GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE"

Transkript

1 ajourført etter kommunestyrets vedtak GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 2015 Vedtatt i kommunestyret Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 1

2 INNHOLD: Stab plan-/utredningstjenesten Betalingssatser for private regulerings- og bebyggelsesplaner s. 3 Avdeling for omsorg Betalingssatser for omsorgstjenester s. 5 Avdeling for helse Betalingssatser for korttidsopphold / rehabiliteringstjenester s. 6 Betalingssatser for vaksinering s. 6 Betalingssatser for skjenkebevilling s. 7 Avdeling for samfunnsutvikling Betalingssatser for parkering s. 8 Betalingssatser for vann og avløp s. 9 Betalingssatser for slam s. 10 Betalingssatser for renovasjon s. 11 Betalingssatser for næringsavfall s. 12 Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr s. 13 Betalingssatser for kjøp av mat fra Sentralkjøkkenet s. 14 Betalingssatser for landbruk s. 14 Betalingssatser for byggesaker og opprettelse av grunneiendom m.m. s. 15 Betalingssatser for arbeider etter matrikkelloven s. 18 Betalingssatser Dampsaga kulturhus, Aktivitetssenteret i Samfunnshuset og Huze s. 22 Betalingssatser i forbindelse med utleie i Rådhuset s. 22 Avdeling for oppvekst Betalingssatser i kommunale barnehager s. 23 Betalingssatser i kommunale skolefritidsordinger s. 23 Betalingssatser i kulturskolen s. 23 Inn-Trøndelag brannvesen IKS Feiing- og tilsynsavgift s. 24 Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 2

3 STAB PLAN-/UTREDNINGSTJENESTEN Betalingssatser for private regulerings- og bebyggelsesplaner: Fastsatt med hjemmel i 33-1 plan- og bygningsloven av Generelle bestemmelser/ opplysninger For behandling av innsendte planforslag betales gebyr for kommunens arbeid med saken. 2. Kvalitetskrav For at et planforslag skal bli tatt opp til behandling, skal dokumentene være av en slik kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. 3. Planforslag det skal betales gebyr for: Forslag til reguleringsplaner (detaljregulering), PBL 12-11, og forslag til endring av reguleringsplaner, PBL 12-14, jfr. PBL Tilbaketrekking av sak Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr. 5. Avvisning av planforslaget Dersom planforslaget blir avvist ved 1. gangs behandling, betales 50 % av fullt gebyr. Krever forslagsstiller at saken legges fram for kommunestyret, og den blir avvist, skal det ikke tilbakebetales gebyr. 6. Gebyrsatser for reguleringsplan (detaljplan). Samla gebyr er summen av gebyr etter planområdets areal (pkt 6.1, a,b eller c) + bebyggelsens areal (pkt 6.2, a + b). 6.1 Behandlingsgebyr etter planområdets areal. (PBL ) a) Areal inntil 4 daa: Tillegg pr påbegynt daa over 4 daa, inntil 40 daa Tillegg pr påbegynt daa over 40 daa b) Spesielt arealkrevende formål*, areal inntil 50 daa Tillegg pr påbegynt 10 daa over 50 daa, inntil 100 daa Tillegg pr påbegynt 10 daa over 100 daa c) Fritidsbebyggelse, inntil 10 enheter Tillegg pr enhet over 10 enheter, inntil 40 enheter Tillegg pr enhet over 40 enheter 6.2 Behandlingsgebyr etter bebyggelsens bruksareal BRA som inngår i planen. (Maks. tillatt utnytting legges til grunn). a) Eksisterende bebyggelse, pr påbegynt 100m2 BRA inntil m2 Pr påbegynt 100m2 over m2 kr ,- kr ,- kr. 620,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. 620,- kr. 290,- kr. 190,-. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 3

4 b) Planlagt bebyggelse, pr påbegynt 100m2 BRA inntil m2 Pr påbegynt 100m2 over m2 7. Mindre endring av reguleringsplan (PBL 12-14) For behandling av søknad om mindre endring eller utfylling av reguleringsplan. Gebyr inntil 50 % av gebyr etter pkt 6.1 for relevant areal, dessuten gebyr etter pkt. 6.2 for evt. tillegg i bruksareal BRA. Minstesats kr ,- 8. Pristillegg for ikke-digitale planer Gebyrene over gjelder planforslag levert på digitalt sosi- format som tilfredsstiller krav etter gjeldende SOSI-versjon hos Statens kartverk. For planer som leveres på en form som ikke tilfredsstiller disse kravene, betales et tillegg på 30 % av satsene over. Dersom planen leveres digitalt og delvis tilfredsstiller kravene, kan kommunen redusere tillegget. kr. 480,- kr. 290,- 9. Tilleggsareal Arealer som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr. 10. Tilleggskostnader I tillegg til gebyret kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, eksempelvis befaring, undersøkelser, utgraving. 11. Planprogram. Konsekvensutredning. For reguleringsplaner der det skal utarbeides planprogram etter PBL 12-9, jfr 4-1, og senere konsekvensutredning, jfr PBL 4-2, skal det for denne delen av planarbeidet betales saksbehandlingsgebyr likt gebyret etter pkt 6.1 for planforslaget (se pkt. 6.1). Utgifter som kommunen måtte ha til ekstern faglig bistand kommer i tillegg. 12. Betalingsfrist Gebyret skal for hver fase betales før saken tas opp til behandling. Dvs. gebyr for planprogram skal betales før planprogrammet tas opp til behandling. Gebyr for planforslag skal tas opp før planforslaget tas opp til behandling. 13. Spesielle bestemmelser Hvis gebyret etter dette gebyrregulativet anses som urimelig høyt, kan planmyndigheten etter søknad redusere gebyret. Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. søknadens innleveringsdato. Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene. *Til pkt 6.1 b): Som de mest aktuelle formål her ansees område for golfbane, råstoffutvinning, skytefelt, større natur og friluftsområder. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 4

5 AVDELING OMSORG Betalingssatser for helse- og omsorgstjenester Hjemmehjelp / praktisk bistand i hjemmet: Brukerens (husstandens) alminnelige inntekt med tillegg av eventuell hjelpestønad. Hjelpestønad (til hjelp i huset) sats pr : kr ,- Grunnbeløpet (1G) sats pr : kr ,- Timepris Abonnement pr. mnd. Inntil 2G (kr ,-) * kr. 186,- 2G 3G (kr ,- - kr ,-) kr. 250,- kr ,- 3G 4G (kr ,- - kr ,-) kr. 320,- kr ,- 4G 5G (kr ,- - kr ,-) kr. 350,- kr ,- Over 5G (kr ,->) kr. 350,- kr ,- Øvrige betalingssatser: Korttidsopphold i institusjon *) Korttidsopphold i eldresenter / bofellesskap Betaling for kost (aktivitetsopphold hel dag) Middag Abonnement på trygghetsalarm (inntekt inntil 2G) * Abonnement på trygghetsalarm (inntekt over 2G) Influensavaksine (i heimen) kr. 147,- pr. døgn kr. 220,- pr. døgn kr. 150,- pr. dag kr. 76,- pr. porsjon kr. 186,- pr. mnd. kr. 300,- pr. mnd. kr. 230,- pr. injeksjon * Endringer i fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester skjer med bakgrunn stortingsprop. for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets vedtak. Satsene for 2015 må ajourføres i.h.t. dette. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 5

6 AVDELING FOR HELSE Betalingssatser for korttidsopphold og rehabiliteringstjenester: Korttidsopphold i institusjon 1) Betaling for kost (aktivitetsopphold hel dag) Middag kr. 147,- pr. døgn kr. 150,- pr. dag kr. 76,- pr. porsjon 1) Endringer i fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester skjer med bakgrunn stortingsprop. for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets vedtak. Satsene for 2015 må ajourføres i.h.t. dette. Egenbetaling etter takster for fysioterapi hvis diagnose ikke gir rett til gratis behandling. Bassengtrening kr. 25,- pr time Drikke og enkel servering ved Dagrehab.grupper kr. 20,- / 10,- Betalingssatser for vaksinering: 1.gangs konsultasjon 270, - 2.gangs konsultasjon 190, - Studenter 190, - Nytt vaksinekort 110, - Resept 100, - Fritaksskjema gulfeber 100, - Ikke møtt til time 270, - Vaksine mot: D/s/k /polio 340, - Gulfeber 310, - Hepatitt A barn 340, - Hepatitt A voksen 340, - Hepatitt B barn 250, - Hepatitt B voksenb 300, - Hepatitt A+B barn 340, - Hepatitt A+B voksen 440, - Japansk encefalitt 920, - Kolera 1 dose 240, - Kolera 2 doser 480, - Meningokokk A+C+W+Y 560, - Meslinger/kusma/røde hunder 200, - Pneumokokker 300, - Poliomyelitt 225, - Rabies 630, - Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 6

7 Skogflåttencefalitt barn 330, - Skogflåttencefalitt voksen 360, - Tyfoidfeber 230, - Varicella (vannkopper) Varilrix 550, - Brystpumpe 250, - (inkludert brystpumpesett og flaske) Alarmmatte 750, - (inkludert matte) Betalingssatser for skjenkebevilling: I henhold til forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. fastsettes følgende gebyr(kommunen følger statlige satser): Prøveavlegging i henhold til alkoholloven kr. 300,- Prøveavlegging i henhold til serveringsloven kr. 400,- Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 7

8 AVDELING FOR SAMFUNNSUTVIKLING Betalingssatser for parkering: Avgift i 2014 Forslag avgift 2015 Gebyr pr. time Samlet Gebyr pr.time Samlet (avgift mandag - fredag kl ) 1. time 22,00 22,00 23,00 23,00 2. time 22,00 44,00 23,00 46,00 3. time 22,00 66,00 23,00 69,00 I denne sonen er det tillatt å stå parkert i maksimalt 3 timer Langtidsparkering: Første time 15,00 15,00 16,00 16,00 Andre time som utløser 1 døgn 15,00 30,00 16,00 32,00 Avgift Hoøya/Paradisbukta Parkering pr. dag 23,00 25,00 Skistadion Parkering pr. dag 34,00 35,00 Parkeringskort 450,00 470,00 Parkeringskort Hvitt kort (parkering i hele sentrum) 6180, ,00 Blått kort (parkering på Sneppen og Amfi) 3090, ,00 Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 8

9 Betalingssatser for vann og avløp: 1. TILKNYTNINGSGEBYRER, jf. 5 i forskriften. Ved utvidelse/ombygging av eksisterende bygg, skal det betales tilknytningsgebyr for hver ny boenhet/enhet, jf. 3 i forskriften. Vann Avløp 1.1 Fritidsbolig/hytte Kr 1.500, ,- 1.2 Annen bebyggelse Kr 3.000, ,- 2. ÅRSGEBYR, jf. 6 i forskriften Vann Avløp 2.1 Fastdel alle abonnenter Kr 681,- 841,- 2.2 Variabel del I tillegg til fastdel skal alle abonnenter betale etter forbruk (vannmåler eller bruksareal) Variabel del pr.m3 (etter målt forbruk på vannmåler) Kr 9,81 15, Stipulert forbruk pr m2 bruksareal (BRA) Kr 14,75 23, Fritidsbolig og hytter (stipulert 40m3) Kr 392,- 630,- 2.3 Driftsbygning med avløp fra melkerom, jf 6-9 i forskriften (stipulert 150m3) Kr 2362,50,- 2.4 Boligsameier. Vil etter søknad kunne betale forbruksgebyret etter felles vannmåler. Fastdel faktureres til hver enkelt seksjon, mens variabel/forbruksgebyret faktureres til sameiet. 2.5 Vannleveranse til andre enn faste abonnenter Tilfeldige tilknytninger som f.eks brakkerigger er fritatt for tilknytningsavgift, men blir fakturert for årsgebyr (fastdel + variabel del) for den gitte perioden brakkeriggen eksiterer. Vannmåler er påkrevd Tilfeldig leveranser til f.eks. vanntanker, private vannverk, skal foregå etter målt kvantum, eller ved oppfylling av en på forhånd peilet tank. Faktureres etter variabel del pr m3 med påslag av 25%. 25 % merverdiavgift kommer i tillegg til de enkelte satser. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 9

10 Betalingssatser for slam: Tømming av slamavskillere m.v. (priser pr. år) Beløp i kr Beløp i kr Eks mva Inkl. mva 1.1 Tømming t.o.m. 4,5 m 3 totalt våtvolum 1.806, , Tillegg for våtvolum over 4,5 m 3 pr. m 3 296,00 370, Tette tanker/minirens t.o.m. 4 m , , Tillegg for våtvolum over 4 m 3 - pr. m 3 450,00 562, Tilleggsgebyr for tømming av slamavskillere utenfor rute, pr. tank 600,00 750, Tilleggsgebyr hvis tanken ikke er klargjort for tømming, pr. tank 500,00 625, Andre oppdrag for spylebil/avvatningsbil - pr. time 1.100, , Manuelt arbeid/hjelpesmann pr. time 440,00 550, Minstegebyr for oppdrag med spylebil/avvatningsbil 1.100, , Tilleggsgebyr ved avfall i slamavskillere 1.000, ,00 (Bleier, våtservietter, vaskekluter fra melkerom m.m.) 8.1 Ved oppdrag med spylebil/avvatningsbil vil det tilkomme en deponiavgift hvis det tømmes slam. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 10

11 Renovasjonsgebyr pr.år 1 Ordinære gebyrer Eks mva Inkl mva L restavfall + mat, plast og papir/papp (standard abonnement) kr ,- kr , L restavfall + mat, plast og papir/papp kr ,- kr , L restavfall + mat, plast og papir/papp kr ,- kr , Minst 3 abonnement med felles hentepunkt alle fraksjoner kr ,- kr , Minst 6 abonnement med felles hentepunkt alle fraksjoner kr ,- kr , Bringeordning alle fraksjoner kr ,- kr , Hytte fritidsrenovasjon kr. 740,- kr. 925,00 Rabatt for hjemmekompostering / bruk av gjødselkjeller kr. 300,- kr. 375,00 (gjelder alt. 1, 2 og 3) Fri levering av husholdningsavfall på Tranamarka (avgift er inkl. i abonnementsgebyret). (gjelder ordinære mengder ordinært husholdningsavfall) 2. Diverse gebyrer 2.1 Utkjøring / bytte av beholder (endring/stopp i abonnement) kr. 250,- kr. 312,50 Abonnenten kan selv levere hente ny beholder på Tranamarka gratis). 2.2 Henting ved kjøring på privat veg etter innvilget søknad (pr. abon.) kr. 550,- kr. 687, Henting ved husvegg etter søknad (pr. abonnent): henteavstand: inntil 10 m kr. 500,- kr. 625,00 henteavstand: m kr. 700,- kr. 875,00 henteavstand: m kr.1 050,- kr , Grønn tilleggssekk for restavfall (kjøpes i butikk) inkl. statlig avgift kr. 48,- kr. 60, Ved bestilling av ekstratur for henting - pr påbegynte time kr. 985,00 kr 1 231,25 (p.g.a. ikke hentet i rute som følge av innparkering mv.) Ved bestilling av ekstratur for henting - pr påbegynte time vil også fraksjonspris i hht prisliste for næring faktureres. Ved ulovlig hensetting av avfall faktureres medgått tid til befaring, Henting og oppydding og videre håndtering av avfallet i henhold Til Forurensningsloven Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 11

12 Betalingssatser for næringsavfall: Fraksjonstabell Kr/tonn Asbestholdig avfall Aske, sot og slagg, forurenset Frityrolje/fett 200 liters fat Frityrolje/fett for mindre leveranser Glass/ruter uten ramme (uten PCB) 610 GLASS m/ PCB Glass- og metallemballasje, sortert til gjenvinning 445 Hageavfall/kvist 520 Metall til gjenvinning Gebyrfritt Oljeholdig slam og forurensede masser Papir og papp til gjenvinning, blandet 370 Papp, rent uten forurensninger Gebyrfritt Plast, ren og sortert folie, PP-sekk, landbruksplast Gebyrfritt Plast, usortert/forurenset (til energigjenvinning) 900 Restavfall til sortering /deponi Armert betong Sand fra sluk/sandfang uten forurensing 340 Trevirke, kreosotholdig og impregnert Trevirke, rent til gjenvinning 620 Våtorganisk avfall (matavfall) til gjenvinning Fakturagebyr for levering under kr. 400,- (+ mva) 50 Ved levering av avfall utenom ordinær åpningstid (akutte tilfeller) fastsettes pris etter avtale. Merverdiavgift kommer i tillegg til de enkelte satser. Enhetsleder renovasjon i Steinkjer kommune delegeres myndighet til å justere gebyrene på fraksjoner i gebyr som omhandler næringsavfall, hvis endringer i markedssituasjonen. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 12

13 Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr Utleie av maskiner Pris m/sjåfør: Veihøvel Volvo G946B 2012-mod kr ,- Lastebil Volvo FH 2009-mod kr. 735,- Lastebil MAN 2012-mod kr. 780,- Lastebil MAN 8t kr. 630,- Hjullaster, Volvo L60 kr. 760,- Hjullaster, Volvo L60 m/kantklipper kr. 920,- Traktor New Holland kr. 730,- Utleie av utstyr fra Lisetrøa Tilhenger traktor Eik & Foss Tilhenger, liten Kompressor, Koberg Atlas Copco kompressor Bormaskin/ telebrekker Honda lense pumpe, bensin (liten) Honda lense pumpe, bensin (stor) Flaggstenger Blinklykt Skiltvogn Grøftekasse Toalettvogn, mobil (liten) Toalettvogn, mobil (stor) Asfaltsaging, m/mannskap Komprimeringsplate, m/mannskap Manuelt arbeid Pris: kr. 350,- pr. døgn / kr ,- pr. mnd kr. 150,- pr. døgn kr. 500,- pr. døgn kr. 150,- pr. time kr. 500,- pr. døgn kr. 250,- pr. døgn kr. 200,- pr. døgn kr. 50,- pr. uke kr. 100,- pr. uke kr. 500,- pr. uke kr ,- pr. uke kr ,- pr. uke kr ,- pr. uke kr. 45,- pr. lm kr. 500,- pr. time kr. 440,- pr. time Alle priser er uten merverdiavgift Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 13

14 Betalingssatser for kjøp av mat fra Sentralkjøkkenet: Middag kr. 76,- pr. porsjon inkl. mva. Betalingssatser for landbruk: 1. Gebyrsatser konsesjonssaker Konsesjonssaker: Enkel/kurante saker kr 1 650,- andre saker kr 5 000,- Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyret 2. Gebyrsatser delingssaker etter jordloven Delingssaker: Enkle/kurante saker kr 1 100,- andre saker kr 2 000,- Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyret. 3. Gebyr planleggingsoppdrag som skogtiltak, hydrotekniske planer og lignende Gebyr pr. time: kr. 590,-. Merverdiavgift kommer i tillegg. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 14

15 Betalingssatser for byggesaker og opprettelse av grunneiendom m.m.: Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1 og eierseksjonsloven 7 Definisjoner: Byggesaksgebyr Søknadsbehandling, tilsyn, matrikkelføring, ferdigattest Bruttoareal I henhold til NS 3940 Hovedplan Etasje med størst bruttoareal Grunnarealtakst Pris pr m2 på hovedplanet 1. Boligbygg For boligbygg etter 20-1 betales et byggesaksgebyr på kr pr selvstendig boenhet. For boligblokk og leilighetsbygg med mer enn 4 selvstendige boenheter betales et byggesaksgebyr på kr pr selvstendig boenhet. For sekundærbolig med bruksareal inntil 50 m2 betales 50 % av gebyret for selvstendig boenhet. For garasje i tilknytning til bolig betales i tillegg gebyr i henhold til regulativets pkt 2 alt. pkt Andre kategorier bygg For andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygging og bruksendring (som medfører hovedombygging) etter 20-1 betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet 0 m2-200 m2 pr m2: kr 86 ( min kr ) 201 m2-400 m2 pr m2: kr 75 ( min kr ) 401 m2-600 m2 pr m2: kr 65 ( min kr ) 601 m2 - pr m2: kr 55 ( min kr ) For hvert plan / hver etasje over og under hovedplanet betales et tillegg på 50 % av grunnarealtaksten. 3. Enklere typer bygg For enklere typer bygg som skur, arbeidsbrakke, boligbrakke, trelastopplag, haller av folie m.m. etter 20-1 betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet: 0 m2-200 m2 pr m2: kr 25 ( min kr ) 201 m2-400 m2 pr m2: kr 22 ( min kr ) 401 m2-600 m2 pr m2: kr 19 ( min kr ) 601 m2 - pr m2: kr 17 ( min kr ) For eventuelle plan / etasjer over og under hovedplanet betales et tillegg på 50 % av grunnarealtaksten. 4. Driftsbygninger i landbruket For driftsbygninger i landbruket og redskapsbod, siloer og gjødselkummer etter 20-1 og 20-2 betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet: 0 m2-200 m2 pr m2: kr 22 ( min kr ) 201 m2-400 m2 pr m2: kr 18 ( min kr ) 401 m2-600 m2 pr m2: kr 14 ( min kr ) 601 m m2 pr. m2 kr 12 ( min kr ) m2 kr Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 15

16 5. Særskilte tiltak For behandling av byggesaker etter 20-1 og 20-2 som ikke måles etter grunnflate, f.eks. veranda, forstøtningsmur, innhegning, mindre fasadeendring, rivning, skilt, bygningsteknisk installasjon, bruksendring med mindre byggearbeid, mindre terrenginngrep betales et gebyr på kr For behandling av byggesaker etter 20-2 som ikke kommer inn under pkt. 4 betales et gebyr på kr Inneholder søknaden flere separate byggetiltak betales et gebyr på kr pr tiltak. For særskilt små tiltak etter 20-1 og 20-2 kan gebyret fastsettes til kr Større bygg- og anleggstiltak For behandling av søknader som gjelder større bygg- og anleggstiltak over eller i grunnen etter 20-1, for eksempel større terrenginngrep, større kommunaltekniske anlegg, større fasadeendringer, søknadspliktige deler av veganlegg m.m. betales et gebyr på kr Byggesaker som ikke kommer til utførelse For behandling av byggesaker som ikke kommer til utførelse betales et gebyr med 50 % av satsene i pkt Trinnvis behandling Ved trinnvis behandling av søknaden betales 50 % av gebyret ved rammetillatelse og 50 % ved igangsettingstillatelse. 9. Opprettelse av grunneiendom m.m. på festegrunn For behandling av saker med opprettelse av grunneiendom m.m. og festegrunn etter 20-1 pkt m) betales et gebyr på kr Opprettelse av punktfeste for eksisterende fritidsbolig og grensejustering For behandling av saker med opprettelse av punktfeste for eksisterende fritidsbolig og ved grensejustering betales et gebyr på kr Opprettelse av punktfeste for fritidsbebyggelse i grupper For behandling av saker med opprettelse av punktfeste for fritidsbebyggelse i grupper på min 3 enheter betales gebyr med kr pr feste. 12. Ulovlig byggearbeid For behandling av søknader som fremmes etter pålegg fra bygningsmyndighetene, eller tiltak som er igangsatt uten tillatelse, regnes dobbelt gebyr til dekning av kommunens merarbeid. 13. Lokal godkjenning av foretak/ selvbygger For lokal godkjenning av ansvarlig foretak uten sentral godkjenning og selvbygger betales et gebyr på kr. 580,- pr. funksjon. 14. Tillatelse til seksjonering For tillatelse til seksjonering/reseksjonering betales et gebyr på kr 6.070,-. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 16

17 15. Dispensasjoner For behandling av søknader som krever dispensasjon: For hvert tiltak som krever dispensasjon fra plan/ lov/ forskrift uten høring betales kr For hvert tiltak som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift med høring betales kr Gebyret kommer i tillegg til saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak. 16. Urimelig gebyr Når spesielle forhold tilsier det kan gebyrforskriften fravikes av bygningsmyndigheten. 17. Indeksregulering Gebyrsatsene i regulativet er pr 1. januar Gebyrene indeksreguleres pr 1. januar hvert år i henhold til kommunens økonomiplan. Til grunn for reguleringen legges Statistisk Sentralbyrå (SSB) s byggekostnadsindeks for Boligblokk i alt. De nye gebyrene skal kunngjøres på tilfredsstillende måte. 18. Betalingsbestemmelser Alle gebyrer skal betales til Steinkjer kommune etter regningsoppgave fra bygningsmyndigheten. Gebyr beregnes etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 17

18 Betalingssatser for arbeider etter matrikkelloven: Fastsatt med hjemmel i matrikkellovens 32, jfr. forskriftene Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn Tomt til utbyggingsformål areal fra m 2 kr areal fra 2001 m 2 økning pr. påbegynt da. kr Tilleggsareal areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra 2001 m 2 økning pr. påbegynt da. kr Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra 2001m 2 økning pr. påbegynt da. kr Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra 501 m m 2 kr areal fra 1001 m m 2 kr areal fra 1501 m m 2 kr areal fra 2001 m 2 økning pr. påbegynt da. kr Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom volum fra m 3 kr volum fra 2001m 3 økning pr. påbegynt 1000m 3 kr Registrering av eksisterende jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyret er kr Oppmålingsforretning over punktfeste Oppmålingsforretning over innmålt punktfeste kr For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 50 % gebyr av innmålt punktfeste kr Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 18

19 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer For oppmålingsforretning som gjelder større sammenhengende arealer til landbruksformål, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales etter medgått tid. Minstegebyret er 50 % av gebyr etter pkt og Forretning uten måling, merking og befaring betales med 15 % av pkt og Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppm.forr. faktureres kr I tillegg kommer gebyr etter pkt for oppmålingsforretning. Gebyret faktureres når matrikkelenheten opprettes Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av annen grunn ikke kan fullføres, settes til 50 % av gebyrsatsene etter 1.1 og Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalt 500 m 2 ). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- og jernbaneformål kan andre arealgrenser gjelde. areal fra m 2 kr Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m 3. Gebyr for grensejustering av slik forretning kr Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke overføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m 2 kr areal fra 1001 økning pr. påbegynt da. kr Kostnad for matrikkelføring beregnes etter medgått tid Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet, som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volumet kan bare overføres dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. volum fra m 3 kr volum fra øker pr. påbegynt 1000 m 3 med kr Kostnad for matrikkelføring beregnes etter medgått tid. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 19

20 1.5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkt kr For overskytende grensepunkt, pr. punkt kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning og/ eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkt kr For overskytende grensepunkt, pr. punkt kr Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid Privat grenseavtale og andre oppmålingstekniske arbeider Gebyr for arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes etter anvendt tid. Minstegebyret er kr Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 230 Matrikkelbrev over 10 sider kr. 450 Endring i satsene kan reguleres iht. kostnadsendringer hos Statens kartverk Timepris Timepris for arbeider etter matrikkelloven kr Urimelig gebyr Hvis gebyret etter dette regulativ anses å bli urimelig høyt i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt kan matrikkelmyndigheten fastsette et passende gebyr Nedsatt gebyr etter matrikkelloven Etter matrikkellovens 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker dersom det ikke foreligger spesielle grunner som forlenger behandlingstiden. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Oppmåling av større sammenhengende areal til veg- og jernbaneformål kan unntas fra ovennevnte frist. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. Forskriftens 18, 3. ledd. Steinkjer kommune definerer vintertiden til å vare fra 1. desember til 1. mars. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 20

21 1.12. Pris- og betalingsbestemmelser Prisene i regulativet er pr. 1. Januar Gebyrene indeksreguleres hvert år i henhold til kommunens økonomiplan. Alle gebyrer skal betales til Steinkjer kommune etter regningsoppgave fra matrikkelmyndigheten. Gebyr beregnes etter det regulativ og de satser som gjaldt på rekvisisjonstidspunktet. Dette gjelder også gebyr for tinglysing. Betaling kan kreves før forretningen berammes eller annet arbeid igangsettes, og senest når dokumenter utleveres. Gebyrsatsene inkluderer administrasjonsutgifter, arbeid med måling og merking av grenser. Tinglysingsutgifter belastes rekvirent. Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 21

22 Betalingssatser Dampsaga kulturhus, Aktivitetssenteret i Samfunnshuset og Huze: Område Gebyrer Biblioteket: For sent leverte bøker voksne Biblioteket: For sent leverte bøker barn Biblioteket: Tapte bøker, voksenbok pr. bok Biblioteket: Tapte bøker, barnebok pr. bok Utleie kinosal 1 Utleie kinosal 2 Kr. 45,- 1. gang, kr. 90,- ved andre gangs purring Kr. 20,- 1. gang,kr. 40,- ved andre gangs purring Kr. 300,- (I tillegg omkostninger kr. 100,- pr. regning Kr. 200,- (I tillegg omkostninger kr. 100,- pr. regning Kr inkl. mva Kr inkl. mva Utleie kinosal 3 Kr inkl. mva Utleie Saga - kommersielle aktører 15 % av omsetningen, min. kr ,- Utleie Saga - ikke-kommersielle aktører Kr ,- Utleie Høveln - kommersielle aktører Kr ,- Utleie Høveln - ikke-kommersielle aktører Kr ,- Utleie Høveln (internt i kommunen) m/lydanlegg og max en trådløs mikrofon Kr ,- Utleie Foaje Kr ,- - kr ,- Utleie Aktivitetssenteret m/ renhold,1 ukedag Kr ,- Utleie Aktivitetssenteret m/ renhold, 1 helgedag Kr ,- Utleie Aktivitetssenteret m/ renhold,2 helgedager Kr ,- Utleie Aktivitetssentret, max 4 timer u/ renhold Kr. 400,- Utleie Ungdomstjenesten og Huze Møterom nede 1/1 dag: kr. 600,- Utleie storsal og scene 1/1 dag kommersielle aktører Kr ,- Utleie storsal og scene 1/1 dag ikke kommersielle aktører Leie av lydanlegg med tekniker fra aktivitetstjenesten, pr. time Minstepris kr. 600,- (behovsprøves for ungdom år eller ved kulturarr. for ungdom i alderen år Kr. 300,- Betalingssatser i forbindelse med utleie i Rådhuset: Leie av Weidemannssalen kr ,- pr. dag Leie av Weidemannssalen m/møblering kr ,- pr. dag Leie av Kantina eller Galleriet kr. 750,- pr. dag Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 22

23 AVDELING FOR OPPVEKST Betalingssatser i kommunale barnehager: Heltidsplass: kr ,- pr. mnd. fra 1. januar 2015 Kr ,- pr. mnd. fra 1. mai 2015 Satser for kost (varierer etter hvilken ordning barnehagen har): kr 130,- pr. mnd. kr 260,- pr. mnd. For deltidsplasser betales det forholdsmessig ut fra størrelsen på plassen. Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2, deretter 50 % moderasjon for øvrige barn. Tillegg for deltidsplass: kr 100,- pr. mnd Forskrift om foreldrebetaling av mai 2005, sier at det skal betales redusert pris for deltidsplass. Det er ikke krav til at prisen for deltidsplass skal være forholdsmessig ut fra oppholdstid. Det er vedtatt et tillegg på kr 100,- pr måned for deltidsplass, for å dekke kostnader som knyttes til økt antall barn som følge av deling av plasser. Betalingssatser i kommunale skolefritidsordinger (SFO): Fra 1 time t.o.m. 6 timer pr. uke Over 6 timer pr. uke t.o.m. 12 timer pr. uke Over 12 timer pr. uke t.o.m. 18 timer pr. uke kr ,- pr. mnd kr ,- pr. mnd kr ,- pr. mnd Enkelttimer Dagkjøp (Gjelder de dagene som skolefritidsordningen har åpent på skolefrie dager). Det gis ikke søskenmoderasjon. kr. 50,- pr. time kr. 200,- pr. dag Betalingssatser i kulturskolen: Elevavgift undervisning kr ,- pr. år / kr ,- pr. semester. I tillegg kommer kr. 100,- pr. elev pr. år / kr. 50 pr. elev pr. semester til noter o.a. utstyr. Det gis ikke søskenmoderasjon. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 23

24 INN-TRØNDELAG BRANNVESEN IKS Feiing gjennomføres hvert år, årlige gebyr Hovedpipe kr. 344,- Ekstra pipeløp kr. 172,- Delt pipeløp kr. 172,- Feiing gjennomføres hvert 2. år, årlige gebyr Hovedpipe kr. 172,- Ekstra pipeløp kr. 86,- Delt pipeløp kr. 86,- Feiing gjennomføres hvert 4. år, årlige gebyr Hovedpipe kr. 86,- Ekstra pipeløp kr. 43,- Delt pipeløp kr. 43,- Tilsyn av fyringsanlegg, gjennomføres hvert 4. år, årlig gebyr Hovedpipe kr. 255,- Ekstra pipeløp kr. 127,50 Delt pipeløp kr. 255,- Feiing ut over rutinemessig feiing Feiing av hovedpipe kr. 344,- Feiing av ekstra pipeløp kr. 172,- Feiing av delt pipeløp kr. 172,- Tjenester ut over ordinære oppgaver Fresing av beksot, medgått tid Feiing av fyringsanlegg osv., medgått tid, min. 2 t. Kontroll etter pipebrann Befaringer etter forespørsel, som kan kombineres med tilsyn av fyringsanlegg kr. 687,50 pr. time kr. 687,50 pr. time Gratis, dekkes av ord. feiegebyr Gratis, dekkes av ord. feiegebyr Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 24

Behandlingsgebyr for byggesaker, opprettelse av grunneiendom og behandling av reguleringsplaner 2017 Verran kommune

Behandlingsgebyr for byggesaker, opprettelse av grunneiendom og behandling av reguleringsplaner 2017 Verran kommune Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1837-2 Saksbehandler: Espen Høy,Ingeniør byggesak Ansvarlig leder: Jacob Br. Alm lid,rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 02.11.2015 GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 2016 Vedtatt i kommunestyret 16.12.15 Årsbudsjett 2016 / Økonomiplan 2016-2019 - gebyrregulativ Side 1 INNHOLD: Stab plan-/utredningstjenesten Betalingssatser

Detaljer

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE VEDLEGG 2 GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 2012 Årsbudsjett 2012 gebyrregulativ 15 11 2011 Datert : 15.11.11 Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan 2012-2015 - gebyrregulativ Side 1 INNHOLD: Stab plan-/utredningstjenesten

Detaljer

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 2011 Årsbudsjett 2011 gebyrregulativ 4 Datert : 06.01.11 Årsbudsjett 2011 / Økonomiplan 2011-2014 - gebyrregulativ Side 1 INNHOLD: Avdeling for bistand og omsorg Betalingssatser

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 2013 Årsbudsjett 2013 gebyrregulativ 15 11 2012 Vedtatt i kommunestyret 12.12.12 Årsbudsjett 2013 / Økonomiplan 2013-2016 - gebyrregulativ Side 1 INNHOLD: Stab plan-/utredningstjenesten

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Maksprisen for barnehageplass er kr 2730 pr. mnd. Dette er forslaget i statsbudsjettet for 2017. Barnehager 100 % plass 2580 2730 150 5,81 % 80 % plass 2435 2435-0,00

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1827-1 Saksbehandler: Alf Petter Reitan,Senior ing. kart og geodata Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN GEBYRSATSER GJELDENDE FRA 01.01.2016 GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/ Kommunestyret 74/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/ Kommunestyret 74/ Leka kommune Utvikling Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2014/249-8 Saksbehandler: Annette T. Pettersen Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/14 11.11.2014 Kommunestyret 74/14 11.12.2014 Kommunale

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Betalingssatser Gebyrer

Betalingssatser Gebyrer Betalingssatser Gebyrer 2011 å p e n h e t t r y g g h e t m a n g f o l d KOMMUNALE GEBYRER 2011 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr: Pr. m 3 innmålt vannforbruk 16,40 20,50 Fast abonnementsgebyr pr.

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger i hht kommunestyrets vedtak 13.12.12, sak 62 Barnehage, SFO, kulturskole Pleie og omsorg Bolig - eiendom Barnehage, SFO, kulturskole Barnehage

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side BUDSJETT 2009 PRISLISTE Kommunale tjenester, avgifter og husleier 1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side 3. Avfallsgebyr side 4. Gebyr etter

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Vedlegg 5 TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Barnehager Full sats 100 % plass kr 2 330 kr 2 330 kr - 0,00 % 80 % plass kr 2 200 kr 2 200 kr - 0,00 % 60 % plass kr 1 800 kr 1 800 kr - 0,00 % 50 % plass

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje.

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje. Gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m. i Berg kommune 2009 Vedtatt i kommunestyret den 16.des.2008 Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. 1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Gebyrer Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2015 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2015 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyr plan- og byggesaker 2017 2016 1.1.1 Reguleringsplaner Konsekvensutredning 6000 5500 Enkel plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 28-7 og 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2017 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven Tjeneste 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering av eksisterende umatrikulert

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013.

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. LEKA KOMMUNE Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. Innhold: Innledning/ bakgrunn Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 Teknisk sektor Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2015 Teknisk sektor Nordkapp Kommune Teknisk sektor Nordkapp Kommune 2003. Steinparken ved rådhuset. Vedtatt av styre den 9.12.2014, som PS sak 99/14 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 2.1 Gebyr for vann......3

Detaljer

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 Vennesla kommune regulativ 2016 GEBYRER MED HJEMMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1, MATRIKKELLOVENS 32 OG EIERSEKSJONSLOVENS 7 FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 GJELDENDE FRA

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA 01.01.2016 Leiepriser for kommunale boliger og eiendommer (ikke mva-belagt) Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter, ungdomsleiligheter og omsorgsboliger/trygdeboliger

Detaljer

Gebyrregulativ 2013 Teknisk sektor Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2013 Teknisk sektor Nordkapp Kommune Teknisk sektor Nordkapp Kommune Gjesværstappan med Havørn i horisonten Foto: Børge Grønlund Vedtatt av styre 11.12.2012, PS sak 122/12 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

Gebyrregulativ gjeldende fra

Gebyrregulativ gjeldende fra FORSLAG TIL ENDRINGER (rød tekst) I GEBYR FOR MATRIKKELSAKER (KAPITTEL 5) FRA 2011 TIL 2012. Tekst som angår byggesaker, plansaker og seksjoneringssaker er utelatt i dette dokumentet Endringer i gebyr

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 120/ Kommunestyret 122/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 120/ Kommunestyret 122/ Leka kommune Utvikling Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2016/284-0 Saksbehandler: Annette T. Pettersen Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 120/16 08.11.2016 Kommunestyret 122/16 08.12.2016 Kommunale

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen)

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen) 1 GEBYRREGULATIV 2012 (Bygg- og oppmålingsavdelingen) Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven (2008-06-27 nr. 71) med endringer sist ved lov 2009-05-08-27. 32 i lov

Detaljer

Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll

Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger 2016 Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll Etter kommunale vedtekter til pbl. 69 per plass 10 % ihht. vedtatt opptrappingsplan

Detaljer

Gebyrregulativ arealforvaltning 2014

Gebyrregulativ arealforvaltning 2014 Gebyrregulativ arealforvaltning 2014 Byggesak side 3 Kart og oppmåling side 5 Planbehandling side 8 Miljø side 9 Landbruk side 9 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig 1.

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer