GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE"

Transkript

1 ajourført etter kommunestyrets vedtak GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 2015 Vedtatt i kommunestyret Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 1

2 INNHOLD: Stab plan-/utredningstjenesten Betalingssatser for private regulerings- og bebyggelsesplaner s. 3 Avdeling for omsorg Betalingssatser for omsorgstjenester s. 5 Avdeling for helse Betalingssatser for korttidsopphold / rehabiliteringstjenester s. 6 Betalingssatser for vaksinering s. 6 Betalingssatser for skjenkebevilling s. 7 Avdeling for samfunnsutvikling Betalingssatser for parkering s. 8 Betalingssatser for vann og avløp s. 9 Betalingssatser for slam s. 10 Betalingssatser for renovasjon s. 11 Betalingssatser for næringsavfall s. 12 Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr s. 13 Betalingssatser for kjøp av mat fra Sentralkjøkkenet s. 14 Betalingssatser for landbruk s. 14 Betalingssatser for byggesaker og opprettelse av grunneiendom m.m. s. 15 Betalingssatser for arbeider etter matrikkelloven s. 18 Betalingssatser Dampsaga kulturhus, Aktivitetssenteret i Samfunnshuset og Huze s. 22 Betalingssatser i forbindelse med utleie i Rådhuset s. 22 Avdeling for oppvekst Betalingssatser i kommunale barnehager s. 23 Betalingssatser i kommunale skolefritidsordinger s. 23 Betalingssatser i kulturskolen s. 23 Inn-Trøndelag brannvesen IKS Feiing- og tilsynsavgift s. 24 Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 2

3 STAB PLAN-/UTREDNINGSTJENESTEN Betalingssatser for private regulerings- og bebyggelsesplaner: Fastsatt med hjemmel i 33-1 plan- og bygningsloven av Generelle bestemmelser/ opplysninger For behandling av innsendte planforslag betales gebyr for kommunens arbeid med saken. 2. Kvalitetskrav For at et planforslag skal bli tatt opp til behandling, skal dokumentene være av en slik kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. 3. Planforslag det skal betales gebyr for: Forslag til reguleringsplaner (detaljregulering), PBL 12-11, og forslag til endring av reguleringsplaner, PBL 12-14, jfr. PBL Tilbaketrekking av sak Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr. 5. Avvisning av planforslaget Dersom planforslaget blir avvist ved 1. gangs behandling, betales 50 % av fullt gebyr. Krever forslagsstiller at saken legges fram for kommunestyret, og den blir avvist, skal det ikke tilbakebetales gebyr. 6. Gebyrsatser for reguleringsplan (detaljplan). Samla gebyr er summen av gebyr etter planområdets areal (pkt 6.1, a,b eller c) + bebyggelsens areal (pkt 6.2, a + b). 6.1 Behandlingsgebyr etter planområdets areal. (PBL ) a) Areal inntil 4 daa: Tillegg pr påbegynt daa over 4 daa, inntil 40 daa Tillegg pr påbegynt daa over 40 daa b) Spesielt arealkrevende formål*, areal inntil 50 daa Tillegg pr påbegynt 10 daa over 50 daa, inntil 100 daa Tillegg pr påbegynt 10 daa over 100 daa c) Fritidsbebyggelse, inntil 10 enheter Tillegg pr enhet over 10 enheter, inntil 40 enheter Tillegg pr enhet over 40 enheter 6.2 Behandlingsgebyr etter bebyggelsens bruksareal BRA som inngår i planen. (Maks. tillatt utnytting legges til grunn). a) Eksisterende bebyggelse, pr påbegynt 100m2 BRA inntil m2 Pr påbegynt 100m2 over m2 kr ,- kr ,- kr. 620,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. 620,- kr. 290,- kr. 190,-. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 3

4 b) Planlagt bebyggelse, pr påbegynt 100m2 BRA inntil m2 Pr påbegynt 100m2 over m2 7. Mindre endring av reguleringsplan (PBL 12-14) For behandling av søknad om mindre endring eller utfylling av reguleringsplan. Gebyr inntil 50 % av gebyr etter pkt 6.1 for relevant areal, dessuten gebyr etter pkt. 6.2 for evt. tillegg i bruksareal BRA. Minstesats kr ,- 8. Pristillegg for ikke-digitale planer Gebyrene over gjelder planforslag levert på digitalt sosi- format som tilfredsstiller krav etter gjeldende SOSI-versjon hos Statens kartverk. For planer som leveres på en form som ikke tilfredsstiller disse kravene, betales et tillegg på 30 % av satsene over. Dersom planen leveres digitalt og delvis tilfredsstiller kravene, kan kommunen redusere tillegget. kr. 480,- kr. 290,- 9. Tilleggsareal Arealer som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr. 10. Tilleggskostnader I tillegg til gebyret kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, eksempelvis befaring, undersøkelser, utgraving. 11. Planprogram. Konsekvensutredning. For reguleringsplaner der det skal utarbeides planprogram etter PBL 12-9, jfr 4-1, og senere konsekvensutredning, jfr PBL 4-2, skal det for denne delen av planarbeidet betales saksbehandlingsgebyr likt gebyret etter pkt 6.1 for planforslaget (se pkt. 6.1). Utgifter som kommunen måtte ha til ekstern faglig bistand kommer i tillegg. 12. Betalingsfrist Gebyret skal for hver fase betales før saken tas opp til behandling. Dvs. gebyr for planprogram skal betales før planprogrammet tas opp til behandling. Gebyr for planforslag skal tas opp før planforslaget tas opp til behandling. 13. Spesielle bestemmelser Hvis gebyret etter dette gebyrregulativet anses som urimelig høyt, kan planmyndigheten etter søknad redusere gebyret. Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. søknadens innleveringsdato. Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene. *Til pkt 6.1 b): Som de mest aktuelle formål her ansees område for golfbane, råstoffutvinning, skytefelt, større natur og friluftsområder. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 4

5 AVDELING OMSORG Betalingssatser for helse- og omsorgstjenester Hjemmehjelp / praktisk bistand i hjemmet: Brukerens (husstandens) alminnelige inntekt med tillegg av eventuell hjelpestønad. Hjelpestønad (til hjelp i huset) sats pr : kr ,- Grunnbeløpet (1G) sats pr : kr ,- Timepris Abonnement pr. mnd. Inntil 2G (kr ,-) * kr. 186,- 2G 3G (kr ,- - kr ,-) kr. 250,- kr ,- 3G 4G (kr ,- - kr ,-) kr. 320,- kr ,- 4G 5G (kr ,- - kr ,-) kr. 350,- kr ,- Over 5G (kr ,->) kr. 350,- kr ,- Øvrige betalingssatser: Korttidsopphold i institusjon *) Korttidsopphold i eldresenter / bofellesskap Betaling for kost (aktivitetsopphold hel dag) Middag Abonnement på trygghetsalarm (inntekt inntil 2G) * Abonnement på trygghetsalarm (inntekt over 2G) Influensavaksine (i heimen) kr. 147,- pr. døgn kr. 220,- pr. døgn kr. 150,- pr. dag kr. 76,- pr. porsjon kr. 186,- pr. mnd. kr. 300,- pr. mnd. kr. 230,- pr. injeksjon * Endringer i fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester skjer med bakgrunn stortingsprop. for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets vedtak. Satsene for 2015 må ajourføres i.h.t. dette. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 5

6 AVDELING FOR HELSE Betalingssatser for korttidsopphold og rehabiliteringstjenester: Korttidsopphold i institusjon 1) Betaling for kost (aktivitetsopphold hel dag) Middag kr. 147,- pr. døgn kr. 150,- pr. dag kr. 76,- pr. porsjon 1) Endringer i fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester skjer med bakgrunn stortingsprop. for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets vedtak. Satsene for 2015 må ajourføres i.h.t. dette. Egenbetaling etter takster for fysioterapi hvis diagnose ikke gir rett til gratis behandling. Bassengtrening kr. 25,- pr time Drikke og enkel servering ved Dagrehab.grupper kr. 20,- / 10,- Betalingssatser for vaksinering: 1.gangs konsultasjon 270, - 2.gangs konsultasjon 190, - Studenter 190, - Nytt vaksinekort 110, - Resept 100, - Fritaksskjema gulfeber 100, - Ikke møtt til time 270, - Vaksine mot: D/s/k /polio 340, - Gulfeber 310, - Hepatitt A barn 340, - Hepatitt A voksen 340, - Hepatitt B barn 250, - Hepatitt B voksenb 300, - Hepatitt A+B barn 340, - Hepatitt A+B voksen 440, - Japansk encefalitt 920, - Kolera 1 dose 240, - Kolera 2 doser 480, - Meningokokk A+C+W+Y 560, - Meslinger/kusma/røde hunder 200, - Pneumokokker 300, - Poliomyelitt 225, - Rabies 630, - Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 6

7 Skogflåttencefalitt barn 330, - Skogflåttencefalitt voksen 360, - Tyfoidfeber 230, - Varicella (vannkopper) Varilrix 550, - Brystpumpe 250, - (inkludert brystpumpesett og flaske) Alarmmatte 750, - (inkludert matte) Betalingssatser for skjenkebevilling: I henhold til forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. fastsettes følgende gebyr(kommunen følger statlige satser): Prøveavlegging i henhold til alkoholloven kr. 300,- Prøveavlegging i henhold til serveringsloven kr. 400,- Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 7

8 AVDELING FOR SAMFUNNSUTVIKLING Betalingssatser for parkering: Avgift i 2014 Forslag avgift 2015 Gebyr pr. time Samlet Gebyr pr.time Samlet (avgift mandag - fredag kl ) 1. time 22,00 22,00 23,00 23,00 2. time 22,00 44,00 23,00 46,00 3. time 22,00 66,00 23,00 69,00 I denne sonen er det tillatt å stå parkert i maksimalt 3 timer Langtidsparkering: Første time 15,00 15,00 16,00 16,00 Andre time som utløser 1 døgn 15,00 30,00 16,00 32,00 Avgift Hoøya/Paradisbukta Parkering pr. dag 23,00 25,00 Skistadion Parkering pr. dag 34,00 35,00 Parkeringskort 450,00 470,00 Parkeringskort Hvitt kort (parkering i hele sentrum) 6180, ,00 Blått kort (parkering på Sneppen og Amfi) 3090, ,00 Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 8

9 Betalingssatser for vann og avløp: 1. TILKNYTNINGSGEBYRER, jf. 5 i forskriften. Ved utvidelse/ombygging av eksisterende bygg, skal det betales tilknytningsgebyr for hver ny boenhet/enhet, jf. 3 i forskriften. Vann Avløp 1.1 Fritidsbolig/hytte Kr 1.500, ,- 1.2 Annen bebyggelse Kr 3.000, ,- 2. ÅRSGEBYR, jf. 6 i forskriften Vann Avløp 2.1 Fastdel alle abonnenter Kr 681,- 841,- 2.2 Variabel del I tillegg til fastdel skal alle abonnenter betale etter forbruk (vannmåler eller bruksareal) Variabel del pr.m3 (etter målt forbruk på vannmåler) Kr 9,81 15, Stipulert forbruk pr m2 bruksareal (BRA) Kr 14,75 23, Fritidsbolig og hytter (stipulert 40m3) Kr 392,- 630,- 2.3 Driftsbygning med avløp fra melkerom, jf 6-9 i forskriften (stipulert 150m3) Kr 2362,50,- 2.4 Boligsameier. Vil etter søknad kunne betale forbruksgebyret etter felles vannmåler. Fastdel faktureres til hver enkelt seksjon, mens variabel/forbruksgebyret faktureres til sameiet. 2.5 Vannleveranse til andre enn faste abonnenter Tilfeldige tilknytninger som f.eks brakkerigger er fritatt for tilknytningsavgift, men blir fakturert for årsgebyr (fastdel + variabel del) for den gitte perioden brakkeriggen eksiterer. Vannmåler er påkrevd Tilfeldig leveranser til f.eks. vanntanker, private vannverk, skal foregå etter målt kvantum, eller ved oppfylling av en på forhånd peilet tank. Faktureres etter variabel del pr m3 med påslag av 25%. 25 % merverdiavgift kommer i tillegg til de enkelte satser. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 9

10 Betalingssatser for slam: Tømming av slamavskillere m.v. (priser pr. år) Beløp i kr Beløp i kr Eks mva Inkl. mva 1.1 Tømming t.o.m. 4,5 m 3 totalt våtvolum 1.806, , Tillegg for våtvolum over 4,5 m 3 pr. m 3 296,00 370, Tette tanker/minirens t.o.m. 4 m , , Tillegg for våtvolum over 4 m 3 - pr. m 3 450,00 562, Tilleggsgebyr for tømming av slamavskillere utenfor rute, pr. tank 600,00 750, Tilleggsgebyr hvis tanken ikke er klargjort for tømming, pr. tank 500,00 625, Andre oppdrag for spylebil/avvatningsbil - pr. time 1.100, , Manuelt arbeid/hjelpesmann pr. time 440,00 550, Minstegebyr for oppdrag med spylebil/avvatningsbil 1.100, , Tilleggsgebyr ved avfall i slamavskillere 1.000, ,00 (Bleier, våtservietter, vaskekluter fra melkerom m.m.) 8.1 Ved oppdrag med spylebil/avvatningsbil vil det tilkomme en deponiavgift hvis det tømmes slam. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 10

11 Renovasjonsgebyr pr.år 1 Ordinære gebyrer Eks mva Inkl mva L restavfall + mat, plast og papir/papp (standard abonnement) kr ,- kr , L restavfall + mat, plast og papir/papp kr ,- kr , L restavfall + mat, plast og papir/papp kr ,- kr , Minst 3 abonnement med felles hentepunkt alle fraksjoner kr ,- kr , Minst 6 abonnement med felles hentepunkt alle fraksjoner kr ,- kr , Bringeordning alle fraksjoner kr ,- kr , Hytte fritidsrenovasjon kr. 740,- kr. 925,00 Rabatt for hjemmekompostering / bruk av gjødselkjeller kr. 300,- kr. 375,00 (gjelder alt. 1, 2 og 3) Fri levering av husholdningsavfall på Tranamarka (avgift er inkl. i abonnementsgebyret). (gjelder ordinære mengder ordinært husholdningsavfall) 2. Diverse gebyrer 2.1 Utkjøring / bytte av beholder (endring/stopp i abonnement) kr. 250,- kr. 312,50 Abonnenten kan selv levere hente ny beholder på Tranamarka gratis). 2.2 Henting ved kjøring på privat veg etter innvilget søknad (pr. abon.) kr. 550,- kr. 687, Henting ved husvegg etter søknad (pr. abonnent): henteavstand: inntil 10 m kr. 500,- kr. 625,00 henteavstand: m kr. 700,- kr. 875,00 henteavstand: m kr.1 050,- kr , Grønn tilleggssekk for restavfall (kjøpes i butikk) inkl. statlig avgift kr. 48,- kr. 60, Ved bestilling av ekstratur for henting - pr påbegynte time kr. 985,00 kr 1 231,25 (p.g.a. ikke hentet i rute som følge av innparkering mv.) Ved bestilling av ekstratur for henting - pr påbegynte time vil også fraksjonspris i hht prisliste for næring faktureres. Ved ulovlig hensetting av avfall faktureres medgått tid til befaring, Henting og oppydding og videre håndtering av avfallet i henhold Til Forurensningsloven Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 11

12 Betalingssatser for næringsavfall: Fraksjonstabell Kr/tonn Asbestholdig avfall Aske, sot og slagg, forurenset Frityrolje/fett 200 liters fat Frityrolje/fett for mindre leveranser Glass/ruter uten ramme (uten PCB) 610 GLASS m/ PCB Glass- og metallemballasje, sortert til gjenvinning 445 Hageavfall/kvist 520 Metall til gjenvinning Gebyrfritt Oljeholdig slam og forurensede masser Papir og papp til gjenvinning, blandet 370 Papp, rent uten forurensninger Gebyrfritt Plast, ren og sortert folie, PP-sekk, landbruksplast Gebyrfritt Plast, usortert/forurenset (til energigjenvinning) 900 Restavfall til sortering /deponi Armert betong Sand fra sluk/sandfang uten forurensing 340 Trevirke, kreosotholdig og impregnert Trevirke, rent til gjenvinning 620 Våtorganisk avfall (matavfall) til gjenvinning Fakturagebyr for levering under kr. 400,- (+ mva) 50 Ved levering av avfall utenom ordinær åpningstid (akutte tilfeller) fastsettes pris etter avtale. Merverdiavgift kommer i tillegg til de enkelte satser. Enhetsleder renovasjon i Steinkjer kommune delegeres myndighet til å justere gebyrene på fraksjoner i gebyr som omhandler næringsavfall, hvis endringer i markedssituasjonen. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 12

13 Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr Utleie av maskiner Pris m/sjåfør: Veihøvel Volvo G946B 2012-mod kr ,- Lastebil Volvo FH 2009-mod kr. 735,- Lastebil MAN 2012-mod kr. 780,- Lastebil MAN 8t kr. 630,- Hjullaster, Volvo L60 kr. 760,- Hjullaster, Volvo L60 m/kantklipper kr. 920,- Traktor New Holland kr. 730,- Utleie av utstyr fra Lisetrøa Tilhenger traktor Eik & Foss Tilhenger, liten Kompressor, Koberg Atlas Copco kompressor Bormaskin/ telebrekker Honda lense pumpe, bensin (liten) Honda lense pumpe, bensin (stor) Flaggstenger Blinklykt Skiltvogn Grøftekasse Toalettvogn, mobil (liten) Toalettvogn, mobil (stor) Asfaltsaging, m/mannskap Komprimeringsplate, m/mannskap Manuelt arbeid Pris: kr. 350,- pr. døgn / kr ,- pr. mnd kr. 150,- pr. døgn kr. 500,- pr. døgn kr. 150,- pr. time kr. 500,- pr. døgn kr. 250,- pr. døgn kr. 200,- pr. døgn kr. 50,- pr. uke kr. 100,- pr. uke kr. 500,- pr. uke kr ,- pr. uke kr ,- pr. uke kr ,- pr. uke kr. 45,- pr. lm kr. 500,- pr. time kr. 440,- pr. time Alle priser er uten merverdiavgift Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 13

14 Betalingssatser for kjøp av mat fra Sentralkjøkkenet: Middag kr. 76,- pr. porsjon inkl. mva. Betalingssatser for landbruk: 1. Gebyrsatser konsesjonssaker Konsesjonssaker: Enkel/kurante saker kr 1 650,- andre saker kr 5 000,- Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyret 2. Gebyrsatser delingssaker etter jordloven Delingssaker: Enkle/kurante saker kr 1 100,- andre saker kr 2 000,- Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyret. 3. Gebyr planleggingsoppdrag som skogtiltak, hydrotekniske planer og lignende Gebyr pr. time: kr. 590,-. Merverdiavgift kommer i tillegg. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 14

15 Betalingssatser for byggesaker og opprettelse av grunneiendom m.m.: Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1 og eierseksjonsloven 7 Definisjoner: Byggesaksgebyr Søknadsbehandling, tilsyn, matrikkelføring, ferdigattest Bruttoareal I henhold til NS 3940 Hovedplan Etasje med størst bruttoareal Grunnarealtakst Pris pr m2 på hovedplanet 1. Boligbygg For boligbygg etter 20-1 betales et byggesaksgebyr på kr pr selvstendig boenhet. For boligblokk og leilighetsbygg med mer enn 4 selvstendige boenheter betales et byggesaksgebyr på kr pr selvstendig boenhet. For sekundærbolig med bruksareal inntil 50 m2 betales 50 % av gebyret for selvstendig boenhet. For garasje i tilknytning til bolig betales i tillegg gebyr i henhold til regulativets pkt 2 alt. pkt Andre kategorier bygg For andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygging og bruksendring (som medfører hovedombygging) etter 20-1 betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet 0 m2-200 m2 pr m2: kr 86 ( min kr ) 201 m2-400 m2 pr m2: kr 75 ( min kr ) 401 m2-600 m2 pr m2: kr 65 ( min kr ) 601 m2 - pr m2: kr 55 ( min kr ) For hvert plan / hver etasje over og under hovedplanet betales et tillegg på 50 % av grunnarealtaksten. 3. Enklere typer bygg For enklere typer bygg som skur, arbeidsbrakke, boligbrakke, trelastopplag, haller av folie m.m. etter 20-1 betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet: 0 m2-200 m2 pr m2: kr 25 ( min kr ) 201 m2-400 m2 pr m2: kr 22 ( min kr ) 401 m2-600 m2 pr m2: kr 19 ( min kr ) 601 m2 - pr m2: kr 17 ( min kr ) For eventuelle plan / etasjer over og under hovedplanet betales et tillegg på 50 % av grunnarealtaksten. 4. Driftsbygninger i landbruket For driftsbygninger i landbruket og redskapsbod, siloer og gjødselkummer etter 20-1 og 20-2 betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet: 0 m2-200 m2 pr m2: kr 22 ( min kr ) 201 m2-400 m2 pr m2: kr 18 ( min kr ) 401 m2-600 m2 pr m2: kr 14 ( min kr ) 601 m m2 pr. m2 kr 12 ( min kr ) m2 kr Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 15

16 5. Særskilte tiltak For behandling av byggesaker etter 20-1 og 20-2 som ikke måles etter grunnflate, f.eks. veranda, forstøtningsmur, innhegning, mindre fasadeendring, rivning, skilt, bygningsteknisk installasjon, bruksendring med mindre byggearbeid, mindre terrenginngrep betales et gebyr på kr For behandling av byggesaker etter 20-2 som ikke kommer inn under pkt. 4 betales et gebyr på kr Inneholder søknaden flere separate byggetiltak betales et gebyr på kr pr tiltak. For særskilt små tiltak etter 20-1 og 20-2 kan gebyret fastsettes til kr Større bygg- og anleggstiltak For behandling av søknader som gjelder større bygg- og anleggstiltak over eller i grunnen etter 20-1, for eksempel større terrenginngrep, større kommunaltekniske anlegg, større fasadeendringer, søknadspliktige deler av veganlegg m.m. betales et gebyr på kr Byggesaker som ikke kommer til utførelse For behandling av byggesaker som ikke kommer til utførelse betales et gebyr med 50 % av satsene i pkt Trinnvis behandling Ved trinnvis behandling av søknaden betales 50 % av gebyret ved rammetillatelse og 50 % ved igangsettingstillatelse. 9. Opprettelse av grunneiendom m.m. på festegrunn For behandling av saker med opprettelse av grunneiendom m.m. og festegrunn etter 20-1 pkt m) betales et gebyr på kr Opprettelse av punktfeste for eksisterende fritidsbolig og grensejustering For behandling av saker med opprettelse av punktfeste for eksisterende fritidsbolig og ved grensejustering betales et gebyr på kr Opprettelse av punktfeste for fritidsbebyggelse i grupper For behandling av saker med opprettelse av punktfeste for fritidsbebyggelse i grupper på min 3 enheter betales gebyr med kr pr feste. 12. Ulovlig byggearbeid For behandling av søknader som fremmes etter pålegg fra bygningsmyndighetene, eller tiltak som er igangsatt uten tillatelse, regnes dobbelt gebyr til dekning av kommunens merarbeid. 13. Lokal godkjenning av foretak/ selvbygger For lokal godkjenning av ansvarlig foretak uten sentral godkjenning og selvbygger betales et gebyr på kr. 580,- pr. funksjon. 14. Tillatelse til seksjonering For tillatelse til seksjonering/reseksjonering betales et gebyr på kr 6.070,-. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 16

17 15. Dispensasjoner For behandling av søknader som krever dispensasjon: For hvert tiltak som krever dispensasjon fra plan/ lov/ forskrift uten høring betales kr For hvert tiltak som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift med høring betales kr Gebyret kommer i tillegg til saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak. 16. Urimelig gebyr Når spesielle forhold tilsier det kan gebyrforskriften fravikes av bygningsmyndigheten. 17. Indeksregulering Gebyrsatsene i regulativet er pr 1. januar Gebyrene indeksreguleres pr 1. januar hvert år i henhold til kommunens økonomiplan. Til grunn for reguleringen legges Statistisk Sentralbyrå (SSB) s byggekostnadsindeks for Boligblokk i alt. De nye gebyrene skal kunngjøres på tilfredsstillende måte. 18. Betalingsbestemmelser Alle gebyrer skal betales til Steinkjer kommune etter regningsoppgave fra bygningsmyndigheten. Gebyr beregnes etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 17

18 Betalingssatser for arbeider etter matrikkelloven: Fastsatt med hjemmel i matrikkellovens 32, jfr. forskriftene Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn Tomt til utbyggingsformål areal fra m 2 kr areal fra 2001 m 2 økning pr. påbegynt da. kr Tilleggsareal areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra 2001 m 2 økning pr. påbegynt da. kr Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra 2001m 2 økning pr. påbegynt da. kr Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra m 2 kr areal fra m 2 kr areal fra 501 m m 2 kr areal fra 1001 m m 2 kr areal fra 1501 m m 2 kr areal fra 2001 m 2 økning pr. påbegynt da. kr Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom volum fra m 3 kr volum fra 2001m 3 økning pr. påbegynt 1000m 3 kr Registrering av eksisterende jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyret er kr Oppmålingsforretning over punktfeste Oppmålingsforretning over innmålt punktfeste kr For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 50 % gebyr av innmålt punktfeste kr Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 18

19 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer For oppmålingsforretning som gjelder større sammenhengende arealer til landbruksformål, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales etter medgått tid. Minstegebyret er 50 % av gebyr etter pkt og Forretning uten måling, merking og befaring betales med 15 % av pkt og Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppm.forr. faktureres kr I tillegg kommer gebyr etter pkt for oppmålingsforretning. Gebyret faktureres når matrikkelenheten opprettes Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av annen grunn ikke kan fullføres, settes til 50 % av gebyrsatsene etter 1.1 og Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalt 500 m 2 ). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- og jernbaneformål kan andre arealgrenser gjelde. areal fra m 2 kr Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m 3. Gebyr for grensejustering av slik forretning kr Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke overføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m 2 kr areal fra 1001 økning pr. påbegynt da. kr Kostnad for matrikkelføring beregnes etter medgått tid Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet, som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volumet kan bare overføres dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. volum fra m 3 kr volum fra øker pr. påbegynt 1000 m 3 med kr Kostnad for matrikkelføring beregnes etter medgått tid. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 19

20 1.5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkt kr For overskytende grensepunkt, pr. punkt kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning og/ eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkt kr For overskytende grensepunkt, pr. punkt kr Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid Privat grenseavtale og andre oppmålingstekniske arbeider Gebyr for arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes etter anvendt tid. Minstegebyret er kr Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 230 Matrikkelbrev over 10 sider kr. 450 Endring i satsene kan reguleres iht. kostnadsendringer hos Statens kartverk Timepris Timepris for arbeider etter matrikkelloven kr Urimelig gebyr Hvis gebyret etter dette regulativ anses å bli urimelig høyt i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt kan matrikkelmyndigheten fastsette et passende gebyr Nedsatt gebyr etter matrikkelloven Etter matrikkellovens 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker dersom det ikke foreligger spesielle grunner som forlenger behandlingstiden. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Oppmåling av større sammenhengende areal til veg- og jernbaneformål kan unntas fra ovennevnte frist. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. Forskriftens 18, 3. ledd. Steinkjer kommune definerer vintertiden til å vare fra 1. desember til 1. mars. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 20

21 1.12. Pris- og betalingsbestemmelser Prisene i regulativet er pr. 1. Januar Gebyrene indeksreguleres hvert år i henhold til kommunens økonomiplan. Alle gebyrer skal betales til Steinkjer kommune etter regningsoppgave fra matrikkelmyndigheten. Gebyr beregnes etter det regulativ og de satser som gjaldt på rekvisisjonstidspunktet. Dette gjelder også gebyr for tinglysing. Betaling kan kreves før forretningen berammes eller annet arbeid igangsettes, og senest når dokumenter utleveres. Gebyrsatsene inkluderer administrasjonsutgifter, arbeid med måling og merking av grenser. Tinglysingsutgifter belastes rekvirent. Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 21

22 Betalingssatser Dampsaga kulturhus, Aktivitetssenteret i Samfunnshuset og Huze: Område Gebyrer Biblioteket: For sent leverte bøker voksne Biblioteket: For sent leverte bøker barn Biblioteket: Tapte bøker, voksenbok pr. bok Biblioteket: Tapte bøker, barnebok pr. bok Utleie kinosal 1 Utleie kinosal 2 Kr. 45,- 1. gang, kr. 90,- ved andre gangs purring Kr. 20,- 1. gang,kr. 40,- ved andre gangs purring Kr. 300,- (I tillegg omkostninger kr. 100,- pr. regning Kr. 200,- (I tillegg omkostninger kr. 100,- pr. regning Kr inkl. mva Kr inkl. mva Utleie kinosal 3 Kr inkl. mva Utleie Saga - kommersielle aktører 15 % av omsetningen, min. kr ,- Utleie Saga - ikke-kommersielle aktører Kr ,- Utleie Høveln - kommersielle aktører Kr ,- Utleie Høveln - ikke-kommersielle aktører Kr ,- Utleie Høveln (internt i kommunen) m/lydanlegg og max en trådløs mikrofon Kr ,- Utleie Foaje Kr ,- - kr ,- Utleie Aktivitetssenteret m/ renhold,1 ukedag Kr ,- Utleie Aktivitetssenteret m/ renhold, 1 helgedag Kr ,- Utleie Aktivitetssenteret m/ renhold,2 helgedager Kr ,- Utleie Aktivitetssentret, max 4 timer u/ renhold Kr. 400,- Utleie Ungdomstjenesten og Huze Møterom nede 1/1 dag: kr. 600,- Utleie storsal og scene 1/1 dag kommersielle aktører Kr ,- Utleie storsal og scene 1/1 dag ikke kommersielle aktører Leie av lydanlegg med tekniker fra aktivitetstjenesten, pr. time Minstepris kr. 600,- (behovsprøves for ungdom år eller ved kulturarr. for ungdom i alderen år Kr. 300,- Betalingssatser i forbindelse med utleie i Rådhuset: Leie av Weidemannssalen kr ,- pr. dag Leie av Weidemannssalen m/møblering kr ,- pr. dag Leie av Kantina eller Galleriet kr. 750,- pr. dag Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 22

23 AVDELING FOR OPPVEKST Betalingssatser i kommunale barnehager: Heltidsplass: kr ,- pr. mnd. fra 1. januar 2015 Kr ,- pr. mnd. fra 1. mai 2015 Satser for kost (varierer etter hvilken ordning barnehagen har): kr 130,- pr. mnd. kr 260,- pr. mnd. For deltidsplasser betales det forholdsmessig ut fra størrelsen på plassen. Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2, deretter 50 % moderasjon for øvrige barn. Tillegg for deltidsplass: kr 100,- pr. mnd Forskrift om foreldrebetaling av mai 2005, sier at det skal betales redusert pris for deltidsplass. Det er ikke krav til at prisen for deltidsplass skal være forholdsmessig ut fra oppholdstid. Det er vedtatt et tillegg på kr 100,- pr måned for deltidsplass, for å dekke kostnader som knyttes til økt antall barn som følge av deling av plasser. Betalingssatser i kommunale skolefritidsordinger (SFO): Fra 1 time t.o.m. 6 timer pr. uke Over 6 timer pr. uke t.o.m. 12 timer pr. uke Over 12 timer pr. uke t.o.m. 18 timer pr. uke kr ,- pr. mnd kr ,- pr. mnd kr ,- pr. mnd Enkelttimer Dagkjøp (Gjelder de dagene som skolefritidsordningen har åpent på skolefrie dager). Det gis ikke søskenmoderasjon. kr. 50,- pr. time kr. 200,- pr. dag Betalingssatser i kulturskolen: Elevavgift undervisning kr ,- pr. år / kr ,- pr. semester. I tillegg kommer kr. 100,- pr. elev pr. år / kr. 50 pr. elev pr. semester til noter o.a. utstyr. Det gis ikke søskenmoderasjon. Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 23

24 INN-TRØNDELAG BRANNVESEN IKS Feiing gjennomføres hvert år, årlige gebyr Hovedpipe kr. 344,- Ekstra pipeløp kr. 172,- Delt pipeløp kr. 172,- Feiing gjennomføres hvert 2. år, årlige gebyr Hovedpipe kr. 172,- Ekstra pipeløp kr. 86,- Delt pipeløp kr. 86,- Feiing gjennomføres hvert 4. år, årlige gebyr Hovedpipe kr. 86,- Ekstra pipeløp kr. 43,- Delt pipeløp kr. 43,- Tilsyn av fyringsanlegg, gjennomføres hvert 4. år, årlig gebyr Hovedpipe kr. 255,- Ekstra pipeløp kr. 127,50 Delt pipeløp kr. 255,- Feiing ut over rutinemessig feiing Feiing av hovedpipe kr. 344,- Feiing av ekstra pipeløp kr. 172,- Feiing av delt pipeløp kr. 172,- Tjenester ut over ordinære oppgaver Fresing av beksot, medgått tid Feiing av fyringsanlegg osv., medgått tid, min. 2 t. Kontroll etter pipebrann Befaringer etter forespørsel, som kan kombineres med tilsyn av fyringsanlegg kr. 687,50 pr. time kr. 687,50 pr. time Gratis, dekkes av ord. feiegebyr Gratis, dekkes av ord. feiegebyr Årsbudsjett 2015 / Økonomiplan gebyrregulativ Side 24

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 02.11.2015 GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 2016 Vedtatt i kommunestyret 16.12.15 Årsbudsjett 2016 / Økonomiplan 2016-2019 - gebyrregulativ Side 1 INNHOLD: Stab plan-/utredningstjenesten Betalingssatser

Detaljer

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE VEDLEGG 2 GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 2012 Årsbudsjett 2012 gebyrregulativ 15 11 2011 Datert : 15.11.11 Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan 2012-2015 - gebyrregulativ Side 1 INNHOLD: Stab plan-/utredningstjenesten

Detaljer

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 2011 Årsbudsjett 2011 gebyrregulativ 4 Datert : 06.01.11 Årsbudsjett 2011 / Økonomiplan 2011-2014 - gebyrregulativ Side 1 INNHOLD: Avdeling for bistand og omsorg Betalingssatser

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE

GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE GEBYRREGULATIV STEINKJER KOMMUNE 2013 Årsbudsjett 2013 gebyrregulativ 15 11 2012 Vedtatt i kommunestyret 12.12.12 Årsbudsjett 2013 / Økonomiplan 2013-2016 - gebyrregulativ Side 1 INNHOLD: Stab plan-/utredningstjenesten

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/ Kommunestyret 74/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/ Kommunestyret 74/ Leka kommune Utvikling Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2014/249-8 Saksbehandler: Annette T. Pettersen Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/14 11.11.2014 Kommunestyret 74/14 11.12.2014 Kommunale

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side BUDSJETT 2009 PRISLISTE Kommunale tjenester, avgifter og husleier 1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side 3. Avfallsgebyr side 4. Gebyr etter

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje.

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje. Gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m. i Berg kommune 2009 Vedtatt i kommunestyret den 16.des.2008 Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. 1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Vedlegg 5 TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Barnehager Full sats 100 % plass kr 2 330 kr 2 330 kr - 0,00 % 80 % plass kr 2 200 kr 2 200 kr - 0,00 % 60 % plass kr 1 800 kr 1 800 kr - 0,00 % 50 % plass

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 28-7 og 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 Teknisk sektor Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2015 Teknisk sektor Nordkapp Kommune Teknisk sektor Nordkapp Kommune 2003. Steinparken ved rådhuset. Vedtatt av styre den 9.12.2014, som PS sak 99/14 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 2.1 Gebyr for vann......3

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013.

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. LEKA KOMMUNE Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. Innhold: Innledning/ bakgrunn Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister

Detaljer

Gebyrregulativ 2013 Teknisk sektor Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2013 Teknisk sektor Nordkapp Kommune Teknisk sektor Nordkapp Kommune Gjesværstappan med Havørn i horisonten Foto: Børge Grønlund Vedtatt av styre 11.12.2012, PS sak 122/12 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen)

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen) 1 GEBYRREGULATIV 2012 (Bygg- og oppmålingsavdelingen) Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven (2008-06-27 nr. 71) med endringer sist ved lov 2009-05-08-27. 32 i lov

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA 01.01.2016 Leiepriser for kommunale boliger og eiendommer (ikke mva-belagt) Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter, ungdomsleiligheter og omsorgsboliger/trygdeboliger

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

Gebyrregulativ gjeldende fra

Gebyrregulativ gjeldende fra FORSLAG TIL ENDRINGER (rød tekst) I GEBYR FOR MATRIKKELSAKER (KAPITTEL 5) FRA 2011 TIL 2012. Tekst som angår byggesaker, plansaker og seksjoneringssaker er utelatt i dette dokumentet Endringer i gebyr

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

Kommunale avgifter og gebyrer

Kommunale avgifter og gebyrer Kommunale avgifter og gebyrer 1. Kommunale avgifter og gebyrer Barnehage jfr makspris i forslag til statsbudsjettet. Ingen endringer fra 2008. Foreldrebetaling: Kostpenger: 1/1 plass: kr 2.330 Kr 200 4/5

Detaljer

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7.

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7. Plan og byggesak BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i bystyret 2.6.2015 - Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2015 Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie 2016 Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret 15.12.2015 RENOVASJON 25 % mva kommer i tillegg

Detaljer

Innherred samkommune GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2013. oversikt appendixer

Innherred samkommune GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2013. oversikt appendixer Innherred samkommune GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2013 oversikt appendixer APPENDIX 1 APPENDIX 2 APPENDIX 3 APPENDIX 4 APPENDIX 5 APPENDIX 6 APPENDIX 7 Utslipp ByggesaK Matrikkelgebyr Digitale salg Landbruk-Skog

Detaljer

Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll

Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger 2016 Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll Etter kommunale vedtekter til pbl. 69 per plass 10 % ihht. vedtatt opptrappingsplan

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN 2016 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2016. Rammer for gebyrberegning: For enkelte

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag STANGE KOMMUNE GEBYRER 2007 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag KOMMUNALE GEBYRER 2007 Vann: Eks. mva kr. Inkl. mva kr. Årsgebyr

Detaljer

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk 13/8497 15 Dato 19.12.2014 GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2015 Melhus kommune Byggesak Kart og oppmåling Planbehandling Miljø Landbruk Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 Gjeldende fra 1.1.2015 2

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

KOMMUNESTYRET 18.12.12 Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET 18.12.12 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 18.12.12 Saknr. Tittel: 107/12 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2013 Gebyr etter matrikkelloven

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

Det kan etter søknad gjøres unntak for fiskeindustrien m.fl. Teknisk komite avgjør i hvert enkelt tilfelle.

Det kan etter søknad gjøres unntak for fiskeindustrien m.fl. Teknisk komite avgjør i hvert enkelt tilfelle. ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Måsøy kommune Gebyr for vann Avgiftene er delt i 2, en fast andel og en variabel del. Fast andel: kr 60 pr år Variabelt gebyr: kr 3,60 pr m 3 Ut fra dette blir årsgebyr som følger:

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 109/15, den 21.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2016 FOR

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8 MARNARDAL KOMMUNE Vedtatt i KS-sak 72/11 Gebyrer og betalingssatser 2012 Side 1 av 8 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter

Detaljer

Storfjord kommune. Gebyrregulativ og betalingssatser

Storfjord kommune. Gebyrregulativ og betalingssatser Storfjord kommune Gebyrregulativ og betalingssatser «Gebyrregulativ og betalingssatser» reguleres årlig pr. 1. januar i henhold til budsjettvedtak for gjeldende år vedtatt av kommunestyret. Vedtatt av

Detaljer

Gebyrregulativ for Samfunnsavdelingen 2014

Gebyrregulativ for Samfunnsavdelingen 2014 Siljan kommune Gebyrregulativ for Samfunnsavdelingen 2014 Innhold Gebyrregulativ for behandling av reguleringsplaner og byggesaker i Siljan kommune 2014... 2 Gebyrregulativ for kart- og oppmåling i Siljan

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER Kommunestyrets vedtak 216 MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 216 Side 1 av 1 Kommunestyrets vedtak 216 A. Behandling av byggesøknader 1. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE Behandles av kommunestyret i sak 8/1, den 17.12.201 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2015 FOR

Detaljer

Virksomhet Teknisk KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER 2016

Virksomhet Teknisk KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER 2016 Virksomhet Teknisk KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER 2016 Vedtatt av kommunestyret 15.12.15 sak 104/15 Det er vedtatt egne regler eller vedtekter for ordningene som kan fås ved henvendelse til Sektor for teknisk,

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Ark.: 231 Lnr.: 7755/09 Arkivsaksnr.: 09/1296-1 Saksbehandler: Gudmund Forseth NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Vedlegg: 1. Statens Kartverk Brev datert 26.10.2009 vedrørende

Detaljer

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

ALMINNELIGE BESTEMMELSER Plan- og Byggesak samt deling etter Plan- og bygningsloven (Pbl), 33-1 og 33-2, hjemler tiltakene hvor kommunen kan kreve saksbehandlingsgebyr. Arbeider etter lov om Eierseksjoner (Es), jfr. 7. Kap.1 ALMINNELIGE

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2016 fra

Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2016 fra Vedtatt 16.12.2015. Bystyresak 129/15 Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2016 fra 01.01. Kapittel I Alminnelige bestemmelser 1.0 Hjemmel For dette regulativet viser kommunen til: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ Avdeling Samfunn. Vedtatt i sak 84/16 i Siljan kommunestyre

Gebyrregulativ Avdeling Samfunn. Vedtatt i sak 84/16 i Siljan kommunestyre Gebyrregulativ 2017 Avdeling Samfunn Vedtatt i sak 84/16 i Siljan kommunestyre Gebyrregulativ for plan og byggesak Gjeldende fra 1.1.2017. Økningen fra 2016 er på ca. 2,5 % og avrundet til nærmeste 100

Detaljer

HOF KOMMUNE TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ

HOF KOMMUNE TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ 2014 HOF KOMMUNE TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER Gjeldende fra 01.01.2014 Vedtatt av Hof kommunestyre 10.12.2013 sak nr 056/13 1 BETALINGSBESTEMMELSER For alle gebyr som følger

Detaljer

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1 Gebyr for plan, bygge-, delingssaker for 2013 Revidert jfr. kommunestyrets vedtak i møte den 6.12.2012 NAMSOS KOMMUNE GEBYRER FOR PLAN, BYGGE-, DELINGSSAKER FOR 2013 Namsos kommune etter plan- og bygningslovens

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER

BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER ÅR: 2016 INNHOLD Område Side A. Generelt 2 B. Behandling av delingssaker 3 C. Arbeider tilknyttet oppmåling 3 D. Behandling av byggesaker

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning vare Etter Plan- og bygningslova, matrikkellova, jordlova og forureingslova: 2016 1000 Medfører oppgradering av off. register kr 2 758 1001 Utan oppgradering av offentlig register kr 1 591 1003 Renovering

Detaljer