LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR."

Transkript

1 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /08 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Birger Hellan OVERSKRIFT PÅ SAKEN: ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN NY BEHANDLING SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: X Økonomiplan Administrasjonssjefens saksframlegg S Årsbudsjett/økonomiplan for Lyngen kommune X Formannskapets innstilling årsbudsjett/økonomplan X Kommunestyrets vedtatte årsbudsjet/økonomiplan U Årsbudsjett/økonomiplan oversendelse av dokumenter Fylkesmannen i Troms X Vedrørende enhetsledermøtet 21. januar 2008 S Økonomiplan årsbudsjett 2008 Ø Formannskapsmøte 4. februar notat S Formannskapsmøte budsjettdrøftelser I Lyngen kommune meldes inn i ROBEK Fylkesmannen i Troms Ø Referat fra møtet mellom fagforeningsorganisasjonne og formannskapet S Årsbudsjett/økonomiplan Ny behandling Vedlegg: Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok uspesifiserte rammekutt på 4,140 mill. kr ved behandling av årsbudsjett/økonomiplan I vedtakets pkt. 1.3 ble det bl.a. vedtatt: Formannskapet pålegges innen 15. februar å fremme innstilling til fordeling av de ulike innstrammingstiltakene. Økonomiplanen omarbeides i henhold til kommunestyrets vedtak vedr. årsbudsjettet for Ny behandling av økonomiplan må vedtas av kommunestyret, og det må derfor legges opp til at formannskapets behandling følges opp av vedtak i kommunestyret. Hele økonomiplanen både mht. drift og investeringer må revideres for å bringe den i teknisk balanse, jfr. oversendelsesskrivet til Fylkesmannen datert (Sitat): I forhold til administrasjonssjefens saksframlegg til formannskapet, er kommunestyrets vedtak endret på en del områder som har fått konsekvenser for budsjettbalansen. Nedenfor redegjøres for de endringene som har vesentlig betydning: Pkt. 1.1 For å redusere eiendomsskattesatsen fra 4 til 2 promille i forhold til formannskapets innstilling, er det lagt inn 2,350 mill. kr i uspesifiserte rammekutt som skal behandles av formannskapet innen 15. februar. Vedtaket om å kutte eiendomsskatten helt fra 2009 er ikke innarbeidet i økonomiplanen. Dette vil gi en ubalanse på 4,430 mill. kr. hvert år

2 2 fom Noe av ubalansen kan reduseres ved å stryke årlig avsetning til disposisjonsfond, jfr. økonomiplanens kap. 8 hovedoversikt drift. Se også oppsummeringen i dette dokumentet. Pkt. 1.3 Til dekning av uendret eiendomsskatt, inndekning av regnskapsmessig underskudd fra 2006 og avsetning til disposisjonsfond, har kommunestyret foretatt følgende årlige rammekutt i økonomiplanen: Ramme 1 Ramme 2 Ramme 3 Ramme 4 Totalt Kuttene er vedtatt på rammenivå og skal behandles av formannskapet innen 15. februar i hht. vedtaket. Disse kuttene kommer i tillegg til de reduksjonene som er vedtatt under pkt Administrasjonssjefen er i tvil om dette er realistisk, da det er knyttet en god del usikkerhet til virkningene av flere av de allerede vedtatte kuttene som det alltid er. Pkt. 1.7 Tiltakene i økonomiplanens kap. 6 for å få balanse mellom inntekter og utgifter var i utgangspunktet på ca. 5 mill. kr i I tillegg har kommunestyret vedtatt årlige uspesifiserte rammekutt på 4,164 mill. kr i hht. pkt Ett av kuttene som er vedtatt i hht. kap. 6 er omorganisering av oppvekstområdene bl.a. ved oppretting av oppvekstsenter i Ytre Lyngen, jfr. tiltak 12. Kommunestyret vedtok 20. desember 2007 i sak 46/07 en annen organisering enn administrasjonssjefens tilrådning. Dette vil etter administrasjonssjefens oppfatning medføre en mer kostbar drift enn dagens, og derfor vil dette også ha innvirkning på vedtatt sparetiltak. I økonomiplanen vil dette sannsynligvis få en negativ innvirkning på økonomiplanen i hele perioden på mellom 0,1 og 0,2 mill., så tiltak 12 vil derfor måtte reduseres tilsvarende. Pkt. 2.1 I administrasjonssjefens saksframlegg til formannskapet var det innarbeidet kapitalkostnader for en del forslag til nye investeringer. I hht. pkt , som er identisk med kommunestyrets vedtak, var det forutsatt at låneopptakene ikke skulle gjøres før det var likviditetsmessig påkrevet. Dette gjorde at det ikke var innarbeidet avdrag for nye låneopptak i Kommunestyret vedtok at følgende endringer skulle utgå i forhold til saksframlegget: Pr Ikt skulle fordeles med 0,5 mill. i 2008 og 2009 i stedet for 1 mill. i Pr Fiber Ytre Lyngen 1 mill. i 2008 utgår. Pr Lastebil teknisk drift 0,75 mill. i 2008 utgår. Følgende nye investeringer ble vedtatt: Pr Nord-Lenangen kirkegård 1,5 mill. i Pr Eidebakken skole 50 mill og 50 mill. i Pr Fast dekke kommunale veier Indre Lyngen 0,5 mill. i Det ble ikke lagt inn dekning for kapitalkostnader for de nye investeringene i økonomiplanperioden. Låneopptaket til Eidebakken skole utgjør 100 mill. kr, og dette vil belaste driftsregnskapet med ca. 9,3 mill. i kapitalkostnader når det blir satt i drift, forutsatt et rentenivå på 6 %. På denne bakgrunn synes det som om det ikke er dekning for følgende kapitalkostnader i kommunestyrets vedtatte økonomiplan: Kr Kr Kr Kr Oppsummering På denne bakgrunn er administrasjonssjefen av den oppfatning at kommunestyrets vedtatte økonomiplan synes å mangle følgende på å være i balanse: (Tall i kr) Uspesifiserte rammekutt Fjerning av eiendomsskatt fom Tiltak 12 - oppvekstsenter Ytre Lyngen Manglende kapitalkostnader Redusert vedtatt avsetning disposisjonsfond Sum manglende budsjettbalanse Avslutningsvis vil administrasjonssjefen påpeke at den økonomiske ubalansen over tid har vært betydelig i Lyngen kommune. Netto driftsresultat vil uansett om formannskap/kommunestyre finner dekning for totale kutt på ca. 9 mill. være meget svakt, og langt under kravet til en bærekraftig kommuneøkonomi. Administrasjonssjefen vil derfor påpeke både ubalansen og realismen i vedtatte økonomiplan.

3 3 (Sitat slutt) Lyngen kommune ble i brev datert orientert av fylkesmannen om at vi meldes inn i ROBEK pga. ubalansen i økonomiplanen. (Sitat): Lyngen kommune meldes inn i ROBEK Vi viser til kommunens oversendelse av budsjett 2008, økonomiplan , samt øvrige dokumenter, vedtatt i k-sak 52/07/ den Dokumentene ble mottatt av oss den Iflg. kommunelovens økonomibestemmelser skal fylkesmannen ikke føre lovlighetskontroll med kommunale budsjettvedtak, med mindre kommunen oppfyller et eller flere av følgende kriterier i kommunelovens 60: - Årsbudsjettet er vedtatt uten at alle utgifter er dekket inn i budsjettet - Økonomiplanen er vedtatt uten at alle utgifter er dekket inn i økonomiplanen - Et regnskapsmessig underskudd ikke er dekket i budsjett/økonomiplan i løpet av de to første årene etter underskuddsåret - Vedtatt plan for dekning av underskudd blir ikke fulgt En kommune som oppfyller et eller flere av disse kriteriene, skal oppføres i Robek (Register for betinget godkjenning og kontroll). Det er Kommunal- og regionaldepartementet som har ansvaret for føring av registeret. Fylkesmannen er i denne forbindelse pålagt å gjennomgå kommunenes budsjett, økonomiplan og regnskap, for å kontrollere om kommunen utløser betinget kontroll etter kriteriene i 60. Fylkesmannen har gjort en slik vurdering av Lyngen kommunes budsjett og økonomiplan, og kan meddele at kommunen meldes inn i ROBEK på bakgrunn av Kommuneloven 60, nr 1b. Bakgrunnen er at kommunestyret har vedtatt økonomiplanen uten at det er ansvist dekning for alle utgifter. Ved behandlingen vedtok kommunestyret å redusere inntektene fra eiendoms-skatten, uten at det ble anvist hvordan de reduserte inntektene skal dekkes inn. Dette medfører at det er en ubalanse i budsjettene på 4,4 mill. kroner for hvert av årene i perioden Vedlagt følger kopi av skjema for innmelding i Register for betinget godkjenning og kontroll ROBEK. Skjemaet er oversendt Kommunal- og regionaldepartementet. Innmelding i ROBEK medfører at Fylkesmannen opphever vedtaket i k-sak 52/07 Kommunestyret må vedta økonomplanen på nytt hvor det anvises dekning for den framkomne ubalansen og Fylkesmannen vil på bakgrunn av det nye vedtaket gjennomføre full lovlighets-kontroll av kommunens årsbudsjett for 2008/økonomiplan Videre skal alle lån godkjennes før de tas opp, og alle langsiktige leieavtaler skal godkjennes før de inngås. Fylkesmannen ber om at kommunen tar kontakt med oss før økonomiplanen behandles på nytt i kommunestyret, slik at vi på forhånd kan ha en dialog om forutsetningene som legges til grunn i planen. (Sitat slutt) Formannskapet ble av administrasjonssjefen muntlig orientert om mulige kutt som ble drøftet i enhetsledermøte Dette ble fulgt opp med et arbeidsmøte i formannskapet hvor fylkesmannens brev om innmelding i ROBEK ble referert og utdelt. I dette møtet ble det foretatt følgende vedtak: 1. Eidebakken skole tas ut av økonomiplan for Eiendomsskatten settes til 2 0/00 ( 2 promille) i 2008 og til 4 0/00 fra 2009 og ut perioden. På denne bakgrunn legges årsbudsjett/økonomiplan fram for ny politisk behandling.

4 4 Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen vil ved fremleggelse av denne saken legge avgjørende vekt på de politiske vedtak som tidligere er fattet. I spare-/inntektsforslagene tas således ikke inn de alternative muligheter som ligger ift eiendomsskatt og skolestruktur. Når tjenestestrukturen i hovedsak skal ligge fast blir det mye ostehøvel og sammen med manglende helårsvirkning skaper dette større usikkerhet mht å oppnå full virkning. Administrasjonssjefen har ikke innarbeidet saker som har vært sterkt inne i drøftelsene rundt budsjettet, men hvor det ikke er truffet vedtak om å ta sakene inn i budsjettet. Dette gjelder blant annet kunstgress på Geitnes, økt bevilgning til kirka og å åpne svømmehallen på Eidebakken. Utbygging og finansiering av Prosjekt fiber ytre Lyngen er ikke avklart, og det er ikke innarbeidet kommunal egenandel på 1 mill. slik det opprinnelige forslaget var. Det er foreslått en endring i investeringer til ikt og Nord-Lenangen kirkegård. For ikt foreslås ei økning på kr , mens kirkegården er innarbeidet som vedtatt, men hvor det er hensyntatt den bevilgningen på kr. 1 mill. som ble gjort for ROBEK Saksframlegget legger opp til at Lyngen kommune skal kunne meldes ut av Robek hvis kommunestyret vedtar endringene mht. eiendomsskatt fom eller finner nye områder for kutt på ca. 4,5 mill. tilsvarende reduksjon i eiendomsskatten og avsetninger til disposisjonsfond. Fylkesmannen har ikke noen innvendinger mot at det legges opp til kutt i tjenestetilbudet slik kommunestyret har vedtatt eller om det vedtas økte salgs-, gebyr- og leieinntekter. Fylkesmannen bekreftet i e-post til Lyngen kommune at det viktige er at kommunestyret kan vedta en økonomiplan som er i balanse for alle årene i økonomiplanperioden. De blander seg ikke inn i hvordan vi får dette til, bare det ikke legges opp til urealistiske forventninger til de statlige overføringene i årene framover. Fylkesmannen vil derfor neppe godta å legge inn virkninger av bl.a. Sørheim-utvalgets forslag til nytt og forbedret inntektssystem. DRIFT Driftsbudsjettet må altså rettes opp for ubalansen pga. vedtak om ikke å øke eiendomsskatten fom I tillegg må det vedtas konkrete kutt eller økte inntekter for å finne dekning for tilbakebetaling av årsunderskuddet fra 2006 i 2008 og avsetning til disposisjonsfond. Nedenfor følger en redegjørelse for noen av de muligheter som kommunestyret har for å følge opp sitt tidligere vedtak. Eiendomsskatt Administrasjonssjefen vil ikke foreslå endringer i vedtatt eiendomsskattesats for 2008, men vil gjøre oppmerksom på at kommunestyret har mulighet til å vedta endring av denne før eiendomsskattelistene for 2008 legges ut innen fristen som er 1. mars Videre kan det differensieres mellom skattesats for verker og bruk, og annen fast eiendom. Maksimal skattesats i 2008 kan være 4 promille. Total utskrevet eiendomsskatt for 2007 med en sats på 2 promille utgjør 2,254 mill. kr i hht. tall fra kommuneregnskapet for 2007 pr Dette fordeler seg slik: Verk og bruk 0,503 mill. Annen fast eiendom 1,751 mill.

5 5 Eiendomsskatten fra verker og bruk fordeler seg slik: Verker og bruk egen kommune kr , av dette kr til Lyngen kommune. Dvs. at næringsliv mv. i Lyngen er utskrevet med ca. kr i eiendomsskatt i Dette er fradragsberettiget i regnskapene, slik at reell kostnad er lavere. Verker og bruk fra andre kommuner er utskrevet med kr Disposisjonsfond Kommunestyret har vedtatt å sette av slik til disposisjonsfond i økonomiplanperioden: Alle kommuner bør ha et disposisjonsfond av en viss størrelse. Tidligere var det ikke uvanlig å anbefale at dette burde ligge på ca. 5 % av driftsinntektene. Hvis dette skulle legges til grunn burde Lyngen kommune hatt et disposisjonsfond på 10 mill. Lyngen kommune har i dag ikke noe disposisjonsfond som kan dekke uforutsette hendelser både på utgifts- og inntektssiden. Tanken om å avsette til fond er økonomisk riktig, men det forutsetter at kommunestyrets vedtatte uspesifiserte rammekutt for økonomiplanperioden på 4,164 mill. lar seg gjennomføre. Hvis det viser seg vanskelig å få gjennomført realistiske kutt i f.eks. 2008, kan det være et alternativ å redusere avsetningene til disposisjonsfond. Kapitalkostnader Formannskapet vedtok i arbeidsmøte 4. februar 2008 at Eidebakken skole skulle tas ut av investeringsbudsjettet i 2009 fordi kapitalkostnadene til låneopptak ikke var innarbeidet i økonomiplanen. Administrasjonssjefen legger til grunn at også bevilgningen på 50 mill. i 2010 skal utgå fordi ingen av låneopptakene på totalt 100 mill. er innarbeidet i økonomiplanen. Nedenfor følger en oversikt over hvilke ny låneopptak som var lagt inn i administrasjonssjefens saksframlegg til formannskapet ved behandling av årsbudsjett/økonomiplan: Prosj. Formål Beløp L.tid R A R A R A R A Ikt-investeringer Fiber Ytre Lyngen Dagsenter Solhov Forprosjekt Solhov bo- og akt.s Lastebil teknisk drift Sør-L. barnehage - ventilasjon Lyngsdalen skole - oppvekstsenter Lenangen skole - oppgradering Lyngstunet - Notus turnusprogram Veilys - utskifting av PCB-k Prestsommarsete - VVA-anlegg Prestsommarsete - VVA-anlegg Prestsommarsete - VVA-anlegg KAPITALKOSTNADER SAKSFRAMLEGG Årlige kapitalkostnader saksframlegg Rammen for nye kapitalkostnader fremgår av siste linje i tabellen. Hvis det vedtas andre låneopptak må konsekvensene av endringene i kapitalkostnadene beregnes. Det er disse

6 6 konsekvensene kommunestyret ikke har tatt hensyn til når det vedtok investeringene i Eidebakken skole. Derfor må denne investeringen utgå inntil det er vedtatt dekning for kapitalkostnadene som vil påløpe i driftsregnskapet fom. innflytting. Av tabellen framgår det at alle låneopptak i 2008 tas opp med minimum 1 års avdragsfrihet eller mot slutten av 2008 slik at det ikke påløper avdragskostnader dette året. På bakgrunn av kommunestyrets vedtatte investeringer og formannskapets vedtak i arbeidsmøte 4. februar, er kapitalkostnadene beregnet slik i økonomiplanperioden: Prosj. Formål Beløp L.tid R A R A R A R A Ikt-investeringer Dagsenter Solhov Forprosjekt Solhov bo- og akt.s Sør-L. barnehage - ventilasjon Lyngsdalen skole - oppvekstsenter Lenangen skole - oppgradering Lyngstunet - Notus turnusprogram Veilys - utskifting av PCB-k Prestsommarsete - VVA-anlegg Prestsommarsete - VVA-anlegg Prestsommarsete - VVA-anlegg Nord-Lenangen kirkegård Fast dekke komm. veier I. Lyngen KAPITALKOSTNADER NY BEHANDLING Årlige kapitalkostnader - ny behandling Endringer i investeringsprosjektene er beskrevet nedenfor. Selv om kapitalkostnadene for revidert låneopptak fom er noe lavere enn tidligere, så anbefales det ikke å øke noe låneopptak fra disse årene da det er så mye usikkerhet rundt renteutviklingen framover. KOMMUNESTYRETS USPESIFISERTE RAMMEKUTT PÅ 4,164 MILL. I ØKONOMIPLANPERIODEN Kommunestyrets vedtak om ikke å øke eiendomsskatten med 2 promille i 2008, avsetning til disposisjonsfond og underskuddsdekning på ca. 1,4 mill. gjør at det i tillegg til de allerede vedtatte kutt på ca. 4,9 mill. må gjennomføres nye kutt på 4,164 mill. Disse fordeler seg slik : Tall i mill. kroner Vedtatt Nye tiltak Totalt Ramme 1. Politisk arbeid, adm. tjenester,næring 2,026 0,840 2,866 Ramme 2. Skole, barnehager, kultur 1,348 1,341 2,689 Ramme 3. Sosial, helse og omsorg 1,520 1,587 3,107 Ramme 4. Teknisk drift 0 0,396 0,396 TOTALT 4,894 4,164 9,058

7 7 Disse skal gjøres gjeldende for hele økonomiplanperioden. Mange av forslagene får i 2008 ikke helårsvirkning samtidig som det også foreslås noen kutt som kun får virkning i En grundigere vurdering av de reelle virkningene for må gjøres til høsten, men i utgangspunktet vil sparevedtakene gjelde for hele perioden. Når strukturendringer ikke gjøres i vesentlig grad blir det mye ostehøvel og derigjennom større utfordringer ift å oppnå forventet effekt. Administrasjonssjefen har vektlagt at kuttforslagene skal være realistiske mht gjennomføring. Administrasjonssjefen vil framlegge en rapport på gjennomføring og status ifm kommunestyrets behandling av 1. tertialrapport. Forhåpentligvis kjenner vi da også resultatet av lønnsoppgjøret som det hersker stor spenning rundt ift økonomisk ramme. Enhetslederne har gitt sine skriftlige forslag med konsekvensbeskrivelser og i tillegg ble saken drøftet med enhetslederne , og fra dette møtet ble det framlagt en liste for alle rammeområdene med forslag til tiltak. Tillitsvalgte og formannskapet er orientert både skriftlig og muntlig om forslagene. Administrasjonssjefen har fulgt opp noen av forslagene med gjenomgang med de meste berørte enhetslederne. Nedenfor følger administrasjonssjefens forslag med kortfattet konsekvensbeskrivelse og eventuell usikkerhet knyttet til realisme og gjennomføring av tiltakene: Administrasjonssjefens forslag : RAMME 1. POLITISK ARBEID, ADMINISTRATIVE TJENESTER, NÆRING MV Vedtatte tiltak : 1 Vakanser div. stillinger 0,475 2 Landbruksvikar - vakanse 0,270 3 Vakanser i konsulent-/saksbehandlerst. 0,470 4 Barnehagekonsulent - vakanse 0,5 st. 0,166 5 Næringskonsulent - delvis vakant 0,125 6 Merinntekter gebyrer ulovlige tiltak 0,070 7 Planmidler - reduksjon 0,200 8 Arbeidsmiljøtiltak - kutt 0,100 9 Reduksjon kostnader politisk arbeid 0,150 Sum vedtatte tiltak ramme 1 2,026 Nye foreslåtte tiltak på ramme 1 : 10 Økte vakanser/refusjon sykepenger 0, Rovviltprosjekt - kontorhjelp, husleie 0, Planmidler Ullsfjordforbindelsen 0, Prosjekt Ytre Lyngen avsluttes tidligere enn planlagt 0, Politisk arbeid 0,110 Sum nye tiltak ramme 1 : 0,840

8 8 Kommentarer : I kommunestyrets opprinnelige vedtak ligger reduksjoner med ca. 5 stillinger innenfor rammeområde 1. Dette foreslås ytterligere økt med ca. ¾ stilling. Skal det skjæres ytterligere må det skje ved oppsigelser/ omplasseringer. Leder- og stabsstillingene er gjennom flere år redusert og det går på bekostning av utviklingsoppgavene både ift næring og lokalsamfunnet for øvrig. Innenfor fagområdene helse, omsorg og oppvekst er det nå i staben kun deltidsstillinger. Planmidler foreslås fjernet, herunder midler til oppstart av en kost/nytte-analyse av Ullsfjordforbindelsen som skulle skje i samarbeid med Tromsø kommune, vegvesenet og fylkeskommunen. Det foreslåtte kutt i prosjekt ytre Lyngen utgjør vår egenandel for ½ år. Fylkeskommunen har bidratt med ca. 70% av kostnadene og det må da forventes at de reduserer sitt bidrag med ca I tillegg kommer den effekten at vi i mindre grad klarer å hente inn eksterne prosjektmidler. Likeså er det sterkt uheldig at vi mister den støtte- og pådriverrolle prosjektet har ift næringsliv og lokalsamfunn. Kuttet gir også uheldige signalvirkninger. Når det likevel foreslås er det fordi sparepålegget på området er på kr. 2,9 mill. og hvor alternativet er direkte oppsigelser. Tiltakene i sin helhet er selvsagt lite i tråd med satsing på næring, men det paradoks ses også innen områdene oppvekst og helse. Administrasjonssjefen har ikke spesifisert kutt på det politiske området, men møter på ettermiddagstid, samkjøring, færre møter, godtgjørelser til varaordfører/utvalgsledere, matservering, elektronisk utsending mv er tiltak som kan vurderes. Manglende faglig og administrativ utredningskapasitet tilsier også at det politiske arbeid må vurderes. Alternative tiltak på ramme 1 : Redusere 1 årsverk planlegger/konsulent 0,207 Redusere 1 årsverk saksbehandler 0,167 Redusere 2 årsverk sekretær 0,286 Kommentarer : Dette er evt. fjerning av stillinger som kommer i tillegg til de som allerede er vedtatt/foreslått. Sett i lys av at vi allerede har problemer med å gi tilfredsstillende tjenester vil service-, forvaltnings- og utviklingsoppgaver bli sterkt skadelidende og administrasjonssjefen fraråder tiltakene. De tjenesteområdene som evt. skal kuttes/fjernes må defineres nærmere. Disse tiltakene forutsetter oppsigelser, evt. omplasseringer og virkningsdato er anslått til 1. juni d.å. RAMME 2 SKOLE, BARNEHAGER, KULTUR Vedtatte tiltak : 15 Grunnskolen - vakanser 0, Oppvekstområder - omorganisering 0, Straumen privatskole - kutt SFO, svømmekjøring 0, Furustua barnehage - vakanse 0,2 årsv. 0, Rødtoppen barnehage - vakanse 0,8 årsv. 0, Eidebakken svømmehall - stengt 0, Musikkskolen - vakanse 0,3 årsv. 1. halvår , Kulturmidler - kutt 0, Biblioteket - vakanse 0,2 årsv. 0,061 Sum vedtatte tiltak ramme 2 1,348

9 9 Nye foreslåtte tiltak på ramme 2 : 24 Skjønnsmidler barnehagene 0, Søskenmoderasjon barnehager settes til 25 % 0, Skolefrukt - halveres 0, Leirskoleopphold kuttes 0, Økt timetall trinn tas innenfor skolenes ramme 0, Assistentstilling Lenangen skole 0, Kulturmidler fjernes helt 0, Vakanser Solhov og Knøttelia 0, Reduksjoner på biblioteket 0, Spesialundervisning 0, Voksenopplæringa stilling, utstyr 0,110 Sum nye tiltak -ramme 2 1,341 Kommentarer : Innenfor ramme 2 er det også tatt litt over hele tjenestespekteret og dermed med fare for å utarme over hele linja. Av de vedtatte tiltak er nr. 15 og 16 uspesifisert og skal tas inn i form av vakante stillinger, redusert vikarinntak og lignende. Vikarbudsjettene er i utgangspunktet beskjært/fjernet så det er urealistisk å overvurdere dette potensialet. Fra høsten 2008 skal også antall læretimer utvides på trinn og dette foreslås gjort innenfor eksisterende ramme. Sparing på omorganisering til oppvekstområder skulle tas inn på Furuflaten og i ytre Lyngen. I ytre Lyngen valgte kommunestyret en annen modell og administrasjonssjefen betviler at det ligger noe besparelser i det vedtaket. Det må vi komme tilbake til, men barnehagene i ytre Lyngen, Furustua og Lyngsdalen skole må søke å gjennomføre disse besparelsene ( på årsbasis) og det foreslås ikke ytterligere besparelser på disse enhetene. Besparelsene på vakanser og spesialundervisning må i hovedsak tas på Eidebakken, Lenangen og Oksvik. På spesialundervisning fjernes kr (herav til barnehagene) avsatt til nye behov mens det resterende må tas fra dagens undervisning gjennom reduksjoner og/eller omorganisering. Regjeringa har tilført ekstra midler til skolefrukt og halvparten av disse midlene foreslås nå kuttet. Likeså midler til leirskoleopphold da det ikke er et lovpålagt tilbud. I barnehagene gjennomføres også mindre vakanser over hele linja samt at skjønnsmidler og midler avsatt til forsterka tilbud kuttes. Sammenholdt med tidligere års reduksjoner driver nå både skolene og barnehagene marginalt og med mindre muligheter til å drive utviklingsarbeid gjennom Inn på tunet, FabLab, programfag til valg m.v. Større grupper med få delingstimer gjør at fag som mat og helse, kunst og handverk, svømming, musikk, naturfag mv blir skadelidende. Kulturmidlene foreslås kuttet og det vil innebære ingen tilskudd til lag/foreninger, nedlegging av bokbussen, slutt på busstilbud til arrangementer for ungdom i ytre Lyngen og at kultur- og markedsdagene 2008 skrinlegges. Alternative tiltak på ramme 2 : Samordning av grunnskoleopplæringa Indre Lyngen Samordning av spesialundervisning Indre Lyngen Oksvik skole - nedlegging av sfo, utleie til private Oksvik skole - kutt i delingstimer Lenangen skole - halv drift Jægervatn leirskole 0,013 Lenangen skole - alle delingstimer barnetr. fjernes 0,265 Lenangen skole - tilvalgsfag u-trinn fjernes 0,065 Lenangen skole - bibliotekfunksjon nedlegges 0,040 Lenangen skole - it-funksjon halveres 0,046

10 10 Lenangen skole - kutt i skolemateriell 0,005 Eidebakken - redusert driftsbudsjett 0,087 Eidebakken - vikarer annet fravær, ekstrahjelp 0,150 Eidebakken reduksjon med 4,5 lærerstillinger 0,742 Knøttelia - 10% reduksjon assistentstilling 0,027 Knøttelia - opprette ny uteavdeling, store barn 0,023 Knøttelia - nedlegging av 1 barnehageavdeling 0-3 år 0,040 Biblioteket - studiesenter Nord-Troms 0,030 Biblioteket - redusert åpningstid Alpinbakken - kutt i støtte 0,065 Lyngseidet ungdomsklubb - stenging 0,313 Fritidsklubb funksjonshemmede - stenging 0,032 Lenangen svømmehall - stenging 0,200 Kommentarer : Mange av disse tiltakene gir mindre reduksjoner på drifts- og vikarbudsjett som fra før av er helt barbert. Å gjennomføre et kutt på 4,5 lærerstilling på Eidebakken (i tillegg til tidligere og vedtatte/foreslåtte reduksjoner) gjør at vi neppe klarer å oppfylle skolens lovfestede forpliktelser. Å legge ned barnehageplasser gir tilnærmet null økonomisk virkning og sett i lys av tilflytting og arbeidsplasser vil det også økonomisk være et tapsprosjekt. Videre mener administrasjonssjefen at alpinbakken og ungdomsklubbene er små, men viktige ungdomstilbud som bør skjermes. RAMME 3. SOSIAL, HELSE OG OMSORG Vedtatte tiltak : 35 Lyngstunet vakant konsulentstilling 0, Lyngstunet vakant aktivitørstilling 0, Lyngstunet reduksjoner/vakanser 0, Solhov bo- og aktivitetssenter reduksjoner/vakanser 0, Ytre Lyngen hjemmetjeneste reduksjoner/vakanser 0, Miljøarbeider flyktninger 0,200 Sum vedtatte tiltak ramme 3.: 1,520 Nye foreslåtte tiltak på ramme 3 : 41 Sosialtjenesten kutt i tolketjenester,rusforebygging, barnevern 0, Ytre Lyngen vakanser i stillinger- sykepleier, arb.terapi mv 0, Ytre Lyngen reduksjon på driftsposter 0, Lyngstunet - kortere vakter, vakanser 0, Lyngstunet nedlegging av 4 sykehjemsplasser 0, Solhov kutt på vikarlengde og støttekontakter 0, Funksjonshemmede kutt i støttekontakter 0, Hjemmehjelp/praktisk bistand lavere minstestandard 0, Økt brukerbetaling for hjemmehjelp 0,025 Sum nye tiltak ramme 3 : 1,587

11 11 Kommentarer : I likhet med skole er det også innenfor alle omsorgsenheter allerede vedtatt uspesifiserte kutt på vakanser og vikarinntak som gjør at dette potensialet er brukt opp. Noe av dette foreslås økt på Lyngstunet og Solhov, men for å få realistiske sparetiltak i omsorg må det kuttes i volum på sykehjem eller hjemmetjenester. Disse tilbudene påvirker hverandre da vi ikke har brukere som helt kan skrives ut. I Lyngen har vi fra før få langtidsplasser (13 % mot 23% i Troms av befolkning over 80 år), men relativt mange omsorgsboliger med heldøgns omsorg fra hjemmetjenestene gjør at i valget mellom to onder foreslås kutt på 4 sykehjemsplasser da hjemmetjenestene er mer fleksible. Tiltaket er krevende å gjennomføre (derfor lagt inn redusert effekt i 2008) da det totale presset på omsorgstjenestene er økende. Arbeidsmiljøutfordringene ift arbeidspress/sykefravær og rekruttering er også stort. Korttidsopphold, dagtilbud, hjemmehjelp og lignende er viktige forebyggende tiltak ift større omsorgsbehov og vil ofte være kortsiktig sparing. I ytre Lyngen foreslås stillingsreduksjoner på sykepleier, hjelpepleier, renholder og arbeidsterapeut. Reduksjonene på støttekontakter rammer grupper som er meget sårbare og hvor støttekontakt er viktig for å unngå sosial isolasjon og ensomhet. Tiltakene innenfor sosialtjenestene rammer barnevern, rusmisbrukere og flyktninger. Innebærer bl.a. mindre tilskudd til fritidstilbud og ferieopphold til barn og støttekontakter. Innsparingen på hjemmehjelp forutsetter at minstestandarden reduseres til 2 timer hver 3. uke og at de som i dag har 2 timer pr. uke får 2 timer hver 14. dag. Alternative tiltak på ramme 3 : Lyngstunet - helsesøster 0,4 årsv. 0,140 Lyngstunet - jordmor 0,3 årsv. 0,155 Lyngstunet - reduserte legetjenester 0,100 Lyngstunet - merkantilt personell 0,5 årsv. 0,150 Lyngstunet - hjemmetjenesten reduksjon 2 årsv. 0,626 Lyngstunet - hovedkjøkken reduksjon 0,2 årsv. 0,060 Lyngstunet - dag- og rehabiliteringstilbud 0,450 Kommentarer : Vi har i dag vakanser på helsesøster og jordmor, og disse bidrar til å oppnå de pålagte uspesifiserte innsparingene. Det frarådes permanente kutt ift behov hos barn/ungdom samt at jordmortjeneste vektlegges høyt hos gravide kvinner. Reduserte legetjenester må evt. tas ut ift de offentlige tjenestene og dette kolliderer med statlig satsing for at disse tjenestene skal styrkes, bl.a. legedekning på sykehjem. Når antall sykehjemsplasser foreslås redusert anses samtidig kutt i hjemmesykepleien/rehabiliteringstjenestene lite realistiske. Det er i stabstjenestene i omsorg allerede gjennomført kutt og i tillegg går en annen ansatt over i stilling i hjemmetjenestene. Ytterligere kutt i merkantilt personale vurderes som lite rasjonelt da det i praksis innebærer at viktig leder- og fagkompetanse må overta de merkantile oppgavene. Allerede i dag har vi for mange sykepleiere, sosionomer og andre fagpersoner som bruker for mye tid på rutinemessig papirarbeid. Bl.a. Solhov burde ha fått tilført merkantil støtte. På Solhov arbeides det med alternativ organisering av tjenestetilbud som også kan gi økonomiske effekter, men hvor det er for tidlig å konkludere. RAMME 4. TEKNISK DRIFT Nye foreslåtte tiltak på ramme 4. : 50 Stenging av veilys fra , Stenging av offentlig toalett 0,040

12 52 Sommerjobb skoleungdom 0, Sum nye tiltak ramme 4 : 0,396 Kommentarer : Teknisk drift sin ramme ble styrket ved budsjettbehandlinga da det over år har vist seg at budsjettrammene har vært for knappe til å ivareta det mest elementære vedlikehold. Nå er det slik at det meste av økninga går med til å dekke økte strømpriser. Å bruke ostehøvel er umulig så lenge vi bruker eksisterende bygningsmasse og derfor foreslås tiltak som er uheldige, men gjennomførbare. Å slå av veilysene skaper større utrygghet, er trafikkfarlig og hvis vi skal få til vekst og utvikling er bokstavelig talt mørklegging neppe rett medisin. Det offentlige toalett på Lyngseidet brukes mye av turistene og er ikke heldig ift den satsing som ellers gjøres på reiseliv. Ungdom tas inn om sommeren og da primært til plenklipping og rydding. Å redusere på dette er heller ikke heldig i bestrebelsene på å få et penere sentrum. Alternative tiltak på ramme 4 : Sommerjobb skoleungdom 0,079 Flytting av teknisk drift adm. fra TK 0,030 Brøyting kommunale veier kommunal regi 0,500 Kommentarer : Sommerjobb for skoleungdom er kommentert over og de øvrige tiltakene vil evt. ikke få effekt i INVESTERINGER Prosjekt ikt-investeringer er lagt inn med en investering på 1 mill. i stedet for 0,5 mill. som kommunestyret vedtok. Administrasjonssjefen vil sterkt anbefale at minimum 1 mill. blir bevilget i 2008 fordi sakog arkivsystemet, som er ca. 10 år gammelt, ikke lenger vedlikeholdes. I dag sliter en med å få ferdigstilt saker og protokoller fordi kapasiteten i systemet er sprengt. En kan risikere at systemet bryter sammen i nær framtid, og det må derfor erstattes med nytt fullelektronisk system i løpet av Prosjekt felles sak-/arkiv-/portalsystem for Nord-Tromskommunene, i hht. Regjeringens satsing på økt elektronisk tilgang til offentlige tjenester, legger opp til mulig felles innkjøp i Investeringene for sak-/arkivsystemet er antatt å ligge på rundt 0,5 mill., men anslaget er noe usikkert da kravspesifikasjon ikke er ferdig utarbeidet og tilbud ikke er innhentet. I tillegg er det nødvendig behov for investeringer i skolene for å følge opp kunnskapsløftet og til investeringer vedrørende NAV. Dette er uansett en knapp ramme på ikt som burde vært høyere for å kompensere noe av behovet. På denne bakgrunn anbefaler administrasjonssjefen at bevilgningen til ikt settes til 1 mill. i 2008, også fordi endring i kapitalkostnadene vil bli beskjedne dette året fordi låneopptakene gjøres mot slutten av året. Prosjekt Eidebakken skole er tatt ut av investeringsoversiktene i hht. formannskapets vedtak i møte 4. februar Forprosjektet fortsetter i hht. tidligere vedtak, og kommunestyret må ta stilling til når realisering er mulig ved rullering av økonomiplanen i høst. Prinsippvedtaket fra k-sak 52/06 årsbudsjett/økonomiplan om at Eidebakken skole skal bygges står fast, men endelig realisering må altså bestemmes senere når det er mulig å innarbeide drifts- og kapitalkostnadene i økonomiplanen.

13 13 Prosjekt 4401 Nord-Lenangen kirkegård er lagt inn med 0,5 mill. da det allerede er bevilget 1 mill. i 2007 og administrasjonssjefen legger til grunn at total bevilgning skulle være på 1,5 mill. For øvrig vil administrasjonssjefen anføre at tilrettelegging for kirkegårder er kirkelig fellesråds ansvar, og følgelig burde dette prosjektet vært tatt ut av Lyngen kommunes investeringsbudsjett. Kapitalkostnadene kan legges inn i rammeoverføringene fra kommunen til fellesrådet. Når det gjelder framdrifta i prosjektet, så må det først reguleres og gjøres endelig stedsvalg. Dette er kommunens ansvar. Bispedømmerådet har innsigelsesrett og kan anke dette helt til departementet som kan ta en endelig avgjørelse om stedsvalget. Administrasjonssjefen vil med det første starte opp saksbehandlingen mht. reguleringsplan og avgjørelse av stedsvalget. Det kan være grunn til å anta at sluttføring av prosjektet skjer i KOMMUNESTYRETS VEDTAK Kommunestyrets vedtak om årsbudsjett/økonomiplan er opphevet av fylkesmannen. Administrasjonssjefen legger derfor fram et nytt helhetlig forslag til vedtak med de endringer som er redegjort for i dette saksframlegget. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Drift 1.1 Eiendomsskatten for 2008 utskrives med 2 promille og 4 promille fom både for verker og bruk og annen fast eiendom. 1.2 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende netto budsjettrammer: Budsjett Økonomiplan (Tall i kr) RAMME RAMME RAMME RAMME RAMME RAMME BUDSJETTBALANSE Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 8 til ramme 1-4 i hht. sentrale og lokale lønnsoppgjør. 1.5 Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 8 til ramme 1-4.

14 Viderefordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til administrasjonssjefen. 1.7 Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter vedtas i hht. saksutredningens nummererte forslag til tiltak, jfr. punktene 1-52 (side 7-12 i saksutredningen). 1.8 Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas slik: Renovasjonsgebyr for 2008 godkjennes i hht. vedtak i styret i Avfallsservice AS Gebyrregulativet endres slik fom : Kart A4 100,- Kart A3 150,- Kopi A4 farge 10,- Kopi A4 sort/hvit 5,- Kopi A3 farge 15,- Kopi A3 sort/hvit 10,- *) Gebyrene er eksklusiv mva. og gjelder pr. kopi Kommunestyret vedtar følgende endringer i vann- og avløpsgebyret f.o.m Vanngebyret/vannpris endres fra kr til kr etter målt forbruk og arealfaktor1. Abonnentsgebyr for avløp endres fra kr ,- til 1.570,- Avløpsgebyr etter målt forbruk og areal etter arealfaktor 1 endres til fra kr til kr Feiergebyret økes til kr mva. fom Husleiesatsene i kommunale boliger og leiligheter, trygghetsalarm, salg av mat, matombringing forslås økt i hht. konsumprisindeksen Godtgjørelsen for ordfører settes til kr i Godtgjørelsen til varaordfører settes til 20 % av ordførergodtgjørelsen Nye betalingssatser for hjemmehjelp / praktisk bistand fra : Egenandel hjemmehjelp Brukerbetaling pr. mnd. (inntekt 1-2G - kr ) kr 150,- Brukerbetaling pr. mnd. (inntekt 2-3G - kr ) fra kr. 470,- kr 514,- Brukerbetaling pr. mnd. (inntekt 3-4G - kr ) fra kr. 784,- kr 856,- Brukerbetaling pr. mnd. (inntekt 4-5G - kr ) fra kr. 1176,- kr 1220,- Brukerbetaling pr. mnd. (inntekt over 5G - kr ) fra kr. 1568,- kr 1712,- Selvkost økes fra kr. 150,- pr. time til kr. 160,- pr. time. 2. Investeringer 2.1 Kommunestyret vedtar følgende investeringer: (Tall i kr) Budsj. Økonomiplan NR. PROSJEKT

15 EGENKAPITALINNSKUDD KLP IKT-INVESTERINGER DAGSENTER SOLHOV FORPROSJEKT SOLHOV BO- OG AKT.SENTER SØR-LENANGEN BARNEHAGE - VENTILASJON LYNGSDALEN SKOLE - OPPVEKSTSENTER LENANGEN SKOLE - OPPGRADERING NOTUS TURNUSPROGRAM NORD-LENANGEN KIRKEGÅRD VEILYS - UTSKIFTING AV ARMATURER PRESTSOMMARSETET - VAV-ANLEGG FAST DEKKE KOMMUNALE VEIER INDRE L. 500 T O T A L T Frivillighetssentralen oversendes administrasjonen Kommunestyret vedtar bygging av dagsenter ved Solhov bo- og aktivitetssenter slik at forprosjektet kan finansieres med låneopptak. Endelig kostnadsramme forelegges kommunestyret for godkjenning I tillegg godkjennes avdrag på innlån og mottatte avdrag på startlån innarbeidet i investeringsbudsjettet for de ulike år i hht. godkjente låneopptak av kommunestyret. 2.2 Investeringene vedtas finansiert slik: Budsj. Økonomiplan (Tall i kr) SALG AV TOMT OG GRUNN BRUK AV LÅNEMIDLER SUM FINANSIERING Detaljert låneopptak godkjennes slik: (Tall i kr) Budsj. Økonomiplan PR. PROSJEKT IKT-INVESTERINGER DAGSENTER SOLHOV FORPROSJEKT SOLHOV BO- OG AKT.SENTER SØR-LENANGEN BARNEHAGE - VENTILASJON LYNGSDALEN SKOLE - OPPVEKSTSENTER LENANGEN SKOLE - OPPGRADERING NOTUS TURNUSPROGRAM NORD-LENANGEN KIRKEGÅRD VEILYS - UTSKIFTING AV ARMATURER PRESTSOMMARSETET - VAV-ANLEGG

16 FAST DEKKE KOMMUNALE VEIER INDRE L. 500 T O T A L T Kommunestyret forutsetter at låneopptak ikke gjøres før det er likviditetsmessig påkrevet. Ingen nye vedtatte låneopptak skal medføre avdragsbelastning i Låneopptak til vann- og avløpsanlegg (selvkostområdet) gjøres særskilt Administrasjonssjefen gis fullmakt til å godkjenne lånegiver, fastsette opptakstidspunkt for lånene og godkjenne nedbetalingsvilkår innenfor planlagt avdragstid. 3. Annet Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn og eventuell tilsagn om investeringstilskudd foreligger.

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 20.12.2007 Tidspunkt: 10:00 18.00 Følgende medlemmer møtte: Karl Arvid Brose Tor Petter Christensen, unntatt sak nr.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

2 Forutsetninger på nasjonalt nivå

2 Forutsetninger på nasjonalt nivå 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Forutsetninger på nasjonalt nivå...4 Statsbudsjett 2010...4 Skatteinntekter...4 Skatt på formue og inntekt...4 Rammeoverføring...4 3 Driftsbudsjettet...5 Forutsetninger

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Kommunestyrets vedtak 9. desember 2008 Sak 08/95 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1 Rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest pr mail magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer