Innkalling til møte i Kommunestyret kl. 17:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Kommunestyret 19.08.2015 kl. 17:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus."

Transkript

1 Innkalling til møte i Kommunestyret.. kl. : på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: /: MELDINGER - KOMMUNESTYRET.. /: KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE REGLEMENTER OM FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT VED LUKKING AV MØTER /: IKA TRØNDELAG IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN /: KAPASITETSUTBYGGING BUVIK SKOLE - BYGGEPROSJEKTET ETTER SAMSPILLSFASE /: Unntatt offentlig ofl GRUNNERVERV - BUVIK SKOLEOMRÅDE /: SALG AV ØL PÅ VALGDAGEN Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes til Servicekontoret, tlf. 6. Børsa,.. Jon P. Husby ordfører

2 Sak / SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: / Arkivkode: Arkivsaksnr: / Saksbehandler: Gunnhild Landrø Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret.. SAKEN GJELDER: MELDINGER - KOMMUNESTYRET.. RÅDMANNENS INNSTILLING: Meldingene tas til orientering. SAKSDOKUMENTER:. Rapport refererte journalposter.. Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen

3 Sak / SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: / Arkivkode: & Arkivsaksnr: /6 Saksbehandler: Knut Nygård Saksnummer Utvalg Møtedato / Formannskapet.. / Kommunestyret.. SAKEN GJELDER: KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE REGLEMENTER OM FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT VED LUKKING AV MØTER RÅDMANNENS INNSTILLING: Skaun kommunestyre vedtar at.,. setning i gjeldende reglement for folkevalgtes innsynsrett, endres til: Når en sak behandles for lukkede dører etter kommunelovens, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. SAKSDOKUMENTER:. Skriv.. fra Kommunal- og modertniseringsdepartementet: Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter.. Reglement for folkevalgtes innsynsrett. Vedtatt KST.., sak /. (ESA sak nr. /) SAKSFRAMLEGG: Skaun kommunestyre vedtok under sak /, i møte.., reglement for folkevalgtes innsynsrett. Det vedtatte reglementet var basert på et veiledende reglement fra Kommunaldepartementet fra. I skriv av.. fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, oppfordres kommunene til å foreta en gjennomgang av sine reglementer hva angår taushetsplikten i lukkede dører, ref. pkt..,. setning, som lyder: Når en sak behandles for lukkede dører, jf. Kommunelovens, skal det ikke orienteres eller refereres fra forhandlingene med mindre vedkommende folkevalgt organ bestemmer noe annet. Denne formuleringen går lenger enn gjeldende rett. Det at et møte er lukket innebærer ikke at de folkevalgte får taushetsplikt om alle opplysninger som kommer fram i møtet. Taushetsplikten gjelder bare for de taushetsbelagte opplysningene som kommer fram i møtet. I gjeldende normalreglement fra departementet, lyder nå bestemmelsen om taushetsplikt ved lukkede møter:

4 Sak PS / Når en sak behandles for lukkede dører etter kommunelovens, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. Under henvisning til ovenstående foreslås endring av.,. setning, likt normalreglementet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. ØKONOMISK VURDERING: Forslaget om endring av reglementet for folkevalgtes innsynsrett har ingen økonomiske konsekvenser. Side av

5 Sak / SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: / Arkivkode: 6 & Arkivsaksnr: / Saksbehandler: Gunnhild Landrø Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret.. SAKEN GJELDER: IKA TRØNDELAG IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN RÅDMANNENS INNSTILLING: Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS som følge av Trondheim kommunes uttreden av selskapet pr...6, vedtas. SAKSDOKUMENTER: Brev fra IKA Trøndelag IKS Selskapsavtale 6 med endringer SAKSFRAMLEGG: Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS som følge av Trondheim kommunes uttreden av selskapet pr...6: På representantskapsmøtet for IKA Trøndelag IKS den. april, ble eierkommunene i sak /, orientert om at Trondheim kommune etter vedtak i Bystyret for Trondheim kommune (Bystyresak /), sier opp sitt deleierforhold i Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS med virkning fra..6. Endring av selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere (eiere). Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. Selskapsavtalen som er vedlagt er oppdatert i tråd med styrets vedtak om endringer behandlet i styremøte. mai, sak /. Eierandelen som fremkommer etter Trondheim kommunes uttreden av selskapet vil bety at eierandelen for den enkelte eier vil øke noe. Dette vil ikke ha noen praktisk betydning for det årlige eiertilskuddet/driftstilskuddet (jfr selskapsavtalen ) eller eiernes stemme i representantskapet (jfr selskapsavtalen, siste ledd). Den enkelte kommune/fylkeskommune melder tilbake til IKA Trøndelag IKS om vedtak når revidert selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS er behandlet av kommunestyret/fylkestinget i sin kommune. Underskrift av den reviderte selskapsavtalen må ligge ved melding om vedtak. ØKONOMISK VURDERING: Ingen økonomiske konsekvenser.

6 Sak / SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: / Arkivkode: Arkivsaksnr: /6 Saksbehandler: Sigve A. Laugsand Saksnummer Utvalg Møtedato / Helse, oppvekst og kulturutvalget.. / Formannskapet.. / Kommunestyret.. SAKEN GJELDER: KAPASITETSUTBYGGING BUVIK SKOLE - BYGGEPROSJEKTET ETTER SAMSPILLSFASE RÅDMANNENS INNSTILLING: Reviderte planer for bygging av tilbygg til og mindre ombygginger av Buvik skole godkjennes som grunnlag for inngåelse av endelig kontrakt med totalentreprenør Consto. Nye totale prosjektkostnadene på kr. 6..,- inkl. mva., vedtas, derav er kontraktsummen med Consto ca. kr mill. inkl. mva. Fordelingen av kostnadene mellom og 6 er ikke klar på nåværende tidspunkt, og evt. tilleggsbevilgning for vil bli lagt fram i forbindelse med ØR /. Bevilgningen for 6 innarbeides i budsjettet for 6. Prosjektet skal være gjennomført i 6 i samsvar med tempoplan vedlagt denne saken. SAKSDOKUMENTER: Vedlegg Prosjektbeskrivelse Vedlegg Plantegninger for tilbygg (. og. etasje) Vedlegg Plantegninger for ombygging av eksisterende skolebygg (. etasje og sokkeletasje) Vedlegg Utomhusplan med trafikkløsninger Vedlegg Tempoplan Vedlegg 6 Budsjett SAKSFRAMLEGG: Innledning - historikk.. vedtok kommunestyret å gjennomføre prosjektet Kapasitetsutbygging på Buvik skole. Til prosjektet ble de totalt bevilget kr mill inkl. mva. Prosjektet skal gjennomføres i perioden 6. HOKU ble oppnevnt som politisk referansegruppe for prosjektet. Rådmannen fikk i oppdrag å gjennomføre prosjektet i samsvar med kommunestyrets vedtatte mandat og rammebetingelser. Til dette arbeidet etablerte rådmannen en styringsgruppe.

7 Sak PS / I rammebetingelsene heter det blant annet at skolens kapasitet skal være elever (teoretisk kapasitet) etter gjennomført prosjekt. Skoleanlegget skal enkelt kunne bygges ut videre til minimum elever (teoretisk kapasitet). De nye skolearealene skal organiseres som baseareal i likhet med eksisterende skolebygg. Rådmannen skal rapportere til kommunestyret etter egne eller kommunestyrets behov. Etter gjennomført anbudskonkurranse ble HR Prosjekt engasjert som prosjektleder. I samsvar med rammebetingelsen i prosjektet ble fem samspillsentreprenører prekvalifisert til å delta i anbudskonkurransen. Etter en grundig evaluering, gjennomført av en evaluerings- og en bedømmelseskomite oppnevnt av rådmannen, vedtok kommunestyret.. Consto med blant annet arkitektkontoret Kvadrat som vinner av konkurransen. I saken om vinner av konkurransen informeres om at overlevering av bygning og start av prøvedrift skal gjøres i uke i 6 og at prosjektet skal gjennomføres innenfor budsjettet som ble vedtatt desember. I dette budsjettvedtaket ble dette prosjektets totale bevilgning justert for generell pris- og kostnadsvekst til totalt kr mill. inkl. mva. I samsvar med avtale mellom Consto og kommunen har det vært en samspillsfase der entreprenørens og kommunens representanter har arbeidet fram endelige planer som vist i vedleggene til denne saken. Tillitsvalgte og ansatte som berøres direkte av prosjektet har vært involvert i utarbeidelse av romprogrammet, lagt til grunn for anbudskonkurransen, og i samspillsfasen. En er nå kommet så langt i prosjekteringen at en har ferdige hovedplaner for prosjektet og er klar for endelig kontraktsinngåelse med entreprenøren. I samsvar med kommunestyrets rammebetingelser for prosjektet skal kommunestyret fatte vedtak angående prosjektet ved: Endelig kontrakt med entreprenør og finansiering av prosjektet. For å holde den tidligere vedtatt ferdigstilling av byggeprosjektet må det skrives endelig kontrakt med Consto innen... Viktige momenter i samspillsfasen I samspillsfasen har Consto sitt vinnerforslag blitt vurdert. Resultatet av dette er en del justeringer og endringer i planene. Kort oppsummert er planene for tilbygget justert / endret for amfi, vaktmesterkontor, resepsjon, rømningsvei, naturfagrom, bibliotek nærlager og grupperom i baseareal. Videre er teknisk rom med ventilasjonsanlegget flyttet opp på taket av tilbygget. For å unngå rygging i lekeområdet er varemottaket flyttet fra hovedinngang til nordsiden av tilbygget. Denne løsningen betinger kjøp av en tomt nord-vest for tilbygget for å gi tilstrekkelig trafikkareal. Etasjehøgden for tilbygget er økt noe for å gi muligheter for framtidig sprinkleranlegg. I samsvar med henstilling fra nabo ble tilbygets avstand til nabogrense i nord økt slik at den er godt innenfor lovkravet. De bearbeidede planene tilfredsstiller fortsatt tidligere romprogram, krav til kapasitet og kravet om mulig utvidelse av skolen. Planene for ombygging av eksisterende skolebygning er tilnærmet lik de vi hadde ved anbudsinnbydelsen. Omfanget av ombyggingen har økt en del som følge av oppgradering av tekniske anlegg, blant annet en del av oppvarmingsanlegget i sokkeletasjen. Dette må tilpasses pågående energiprosjekt i kommunale bygg. Skolens uteområder leke og trafikkområder var i den opprinnelige planen begrenset til en mindre oppgradering og utvidelse. Nærmere vurdering av trafikale forhold - varemottak, hovedadkomst, parkering - og behov og utnyttelse av leke- og oppholdsarealer tilsa en utvidelse av prosjektet og planområdet. I framlagte planforslag er hovedadkomsten flyttet fra Ørabakken til ny vei fra rundkjøringen i Side av

8 Sak PS / Buvik sentrum til Skaunhallen og barneskolen. I tillegg til ny bilvei og fortau omfattet dette veiprosjektet nye parkeringsplasser, bussholdeplass, gangsti til skolen og bom ved Skaunhallen med muligheter for fjernstyring og regulering av trafikken til skoleområdet. Dette har vært et selvstendig prosjekt som avslutningsvis ble justert for å tilpasses planene for barneskolen. Denne justeringen omfattet nytt veifundament forbi Skaunhallen for å øke veiens bæreevne. I skoleprosjektet er det inkludert ombygging av parkeringsplassen nord-øst for skolebygningen til parkeringsplass med drop off-sone. Hovedadkomsten til skolen fra dette parkeringsområdet via Ørabakken skal endres fra bilvei til gang- og sykkelvei. Eksklusivt skoleprosjektet er i plantegningen vist at en i tillegg til skolens parkeringsbehov kan bygge parkeringsplasser for kollektivtrafikanter. Denne delen av parkeringsanlegget betinger godkjenning og finansiering av fylkeskommunen og Statens vegvesen. Ved å flytte hovedadkomsten til skolen som beskrevet ovenfor fjernes biltrafikken i Ørabakken. Følgelig viser planforslaget hvordan området sør for Ørabakken gis en vesentlig bedre utnyttelse og tilknytning til resten av skolens leke- og oppholdsarealer. For ytterligere å forbedre denne tilknytningen og utnyttelsen av arealene foreslås leskuret ved eksisterende hovedinngang revet og arealet endret til lekeområde. Tre av boligtomtene nord for skolen har hatt biladkomst opp Ørabakken og videre mellom skolen og idrettsområdet. Det er tidligere forsøkt å finne alternativ adkomstrase for disse tre tomtene. To av tomtene er regulert til offentlig formål. I framlagte planforslag forutsettes en av tomtene kjøpt og bearbeidet som en del av skolens trafikkområde. Som en utvidelse av masterplanen for skole- og idrettområdet har en fått utredet alternative traseer for adkomst til området nord for skolen. Utredningen konkluderer med at det beste alternativet er ny vei fra fylkesvei, lagt nord for idrettbanen og fram til det aktuelle området. Av hensyn til trafikksikkerhet bør foreslått løsning i framlagte plan betraktes som midlertidig og bli avløst av ny vei som nevnt ovenfor. Neste større ombygging / tilbygg kan være en anledning til realisering av ny vei til området nord for skolen. Kommunestyret vedtok.. områdeplanen for Buvik sentrum. I denne planen er det krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan før byggetillatelse kan gis. Skoleprosjektet var på dette tidspunktet kommet så langt at det ville være vanskelig å utsette det langt på vei et år for å lage en detaljregulering før videre planlegging. Det ble følgelig, med veiledning fra fylkeskommunen, utarbeidet søknad om dispensasjon fra plankravet. Søknaden ble sendt sektormyndighetene på høring og naboer ble varslet. Naboer til skole- og idrettsområdet ble også invitert til informasjonsmøte som ble arrangert på barneskolen med godt oppmøte. Både Statens vegvesen og fylkesmannen innledet sine høringsuttalelser med at de mente planen er ugyldig fordi det ikke framgår klart nok av planen hvilke innsigelser som gjelder for planen. Fylkeskommunen fastholdt at planvedtaket er gyldig og fylkesmannen konkluderte etter nok en vurdering at planen ikke kan betraktes som gyldig. Fylkesmannens vurdering er tatt til etterretning og vi har forholdt oss til tidligere vedtatte regulerings- og arealplaner der det ikke er krav om detaljregulering. Foruten å legge til grunn gjeldende areal- og reguleringsplaner har en tatt hensyn til områdeplanen med masterplanen sine intensjoner. I utomhusplanen er det i tillegg til utforming av lekearealene lagt stor vekt på gode trafikkløsninger. ØKONOMISK VURDERING: Gjennomføringen av framlagte planforslag innebærer en økning i vedtatt ramme i budsjett/økonomiplan, fra mill. kr. til 6 mill.kr. Fordelingen av kostnadene mellom Side av

9 Sak PS / og 6 er ikke klar på nåværende tidspunkt, og evt. tilleggsbevilgning for vil bli lagt fram i forbindelse med ØR /. Bevilgningen for 6 innarbeides i budsjettet for 6. De viktigste årsakene til økte kostnader, se også vedlagte prosjektbeskrivelse: - Endringer tilbygget - vestibyle, teknisk rom flyttet, noe større etasjehøgde for framtidig sprinkleranlegg, heis i stedet for løfteplattform, grupperom i baseareal, innebygde amfi og minikjøkken. - Kostnadene for ombygging av eksisterende skolebygg ble beregnet for lavt. Omfanget har økt med blant annet oppgradering av ventilasjon, oppvarming og brannvarslingsanlegg. - Vesentlig økning i omfanget av utomhusarealer - tomt nord for tilbygget, parkeringsanlegg nord-øst for skolen, økt lekeareal øst og sør for eksisterende lekeområde. - Økt omfang av lekeapparater. - Økt omfang av vann- og avløpsanlegg. Side av

10 Sak / SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: / Arkivkode: U6 & Arkivsaksnr: / Saksbehandler: Gunnhild Landrø Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret.. SAKEN GJELDER: SALG AV ØL PÅ VALGDAGEN RÅDMANNENS INNSTILLING: Skaun kommune tillater at det blir lov å selge alkohol på valgdager (dette gjelder alkohol i gruppe som inneholder over, og høyst, volumprosent alkohol (øl og rusbrus), jf. Alkoholloven -.

11 SAKSPAPIRER Utvalg: Kommunestyret Møtedato:.. Sakliste /: MELDINGER - KOMMUNESTYRET.. /: KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE REGLEMENTER OM FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT VED LUKKING AV MØTER /: IKA TRØNDELAG IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN /: KAPASITETSUTBYGGING BUVIK SKOLE - BYGGEPROSJEKTET ETTER SAMSPILLSFASE /: Unntatt offentlig ofl GRUNNERVERV - BUVIK SKOLEOMRÅDE /: SALG AV ØL PÅ VALGDAGEN

12 Arkivsaksnr.:/ SAKEN GJELDER: MELDINGER - KOMMUNESTYRET.. RÅDMANNENS INNSTILLING: Meldingene tas til orientering. SAKSDOKUMENTER:. Rapport refererte journalposter.. Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen

13 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato:.. Utvalg: KST Kommunestyret Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold / STAB/SE/AKV & 66/ Regionrådet i Orkdalsregionen REFERAT FRA REGIONRÅDSMØTE I ORKDALSREGIONEN PÅ HITRA. OG. JUNI /-.6. RÅD/RÅD/ERIKEE 6 G / Vertskommunenemnda PROTOKOLL ETTER MØTET I VERTSKOMMUNENEMNDA.6. - REGNSKAP /6-.6. PLAN/TK/OLAVKVAR N & / Statens vegvesen KLETTKRYSSET E - INNSPILL FRA SKAUN KOMMUNE OG ORKDALSREGIONEN REGIONRÅD /6-.6. PLAN/TK/OLAVKVAR N & / Sør-Trøndelag fylkeskommune HØRINGSUTTALELSE TIL REGULERINGSPLAN E6 JAKTØYEN- STORLER, TRONDHEIM /6-6.. STAB/ØP/KMN 6 & 6/ Orkdal kommune MELDING OM VEDTAK - KOMMUNEREFORM - STATUS JULI /6-6.. STAB/ØP/KMN 6 & / Melhus kommune MELDING OM VEDTAK - KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING ETTER RAPPORTERING. FEBRUAR OG UT /-.. PLAN/TK/OLAVKVAR L 6/ Fylkesmannen i Sør-Trøndelag KLAGE PÅ KOMMUNENS VEDTAK AV REGULERINGSPLAN FOR SANNA ØSTRE - KOMMUNENS VEDTAK OPPHEVES EIENDOMMEN GNR/BNR /

14 Fra: Jordet Håkon Kibsgaard Sendt:. juni : Emne: Referat fra regionrådsmøte i Orkdalsregionen på Hitra. og. juni Til regionrådet og kommunene i Orkdalsregionen, presse og media Referat og presentasjoner ligger her: Vennlig hilsen Håkon Kibsgaard Jordet Daglig leder regionrådet i Orkdalsregionen Tlf: Mob:

15 Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen Sted: Dolmsundet Hotell, Hitra Tid:. og. juni, Til stede: Agdenes kommune: Hans B. Meland, Kjell Fremstad Frøya kommune: Berit Flåmo, Svanhild Mosebakken (dag ) Hemne kommune: Ståle Vaag, Svein Johnny Forren Hitra kommune: Ole L. Haugen, Tom Skare (dag ), Dag Robert Bjørshol (dag ) Meldal kommune: Ingen Orkdal kommune: Gunnar H. Lysholm, Steinar Gaustad, Anja Tjelflaat Rennebu: Ola T. Lånke, Marit Bjerkås Rindal: Ola T. Heggem, Line Flåtten Skaun: Bjørn Hammer, Lars Arne Pedersen Snillfjord: Anders P. Krokstad, John Lernes Fylkesmannen: Ingen Sør-Trøndelag fylkeskommune: Eistein Guldseth (dag ) Fagforbundet: Bente Fagerli, Heidi Olsen Orkdalsregionen: Håkon Kibsgaard Jordet (referent) Innledere: Kruse Larsen AS: Jan-Erik Larsen Sør-Trøndelag fylkeskommune: Knut Sundet Sør-Trøndelag fylkeskommune: Gaute Dahl Telenor: Bjørn Amundsen, Pål Henrik Lukashaugen Regionrådsmøtet startet på hurtigbåtterminalen på Sandstad. Vi fikk først en orientering om Ægir og Kystmuseet. Deretter ble deltagerne fraktet ut med båt til visningsanlegget på Hemnskjela. Denne bolken ble avsluttet med en omvisning på det nye næringsområdet på Jøstenøya. Sakliste : Innkalling og sakliste. Kommentarer til sakliste: Sak om strategisk næringsplan ble amputert fordi Ove Snuruås har meldt forfall. Sak om vindkraft blir også amputert fordi Statkraft har vedtatt å ikke investere i vindkraft i vår region. Innkalling og sakliste ble godkjent : Ordfører Ole L. Haugen ønsket velkommen og viste en film som lagd for å promotere Hitra. Han gikk også gjennom den generelle utviklingen på Hitra. : Jan-Erik Larsen: Tidligere statssekretær og pressemann, nå ansatt for å utvikle næringslivet på Nordmøre. Tema for innlegget er Orkdalsregionen sett fra Nordmøre. Hans presentasjon blir lagt ut på Kom vekst og Nordmøre næringsråd skal slå seg sammen. Han gikk gjennom den store endringen Norge gjennomgår for tiden i folkeforflytning. Distriktene tømmes og Osloregionen øker. Han gikk gjennom hva en region er: Et region må ha et klart senter (nav). Regionen må ha enten relasjonelle, kulturelle og formelle bindinger for å holde sammen.

16 Hva er en hverdagsregion? Pendling. Damvad har lagd kart som synliggjør pendlingen i Møre og Romsdal. Tre regionsenter som ikke har pendling mot hverandre. De tre har hvert sitt omland. Hans råd er bli enige om hva som skal være regionsenter. Kristiansund har hatt blikket vendt mot verden og ikke vært seg bevisst sitt omland. Kristiansund har hatt et vanskelig forhold til høyere utdanning. Og har gått glipp av å få disse institusjonene til byen. Kristiansund har gått i oppløsning som regionsenter. Hans mening er at Orkdalsregionen er en samling kommuner og ikke en region. Kanskje kan Vest-Trøndelag og Nordmøre bli en motvekt mot Trondheim? Kanskje burde Nordmøre og Orkdalsregionen sette seg ned sammen og diskutere en felles fremtid? Utfordringer videre: Hva vil vi utrette sammen? Hva gjør oss til en region? Hvor gode felles mål har vi? Hvor forpliktende er de? Hva er vi villige til å ofre for hverandre? Hvilken byregion vil vi samarbeide for å utvikle? Hva er de tydelige, felles aktørene under fylkeskommunen og Trondheim, og over enkeltkommunene? Det er en global megatrend at folk bor i byer. Han mener det er viktigere å lage sterke regioner ennå flytte kommunegrenser. Momenter fra debatten: Burde kanskje Orkdalsregionen deles i to, indre og ytre del? Hva kan vi gjøre med befolkningsutviklingen? Vil utvikling av sterke regionsentra føre til ytterligere avfolkning i distriktene? Kan dette være en målkollisjon? Værnesregionen ligger i to fylker, og til tross for dette er de av de regionene i vår del av landet som har lyktes best. Rindal understreker at deres tilhørighet er mot Trøndelag. Surnadal har ikke greid å ta en posisjon som regionsenter. Flere som tar til orde for å dele opp Orkdalsregionen. Vi burde ha et sterkt fellesskap opp mot sentrale myndigheter. Man greier ikke å skape en regionen bare fordi man har et fellesskap i saker Hvem har egentlig definert størrelsen på Orkdalsregionen? Statlige arbeidsplasser burde være noe å slåss for for Orkdalsregionen

17 : Samferdsel. Knut Sundet og gaute Dahl fra Sør-Trøndelag fylkeskommune Se her for presentasjoner: Viktig at Orkdalsregionen er på banen med innspill transportplan for fylkesveiene. 6: Telenor: Bjørn Amundsen Telemarkedet har endret seg dramatisk og er i konstant endring. prosent økning i trafikken hvert år og prosent økning i pris. prosent har mobildekning hjemme prosent har G-dekning hjemme 6 prosent har G dekning hjemme Innen skal Norge ha samme dekning på G som det er på G i dag. Hvis det ikke hadde vært konkurranse i markedet hadde ikke kundene fått det tilbudet Norge har på mobildekning i dag. I løpet av skal mer enn prosent ha tilgang til G hjemme. -- Dagen ble avsluttet med middag på Hopsjøbrygga og en orientering om stedet ved Tom Skare. Dag Innspill til sakliste: Følgende ble spilt inn under eventuelt: Ta en runde på kommunereformen Innspill om ny løsning for Klettkrysset Berit Flåmo og innspill om dannelse av regionalt friluftsråd : Valg på samferdselsrepresentant i AU Ståle Vaag ble innvalgt i AU med ansvar for samferdsel. : Årsmelding og regnskap godkjent. : Vindkraft: Statkraft har besluttet å ikke investere i utbygging av vindkraft i Midt-Norge. Ordfører i Snillfjord Anders Krokstad sa at dette kom som lyn fra klar himmel og de hadde ikke fått noen indikasjoner på at prosjektet ikke skulle realiseres. Vi ender opp med å finansiere vindkraftutbygging i Sverige. Det er ikke unaturlig at regionrådet har en mening om det som Har skjedd. Lars Arne Pedersen: Vi bør fokusere på leveringssikkerheten i nettet og gi et tydelige utsagn om dette. Lånke: Tror ikke siste ord er sagt i denne saken, men vanskelig å ha noen klar formening om hva som har skjedd i denne saken.

18 Heggem: Oppfordrer at AU og ordfører i Snillfjord følger opp vindkraftsaken. Haugen: Ta kontakt med Fosen regionråd om en felles uttalelse. Oppfordrer til at Trønderenergi innkaller til et eiermøte. Krokstad: Hvordan vil Trønderenergi vurdere sine egne prosjekter i Sarepta? Er veldig nysgjerrig på hva Trønderenergi vil gjøre fremover. Flåmo: Samkjøre seg med Fosen regionråd om en uttalelse. Heggem: Avgjørende for regionrådet at vi uttaler oss denne saken. Usikker på hva som ligger i denne saken. Har en følelse av at dette er storpolitikk. Ønsker at regionrådet skal være en sentral aktør i dette. Haugen: Burde vi oppfordre til en forsering av veiprosjekt for å utnytte ledighet i anleggsbransjen ved bortfallet av vindkraftutbyggingen? Lånke: Det skal investeres 6 mrd i E6. Er av den grunn ikke så bekymret for anleggsbransjen. Haugen: Daglig leder i regionrådet samordner en uttalelse sammen med Fosen regionråd. : «Salmon Region», presentasjon ved Ole L. Haugen Ole L. Haugen: Vi har latt andre ta identiteten og eierskapet til vindkraftutbyggingen. Bruker dette som en illustrasjon på at vi ikke er synlig. Fosen har egen journalist som dekker fra NRK. Synes at lokalmedia fatter liten interesse for det vi holder på med. Haugen gikk gjennom en presentasjon med tittelen Salmon region. Hva er limet og blodåra i Orkdalsregionen? Lakseveien Fv fra Frøya til Berkåk. The Salmon Road. «Den gyldne beinvei». Veikrysset på Berkåk er viktig for Orkdalsregionen. Ola T. Heggem: Skal vi fortsatt være et regionråd så må vi være noe utenom å møtes fire ganger for året. Ikke enkelt å få med vegvesenet når det gjelder skilting. Vi må evne å se veikorridorer. Rindal jobber med en ommklassifisering av Fv6. Heggem støtter tankene Haugen delte gjennom sin presentasjon. Ola.T. Lånke: Støtter tankene i presentasjonen av Haugen. Må være en dypere mening med lakseveien enn at det bare fraktes oppdrettskals der, men at veien går langs elva og at begrepet gis en dypere mening. Han oppfordere regionrådet til å ta opp konflikten mellom vill- og oppdretslaks. Ståle Vaag: Er vi for passive og venter at medias skal ta kontakt med oss? Det vil bli et eiermøte i Trønderenergi mellom 6. juni og. juli. Tom Skare: Kan ikke forvente at pressen dukker på møter for å finne saker. Media forventer mest mulig ferdigspikra saker. Man må bestemme seg for noen saker man ønsker å fronte. Anja Tjelflaat: Bra å ta tak i veier og at man står sammen om det. Burde være en suksesshistorie å ta tak i dette med laksen hvis man greier å enes om det. Lånke: Kanskje er det like greit at vi ikke har vært for synlig i media med den historien vi har? Heggem: Vi må fremstå som en viktig aktør skal vi nå frem i media. Vi er nå den regionen vi er, men vi har mye til felles også. Bjørn Hammer: Hva har jeg fått ut av å stille på møter? Gode temaer og foredragsholdere. En styrke for oss at vi kommer med fellesuttalelser. Heggem: Fredagsmøtene i regionrådet kan fort bli hektisk. Viktig meg todagersmøter.

19 Lysholm: Hva med å lage en felles kulturkalender for Orkdalsregionen på hjemmesiden vår? Havn på Hitra og Orkanger, burde lage innspill til media. Viktigste blir kanskje å skaffe mer arbeidskraft til regionen. Kampen om kompetansen blir viktig. Lars Arne Pedersen: Sende ut en melding om at vi er bekymret for energisituasjonen. Lage en sak på hjemmesiden om kronikken. Tom Skare: Bør lage saker på forhånd før regionrådsmøte sånn at man får oppmerksomhet. Daglig leder viste muligheter for å finansiere opp næringsfond. : Eventuelt Klettkrysset: Lars Arne Pedersen viste frem løsningen for Klettkrysset. Uttalelse sendes vegvesenet, samferdselsdepartementet og fylkeskommune. Dette ble enstemmig vedtatt. Friluftsråd: Innspill fra Berit Flåmo om vi burde lage et friluftsråd for Orkdalsregioen. Lage et felles informasjonsopplegg på dette. Evt søke midler fra fylkeskommunen. Daglig leder følger opp dette. Anja: Viktig at det følger en stillingsressurs med dette. Blir synliggjort på en positiv måte. Lars Arne: Skaun er medlem i Trondheimsregion friluftsråd og føler de har fått veldig mye ut av dette. Berit: Vil AU ta tak i debatten som har vært på dette møtet? Ber AU om å vurdere hvilke dager vi legger regionrådsmøter på.

20 Arkivsaksnr.:/6 SAKEN GJELDER: KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE REGLEMENTER OM FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT VED LUKKING AV MØTER RÅDMANNENS INNSTILLING: Skaun kommunestyre vedtar at.,. setning i gjeldende reglement for folkevalgtes innsynsrett, endres til: Når en sak behandles for lukkede dører etter kommunelovens, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. SAKSDOKUMENTER:. Skriv.. fra Kommunal- og modertniseringsdepartementet: Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter.. Reglement for folkevalgtes innsynsrett. Vedtatt KST.., sak /. (ESA sak nr. /) SAKSFRAMLEGG: Skaun kommunestyre vedtok under sak /, i møte.., reglement for folkevalgtes innsynsrett. Det vedtatte reglementet var basert på et veiledende reglement fra Kommunaldepartementet fra. I skriv av.. fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, oppfordres kommunene til å foreta en gjennomgang av sine reglementer hva angår taushetsplikten i lukkede dører, ref. pkt..,. setning, som lyder: Når en sak behandles for lukkede dører, jf. Kommunelovens, skal det ikke orienteres eller refereres fra forhandlingene med mindre vedkommende folkevalgt organ bestemmer noe annet. Denne formuleringen går lenger enn gjeldende rett. Det at et møte er lukket innebærer ikke at de folkevalgte får taushetsplikt om alle opplysninger som kommer fram i møtet. Taushetsplikten gjelder bare for de taushetsbelagte opplysningene som kommer fram i møtet. I gjeldende normalreglement fra departementet, lyder nå bestemmelsen om taushetsplikt ved lukkede møter: Når en sak behandles for lukkede dører etter kommunelovens, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. Under henvisning til ovenstående foreslås endring av.,. setning, likt normalreglementet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. ØKONOMISK VURDERING: Forslaget om endring av reglementet for folkevalgtes innsynsrett har ingen økonomiske konsekvenser.

21 Arkivsaksnr.:/ SAKEN GJELDER: IKA TRØNDELAG IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN RÅDMANNENS INNSTILLING: Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS som følge av Trondheim kommunes uttreden av selskapet pr...6, vedtas. SAKSDOKUMENTER: Brev fra IKA Trøndelag IKS Selskapsavtale 6 med endringer SAKSFRAMLEGG: Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS som følge av Trondheim kommunes uttreden av selskapet pr...6: På representantskapsmøtet for IKA Trøndelag IKS den. april, ble eierkommunene i sak /, orientert om at Trondheim kommune etter vedtak i Bystyret for Trondheim kommune (Bystyresak /), sier opp sitt deleierforhold i Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS med virkning fra..6. Endring av selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere (eiere). Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. Selskapsavtalen som er vedlagt er oppdatert i tråd med styrets vedtak om endringer behandlet i styremøte. mai, sak /. Eierandelen som fremkommer etter Trondheim kommunes uttreden av selskapet vil bety at eierandelen for den enkelte eier vil øke noe. Dette vil ikke ha noen praktisk betydning for det årlige eiertilskuddet/driftstilskuddet (jfr selskapsavtalen ) eller eiernes stemme i representantskapet (jfr selskapsavtalen, siste ledd). Den enkelte kommune/fylkeskommune melder tilbake til IKA Trøndelag IKS om vedtak når revidert selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS er behandlet av kommunestyret/fylkestinget i sin kommune. Underskrift av den reviderte selskapsavtalen må ligge ved melding om vedtak. ØKONOMISK VURDERING: Ingen økonomiske konsekvenser.

22 Deres ref.: Vår ref.: Dato: /6 - / AO.. Endring av selskapsavtalen Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS som følge av Trondheim kommunes uttreden av selskapet pr..6. På representantskapsmøtet for IKA Trøndelag IKS den april ble eierkommunene i sak /, orientert om at Trondheim kommune etter vedtak i Bystyret for Trondheim kommune (Bystyresak /), sier opp sitt deleierfohold i Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS med virkning fra..6. Endring av selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere (eiere). Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. Selskapsavtalen som er vedlagt er oppdatert i tråd med styrets vedtak om endringer behandlet i styremøtet. mai, sak /. Eierandelen som fremkommer etter Trondheim kommunes uttreden av selskapet vil bety at eierandelen for den enkelte eier vil øke noe. Dette vil ikke ha noen praktisk betydning for det årlige eiertilskuddet/drifttilskuddet (jfr selskapsavtalen ) eller eiernes stemme i representantskapet (jfr selskapsavtalens, siste ledd). Ber om at den enkelte kommune/fylkeskommune melder tilbake til IKA Trøndelag IKS om vedtak når revidert selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS er behandlet av kommunestyret/fylkestinget i deres kommune. Underskrift av den reviderte selskapsavtalen må ligge ved melding om vedtak. Selskapsavtale 6 med endringer er vedlagt. Vennlig hilsen Anne Overland Daglig leder IKA Trøndelag har elektronisk signatur Vedlegg: Selskapsavtale 6.. IKA Trøndelag iks Maskinistgata, Dora Trondheim - - Tlf: Org.nr: 6 Bank: 6 6

23 Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS Navn Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av. januar. Fylkeskommunene og kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag og interkommunale selskap og foretak kan være deltakere i selskapet. Selskapets firma er IKA Trøndelag Iks. Selskapet har følgende eiere:. Agdenes kommune. Bjugn kommune. Frosta kommune. Frøya kommune. Grong kommune 6. Hemne kommune. Hitra kommune. Holtålen kommune. Høylandet kommune. Inderøy kommune. Klæbu kommune. Leksvik kommune. Levanger kommune. Lierne kommune. Malvik kommune 6. Meldal kommune. Melhus kommune. Meråker kommune. Midtre Gauldal kommune. Namsskogan kommune. Oppdal kommune. Orkdal kommune. Os kommune. Osen kommune. Rennebu kommune 6. Rissa kommune. Roan kommune. Røros kommune. Røyrvik kommune. Selbu kommune. Skaun kommune. Snillfjord kommune. Snåsa kommune. Steinkjer kommune. Stjørdal kommune 6. Tydal kommune. Verdal kommune. Verran kommune. Ørland kommune. Åfjord kommune. Nord-Trøndelag fylkeskommune. Sør-Trøndelag fylkeskommune Rettslig status Virksomheten er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal registreres i Foretaksregisteret. Hovedkontor Selskapet har sitt hovedkontor i Trondheim kommune. Formål og ansvarsområde Selskapsavtale IKA Trøndelag 6

24 Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål. Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner. Selskapet er koordinator for privatarkiver i Sør- og Nord-Trøndelag fylker og skal også kunne motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver fra eierkommunene. Selskapet kan etter nærmere vedtak av styret prise visse tjenester og således ha egne inntekter. Tjenestene som kan prises skal i hovedsak være slike som ikke vil bli gitt til alle eierne, eller som eierne vil ha ulik etterspørsel etter, eller tjenester som faller utenfor arkivets hovedformål. Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom arkivets ordinære arbeidsoppgaver, blir det søkt finansiering mellom eierne eller andre som spesielt ønsker prosjektet gjennomført. Selskapet har anledning til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver betaler for tjenesten og det ikke går ut over arkivets hovedoppgaver Innskuddsplikt og eierandel Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Grunnlaget for beregning av driftstilskuddet skal være folketallet ved siste årsskifte og en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. For nye deltakere og eksisterende som ikke kan legge folketallet til grunn, for eksempel Iks, fastsettes årlig innskudd av representantskapet. Oppgaver over kostnader og fordeling av disse på den enkelte deltaker skal ligge ved selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelt deltaker. Eierandelen er utreknet i prosent og gir slik fordeling: Deltakere/eierandel. Agdenes kommune,. Os kommune,. Bjugn kommune,. Osen kommune,. Frosta kommune,. Rennebu kommune,6. Frøya kommune,6 6. Rissa kommune,. Grong kommune,6. Roan kommune,6 6. Hemne kommune,. Røros kommune,. Hitra kommune,. Røyrvik kommune,6. Holtålen kommune,. Selbu kommune,. Høylandet kommune,. Skaun kommune,. Inderøy kommune,. Snillfjord kommune,. Klæbu kommune,. Snåsa kommune,6. Leksvik kommune,. Steinkjer kommune,. Levanger kommune,. Stjørdal kommune,. Lierne kommune, 6. Tydal kommune,. Malvik kommune,6. Verdal kommune, 6. Meldal kommune,. Verran kommune,6. Melhus kommune,. Ørland kommune,. Meråker kommune,6. Åfjord kommune,. Midtre Gauldal kommune,. Nord-Trøndelag fylkeskommune 6,. Namsskogan kommune,. Sør-Trøndelag fylkeskommune,. Oppdal kommune,. Orkdal kommune,6, Selskapsavtale IKA Trøndelag 6

25 Eierandel blir justert hvert. år ut i fra innbetaling, basert på folketall og oppgaver, første gang i. Tilskudd pr. innbygger justeres årlig i tråd med beregnet lønns- og prisstigning i inneværende års statsbudsjett. Eierandelen skal likeens justeres ved inn- og utmelding. 6 Ansvarsfordeling De enkelte deltakerne hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser, jf.. Selskapets organ Selskapet skal ha følgende tre organ: - Representantskapet - Styret - Daglig leder Representantskapet Det øverste organ for virksomheten er representantskapet, der deltakerne oppnevner sine respektive representanter. Hver deltaker skal ha en representant. Valget gjelder for den kommunale valgperioden. Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder. Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter i representantskapet, mens representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret. Representantskapets møter Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte innen utgangen av april måned. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en saksliste. Med tilsvarende frist skal også deltakerne varsles. Ordinært representantskapsmøte behandler:. Årsmelding og regnskap. Valg til styret. Overordnede mål og retningslinjer for driften. Budsjettforutsetninger og -rammer. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne 6. Andre saker som er forberedt ved innkallingen Representantskapets leder kaller inn representantskapet. Lederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes av representantskapets medlemmer ved møtets avslutning. Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller ett/flere representantskapsmedlem(mer) ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette. Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte- og talerett. Selskapsavtale IKA Trøndelag 6

26 Representantskapet er vedtaksfør når minst halvdelen av medlemmene er tilstede, og disse representerer minst to tredjedeler av stemmene. Ved votering har hvert medlem en stemme hver. Budsjettbehandlingen Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det påfølgende kalenderår. Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og budsjettrammer. Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg konsekvenser som går ut over rammene i deltakernes økonomiplan, skal representantskapet og deltakerne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for virksomheten. Styret vedtar detaljert budsjett innenfor budsjettforutsetninger og budsjettrammer gitt av representantskapet. Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes deltakerne innen. mars. Styret sørger også for utarbeidelse av økonomiplan som viser utvikling av kostnader og konsekvenser for driften i en fire årsperiode. Denne skal godkjennes av representantskapet og oversendes deltakerne som grunnlag for deltakernes økonomiplaner. Budsjett som forutsetter tilskudd fra deltakerne, er ikke endelig før deltakernes budsjett er behandlet etter kommunelovens, for så vidt gjelder tilskuddet. Styret skal utarbeide slike rapporter som representantskapet beslutter. Styret Styret velges av representantskapet. Representantskapet velger en valgnemnd på personer som forbereder valget. Styret skal ha medlemmer. Styrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer skal velges av representantskapet for fire år. Halvparten av styret velges annethvert år. De ansatte skal være representert i styret. Styremedlemmer for øvrig skal ha.,. og. vara. En representant for Statsarkivet skal ha møte- og talerett i styret. Daglig leder eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlemmer av styret. Spørsmål om fritak av styremedlem behandles av representantskapet. Ansattes representant trer ut av styret ved ansettelsesforholdets opphør. Ved endelig uttreden eller varig forfall, iverksettes suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden. Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved representantskapet har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det enkelte driftsår. Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret sørger for at saker som skal behandles i ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter Selskapsavtale IKA Trøndelag 6

27 representantskapets vedtak, men kan kun ta opp lån eller påføre deltakerne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i representantskapet. Styret tilsetter personalet. Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Styret kan delegere til daglig leder å ansette vikarer, ekstrahjelp og prosjektmedarbeidere for inntil år. Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder. Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap. Styrets møter Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes ved styremøtets avslutning. Kommunelovens regler i nr om habilitet skal gjelde ved behandling av saker i styret og i representantskapet. De ansattes representant har ikke stemmerett i saker som gjelder forholdet mellom styret som arbeidsgiver og de ansatte. Vedkommende har heller ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Daglig leder Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret. Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte. Organisering av tilsynsfunksjoner Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne. Personvern og bruk av forvaltningsloven/offentlighetsloven Det interkommunale selskap skal følge slike rutiner og saksbehandlingsregler som er vanlige til ivaretakelse av personvernet til privatpersoner. Selskapsavtale IKA Trøndelag 6

28 6 Reglene i forvaltningsloven skal gjelde for selskapet på samme måte som for organer opprettet i medhold av kommuneloven. Reglene i kommunelovens om åpne eller lukkede møter skal gjelde for møtene i representantskapet. 6 Økonomiforvaltning Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper og budsjett skal følge budsjettforskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjett; jf selskapsavtalen. Virksomheten skal følge et økonomireglement vedtatt av representantskapet. Låneopptak og garantistillelse Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr for selskapets samlede låneopptak. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld. Det kan og tas opp lån til likviditetsformål, men slike lån må gjøres opp før regnskapsavslutningen. Representantskapet vedtar nærmere rammer for virksomhetens låneopptak innenfor totalrammen vedtatt i selskapsavtalen. Låneopptak skal godkjennes av departementet; jf kommuneloven nr.. Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger. Dersom det blir krevd at deltakerne stiller garanti for låneopptak til virksomheten, må vedtak om dette gjøres av de respektive kommunestyrer/- fylkestinget. Den enkelte deltaker garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer eierdelen. Det er en forutsetning at eventuelt garantitilsagn skjer i samsvar med reglene i kommunelovens nr.. Arbeidsgivertilknytting Virksomheten kan være medlem av Kommunenes Sentralforbund. Arbeidsgiveransvar Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret. Personalreglement Representantskapet kan vedta et eget personalreglement for virksomhetens ansatte. Lokale lønnsforhandlinger Styrets leder eller daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger. Styret vedtar forhandlingsresultatet. Møtegodtgjørelse Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret bli utbetalt etter reglement fastsatt av representantskapet. Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og utgiftsdekning tilsvarende reglene i kommunelovens. Klage Klage på forhold som gjelder kommunale driftsoppgaver, ytelser eller tjenester som er utført av det interkommunale selskapet, skal rettes til selskapets styre. Finner en av deltakerne Selskapsavtale IKA Trøndelag 6

29 grunnlag for å forfølge saken, skal selskapet gis anledning til å avgi uttalelse og eventuelt rette det påklagede forhold. Klage som gjelder vedtak i personalsak, behandles av representantskapet dersom vedtaket er fattet av styret, eller av styret om vedtaket er fattet av daglig leder. Regnskap og revisjon Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet. Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper og fastsettes av representantskapet. Revisor velges også av representantskapet. Endring av selskapsavtalen Selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. For deltakere som er interkommunale selskap må vedtaket gjøres av representantskapet. Endring i selskapsavtalen som gjelder punktene som lov om interkommunale selskap setter som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at deltakerne gjør et likelydende vedtak om dette. Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene. Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av deltakerne. Styret skal i alle tilfelle få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse fremmes for behandling hos deltakerne. Nye medlemmer taes opp etter nærmere bestemmelser i representantskapet. Søknad må foreligge innen. juli. 6 Utelukking, uttreden og oppløsning Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige deltakerne enstemmig vedta at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om interkommunale selskaper. Den enkelte deltaker kan med minimum ½ års skriftlig varsel ensidig si opp sin deltakelse etter reglene i lov om interkommunale selskap. Oppsigelsen må være styret i hende senest. juli. Forslag til oppløsning av samarbeidet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet. Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper. Gjennomføring og avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper - og eventuelle forskrifter fra departementet. Selskapsavtale IKA Trøndelag 6

30 Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret. Voldgift Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift. Tvisten skal først forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. Andre regler For område som ikke er direkte regulert gjennom stiftelsesavtalen, gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper. Ikrafttredelse Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt og underskrevet av samtlige deltakere Selskapsavtale IKA Trøndelag 6

31 Eiere/deltakere Dato Underskrift Agdenes kommune Bjugn kommune Frosta kommune Frøya kommune Grong kommune Hemne kommune Hitra kommune Holtålen kommune Høylandet kommune Inderøy kommune Klæbu kommune Leksvik kommune Levanger kommune Lierne kommune Malvik kommune Meldal kommune Melhus kommune Meråker kommune Midtre Gauldal kommune Namsskogan kommune Oppdal kommune Orkdal kommune Os kommune Osen kommune Rennebu kommune Rissa kommune Roan kommune Røros kommune Røyrvik kommune Selbu kommune Skaun kommune Snillfjord kommune Snåsa kommune Steinkjer kommune Stjørdal kommune Tydal kommune Verdal kommune Verran kommune Ørland kommune Selskapsavtale IKA Trøndelag 6

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen Sted: Dolmsundet Hotell, Hitra Tid: 4. og 5. juni 2015, Til stede: Agdenes kommune: Hans B. Meland, Kjell Fremstad Frøya kommune: Berit Flåmo, Svanhild Mosebakken

Detaljer

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar

Detaljer

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar

Detaljer

IKT Indre Namdal IKS

IKT Indre Namdal IKS Selskapsavtale for IKT Indre Namdal IKS 1 Navn IKT Indre Namdal IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Selskapet har følgende

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1 Navn Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS er en omorganisering av tidligere IKA Rogaland (etablert i 1976) fra et interkommunalt foretak til et interkommunalt

Detaljer

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret.

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret. Selskapsavtale for Opera Rogaland 24.01.2014 1 Navn og deltagere Selskapets navn er Opera Rogaland IKS. Deltagere Org. nr Stavanger kommune Sandnes kommune 964 965 137 Andre kommuner, fylkeskommuner eller

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) I -`) jul 200b Meraker kommune 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksornhet som

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vår dato Vår referanse 2 av 8 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vedtatt 29. april 2011. Gjeldende fra 01.01 2012 Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) Gjeldende fra

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) Gjeldende fra SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Gjeldende fra 01.01.2018 Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 Selskapet. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper

Detaljer

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS Forslag til ny selskapsavtale Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS 1 Selskapet Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper. Selskapet har

Detaljer

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Namdal Rehabilitering

Namdal Rehabilitering ;,c+ /9 j2 (,), Namdal Selskapsavtale for Namdal rehabilitering IKS 1 Navn Namdal IKS er et interkommunalt driftsselskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunal selskaper. Følgende kommuner

Detaljer

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper.

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper. SELSKAPSAVTALE Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud Interkommunale selskap (IKS) Vedtatt 23.03.2000, Justert 25. mai 2004, Justert 28.mai 2008, Justert 22. april 2013, Justert 22. april 2015, Justert

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1. Navn Navnet på selskapet er Follo distriktsrevisjon IKS. 2. Deltakerne i selskapet Deltakere i selskapet er: Enebakk kommune, org.nr. 964 949 581, Prestegårdsvn.

Detaljer

Finansiering av IKS et

Finansiering av IKS et Finansiering av IKS et Problem 42 eiere I 2017 Fra 2018 40 eiere Fra 2020?? eiere Selskapsavtalens 5 5 Eiernes betalingsforpliktelser og eiernes andel i selskapet Deltakerne betaler årlig inn midler til

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS 1 Selskapet Vest- Telemark PPT IKS er et interkommunalt selskap oppretta med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29.01.1996

Detaljer

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Troms IKS er en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunen,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev NORD IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev NORD IKS SELSKAPSAVTALE for KomRev NORD IKS 1 Selskapet KomRev NORD IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen er

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret 11/9-11-1 Kapittel 1: Selskapets firma SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS Endret 16.12.2011 1.1 Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 19.08.2015 Tid: 14:00 17.05 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Nestleder Bjørn Gudmund

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet,

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet, SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Anbefalt av nedsatt styringsgruppe 00.00.2005. Vedtatt av representantskapet, 00.00.2005. IKRAFTTREDELSE 01.01.2006 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS. Vedlegg 1. SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS. INTERKOMMUNALT SELSKAP FOR GAUSDAL, LILLEHAMMER OG ØYER KOMMUNE. ALMINNELIGE BESTEMMELSER. Grensesnitt forvaltning/drift og arbeids-/ansvarsdeling.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.30

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 28.02.2012 Tidspunkt: 18.30 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 15/12 12/141 Selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS

Avlastningshjemmet IKS Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Org.nr. 987 635 460 Oversikt over endringer i selskapsavtalen foretatt etter registrering av selskapet 2 endret av representantskapet i møte

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE 01.01.2012 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle.

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. VEDTEKTER for Setesdal IKT gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og vedtatt av kommunene Bygland 08.12.10, Bykle 28.10.10, Evje og Hornnes 15.10.10 og Valle 15.12.10. Iveland kommune inn som ny deltaker driftsåret

Detaljer

Ingen merknader til innkallingen og sakliste, datert 13.08.2015. Sak 40/15. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 19.08.2015

Ingen merknader til innkallingen og sakliste, datert 13.08.2015. Sak 40/15. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 19.08.2015 Ingen merknader til innkallingen og sakliste, datert 13.08.2015. Sak 43/15 ble behandlet først. Sak 40/15 MELDINGER - KOMMUNESTYRET 19.08.2015 Meldingene tas til orientering. Melding nr 1 og 2 (15/1718-1

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål Selskapsavtale Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS 1. Om selskapet 1.1. Selskapets navn og deltakere Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold av

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA Forslag dato 07.11.16 1 Virksomhet Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall. Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF 11.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/6138 Klassering: Saksbehandler: Kari Aarnes KLARGJØRING AV VEDTEKTENE

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS)

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 18.09.15 SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Agder Kommunerevisjon IKS. 2 SELSKAPSFORM / EIERANDEL Selskapet

Detaljer

V E D T E K T E R. 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON

V E D T E K T E R. 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON : V E D T E K T E R 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON 2 SELSKAPSFORM/RETTSLIG STATUS Selskapet er et interkommunalt / fylkeskommunalt samarbeid og opprettet med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS Vedlegg 5 selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS 1. Selskapets navn Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA)

SAKSPROTOKOLL - ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) SAKSPROTOKOLL - ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) Formannskapet behandlet saken den 28.08.2017, saksnr. 93/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Selskapsavtale Midt-Norge 110-sentral IKS

Selskapsavtale Midt-Norge 110-sentral IKS Selskapsavtale Midt-Norge 110-sentral IKS 1. Om selskapet 1.1. Selskapets navn og eiere Midt-Norge 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold av lov om

Detaljer

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS 12.10.2005 Rev. 23.02.2006 1 av 8 SELSKAPSAVTALE FOR Salten Brann IKS KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og deltakere Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Aust-Agder Revisjon IKS 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Birkenes,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

Sak 30/15 KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE REGLEMENTER OM FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT VED LUKKING AV MØTER

Sak 30/15 KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE REGLEMENTER OM FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT VED LUKKING AV MØTER Sak 30/15 Sakstittel: KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE REGLEMENTER OM FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT VED LUKKING AV MØTER RÅDMANNENS INNSTILLING: Skaun kommunestyre vedtar at 4.2, 3. setning i gjeldende reglement

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S (revidert og godkjent av eierkommunene 20. mars 2014) 1 Selskapets navn Selskapets navn er Krisesenteret i Moss IKS. Organisasjonsnummer: 992836229 2 Formålsparagraf

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS [Skriv inn tekst] Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS Selskapsavtale Vedlegg 2, sak 11/14 Representantskapsmøte 24.oktober Innstilling styret 03.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon...

Detaljer

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales. Kontrollutvalgan IS G KOMMUNE Lepi Eierkommunene for Kontrollutvalgan IS = 2Jc Ark S cele Kass3sjrs;.'rr JUL 201G 7. juli 2010 _ MELDING OM VEDTAK Fra styremøtet i Kontrollutvalgan IS den 22.03.2010. De

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS Saksnr: 201207175-29 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Grieghallen IKS 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE FOR ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE FOR ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS Org.nr: 984 789 572 Selskapsavtale Side 1 av 6 1 Navn Selskapets navn er Østfold interkommunale arkivselskap IKS. 2 Deltakere og eierandel Den

Detaljer

Møterom 402, Arkivsenter Dora, Maskinistgata, 7042 Trondheim

Møterom 402, Arkivsenter Dora, Maskinistgata, 7042 Trondheim IIKA ~terkornmuna~tark~ Referat representantskapsmøte IKA Trøndelag iks Saksnr - Arkivkode 2013/518-033&17 Sted: Møterom 402, Arkivsenter Dora, Maskinistgata, 7042 Trondheim Tid: 7.mai2Ol3kl 10.00 11.30

Detaljer

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget 10.03.17 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Valdres brannvesen IKS. 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole.

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Side 2 Sak 28/13 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013 BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Statusrapport pr. 03.10.13 for planlegging av barnehage på

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INNLANDET REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INNLANDET REVISJON IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR INNLANDET REVISJON IKS I selskapsavtalen er kommune og kommunestyre brukt som samlebetegnelse for hhv. fylkeskommune/kommune og fylkesting/kommunestyre. 1 SELSKAPETS NAVN OG DELTAKERE

Detaljer

Vedlegg 4 Selskapsavtale

Vedlegg 4 Selskapsavtale Vedlegg 4 Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR FOSEN RENOVSJON 1 SELSKAPET Fosen Renovasjo n IKS er et interkommunalt selskap i henho ld t il lo v om interkommunale selskaper (IKS- lo ven) av 29.01.1999 nr.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016 Jordbruksareal og i Trøndelag 2016 Jordbruksareal i daa Antall Gjsnitt størr. daa Alt jordbruksareal logisk areal areal % Antall øko øko % Gjsnitt alle Gjsnitt økobruk daa Steinkjer 160 423 10 176 6 %

Detaljer

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS Eieravtale for IKA Finnmark IKS Innhold 1. Avtalens formål... 3 2. Formålet med IKA Finnmark IKS... 3 3. Styringsdokumenter... 3 4. Styringsorganer i selskapet... 4 4.1. Organer etter loven... 5 4.1.1.

Detaljer

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene VEDTEKTER for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene Drammen, bystyrets vedtak av Hurum, kommunestyrets vedtak av Nedre Eiker, kommunestyrets

Detaljer

Selskapsavtale. Trondheim Havn IKS

Selskapsavtale. Trondheim Havn IKS Selskapsavtale Trondheim Havn IKS SELSKAPSAVTALE FOR TRONDHEIM HAVN IKS Vedtatt i representantskapet 18. juni 2012 l ETABLERING, RETTIGHETER OG PLIKTER 1-1 Selskapets organisasjonsform og deltakere Trondheim

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av fylkene våre Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

Dato: kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra

Dato: kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra PROTOKOLL Generalforsamling TrønderEnergi AS Dato: 09.03.2015 kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra Tilstede fra eierne: Kommune Andel Representant Agdenes

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer