Kommunestyret behandlet saken den , møtesak nr. 106/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret behandlet saken den 11.12.2008, møtesak nr. 106/08"

Transkript

1 Kommunestyret behandlet saken den , møtesak nr. 106/08 Behandling: Budsjettforslag fra AP, SV og SP Endringer til rådmannens budsjettforslag Tiltak innarbeidet i budsjettet (inndekningsbehov) Redusert prisøkning SFO. Innføre kr 100 pr. mnd i matpenger som utgjør en økning på 5,1% i motsetning til rådmannens forslag som utgjør 15% økning Ikke redusert ramme til barnehageområdet Opprettholde Nærsnes skole Ikke flytting av Slemmestad BOAS Ikke redusert nattressurs funksjonshemmede Funksjonshemmedes husleie bortfaller på Slemmestad BOAS Nye Midtbygda skole, ferdig til skolestart høsten Rådmannens disposisjonsfond SUM INNDEKNING Budsjett for all virksomhet reduseres med 0,5% i 2009 og 1% i Utleie BBO til ekstern aktør, ytterligere 18 avdeling (Totalt 36) Halv årsvirkning Ansetter ikke Controller Omplassering frikjøp ansatte reduseres Sum Investeringsbudsjettet

2 Endringer til rådmannens forslag Inventar Midtbygda skole Scanning arkiv utsettes Reduksjon IKT Driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet vedtas i samsvar med budsjettskjema 1b sektorenes driftsrammer og budsjettskjema for investeringsbudsjettet med de endring som fremkom i budsjettforslaget fra Ap.SV,Sp. 2. Rådmannen fordeler sektorenes budsjettrammer på enhetene. 3. Av kultursektorens ramme utgjør kr kommunestyrets rammebevilgning til lag og foreninger. Bevilgningen disponeres av kulturutvalget. 4. Skatt på formue og inntekt skrives ut i samsvar med maksimalsatsene Stortinget vedtar. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp nye lån i samsvar med lånefinansieringen i investeringsbudsjettet, og til å refinansiere gamle lån. 6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 36 mill.kr. i Betaling for kommunale tjenester vedtas i samsvar med prislisten i økonomiplan-dokumentet og justering som fremkom i budsjett forslaget. Forslaget falt med 21 (H,Frp,V,Krf) mot 14 (Ap,SV,Sp) stemmer.

3

4 Røyken kommune Budsjett 2009 Økonomiplan Høyre, FrP, Venstre og KrF s forslag til endringer i budsjett og økonomiplan. Behandles av kommunestyret 11/ POSISJONENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETTRAMMER 2009/ØKONOMIPLAN De borgerlige flertallspartiene (FRP, H, KRF, V) fremmer følgende forslag til budsjettrammer 2009 / økonomiplan

5 Forslag til vedtak budsjett: 1. Driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet vedtas i samsvar med budsjettskjema 1 B sektorenes driftsrammet og budsjettskjema for investeringsbudsjettet. Rammene endres i samsvar med posisjonens budsjettfremlegg. 2. Sektorenes budsjettrammer fordeles enhetene i samsvar med alternativt budsjettskjema 1 B - side 27 i budsjettdokumentet 3. Av kultursektorens ramme utgjør kr ,- kommunestyrets bevilgning til lag og foreninger. Bevilgningen disponeres av kulturutvalget. 4. Rådmannens gis fullmakt til å ta opp nye lån i samsvar med lånefinansiering i investeringsbudsjettet, og refinansiere gamle lån. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil 36 mill i Betaling for kommunale tjenester vedtas i samsvar med prislisten i økonomiplandokumentet, med endringer fremlagt av posisjonen. 7. Endringer i budsjettreglementet: Reglementer er uendret men med følgende endringer, Enhetsleder er ansvarlig overfor rådmannen for enhetens avvik mellom budsjett og regnskap. Dersom enhetsleder avviker mer enn 15% av budsjett tildelt enheten, overføres budsjettansvar til rådmannen inntil budsjettbalanse < 15% er på plass. Som hovedregel skal 50 % av et positivt avvik overføres og legges til enhetens budsjettramme for neste år. Disponeringen av resterende del av positivt avvik gjøres av kommunestyret. Inndekning av negativ avvik avgjøres av kommunestyret. 1. Oppsummering De borgerlige flertallspartiene mener Rådmannens budsjettfremlegg er godt. Vår viktigste prioritering som tillegg til Rådmannens forslag er investeringsbeslutning i flere formålsbygg. Ved å gå på anbud i 2009 og å anskaffe 3 nye formålsbygg (Midtbygda Skole, Slemmestad Ungdomskole og ny Brannstasjon) sparer kommunen store verdier. Prosjektene har en antatt investeringsramme på NOK 370 millioner, som finansieres gjennom Røyken Eiendom AS (REAS). Kommunen er langsiktig leietaker og bestiller bygningsmassen gjennom REAS. Ved bygge i trange økonomiske tider viser kommunen samfunnsansvar overfor byggenæringen og landet, samtidig som vi tentativt kan spare NOK millioner pga. av forventet lave anbud. Formålsbyggene vil utløse mer vekst i Røyken, og dermed større skatteinntekter på sikt. Bedre skolelokaler vil også gi bedre læring og arbeidsmiljø for elever og lærere. Ny idrettshall på Midtbygda vil være positivt for barneidretten og folkehelsa. Rådmannens budsjettfremlegg viser en inntektsprognose for 2009 på NOK 671 millioner. Av dette utgjør skatt og rammetilskudd på Kr 569,1 millioner. Vekst i skatt og rammetilskudd anslås til ca.10%. Budsjettfremlegget viser at Røyken kommune taper kr 55 millioner i inntekter grunnet statlig antagelse om at kommunen er lettdrevet. Systemet for utjevning av inntekter mellom lettdrevne og tungdrevne kommuner er uheldig for middels store kommuner.

6 Som hovedprinsipp burde skatteinntekter opptjent i Røyken vært disponert lokalt, mens trengende distriktskommuner burde fått dekket utgiftsbehovet over statsbudsjettets utgiftssider. Dette ville synliggjort at store deler av utjevningssystemet er ren distriktstøtte til små, tungdrevne kommuner i Nord-Norge. Rådmannen foreslår at det bevilges Nok 660 millioner til kommunens drift. Driftsrammene for 2009 øker med Nok 68 millioner i forhold til 2008 nivå. I Rådmannens budsjettfremlegg er Helseog omsorg budsjettvinneren med en økning av driftsrammen på ca. 40 millioner, mens oppvekst tilgodeses med ca. 14 millioner. Til tross for en vekst i kommunens inntekter, er den økonomiske situasjonen og kommunens mangel på handlingsrom meget alvorlig. Lønninger, pensjon og lovpålagte tjenester vokser mer enn inntektene. Finanskrisen og en global resesjon vil også påvirke vårt lokalsamfunn i Røyken. Det kan ikke utelukkes at kommunens skatteinntekter reduseres i 2009 i forhold til Rådmannens inntektsprognose. Rådmannen anslår selv et driftsunderskudd på kr 24 mill for Dette skyldes et merforbruk på nær NOK 50 mill utover budsjettets driftsrammer. Heldigvis kompenseres underskuddet delvis av økte inntekter. Vi har lagt til grunn ved budsjettet at underskudd 2008 ender på NOK 10 mill. Driftsutgiftene må kontrolleres bedre i neste periode. Dette er Rådmannens viktigste oppgave i perioden Rådmannen må styrke controller funksjonen og sette i verk tiltak tidlig i enheter som trenger bistand og oppfølging. For å bremse veksten i utgiftene må tjenestene organiseres bedre. Det må effektiviseres, innføres bedre rutiner, innføres besparende IKT-verktøy og vises nøkternhet i alle ledd. Konkurranseutsetting av flere tjenester kan bli nødvendig i perioden Driftsutgiftene må reduseres mill kroner i forhold til 2008 nivå for å få et budsjett i balanse. Det vil bli ivaretatt på Helse- og omsorg og i eiendomsforvaltningen. Det skal foretas forsiktig nedbemanning ved naturlig avgang. Følgende tiltak er lagt inn i budsjettet som kostnadsdempende tiltak: Bedre organisering av tjenester innen Helse- og omsorgstjenesten Større og mer robuste enheter Effektivisering av kommunens arealbruk Utleie av bygninger / salg av kommunale eiendommer Samarbeid med nabokommuner om kjøp av tjenester Investering i IKT mer effektiv kommunikasjon og samhandling med innbyggerne Bedre organisering av rådmannsfunksjonen og støtteenhetene Nøkternhet ved innkjøp, reiser og kursvirksomhet Nedbemanning ved naturlig avgang

7 Røyken kommune skaffes økte inntekter ved: Fortsatt vekst i innbyggertallet og dermed stimulere til vekst i skatteinngangen Bedre arealplanlegging boligbygging legges i områder med skolekapasitet og ledige barnehageplasser Stimulere næringslivet til å etablere seg i Røyken Investere i kommunal infrastruktur (skoler barnehage) slik at det fortsatt er grunnlag for vekst i områder der kapasitet er sprengt Endring i gebyrer avgifter Saldering:

8

9 Investeringsbudsjettet: Tiltaksliste m/ forklaring (fylles ut under dagen tiltaknr 1 Reversering av Rådmannens kuttforslag nr Omkjøring av 1 rektorstilling til 100% inspektørstilling. 3 Nærsnes blir nærskole - administrativt styrt fra Slemmestad Barnerskole. 4 Wolf bygningen avvikles fra begge leieavtaler sies opp. 5 Redusert nedbetaling av forventet driftsunderskudd Forsert nedbetaling av forventet driftsunderskudd I samarbeid med Røyken Næringsråd - inngås avtale om drift av Næringshage 8 Forventet leieinntekt - drift av næringshage 9 Driftskostnader av nye investeringer i investeringsbudsjett 10 Nytt anlegg - verdi NOK 245 mill. Skoleanlegget ferdigstilles suksessivt periode til Forventet inntekt av idrettshall Midtbygda fra basert på gjeldende timepriser 12 Bortfall av nåværende leieavtale pga. nytt skoleanlegg 13 Videre Rute 252 til Røyken sentrum via Bråset.RK andel av evt. kostnad RUTER 14 Renholdsutgifter og vaktmestertjenester Midtbygda og SLUSK konkurranseutsettes 15 Total rehabilitering av SUSK - total verdi NOK 118 mill. verdi rehabilitering og utvidelse NOK 91 mill på SLUSK 16 Nåværende leie - utgår 17 Tentativ avtale - langtidsleie av idrettshall SIF dagtid 18 Miljøtiltak - men øremerket idrettsrådet for fordeling 19 Støtte leirskole - barn med spesielle behov 20 Kulturområdet styrkes - for årlig aktivitet i Slambassenget på Slemmestad 21 Opprettelse av egen konto - som disponeres av formannskapet Forprosjekt - ny arbeidskirke på Spikkestad. Skisseprosjekt - kostnadsoverslag

10 22 Økt tilskudd utover Rådmannens forslag 23 Tilbudet på Fagertun utvides - og styrkes med 1 spesialpedagog - tilbudet til jenter skal styrkes i Styrkning av grunnramme u.skolene ,- helårsbasis pr. skole øremerket lærerstillinger 25 Økt ramme - jfr. rådmannens forslag 26 Effektivisering hjemmetjenesten: Et prosjekt for oppgradert, mobit IKT-verktøy skal redusere behov for basebesøk fra 3 til 2/prosjekt tyngre brukere til instituasjon 27 Bibliotek flytter til Midtbygda Skole - areal leies ut - 1 etg.i hpvedbygg frigjøres for utleie

11 28 Ordfører kan administrere en medarbeider pris på Kr ,- nr.1, kr 15000,- nr. 2og 7.500,- nr 3 for gode forslag til bedre drift av kommunen

12 29 Stipulert leie - ny kasernert brannstasjon på Rådhustomta 30 Økte bemanningsutgifter - kasernert bemanning 31 Effekt energiutgifter - ffyringsanlegg Rådhuset, drifter vannbåren varme Rådhuset og til ny skole Midtbygda 32 Vaktsentralen legges inn under kasernert bemanning 33 Økte krav til utbytte fra REAS 34 Forventet redusert lønnsvekst grunnet finanskrisen - og forventet moderasjon fra partene i arbeidslivet 35 Grette nedlegges - kommunalteknik flyttes til Rådhuset 36 Økt nedbemanning - ved naturlig avgang 37 Iverksettes 1. halvår 09 - sluttføres 1. halvår Prosjektet starter etter at ny Rådmann er på plass 39 SFO effektiviseres fra tilsvarende redusert prisøkning, se pkt. i handlingsplan 40 Beholdes - men med økte gebyr og leieinntekter 41 Rådmannens krav om kompensasjon reverseres 42 Ny slukkeavtale med Hurum 43 Forventet effekt - av sykefraværsprosjektene 44 Fra disposisjonsfond i Avsetning til disposisjonsfond 46 Forlenget avviking SLBOAS - inntaksstopp nye pasienter, frivillig flytting - skånsom avvikling Tiltak 46 Ikke behov for investering på Nærsnes 47 Inventar Midtbygda fremskyndes 48 Nytt inventar til rehabilitert SLUSK 49 Kostnader - ombygging av NAV bygget til Næringshage 50 Bygge om 2 etasjer Rådhuset 51 Investere i mobile Pcer til hjemmetjenesten 52 Rådhuset - andel av Flis - pellets - miljøfyringsanlegg Midtbygda området

13 6.2 Prisliste Prisliste kommunale tjenester 2009 Mva Pris 2009 m/mva Pris 2008 m/mva Prisøkning 25 % Tilknytningsavgift vann og avløp Tilknytningsgebyr for vann ja Tilknytningsgebyr for avløp ja Årsgebyr vann Fast avgift per boenhet/bolig/fritidsbolig både med og uten måler ja Variabelt årlig gebyr etter målt vannforbruk - pr m3 ja 12,50 9,13 Variabelt årlig gebyr etter stipulert vannforbruk per boenhet for boliger uten vannmåler: kvm (250 m3) ja 3 125, kvm (375 m3) ja 4 687, kvm (500 m3) ja 6 250, kvm (625 m3) ja 7 812, kvm (750 m3) ja 9 375, kvm (875 m3) ja , kvm (+ 125 m3) ja 1 562, Variabelt årlig gebyr etter stipulert vannforbruk fritidsbebyggelse: kvm (250 m3) ja 2 343, kvm (375 m3) ja 3 516, kvm (500 m3) ja 4 687, kvm (+ 125 m3) ja 1 171, Årsgebyr avløp: Fast avgift per boenhet/bolig/fritidsbolig både med og uten måler ja Variabelt årlig gebyr etter målt vannforbruk - pr. m3 ja 17,50 11,75 Variabelt årlig avløps gebyr etter stipulert vannforbruk per boenhet for boliger uten vannmåler: kvm (250 m3) ja 4 375, kvm (375 m3) ja 6 562, kvm (500 m3) ja 8 750, kvm (625 m3) ja , kvm (750 m3) ja , kvm (875 m3) ja , kvm (+125m3) ja 2 187, Variablet årlig gebyr etter stipulert vannforbruk for fritidsbebyggelse uten vannmåler: kvm (250 m3) ja 3 281, kvm (375 m3) ja 4 921, kvm (500 m3) ja 6 562, kvm (+125m3) ja 1 640, Diverse gebyrer vann og avløp: Purregebyr avlesingskort ja Avlesingsgebyr ja 546, Gebyrreduksjon ved ikke-varslet avbrudd over 24 timer ja 341, Gebyrreduksjon ved ikke-varslet avbrudd over 8 timer, tre ganger per år eller mer ja 341, Test av vannmåler på stedet ja 0 Test av vannmåler ved eksternt laboratorium: faktiske kostnader Stenging/gjenåpning av vannforsyning: faktiske kostnader Søknad om utslippstillatelse for avløpsanlegg inntil 50 pe ja Årsavgift septik/tette tanker

14 Tanker inntil 3 m3 ja Tanker på 4 m3 ja Tanker på 5 m3 ja Tanker på 6 m3 ja Tanker på 7 m3 ja Tanker på 8 m3 ja Tanker på 9 m3 ja Tanker på 10 m3 ja Tanker på 12 m3 ja Tanker på 26 m3 ja Prisene gjelder for tanker som tømmes en gang per år. Avgiften tilpasses tømmefrekvensen hvis tanken må tømmes oftere. Tette tanker faktureres per tømming etter samme sats som slamavskillere. Renovasjon Årsavgift standardløsning ja Årsavgift stor familie ja Årsavgift samarbeide ja Årsavgift stor familie m/hjemmekompostering ja Årsavgift standardløsning m/hjemmekompostering ja Årsavgift samarbeide m/hjemmekompostering ja Årsavgift hytte, standardløsning sommer ja Årsavgift hytte, samarbeidsløsning sommer ja Årsavgift hytte, standard helårs ja Årsavgift hytte, samarbeidsløsning helårs ja Gangtillegg standard renovasjon, pr 10 m ja Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 10 m, 2-hjuls beholdere ja Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr 5 m, 4-hjuls beholdere ja Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m ja Ekstrasekk pr stk ja Feiing-tilsyn med ildsteder Årsavgift ett pipeløp ja Årsavgift, tillegg pr pipeløp ja Alarm boliger Årsgebyr: Innbruddsalarm ja Brannalarm ja Innbrudd og brannalarm ja Boligalarm installert før 2005 ja Alarm næringsbygg Årsgebyr: Brannalarm inntil 500 kvm ja Brannalarm kvm ja Brannalarm over 1000 kvm ja Brannalarm uaktsom utløsning ja Innbrudd - heis - kjøleanlegg m.v. ja Trygghetsalarm Pr. måned inntekt 0-2 G Pr. måned inntekt > 2 G Gebyr for behandling av byggesaker Meldingssaker PBL 81, 85, 86a og 86b inntil 15 kvm 81, 85, 86a og 86b Under 100 kvm 81 (driftsbygninger i landbruket) Over 100 kvm 81 (driftsbygninger i landbruket) Midlertidige og transportable bygninger mv Over 15 kvm 86a og 86b minre tiltak på påbygd eiendom m m mellom 15 kvm og 50 kvm over 50 kvm Nybygg, tilbygg pbl 93 og 95b 0-15 kvm 3 750

15 15-50 kvm kvm kvm kvm kvm Over 800 kvm - pr 100 kvm i tillegg kvm kvm kvm kvm Endringer Ved mindre endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak: Andre tiltak Riving, murer, fyllinger, utomhusplaner m.v Ny eller renovering av gammel pipe, minimumsgebyr Bruksendring - tilsvarende 50% av gebyr for nybygg - minimum Brygge Basseng Veianlegg/teknisk infrastruktur - inntil 200m lengde Veianlegg/teknisk infrastruktur - inntil 500m lengde Tillegg for veilengde pr. påbegynte 100 m Dispensasjoner - for hvert forhold som krever dispensasjon Dispensasjon fra regulringsplan Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel: Oversendelse andre myndigheter Ufullstendige søknader * * Fra 2009 bergnes 25% av beregnet totalgebyr Igangsetting uten tillatelse ** ** Tilleggsgebyr 2 x beregnet totalgebyr, minimum Avslag ***Minimumsgebyr. 30/50% av fullt gebyr i 2008/ *** Redusert gebyr **** ****Fra 2009 innvilges inntil 20% reduksjon i behandlingsgebyret ved søknad gjennom Byggsøk (elektronisk søknad) Tiltak som ikke kommer til utførelse Tilbakebetales etter søknad 30 % av gebyret. Minimum som ikke tilbakebetales Godkjenning av ansvarsrett for foretak Lokal godkjenning av ansvarsrett der det ikke foreligger sentral godkjenning Skifte av ansvarlig foretak - sentralt godkjente foretak Skifte av ansvarlig foretak - ikke sentral godkjenning Gebyr for behandling av regulerings- og bebyggelseplaner Enkel reg.plan med krav til bebyggelsesplan - grunnsats I tillegg til ovennevnte pr. dekar Detaljert reg.plan uten krav om bebyggelsesplan - grunnsats I tillegg til ovennevnte pr. dekar Bebyggelsesplan I tillegg til ovvennevnte pr dekar 800 Tilleggssatser ***** *****Det beregnes inntil 60% tillegg til prisene dersom planene ikke er i samsvar med overordnet plan, det er vesentlige mangler i saken, eller forslagsstiller endrer planforslag underveis Reguleringsplan inntil 5 da Reguleringsplan 5-10 daa Reguleringsplan daa Reguleringsplan, tillegg pr. påbegynt daa over 20 daa Bebyggelsesplan inntil 5 daa Bebyggelsesplan 5-10 daa

16 Bebyggelsesplan daa Bebyggelsesplan, tillegg pr. påbegynt daa over 20,0 daa 695 Mindre vesentlig reguleringsendring Forespørsel om regulering, PBL Gebyr for behandling av delesaker: Behandling av søknad om fradeling - pr tomt Behandling av søknad om fradeling i uregulerte strøk- pr tomt Behandling av søknad om grensejustering/makeskifte - pr tomt Oversendelse andre myndigheter - som byggesak pr tomt Behandling av dispensasjonssøknad i delingssak - som byggesak pr tomt For delesaker som ikke godkjennes betales 50% av gebyret Gebyr for kart og oppmålingsarbeider Kart-/delingsforretning over areal til grensearronderinger: kvm kvm kvm kvm kvm over se gebyr for kartforretning og kom. kart- og delingsforrening over areal til utbyggingsformål 0-75 kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm Gebyr for kartforretning og kombinert kart/delingsforretning over areal til utbyggingsformål: kvm kvm kvm for areal over 3000 kvm økes gebyret pr. påbegynt dekar med kvm kvm kvm kvm kvm kvm Over 5000 kvm økes gebyret pr påbegynt dekar med 932 Gebyr for kartforretning over grenser: Antall grensepunkter " " " " Videre økes gebyret pr pkt med Gebyr for grensepåvisning Antall påviste punkter " " " " " " " " " Videre økes gebyret pr pkt med Gebyr for kartforretning over punktfeste ****** ****** ******50% av minstebeløp i pkt 2 + evt. gebyr for registreringsbrev

17 Gebyr for avbrutt forretning Etter forretning er berammet Før forretning er berammet Gebyr for ajourføring av målebrev Ajourføring av målebrev med påtegning av til- og framålinger Gebyr for midlertidig forretning Gebyr for midlertidig forretning Gebyr for registreringsbrev Utarbeidelse av reistreingsbrev Tillegg for flere registreringsnummer, per nummer: Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid Minstegebyr (fra 2009: timespris) Ekspedisjonsgebyr Når rekvirenten samtidig er bestyrer og gjør det tekniske arbeidet for hvert ekstra registreringsnr Gebyr for behandling av refusjonssaker og ekspropriasjonssaker etter PBL ******Refusjonssaker - 3% av godkjent regnskap ****** ****** Ekspropriasjonssaker Gebyr for behandling av eierseksjoneringer *******Saksbehandling eksklusiv befaring - 3 x rettsgebyret ******* ******* ********Saksbehandling inklusiv befaring - 5 x rettsgebyret ******** ******** Gebyr for utarbeiding av situasjonskart Situasjonskart A Situasjonskart A Priser på tjenesteyting, kart og kartdata Kartutsnitt (kan ikke benyttes ved bygge/delingssak) A4 ja A3 ja A2 350 ja A1 ja A0 ja Salg til meglere og andre gjennom Norsk Eiendomsinformasjon Meglerpakke 1250 ja Meglerpakke m/skråfoto ja Eiendomsinformasjon ja Bygningsinformasjon ja Kartutsnitt ja Ledningskart ja Målebrev ja Bygningstegninger ja Ferdigattest/Brukstillatelse ja Kommunale avgifter ja Tilknytn. til off. vann og avløp ja Vannmåler ja Legalpant ja Gjeldende planer m/bestemmelser ja Skolefritidsordningen Opphold per måned, 5 dager i uka nei Opphold per måned, 3 dager i uka nei Opphold dagplass - pr. dag nei Opphold morgenplass - pr. mnd. nei Barnehage

18 Opphold per måned nei Kost per måned nei Svømmehallen Spikkestad Leiepris - pr time - innenbygds nei Leiepris - pr time - utenbygds nei Folkebadet Spikkestad Barnebillett nei Klippekort barn nei Voksenbillett nei Klippekort voksne nei Spikkestad idrettsanlegg 0 Leiepris pr kamp gressbanen nei Leiepris pr kamp grusbanen nei Dagleie cup-arrangement, stadion nei Klubb Knuten Medlemsavgift nei Musikkskolen Elevavgift per år nei Leie musikkinstrument - pr år nei Røykenhallen Leiepris pr. time innenbygds leietakere - lag grupper > 16 år nei Leiepris pr. time innenbygds leietakere - lag grupper < 16 år nei Leiepris pr. time utenbygds leietakere nei Svømmehallen Bølstadlia Leiepris pr time innenbygds leietakere nei Leiepris pr time utenbygds leietakere nei Fagertun Kveldsmøte (max 3 timer) nei Kveldsmøte (max 3 timer) m/kjøkken nei Dagkonferanse nei Døgnpris ( ) nei Weekend nei Ukepris 7000 nei Hjemmehjelp Timepris etter årlig inntekt: 1G-2G (max mnd. beløp 250,-) nei G-3G (max mnd.beløp 650,-) nei G-4G (max mnd.beløp 975,-) nei G-5G (max mnd.beløp 1 950,-) nei over 5G (max mnd.beløp 2 600,-) nei Vaktmestertjenester Pris per halve time for pasienter i hjemmetjenesten: 1-2G nei G-3G nei G-4G nei G-5G nei over 5G nei Dagsenter Transport tur/retur Slemmestad dagsenter nei Middag nei Dessert nei Hyggemøte (smørbrød, kaffe, kake) nei Dagopphold nei Salgs- og skjenkeavgifter Salgsavgift øl (minimum kr ,-) nei 1 200, ,00

19 Salg av øl pr vareliter nei 0,17 0,17 Skjenkeavgift (minimum kr ,-) nei 3 500, ,00 Øl pr vareliter nei 0,34 0,34 Vin pr vareliter nei 0,94 0,94 Brennevin nei 3,07 3,07 Skjenking ved ambulerende bevilgning, per gang, ihh til volum - minimum nei Skjenking ved enkelt anledning, per gang, ihh til volum - minimum nei Hjelpemidler Leie inntil 3 måneder: Mindre hjelpemidler (krykker med mer) nei Store hjelpemidler (rullestol med mer) nei Leie av 2 eller flere hjelpemidler nei Salg: Doppsko per stk nei Gripetang nei Ispigger per stk nei Krykker (pr par) nei Strømpepåtrekker nei Frakt nei Mat hjemmeboende Frokost/aftens nei Middag nei Dessert/suppe/grøt nei Mat bo- og aktivitetssentrene Frokost/aftens nei Middag nei Dessert/suppe nei Kaffe nei 10 9 Te nei 10 9 Smørbrød nei Kake nei Leie kafeteria arealet pr kveld nei Mat omsorgsboligene Månedlig kostøre - alle måltider nei Helsestasjon Egenandel over 18 år nei Andre konsultasjon over 18 år nei Egenandel 7-18 år nei Egenandel under 7 år nei 0 Utstedelse av duplikat vaksinasjons-/helsekort nei Brystpumpe nei Dry night alarm (utlån) Apnoe-apparat alarm (utlån) Vaksiner selges til markedspris De borgelige flertallspartiene (H,Frp,V,Krf) fremmet følgende forslag: 1. Driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet vedtas i samsvar med budsjettskjema 1 B sektorenes driftsrammet og budsjettskjema for investeringsbudsjettet. Rammene endres i samsvar med posisjonens budsjettfremlegg. 2. Sektorenes budsjettrammer fordeles enhetene i samsvar med alternativt budsjettskjema 1 B - side 27 i budsjettdokumentet 3. Av kultursektorens ramme utgjør kr ,- kommunestyrets bevilgning til lag og foreninger. Bevilgningen disponeres av kulturutvalget.

20 4. Rådmannens gis fullmakt til å ta opp nye lån i samsvar med lånefinansiering i investeringsbudsjettet, og refinansiere gamle lån. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil 36 mill i Betaling for kommunale tjenester vedtas i samsvar med prislisten i økonomiplandokumentet, med endringer fremlagt av posisjonen. 7. Endringer i budsjettreglementet: Reglementer er uendret men med følgende endringer, Enhetsleder er ansvarlig overfor rådmannen for enhetens avvik mellom budsjett og regnskap. Dersom enhetsleder avviker mer enn 15% av budsjett tildelt enheten, overføres budsjettansvar til rådmannen inntil budsjettbalanse < 15% er på plass. Som hovedregel skal 50 % av et positivt avvik overføres og legges til enhetens budsjettramme for neste år. Disponeringen av resterende del av positivt avvik gjøres av kommunestyret. Inndekning av negativ avvik avgjøres av kommunestyret. Vedtatt med 21 (H,Frp,V,Krf) mot 14 (Ap,SV,Sp) som stemte for opposisjonens forslag. Protokolltilførsel fra Ap, SV og Sp vedr. Budsjett Opposisjonen kan ikke slutte seg til posisjonens forslag til budsjett Ut fra den vanskelige økonomiske stilling kommunen er i, med meget liten økonomisk handlefrihet, er det behov for økonomisk nøkternhet i denne perioden. Opposisjonen har tatt utgangspunkt i Rådmannens budsjettforslag, og sett på vilke områder vi synes er viktige å få løst, og funnet en omprioritering for å finne dekning for dette. Dette er: ny Midtbygda barneskole fremskyndet ett år til 2010, opprettholde Slemmestad Bo- og Aktivitetsenter og Nærsnes skole samt ikke øke SFO- prisene og ikke redusere rammen til barnehageområdet. Posisjonens, dvs Høyre, Frp, V og Krf forslag inneholder mange gode saker som vi i utgangspunktet kan støtte, men budsjettet er saldert på en så luftig og høyst usikker måte vi ikke kan støtte. Det er saker på denne listen over aktiviteter som ikke har vært politisk behandlet som grunnlag for gjennomføring, og mulighetene for finansiering er etter vår oppfattning så usikker at vi ikke kan stå bak ett slikt budsjett. Vedtak: 1. Driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet vedtas i samsvar med budsjettskjema 1 B sektorenes driftsrammet og budsjettskjema for investeringsbudsjettet. Rammene endres i samsvar med posisjonens budsjettfremlegg. 2. Sektorenes budsjettrammer fordeles enhetene i samsvar med alternativt budsjettskjema 1 B - side 27 i budsjettdokumentet 3. Av kultursektorens ramme utgjør kr ,- kommunestyrets bevilgning til lag og foreninger. Bevilgningen disponeres av kulturutvalget. 4. Rådmannens gis fullmakt til å ta opp nye lån i samsvar med lånefinansiering i investeringsbudsjettet, og refinansiere gamle lån. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil 36 mill i 2009

21 6. Betaling for kommunale tjenester vedtas i samsvar med prislisten i økonomiplandokumentet, med endringer fremlagt av posisjonen. 7. Endringer i budsjettreglementet: Reglementer er uendret men med følgende endringer, Enhetsleder er ansvarlig overfor rådmannen for enhetens avvik mellom budsjett og regnskap. Dersom enhetsleder avviker mer enn 15% av budsjett tildelt enheten, overføres budsjettansvar til rådmannen inntil budsjettbalanse < 15% er på plass. Som hovedregel skal 50 % av et positivt avvik overføres og legges til enhetens budsjettramme for neste år. Disponeringen av resterende del av positivt avvik gjøres av kommunestyret. Inndekning av negativ avvik avgjøres av kommunestyret. Protokolltilførsel fra Ap, SV og Sp. Opposisjonen kan ikke slutte seg til posisjonens forslag til budsjett Ut fra den vanskelige økonomiske stilling kommunen er i, med meget liten økonomisk handlefrihet, er det behov for økonomisk nøkternhet i denne perioden. Opposisjonen har tatt utgangspunkt i Rådmannens budsjettforslag, og sett på vilke områder vi synes er viktige å få løst, og funnet en omprioritering for å finne dekning for dette. Dette er: ny Midtbygda barneskole fremskyndet ett år til 2010, opprettholde Slemmestad Bo- og Aktivitetsenter og Nærsnes skole samt ikke øke SFO- prisene og ikke redusere rammen til barnehageområdet. Posisjonens, dvs Høyre, Frp, V og Krf forslag inneholder mange gode saker som vi i utgangspunktet kan støtte, men budsjettet er saldert på en så luftig og høyst usikker måte vi ikke kan støtte. Det er saker på denne listen over aktiviteter som ikke har vært politisk behandlet som grunnlag for gjennomføring, og mulighetene for finansiering er etter vår oppfattning så usikker at vi ikke kan stå bak ett slikt budsjett.

Prisliste kommunale tjenester 2012

Prisliste kommunale tjenester 2012 Pris 2012 m/mva Pris 2012 u/mva Pris 2011 m/mva Pris 2011 u/mva Prisliste kommunale tjenester 2012 Mva Tilknytningsgebyr til offentlig vann og avløp Tilknytningsgebyr for vann ja 32 266 25 813 31 250 25

Detaljer

Prisliste kommunale tjenester 2012

Prisliste kommunale tjenester 2012 Pris 2012 m/mva Pris 2012 u/mva Pris 2011 m/mva Pris 2011 u/mva Prisliste kommunale tjenester 2012 Mva Tilknytningsgebyr til offentlig vann og avløp Tilknytningsgebyr for vann ja 32 266 25 813 31 250 25

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2009

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2009 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2009 - Gebyrregulativ for plan og byggesak, kart og oppmålingstjenester og eierseksjonering. - Prisliste for tjenesteyting, kart og kartdata Vedtatt av kommunestyret 11.12.2008

Detaljer

Røyken kommune Budsjett 2010 Økonomiplan 2011-2013

Røyken kommune Budsjett 2010 Økonomiplan 2011-2013 Røyken kommune Budsjett 2010 Økonomiplan 2011-2013 Behandles av kommunestyret 10/12-2009 1 POSISJONENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETTRAMMER 2010/ØKONOMIPLAN 2011-2013 De borgerlige flertallspartiene (FRP,

Detaljer

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje.

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje. Gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m. i Berg kommune 2009 Vedtatt i kommunestyret den 16.des.2008 Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. 1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Det kan etter søknad gjøres unntak for fiskeindustrien m.fl. Teknisk komite avgjør i hvert enkelt tilfelle.

Det kan etter søknad gjøres unntak for fiskeindustrien m.fl. Teknisk komite avgjør i hvert enkelt tilfelle. ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Måsøy kommune Gebyr for vann Avgiftene er delt i 2, en fast andel og en variabel del. Fast andel: kr 60 pr år Variabelt gebyr: kr 3,60 pr m 3 Ut fra dette blir årsgebyr som følger:

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vann Avgift pr. m³ kr. 8,50 Leie av vannmåler kr. 161,- Tilknytningsavgift: Bolig- og fritidsbolig kr. 11.757,- Annen bebyggelse kr. 17.874,- Avløp Avgift pr. m³ kr. 5,80 Tilknytningsavgift:

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Gebyrregulativ for Måsøy kommune Brønnboring i Tufjord sommeren 2006

Gebyrregulativ for Måsøy kommune Brønnboring i Tufjord sommeren 2006 Gebyrregulativ for Måsøy kommune 2007 Brønnboring i Tufjord sommeren 2006 Vedtatt av kommunestyre 12.12.2006 GEBYRREGULATIV FOR 2007 Generelle forutsetninger 3 Gebyrer for vann og avløp 3 Gebyr for vann

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE. Teknisk etat

MÅSØY KOMMUNE. Teknisk etat MÅSØY KOMMUNE Teknisk etat Årsgebyr for vann og avløp Renovasjonsavgift Gebyr for feiing/kontroll av piper og ildsteder Byggesaksgebyr Gebyrer for lokal godkjenning Refusjon for opparbeidelse av tomt m.v.

Detaljer

KOMMUNALE GEBYRER 2005

KOMMUNALE GEBYRER 2005 MÅSØY KOMMUNE Teknisk etat Årsgebyr for vann og avløp Renovasjonsavgift Gebyr for feiing/kontroll av piper og ildsteder Byggesaksgebyr Gebyrer for lokal godkjenning Refusjon for opparbeidelse av tomt m.v.

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side BUDSJETT 2009 PRISLISTE Kommunale tjenester, avgifter og husleier 1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side 3. Avfallsgebyr side 4. Gebyr etter

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift.

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift. Gebyrregulativ Når du søker om å bygge, må du betale gebyr til kommunen. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, rene boligbygg og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske

Detaljer

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag STANGE KOMMUNE GEBYRER 2007 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag KOMMUNALE GEBYRER 2007 Vann: Eks. mva kr. Inkl. mva kr. Årsgebyr

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal avgiftspliktig areal i m2 beregnes etter følgende regler:

I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal avgiftspliktig areal i m2 beregnes etter følgende regler: Asker kommune Bygnings- og reguleringsavdelingen FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV BYGGE- SAKER, DELESAKER OG INNSENDTE PLANSAKER 2005 Blankettnr. 70-1010 Vedtatt av Asker kommunestyre 30.11.2004 med

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER SKÅNLAND KOMMUNE

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER SKÅNLAND KOMMUNE AVGIFTER OG BETALINGSSATSER SKÅNLAND KOMMUNE 2013 BETALINGSSATSER SENTRALADMINISTRASJON Diverse avgifter: Avgift/Tjeneste Antall Sats 2012/Forslag 2013 Kopiering Fargekopi 1,- 5,- Bevillingsavgifter: Salg

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2009. For

GEBYRREGULATIV 2009. For LARDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2009 For Byggesak, Delingssaker, Regulering, Oppmåling, Feiing og tilsyn, Konsesjonssaker, Delingssaker etter jordlova, Fellingsavgift for vilt, Kommunaltekniske tjenester,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens

Detaljer

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Maksprisen for barnehageplass er kr 2730 pr. mnd. Dette er forslaget i statsbudsjettet for 2017. Barnehager 100 % plass 2580 2730 150 5,81 % 80 % plass 2435 2435-0,00

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.12.2014 Sak: 141/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1490-12 Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Behandling: Repr. Willy Pedersen,

Detaljer

GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR 2009:

GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR 2009: GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR 2009: Gebyrer for vann 2009 - eks. mva Fast del Vaiable del Sum 2009 Leiligheter under 75m2 kr 872 kr 990 kr 1 863 Boliger 75-150 m2 kr 1 454 kr 2 228 kr 3 682 Boliger 151-250

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt

Detaljer

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017. Kommunestyret behandlet saksnr. 103/16 den 16.12.2016 Behandling: Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Detaljer

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak:

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak: FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01. Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.2006 Fastsatt av kommunestyret 18.6.2001 med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Økonomiplan , budsjett 2018

Økonomiplan , budsjett 2018 IVELAND KOMMUNE Økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018 Formannskapet sin innstilling til kommunestyret 14. desember Informasjon: a) Denne innstillingen fra formannskapet er på 29 punkter. De 17 første punktene

Detaljer

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED 01.01.16. Regulativet ble vedtatt av Mandal bystyre 10.12.15 FORSKRIFT KOMMENTARER A. PLANSAKER. PLANSAKER.

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 MØTEPROTOKOLL Eldreråd Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Kjell Grav Medlem Johan. A. Ekhaugen

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune 1 Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune Gebyrer vedtatt med hjemmel i pbl 33-1, 32-8, Lov om seksjonering av fast eiendom 7 og Forskrift om begrensning av forurensing 52a. 2013 KAP.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Årsavgift for slamtømming, 3 årig (Libir) 1 856 688 år 10 % Årsgebyr består av forbruksgebyr og abonnementsgebyr -

Årsavgift for slamtømming, 3 årig (Libir) 1 856 688 år 10 % Årsgebyr består av forbruksgebyr og abonnementsgebyr - 0 PRISLISTE Kommunale avgifter m/mva Renovasjon og slam innkreves av Libir IKS 4 Årsavgift for renovasjon (Libir) 4 454 342 år 3 Årsavgift for hytterenovasjon (Libir) 642 570 år 5 2 Årsavgift for slamtømming,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: 24.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet: Notat

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Arkivsaknr: 14/1316 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 14/14040 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Oppvekst og omsorgsutvalget 25.11.2014 Utviklingsutvalget

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling. Foto: Nils Vestgøte

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling. Foto: Nils Vestgøte Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling Foto: Nils Vestgøte Innholdsfortegnelse 1 Årsavgift vann for eiendommer med vannmåler... 4 2 Årsavgift vann for eiendommer uten vannmåler...

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Saksfremlegg. Saksopplysninger: Prinsippene for selvkost for PLU fastsetter hvilke tjenester som skal inngå i beregningsgrunnlaget.

Saksfremlegg. Saksopplysninger: Prinsippene for selvkost for PLU fastsetter hvilke tjenester som skal inngå i beregningsgrunnlaget. Arkivsak: 08/4494 Sakstittel: Saksfremlegg REVIDERING AV GEBYRFORSKRIFT MED BETALINGSREGULATIV INNENFOR PLAN- OG UTBYGGINGSSEKSJONENS TJENESTER K-kode: 205 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Plan- og bygningslovens 109 BETALINGSBETINGELSER: 1 Betaling innkreves

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP:

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Behandling i Formannskapet - 21.11.2016 Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Effektiviseringskrav Kommunestyret ber om at det i 2017 legges inn et generelt effektiviseringskrav

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014 Kvinesdal kommune Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2013/529 16834/2013 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2013/1092-6 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 25.10.2013 Budsjett 2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Formannskapet Bystyret Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård,

Detaljer

Egenbetalinger og gebyrer

Egenbetalinger og gebyrer Egenbetalinger og gebyrer Barnehagesatser Plass 1. barn (statlig makspris) 2. barn (30 % mod) 3. barn (50 % mod) 100 % 2 730 1 911 1 365 80 % 2 320 1 624 1 160 60 % 1 775 1 243 888 Kost fastsettes lokalt

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250 Oppdatert 02.09.2014 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2014 er 2014 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer