Kompetansen i petroleumsnæringen I utvikling eller forvitring?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansen i petroleumsnæringen I utvikling eller forvitring?"

Transkript

1 Kompetansen i petroleumsnæringen I utvikling eller forvitring? Sikkerhetsforum Anna Aabø, direktør IRIS Jorunn Tharaldsen, seniorforskar IRIS

2 IRIS research 200 employees including 160 researchers, teaming up with scientific personnel at UiS to a combined team of 500 scientists Head office in Stavanger, department in Bergen, subsidiaries in Baku and Moscow. Unique test and laboratory facilities We have an HSE philosophy of zero accidents and is certified in accordance with NS-ISO 9001:2000 and NS-EN ISO % project financed Petroleum industry Authorities, industry and commerce Research Council EU Focusing on applied research - commercialization

3 Social Science Bio Miljø Petroleum Technology Gas and Energy Commerce R&D groups Innovation & Entrepreneur Centre R&D groups Laboratories Centre for marine environmental management R&D groups Laboratories Test facilities Centre for Smart and safe wells R&D groups Test facilities Risavika Gas Centre Researchinvest Badger Ltd IOR Chemco Ltd Biotaguard Ltd Drillitronics Ltd

4 Innleiing Kort historikk Status for næringa Forskingsfokus framover Utfordringane HMS perspektiv knytta til innføring av ny teknologi/integrerte Operasjoner (IO) Inkluderande arbeidsliv seniorpolitikk - skiftarbeid Korleis kjem vi vidare?

5 Forskingsmessig fokus Fire tema områder HMS kultur Endring, Organisasjon, Teknologi Beslutningsstøtteverktøy Fysisk arbeidsmiljø og helse 75 mill offentlege midlar 65 mill frå næringa Miljø I Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim 11 doktorgradar 24 hovedfagsoppgåver

6 Stortingsmelding 12 Resultat Innst. S.nr. 197 ( ). Meldingen peker på at det etablerte programmet for HMS-forskning under Petromaks har bidratt til et betydelig løft med hensyn til kunnskap, ekspertise og metodikk på viktige områder. Programmet har også spilt en vesentlig rolle som partsarena og alle parter ser et klart behov for videreføring av satsingen. Vidare satsing.. petroleumsvirksomheten fortsatt skal være en foregangsnæring som skaper verdier for samfunnet gjennom bevisst satsing på kvalitet og kunnskap, samtidig som den er basert på en målsetting om kontinuerlig forbedring.".

7 Ståda i næringa Norsk kontinental sokkel = Ein moden sokkel Varm marknad Seinfase prosjekter og haleproduksjon Vedlikehaldsutfordringar og modifikasjonsprosessar Nye organisasjonsformer, omstillingsprosessar, teknologiendringar. Kva for organisasjonsformer vert vald og kvifor? Kva konsekvensar får dei? Robust og redundant eller slank og sårbar?

8 The Texas City Disaster (March 2005) The combination of cust-cutting, production pressure and failure to invest caused a progressive deterioration of safety at the refinery 1. Long history of serious safety problems (since 2002) Warnings serious concerns about the potential for a major site accident 3. Lack of necessary preventive maintenance and training 4. Concerns shared with management too little done, too late 5. Human factors: Fatigue Individuals do not plan to makeshift turn over mistakes 6. Procedural deviations 7. Failure of alarms 8. No policy for effective shift communication or shift turn over 9. Longstanding process safety deficiencies 10. Dysfunctional safety culture at all levels of BP 11. Largely a focus on personal safety (slips, trips and falls) 12. Osv

9 Forskningsmessig fokus Helhetlig styring av helse, miljø og sikkerhet ulike fasar av felta si levetid, endringar i aktørbildet mindre og spesialiserte aktørar, teknologiutvikling og nye driftskonsept integrerte operasjonar og internasjonal integrasjon av drifts- og styringsfunksjonar. Storulykkesrisiko trenddata viser ingen kontinuerleg, positiv utvikling. positive utviklingstrekk ser ut til å være avhengig av merksemd frå næring og myndighetar om definerte problemområde HMS-utvikling og økonomi er komplementære storleikar som må sjåast i sammanheng, men nødvendige vektingar ikkje må føre til redusert HMS. Arbeidsmiljø og helse kostnadene knytt til arbeidsmiljørelaterte sjukdommar og skader er vesentlege i et samfunnsøkonomisk perspektiv petroleumsnæringen er ein viktig arena for å sikre et inkluderande arbeidsliv.

10 Kva er kompetanse? Kompetanse realisering av potensiale Individ Gruppe (organisasjoner, selskap) Næring Nasjon osv. Æsop Haren og skilpadda

11 Formell og uformell, taus eller tellbar? FORMELL, TELLBAR OG SYNLIG Utdanning Fagbrev, sertifikat Kompetansebasar i organisasjonen Opplæringssystem Prosedyrar og reglar (ideal) UFORMELL, UTELLELIG OG SYNLIG Praksis Ansiennitet (Finger)ferdighet og finesser Problemløysingsevne Praksis og realitetar Fokus på kvantitet Tru på den formelle kompetansen tilsette og organisasjon Fokus på kvalitet Vert ofte nedvurdert

12 Utfordringar framover Helhetlig styring av helse, miljø og sikkerhet Integrerte operasjonar Petroleumsnæringen er ein viktig arena for eit inkluderande arbeidsliv Seniorpolitikk Arbeidsmiljø og helse Skiftarbeid og helse på norsk sokkel - arbeid og privatliv

13 Helhetlig styring av helse, miljø og sikkerhet Integrerte operasjonar

14 Samfunnsvitskaplege problemstillingar IO er ei radikal endring stor usikkerhet frå direkte og indirekte involverte Slike endringsprosessar vert ofte bremsa og til dels stoppa faktorar som angår den enkelte tilsette eksempelvis kommunikasjon, motivering, status, medverknad, osv., ved omstillingsprosessen, ny teknologi og nye arbeidsprosessar vert innført samstundes med at tradisjonelle organisasjonsformer ikkje vert endra utfordringar for det etablerte rammeverket i form av institusjonar som over tid er bygget opp i arbeidslivet (for eksempel tariffavtaler, kontraktsformer, kompensasjonsformat, osv).

15 Mulige konsekvensar av IO Områder Mulige individuelle konsekvenser Mulige organisatoriske konsekvenser Mulige institusjonelle konsekvenser Sikkerhet Personlig risiko Risikoforståelse Stress Personlig involvering Reduksjon av risiko til havs. Økt risiko innen informasjonsbehandling. Endrede behov for myndighetsresurser Nye "standarderer Rolledelingen mellom hav og land Endret status for personell Konflikter mellom ansvar og myndighet Økt beslutningsmyndighet til land. Endrede krav til ledelse. Uklarhet om roller. Behov for nye lov og reguleringsprosedyrer Arbeidstidsordninger Helseutfordringer. Endret sosialt liv. Nye belønningssystemer. Nye skiftordninger. Endret arbeidstid. Avtaleverk og tariffavtaler. Bosted Sosiale, økonomiske, familiære og personlige faktorer. Tilrettelegging for endret bosted. Endring av bosetningsmønstre. Rolledeling mellom operatør og leverandør(er) Nye krav til kompetanse. Nye samhandlingsformer. Økt behov for flerfaglighet.. Formell oppgavefordeling. Evaluering av leverandører. Kompetanse Endringsvilje. Behov for etter og videreutdanning. Nye sammensetninger av kompetanse Økte muligheterfor utnyttelse av kompetanse Endret behov for rekruttering. Nye krav til utdanningsinstitusjoner

16 Individuelle faktorar Redusert personlige risiko for personell som vert flytta på land Mindre stressende arbeidsmiljø på land kan føre til betre og sikrare avgjersler Den fysiske avstanden kan føre til at personell som er plassert på land vert meir risikovillig grunna lågare personlig eksponering og ei abstrakt oppfating av operasjonelle forhold.

17 Organisatoriske faktorar Korleis vil selskapar tilpasse sine organisasjonsstrukturar til nye arbeidsprosessar. T.d. spørsmål om ansvarsfordeling, leiing, funksjonsinndeling og rutinar. Teknologisk avhengig ved bruk av IO. Omstillingar ved at ei rad jobbar som før var til havs blir plassert på land, og ein auka avhengighet av fungerande IT-systemer. Denne avhengigheta er også med på å gjere organisasjonen sårbar. I et miljø der geografisk avstand er stor må det settes krav til IKT - sikkerhet og brukervennlighet.

18 Institusjonelle faktorar IO vil kunne møte institusjonelle faktorar på tre måtar: ulike bedriftssystem møtes, ulike arbeidsmarknadssegment innanfor et land blir brakt saman ulike nasjonale arbeidsmarknadar vert kopla saman. Det er særlig to typer institusjonar som har relevans: De som har med regulering av forholdet mellom arbeidslivets parter og de som har med bedriftsinterne standardar for arbeidsutføring, sikkerhet og annen form for oppførsel på arbeidsplassen Felles standard/regelverk

19 E-Centre Laboratory for Automated Drilling processes Ullrigg Operation site Observation site

20 Petroleumsnæringen er ein viktig arena for eit inkluderande arbeidsliv Seniorpolitikk Aldrande befolkning i Noreg, Europa og resten av Vesten Fleire eldre, færre yngre, dårligare rekrutteringsgrunnlag Gåvepakkar til seniorpersonell (45 +): Er seniorane er utdaterte? Har samfunnet råd til å kvitte seg med seniorane sine? Har man råd til å leie seniorane inn igjen ved eit seinare høve? Forskningsmessige utfordringar: Individuelle syn på læring & aldring Organisatoriske ivareta mangfald og reell kompetanse Samfunnsmessige demografiske endringar, pensjon, folketrygda osv.

21 Arbeidsmiljø og helse Skiftarbeid og helse på norsk sokkel - arbeid og privatliv Problemstillingar Kva innvirknad har arbeidstidsordninga for søvn, utmatting og atthenting? Korleis påvirkar dette balansen arbeid-familie? Korleis påverkar ubalanse og helseplager sikkerheten på arbeidsplassen? Er problemstillinga implementert i arbeidsgivarane sin strategi? Data Måling/innhenting av data hos onshore/offshore arbeidarar Dagbokdesign hos onshore/offshore arbeidarar og deira partnarar

22 Korleis kjem vi vidare? Positive utviklingstrekk ser ut til å være avhengig av merksemd frå næring og myndighetar om definerte problemområde Samarbeid Individ Gruppe (organisasjonen, selskap) Næring Nasjon Forsking Kunnskap kompetanse realisere potensiale

23 Scenario I Haren Sjølgode og arrogante vi har ingenting å lære Det er typisk norsk å være god Kviler på tilliten til egne evner Vi har ikkje noko å frykte fra våre konkurrentar Vi forheld oss til det globale marknaden som et kappløp Vi tenkjer berre på oss sjølv, vår eiga sak og ære Dårlege samarbeidsrelasjoner Den sjølgode haren blir ekskludert og vi taper løpet

24 Scenario II Skilpadden Vi er audmjuke nok til å ville lære av andre Vi står på til tross for dårlige odds Langsomme perspektiver Vi stoler på og har tillit til andre enn oss sjølve Vi er sjøldisiplinerte Vi tek ansvar Bærekraftig utvikling for mennesker og miljø

25 Takk for merksemdaj

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Nynorskversjon Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Helse... 3 1.2 Folkehelse, førebyggjande og helsefremjande arbeid...

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 06.12.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 PRINSIPPSKISSE

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Tverrsektorielt samarbeid i områdesatsing

Tverrsektorielt samarbeid i områdesatsing Tverrsektorielt samarbeid i områdesatsing Eit statleg perspektiv på områdesatsing som tverrsektorielt grep i velferdspolitikken Foto: Marianne Gjørv Grafisk produksjon: Wittusen & Jensen, 2014 Opplag:

Detaljer

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J.

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010 Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Mykletun 1 2 Forord Mangeårig forskning både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad?

Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad? Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad? En sosiologisk studie av hvordan de ansatte ved et NAV lokalkontor har erfart omstillingsprosessen Iren Johnsen Masteroppgave i sosiologi UNIVERSITETET

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Vårsemester 2009. Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING

MASTEROPPGAVE. Vårsemester 2009. Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING MASTEROPPGAVE Vårsemester 2009 Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING Jeg erklærer herved på ære og samvittighet at jeg har utført ovennevnte hovedoppgave

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Integrerte Operasjoner. Akselerert utvikling på norsk sokkel

Integrerte Operasjoner. Akselerert utvikling på norsk sokkel Integrerte Operasjoner Akselerert utvikling på norsk sokkel Oktober 2007 Innledning Dette dokumentet er en oppsummering av en serie i møter med offshoreindustrien i 2007 hvor fokus har vært på hvordan

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Regional utvikling (REGUT)

Regional utvikling (REGUT) Sluttrapport Regional utvikling (REGUT) September 2004 Forskingsprogrammet Regional utvikling (REGUT) Programstyret sin sluttrapport (Behandlet av Norges forskningsråd, Divisjonsstyret for store satsingar,

Detaljer

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Forord Utredningsgruppen for planlegging av en forskningssatsning innen samfunnssikkerhet

Detaljer

Temanotat Afghanistan: Humanitære forhold

Temanotat Afghanistan: Humanitære forhold Temanotat Afghanistan: Humanitære forhold LANDINFO 4. OKTOBER 2012 1 Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og analysere informasjon om

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer