Saksprotokoll. Rød Grønn gruppe v/representanten Odd Arne Stormo (SP) framla slikt fellesforslag endring av pkt. 12:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Rød Grønn gruppe v/representanten Odd Arne Stormo (SP) framla slikt fellesforslag endring av pkt. 12:"

Transkript

1 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: Sak: 73/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1272 Journalpost: 20949/13 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 Behandling: Rød Grønn gruppe v/representanten Odd Arne Stormo (SP) framla slikt fellesforslag endring av pkt. 12: I dag Forslag Festeavgift pr. grav pr år 150 kroner 175 kroner Fra andre kommuner grav 3500 kroner 4000 kroner Fra andre kommuner/festet 2500 kroner 3000 kroner grav) Fra andre kommuner urne 2500 kroner 3000 kroner Fra andre kommuner urne (festet) 1500 kroner 2000 kroner Borgelig flertallsgruppe v/representanten Jan Tore Svendsgård (H) framla slikt fellesforslag, tillegg til innstillingens pkt. 32: Pkt. 32 inndekning av avvik mill kr «Økning konsesjonskraft Utbytte IRIS Utbytte Meløy Energi As Ny lederstruktur Reduksjon politisk virksomhet Økt eiendomsskatt SUM 1.0 mill kr 0.6 mill kr 2.0 mill kr 2.7 mill kr 0.5 mill kr 3.5 mill kr 10.3 mill kr - Ulike tilskuddsordninger reduseres ikke 0.8 mill kr SUM 9.5 mill kr - Avvik mill kr Til disposisjon mill kr.» 8150 Ørnes Faks: Side: 1 av 12

2 Rådmannens innstilling samt framlagte 2 fellesforslag, tillegg til pkt.12 og pkt. 32, ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Foreliggende forslag til budsjett for 2014 for Meløy kommune vedtas. I den forbindelse presiseres og vedtas følgende: 1. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt: Eiendomsskatteloven 2 og 3. For skatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jfr. lov om eigedomsskatt til kommunane 3, 1. ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2014 er 7 promille, jfr. 11, 1. ledd. For verk og bruk settes eiendomsskattesatsen til 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 2. Ny eiendomsskattetakst etter ny alminnelig taksering/omtaksering er fastsatt med virkning fra og med skatteåret 2014, eller 8 trer i kraft. Ordinær eiendomsskattetaksering av nye eiendommer og retaksering av eiendommer med vesentlig verdiendring (økning/minking) i løpet av perioden, skjer dog på vanlig måte med hjemmel i byskattelovens 4, 1. ledd og 4, 4. ledd. Unntak er eiendomsskattegrunnlaget for kraftproduksjonsanlegg som fastsettes av ligningsmyndighetene etter bestemmelser i skatteloven Foreldrebetaling for barnehageplass fastsettes fra til: Ordinære heldagsplasser i barnehage: 1 dag pr. uke kr dager pr. uke kr dager pr. uke kr dager pr. uke kr dager pr. uke kr Betalingen gjelder pr. måned 11 måneder pr. år. Søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv. Matpenger: 1 dag pr. uke kr 60 2 dager pr uke kr dager pr uke kr dager pr uke kr dager pr uke kr 300 Det gis ingen søskenmoderasjon på matpengene. Betales 11 måneder pr. år. Betalingsfri måned skal være juli Ørnes Faks: Side: 2 av 12

3 4. Foreldrebetaling for plass i skolefritidsordningen fastsettes fra til: Skoledager i henhold til skoleruta: 1-12 timer/uke skoledager pr. mnd i 10 mnd kr Over 12 timer/uke skoledager pr. mnd i 10 mnd kr Helårs-SFO pr. mnd i 11 mnd kr Det gis 25 % søskenmoderasjon for SFO-plass til familie som har barn både i SFO og barnehage samtidig. Matpenger: 1-12 t/uke skoledager pr. mnd i 10 mnd kr 131 Over 12 t/uke skoledager pr. mnd. I 10 mnd. kr 168 Helårs-SFO pr. mnd. I 11 mnd kr 210 Det gis ingen søskenmoderasjon på matpenger. 5. Egenbetaling kulturskolen fra : Elevkontingent kulturskolen kr Elevkontingent kulturskolen, dans kr Aspirantopplæring korps pr. halvår/time *) kr Instrumentleie (gitar/keyboard) kr 560 Instrumentleie (trommesett) kr 860 Materiellavgift tegning/form/farge kr 560 Materiellavgift musikk I følge utlegg Elevkontingent voksne kr *) Prisen forutsetter at skolens reglement for rapportering og aktivitet følges. Søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv. Instrumentleie kommer i tillegg kun hvis elever leier instrument fra kulturskolen for å ha hjemme. Materiellavgift for musikkelever gjelder for bøker, trommestikker og annet som lærer kjøper inn i løpet av året. Faktureres sammen med kontingenten. 6. Betalingssatser for omsorgstjenester gjeldende fra : Egenbetaling hjemmebaserte tjenester: Utgiftstak 2014 Inntektsgruppe inntil 2G, pr. måned kr 175 Inntektsgruppe 2G-3G, pr. måned kr Inntektsgruppe 3G-4G, pr. måned kr Inntektsgruppe 4G-5G, pr. måned kr Inntektsgruppe over 5G, pr. måned kr Inntektsgruppe 2G-3G, pr. time kr 250 Inntektsgruppe 3G-4G, pr. time kr 330 Inntektsgruppe 4G-5G, pr. time kr 330 Inntektsgruppe over 5G, pr. time kr 330 For gruppen inntil 2G settes satsen i samsvar med statlig forskrift (p.t. 175) Egenbetaling institusjonsopphold: 8150 Ørnes Faks: Side: 3 av 12

4 Maksimal egenbetaling sykehjem, pr. mnd kr Maksimal egenbetaling sykehjem, pr. døgn kr Maksimal egenbetaling aldershjem, pr. mnd kr Maksimal egenbetaling aldershjem, pr. kr døgn Korttidsopphold, i hht forskrift p.t., pr. døgn kr 137* Dag- eller nattopphold, i hht forskrift pr., pr. kr 72* døgn Plass på dagsenter, i hht. forskrift p.t. pr. kr 72* dag Utviklingshemmede fritas for egenandel *Satsene følger statlig forskrift. Justeres årlig fra 1. januar. Middag kr 81 Fotpleie kr 246 Vask av klær kr 123 Trygghetsalarm, leie pr. mnd kr 130 inntektsgruppe over 2G Montering trygghetsalarm kr 590 Matombringing og/eller trygghetsalarm kr 175 og/eller annen praktisk bistand husstand med inntekt mindre enn 2G *) *Forutsatt at disse tjenestene er innvilget etter Lov om sosiale tjenester. For gruppen inntil 2G settes satsen til en hver tid i samsvar med statlig forskrift p.t. kr Husleie for samtlige kommunale boliger settes til markedsverdi, og indeksreguleres i hht husleielovens bestemmelser (1 gang pr. år: ). 8. Betalingsregulativ for renovasjonsavgift Iris Salten IKS gjeldende fra : Minstegebyr kr Eks. mva 80 l kr Eks. mva 130 l kr Eks. mva 190 l kr Eks. mva 240 l kr Eks. mva 350 l kr Eks. mva 500 l kr Eks. mva 660 l kr Eks. mva 750 l kr Eks. mva Pr. m3 i container kr Eks. mva Levering pr. 100 l sekk (gul) i tillegg kr 64 Eks. mva Henting avfallsdunk inntil 10 m fra veikant kr 466 Eks. mva Grovavfallsruter pr. tonn, inkl. transport, kr Eks. mva deponiavgift og behandlingsgebyr Fradrag i gebyret som følge av kr 244 Eks. mva hjemmekompostering Feriehenting kr 42 Eks. mva Bytting av dunk kr 178 Eks. mva 8150 Ørnes Faks: Side: 4 av 12

5 9. Avgift for arbeid på privat ledningsnett m.v. gjeldende fra : Mannskap ordinær arbeidstid pr. time (min. 1 time kr 355 Eks. mva deretter pr. påbegynt halve time) Mannskap utenom ordinær arbeidstid pr. time kr 590 Eks. mva (min. 2 timer deretter pr. påbegynt halve time) Rigg kr 415 Eks. mva Utstyr pr. time (min. 1 t deretter intervall 0,5 t) kr 237 Eks. mva Tilkjøring hele kommunen kr 160 Eks. mva Tyngre kjøretøy (traktor, veihøvel eks. mannskap) kr 457 Eks. mva 10. Gebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse fra : kr 1 687,00. Søker må dekke eventuelle ekstra kostnader som påløper utenom det som gebyret skal dekke i hht Forurensningsforskriften Betalingssatser for selvkostområdene fra : Satsene for avgift selvkostområdene videreføres som for Festeavgift gravlegging av personer fra Meløy kommune og andre kommuner : Festeavgift kistegrav kr 175 Pr. grav pr. år Festeavgift urnegrav kr 100 Pr. grav pr. år Festeavgift barnegrav kr 100 Pr. grav pr. år Nedsetting av urne på festet grav kr Nedsetting av urne i ny grav kr Nedsetting av kiste tidligere festet grav kr Nedsetting av kiste i ny grav kr Fra andre kommuner grav kr Fra andre kommuner (Festet grav) kr Fra andre kommuner urne kr Fra andre kommuner urne (festet) Kr Betalingssats for arbeidsoppgaver utført av eiendomsseksjonen, plan- og utviklingsavdelingen og kommunalteknisk enhet i prosjekter etc. settes til kr 414,00 pr. time fra Betalingssats for merkantilt arbeid som utføres for kommunale foretak (KF) settes til kr. 414,00 pr. time fra Betalingsregulativ for fradelingsaker økes med 3,5 % fra Betalingsregulativ for byggesaksbehandling økes med 3,5 % fra Betalingsregulativ for plansaker økes med 3,5 % fra Betalingsregulativ for havne- og farvannslovgivningen økes med 3,5 % fra Ørnes Faks: Side: 5 av 12

6 14. Utleie Meløy kulturhus satser gjeldende fra Idrettshall: Arr. i regi av frivillige lag/foreninger med deltakere under 18 kr år *) Arr. i regi av frivillige lag/foreninger med deltakere over 18 år kr *) Arrangement i regi av andre kr Øving/tilrigging til arrangement, pr. døgn kr 655 Trening barn/unge under 18 år, pr. time kr 124 Trening over 18 år, pr. time kr 200 Arrangement pr. time kr 263 Samfunnshusdelen: Arr. i regi av frivillige lag/foreninger inntil 4 timer inkl kantina kr Arr. i regi av frivillige lag/foreninger over 4 timer inkl. kantina kr Arr. i regi av profesjonelle/næringsliv, pr. døgn inkl kantina kr Øving/tilrigging til arrangement, pr. døgn kr 588 Fast øving, pr. time kr 119 Arr. i regi av private (bryllup og lignende) pr. døgn inkl. kantina kr m/kjøkken Samfunnssalen møter, pr. time kr 196 Kantina, pr. time kr 148 Leie av hele huset til arrangement, lag/foreninger pr. døgn kr Leie av hele huset til arrangement, næringsliv og lignende kr pr. døgn Øving/tilrigging til arr. hele huset pr. døgn kr Leie av lydanlegg, pr. gang kr 466 Leie av lysanlegg, pr. gang kr Utleie Neverdal samfunnshall satser gjeldende fra Hall og vestibyle for inntektsbringende idretts- og kulturarrangement Arrangement i regi av profesjonelle/næringsliv Arrangement i regi av private (bryllup og lignende) Barnebursdager Kurs og seminar Ekstra for teppeleie Tilrigging/øving til arrangement pr døgn pr døgn pr døgn 776 pr døgn 226 pr døgn 1035 pr arrangement 414 pr døgn 8150 Ørnes Faks: Side: 6 av 12

7 Leie av stoler til lag og foreninger: kr 518 Leie av stoler private: kr 10,- pr stol. Utleiepriser for faste treninger/øvinger Utleie til: Pris: Tid: Barn/unge under 18 år Over 18 år Vestibyle til private arrangement 104 pr time 155 pr time 725 pr døgn Neverdal skolekorps innvilges gratis leie til øving og seminarer. Vestibylen leies ut gratis til lag og foreninger i forbindelse med møter og lignende. 16. Meløy fritidsbad satser gjeldende fra : Barn under 3 år kr 0 Barn 3-16 år kr 55 Klippekort (12 ganger) kr 525 Pensjonister/studenter/elever videregående kr 70 Klippekort kr 675 Voksne kr 95 Klippekort (12 ganger) kr 932 Familie kr 225 Klippekort (12 ganger) kr Tillegg pr. barn over 2 kr 42 Meløy svømmeklubb, pr. time kr 123 Leie lag/foreninger i åpningstiden, pr. time kr 396 Leie private/bedrifter i åpningstiden, pr. time kr *) Leie utenom ordinær åpningstid, inkl.personell: Inntil 25 personer, pr. time kr Over 25 personer, pr. time kr Halvårskort: Voksne kr 1863 Honnør kr 1553 Barn kr 1345 *) 10 % på ordinær billett. 17. Gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og for gjennomføring av tilsyn med fyrverkeriutsalg fastsettes til kr f.o.m Kommunestyret vedtar at tildeling av økonomisk sosialhjelp skjer etter statens anbefalte satser. Unntak fra dette er unge hjemmeboende i aldersgruppen år, hvor satsen settes til kr 2 652,00 pr. måned. Satsen reguleres prosentvis i samsvar med reguleringen i statens anbefalte satser. Foreldre kan ved krav om boutgift innvilges kr 500,00 pr. måned i strøm/telefon 8150 Ørnes Faks: Side: 7 av 12

8 19. Kommunestyret godkjenner følgende stillinger holdes vakant i 2014: Omsorg: 100 % stilling Mosvoldtunet hus 2B ikke budsjettert kr % stilling Ørneshaugen ikke budsjettert kr % stilling interne tjenester ikke budsjettert kr % stilling hjemmehjelp sør ikke budsjettert kr Helse- og barnevern: 100 % legestilling i sør fra ikke budsjettert kr % legestilling off. tjenester sør ikke budsjettert kr Diabetessykepleier ikke budsjettert kr Kommunestyret viser til investeringsbudsjettets forslag vedrørende samlebevilgninger: Godkjenningsinstans for fordeling/bruk av midlene fastsettes til: Opprustning kommunale bygg Meløy Eiendom KF Gang- og sykkelveier Driftsutvalget Oppgradering kaier Driftsutvalget Avløpsutbygging Driftsutvalget Vannutbygging Driftsutvalget EDB-utstyr Rådmannen 21. Kommunestyret godkjenner låneramme på kr , fordelt med kr til ordinære lån og kr til selvfinansierende lån, til investeringer i 2014 med fordeling på prosjekter slik det framgår av rådmannens innspill til formannskapet. I tillegg opptak av lån til videre utlån (startlån) med kr Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånene, godkjenne lånevilkår, m.m. Kommunestyret vedtar følgende prioritering av ordinært låneopptak på prosjekter: 1. Renovering Ørnes skole kr EDB-utstyr kr Helse- og omsorgssenter kr Oppgradering kaier kr Planlegging og kartlegging kr Kommunestyret vedtar omdisponering av kr fra Hallprosjekt Enga til finansiering av trafikal løsning Enga skole. Kommunestyret vedtar følgende låneopptak vedrørende selvfinansierende prosjekt: Avløpsutbygging kr Vannforsyning kr Vedrørende utbygging av tomteområder forutsetter kommunestyret at aktuelle prosjekter forelegges kommunestyret i egne saker til særskilt behandling/godkjenning bl.a. mht. kostnadsoverslag samt endelig finansiering, før arbeidene igangsettes. 23. Vedrørende føring av regnskapsmessig overskudd 8150 Ørnes Faks: Side: 8 av 12

9 Det vises til økonomireglement for Meløy kommune: Ved regnskapsavslutningen kan kommunestyret avsette inntil 100 % av ledige driftsmidler (overskudd) på et rammeområde til disposisjonsfond for rammeområdet. Forutsetningen for en slik avsetning er at regnskapsresultatet for øvrig gjør dette mulig. Rådmannen vurderer hva som er reelt overskudd å overføre til disposisjonsfond. Dette forelegges formannskapet for endelig godkjenning. 24. Vedrørende føring av regnskapsmessig underskudd: Underskudd ved årsavslutningen som skyldes overforbruk i den enkelte seksjons/ enhets/stabsavdelings ansvarsområde i driftsregnskapet, føres opp til dekning i budsjettet for vedkommende seksjons/enhets/stabsavdelings budsjett året etter at det er oppstått. Rådmannen vurderer hva som er reelt underskudd å overføre til nytt budsjettår. 25. Kommunestyret vedtar at inntekter ved salg av kommunale bygg avsettes til kapitalfond, og overføres til Meløy Eiendom KF. 26. Kommunestyret vedtar at momskompensasjon fra investeringer skal brukes til finansiering av investeringer, eller avsettes til investeringsfond for senere bruk til finansiering av investeringer. 27. Kommunestyret vedtar at eventuelt overskudd på budsjetterte renteutgifter avsettes til rentereguleringsfond. Merforbruk i budsjettåret finansieres med bruk av rentereguleringsfond. 28. Kommunestyret vedtar at eventuelle restmidler AFP og positivt premieavvik pensjon avsettes til pensjonsfond. Merforbruk i budsjettåret finansieres med bruk av pensjonsfond. 29. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fordele avsetninger til lønnsoppgjør med kr i hht. sentrale og lokale lønnsoppgjør i 2013 og Kommunestyret vedtar at ubrukte investeringsmidler budsjettert til investeringstiltak videreføres i neste års budsjett. 31. Kommunestyret vedtar at ekstra innbetalinger på startlån brukes til nedbetaling av kommunens lån til videre utlån. 32. Kommunestyret viser til budsjettskjema 1A, og vedtar til fordeling drift netto kr Ørnes Faks: Side: 9 av 12

10 Kommunestyret viser til budsjettskjema 1C, og vedtar følgende budsjettrammer på følgende nivå: Sum kostnader, Sum inntekter, Sum netto budsjett Rammeområde Sum kostnader Sum inntekter Sum netto budsjett 1.1 Sentraladministrasjon Undervisningsseksjonen Omsorgsseksjonen Eiendomsseksjonen Kulturenhet Kommunalteknisk enhet Flyktningeenhet NAV sosial Enhet helse og barnevern Interkomm./off. samarb Tilskudd/kjøp av tjenester Skatt, rammetilskudd m.v Finansielle inntekter/utgifter Budsjettavvik/merforbruk Kommunestyret vedtar delvis inndekking av budsjettavvik på slik: Beskrivelse Rammeområde Budsjett 2014 Sum netto utgift, merforbruk Tiltak - innspill fra KST: Vakante stillinger hele organisasjon Alle seksjoner/enheter Nordtun Helse ReHab bortfall tilskudd 7 Tilskudd Meløy Kirkelig Fellesråd red. tilskudd 7 Tilskudd Eie eller lease biler 3 Omsorg Posthenting og ombringing 1 Sentraladministrasjonen Kontingenter og abonnementer 1 Sentraladministrasjonen Møteaktivitet/andre måter å kommunisere på Alle seksjoner/enheter Variabel lønn reduksjon 1 Sentraladm Undervisning Omsorg Eiendom Kultur Helse/barnevern Næringsfond i drift reduksjon 0,5 stilling 1 Sentraladministrasjonen 0 ( ) Sykefravær og HMS Alle seksjoner/enheter Nedlegging av sommer SFO 2 Undervisning Mopedopplæring 2 Undervisning Nedleggelse av bibliotekfilialer/bokbuss 51 Kultur Ørnes Faks: Side: 10 av 12

11 Beskrivelse Rammeområde Budsjett 2014 Matombringing 3 Omsorg Behovsprøving hjemmehjelp - alternativ 2 3 Omsorg Lederstruktur m.m. virkning 5/12 år 8 mill. kr 2 Undervisning 11,5 stillinger ,5 stillinger til dekning avvik budsjett ,0 stillinger til finansiering opprettelse av dagsenter for demente hjemmeboende Bruk av næringsfond i driften reduksjon 0,5 stilling -Skoler 10,0 stillinger -Barnehager 1,5 stillinger 58 Helse 1,5 stillinger 57 NAV 1,0 stillinger Kultur 1,0 stillinger Stabsfunksjoner og Rådmann 3,5 stillinger 1 Sentraladministrasjonen -mindre bruk Næringsf Ulike tilskuddsordninger 51 Kultur Sum tiltak til delvis inndekking Rest til finansiering, som må innarbeides i budsjettet Vedrørende reguleringer innen det enkelte rammeområde vises til økonomireglement for kommune. Meløy Kommunestyret vedtar i tilknytning til bevilgede rammer at målet for tjenestenivået skal fastsettes i arbeidsprogrammet for 2014, som behandles i driftsutvalget, plan- og utviklingsutvalget og formannskapet. Kommunestyret presiserer at de vedtatte budsjettrammer for 2014 er absolutte. Virksomheten skal tilpasses disse rammene og legges opp etter de aktivitetsforutsetninger budsjettet gir. 33. Kommunestyret viser til budsjettskjema 2, og vedtar investeringsbudsjett med finansiering på til sammen kr Kommunestyret bevilger til Meløy Utvikling KF kr til drift i Kommunestyret vedtar at budsjettrammen for eiendom overføres til Meløy Eiendom KF når foretaket er etablert. Inntil foretaket er på plass, driftes eiendom som inneværende år. 36. Oppretting av nye stillinger skal begrenses til årlig budsjett og økonomiplanbehandling. Stillingene skal fullfinansieres også med driftskostnader. 37. Kommunestyret vedtar at konsekvenser av budsjett 2014 innarbeides i økonomiplan Ørnes Faks: Side: 11 av 12

12 8150 Ørnes Faks: Side: 12 av 12

Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv. på de to ovenstående satser. Sporadisk kjøp av plass: En hel dag kr 217 En time kr 49

Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv. på de to ovenstående satser. Sporadisk kjøp av plass: En hel dag kr 217 En time kr 49 Foreliggende forslag til budsjett for 2011 for Meløy kommune vedtas. I den forbindelse presiseres og vedtas følgende: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4, videreføres i 2011 utskriving av eiendomsskatt

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

MELØY KOMMUNE ARBEIDSHEFTE HELHETLIG ØKONOMISK OMSTILLING

MELØY KOMMUNE ARBEIDSHEFTE HELHETLIG ØKONOMISK OMSTILLING MELØY KOMMUNE ARBEIDSHEFTE HELHETLIG ØKONOMISK OMSTILLING TREDJE ØKONOMISAMLING 23. OKTOBER 2013 Innholdsfortegnelse 1. Inntekter Rammetilskudd etter forslag til statsbudsjett... 3 Driftsinntekter - samlede

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

1. Den kommunale inntektsskattøren for 2015 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats.

1. Den kommunale inntektsskattøren for 2015 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 21 FE-151 14/772 14/7551 Lise Bråten 24.11.2014 Budsjett 2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 03.12.2014

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Budsjett 2015. Rådmannens forslag 30/10-14 Spydeberg kommune 1

Budsjett 2015. Rådmannens forslag 30/10-14 Spydeberg kommune 1 Budsjett 2015 Rådmannens forslag 30/10-14 Spydeberg kommune 1 Innhold BUDSJETT 2015 - ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 3 VEKTING AV LÅN 6 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT 13 BUDSJETTRAMMER 2015, BUDSJETTSKJEMA 1B 14 BUDSJETTSKJEMA

Detaljer

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: Forslag til vedtak, FRP 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 FIN01 800 Ingen endringer i

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013

Vedtatt budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 Bystyrets vedtak er bearbeidet administrativt slik at tabeller, økonomiske rammer og betalingssatser er oppdatert ihht realitetsvedtaket. Rådmannen presiserer at de vedtatte budsjettrammer pr rammeområde

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Løten kommune Løten kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 2 Innhold 1 OVERORDNEDE MÅL FOR LØTEN KOMMUNE... 4 2 NOEN

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkivkode: Dato: 11/807-11/7520/TORTVE 151/// 16.12.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkivkode: Dato: 11/807-11/7520/TORTVE 151/// 16.12.2011 HOBØL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vår ref.: Deres ref.: Arkivkode: Dato: 11/807-11/7520/TORTVE 151/// 16.12.2011 MELDING OM VEDTAK BUDSJETT 2012 - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyret behandlet i møte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006 Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Innhold: 1. VEDTATT BUDSJETT 2015... 3 2. SAKSPROTOKOLL Arendal bystyre 11. desember 2014... 3 2.1 Handlingsprogram for perioden 2015-2018... 3 2.2 Årsbudsjett for 2015... 3 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene

Detaljer

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: Forslag til vedtak, Høyre og KrF 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 ny 202 Videreutdanning

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18.00

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18.00 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Leder Navn Stein Erik Lauvås Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre`

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 SØR-VARANGER KOMMUNE og økonomiplan 2015-2018 Rådmannens budsjettforslag for formannskapet og kommunestyrets budsjettbehandling 7 november 2014 og økonomiplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord...

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 17.11.2014 Møtested:

Detaljer

FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER KOMMUNESTYRETS MØTE 18. DESEMBER 2008

FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER KOMMUNESTYRETS MØTE 18. DESEMBER 2008 Til alminnelig gjennomsyn i 14 dager fra og med 04.12.08 FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 18. DESEMBER 2008 Årsbudsjett 2009 økonomiplan 2009 2012 Betalingssatser og gebyrer for 2009

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill BUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret i møte 13.12.2011, sak 71/11

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill BUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret i møte 13.12.2011, sak 71/11 SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill BUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret i møte 13.12.2011, sak 71/11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Generelle kommentarer 5 Delegering av

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer