Kommunestyret behandlet saken den , møtesak nr. 106/08

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret behandlet saken den 11.12.2008, møtesak nr. 106/08"

Transkript

1 Kommunestyret behandlet saken den , møtesak nr. 106/08 Behandling: Budsjettforslag fra AP, SV og SP Endringer til rådmannens budsjettforslag Tiltak innarbeidet i budsjettet (inndekningsbehov) Redusert prisøkning SFO. Innføre kr 100 pr. mnd i matpenger som utgjør en økning på 5,1% i motsetning til rådmannens forslag som utgjør 15% økning Ikke redusert ramme til barnehageområdet Opprettholde Nærsnes skole Ikke flytting av Slemmestad BOAS Ikke redusert nattressurs funksjonshemmede Funksjonshemmedes husleie bortfaller på Slemmestad BOAS Nye Midtbygda skole, ferdig til skolestart høsten Rådmannens disposisjonsfond SUM INNDEKNING Budsjett for all virksomhet reduseres med 0,5% i 2009 og 1% i Utleie BBO til ekstern aktør, ytterligere 18 avdeling (Totalt 36) Halv årsvirkning Ansetter ikke Controller Omplassering frikjøp ansatte reduseres Sum Investeringsbudsjettet

2 Endringer til rådmannens forslag Inventar Midtbygda skole Scanning arkiv utsettes Reduksjon IKT Driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet vedtas i samsvar med budsjettskjema 1b sektorenes driftsrammer og budsjettskjema for investeringsbudsjettet med de endring som fremkom i budsjettforslaget fra Ap.SV,Sp. 2. Rådmannen fordeler sektorenes budsjettrammer på enhetene. 3. Av kultursektorens ramme utgjør kr kommunestyrets rammebevilgning til lag og foreninger. Bevilgningen disponeres av kulturutvalget. 4. Skatt på formue og inntekt skrives ut i samsvar med maksimalsatsene Stortinget vedtar. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp nye lån i samsvar med lånefinansieringen i investeringsbudsjettet, og til å refinansiere gamle lån. 6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 36 mill.kr. i Betaling for kommunale tjenester vedtas i samsvar med prislisten i økonomiplan-dokumentet og justering som fremkom i budsjett forslaget. Forslaget falt med 21 (H,Frp,V,Krf) mot 14 (Ap,SV,Sp) stemmer.

3

4 Røyken kommune Budsjett 2009 Økonomiplan Høyre, FrP, Venstre og KrF s forslag til endringer i budsjett og økonomiplan. Behandles av kommunestyret 11/ POSISJONENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETTRAMMER 2009/ØKONOMIPLAN De borgerlige flertallspartiene (FRP, H, KRF, V) fremmer følgende forslag til budsjettrammer 2009 / økonomiplan

5 Forslag til vedtak budsjett: 1. Driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet vedtas i samsvar med budsjettskjema 1 B sektorenes driftsrammet og budsjettskjema for investeringsbudsjettet. Rammene endres i samsvar med posisjonens budsjettfremlegg. 2. Sektorenes budsjettrammer fordeles enhetene i samsvar med alternativt budsjettskjema 1 B - side 27 i budsjettdokumentet 3. Av kultursektorens ramme utgjør kr ,- kommunestyrets bevilgning til lag og foreninger. Bevilgningen disponeres av kulturutvalget. 4. Rådmannens gis fullmakt til å ta opp nye lån i samsvar med lånefinansiering i investeringsbudsjettet, og refinansiere gamle lån. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil 36 mill i Betaling for kommunale tjenester vedtas i samsvar med prislisten i økonomiplandokumentet, med endringer fremlagt av posisjonen. 7. Endringer i budsjettreglementet: Reglementer er uendret men med følgende endringer, Enhetsleder er ansvarlig overfor rådmannen for enhetens avvik mellom budsjett og regnskap. Dersom enhetsleder avviker mer enn 15% av budsjett tildelt enheten, overføres budsjettansvar til rådmannen inntil budsjettbalanse < 15% er på plass. Som hovedregel skal 50 % av et positivt avvik overføres og legges til enhetens budsjettramme for neste år. Disponeringen av resterende del av positivt avvik gjøres av kommunestyret. Inndekning av negativ avvik avgjøres av kommunestyret. 1. Oppsummering De borgerlige flertallspartiene mener Rådmannens budsjettfremlegg er godt. Vår viktigste prioritering som tillegg til Rådmannens forslag er investeringsbeslutning i flere formålsbygg. Ved å gå på anbud i 2009 og å anskaffe 3 nye formålsbygg (Midtbygda Skole, Slemmestad Ungdomskole og ny Brannstasjon) sparer kommunen store verdier. Prosjektene har en antatt investeringsramme på NOK 370 millioner, som finansieres gjennom Røyken Eiendom AS (REAS). Kommunen er langsiktig leietaker og bestiller bygningsmassen gjennom REAS. Ved bygge i trange økonomiske tider viser kommunen samfunnsansvar overfor byggenæringen og landet, samtidig som vi tentativt kan spare NOK millioner pga. av forventet lave anbud. Formålsbyggene vil utløse mer vekst i Røyken, og dermed større skatteinntekter på sikt. Bedre skolelokaler vil også gi bedre læring og arbeidsmiljø for elever og lærere. Ny idrettshall på Midtbygda vil være positivt for barneidretten og folkehelsa. Rådmannens budsjettfremlegg viser en inntektsprognose for 2009 på NOK 671 millioner. Av dette utgjør skatt og rammetilskudd på Kr 569,1 millioner. Vekst i skatt og rammetilskudd anslås til ca.10%. Budsjettfremlegget viser at Røyken kommune taper kr 55 millioner i inntekter grunnet statlig antagelse om at kommunen er lettdrevet. Systemet for utjevning av inntekter mellom lettdrevne og tungdrevne kommuner er uheldig for middels store kommuner.

6 Som hovedprinsipp burde skatteinntekter opptjent i Røyken vært disponert lokalt, mens trengende distriktskommuner burde fått dekket utgiftsbehovet over statsbudsjettets utgiftssider. Dette ville synliggjort at store deler av utjevningssystemet er ren distriktstøtte til små, tungdrevne kommuner i Nord-Norge. Rådmannen foreslår at det bevilges Nok 660 millioner til kommunens drift. Driftsrammene for 2009 øker med Nok 68 millioner i forhold til 2008 nivå. I Rådmannens budsjettfremlegg er Helseog omsorg budsjettvinneren med en økning av driftsrammen på ca. 40 millioner, mens oppvekst tilgodeses med ca. 14 millioner. Til tross for en vekst i kommunens inntekter, er den økonomiske situasjonen og kommunens mangel på handlingsrom meget alvorlig. Lønninger, pensjon og lovpålagte tjenester vokser mer enn inntektene. Finanskrisen og en global resesjon vil også påvirke vårt lokalsamfunn i Røyken. Det kan ikke utelukkes at kommunens skatteinntekter reduseres i 2009 i forhold til Rådmannens inntektsprognose. Rådmannen anslår selv et driftsunderskudd på kr 24 mill for Dette skyldes et merforbruk på nær NOK 50 mill utover budsjettets driftsrammer. Heldigvis kompenseres underskuddet delvis av økte inntekter. Vi har lagt til grunn ved budsjettet at underskudd 2008 ender på NOK 10 mill. Driftsutgiftene må kontrolleres bedre i neste periode. Dette er Rådmannens viktigste oppgave i perioden Rådmannen må styrke controller funksjonen og sette i verk tiltak tidlig i enheter som trenger bistand og oppfølging. For å bremse veksten i utgiftene må tjenestene organiseres bedre. Det må effektiviseres, innføres bedre rutiner, innføres besparende IKT-verktøy og vises nøkternhet i alle ledd. Konkurranseutsetting av flere tjenester kan bli nødvendig i perioden Driftsutgiftene må reduseres mill kroner i forhold til 2008 nivå for å få et budsjett i balanse. Det vil bli ivaretatt på Helse- og omsorg og i eiendomsforvaltningen. Det skal foretas forsiktig nedbemanning ved naturlig avgang. Følgende tiltak er lagt inn i budsjettet som kostnadsdempende tiltak: Bedre organisering av tjenester innen Helse- og omsorgstjenesten Større og mer robuste enheter Effektivisering av kommunens arealbruk Utleie av bygninger / salg av kommunale eiendommer Samarbeid med nabokommuner om kjøp av tjenester Investering i IKT mer effektiv kommunikasjon og samhandling med innbyggerne Bedre organisering av rådmannsfunksjonen og støtteenhetene Nøkternhet ved innkjøp, reiser og kursvirksomhet Nedbemanning ved naturlig avgang

7 Røyken kommune skaffes økte inntekter ved: Fortsatt vekst i innbyggertallet og dermed stimulere til vekst i skatteinngangen Bedre arealplanlegging boligbygging legges i områder med skolekapasitet og ledige barnehageplasser Stimulere næringslivet til å etablere seg i Røyken Investere i kommunal infrastruktur (skoler barnehage) slik at det fortsatt er grunnlag for vekst i områder der kapasitet er sprengt Endring i gebyrer avgifter Saldering:

8

9 Investeringsbudsjettet: Tiltaksliste m/ forklaring (fylles ut under dagen tiltaknr 1 Reversering av Rådmannens kuttforslag nr Omkjøring av 1 rektorstilling til 100% inspektørstilling. 3 Nærsnes blir nærskole - administrativt styrt fra Slemmestad Barnerskole. 4 Wolf bygningen avvikles fra begge leieavtaler sies opp. 5 Redusert nedbetaling av forventet driftsunderskudd Forsert nedbetaling av forventet driftsunderskudd I samarbeid med Røyken Næringsråd - inngås avtale om drift av Næringshage 8 Forventet leieinntekt - drift av næringshage 9 Driftskostnader av nye investeringer i investeringsbudsjett 10 Nytt anlegg - verdi NOK 245 mill. Skoleanlegget ferdigstilles suksessivt periode til Forventet inntekt av idrettshall Midtbygda fra basert på gjeldende timepriser 12 Bortfall av nåværende leieavtale pga. nytt skoleanlegg 13 Videre Rute 252 til Røyken sentrum via Bråset.RK andel av evt. kostnad RUTER 14 Renholdsutgifter og vaktmestertjenester Midtbygda og SLUSK konkurranseutsettes 15 Total rehabilitering av SUSK - total verdi NOK 118 mill. verdi rehabilitering og utvidelse NOK 91 mill på SLUSK 16 Nåværende leie - utgår 17 Tentativ avtale - langtidsleie av idrettshall SIF dagtid 18 Miljøtiltak - men øremerket idrettsrådet for fordeling 19 Støtte leirskole - barn med spesielle behov 20 Kulturområdet styrkes - for årlig aktivitet i Slambassenget på Slemmestad 21 Opprettelse av egen konto - som disponeres av formannskapet Forprosjekt - ny arbeidskirke på Spikkestad. Skisseprosjekt - kostnadsoverslag

10 22 Økt tilskudd utover Rådmannens forslag 23 Tilbudet på Fagertun utvides - og styrkes med 1 spesialpedagog - tilbudet til jenter skal styrkes i Styrkning av grunnramme u.skolene ,- helårsbasis pr. skole øremerket lærerstillinger 25 Økt ramme - jfr. rådmannens forslag 26 Effektivisering hjemmetjenesten: Et prosjekt for oppgradert, mobit IKT-verktøy skal redusere behov for basebesøk fra 3 til 2/prosjekt tyngre brukere til instituasjon 27 Bibliotek flytter til Midtbygda Skole - areal leies ut - 1 etg.i hpvedbygg frigjøres for utleie

11 28 Ordfører kan administrere en medarbeider pris på Kr ,- nr.1, kr 15000,- nr. 2og 7.500,- nr 3 for gode forslag til bedre drift av kommunen

12 29 Stipulert leie - ny kasernert brannstasjon på Rådhustomta 30 Økte bemanningsutgifter - kasernert bemanning 31 Effekt energiutgifter - ffyringsanlegg Rådhuset, drifter vannbåren varme Rådhuset og til ny skole Midtbygda 32 Vaktsentralen legges inn under kasernert bemanning 33 Økte krav til utbytte fra REAS 34 Forventet redusert lønnsvekst grunnet finanskrisen - og forventet moderasjon fra partene i arbeidslivet 35 Grette nedlegges - kommunalteknik flyttes til Rådhuset 36 Økt nedbemanning - ved naturlig avgang 37 Iverksettes 1. halvår 09 - sluttføres 1. halvår Prosjektet starter etter at ny Rådmann er på plass 39 SFO effektiviseres fra tilsvarende redusert prisøkning, se pkt. i handlingsplan 40 Beholdes - men med økte gebyr og leieinntekter 41 Rådmannens krav om kompensasjon reverseres 42 Ny slukkeavtale med Hurum 43 Forventet effekt - av sykefraværsprosjektene 44 Fra disposisjonsfond i Avsetning til disposisjonsfond 46 Forlenget avviking SLBOAS - inntaksstopp nye pasienter, frivillig flytting - skånsom avvikling Tiltak 46 Ikke behov for investering på Nærsnes 47 Inventar Midtbygda fremskyndes 48 Nytt inventar til rehabilitert SLUSK 49 Kostnader - ombygging av NAV bygget til Næringshage 50 Bygge om 2 etasjer Rådhuset 51 Investere i mobile Pcer til hjemmetjenesten 52 Rådhuset - andel av Flis - pellets - miljøfyringsanlegg Midtbygda området

13 6.2 Prisliste Prisliste kommunale tjenester 2009 Mva Pris 2009 m/mva Pris 2008 m/mva Prisøkning 25 % Tilknytningsavgift vann og avløp Tilknytningsgebyr for vann ja Tilknytningsgebyr for avløp ja Årsgebyr vann Fast avgift per boenhet/bolig/fritidsbolig både med og uten måler ja Variabelt årlig gebyr etter målt vannforbruk - pr m3 ja 12,50 9,13 Variabelt årlig gebyr etter stipulert vannforbruk per boenhet for boliger uten vannmåler: kvm (250 m3) ja 3 125, kvm (375 m3) ja 4 687, kvm (500 m3) ja 6 250, kvm (625 m3) ja 7 812, kvm (750 m3) ja 9 375, kvm (875 m3) ja , kvm (+ 125 m3) ja 1 562, Variabelt årlig gebyr etter stipulert vannforbruk fritidsbebyggelse: kvm (250 m3) ja 2 343, kvm (375 m3) ja 3 516, kvm (500 m3) ja 4 687, kvm (+ 125 m3) ja 1 171, Årsgebyr avløp: Fast avgift per boenhet/bolig/fritidsbolig både med og uten måler ja Variabelt årlig gebyr etter målt vannforbruk - pr. m3 ja 17,50 11,75 Variabelt årlig avløps gebyr etter stipulert vannforbruk per boenhet for boliger uten vannmåler: kvm (250 m3) ja 4 375, kvm (375 m3) ja 6 562, kvm (500 m3) ja 8 750, kvm (625 m3) ja , kvm (750 m3) ja , kvm (875 m3) ja , kvm (+125m3) ja 2 187, Variablet årlig gebyr etter stipulert vannforbruk for fritidsbebyggelse uten vannmåler: kvm (250 m3) ja 3 281, kvm (375 m3) ja 4 921, kvm (500 m3) ja 6 562, kvm (+125m3) ja 1 640, Diverse gebyrer vann og avløp: Purregebyr avlesingskort ja Avlesingsgebyr ja 546, Gebyrreduksjon ved ikke-varslet avbrudd over 24 timer ja 341, Gebyrreduksjon ved ikke-varslet avbrudd over 8 timer, tre ganger per år eller mer ja 341, Test av vannmåler på stedet ja 0 Test av vannmåler ved eksternt laboratorium: faktiske kostnader Stenging/gjenåpning av vannforsyning: faktiske kostnader Søknad om utslippstillatelse for avløpsanlegg inntil 50 pe ja Årsavgift septik/tette tanker

14 Tanker inntil 3 m3 ja Tanker på 4 m3 ja Tanker på 5 m3 ja Tanker på 6 m3 ja Tanker på 7 m3 ja Tanker på 8 m3 ja Tanker på 9 m3 ja Tanker på 10 m3 ja Tanker på 12 m3 ja Tanker på 26 m3 ja Prisene gjelder for tanker som tømmes en gang per år. Avgiften tilpasses tømmefrekvensen hvis tanken må tømmes oftere. Tette tanker faktureres per tømming etter samme sats som slamavskillere. Renovasjon Årsavgift standardløsning ja Årsavgift stor familie ja Årsavgift samarbeide ja Årsavgift stor familie m/hjemmekompostering ja Årsavgift standardløsning m/hjemmekompostering ja Årsavgift samarbeide m/hjemmekompostering ja Årsavgift hytte, standardløsning sommer ja Årsavgift hytte, samarbeidsløsning sommer ja Årsavgift hytte, standard helårs ja Årsavgift hytte, samarbeidsløsning helårs ja Gangtillegg standard renovasjon, pr 10 m ja Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 10 m, 2-hjuls beholdere ja Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 5 m, 4-hjuls beholdere ja Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m ja Ekstrasekk pr stk ja Feiing-tilsyn med ildsteder Årsavgift ett pipeløp ja Årsavgift, tillegg pr pipeløp ja Alarm boliger Årsgebyr: Innbruddsalarm ja Brannalarm ja Innbrudd og brannalarm ja Boligalarm installert før 2005 ja Alarm næringsbygg Årsgebyr: Brannalarm inntil 500 kvm ja Brannalarm kvm ja Brannalarm over 1000 kvm ja Brannalarm uaktsom utløsning ja Innbrudd - heis - kjøleanlegg m.v. ja Trygghetsalarm Pr. måned inntekt 0-2 G Pr. måned inntekt > 2 G Gebyr for behandling av byggesaker Meldingssaker PBL 81, 85, 86a og 86b inntil 15 kvm 81, 85, 86a og 86b Under 100 kvm 81 (driftsbygninger i landbruket) Over 100 kvm 81 (driftsbygninger i landbruket) Midlertidige og transportable bygninger mv Over 15 kvm 86a og 86b minre tiltak på påbygd eiendom m m mellom 15 kvm og 50 kvm over 50 kvm Nybygg, tilbygg pbl 93 og 95b 0-15 kvm 3 750

15 15-50 kvm kvm kvm kvm kvm Over 800 kvm - pr 100 kvm i tillegg kvm kvm kvm kvm Endringer Ved mindre endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak: Andre tiltak Riving, murer, fyllinger, utomhusplaner m.v Ny eller renovering av gammel pipe, minimumsgebyr Bruksendring - tilsvarende 50% av gebyr for nybygg - minimum Brygge Basseng Veianlegg/teknisk infrastruktur - inntil 200m lengde Veianlegg/teknisk infrastruktur - inntil 500m lengde Tillegg for veilengde pr. påbegynte 100 m Dispensasjoner - for hvert forhold som krever dispensasjon Dispensasjon fra regulringsplan Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel: Oversendelse andre myndigheter Ufullstendige søknader * * Fra 2009 bergnes 25% av beregnet totalgebyr Igangsetting uten tillatelse ** ** Tilleggsgebyr 2 x beregnet totalgebyr, minimum Avslag ***Minimumsgebyr. 30/50% av fullt gebyr i 2008/ *** Redusert gebyr **** ****Fra 2009 innvilges inntil 20% reduksjon i behandlingsgebyret ved søknad gjennom Byggsøk (elektronisk søknad) Tiltak som ikke kommer til utførelse Tilbakebetales etter søknad 30 % av gebyret. Minimum som ikke tilbakebetales Godkjenning av ansvarsrett for foretak Lokal godkjenning av ansvarsrett der det ikke foreligger sentral godkjenning Skifte av ansvarlig foretak - sentralt godkjente foretak Skifte av ansvarlig foretak - ikke sentral godkjenning Gebyr for behandling av regulerings- og bebyggelseplaner Enkel reg.plan med krav til bebyggelsesplan - grunnsats I tillegg til ovennevnte pr. dekar Detaljert reg.plan uten krav om bebyggelsesplan - grunnsats I tillegg til ovennevnte pr. dekar Bebyggelsesplan I tillegg til ovvennevnte pr dekar 800 Tilleggssatser ***** *****Det beregnes inntil 60% tillegg til prisene dersom planene ikke er i samsvar med overordnet plan, det er vesentlige mangler i saken, eller forslagsstiller endrer planforslag underveis Reguleringsplan inntil 5 da Reguleringsplan 5-10 daa Reguleringsplan daa Reguleringsplan, tillegg pr. påbegynt daa over 20 daa Bebyggelsesplan inntil 5 daa Bebyggelsesplan 5-10 daa

16 Bebyggelsesplan daa Bebyggelsesplan, tillegg pr. påbegynt daa over 20,0 daa 695 Mindre vesentlig reguleringsendring Forespørsel om regulering, PBL Gebyr for behandling av delesaker: Behandling av søknad om fradeling - pr tomt Behandling av søknad om fradeling i uregulerte strøk- pr tomt Behandling av søknad om grensejustering/makeskifte - pr tomt Oversendelse andre myndigheter - som byggesak pr tomt Behandling av dispensasjonssøknad i delingssak - som byggesak pr tomt For delesaker som ikke godkjennes betales 50% av gebyret Gebyr for kart og oppmålingsarbeider Kart-/delingsforretning over areal til grensearronderinger: kvm kvm kvm kvm kvm over se gebyr for kartforretning og kom. kart- og delingsforrening over areal til utbyggingsformål 0-75 kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm Gebyr for kartforretning og kombinert kart/delingsforretning over areal til utbyggingsformål: kvm kvm kvm for areal over 3000 kvm økes gebyret pr. påbegynt dekar med kvm kvm kvm kvm kvm kvm Over 5000 kvm økes gebyret pr påbegynt dekar med 932 Gebyr for kartforretning over grenser: Antall grensepunkter " " " " Videre økes gebyret pr pkt med Gebyr for grensepåvisning Antall påviste punkter " " " " " " " " " Videre økes gebyret pr pkt med Gebyr for kartforretning over punktfeste ****** ****** ******50% av minstebeløp i pkt 2 + evt. gebyr for registreringsbrev

17 Gebyr for avbrutt forretning Etter forretning er berammet Før forretning er berammet Gebyr for ajourføring av målebrev Ajourføring av målebrev med påtegning av til- og framålinger Gebyr for midlertidig forretning Gebyr for midlertidig forretning Gebyr for registreringsbrev Utarbeidelse av reistreingsbrev Tillegg for flere registreringsnummer, per nummer: Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid Minstegebyr (fra 2009: timespris) Ekspedisjonsgebyr Når rekvirenten samtidig er bestyrer og gjør det tekniske arbeidet for hvert ekstra registreringsnr Gebyr for behandling av refusjonssaker og ekspropriasjonssaker etter PBL ******Refusjonssaker - 3% av godkjent regnskap ****** ****** Ekspropriasjonssaker Gebyr for behandling av eierseksjoneringer *******Saksbehandling eksklusiv befaring - 3 x rettsgebyret ******* ******* ********Saksbehandling inklusiv befaring - 5 x rettsgebyret ******** ******** Gebyr for utarbeiding av situasjonskart Situasjonskart A Situasjonskart A Priser på tjenesteyting, kart og kartdata Kartutsnitt (kan ikke benyttes ved bygge/delingssak) A4 ja A3 ja A2 350 ja A1 ja A0 ja Salg til meglere og andre gjennom Norsk Eiendomsinformasjon Meglerpakke 1250 ja Meglerpakke m/skråfoto ja Eiendomsinformasjon ja Bygningsinformasjon ja Kartutsnitt ja Ledningskart ja Målebrev ja Bygningstegninger ja Ferdigattest/Brukstillatelse ja Kommunale avgifter ja Tilknytn. til off. vann og avløp ja Vannmåler ja Legalpant ja Gjeldende planer m/bestemmelser ja Skolefritidsordningen Opphold per måned, 5 dager i uka nei Opphold per måned, 3 dager i uka nei Opphold dagplass - pr. dag nei Opphold morgenplass - pr. mnd. nei Barnehage

18 Opphold per måned nei Kost per måned nei Svømmehallen Spikkestad Leiepris - pr time - innenbygds nei Leiepris - pr time - utenbygds nei Folkebadet Spikkestad Barnebillett nei Klippekort barn nei Voksenbillett nei Klippekort voksne nei Spikkestad idrettsanlegg 0 Leiepris pr kamp gressbanen nei Leiepris pr kamp grusbanen nei Dagleie cup-arrangement, stadion nei Klubb Knuten Medlemsavgift nei Musikkskolen Elevavgift per år nei Leie musikkinstrument - pr år nei Røykenhallen Leiepris pr. time innenbygds leietakere - lag grupper > 16 år nei Leiepris pr. time innenbygds leietakere - lag grupper < 16 år nei Leiepris pr. time utenbygds leietakere nei Svømmehallen Bølstadlia Leiepris pr time innenbygds leietakere nei Leiepris pr time utenbygds leietakere nei Fagertun Kveldsmøte (max 3 timer) nei Kveldsmøte (max 3 timer) m/kjøkken nei Dagkonferanse nei Døgnpris ( ) nei Weekend nei Ukepris 7000 nei Hjemmehjelp Timepris etter årlig inntekt: 1G-2G (max mnd. beløp 250,-) nei G-3G (max mnd.beløp 650,-) nei G-4G (max mnd.beløp 975,-) nei G-5G (max mnd.beløp 1 950,-) nei over 5G (max mnd.beløp 2 600,-) nei Vaktmestertjenester Pris per halve time for pasienter i hjemmetjenesten: 1-2G nei G-3G nei G-4G nei G-5G nei over 5G nei Dagsenter Transport tur/retur Slemmestad dagsenter nei Middag nei Dessert nei Hyggemøte (smørbrød, kaffe, kake) nei Dagopphold nei Salgs- og skjenkeavgifter Salgsavgift øl (minimum kr ,-) nei 1 200, ,00

19 Salg av øl pr vareliter nei 0,17 0,17 Skjenkeavgift (minimum kr ,-) nei 3 500, ,00 Øl pr vareliter nei 0,34 0,34 Vin pr vareliter nei 0,94 0,94 Brennevin nei 3,07 3,07 Skjenking ved ambulerende bevilgning, per gang, ihh til volum - minimum nei Skjenking ved enkelt anledning, per gang, ihh til volum - minimum nei Hjelpemidler Leie inntil 3 måneder: Mindre hjelpemidler (krykker med mer) nei Store hjelpemidler (rullestol med mer) nei Leie av 2 eller flere hjelpemidler nei Salg: Doppsko per stk nei Gripetang nei Ispigger per stk nei Krykker (pr par) nei Strømpepåtrekker nei Frakt nei Mat hjemmeboende Frokost/aftens nei Middag nei Dessert/suppe/grøt nei Mat bo- og aktivitetssentrene Frokost/aftens nei Middag nei Dessert/suppe nei Kaffe nei 10 9 Te nei 10 9 Smørbrød nei Kake nei Leie kafeteria arealet pr kveld nei Mat omsorgsboligene Månedlig kostøre - alle måltider nei Helsestasjon Egenandel over 18 år nei Andre konsultasjon over 18 år nei Egenandel 7-18 år nei Egenandel under 7 år nei 0 Utstedelse av duplikat vaksinasjons-/helsekort nei Brystpumpe nei Dry night alarm (utlån) Apnoe-apparat alarm (utlån) Vaksiner selges til markedspris De borgelige flertallspartiene (H,Frp,V,Krf) fremmet følgende forslag: 1. Driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet vedtas i samsvar med budsjettskjema 1 B sektorenes driftsrammet og budsjettskjema for investeringsbudsjettet. Rammene endres i samsvar med posisjonens budsjettfremlegg. 2. Sektorenes budsjettrammer fordeles enhetene i samsvar med alternativt budsjettskjema 1 B - side 27 i budsjettdokumentet 3. Av kultursektorens ramme utgjør kr ,- kommunestyrets bevilgning til lag og foreninger. Bevilgningen disponeres av kulturutvalget.

20 4. Rådmannens gis fullmakt til å ta opp nye lån i samsvar med lånefinansiering i investeringsbudsjettet, og refinansiere gamle lån. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil 36 mill i Betaling for kommunale tjenester vedtas i samsvar med prislisten i økonomiplandokumentet, med endringer fremlagt av posisjonen. 7. Endringer i budsjettreglementet: Reglementer er uendret men med følgende endringer, Enhetsleder er ansvarlig overfor rådmannen for enhetens avvik mellom budsjett og regnskap. Dersom enhetsleder avviker mer enn 15% av budsjett tildelt enheten, overføres budsjettansvar til rådmannen inntil budsjettbalanse < 15% er på plass. Som hovedregel skal 50 % av et positivt avvik overføres og legges til enhetens budsjettramme for neste år. Disponeringen av resterende del av positivt avvik gjøres av kommunestyret. Inndekning av negativ avvik avgjøres av kommunestyret. Vedtatt med 21 (H,Frp,V,Krf) mot 14 (Ap,SV,Sp) som stemte for opposisjonens forslag. Protokolltilførsel fra Ap, SV og Sp vedr. Budsjett Opposisjonen kan ikke slutte seg til posisjonens forslag til budsjett Ut fra den vanskelige økonomiske stilling kommunen er i, med meget liten økonomisk handlefrihet, er det behov for økonomisk nøkternhet i denne perioden. Opposisjonen har tatt utgangspunkt i Rådmannens budsjettforslag, og sett på vilke områder vi synes er viktige å få løst, og funnet en omprioritering for å finne dekning for dette. Dette er: ny Midtbygda barneskole fremskyndet ett år til 2010, opprettholde Slemmestad Bo- og Aktivitetsenter og Nærsnes skole samt ikke øke SFO- prisene og ikke redusere rammen til barnehageområdet. Posisjonens, dvs Høyre, Frp, V og Krf forslag inneholder mange gode saker som vi i utgangspunktet kan støtte, men budsjettet er saldert på en så luftig og høyst usikker måte vi ikke kan støtte. Det er saker på denne listen over aktiviteter som ikke har vært politisk behandlet som grunnlag for gjennomføring, og mulighetene for finansiering er etter vår oppfattning så usikker at vi ikke kan stå bak ett slikt budsjett. Vedtak: 1. Driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet vedtas i samsvar med budsjettskjema 1 B sektorenes driftsrammet og budsjettskjema for investeringsbudsjettet. Rammene endres i samsvar med posisjonens budsjettfremlegg. 2. Sektorenes budsjettrammer fordeles enhetene i samsvar med alternativt budsjettskjema 1 B - side 27 i budsjettdokumentet 3. Av kultursektorens ramme utgjør kr ,- kommunestyrets bevilgning til lag og foreninger. Bevilgningen disponeres av kulturutvalget. 4. Rådmannens gis fullmakt til å ta opp nye lån i samsvar med lånefinansiering i investeringsbudsjettet, og refinansiere gamle lån. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil 36 mill i 2009

21 6. Betaling for kommunale tjenester vedtas i samsvar med prislisten i økonomiplandokumentet, med endringer fremlagt av posisjonen. 7. Endringer i budsjettreglementet: Reglementer er uendret men med følgende endringer, Enhetsleder er ansvarlig overfor rådmannen for enhetens avvik mellom budsjett og regnskap. Dersom enhetsleder avviker mer enn 15% av budsjett tildelt enheten, overføres budsjettansvar til rådmannen inntil budsjettbalanse < 15% er på plass. Som hovedregel skal 50 % av et positivt avvik overføres og legges til enhetens budsjettramme for neste år. Disponeringen av resterende del av positivt avvik gjøres av kommunestyret. Inndekning av negativ avvik avgjøres av kommunestyret. Protokolltilførsel fra Ap, SV og Sp. Opposisjonen kan ikke slutte seg til posisjonens forslag til budsjett Ut fra den vanskelige økonomiske stilling kommunen er i, med meget liten økonomisk handlefrihet, er det behov for økonomisk nøkternhet i denne perioden. Opposisjonen har tatt utgangspunkt i Rådmannens budsjettforslag, og sett på vilke områder vi synes er viktige å få løst, og funnet en omprioritering for å finne dekning for dette. Dette er: ny Midtbygda barneskole fremskyndet ett år til 2010, opprettholde Slemmestad Bo- og Aktivitetsenter og Nærsnes skole samt ikke øke SFO- prisene og ikke redusere rammen til barnehageområdet. Posisjonens, dvs Høyre, Frp, V og Krf forslag inneholder mange gode saker som vi i utgangspunktet kan støtte, men budsjettet er saldert på en så luftig og høyst usikker måte vi ikke kan støtte. Det er saker på denne listen over aktiviteter som ikke har vært politisk behandlet som grunnlag for gjennomføring, og mulighetene for finansiering er etter vår oppfattning så usikker at vi ikke kan stå bak ett slikt budsjett.

Røyken kommune Budsjett 2010 Økonomiplan 2011-2013

Røyken kommune Budsjett 2010 Økonomiplan 2011-2013 Røyken kommune Budsjett 2010 Økonomiplan 2011-2013 Behandles av kommunestyret 10/12-2009 1 POSISJONENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETTRAMMER 2010/ØKONOMIPLAN 2011-2013 De borgerlige flertallspartiene (FRP,

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2009

Innherred samkommune. Budsjett 2009 Innherred samkommune Budsjett 2009 Administrasjonssjefens forslag, Samkommunestyret 03.12.2008 1. Innledning... 3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar.... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK.... 3 1.3 Etablering

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2008

Innherred samkommune. Budsjett 2008 Innherred samkommune Budsjett 2008 Administrasjonssjefens forslag, samkommunestyrets møte 29.11.2007 1. Innledning... 3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar.... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK.... 3 1.3

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18.00

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18.00 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Leder Navn Stein Erik Lauvås Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre`

Detaljer

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOUNESTYRET 18. DESEBER 2014 SAK 77/14 1 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER 2015... 4 1.1 Sammendrag... 4 2. BARNEHAGER OG SKOLE... 6 2.1 Barnehager... 6 2.2 Skolefritidsordningen...

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Rådmannens forslag 1. november 2012 1 2 1. Rammebetingelser... 14 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 14 1.2. Befolkningsutviklingen i

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag 04.11.2014 Drammen kommune Økonomiplan 2015-2018 Leserveiledning Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2015-2018 er bygget opp i seks

Detaljer

Skjervøy kommune VEDLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2015-2018

Skjervøy kommune VEDLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune VEDLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2015-2018 1. Mål for 2015... 3 a) Felles mål for alle tjenester... 3 b) Sentraladministrasjonen... 3 c) Kultur og undervisning... 4 d) Helse og omsorg... 5 e) Teknisk...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan og handlingsplan 2012 til 2015. Vedtatt av kommunestyret 01.12.2011

Røyken kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan og handlingsplan 2012 til 2015. Vedtatt av kommunestyret 01.12.2011 Røyken kommune Budsjett 2012 Økonomiplan og handlingsplan 2012 til 2015 Vedtatt av kommunestyret 01.12.2011 1 Innhold Kommunestyrets behandling... 7 Innledning... 21 Langsiktig bærekraft... 22 Risiko...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Innhold: 1. VEDTATT BUDSJETT 2015... 3 2. SAKSPROTOKOLL Arendal bystyre 11. desember 2014... 3 2.1 Handlingsprogram for perioden 2015-2018... 3 2.2 Årsbudsjett for 2015... 3 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

Hurum kommunes gebyrregulativ 2015

Hurum kommunes gebyrregulativ 2015 Hurum kommunes gebyrregulativ 2015 Plan, byggesak, kart- og oppmålingstjenester, eierseksjonering og forurensning Gebyrregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover/paragrafer: * Bygge- og delingssøknader

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 - positiv, frisk og framsynt- Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål... 4 1. Hovedtrekkene i budsjettet... 4 1.1. Driftsbudsjettet (skjema

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2013

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2013 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2013 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Forslag til vedtak, med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 33-1, lov om eiendomsregistrering

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

Ringerike kommune. Betalingsreglement 2015. Vedtatt i kommunestyret, sak 139/14 og 82/15

Ringerike kommune. Betalingsreglement 2015. Vedtatt i kommunestyret, sak 139/14 og 82/15 Ringerike kommune Betalingsreglement 2015 Vedtatt i kommunestyret, sak 139/14 og 82/15 Oppdatert 01.07.2015 Innhold 1 Forord... 2 2 Barnehager... 3 3 Skolefritidsordning og ferietilbud... 4 3.1 Skolefritidsordning

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

Budsjett 2015. Rådmannens forslag 30/10-14 Spydeberg kommune 1

Budsjett 2015. Rådmannens forslag 30/10-14 Spydeberg kommune 1 Budsjett 2015 Rådmannens forslag 30/10-14 Spydeberg kommune 1 Innhold BUDSJETT 2015 - ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 3 VEKTING AV LÅN 6 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT 13 BUDSJETTRAMMER 2015, BUDSJETTSKJEMA 1B 14 BUDSJETTSKJEMA

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer