LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR."

Transkript

1 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /08 kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Birger Hellan OVERSKRIFT PÅ SAKEN: ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN NY BEHANDLING SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: X Økonomiplan Administrasjonssjefens saksframlegg S Årsbudsjett/økonomiplan for Lyngen kommune X Formannskapets innstilling årsbudsjett/økonomplan X Kommunestyrets vedtatte årsbudsjet/økonomiplan U Årsbudsjett/økonomiplan oversendelse av dokumenter Fylkesmannen i Troms X Vedrørende enhetsledermøtet 21. januar 2008 S Økonomiplan årsbudsjett 2008 Ø Formannskapsmøte 4. februar notat S Formannskapsmøte budsjettdrøftelser I Lyngen kommune meldes inn i ROBEK Fylkesmannen i Troms Ø Referat fra møtet mellom fagforeningsorganisasjonne og formannskapet S Årsbudsjett/økonomiplan Ny behandling Vedlegg: Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok uspesifiserte rammekutt på 4,140 mill. kr ved behandling av årsbudsjett/økonomiplan I vedtakets pkt. 1.3 ble det bl.a. vedtatt: Formannskapet pålegges innen 15. februar å fremme innstilling til fordeling av de ulike innstrammingstiltakene. Økonomiplanen omarbeides i henhold til kommunestyrets vedtak vedr. årsbudsjettet for Ny behandling av økonomiplan må vedtas av kommunestyret, og det må derfor legges opp til at formannskapets behandling følges opp av vedtak i kommunestyret. Hele økonomiplanen både mht. drift og investeringer må revideres for å bringe den i teknisk balanse, jfr. oversendelsesskrivet til Fylkesmannen datert (Sitat): I forhold til administrasjonssjefens saksframlegg til formannskapet, er kommunestyrets vedtak endret på en del områder som har fått konsekvenser for budsjettbalansen. Nedenfor redegjøres for de endringene som har vesentlig betydning: Pkt. 1.1 For å redusere eiendomsskattesatsen fra 4 til 2 promille i forhold til formannskapets innstilling, er det lagt inn 2,350 mill. kr i uspesifiserte rammekutt som skal behandles av formannskapet innen 15. februar. Vedtaket om å kutte eiendomsskatten helt fra 2009 er ikke innarbeidet i økonomiplanen. Dette vil gi en ubalanse på 4,430 mill. kr. hvert år

2 2 fom Noe av ubalansen kan reduseres ved å stryke årlig avsetning til disposisjonsfond, jfr. økonomiplanens kap. 8 hovedoversikt drift. Se også oppsummeringen i dette dokumentet. Pkt. 1.3 Til dekning av uendret eiendomsskatt, inndekning av regnskapsmessig underskudd fra 2006 og avsetning til disposisjonsfond, har kommunestyret foretatt følgende årlige rammekutt i økonomiplanen: Ramme 1 Ramme 2 Ramme 3 Ramme 4 Totalt Kuttene er vedtatt på rammenivå og skal behandles av formannskapet innen 15. februar i hht. vedtaket. Disse kuttene kommer i tillegg til de reduksjonene som er vedtatt under pkt Administrasjonssjefen er i tvil om dette er realistisk, da det er knyttet en god del usikkerhet til virkningene av flere av de allerede vedtatte kuttene som det alltid er. Pkt. 1.7 Tiltakene i økonomiplanens kap. 6 for å få balanse mellom inntekter og utgifter var i utgangspunktet på ca. 5 mill. kr i I tillegg har kommunestyret vedtatt årlige uspesifiserte rammekutt på 4,164 mill. kr i hht. pkt Ett av kuttene som er vedtatt i hht. kap. 6 er omorganisering av oppvekstområdene bl.a. ved oppretting av oppvekstsenter i Ytre Lyngen, jfr. tiltak 12. Kommunestyret vedtok 20. desember 2007 i sak 46/07 en annen organisering enn administrasjonssjefens tilrådning. Dette vil etter administrasjonssjefens oppfatning medføre en mer kostbar drift enn dagens, og derfor vil dette også ha innvirkning på vedtatt sparetiltak. I økonomiplanen vil dette sannsynligvis få en negativ innvirkning på økonomiplanen i hele perioden på mellom 0,1 og 0,2 mill., så tiltak 12 vil derfor måtte reduseres tilsvarende. Pkt. 2.1 I administrasjonssjefens saksframlegg til formannskapet var det innarbeidet kapitalkostnader for en del forslag til nye investeringer. I hht. pkt , som er identisk med kommunestyrets vedtak, var det forutsatt at låneopptakene ikke skulle gjøres før det var likviditetsmessig påkrevet. Dette gjorde at det ikke var innarbeidet avdrag for nye låneopptak i Kommunestyret vedtok at følgende endringer skulle utgå i forhold til saksframlegget: Pr Ikt skulle fordeles med 0,5 mill. i 2008 og 2009 i stedet for 1 mill. i Pr Fiber Ytre Lyngen 1 mill. i 2008 utgår. Pr Lastebil teknisk drift 0,75 mill. i 2008 utgår. Følgende nye investeringer ble vedtatt: Pr Nord-Lenangen kirkegård 1,5 mill. i Pr Eidebakken skole 50 mill og 50 mill. i Pr Fast dekke kommunale veier Indre Lyngen 0,5 mill. i Det ble ikke lagt inn dekning for kapitalkostnader for de nye investeringene i økonomiplanperioden. Låneopptaket til Eidebakken skole utgjør 100 mill. kr, og dette vil belaste driftsregnskapet med ca. 9,3 mill. i kapitalkostnader når det blir satt i drift, forutsatt et rentenivå på 6 %. På denne bakgrunn synes det som om det ikke er dekning for følgende kapitalkostnader i kommunestyrets vedtatte økonomiplan: Kr Kr Kr Kr Oppsummering På denne bakgrunn er administrasjonssjefen av den oppfatning at kommunestyrets vedtatte økonomiplan synes å mangle følgende på å være i balanse: (Tall i kr) Uspesifiserte rammekutt Fjerning av eiendomsskatt fom Tiltak 12 - oppvekstsenter Ytre Lyngen Manglende kapitalkostnader Redusert vedtatt avsetning disposisjonsfond Sum manglende budsjettbalanse Avslutningsvis vil administrasjonssjefen påpeke at den økonomiske ubalansen over tid har vært betydelig i Lyngen kommune. Netto driftsresultat vil uansett om formannskap/kommunestyre finner dekning for totale kutt på ca. 9 mill. være meget svakt, og langt under kravet til en bærekraftig kommuneøkonomi. Administrasjonssjefen vil derfor påpeke både ubalansen og realismen i vedtatte økonomiplan.

3 3 (Sitat slutt) Lyngen kommune ble i brev datert orientert av fylkesmannen om at vi meldes inn i ROBEK pga. ubalansen i økonomiplanen. (Sitat): Lyngen kommune meldes inn i ROBEK Vi viser til kommunens oversendelse av budsjett 2008, økonomiplan , samt øvrige dokumenter, vedtatt i k-sak 52/07/ den Dokumentene ble mottatt av oss den Iflg. kommunelovens økonomibestemmelser skal fylkesmannen ikke føre lovlighetskontroll med kommunale budsjettvedtak, med mindre kommunen oppfyller et eller flere av følgende kriterier i kommunelovens 60: - Årsbudsjettet er vedtatt uten at alle utgifter er dekket inn i budsjettet - Økonomiplanen er vedtatt uten at alle utgifter er dekket inn i økonomiplanen - Et regnskapsmessig underskudd ikke er dekket i budsjett/økonomiplan i løpet av de to første årene etter underskuddsåret - Vedtatt plan for dekning av underskudd blir ikke fulgt En kommune som oppfyller et eller flere av disse kriteriene, skal oppføres i Robek (Register for betinget godkjenning og kontroll). Det er Kommunal- og regionaldepartementet som har ansvaret for føring av registeret. Fylkesmannen er i denne forbindelse pålagt å gjennomgå kommunenes budsjett, økonomiplan og regnskap, for å kontrollere om kommunen utløser betinget kontroll etter kriteriene i 60. Fylkesmannen har gjort en slik vurdering av Lyngen kommunes budsjett og økonomiplan, og kan meddele at kommunen meldes inn i ROBEK på bakgrunn av Kommuneloven 60, nr 1b. Bakgrunnen er at kommunestyret har vedtatt økonomiplanen uten at det er ansvist dekning for alle utgifter. Ved behandlingen vedtok kommunestyret å redusere inntektene fra eiendoms-skatten, uten at det ble anvist hvordan de reduserte inntektene skal dekkes inn. Dette medfører at det er en ubalanse i budsjettene på 4,4 mill. kroner for hvert av årene i perioden Vedlagt følger kopi av skjema for innmelding i Register for betinget godkjenning og kontroll ROBEK. Skjemaet er oversendt Kommunal- og regionaldepartementet. Innmelding i ROBEK medfører at Fylkesmannen opphever vedtaket i k-sak 52/07 Kommunestyret må vedta økonomplanen på nytt hvor det anvises dekning for den framkomne ubalansen og Fylkesmannen vil på bakgrunn av det nye vedtaket gjennomføre full lovlighets-kontroll av kommunens årsbudsjett for 2008/økonomiplan Videre skal alle lån godkjennes før de tas opp, og alle langsiktige leieavtaler skal godkjennes før de inngås. Fylkesmannen ber om at kommunen tar kontakt med oss før økonomiplanen behandles på nytt i kommunestyret, slik at vi på forhånd kan ha en dialog om forutsetningene som legges til grunn i planen. (Sitat slutt) Formannskapet ble av administrasjonssjefen muntlig orientert om mulige kutt som ble drøftet i enhetsledermøte Dette ble fulgt opp med et arbeidsmøte i formannskapet hvor fylkesmannens brev om innmelding i ROBEK ble referert og utdelt. I dette møtet ble det foretatt følgende vedtak: 1. Eidebakken skole tas ut av økonomiplan for Eiendomsskatten settes til 2 0/00 ( 2 promille) i 2008 og til 4 0/00 fra 2009 og ut perioden. På denne bakgrunn legges årsbudsjett/økonomiplan fram for ny politisk behandling.

4 4 Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen vil ved fremleggelse av denne saken legge avgjørende vekt på de politiske vedtak som tidligere er fattet. I spare-/inntektsforslagene tas således ikke inn de alternative muligheter som ligger ift eiendomsskatt og skolestruktur. Når tjenestestrukturen i hovedsak skal ligge fast blir det mye ostehøvel og sammen med manglende helårsvirkning skaper dette større usikkerhet mht å oppnå full virkning. Administrasjonssjefen har ikke innarbeidet saker som har vært sterkt inne i drøftelsene rundt budsjettet, men hvor det ikke er truffet vedtak om å ta sakene inn i budsjettet. Dette gjelder blant annet kunstgress på Geitnes, økt bevilgning til kirka og å åpne svømmehallen på Eidebakken. Utbygging og finansiering av Prosjekt fiber ytre Lyngen er ikke avklart, og det er ikke innarbeidet kommunal egenandel på 1 mill. slik det opprinnelige forslaget var. Det er foreslått en endring i investeringer til ikt og Nord-Lenangen kirkegård. For ikt foreslås ei økning på kr , mens kirkegården er innarbeidet som vedtatt, men hvor det er hensyntatt den bevilgningen på kr. 1 mill. som ble gjort for ROBEK Saksframlegget legger opp til at Lyngen kommune skal kunne meldes ut av Robek hvis kommunestyret vedtar endringene mht. eiendomsskatt fom eller finner nye områder for kutt på ca. 4,5 mill. tilsvarende reduksjon i eiendomsskatten og avsetninger til disposisjonsfond. Fylkesmannen har ikke noen innvendinger mot at det legges opp til kutt i tjenestetilbudet slik kommunestyret har vedtatt eller om det vedtas økte salgs-, gebyr- og leieinntekter. Fylkesmannen bekreftet i e-post til Lyngen kommune at det viktige er at kommunestyret kan vedta en økonomiplan som er i balanse for alle årene i økonomiplanperioden. De blander seg ikke inn i hvordan vi får dette til, bare det ikke legges opp til urealistiske forventninger til de statlige overføringene i årene framover. Fylkesmannen vil derfor neppe godta å legge inn virkninger av bl.a. Sørheim-utvalgets forslag til nytt og forbedret inntektssystem. DRIFT Driftsbudsjettet må altså rettes opp for ubalansen pga. vedtak om ikke å øke eiendomsskatten fom I tillegg må det vedtas konkrete kutt eller økte inntekter for å finne dekning for tilbakebetaling av årsunderskuddet fra 2006 i 2008 og avsetning til disposisjonsfond. Nedenfor følger en redegjørelse for noen av de muligheter som kommunestyret har for å følge opp sitt tidligere vedtak. Eiendomsskatt Administrasjonssjefen vil ikke foreslå endringer i vedtatt eiendomsskattesats for 2008, men vil gjøre oppmerksom på at kommunestyret har mulighet til å vedta endring av denne før eiendomsskattelistene for 2008 legges ut innen fristen som er 1. mars Videre kan det differensieres mellom skattesats for verker og bruk, og annen fast eiendom. Maksimal skattesats i 2008 kan være 4 promille. Total utskrevet eiendomsskatt for 2007 med en sats på 2 promille utgjør 2,254 mill. kr i hht. tall fra kommuneregnskapet for 2007 pr Dette fordeler seg slik: Verk og bruk 0,503 mill. Annen fast eiendom 1,751 mill.

5 5 Eiendomsskatten fra verker og bruk fordeler seg slik: Verker og bruk egen kommune kr , av dette kr til Lyngen kommune. Dvs. at næringsliv mv. i Lyngen er utskrevet med ca. kr i eiendomsskatt i Dette er fradragsberettiget i regnskapene, slik at reell kostnad er lavere. Verker og bruk fra andre kommuner er utskrevet med kr Disposisjonsfond Kommunestyret har vedtatt å sette av slik til disposisjonsfond i økonomiplanperioden: Alle kommuner bør ha et disposisjonsfond av en viss størrelse. Tidligere var det ikke uvanlig å anbefale at dette burde ligge på ca. 5 % av driftsinntektene. Hvis dette skulle legges til grunn burde Lyngen kommune hatt et disposisjonsfond på 10 mill. Lyngen kommune har i dag ikke noe disposisjonsfond som kan dekke uforutsette hendelser både på utgifts- og inntektssiden. Tanken om å avsette til fond er økonomisk riktig, men det forutsetter at kommunestyrets vedtatte uspesifiserte rammekutt for økonomiplanperioden på 4,164 mill. lar seg gjennomføre. Hvis det viser seg vanskelig å få gjennomført realistiske kutt i f.eks. 2008, kan det være et alternativ å redusere avsetningene til disposisjonsfond. Kapitalkostnader Formannskapet vedtok i arbeidsmøte 4. februar 2008 at Eidebakken skole skulle tas ut av investeringsbudsjettet i 2009 fordi kapitalkostnadene til låneopptak ikke var innarbeidet i økonomiplanen. Administrasjonssjefen legger til grunn at også bevilgningen på 50 mill. i 2010 skal utgå fordi ingen av låneopptakene på totalt 100 mill. er innarbeidet i økonomiplanen. Nedenfor følger en oversikt over hvilke ny låneopptak som var lagt inn i administrasjonssjefens saksframlegg til formannskapet ved behandling av årsbudsjett/økonomiplan: Prosj. Formål Beløp L.tid R A R A R A R A Ikt-investeringer Fiber Ytre Lyngen Dagsenter Solhov Forprosjekt Solhov bo- og akt.s Lastebil teknisk drift Sør-L. barnehage - ventilasjon Lyngsdalen skole - oppvekstsenter Lenangen skole - oppgradering Lyngstunet - Notus turnusprogram Veilys - utskifting av PCB-k Prestsommarsete - VVA-anlegg Prestsommarsete - VVA-anlegg Prestsommarsete - VVA-anlegg KAPITALKOSTNADER SAKSFRAMLEGG Årlige kapitalkostnader saksframlegg Rammen for nye kapitalkostnader fremgår av siste linje i tabellen. Hvis det vedtas andre låneopptak må konsekvensene av endringene i kapitalkostnadene beregnes. Det er disse

6 6 konsekvensene kommunestyret ikke har tatt hensyn til når det vedtok investeringene i Eidebakken skole. Derfor må denne investeringen utgå inntil det er vedtatt dekning for kapitalkostnadene som vil påløpe i driftsregnskapet fom. innflytting. Av tabellen framgår det at alle låneopptak i 2008 tas opp med minimum 1 års avdragsfrihet eller mot slutten av 2008 slik at det ikke påløper avdragskostnader dette året. På bakgrunn av kommunestyrets vedtatte investeringer og formannskapets vedtak i arbeidsmøte 4. februar, er kapitalkostnadene beregnet slik i økonomiplanperioden: Prosj. Formål Beløp L.tid R A R A R A R A Ikt-investeringer Dagsenter Solhov Forprosjekt Solhov bo- og akt.s Sør-L. barnehage - ventilasjon Lyngsdalen skole - oppvekstsenter Lenangen skole - oppgradering Lyngstunet - Notus turnusprogram Veilys - utskifting av PCB-k Prestsommarsete - VVA-anlegg Prestsommarsete - VVA-anlegg Prestsommarsete - VVA-anlegg Nord-Lenangen kirkegård Fast dekke komm. veier I. Lyngen KAPITALKOSTNADER NY BEHANDLING Årlige kapitalkostnader - ny behandling Endringer i investeringsprosjektene er beskrevet nedenfor. Selv om kapitalkostnadene for revidert låneopptak fom er noe lavere enn tidligere, så anbefales det ikke å øke noe låneopptak fra disse årene da det er så mye usikkerhet rundt renteutviklingen framover. KOMMUNESTYRETS USPESIFISERTE RAMMEKUTT PÅ 4,164 MILL. I ØKONOMIPLANPERIODEN Kommunestyrets vedtak om ikke å øke eiendomsskatten med 2 promille i 2008, avsetning til disposisjonsfond og underskuddsdekning på ca. 1,4 mill. gjør at det i tillegg til de allerede vedtatte kutt på ca. 4,9 mill. må gjennomføres nye kutt på 4,164 mill. Disse fordeler seg slik : Tall i mill. kroner Vedtatt Nye tiltak Totalt Ramme 1. Politisk arbeid, adm. tjenester,næring 2,026 0,840 2,866 Ramme 2. Skole, barnehager, kultur 1,348 1,341 2,689 Ramme 3. Sosial, helse og omsorg 1,520 1,587 3,107 Ramme 4. Teknisk drift 0 0,396 0,396 TOTALT 4,894 4,164 9,058

