Statsbudsjettet 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statsbudsjettet 2009."

Transkript

1 7. oktober 2008 Deloitte Advokatfirma DA Statsbudsjettet Skatt og avgift Forretningsjus Skatt og Avgift Transaksjoner

2 Innholdsfortegnelse 1. Formuesverdsettelse av næringseiendom Oppheving av skattebegrensning til 80 prosent av alminnelig inntekt Endringer i arveavgiftsloven m.v Endringer i lovbestemte beløpsgrenser Innstramming i fritaksmetoden fradrag for kostnader knyttet til inntekter med tilknytning til skattefrie aksjeinntekter m.v Rederiskatteordningen forbud mot lån og sikkerhetsstillelse m.v Skattlegging av urealiserte gevinster ved uttak av eiendeler m.v. fra norsk beskatningsområde Endringer i skattereglene for kraftforetak Fradrag for gjeldsrenter for arbeidstakere og personlig næringsdrivende fra andre EØS-stater Endringer i eiendomsskatteloven m.v Endring i avskrivningsreglene for faste tekniske installasjoner i bygg Forholdet mellom pensjonsbegrepet og personinntektsbegrepet i skatteloven Mva og særavgifter Skattesatser og beløpsgrenser m.v. for 2008 og forslag for

3 1. Formuesverdsettelse av næringseiendom Det foreslås helt nye verdsettelsesregler for næringseiendom, heri inkludert bolig- og fritidseiendommer som leies ut i et slikt omfang at det anses som næring. Bolig- og fritidseiendommer, jord- og skogbrukseiendommer og kraftverk faller utenfor de foreslåtte formuesverdsettelsesreglene. Ligningsverdien foreslås beregnet med grunnlag i brutto leieinntekt fratrukket utleiekostnader basert på standardfradrag. Dette gir en beregnet utleieverdi. Ligningsverdien settes til 40 % av kapitalisert utleieverdi fra og med inntektsåret For nye eiendommer, endret bruk eller eiendommer ervervet i løpet av året, skal det foretas en forholdsmessig fastsettelse av utleieverdien. Formuesfastsettelsen vil ha betydning for den reelle eier av eiendommen ved inntektsårets utgang. Innrapportering av utleieverdi skal foretas på fastsatt skjema. Maksimalgrensen for ligningsverdi senkes fra 80 % til 60 % av eiendommens markedsverdi. For næringseiendom som ikke leies ut, foreslås gjeldende ligningsverdi øket med 60 %. De foreslåtte verdsettelsesreglene for næringseiendom får direkte betydning for fastsettelsen av arveavgiftsgrunnlaget for aksjer i ikke-børsnoterte selskap og andeler i deltakerlignede selskap. Det er varslet nærmere regulering i forskrifter. Ikrafttredelse er fra inntektsåret 2009, og overgangsregler foreslås gitt slik at de nye reglene får virkning for verdsettelsen av aksjer i ikke-børsnoterte selskap pr 1. januar 2009, dvs ny formuesverdi for næringseiendom inngår i beregningen av skattemessig formuesverdi pr 1. januar Dette medfører at ikke utleid eiendoms ligningsverdi må oppjusteres med 60 % etter ordinær oppjustering med 10 % i vedlegg til selvangivelsen for inntektsåret Utleid eiendom skal i vedlegg til selvangivelsen for inntektsåret 2008 verdsettes etter den nye verdsettelsesmetoden. 2. Oppheving av skattebegrensning til 80 prosent av alminnelig inntekt Med virkning f.o.m. inntektsåret 2009 foreslås nedsettelsen av formuesskatten når denne overstiger 80 % av alminnelig inntekt opphevet. Formuesskatten vil dermed bli beregnet av den hele fastsatte nettoformuen. 3. Endringer i arveavgiftsloven m.v Fribeløp Trinn 1 (barn og foreldre) % % Trinn 1 (andre mottakere) % % Trinn 2 (barn og foreldre) % % Trinn 2 (andre mottakere) % % Endring av satsene skjer med virkning fra og med

4 3.1 Ikke børsnoterte aksjer, ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (nedenfor benevnt med samlebegrep Selskaper) - arveavgiftsgrunnlaget Etter dagens regler beregnes arveavgiftsgrunnlaget med grunnlag i Selskapets ligningsmessige formuesverdi pr i det året arv/gave ytes. Det gis i tillegg 70 % rabatt i dette grunnlaget. Regjeringen foreslår å redusere rabatten slik at det skal gis 40 % rabatt oppad til MNOK 10. Dette rabatt-taket gis for hver mottaker, uansett hvilke/t Selskap som mottas, uansett hvor mange ganger det mottas, eller hvem som er arvelater eller giver. Det resterende som mottas beregnes uten rabatt, dvs med beregnet arveavgiftsgrunnlag lik 100 % av ligningsmessig formuesverdi. Regelen om redusert rabatt ved beregning av arveavgiftsgrunnlaget trer først i kraft etter at Stortinget har vedtatt Finansdepartementets forslag i St.prp.nr. 3 ( ) av 3. oktober I følge Stortingets Finanskomité er ikke Stortingets behandlingstidspunkt fastsatt pr i dag, men dette blir avklart i løpet av morgendagen (8. oktober) Ved anvendelse av det samlede rabatt-taket skal det uansett tas hensyn til gave fra og med 7. oktober Dette innebærer at gaver som ytes fra og med 7. oktober 2008, vil redusere rabatt-taket for den enkelte mottaker for arv og gave etter årsskiftet. Av ytterligere skjerpelser er foreslått at arveavgiftsgrunnlaget for næringseiendom i Selskaper øker fra og med Næringseiendom som ikke har vært utleid skal oppjusteres med 60 % av ligningsmessig formuesverdi etter at den generelle oppjusteringen med 10 % er foretatt. For næringseiendom som har vært utleid fastsettes beregningsgrunnlaget for næringseiendom til 40 % av den kapitaliserte utleieverdien. Det vil bli fastsatt nærmere forskrifter til beregningsmåten. Det antas at dette innebærer en vesentlig økning i forhold til dagens lave ligningsmessige formuesverdi. Med næringseiendom menes kontorlokaler, fabrikker, tomter, parkeringshus, butikker, verksted med mer. Bolig og fritidseiendom som leies ut i næringsvirksomhet (norm flere enn 4 leiligheter og næringslokale over 500 kvm.) inngår også i definisjon næringseiendom. Den rentefrie avdragsordningen ved overføring av selskaper forlenges fra 7 til 12 år. 3.2 Oppsummering arveavgift Reglene ut 2008: Arveavgiftssats fremdeles maks 20 % (maks 30 % for andre enn barn) 70 % rabatt på ligningsmessig formuesverdi inntil Stortinget behandler Finansdepartementets forslag om å redusere rabatten til 40 % (kan iverksettes allerede i morgen 8. oktober) Ingen oppjustering av arveavgiftsgrunnlag på næringseiendom i Selskaper Reglene fra og med Arveavgiftssats maks 10 % (maks 15 % for andre enn barn) 40 % rabatt på ligningsmessig formuesverdi rabatt tak på MNOK 10 inkl. gave mottatt etter ) Oppjustering av arveavgiftsgrunnlaget for næringseiendom eid i selskap 3

5 4. Endringer i lovbestemte beløpsgrenser Det foreslås mindre endringer i fradragene for fagforeningskontingent, reisefradrag mellom hjem og arbeidssted og BSU-ordningen. Fradraget for fagforeningskontingent økes med kr 450. Fradrag for reiser mellom hjem og arbeidssted endres slik at kilometerfradraget blir hevet til kr 1,50 pr km, mens nedre grense for fradraget justeres til kr Skattefradrag med boligsparing for ungdom (BSU) foreslås utvidet ved at maksimalt årlig sparebeløp settes til kr , mens maksimal innbetalt sparebeløp heves til kr mot i dag kr Disse endringene foreslås å tre i kraft f.o.m. inntektsåret Innstramming i fritaksmetoden fradrag for kostnader knyttet til inntekter med tilknytning til skattefrie aksjeinntekter m.v. Departementet foreslår at skattesubjekter omfattet av fritaksmetoden skal inntektsføre tre prosent av alle skattefrie aksjeinntekter. Inntektsføringen skal anses som en sjablonmessig reversering av fradragsførte kostnader tilknyttet skattefrie inntekter omfattet av fritaksmetoden. I henhold til fritaksmetoden er aksjeinntekter med visse unntak skattefrie for selskapsaksjonærer. Etter skattelovens hovedregel om fradrag gis det i utgangspunktet bare fradrag for kostnad som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. Kostnader tilknyttet skattefrie inntekter som omfattes av fritaksmetoden er etter gjeldende rett likevel fradragsberettiget i tråd med spesialbestemmelsen i skatteloven Departementets forslag innebærer at tre prosent av skattyters skattefrie inntekt etter fritaksmetoden likevel skal anses som skattepliktig inntekt. Forslaget er begrunnet i at kostnader tilknyttet skattefrie inntekter prinsipielt sett ikke bør være fradragsberettiget. Inntektsføringen er foreslått å gjelde alle skattytere som er omfattet av fritaksmetoden etter skatteloven 2-38 første ledd bokstav a til h. Utenlandsk selskap som er unntatt fra kildeskatt etter bestemmelsens bokstav i omfattes ikke av forslaget. Inntektsføringen vil komme til anvendelse på andel av gevinster ved realisasjon på eierandel i selskap som nevnt i skatteloven 2-38 første ledd bokstav a til c, samt andel av utbytte fra slike selskaper. Inntektsføringen vil også omfatte andel av gevinst ved realisasjon av andel i deltakerlignet selskap, og andel av gevinst ved realisasjon av finansielt instrument med eierandel i selskap mv. som underliggende objekt. Som en konsekvens av at inntektsføringen skal fremstå som en form for reversering av fradragsførte kostnader vil det ikke gis fradrag i beregningsgrunnlaget for en tilsvarende andel av tap ved realisasjon av aksjer og andre eierandeler omfattet av fritaksmetoden. For å unngå tilpasninger foreslås endringene å tre i kraft straks, med virkning fra 7. oktober

6 6. Rederiskatteordningen forbud mot lån og sikkerhetsstillelse m.v. Departementet foreslår at forbudet mot å yte lån og stille sikkerhet oppheves for selskap innenfor rederiskatteordningen som ikke har skattekreditter fra den tidligere rederiskatteordningen. For selskaper med skattekreditter skal forbudet mot lån og sikkerhetsstillelse videreføres uendret. Departementet foreslår at endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret Skattlegging av urealiserte gevinster ved uttak av eiendeler m.v. fra norsk beskatningsområde 7.1 Innledning Det er foreslått generelle regler om skattlegging av latente gevinster ved uttak av eiendeler fra norsk beskatningsområde. Forslaget til generelle regler om beskatning av latente gevinster ved uttak av eiendeler mv. fra norsk beskatningsområde er hovedsakelig gitt ved forslag i ny 9-14, ny samt endringer i skatteloven og Dagens regler om tilbakeføring av meravskrivninger (skatteloven flg.) og bestemmelsen om beskatning av latente aksjegevinster for personer som flytter fra Norge (skatteloven 10-70) er ikke foreslått endret. Disse bestemmelsene må imidlertid samordnes med de foreslåtte lovendringene som omtales nærmere nedenfor. Nedenfor har vi ikke kommentert forhold som er spesielle for personlige skattytere. Fremstillingen gjelder kun selskaper (aksjeselskaper o.l.) dersom ikke annet spesielt fremgår. 7.2 Hva regnes som uttak Som uttak fra norsk beskatningsområde skal regnes a) Opphør av alminnelig skatteplikt til Norge (uten at det skjer noen formell likvidasjon), enten etter norsk rett (selskapet har ikke lenger noe hovedkontor i Norge) eller etter skatteavtale (typisk fordi virkelig ledelse er i et annet land) for så vidt gjelder eiendeler og forpliktelser som eies av slike selskaper b) Opphør av begrenset skatteplikt til Norge (utenlandsk selskap har drevet virksomhet i Norge) for så vidt gjelder eiendeler og forpliktelser som ikke lenger vil være undergitt norsk beskatning (enten fordi det ikke lenger drives virksomhet i Norge eller hvor beskatningsretten er opphørt som følge av skatteavtale (typisk fordi det ikke lenger foreligger fast driftssted i Norge). c) Opphør av NOKUS-beskatning for så vidt gjelder eiendeler og forpliktelser som har vært undergitt NOKUS-beskatning. 5

7 7.3 Hvilke eiendeler mv. omfattes av forslaget om uttaksbeskatning Forslaget om uttaksbeskatning omfatter: Saldoavskrivbare fysiske driftsmidler Finansielle eiendeler Forpliktelser Omsetningsgjenstander og Immaterielle eiendeler Muntlige fordringer og andre gjeldsbrev enn mengdegjeldsbrev vil som hovedregel være unntatt. 7.4 Beregning av gevinst Gevinst fastsettes til differansen mellom markedsverdien siste dag før eiendeler anses uttatt fra norsk beskatningsområde og skattemessig nedskrevet verdi på det tidspunkt. (Dette er nedenfor kalt uttakstidspunktet.) 7.5 Særlig om tap Differansen mellom virkelig verdi på uttakstidspunkt og skattemessig nedskrevet verdi på det tidspunktet, vil som hovedregel være fradragsberettiget. I de tilfeller hvor uttaket skyldes at eiendeler ikke lenger har tilknytning til virksomhet (eventuelt fast driftssted) som utenlandsk selskap har drevet i Norge i Norge er tapsfradrag begrenset til selskaper hjemmehørende i EØS. For så vidt gjelder saldoavskrivbare fysiske driftsmidler, finansielle eiendeler og forpliktelser vil tapet ikke være fradragsberettiget før det rent faktisk skjer en realisasjon (salg mv). For så vidt gjelder omsetningsgjenstander og immaterielle eiendeler er tapet i utgangspunktet fradragsberettiget på "uttakstidspunktet". 7.6 Utsettelse med betaling av skatt Ved uttak av eiendeler og forpliktelser som nevnte ovenfor kan det gis utsettelse med innbetaling av utlignet skatt til det skjer en faktisk realisasjon dersom det stilles betryggende sikkerhet. Det er ikke krav om betryggende sikkerhetsstillelse i tilfelle hvor skattyter fremdeles anses hjemmehørende i riket eller hjemmehørende i EØSstat og Norge etter folkerettslig overenskomst (typisk skatteavtale) kan kreve opplysninger om skattyters inntekts- og formuesforhold fra slik EØS-stat. For selskaper hjemmehørende i Norge gis det også utsettelse i den grad finansielle eiendelene som anses som uttatt er aksjer mv. som etter sin art er omfattet av fritaksmodellen. Det er i Ot prp nr 1 forutsatt at de tilfeller hvor uttak er forårsaket av at et norsk selskap ikke lenger anses hjemmehørende i Norge, ikke skal være anledning til utsettelse med betaling av skatter. (I den grad slik selskap eier aksjer som ville vært unntatt fra beskatning ved salg på uttakstidspunktet etter reglene i skatteloven 2-38, vil det også gjelde ved uttak.) 7.7 Bortfall er reduksjon av beregnet skatt Beregnet skatt på uttakstidspunktet vil i visse tilfeller kunne reduseres eller falle bort. Dette gjelder beregnet skatt på saldoavskrivbare driftsmidler, finansielle eiendeler og forpliktelser: Hvis eiendelen mv faktisk realiseres (selges mv.) til en lavere verdi enn det som var beregnet på uttakstidspunktet. For aksjer mv. som ville været omfattet av fritaksmodellen dersom disse ikke tidligere var "tatt ut". 6

8 dersom faktisk realisasjon ikke har skjedd innen 5 hele inntektsår etter det inntektsåret uttaket "fant sted". Det er i Ot prp nr 1 forutsatt at de tilfeller hvor uttak er forårsaket av at et norsk selskap ikke lenger anses hjemmehørende i Norge, ikke skal være mulig å oppnå reduksjon eller bortfall av bergende skatter på uttakstidspunktet. 7.8 Fradrag i norsk skatt for eventuell utenlandsk skatt ved "inntak" på norsk beskatningsområd ved senere uttak fra norsk beskatningsområde Det er foreslått at det ved uttak fra norsk beskatningsområde i visse tilfeller og innen visse rammer skal kunne gis fradrag i norsk skatt etter bestemmelsene i skatteloven for eventuell utenlandsk skatt som ilegges ved tidligere "inntak" på norsk beskatningsområde. 7.9 Norsk aksjonær i selskap som ikke lenger anses hjemmehørende i Norge Det er foreslått at norsk aksjonær skal beskattes som om aksjer ble solgt til markedsverdi i de tilfeller et selskap vedkommende er aksjonær i opphører å ha alminnelig skatteplikt til Norge (uten at det skjer noen formell likvidasjon), enten etter norsk rett (selskapet har ikke lenger noe hovedkontor i Norge) eller etter skatteavtale (typisk fordi virkelig ledelse er i et annet land). 8. Endringer i skattereglene for kraftforetak Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett 2008 enkelte endringer i grunnrenteskatten for kraftforetak. Nå fremmes endringene som lovforslag for Stortinget: Det innføres en utbetalingsordning for skatteverdien av ny (oppstått etter 2006) negativ grunnrenteinntekt Departementet foreslår en ordning med årlig refusjon av skatteverdien av ny, negativ grunnrenteinntekt. For små utbyggere innebærer forslaget at ny negativ grunnrenteinntekt ved kraftverket får skattemessig effekt like tidlig som hos større selskaper som er i samordningsposisjon. Forslaget kan dermed bedre likviditeten og legge til rette for små kraftutbyggere. For større selskaper innebærer forslaget at ny negativ grunnrenteinntekt som skatteyter besitter etter samordning skal gjøres opp med endelig virkning gjennom refusjonsordningen, og utbetales i forbindelse med skatteoppgjøret for det aktuelle inntektsår. Fjerne skattemessige hindre for opprustning og utvidelse av eksisterende kraftverk Denne type arbeider knyttet til eksisterende kraftverk kan etter gjeldende regler medføre at det for skattemessig formål anses som etablering av et nytt kraftverk. I slike situasjoner kan gammel negativ grunnrenteinntekt (beregnet for inntektsåret 2006 og tidligere inntektsår) ikke fremføres og samordnes med positiv grunnrenteinntekt i det nye kraftverket. Samtidig vil fremføringsadgangen for gammel negativ grunnrenteinntekt ved det eksisterende kraftverket kunne ofte ha liten eller ingen verdi dersom produksjonen i det eksisterende kraftverket legges ned. For å unngå dette foreslår departementet således en utvidet adgang til å utnytte gammel negativ grunnrenteinntekt i forbindelse med oppussing og utvidelse av eksisterende kraftverk. 7

9 Det innrømmes fradragsrett for driftskostnader i byggetiden Skattegrunnlaget for en nøytral overskuddsbasert grunnrenteskatt er bruttoinntekter fratrukket alle relevante kostnader. Etter gjeldende rett gis det fradrag i grunnrenteinntekten for påløpte driftskostnader som har sammenheng med kraftproduksjonen ved verket. Det gis imidlertid ikke fradrag i grunnrenteinntekt for driftskostnader og eiendomsskatt mv som har påløpt i byggetiden. Det foreslås at driftskostnader påløpt i byggetiden skal komme til fradrag i grunnlaget for beregning av grunnrenteinntekt. Nedre grense for plikt til å beregne grunnrenteinntekt settes til kva Forslaget innebærer at produksjon i nye kraftverk med generatorer som i inntektsåret har en samlet påstemplet merkeytelse under kva ikke vil bli ilagt grunnrenteskatt. Samtlige forslag til lovendringer trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret Fradrag for gjeldsrenter for arbeidstakere og personlig næringsdrivende fra andre EØS-stater Regjeringen foreslår å innføre fradragsrett for renter av gjeld for EØS-borgere som ikke er skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett. Fradragsretten er betinget av at tilnærmet hele skattyters totale inntekt i inntektsåret (minst 90 %) skattlegges i Norge. Regelen er foreslått innført for å oppfylle Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Dersom skattyter har fast eiendom i et land hvor skatteavtalen er basert på fordelingsmetoden (unntaksmetode), vil fradrag begrenses etter skatteloven Dersom skatteavtalen er basert på kreditmetoden, vil det i utgangspunktet gis fullt fradrag for gjeldsrenter i Norge. Her vil imidlertid interne norske regler også føre til at fradraget begrenses der EØS-borgeren regnes som bosatt i et annet land etter en skatteavtale. Der det ikke er skatteavtale, vil det bli full fradragsrett. Der det kreves fradrag for gjeldsrenter i slike tilfeller vil det også bli skatteplikt for renteinntekter og finansielle inntekter fra debitor som er bosatt/hjemmehørende i Norge eller fra virksomhet som er begrenset skattepliktig til Norge. 10. Endringer i eiendomsskatteloven m.v. Det innføres adgang til å utskrive eiendomsskatt på frittflytende oppdrettsanlegg i sjø under forutsetning av at kommunen skriver ut eiendomsskatt i hele kommunen, eller på verk og bruk i kommunen. Forslaget er ment å sikre likebehandling av oppdrettsanlegg uavhengig av om disse er forankret i land eller i sjøbunnen. Samtidig varsles høring av et forslag om å innføre en grense for hvor langt ut i sjøområdet det vil være adgang for kommunene til å skrive ut eiendomsskatt. Det innføres et obligatorisk fritak i eiendomsskatten for gartnerier og planteskoler som er tilknyttet en landbrukseiendom. 8

10 11. Endring i avskrivningsreglene for faste tekniske installasjoner i bygg Etter dagens regler skal faste tekniske installasjoner i bygg avskrives under ett med bygget, med avskrivningssats på 2 % eller 4 (8) %, avhengig av type bygg. Departementet foreslår at faste tekniske installasjoner i bygg avskrives som egen saldogruppe med avskrivningssats på 10 %. Forståelsen av faste tekniske installasjoner er tiltenkt videreført. Departementet foreslår imidlertid adgang til å gi forskrift om nærmere avgrensninger. Endringen omfatter faste tekniske installasjoner både i nybygg og i eksisterende avskrivbare bygninger. Det vil derfor måtte foretas en fordeling av saldo for alle eksisterende avskrivbare bygninger ved overgang til nye avskrivningsregler. Departementet foreslår at det gjennomføres en høring av forslag til overgangsregler, og at departementet videre gis fullmakt til å gi bestemmelse om fordelingen. Endringen foreslås gitt virkning fra og med inntektsåret Forholdet mellom pensjonsbegrepet og personinntektsbegrepet i skatteloven Endringsforslaget er i det vesentlige en oppretting av uheldig lovtekst i skattelovens 12-2 bokstav d. Forslaget innebærer en presisering ved at skillet mellom engangsutbetalinger og løpende utbetalinger kommer tydelig frem, og at begrepet pensjon blir brukt mer konsekvent i skatteloven. Den nye utformingen vil også presisere at det foreligger skatteplikt for utbetalinger på IPA uavhengig av om det er gitt fradrag for innbetalingene. Alle IPA-utbetalinger skal skattlegges også som personinntekt. Engangsutbetalinger fra både IPA-ordninger og innskuddspensjonsordninger fremkommer dermed klart som skattepliktige. 13. MVA og særavgifter 13.1 Merverdiavgiftsunntak for adgangsbilletter til datatreff og lignende arrangementer rettet mot barn og unge Finansdepartementet foreslår å unnta adgangsbilletter til datatreff og lignende arrangementer rettet mot barn og unge fra merverdiavgift. Datatreff og lignende arrangementer vil være en samlebetegnelse på arrangementer der deltakere kommer sammen for å dele interessen for data, men også lignende interessetreff som f. eks rollespill og brettspill der data ikke brukes. Felles for arrangementene, og en forutsetning for unntaket, er at deltakerne selv deltar aktivt i det som skjer. Avgiftsunntaket avgrenses mot faste og varige aktivitetstilbud Plikt til forhåndsvarsling av innførsel og utførsel lettelser fra varslingsplikt for autoriserte foretak Tolloven har i dag regler om meldeplikt for varer til eller fra tollområdet. Meldeplikten oppstår først ved inn- eller utførsel av varer. Som tillegg til meldeplikten foreslår departementet nye regler om at den som bringer varer til eller fra tollområdet skal varsle tollmyndighetene på forhånd. Nærmere bestemmelser om ansvarssubjekt for varslingsplikten, tidsfrister og unntak er ventet i forskrift. 9

11 Det fremmes samtidig regler om lettelse i varslingsplikten for autoriserte foretak, blant annet ved at det ikke må oppgis like mange opplysninger. Nærmere regler om lettelsene samt vilkår for autorisering vil bli gitt i forskrift. Norge er i forhandlinger med Europakommisjonen og på sikt er målet at varslingsreglene som nå foreslås inntatt i tolloven, vil legge forholdene til rette for en avtale mellom Norge og EU om at vareførsel til og fra EU ikke må forhåndsvarsles til tollmyndighetene i EU Kulturmomsen utsettes Kulturmomsutvalgets utredning har vært på offentlig høring med frist 30. juni Utvalget tilrår at det ved gjennomføring av den såkalte breddemodellen som hovedregel skal anvendes en merverdiavgiftssats på 8 %. Det har kommet inn et stort antall høringsuttalelser. Finansdepartementet ser at forslaget vil virke forskjellig på ulike grupper og aktører og vil derfor utrede enkelte spørsmål nærmere. Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til saken i statsbudsjettet for Dette betyr at aktører innen idretts- og kultursektoren frem til 2010 fortsatt må drive mva-planlegging for optimalisering av fradragretten Merverdiavgift på finansielle tjenester I dag er finansielle tjenester i stor grad unntatt fra merverdiavgift. Finansielle tjenester må avgrenses mot tjenester av ren økonomisk, administrativ og juridisk art. Avgrensingen og restriktiv tolkning har medført domstolsbehandling i flere saker, bla i forhold til corporate finance-tjenester. EU kommisjonen har i november 2007 foreslått en modernisering og presisering av unntaket som gjelder i EU for finansielle tjenester. På bakgrunn av uklarheter i dagens regelverk, vil finansdepartementet vurdere regelverket bl.a. i lys av forslaget fra EU. Dette med sikte på å klargjøre dagens rettstilstand og eventuelt utvide avgiftsgrunnlaget Endring i bilavgifter CO 2 -komponenten i engangsavgiften for biler justeres for å styrke insentivene til å kjøpe biler med lavere CO 2 -utslipp. 14. Skattesatser og beløpsgrenser m.v. for 2008 og forslag for Viktige satser, beløpsgrenser og endringer Skatt på alminnelig inntekt 2008-regler Forslag 2009 Endring Personer pst. 28 pst. - Bedrifter pst. 28 pst. - Toppskatt Trinn 1 Innslagspunkt kr kr 5,0 pst. Sats ,0 pst. 9,0 pst. - Trinn 2 Innslagspunkt kr kr 5,0 pst. Sats ,00 pst. 12,00 pst. - 10

12 Trygdeavgift Ingen endringer Arbeidsgiveravgift Ingen endringer Maks effektive marginale skattesatser Lønnsinntekt ekskl. 47,8 pst. 47,8 pst. - arbeidsgiveravgift... Lønnsinntekt inkl. 54,3 pst. 54,3 pst. - arbeidsgiveravgift.... Pensjonsinntekt ,0 pst. 43,0 pst. - Primærnæringsinntekt ,8 pst. 47,8 pst. - Annen næringsinntekt ,0 pst. 51,0 pst. - Utbytte og uttak ,2 pst. 48,2 pst. - Personfradrag Klasse kr kr 5,0 pst. Klasse kr kr 5,0 pst. Minstefradrag i lønnsinntekt Sats ,0 pst. 36,0 pst. - Nedre grense kr kr - Øvre grense kr kr 5,0 pst. Fiskerfradraget Sats ,0 pst. 30,0 pst. - Øvre grense kr kr 30,4 pst. Fradrag: Reiser mellom hjem og arbeid Sats per km ,40 kr 1,50 kr 7,1 pst..... Nedre grense for fradraget kr kr 7,0 pst regler Forslag 2009 Endring Boligsparing for ungdom under 34 år Sats for skattefradrag ,0 pst. 20,0 pst. - Maksimalt årlig sparebeløp kr kr 33,3 pst. Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen.. Formuesskatt Til kommune kr kr 50,0 pst. Innslagspunkt kr kr 34,3 pst. Sats ,7 pst. 0,7 pst. - Til stat Trinn 1 Innslagspunkt kr kr 34,3 pst. Sats ,2 pst 0,4 pst. 0,2 pst.poeng Trinn 2 Innslagspunkt kr Utgår Utgår Sats ,4 pst. Utgår Utgår 11

13 Arveavgift Innslagspunkt Trinn kr kr 88,0 pst. Trinn kr kr 45,5 pst. Satser Barn og foreldre Trinn pst. 6 pst. -2 pst.poeng Trinn pst. 10 pst. -10 pst.poeng Andre mottakere Trinn pst. 8. pst -2 pst.poeng Trinn pst. 15 pst. -15 pst.poeng Aksjerabatt pst. 40 pst. -30 pst.poeng Avskrivningssatser Ny saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg) - 10 pst. Ny 12

14 2008 Deloitte Advokatfirma DA. All rights reserved. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in 140 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's 165,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. Deloitte's professionals are unified by a collaborative culture that fosters integrity, outstanding value to markets and clients, commitment to each other, and strength from cultural diversity. They enjoy an environment of continuous learning, challenging experiences, and enriching career opportunities. Deloitte's professionals are dedicated to strengthening corporate responsibility, building public trust, and making a positive impact in their communities. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and its member firms. 13

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Nyheter: Virkeområde og ikrafttredelse Nærmere om regnskapsføring av sikring Konsekvenser av standardens

Detaljer

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( )

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) Besl. O. nr. 29 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 29 Jf. Innst. O. nr. 1 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) År 2008 den 2. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Lovendringer og dommer

Lovendringer og dommer Lovendringer og dommer EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Morten Fjermeros Advokat Bendik Christoffersen www.thommessen.no Skatterett- ajourføring oktober 2008 Lovendringer Dommer Avgjørelser

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv.

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. Finansdepartementet 21.12.2012 Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. 1 1 Innledning I 2008 ble det, med

Detaljer

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser 2017-2018 Prop. 1 LS 29 Skaner, avgifter og toll 2018 1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Detaljer

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011.

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. OPPDATERING SKATT OG AVGIFT STATSBUDSJETTET 2011 7. oktober 2010 Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. Oppsummert er det få vesentlige

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler.

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2011 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Denne er rapport er utarbeidet for Tomtefestealliansen. Deloitte har ikke noe ansvar overfor tredjeparter som får tilgang til rapporten. Rapporten

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013.

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2013 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet?

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet? Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen Hva betyr det for næringslivet? Håvard Tangen, advokat/partner Ann-Kristin Stene, advokat Bergen, fredag 8. mai 2015 Hva er Scheel-utvalget Ekspertutvalg

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 25.03.2009 Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde 1. INNLEDNING Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 ble

Detaljer

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat -

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat - Saksnr. 13/1173 Høringsnotat - Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde reduksjon av gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet Finansdepartementet 24.04.2013 1.

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen?

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Behovsspesifikasjonen - den viktige delen av konkurransebetingelsene rwilliksen@deloitte.no Deloitte AS. Oslo, 14.11.2012

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %.

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %. Nyhetsbrev skatt Statsbudsjettet for 2016 Regjering har lagt frem sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2016, samt stortingsmeldingen om ny skattereform som følger opp forslagene

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

Ot.prp. nr. 50 ( )

Ot.prp. nr. 50 ( ) Ot.prp. nr. 50 (2000-2001) Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 skatteloven (forhøyelse av avskrivningssats for landbruket) Tilråding fra Finansdepartementet av 23. mars 2001, godkjent i statsråd

Detaljer

Benthe Løvenskiold Kveseth Styreleder i NORSKOG

Benthe Løvenskiold Kveseth Styreleder i NORSKOG Honne 5.nov.2008 Statsbudsjettet 2009 - endringer med betydning for skogbruket Benthe Løvenskiold Kveseth Styreleder i NORSKOG Hovedpunkter Generelle satser Formuesverdier Arveavgift LUF-midler Generelle

Detaljer

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak)

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Utskriftsdato: 1.1.2018 02:21:58 Status: Gjeldende Dato: 27.11.2009 Nummer: 1493 Utgiver: Finansdepartementet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 12.12.2017 nr. 2183 Stortingsvedtak

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett Oktober 2016

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett Oktober 2016 Oktober 2016 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2017 Regjeringen foreslår redusert skattesats for alminnelig inntekt, innføring av ny finansskatt for finansnæringen og verdsettelsesrabatt for formuesskatt

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Tysnes kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Revidert plan Tysnes kommune Mars 2014 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016 (revidert)... 3 Gruppe 1 prioritert gruppe 4 Gruppe 2

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet.

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet. Skatteetaten Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge INNLEDNING Etter skatteloven

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

STATSBUDSJETT 2013 SKATT

STATSBUDSJETT 2013 SKATT Oktober 2012 STATSBUDSJETT 2013 SKATT Nytt Statsbudsjett I dag la finansminister Sigbjørn Johnsen frem Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2013 for Stortinget. Unntak fra fritaksmetoden

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 03, 2012 Agenda Innledning hva er Samhandlingsreformen Hvilke aktiviteter

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Karmøy kommune.

Plan for forvaltningsrevisjon Karmøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Karmøy kommune. Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentlighetsanalyse 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016...

Detaljer

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( )

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( ) Lovvedtak 27 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2014 2015), jf. Prop. 1 LS (2014 2015) I Stortingets møte 15. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

Vedtaksoppfølging i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan

Vedtaksoppfølging i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan Vedtaksoppfølging i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan Audit & Advisory August 2012 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Problemstillingar og føremål... 3 1.3 Avgrensing...

Detaljer

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Forside / Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Oppdatert: 29.05.2017 Skattemessig bosatt i Norge Bosatt i Norge Bosted etter skatteavtalen Beskatning etter skatteavtalene

Detaljer

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby NIRF Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer Advokat Roar Østby Oslo 4. mars 2014 Agenda Endringer i regelverket ( 4. direktiv) «Kjenn-din-kunde» (lovens krav) 2 Noen tall Antall MT-rapporter til EFE

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2 Gjeldende rett... 22 4.3 Departementets vurderinger og 2 Endringer i lovbestemte beløps forslag...

Detaljer

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative

Detaljer

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 1 (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Høringsnotat Side 1

Høringsnotat Side 1 Høringsnotat Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper forslag til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Skattelovforskriften)

Detaljer

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018 Statsbudsjettet 2018 Morgenseminar 13. oktober 2017 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2018 - formue Forslag undret fribeløp og sats: Enslige: 1,48 millioner kroner Ektepar:

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05. 8. desember 2010. rnesdal@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity

Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05. 8. desember 2010. rnesdal@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innledning Definisjon (fra Rødseth-utvalget): Den avkastning ut over avkastningen i andre næringer

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-09/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 11 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2013 2014), jf. Prop. 1 LS (2013 2014) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det gjort

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS Leietakertilpasninger Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015 1 Hvorfor et tema? 2 Leietakertilpasninger ligger som oftest i intervallet kr. 1.000-10.000 per kvadratmeter Basale Erfaringsmessig

Detaljer

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe Noen ordforklaringer Dette er tenkt som et vedlegg til ny utgave av læreboken i skatterett til hjelp ved lesingen. Synspunkter er velkomne (frederik.zimmer@jus.uio.no) Fremstillingen bruker en del ord

Detaljer

Uttaksutvalget NOU 2005: 2

Uttaksutvalget NOU 2005: 2 Pressekonferanse 12. januar 2005 NOU 2005: 2 Hovedelementene i utvalgets forslag Advokat Marianne Iversen, Wikborg Rein Mandat og forslag Utvalgets mandat: Utrede muligheten for uttaksbeskatning av personlig

Detaljer

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Saksnr. 14/1798 14. april 2015 Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG AV FORSLAGENE... 3 3 GJELDENDE REGLER... 5 4 PROBLEMER MED GJELDENDE REGLER...

Detaljer

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Saksnr. 11/5424 12.04.2013 Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak 1 INNLEDNING Ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight (Det kan være restriksjoner på tilgang)

Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight (Det kan være restriksjoner på tilgang) Olsen, H.S. (2010) Nye arveavgiftsregler ved arv av ikke børsnoterte aksjer tilpasningsmuligheter. Skatterett, 29(3), pp. 276-286 Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (v17) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene fastsetter inntekten hver for seg, (adskilt etter sktl

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Desember 2003 Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Side 1 L:\02_2588_notat_vs.doc 1. BAKGRUNN OG SAMMENDRAG Skattereglene for individuelle

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS)

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Saksnr. 15/2224 02.02.2017 Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4 4 Økonomiske

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom

Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom Notat Til høringsinstansene Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom I Innledning Skatteloven 9-3 sjette ledd ble med virkning fra 1. januar 2005

Detaljer

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn 2004 1. Innledning Erfaringer knyttet til forenklet og forhåndsutfylt selvangivelse har vist at enkelte bestemmelser i skatteloven om ligning av ektefeller,

Detaljer

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS Eiendomsskatt Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016 1 2016 Deloitte Advokatfirma AS Agenda 1. Eiendomsskatt kort innføring 2. Noen typetilfeller

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter

Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter Januar 2013 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar... 3 2. Revisjonskriterium

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Advokat/partner Rune Sandseter 26. november 2015 1 Agenda Aksjonærmodell og fritaksmetode Skatteposisjoner Skattemessige forhold knyttet til kjøp og

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg 1 Agenda

Detaljer

Saksnr. 13/ Høringsnotat

Saksnr. 13/ Høringsnotat Saksnr. 13/394 05.04.2013 Høringsnotat om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag etter skatteloven 16-21 - forslag om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 (FSFIN)

Detaljer

Småkraftseminar. Stranda Hotell 21 januar

Småkraftseminar. Stranda Hotell 21 januar Småkraftseminar Stranda Hotell 21 januar Dag Loe Olsen Revisor Viktige grenser for ytelse Påstemplet merkeytelse 5 500 kva eller mer Naturressursskatt Grunnrenteskatt Påstemplet merkeytelse 10 000 kva

Detaljer

Statsbudsjettet 2008.

Statsbudsjettet 2008. 5. oktober 2007 Deloitte Advokatfirma DA Statsbudsjettet 2008. - Skatt og avgift 1. Innledning...2 2. Endringer i anvendelsesområdet for reglene om norsk-kontrollerte utenlandske selskaper (NOKUS-reglene)

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer