Investerings- og driftskostnader for ipad til politikere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investerings- og driftskostnader for ipad til politikere"

Transkript

1 IKT Hallingdal Investerings- og driftskostnader for ipad til politikere Fyll inn ontall faste medlemmer op vararepresentanter INVESTERING ÅRLIG DRIFf Kommunestyret Andre utvalg Investering Fordelt Ant mob Mobilt Kommune Medl Vara' Investering Medl. Vara" Investering totalt drift bredb. bredb. Årlig drift Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Sum Pris ipad m/4g Mob bredb pr. mnd/år 104, % andel mob bredb 50 * luster prosentsats for mobilt brebånd 30, 50 og 70 til tabellen i saksframlegget

2 Pia Marie Rarb Ruud Fra: Leon Grinde Sendt: 15 juni :24 Til: Halgrirn Merødningen Emne: SV:,Pad til politikere Hei. Det er kommet flere henvendelser fra kommuner både i Hallingdal og valdres pa dette RevIsjonsjefen vil derfor, orn kort tid, sende ut et kundebrev om dette Sa ienge ipaden eies av kommunen er det skattehtt ff. brevet Fordel ved privat bruk av alle former for arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester). herunder fasttelefon. mobiltelefon bredbandabonnement og Internett-tilkobling beskattes etter en sjablonmetode. Det er adgangen pnvat bruk av shke elektroniske kommunikasjonshenester utenfor ordinær arbeidssituasjon som er skattephktig. Den skatternessige fordelen settes til inntil kr ved dekning av en EK-tjeneste og til inntil kr ved dekning av to eller flere EK-tjenester. Det gjelder et skattefritt grunnbeløp på kr Dette innebærer at arbeidsgivers dekning av kostnader under kr og over kr for en EK-tjeneste eller under kr og over kr fot to eller flere EK-tjenestwier skattefrl Forulsetningen for skattefntaket er at del foreligger henstlig behov for den ansatte til å disponere heresten. Dekning mellom kr og kr 5 COOfor en EK-Leneste eller rnehom kr og kr for to eller flere EK-tjenester bla ansett som privat bruk og skattlegges i sin helhet Haper dette i tillegg til brevet gir svar på dine spørsmål God helg Med verolig hilsen Kommunerevisjon IKS aures- ila fling1:1( Leon Grinde regnskapsrevisor tlf Fra: Halgrim Merødningen fmailto:hal rim a Ilin nett.no Sendt: 13. juni :40 Til: Leon Grinde Emne: ipad til politikere Hei Her er skrivet fra Skatt Øst. Fint hvis du kan si htt om reglene, spesielt i forhold til når kommunene dekker mobilt bredbånd til politikere. Takker for hjelpen. Vennlig hiisen Halgrim Merødningen

3 360 PAPIRLØSE MØTER - FOR IPAD OG TABLET PC 27

4 .= ' " - - s. I I - EN UNIK LØSNING FOR PAPIRLØSE MØTER I PRIVATE OG OFFENTLIGE VIRKSOMHETER 360' Pacirlose Mote for Pad og Taclet PC er an Ji k. cigral losn;rg for mcleacminis'fasjcn oc saksbehardling. Med denne losi rger hjelper vi deg og d n virksomhet mad å redusere papirkaosei. oppna okt flktivitet kortr311 - og itke nins: få en rner rri1joverrlig og mobil arbe dsclag. z scm s,7fl IF:r.rk r r efl e93-12-te. cr::vvr -r=r cr.rer-s.kt, le;r 'ger fcr raoirlatre Vriler nr:r siste.-r2-rpr-rrrr SJ- N3viciES cn,:nr.ag=.1-rers or:; Cjie 6Oc:15:i C Hvordan fungerer det? Losrfinger for ipad og Tablet-PC Sr;hria:e rrrova ron -rar 1:r.y.rt :r3 D2r: r ase Vc5r - er lbnic sc,e- snm fcryttkker ru[ Mrcr'osr:t r2nenere rad-u,plikas:an for do foretre«e å brrike rj',jde multirrouch basert: r-,11rar-e'.erre sorl errlre'. rja-.

5 ffiemb. e r t_

6 - - r. PÅ ipad - en online losning med multi-touch og et levende brukergrensesnitt

7 Tablet-PC - en offline losnmg med komplett OneNote funksjonalitet Vea en aue:-pc sa dl. lese dc.ssie:ter A fornat br.<0 PC'es som er nn:athlrn vol skjen men mcd on elektronisk penn. laltiet en monil enrie som Kan rnecoringes og e.nvendes nyry som hest på¼ iinje en ipad z^ annen gssig tnksjon T:neNe-re naker i gor leln; 1120 ancinn. ;car dele rnnrer med anire i din gruoce ce til og med skr ye pelsamme 5.2,r1tiii:), I 560' er ce::ert nr 'urcdonalses. or at cet asomais, tas barkip av nr.senfles eene -ntsite. Vei t jokurne,hene: s'sukune ' i toker'' bir v!siinq niennenneng og de: e enkel: ; brukeren å be%/e.ge seg mollonn do trsltr.2,tnsaker og tilhorence seksdoknmenter. Ætte'tendte sakes or;; cokumenter vises i eire seks/:.n rn, slik et der er-er å se hva Qfl har knmsr et i etretn. Micrusul UneNule ner en rekke jnkssoner for å ta ne:acer oc skrive --!eskrader, etrsoicre linker nint co<umenter nlokstrno Ectscor. legge ir- skjorr-iumper og bildes eller -envise nmensalikler o Tleneve. stelse 'or lydnrptak. viden et2.nsernein`ir de-rec et etekt verktøy rnc:e':yberedc sch At lu:sr u 0r able: C tiygge pä oruk. av V-s-.)sor. Cne Nnts, inneb eer al -ele rroter er en samlet OncNia:te ot: be^k" srrn el, lastet ^nel "ndstnbusonsser es 5åde st,ustr oa lo<urnenter er oaså t: nienqekn cf ire II ersver OpniaTer snle, harriferes ven hin av etterse-s- :nper" av erkelsakar. - =======rr '

8 II I I I - - r. FÅ Hvordan distrtuere motedokumenter?

9 11. il- 2

10 I II

11 I Hemsedal kommune ordførar Oddvar Grothe 3560 HEMSEDAL DLEC,C, 5 /*K. - Ilallinedal 20. august 2012 r 2,C C b c S arebank 1 Hallin dal Valdres va1 av medlemivaramedlem til forstandarska et Forstandarskapa i SpareBank 1 Hajingdal og Sparebanken Øystre Slidre har vedtatt å fusjonere bankane. Konsesion for samanslutningen er gitt og datoen for konstituering av nyt" forstandarskap er sat: til 23. november I denne samanhengen skal alle Ullitsvahe veljast på nytt. Etter vedtektene skal SpareBank 1 Ilallingdal Valdres ha eit forstandarskap på 25 medlemmer og 16 varamedlemmer. A desse skal 4 medlemmer med 4 varamedlemmer veljast av kommunane Al, Gol, Ilemsedal og Øystre Slidre, slik at kvar kommune skal velja 1 medlem og 1 varamedlem. Medlemmene og varamedlemmene skal veljast for 4 år. Oppstillinga nedanfor viser kven som er kommunevalte medlemmer og varamedlernmer valt av Hemsedal kenunune i dag: Medlemmer: Varamedlemmer: I. Håvard Venas 1 Tore Flaget hen Halbjørhus 2, Bemt Midler Torstein 'Iuv Kommunen rna no foreta nytt val av 1 medlem og 1 varamedlem. Frist for tilbakemelding til SpareBank 1 Ilallingdal visigrid Anna Grothe, 3560 Hemsedal I. oktober 2012 (epost: sit.d.anna. othe:ds'o1.no). Med helsing SpareBank : Hallingdat Sigrid Anna Grethe controller Teleton KL Li PI pt Atreerrsed. 1 "- Har rireder Forretn ngsadresse Gal Valdres

12 VE_DLELs(5fttg, Fylkesmannen i Buskerud Ver dato Vår referanse Arkernr Deres teleranse Saksbehande 9, Knsto Neressaen I kmsedal kommune Innyalgsteteton C 3560 Flemsedal Hemsedal kommune - kommunal planstrategi Vi viser til brev av 6. juni Fylkesmannen har felgjande merknader: I lemsedal kommune har laga ein grundig og oversiktlig planstrategi som viser uniklingstrekk og utfordringar i kommunen. Det går fram hvilke planoppgaver kommunen ensker å tbkusere på for å leggje til rette for ei positiv utvikling i inneværende kommunestyreperiode. og tar opp fleire dei sentrale problemstillingene i Miljovemdepartementet sin vei leder T Nasjonale forvemninger til regional og kommunal planlegging. Samfunnoryggkik I Simeld. nr. 17( er samfunnstry mtkik definer slik: "Samfunnssikkerhet er drn ei ne samfimnet som sedan har til å opprettholde iktige samfunnsfanksjoner og ivareta borgernes liv. helse og gronnleggende behm under ulike former for pakjenninger. Samfunnssikkerhetsbegrepet brukes bredt oedekker sikkerhet mot hele spekteret av utfordringer. fra begrensete. naturskapte hendelser. ia sterre krisesituasioner som representerer omfattende tåre tbr liv. helse. milje og materielle verdier, til sikkerhetsutfordringer som truer nasjonens selvstendighet eller eksistens- Sivilbeskyttelseshren kapittel V stadfestar den kommunale beredskapsplikten.ljf»eså kap IV.) Den gir kommunene loa pålagt plila til å kartlegge uenska hendingar som kan inntreffe i kommunene og sammensfille desse i eine risiko- og sårbarhetsanal)se. ( 14.). 1tilk er beredskapsplan innfort som lovpålagt oppgave i kommunene ( 15.). Det vises også Liisivilbeskynelseslcren 14. Konununen prnaer å kunkgge hrike nonskuck heakaer ann kan inntrelk i kononunen rurtkra sannsarligheren for ut disse hendelsene innaeffer og liforrlim de i sa fall kan pusirke roonnsunen Resultaret ar derk arhenki skul surderes ogsammeranlks i an helhedig raiko- og Aorharha.analyst, Risiko- og sarlwheaanultsen Nkal legges til grunn jar kornmtmeta arbard med sarnfininssikkarhar og beredskap henunier red warbeiding as phmer effer los V. juni 2008 ns 7 orn planlegging hyggesaksbehandfing fplan- og hygningslovemrplandeknr Risiko- og sarbarhersanaksen skal opptknergs i lakr mgd rclasion or kommunalelplaner. jf juni 2008 nr. 1 orn plankgging og Pmesakshehandling rpfrm- og bygningsbnym fpknklelen, f 11-- fintar ledrk og hfreotrig Erd endringer i risiko- og sarharheahildef" Forskrift om kommunal beredskapsplikt gir rerrmere foringer for beredskapsplikten nr 894). (FOR Telefon sentralbard Postadressw Postects Drammen Iniernett www frnbu no fax Elesoksactresse Stateos Hus Gronland 32 Drarerrer Organisaporsnr E-posl Postrnonaktmbu no

13 Sidc2 as. 3 Planstrategien har eige punkt Risiko og sårbarheit og beredskap. Det er positivt at kommunen synligjer desse omsyna Det er viktic at eventuelle konsekvensar av klimaendringar også blir vurdert her FolkeheLse Eolkehelse skal være eit sentralt jennomgåande tema i planprosessane slik kommunen skriver i punkt33.2. Landbruk Det går fram av planstrategien at reiseliv og landbruk er hovudnaiingane i bygda. Det cr framleis satsing innan landhruket, samtidig som attgroing av kulturlandskapet er aukande. Det går fram at landbruksplanen for Hemsedal bor bli revidert for a ere cit betre styrincsverktøy for landbrukssaker. Fvlkesmanncn vil også vise til at ein oppdatert landbmksplan il vere viktig i arcalfonalminua av dei viktigaste landbruksareala. Vi saknar tidfcstine a% når kommunen planlegg a revidere landbruksplanen Miljemessige forhold Planstrategien skal etter Miljeverndepartementet sin lovkommentar til plan- og bygningsltha innehalde ei skildring av miljoutfordringane i kommunen. med uteangspunkt i status og utviklinga dei siste fire åra. Skildringa skal gi ein omtale av mellom anna utslepp av klimagassar. stoy og lokal forureining. energiforbruk. &iluttsli og naturrnangfald. Dette er terna som kunne vore hetre belyst i forslaect til planstrater som erunnlau for å vurdere planbchovet. Nasjonale forvenminear til recional o, kommunal plardeggine. vechan ved kongeleg resolusjon 24. juni cr nemnt i forslauet til planstrategi. Ut fra sterke nasjonale fdringar knytt til miljovennlece klima- ne enereiloysningar. er det viktie at kommunen fdlgier opp enereiog klimaplanen for Hallinedal og Valdres med cin eicen plan for Hemsedal. Det Idem frarn av forslaget til planstrategi at Hemsedal kommune har vedtart ein klima- og energiplan i januar Fylkesmannen er ikkje kjent mcd dette planarbeidet og minner om at det er anbefalt å utarbeide slike planar etter foresegnene om kommunedelplanar i plan- og bygningslova. Det er mellom anna foreslån å rullere samfunnsdelen med hov udvckt på utbyggingspolitikk. Ein ABC-modell som nemnt i kommunens sin forslag, vil bycee opp under prinsippet om lokaliserine av rett verksemd på rett stad og dermed bidra til a av crense transportbehov og utslepp av klimagassar i trad med nasjonal politikk. Kommunen onskjer å utarbeide cin kommunedelplan for vasskraft for å sja heilskapen og vurdere konse.kvensane srnakraftutbvezing. Vi ser posith t på dette ut frå at det Hemsedal er knyn store verdiar til vas.sdmga med tanka på landskap. naturmangfald og friluhsli. Dette er viktige allmenne interesser som ein slik plan må mereie og ivreta Vidare vil vi slutte oss til forslaget om ein rev idert sti- og loypeplan. Dette arbeidet må mellom anna sjaast i samanhene med kunnskap om villrein og arbeidet med regional plan for Nordtjella. Kommunen har i forslaget til planstrategi peikt på manglande ressursar knytt til oppfisluing av fonareinineslova ou spreidde avlaup. Ut frå derte il kommunen kunne dra nytte a%ein ny.

14 Side 3 as 3 residert bovudplan for vatn- og avlaup som grunnlag for å oppfylle forpliktingane sine innanfor forvaltninga av små og mellomstore avlaupsanlegg. Naturmangfaldlova as 19.juni 2009 fastsett mål for ivaretaking as natunypar oe arrar og ornhandlar miljorettslege prinsipp som skal leggast til grunn også for arealplanlegging. Kommunen ber vurdere om den nye loven tilseicr behos for nye utgreiingar. straregiar eller planar. M 'Isen Btlu arlsen Fung. fy Ikesmann Eli Kristin Nordsiden Sakshandsamarlandbruks- og næringsasdelingå Ono Galleberg Sakshandsamarmiljtwernavdelinga: Lise Okland Sakshandsamarberedskap- justis- og kornmunalavdelinga: Lars H. Jorgensen Kopi til: Norges sassdrags- og energidirektorat Region Sor Postboks Tonsberg Buskerud Fylkeskommune Postboks Drammen Statens vegvesen Seniccboks ARENDAL

15 Vår sekstebondrer Buskerud fylkeskonlmune Utviklingsavdelingen Tore Gilhuus, tlf Vår dato Vår referanse / Deres dato oeresrerererse / av 1 Hemsedal kommune 3560 Hemsedal Kommunal planstrategi Hemsedal kommune Fylkeskommunens tilbakemelding Fylkeskommunen mener at planstrategien for Hemsedal gir en god og oversiktlig avklaring av hvilke planoppgaver som skal prioriteres i valgperioden for å møte kommunens behov og utfordringer. Vi tegistrerer at det er gjennomført en prosess med alle sektorenekjenesteområdene, og at prioriteringene er godt vurdert og begrunna. Planstrategien vil kunne bli nyttig som et grunnlagsdokument for planleggingen i denne valgperioden. Regional planstrategi er nå lagt ut til høring. Den vil inneholde fylkets forslag til prioriterte regionale planer. Med hilsen Sigurd Fjøse e f Tore Gilhuus ass. utvikfmgssjef rådgiver for plansaker Kopi til: Fylkesmannen i Postboks Drammen Buskerud POST ADRESSERES TIL AVDEUNGEN - IKKE "ll ENKELTPERSONER ostadens Malihneilrese rektoe Ttela Birekkenba LSWAVD.-114E5R0 04L,NE Mir 5. 3C15 Jr SS 47 fl IS r 13,11 anogs 1161 Eirstedrana 1,:ern: Fentaknipsloriet reva...;?...(40/3a.~..,ftloo NO.764,SI173

16 Statans vegvesen Hemsedal kommune 3560 IIEMSEDA1. V*, SCC t Q. QrCo (72 er Ini Sahalaktenclle,navaigw vår relnårse Dtrrr., **3 Regt. 1,4w A kital Rre&n I isurntd 3: :7; all -0, i ``ifir Kommunal planstrategi Hemsedal kommune Vi viser til brev av hvor dere arsler um oppstart arbeidet med kommunal planstrategi oe imiterer regionale myndigheter og nabokomtnuner til å komme med innspill. Det inerurdnende malet for regkringens transportpolitikk er i henhold til Nasjonal transportplan å tilb) et effektivt. tilgjengelig. sikkert og mitjovenniie tninsnms>stem som dekker samfunnets beho for transport og fremmer regional ut%ikling. I rtviklingen i nansportsektoren er avhengig av ut\ iklingen i arenthruken. En spredt arealbruk med store avstander mellom bolig, arbeidsplasser og fritidsakti iteter oker transportbehmet. Omvendt vil en heyere arealutnyttelse og bevisst lokalisering av ulike virksomheter redusere transportbehovet. En aktiv regional og kommunal planlegging som samordner arem- og transponpolitikken cr derfor noth endig thr å nå malene for miltepolitikken. Sunens vegvesen region sor har utarheidet egne strategier for univ ersell utforming. sykkel. godstmnsport og reiselivsnæringens transportbehov og vil være utgangspunk for vegvesenets arbeid med disse temaene. arbeidet med planstrmegien bor folkehelsearbeidet ses på tvers av planformene. Mulighetsm til transport til fots. på sykkel og med kolkktivtrafikk har betydning sosialt og helsemessig. særlig for barn og unge. eldre ou funksjonshemmede som ikke har tilgang til bil. Det bor legges til rette for at det skal være attraktin å gå for alle, og stimulere til at fiere kan gå mer. Dette her ses i sammenheng med planer for idren ott Friluftsliv og plancr for trafikksikkerhet. Fremover vil Statens vegvesen. som folge av Stortingsmelding nr. 16 ( ) og Samferdselsdepartementet sitt tildelingsbrev. utarbeide en nasjonal strategi for tilrettelegging for gående og for å gjorc det mer attraktin å ga. Gistrategien er en del av arbeidet med Nasjonal Transportplan og vil være vedlegg tii transponetatenes planforslag som legges fram i febmar Stmtegien har to hovedmål: Det skal være anraktivt å gå for alle Flere skal gå mer. Posti~se l'elaen Ift Sontoratesse Fatzbea4dense St~ets nrser TelefaIrs Hensmeaw Stater, Igrase, Regern se Posttok >is S1 erni4pcw:-.0nan qs ri ne 3516 MI:ImPC55 Re9rik4p 84N por~en TI Anmdal 0-9 9, !" i VAD5Ø /t4elnr 71,194 1%S I T,4.4.1.% /13% 13 il

17 Med hakgrunn t:ere vil vi oppfcr.'re korimuncr. ; se pa og. 'i<ei i ler perspekti. Vi menr2r utdetie er rnrjot aktuel!l planer surn kerr drev 2: Ve!rxdelinr, Buskeffx: Par-o fcin mer Med 1-.Elsen 'Anders d t fl a,xrup. SeksJonsleder Kop:: :rinu.no 2.,,,-11ott2k

18 á

19 á

20 f scrict. c.cfr.s.yazi N N. / win --4 ; )11/44 3.± L 't 41 ;;; ;;.21P.P.I- r. bnmite4 skurl Amertl ; ttwiell 84 niti 1,I mill fl.0 R 6 el; 44Ir hefri, E.3(.2 LEJ,ZL2t1L _UCCAllaCrjSLLL 3bPtO

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300). Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 06.09.2012 kl. 19:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300).

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Planprogrammet for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 har vore på høyring, med høyringsfrist 2. mai 2011. Hordaland

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 13.00 13:30: Informasjon fra Næringsselskapet. Saksbehandlingen

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 Samfunns- og arealdel Vedtatt av kommunestyret 7.mai 2012 INNHOLD INNHOLD... 2 Hilsen fra ordføreren... 3 Innledning... 4 Hva er et planprogram... 4 Hva er en kommuneplan...

Detaljer

Kommunebilde 2014 Valdres

Kommunebilde 2014 Valdres Kommunebilde 2014 Valdres www.fylkesmannen.no/oppland Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Overordnet 5 2.1 Befolkningsdata 5 2.1.1 Nasjonale føringer 5 2.1.2 Befolkningssammensetning 5 2.1.3 Fødselsoverskudd/

Detaljer

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Planstrategi Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Planprosessen for rullering av planstrategi... 4 3. Overordna rammer og føringer... 4 3.1 Nasjonale føringer... 4

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 24.04.2012 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Vedlegg 4.1. tove.krogstad.johnsen@ enova.no. www.enova.no. http://1 O.70.O.249/maillnostmottak.nsf/($InhoxVAC3B i XX AFFC i FQQBMR V6A 1 17 fl )fllfl

Vedlegg 4.1. tove.krogstad.johnsen@ enova.no. www.enova.no. http://1 O.70.O.249/maillnostmottak.nsf/($InhoxVAC3B i XX AFFC i FQQBMR V6A 1 17 fl )fllfl mål og tiltak. Viser til Klæbu kommunes utkast til energi- og klimaplan. Det er en god og helhetlig plan med mange gode Hei, Emne: SID 08/537 Merknad til høringsutkast av energi- og klimaplan Dato: Onsdag,17

Detaljer

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Vedlegg til kommunal planstrategi 2012-2016 Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Hol kommunestyre 26.08.2010, og den inneholder Hol kommunes 12

Detaljer

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.06.2014 Arkiv: :FE-143 Arkivsaksnr.: 14/650 Journalpostløpenr.: 14/15815 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013!

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013! Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesting Møtestad: Thon Hotel Vårsøg, Surnadal Dato: 08. -10.11.2013 Tid: 14:30 Forfall skal meldast til konsulent Ann Torill Vaksvik, til tlf 71 25 88 56 eller ungdomspanelet@mrfylke.no,

Detaljer

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009.

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. Føreord Dette planprogrammet er utarbeidd i samband med rullering av kommuneplanens areal-

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl. 12:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx Kommunedelplan klima og energi 2014-2025 Forslag til planprogram Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planen... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2. Rammer og føringer...

Detaljer