7 7 Disse skal gjøres gjeldende for hele økonomiplanperioden. Mange av forslagene får i 2008 ikke helårsvirkning samtidig som det også foreslås noen kutt som kun får virkning i En grundigere vurdering av de reelle virkningene for må gjøres til høsten, men i utgangspunktet vil sparevedtakene gjelde for hele perioden. Når strukturendringer ikke gjøres i vesentlig grad blir det mye ostehøvel og derigjennom større utfordringer ift å oppnå forventet effekt. Administrasjonssjefen har vektlagt at kuttforslagene skal være realistiske mht gjennomføring. Administrasjonssjefen vil framlegge en rapport på gjennomføring og status ifm kommunestyrets behandling av 1. tertialrapport. Forhåpentligvis kjenner vi da også resultatet av lønnsoppgjøret som det hersker stor spenning rundt ift økonomisk ramme. Enhetslederne har gitt sine skriftlige forslag med konsekvensbeskrivelser og i tillegg ble saken drøftet med enhetslederne , og fra dette møtet ble det framlagt en liste for alle rammeområdene med forslag til tiltak. Tillitsvalgte og formannskapet er orientert både skriftlig og muntlig om forslagene. Administrasjonssjefen har fulgt opp noen av forslagene med gjenomgang med de meste berørte enhetslederne. Nedenfor følger administrasjonssjefens forslag med kortfattet konsekvensbeskrivelse og eventuell usikkerhet knyttet til realisme og gjennomføring av tiltakene: Administrasjonssjefens forslag : RAMME 1. POLITISK ARBEID, ADMINISTRATIVE TJENESTER, NÆRING MV Vedtatte tiltak : 1 Vakanser div. stillinger 0,475 2 Landbruksvikar - vakanse 0,270 3 Vakanser i konsulent-/saksbehandlerst. 0,470 4 Barnehagekonsulent - vakanse 0,5 st. 0,166 5 Næringskonsulent - delvis vakant 0,125 6 Merinntekter gebyrer ulovlige tiltak 0,070 7 Planmidler - reduksjon 0,200 8 Arbeidsmiljøtiltak - kutt 0,100 9 Reduksjon kostnader politisk arbeid 0,150 Sum vedtatte tiltak ramme 1 2,026 Nye foreslåtte tiltak på ramme 1 : 10 Økte vakanser/refusjon sykepenger 0, Rovviltprosjekt - kontorhjelp, husleie 0, Planmidler Ullsfjordforbindelsen 0, Prosjekt Ytre Lyngen avsluttes tidligere enn planlagt 0, Politisk arbeid 0,110 Sum nye tiltak ramme 1 : 0,840

8 8 Kommentarer : I kommunestyrets opprinnelige vedtak ligger reduksjoner med ca. 5 stillinger innenfor rammeområde 1. Dette foreslås ytterligere økt med ca. ¾ stilling. Skal det skjæres ytterligere må det skje ved oppsigelser/ omplasseringer. Leder- og stabsstillingene er gjennom flere år redusert og det går på bekostning av utviklingsoppgavene både ift næring og lokalsamfunnet for øvrig. Innenfor fagområdene helse, omsorg og oppvekst er det nå i staben kun deltidsstillinger. Planmidler foreslås fjernet, herunder midler til oppstart av en kost/nytte-analyse av Ullsfjordforbindelsen som skulle skje i samarbeid med Tromsø kommune, vegvesenet og fylkeskommunen. Det foreslåtte kutt i prosjekt ytre Lyngen utgjør vår egenandel for ½ år. Fylkeskommunen har bidratt med ca. 70% av kostnadene og det må da forventes at de reduserer sitt bidrag med ca I tillegg kommer den effekten at vi i mindre grad klarer å hente inn eksterne prosjektmidler. Likeså er det sterkt uheldig at vi mister den støtte- og pådriverrolle prosjektet har ift næringsliv og lokalsamfunn. Kuttet gir også uheldige signalvirkninger. Når det likevel foreslås er det fordi sparepålegget på området er på kr. 2,9 mill. og hvor alternativet er direkte oppsigelser. Tiltakene i sin helhet er selvsagt lite i tråd med satsing på næring, men det paradoks ses også innen områdene oppvekst og helse. Administrasjonssjefen har ikke spesifisert kutt på det politiske området, men møter på ettermiddagstid, samkjøring, færre møter, godtgjørelser til varaordfører/utvalgsledere, matservering, elektronisk utsending mv er tiltak som kan vurderes. Manglende faglig og administrativ utredningskapasitet tilsier også at det politiske arbeid må vurderes. Alternative tiltak på ramme 1 : Redusere 1 årsverk planlegger/konsulent 0,207 Redusere 1 årsverk saksbehandler 0,167 Redusere 2 årsverk sekretær 0,286 Kommentarer : Dette er evt. fjerning av stillinger som kommer i tillegg til de som allerede er vedtatt/foreslått. Sett i lys av at vi allerede har problemer med å gi tilfredsstillende tjenester vil service-, forvaltnings- og utviklingsoppgaver bli sterkt skadelidende og administrasjonssjefen fraråder tiltakene. De tjenesteområdene som evt. skal kuttes/fjernes må defineres nærmere. Disse tiltakene forutsetter oppsigelser, evt. omplasseringer og virkningsdato er anslått til 1. juni d.å. RAMME 2 SKOLE, BARNEHAGER, KULTUR Vedtatte tiltak : 15 Grunnskolen - vakanser 0, Oppvekstområder - omorganisering 0, Straumen privatskole - kutt SFO, svømmekjøring 0, Furustua barnehage - vakanse 0,2 årsv. 0, Rødtoppen barnehage - vakanse 0,8 årsv. 0, Eidebakken svømmehall - stengt 0, Musikkskolen - vakanse 0,3 årsv. 1. halvår , Kulturmidler - kutt 0, Biblioteket - vakanse 0,2 årsv. 0,061 Sum vedtatte tiltak ramme 2 1,348

9 9 Nye foreslåtte tiltak på ramme 2 : 24 Skjønnsmidler barnehagene 0, Søskenmoderasjon barnehager settes til 25 % 0, Skolefrukt - halveres 0, Leirskoleopphold kuttes 0, Økt timetall trinn tas innenfor skolenes ramme 0, Assistentstilling Lenangen skole 0, Kulturmidler fjernes helt 0, Vakanser Solhov og Knøttelia 0, Reduksjoner på biblioteket 0, Spesialundervisning 0, Voksenopplæringa stilling, utstyr 0,110 Sum nye tiltak -ramme 2 1,341 Kommentarer : Innenfor ramme 2 er det også tatt litt over hele tjenestespekteret og dermed med fare for å utarme over hele linja. Av de vedtatte tiltak er nr. 15 og 16 uspesifisert og skal tas inn i form av vakante stillinger, redusert vikarinntak og lignende. Vikarbudsjettene er i utgangspunktet beskjært/fjernet så det er urealistisk å overvurdere dette potensialet. Fra høsten 2008 skal også antall læretimer utvides på trinn og dette foreslås gjort innenfor eksisterende ramme. Sparing på omorganisering til oppvekstområder skulle tas inn på Furuflaten og i ytre Lyngen. I ytre Lyngen valgte kommunestyret en annen modell og administrasjonssjefen betviler at det ligger noe besparelser i det vedtaket. Det må vi komme tilbake til, men barnehagene i ytre Lyngen, Furustua og Lyngsdalen skole må søke å gjennomføre disse besparelsene ( på årsbasis) og det foreslås ikke ytterligere besparelser på disse enhetene. Besparelsene på vakanser og spesialundervisning må i hovedsak tas på Eidebakken, Lenangen og Oksvik. På spesialundervisning fjernes kr (herav til barnehagene) avsatt til nye behov mens det resterende må tas fra dagens undervisning gjennom reduksjoner og/eller omorganisering. Regjeringa har tilført ekstra midler til skolefrukt og halvparten av disse midlene foreslås nå kuttet. Likeså midler til leirskoleopphold da det ikke er et lovpålagt tilbud. I barnehagene gjennomføres også mindre vakanser over hele linja samt at skjønnsmidler og midler avsatt til forsterka tilbud kuttes. Sammenholdt med tidligere års reduksjoner driver nå både skolene og barnehagene marginalt og med mindre muligheter til å drive utviklingsarbeid gjennom Inn på tunet, FabLab, programfag til valg m.v. Større grupper med få delingstimer gjør at fag som mat og helse, kunst og handverk, svømming, musikk, naturfag mv blir skadelidende. Kulturmidlene foreslås kuttet og det vil innebære ingen tilskudd til lag/foreninger, nedlegging av bokbussen, slutt på busstilbud til arrangementer for ungdom i ytre Lyngen og at kultur- og markedsdagene 2008 skrinlegges. Alternative tiltak på ramme 2 : Samordning av grunnskoleopplæringa Indre Lyngen Samordning av spesialundervisning Indre Lyngen Oksvik skole - nedlegging av sfo, utleie til private Oksvik skole - kutt i delingstimer Lenangen skole - halv drift Jægervatn leirskole 0,013 Lenangen skole - alle delingstimer barnetr. fjernes 0,265 Lenangen skole - tilvalgsfag u-trinn fjernes 0,065 Lenangen skole - bibliotekfunksjon nedlegges 0,040 Lenangen skole - it-funksjon halveres 0,046

10 10 Lenangen skole - kutt i skolemateriell 0,005 Eidebakken - redusert driftsbudsjett 0,087 Eidebakken - vikarer annet fravær, ekstrahjelp 0,150 Eidebakken reduksjon med 4,5 lærerstillinger 0,742 Knøttelia - 10% reduksjon assistentstilling 0,027 Knøttelia - opprette ny uteavdeling, store barn 0,023 Knøttelia - nedlegging av 1 barnehageavdeling 0-3 år 0,040 Biblioteket - studiesenter Nord-Troms 0,030 Biblioteket - redusert åpningstid Alpinbakken - kutt i støtte 0,065 Lyngseidet ungdomsklubb - stenging 0,313 Fritidsklubb funksjonshemmede - stenging 0,032 Lenangen svømmehall - stenging 0,200 Kommentarer : Mange av disse tiltakene gir mindre reduksjoner på drifts- og vikarbudsjett som fra før av er helt barbert. Å gjennomføre et kutt på 4,5 lærerstilling på Eidebakken (i tillegg til tidligere og vedtatte/foreslåtte reduksjoner) gjør at vi neppe klarer å oppfylle skolens lovfestede forpliktelser. Å legge ned barnehageplasser gir tilnærmet null økonomisk virkning og sett i lys av tilflytting og arbeidsplasser vil det også økonomisk være et tapsprosjekt. Videre mener administrasjonssjefen at alpinbakken og ungdomsklubbene er små, men viktige ungdomstilbud som bør skjermes. RAMME 3. SOSIAL, HELSE OG OMSORG Vedtatte tiltak : 35 Lyngstunet vakant konsulentstilling 0, Lyngstunet vakant aktivitørstilling 0, Lyngstunet reduksjoner/vakanser 0, Solhov bo- og aktivitetssenter reduksjoner/vakanser 0, Ytre Lyngen hjemmetjeneste reduksjoner/vakanser 0, Miljøarbeider flyktninger 0,200 Sum vedtatte tiltak ramme 3.: 1,520 Nye foreslåtte tiltak på ramme 3 : 41 Sosialtjenesten kutt i tolketjenester,rusforebygging, barnevern 0, Ytre Lyngen vakanser i stillinger- sykepleier, arb.terapi mv 0, Ytre Lyngen reduksjon på driftsposter 0, Lyngstunet - kortere vakter, vakanser 0, Lyngstunet nedlegging av 4 sykehjemsplasser 0, Solhov kutt på vikarlengde og støttekontakter 0, Funksjonshemmede kutt i støttekontakter 0, Hjemmehjelp/praktisk bistand lavere minstestandard 0, Økt brukerbetaling for hjemmehjelp 0,025 Sum nye tiltak ramme 3 : 1,587

11 11 Kommentarer : I likhet med skole er det også innenfor alle omsorgsenheter allerede vedtatt uspesifiserte kutt på vakanser og vikarinntak som gjør at dette potensialet er brukt opp. Noe av dette foreslås økt på Lyngstunet og Solhov, men for å få realistiske sparetiltak i omsorg må det kuttes i volum på sykehjem eller hjemmetjenester. Disse tilbudene påvirker hverandre da vi ikke har brukere som helt kan skrives ut. I Lyngen har vi fra før få langtidsplasser (13 % mot 23% i Troms av befolkning over 80 år), men relativt mange omsorgsboliger med heldøgns omsorg fra hjemmetjenestene gjør at i valget mellom to onder foreslås kutt på 4 sykehjemsplasser da hjemmetjenestene er mer fleksible. Tiltaket er krevende å gjennomføre (derfor lagt inn redusert effekt i 2008) da det totale presset på omsorgstjenestene er økende. Arbeidsmiljøutfordringene ift arbeidspress/sykefravær og rekruttering er også stort. Korttidsopphold, dagtilbud, hjemmehjelp og lignende er viktige forebyggende tiltak ift større omsorgsbehov og vil ofte være kortsiktig sparing. I ytre Lyngen foreslås stillingsreduksjoner på sykepleier, hjelpepleier, renholder og arbeidsterapeut. Reduksjonene på støttekontakter rammer grupper som er meget sårbare og hvor støttekontakt er viktig for å unngå sosial isolasjon og ensomhet. Tiltakene innenfor sosialtjenestene rammer barnevern, rusmisbrukere og flyktninger. Innebærer bl.a. mindre tilskudd til fritidstilbud og ferieopphold til barn og støttekontakter. Innsparingen på hjemmehjelp forutsetter at minstestandarden reduseres til 2 timer hver 3. uke og at de som i dag har 2 timer pr. uke får 2 timer hver 14. dag. Alternative tiltak på ramme 3 : Lyngstunet - helsesøster 0,4 årsv. 0,140 Lyngstunet - jordmor 0,3 årsv. 0,155 Lyngstunet - reduserte legetjenester 0,100 Lyngstunet - merkantilt personell 0,5 årsv. 0,150 Lyngstunet - hjemmetjenesten reduksjon 2 årsv. 0,626 Lyngstunet - hovedkjøkken reduksjon 0,2 årsv. 0,060 Lyngstunet - dag- og rehabiliteringstilbud 0,450 Kommentarer : Vi har i dag vakanser på helsesøster og jordmor, og disse bidrar til å oppnå de pålagte uspesifiserte innsparingene. Det frarådes permanente kutt ift behov hos barn/ungdom samt at jordmortjeneste vektlegges høyt hos gravide kvinner. Reduserte legetjenester må evt. tas ut ift de offentlige tjenestene og dette kolliderer med statlig satsing for at disse tjenestene skal styrkes, bl.a. legedekning på sykehjem. Når antall sykehjemsplasser foreslås redusert anses samtidig kutt i hjemmesykepleien/rehabiliteringstjenestene lite realistiske. Det er i stabstjenestene i omsorg allerede gjennomført kutt og i tillegg går en annen ansatt over i stilling i hjemmetjenestene. Ytterligere kutt i merkantilt personale vurderes som lite rasjonelt da det i praksis innebærer at viktig leder- og fagkompetanse må overta de merkantile oppgavene. Allerede i dag har vi for mange sykepleiere, sosionomer og andre fagpersoner som bruker for mye tid på rutinemessig papirarbeid. Bl.a. Solhov burde ha fått tilført merkantil støtte. På Solhov arbeides det med alternativ organisering av tjenestetilbud som også kan gi økonomiske effekter, men hvor det er for tidlig å konkludere. RAMME 4. TEKNISK DRIFT Nye foreslåtte tiltak på ramme 4. : 50 Stenging av veilys fra , Stenging av offentlig toalett 0,040

12 52 Sommerjobb skoleungdom 0, Sum nye tiltak ramme 4 : 0,396 Kommentarer : Teknisk drift sin ramme ble styrket ved budsjettbehandlinga da det over år har vist seg at budsjettrammene har vært for knappe til å ivareta det mest elementære vedlikehold. Nå er det slik at det meste av økninga går med til å dekke økte strømpriser. Å bruke ostehøvel er umulig så lenge vi bruker eksisterende bygningsmasse og derfor foreslås tiltak som er uheldige, men gjennomførbare. Å slå av veilysene skaper større utrygghet, er trafikkfarlig og hvis vi skal få til vekst og utvikling er bokstavelig talt mørklegging neppe rett medisin. Det offentlige toalett på Lyngseidet brukes mye av turistene og er ikke heldig ift den satsing som ellers gjøres på reiseliv. Ungdom tas inn om sommeren og da primært til plenklipping og rydding. Å redusere på dette er heller ikke heldig i bestrebelsene på å få et penere sentrum. Alternative tiltak på ramme 4 : Sommerjobb skoleungdom 0,079 Flytting av teknisk drift adm. fra TK 0,030 Brøyting kommunale veier kommunal regi 0,500 Kommentarer : Sommerjobb for skoleungdom er kommentert over og de øvrige tiltakene vil evt. ikke få effekt i INVESTERINGER Prosjekt ikt-investeringer er lagt inn med en investering på 1 mill. i stedet for 0,5 mill. som kommunestyret vedtok. Administrasjonssjefen vil sterkt anbefale at minimum 1 mill. blir bevilget i 2008 fordi sakog arkivsystemet, som er ca. 10 år gammelt, ikke lenger vedlikeholdes. I dag sliter en med å få ferdigstilt saker og protokoller fordi kapasiteten i systemet er sprengt. En kan risikere at systemet bryter sammen i nær framtid, og det må derfor erstattes med nytt fullelektronisk system i løpet av Prosjekt felles sak-/arkiv-/portalsystem for Nord-Tromskommunene, i hht. Regjeringens satsing på økt elektronisk tilgang til offentlige tjenester, legger opp til mulig felles innkjøp i Investeringene for sak-/arkivsystemet er antatt å ligge på rundt 0,5 mill., men anslaget er noe usikkert da kravspesifikasjon ikke er ferdig utarbeidet og tilbud ikke er innhentet. I tillegg er det nødvendig behov for investeringer i skolene for å følge opp kunnskapsløftet og til investeringer vedrørende NAV. Dette er uansett en knapp ramme på ikt som burde vært høyere for å kompensere noe av behovet. På denne bakgrunn anbefaler administrasjonssjefen at bevilgningen til ikt settes til 1 mill. i 2008, også fordi endring i kapitalkostnadene vil bli beskjedne dette året fordi låneopptakene gjøres mot slutten av året. Prosjekt Eidebakken skole er tatt ut av investeringsoversiktene i hht. formannskapets vedtak i møte 4. februar Forprosjektet fortsetter i hht. tidligere vedtak, og kommunestyret må ta stilling til når realisering er mulig ved rullering av økonomiplanen i høst. Prinsippvedtaket fra k-sak 52/06 årsbudsjett/økonomiplan om at Eidebakken skole skal bygges står fast, men endelig realisering må altså bestemmes senere når det er mulig å innarbeide drifts- og kapitalkostnadene i økonomiplanen.

13 13 Prosjekt 4401 Nord-Lenangen kirkegård er lagt inn med 0,5 mill. da det allerede er bevilget 1 mill. i 2007 og administrasjonssjefen legger til grunn at total bevilgning skulle være på 1,5 mill. For øvrig vil administrasjonssjefen anføre at tilrettelegging for kirkegårder er kirkelig fellesråds ansvar, og følgelig burde dette prosjektet vært tatt ut av Lyngen kommunes investeringsbudsjett. Kapitalkostnadene kan legges inn i rammeoverføringene fra kommunen til fellesrådet. Når det gjelder framdrifta i prosjektet, så må det først reguleres og gjøres endelig stedsvalg. Dette er kommunens ansvar. Bispedømmerådet har innsigelsesrett og kan anke dette helt til departementet som kan ta en endelig avgjørelse om stedsvalget. Administrasjonssjefen vil med det første starte opp saksbehandlingen mht. reguleringsplan og avgjørelse av stedsvalget. Det kan være grunn til å anta at sluttføring av prosjektet skjer i KOMMUNESTYRETS VEDTAK Kommunestyrets vedtak om årsbudsjett/økonomiplan er opphevet av fylkesmannen. Administrasjonssjefen legger derfor fram et nytt helhetlig forslag til vedtak med de endringer som er redegjort for i dette saksframlegget. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Drift 1.1 Eiendomsskatten for 2008 utskrives med 2 promille og 4 promille fom både for verker og bruk og annen fast eiendom. 1.2 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende netto budsjettrammer: Budsjett Økonomiplan (Tall i kr) RAMME RAMME RAMME RAMME RAMME RAMME BUDSJETTBALANSE Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 8 til ramme 1-4 i hht. sentrale og lokale lønnsoppgjør. 1.5 Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 8 til ramme 1-4.

14 Viderefordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til administrasjonssjefen. 1.7 Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter vedtas i hht. saksutredningens nummererte forslag til tiltak, jfr. punktene 1-52 (side 7-12 i saksutredningen). 1.8 Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas slik: Renovasjonsgebyr for 2008 godkjennes i hht. vedtak i styret i Avfallsservice AS Gebyrregulativet endres slik fom : Kart A4 100,- Kart A3 150,- Kopi A4 farge 10,- Kopi A4 sort/hvit 5,- Kopi A3 farge 15,- Kopi A3 sort/hvit 10,- *) Gebyrene er eksklusiv mva. og gjelder pr. kopi Kommunestyret vedtar følgende endringer i vann- og avløpsgebyret f.o.m Vanngebyret/vannpris endres fra kr til kr etter målt forbruk og arealfaktor1. Abonnentsgebyr for avløp endres fra kr ,- til 1.570,- Avløpsgebyr etter målt forbruk og areal etter arealfaktor 1 endres til fra kr til kr Feiergebyret økes til kr mva. fom Husleiesatsene i kommunale boliger og leiligheter, trygghetsalarm, salg av mat, matombringing forslås økt i hht. konsumprisindeksen Godtgjørelsen for ordfører settes til kr i Godtgjørelsen til varaordfører settes til 20 % av ordførergodtgjørelsen Nye betalingssatser for hjemmehjelp / praktisk bistand fra : Egenandel hjemmehjelp Brukerbetaling pr. mnd. (inntekt 1-2G - kr ) kr 150,- Brukerbetaling pr. mnd. (inntekt 2-3G - kr ) fra kr. 470,- kr 514,- Brukerbetaling pr. mnd. (inntekt 3-4G - kr ) fra kr. 784,- kr 856,- Brukerbetaling pr. mnd. (inntekt 4-5G - kr ) fra kr. 1176,- kr 1220,- Brukerbetaling pr. mnd. (inntekt over 5G - kr ) fra kr. 1568,- kr 1712,- Selvkost økes fra kr. 150,- pr. time til kr. 160,- pr. time. 2. Investeringer 2.1 Kommunestyret vedtar følgende investeringer: (Tall i kr) Budsj. Økonomiplan NR. PROSJEKT

15 EGENKAPITALINNSKUDD KLP IKT-INVESTERINGER DAGSENTER SOLHOV FORPROSJEKT SOLHOV BO- OG AKT.SENTER SØR-LENANGEN BARNEHAGE - VENTILASJON LYNGSDALEN SKOLE - OPPVEKSTSENTER LENANGEN SKOLE - OPPGRADERING NOTUS TURNUSPROGRAM NORD-LENANGEN KIRKEGÅRD VEILYS - UTSKIFTING AV ARMATURER PRESTSOMMARSETET - VAV-ANLEGG FAST DEKKE KOMMUNALE VEIER INDRE L. 500 T O T A L T Frivillighetssentralen oversendes administrasjonen Kommunestyret vedtar bygging av dagsenter ved Solhov bo- og aktivitetssenter slik at forprosjektet kan finansieres med låneopptak. Endelig kostnadsramme forelegges kommunestyret for godkjenning I tillegg godkjennes avdrag på innlån og mottatte avdrag på startlån innarbeidet i investeringsbudsjettet for de ulike år i hht. godkjente låneopptak av kommunestyret. 2.2 Investeringene vedtas finansiert slik: Budsj. Økonomiplan (Tall i kr) SALG AV TOMT OG GRUNN BRUK AV LÅNEMIDLER SUM FINANSIERING Detaljert låneopptak godkjennes slik: (Tall i kr) Budsj. Økonomiplan PR. PROSJEKT IKT-INVESTERINGER DAGSENTER SOLHOV FORPROSJEKT SOLHOV BO- OG AKT.SENTER SØR-LENANGEN BARNEHAGE - VENTILASJON LYNGSDALEN SKOLE - OPPVEKSTSENTER LENANGEN SKOLE - OPPGRADERING NOTUS TURNUSPROGRAM NORD-LENANGEN KIRKEGÅRD VEILYS - UTSKIFTING AV ARMATURER PRESTSOMMARSETET - VAV-ANLEGG

16 FAST DEKKE KOMMUNALE VEIER INDRE L. 500 T O T A L T Kommunestyret forutsetter at låneopptak ikke gjøres før det er likviditetsmessig påkrevet. Ingen nye vedtatte låneopptak skal medføre avdragsbelastning i Låneopptak til vann- og avløpsanlegg (selvkostområdet) gjøres særskilt Administrasjonssjefen gis fullmakt til å godkjenne lånegiver, fastsette opptakstidspunkt for lånene og godkjenne nedbetalingsvilkår innenfor planlagt avdragstid. 3. Annet Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn og eventuell tilsagn om investeringstilskudd foreligger.

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00.

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Åse Marie Berglund Fritz Lund Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj.

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Reidar Lund Asbjørn Rygh Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 20.12.2007 Tidspunkt: 10:00 18.00 Følgende medlemmer møtte: Karl Arvid Brose Tor Petter Christensen, unntatt sak nr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Anette Holst MEDL LYAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Anette Holst MEDL LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 22.11.2010 og 23.11.2010 Tidspunkt: 10:00-16:00 og 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2015-2018, årsbudsjett 2015. Formannskapet fikk ikke behandlet saken ferdig i dette møtet.

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2015-2018, årsbudsjett 2015. Formannskapet fikk ikke behandlet saken ferdig i dette møtet. Lyngen kommune Arkivsaknr: 2014/1651-52 Arkiv: 151 Saksbehandler: Hilde Grønaas Dato: 03.11.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 135/14 Lyngen formannskap 12.11.2014 8/14 Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2011/1653-16 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 10.11.2011 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.11.2011 101/11 Kommunestyret 13.12.2011

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 02.02.2016 2015/7184/SIHO/331.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. seniorrådgivar Sissel Hol, 71 25 84 49 Vår ref. Rauma kommune Vollan 8

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20

Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20 Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 08.11.2012 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.11.2012 132/12 Formannskapet 27.11.2012

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Tysfjord kommune

Budsjett Økonomiplan Tysfjord kommune Tysfjord kommune Postboks 104 8591 Kjøpsvik Saksb.: Robert Isaksen e-post: fmnoris@fylkesmannen.no Tlf: 75531612 Vår ref: 2016/8781 Deres ref: 16/663 Vår dato: 29.03.2017 Deres dato: 09.02.2017 Arkivkode:

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet 23.11.2017 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015 Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 Formannskapet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunestyrets vedtak 18/6 2015 Nr. Aktivitet Ansvarlig

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan

Budsjett- og økonomiplan MARKER KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Dato: 08.11.2017 Saksmappe: 17/1059 SAKSFRAMLEGG Saksnr. Utvalg Møtedato 17/060 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret Budsjett- og økonomiplan

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Lyngstunet, møterommet ved kantina

Lyngstunet, møterommet ved kantina Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.06.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet, møterommet ved kantina Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Innkomne merknader: 1. Kaisa Svergja, 20.11.2014 2. Tynset pensjonistforening 28.11.2014 3. Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede

Detaljer

BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016. Formannskapets innstilling til kommunestyret:

BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016. Formannskapets innstilling til kommunestyret: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2013 1.1. Det skal fortsatt kreves eiendomsskatt på verk og bruk i Storfjord kommune. For eiendomsskatt

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Alminnelig ettersyn. Økonomiplan

Alminnelig ettersyn. Økonomiplan NESSET KOMMUNE 6460 Eidsvåg Alminnelig ettersyn Økonomiplan 2011-2014 Nesset formannskaps forslag til budsjett for 2011 og økonomiplan 2011-2014 legges, i henhold til kommunelovens 44 nr. 7 og 45 nr. 3,

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/3459-1 Sakshandsamar: Ole Rødal Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/2016 21.11.2016 Formannskapet i Fræna kommune 22/2016 28.11.2016

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Justering av Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Berit Hakkebo berit.hakkebo@innherred-samkommune.no 74048222 Arkivref: 2009/9127

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Liv Solberg

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Liv Solberg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00 09.50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2016/2986-12 Saksbehandler: Ståle Opsal Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 29.11.2016 85/16 Kommunestyret 12.12.2016 91/16 Budsjett 2017 og økonomiplan

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer