GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE"

Transkript

1 ajourført etter kommunestyrets vedtak GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 2015 Vedtatt i kommunestyret Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 1

2 INNHOLD: Stab plan-/utredningstjenesten Betalingssatser for private regulerings- og bebyggelsesplaner s. 3 Avdeling for omsorg Betalingssatser for omsorgstjenester s. 5 Avdeling for helse Betalingssatser for korttidsopphold / rehabiliteringstjenester s. 6 Betalingssatser for vaksinering s. 6 Betalingssatser for skjenkebevilling s. 7 Avdeling for samfunnsutvikling Betalingssatser for parkering s. 8 Betalingssatser for vann og avløp s. 9 Betalingssatser for slam s. 10 Betalingssatser for renovasjon s. 11 Betalingssatser for næringsavfall s. 12 Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr s. 13 Betalingssatser for kjøp av mat fra Sentralkjøkkenet s. 14 Betalingssatser for landbruk s. 14 Betalingssatser for byggesaker og opprettelse av grunneiendom m.m. s. 15 Betalingssatser for arbeider etter matrikkelloven s. 18 Betalingssatser Dampsaga kulturhus, Aktivitetssenteret i Samfunnshuset og Huze s. 22 Betalingssatser i forbindelse med utleie i Rådhuset s. 22 Avdeling for oppvekst Betalingssatser i kommunale barnehager s. 23 Betalingssatser i kommunale skolefritidsordinger s. 23 Betalingssatser i kulturskolen s. 23 Inn-Trøndelag brannvesen IKS Feiing- og tilsynsavgift s. 24 Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 2

3 STAB PLAN-/UTREDNINGSTJENESTEN Betalingssatser for private regulerings- og bebyggelsesplaner: Fastsatt med hjemmel i 33-1 plan- og bygningsloven av Generelle bestemmelser/ opplysninger For behandling av innsendte planforslag betales gebyr for kommunens arbeid med saken. 2. Kvalitetskrav For at et planforslag skal bli tatt opp til behandling, skal dokumentene være av en slik kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. 3. Planforslag det skal betales gebyr for: Forslag til reguleringsplaner (detaljregulering), PBL 12-11, og forslag til endring av reguleringsplaner, PBL 12-14, jfr. PBL Tilbaketrekking av sak Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr. 5. Avvisning av planforslaget Dersom planforslaget blir avvist ved 1. gangs behandling, betales 50 % av fullt gebyr. Krever forslagsstiller at saken legges fram for kommunestyret, og den blir avvist, skal det ikke tilbakebetales gebyr. 6. Gebyrsatser for reguleringsplan (detaljplan). Samla gebyr er summen av gebyr etter planområdets areal (pkt 6.1, a,b eller c) + bebyggelsens areal (pkt 6.2, a + b). 6.1 Behandlingsgebyr etter planområdets areal. (PBL ) a) Areal inntil 4 daa: Tillegg pr påbegynt daa over 4 daa, inntil 40 daa Tillegg pr påbegynt daa over 40 daa b) Spesielt arealkrevende formål*, areal inntil 50 daa Tillegg pr påbegynt 10 daa over 50 daa, inntil 100 daa Tillegg pr påbegynt 10 daa over 100 daa c) Fritidsbebyggelse, inntil 10 enheter Tillegg pr enhet over 10 enheter, inntil 40 enheter Tillegg pr enhet over 40 enheter 6.2 Behandlingsgebyr etter bebyggelsens bruksareal BRA som inngår i planen. (Maks. tillatt utnytting legges til grunn). a) Eksisterende bebyggelse, pr påbegynt 100m2 BRA inntil m2 Pr påbegynt 100m2 over m2 kr ,- kr ,- kr. 620,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. 620,- kr. 290,- kr. 190,-. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 3

4 b) Planlagt bebyggelse, pr påbegynt 100m2 BRA inntil m2 Pr påbegynt 100m2 over m2 7. Mindre endring av reguleringsplan (PBL 12-14) For behandling av søknad om mindre endring eller utfylling av reguleringsplan. Gebyr inntil 50 % av gebyr etter pkt 6.1 for relevant areal, dessuten gebyr etter pkt. 6.2 for evt. tillegg i bruksareal BRA. Minstesats kr ,- 8. Pristillegg for ikke-digitale planer Gebyrene over gjelder planforslag levert på digitalt sosi- format som tilfredsstiller krav etter gjeldende SOSI-versjon hos Statens kartverk. For planer som leveres på en form som ikke tilfredsstiller disse kravene, betales et tillegg på 30 % av satsene over. Dersom planen leveres digitalt og delvis tilfredsstiller kravene, kan kommunen redusere tillegget. kr. 480,- kr. 290,- 9. Tilleggsareal Arealer som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr. 10. Tilleggskostnader I tillegg til gebyret kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, eksempelvis befaring, undersøkelser, utgraving. 11. Planprogram. Konsekvensutredning. For reguleringsplaner der det skal utarbeides planprogram etter PBL 12-9, jfr 4-1, og senere konsekvensutredning, jfr PBL 4-2, skal det for denne delen av planarbeidet betales saksbehandlingsgebyr likt gebyret etter pkt 6.1 for planforslaget (se pkt. 6.1). Utgifter som kommunen måtte ha til ekstern faglig bistand kommer i tillegg. 12. Betalingsfrist Gebyret skal for hver fase betales før saken tas opp til behandling. Dvs. gebyr for planprogram skal betales før planprogrammet tas opp til behandling. Gebyr for planforslag skal tas opp før planforslaget tas opp til behandling. 13. Spesielle bestemmelser Hvis gebyret etter dette gebyrregulativet anses som urimelig høyt, kan planmyndigheten etter søknad redusere gebyret. Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. søknadens innleveringsdato. Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene. *Til pkt 6.1 b): Som de mest aktuelle formål her ansees område for golfbane, råstoffutvinning, skytefelt, større natur og friluftsområder. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 4

5 AVDELING OMSORG Betalingssatser for helse- og omsorgstjenester Hjemmehjelp / praktisk bistand i hjemmet: Brukerens (husstandens) alminnelige inntekt med tillegg av eventuell hjelpestønad. Hjelpestønad (til hjelp i huset) sats pr : kr ,- Grunnbeløpet (1G) sats pr : kr ,- Timepris Abonnement pr. mnd. Inntil 2G (kr ,-) * kr. 186,- 2G 3G (kr ,- - kr ,-) kr. 250,- kr ,- 3G 4G (kr ,- - kr ,-) kr. 320,- kr ,- 4G 5G (kr ,- - kr ,-) kr. 350,- kr ,- Over 5G (kr ,->) kr. 350,- kr ,- Øvrige betalingssatser: Korttidsopphold i institusjon *) Korttidsopphold i eldresenter / bofellesskap Betaling for kost (aktivitetsopphold hel dag) Middag Abonnement på trygghetsalarm (inntekt inntil 2G) * Abonnement på trygghetsalarm (inntekt over 2G) Influensavaksine (i heimen) kr. 147,- pr. døgn kr. 220,- pr. døgn kr. 150,- pr. dag kr. 76,- pr. porsjon kr. 186,- pr. mnd. kr. 300,- pr. mnd. kr. 230,- pr. injeksjon * Endringer i fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester skjer med bakgrunn stortingsprop. for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets vedtak. Satsene for 2015 må ajourføres i.h.t. dette. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 5

6 AVDELING FOR HELSE Betalingssatser for korttidsopphold og rehabiliteringstjenester: Korttidsopphold i institusjon 1) Betaling for kost (aktivitetsopphold hel dag) Middag kr. 147,- pr. døgn kr. 150,- pr. dag kr. 76,- pr. porsjon 1) Endringer i fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester skjer med bakgrunn stortingsprop. for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets vedtak. Satsene for 2015 må ajourføres i.h.t. dette. Egenbetaling etter takster for fysioterapi hvis diagnose ikke gir rett til gratis behandling. Bassengtrening kr. 25,- pr time Drikke og enkel servering ved Dagrehab.grupper kr. 20,- / 10,- Betalingssatser for vaksinering: 1.gangs konsultasjon 270, - 2.gangs konsultasjon 190, - Studenter 190, - Nytt vaksinekort 110, - Resept 100, - Fritaksskjema gulfeber 100, - Ikke møtt til time 270, - Vaksine mot: D/s/k /polio 340, - Gulfeber 310, - Hepatitt A barn 340, - Hepatitt A voksen 340, - Hepatitt B barn 250, - Hepatitt B voksenb 300, - Hepatitt A+B barn 340, - Hepatitt A+B voksen 440, - Japansk encefalitt 920, - Kolera 1 dose 240, - Kolera 2 doser 480, - Meningokokk A+C+W+Y 560, - Meslinger/kusma/røde hunder 200, - Pneumokokker 300, - Poliomyelitt 225, - Rabies 630, - Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 6

7 Skogflåttencefalitt barn 330, - Skogflåttencefalitt voksen 360, - Tyfoidfeber 230, - Varicella (vannkopper) Varilrix 550, - Brystpumpe 250, - (inkludert brystpumpesett og flaske) Alarmmatte 750, - (inkludert matte) Betalingssatser for skjenkebevilling: I henhold til forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. fastsettes følgende gebyr(kommunen følger statlige satser): Prøveavlegging i henhold til alkoholloven kr. 300,- Prøveavlegging i henhold til serveringsloven kr. 400,- Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 7

8 AVDELING FOR SAMFUNNSUTVIKLING Betalingssatser for parkering: Avgift i 2014 Forslag avgift 2015 Gebyr pr. time Samlet Gebyr pr.time Samlet (avgift mandag - fredag kl ) 1. time 22,00 22,00 23,00 23,00 2. time 22,00 44,00 23,00 46,00 3. time 22,00 66,00 23,00 69,00 I denne sonen er det tillatt å stå parkert i maksimalt 3 timer Langtidsparkering: Første time 15,00 15,00 16,00 16,00 Andre time som utløser 1 døgn 15,00 30,00 16,00 32,00 Avgift Hoøya/Paradisbukta Parkering pr. dag 23,00 25,00 Skistadion Parkering pr. dag 34,00 35,00 Parkeringskort 450,00 470,00 Parkeringskort Hvitt kort (parkering i hele sentrum) 6180, ,00 Blått kort (parkering på Sneppen og Amfi) 3090, ,00 Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 8

9 Betalingssatser for vann og avløp: 1. TILKNYTNINGSGEBYRER, jf. 5 i forskriften. Ved utvidelse/ombygging av eksisterende bygg, skal det betales tilknytningsgebyr for hver ny boenhet/enhet, jf. 3 i forskriften. Vann Avløp 1.1 Fritidsbolig/hytte Kr 1.500, ,- 1.2 Annen bebyggelse Kr 3.000, ,- 2. ÅRSGEBYR, jf. 6 i forskriften Vann Avløp 2.1 Fastdel alle abonnenter Kr 681,- 841,- 2.2 Variabel del I tillegg til fastdel skal alle abonnenter betale etter forbruk (vannmåler eller bruksareal) Variabel del pr.m3 (etter målt forbruk på vannmåler) Kr 9,81 15, Stipulert forbruk pr m2 bruksareal (BRA) Kr 14,75 23, Fritidsbolig og hytter (stipulert 40m3) Kr 392,- 630,- 2.3 Driftsbygning med avløp fra melkerom, jf 6-9 i forskriften (stipulert 150m3) Kr 2362,50,- 2.4 Boligsameier. Vil etter søknad kunne betale forbruksgebyret etter felles vannmåler. Fastdel faktureres til hver enkelt seksjon, mens variabel/forbruksgebyret faktureres til sameiet. 2.5 Vannleveranse til andre enn faste abonnenter Tilfeldige tilknytninger som f.eks brakkerigger er fritatt for tilknytningsavgift, men blir fakturert for årsgebyr (fastdel + variabel del) for den gitte perioden brakkeriggen eksiterer. Vannmåler er påkrevd Tilfeldig leveranser til f.eks. vanntanker, private vannverk, skal foregå etter målt kvantum, eller ved oppfylling av en på forhånd peilet tank. Faktureres etter variabel del pr m3 med påslag av 25%. 25 % merverdiavgift kommer i tillegg til de enkelte satser. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 9

10 Betalingssatser for slam: Tømming av slamavskillere m.v. (priser pr. år) Beløp i kr Beløp i kr Eks mva Inkl. mva 1.1 Tømming t.o.m. 4,5 m 3 totalt våtvolum 1.806, , Tillegg for våtvolum over 4,5 m 3 pr. m 3 296,00 370, Tette tanker/minirens t.o.m. 4 m , , Tillegg for våtvolum over 4 m 3 - pr. m 3 450,00 562, Tilleggsgebyr for tømming av slamavskillere utenfor rute, pr. tank 600,00 750, Tilleggsgebyr hvis tanken ikke er klargjort for tømming, pr. tank 500,00 625, Andre oppdrag for spylebil/avvatningsbil - pr. time 1.100, , Manuelt arbeid/hjelpesmann pr. time 440,00 550, Minstegebyr for oppdrag med spylebil/avvatningsbil 1.100, , Tilleggsgebyr ved avfall i slamavskillere 1.000, ,00 (Bleier, våtservietter, vaskekluter fra melkerom m.m.) 8.1 Ved oppdrag med spylebil/avvatningsbil vil det tilkomme en deponiavgift hvis det tømmes slam. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 10

11 Renovasjonsgebyr pr.år 1 Ordinære gebyrer Eks mva Inkl mva L restavfall + mat, plast og papir/papp (standard abonnement) kr ,- kr , L restavfall + mat, plast og papir/papp kr ,- kr , L restavfall + mat, plast og papir/papp kr ,- kr , Minst 3 abonnement med felles hentepunkt alle fraksjoner kr ,- kr , Minst 6 abonnement med felles hentepunkt alle fraksjoner kr ,- kr , Bringeordning alle fraksjoner kr ,- kr , Hytte fritidsrenovasjon kr. 740,- kr. 925,00 Rabatt for hjemmekompostering / bruk av gjødselkjeller kr. 300,- kr. 375,00 (gjelder alt. 1, 2 og 3) Fri levering av husholdningsavfall på Tranamarka (avgift er inkl. i abonnementsgebyret). (gjelder ordinære mengder ordinært husholdningsavfall) 2. Diverse gebyrer 2.1 Utkjøring / bytte av beholder (endring/stopp i abonnement) kr. 250,- kr. 312,50 Abonnenten kan selv levere hente ny beholder på Tranamarka gratis). 2.2 Henting ved kjøring på privat veg etter innvilget søknad (pr. abon.) kr. 550,- kr. 687, Henting ved husvegg etter søknad (pr. abonnent): henteavstand: inntil 10 m kr. 500,- kr. 625,00 henteavstand: m kr. 700,- kr. 875,00 henteavstand: m kr.1 050,- kr , Grønn tilleggssekk for restavfall (kjøpes i butikk) inkl. statlig avgift kr. 48,- kr. 60, Ved bestilling av ekstratur for henting - pr påbegynte time kr. 985,00 kr 1 231,25 (p.g.a. ikke hentet i rute som følge av innparkering mv.) Ved bestilling av ekstratur for henting - pr påbegynte time vil også fraksjonspris i hht prisliste for næring faktureres. Ved ulovlig hensetting av avfall faktureres medgått tid til befaring, Henting og oppydding og videre håndtering av avfallet i henhold Til Forurensningsloven Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 11

12 Betalingssatser for næringsavfall: Fraksjonstabell Kr/tonn Asbestholdig avfall Aske, sot og slagg, forurenset Frityrolje/fett 200 liters fat Frityrolje/fett for mindre leveranser Glass/ruter uten ramme (uten PCB) 610 GLASS m/ PCB Glass- og metallemballasje, sortert til gjenvinning 445 Hageavfall/kvist 520 Metall til gjenvinning Gebyrfritt Oljeholdig slam og forurensede masser Papir og papp til gjenvinning, blandet 370 Papp, rent uten forurensninger Gebyrfritt Plast, ren og sortert folie, PP-sekk, landbruksplast Gebyrfritt Plast, usortert/forurenset (til energigjenvinning) 900 Restavfall til sortering /deponi Armert betong Sand fra sluk/sandfang uten forurensing 340 Trevirke, kreosotholdig og impregnert Trevirke, rent til gjenvinning 620 Våtorganisk avfall (matavfall) til gjenvinning Fakturagebyr for levering under kr. 400,- (+ mva) 50 Ved levering av avfall utenom ordinær åpningstid (akutte tilfeller) fastsettes pris etter avtale. Merverdiavgift kommer i tillegg til de enkelte satser. Enhetsleder renovasjon i Steinkjer kommune delegeres myndighet til å justere gebyrene på fraksjoner i gebyr som omhandler næringsavfall, hvis endringer i markedssituasjonen. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 12

13 Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr Utleie av maskiner Pris m/sjåfør: Veihøvel Volvo G946B 2012-mod kr ,- Lastebil Volvo FH 2009-mod kr. 735,- Lastebil MAN 2012-mod kr. 780,- Lastebil MAN 8t kr. 630,- Hjullaster, Volvo L60 kr. 760,- Hjullaster, Volvo L60 m/kantklipper kr. 920,- Traktor New Holland kr. 730,- Utleie av utstyr fra Lisetrøa Tilhenger traktor Eik & Foss Tilhenger, liten Kompressor, Koberg Atlas Copco kompressor Bormaskin/ telebrekker Honda lense pumpe, bensin (liten) Honda lense pumpe, bensin (stor) Flaggstenger Blinklykt Skiltvogn Grøftekasse Toalettvogn, mobil (liten) Toalettvogn, mobil (stor) Asfaltsaging, m/mannskap Komprimeringsplate, m/mannskap Manuelt arbeid Pris: kr. 350,- pr. døgn / kr ,- pr. mnd kr. 150,- pr. døgn kr. 500,- pr. døgn kr. 150,- pr. time kr. 500,- pr. døgn kr. 250,- pr. døgn kr. 200,- pr. døgn kr. 50,- pr. uke kr. 100,- pr. uke kr. 500,- pr. uke kr ,- pr. uke kr ,- pr. uke kr ,- pr. uke kr. 45,- pr. lm kr. 500,- pr. time kr. 440,- pr. time Alle priser er uten merverdiavgift Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 13

14 Betalingssatser for kjøp av mat fra Sentralkjøkkenet: Middag kr. 76,- pr. porsjon inkl. mva. Betalingssatser for landbruk: 1. Gebyrsatser konsesjonssaker Konsesjonssaker: Enkel/kurante saker kr 1 650,- andre saker kr 5 000,- Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyret 2. Gebyrsatser delingssaker etter jordloven Delingssaker: Enkle/kurante saker kr 1 100,- andre saker kr 2 000,- Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyret. 3. Gebyr planleggingsoppdrag som skogtiltak, hydrotekniske planer og lignende Gebyr pr. time: kr. 590,-. Merverdiavgift kommer i tillegg. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 14

15 Betalingssatser for byggesaker og opprettelse av grunneiendom m.m.: Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1 og eierseksjonsloven 7 Definisjoner: Byggesaksgebyr Søknadsbehandling, tilsyn, matrikkelføring, ferdigattest Bruttoareal I henhold til NS 3940 Hovedplan Etasje med størst bruttoareal Grunnarealtakst Pris pr m2 på hovedplanet 1. Boligbygg For boligbygg etter 20-1 betales et byggesaksgebyr på kr pr selvstendig boenhet. For boligblokk og leilighetsbygg med mer enn 4 selvstendige boenheter betales et byggesaksgebyr på kr pr selvstendig boenhet. For sekundærbolig med bruksareal inntil 50 m2 betales 50 % av gebyret for selvstendig boenhet. For garasje i tilknytning til bolig betales i tillegg gebyr i henhold til regulativets pkt 2 alt. pkt Andre kategorier bygg For andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygging og bruksendring (som medfører hovedombygging) etter 20-1 betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet 0 m2-200 m2 pr m2: kr 86 ( min kr ) 201 m2-400 m2 pr m2: kr 75 ( min kr ) 401 m2-600 m2 pr m2: kr 65 ( min kr ) 601 m2 - pr m2: kr 55 ( min kr ) For hvert plan / hver etasje over og under hovedplanet betales et tillegg på 50 % av grunnarealtaksten. 3. Enklere typer bygg For enklere typer bygg som skur, arbeidsbrakke, boligbrakke, trelastopplag, haller av folie m.m. etter 20-1 betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet: 0 m2-200 m2 pr m2: kr 25 ( min kr ) 201 m2-400 m2 pr m2: kr 22 ( min kr ) 401 m2-600 m2 pr m2: kr 19 ( min kr ) 601 m2 - pr m2: kr 17 ( min kr ) For eventuelle plan / etasjer over og under hovedplanet betales et tillegg på 50 % av grunnarealtaksten. 4. Driftsbygninger i landbruket For driftsbygninger i landbruket og redskapsbod, siloer og gjødselkummer etter 20-1 og 20-2 betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet: 0 m2-200 m2 pr m2: kr 22 ( min kr ) 201 m2-400 m2 pr m2: kr 18 ( min kr ) 401 m2-600 m2 pr m2: kr 14 ( min kr ) 601 m m2 pr. m2 kr 12 ( min kr ) m2 kr Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 15

16 5. Særskilte tiltak For behandling av byggesaker etter 20-1 og 20-2 som ikke måles etter grunnflate, f.eks. veranda, forstøtningsmur, innhegning, mindre fasadeendring, rivning, skilt, bygningsteknisk installasjon, bruksendring med mindre byggearbeid, mindre terrenginngrep betales et gebyr på kr For behandling av byggesaker etter 20-2 som ikke kommer inn under pkt. 4 betales et gebyr på kr Inneholder søknaden flere separate byggetiltak betales et gebyr på kr pr tiltak. For særskilt små tiltak etter 20-1 og 20-2 kan gebyret fastsettes til kr Større bygg- og anleggstiltak For behandling av søknader som gjelder større bygg- og anleggstiltak over eller i grunnen etter 20-1, for eksempel større terrenginngrep, større kommunaltekniske anlegg, større fasadeendringer, søknadspliktige deler av veganlegg m.m. betales et gebyr på kr Byggesaker som ikke kommer til utførelse For behandling av byggesaker som ikke kommer til utførelse betales et gebyr med 50 % av satsene i pkt Trinnvis behandling Ved trinnvis behandling av søknaden betales 50 % av gebyret ved rammetillatelse og 50 % ved igangsettingstillatelse. 9. Opprettelse av grunneiendom m.m. på festegrunn For behandling av saker med opprettelse av grunneiendom m.m. og festegrunn etter 20-1 pkt m) betales et gebyr på kr Opprettelse av punktfeste for eksisterende fritidsbolig og grensejustering For behandling av saker med opprettelse av punktfeste for eksisterende fritidsbolig og ved grensejustering betales et gebyr på kr Opprettelse av punktfeste for fritidsbebyggelse i grupper For behandling av saker med opprettelse av punktfeste for fritidsbebyggelse i grupper på min 3 enheter betales gebyr med kr pr feste. 12. Ulovlig byggearbeid For behandling av søknader som fremmes etter pålegg fra bygningsmyndighetene, eller tiltak som er igangsatt uten tillatelse, regnes dobbelt gebyr til dekning av kommunens merarbeid. 13. Lokal godkjenning av foretak/ selvbygger For lokal godkjenning av ansvarlig foretak uten sentral godkjenning og selvbygger betales et gebyr på kr. 580,- pr. funksjon. 14. Tillatelse til seksjonering For tillatelse til seksjonering/reseksjonering betales et gebyr på kr 6.070,-. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 16

17 15. Dispensasjoner For behandling av søknader som krever dispensasjon: For hvert tiltak som krever dispensasjon fra plan/ lov/ forskrift uten høring betales kr For hvert tiltak som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift med høring betales kr Gebyret kommer i tillegg til saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak. 16. Urimelig gebyr Når spesielle forhold tilsier det kan gebyrforskriften fravikes av bygningsmyndigheten. 17. Indeksregulering Gebyrsatsene i regulativet er pr 1. januar Gebyrene indeksreguleres pr 1. januar hvert år i henhold til kommunens økonomiplan. Til grunn for reguleringen legges Statistisk Sentralbyrå (SSB) s byggekostnadsindeks for Boligblokk i alt. De nye gebyrene skal kunngjøres på tilfredsstillende måte. 18. Betalingsbestemmelser Alle gebyrer skal betales til Steinkjer kommune etter regningsoppgave fra bygningsmyndigheten. Gebyr beregnes etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 17

18 Betalingssatser for arbeider etter matrikkelloven: Fastsatt med hjemmel i matrikkellovens 32, jfr. forskriftene Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn Tomt til utbyggingsformål areal fra m 2 kr areal fra 2001 m 2 økning pr. påbegynt da. kr Tilleggsareal areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra 2001 m 2 økning pr. påbegynt da. kr Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra 2001m 2 økning pr. påbegynt da. kr Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra 501 m m 2 kr areal fra 1001 m m 2 kr areal fra 1501 m m 2 kr areal fra 2001 m 2 økning pr. påbegynt da. kr Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom volum fra m 3 kr volum fra 2001m 3 økning pr. påbegynt 1000m 3 kr Registrering av eksisterende jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyret er kr Oppmålingsforretning over punktfeste Oppmålingsforretning over innmålt punktfeste kr For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 50 % gebyr av innmålt punktfeste kr Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 18

19 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer For oppmålingsforretning som gjelder større sammenhengende arealer til landbruksformål, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales etter medgått tid. Minstegebyret er 50 % av gebyr etter pkt og Forretning uten måling, merking og befaring betales med 15 % av pkt og Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppm.forr. faktureres kr I tillegg kommer gebyr etter pkt for oppmålingsforretning. Gebyret faktureres når matrikkelenheten opprettes Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av annen grunn ikke kan fullføres, settes til 50 % av gebyrsatsene etter 1.1 og Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalt 500 m 2 ). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- og jernbaneformål kan andre arealgrenser gjelde. areal fra m 2 kr Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m 3. Gebyr for grensejustering av slik forretning kr Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke overføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m 2 kr areal fra 1001 økning pr. påbegynt da. kr Kostnad for matrikkelføring beregnes etter medgått tid Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet, som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volumet kan bare overføres dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. volum fra m 3 kr volum fra øker pr. påbegynt 1000 m 3 med kr Kostnad for matrikkelføring beregnes etter medgått tid. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 19

20 1.5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkt kr For overskytende grensepunkt, pr. punkt kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning og/ eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkt kr For overskytende grensepunkt, pr. punkt kr Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid Privat grenseavtale og andre oppmålingstekniske arbeider Gebyr for arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes etter anvendt tid. Minstegebyret er kr Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 230 Matrikkelbrev over 10 sider kr. 450 Endring i satsene kan reguleres iht. kostnadsendringer hos Statens kartverk Timepris Timepris for arbeider etter matrikkelloven kr Urimelig gebyr Hvis gebyret etter dette regulativ anses å bli urimelig høyt i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt kan matrikkelmyndigheten fastsette et passende gebyr Nedsatt gebyr etter matrikkelloven Etter matrikkellovens 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker dersom det ikke foreligger spesielle grunner som forlenger behandlingstiden. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Oppmåling av større sammenhengende areal til veg- og jernbaneformål kan unntas fra ovennevnte frist. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. Forskriftens 18, 3. ledd. Steinkjer kommune definerer vintertiden til å vare fra 1. desember til 1. mars. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 20

21 1.12. Pris- og betalingsbestemmelser Prisene i regulativet er pr. 1. Januar Gebyrene indeksreguleres hvert år i henhold til kommunens økonomiplan. Alle gebyrer skal betales til Steinkjer kommune etter regningsoppgave fra matrikkelmyndigheten. Gebyr beregnes etter det regulativ og de satser som gjaldt på rekvisisjonstidspunktet. Dette gjelder også gebyr for tinglysing. Betaling kan kreves før forretningen berammes eller annet arbeid igangsettes, og senest når dokumenter utleveres. Gebyrsatsene inkluderer administrasjonsutgifter, arbeid med måling og merking av grenser. Tinglysingsutgifter belastes rekvirent. Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 21

22 Betalingssatser Dampsaga kulturhus, Aktivitetssenteret i Samfunnshuset og Huze: Område Gebyrer Biblioteket: For sent leverte bøker voksne Biblioteket: For sent leverte bøker barn Biblioteket: Tapte bøker, voksenbok pr. bok Biblioteket: Tapte bøker, barnebok pr. bok Utleie kinosal 1 Utleie kinosal 2 Kr. 45,- 1. gang, kr. 90,- ved andre gangs purring Kr. 20,- 1. gang,kr. 40,- ved andre gangs purring Kr. 300,- (I tillegg omkostninger kr. 100,- pr. regning Kr. 200,- (I tillegg omkostninger kr. 100,- pr. regning Kr inkl. mva Kr inkl. mva Utleie kinosal 3 Kr inkl. mva Utleie Saga - kommersielle aktører 15 % av omsetningen, min. kr ,- Utleie Saga - ikke-kommersielle aktører Kr ,- Utleie Høveln - kommersielle aktører Kr ,- Utleie Høveln - ikke-kommersielle aktører Kr ,- Utleie Høveln (internt i kommunen) m/lydanlegg og max en trådløs mikrofon Kr ,- Utleie Foaje Kr ,- - kr ,- Utleie Aktivitetssenteret m/ renhold,1 ukedag Kr ,- Utleie Aktivitetssenteret m/ renhold, 1 helgedag Kr ,- Utleie Aktivitetssenteret m/ renhold,2 helgedager Kr ,- Utleie Aktivitetssentret, max 4 timer u/ renhold Kr. 400,- Utleie Ungdomstjenesten og Huze Møterom nede 1/1 dag: kr. 600,- Utleie storsal og scene 1/1 dag kommersielle aktører Kr ,- Utleie storsal og scene 1/1 dag ikke kommersielle aktører Leie av lydanlegg med tekniker fra aktivitetstjenesten, pr. time Minstepris kr. 600,- (behovsprøves for ungdom år eller ved kulturarr. for ungdom i alderen år Kr. 300,- Betalingssatser i forbindelse med utleie i Rådhuset: Leie av Weidemannssalen kr ,- pr. dag Leie av Weidemannssalen m/møblering kr ,- pr. dag Leie av Kantina eller Galleriet kr. 750,- pr. dag Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 22

23 AVDELING FOR OPPVEKST Betalingssatser i kommunale barnehager: Heltidsplass: kr ,- pr. mnd. fra 1. januar 2015 Kr ,- pr. mnd. fra 1. mai 2015 Satser for kost (varierer etter hvilken ordning barnehagen har): kr 130,- pr. mnd. kr 260,- pr. mnd. For deltidsplasser betales det forholdsmessig ut fra størrelsen på plassen. Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2, deretter 50 % moderasjon for øvrige barn. Tillegg for deltidsplass: kr 100,- pr. mnd Forskrift om foreldrebetaling av mai 2005, sier at det skal betales redusert pris for deltidsplass. Det er ikke krav til at prisen for deltidsplass skal være forholdsmessig ut fra oppholdstid. Det er vedtatt et tillegg på kr 100,- pr måned for deltidsplass, for å dekke kostnader som knyttes til økt antall barn som følge av deling av plasser. Betalingssatser i kommunale skolefritidsordinger (SFO): Fra 1 time t.o.m. 6 timer pr. uke Over 6 timer pr. uke t.o.m. 12 timer pr. uke Over 12 timer pr. uke t.o.m. 18 timer pr. uke kr ,- pr. mnd kr ,- pr. mnd kr ,- pr. mnd Enkelttimer Dagkjøp (Gjelder de dagene som skolefritidsordningen har åpent på skolefrie dager). Det gis ikke søskenmoderasjon. kr. 50,- pr. time kr. 200,- pr. dag Betalingssatser i kulturskolen: Elevavgift undervisning kr ,- pr. år / kr ,- pr. semester. I tillegg kommer kr. 100,- pr. elev pr. år / kr. 50 pr. elev pr. semester til noter o.a. utstyr. Det gis ikke søskenmoderasjon. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 23

24 INN-TRØNDELAG BRANNVESEN IKS Feiing gjennomføres hvert år, årlige gebyr Hovedpipe kr. 344,- Ekstra pipeløp kr. 172,- Delt pipeløp kr. 172,- Feiing gjennomføres hvert 2. år, årlige gebyr Hovedpipe kr. 172,- Ekstra pipeløp kr. 86,- Delt pipeløp kr. 86,- Feiing gjennomføres hvert 4. år, årlige gebyr Hovedpipe kr. 86,- Ekstra pipeløp kr. 43,- Delt pipeløp kr. 43,- Tilsyn av fyringsanlegg, gjennomføres hvert 4. år, årlig gebyr Hovedpipe kr. 255,- Ekstra pipeløp kr. 127,50 Delt pipeløp kr. 255,- Feiing ut over rutinemessig feiing Feiing av hovedpipe kr. 344,- Feiing av ekstra pipeløp kr. 172,- Feiing av delt pipeløp kr. 172,- Tjenester ut over ordinære oppgaver Fresing av beksot, medgått tid Feiing av fyringsanlegg osv., medgått tid, min. 2 t. Kontroll etter pipebrann Befaringer etter forespørsel, som kan kombineres med tilsyn av fyringsanlegg kr. 687,50 pr. time kr. 687,50 pr. time Gratis, dekkes av ord. feiegebyr Gratis, dekkes av ord. feiegebyr Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 24

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune Gebyr- og betalingssatser for Inderøy kommune - Vedtatt av Inderøy kommunestyre 16.12.2009 GEBYR- OG BETALINGSSATSER 1. Vann- og avløpsgebyr side 2 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

01.01.2015. Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune

01.01.2015. Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune 01.01.2015 Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune Innholdsfortegnelse KOMMUNALE BARNEHAGER. 2 SKOLEFRITIDSORDNING SFO... 2 SENTER FOR LÆRING OG INTEGRERING... 3 HELSESØSTERTJENESTEN...

Detaljer

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 Kap. 1 Byggesaksbehandling og bygningskontroll...2 Kap. 2 Kart- og oppmålingsarbeider...4 Kap. 3 Plan- og delingssaker, konsekvensutredninger m.v....8 Kap. 4 Gebyr for

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Utvalgssaksnr. Innhold Lukket Arkivsaksnr

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Utvalgssaksnr. Innhold Lukket Arkivsaksnr Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk 13/8497 15 Dato 19.12.2014 GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2015 Melhus kommune Byggesak Kart og oppmåling Planbehandling Miljø Landbruk Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 Gjeldende fra 1.1.2015 2

Detaljer

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD SENTRALADMINISTRASJON... 6 Bevillingsgebyr:... 6 Kunnskapsprøve skjenkebevilling/ salgsbevilling alkohol:... 6 Kunnskapsprøve

Detaljer

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOUNESTYRET 18. DESEBER 2014 SAK 77/14 1 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER 2015... 4 1.1 Sammendrag... 4 2. BARNEHAGER OG SKOLE... 6 2.1 Barnehager... 6 2.2 Skolefritidsordningen...

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER/AVGIFTER Vann og avløpsgebyret er delt i to deler, en fast del og en variabel del. Den faste delen beregnes for bolig etter bruksarealet (eiendomskatt) og for næringsbygg etter

Detaljer

8. Gebyrer og betalingssatser

8. Gebyrer og betalingssatser 8. Gebyrer og betalingssatser Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns- og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Rammeområde

Detaljer

Gebyrregulativ 2015. Sel kommune

Gebyrregulativ 2015. Sel kommune Sel kommune Side - 2 - Innholdsfortegnelse Lovhjemler i gebyrregulativet 3 Barnehage og SFO Barnehage 4 SFO 4 Refusjonssatser for barnehage - barn fra andre kommuner 4 Refusjonssatser for grunnskole -

Detaljer

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Frøya kommune 1. Lovgrunnlag skoler og barnehager Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling. Kongen kan

Detaljer

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651 Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015 Kommunestyrevedtak xx/14 Innhold Gebyrer Lyngen kommune... 3 Kopiering:... 3 Salg- og skjenkeavgifter:... 3 Oppvekst og kultur... 3 Barnehagene:... 3 SFO:... 4 Kulturskole:...

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 1 1. Betalingssatser for opphold i kommunale barnehager og skolefritidsordning a) Barnehage Plass Opphold per mnd. Matpenger

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i Kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BARNEHAGE FORELDREBETALING... 3 2. SKOLEFRITIDSORDNING... 3 3. MUSIKK OG KULTURSKOLEN...

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO Kategori 2013 Barn 60,- (70,-) 16,6 % 70,- (80,-) Ungdom 70,- (80,-) 14,3 % 80,- (90,-) Voksen 80,- (90,-) 12,5 % 90,- (100,-)

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer