OMSTILLING VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom"

Transkript

1 OMSTILLING VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom KONGSVINGER KOMMUNE

2 Innhold Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 4 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter - involvering og dialog... 4 Oppsummering anbefalinger... 4 Dagens situasjon... 5 Anbefalinger... 6 Bidrag til måloppnåelse... 9 Konsekvenser av anbefalingene... 9 Kvalitet i tjenestene?... 9 Konsekvenser for brukerne?...10 Konsekvenser for prosjektområdet?...10 Konsekvenser for medarbeiderne?...10 Konsekvenser for andre prosjektområder / enheter / tjenester?...10 Effekt av anbefalingene i Effekt av anbefalingene i Konkretisering av tiltak med økonomisk effekt...11 Risiko...11

3 Hvorfor Omstilling 2012? Vi skal utvikle en fremtidsrettet og effektiv organisasjon med tydelig avklart kvalitetsnivå på tjenestene Vi skal ha innbyggervekst for å bedre kommunens alderssammensetning, skaffe nødvendig kompetanse og arbeidskraft og øke kommunens inntekter Vi skal sørge for optimalt læringsutbytte hver dag. Vi skal sørge for å gi våre barn og unge nødvendig kompetanse og motivasjon til å gjennomføre hele opplæringsløpet (fra 0 år) Vi skal bidra til at brukerne er aktive deltakere i alle livsfaser, ved å etablere helse- og omsorgstjenester som hindrer og utsetter hjelpebehov Vi skal utvikle Kongsvinger kommune til en helsefremmende organisasjon som utvikler potensialet hos alle medarbeidere Vi skal redusere kommunens driftsutgifter med ca 35 millioner, slik at vi får en sunn økonomi med nødvendig handlingsrom Mål for prosjektområdet Oppvekst skal sørge for optimalt læringsutbytte hver dag. Vi skal sørge for å gi våre barn og unge kompetanse og motivasjon for å lykkes med hele opplæringsløpet fra 0-18 år. Mandat for delprosjektet Ødelegger standardisering kreativiteten? Kan en standardisering av praksis tilknyttet opplæringssituasjonen bidra til å effektivisere drift og optimalisere læringsutbytte? Hva bør være enhetlig / standardisert og hva bør være opp til den enkelte ansatt / skole / barnehage? Hvilke metoder / verktøy skal benyttes i opplæringssituasjonen for å stimulere læring på alle alderstrinn? Beskriv hva som kjennetegner en kultur og en praksis hvor oppvekst sørger for optimalt læringsutbytte og motivasjon? Beskriv en standard for hvordan bør en god opplæringsøkt se ut? Hvilke forventninger og krav har vi til voksenrollen i barnehager / skoler? I hvilke grad har den enkelte skole / barnehage behov for flerfaglighet for å oppnå optimalt læringsutbytte og motivasjon. Hva andre faggrupper bør være representert i skolen / barnehagen. Hvordan kan et helsefremmende perspektiv brukes som virkemiddel i arbeidet med å utvikle oppvekstområdet? Hvilke oppgaver i skolesystemet (funksjoner) skal honoreres særskilt? Hvordan kan det ryddes opp i funksjonssystemet? Lag en plan for å implementering av fremtidsrettet praksis og kultur i oppvekst. Hvordan kan delprosjektet bidra til å redusere driftsnivået innen oppvekst med 10 millioner?

4 Prosjektgruppe Jorunn Arnesen, enhetsleder Sentrum barnehage Agathe Bjørnstad, konsulent/sekretær Sentrum barnehage, superbruker OPPAD/WEB barnehage Bjarne Thesen, rådgiver oppvekst Thrine Sveløkken Broen, lærer Brandval skole Hanne Stolt Wang, rektor Vennersberg skole Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk Medlemmene har delt på innhenting av informasjon og dokumentasjon. Møter sammen der innholdet har vekslet mellom refleksjonsrunder, samordning av informasjon og dokumentasjon og rene arbeidsmøter. Gruppen har ikke hatt direkte samhandling med andre prosjekter. Prosjektleder har hatt to samordningsmøter med de andre delprosjektlederne i oppvekst. Interessenter - involvering og dialog Hvordan har ulike interessenter blitt involvert i prosjektprosessen? Delprosjektets interessenter Dialog / involvering? Informasjon? Fysioterapeutene Innspill per e-post Helse og samhandling Helsesøstrene Innspill per e-post Forebygging, tidlig innsats og helse Skoler og barnehager Telefon / e-post Standardisering og ulike læringsverktøy / metoder Opponenter Samling 17. september Konstruktive spørsmål Oppsummering anbefalinger Kulepunkter med oppsummering av de viktigste anbefalingene. Delprosjektet mener at kreativiteten ikke hemmes ved å standardisere på noen grunnleggende områder. Tvert i mot mener vi at standardisering skaper identitet og gir gjenkjennbarhet for barn, unge, foresatte og ansatte. Standardisering skaper trygghet og effektivitet som vi mener vil gi frigjort tid, økt læringsutbytte og er en del av arbeidet med kvalitetssikring. Følgende områder bør standardiseres i oppvekst: - Enkeltvedtak - Spesialpedagogisk opplæring/undervisning pedagogisk plan - Vurdering: rutiner skjema kriterier, og bruk av Oppad og Vokal.

5 - Den gode barnehage/den gode skole skal inneholde mål og kriterier som grunnlag for beskrivelse av god praksis. Ett av elementene - Den gode timen - beskriver en standard for hvordan bør en god opplæringsøkt se ut. Eier bør ha klare forventninger og mål i forhold til hvilke områder oppvekst skal satse på. I henhold til disse må oppvekstsektoren avklare hvilke felles metoder/verktøy som barnehage og skole skal benytte for å kunne måle kvalitet og sikre likeverdighet. Videre standardisering og utvikling innen den enkelte enhet er en del av implementeringsarbeidet. En felles målrettet forståelse av gode holdninger og verdier hos alle medarbeidere innen oppvekst er nødvendig for å sørge for optimalt læringstrykk og læringsutbytte. Det skal være 100 % fokus på barn/elever gjennom hele dagen. Voksenrollen i oppvekst skal preges av profesjonalitet, lojalitet, gjennomføringsevne, tydelighet, gode holdninger og verdier. Flerfaglighet ivaretas først og fremst i støtteapparatet og gjennom arbeidet i tverrfaglig team. Det er mange sammensatte faktorer som påvirker den totale helsen. Det er bred enighet om at kosthold, fysisk aktivitet og trivsel ligger til grunn for å kunne yte maksimalt. Funksjonssystemet skal gjennomføres i forhold til sentrale føringer. Dagens situasjon Delprosjektet beskriver kort dagens situasjon, inkludert utfordringer / positive sider ved denne. I dag finnes det forskjellige maler som benyttes, nye, gamle, reviderte, og det er forvirring om hvilke maler som er gjeldende. Det er også slik i dag at selvlagde maler benyttes, selv om det foreligger felles maler. Det er tidlig i høst utarbeidet en felles saksgang for spesialundervisning i skole og barnehage, som inneholder en rutinebeskrivelse og maler. Saksbehandling i forhold til spesialpedagogikk gjelder for kommunale og private skoler og barnehager. Denne rutinebeskrivelsen skal være en del av en pedagogisk plan. Det finnes i dag flere forskjellige digitale verktøy og databaser som er i bruk. Ikke alle integrerer med hverandre. Barnehage og skole har Linux (KK-barnehage/ kk-skole) med Open office som dataverktøy, samt tilgang til KK hvor det finnes felles informasjon og skjema. Mye tid brukes på å forflytte seg mellom ulike verktøy for å lete etter rett mal, både i forhold til sikkerhet og oppgave som skal utføres. Barnehagene mangler datautstyr, funksjonelle dataverktøy og tilganger slik at pedagogisk leder vanskelig kan imøtekomme dagens krav til profesjonalitet og kvalitetssikring i sitt arbeide.

6 I skole er Fronter læringsplattformen for elever, og informasjonskanal til foresatte. Lærerne bruker Linux (KK-skole) med Open office i sitt eget arbeide, og linkes ikke automatisk til KK. I tillegg brukes OPPAD og VOKAL som rapporteringsverktøy. Noen skoler har i tillegg tatt i bruk mobil-skole hvor informasjon og korte beskjeder kan sender per e- post eller sms. Forventninger til voksenrollen i oppvekst er per dato ikke klart og felles definert. Dette er en utfordring i forbedringsarbeidet og kvalitetssikringen. Anbefalinger Her skal delprosjektet beskrive sine anbefalinger / konklusjoner / modellvalg / tiltak. Delprosjektet skal beskrive bakgrunn og begrunnelse for at man har landet på disse anbefalingene. Gjør også en pro et contra-vurderinger av konklusjonene / anbefalingene / tiltakene / modellene. Hvis relevant kan mandatet benyttes for å sortere anbefalingene, men dette vurderer prosjektgruppen på egenhånd. Alternativet vurderinger og ulike syn/anbefalinger redegjøres for her. Ødelegger standardisering kvaliteten Det anbefales å gjøre noen grunnleggende standardiseringer for å skape identitet og gi gjenkjennbarhet for barn, unge, foresatte og ansatte. Standardisering skaper trygghet og effektivitet som vi mener vil gi frigjort tid, økt læringsutbytte og er en del av arbeidet med kvalitetssikring. Disse standardene handler i stor grad om at vi innen oppvekst må ha et felles verdigrunnlag og holdning til arbeidet. Derfor vil disse standardene ha mål og kriterier, men den enkelte enhet må selv jobbe fram, og definere praksis for seg. Delprosjektet peker på at holdningskapende arbeid tar tid, noe som må respekteres. Hva bør være standardisert / enhetlig og hva bør være opp til den enkelte enhet Følgende områder bør standardiseres i oppvekst: - Enkeltvedtak for spesialpedagogisk opplæring/undervisning, pedagogisk plan i barnehage og skole. Det er tidlig i høst utarbeidet en felles saksgang for spesialundervisning/opplæring i skole og barnehage, som inneholder en rutinebeskrivelse og maler. Saksbehandling i forhold til spesialpedagogikk gjelder for kommunale og private skoler og barnehager. Den pedagogiske planen er tenkt å gjøres tilgjengelig i løpet av november, og vil etter hvert være å finne i kommunens kvalitetssystem. - Vurdering for læring etter felles rutiner, skjema og kriterier. Delprosjektet anbefaler at OPPAD skal være felles databaseprogram og VOKAL skal være felles rapporteringsverktøy for faglig og utviklingsmessig vurdering i barnehage og skole. Sensitive forhold skal rapporteres i Web-sak. Det må være et mål at VOKAL utvikler en modul for barnehage slik at vi får et felles registreringsverktøy i oppvekst. Dette vil være et ledd i å sikre overgangene på en enda mer profesjonell måte. Det bør gjøres videre undersøkelser på om Fronter som informasjonskanal til foresatte er den mest hensiktsmessige. Delprosjektet har ikke gått i dybden på dette spørsmålet, men tilbakemeldinger fra enkelte foresatte er at kanalen oppleves tungvint. Hensikten med en plattform for de foresatte må være

7 å nå fram. Det må være et mål for KK å ha et mer hensiktsmessig verktøy slik at vi sikrer kvaliteten på foreldresamarbeidet på en bedre måte. -Den gode barnehage/den gode skole- skal inneholde mål og kriterier som grunnlag for beskrivelse av god praksis. Rammene for arbeidet skal være felles. Videre standardisering innen den enkelte enhet er en del av implementeringsarbeidet. Se beskrivelse under avsnitt om metoder verktøy som skal benyttes. Hvilke metoder / verktøy skal benyttes i opplæringssituasjonen Delprosjektet har utarbeidet et forslag til ramme for utarbeidelse av standarder for Den gode barnehage/den gode skole. Forslaget inneholder mål og kriterier som grunnlag for beskrivelse av god praksis. Slik at vi har et felles utgangspunkt når det skal utarbeides i hver enhet. Disse standardene vil være utgangspunktet for enhetens forbedringsarbeid, og et moment i kvalitetssikringen. - Den gode barnehage- beskriver: Det lærende barnet Den gode foresatt Den gode pedagogiske arbeider Den gode hjelper Den gode barnehageleder Den gode økt i barnehagen Det gode møte Den gode barnehageeier - Den gode skole- beskriver: Den lærende eleven Den gode foresatt Den gode lærer Den gode hjelper Den gode skoleleder Den gode timen Det gode møte Den gode skoleeier Se vedlegg. 1 til 16 En felles målrettet forståelse av gode holdninger og verdier hos alle medarbeidere innen oppvekst er nødvendig for å sørge for optimalt læringstrykk og læringsutbytte. Det skal være 100 % fokus på barn/elever gjennom hele dagen. Hvilke forventninger har vi til voksenrollen i oppvekst Voksenrollen i oppvekst skal preges av profesjonalitet, lojalitet, gjennomføringsevne, tydelighet, gode holdninger og verdier. Det skal stilles krav og forventninger til den enkelte medarbeider, og oppfølging er vesentlig. Dette er svært viktig for å sikre at likeverdigheten for barn og unge blir ivaretatt. Medarbeidere skal møtes med klare mål og forventninger gjennom Kongsvinger kommunes felles strategi. Dette er å ta medarbeiderne på alvor.

8 En profesjonell medarbeider har evnen til å benytte relevant teori samtidig som man er tilstede i relasjonen med både barn, unge og foresatte. Alle medarbeidere bør evne å vite forskjell på profesjon og person. Alle må ha fokus på å utvikle seg selv for å kunne gi barn og unge muligheter for optimalt læringsutbytte hver dag. Barn og unge har ikke råd til å ha umotiverte medarbeidere rundt seg. Medarbeidere er alle tilsatt i KK og har et samfunnsmandat, og hver og en har ansvar for å bidra til utvikling til det beste for barn og unge. KK bør ha et oppfølgingssystem som i samarbeid med leder skal veilede og støtte medarbeidere over tid. Det må stilles store krav om relasjonskompetanse og systemisk tankegang for lederne, god ledelse er avgjørende. Systemisk tankegang, jamfør delprosjekt optimale oppveksttjenster som grunnlag og plattform gjør det mulig å vurdere og evaluere framover. Standardisering, gode maler og funksjonelle verktøy er hjelpemidler i kvalitetsarbeidet, men kun det. Det er den enkelte medarbeider som hver dag må ha rett fokus, jamfør blant annet Thomas Nordahl og Knut Roald. I hvilken grad har den enkelte skole / barnehage behov for flerfaglighet Det er god og bred kompetanse i barnehage og skole, slik at flerfaglighet først og fremst bør ivaretas i støtteapparatet som den gode hjelper -, og gjennom arbeidet i tverrfaglig team. Mange medarbeidere i Kongsvinger kommune har arbeidet i mange år. Skal vi kunne møte fremtidens krav til kvalitet i barnehage og skole, må KK få kompetanseheving satt i system. Hvordan kan et helsefremmende perspektiv brukes som virkemiddel i arbeidet med å utvikle oppvekstområdet Det er mange sammensatte faktorer som påvirker den totale helsen. Det er bred enighet om at kosthold, fysisk aktivitet og trivsel ligger til grunn for å kunne yte maksimalt. Riktig ernæring er grunnleggende for å få kroppen til å fungere best mulig, unngå overvekt og bedre tannhelsen, som totalt sett har betydning for den psykiske helsen. Det praktiseres i dag forskjellig i både barnehage og skole i forhold til helse. Det er ikke målbart, og mye er tilfeldig. Ved å sette klare felles målsettinger gjennom hele opplæringsløpet, og tydelige virkemidler for å nå målene, samt evalueringspunkter underveis, vil man kunne få en helhetlig og felles forståelse av Kongsvinger kommunes holdninger til helse. Det vil være målbart, og man har mulighet til å evaluere og justere virkemidlene underveis. Kongsvinger kommune har egen ernæringskonsulent som bør være med å gå gjennom målsettingene for kosthold for de ulike alderstrinn, samt ha faste tider ute på enhetene for å veilede/samarbeide. Fra et mentalhelseperspektiv understrekes det av forskere fra Folkehelseinstituttet at forskning de senere år har vist at små barn (1-2 år) som går i barnehager med store barnegrupper og mange voksenpersoner og forholde seg til, utvikler stress, og påvirker utvikling av tilknytning som vil ha konsekvenser for senere læring og utvikling. (NOU 2012: 1, Til barnas beste ) Framtidig barnehagestruktur bør ta hensyn til disse funnene. Tidlig innsats og optimalt læringsutbytte som målsettinger bør legge føringene.

9 Hvilke oppgaver i skolesystemet(funksjoner) skal honoreres særskilt Noen av dagens funksjoner er i forhold til sentrale føringer. Disse kan det vanskelig gjøres noe med. Delprosjektet foreslår å avvikle de lokale avtalene. Om vi ser på andre enheter i oppvekst og Kongsvinger kommune for øvrig, er fellesoppgaver ivaretatt uten at det kompenseres spesielt. Skole har hatt disse lokalt framforhandlede funksjonstilleggene i mange år. Å avvikle disse avtalene vil bety endring i tankegangen rundt struktur og organisering. Delprosjektet foreslår at prinsippene i LEAN følges for på best mulig måte å utvikle struktur og orden i enhetene. Kapittelet skal være så pressist som mulig - maks 15 sider. Bidrag til måloppnåelse Hvordan / på hvilke måte vil delprosjektets anbefalinger kunne bidra til effektmålet for prosjektområdet? Det at myndige medarbeidere møtes av tydelige mål og forventninger vil være med å sikre et optimalt opplæringstilbud. Avklaringer Hvilke avklaringer må gjøres for å kunne gjennomføre anbefalingene? I forhold til standarder for den gode barnehage/skole må det utarbeides felles kriterier før hver enhet jobber fram sin praksis. Hvilke data og rapporteringsverktøy som velges må avklares. Hvor raskt funksjonstillegg i skolen kan avvikles må avklares. Konsekvenser av anbefalingene Kvalitet i tjenestene? Ved å gjennomføre delprosjektets anbefalinger, hva vil dette ha å si for kvalitet på tjenestene innen prosjektområdet? Det vil legge grunn for likeverdighet. Det vil legge grunnlag for et systematisk forbedringsarbeid og kvalitetssikring i hver enhet.

10 Konsekvenser for brukerne? Hvilke konsekvenser vil delprosjektets anbefalinger ha for brukerne av tjenestene innen prosjektområdet (oppvekst)? Trygghet og gjenkjennbarhet for barn/unge og foresatte. Konsekvenser for prosjektområdet? Hvilke konsekvenser vil delprosjektets anbefalinger ha for prosjektområdet? Organisatorisk, bemanningsmessig m.v Ledere og medarbeidere må arbeide ut fra et systemisk perspektiv. Koster ikke penger, men øker kvaliteten. Konsekvenser for medarbeiderne? Hvilke konsekvenser vil delprosjektets anbefalinger ha for medarbeiderne innen prosjektområdet? Det vil kreve holdningsendring å snu fokuset fra privatisering til profesjonalitet. Det vil bety prosessarbeid over tid. Det vil bety en mer effektiv og tydelig struktur å jobbe innenfor, uten at det hindrer handlingsrommet for pedagogisk arbeid. Konsekvenser for andre prosjektområder / enheter / tjenester? Hvilke konsekvenser vil delprosjektets anbefalinger ha for andre prosjektområder? Samhandling om rutiner og standarder er nødvendig, noe også de andre delprosjektene i oppvekst peker på. IKT strategier og forslag til gjennomgående verktøy fra overordnet nivå vil være avgjørende for å oppnå effektivitet i det daglige og systemiske arbeidet i oppvekst. Effekt av anbefalingene i 2013 Hvilken økonomisk effekt vil delprosjektets anbefaling kunne få i 2013? Dvs at delprosjektet vurderer hvor lang tid implementering / realisering anbefalingene vil ta? Ingen økonomisk effekt på kort sikt, noe uavklart i forhold til funksjonstillegg. Effekt av anbefalingene i 2014 Hvilken økonomisk effekt vil delprosjektets anbefaling kunne få i 2013?

11 Konkretisering av tiltak med økonomisk effekt Beskrivelse tiltak Avvikling av funksjonssystemet i skolen Oppgradering/valg av IKT verktøy i skole og barnehage Implementering av standarder Vurdering av effekt Kutt i kostnad Kostnad Effektivitet og tidsbesparelse, tid er penger. Risiko Hvilke risikoer kan oppstå ved gjennomføring av tiltakene og hvordan anbefaler delprosjektet minimere risikoene? Risikoområder Sannsynlighet (høy/middel/lav) Konsekvens (stor/middels/liten) Hvordan minimere risikoen? At gjennomføringen går for raskt At gjennomføringen går for sent Hvilke funksjoner som avvikles Middels Stor Lage en realistisk tidsplan for implementering, der involvering og kommunikasjon vektlegges. Middels Stor God plan for implementering som starter raskt etter at valg i forhold til prosjektene er gjort. Middels Stor God dialog med tillitsvalgt. HIKT Høy Høy? Implementering Suksesskriterier for vellykket implementering Hva mener delprosjektet er suksesskriterier / forutsetninger for en vellykket implementering? Det er viktig å ta hensyn til at endring av holdninger tar tid. Det er avgjørende at det holdes fokus og trykk på endringsarbeidet. Det er viktig at prosessen har et langtidsperspektiv, og at det legges til rette for at den kan gjennomføres selv om det skulle komme ny rådmann, kommunalsjef eller nytt kommunestyre.

12 Implementeringsplan Delprosjektet viser til prinsipper for implementering som delprosjekt foreldresamarbeid har foreslått. Implementeringsplanen kan samordnes med andre delprosjekter hvis dette er relevant. Målet for planen er å vise hvordan en gjennom ulike tiltak bidrar til at anbefalingene når ut til alle i organisasjonen (Kongsvinger kommune) som er berørt, og at anbefalingene implementeres som en del av organisasjonens praksis. Relevante tiltak kan være opplæring, informasjon, veiledning m.v Tiltak Målgruppe Ønsket effekt Gjennomføres når? Ansvarlig Utarbeide standard for god praksis Alle ansatte Effektivitet og likeverdighet Våren 2013 Enhetslederne Felles standard for enkeltvedtak Lederne og pedagogisk personale Sikrer saksgang Våren 2013 Enhetslederne Felles avklaring vedrørende vurdering og rapporteringsverktøy Pedagogisk personale Effektivitet og kvalitetssikring Våren 2013 Enhetslederne Avklaring vedrørende VOKAL modul for barnehage Snarest IKT strateg og kommunalsjef Informasjons- og involveringsplan (eksterne aktører) Informasjons- og involveringsplanen kan samordnes med andre delprosjekter hvis dette er relevant. Målet for planen er å synliggjøre hvordan eksterne aktører kan informeres og involveres i implementeringen av anbefalte tiltak. Hensikten er å skape forståelse og aksept for anbefalte tiltak. Delprosjektets interessenter Behov for dialog / involvering? Hvordan gjennomføre? Behov for informasjonstiltak? Hvordan gjennomføre? Vedlegg 1-16:

13 1. DET LÆRENDE BARNET 1.1 MÅL Størst mulig utnyttelse av eget potensiale for faglig og sosial utvikling 1.2 KRITERIER 1.3 GOD PRAKSIS

14 2. DEN GODE FORESATTE 2.1 MÅL God oppfølging slik at barnet er i stand til å utnytte mest mulig av sitt potensiale. 2.2 KRITERIER 2.3 GOD PRAKSIS

15 3. DEN GODE PEDAGOGISKE ARBEIDER 3.1 MÅL Best mulig tilrettelegging for barnas utvikling og læring gjennom god planlegging og samhandling og ved å ha blikk for den enkelte. 3.2 KRITERIER 3.3 GOD PRAKSIS

16 4. DEN GODE HJELPER 4.1 MÅL Best mulig støtte til barnehager og skoler i deres arbeid med å legge til rette for optimal opplæring/gpraksis 4.2 KRITERIER 4.3 GOD PRAKSIS

17 5. DEN GODE BARNEHAGELEDER 5.1 MÅL Størst mulig bidrag til barnas utvikling og læring gjennom strategisk planlegging og god personalledelse. 5.2 KRITERIER 5.3 GOD PRAKSIS

18 6. DEN GODE ØKT I BARNEHAGEN 6.1 MÅL Størst mulig bidrag til barnas utvikling og læring hver økt hver dag. 6.2 KRITERIER 6.3 GOD PRAKSIS

19 7. DET GODE MØTET 7.1 MÅL Størst mulig bidrag til barnas utvikling og læring gjennom effektiv og god samhandling. 7.2 KRITERIER Møtet bærer preg av: - Likeverdighet Vi har respekt for hverandres roller, men i diskusjon om vår felles utvikling er vi likeverdige parter. - Utvikling Vi skal spille hverandre gode ikke av banen, og det skal være trivelig å gå inn i framtida sammen. - Diskusjon ikke informasjon Utvikling skapes gjennom dialog ikke monolog. 7.3 GOD PRAKSIS

20 8. DEN GODE BARNEHAGEEIER 8.1 MÅL Størst mulig bidrag til barna utvikling og læring Gjennom tydelige mål og forventninger til sektoren 8.2 KRITERIER 8.3 GOD PRAKSIS

21 1. DEN LÆRENDE ELEVEN 1.1 MÅL Størst mulig utnyttelse av eget potensiale for faglig og sosial utvikling 1.2 KRITERIER 1.3 GOD PRAKSIS

22 2. DEN GODE FORESATTE 2.1 MÅL God oppfølging slik at barnet er i stand til å utnytte mest mulig av sitt potensiale. 2.2 KRITERIER - Støttende - Deltakende - Interessert GOD PRAKSIS

23 3. DEN GODE LÆRER 3.1 MÅL Best mulig tilrettelegging for elevenes læringsutbytte gjennom god planlegging og samhandling og ved å ha blikk for den enkelte. 3.2 KRITERIER 3.3 GOD PRAKSIS

24 4. DEN GODE HJELPER 4.1 MÅL Best mulig 4.2 KRITERIER 4.3 GOD PRAKSIS

25 5. DEN GODE SKOLELEDER 5.1 MÅL Størst mulig bidrag til elevenes læringsutbytte gjennom strategisk planlegging og god personalledelse. 5.2 KRITERIER 5.3 GOD PRAKSIS

26 6. DEN GODE TIMEN 6.1 MÅL Størst mulig bidrag til elevenes læringsutbytte hver time hver skoledag 190 dager i året. 6.2 KRITERIER 6.3 GOD PRAKSIS

27 7. DET GODE MØTET 7.1 MÅL Størst mulig bidrag til elevenes læringsutbytte gjennom effektiv og god samhandling. 7.2 KRITERIER Møtet bærer preg av: - Likeverdighet Vi har respekt for hverandres roller, men i diskusjon om vår felles utvikling er vi likeverdige parter. - Utvikling Vi skal spille hverandre gode ikke av banen, og det skal være trivelig å gå inn i framtida sammen. - Diskusjon ikke informasjon Utvikling skapes gjennom dialog ikke monolog. 7.3 GOD PRAKSIS

28 8. DEN GODE SKOLEEIER 8.1 MÅL Størst mulig bidrag til elevenes læringsutbytte gjennom tydelige mål og forventninger til skolene 8.2 KRITERIER 8.3 GOD PRAKSIS

29 «INGEN KOMMER TIL FJELLS PÅ FLAT VEG» 29

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle God opplæring for alle Feil ressursbruk Økt kompetanse i system Vi er på vei! Mange elever går ut av grunnskolen uten å realisert sitt potensial for læring. Alle elever lærer og oppnår gode resultater

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Strategiplan for læringsutbytte

Strategiplan for læringsutbytte Strategiplan for læringsutbytte 2015-2018 Behandles i Kommunestyret 1.12.14 Behandles i Hovedutvalg for skole og barnehage 12.11.14 Ullensakerskolen - grunnskolen i Ullensaker Innhold Innledning... 2 Strategiplan

Detaljer

Prosjektrapport fra delprosjekt: Vurdering for læring

Prosjektrapport fra delprosjekt: Vurdering for læring OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport fra delprosjekt: Vurdering for læring Innhold Hvorfor Omstilling 2012?...3 Mål for prosjektområdet...3 Mandat for delprosjektet...3 Prosjektgruppe...3

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling Vedlegg 1. Kravspesifikasjon Lederutviklingsprogrammet Kaizen - 2010 / 2011 Ref. nr.: 2009/2398 1 INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV FET KOMMUNE... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 FET KOMMUNE... 3 2 LEDERUTVIKLING... 4

Detaljer

Implementering av utviklingsarbeid i skolen

Implementering av utviklingsarbeid i skolen Implementering av utviklingsarbeid i skolen Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Hamar 26.10.2009 Hvorfor utviklingsarbeid? Kunnskapsløftet og Stortingsmelding nr. 30 har begge som visjon å skape en bedre

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Forberedelse til kvalitetsoppfølgingsmøte, i starten, mer en lederprosess og arbeid i ledelsen Har utviklet

Detaljer

Digital meldebok - Meldeboka

Digital meldebok - Meldeboka Jomar Estenstad eforum 28.oktober 2016 Foto: Carl Erik Eriksson Digital meldebok - Meldeboka 1 Hvem er jeg Spesialkonsulent ved Fagenhet oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. 12 års erfaring fra klasserommet.

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes. Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være?

Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes. Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være? Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være? Utøvelse av barnehagemyndighet Forventninger til studiet Hva er kvalitetsutvikling

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

«Vi sprenger grenser» - inkluderende læringsmiljø og økt læringsutbytte. Landsdelssamlinga

«Vi sprenger grenser» - inkluderende læringsmiljø og økt læringsutbytte. Landsdelssamlinga «Vi sprenger grenser» - inkluderende læringsmiljø og økt læringsutbytte Landsdelssamlinga 13.10.2016 Disposisjon Kort om oppdraget «Vi sprenger grenser» Glimt fra barnehagepiloten i Statped nord Glimt

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Samarbeid

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Samarbeid KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Samarbeid Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september. Presentasjonen den 17.september

Detaljer

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV 1. satsingenes effektivitet Effektiviteten omhandler i hvilken grad målene for intervensjonen har blitt

Detaljer

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse Halvårsplan H 2013: Helsefremmende arbeid (H) Vg2 Barne- og ungdomsarbeider Litteratur: Oppvekst Helsefremmende arbeid, Vetland m.fl. (2013), Gyldendal Totalt 15 uker (ca. 75 timer): Omhandler kompetansemålene

Detaljer

Hvordan kan ulike systemer jobbe sammen til barnets beste? «så enkelt og så vanskelig»

Hvordan kan ulike systemer jobbe sammen til barnets beste? «så enkelt og så vanskelig» Hvordan kan ulike systemer jobbe sammen til barnets beste? «så enkelt og så vanskelig» Kirkenes 15.11.2016 Sissel Kløvjan Statped nord Disposisjon Kort info om Statped Kort om oppdraget «Vi sprenger grenser»

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: MÅLTALL, NØKKELINDIKATORER OG RAPPORTERING Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2010 1. Mål med delprosjektet

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune 2015 2018 God på SFO Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fokusområder... 5 2.1 Leik... 6 2.2 Nærmiljøet... 7 2.3

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Ledelse og organisering i oppvekst

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Ledelse og organisering i oppvekst KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Ledelse og organisering i oppvekst Problemstillinger? (2 min) Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? -> Hvordan jobbe

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status Beslut. organ Skole, oppvekst og kulturutvalget /09 PS

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status Beslut. organ Skole, oppvekst og kulturutvalget /09 PS Moss kommune Saksutredning Høring - NOU 2009:18: Rett til læring Saksbehandler: Tore Hangerhagen Dato: 04.11.2009 Arkivref.: 09/32169/FA-A20, TI-&13 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status Beslut. organ

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge (oppdatert 21.05.13) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Strategisk plan Garnes skule

Strategisk plan Garnes skule Strategisk plan Garnes skule 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Garnes skule vil være en «triveleg kunnskapsskule» Dette konkretiseres gjennom skolen sitt elevsyn og læringssyn. Vårt elevsyn Elevene er

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt 1 Organisering og ledelse HO

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt 1 Organisering og ledelse HO OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt 1 Organisering og ledelse HO KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ Innhold Hvorfor Omstilling 2012?...

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Kompetanseheving i barnehagesektoren

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Kompetanseheving i barnehagesektoren 1 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kompetanseheving i barnehagesektoren Hvordan sørge for at alle ledd i sektoren jobber for kompetanseutvikling for kvalitetsutvikling i barnehagene? 2 Innledning Det er etablert

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Strategisk notat punkt 5 - Muligheter og utfordringer på Agder

Strategisk notat punkt 5 - Muligheter og utfordringer på Agder Strategisk notat punkt 5 - Muligheter og utfordringer på Agder Utfordringsbildet knyttet til levekår på Agder og regionens lave utdanningsnivå gir grunn til bekymring. Regionplan 2020 gir store muligheter

Detaljer

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I kommune delplan for undervisning har NLK følgende målsettinger : Øke læringsutbytte hos elevene med fokus på de 5 grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1 Enhet skole Hemnes kommune Strategisk plan 2014-2022 1 Innhold 3. Skoleeiers verdigrunnlag 4. Kvalitetsvurdering 5. Styringsdialog om kvalitet. 6. Tydelig ledelse 7. Klasseledelse 8. Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Den gode skole i Kongsvinger

Den gode skole i Kongsvinger Den gode skole i Kongsvinger Prosjekt 2009-2010 Tyvstart for alle Et prosjekt for tidlig innsats i basisfagene på 1. og 2.trinn 29. juni 2009 1 INNHOLD 1 TYVSTART FOR ALLE!...3 1.1 Hovedmål...3 1.2 Organisering

Detaljer

Lederkriterier i norske domstoler

Lederkriterier i norske domstoler Lederkriterier i norske domstoler Fastsatt av DAs styre 12. og 13. mars 2007 1 Innledning Utvikling av ledelse er et strategisk virkemiddel for å nå de målene som settes i domstolene. Styrking av ledelse

Detaljer

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST SEKTORPLAN FOR OPPVEKST Visjon: Hoved: God oppvekst felles ansvar Sektorens hoved er å skape et godt oppvekstmiljø hvor barn og unge får muligheter til å utvikle sine evner. I nært samarbeid med foreldre

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SPRÅKKOMMUNEPROSJEKTET

STRATEGIPLAN FOR SPRÅKKOMMUNEPROSJEKTET STRATEGIPLAN FOR SPRÅKKOMMUNEPROSJEKTET DESEMBER 2017 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. FORMÅL 3 3. SITUASJONSBESKRIVELSE/NÅ-SITUASJONEN 3 4. HOVEDMÅL 4 5. MÅLGRUPPER 4 6. ORGANISERING OG ROLLEBESKRIVELSE 5 7.

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Enhet skole Hemnes kommune 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Skoleeiers verdigrunnlag Visjon: Skolene i Hemnes kommune skal gi elevene undervisning med høy kvalitet som gir elevene mestringsopplevelser

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Vurdering av beredskapsteam mot mobbing i Lunner. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Vurdering av beredskapsteam mot mobbing i Lunner. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1650 Lnr.: 15352/17 Ark.: 0 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie Vurdering av beredskapsteam mot mobbing i Lunner Rådmannens innstilling: Det er etablert faste ressursteam ved

Detaljer

Skolelederkonferansen. Johans Tveit Sandvin

Skolelederkonferansen. Johans Tveit Sandvin Skolelederkonferansen 2010 Johans Tveit Sandvin Rett til læring Prinsipper som inkludering, likeverdig tilbud og tilpasset opplæring følger av rett og plikt til opplæring Retten til opplæring er ikke bare

Detaljer

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Dialogkonferanse Ungdomstrinn i utvikling Kompetansebasert skoleutvikling Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Hamar kommune Ca. 30.000 innb. 1 Opplæring og oppvekst Satsing på ungdomstrinnet Vurdering

Detaljer

Den gode skole. Isfjorden skole. På Isfjorden skole er alle like mye verdt, og vi respekterer hverandre. Versjon

Den gode skole. Isfjorden skole. På Isfjorden skole er alle like mye verdt, og vi respekterer hverandre. Versjon Den gode skole Isfjorden skole På Isfjorden skole er alle like mye verdt, og vi respekterer hverandre. Versjon 03.07.17 ! Vår felles plattform Visjon Verdens beste kommune for naturglade mennesker. Den

Detaljer

Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne arbeide systemrettet (s.91)

Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne arbeide systemrettet (s.91) TILPASSET OPPLÆRING FORVENTNINGER TIL PP-TJENESTEN I LYS AV MELD. ST. 18 (2010-2011) LÆRING OG FELLESSKAP Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne

Detaljer

Levanger og Verdal som kvalitetskommuner

Levanger og Verdal som kvalitetskommuner Innherred samkommune Levanger og Verdal som kvalitetskommuner Hvorfor, hvordan og for hvem? 1 Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune Kommune-Norge skal skinne (Åslaug Haga, høsten 2006)

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN. Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn i Røyken kommune

VIRKSOMHETSPLAN. Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn i Røyken kommune VIRKSOMHETSPLAN Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn i Røyken kommune 2015-2016 Hva omfatter tjenesten 5,6 årsverk spesialpedagog/pedagog 80 % logoped 20 % rådgiver Tjenesten tilhører kommunalavdeling

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage ULLENSAKER Kommune SAKSUTSRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 23.11.2016 HØRINGSSVAR PÅ NOU 2016:14 MER Å HENTE Vedtak Ullensaker kommune oversender høringsinnspill

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Organisasjonsendringer - administrasjon 2012 - Omstillingsprosjektet

Organisasjonsendringer - administrasjon 2012 - Omstillingsprosjektet KONGSVINGER KOMMUNE DELEGERT SAK SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandl er Delegert rådmann, ref. i formannskapet 11.12.2012 769/12 LGI Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-034 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak Nr. 1 Planlegge å gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kunnskap om psykisk helse Kunnskap om fysisk helse Forstå sammenheng mellom

Detaljer

KOMMUNE/-SKOLELEDERSAMLING FYLKESMANNEN I SØR- TRØNDELAG 5. MAI 2015

KOMMUNE/-SKOLELEDERSAMLING FYLKESMANNEN I SØR- TRØNDELAG 5. MAI 2015 KOMMUNE/-SKOLELEDERSAMLING FYLKESMANNEN I SØR- TRØNDELAG 5. MAI 2015 «Lærende nettverk som middel for målrettet og læringsorientert fokus over tid» Om erfaringer i Malvik og Nearegionen v/ester Sandtrø

Detaljer

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Styringsgruppe (oppdragsgiver) Bestiller prosjektbeskrivelse Vedtar prosjektbeskrivelse Sikrer at effektmålene støtter målene for reformen Tar prinsippavgjørelser

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende fra 01.01.13 Revidert i nasjonalt brukerråd 27.11.2013 0 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV... 1 1.3. ORGANISASJON...

Detaljer

Levanger og Verdal som kvalitetskommuner

Levanger og Verdal som kvalitetskommuner Innherred samkommune Levanger og Verdal som kvalitetskommuner Hvorfor, hvordan og for hvem? 1 Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune Kommune-Norge skal skinne (Åslaug Haga, 2006) 2www.innherred-samkommune.no

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B00 Arkivsaksnr: 2016/5525-2 Saksbehandler: Ann Kristin Geving Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag Rådmannens

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ Innhold Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet...

Detaljer

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Om kvalitetskriterier for PP-tjenesten Fire kvalitetskriterier Utdanningsdirektoratet har utformet fire kvalitetskriterier for PP-tjenesten

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014

KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 KOMPETANSEPLAN FOR KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER LINDESNES KOMMUNE 2011-2014 Kompetanseplan for kommunale og ikke-kommunale barnehager i Lindesnes kommune 2011 2014. Barnehagene fremmer trivsel,

Detaljer

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til Det Kongelige Kunnskapsdepartement Dato:18.01.2017 Antall sider, inkl. denne: 5 Deres ref: 16/7240 Vår ref: 16/00128 Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Senter

Detaljer

Strategiplan for oppvekstsektoren

Strategiplan for oppvekstsektoren Strategiplan for oppvekstsektoren 2016 2020 Planen ble ferdigstilt mars 2016 Vefsn kommune Innhold Innledning... 3 Kommuneplanens langsiktige samfunnsdel... 4 Vefsnstandarden... 5 Forventninger... 6 Grunnleggende

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver. Svein Nergaard Lillestrøm 17.

Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver. Svein Nergaard Lillestrøm 17. Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver Svein Nergaard Lillestrøm 17.November 2011 Disposisjon Definisjon Historikk Forekomst av tiltak Perspektiver på

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE INTRODUKSJON AV VIRKSOMHETEN Håkvik barneskole er en 1-7 skole med ca 150 elever. Skolen ligger 12 km sør for Narvik sentrum i naturskjønne omgivelser i gangavstand til skog,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner 2 BAKGRUNN Dette notatet bygger på at lederopplæring og lederutvikling må sees i sammenheng med organisasjonsutvikling, det vil si knyttes opp mot organisatoriske endringer og konkrete utviklingsprosjekter.

Detaljer

Medarbeider- og ledervurdering

Medarbeider- og ledervurdering Medarbeider- og ledervurdering Den røde tråden Dette heftet oppsummerer og synliggjør den røde tråden i arbeidet medarbeidere og ledere er tilsatt for å gjøre i organisasjonen. Heftet er en videreutvikling

Detaljer

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte UDF Akershus, 16 og 17. november 2015 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem Om å være tillitsvalgt Wikipedia : En person valgt

Detaljer

Foreldre er de beste ambassadørene som finnes for sitt barn og har aller høyeste kompetanse om sitt barn

Foreldre er de beste ambassadørene som finnes for sitt barn og har aller høyeste kompetanse om sitt barn Foreldre er de beste ambassadørene som finnes for sitt barn og har aller høyeste kompetanse om sitt barn Skolen kan skole Skolen har sitt mandat, men dette klarer vi ikke å gjennomføre uten samarbeid Grenseoppgangen

Detaljer

Pedagogisk tilrettelegging

Pedagogisk tilrettelegging Pedagogisk tilrettelegging SMA1, SMA2, SMARD og CMD Marianne Bryn (pedagogisk rådgiver) Monica Andresen (spesialpedagog) 18.10.2017 Med pedagogisk tilrettelegging mener vi: Miljøets evne til å møte og

Detaljer

Felles ledelse i skole- og oppvekstsektoren

Felles ledelse i skole- og oppvekstsektoren Når kunnskap gir resultater--- KS Felles ledelse i skole- og oppvekstsektoren Sammendrag av sluttrapport Oktober 2007 1. Sammendrag av rapportens innhold På oppdrag for KS har Rambøll Management i perioden

Detaljer

Høringssvar NOU 2016:14 «Mer å hente»

Høringssvar NOU 2016:14 «Mer å hente» Høringssvar NOU 2016:14 «Mer å hente» Dato: 8. desember 2016 Statped vil innledningsvis peke på det gode arbeidet som er gjort i utvalget. NOU 2016:14 gir, etter Statpeds oppfatning, et svært godt fundament

Detaljer

Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole

Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole Kristin Børte, PhD og Lotta Johansson, PhD Forskere ved Kunnskapssenter for utdanning Faglig råd for PP-tjenestens konferanse

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Høringskonferanse Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Vestfold 11. november 2016 Bakgrunn Prosess Høringsforslaget Hva skjer videre? Dagen i dag Overordnede mål for ny rammeplan Et mer likeverdig

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer