MØTEPROTOKOLL NR 2 Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL NR 2 Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet"

Transkript

1 Ringerike kmmune MØTEPROTOKOLL NR 2 Plitisk utvalg - gdtgjøringsreglementet Møtested: Leseværelset Møtedat: Tid: 08: Innkalte: Funksjn Navn Frfall Møtt fr Leder Kjell Børre Hansen Medlem Alf Henry Meier Medlem Dag Erik Henaug Medlem Helge Stiksrud Medlem Arnfinn J. Hlten Medlem Christine Kristiansen Granlund FO Medlem Einar Zwaig Medlem Karl-Petter Endrerud FO Medlem Hans-Petter Aasen Varamedlem Magnus Herstad Christine K. Granlund Tilstede fra administrasjnen: Advkat Else-Gr Warp Følgende saker ble behandlet: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/3050 Gdkjennelse av møteprtkll - Møte /15 15/2087 Arbeidsprsess - Plitisk utvalg gdtgjøringsreglement Møteprtkllen gdkjennes: Kjell B. Hansen Møtesekretær: Else-Gr Warp

2 Ringerike kmmune 6/15 Gdkjennelse av møteprtkll - Møte Vedtak: Møteprtkllen gdkjennes. Behandling: Frslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Frslag til vedtak: Møteprtkllen gdkjennes.

3 7/15 Arbeidsprsess - Plitisk utvalg gdtgjøringsreglement I arbeidet med revisjnen av gdtgjøringsreglementet har det vært ønskelig å se på gdtgjøringsreglement fra andre sammenlignbare kmmuner. Kmmunene det er innhentet gdtgjøringsreglement i fra er; Hamar, Gjøvik, Kngsberg, Mss, Jevnaker g Hle. Det er i tillegg innhentet infrmasjn fra Buskerud fylkeskmmune g Oppland fylkeskmmune. Av den innhentende infrmasjn fremkmmer det klart, at gdtgjøringen til rdføreren i Ringerike kmmune ligger langt under gdtgjøringen til rdførerne i de sammenlignbare kmmunene. Gdtgjøringen til de flkevalgte tar utgangspunkt i rdførerens gdtgjøring, slik at gdtgjøringen til de flkevalgte i Ringerike kmmune gså ligger langt under gdtgjøringen til flkevalgte i de sammenlignbare kmmunene. Ved å se på en veileder fra KS blir det vist til en undersøkelse fra april 2011, g at i 138 kmmuner av 258 var gdtgjøringen til rdfører relatert til strtingsrepresentantenes lønn/eventuelt prsentandel av denne. I 89 kmmuner var gdtgjøringen relatert til rådmannens lønn. Kmmuner sm relaterer rdførers gdtgjøring til rådmannens lønn har gått ned i de senere år. KS mener at en grunn til dette kan være at mange rådmenn har resultatlønn, ne sm vanskelig kan verføres på rdførere. Enkelte kmmuner fastsatte rdførers gdtgjøring til en årlig sum sm skal vise til det arbeidet sm rdføreren utfører. KS viste i veilederen til at uansett frm fr fastsettelse av gdtgjøringen en kmmune velger, så er dette viktig fr å ha en viss frutsigbarhet med hensyn til de øknmiske vilkår. Ved å sammenligne gdtgjøringen til rdføreren i Ringerike kmmune med en strtingsrepresentants gdtgjøring sm ligger på kr ,- pr.1. mai 2014 ligger rdføreren i Ringerike kr ,- under strtingsrepresentantens gdtgjøring. Av de vennevnte kmmuner beregnes gdtgjøringen i Hamar, Mss g Jevnaker, samt Oppland fylkeskmmune ut i fra strtingsrepresentantenes lønn. Når det gjelder strtingsrepresentantenes gdtgjøring blir denne regulert hvert år, mens gdtgjøringen i Ringerike kmmune ikke har vært regulert siden I arbeidet sm må gjøres av utvalget når man skal endre på gdtgjøringsreglementet, vil det bli innhentet tall sm viser hva de flkevalgtes budsjett utgjør i frhld til kmmunens samlede budsjett. De flkevalgtes budsjett vil bli splittet pp fr å synliggjøre tallene fr de Side 3 av 12

4 enkelte pster. I tillegg til dette vil rdførers gdtgjøring bli indeksjustert fr å se hva den ville ha vært i dag dersm den hadde blitt regulert i henhld til knsumprisindeksen. I gjeldende reglement blir det utbetalt gdtgjøring fr hvert av møtene til de flkevalgte, selv m møtene er på samme dag. I frrige reglement ble det kun betalt fr ett møte pr. dag. Utvalget må ta stilling til hvrdan dette bør være i frslaget til endret reglement. Spørsmålet m fast gdtgjøring g møtegdtgjøring må drøftes av utvalget, samt at det bør defineres så gdt sm mulig hva sm ligger i gdtgjøringen de flkevalgte får. Dette har med frutberegneligheten fr de flkevalgte å gjøre, både fr de sm allerede er flkevalgte g fr de sm kunne tenke seg å være flkevalgt. Det viser seg at det er en del fravær til plitiske møter. Det sm således blir viktig å få klart frem i reglementet er reglene fr hva sm kreves av dkumentasjn ved fravær. I denne sammenheng blir reglene m avkrtning ved fravær sentrale, g må være tydelige. Reglene m tapt arbeidsfrtjeneste må gjennmgås, g gså her må reglene m dkumentasjn være klare. Videre må sndringen mellm legitimert tap, g ulegitimert tap være klar g tydelig. Hjemmel fr rett til dekning av tap av inntekt i frbindelse med kmmunale verv er kmmunelven 41. Et annet spørsmål sm utvalget må ta standpunkt til er hvr fte gdtgjøringen bør reguleres. Det er ikke tvil m at det å være flkevalgt medfører mye tid. Det går med tid til å frberede seg til møtene, g til deltakelse på selve møtene. Å sette seg inn i dagens mfang av saksdkumenter må nødvendigvis medføre tid, ne sm gdtgjøringen bør gjenspeile så rettferdig/riktig sm mulig. Ett utvalgsmedlem ønsker i utgangspunktet ikke å øke gdtgjøringen, da kmmunen skjærer ned på andre kstnader. Utvalgsmedlemmet mente at de flkevalgte burde vise måtehld. Utvalgsmedlemmet mente gså at kmmunen ikke burde sammenligne tall med andre kmmuner, men se på kmmunens egne tall g utgifter. Når kmmunestyret skal fatte vedtak m endring av gdtgjøringsreglement, vil utvalgets arbeid følge sm en rapprt sammen med saksfremstillingen til kmmunestyret. Utvalget vil vurdere de frskjellige alternativer fr gdtgjøring, g hva de vil medføre av kstnader. Vedlagt følger frslag til gdtgjøringsreglement fr videre endringer g presiseringer, samt at utvalget må se på selve gdtgjøringen. Side 4 av 12

5 Freløpig frslag: kmmunevapen[1] RINGERIKE KOMMUNE Gdtgjøringsreglement fr flkevalgte Vedtatt av kmmunestyret den. (Bak de enkelte punkter i frslaget vises til punkt i gjeldene reglement slik at det skal være lett å sammenligne) 1. Hvem reglementet gjelder fr (1.3) Reglementet gjelder fr alle plitisk valgte representanter, g vararepresentanter i Ringerike kmmune. 2. Hva reglementet mfatter (1.2) Fast gdtgjøring g frikjøpsrdning Møtegdtgjøring Erstatning fr tapt arbeidsinntekt Reise, kst g vernattingsgdtgjøring Annen gdtgjøring Generelle bestemmelser 3. Hjemmel g gyldighet (2.1 g 2.2) Flkevalgte sm har et kmmunalt tillitsverv har i henhld til kmmunelven 42 krav på gdtgjøring fr sitt arbeid sm flkevalgt etter nærmere regler fastsatt av kmmunestyret selv, Jf kmmunelven 41. Reglementet fr gdtgjøring til flkevalgte i Ringerike kmmune vedtas at det sittende kmmunestyre det året det avhldes kmmunevalg. Side 5 av 12

6 4. Fast gdtgjøring til valgte representanter 4.1 Fast årlig gdtgjøring (3.1) Fast årlig gdtgjøring gjelder rdfører, varardfører, øvrige faste representanter i frmannskap, hvedkmiteene/utvalgene, gruppeledere g kntrllutvalg. Gdtgjørelsen innbefatter frberedelse til, g deltakelse på møter. 4.2 Satser fr fast årlig gdtgjøring (3.2) Ordfører: Alternativer: 1. Ordførerens årlige gdtgjøring fastsettes lik stringsrepresentantenes gdtgjøring, g reguleres til enhver tid i samsvar med denne. 2. Ordførerens årlige gdtgjøring fastsettes av kmmunestyret fran hver valgperide. I valgperiden reguleres gdtgjøringen årlig i samsvar med.. 3. Ordføreren skal ha fast gdtgjøring tilsvarende rådmannens lønn, g reguleres i samsvar med denne. Ordfører gis ikke særskilt møtegdtgjøring fr deltakelse i kmmunale møter. Varardfører: Alternativer: 1) Varardføreren skal ha fast gdtgjøring tilsvarende % av rdførerens gdtgjøring. 2) Varardføreren skal ha fast gdtgjøring tilsvarende.. Varardfører gis ikke særskilt møtegdtgjøring fr deltakelse i kmmunale møter. Gdtgjøringen dekker de ppgaver g plikter sm utføres i rdførerens fravær eller sammen med rdfører, samt representasjn g ppdrag på vegne av rdfører. Tiden dispneres fritt i frhld til møter g ppgaver, men det frutsettes at varardfører er tilgjengelig innenfr stillingshjemmel etter nærmere avtale med rdfører. Ved sammenhengende tjeneste i rdførerens sykefravær g ferie er gdtgjøringen lik rdførerens gdtgjøring. I kmmunestyret møter varardfører sm varardfører g møtegdtgjøring g tapt arbeidsgdtgjøring inngår i stillingsgdtgjøringen. Side 6 av 12

7 Frmannskapsmedlemmer: Fast gdtgjøring er fastsatt til % av rdførerens gdtgjøring pr. år. Hvedkmiteer: Fast gdtgjøring til leder er fastsatt til.% av rdførerens gdtgjøring pr. år. Fast gdtgjøring til øvrige faste medlemmer er fastsatt til % av rdførerens gdtgjøring pr. år. Kntrllutvalg: Fast gdtgjøring til leder er fastsatt til % av rdførerens lønn pr. år. Fast gdtgjøring til øvrige faste medlemmer er fastsatt til. % av rdførerens gdtgjøring pr. år. Gruppeledere: Fast gdtgjørelse til gruppeledere beregnes med følgende % satser av rdførers gdtgjøring pr. år kmmunestyremedlemmer til. % pr. år kmmunestyremedlemmer til. % pr. år. 3-5 kmmunestyremedlemmer til. % pr. år. 1-2 kmmunestyremedlemmer til. % pr. år. Er gruppeleder fr et enkelt parti samtidig rdfører eller varardfører tilstås ikke gruppeledergdtgjørelse Gdtgjøring til vararepresentanter (4.2) Når møtende vararepresentanter i frmannskap, hvedkmiteer/utvalg g kntrllutvalg har et ppmøte på 4 eller flere møter tilståes en gdtgjørelse beregnet ut i fra gdtgjørelsen fr det respektive styre/kmitee/utvalg. Alternativ: Møtende vararepresentanter i frmannskap, hvedkmiteer/utvalg g kntrllutvalg tilstås en møtegdtgjørelse på kr. pr møte. 4.4 Utbetaling av fast årlig gdtgjøring (3.3) Fast gdtgjøring utbetales1/12 hver måned. Avregning vedrørende fraværsdager, jf. punkt 5.2, skjer t ganger i året, i.. g i Pensjnsrettigheter (3.5) Flkevalgte i verv sm medfører en arbeidstid sm tilsvarer minst en tredel av vanlig arbeidstid fr kmmunale tjenestemenn, er medlem i kmmunens pensjnsrdninger. Fr flkevalgte sm dkumenterer at de fast har redusert sin rdinære stilling gjelder følgende: Utgifter til å ppretthlde pensjnsrettigheter dekkes av Ringerike kmmune. Utgiftene må dkumenteres. Side 7 av 12

8 4.6 Gdtgjøring etter valgperidens utløp (3.6) Ringerike kmmune følger retningslinjer fr KS. Flkevalgte i verv på halv tid eller mere gis slik ettergdtgjøring ved valgperidens utløp: 1 ½ måned dersm vedkmmende inntrer i ny stilling etter valgperiden 3 måneder dersm vedkmmende ikke inntrer i ny stilling etter valgperiden. 5 Trekk g tillegg i fast årsgdtgjøring (4) 5.1 Fravær (3.4) Gyldig fravær fra ppsatte møter skal meldes til sekretariatet så snart sm mulig. Fr flkevalgte sm dkumenterer at de fast har redusert sin rdinære stilling gjelder følgende: Fast gdtgjøring utbetales uavkrtet ved egen sykdm i inntil ett år, g i henhld til arbeidsmiljølven 33 A ved barns eller barnepassers sykdm. Sykefravær skal dkumenteres enten ved egenmelding eller legeerklæring etter samme regler sm gjelder fr ansatte i Ringerike kmmune. 5.2 Avkrtning ved fravær (4.1) Den fastegdtgjøring avkrtes fra g med 3. fraværsdag (møte dag) i utvalget pr. år, unntatt ved fravær ved egen sykdm/barns sykdm, dkumentert ved egenmelding eller sykemelding. Avkrtning beregnes ved at fastegdtgjøringen deles på antall årlige møter, g ganges med antall fraværs møter med fradrag fr 2. 6 Møtegdtgjøring til valgte representanter (5) 6.1 Hvilke utvalg g deltakelse denne gdtgjøringen dekker (5.1) Det ytes møtegdtgjøring fr medlemmer i frmannskap, kmmunestyret, andre styrer/råd, nemnder, utvalg g kmiteer basert på én eller flere av følgende frutsetninger: valgte medlemmer av kmmunestyret (kmmunestyret har fretatt ppnevningen av rganet) kmite/utvalg/rgan er ppnevnt av frmannskap g/eller hvedkmite utvalget/styret/rådet er ppnevnt i medhld av lv (utvalget er et hvedarbeidsmiljøutvalg) Møtegdtgjøring ytes fr rdinære møter i rganet, g fr fellesbefaringer.l. sm rganet fretar. Møtegdtgjøringen innbefatter frberedelse til, g deltakelse på møter/ befaringer l. Møtegdtgjøring kan ytes fr deltakelse i møter, knferanser, seminarer g befaringer sm utvalg mtalt i pkt eller i pkt. pålegger medlemmene å delta i. I tilfelle må frmannskapet, eller rdfører gdkjenne frammøte. Slik gdkjenning må innhentes på frhånd, g den sm har gdkjent eller fått denne gdkjenningen delegert, attesterer regningen fr reise- g møtegdtgjøring. Det frutsettes at det er i kmmunens interesse at vedkmmende deltar. Side 8 av 12

9 Møtegdtgjøring kan gså tilstås kmmunens flkevalgte representanter i ikke kmmunale styrer, utvalg, råd m.v. i den grad gdtgjøring ikke gis av andre. Dette avgjøres av.. Ved ffisielle ppdrag fr kmmunen tilstås tapt arbeidsfrtjeneste på dagtid, g møtegdtgjøring på kveldstid. Knsultative medlemmer av utvalg sm ikke får gdtgjøring på annen måte, tilstås møtegdtgjøring dersm de er medtatt direkte eller indirekte i ppnevningsvedtaket. Unntak gjelder fr knsultative medlemmer sm er arbeidsgiverrepresentanter. ( hvem avgjør) Følgende møtedeltakelse tilstås ikke møtegdtgjøring: Kmmunalt ansatte sm deltar i utvalgsarbeid i kraft av den stilling de har Lvbestemte medlemmer g persner sm har lvbestemt plikt til å være til stede i møtet Ordfører tilstås ikke møtegdtgjøring ( står allerede under punktet m rdfører) Representanter fr arbeidstakere (-rganisasjner) kan tilstås møtegdtgjøring når deltakelse ikke kan ansees å være dekket av den faste lønn de mttar fra kmmunen. Rådmannen avgjør dette. 6.2 Møtegdtgjøring til medlemmer av styrer, nemnder, utvalg g kmiteer (5.2) Møtegdtgjøring fr kmmunestyret er kr pr. møte. Møtegdtgjøring fr frmannskap g hvedkmiteer er kr.pr. møte. Møtegdtgjøring fr andre utvalg g nemder er kr pr. møte. Denne satsen gjelder gså vararepresentanter. Lederen får i tillegg til gdtgjøring kr...,- pr møte dag. Nestleder sm fungerer sm leder får samme tillegg. Dette gjelder leder i utvalg, styrer, nemnder g kmiteer.l. mtalt i første avsnitt i pkt.. samt utvalg med flkevalgt representasjn sm blir ppnevnt i løpet av en valgperide til bestemte tidsavgrensede ppgaver. Når ulike rgan har møte på samme dag, utbetales gdtgjøring fr hvert av møtene til de kmmunalt flkevalgte medlemmene sm deltar, g ikke begrenset til møte dag Erstatning fr tapt arbeidsfrtjeneste m.m. (5.3) Flkevalgte nevnt i pkt. 6.1 får av kmmunen erstatning fr tap i rdinær arbeidsinntekt sm følger av vervet, g fr utgifter sm utøvelsen av vervet nødvendiggjør. Satsene er: Side 9 av 12

10 Tapt arbeidsfrtjeneste under 4 timer, udkumentert kr..,- Tapt arbeidsfrtjeneste ver 4 timer, udkumentert kr,- Tapt arbeidsfrtjeneste, dkumentert, maksimum kr.,- Kravet til legitimasjn er bekreftelse fra arbeidsgiver m at arbeidstaker er trukket i lønn. Krav til legitimasjn fr selvstendig næringsdrivende er ligningsattest. Reglene gjelder gså fr hjemmearbeidende, studenter g pensjnister. Kravet må gjelde et faktisk tap i inntekten, g kravet må begrunnes. Krav m dekning av tapt arbeidsfrtjeneste må leveres sekretariatet snarest etter hvert møte. Dkumentasjnen må gdkjennes av rådmannen. 7 Reise, kst g vernattingsgdtgjøring 7.1 Kjøregdtgjøring ( 6.1) Kjøregdtgjøring ytes til medlemmer av kmmunestyret, styrer, utvalg.l. valgt av kmmunale rganer fr reise i kmmunale ærend i henhld til KS reiseregulativ, (sm igjen baserer seg på Statens særavtaler fr reiser). Reisen skal fretas på den hurtigste g billigste måten fr kmmunen. Reisen bør i størst mulig grad samrdnes med ansatte eller flkevalgte sm skal samme sted. Kjøregdtgjøring fr reise mellm hjem g rådhuset sm arbeidssted, dekkes ikke fr flkevalgte med fast kntrtid. Kjøregdtgjøring under. km en vei mellm.. g rådhus dekkes ikke. 7.2 Kstgdtgjøring g dekning av vernattingskstnader ( 6.2) Flkevalgte får kstgdtgjøring g nattillegg i henhld til KS reiseregulativ. Det gjøres fratrekk i kstgdtgjøringen ved felles servering av måltider eller når ksten inngår i annen regning, i tråd med reiseregulativet. Når flkevalgte bestiller vernatting på htell, velges frtrinnsvis hteller sm kmmunen har samarbeidsavtaler med, bl.a. m pensjnspris. Når inntatt frkst er inkludert i pensjnsprisen, reduseres kstgdtgjøringen i tråd med regulativet. Der det er avtalt pensjnspris, benyttes denne. Til ekstrautgifter under pphldet, jf frrige pkt, gis en gdtgjøring i henhld til regulativet (bruspenger). Ved utenlandsreiser følges særavtale fr reiser utenlands fr statens regning slik gså KS henviser til. Reiseregning skal innsendes snarest g senest én måned etter at reisen er fretatt. Dkumentasjn på utgiftene må sendes sammen med reiseregningen. 8 Annen gdtgjøring Side 10 av 12

11 8.1 Telefn, Ipad g internett tilgang/abnnement. ( 6.3 g 6.4) Ordfører g varardfører tilstås mbiltelefn, g dekning av kstnader til mbiltelefn. Kstnader til dekning av telefn fr andre enn rdfører eller varardfører kan tilstås når særlige grunner tilsier dette. Dette avgjøres av rdfører. Dersm arbeidsgivers mbiltelefn (utenm vakt/beredskapstelefn) medbringes g benyttes utenm rdinær arbeidstid beskattes dette i henhld til Skattedirektratets regler fr skattlegging av arbeidsgiverfinansiert elektrnisk kmmunikasjn. Fr flkevalgte med fast gdtgjøring dekkes kstnader til telefn g internett sm en del av den faste gdtgjøringen. Fr kmiteledere g gruppeledere dekkes telefn g internettabnnement med kr.. pr. måned, fr øvrige med kr. pr. måned. Flkevalgte i kmmunestyret, frmannskap, kmiteer g kntrllutvalg mttar Ipad. 8.2 Dekning av utgifter fr tilsyn med barn (6.5) Legitimerte utgifter til leie av tilsyn med barn under 12 år, funksjnshemmede eller syke, g sm er nødvendig fr utøvelsen av tillitsvervet, erstattes med inntil kr,- pr dag. Faste, private tilsynsutgifter dekkes ikke. I frbindelse med reiser i kmmunale ærend kan legitimerte utgifter til skyss g kst fr barnepasser til diende barn dekkes. Er det dkumentert behv fr å leie tilsyn med barn under natten, eller tap i familieinntekten fr å dekke nattilsynet, kan det tilstås nattillegg i henhld til reiseregulativet, dersm det er behv fr det. Nattillegget kan gjelde gså fr barn ver 12 år. 9 Generelle bestemmelser 9.1 Lkalisering av møter (7.1) Når kmmunen arrangerer kurs, knferanser eller møter utenfr rådhuset skal de nevnte arrangementer frtrinnsvis hldes i Ringerike kmmune. 9.2 Beverting (7.2) I frbindelse med kmmunestyre- g frmannskapsmøter skal det serves et varmt måltid. I eller i nærheten av møtelkalene skal det være tilgang på varmt g kaldt drikke samt frukt. I tilknytning til møter i hvedstyrer /kmiteer serveres et lett måltid. Ved heldagsmøter (inkludert gruppemøter med antatt varighet ver. serveres Bespisning på kmmunens regning fr nemnder, styrer g råd utver det sm er nevnt ver må ikke finne sted uten samtykke fra rdfører, (eller varardfører når han møter i hans sted) eller rådmann. 9.3 Møterm/arbeidsplasser (7.3) Flkevalgte skal ha tilgang til møterm. Flkevalgte skal ha mulighet fr en «arbeidsplass» i rådhuset. Det skal være tilgang til telefn, internett g kpieringsmuligheter. Ordfører g varardfører skal dispnere eget kntr. 9.4 Aviser/ fagtidsskrifter. (7.4) Kmmunestyrerepresentanter mttar Kmmunal rapprt dersm de ønsker det. Side 11 av 12

12 Ringerikes Blad skal være tilgjengelig i sekretariatet. 9.5 Ledsagere (7.5) Dersm rdfører, eller den sm møter i rdførers sted, inviteres med ledsager til ffisielle arrangementer, vil kmmunen dekke merutgiftene til deltakelse fr ledsager. Det samme gjelder ved rdførers g andre plitikeres deltakelse i frbindelse med vennskapskmmune arrangementer. 9.6 Frtlkninger av reglementet ( 8) Frtlkninger av reglementet kan gjøres av gruppelederne. Det frutsettes enstemmighet i blant gruppelederne, i mtsatt fall sendes uklarheten til kmmunestyret. Side 12 av 12

13 Denne saken har ingen dkumenter

14 Tm side

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.)

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) . RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) Vedtatt av kommunestyret den 24.09. 2009. 1 Reglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å regulere

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av kommunestyret 25. juni 2015 sak 83/15

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av kommunestyret 25. juni 2015 sak 83/15 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 2016-2019 Vedtatt av kommunestyret 25. juni 2015 sak 83/15 Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl) 1. FORMÅL OG HJEMMEL Dette reglementet gjelder for alle politisk

Detaljer

Ringerike kommune. MØTEPROTOKOLL NR 1 Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet

Ringerike kommune. MØTEPROTOKOLL NR 1 Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet Ringerike kommune MØTEPROTOKOLL NR 1 Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.03.2015 Tid: kl. 09:00 11.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Kjell Børre Hansen

Detaljer

Reglement for godtgjøring for folkevalgte (m.fl)

Reglement for godtgjøring for folkevalgte (m.fl) ØKONOMIAVDELINGEN Tema Kontrollområde Reglement Politikk Vedtatt av fylkestinget 17.9 2003, sak 44. Reglementet er revidert i ft-sak 41/04, 49/06, 46/07, 87/07, 10/08, 62/10, 60/11, 61/12 og ft-sak 51/15,

Detaljer

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 Godtgjørelse til kommunale folkevalgte 2018 1. halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den 11.12.17, saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 1. Generelt Bakgrunnen for godtgjøring for folkevalgte er kommuneloven kapittel

Detaljer

BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE

BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE Vedtak er fremkmmet etter frhandlinger mellm fylkespplæringssjefen g de fylkestillitsvalgte 6. september 2012.

Detaljer

Brukermal reiseregninger (Visma.Net.Expense) for sensorer i Oppland fylkeskommune

Brukermal reiseregninger (Visma.Net.Expense) for sensorer i Oppland fylkeskommune jhjhjhhjhjhjhjh Brukermal reiseregninger (Visma.Net.Expense) fr sensrer i Oppland fylkeskmmune Vedtak er fremkmmet etter frhandlinger mellm fylkespplæringssjefen g de fylkestillitsvalgte 6. september 2012.

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.1.2008. 1 GODTGJØRELSE TIL ORDFØRER 1.1 Fast godtgjørelse Ordføreren ytes godtgjørelse tilsvarende 93 % av stortingsrepresentantenes

Detaljer

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016.

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte den 07.09.2015 som sak 43/15. Erstatter tidligere reglement vedtatt

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Godtgjøringsreglement

Godtgjøringsreglement UTKAST 26.september 2016 Temakomiteens anbefaling Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Sandefjord kommune Godtgjøringsreglement Gyldig fra 1.1.17 31.12.19 Vedtatt av Sandefjord kommunestyre xx.xx.2016,

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE. Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE. Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SORTLAND KOMMUNE Vedtatt i Sortland kommunestyre 14.06. 2012 samt justering 19.06. 2014. 1 Virkeområde Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE 1. INNLEDNING Kommuneloven av 25. september 1992 gir folkevalgte generell rett til godtgjørelse for sitt arbeid ( 42), samt dekning

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Sist endret i bystyrets møte 21.11.2012 Endringer i reglementets satser gjelder fra 1. januar 2015 1 - Reglementets omfang 1. Dette reglementet gjelder kommunale

Detaljer

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble vedtatt av Vefsn kommunestyre 18.12.1991 og gjøres gjeldende fra 1. januar 1992. Endret i kommunestyret 19.10.94 og gjøres gjeldende fra

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner...

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i Indre Fosen kommune I henhold til kommunelovens 42 vedrørende arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for

Detaljer

GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE

GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE Gjeldende fra 17.12.2015 Ephorte 2011/1752-3 GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE 1. Reglementets omfang Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk valgte medlemmer og varamedlemmer

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD Vedtatt kommunestyresak 054/07 og kommunestyresak 065/07 Vedtatt med endringer i kommunestyresak 045/11 Vedtatt med endring i kommunestyresak

Detaljer

Reglement om godtgjørelser mv. til medlemmer av styrer, utvalg, komitéer, nemnder og råd.

Reglement om godtgjørelser mv. til medlemmer av styrer, utvalg, komitéer, nemnder og råd. Reglement om godtgjørelser mv. til medlemmer av styrer, utvalg, komitéer, nemnder og råd. Vedtatt av Bærum kommunestyre 17.11.99, 12.10.11. Sist endret av kommunestyret 18.11.15. Enkelte presiseringer

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt av KST den 14.12.2011, ved kst.sak nr 082/11, satser justert per 1.1.2013, ved kst.sak 107/12, satser justert per 1.1.2014 ved kst.sak

Detaljer

GODTGJØRELSES REGLEMENT

GODTGJØRELSES REGLEMENT GODTGJØRELSES REGLEMENT Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte den 21.03.2013, sak K 19/2013 1 Formål Reglement for godtgjøring ved kommunale ombuds- og tillitsverv i Fauske kommune tar sikte på å yte en

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV r REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV Oppdatert 20.10.2011 Ansvarlig: Formannskapssekretær Rigmor Leknes. Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE I henhold kommunelovens 42 vedr. arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats

Detaljer

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Sist vedtatt av kommunestyret den 18.9.2013, sak 38/13 1 Innledning 1.1 Generelt Dette reglement avløser tidligere reglement

Detaljer

Godtgjøringsreglement folkevalgte i Arendal kommune m. endringer i 2016, jfr. bystyresak 200/2016

Godtgjøringsreglement folkevalgte i Arendal kommune m. endringer i 2016, jfr. bystyresak 200/2016 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Saksnr. 13/709 Journal nr. 8023/13 Arkiv 080 Dato 30.05.2013 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Revidert av kommunestyret 30.05.2013 sak 16/13 1 Ordfører

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 30.09.2015 i utvalgssak 094/15 og sist endret i kommunestyremøte 17.12.2015 i utvalgssak 117/15. 1 1. GENERELLE

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. Historikk: Vedtatt av kommunestyret, sak 104/98, møtet 14.12.98, revidert i forhold til den til enhver tid

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6

VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6 VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6 Lønnsutviklingen i 2011 i KS området var på 4,26 %. Godtgjørelsessatsene i 3.2 3.6 vil dermed være: 3.2 Varaordfører Varaordførers årlige godtgjørelse kr. 89.888,- 3.3. Møtegodtgjørelse

Detaljer

Deanu gielda- Tana kommune

Deanu gielda- Tana kommune Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 1. GENERELT Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som

Detaljer

Reglement for godtgjøring av folkevalgte i Åfjord kommune

Reglement for godtgjøring av folkevalgte i Åfjord kommune Reglement for godtgjøring av folkevalgte i Åfjord kommune 1. Ordfører og varaordfører 1.1 Ordførers stilling settes til 100 %. Varaordførervervet settes til 35 % stilling. Vurdering og avtale om oppgavefordeling

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Reglement om GODTGJØRELSER M.V. til MEDLEMMER AV STYRER, UTVALG, KOMITÉER, NEVNDER OG RÅD

Reglement om GODTGJØRELSER M.V. til MEDLEMMER AV STYRER, UTVALG, KOMITÉER, NEVNDER OG RÅD Reglement om GODTGJØRELSER M.V. til MEDLEMMER AV STYRER, UTVALG, KOMITÉER, NEVNDER OG RÅD Vedtatt av Bærum kommunestyre 17.11.99, 12.10.11. Sist endret av kommunestyret 18.11.15. Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/ SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/00373-3 1. Hovedprinsipper a) Alle godtgjørelser relatert til stortingsrepresentanters/ordførers godtgjørelse justeres automatisk

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte møter føre til reduksjon i den faste godtgjøringen med et beløp tilsvarende ordinær

Detaljer

Godtgjøringsreglement

Godtgjøringsreglement Reglement for godtgjøring til folkevalgte Godtgjøringsreglement Sandefjord kommune (0710) Gyldig fra 19.10.16 31.12.19 Vedtatt av Sandefjord kommunestyre 13.12.2016, sak 30/2016 Med endring kap 2, pkt

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE MÅLSETTING Reglementet har som formål å sikre kommunens folkevalgte og andre politiske oppnevnte representanter

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Sist endret i bystyrets møte 09.12.2015 Endringer i reglementets satser gjelder fra 1. januar 2016 1 - Reglementets omfang 1. Dette reglementet gjelder kommunale

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 2017 2019 Vedtatt i Ringebu kommunestyre 21.02.2017 og gjeldende fra 01.03.2017 Endringer kommunestyret 30.05.2017 Endringer i kommunestyret 31.10.2017 Reglement

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-4 DRAMMEN 30.10.2015 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15 Bystyresak 127/15 1.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD

GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD GODTGJØRELSER FOR KOMMUNALE OMBUD Gjeldende fra 18.12.2012 1. Hvem reglementet gjelder for Reglementet gjelder for kommunale ombud, både medlemmer og varamedlemmer. Godtgjørelse gis for møter i bystyret,

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt i kommunestyret den 24.mai 2006, sak nr.53/06, overskrift endret i Fsk-sak 199/06, satser sist endret i Kst-sak 093/09) 1. FAST GODTGJØRING

Detaljer

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Strand kommunestyre 22.02.2017 Behandlet i sak 012/17 JpId: 17/5257 INNHOLD 1. PRINSIPP FOR GODTGJØRING... 3 1.1 Ordfører... 3 1.2.

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt i kommunestyre 26.04.12, sak 29/2012 Side 1 INNLEDNING Den kommunale virksomhet er bygd på ideene om folkevalgt, politisk styring.

Detaljer

Reglement for folkevalgtes godtgjørelse

Reglement for folkevalgtes godtgjørelse Reglement for folkevalgtes godtgjørelse Vedtatt av Hamarøy kommunestyre Sak 41/15 18.6.2015 Arkivsak 15/17 Innhold 1. Reglementets virkeområde og målsetting... 2 1.1. Hvem gjelder reglementet for... 2

Detaljer

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE RISØR KOMMUNE REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRINGER OG DEKNING AV UTGIFTER OG ØKONOMISKE TAP FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av bystyret 21.03.96 Endret av bystyret: 19.12.96 med virkning fra 01.01.97 21.09.00 med

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen kommune

Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen kommune Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Lyngen kommune Vedtatt i K-sak 110/16 i møte 22.11.16. Gjeldene fra 01.01.2017 Innhold 1 Møtegodtgjøring... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Møtegodtgjøring... 3 1.2.1 Høy

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt av kommunestyre den som sak nr. /15

TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt av kommunestyre den som sak nr. /15 TVEDESTRAND KOMMUNE Godtgjørelser for kommunale ombud Vedtatt av kommunestyre den 17.03.15 som sak nr. /15 2 1. Hvem reglementet gjelder for et gjelder for kommunale ombud, medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

BRØNNØY KOMMUNE ' REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE AV KOMMUNALE OMBUD REGLEMENTETS VIRKEMÅTE OG MÅLSETTING

BRØNNØY KOMMUNE ' REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE AV KOMMUNALE OMBUD REGLEMENTETS VIRKEMÅTE OG MÅLSETTING BRØNNØY KOMMUNE ' REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE AV KOMMUNALE OMBUD Vedtatt av Brønnøy kommunestyre fra den 30.10.1995 Endret av kommunestyret, den 18.12.2002 gjeldende fra 01.01.03 Endret av kommunestyret,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets Vedtekter fr Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd - Nrge krets Vedtatt av Årsmøtet 17. mars 2015 1 Kretsens navn Kretsens navn er Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd -Nrge krets. 2 Frmål g virkemråde Kretsens

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprtkll Utvalg: Utvalget fr miljø g teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dat: 24.01.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjn Listetilhørighet Møtte fr: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind

Detaljer

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Valgperioden 2007-2011 1. Kommunale møter.... 3 1.1. Møteplaner.... 3 1.2. Tidspunkt for kommunale møter.... 3 2. Opplæring og informasjon til

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Kommunale møter.

REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Kommunale møter. REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune. ------------------ 1. Kommunale møter. 1.1. Møteplaner. Det skal for hvert år utarbeides en samlet plan for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Ørland kommune

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Ørland kommune Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Ørland kommune Vedtatt i Ørland kommunestyre. Innhold 1. Ordfører og varaordfører:...3 2. Formannskapets medlemmene (unntatt ordfører og varaordfører)...3 3.

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilka r

Folkevalgtes arbeidsvilka r Folkevalgtes arbeidsvilka r (Vedtatt av Malvik kommunestyre 22.6.92, sak 98/92. Endret i f-sak 23/93, k- sak 93/93, f-sak 269/93, k-sak 10/96, k-sak 84/96, k-sak 96/03, k-sak 24/06, k-sak 106/07, k-sak

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi Lynnebakken 1.sept 2014 KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Stab Dato 16.11.2007 Saksbehandler HA Saksnummer 04/2067 Løpenummer 11640/07 Arkiv 080 / / Fra... REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

Detaljer

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte Service - Stolthet Trivsel Reglement for godtgjøring til folkevalgte Gjeldende fra 01.10.2015 Vedtatt av Holmestrand bystyre 25.06.96 i medhold av kommunelovens 42. Endret 16.09.98, 03.09.2003, 22.08.07,

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprtkll Utvalg: Kmmunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dat: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjn Listetilhørighet Møtte fr: Paul Henriksen medlem A Rlf Strand varamedlem A Anne May

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE Vedtatt av Hamar kommunestyre den 21 06 11 sak nr. 88 gjeldende fom kommunestyrets konstituering oktober 2011.. 1.0 MÅLSETTING Reglementet har som

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Komiteen har avholdt to møter og har hatt en god gjennomgang av gjeldende godtgjørelsesreglement og foreslår ingen store endringer.

FAUSKE KOMMUNE. Komiteen har avholdt to møter og har hatt en god gjennomgang av gjeldende godtgjørelsesreglement og foreslår ingen store endringer. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/1733 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 13/428 I Saksbehandler: Siv Anita Johnsen Brekke Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 027/13 I FORMANNSKAP I Dato: 11.03.2013

Detaljer

29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE

29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE 29.05.2015 Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE Vedtatt i bystyret 10.06.2015 Innhold GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

Detaljer

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 REGULATIV FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 1. MÅLSETTING I samsvar med intensjonene i Kommuneloven er regulativets

Detaljer

Reglement for politiske utvalg i Eigersund kommune.

Reglement for politiske utvalg i Eigersund kommune. Reglement for politiske utvalg i Eigersund kommune. Arbeidsvilkår for folkevalgte i Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 8. september 2003. Siste justering 03.10.2011 Ansvar for ajourføring: Politisk

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Reglement for arbeidsvilkår og godtgjøring av tillitsvalgte ARBEIDSVILKÅR

TROMSØ KOMMUNE Reglement for arbeidsvilkår og godtgjøring av tillitsvalgte ARBEIDSVILKÅR TROMSØ KOMMUNE Reglement for arbeidsvilkår og godtgjøring av tillitsvalgte Utgave: Skrevet av: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 2011 Kjell-Robert Pedersen 29.8.11 Tromsø kommunestyre 29.04.09 (tidligere

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE i Moss kommune, side 1 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE vedtatt av bystyret 23.09.2003 Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Rådmannen Rettelser og tillegg: Bystyrets

Detaljer

Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m.

Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m. Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 140-2012 Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt i kommunestyret 14.12.2012, sak 96/12 Gjeldende for valgperioden 2011-2015 1. Faste godtgjørelser 1.1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse

Detaljer

4. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringsaker kommune

4. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringsaker kommune 4. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringsaker kommune 1. Fast godtgjøring og møtegodtgjøring 1.1 Begrepet møte etter dette reglementet Med møte menes etter dette reglementet møter i styrer, råd

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 1.1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse for 2009 er kr. 730.000 1.2 Varaordfører Varaordførerens godtgjørelse utgjør 20 % av ordførerens lønn d.v.s. kr.

Detaljer

REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE. Hasvik kommune

REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE. Hasvik kommune REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE Hasvik kommune - innstilling i FOS 3.desember 2010 - realitetsbehandlet i KOS 15.desember 2010 1 GENERELT Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for

Detaljer

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte TROMSØ KOMMUNE Dok.id Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: Revidert Kjell-Robert Pedersen 28..august 2013 Tromsø kommunestyre

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE Vedtatt i kommunestyret 22.6.2017 gjeldende fra 1.7.2017 1.1 Faste godtgjørelser og møtegodtgjørelser Ordførers godtgjørelse i % av

Detaljer

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Vedtatt av kommunestyret 20.06.2011 sak 48/11 Justert av kommunestyret 24.10.11 sak 74/11 Fortolket av adm.utvalg 11.01.2012. Justert av Kommunestyret

Detaljer

Holtålen kommune GODTGJØRELSE FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE

Holtålen kommune GODTGJØRELSE FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE Holtålen kommune GODTGJØRELSE FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE Vedtak i kommunestyret 24.03.2011,sak: 8/11: Gruppeledernes forslag til endringer av reglement for godtgjørelse til folkevalgte datert 24.03.11 vedtas

Detaljer

Reglement for g odtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune

Reglement for g odtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for g odtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune 2016-2019 Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner...

Detaljer