Politikk er å ville.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politikk er å ville."

Transkript

1 Politikk er å ville. Olof Palme 1

2 Halden kommune Budsjett 2014 Halden kommune skal være et godt sted for innbyggerne, en kommune i vekst med utvikling og miljø som sentrale temaer. Formannskapet har det overordnede ansvaret for at det vedtatte budsjettet skal nås i Formannskapet kan videre gi pålegg ovenfor administrasjon og de enkelte hovedutvalg hvis ikke vedtak gjennomføres og vedtatt budsjett følges. Det innkalles til møte i formannskapet uten opphold i slike sammenhenger. Det velges et utvalg som skal ha det klare mandatet å arbeide for at kommunens akkumulerte underskudd skal nedbetales utover de 25 millioner som er avsatt i budsjettet for Halden kommune skal være en kommune som fokuserer på klimatenkning. Kommunen må ta ansvar for at klimautslippene reduseres lokalt, for at nasjonale mål skal oppnås. Uten at det gjennom et «treparts» samarbeid, hvor ansattes representanter, administrasjon og politisk nivå deltar i et forpliktende samarbeid, vil ikke de problemer kommunen nå har finne sine løsninger. Dette blir derfor et prioritert tema i I 2014 skal det satses på å opprettholde det gode tilbudet som Halden har vært kjent for innen Helse og omsorg. De plassene som dagens posisjon har vedtatt lagt ned åpnes igjen så fort det er praktisk mulig. For Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Pensjonistpartiet aksepteres det ikke en nedbygging av helse og omsorgssektoren. For å møte de store utfordringene som helse og omsorgsektoren står ovenfor avsettes det 20 millioner kr til omstilling innen denne sektoren. Familiens hus skal bestå 2

3 og det skal jobbes for mer aktivitet og at tjenester blir etablert i familiens hus. Oppstart av nybygg for livsløpsboliger på Tyska blir en prioritert oppgave i Dette bør skje i samarbeid private slik at den økonomiske effekten blir best mulig for kommunen og fremtidige brukere/beboere. Driften skal være kommunal. Karrestad, Iddebo, Solheim og Halden sykehjem opprettholder sine virksomheter som tidligere før dagens posisjon la ned tilbud ved noen av disse stedene. Moderniseringen av skolesektoren må fortsette. En gjennomførbar plan for vedlikehold av skolebygg skal utarbeides. Innen teknisk sektor skal trafikksikringstiltak være i fokus. Utviklingen av områdene i sentrum skal fortsette i samarbeid med forskjellige aktører. I tråd med tidligere vedtatte planer skal utbyggingen på Remmen intensiveres. Kommunen skal sørge for at det til enhver tid er et tilstrekkelig antall byggeklare tomter. Kultursektoren spiller en viktig rolle i et lokalsamfunn. Det er derfor av stor betydning at sektoren opprettholder et godt tilbud. Spesielt skal barn og unge ivaretas. Lokaliteter for ungdomstilbudene skal være på plass i løpet av Målsetningene i kulturplanen skal oppfylles. Det skal være en hensiktsmessig bemanning innen kulturadministrasjonen slik at kommunen gir et fullverdig tilbud. Det innføres ikke økt egenbetaling i sektoren. Det gode samarbeidet med Kirken fortsetter, slik at driftsnivået innenfor denne sektoren kan opprettholdes på et forsvarlig nivå. Det avsettes 3,3 millioner kroner utover rådmannens tallbudsjett. Kommunen må føre en enda mer offensiv næringspolitikk slik at sysselsetningen økes og næringsområdet på Svinesundsplatået klargjøres. Kommunale avgifter vil i hovedsak prises etter selvkostprinsippet. Renovasjon, vann, feieavgift og kloakkavgiftene økes med 3 %. 3

4 Eiendomsskatten økes ikke, men beholdes på dagens nivå. Det blir ingen oppsigelse av faste ansatte. Den alt utarbeidede planen for eiendomssalg gjennomføres i Kommunen oppretter et boligselskap hvor det frigjøres kapital/driftsmidler ut i fra de økonomiske verdier som ligger i en slik organisering. Det må fattes vedtak om at det skal opprettes et slikt selskap før årsskiftet 2013/2014 slik at nødvendig drifts og kapital midler frigjøres. Rokke avfallsanlegg drives som et aksjeselskap. Idrettshaller som er kommunale overføres i et felles selskap og driftes som en egen enhet/as. Hva som er den beste løsningen vil bli vurdert i løpet av januar/februar. Det frigjøres nødvendige midler til å starte bygging av ny idrettshall og svømmehall gjennom den enhet/as som innehar drifts og eieransvar for de øvrige kommunale hallene, inkludert Halden Ishall. Nødvendig kapital/aksjekapital frigjøres til dette formålet senest 1. mars

5 Arbeiderpartiet Sosialistisk Venstreparti Pensjonistpartiet Strategiske mål for 2014 Den politiske strategien vil være å bringe kommunen i situasjon med økonomisk bæreevne, slik at man kan fortsette å yte de tjenestene innbyggerne har behov for. Det skal fortsatt satses målrettet på områder som undervisning, helse og omsorg, kultur og andre sentrale områder som er viktige for alle Haldens innbyggere. Barn og unges vilkår vil være fokusområde. Kommunen skal ha en høy profil med tanke på bolig og næringsutvikling. Alt dette skal skje i sammenheng med en miljørettet tankegang. De viktigste sakene vil bli: Sentral/felles: Trepartssamarbeidet mellom ansatte, adm. ledelse og politisk nivå gjenopprettes og utvikles. HMS- arbeidet skal ha høy prioritet innen hele organisasjonen. Det skal iverksettes flere nærværsfremmende tiltak. Det må bli satt enda sterkere fokus på å få ned sykefraværet. De ansattes organisasjoner vil være sentrale i dette arbeidet. Ingen faste ansatte sies opp. I samarbeid med de ansatte skal det ses på nødvendige omstillinger. Dette skjer innenfor avtaleverkets bestemmelser. Økonomiske midler vil bli avsatt til omstillingsprosessene. Det avsettes nødvendige driftsmidler til Haldens idrettsarenaer gjennom et eget selskap. Rammen for startlån fra Husbanken settes til kr. 70 millioner. Det avsettes 10 millioner til formannskapets disposisjon. Kommunen skal ta inn lærlinger i samme omfang som tidligere. Dette innebærer at det tas inn 38 lærlinger i Nødvendig bevilgning er avsatt i budsjettet. Det vises til tidligere uavklarte økonomiske forhold mellom Halden kommunale pensjonskasse og kommunen. Disse avklaringene skal gjennomgås og finne sin løsning i løpet av første halvår I denne sammenheng vil blant annet sykehjemmet på Stangeberget bli overført til 5

6 HKP slik at det blir en økonomisk lettelse av det kommunale tilskuddet for Undervisning og oppvekst: Sammen med Østfold fylkeskommune skal det arbeides aktivt for å sikre at det fortsatt skal finnes kreative fag ved Halden videregående skole, i tillegg arbeides det for å legge til rette for å styrke og utvikle tilbudet ved Tosterødberget. Rehabilitering og vedlikehold av skoler og barnehager videreføres. Det arbeides med videre planlegging av ny skole på Idd. Målet er at byggingen starter tidlig i Skolen skal ha en plassering som er mest mulig hensiktsmessig for alle skolebarna som kommer til å tilhøre den nye skolen. Vedlikehold av eksisterende skolebygg og barnehager må prioriteres, slik at den store innsatsen som ble gjort forrige periode ikke går tapt i nytt forfall. Frigivelse av kapital til dette formålet vil skje 1. halvår Fortsatt fokus på best mulig utdannede lærere, ved å gi muligheter til kurs, etter og videreutdanning. Det bør være en plan for å gi skoleledere som ikke har ledelsesutdanning tilbud om videreutdanning. SFO`s satser økes ikke men beholdes på dagens nivå. Helse og omsorg: Det avsettes 20 millioner kr til Helse og sosial utvalget slik at en nødvendig omstilling kan finne sted. Disse midlene avsettes på egen konto. Hovedsatsningen innen helse og omsorg 2014 er oppstart og bygging av livsløpsboliger på Tyska i samarbeid med private. Driften skal være kommunal. Karrestad, Iddebo og Halden sykehjem opprettholder sine virksomheter. Hovedutvalget for helse og omsorg skal gjennomgå driften og fastsette en plan for driften av sykehjemmene. Tilbudene innen rus og psykiatritjenestene videreføres og utvikles i tråd med vedtatte planer i kommunen Det startes bygging av Båstadlund dagsenter som gir bedre rammer rundt dagtilbudet. Ressursteam for barn og unge videreføres. Botilbudene innen helse og omsorg videreføres. Dette etter den planen kommunestyret nå har vedtatt vedrørende boligsosial handlingsplan. Det settes i gang et forprosjekt for å utrede og forberede innføringen av hverdagsrehabilitering i Halden. 6

7 Kommunen tar opp startlån på 70 millioner i 2014 slik at vanskeligstilte kan få dekket sitt kapitalbehov på en best mulig måte. Det vises her til tidligere vedtak i kommunestyret for å kunne oppfylle den Boligsosiale handlingsplanen. Kultur: Satsingen på tilbudene for barn og unge intensiveres og føres videre. Brygga kultursal styrkes som scene for lokale arrangører såvel som for utenbys gjester. Biblioteket opprettholdes som litterært og sosialt samlingspunkt. Arbeid med ny svømmehall og ny allbrukshall skal prosjekteres ferdig i samarbeid med Halden idrettsråd. Det er tidligere avsatt midler på investeringsbudsjettet slik at en kommer i gang i Dette skjer gjennom et eget selskap som har ansvar for kommunens idrettshaller. Teknisk: Det avsettes 5 mill til asfaltarbeider og til vedlikehold av grusveiene i 2014, slik at forbedringen av veistandarden i kommunen kan fortsette. Gang, og sykkelstinettet skal fortsatt bygges ut utifra tidligere avsatte midler. Rokke avfallsanlegg utvikles til å være en moderne og framtidsrettet miljøbedrift. I den sammenheng opprettes det et aksjeselskap som skal drifte Rokke avfallsanlegg. Investering innenfor vann og avløpssektoren vil fortsette. Byggeklare tomter skal alltid være tilgjengelige for de som måtte ønske det. Næring: Det ansettes næringssjef for at kommunen slik at kommunen igjen blir offensiv innenfor dette området. Arbeidet med å utvikle Remmen Vest fortsetter. Halden byutvikling skal ha ansvar for å utvikle sentrumsområdene på Mølen, Tyska, Hollenderen og på den gamle jernbanetomta på en god og helhetlig måte som er i tråd med vedtatte planer. Dette skjer i samarbeid med private/ offentlige firmaer som ønsker å etablere seg i området. Mølen skal snarest mulig utvikles og settes i en slik posisjon at det kan bli et utviklingsområde i tråd med vedtatt reguleringsplan som også er en del av den vedtatte fylkesplan. Kommunens tomtepolitikk er i dag helt fraværende og det iverksettes utarbeidelse av ny aktuelle kommunale tomter slik at byens innbyggere vil ha et bredt tilbud om nye boligtomter. Det skal iverksettes energiøkonomiske tiltak i alle kommunale bygg der hvor det er hensiktsmessig. 7

8 Utarbeidelse av planer for nye næringsarealer ved E6 starter i henhold til vedtak i kommunens arealplan. Dette er en prioritert sak i Formannskapet: Det avsettes 10 millioner til formannskapets disposisjon. 8

9 Politiske forutsetninger, målsetninger og prioriteringer: Generelt: Det blir en prioritert oppgave for politisk nivå å medvirke til at tilliten mellom de ansattes organisasjoner og kommunens sentrale ledelse igjen blir opprettet uten opphold. Å sikre et godt og rasjonelt tilbud til kommunens befolkning vil være et overordnet politisk mål. Kommunens tjenesteytelser skal i alle ledd være preget av service, effektivitet, kvalitet og uavhengighet. Gode holdninger og felles mål er en forutsetning for å oppnå dette. Kommunen skal være gjenstand for kontinuerlig evaluering og forbedring. Selv i en tid med omstillinger skal kommunens ansatte kjenne trygghet for arbeidsplassene. En eventuell rasjonalisering skal skje ved naturlig avgang, og ikke ved oppsigelser av fast ansatte. Derfor skal alle omstillinger og nedskjæringer som er nødvendige, skje gjennom et nært samarbeid med de ansattes organisasjoner. Formannskapet vil ha som en særlig oppgave å følge opp at tempo i omstillingene / effektiviseringene i organisasjonen gjennomføres innenfor gjeldende lov og regelverk Det må bli satt enda sterkere fokus på å få ned sykefraværet. Det skal være kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø, helsefremmende tiltak og tilrettelegging. De ansattes organisasjoner tas med i dette arbeidet. Den politiske utvalgsstrukturen endres radikalt i Alle hovedutvalg nedlegges og det etableres tre nye fagutvalg. Fagutvalg for Skole, oppvekst og kultur. Fagutvalg for Helse og Omsorg. Fagutvalg for Teknisk, (inkludert også havn). Disse utvalgene skal bestå av 9 personer. Det opprettes et partsammensatt utvalg som ivaretar de oppgaver som administrasjonsutvalget har iht kommuneloven. Her skal det være 5 politikere. Nyordning etableres fra 1. mars 2014 og valg foretas i kommunestyret i februar. Reglement for politisk godtgjørelse for endres. Den politiske godtgjøringen settes til samme nivå som Dette vil medføre en mindre utgift for kommunen på ca 3 millioner pr år ( både politisk og administrativ kostnad ) i forhold til gjeldende reglement. Sentral / felles 1. Trepartsamarbeidet mellom ansatte, administrativ ledelse og politisk nivå iverksettes igjen. Målsettingen er foruten å være kostnadsreduserende, å ha en organisasjon som er endringsdyktig og effektivt tilpasset til en hver tid. Kommunen vil frigjøre økonomiske midler som er nødvendig til dette formål. Det vil bli foretatt henvendelser om statlige midler som også forutsettes å bidra i denne sammenheng. Kvalitetskommuneprogrammet skal videreføres, og prioriteres av partene. 2. Selv i en utfordrende situasjon som vil kreve omstillinger i organisasjonen skal de ansatte kunne føle trygghet i sin arbeidssituasjon. Kommunen skal fremstå som en forutsigbar arbeidsgiver. Eventuelle nødvendige nedbemanninger skal skje gjennom naturlig avgang, og ikke ved hjelp av oppsigelser. Kommunen vil til en hver tid være i en kontinuerlig prosess med tanke på forbedringer. 9

10 3. HMS- arbeidet skal fortsatt være en prioritert sak i hele organisasjonen. En overordnet målsetting må være å få sykefraværet ned. Det skal derfor arbeides aktivt med tiltak som fremmer nærværet i kommunen. Det avsettes nødvendige ressurser til dette viktige arbeidet 4. Alle områder skal gjennomgås med sikte på å øke inntektssiden, eller reduserte kostnader 5. For å møte fremtidens krav, skal kommunen fortsatt ha et høyt antall lærlinger. Det skal satses på å ha gode veiledere for disse. 6. Den politiske utvalgsstrukturen endres radikalt i Alle hovedutvalg nedlegges og det etableres tre nye fagutvalg. Fagutvalg for Skole, oppvekst og kultur. Fagutvalg for Helse og Omsorg. Fagutvalg for Teknisk, (inkludert også havn). Disse utvalgene skal bestå av 9 personer. I tillegg opprettes det et utvalg som har ansvar for administrasjon. Her skal det være 5 politikere. Nyordning etableres fra 1. mars 2014 og valg foretas i kommunestyret i februar. 7. Det startes en utredning i 2014 for å vurdere en reduksjon av kommunestyrets størrelse etter valget i 2015 Undervisning og oppvekst: AP, SV og PP ønsker å fortsette å ha fokus på Haldenskolen, og prioritere kommunale penger til skolene i Halden kommune. Sektoren består av dyktige ansatte, som daglig bidrar til at barn og ungdom får en god oppvekst i Halden kommune både faglig og sosialt. 1. Grunnbemanningen i skolen (lærere) forutsettes hevet i løpet av Dette er med på å gjennomføre undervisningen i forhold til kravet om tilpasset opplæring for alle elever i grunnskolen. Tidlig innsats på alle faglige områder er viktig, og her er lærerne den viktigste ressursen for at elevene skal lykkes faglig og sosialt. 2. Ordningen med lese, regne og LOV veiledere fortsetter. Stillingene innenfor hvert område bør være på minst 50 %. Arbeidet med å nå målene i Skolepolitisk plattform prioriteres. 3. Det arbeides med videre planlegging av ny skole på Idd. Målet er at byggingen starter tidlig i Skolen skal ha en plassering som er mest mulig hensiktsmessig i denne delen av kommunen. 4. Vedlikehold av eksisterende skolebygg og barnehager må prioriteres, slik at den store innsatsen som ble gjort forrige periode ikke går tapt i nytt forfall. 5. Det arbeides med nødvendig utvidelse av Strupe ungdomsskole. 6. Utbedring og utvidelse av Hjortsberg skole fortsetter i Det planlegges for bygging av sentrumsskole i Det forutsettes at bygging starter i Alle barn i Halden kommune har rett til trygg skolevei. Det vil være spesiell fokus på dette ved utbygging av gang og sykkelveier. 9. Mange barn ønsker og trenger hjelp til lekser. Vi ønsker lik praksis for leksehjelp i hele Haldenskolen. 10

11 10. Fortsatt fokus på best mulig utdannede lærere, ved å gi muligheter til kurs, etter og videreutdanning. Det bør være en plan for å gi skoleledere som ikke har ledelsesutdanning tilbud om videreutdanning. 11. Alle 7. klassinger i Halden kommune skal få reise på leirskole. Helse og omsorg: Helse- og omsorgssektoren er bemannet med dyktige fagfolk. De får positive tilbakemeldinger på det arbeidet som de gjør, både fra brukere og pårørende. Rapporter viser at sektoren på mange områder drives kostnadseffektivt og godt. Vi vil fortsette arbeidet for å få til en ytterligere differensiering i tjenestene, og vi vil legge til rette for at Halden i de kommende årene skal få flere sykehjemsplasser. 1. Det startes bygging av Båstadlund dagsenter som gir bedre rammer rundt dagtilbudet. 2. Bofellesskapet ved Iddebo omsorgsleiligheter videreføres sammen med Karrestad og Halden sykehjems virksomheter. Hovedutvalget for helse og omsorg skal i løpet av første halvår 2014 lage en plan for driften av sykehjemmene, samt andre organisatoriske endringer. Det avsettes 20 millioner til dette formålet på egen konto. 3. Aktivitetssenteret ved Bergheim beholder dagens bemanning. Dette tilbudet skal videreutvikles og beholde sin sentrale rolle som tilbud for mennesker som har utbytte av dette tilbudet. 4. Det bygges livsløpsboliger på Tyska hvor også andre botilbud, fellesarealer og aktivitetsrom inngår i prosjektet. Driften skal være kommunal, men private tilbud kan inngå i prosjektet. 5. Gjennomføring av det nylig vedtatte, Boligsosialt utviklingsprogram ( BOSO ) fortsetter i Dette for å kunne gi nye og bedre boligtilbud til ulike grupper i lokalsamfunnet. Husbanken støtter dette arbeidet. Nødvendige økonomiske midler bevilges av formannskapet til dette formålet, og søknader sendes Husbanken for realiseringer av prosjekter. 6. Det frigjøres midler til sysselsetting av deltakere på sosialtrygd. Det gjøres en avtale med kommunale attføringsbedrifter på dette området. Kultur og idrett: 1. Bibliotekets åpningstider videreføres i Tilbudene ved kulturskolen skal videreutvikles. 3. Driftsstøtten til rockehuset og ungdomshus videreføres. 11

12 4. Lokaliteter for ungdomstilbudene skal være på plass i løpet av I den forbindelse økes bemanningen slik at tilbudene er av god kvalitet. 5. Det prioriteres innenfor budsjettet, slik at arbeidet med å videreutvikle Fredriksten festning som et levende kulturelt kraftsenter regionalt og nasjonalt fortsetter. Opera Østfold og Allsang på grensen er gode eksempler som skal videreføres. Dette er med på å gi Halden et godt omdømme nasjonalt. 6. Kulturmiddelstøtten til lag og foreninger videreføres. (Kr. 45 pr medlem under 18 år). 7. Det skal fortsatt være gratis å benytte kommunale gymnastikkhaller og idrettshaller for barn og unge under 18 år. 8. Tilbudet for uorganisert ungdom i Porsneshallen evalueres. Dersom dette er et reelt behov, skal det opprettholdes. 9. Halden stadion vil få nytt garderobeanlegg i 2014, slik tidligere planer for opprusting forutsetter. Det avsettes 2 mill i investeringsbudsjettet til formålet. 10. Arbeidet med å få et operativt ungdomsråd må fortsette. Rådet skal i større grad enn i dag benyttes som høringsinstans for alle utvalg som behandler viktige saker for kommunens ungdommer. Det påligger et spesielt ansvar hos utvalgsledere til å påvirke dette. 11. Kommunen skal sikre at den frivillige kulturinnsatsen har gode vilkår og utviklingsmuligheter i Halden. 12. I samarbeid med idrettslaga skal kommunen være aktiv, slik at lysløypene i Haldenmarka er tilgjengelige med lys i høst- og vintermånedene. 13. Prioriterte tiltak i kommunedelplan for Idrett og friluftsliv følges opp med bevilgninger fra kommunens side, slik at nødvendige tippemidler blir frigjort og overført lokale klubber, lag og foreninger. 14. Brygga Kultursal drives videre i tråd med tidligere praksis, de foreslåtte økninger i leie gjennomføres ikke. 15. Prisreduksjonen for pensjonister og trygdede som ønsker å benytte det offentlige badet på Remmen opprettholdes i Arbeid med ny svømmehall på Remmen igangsettes, og ny allbrukshall skal prosjekteres på samme sted, i henhold til vedtatte planer. 17. Tilskuddet fra Halden kommune til Tistedalshallen opprettholdes med for

13 18. Samarbeidet med Østfold fylkeskommune og staten fortsetter for å utvikle Opera Østfold i Halden i tråd med inngått avtale. 19. Det settes av midler til å finansiere utlån av kommunalt utstyr til arrangementer, slike saker fremmes for utvalget. Teknisk: Teknisk sektor vil også i 2014 ha et høyt aktivitetsnivå innenfor alle sine virksomhetsområder. Rehabilitering innenfor vann- og avløpssektoren vil også i 2014 pågå for fullt. 1. Rokke avfallsanlegg vil gjennom de investeringer som er/blir foretatt nå bli en av de mest miljømessige og framtidsrettede anlegg for avfallshåndtering. Dette gjelder både i forhold til lokalsamfunnet og store deler av fylket for øvrig. Rokke skal bli organisert som et eget aksjeselskap. Ordningen med at det skal betales kr 100,- for de som leverer søppel som privatpersoner, avvikles. 2. Administrasjonen kommer med forslag til tiltak for forskjønnelse av byen. Dette gjelder blant annet stengsler i forbindelse med stengning av veier eller tiltak for øvrig i forbindelse med trafikkregulering. Plan for dette legges fram for utvalget innen Hovedutvalget har ansvaret for å gjennomføre hvilke prioriteringer som skal foretas av enkeltstrekninger som skal utbygges eller rehabiliteres når det gjelder vann, vei og kloakk innenfor vedtatt budsjett. Dette gjelder både drift og investeringsbudsjettet. 4. All innleie av konsulenter/innleid arbeidskraft eller kjøp av tjenester skal meldes til hovedutvalget. Når det gjelder gjennomføring av prosjekter innenfor investeringsbudsjettet kan også kjøp av slike tjenester inngå som en del av det totale prosjektet. 5. Det tilføres økonomiske midler for vedlikehold av kommunale bygninger og eiendom for å forhindre forfall og verdiforringelse. Hovedutvalget disponerer avsatte investeringsmidler til dette formålet. 6. Oppgaver og ansatte i havnevesenet blir knyttet til organisasjonen på Sommero. Havnevesenet vil som i dag ha eget drift og investeringsregnskap slik lov og forskrift forutsetter. Havnestyret avvikles og oppgavene til styret legges til teknisk drift. 7. Det iverksettes arbeide med omregulering av Brekkerød/Bærengen. Disse kostnadende skal i sin helhet inngå i det prosjektet som her utarbeides. Dette skjer i samsvar med kommunens vedtatte kommuneplan for området. 8. Betalingssatser for område teknisk økes med følgende satser: Vanngebyret økes med 3 % 13

14 Avløpsgebyr økes med 3 % Renovasjonsgebyret økes med 3 % Feieavgiften økes med 3 % Øvrige kommunale gebyrer og avgifter økes med 3% 9. Det nedsettes et politisk utvalg på 5 personer som skal foreta en gjennomgang av selvkostavgiftene vann kloakk renovasjon slik at nivå på avgiftene blir i samsvar med de bestemmelser som gjelder.utvalget skal også se på gebyrene innenfor bygg, og planavdeling med grunnlag i de store økninger som har blitt foretatt i 2012 og Hovedutvalget oppnevner et utvalg på 5 personer som skal foreta en gjennomgang av vedtatt klimaplan, slik at kommunen skal nå de målsettinger som kommunestyret tidligere har vedtatt. Utvalget skal fremme forslag til konkrete tiltak til kommunestyrets møte i juni. 11. Det prioriteres bruk av økonomiske midler innenfor sektorbudsjettet til trafikksikkerhet ut i fra hovedutvalgets vurdering om nødvendigheten av dette formålet. Det er i investeringsbudsjettet satt av midler til dette. 12. Hovedutvalget disponerer avsatte midler i investeringsbudsjettet innenfor sin sektor. 13. Hovedutvalget for teknisk får ansvaret for å iverksette tiltak innenfor plan og reguleringsarbeide slik at inntektene for kommunen økes med 4 millioner i Det forutsettes at arbeider som ikke gir inntekter reduseres med 1 mill. i denne sammenheng slik at budsjettendringen blir 5 mill. 14. Det bygges rundkjøring på Fiskebrygga slik at trafikkavviklingen ved Tistasenteret blir bedret både i forhold til bil og gående i området. Dette er et viktig miljøtiltak. Det avsettes 3 millioner i investeringsbudsjettet til dette formålet. 15. Hovedutvalget for teknisk disponerer avsatte investeringsmidler i budsjettet innenfor sitt sektorområde. 14

15 Obligatoriske budsjettskjemaer: VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Avdrag på lån Motpost avskrivning VAR Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger 0-15 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1B - drift Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Rådmann/ Politisk Økonomi, organisasjon og utvikling NAV Fellesfunksjoner Kultur og idrett Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Omstilling helse Teknisk Sum fordelt til driftsrammer

16 VEDLEGG 2- Budsjettskjema 2A - investering Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert VEDLEGG 2- Budsjettskjema 2B - investering Budsjett 2014 Budsjett 2013 Videreformidlingslån Sentraladministrasjon Kultur og idrett Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk Regnskap 2012 Sum fordelt til investering

17 Investeringsprosjekter: Prosjekt Prosjektnavn Rebevilgning Ny bevilgning SUM P1007 Nødstrømsaggregat - Rådhuset P1033 E-handel - Oppstart P1048 Egenkapitalinnskudd HKP/KLP P2091 Hjortsberg Skole P2101 Oppgradering av Øberg skole P2172 Prestebakke skole P2176 Heis Hjortsberghallen P3016 Byggningsmessig oppgradering alle sykehjem P3065 Båstadlund dagsenter P4019 Brekkerød P5008 Remmen svømmehall P5013 KONSERVATIVEN BRANNSIKRING P5064 ENØK-tiltak Biblioteket P5091 Sportsbibliotek P6231 Jørgen Bjelkesgate/Gimleveien P6232 Driftskontroll/Ledningskontroll P6237 Ringledning vann P6243 Saneringsplaner/Spyleplaner P6243B Separering Skiveien P6244 Glenne P6248J Vann Skoveien Tistedal P6248M Vannmålere P6252 Knardal separering P6259 Alfheim-Lorangløkka-Stenerød-Hjortsberg: Separering P6266 Håkevika VA-anlegg P6268 Forprosjekt Remmen Renseanlegg P6269 ROS-plan P6270 Prosjektering P6271 Holvannet - Ny råvannskilde P6272 Utbedring av pumpestasjoner P6273 Oskleiva, Fjellstua, Damhaugen - Del P6342 Avløp Bollerød P6343 Torget Avløp P6344 Watvedtveien Avløp P6345J AvløpLegangersgate-Bjerkeveien P6345R Avløp Refneveien P6345S Avløp Tosshullet-Øbergveien P6345U Rehab. Av avløpspumpestasjon P6347 Øbergveien + gamle Øberg Hovedplan VA 0 0 Bjørklund VVS-utstyr

18 Fremtidig skolestruktur - forprosjekt Alarm Halden Rehabiliteringssenter Nytt Båstadlund Dagsenter, rebevilgning fra Asfaltering/ grusveier Rundkjøring Fiskebrygga Gang- og sykkelveier Halden stadion Startlån Totalt Herav VAR

19 Forslag til vedtak: 1. Rådmannens budsjettforslag for 2014 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 2. Formannskapet har det overordnede ansvaret for at de vedtatte budsjettmål skal nås i Formannskapet kan videre gi pålegg ovenfor administrasjonen og de enkelte hovedutvalg hvis ikke vedtak gjennomføres og vedtatt budsjett følges. Det innkalles til møte i formannskapet uten opphold i slike sammenhenger. 3. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert sektorområde til de enhver tid vedtatte budsjettrammer. 4. Formannskapet disponerer innenfor tildelt ramme av investeringsbudsjettet i henhold til budsjettskjema 2B. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 203,56 mkr, VAR-lån utgjør 91,5 mkr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån utgjør 70 mkr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år. Det forutsettes salg av eiendommer for 30 mkr. 6. Trekkrettighet i bank på inntil 350 mkr videreføres i første halvår Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele Halden kommune for skatteåret 2014 jf. eiendomsskattelovens 2 og 3 bokstav a. Før øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2014: a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 promille av den fastsatte takstverdien. b) Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 3,75 promille av takstverdien. c) I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrag på kr for hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer). d) Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes bokstav b) «bygning som har historisk verde». e) Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. lov om kulturminner. f) Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. g) Kommunens skattetakstvedtekter. 8. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet og i verbaldelen vedlagt dette dokument vedtas. 19

20 9. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2014, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20.november. 10. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. 20

21 Oversikt langsiktige lån: Langsiktige lån Netto lånegjeld , ,56 VAR-lån ,50 631,50 Startlån ,00 291,00 Rentekompenserte lån (skoler og helsebygg) ,00 Andre låneformål , ,06 Strupe og Risum er rentekompensert. Osbekkgata, Storsenteret og deler av Rehab avdelingen er rentekompensert Solheim, Brygga omsorgsboliger VAR lån er selvfinansiert Startlånrenter betales av låntakerne 21

22 Prisliste kommunale tjenester 2014 Vanngebyret økes med 3 % Avløpsgebyr økes med 3 % Renovasjonsgebyret økes med 3 % Feieavgiften økes med 3 % Øvrige kommunale gebyrer og avgifter økes med 3% Tabellen under viser gebyrer/ avgifter for Økningen vil være 3% i Kommunale avgifter: Betalingsforfall i 4 terminer Eiendomsskatt (beregnes av skattetaksten) 2013 Bolig og fritidseiendom 3,75 Øverige eiendommer 7,00 Vannavgift 2013 inkl mva Årsgebyr - Målt/ stipulert forbruk pr m³ 10,61 Fastbeløp mindre vanninnlegg (pr eiendom/vannmåler) Tilknytningsavgift pr m² (etter målt bruksareal m/ fradrag av 20% for bolighus 109,00 Vannavstenging Påkoblingsgebyr ved åpning ved avstengt vannledning 1030,00 Kommunal avlesning av vannmåler 515,00 Hjemmel: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 3 og 5 Lov om vern mot forurensninger og om avfall 23 Avløpsavgifter 2013 inkl mva Årsgebyr - Målt/ stipulert forbruk pr m³ 21,83 Fastbeløp avløp (pr eiendom/vannmåler) 21,83 Tilknytningsavgift pr m² (etter målt bruksareal m/ fradrag av 20% for bolighus 160,68 Tømming av septikkank pr m³ 553,54 Minimum pr tømming Tilsynsgebyr spredte avløpssystem, per tilsyn 469,18 Hjemmel: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 3 og 5 Lov om vern mot forurensninger og om avfall 23 Renovasjon 2013 inkl mva Pr beholder 2 558,54 Hytter/ sommerboliger 1 279,38 Hytter/ sommerboliger - felles container 1 113,95 Avstandstillegg: 22

23 5-10m 94, m 142,36 Tillegg pr 5m over 15m 94,91 Feieavgift 2013 inkl mva For 1., 2. og 3. etg. piper 324,00 For 4. og 5. etg.piper 383,40 Andre kommunale gebyrer: Parkering 2013 inkl mva Avgiftsbelagte P-Plasser - sone 1 22 Avgiftsbelagte P-Plasser - sone 2 8 Årskort - Sone Årskort - Sone Salgsplasser pr døgn * 2013 inkl mva Halden Torg 200 * Egen avtale ved langvarig leieforhold Barnehager: Det er 11 betalingsterminer i ett barnehageår. Søskenmoderasjon ytes med 30% for barn nr 2 og 50% fra barn nr 3. Pris i tabellen er pr mnd: Brukerbetaling barnehage % plass % plass (4 dager pr uke) % plass (3 dager pr uke) % plass (2/3 dager pr uke) % plass ( 2 dager pr uke) 1170 Frukt og melk i barnehagene og SFO 150 Skolefritidsordning Det er 11 betalingsterminer Pris i tabellen er pr mnd: Brukerbetaling SFO % plass % plass % plass 1335 Kulturskolen: Det er 2 betalingsterminer. Søskenmoderasjon ytes med 15% for barn nr 2 og 3 og fri plass fra barn nr 4. 23

24 Pris i tabellen er pr mnd: Brukerbetaling Elevavgift pr skoleår 2013 Elevavgift 3000 Biblioteket: Gebyr ved for sen levering 2013 Mistet lånekort varsel (voksen/ barn) 45/10 2. varsel (voksen/barn) 75/30 3. varsel: Sendes som regning med erstatning for tapt materiell + gebyr kr 100. Deretter inkasso Leie og bruk av lokaler, idrettsanlegg, arealer: Remmen svømmehall 2013 Enkeltbad: Voksene 60 Barn (t.o.m. 15 år) 30 Studenter, pensjonister og trygdede 30 Rabattkort: 12 klipp voksne klipp barn, studenter og honnør 250 Leie av bassanget - Uke/helg 130/270 Idrettshaller 2013 Leie pr time (Remmen, Hjortsberg, Risum og Porsnes) 250 Barn/ungdom under 18 år Gratis Over 18 år Arrangementer - pr time - helg 400 Brygga Kultursal 2013 Grunnleie pr døgn inntil 10t 8000 Grunnleie pr time etter 10t 1000 Lydanlegg - komplett 3000 Lydanlegg - konferanse 1500 Lydanlegg - enhetspris 2000 Tråløst pr sett 250 Prosjektor 250 Kirker/kirkegårder (Kirkelig Fellesråd) 24

25 Priser foreslått av Kirkelig fellesråd i henhold til 2013 gravferdsloven 21 Festeavgift kistegrav 200 Festeavgift urnegrav 200 Kremasjonsavgift innebys 750 Kremasjonsavgift utenbys 4000 Utleie kirker, konserter Helse og sosial Egenbetaling hjemmehjelp 2013 Inntektsnivå inntil 2G 150 pr mnd Inntektsnivå over 2G inntil 4G 235 pr time Inntektsnivå over 4G 265 pr time Kost 2013 Egenandel pr mnd - halv kost 2562 Egenandel pr mnd - hel kost 4200 Middag enkeltposjon 72 Trygghetsalarm 2013 Egenandel pr mnd 170 Vask av tøy 2013 Egenandel pr mnd 130 Oppholdsbetaling i institusjon 2013 Korttidsopphold: Pr døgn (statlig fastsatt maksimalssats) - lov om helsetj) Dagopphold (pr dag) - lov om helsetj. Dagopphold (pr dag) - sosialtj.loven kap 3.1 Døgn- og trygghetsopphold (pr døgn) - sosialtj.loven kap 3.1 fastsatt i forskrift fastsatt i forskrift fastsatt i forskrift fastsatt i forskrift Langtidsopphold (individuell vederlagsberegning/ statlig modell) Maksimal oppholdsbetaling pr døgn Maksimal oppholdsbetaling pr måned Gebyrene følger forskrift, kan ikke fastsettes av kommunen fastsatt i forskrift fastsatt i forskrift 25

26 Leie av basseng ved Halden sykehjem 2013 Enkeltpersoner pr time 50 Gruppe 2-3 personer pr time 30 Gruppe til 10 personer pr time 300 Bevillinger 2013 Skjenkebevilling enkelt anledning 250 Minstebeløp skjenkebevilling 3500 Minstegebyr salgsbevilling 1200 Gebyrsats alkoholgrense 1 pr ltr - salg 0,17 Gebyrsats alkoholgrense 1 pr ltr - skjenking 0,34 Gebyrsats alkoholgrense 2 pr ltr - skjenking 0,94 Gebyrsats alkoholgrense 3 pr ltr - skjenking 3,07 Gebyrene følger forskrift, kan ikke fastsettes av kommunen HAVNEAVGIFTER REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT Havnelovens 23 a : G-gruppering. Akkumulert De første 150 G 150 G Kr. 2,65 De neste De neste De neste De neste De neste 150 G 200 G 200 G 200 G 300 G G G G G G Kr. 3,50 Kr. 4,55 Kr. 5,40 Kr. 6,90 Kr. 6,90 For alt over 1200 G Kr. 6,90 Minste avgift Kr. 50,- Fartøyer som hovedsakelig benyttes innen havnedistriktet og omliggende farvann, og som ikke betaler avgift etter 8 (anløpsavg.) betaler avgift til havnekassen for bruk av farvannet, merkestaker, fyr m.v. Avgiften som forfaller kvartalsvis, fastsettes til: Fra 0 "G" til 19 "G" 380 pr år Fra 20 "G" til 49 "G" 785 pr år Fra 50 "G" til 99 "G" pr år Fra 100 "G" og videre pr år 26

27 9 Kaiavgift Avgiften betales pr. påbegynt døgn. G - gruppering Akkumulert De første 150 G G Kr 2,55 De neste 150 G G Kr 3,30 De neste 200 G G Kr 4,35 De neste 200 G G Kr 5,20 De neste 200 G G Kr 6,60 For alt over 900 G Kr 6,60 Minste avgift for alle fartøyer, Kr. 50,- STASJONSAVGIFT FOR FRITIDSFARTØYER. Fra Fra m (32 48 fot) m (48 65 fot) Avgift pr år Avgift pr kvartal Kr 9.560,00 Kr 2.264,00 Kr ,00 Kr 3.960,00 STASJONSAVGIFT FOR NYTTEFARTØYER. Avgiften beregnes pr. påbegynt døgn. De første 150 G G Kr 0,25 REGULATIV FOR VAREAVGIFT Vareslag Alle vareslag som ikke G Kr 0, G Kr 0, G G Kr 0,52 Kr 0,66 Over 900 G Kr 0,71 Avgift er spesifisert nedenfor 11,95 Tørr bulk 8,55 Trevarer, tømmer, flis ( pr. m 3 ) 7,00 12 Isavgift Isavgiften erlegges pr anløp etter følgende satser: 0-150G Kr 0, G Kr 1, G Kr 2, G Kr 3, G Kr 4, G Kr 5, og videre Kr 5,86 27

28 Isavgift på varer pr 1000 kg Papir Kr 2,65 Cellulose Kr 1,96 Trelast (pr m³) Kr 0,47 Tømmer-flis (pr m³) Kr 0,32 Stein (alle slag) Kr 0,78 Kli-kalk Kr 1,10 Øvrige varer Kr 0,63 LEIE AV BRYGGEPLASS/TOMTEAREAL På åpent areal Varer som opplegges på kai over 120 timer (5 døgn) Redskap, herunder trucker, paller, tilhengere, lasteflak m.m. tilhørende trafikanter Pris u/ mva Kr 6,92 m²/mnd Kr 0,49 m²/ mnd Kr 10,42 m²/mnd VEDERLAG FOR JERNBANEVOGNER OG KJØRETØYER Jernbanevogner som lastes/losses på havnevesenets spor For alle kjøretøyer som parkeres på soneparkering Pris u/ mva Kr 87,00 pr vogn Kr 62,00 pr transportenhet/døg n Etter søknad; Parkeringsplass innenfor havnevesenets område Lastebiler, tilhengere (pr enhet) Kr 3.292,00 pr år FOR BRUK AV HAVNEVESENETS HAVNEBÅT OG TRAKTOR Pris u/ mva Traktor/ truck, lift pr påbegynt time Kr 512,00 Havnebåt pr påbegynt time Kr 811,00 ADMINISTRASJON OG DRIFT AV SMÅBÅTHAVNER (Båtplasser er fritatt for mva.) 1. VERVEN x-stor plass ( 4.0 m ) Kr ,00 2. VERVEN stor plass ( 3.5 m ) Kr ,00 3. VERVEN liten plass ( 3.0 m ) Kr ,00 4. GRØNLAND helårsplas s Kr ,00 * 5. TISTA SENTER helårsplas Kr ,00 * 28

29 s 6. TISTA SENTER SYD helårsplas s Kr ,00 * 7. BRO-OVERGANGEN stor plass ( 3.5 m ) Kr ,00 8. BRO-OVERGANGEN liten plass ( 3.0 m ) Kr ,00 9. SUNDSBRYGGA liten plass ( 3.0 m ) Kr , SUNDSBRYGGA stor plass ( 3.5 m ) Kr , LANGBRYGGA stor plass ( 3.5 m ) Kr , LANGBRYGGA liten plass ( 3.0 m ) Kr , LANGBRYGGA 2 liten plass ( 3.0 m ) Kr , LANGBRYGGA 2 stor plass ( 3.5 m ) Kr , LEKTERBRYGGA stor plass ( 3.5 m ) Kr , LEKTERBRYGGA liten plass ( 3.0 m ) Kr , LANGS KAI I TISTA pr. meter Kr. 575, BOBLEHAVN sommer Kr , BOBLEHAVN vinter Kr , HØVLERIET stor plass Kr ,00 * Plassene er TV-overvåket VINTEROPPLAG Båtopplag på land/ Kr 530,00 pr m båtlengde opplagstid u/ 6mnd Vinterfortøyning (Grønland/ Tista Senter) Kr 1.500,00 AREALAVGIFT FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I SJØEN VED OFF. KAI Årsavgift Kr 82,00 pr m² pr år VEDERLAG FOR RENOVASJON Skip Kr 108,00 Gjestehavnen båtplassene er fritatt for mva Båtlengde fra 0-10m Tillegg pr påbegynt meter over 10m Kr 16 kr 160 pr natt Opphold utenfor sesongen m/ el Opphold utenfor sesongen u/ el Pris som over Halv pris INNKREVING AV AVGIFT Avgiftene må betales innen 48t til havnekontoret 29

30 Ved utelatelse: Administrasjonsgebyr i tillegg Kr 215 Varsel om inkasso - gebyr Kr 50 30

Politikk er å ville.

Politikk er å ville. Politikk er å ville. Olof Palme 1 Halden kommune Budsjett 2014 Halden kommune skal være et godt sted for innbyggerne, en kommune i vekst med utvikling og miljø som sentrale temaer. Formannskapet har det

Detaljer

Halden kommune Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014

Halden kommune Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014 1 Halden kommune 2011 Økonomiplan 2011 2014 Halden kommune, skal være et godt sted for innbyggerne, med vekst, utvikling og miljø som sentrale temaer. Klimatenkning skal stå i fokus i Halden kommune i

Detaljer

Budsjett 2014 Halden Kommune. Innholdsfortegnelse

Budsjett 2014 Halden Kommune. Innholdsfortegnelse Budsjettforslag Halden Kommune 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Satsningsområder hovedpunkter... 4 Eiendomsskatt... 5 Sentral/Felles... 5 Næringspolitikk... 5 Teknisk sektor... 6 Kultur og idrett...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Haldensere, bruk makten

Haldensere, bruk makten Halden Venstres forslag til jett Haldensere, bruk makten Venstre vil i 2011 trygge oppvekst, eldre, psykisk helse og kommunens økonomi Innhold i budsjettet 2 et på tre minutter 7 Undervisning og oppvekst

Detaljer

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013 Fredrikstad FrP forslag til: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Side 0 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2013-2016 og

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Måsøy kommune Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Vedtatt av kommunestyret i møte 11.12.14 sak 66/14 Endring vedtatt i kommunestyret 19.03.15 sak 7/15 Innhold Økonomiplan 2015-2018

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak 16/12-2013 Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål... 4 1. Hovedtrekkene i budsjettet... 4 1.1. Driftsbudsjettet (skjema 1A - drift)... 7 1.2.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Innhold: 1. VEDTATT BUDSJETT 2015... 3 2. SAKSPROTOKOLL Arendal bystyre 11. desember 2014... 3 2.1 Handlingsprogram for perioden 2015-2018... 3 2.2 Årsbudsjett for 2015... 3 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 - positiv, frisk og framsynt- Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål... 4 1. Hovedtrekkene i budsjettet... 4 1.1. Driftsbudsjettet (skjema

Detaljer

Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009

Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009 Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009 Vedtatt av Kommunestyret 08.12.2005 Handlingsplan 2006-2009. Budsjett 2006 Vedtatt i kommunestyret 08.12.2005, sak 143/05. 1. Med hjemmel i

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Budsjett 2015

AREMARK KOMMUNE Budsjett 2015 AREMARK KOMMUNE Budsjett 2015 Der de vedtatte tiltak er tatt inn Vedtatt av kommunestyret 11.12.14, sak 43/14-0- Innhold... - 0 - RÅDMANNENS KOMMENTARER... - 2 - Statsbudsjett... - 2 - Statsbudsjettets

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014 2017. Vardø kommune

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014 2017. Vardø kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Vardø kommune Formannskapets innstilling, 313/13, 28.11.2013 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Årsbudsjett 2014...6 Økonomiplan 2014 2017... 16 Kommunens rammebetingelser...

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 18.12.2014 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2015... 6 2.1. Driftsbudsjett

Detaljer