Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock varaordfører Snorre Sundquist, Hanne Husvik, John Wahl og Marianne Sivertsen Næss. I sak 138/07 erklærte John Wahl seg innhabil og Frank Hansen møtte som vararepresentant. Høyre: Håkon Rønbeck (Raymond Robertsen) RV/Kystpartiet/KRF: Jan-Erik Hansen FRP: Lars Mathisen (for Rolf Fjellstad) SV: Reidar Johansen Følgende medlemmer møtte ikke: Raymond Robertsen og Rolf Fjellstad. I sak 138/07 erklærte John Wahl seg innhabil og Frank Hansen møtte som vara. Følgende varamedlemmer møtte: Håkon Rønbeck og Lars Mathisen Fra administrasjonen møtte: Rådmann, ass. rådmann Elisabeth Paulsen, økonomisjef Trine Bredal Hauan, spesialrådgiver Per Arnesen, idrettskonsulent Svein Tore Paulsen, næringssjef Trond Rismo, næringskonsulent Bjørn Harry Risto, jurist Anne Sundøy, it-sjef Bård Dyrseth, byggeprosjektsjef Alf Sakshaug, sektorledere Jørn Olsen (for Else Karin Strømme) Arvid Isaksen, Torbjørn Næss og Kaj Gunnar Dahl. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte John E. Hansen Fra Hammerfest havn KF møtte Trond Nilsen For Hammerfest idrettsråd møtte Tor Olav Kalberg. 9 representanter (av 9) til stede. Kristine Jørstad Bock ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Innstillingen enstemmig godkjent. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 138/07 til og med 158/07. Ordføreren opplyste at det i tillegg til det ordinære sakskartet var ønskelig å behandle en tilleggssak: Sak 159/07 Oppnevning av nye medlemmer til styringsgruppa for kvalitetskommuneprosjektet.

2 Rapporten for byggeprosjekter datert ble delt ut og byggeprosjektleder Alf Sakshaug ga en nærmere orientering. Vedtak: Sakslisten med sakene 138/07 til og med 159/07 enstemmig godkjent. Ordføreren orienterte om at Formannskapet er invitert av Avinor til en lunsj på flyplassen tirsdag 4. desember kl Avinor vil åpne og samtidig gi en orientering om TMA - sikkerhet på flyplassen. PS 138/07 Hammerfest Havnevesen KF - deltakelse i emisjon Nordoil Cavern A/S IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre slutter seg til Hammerfest havnestyrets vedtak om å bevilge kr ,- til aksjeemisjon i Nordoil Cavern A/S. Beløpet belastes Hammerfest havnevesens drift i årets budsjett. Hammerfest, den Rådmann Arild Johansen sektorleder John Wahl erklærte seg innhabil forlot møte. Frank Hansen tiltrådte som vararepresentant. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre slutter seg til Hammerfest havnestyrets vedtak om å bevilge kr ,- til aksjeemisjon i Nordoil Cavern A/S. Beløpet belastes Hammerfest havnevesens drift i årets budsjett. John Wahl tiltrådte møte og Frank Hansen fratrådte som vararepresentant. PS 139/07 IKT strategi IV. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret gir sin tilslutning til IKT-strategien. Det igangsettes 2 nye IKT-tiltak i 2008 som foreslått i strategidokumentet. Dersom det finnes friske penger som åpner mulighet for å starte nye IKT tiltak i budsjettåret gis administrasjonen fullmakt til dette. Hammerfest, den 15. november 2007 Rådmann Som innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret gir sin tilslutning til IKT-strategien. Arvid Isaksen Sektorleder Helse

3 Det igangsettes 2 nye IKT-tiltak i 2008 som foreslått i strategidokumentet. Dersom det finnes friske penger som åpner mulighet for å starte nye IKT tiltak i budsjettåret gis administrasjonen fullmakt til dette. PS 140/07 Månedsoppgjør 3. kvartal IV. Rådmannens forslag til vedtak: Månedsoppgjøret for 1. kvartal tas til orientering. Hammerfest, den Rådmann Trine Bredal Hauan Økonomisjef Som innstillingen enstemmig vedtatt. Månedsoppgjøret for 1. kvartal tas til orientering. PS 141/07 Utvidelse av aksjekapital - MariNor AS IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering og innvilger kr ,- til utvidelse av aksjekapital i forbindelse med omstilling av virksomheten ved MariNor AS. Beløpet belastes disposisjonsfondet. Hammerfest, den Rådmann Elisabeth Paulsen Assisterende rådmann Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering og innvilger kr ,- til utvidelse av aksjekapital i forbindelse med omstilling av virksomheten ved MariNor AS. Beløpet belastes disposisjonsfondet. PS 142/07 Rehabilitering av rådhuset, Utsatt sak IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar å videreføre rehabiliteringen av Hammerfest rådhus i henhold til forprosjekt av og senere endringer som følge av Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelingens uttalelse om byggets vernestatus samt Arbeidstilsynets merknader til inne klima i rådhuset. Budsjett for 2007 på 3,5 mill er tilfredsstillende og er benyttet til prosjekteringen. For 2008 bevilges kr 20 mill. Resten bevilges på budsjett for 2009 med kr 22 mill. Hammerfest, den

4 Rådmann Alf Sakshaug Byggeprosjektsjef Jan Erik Hansen fremmet på vegne av KRF følgende forslag: Det bes om at administrasjonen går i dialog med Fylkeskommunen for å sikre at kommunen kan renoverer bygget til morderne standart med ENØK- tiltak. Forslaget omgjøres til et oversendesforslag til administrasjonen. John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag: 1. Administrasjonen utreder kostnadene med å bygge nytt rådhus, og på møte med FFK s avd. kulturvernavdelingen får dispensasjon fra vernereglene. 2. Videre utreder en alternativt bruk av rådhuset ved eventuell bygging av nytt bygg. 3. Saken utsettes til formannskapsmøte torsdag 28. februar Votering: Utsettelsesforslaget fra AP ble vedtatt mot en stemme. 1. Administrasjonen utreder kostnadene med å bygge nytt rådhus, og på møte med FFK s avd. kulturvernavdelingen får dispensasjon fra vernereglene. 2. Videre utreder en alternativt bruk av rådhuset ved eventuell bygging av nytt bygg. 3. Saken utsettes til formannskapsmøte torsdag 28. februar PS 143/07 Kjøp av aksjer i Halldrift as Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : Kommunestyret godkjenner avtale inngått mellom Hammerfest kommune og Turi Prosjekter as. Administrasjonen bes inngå avtale med Halldrift as om opphør av eksisterende leieavtale mellom Halldrift as og Hammerfest kommune, med siktemål at Hammerfesthallen drives som ordinær kommunal hall fra Som innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner avtale inngått mellom Hammerfest kommune og Turi Prosjekter as. Administrasjonen bes inngå avtale med Halldrift as om opphør av eksisterende leieavtale mellom Halldrift as og Hammerfest kommune, med siktemål at Hammerfesthallen drives som ordinær kommunal hall fra PS 144/07 Turnhall Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : Kommunestyret tar saken til orientering. Som innstillingen enstemmig vedtatt.

5 Kommunestyret tar saken til orientering. PS 145/07 Fotballhall Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling : Kommunestyret vedtar at investeringsprosjektet Hammerfest Nye stadion avsluttes uten å gjennomføres. Kommunestyret tar idéskisse og kostnadskalkyle for fotballhall ved Drikkevannet til orientering. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar at investeringsprosjektet Hammerfest Nye stadion avsluttes uten å gjennomføres. Kommunestyret tar idéskisse og kostnadskalkyle for fotballhall ved Drikkevannet til orientering. PS 146/07 Budsjett 2008 og økonomiplan Hammerfest Eiendom KF IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre godkjenner Hammerfest Eiendoms økonomiplan og budsjett for 2008 med et resultat på kr 5.000,-. Hammerfest kommunestyre godkjenner et samlet låneopptak for Hammerfest Eiendom KF i 2008 på kr 6,7 mill. Avdragstiden settes til 30 år. Hammerfest, den Rådmann Sektorleders underskrift Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre godkjenner Hammerfest Eiendoms økonomiplan og budsjett for 2008 med et resultat på kr 5.000,-. Hammerfest kommunestyre godkjenner et samlet låneopptak for Hammerfest Eiendom KF i 2008 på kr 6,7 mill. Avdragstiden settes til 30 år. PS 147/07 Gebyrgrunnlag Vann IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar at gebyrene for vann øker med 6 % for år 2008 og med 8 % for hvert av årene Hammerfest, den Rådmann

6 Sektorleders underskrift Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Årsgebyrer for vann til bolig fryses i 2008 og 09, økes med 5 % i hhv 10 og 11. til næring økes med 8 % i 08 og Votering: Rådmannens forslag fikk 8 stemmer og Sv s forslag fikk 1 stemme. Hammerfest kommunestyre vedtar at gebyrene for vann øker med 6 % for år 2008 og med 8 % for hvert av årene PS 148/07 Gebyrgrunnlag Avløp IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar at gebyrene for avløp øker med 50 % for 2008 og 20 % for hvert av årene Hammerfest, den Rådmann Sektorleders underskrift John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag: Hammerfest kommunestyre vedtar at gebyrene for avløp øker med 10 % for 2008 og 11 % for hvert av årene Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Årsgebyrer for avløp fra bolig fryses i 08, og økes med 5 % i årene 09-11, fra næring med 15 % i 08, og 12 % i Votering: Rådmann fikk 3 stemmer for og 6 stemmer mot. SV s forslag fikk 1 stemme for og 8 stemmer mot AP s forslag fikk 5 stemmer for og 4 stemmer mot. Hammerfest kommunestyre vedtar at gebyrene for avløp øker med 10 % for 2008 og 11 % for hvert av årene PS 149/07 Gebyrgrunnlag Renovasjon IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar at gebyrene for renovasjon økes med 3 % for hvert av årene Hammerfest, den Rådmann Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Sektorleders underskrift

7 Årsgebyrer renovasjon gjelder som følger; Fritidsboliger økes med 10 % årlig i 08 og økonomiplanperioden. Fast gebyr pr boenhet fryses på 07-nivå i 08 og i økonomiplanperioden. Gebyr 140 l dunk fryses på 07-nivå i 08 og i økonomiplanperioden. Gebyr 240 l dunk økes med 5 % i 08 og i økonomiplanperioden. Gebyr 360 l dunk økes med 8 % i 08 og i økonomiplanperioden. Fellescontainer økes med 20 % i 08 og i økonomiplanperioden. Tilskudd hjemmekompostering økes til kr 750 pr år pr boenhet. Votering: Rådmannens forslag fikk 8 stemmer og Sv s forslag fikk 1 stemme. Hammerfest kommunestyre vedtar at gebyrene for renovasjon økes med 3 % for hvert av årene PS 150/07 Gebyr- og avgiftsregulativ 2008 IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre slutter seg til administrasjonens forslag til gebyrer og avgifter for 2008: Satser som ikke er nevnt nedenfor får ingen økning i forhold til satsene for SENTRALADMINISTRASJONEN 1. Gebyr for gravemeldinger: kr 650,-. 2. Festeavgifter A) Boligtomter og hyttetomter (alle priser er per m2 per år) Tettstedet kr 2,50 Distriktet kr 1,50 Punktfeste hytte/fritidsbolig kr 900,- Punktfeste garasje kr 300,- Punktfeste naust, uthus og lignende kr 300,- B) Industri og forretningstomer (alle priser er per m2 per år) Sone 1 Hammerfest og Rypefjord kr 36,50 Sone 2 Områder utenfor Hammerfest/Rypefjord kr 10,00 E) Salg av kommunale festetomter Industri og forretningstomter (alle priser er per m2 per år) Hammerfest by kr 472,50 Rypefjord kr 367,50 Områder utenfor Hammerfest/Rypefjord kr 80, Gebyr for midlertidig forretning (punkt 6) kr 2 500,- Øvrige gebyrer ved behandling etter delingsloven økes med 5 % i forhold til satsene for Gebyr for behandling av byggesøknader økes med 5 % i forhold til satsene for Behandlingsgebyr for lokal godkjenning av: faglig leder og en funksjon kr 1 300,- tillegg for ytterligere en faglig leder kr 650,- tillegg for ytterligere en funksjon kr 650,- avslag søknad om lokal godkjenning kr 650,-

8 Dersom lokal godkjenning har vært gitt tidligere: Uten endring av tidligere godkjenning kr 650,- Endring av godkjenning, en faglig leder kr 650,- Endring av godkjenning, en ny funksjon kr 650,- Godkjenning av ansvarsrett kr 300,- 1. gangs søknad om personlig godkjenning kr 650,- Når personlig godkjenning har vært gitt tidligere kr 300,- 2.9 Gebyr for utsetting av bygg økes med 5 % i forhold til satsene for Gebyr for kart økes med 5 % i forhold til satsene for Gebyr for behandling av private plansaker økes med 5 % i forhold til satsene for Gebyr for arbeider etter lov om eierseksjonering økes med 5 % i forhold til satsene for SEKTOR FOR SKOLE OG OPPVEKST 3.1 SKOLEFRITIDSORDNINGENE Heldagsplass kr 1 600,- Halvdagsplass kr 925,- 3.2 UTLEIE AV SKOLENE Breilia og Fjordtun skoler per utleie: Auditorium med utstyr til lag/foreninger o.a. kr 250,- Auditorium til kommersielle kr 1 500,- Kafé med en til kommersielle kr 1 500,- Kafé uten kjøkken kr 400,- Breilia skole per utleie: Aula med amfi på hverdager til lag/foreninger kr 700,- Aula med amfi på hverdager til kommersielle kr 1 500,- Aula med amfi på lørdager/søndager til lag/foreninger kr 1 000,- Aula med amfi på lørdager/søndager til kommersielle kr 2 000,- Fjordtun skole per utleie: Amfi til lag/foreninger kr 250,- Amfi til kommersielle kr 700,- SEKTOR FOR BARNEHAGER Barnehageavgift per måned per barn: kr 2 330,- SEKTOR FOR KULTUR OG IDRETT 5.3 KULTURSKOLEN Elevkontingent barn, søskensats (rabatt 50 %) kr 900,- 5.5 GRENDEHUS Satsene for Rypefjord grendehus utgår. SEKTOR FOR HELSE

9 Prisene på vaksiner følger den til enhver gjeldende prisliste fra Folkehelsa multiplisert med 1,3 og avrundet til nærmeste 5 kr. SEKTOR FOR PLEIE OG OMSORG Betaling for praktisk bistand per måned (tak) Inntekt inntil 2G (G = kr ,-) kr 150,- Inntekt mellom 2G og 3G kr 528,- Inntekt mellom 3G og 4G kr 846,- Inntekt mellom 4G og 5G kr 1 266,- Inntekt over 5G kr 1 584,- Timesats for selvkost kr 181,- Egenandel for matombringing kr 71,- Egenandel for trygghetsalarm kr 70,- per måned kr 836,- per år kr 229,- per år for minstepensjonister med inntekt mindre enn 2G. Egenandel snømåking kr 63,- per gang kr 310,- per måned (tak) Kost i forbindelse med korttidsopphold kr 43,- til forkost, lunsj og middag. SEKTOR FOR TEKNISK DRIFT 8.2 Husleie for trygdeboliger: Fjellgata 19 kr per måned Elvemo kr per måned 8.5 Refusjon opparbeidelseskostnader for tomter fastsettes til kr 300,- per m Satsene for deponering av masser økes med 5 % i forhold til 2007 avrundet til nærmeste krone. 8.8 Frikjøpsbeløp per manglende parkeringsplass: kr ,- 8.9 og 8.10 Satsene for leie av utstyr tilhørende sektor for teknisk drift økes med 5 % i forhold til 2007 avrundet til nærmeste krone. Dette gjelder også utleie av inspeksjonskamera. HAMMERFEST PARKERING KF Satsene for parkering og torg holdes uendret i forhold til satsene for Hammerfest, den Rådmann Hanne Husvik fremmet på vegne av AP følgende forslag: 3.1 SKOLEFRITIDSORDNINGENE Heldagsplass kr 1 500,- Økonomisjefens underskrift

10 Halvdagsplass kr 875,- SEKTOR FOR BARNEHAGER Barnehageavgift per måned per barn: kr 2 250,- SEKTOR FOR TEKNISK DRIFT 8.2 Husleie trygdebolig Elvemo kr ,- Setning: Husleie trygdebolig Fjellgt. 19 strykes i sin helhet. SEKTOR FOR KULTUR OG IDRETT Elevkontigent barn, søskensats kr 800,- EIENDOMSSKATTEN Endringer i bunnfradrag kulepunkt 1 setning skal lyde: Det gis et bunnfradrag på kr for en boenhet per eiendom for de neste boenhetene er bunnfradraget på kr ,-. FESTEAVGIFTER: B) INDUSTRI OG FORRETNINGSTOMTER: Sone 1 Hammerfest og Rypefjord settes til kr. 70,- pr. m2 pr E) SALG AV KOMMUNALE FESTETOMTER Industri og forretningstomter Hammerfest by og Rypefjord kr. 1000,- pr. m2 i TILKNYTNINGSGEBYRER VANN OG AVLØP Gebyrene økes ikke utover 2007 nivå. TILSKUDD TIL BYGGING: Siste setning etter komma strykes --- og kr ,- for de som bygger ny bolig- og ervervsbebyggelses i Forsøl. Reidar Johansen fremmer på vegne av SV følgende forslag: 2.2 Eiendomsskatt. Nytt første kulepunkt. Det gis et bunnfradrag på for en boenhet pr eiendom. For de neste boenhetene gis det et bunnfradrag på Skolefritidsordningene Heldagsplass kr 1500 (08). Halvdagsplass kr 875 (08). Administrasjonen pålegges å vurdere forholdet mellom barnas tid i skole og SFO slik at prisen gjenspeiler andel skole og andel SFO. Det skjer en gradvis dreining mot heldagsskole det er et nasjonalt prinsipp at skolen skal være gratis. 4 Barnehageavgifter. Flat sats for barnehageavgiften kr 1750 (08). 5. Sektor for kultur og idrett. Nytt generelt punkt. Kultur og idrett likestilles når det gjelder pris for utleie av lokaler for barn og unge under 20 år. Kommunestyret viser til Idrettsforbundets målsetting om gratis leie for barn og unge 25 år. Kommunestyret ber om at administrasjonen i løpet av inneværende kommunestyreperiode regulerer leiesatsene med slikt nytt mål for øye. 5.4 Gebyr ved billettsalg til kulturarrangementer. (s. 16) De tre første punktene Lokale lag og foreninger utgår. Dette gjelder også for AKS fra oppstart. 7. Sektor for pleie- og omsorg. Ingen egenandeler økes i 2008 for hjemmebaserte tjenester praktisk bistand. 8.1

11 8.6 Tilskudd til bygging. Siste setning etter komma endres --- kr for de som bygger ny bolig i Forsøl og Bekkeli. 8.8 Frikjøp parkering. Administrasjonen bes om å legge fram forslag for kommunestyret som regulerer frikjøpssum satt lik utbyggingskostnad for et snitt av en nybygd/landsnorm parkeringsplass i Hammerfest. Denne frikjøpssum skal reguleres i tråd med kostnadsutvikling generelt for slik parkeringsplass. 9. Hammerfest parkering KF Satser for parkering på automat økes med 25 % i snitt. Parkeringskort for næringsdrivende/service økes til kr og i sone 2 til kr Kommunens bruk av parkeringskort til egne ansatte begrenses sterkt og en tilbyr som et alternativ gratis bruk av buss og viss nødvendig drosje. (Dette må sees i sammenheng å bygge opp et fond som skal finansiere et bedre og et billigere kollektivtilbud) Festeavgifter, husleie kommunale boliger. B og E som Aps forslag. Votering: Rådmannen forslag fikk 3 stemmer for og 6 stemmer mot SV s forslag fikk 1 stemme for og 8 stemmer mot. AP s forslag fikk 5 stemmer for og 4 stemmer mot. Hammerfest kommunestyre slutter seg til administrasjonens forslag til gebyrer og avgifter for 2008: Satser som ikke er nevnt nedenfor får ingen økning i forhold til satsene for SENTRALADMINISTRASJONEN 1. Gebyr for gravemeldinger: kr 650,-. 2. Festeavgifter A) Boligtomter og hyttetomter (alle priser er per m2 per år) Tettstedet kr 2,50 Distriktet kr 1,50 Punktfeste hytte/fritidsbolig kr 900,- Punktfeste garasje kr 300,- Punktfeste naust, uthus og lignende kr 300,- B) Industri og forretningstomer (alle priser er per m2 per år) Sone 1 Hammerfest og Rypefjord kr 70,00 Sone 2 Områder utenfor Hammerfest/Rypefjord kr 10,00 E) Salg av kommunale festetomter Industri og forretningstomter (alle priser er per m2 per år) Hammerfest by / Rypefjord kr 1.000,00 Områder utenfor Hammerfest/Rypefjord kr 80, Gebyr for midlertidig forretning (punkt 6) kr 2 500,- Øvrige gebyrer ved behandling etter delingsloven økes med 5 % i forhold til satsene for Gebyr for behandling av byggesøknader økes med 5 % i forhold til satsene for Behandlingsgebyr for lokal godkjenning av:

12 faglig leder og en funksjon kr 1 300,- tillegg for ytterligere en faglig leder kr 650,- tillegg for ytterligere en funksjon kr 650,- avslag søknad om lokal godkjenning kr 650,- Dersom lokal godkjenning har vært gitt tidligere: Uten endring av tidligere godkjenning kr 650,- Endring av godkjenning, en faglig leder kr 650,- Endring av godkjenning, en ny funksjon kr 650,- Godkjenning av ansvarsrett kr 300,- 1. gangs søknad om personlig godkjenning kr 650,- Når personlig godkjenning har vært gitt tidligere kr 300,- 2.14Gebyr for utsetting av bygg økes med 5 % i forhold til satsene for Gebyr for kart økes med 5 % i forhold til satsene for Gebyr for behandling av private plansaker økes med 5 % i forhold til satsene for Gebyr for arbeider etter lov om eierseksjonering økes med 5 % i forhold til satsene for SEKTOR FOR SKOLE OG OPPVEKST 3.1 SKOLEFRITIDSORDNINGENE Heldagsplass kr 1 500,- Halvdagsplass kr 875,- 3.2 UTLEIE AV SKOLENE Breilia og Fjordtun skoler per utleie: Auditorium med utstyr til lag/foreninger o.a. kr 250,- Auditorium til kommersielle kr 1 500,- Kafé med en til kommersielle kr 1 500,- Kafé uten kjøkken kr 400,- Breilia skole per utleie: Aula med amfi på hverdager til lag/foreninger kr 700,- Aula med amfi på hverdager til kommersielle kr 1 500,- Aula med amfi på lørdager/søndager til lag/foreninger kr 1 000,- Aula med amfi på lørdager/søndager til kommersielle kr 2 000,- Fjordtun skole per utleie: Amfi til lag/foreninger kr 250,- Amfi til kommersielle kr 700,- SEKTOR FOR BARNEHAGER Barnehageavgift per måned per barn: kr 2 250,- SEKTOR FOR KULTUR OG IDRETT 5.3 KULTURSKOLEN Elevkontingent barn, søskensats (rabatt 50 %) kr 800,- 5.5 GRENDEHUS Satsene for Rypefjord grendehus utgår.

13 SEKTOR FOR HELSE Prisene på vaksiner følger den til enhver gjeldende prisliste fra Folkehelsa multiplisert med 1,3 og avrundet til nærmeste 5 kr. SEKTOR FOR PLEIE OG OMSORG Betaling for praktisk bistand per måned (tak) Inntekt inntil 2G (G = kr ,-) kr 150,- Inntekt mellom 2G og 3G kr 528,- Inntekt mellom 3G og 4G kr 846,- Inntekt mellom 4G og 5G kr 1 266,- Inntekt over 5G kr 1 584,- Timesats for selvkost kr 181,- Egenandel for matombringing kr 71,- Egenandel for trygghetsalarm kr 70,- per måned kr 836,- per år kr 229,- per år for minstepensjonister med inntekt mindre enn 2G. Egenandel snømåking kr 63,- per gang kr 310,- per måned (tak) Kost i forbindelse med korttidsopphold kr 43,- til frokost, lunsj og middag. SEKTOR FOR TEKNISK DRIFT 8.2 Husleie for trygdeboliger: Elvemo kr per måned 8.5 Refusjon opparbeidelseskostnader for tomter fastsettes til kr 300,- per m Satsene for deponering av masser økes med 5 % i forhold til 2007 avrundet til nærmeste krone. 8.8 Frikjøpsbeløp per manglende parkeringsplass: kr ,- 8.9 og 8.10 Satsene for leie av utstyr tilhørende sektor for teknisk drift økes med 5 % i forhold til 2007 avrundet til nærmeste krone. Dette gjelder også utleie av inspeksjonskamera. HAMMERFEST PARKERING KF Satsene for parkering og torg holdes uendret i forhold til satsene for EIENDOMSSKATTEN Endringer i bunnfradrag kulepunkt 1 setning skal lyde: Det gis et bunnfradrag på kr for en boenhet per eiendom for de neste boenhetene er bunnfradraget på kr ,-. TILKNYTNINGSGEBYRER VANN OG AVLØP Gebyrene økes ikke utover 2007 nivå. TILSKUDD TIL BYGGING: Siste setning etter komma strykes --- og kr ,- for de som bygger ny bolig- og ervervsbebyggelses i Forsøl.

14 PS 151/07 Budsjett Økonomiplan IV. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjettbalanse Økonomiplan og handlingsprogram inklusive årsbudsjett 2008 vedtas i balanse. 2. Oppstilling av budsjettet Første året i økonomiplanen og handlingsprogram vedtas som årsbudsjett for Kommunestyret vedtar årsbudsjett på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjon rammene videre på detaljpostnivå innenfor sentraladministrasjon og sektorene. 3. Investeringer Investeringer vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan, justert med de eventuelle endringer som måtte foreligge på rehabilitering av Rådhuset (jfr. egen sak). 4. Låneopptak Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån kr som nedbetales over 20 år. 5. Startlån Det opptas i 2008 kr i startlån i Husbanken som nedbetales over 20 år, for videre utlån til innbyggerne. 6. Skatt Hammerfest kommunes skattøre for formue og inntekt for 2007 skal være lovens maksimumssats. 7. Eiendomsskatt Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2008 slik: Eiendomsskatt skrives ut på verk og bruk i hele kommunen. På øvrige faste eiendommer utskrives eiendomsskatt innenfor de grenser som er satt i kommunestyrets vedtak av (sak 105/03). Skattesatsen settes til 7 o/oo av takstgrunnlaget. For boliger som er bygd i løpet av de siste 15 årene skal følgende skattesats gjelde: For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 o/oo. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 o/oo. For boliger som er mellom år gamle settes skattesatsen til 6 o/oo. Bunnfradrag for boliger fastsettes slik: Det gis et bunnfradrag på kr for en boenhet per eiendom. For de neste boenhetene er bunnfradraget på kr Eiendomsskatten betales i fire terminer. 8. Gebyrer og avgifter

15 Kommunestyret vedtar gebyr- og avgiftsregulativet i henhold til egne saker. 9. Opprettelse, endringer og nedleggelse av stillingshjemler Sentraladministrasjonen - Opprette 50 % rådgiverstilling, retrettstilling som seniortiltak. Opptrapping begrenses til 50 % stilling fra 2008 (SAD 07.01) Sektor for skole og oppvekst - Opprette 270 % lærerstillinger fra til utvidelse av timetallet på barnetrinnet (SKO 08.07) - Redusere 150 % assistenthjemmel SFO (SKO 08.08) - Opprette 50 % hjemmel til styrking av innvandrertjenesten Sektor for kultur og idrett - Opprette 100 % driftsbetjent i forbindelse med overdragelse av Hammerfesthallen Sektor for teknisk drift - Opprette 100 % prosjektleder stilling kommunalteknikk (TEK 08.01) - Opprette 100 % renholdsstilling Breilia skole (TEK 08.04) - Opprette 100 % saksbehandlerstilling boligkontoret (TEK 08.05) - Opprette 100 % stilling renhold (TEK 08.07) 10. Driftsendringer Kommunestyret vedtar de driftsendringer som fremgår av dokumentet Økonomiplan , årsbudsjett 2008, inklusive de korreksjoner som følger av vedlegg 1. Dette inkluderer driftsreduksjoner på kr 22,4 mill. i 2009 og på kr 19,5 mill. 2010, samt driftsøkning i I økonomiplanen legges følgende prinsipper til grunn for reduksjon i drift: - Det legges til grunn en fordeling på 60 % reduksjon i lønnsutgifter og 40 % reduksjon i andre driftsutgifter. Dette betyr en reduksjon i stillinger i størrelsesorden årsverk fra 2009, tilsvarende for Det legges til grunn ingen større driftsreduksjoner innenfor pleie- og omsorgssektoren i Innenfor øvrige sektorer reduseres brutto driftsramme med 4,6 % for Det foretas driftsreduksjoner på 3,4 % innenfor alle sektorer for Det foretas en gjennomgang av alle sektorer i kommunen i løpet av 1. tertial 2008 med hensikt å identifisere effektivitets- og innsparingsmuligheter. Det innleies ekstern bistand til dette arbeidet. - Kommunestyret fremlegges våren -08 en konkret plan over driftsreduksjoner hvor sektorvis fordeling vil avvike fra det som legges frem her. Hammerfest, den Rådmann John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag: Sentraladministrasjon. SAD.AP Kjøp gaveartikler. Sektorleders underskrift

16 Det bevilges kr til kjøp av gaveartikler i 2008 og Sektor for skole og oppvekst. SKOAP Økt brukerbetaling i SFO-tilbudene Betalingssatsene for sfo-tilbudet økes ikke, men holdes på kr og kr Sektor for barnehage BARAP Økt barnehageavgift, kommunale barnehager Barnehageavgiften beholdes uforandret, kr BARAP Økt barnehageavgift, private barnehager Som følge av ingen økning i de kommunale barnehagesatsene blir det heller ikke noen økning i de private. Sektor for sosiale tjenester S0S.AP Rusforebyggende tiltak. Det gis et ekstra tilskudd på kr hvert år i perioden. Søknader om bruk av disse midlene avgjøres av formannskapet etter anbefaling fra KOU. Sektor for kultur og Idrett KUL.AP Reduksjon tilskudd lag/foreninger, allmenn kultur Det bevilges kr til lag/foreninger, allmenn kultur for hele perioden KULAP Reduksjon tilskudd til lag/foreninger, idrett for hele perioden Det bevilges et tilskudd på kr til tilskudd til lag/foreninger, idrett. KULAP Åpningsmarkering Arktisk kultursenter Det avsettes kr til åpningsmarkering av Arktisk kultursenter i tillegg til de kr som tas av fond (2008). KULAP08.02 Ungdomsfestivalen Sommerfeber. Det bevilges kr til festivalen for hele perioden Sektor for teknisk drift TEK.AP Uteplass Rypefjord sykehjem Det bevilges kr til uteplass ved Rypefjord sykehjem (2008). TEK.AP Tilskudd Hammerfest Musikkforening Musikkhuset Det foreslås et tilskudd på kr (2008) TEKAP Inntekter fra salg av tjeneste til parkering. Driftsinntektene for leie av grunn til Hammerfest parkering KF settes til kr hvert år i perioden TEK Boligtilskudd ungdomsboliger. Det gis et boligtilskudd på kr i tre år (2008, 2009 og 2010) til ungdomsboligene i Tyvenlia. TEKAP Justert husleie på Elvemo Leieprisen for Elvemo settes til kr pr. måned for hele perioden TEK.AP Forskjønning/miljøtiltak/beplantning Det avsettes kr hvert år i perioden til forskjønning/miljøtiltak/beplantning. Prioriteringer av tiltakene foretas av Styret for Miljø og utvikling - for hele perioden TEKAP Kirkegårdsmuren Det bevilges kr til opprusting/reparasjon av murene ved den gamle kirkegården i Hammerfest (2008). TEK.AP Distriktspolitiskutvalg. Det avsettes kr hvert år i planperioden ( ) til disposisjon for et distriktspolitisk utvalg. Investeringer i økonomiplanperioden INAP0806 Servicebygg og lager, friidrettsstadion Prosjektet framskyndes til Legges inn 500 i 2009 INAP0807 Fotballhall, prosjektering Prosjektet fremskyndes til 2009.

17 Legger inn prosjektmidler i Tippemidler på INAP 26 Skredsikringstiltak Posten økes med 4 millioner kroner (til 14.3 mill) i Deretter med 2 mill. årlig i resten av planperioden. INAP 54 Nytt sykehjem i Salen Det avsettes 4 millioner kroner til prosjektering i I 2009 avsettes 10 millioner til igangsetting arbeidet. Videre settes det av 60 millioner kroner i 2010 og 50 millioner kroner i 2011 til fullføring. INAP 61 Reguleringsplan Slettnes Det bevilges 1.2 million kroner til reguleringsplan for Slettnes i 2008 og kr i INAP36 Boligfelt B2 Det bevilges 5 mill. kroner i tillegg til de foreslåtte kr til prosjektering. Videre settes det av 8 millioner kroner til gjennomføring av prosjektet i Skatt på formue og inntekt. Skatteinngangen økes med 10. millioner kroner hvert år i planperioden. Utbytte Hammerfest Energi. Utbytte fra Hammerfest Energi økes til 15 millioner kroner for 2008 og settes til 12 millioner kroner for resten av perioden. Eiendomsskatt. Eiendomsskatten må også sees i sammenheng med de øvrige kommunale avgiftenbunnfradraget øker fra kr til 1.1 million for første boenhet. Bunnfradraget for de neste boenhetene økes fra kr til kr Alle sektorene pålegges å kutte i sine driftsbudsjetter hvert år i perioden. Samlet skal dette utgjøre 2 millioner kroner pr. år. Totalt 8 mill. i perioden. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: SKO NY skolebibliotekar ½ stilling fra NY inventar og utstyr ikke-renoverte Grunnskoler Stillingshjemler SFO tilbakef Økt brukerbet. SFO frys Verbalforslag: Administrasjonen bes om å regulere SFO-betaling i tråd med økt undervisningstid i skolen. Økt undervisningstid betyr redusert SFO-tid. Dette skal bety lavere foreldrebetaling. BAR Foreldrebet. Barnehager Soria Moria SOS Reduksjon sosialhjelp, tilbakeføring PLO økte inntekter, tilbakeføres KUL AKS red inntekter (barn og unge) og økte tilskudd 150 til hhv kultur og idrett

18 NY ny stilling driftsbetjent idrettsanl Fra TEK Overskudd Parkering KF tilbakeføring til bruk på kollektivsatsing i H.fest. Tilbakeføring til kollektivfond fra dagens Parkeringsfond Kollektivsatsing i Hammerfest Økte inntekter fra salg av tjenester til parkering Inntekter Eiendomsskatt i tråd med SVs forslag For budsjett 2007 ( bunnfradrag) Votering: Rådmannens forslag fikk 3 stemmer for og 6 stemmer mot. SV s forslag fikk 1 stemme for og 8 stemmer mot. Ap s forslag fikk 5 stemmer for og 4 stemmer mot. 1. Budsjettbalanse Økonomiplan og handlingsprogram inklusive årsbudsjett 2008 vedtas i balanse. 2. Oppstilling av budsjettet Første året i økonomiplanen og handlingsprogram vedtas som årsbudsjett for Kommunestyret vedtar årsbudsjett på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjon rammene videre på detaljpostnivå innenfor sentraladministrasjon og sektorene. 3. Investeringer Investeringer vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan, justert med de eventuelle endringer som måtte foreligge på rehabilitering av Rådhuset (jfr. egen sak). 4. Låneopptak Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån kr som nedbetales over 20 år. 5. Startlån Det opptas i 2008 kr i startlån i Husbanken som nedbetales over 20 år, for videre utlån til innbyggerne. 6. Skatt Hammerfest kommunes skattøre for formue og inntekt for 2007 skal være lovens maksimumssats. 7. Eiendomsskatt Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2008 slik: Eiendomsskatt skrives ut på verk og bruk i hele kommunen. På øvrige faste eiendommer utskrives eiendomsskatt innenfor de grenser som er satt i kommunestyrets vedtak av (sak 105/03). Skattesatsen settes til 7 o/oo av takstgrunnlaget. For boliger som er bygd i løpet av de siste 15 årene skal følgende skattesats gjelde: For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 o/oo.

19 For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 o/oo. For boliger som er mellom år gamle settes skattesatsen til 6 o/oo. Bunnfradrag for boliger fastsettes slik: Det gis et bunnfradrag på kr for en boenhet per eiendom. For de neste boenhetene er bunnfradraget på kr Eiendomsskatten betales i fire terminer. 8. Gebyrer og avgifter Kommunestyret vedtar gebyr- og avgiftsregulativet i henhold til egne saker. 9. Opprettelse, endringer og nedleggelse av stillingshjemler Sentraladministrasjonen - Opprette 50 % rådgiverstilling, retrettstilling som seniortiltak. Opptrapping begrenses til 50 % stilling fra 2008 (SAD 07.01) Sektor for skole og oppvekst - Opprette 270 % lærerstillinger fra til utvidelse av timetallet på barnetrinnet (SKO 08.07) - Redusere 150 % assistenthjemmel SFO (SKO 08.08) - Opprette 50 % hjemmel til styrking av innvandrertjenesten Sektor for kultur og idrett - Opprette 100 % driftsbetjent i forbindelse med overdragelse av Hammerfesthallen Sektor for teknisk drift - Opprette 100 % prosjektleder stilling kommunalteknikk (TEK 08.01) - Opprette 100 % renholdsstilling Breilia skole (TEK 08.04) - Opprette 100 % saksbehandlerstilling boligkontoret (TEK 08.05) - Opprette 100 % stilling renhold (TEK 08.07) 10. Driftsendringer Kommunestyret vedtar de driftsendringer som fremgår av dokumentet Økonomiplan , årsbudsjett 2008, inklusive de korreksjoner som følger av vedlegg 1. Dette inkluderer driftsreduksjoner på kr 22,4 mill. i 2009 og på kr 19,5 mill. 2010, samt driftsøkning i I økonomiplanen legges følgende prinsipper til grunn for reduksjon i drift: - Det legges til grunn en fordeling på 60 % reduksjon i lønnsutgifter og 40 % reduksjon i andre driftsutgifter. Dette betyr en reduksjon i stillinger i størrelsesorden årsverk fra 2009, tilsvarende for Det legges til grunn ingen større driftsreduksjoner innenfor pleie- og omsorgssektoren i Innenfor øvrige sektorer reduseres brutto driftsramme med 4,6 % for Det foretas driftsreduksjoner på 3,4 % innenfor alle sektorer for Det foretas en gjennomgang av alle sektorer i kommunen i løpet av 1. tertial 2008 med hensikt å identifisere effektivitets- og innsparingsmuligheter. Det innleies ekstern bistand til dette arbeidet.

20 - Kommunestyret fremlegges våren -08 en konkret plan over driftsreduksjoner hvor sektorvis fordeling vil avvike fra det som legges frem her. 11 Driftsendringer vedtatt i formannskapet den : Sentraladministrasjon. SAD.AP Kjøp gaveartikler. Det bevilges kr til kjøp av gaveartikler i 2008 og Sektor for skole og oppvekst. SKOAP Økt brukerbetaling i SFO-tilbudene Betalingssatsene for sfo-tilbudet økes ikke, men holdes på kr og kr Sektor for barnehage BARAP Økt barnehageavgift, kommunale barnehager Barnehageavgiften beholdes uforandret, kr BARAP Økt barnehageavgift, private barnehager Som følge av ingen økning i de kommunale barnehagesatsene blir det heller ikke noen økning i de private. Sektor for sosiale tjenester S0S.AP Rusforebyggende tiltak. Det gis et ekstra tilskudd på kr hvert år i perioden. Søknader om bruk av disse midlene avgjøres av formannskapet etter anbefaling fra KOU. Sektor for kultur og Idrett KUL.AP Reduksjon tilskudd lag/foreninger, allmenn kultur Det bevilges kr til lag/foreninger, allmenn kultur for hele perioden KULAP Reduksjon tilskudd til lag/foreninger, idrett for hele perioden Det bevilges et tilskudd på kr til tilskudd til lag/foreninger, idrett. KULAP Åpningsmarkering Arktisk kultursenter Det avsettes kr til åpningsmarkering av Arktisk kultursenter i tillegg til de kr som tas av fond (2008). KULAP08.02 Ungdomsfestivalen Sommerfeber. Det bevilges kr til festivalen for hele perioden Sektor for teknisk drift TEK.AP Uteplass Rypefjord sykehjem Det bevilges kr til uteplass ved Rypefjord sykehjem (2008). TEK.AP Tilskudd Hammerfest Musikkforening Musikkhuset Det foreslås et tilskudd på kr (2008) TEKAP Inntekter fra salg av tjeneste til parkering. Driftsinntektene for leie av grunn til Hammerfest parkering KF settes til kr hvert år i perioden TEK Boligtilskudd ungdomsboliger. Det gis et boligtilskudd på kr i tre år (2008, 2009 og 2010) til ungdomsboligene i Tyvenlia. TEKAP Justert husleie på Elvemo Leieprisen for Elvemo settes til kr pr. måned for hele perioden TEK.AP Forskjønning/miljøtiltak/beplantning Det avsettes kr hvert år i perioden til forskjønning/miljøtiltak/beplantning. Prioriteringer av tiltakene foretas av Styret for Miljø og utvikling - for hele perioden TEKAP Kirkegårdsmuren Det bevilges kr til opprusting/reparasjon av murene ved den gamle kirkegården i Hammerfest (2008). TEK.AP Distriktspolitiskutvalg.

21 Det avsettes kr hvert år i planperioden ( ) til disposisjon for et distriktspolitisk utvalg. Investeringer i økonomiplanperioden INAP0806 Servicebygg og lager, friidrettsstadion Prosjektet framskyndes til Legges inn 500 i 2009 INAP0807 Fotballhall, prosjektering Prosjektet fremskyndes til Legger inn prosjektmidler i Tippemidler på INAP 26 Skredsikringstiltak Posten økes med 4 millioner kroner (til 14.3 mill) i Deretter med 2 mill. årlig i resten av planperioden. INAP 54 Nytt sykehjem i Salen Det avsettes 4 millioner kroner til prosjektering i I 2009 avsettes 10 millioner til igangsetting arbeidet. Videre settes det av 60 millioner kroner i 2010 og 50 millioner kroner i 2011 til fullføring. INAP 61 Reguleringsplan Slettnes Det bevilges 1.2 million kroner til reguleringsplan for Slettnes i 2008 og kr i INAP36 Boligfelt B2 Det bevilges 5 mill. kroner i tillegg til de foreslåtte kr til prosjektering. Videre settes det av 8 millioner kroner til gjennomføring av prosjektet i Skatt på formue og inntekt. Skatteinngangen økes med 10. millioner kroner hvert år i planperioden. Utbytte Hammerfest Energi. Utbytte fra Hammerfest Energi økes til 15 millioner kroner for 2008 og settes til 12 millioner kroner for resten av perioden. Alle sektorene pålegges å kutte i sine driftsbudsjetter hvert år i perioden. Samlet skal dette utgjøre 2 millioner kroner pr. år. Totalt 8 mill. i perioden. PS 152/07 Folkevalgtes arbeidsvilkår V. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar reglement for godtgjøring til folkevalgte i Hammerfest kommune med virkning fra : Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Hammerfest kommune Vedtatt i Hammerfest kommunestyre I. Ordfører Grunnlaget for ordførerens godtgjøring er den til enhver tid gjeldende godtgjøring til stortingsrepresentantene. Beregning av ferietid og feriegodtgjøring gjøres som for kommunalt ansatte. For ordfører dekkes tap av offentlig eller privat pensjonsordning fullt ut. Ordfører gis slik ettergodtgjøring ved valgperiodens utløp: I 1,5 måned dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp. I 3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp. II. Faste godtgjøringer 1 Formannskapet

22 Formannskapets representanter får en årlig godtgjøring tilsvarende 2 % av ordførerens årlige godtgjøring. 2 Medlemmer i KOU og MU Medlemmer i Styret for kultur, omsorg og undervisning (KOU) og Styret for miljø og utvikling (MU) får en årlig godtgjøring tilsvarende 0,5 % av ordførers årlige godtgjørelse. 3 Varaordfører / ledere i styret for KOU og MU Varaordfører, leder i Styret for kultur, omsorg og undervisning (KOU) og leder i Styret for miljø og utvikling (MU) får en årlig godtgjøring lik 10 % av ordførerens årlige godtgjøring. 4 Ledere i andre kommunale utvalg Ledere i andre kommunale utvalg gis ikke fast godtgjøring. III. Møtegodtgjøring 1 Møtegodtgjørelse til utvalgsledere Kontrollutvalget 0,30 % av ordførerens årlige godtgjøring Klientutvalg, forliksråd og klagenemnd 0,25 % av ordførerens årlige godtgjøring KOU og MU 0,10 % av ordførerens årlige godtgjøring Øvrige kommunale utvalg 0,20 % av ordførerens årlige godtgjøring Varaordfører som møter i formannskapet mottar ikke møtegodtgjøring. 2 Møtegodtgjørelse til formannskapet Medlemmer og møtende vararepresentanter av formannskapet får en møtegodtgjøring pr møte lik 0,2 % av ordførerens årlige godtgjøring. 3 Møtegodtgjørelse til kommunestyret og kontrollutvalget Medlemmer i kommunestyret og kontrollutvalget mottar møtegodtgjøring pr møte tilsvarende 0,15 % av ordførerens årlige godtgjøring. 4 Møtegodtgjørelser til medlemmer av øvrige utvalg Møtegodtgjørelsen til medlemmer av øvrige utvalg, inklusiv KOU og MU er fastsatt til 0,1 % av ordførerens årlige godtgjørelse. 5 Andre enn ordfører som representerer kommunen utad Møtesatsen på 0,1 % av ordførerens årlige godtgjørelse gjelder også for representanter som ikke mottar fast godtgjørelse etter dette reglement og som representerer kommunen utad, som på generalforsamlinger og lignende, hvor der ikke betales godtgjørelse på annen måte. 6 Ansattes representanter i administrasjonsutvalget Kommunalt ansatte som er folkevalgte eller møter som de ansattes representant i administrasjonsutvalget, gis samme godtgjørelse pr møte som de øvrige representanter. Dersom møte i administrasjonsutvalget faller på samme dag som møte i formannskapet, gis det kun godtgjørelse for formannskapet. De ansattes representanter i administrasjonsutvalget som ikke skal møte i formannskapet gis godtgjørelse på vanlig måte. IV. Dekning av tapt inntekt Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste betales til representanter i alle kommunale utvalg, styrer og råd. Godtgjøring betales også til folkevalgte som er i annet oppdrag for kommunen, (kurs, reiser og lignende). Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste ytes bare til dem som har et faktisk tap i arbeidsfortjenesten. Krav på godtgjørelse bør gjøres av den folkevalgtes arbeidsgiver for å hindre et tap i pensjon og feriepenger. 1 Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste

23 Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste defineres i denne sammenheng som tapt arbeidsfortjeneste som ikke kan legitimeres fra arbeidsgiver/oppdragsgiver. Slike tap må i tilstrekkelig grad sannsynliggjøres. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste erstattes med inntil 0,1 % av ordførers godtgjøring pr dag. 2 Legitimert tapt arbeidsfortjeneste Legitimert tapt arbeidsfortjeneste erstattes med inntil 0,4 % av ordførers godtgjøring pr dag. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste defineres i denne sammenhengen som den lønnen arbeidsgiver bekrefter at arbeidstakeren taper ved å inneha kommunale tillitsverv. For selvstendig næringsdrivende gjelder følgende: Det må fremlegges ny dokumentasjon/sannsynliggjøring hvert år på bakgrunn av siste års regnskaps-/produksjonstall og når grunnlaget for å kreve tapt arbeidsinntekt vesentlig endres i løpet av året. Ved endring i forutsetningene for tapet, fremlegges ny dokumentasjon dog begrenset oppad til 0,4 % av ordførers årlige godtgjøring pr. dag. 3 Innsending av krav om tapt arbeidsfortjeneste Krav om tapt arbeidsfortjeneste må sendes inn senest 3 måneder etter at den tapte inntekten oppsto. For å unngå tap av pensjon og feriepenger, bør kravet sendes inn av arbeidsgiver. V. Frikjøpsordning Ledere i KOU, MU, varaordfører og gruppeledere kan velge å benytte seg av frikjøpsordning i stedet for å få dekket legitimert tap etter punkt IV. 1 Ledere i KOU og MU samt varaordfører Ledere i KOU og MU samt varaordfører frikjøpes inntil 20 % av normal arbeidstid som kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. Kravet bør normalt fremmes av arbeidsgiver. Årsverket beregnes ut fra den folkevalgtes egen lønn. Dersom denne er høyere enn ordførerens årlige godtgjøring, legges ordførers årlige godtgjøring til grunn ved beregningen. 2 Gruppeledere Kommunestyrets gruppeledere frikjøpes etter følgende modell: Alle partier gis en grunnressurs på 2 % av et årsverk. I tillegg gis det en ressurs på 0,5 % pr representant som partiet har i kommunestyret, inntil 5 %. Godtgjørelsen utbetales til gruppeledere som gjør krav på dette. Godtgjørelsen kan ikke utbetales til politiske partier. Årsverket beregnes ut fra ordførers årlige godtgjøring. VI. Utgiftsdekning 1 Godtgjøring for skyss, kost og overnatting Godtgjøring for skyss, kost og overnatting dekkes etter det samme reiseregulativet som gjelder for kommunens ansatte. 2 Dekning av omsorgsforpliktelser Legitimerte utgifter til omsorgsforpliktelser refunderes med inntil 0,1 % av ordførers årlige godtgjøring. Omsorgen gjelder for barn inntil 12 år og funksjonshemmede/kronisk syke barn inntil 18 år. I tillegg refunderes legitimerte omsorgsforpliktelser for hjemmeværende eldre/uføre/syke som trenger tilsyn/pleie med inntil 0,1 % av ordførerens årlige godtgjøring. Utgifter til omsorgsforpliktelser dekkes ikke dersom tilsyn/pleie/barnepass utføres av ektefelle/samboer eller egne barn. 3 Kommunal rapport

24 Abonnement på Kommunal Rapport tegnes for kommunestyrets representanter. 4 Godtgjøring telefon eller mobiltelefon Ordfører, varaordfører og ledere av styrene for miljø og utvikling og kultur, omsorg og undervisning gis fri bruk av kommunal mobiltelefon. VII. Utbetaling All fast godtgjøring og møtegodtgjøring utbetales to ganger i året: i juni og desember. Reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste utbetales fortløpende. VIII. Unntaksbestemmelse For tilfeller som ikke dekkes av reglementet, kan formannskapet vedta godtgjørelse. Formannskapet fortolker reglementet ved uklarheter. 2. Kommunestyret vedtar at det utarbeides et eget reglement for godtgjørelser til styrer i kommunale foretak. Nivået for godtgjørelsene bør avgjøres av kommunestyret. Kommunestyret ber formannskapet om å opprette en arbeidsgruppe for dette arbeidet. Kommunestyret ber om at styrene i de kommunale foretakene ikke fastsetter nye vedtekter som omhandler godtgjøring, da dette vil bli behandlet av kommunestyret i nær fremtid. Inntil regelverket er endret skal utbetaling av godtgjøring skje etter allerede vedtatte satser. For aksjeselskap skal kommunestyret gi veiledning om hvilket nivå godtgjørelsene bør ligge på i eiermeldingen. 3. Kommunestyret vedtar at bruk av kommunestyresalen fortsatt skal være strengt regulert og det gjøres ikke endringer i reglementet for utleie av kommunestyresalen. Det skal tilrettelegges for at andre politiske partier kan låne møterom på rådhuset. Før dette kan gjøres må det ordnes med låssystem, slik at partiene kan ha tilgang til møterom. 4. Kommunestyret vedtar at de politiske møtene fortsatt bør holdes på dagtid. Hammerfest, den rådmann Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Saken tas til orientering. Anne Sundøy juridisk konsulent Votering: Rådmannens forslag falt og forslaget fra H ble enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. PS 153/07 Politisk reglement - Hammerfest kommune IV. Ordførerens forslag til vedtak: Hammerfest formannskap ber om at det igangsettes arbeid med å revidere det politiske reglement i Hammerfest kommune. Hammerfest, den Kristine Jørstad Bock Ordfører

25 Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest formannskap ber om at det igangsettes arbeid med å revidere det politiske reglement i Hammerfest kommune. PS 154/07 Oppnevning av medlemmer i Nordområdeutvalget IV. Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet oppnevner følgende Nordområdeutvalg etter valget 2007: - Ordfører (leder) - Varaordfører (nestleder) - Leder for miljø- og utviklingsstyret - Representant for opposisjonen:.. - Representant for opposisjonen: representant for Hammerfest Havn KF:. - Rådmannen - Plan- og utviklingssjef - Plansjef - Næringssjef Hammerfest, den Rådmann Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Saken utsettes. Sektorleders underskrift Votering: Utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. PS 155/07 "Må ikke glemme kystflåten" - Uttalelse Ordfører fremmet på vegne av AP følgende forslag: Hammerfest formannskap har forståelse for situasjonen for kystflåten og tar uttalelsen fra Vardø formannskap til orientering. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Hammerfest formannskap gir sin tilslutning til Lebesby AP sitt forslag. Votering: SV s forslag fikk 2 stemmer for og 6 stemmer mot. AP s forslag ble vedtatt mot en stemme. Hammerfest formannskap har forståelse for situasjonen for kystflåten og tar uttalelsen fra Vardø formannskap til orientering.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Hanne Husvik, Tone

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

Reglement for godtgjøring. til folkevalgte i. Hammerfest kommune

Reglement for godtgjøring. til folkevalgte i. Hammerfest kommune Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Hammerfest kommune Vedtatt i Hammerfest kommunestyre 11.09.2008 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Hammerfest kommune Vedtatt i Hammerfest kommunestyre

Detaljer

Fra Hammerfest turist AS møtte styreleder Arne Reiersen, daglig leder Ståle Linnes og nestleder Lars Bjørn Mehus.

Fra Hammerfest turist AS møtte styreleder Arne Reiersen, daglig leder Ståle Linnes og nestleder Lars Bjørn Mehus. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, nestleder Wenche Stenvoll, Frank

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 31.01.2008 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren.

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren. Møteprotokoll 11/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 14.09.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 15:15 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører (innhabil i sak 11/11) AP

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.08.2009 Tid: 11:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Rolf

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest kommune Dato: 04.09.2008 Tid: 11:00 16:55

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest kommune Dato: 04.09.2008 Tid: 11:00 16:55 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest kommune Dato: 04.09.2008 Tid: 11:00 16:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Nina Onsaker Skjelbred

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Arktisk kultursenter, Magnus Larsensalen Dato 28.11.2011 Tid: 09:00 14:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Formannskapet Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Frank

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, Hanne

Detaljer

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre.

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre. Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 06/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 07.05.2007 Tidspunkt: Kl. 08:30 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP John

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Varaordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak godkjent og får saksnummer:

Varaordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak godkjent og får saksnummer: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2006 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: varaordfører Kristine Jørstad Bock, Tom Mortensen (for ordfører Alf E.

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 052/04 til og med 053/04.

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 052/04 til og med 053/04. Hammerfest kommune Møteprotokoll 07/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2004 Tidspunkt: 8:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.02.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Vedtatt av kommunestyret 20.06.2011 sak 48/11 Justert av kommunestyret 24.10.11 sak 74/11 Fortolket av adm.utvalg 11.01.2012. Justert av Kommunestyret

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 27.10.2008 Tid: 11:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Tor-Ivar Heggelund Nestleder AP Bente Orvik

Detaljer

Konklusjon: Sakslista med sakene 047/06 til og med 055/06 - godkjent.

Konklusjon: Sakslista med sakene 047/06 til og med 055/06 - godkjent. Møteprotokoll 7/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 25.10.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07 Møteprotokoll 05/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.11.2015 Tid: 13:30 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ole I. Hansen Leder AP Eva Gebhardt Sjøtun Medlem

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Randi Simonsen Medlem PENSJFOR Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Randi Simonsen Medlem PENSJFOR Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR Eldrerådet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.11.2016 Tid: 11:00 12:30 Faste medlemmer som møtte: Tor Magne Olsen Leder PENSJFOR Eva Gebhardt Sjøtun Nestleder AP Petter Karlsen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen Medlem

Detaljer

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen.

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. Møteprotokoll 05/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 28.09.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 4/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Willy Olsen,

Detaljer

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019 Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 1 Målsetting Politikerne er valgt av innbyggerne til å styre kommunen. Målet vårt er å ha

Detaljer

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag 19.09.2005 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP:

Detaljer

Søknad om serverings og skjenkebevilling - QA restaurantdrift S.U.S

Søknad om serverings og skjenkebevilling - QA restaurantdrift S.U.S Hammerfest kommune Møteprotokoll 07/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Mandag 17.10.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016.

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte den 07.09.2015 som sak 43/15. Erstatter tidligere reglement vedtatt

Detaljer

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04 Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.02.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.11.2014 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 24.11.04 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 24.11.04 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 08/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 24.11.04 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Kristine

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 08.11.16 av kommunestyret i sak 75/16. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Leder Hanne Husvik, nestleder Tor Ivar Heggelund,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 05.11.2009 Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Alf E. Jakobsen Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: 09/06

Møteprotokoll. Utvalg: 09/06 Møteprotokoll 09/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.09.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00 13.00 (innkallingen til kl. 12.00 var feil) Følgende medlemmer møtte: Fra AP:

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.1.2008. 1 GODTGJØRELSE TIL ORDFØRER 1.1 Fast godtgjørelse Ordføreren ytes godtgjørelse tilsvarende 93 % av stortingsrepresentantenes

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Tor-Ivar Heggelund NESTL AP Ronny Holm MEDL AP Steve Sivertsen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Tor-Ivar Heggelund NESTL AP Ronny Holm MEDL AP Steve Sivertsen MEDL FRP Utvalg: Styret for kultur, omsorg og undervisning Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.01.2008 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Hanne Marion Husvik Leder AP Bente Orvik Medlem SV Håkon

Detaljer

Vedtak: Sakslista med sakene 015/06 og 024/05 enstemmig godkjent.

Vedtak: Sakslista med sakene 015/06 og 024/05 enstemmig godkjent. Møteprotokoll 3/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.02.06 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 11.11.2016 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Astrid Stubbe Unni Bragstad

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Grethe E. Johansen (for S. Sundquist), John

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.05.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 013/07 til og med 023/07. Sakene 015/07 og 019/07 er utsatt.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 013/07 til og med 023/07. Sakene 015/07 og 019/07 er utsatt. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 15.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent.

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent. Møteprotokoll 5/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Varaordfører

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.11.2016 Tid: 13:00 14:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Ole I. Hansen Leder AP Eva Gebhardt

Detaljer

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble vedtatt av Vefsn kommunestyre 18.12.1991 og gjøres gjeldende fra 1. januar 1992. Endret i kommunestyret 19.10.94 og gjøres gjeldende fra

Detaljer

Godtgjørelsesreglement. for folkevalgte - fra Froland kommune. Vedtatt Froland kommunestyre Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1)

Godtgjørelsesreglement. for folkevalgte - fra Froland kommune. Vedtatt Froland kommunestyre Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1) Godtgjørelsesreglement for folkevalgte - fra 01.01.2018 Froland kommune Vedtatt Froland kommunestyre 16.11.2017 Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1) Innhold FORMÅL:... 2 1. Årlig fast godtgjørelse... 2 1.1.

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 3/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Jorun Flåten

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

Godtgjøringsreglement for Nesset kommune - politisk virksomhet

Godtgjøringsreglement for Nesset kommune - politisk virksomhet NESSET KOMMUNE Ark: 082 Saksmappe: 2008/13 Godtgjøringsreglement for Nesset kommune - politisk virksomhet Arbeidsvilkår for folkevalgte Gode arbeidsforhold for folkevalgte er viktig for både rekruttering

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 21.02.2013 Tid: 10:00 15:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 21.02.2013 Tid: 10:00 15:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 21.02.2013 Tid: 10:00 15:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

Andre: Svein Skisland (), Heidi Engestøl (), Fagansvarlig IT Kristin F. Viksnes (Sak. 10/08)

Andre: Svein Skisland (), Heidi Engestøl (), Fagansvarlig IT Kristin F. Viksnes (Sak. 10/08) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 10.00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Berit Kittelsen

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR. Varamedlemmer som møtte: Navn Une Eriksen Egil Jeremiassen PENSJFOR

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR. Varamedlemmer som møtte: Navn Une Eriksen Egil Jeremiassen PENSJFOR Eldrerådet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.11.2015 Tid: 11:00 12:30 Faste medlemmer som møtte: Tor Magne Olsen Leder PENSJFOR Eva Gebhardt Sjøtun Nestleder AP Petter Karlsen

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement godtgjørelse til kommunens folkevalgte

GAMVIK KOMMUNE. Reglement godtgjørelse til kommunens folkevalgte GAMVIK KOMMUNE Reglement godtgjørelse til kommunens folkevalgte 1 GENERELT Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av folkevalgte representanter, gi erstatning

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 4/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. Historikk: Vedtatt av kommunestyret, sak 104/98, møtet 14.12.98, revidert i forhold til den til enhver tid

Detaljer

Sakslisten/dagsorden: Den opprinnelige sakslisten har sakene 077/04 til og med 085/04.

Sakslisten/dagsorden: Den opprinnelige sakslisten har sakene 077/04 til og med 085/04. Hammerfest kommune Møteprotokoll 07/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 02.12.04 Tidspunkt: Kl. 18:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 27.11.2008 Tid: 11:00 15:30

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 27.11.2008 Tid: 11:00 15:30 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 27.11.2008 Tid: 11:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen STOKKE KOMMUNE Formannskapet Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt andre): Erlend Larsen Grethe Østgård Inga

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 06.05.2004 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE Vedtatt i kommunestyret 22.6.2017 gjeldende fra 1.7.2017 1.1 Faste godtgjørelser og møtegodtgjørelser Ordførers godtgjørelse i % av

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE. Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE. Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014. 1 Virkeområde Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 435, Midtre Gauldal rådhus Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 03/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.05.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013

REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013 1 REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013 2 Innhold 1. Ordfører... 3 2. Varaordfører... 3 3. Formannskapets godtgjør... 3 4. Hovedutvalgenes godtgjør...

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer