KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020"

Transkript

1 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE Porsgrunn kommune Kultur, idrett og fritid Mai 2009 Vedtatt i bystyret

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE. 0. Sammendrag med hovedpunkter 1. Innledning 1.1. Bakgrunn 1.2. Planprosessen 2. Definisjoner 2.1. Idrettsanlegg Nærmiljøanlegg Ordinære anlegg Nasjonalanlegg 2.2 Friluftsområder og Friområder 3. Rammebetingelser 3.1 Rikspolitiske føringer 3.2 Fylkeskommunale planer 3.3 Økonomiske virkemidler 3.4 Andre statlige føringer 3.5 Kommunale planer Langtidsplan for Porsgrunn kommune Handlingsprogram for Porsgrunn kommune Kommunedelplanens arealdel 4. Resultatvurdering av forrige planperiode ( ) 4.1 Forrige periodes mål 4.2 Oppnådde resultater i planperioden 4.3 Tiltak som ikke har blitt iverksatt 4.4 Vurdering av forrige planperiode 5. Målsettinger Hovedmål 5.2 Delmål 5.3. Handlingsplan i perioden Oversikt over idrettslag, aktiviteter og anlegg. 6.1 Idrettslag i kommunen 6.2 Idrettsaktiviteter representert i kommunen 6.3 Bedriftsidrettsaktiviteter 6.4 Lagtilknytning over kommunegrensene 6.5 Oversikt over idrettslags medlemstall og aktiviteter 6.6 Oversikt over idrettslag, idrettsanlegg og aktiviteter i lokalsamfunnene 6.7 Skoleanlegg for fysisk aktivitet 6.8 Ballplasser/Nærmiljøanlegg (ikke skoleanlegg) 6.9 Tur-/og orienteringskart 6.10 Turstier 7. Aktivitetstiltak idrett og friluftsliv 7.1 Utviklingstrekk fysisk helse 7.2 Tiltaksområder 3

4 8. Anleggsbehov - framtidig utbygging 8.1 Manglende anleggsdekning 8.2 Rehabiliteringsbehov 8.3 Framtidige anleggsønsker- og behov 8.4 Udekket idrettshallbehov 8.5 Svømmeanlegg 8.6 Kunstis 8.7 Skytebaneanlegg 8.8 Vallermyrene Rideanlegg 8.9 Nærmiljøanlegg 8.10 Turstier, friluftsområder, gang- og sykkelstier 9. Arealbehov for idrett- og friluftsanlegg i Porsgrunn 10. Kommunalt engasjement i utbygging og drift av idretts- og friluftsanlegg i kommunen Utbyggingsmodell kommunen Sentralidrettsanlegget Desentralisert utbygging Finansiering av kommunal anleggsutbygging Kommunalt tilskudd til anleggsutbygging i regi av organisasjonene 10.2 Drift av idrettsanlegg Kommunale anlegg 11. Anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Porsgrunn, prioritert utbygging Ordinære idretts- og friluftsanlegg 11.2 Nærmiljøanlegg 12. Foreslåtte anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Porsgrunn uprioriterte 12.1 Ordinære anlegg 12.2 Nærmiljøanlegg 12.3 Nærmiljøanlegg forenkla ordning 12.4 Annet 4

5 0. Sammendrag med hovedpunkter. Denne planen skal gi føringer for hvordan Porsgrunn kommune tenker seg utviklingen av idretten i forhold til anleggsutvikling og aktiviteter, spillemiddelrelatert utvikling av anlegg på friluftssektoren. Planen gir følgende signaler i den forbindelse: Kommunalt engasjement i forhold til idrettsbygg skal rettes mot rehabilitering av eksisterende anlegg. Dette gjelder fotballbaner, idrettshaller og svømmehaller. I tillegg skal det ved opprusting av skolenes uterom tenkes tilrettelegging for fysisk aktivitet. Ved nybygging av gymsaler bør det vurderes bygging av idrettshall eller annet bygg for idrettsaktivitet i stedet. Det satses på Kjølnes Idrettspark som sentralidrettsanlegg i kommunen, slik at alle større fellesanlegg som skal dekke hele kommunens behov, legges dit. Eventuell bygging av kunstisanlegg, folkebad, nye idrettshaller, kampsportarenaer og treningshall fotball bør lokaliseres dit. Ref. bystyrevedtak 6. nov sak 005. Den første idrettshallutbyggingen bør skje i tilknytning til Heistadhallen. Dette fordi det må sees i sammenheng med Heistadskolenes behov for gymsalarealer. I forbindelse med framlegging av reviderte plantegninger for Stridsklev svømmehall skal den vise areal for fremtidig idrettshall (24x45 m) i tilknytning til disse planene (jfr vedtak i bystyresak 46/05). Sammen med Campus Kjølnes-planene om dobbel idrettshall er dette hallprosjekter som bør vurderes i neste omgang. Følgende arealdisponeringer spilles inn i forhold til revidering av kommuneplanens arealdel: Skytebaneanlegg på Lillegårdsseter er på det nærmeste avklart men formell 40 års leiekontrakt gjenstår, areal til fotballformål og annen rekreasjon ved Frednesbanen, regulering av vannarealer til Eidangerfjorden for seiling. Rammebetingelser for idretten vurderes i handlingsprogramsammenheng budsjettert på linje med kostragruppe 13 kommunene. Aktivitetstiltak rettes mot barn og unge, men også tilrettelegging av turstier/områder osv som skal dekke alle aldersgruppers behov. Fysisk aktivitet og helse skal ligge som føringer for dette arbeidet. Kunstgressbaner, snøanlegg (inkl snøkanon), binger og sandbaner er satsingsområder for idrettslagene ute i nærmiljøene. Ivareta allmennhetens rett til friferdsel. Utrede mulighetene for at idrettslagene selv skal eie grunnen der idrettsanleggene i dag ligger på kommunal grunn. Tettere samarbeid med idretten om vedlikehold av idrettsanlegg, befolkningens aktivitetsvaner og tilbud Se anleggsutvikling over kommunegrensene - Grenlandsamarbeidet 5

6 1. Innledning. 1.1 Bakgrunn. Denne planen er en revidering av eksisterende Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett, friluftsliv og kulturbygg i Porsgrunn Kommune som ble vedtatt i Porsgrunn bystyre Denne planen har hvert år blitt rullert slik at nye anlegg har blitt tatt inn i prioriteringsliste som grunnlag for spillemiddelbehandling. Planen bygger på plankrav gitt av Kultur- og kirkedepartementet senest oppdatert i Det er fortsatt et krav fra Kultur- og kirkedepartementet at det skal foreligge en kommunal delplan som grunnlag for vurdering av spillemiddelsøknader for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.. Videre er det hjemmel for denne planen nedfelt i PLB 20. Denne planen er ikke juridisk bindende i seg selv, men må knyttes opp til kommuneplanens arealdel og kommunens handlingsprogram. Kommunal planlegging er vesentlig for at kommunens innbyggere skal få det tilbudet som de til enhver tid er best tjent med. En helhetstenkning ut fra det totale behov gir et riktigere tilbud enn om utbygging skjer planløst ut fra enkeltes særbehov. Denne planen er ment som et middel for å få styrt utbygginga av idretts- og friluftsanlegg slik at disse i størst mulig grad samsvarer med innbyggernes/brukernes behov og det offentliges eller organisasjonenes evne til å drive disse anleggene. I tillegg skal den gi en pekepinn på hvilke aktivitetsområder kommunen synes det er riktig å satse på i årene framover. 1.2 Planprosessen. Oppstart av planprosessen ble forankret i formannskapets møte 10. juni Det er Kultur, Idrett og fritid som har hatt ansvar for gjennomføring av planprosessen. Andre kommunale virksomheter har forsøkt blitt trukket inn i ulike deler av prosessen. Det har vært avholdt møter med Porsgrunn frilufts- og miljøråd ( ), Ungdomsutvalget, Porsgrunn Eldreråd og Rådet for funksjonshemmede (1.4.09). Likeledes har Porsgrunn Idrettsråd blitt orientert om framdriften, kommet med innspill under prosessen og deltatt i møter med idrettslag ( ) og åpent dialogmøte med innbyggerne ). Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort gjennom annonser i lokalpressen og på internett. I tillegg har idrettslagene i kommunen spesifikt blitt invitert til å komme med innspill om endringer i nåværende anleggssituasjon og om fremtidige behov. 2. Definisjoner. 2.1 Idrettsanlegg I Stortingsmelding nr 14 ( ) Idrettslivet i endring framkommer følgende inndelinger av anlegg for idrett, og fra Miljøverndepartementets St.meld. nr. 39 ( ) Friluftsliv samt fra St.meld. nr. 21 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand inndeling/definisjon av friluftsliv. Idrett Med idrett forstås aktivitet i form av trening eller konkurranse i den organiserte idretten. 6

7 Fysisk aktivitet Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter preget av lek. Friluftsliv Miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. Kultur- og kirkedepartementet har valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet. Idrettsanlegg I spillemiddelfordelingen opererer departementet med følgende klassifisering av idrettsanlegg: N ærmiljøanlegg Ordinære anlegg N asjonalanlegg I tillegg opererer Telemark Fylkeskommune med fylkesanlegg. Slike anlegg kan oppnå visse fordeler i forbindelse med prioritering av spillemiddelsøknadene. Det kan også gi økte tilskuddssatser til anlegg som Kultur- og kirkedepartementet vurderer som større interkommunale anlegg. Anleggene omtalt i Stortingsmeldingen defineres slik: Nærmiljøanlegg. Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for uorganisert idrett/fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og eller oppholdsområder. Områdene skal være fritt allment tilgjengelige og beregnet på uorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller ordinær konkurranseidrett. Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til et skoleanlegg/ og eller et idrettsanlegg. Eksempel på typiske nærmiljøanlegg kan være: sandaktivitetsbaner, balløkker, ballbinger, skileikanlegg, korte stier/turveger, rullebrettramper osv. Ordinære lekeplasser defineres ikke som nærmiljøanlegg Ordinære anlegg. Ordinære anlegg er de tilskuddsberettigede anleggene som framgår av Forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv. I hovedsak er de ordinære stønadsberettigede anleggstypene nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for idrettsorganisasjonene. Det tekniske krav til mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund. Eksempel på ordinære anlegg kan være: idrettshall, fotballbane, svømmehall inkludert anlegg som er beregnet for rekreasjon (moderne folkebad), klubbhus og garderober Nasjonalanlegg. Nasjonalanlegg er anlegg tilrettelagt for internasjonale idrettsarrangementer. Status som nasjonalanlegg gis av Kultur- og kirkedepartementet. I Porsgrunn er det pr i dag ingen anlegg med nasjonalanleggstatus. 7

8 2.2 Friluftsområder og friområder Begrepet Frilufts- og friområder blir ofte brukt som fellesbetegnelser på grønne områder som er tilgjengelige for allmennhetens frie ferdsel. Friluftsområder er store, oftest uregulerte områder som i hovedsak er i privat eie, og som omfattes av allemannsretten. Det er ikke krav om parkmessig opparbeidelse og vedlikehold, kun tilrettelegging for bruk. Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening. I kommuneplanens arealdel er friluftsområdene oftest vist som landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder) I reguleringsplansammenheng kan friluftsområder avsettes til spesialområder for friluftsliv (jfr. Plan- og bygningsloven 25, nr 6) Friområder er avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for allmennhetens uhindrede rekreasjon og opphold. Områdene er vanligvis ervervet, opparbeidet og vedlikeholdt av kommunen, og kan være parkanlegg, turveier, lysløyper, lekeplasser, nærmiljøanlegg og badeplasser. Inngrepsfrie naturområder i nærmiljøet, for eksempel koller, sletter og bakker kan også defineres som friområder. I kommuneplanens arealdel er friområder oftest vist som byggeområde på kartet, da de betraktes som en del av dette formål. I reguleringssammenheng er friområder en egen kategori (jfr Plan- og Bygningsloven 25, nr 4) I dette plandokumentet legges det spesielt vekt på anlegg som er stønadsberettiget i forhold til spillemiddeltilskudd. 3. Rammebetingelser. 3.1 Rikspolitiske føringer. Utformingen av statens politikk på feltet idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, er fordelt på 3 departement: Kultur- og kirkedepartementet som har ansvar for utforming av politikk på idrettsområdet Miljøverndepartementet har ansvar for utforming av statens friluftslivpolitikk. Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for utforming av politikk for statens helsefremmende og forebyggende arbeid. Mål og rammer for den nasjonale politikken blir formidlet gjennom stortingsmeldinger, rikspolitiske retningslinjer (RPR), rundskriv, bestemmelser for tilskuddsordninger m.v. Det overordnede målet for statlig idrettspolitikk kommer til uttrykk gjennom visjonen Idrett og fysisk aktivitet for alle. Det understrekes i Stortingsmelding nr 14 ( ) Idrettslivet i endring at staten gjennom sin idrettspolitikk bør ha et særlig ansvar for gruppene barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Statlige virkemidler er spillemidler til anlegg og aktivitetstilskudd til idrettslag. Gjennom tildeling av spillemidler legger staten vekt på at flest mulig skal få mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Dette skal bl a gjøres gjennom ytterligere utbygging av idrettsanlegg og bedre rammebetingelser for idrettslagene. Miljøverndepartementet har satt følgende resultatmål i forhold til friluftslivet: 1. Friluftsliv basert på allemannsretten skal holdes i hevd i alle lag av folket. 2. Barn og unge skal få mulighet til å utvikle dyktighet i friluftsliv. 8

9 3. Område av verdi for friluftslivet skal sikres slik at miljøvennlig ferdsel, opphold og høsting blir fremmet og naturgrunnlaget tatt vare på. 4. Ved boligområder, skoler og barnehager skal det være god tilgang til trygg ferdsel, lek og annen aktivitet i en variert og sammenhengende grønnstruktur med god forbindelse til naturområdene omkring. I forbindelse med behandling av St.meld. nr 48 ( ) Kulturpolitikk fram mot 2014, sluttet Stortinget seg til forslag om ny desentralisert ordning for tilskudd til kulturhus. Forvaltning av tilskuddsordningen blir delegert til fylkeskommunen og skal ha følgende formål: Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Bygningene skal fungere som kulturelle møtesteder for lokalmiljø og/eller region. 8 departement har gått sammen om utgivelse av Handlingsplan for fysisk aktivitet , Sammen for fysisk aktivitet. Denne skal begrense faktorer som skaper fysisk inaktivitet og fremme fysisk aktivitet i befolkningen. Økt fysisk aktivitet skal oppnås gjennom en samlet strategi som omfatter tiltak på flere samfunnsområder og arenaer i barnehage, skole, arbeidsplass, transport, nærmiljø og fritid. Dette krever samarbeid mellom ulike sektorer og forvaltningsnivåer, og åtte departementer står sammen om utformingen og oppfølgingen av denne planen. 3.2 Fylkeskommunale planer. Gjeldende fylkesdelplan for idrett og friluftsliv er for perioden Denne er ennå ikke oppdatert, men det er et håp om at det skal utarbeides en strategisk plan, forhåpentligvis i Følgende mål ble oppført i eksisterende fylkesdelplan: Tilhøva for idrett og friluftsliv i Telemark skal leggjast slik til rette at alle, uavhengig av alder, kjønn og bustad, skal ha tilgang til idrettsanlegg og friluftsområdet av høg kvalitet. Tilhøva til idrett og friluftsliv skal vera så gode at dei gjev ungdomen hug til å busetje seg i Telemark, og at dei fremjar etablering av nye arbeidsplassar og tilflytting til fylket. Spelemidlane skal kunne nyttast som eit regionalt verkemiddel. 3.3 Økonomiske virkemidler Staten har følgende virkemidler for å stimulere til utvikling av idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv Spillemidler Kultur- og kirkedepartementet forvalter denne delen av overskuddet fra Norsk Tipping AS som avsettes til idrettsformål. Opplysninger om spillemiddelordningen fås ved henvendelse til kommunen, til fylkeskommunen eller til idrettsavdelingen i Kultur- og kirkedepartementet. Det gis årlig ut ny informasjon om tilskuddsordningen. Tilskudd gjennom denne ordningen er å betrakte som grunnstøtte til lokale lag og foreningers arbeid for barn og unge, men også kommunene er en stor søker til disse midlene. Selv om midlene til idrettslagene ikke står på kommunale budsjetter, vil det være naturlig å kommentere ordningen i den kommunale planen, da den gir betydelig økonomisk bidrag til idrettslagenes virksomhet. 9

10 Midler til friluftsliv Sikring av friluftslivets arealbehov anses som en offentlig oppgave. Miljøverndepartementet, Direktoratet for Naturforvaltning og fylkesmennene har ansvar for å holde i hevd den tradisjonsrike ferdselsretten i utmark, og å yte tilskudd til oppkjøp av viktige områder for friluftsliv. Det skal legges vekt på regionalt viktige friluftsområder og områder i kystsonen sikres, og at forholdene for friluftsliv i og ved byer og tettsteder bedres. I tillegg gis det også tilskudd til aktivitetsformål, stimulering, tilrettelegging m.m. innenfor friluftslivet. Egen trykksak om tilskudds og låneordninger innenfor miljøvernfeltet gis ut årlig av Miljøverndepartementet og kan bestilles hos SFT. På nettsiden til Friluftslivets fellesorganisasjon (www.frifo.no) er ulike tilskuddsområder til friluftsliv omtalt. Fylkeskommunale midler Flere fylkeskommuner har ordninger hvor fylkeskommunen kan medvirke med investeringstilskudd til store regionale og /eller fylkesanlegg for idrett. Slik støtte eller medfinansiering vil fremgå av de fylkeskommunale planene for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. I Telemark er det ingen slike ordninger. Andre tilskuddsordninger For å stimulere til tilrettelegging av lokale lavterskeltilbud er det avsatt midler til forebyggende helsearbeid gjennom økt fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen ønsker å fange opp grupper som i dag er for lite fysisk aktive og som faller utenfor d ordinære aktivitets- og idrettstilbudene. Tilskuddsordningen kanaliseres gjennom regionale partnerskap for folkehelse der slike er etablert. Og i øvrige fylker gjennom Fylkesmannen. Over statsbudsjettet til Kommunal og regionaldepartementet gis det tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet. En del idretts- og danseaktiviteter er finansiert gjennom denne tilskuddsordningen. På nettsiden finnes en nærmere presentasjon av ulike tilskuddsordninger. 3.4 Andre statlige føringer Sammen om fysisk aktivitet Handlingsplanen for fysisk aktivitet er en nasjonal mobilisering for bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet. Handlingsplanen er utformet av 8 departementer. Det påpekes at fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og er en kilde til glede, livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser. Rikspolitiske retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge og rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging er relevante i all planlegging. Disse RPR-ene kan i noen tilfeller virke mot hverandre, spesielt i tettbygde strøk med stort press på arealene. RPR for samordnet areal og transportplanlegging fører som regel til fortetting, noe som kan gå ut over aktuelle områder for nærmiljøanlegg. Det påpekes at samkjøring av RPR-ene krever derfor spesiell omtanke og tverrsektoriellt samarbeid. Universell utforming Full integrering og inkludering for alle er et overordnet mål for staten. Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne legger vekt på at alle samfunnsborgere skal ha like muligheter til personlig utvikling og 10

11 livsutfoldelse. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Estetikk og miljøhensyn Idretts- og friluftslivanlegg har ofte en fremtredende og sentral plass i lokalmiljøet og landskapet. Det påpekes at det derfor skal stilles store krav til utformingen av anlegg og områder. Ved forhåndsgodkjenning av planer for anlegg som bygges med offentlig støtte, skal de estetiske kvalitetene tillegges vekt. Utforming av sentrale signalbygg bør vies stor oppmerksomhet. Lokalisering av nærmiljøanlegg og valg av materialtype må vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle. Kultur- og kirkedepartementet ønsker mer miljøvennlige idrettsbygg. For å stimulere til dette er det i heftet Miljøhensyn ved bygging og rehabilitering av idrettsbygg anbefalt enkelte miljømål for bygging og rehabilitering av idretts- og svømmehaller. Utbygging av idrettsanlegg kan komme i konflikt med kulturminnevernet. Det påpekes at fylkeskommunen/fylkeskonservator blir varslet om planlagte tiltak så tidlig som mulig. Bevaring av biologisk mangfold er en overordnet målsetting i den nasjonale miljøpolitikken. I arbeidet med tilretteleggingstiltak for områder og anlegg for friluftsliv skal det tas hensyn til dette. Det kan oppstå konflikter mellom naturvern og biologisk mangfold på den ene siden og idretts- og friluftslivaktiviteter på den andre siden. Det påpekes at naturen skal forvaltes slik at arter som finnes naturlig sikres levedyktige bestander, og slik at det biologiske mangfoldets fortsatte muligheter. 3.5 Kommunale planer Langtidsplan for Porsgrunn kommune. I forbindelse med rullering av kommuneplanens samfunnsdel, har formannskapet vedtatt følgende framtidsbilder (Sammen om Porsgrunn 2020) som grunnlag for videre arbeid: Aktive barn og unge. Barn og unge som ansvarlige aktører i eget liv, i et folkehelseperspektiv. Fokus på muligheter på system- og individnivå. Tilrettelegging for fysisk og skapende aktivitet. Lokalt ansvar og medvirkning. Lokal handling og ansvarliggjøring. Legge til rette for deltakelse i samfunnsutvikling og politikk. En nyskapende miljøkommune. Fra bil til kollektivt. Fra tradisjonell industri til ny teknologi. Kultur som næring. Attraksjonskraft. Et inkluderende samfunn. Motvirke og redusere utenforskap. Sette fokus på hverdagsproblemer. Innsats for de med levekårsproblemer. Mer forebygging, mindre reparasjon. Fortsatt er langtidsplanen for Porsgrunn gjeldende med motto: Sammen om Porsgrunn og de fem hovedmålene: Ansvar og omsorg for hverandre, en levende kulturby, trygge og trivelige omgivelser, et allsidig næringsliv, en veldreven kommune. Langtidsplanen skal hjelpe oss å styre utviklingen i Porsgrunn. De overordna målsettingene har hele tiden vært førende under utarbeiding av denne planen Handlingsprogram for Porsgrunn Kommune. Handlingsprogram for Porsgrunn Kommune for ble vedtatt i bystyret 11. desember Her blir det pekt på at en høy profil på barn, unge, kultur og fritid er 11

12 viktig utviklings- og konkurransefaktor for Porsgrunnssamfunnet. Hovedutfordringen er å bevare og markere denne profilen bedre innenfor strammere budsjett. Det blir pekt på viktigheten av en helhetlig gjennomgang av idrettssektoren med ny kommunedelplan og viktigheten ved av at driften av de kommunale idrettsanleggene gjennomføres på en mest mulig økonomisk måte. Det blir også pekt på behovet for gjennomgang av svømmehallstruktur og vurdere fortsatt svømmehalldrift opp mot andre alternative utnyttelser. I planperioden var de største investeringene til idretts- og friluftsformål 27,5 millioner til ny idrettshall på Vestsiden, mens rehabilitering av Stridsklevhallen kom på totalt 43,5 mill Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er planen som er retningsgivende i forhold til arealdisponering i kommunen og er et juridisk bindende dokument. Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet har som oppgave å sende signaler i forhold til arealdisponeringer for bygg og arealer for disse fagområdene, men er underordnet vedtak i arealdelen. 4. Resultatvurdering av forrige planperiode ( ). 4.1 Forrige periodens mål. For forrige periode ble følgende målsettinger trukket opp: Hovedmål: Porsgrunn kommunes innbyggere skal gis muligheter for variert fysisk aktivitet og kulturelle aktiviteter i anlegg og på områder som er tilrettelagt for dette. Delmål: Porsgrunn kommune skal ta del i utbygging av idretts- og friluftsanlegg på forskjellige nivåer, slik at utfoldelse av fysisk aktivitet fra lekbetont aktivitet via rekreasjon til toppidrett, gis muligheter. Porsgrunn kommune skal legge forholdene til rette slik at idrettslag selv gis muligheter til å bygge og drive sine egne idrettsanlegg. Ved utarbeidelse av kommune- og reguleringsplaner skal det innarbeides arealer for anlegg for lek, idrett og friluftsliv som en del av bomiljøet, samt sette av arealer til framtidige større kommuneanlegg. Et sammenhengende nett av turveger, turstier og løyper etableres, merkes og registreres i et kart som kan brukes til rekreasjonsformål. Porsgrunn kommune skal være aktiv medspiller i tiltak som kan føre til økt aktivitet for byens innbyggere Porsgrunn kommune skal ta ansvar for tilgjengelige kulturbygg som kan gi et bredt tilbud av kulturaktiviteter for innbyggerne 4.2 Oppnådde resultater i planperioden. For å forsøke og oppnå målene i planen er et samspill med det frivillige organisasjonslivet veldig viktig og helt avgjørende for at det skal bli et godt totaltilbud for kommunens innbyggere. Porsgrunn kommune må være en aktiv medspiller for å legge forholdene til rette for idrett og friluftsliv for byens innbyggere. Målene i forrige planperiode har vært retningsgivende. Ikke alle ønsker som har framkommet i planen, har blitt imøtekommet, men en del tiltak har blitt gjennomført, ikke minst takket være engasjement fra lag og foreninger. 12

13 De største løftene på anleggssiden for kommunen har vært ferdigstillelse av Vestsidenhallen og rehabiliteringen av svømmehallen på Stridsklev. Det har gitt kommunen verdifulle arenaer hvor innbyggerne på ulike nivåer kan utføre fysiske aktiviteter. I tillegg har det blitt brukt millionbeløp på rehabilitering av idrettsanleggene våre uten at det alltid blir synlig for brukerne. Likevel er det et stort behov i forhold til rehabilitering av eksisterende anleggsmasse. Vallermyrene rideleir har etablert seg som et ridesenter på nasjonalt nivå og selv om det ennå ikke er komplett, har mange av de viktigste elementene kommet på plass. Takket være idrettslagene har også 4 nye kunstgressbaner sett dagens lys i perioden, men her er det fortsatt et stykke vei før en endelig er i mål. Idretten har her ønsket et større engasjement fra kommunen. En rekke nærmiljøanlegg har sett dagens lys, ikke minst i tilknytning til skolene. Det vil være med på sikre elevene muligheter for en fysisk mer aktiv oppvekst. Telemark Turistforening har gitt ut et nytt turkart for Porsgrunn som gir en fin oversikt over turstier og rekreasjonsområder i kommunen. Oversikten som benyttes i forbindelse med prioritering av spillemiddelsøknader blir hvert år rullert. Av anlegg som har blitt oppført på den ordinære lista og senere rulleringer, har følgende blitt gjennomført (alfabetisk oppført): Eier Anleggsnavn Anleggstype Brevik IL Furulund Idrettspark Kunstgressbane Brevik Seilforening Seivall Seilsenter Båthus Hei IL Lundedalen skileikanl 3 byggetrinn skileik Hei IL Heibanen Sandbaneanlegg Hei IL Heibanen Ballbinge Hei IL Heibanen Kunstgressbane Herøya IF Herøya Idrettsplass Brytelokale Herøya IF Herøya Idrettsplass Sandsportanlegg Pors IF Pors stadion Kunstgressbane Pors IF Pors stadion Undervarme kunstgress Pors IF Pors Stadion Sandbane Porsgr Videreg sk Kjølnes Idrettspark Sandbane Porsgrunn komm Frisklivsenteret Sosiale rom idrettshall Porsgrunn komm Vestsidenhallen Idrettshall Porsgrunn komm Flåtten Skileikanlegg Skileik Porsgrunn komm Brattås skole Ballbinge Porsgrunn komm Rødsåsen Ballplass Porsgrunn komm Myrene skole Ballplass Porsgrunn komm Tvetenskolene Ballbinge Porsgrunn komm Østsiden skole Ballbinge Porsgrunn komm Vestsiden oppvekstsen Ballbane Porsgrunn komm Vestsiden oppvekstsen Sandbane Porsgrunn komm Vestsiden oppvekstsen Skatescape Porsgrunn komm Kjølnes Ungdomsskole Ballbinge Urædd forball Kjølnes Idrettspark Kunstgressbane 7erbane Urædd fotball Kjølnes Idrettspark Kunstgressbane 11erbane 13

14 Eier Anleggsnavn Anleggstype Urædd IF Uræddhallen Rehabilitering Vallermyrene Ride Vallermyrene Rideanl Konkurransehall Vallermyrene Ride Vallermyrene Rideanl Rideskolehall Vallermyrene Ride Vallermyrene Rideanl Rideskolestall Vallermyrene Ride Vallermyrene Rideanl Gressbane Sprang Vallermyrene Ride Vallermyrene Rideanl Grusbane Sprang Vallermyrene Ride Vallermyrene Rideanl Grusbane dressur konk Vallermyrene Ride Vallermyrene Rideanl Kombinasjonsstall 1 2 Vallermyrene Ride Vallermyrene Rideanl Kombinasjonsstall 3 4 Vallermyrene Ride Vallermyrene Rideanl Kombinasjonsstall Følgende anlegg er ferdig men har ennå ikke mottatt spillemidler Eier Anleggsnavn Anleggstype Urædd fotball Kjølnes Idrettspark Undervarme kunstgress (ikke KKD-godkj) Vallermyrene Ride Vallermyrene Rideanl Grusbane dressur Vallermyrene Ride Vallermyrene Rideanl Kombinasjonsstall Urædd IF Uræddhallen Rehabilitering Porsgrunn komm Stridsklev svømmehall Rehabilitering Hei IL Heibanen Kunstgressbane Telemark Turistfor Turkart Porsgrunn Turkart Brevik Seilforening Seivall Seilsenter Jollerampe Porsgrunn komm Langangen skole Ballbinge Følgende anlegg har stått inne på prioriteringslisten i forrige periode, men er ennå ikke bygget Eier Anleggsnavn Anleggstype Vallermyrene Ride Vallermyrene Rideanl Stall 1 Vallermyrene Ride Vallermyrene Rideanl Stall 2 Vallermyrene Ride Vallermyrene Rideanl Opplæringsbane sprang Vallermyrene Ride Vallermyrene Rideanl Øvingsbane dressur Vallermyrene Ride Vallermyrene Rideanl Ridesti Vallermyrene Ride Vallermyrene Rideanl Trenings- og oppvarmingshall Eidanger idrettslag Tvetenbanen Kunstgressbane Pors IF Pors stadion Utvidelse, bane 2 Porsgrunn komm Brattås skole Aktivitetsløype Porsgrunn komm Stridsklevskolene Ballbinge 4. 3 Tiltak som ikke har blitt iverksatt. I planperioden har det vært en satsing på rehabilitering av de kommunale svømmeanleggene og strukturen for kommunens tilbud her er lagt. En er likevel ikke kommet i mål i og med at en omfattende ombygging/nybygging av svømmehallen på Kjølnes ikke er iverksatt. Økonomsk trange tider har gjort at dette har blitt utsatt, men planleggingsfasen er igangsatt. Fortsatt ser vi en klar underdekning på fleridrettshaller, noe som ble kommentert i forrige plan. Det samme gjelder anlegg for enkelte særidretter som f eks kampsportidrettene og turn. Kunstisbane på Kjølnes har vært ønsket i perioden, men ikke realisert. I tillegg er det fortsatt et stykke fram før en ser at behovet for kunstgressbaner er dekket. I forhold til arealdisponeringer er følgende anlegg av litt større omfang fortsatt uløste: 14

15 Lillegårdsseter skytebaneanlegg regulering til idrettsformål slik at det kan oppnås 40 års leiekontrakt mellom Porsgrunn kommune og Porsgrunn Pistolklubb/Eidanger Jeger- og fiskerforening, her gjenstår kontraktskriving mellom kommunen og leietakere. område nordvest for Frednes idrettsplass som er ønsket til fotballformål, i tilegg til at sikring av nødvendige arealer til idretts- og friluftsformål må sikres i f m utbyggingen på Sundjordet/Fredneshalvøya Eidangerfjorden som ønskes vist som arena for seilsport. Porsgrunn Idrettsråd hadde innspill til kommunedelplanen i 2005 om økning av investeringstilskudd til idrettslag samt økning av tilskudd til drift av idrettslagseide anlegg. Dette har de gjentatt i dialoger med politikerne de påfølgende år, uten at ønskene om dette har blitt innfridd. 4.4 Vurdering av forrige planperiode. Hovedmålet for forrige periode, Porsgrunn kommunes innbyggere skal gis muligheter for variert fysisk aktivitet og kulturelle aktiviteter i anlegg og på områder som er tilrettelagt for dette., kan sies å være innfridd. Det finnes et variert idrettsliv med mange ulike anlegg som gir rom for utfoldelse av forskjellige aktiviteter på ulike nivåer. I tillegg er kommunen rik på fine turområder som gir mulighet for rekreasjon. Hovedmålet har vært mulig å nå fordi det er et rikt og godt engasjement i kommunens foreningsliv. Det er likevel store utfordringer i forhold til å gjøre ting bedre og tilrettelegg slik at enda flere ser det som naturlig å benytte de ulike tilbudene. Det vil alltid være rom for å gjøre ting bedre og det vil alltid være grupperinger som ikke synes at deres krav er tilfredsstilt. Dette må det være grunnlag for å ta tak i dette i neste planperiode, samtidig som vi må innse at det fins ulike begrensninger som gjør at ikke alle mål kan oppnås. 5. Målsettinger Hovedmål Hovedmål: Porsgrunn kommune skal bidra gjennom gode rammebetingelser og økt fokus på samhandling legge til rette for at den enkelte kan drive fysisk aktivitet ut fra egne behov og ønsker. 5.2 Delmål Delmål: 1. Ivareta allmennhetens rett til fri ferdsel. 2. Bidra til at anlegg og aktiviteter er tilpasset grupper som i dag driver lite fysisk aktivitet. 3. Økonomiske rammevilkår for frivillige organisasjoner på høyde med gjennomsnitt for kommuner en ellers sammenligner seg med (Kostragruppe 13) 4. Få bedre kunnskap om befolkningens aktivitetsvaner, ønsker og barrierer for aktivitet og formidle dette til relevante målgrupper. 5. Stimulere til en effektiv drift av foreningene og en samordnet effektiv drift av kommunale og foreningseide anlegg. 15

16 6. Satse på informasjon og samarbeid med sentrale aktører om en fysisk aktiv befolkning. Delmål 1 Ivareta allmennhetens rett til fri ferdsel Statistikk viser at fysisk aktivitet i form av tradisjonelt friluftsliv er den aktivitet som treffer flest mennesker. Gode muligheter for friluftsliv er derfor viktig ut fra flere perspektiv. Sett ut fra et folkehelseperspektiv er det vesentlig at friluftslivet treffer brede brukergrupper uavhengig av alder, funksjonsnivå og økonomisk evne. Det er et stort antall barn og eldre i brukergruppen, og friluftsliv kan utøves uorganisert når det passer den enkelte. Eldre utøver i stor grad sin aktivitet på dagtid, mens for barn/unge er en stor aktivitet i helger og skoleferier. Eksempler for barn er ski om vinteren og bading om sommeren. Friluftslivet utøves sammen, krysser generasjonsgrenser og prestasjonsevner, og er derfor viktig for familieliv, sosialisering og identitetsutvikling. Sett ut fra et attraksjonsperspektiv er gode mulighet er for friluftsliv en særlig kvalitet ved valg av bosted. Det antas at dette godet blir enda viktigere i fremtiden og Porsgrunn har forutsetninger for å kunne styrke sin attraktivitet som bosted og reisemål gjennom en bevisst arealpolitikk, god tilrettelegging og informasjon. Det har over tid blitt fokusert på sikring av arealer, korridorer/koblinger mellom arealer og løyper/stier. Dette har vært nødvendig for å sikre en grunnleggende infrastruktur for et friluftsliv hvor tilrettelegging forventes av brukerne. Før selve infrastrukturen bygges ut videre bør der fremover fokuseres på bedre kvalitet og tilrettelegging av det eksisterende. Belastning på anlegg/områder og kravene om tilrettelegging fra brukerne øker, spesielt i kystområdene. God tilrettelegging sikrer friluftslivet både ut fra et folkehelse- og attraksjonsperspektiv. Et annet fokus er nærhet til fysisk aktivitet, og fysisk aktivitet i hverdagen. Her er det viktig å fokusere inn mot barnehager/skoler, boligkonsentrasjoner og institusjoner for eldre. Samhandling er her et nøkkelbegrep for å lykkes. Til slutt påpekes behovet for et krafttak når det gjelder å styrke informasjonen om de muligheter som eksisterer. Her må det utvikles informasjon gjennom ulike kanaler, ikke minst over nettet. Delmål 2: Bidra til at anlegg og aktiviteter er tilpasset grupper som i dag driver lite fysisk aktivitet. Det foreligger ingen fullgod lokal oversikt over sammenhengen mellom aktivitet, anlegg og behov/ønsker for å drive idrett og friluftsliv. Men idrettsregistreringen gir en oversikt over antall aktive og det må sies at Porsgrunn har lykkes i breddeidrett sett opp mot nabobyene med over medlemskap. Medlemskap i idrettslag (NIF-tilknyttet) i Porsgrunn kommune: Kommentar Stabilt 16

17 Aktive medlemmer i idrettslagene (NIF-tilknyttet) samlet Kommentar Liten nedgang Fokuset fremover må være å sikre fleksible, åpne og attraktive anlegg som er tilrettelagt for alle relevante utøvere. I tillegg må det fokuseres på bredde i aktivitetstilbudet både for å opprettholde antall aktive, og for å nå nye målgrupper. Her må det skaffes kunnskap om barrierer og enkelte ganger rette seg mot nye målgrupper gjennom spesiell tilrettelegging. Medbestemmelse og dialog må vektlegges. Betydningen av fysisk aktivitet som ikke registreres eller utøves gjennom foreningslivet må ikke undervurderes. Den største gevinsten for livskvalitet og folkehelse oppnås muligens ved bedre anlegg for et aktivt friluftsliv, og ved gode rammer for fysisk aktivitet i barnehager, skoler, bedrifter og institusjoner. Det er ofte beskjedne investeringer som kan gi betydelige bedre rammevilkår. Her må også nevnes trygge skoleveier for gående og syklende, og god tilrettelegging for bruk av sykkel i hverdagen. Delmål 3 Økonomiske rammevilkår for frivillige organisasjoner på høyde med gjennomsnitt kommuner en ellers sammenligner seg med (kostragruppe 13) Kostragruppe 13 som er byene Skien, Porsgrunn, Larvik, Tønsberg, Sandefjord, Trondheim og Arendal bevilger fra kr. 268,- til kr. 569,- pr. innbygger til idrett. Oversikten er som følger tatt ut av kostratallene: Larvik kr. 462,- Tønsberg kr. 518,- Sandefjord kr. 382,- Skien kr. 569,- Trondheim kr. 463,- Arendal kr. 268,- PORSGRUNN kr. 372,- Gjennomsnitt kr. 436,- Skal Porsgrunn komme opp på nivå gjennomsnitt må bevilgningene til idrett øke fra dagens nivå med kr ,-. Porsgrunn bruker mindre kroner pr. innbygger til idrett enn gjennomsnittet for kommunene i Kostragruppe 13. Ser en på netto driftsutgifter i % av kommunens totale netto driftsutgifter i 2007 fordeler det seg slik: Larvik 1,49 % Tønsberg 1,66 % Sandefjord 1,33 % Skien 1,68 % 17

18 Trondheim 1,56 % Arendal 0,90 % Porsgrunn 1,13 % Samlet tilskudd til idrettsforeningene viser ingen økning heller en nedgang siden 2003 og frem til i dag. Også på investeringsbidragssiden er Porsgrunn beskjedne sammenlignet med kostragruppe 13. Det kan derfor konkluderes med at grunnfinansieringen til drift er lav også sett i betraktning bortfall av spilleautomatinntekter for noen lag og kostnadsutviklingen generelt i samfunnet. Kommunen har imidlertid mulighet til å se rammene for grunnfinansieringen av foreningenes anleggsdrift og prioritering av tilskudd til utvikling av nye anlegg i en helhet ved den årlige rulleringen av økonomiplanen. Det må foretas en vurdering ved årlig prioritering av nyanlegg om dette gir driftskonsekvenser som forutsetter økt grunnfinansiering av anleggsdriften fra kommunen. Dette medfører at grunnfinansieringen er rimelig forutsigbar, mens kommunens medfinansiering i nyanlegg i noe større grad er knyttet til årlige vurdering av økonomisk evne og vurdering av de enkelte prosjekter som fremmes. Økonomisk har flere klubber fått nye utfordringer knyttet til bortfall av inntekter fra automater, og at anleggsutgiftene øker mer enn inntektene. De kommunale driftstilskuddene har heller ikke kompensert for prisstigning. Statistikk viser at omfanget av dugnaden er like stort som tidligere, men andelen betalte tjenester øker. Dette fordi en samlet mengde arbeid øker. Konsekvensen av dette blir at ved et konstant nivå på kommunens driftstilskudd utgjør dette i prosent av klubbens drift mindre og mindre, selv om omfanget av dugnad opprettholdes. Det er fortsatt i hovedsak svært rimelig å delta i organisert idrett, sett opp mot de aller fleste andre fritidsaktiviteter. Krav om kompetente ledere og trenere vil sannsynligvis medføre høyere utgifter i form av kompensasjoner til tillitsvalgte. Dette gir et ytterligere press på kostnad ved å delta dersom det ikke dekkes inn på andre måter. Kommunen gir et årlig driftstilskudd til idrettslagene, vesentlig basert på medlemstall i aldersgruppen 6 25 år, samt til drift av idrettsanlegg basert på ugifter og anleggsstørrelse. I tillegg er det avsatt et mindre beløp til investering i anlegg. Behovet er å ha en god grunnfinansiering på plass for deretter å utvikle samarbeidet med idretten på ett mer resultatorientert nivå. Her skal resultater være viktigere enn historiske oppsummeringer. Behovet for å komme videre er tilstede og skal målene nås må dialog settes i sentrum og det må sees langsiktig og strategisk innen temaene; anleggsutvikling, kvalitet på tilbudet for bredde og topp og kvalitet på effektiv drift. Delmål 4: Få mer kunnskap om befolkningens aktivitetsvaner, ønsker og barrierer for aktivitet å formidle denne kunnskapen til relevante målgrupper Det foreligger tilstrekkelig nasjonal kunnskap om aktivitetsvaner, ønsker og barrierer for aktivitet til å kunne velge riktige virkemidler for å realisere målsettingen. På lokalplan mangler denne kunnskapen. Det finnes bruddstykker men ikke helheten. Dette medfører at i stor grad må basere seg på at Porsgrunn er som gjennomsnitt for landet, noe som blir for lite presist og operativt for valg av konkrete lokale virkemidler. 18

19 Det er også slik at kunnskap i seg selv ikke er nok. Denne må formidles og brukes, gjerne i samhandling mellom sentrale aktører. Kunnskapen må både formidles til relevante aktører i kommunen, til ledere i foreningslivet og til andre eksterne aktører som er, eller bør være, opptatt av en fysisk aktiv befolkning. Fokus fremover må derfor være todelt: 1. Behov for å skaffe tilstrekkelig lokal kunnskap, og deretter formidle denne kunnskapen til innbyggerne og partnerne. Det er viktig å sikre at kunnskapen er lokal og konkret, slik at utfordringene er tydelige. Kartleggingen må ikke bare fokusere på å finne svakheter men også belyse eksisterende styrker. 2. Sikre en felles forståelse av virkeligheten, utvikle mål, strategier og tiltak i et partnerskap (inngått 1. april 2007 partnerskap for folkehelse i Telemark ) hvor målet er å svekke barrierer og styrke det som fungerer. Organisasjonsutvikling, da det er sannsynlig at dagens organisering ikke er optimal for å ta ut dette potensialet. Behov for koordinering/samordning, markedsføring, sponsoroppfølging, teknisk kompetanse etc. tilsier at organisasjonsmessige grep må utredes/vurderes. Delmål 5: Stimulere til en effektiv drift av foreningene og en samordnet effektiv drift av kommunale og foreningseide anlegg. For friluftslivet er Porsgrunn Orienteringslag og Porsgrunn og Omegn Turistforening de store aktørene. Kommunen har ansvar for friområder, friluftsområder og skjærgården. For idretten driver kommunen 4 idrettshaller, 2 basseng og gressbanene på Kjølnes mens øvrige idrettsanlegg drives i regi av idrettslagene. I tillegg kommer kommersielle anleggseiere som helsestudioer og bowlinghall. Nasjonale føringer har vært at kommunen skal drive de store kostnadskrevende anleggene, mens foreningene skal konsentrere seg om aktivitetstilbudet. Denne føringen har blitt mer eller mindre fulgt rundt om kring i kommunene. I tillegg kommer et nytt forhold inn ved at foreningene etablerer egne selskap (for eksempel aksjeselskap) som eier anleggene, og leier ut til foreningenes ulike aktiviteter og eventuelt andre leietagere. En utfordring knyttet til at foreningene eier de store flerbruksanleggene, og for så vidt spesialanlegg, er at en i planarbeidet er prisgitt at de foreningene som eier anleggene satser på de idrettene som anlegget åpner for. Gjør de ikke det blir det en svært ineffektiv anleggsdrift. En utfordring for Porsgrunn er et mer formalisert samarbeid om vedlikehold og drift av kostnadskrevende anlegg. Igjen er utfordringen å finne balansen mellom frivillighet, lokal identitet og en profesjonell og effektiv drift. Det er store krav til kompetanse og spesialutstyr knyttet til drift av store anlegg og det må være i alles interesse at dette utføres effektivt og med riktig kompetanse. En annen utfordring er en sterkere samordning av ulike samfunnsbehov. Ut fra et samfunnsperspektiv bør det ikke bygges større anlegg uten at dette er sikret dagbruk. Samordning mellom behov for idrett og skole er derfor viktig. 19

20 Samlet omhandler utfordringen om en effektivisering av driften på alle plan, for å frigjøre menneskelige og økonomiske ressurser til aktivitet. Effektivitet omhandler derfor både anleggsplanlegging, styring, anleggsdrift, kompetanseutvikling, investeringer og samordnet bruk. Delmål 6: Satse på informasjon og samarbeid med sentrale aktører om en fysisk aktiv befolkning. Det legges ned mye arbeid både i kommunen, idrettsrådet og foreningene for å informere sine medlemmer, aktive og i rekruttering av nye medlemmer/aktive. Idrettsbevegelsen har kommet langt i bruk av nettet i informasjon, men naturlig nok kanskje først og fremst i drift av egen aktivitet. For innbyggerne betyr dette at en i stor grad må forholde seg til nettsidene til hver enkelt forening for å holde seg informert om tilbudene som foreligger. Porsgrunn Idrettsråd gir en oversikt over idrettsforeningene på sin nettside. For friluftslivet varierer kvaliteten på informasjonssiden stort fra kommune til kommune. Porsgrunn kommune har oversikt over lag og foreninger på sin nettside, men ingen god oversikt over det tilbud som finnes innen kommunens grenser. Fysisk aktivitet har fått stor nasjonal oppmerksomhet som et redskap for å sikre god folkehelse. Ikke minst ser en med bekymring på at de innbyggerne som lettest faller ut av arbeid eller utdanning også faller ut av foreningsliv og er mindre fysisk aktiv. Resultatet blir en ulikhet i livskvalitet og folkehelse som er uønsket av alle. Informasjon og samhandling om denne vurderes som betydelige utfordringer lokalt. Spesielt er det kommuner som ligger langt foran Porsgrunn med informasjon om muligheter for et aktivt friluftsliv. Her må det tas et krafttak hvor for eksempel kan være et veldig godt utgangspunkt. Videre er utfordringen å etablere et tettere samarbeid mellom de aktører som er opptatt av fysisk aktivitet. De aller fleste aktører i et lokalsamfunn tjener på friske og aktive innbyggere. Det er derfor en utfordring å skape partnerskap mellom disse, og i felleskap utvikle informasjon og spennende tilbud som gjør at flere finner glede og motivasjon i fysisk aktivitet. Planen ser muligheter som ligger i et samarbeid mellom barnehager, skoler, foreningslivet, nav, institusjoner, næringslivet og lokal presse for å nevne noen. 20

21 5.3. Handlingsplan Delmål 1 Ivareta allmennhetens rett til fri ferdsel Turstier/Turkart Tiltak som er rettet mot et eller flere delmål I samarbeid med Porsgrunn og omegn Turistforening å gjennomgå status på løyper, sommer og vinterløyper og iversette nødvendige oppgraderingstiltak. Sørge for at tilgjengeligheten til løyper/friluftsområder er så bra som mulig gjennom parkeringsplasser og informasjon. Bidra til å markedsføre turorientering i Frisklivsenteret. I samarbeid med virksomheten GeoData i Porsgrunn kommune å utarbeide digitale kart lagt ut på Porsgrunn kommunes hjemmesider samt turforslag. Delmål 2 Bidra til at anlegg og aktiviteter er tilpasset grupper som i dag driver lite fysisk aktivitet I samarbeid med virksomheten kommunalteknikk i Porsgrunn kommune å foreta en gjennomgang av tilgjengeligheten for brukere av kommunens friområder og friuftsområder. (ref. Kommuneplanen samfunnsdel Sammen om Porsgrunn) I samarbeid med idretten å følge de prioriteringene som foretas med hensyn til oppgradering og utvikling av idrettsanleggene. (ref. Kommuneplanen samfunnsdel Sammen om Porsgrunn) Bidra til å utvikle en helhetlig plan for bruk av sykkel i Porsgrunn kommune. (ref. Kommuneplanen samfunnsdel Sammen om Porsgrunn) Kriterier for behovsanalyse. Det skal utføres en behovsanalyse ved alle nye innspill knyttet til arealer, områder og anlegg for idrett og friluftsliv. Analysen skal dekke følgende punkter: Eksisterende aktivitet og eksisterende anleggsdekning Behov for utvidelse av eksisterende aktiviteter (eksisterende og nye brukergrupper) Foreligger det spesielle behov i ulike aldersgrupper (små barn, unge, eldre) Foreligger det spesielle behov i ulike ferdighetsgrupper (trimmere, funksjonshemmede, toppidrettsutøvere) Hvilke ønsker og behov er innrapportert fra idrettslag, skoler, velforeninger, friluftsorganisasjoner, reiselivsbedrifter etc.) Prognose for befolkningsutvikling i nedslagsfeltet for anlegget 21

22 Delmål 3 Økonomiske rammevilkår for frivillige organisasjoner på høyde med gjennomsnitt kommuner en ellers sammenligner seg med (kostragruppe 13) I Porsgrunn kommune skal de frivillige organisasjonene ha rammebetingelser som setter de i stand til å ha hovedfokus på utvikling av aktivitet. I Porsgrunn kommune skal aktiviteten ledes av kvalifiserte trenere/ledere noe som skal utvikle både bredde- og toppidrett. I Porsgrunn kommune samarbeider foreningene om effektiv drift og utvikling av toppidretten. Porsgrunn kommune vil i handlingsprogram vurdere å øke driftstilskudd til idrettslag inklusiv friluftsorganisasjonene med kr ,- pr. år i hele 4 årsperioden, totalt 2 mill. for perioden. Porsgrunn kommune skal etter en administrativ og politisk prioritering, i samarbeid med idrettsrådet, bidra med investeringsmidler som viser at kommunen bryr seg om det arbeidet som legges ned i lagene. Dette gjelder både rehabilitering og nye idrettsanlegg. Vurderingen skjer som en del av budsjettprosessen hvert år. Delmål 4 Få mer kunnskap om befolkningens aktivitetsvaner, ønsker og barrierer for aktivitet og formidle kunnskapen til relevante målgrupper. I samarbeid med introduksjonsansvarlige i Porsgrunn kommune å iverksette opplæring av nyetablerte fremmedspråklige med tanke på integreringen i frivillige organisasjoner (ref. Kommuneplanen samfunnsdel Sammen om Porsgrunn) Fremme for politisk behandling, første halvår 2010, Lederforum Campus Kjølnes planer for videreutvikling. (ref. Kommuneplanen samfunnsdel Sammen om Porsgrunn) Folkehelsekoordinator i samarbeid med relevante personer/fagmiljøer å foreta en undersøkelse blant innbyggerne hvilke typer aktiviteter har vi ikke og hva kan du/dere bidra med for å realisere dette. (oppfølging av Folkehelsemeldinga del II) Delmål 5 Stimulere til effektiv drift av foreningene og en samordnet drift av kommunale og foreningseide anlegg Samordning idrett og skole Ved rullering av skolebruksplanen skal det velges flere og sambruksløsninger mellom skoler og idrettsanlegg. Anleggene skal søkes plassert slik at de gir god tilgang til naturområder. 22

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Hovedrevidering 2009 Vedtatt 08.12.2009 Side 2 Forord Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 Saksnr. 14/1868 Journalnr. 13545/14 Arkiv C20 Dato: 20.10.2014 «Idrett og fysisk aktivitet for alle» Innholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Sammendrag 3 3.

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten Oslo kommune Idrettsetaten Høringsutkast 2008 Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012 Sektorplan idrett Lilleputt. Foto: Oslo Frognerbadet. Foto: VisitOslo. Fem-mila. Foto: Oslo kommune. Sammendrag

Detaljer

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 1 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse ble vedtatt i Storfjord kommunestyre, desember 2011, sak 109/11.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 2014 Med handlingsplaner for utbygging og tilrettelegging av anlegg, områder og aktivitet 1 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken - Grønn, nær og levende Kommunedelplan 2013-2016 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn og medvirkning 3 1.2 Formål og verdigrunnlag 4 1.3 Definisjoner og

Detaljer

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Vedtatt av kommunestyret 04.12.2013 1. INNLEDNING...3 2. SENTRALE FØRINGER FOR KULTURANLEGG

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

Randaberg kommune. Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022. Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010

Randaberg kommune. Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022. Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 Randaberg kommune Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022 Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022 Regelmessig fysisk aktivitet gir: Økt arbeidskapasitet Bedret

Detaljer

Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026

Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026 Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026 Vedtatt i kommunestyret i sak 84/13 den 19.11.2013 Forord Den reviderte kommunedelplanen for kulturbygg og fysisk aktivitet for Marker kommune

Detaljer

KULTUR IDRETTSETATEN. Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014

KULTUR IDRETTSETATEN. Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014 KULTUR IDRETTSETATEN Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014 2 KOMMUNEDELPLAN IDRETT OG FRILUFTSLIV 2015 2018 Forord Med bakgrunn i Kulturdepartementets (KUD) sitt plankrav vedrørende

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 Innholdsfortegnelse FORORD 2 1. INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 BEGREPSAVKLARINGER 4 1.3 STORTINGSMELDINGER 4 2. UTVIKLINGSTREKK I RINGSAKER

Detaljer

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket.

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket. Forord Fylkeskommunen er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å sørge for en løpende fylkesplanlegging. I veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (2007) ønsker Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Generelt 5 1.2 Planprosess og medvirkning 7 1.3 Begreper 8 2. RESULTATVURDERING

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014 2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Resultatvurdering av forrige planperiode oppsummering 7 2. UTVIKLINGSTREKK 9 2.1 Trender

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

Tilstandsrapport 2003

Tilstandsrapport 2003 Tilstandsrapport 23 Om idrett og fysisk aktivitet i Norge Organisering og økonomi Aktivitet og medlemskap Idrettsanlegg Verdier og holdninger Akilles Oslo 23 INNHOLD 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Mål

Detaljer

IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016

IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016 DELPLAN IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016 OPPDAL KOMMUNE Vedtatt i konununestyret K-sak I 2»I 10 10.10)01 -) Kulturplan Oppdal - delplan idrett og fysisk aktivitet, er et politisk styringsdokument og er

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013 Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013 1 Forsidebildet er fra Gåseflå - foto Kjetil Fossheim, Midt-Agder Friluftsråd 2 FORORD Det vises til rundskriv nr V 07/98: Kommunal planlegging

Detaljer

Fylkesdelplan for Universell Utforming. Høringsutkast, okt. 2013

Fylkesdelplan for Universell Utforming. Høringsutkast, okt. 2013 Fylkesdelplan for Universell Utforming 2014 2017 Høringsutkast, okt. 2013 1 Forord Det er tverrpolitisk enighet i Rogaland om at fylkeskommunen skal være en aktiv pådriver og medspiller i arbeidet for

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer