovedtrener ønsker å avtre fra denne rollen) Ida Herø (hjelpetrener) Morten Rugtvedt (hjelpetrener) Aktiviteter 2012: Ant treninger Serie/nivå Turneringer Sosiale aktivitet Vinter 2 5-er Vintercup Sommer 2 7-er Ja, det ønskes å delta på flere turneringer (som for eksempel trollcup, Frognercup, Norwaycup, Jentefestivalen etc.) Avslutning etter serien. Dersom vi deltar på trollcup vil sosiale samlinger skje samtidig. Planer 2012: Laget har en stor utfordring, da hovedtrener ønsker å trappe ned aktivitetene som trener. For å kunne klare å oppnå en stimulerende utvikling av laget og spillerne, vil dette kreve en hovedtrener som har mulighet til å stille opp på 2 treninger i uken, i tillegg til kamper, sammen med hjelpetrenere til stede. Vi ser at med jenter, er det en fordel med flere trenere til stede under treningene for å kunne gi tilfredsstillende utbytte av treningen for alle inkludert treneren. Med flere trenere, eller en mer tilgjengelig hovedtrener vil vi kunne melde opp flere lag i serien og på cuper, som gir jentene mer spilletid på banen. Det ønskes derfor at Kurland fotballklubb hjelper oss med å finne et bedre alternativ til trenersituasjonen, slik at vi kan få en stabil og mer permanent ordning når ny sesong starter (helst god tid i forkant). Vi ser også at for jentene er det en fordel med hovedtrener som ikke er en foreldre. Finnes det noen yngre treneremne som har lyst og glød og kompetanse til å kunne være hovedtrener for J01/02? Dagens hovedtrener og hjelpetrenere vil bistå ny trener, men ikke alle tre vil kunne delta på alle treningene etter hvert. Dette er noe vi trenger avklaring på ganske snart. 17

18 G12 (G00) Det er ikke spillergrunnlag til å videreføre denne gruppa i Spillerne kan delta på henholdsvis G14 eller G11 etter eget ønske Ungdomsfotball Mål: Resultatmålene skal fokusere på bredde, antall ferdighetsmerker, antall spiller på kretslag, antall spillere rekruttert til seniorfotballen og antall dommere, trenere og ledere pr. årgang. De vil dessuten være akseptabelt med gradvis «spissing», utskillelse av talenter til spesiell trening, og oppgradering av prestasjoner i løpet av perioden. Budsjett: Ungdomsfotballen får av klubben nødvendig utstyr for å drive fotballaktiviteten (fotballer, kjegler, vester og liknende.), spillerskjorter, dommerutgifter og påmeldingsavgiften for seriespill. I tillegg settes det av midler til å leie inn eksterne trenere. Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Tilskudd tillitsvalgte Godtgjørelse trenere ungdomsfotball Ungdomsfotball år Resultatmål: Fram til senioralder er utvikling av den enkelte spiller viktigere enn utvikling av gode lag. Det kan skje en gradvis fokusering på lagresultater etter barnefotballen, dog slik at fokus alltid er rettet mot at flest mulig spillere skal fortsette å spille fotball. Ett lag i hver årgang under juniornivå Junior herrer (17 19 år) Resultatmål: Ha et etablert lag i klassen menn junior / G19. Det er en målsetting at det hvert år utvikles 1 3 spillere fra juniorklassen med kvalitet som gjør at de naturlig tas opp og konkurrerer om spill på klubbens seniorlag. Spillergrunnlaget er tynt. Kun 13 spillere kommer opp fra G16. Enkelte av disse vurderer å søke utfordring i større klubber. For å klare å stille lag må de resterende bli med videre. Vi må i tillegg rekruttere spiller som har gitt seg i andre klubber, samt få tilbake tidligere 93- og 94- spillere i KFK. Årets G16-lag er gitt følgende alternativ. Alternativ 1: Egen treningsgruppe for spillere født Melde på 11 er lag i klasse G19 div. 3. Forutsetter 18 spillere. Må rekruttere noen nye. Tre faste aktiviteter per uke fra januar. I tillegg kommer tilbud om hospitering med menn senior. 4 treningskamper, KFKs VinterCup, Skjetten cup, sommerturnering? 18

19 Trenere: Samme som i år. Kun Klaus bekreftet Ledere: Oppmann, kasserer, lagledergruppe Alternativ 2: Spillere født trener samtidig og ev. med menn senior når vi er få på trening Melde på 7 er lag i klasse G19 div. 3. Forutsetter 12 spillere. To faste aktiviteter per uke fra januar. I tillegg kommer tilbud om hospitering med menn senior. 4 treningskamper, KFKs VinterCup, Trenere: Samme som i år. Kun Klaus bekreftet Ledere: Oppmann, kasserer, lagledergruppe Alternativ 3: Spillere født går inn i treningsgruppa menn senior Melde på 7 er lag i klasse G19 div. 3. Forutsetter 12 spillere. To faste aktiviteter per uke fra januar. 4 treningskamper, KFKs VinterCup, Trenere: A-lagstrener. Klaus er hjelpetrener og kampleder for G19 Ledere: Egen oppmann, kasserer, lagledergruppe Alternativ 4: Spillere født går inn i treningsgruppa menn senior og spiller på det laget de er kvalifisert til i henholdsvis 6. eller 7. div. Melde på 11 er lag i klasse menn senior 7. div. som i hovedsak består av spillere født Forutsetter A-stall på 30 spillere. To faste aktiviteter per uke fra januar. 3 treningskamper, KFKs VinterCup i klasse G19, Trenere: A-lagstrener. Klaus er hjelpetrener og kampleder for G19 Ledere: Egen lagleder, dele oppmann og kasserer med menn senior. Forutsetninger og framdrift: Må ta en avgjørelse om modell senest 10. desember pga. påmeldingsfrister Alternativ 1: Må ha signert kontrakt med 18 spillere innen 1. desember Alternativ 2 og 3: Må ha signert kontrakt med 12 spillere innen 1. desember Alternativ 4: Må ha signert totalt 25 spillere til A-stall innen 1. desember Junior damer (17 19 år Resultatmål: Etablere et stabilt lag i 1. divisjon. Det er en målsetting at det hvert år utvikles 1 3 spillere fra juniorklassen med kvalitet som gjør at de naturlig tas opp og konkurrerer om spill på klubbens seniorlag. Utfordringen til J19 vil være antall spillere, særlig på trening. Gruppa består kun av 13 spillere ved sesongens begynnelse. Rekruttere og beholde vil være fokusområdet denne sesongen. 19

20 Når det gjelder støtteapparatet vil Tom Arne Heggedal fortsette, samme synes å være tilfelle for lederne. Klubben ønsker å skape tettere relasjoner mellom dette laget og Kvinner senior. Det legges derfor opp til et tett samarbeid, både sosialt og sportslig Gutt (15 16 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud om 11 er fotball for begge årganger samlet. Hvis mulig etableres det to lag. Det er ikke spillergrunnlag for å stille lag i denne årsklassen sesongen Vi er 5 stk. spillere ført 96 og 4 stk. spillere født Disse spiller henholdsvis sammen med G19 og G Jente (15 16 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud om 11 er fotball for begge årganger samlet i 1. divisjon. Det er ikke grunnlag for å stille lag i denne klassen i Spillere på dette alderstrinnet kan delta på J Smågutt (13 14 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud med et 11 er lag i hver årgang for gutter. 75 % av spillerne skal ha tatt ferdighetsmerke (minimum bronsemerke). Etter noe diskusjon har klubben landet på at en bør lage en stor treningsgruppe av G97, 98 og 99 kommende sesong. Hver for seg er aldersgruppene pr. oktober for små som selvstendige treningsgrupper, men kan sammen være nok til 2 x 11 er lag kommende sesong. Divisjonsplassering bestemmes i desember ut ifra hvordan gruppen utvikler seg. Det er behov for minst 2 faste trenere, gjerne sidestilt, i et trenerteam. Finn Heggelund (G97 98) og Axel Huus (G99) blir med som hjelpetrenere, men har en del reising i jobben. Et trenerteam forutsetter god planlegging og organisering blant trenerne. Dessuten en god «kjemi» mellom dem. Det er ønskelig med hovedtrener under kamp til å lede kampen, slik at spillerne vet hvem de skal forholde seg til. Under trening må hver trener ha klare oppgaver og ansvar, og ikke blande seg inn i hva den andre gjør. Uenighet diskuteres etter trening, ikke mens spillerne er til stede. Støtteapparatet rundt lagene er god (oppmann/lagledere, kasserer osv.), men personer til verv må velges på nytt ved neste foreldremøte for samlet gruppe. Det er ønskelig med 3 treninger i uka. Dag i uka og tidspunkt fastlegges på ledermøte , men følgende dager var ok for trenerne: 20

21 tirsdag kl onsdag kl (burde vært noe senere) søndag kl Nye treningstider gjelder fra 31. oktober 31. mars. Eksterne klubber leier banetid på Kurlandsparken i vinter. Dette for å dekke inn en del av kostnadene med vinterdrift og undervarme. Det er stort spenn i fotballferdigheter og -forståelse i ny treningsgruppe. G97 har 2 års 11 er erfaring, G98 har 1 års erfaring, mens G99 bare har spilt 7 er kamper i serien. 3 spillere på dagens G99 har hospitert hos G97 98, mens 5 spillere på G97 98 har hospitert på G16. 3 spillere på G98 har deltatt på sonetreninger. G98 og G99 har tidligere hatt samarbeid, før G97 og 98 ble slått sammen. Det er behov for differensiert spillerutvikling i treningsgruppa. Dette har ikke vært prioritert i sesongen 2011 pga. 1 trener på G Småjente (13 14 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud med et felles 11 er lag for jenter i disse årgangene. 75 % av spillerne skal ha tatt ferdighetsmerke (minimum bronse merke). KFK stiller ikke lag i denne klassen i Vi har ikke aktive jenter født 98 og 99 i klubben Voksenfotball Mål: Seniorfotballens oppgave er å prestere så gode resultater som mulig innenfor de rammer som ressursgrunnlaget setter. Klubben bør også ha et tilbud til de som vil begrense seg til mosjonsbasert fotballaktivitet. Budsjett: Post nr. Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 4030 Reiseutgifter/tilskudd Menn senior Reiseutgifter/tilskudd Kvinner senior SUM I tillegg kommer ytelser som alle lag i klubben mottar, samt de inntektene lagene skaffer selv Kvinner senior Mål: Klubbens A-lag for kvinner skal i henhold til handlingsplanen utvikles til et lag med stabilt 2. divisjonsnivå. Resultatmål: Opprykk til 3. div. 21

22 Spillergruppa virker å bli på ca. 25 stk. Støtteapparatet for kommende sesong er på plass. Det er ønskelig at en denne sesongen fortsetter det tett samarbeid med J19. Det er et mål at lagene trener sammen en gang i uken. Det må også jobbes for å bygge så tette sosiale bånd som mulig. På treninger vil J19-spillere å hospitere opp på KS. Spillere på KS som holder J19-alder vil spille kamper for J19. I tillegg vil J19 kunne låne opptil to spillere fra KS uten dispensasjon Menn senior: Mål: Klubbens A-lag for menn skal utvikle et lag med stabilt 4. divisjonsnivå. Eventuell kvalifikasjon til spill i høyere divisjoner, vil være en meget god bonuseffekt. Resultatmål: Være i snitt mer enn 14 stk. på trening Etablere en solid og velfungerende treningsgruppe med garderobekultur. Men senior er sesongen 2012 kvalifisert for spill i 6. og 7. div. Det er uklart om vi er mange nok spillere til å stille to lag i sesongen Alt 1) Ett lag i 6. div. og mange nok til i snitt være 14 stk. på trening = 20 stk. + turister Alt 2) To lag, 6. og 7. div., og mange nok til i snitt være 14 stk. på trening = 30 stk. + turister Forutsetter at det blir med 8 10 juniorer. Spillere født går inn i treningsgruppa menn senior og spiller på det laget de er kvalifisert til i henholdsvis 6. eller 7. div. Melde på 11 er lag i klasse menn senior 7. div. som i hovedsak består av spillere født Forutsetter A-stall på 30 spillere. To faste aktiviteter per uke fra januar. Tre treningskamper, KFKs VinterCup i klasse G19, Trenere: A-lagstrener. Klaus er hjelpetrener og kampleder for G19 (B-laget i 7.div.) Ledere: Egen lagleder, dele oppmann og kasserer med menn senior. Stallen utgjør treningsgruppen, med tillegg av hospitanter. Stallen er en økonomisk enhet med felles oppmann, kasserer og økonomigruppe. Oppgavefordelingen er beskrevet ovenfor. Alle spillere er tildelt en oppgave. Nye spillere settes inn der det er behov. Det bør være 30 mann i gruppa, for å kunne stille 2 lag, ha 18 mann i snitt på trening, samt finansiere driften av gruppa. KFK bør tilby gruppa bane til trening to ganger pr. uke mandag torsdag. For å kompensere for manglende mengde, skal de to obligatoriske øktene pr. uke gjennomføres med høy intensitet. Intensitet på øktene skal skaffes gjennom å spille på lite område med få spillere på laget. Det bør videre benyttes konkurranse med belønning i de fleste øvelsene for å øke entusiasmen og intensiteten. 22

23 Andre seniorlag Mål: Aktivitetene i seniorfotballen skal også ivareta de miljø- og trimbehov som eksisterer blant klubbens medlemmer. Dette tilsier at det må gis tilbud om spill i lavere divisjoner for utøvere som ikke ønsker å satse på de kvalitetsmålsettinger som er skissert foran. Det må også skje gjennom aktiviteter for spillere i klassene Old boys/menn veteran/old girls o.l.. Menn veteran Menn veteran organiseres som en egen administrativ enhet og treningsgruppe. Gruppa tilbyr organisert trening og kamp for godt voksne spillere som ønsker 1 2 aktiviteter pr. uke. Organisasjonen rundt laget skal minimum bestå av ansvarlig lagleder. Gruppa stiller lag i klasse +48. Allidrettsfedrene Fedrene til barna i allidretten tildeles egen treningstid på Parken. Dersom de ønsker det kan det meldes på lag i klasse OB+33 eller lag i klasse menn senior 7 er lag Informasjon Mål: Alle som har en tilknytning til Kurland Fotballklubb skal få den informasjonen de har behov for, for å kunne delta passivt eller aktivt. skal være den sentrale kanalen for presentasjonen av klubben. Budsjett: Post nr. Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 5200 Adm. utgifter Leie webhotell Adm. utgifter Kostnader webmaster SUM skal være den sentrale åpne kilden der alle med tilknytning til KFK kan søke informasjon om klubben og dens aktivitet Den daglige informasjonen skjer via nettsiden, e-post og SMS Det skal utvikles og vedlikeholdes e-post-grupper for informasjon til ulike grupper brukere i klubben Alle lag skal ha en informasjonsansvarlig Informasjonsansvarlig er opprettet som selvstendig funksjon på en del lag, men fortsatt er det trener/oppmann som dekker funksjonen på mange av lagene. Informasjonsansvarlig bør fortrinnsvis ikke ha andre funksjoner. Informasjonsansvarlig skal sørge for: At den informasjonen som ligger på siden til laget på er korrekt og oppdatert At laget er kort presentert på denne siden 23

24 At det kommer en nyhet på hovedsiden om laget minst hver 14. dag Nettsidene skal være KFKs viktigste informasjonskanal. Ikke bare skal nettsidene formidle kontakt mellom klubben og medlemmene, men den skal også være en måte å nå ut til de som ikke er medlemmer. Nettsidene er under stadig oppdatering og målet har hele tiden vært å skape dynamisk/interaktiv nettside som krever lite vedlikehold, men aktiv deltakelse fra brukerne Arrangement VinterCup Mål: Arrangere en kvalitetsturnering som gjør at deltakerne kommer tilbake år etter år Budsjett: Post nr. Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 3320 VinterCup VinterCup SUM VinterCup 2012 vil bli arrangert i januar for gutteklassene og i februar for jenteklassene. Datoene er januar 2012 og 10. februar 12. februar Turneringskomiteen består stort sett av de samme personene som har vært med fra starten i 1997, med unntak av Olav Strand som har trukket seg. Espen Kornberg har kommet inn isteden. Olav Strand fortsetter imidlertid med oppdatering av nettsidene våre. For å lykkes forutsettes det at hele klubben deltar på gjennomføringen. Vi har de siste årene blitt færre medlemmer. For å ha tilstrekkelig mannskap til å gjennomføre turneringshelgene må alle spillere påregne å jobbe en økt i begge helger, samt levere bakverk begge helger Barnas dag på Kurland Mål: Profilere klubben som en sosial aktør i nærmiljøet ved å gi et tilbud til alle barn i skolens inntaksområde en samlende og positiv sosial opplevelse. Budsjett: Den økonomiske aktiviteten for Barnas dag er ikke del av regnskapet til KFK. Kurland FK vil fortsatt være den som tar ansvar for å arrangere Barnas Dag i nærmiljøet. I tillegg er det ønskelig å få med 3 store aktører til. Kurland Framlag, Kurland Vel og Speidergruppa på Kurland. Med alle disse fire foreningene, kan man tilby en del forskjellige aktiviteter som forhåpentligvis kan tiltrekke seg alle aldersgrupper. Kurland FK tar kontakt med nevnte aktører i starten av året Tidsrom for arrangementet er andre lørdag i juni. 24

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august.

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 18.06.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Lørenskog hus, restaurant Buen Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus 33/14 Innkalling, saksliste

Detaljer

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 Utkast 1,0)

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 Utkast 1,0) Side 1 av 9 Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 Innhold: Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 ) 1 Verdier og overordnede mål...2 1.1 Verdier...2 1.2 Overordnede

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016 Side 1 av 10 - Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013-2016 Innhold: Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016 1 Verdier og overordnede mål... 2 1.1 Verdier... 2 1.2 Overordnede mål... 2 1.2.1

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no Innhold 5.4 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2013... 2 5.4.1 Virksomhetsidé... 2 5.4.2 Organisasjon... 2 5.4.2.1 Styret... 3 5.4.2.2 Utvalg, komiteer

Detaljer

Styret gikk gjennom rapporten og utarbeidet følgende prognose for driftsresultatet:

Styret gikk gjennom rapporten og utarbeidet følgende prognose for driftsresultatet: Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.08.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus Forfall: Saksnr. Sak Ansvar 37/14 Innkalling,

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Referat fra ledermøte 1/13 i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 20.45 Sted: Klubbhuset Tilstede: Fra styret: Bjørn, Lea, Simen, Klaus,

Detaljer

5.1.1 Verdigrunnlag Prioriterte mål Organisasjon Miljømessig utvikling Sportslige forhold...

5.1.1 Verdigrunnlag Prioriterte mål Organisasjon Miljømessig utvikling Sportslige forhold... Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2016 Innhold 5.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2016... 2 5.1.1 Verdigrunnlag... 2 5.1.2 Prioriterte mål 2016... 2 5.1.3 Organisasjon... 2 5.1.4 Miljømessig

Detaljer

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for (Vedtatt på årsmøtet )

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for (Vedtatt på årsmøtet ) (Vedtatt på årsmøtet 27.11.2003) Innhold: 1. VIRKSOMHETSIDÉ...2 2. OVERORDNEDE MÅL...2 2.1 INNLEDNING...2 2.2 BARNEFOTBALLEN (7 12 ÅR)...2 2.3 UNGDOMSFOTBALLEN (13 19 ÅR)...2 2.4 SENIORFOTBALLEN...2 2.5

Detaljer

Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2014

Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2014 5.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2014... 2 5.1.1 Verdigrunnlag... 2 5.1.2 Prioriterte mål 2014... 2 5.1.3 Organisasjon... 2 5.1.3.1 Styret... 3 5.1.3.2 Utvalg, komiteer og funksjoner... 4 5.1.3.3

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader

Detaljer

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret.

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 15.08.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Lea, Klaus,, Nina,. Forfall: Wenche, Nina (fra sak 38/13) 35/13 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.09.15 Tid: Kl. 18.30 21:30 Sted: Klubbhuset Til stede: Simen Wenche, Klaus, Ole, Lea, Kari Mette Forfall: Bjørn 36/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon...

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon... Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no 5 Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2015 Innhold 5 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2015... 1 5.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.01.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Ole, Nina, Stig, Bjørn, Oddrun og Ola Forfall: Bjørn 06/08 19.45 Innkalling og saksliste

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.06.12 Tid: Kl 18.30 Sted: Lørenskogs hus, Restaurant Buen Tilstede:, Klaus,, Simen, Wenche, Ole Forfall: Irene, 45/12 Innkalling, saksliste

Detaljer

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Årshjul KFK Dato/ 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Bane Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Uke 48 Kontraktsforhandlinger seniorspillere. Henholdsvis min 10 kvinner/15 menn senior signert.

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.05.12 Tid: Kl 18.30 21.30 Sted: Klubbhuset Til:, Klaus, Nina,, Forfall: Irene, Wenche, Ole, 37/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.01.12 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til:,, Klaus, Ole, Irene, Wenche Forfall: Nina, 07/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 14.12.11 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Buen, Lørenskog hus Tilstede:, Simen, Nina, Klaus, Ole, Irene Forfall: Wenche 01/12 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Sportslig handlingsplan Fotball

Sportslig handlingsplan Fotball Sportslig handlingsplan Fotball 2016-2019 I Sportslig handlingsplan, versjon, 2. mars 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Delmål og virkemidler, individuelt nivå... 2 Delmål og virkemidler.

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Regnskapsrapport Ingen rapport, da Wenche hadde ferie. Bør få tilsendt regnskapsrapport i god til før neste styremøte den 17/11.

Regnskapsrapport Ingen rapport, da Wenche hadde ferie. Bør få tilsendt regnskapsrapport i god til før neste styremøte den 17/11. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 10.10.15 Tid: Kl. 18.30 21:30 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen Wenche, Klaus, Ole, Lea, Kari Mette Forfall: Wenche og Klaus 42/15 Innkalling

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 21.12.05 Tid: 19.00 22.00 Sted: Fuseta, Portugisisk restaurant, Strømmen, 1 etg Idrettens hus Tilsted: Klaus, Jacob, Mari, Nina, Ole, Bjørn og

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Postboks Løvenstad ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2012

Postboks Løvenstad  ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2012 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2012 Dato: Torsdag 22. november 2012 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Forretningsorden og møteplan 2015

Forretningsorden og møteplan 2015 Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Forretningsorden og møteplan 2015 1 Innledning Dette dokumentet beskriver Saksbehandlingsreglene for styret Myndighetsforholdene i styret Styrets møteplan Hovedterminliste

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2017... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Postboks Løvenstad ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014

Postboks Løvenstad  ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Forretningsorden og møteplan 2014

Forretningsorden og møteplan 2014 Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Forretningsorden og møteplan 2014 1 Innledning Dette dokumentet beskriver Saksbehandlingsreglene for styret Myndighetsforholdene i styret Styrets møteplan Hovedterminliste

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun.

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun. Referat: Dato: Tirsdag 11. juni 2002 Tid: 19.30-22.00 Sted: Klubbhuset Saksnr. Tidspunkt Sak 60/02 Innkalling og saksliste Godkjent uten merknader 61/02 Referat fra styremøtet i mai Nina påpeker at det

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

Postboks Løvenstad ÅRSMØTE

Postboks Løvenstad  ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2015 Dato: Torsdag 3. mars 2016 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder,

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken.

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.05.15 Tid: Kl. 18.30 20:00 Sted: Klubbhuset Til stede: Bjørn, Simen, Klaus, Ole,Kari Mette Forfall: Wenche, Lea 33/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. 67/ Innkalling og saksliste Klaus. 68/ Referat fra styremøtet i mai Klaus. 69/ Orienteringer Alle

Saksnr. Tidspunkt Sak. 67/ Innkalling og saksliste Klaus. 68/ Referat fra styremøtet i mai Klaus. 69/ Orienteringer Alle Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24. mai 2003 Tid: 19.00 22.00 Sted: Klubbhuset Til Stede:, Jacob, Nina, Morten, Vidar, Anne-Marie Forfall: Hilda 67/03 18.30 Innkalling og saksliste

Detaljer

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 23.01.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea,, Susanne Forfall: 06/14 Innkalling, saksliste 07/14 Orientering Regnskapsrapport

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 20.01.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche, Nina (sak 10/15) og Sara (sak 8/15 og 10/15) Forfall:

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 11.05.17 Tid: Kl. 19.00 21.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Marja,, Ole, Kenneth og Anders Forfall: Lene 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling

Detaljer

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013 Skedsmo Bjørner G.2006 Foreldremøte 16. januar 2013 Agenda Årsplan Klubbkasse Seriekamper Cuper Treningstøy Hjemmesider Diverse info Årsplan Årsplaner og retningslinjer U6-U12 Tilvenningsfasen (0 10 år)

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea, Wenche Forfall: Nina, Klaus (sak 6 og 7 pkt sportslig utvalg) 06/13

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere AGENDA Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2016/2017 (Anders M) Sesongen 2017 planer Treninger i vinter - Sportslig og sosial utvikling

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

FGI Fotball. Handlingsplan

FGI Fotball. Handlingsplan Forus & Gausel IL FGI Fotball Handlingsplan 2013-2017 Visjon Fotball for alle sammen om en bedre bydel FGI Fotball Målsetting FGI Fotball skal gi et kvalitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Postboks Løvenstad ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2013

Postboks Løvenstad  ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2013 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2013 Dato: Torsdag 28. november 2013 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 12/10 Innkalling, saksliste Klaus. 13/10 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 12/10 Innkalling, saksliste Klaus. 13/10 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 10.02.10 Tid: Kl 18.30 20.15 Sted: Klubbhuset Til:, Einar, Ole, Oddrun, Wenche og Stig Forfall: Einar 12/10 Innkalling, saksliste 13/10 Referat

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Dato: Torsdag 24. november 2011 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

54/14 Orienteringssaker Bjørn. Alle innspill er mottatt. Det gjenstår noen avklaringer i teksten merket gult.

54/14 Orienteringssaker Bjørn. Alle innspill er mottatt. Det gjenstår noen avklaringer i teksten merket gult. Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 13.11.14 Tid: Kl. 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus 53/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Saken gjelder: Styret vedtok i sak 35/10 følgende bestilling til SU:

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Saken gjelder: Styret vedtok i sak 35/10 følgende bestilling til SU: Referat fra møte i Sportslig utvalg (SU) Dato: Mandag 14.06.10 Tid: Kl 18.30 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Rune, Finn, Klaus (fram til sak 3), Ole Forfall: Wenche R Saksnr. Tid Sak Ansvar 1/10 Innkalling

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer