Typologier for norske boligbygg - Eksempler på tiltak for energieffektivisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Typologier for norske boligbygg - Eksempler på tiltak for energieffektivisering"

Transkript

1 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 1 Energy Performance Indicator Tracking Schemes for the Continous Optimisation of Refurbishment Processes in European Housing Stocks Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering Utarbeidet innen rammen av prosjektet EPISCOPE Trondheim, Forfattere: Helge Brattebø og Reyn O Born, Program for industriell økologi, Institutt for energi og prosessteknikk, NTNU Igor Sartori, Michael Klinski og Bjørnar Nørstebø, SINTEF Byggforsk

2 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 2 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering Forfattere: Helge Brattebø og Reyn O Born, Program for industriell økologi, Institutt for energi og prosessteknikk, NTNU Igor Sartori, Michael Klinski og Bjørnar Nørstebø, SINTEF Byggforsk Utarbeidet innen rammen av prosjektet EPISCOPE: Kontrakt: IEE/12/695/SI Koordinator: Britta Stein, Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt Prosjektleder i Norge: Professor Helge Brattebø, NTNU, Trondheim Trondheim, Professor Helge Brattebø, Industriell økologi, Institutt for energi og prosessteknikk Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, NTNU Sem Sælandsveg 7, 7491 Trondheim Telefon: Legal Disclaimer: The sole responsibility for the content of this publication etc. lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

3 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 3 Forord Denne rapporten presenterer en såkalt typologibrosjyre for norske boligbygg med vekt på å vise effekter av tiltak for energieffektivisering i typiske norske boligbygg. Arbeidet er utført innen rammene av prosjektet EPISCOPE (Energy Performance Indicator Tracking Schemes for the Continous Optimisation of Refurbishment Processes in European Housing Stocks), finansiert med støtte fra EUprogrammet Intelligent Energy Europe, under kontrakt IEE/12/695/SI med Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt, som prosjektkoordinator. Prosjektleder i Norge er Professor Helge Brattebø, NTNU, med SINTEF Byggforsk som underleverandør under lokal ledelse av seniorforsker Igor Sartori. EPISCOPEprosjektet (www.episcope.eu) har til formål å bidra til en mer transparent og effektiv prosess for energieffektivisering og rehabilitering av den europeiske boligmassen. Prosjektet utvikler blant annet nasjonale typologier for boligbygg for 16 land, gjennom bruk av et felles klassifiseringsprinsipp, en felles metodikk og modell for beregning av bygningers energibalanse, samt 2siders datasett med angivelse av forutsetninger og resultater for utvalgte eksempelbygninger i det enkelte land. Metodikken og modellen er en forbedring av det som ble benyttet for energibalanse for bygningstypologier i IEEprosjektet TABULA. Gjennom EPISCOPEprosjektet er denne modellen utvidet til også å omfatte eksempler på nye bygninger og Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) i de enkelte land, og 6 nye land er inkludert i prosjektet, inklusive Norge. Denne rapporten gir en kort introduksjon til typologiene som er utviklet for boligbygg i Norge, dernest presenteres formatet og den type informasjon som inngår i de norske 2 siders typologibrosjyrene, og avslutningsvis rapporteres datasett med forutsetninger og resultater for til sammen 21 valgte eksempelbygg som illustrerer den norske boligmassen.

4 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 4

5 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 5 Innholdsliste Forord... 3 Innholdsliste Klassifisering av typologier for norsk boligmasse Bakgrunn Valg av typologier Statistikk for norske boliger for den valgte typologien Utformingen av de norske typologibrosjyrer Hensikten med typologibrosjyrene Informasjonen i de norske typologibrosjyrene Litteratur Vedlegg Norske typologibrosjyrer... 17

6 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 6

7 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 7 1. Klassifisering av typologier for norsk boligmasse 1.1. Bakgrunn Klassifiseringsprinsippet for de enkelte lands boligmasse i EPISCOPEprosjektet følger den klassifiseringen som ble utviklet i TABULAprosjektet (http://episcope.eu/buildingtypology/tabulastructure/concept/), men tilpasses utviklingen i det enkelte lands bygningsmasse og byggetradisjon. Hensikten er å bidra til en mer transparent og effektiv prosess for energieffektivisering og rehabilitering av den europeiske boligmassen. Fokuset er på bygningstypologier, overvåking av utviklingen, sammensetningen og tiltak for energieffektivisering i bygningsmassen, og scenarioanalyser som grunnlag for å gi innspill vedrørende virkemidler og policyprosessen for forbedringer med hensyn til boligmassens energibruk, se Figur 1. Figur 1: Bruken av bygningstypologier i EPISCOPEprosjektet For å understøtte dette arbeidet ble det i TABULAprosjektet utviklet en webbasert tjeneste (http://webtool.buildingtypology.eu) for å gi informasjon om bygningsmassens typologier og dens karakteristika vedrørende energibalansen for bygningskropp og energiforsyningssystem, med angivelse av tekniske løsninger for komponentene som benyttes i tre tilstandsnivåer (dagens tilstand, tilstand etter en typisk rehabilitering, og tilstand etter en ambisiøs rehabilitering) samt resultatene for energibalansen for hvert av typologiens eksempelbygg i hver tilstand. Se figur 2 for illustrasjon av dette. Samme prinsipp benyttes i EPISCOPE, men her inngår også nye bygninger, som oppføres i dag og fremover, der hvert eksempelbygg tenkes oppført i en av tre mulige varianter: utførelse i.h.h.t. dagens minimumsstandard, utførelse i.h.h.t. en forbedret standard (eksempelvis passivhus standard), og utførelse i.h.h.t. en ambisiøs standard (eksempelvis Nearly Zero Energy Building, NZEB standard).

8 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 8 Figur 2: Eksempler på informasjon fra bruk av TABULA WebTool (vil endres noe i EPISCOPE) 1.2. Valg av typologier Gitt bakgrunnen som er skissert ovenfor er det opplagt at valget av typologier for den norske boligmassen må foretas med sikte på hensiktsmessig bruk i overvåking og scenarioanalyser av boligmassens størrelse, sammensetning og energibruk over lengre tidsspenn. Det er derfor nødvendig å benytte en inndeling som muliggjør tilstrekkelig lettvint bruk av tilgjengelig statistikk, og det vil være en fordel å benytte en inndeling som gjør det mulig å sammenligne med andre relevante studier. En slik studie er Enovas potensial og barrierestudie for energieffektivisering av norske boliger (Enova 212). Denne deler også inn den norske boligmassen i alders/typesegmenter i.h.h.t. aktuelle skifter i teknologi og byggeforskrifter over tid, og den deler landet inn i 7 klimasoner. For vårt formål i EPISCOPEprosjektet er det utviklet typologier for Norge som definerer til sammen 21 segmenter i boligmassen:

9 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 9 3 bygningstyper: o Enebolig (SFH Single Family House) o Tomannsbolig, rekkehus o.l. (TH Terraced House) o Boligblokk (AB Apartment Block) 7 aldersklasser: o Frem til og med 1955 o o o o o o 211 og fremover For bygningstyper har SSB i sin boligstatistikk gruppert og rapportert tall bygningstyper i fem klasser: i) Enebolig inkl. våningshus, ii) Tomannsbolig, iii) Rekkehus, kjedehus og andre småhus, iv) Boligblokk, og v) Bygning for bofellesskap. I vår klassifisering i EPISCOPEprosjektet fordeler vi SSBs klasse i) til Enebolig (SFH), klasse ii) og iii) til Tomannsbolig, rekkehus o.l. (TH) og klasse iv) og v) til Boligblokk (AB). For aldersklasser av boliger har SSB i sin reviderte boligstatistikk fra 214 rapportert tall med en annen og større tidsoppløsning for boliger oppført før 197; eksempelvis frem til og med 19, , , , og Andre aldersinndelinger kan bestilles på oppdrag fra SSB. For vårt formål i EPISCOPEprosjektet har vi valgt å bruke aldersklassene som er vist ovenfor, og som også er i overensstemmelse med den som er benyttet i Enovas potensial og barrierestudie for energieffektivisering av norske boliger. Her ble det gitt en god argumentasjon for hvorfor den valgte aldersinndelingen på en god måte representerer endringene teknologi og byggeforskrifter over tid, som vi i EPISCOPEprosjektet ikke finner noen grunn til å endre på. Det kan på et senere tidspunkt i vårt arbeid være aktuelt å finmaskere aldersinndelingen bedre i boliger oppført før Inntil videre er det ikke foretatt noen utvikling av typologier for de ulike klimasoner i Norge. Det er for enkelthets skyld forutsatt at byggeforskrifter, byggeskikk og teknologi er homogent for hele landet. Dette gir en typologimatrise for den norske boligmassen som vist i figur 3, der det også er vist bilder av typiske eksempelbygg som er studert og modellert i detalj i.h.h.t. metodikken i EPISCOPEprosjektet. Hver eksempelbygning i typologien er ment å angi en bygning som er typisk for det gitte typealders segmentet. En eksempelbygning vil derimot ikke være fullt ut representativ. Med hensyn til utforming og størrelse vil det være store variasjoner for ulike bygninger innen hvert segment av boligmassen. Når man beregner energibalansen for en bolig eller en boligbygning vil derfor elementene i energibalansen være svært forskjellige for variasjoner av boliger innen hvert segment. Derimot, når energibalansen er omregnet til spesifikke tall (kwh/m 2 år) vil forskjellene innad i hvert segment være mindre.

10 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 1 Teknologien som er benyttet i komponenter av bygningskroppen og til utstyr i oppvarmingssystemet (til romoppvarming, ventilasjon og varmtvann) varierer også mindre innad i hvert segment, og det samme gjør derfor også utvalget av tiltak som er aktuelle å benytte i rehabilitering med sikte på energieffektivisering av boliger innen samme segment. Av den grunn forutsetter EPISCOPEprosjektet at en typologi som angitt ovenfor vil gi et situasjonsbilde av den norske boligmassens tilstand og energibalanse som er rimelig korrekt. Senere i EPISCOPEprosjektet, i forbindelse med scenarioanalyser, vil det være aktuelt å definere tilleggs eksempler av bygninger (såkalte syntetiske gjennomsnittsbygninger) som trolig enda bedre kan representere boligmassen. Figur 3: Typologimatrise for norske boligbygg i EPISCOPEprosjektet 1.3. Statistikk for norske boliger for den valgte typologien Statistikken for norske boliger og for den norske bygningsmassen har vært gjenstand for forandringer og forbedringer gjennom årenes løp, og er revidert nå i 214. For EPISCOPEprosjektet er det nødvendig å rapportere et statistisk tallgrunnlag både for antall boligbygninger, antall bebodde boliger og m 2 oppvarmet gulvareal i bebodde

11 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 11 boliger, og disse opplysningene må tilbys innen den valgte typologiklassifiseringen (type/alder segmenter). Tallgrunnlag mottatt SSB i august 214 er benyttet for dette formålet, og viser boligmassen slik den sto per I dette materialet er det en mindre andel bygninger (5, %) og boliger (4,3 %) med ukjent byggeår, som i vår inndeling er antatt oppført før 1955 og dermed medregnet i denne aldersklassen. Det er benyttet bruksareal i stedet for oppvarmet areal. Tabell 1: Statistikk for norsk boligmassen (per ) fordelt på type/alder klasse Antall bygninger (#) Antall bebodde boliger (#) Bruksareal (1 m2) Aldersklasse SFH TH AB SUM SFH TH AB SUM SFH TH AB SUM 1955 og tidligere og senere SUM I Figur 4 nedenfor er tallmaterialet fra Tabell 1 illustrert som søylediagram. Figur 4: Sammensetningen av norsk boligmasse fordelt på type/alder klasse

12 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering Utformingen av de norske typologibrosjyrer 2.1. Hensikten med typologibrosjyrene Typologibrosjyrene er laget som 2siders faktaark, for en gitt bygning innen en typologi (størrelses og aldersklasse) av boligmassen. Hensikten er at informasjonen i faktaarkene skal gi leseren innblikk i energibalansen for den aktuelle bygningen, og hvilke forutsetninger denne er beregnet ut fra når det gjelder komponentene i bygningskroppen (tak, yttervegger, vinduer og gulv) og i energisystemet (for romoppvarming og varmtvann). Den aktuelle bygningen presenteres i tre varianter. For bygninger oppført inntil 21 representerer variantene tre ulike nivå for rehabilitering: Variant 1 er bygningen i sin nåtilstand, uten omfattende rehabilitering. Variant 2 er bygningen slik den antas å være etter en typisk vanlig rehabilitering. Variant 3 er bygningen slik den antas å være etter en ambisiøs rehabilitering. For bygninger oppført fra og med 211 representerer variantene tre ulike nivå for bygningens energibruk og energiytelse: Variant 1 er bygningen slik den oppføres i.h.h.h.t. TEK1 standard. Variant 2 er bygningen slik den antas å være i.h.h.t. passivhus standard. Variant 3 er bygningen slik den antas å være i.h.h.t. NZEB ambisjoner, og her har vi forutsatt at komponentene i bygningskroppen fortsatt følger passivhus standard (altså tilsvarende Variant 2), mens energisystemet er ytterligere oppgradert for eksempel ved bruk av takmontert solcelleanlegg. Typologibrosjyrene er utarbeidet med bruk av såkalte virkelige eksempelbygninger fra hver type/størrelsesklasse og aldersklasse. Disse bygningene har en nåtilstand uten noen omfattende energirehabilitering utført, men for eldre bygninger er normalt vinduer skiftet ut tidligere og erstattet i.h.h.t. bedre energistandard enn bygningens originale. Ut fra datasettene i typologibrosjyrene er det mulig å identifisere typen av komponenter i bygningskropp og energisystem, enkelt forklart med tekst og bilde, og disses Uverdi henholdsvis primærenergifaktor, for den aktuelle bygningen i Variant 1, 2 og 3. Videre kan man finne tallverdier og figurer som viser bygningens energibalanse i Variant 1; med angivelse av enkeltbidragene i varmetap og varmetilskudd, og enkeltbidragene i energibehov og forbruk av energibærere (levert energi) og forbruk av primærenergi. Datasettene gir også tall og figurer der man kan sammenligne de tre variantenes ytelse med hensyn til energibehov, energibærere, primærenergi, CO 2 utslipp og energikostnad. Dermed gis et godt grunnlag for å forstå hvordan ulike tiltak og ambisjoner for energieffektivisering i eksempelbygninger gir forbedringer i energiytelsen. Dette kan brukes videre til å vurdere effektene av tiltak for større deler av eller hele boligmassen Informasjonen i de norske typologibrosjyrene De norske typologibrosjyrene er utformet med sikte på å fremstille informasjonen som skal gis på en klarest mulig måte, i lys av hensikten med brosjyrene, og i tråd med den praksis som benyttes for utforming definert i EPISCOPEprosjektet.

13 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 13 Brosjyrene består av 2siders faktaark, og øverst på første side gis generell informasjon om den aktuelle eksempelbygningen, se figur 5. I figuren er det vist informasjon for eksempelbygning AB.3, altså et eksempel på en boligblokk (AB) i aldersklasse 3 fra perioden Regionen er definert som nasjonalt, altså uspesifisert med hensyn til eventuell klimasone, og tilleggskategori er definert som Gen, altså en generisk grunntype for denne type og aldersklasse. EPISCOPEprosjektet åpner for å utarbeide datasett også for andre kategorier, eksempelvis for spesielle ferdighus eller industriell byggtyper, men slike er ikke vurdert brukt i den norske typologien. Det er også angitt referanseareal (som er oppvarmet areal), antall fulle etasjer og antall leiligheter for den aktuelle bygningen. Figur 5: Generell informasjon om den aktuelle eksempelbygning (her AB.3) Figur 6 viser utførelsen av komponenter i konstruksjonen og oppvarmingssystemet for den aktuelle bygningen i sin nåtilstand, Variant 1. Her gis det enkle skisser og beskrivelser for hvordan tak, yttervegg, vindu og gulv er utført, samt deres respektive U verdi (. For oppvarming og varmtvann er det gitt tilsvarende skikker og beskrivelser, samt tall for primærenergifaktor, som angir mengden primærenergi per enhet energibehov. Primærenergifaktoren for oppvarming samlet er i dette eksempelet 1,4, dvs 1,4 kwh primærenergi per kwh energibehov. Dette er et vektet gjennomsnitt av de to enkeltbidragene (oppvarming og varmtvann), og forteller at det samlede forbruk av primærenergi for oppvarmingssystemet til denne eksempelbygningen er 4% høyere enn dens energibehov. For ventilasjon er det gitt et prosentvis tall for andelen av ventilasjonsvarmetapet som er gjenvunnet (). Solceller er inkludert som kapasitet for en gitt overflate av 1m 2 med solinnstråling lik 1kW/m 2 ved 25 C. Hvis det ikke benyttes solceller i en variant så står det her «ikke relevant».

14 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 14 Figur 6: Informasjon om konstruksjon og oppvarmingssystem for Variant 1 (her AB.3) Nederst på side 2 rapporteres tall og figurer for energibalansen for bygningen i sin nåtilstand, Variant 1, se figur 7. Resultatene er hentet fra beregninger utført med TABULAmodellen utviklet i EPISCOPEprosjektet (Loga and Diefenbach, 213), etter tilpasninger til bruk for den norske boligmassen. et for romoppvarming (inkl. ventilasjon) er beregnet ved bruk av månedsstasjonær metode i.h.h.t. EN ISO Eksterne betingelser (innelufttemperatur, utvendig temperatur, solstråling) er definert for norske forhold, med Oslo som standard referanseklima. Beregningene er her utført i TABULAmodellen som Standard calculation, not adapted, dvs. beregnede verdier er ikke justert for den normale forskjellen mellom beregnede verdier og typisk nivå for målte verdier. Det er inntil videre ikke kontrollert hvordan resultatene fra beregningene etter TABULAmodellen stemmer overens med resultater beregnet etter NSEN 1563 (Norsk Standard 28) og NS 331 (Norsk Standard 211). et for varmtvann er beregnet ut fra tabulerte verdier for de respektive delsystem, i.h.h.t. EN (Level B).

15 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 15 Figur 7: Eksempel på resultater for energibalanse for bygningens nåtilstand, Variant 1(her AB.3) I øverste venstre halvdel av figuren rapporteres varmebalanse for oppvarming (inkl. ventilasjon) av bygningen, med tall i kwh/m 2 år for varmetap, varmetilskudd og det resulterende netto energibehov for oppvarming, i dette eksempelet 129 kwh/m 2 år. I nedre venstre halvdel av figuren rapporteres energibalansen for oppvarming pluss varmtvann, her med energibehov summert til 144 kwh/m 2 år. Tallene for energibærere viser levert energi for den enkelte energivare. Dette summerer seg her til 158 kwh/m 2 år, altså en økning i forhold til energibehovet på grunn av tap i energiomvandlingen i bygningen. I tilfelle bygningen har balansert ventilasjon med høy varmegjenvinning, vann/luft varmepumpe og/eller solcelleanlegg vil dette føre til at levert energi kan bli langt lavere enn energibehovet. Til sist rapporteres tallene for primærenergi, her 22 kwh/m 2 år, der tap i energiforsyningssystemet er medregnet. Dette tallet er 4% høyere enn tallet for energibehov, og derfor som forventet i.h.h.t. primærenergifaktoren for oppvarmingssystemet samlet slik den også var angitt i figur 6. Søylediagrammene i høyre del av figur 7 illustrerer godt hvilke elementer som dominerer innen den enkelte resultatvariabel, og det relative forholdet mellom disse. For denne eksempelbygningen er det tydelig at varmetapet først og fremst skyldes ventilasjon og gulv mot uoppvarmet kjeller, dernest vegger. Figur 8 viser faktaarkets informasjon om komponentene i konstruksjon og oppvarmingssystem for bygningen i Variant 2 og 3. Det er her samme type informasjon som tidligere vist for Variant 1, se figur 6.

16 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 16 Figur 8: Informasjon om konstruksjon og oppvarmingssystem for Variant 2 og 3(her AB.3) I figur 9 vises resultater for bygningen på en form som oversiktlig gjør det mulig å sammenligne de tre variantene. Her rapporteres også CO 2 utslipp (kg CO 2 ekv/m 2 år) og energikostnad (NOK/m 2 år) i tillegg til energibehov, energibærere (levert energi) og primærenergi, og det vises søylediagram. Det fremgår tydelig at det er store energigevinster å hente ved tiltak som forutsatt i Variant 2 og 3, for alle variablene.

17 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 17 Spesielt tydelig er det at forbruket av primærenergi er kraftig redusert, grunnet mye lavere energibehov som følge av forbedringer i bygningskonstruksjonen (her likt utført i Variant 2 og 3, med unntak av bruk av TEK1 vindu i Variant 3) og grunnet innstallering av varmepumpe (spesielt på grunn av jordvarme varmepumpe i Variant 3). Figur 9: Sluttresultater for sammenligning av Variant 1, 2 og 3(her AB.3) 3. Litteratur ENOVA (212): Potensial og barrierestudie; Energieffektivisering av norske boliger. Bakgrunnsrapport. Enova rapport 212:1.1 Norsk Standard (28): Bygningers energiytelse. Bestemmelse av total energibruk og energiytelse. NSEN 1563:28 Norsk Standard (211): Beregning av bygningers energiytelse. Metode og data. NS 331:27 + A1:211 Loga T. and Diefenbach N. (213): TABULA Calculation Method Energy Use for Heating and Domestic Hot Water Reference Calculation and Adaptation to the Typical Level of Measured Consumption. Institut Wohnen und Umwelt GmbH, Darmstadt. ISBN Vedlegg Norske typologibrosjyrer Typologibrosjyrene er rapportert som 2siders faktaark på de etterfølgende sidene, i følgende rekkefølge: SFH.1 SFH.7 (enebolig fra eldste til nyeste aldersklasse) TH.1 TH.7 (tomannsbolig, rekkehus o.l. fra eldste til nyeste aldersklasse) AB.1 AB.7 (boligblokk fra eldste til nyeste aldersklasse)

18 SFH.1 Aldersklasse 1 NO.N.SFH.1.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse SFH Enebolig Single Family House Referanseareal 254 m 2 Aldersklasse Antall fulle etasjer 3 Antall leiligheter 1 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi Sperretak skrå himling 5mm isolasjon,49 Elvarme + vedovn 1,32 YTTERVEG: Eldre massiv trevegg, 8 cm uisolert opprinnelig 1,7 Fyrkjel el 2,5 Tolags isolerrute, ett belagt glass, argongass 1,7 Primærenergifaktor samlet 1,38 Ingen mekanisk ventilation Gulvbjelkelag 1mm mineralull,33 Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 3 Varmetilskud d Vegger 92 Vinduer 7 Gulv 33 Ventilasjon 65 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 26 Elektrisitet 22 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

19 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi 1mm ekstra på kaldt loft,25 Luft/luft varmepumpe + vedovn,82 Utforing, 5mm ekstra,51 Fyrkjel el 2,5 Ingen endringer 1,7 Primærenergifaktor samlet,94 Ingen mekanisk ventilation Nedforing med 5mm,19 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi 15mm ekstra på kald loft,19 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme,52 Utforing, 15mm ekstra,24 Luft/vann varmepumpe + solvarme,6 TEK1 vindu 1,2 Primærenergifaktor samlet,53 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 Nedforing med 15mm,17 StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

20 SFH.2 Aldersklasse 2 NO.N.SFH.2.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse SFH Enebolig Single Family House Referanseareal 228 m 2 Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 1 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Aldersklasse Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi Takstoler 1mm isolasjon på undergurter YTTERVEG: Lett bindingsverk, 48x98 stender, 1mm. Betong uten isolasjon Tolags isolerrute, vanlig glass, luftfylt Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt Betonggulv, 5mm min. ull Betonggulv på grunnen, LECAkuler Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 24 Varmetilskud d Vegger 61 Vinduer 26 Gulv 48 Ventilasjon 65 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 62 Elektrisitet 179 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum ,36,52 2,7,4 Elvarme + vedovn Fyrkjel el 1,32 2,5 Primærenergifaktor samlet 1,38 Ingen mekanisk ventilation

21 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi 1mm ekstra på kaldt loft,36 Luft/luft varmepumpe + vedovn,82 Utforing, 5mm ekstra,42 Fyrkjel el 2,5 Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt 1,9 Primærenergifaktor samlet,93 Ingen mekanisk ventilation Nedforing med 5mm,35 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi 1mm ekstra på kaldt loft,36 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme,52 Utforing, 15mm ekstra,32 Luft/vann varmepumpe + solvarme,6 TEK1 vindu 1,28 Primærenergifaktor samlet,53 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 Nedforing med 15mm,35 StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

22 SFH.3 Aldersklasse 3 NO.N.SFH.3.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse SFH Enebolig Single Family House Referanseareal 152 m 2 Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 1 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Aldersklasse Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi 48x198mm bjelker, 2mm Etasjeskille YTTERVEG: Lett bindingsverk, 48x98 stender, 1mm Tolags isolerrute, vanlig glass, luftfylt 48x148mm bjelker, 15mm Gulv mot uoppvarmet kjeller Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 13 Varmetilskud d Vegger 54 Vinduer 7 Gulv 43 Ventilasjon 66 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 5 Elektrisitet 148 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum ,21,41 2,6,57 Elvarme + vedovn Fyrkjel el 1,31 2,5 Primærenergifaktor samlet 1,38 Ingen mekanisk ventilation

23 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi Nedforing, 5mm ekstra,16 Luft/luft varmepumpe + vedovn,82 Utforing, 5mm ekstra,29 Fyrkjel el 2,5 Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt 1,9 Primærenergifaktor samlet,95 Ingen mekanisk ventilation Nedforing med 5mm,2 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi Nedforing, 5mm ekstra,16 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme,5 Utforing, 15mm ekstra,19 Luft/vann varmepumpe + solvarme,6 TEK1 vindu 1,2 Primærenergifaktor samlet,51 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 Nedforing med 1mm,15 StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

24 SFH.4 Aldersklasse 4 NO.N.SFH.4.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse SFH Enebolig Single Family House Referanseareal 123 m 2 Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 1 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Aldersklasse Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi Takstoler 1mm isolasjon på undergurter,36 Elvarme + vedovn 1,33 Bindingsverk i tre, 1mm, 5mm kuldebrobrytere Betong + 5 mm isolasjon Tolags isolerrute, vanlig glass, luftfylt,32 2,8 Fyrkjel el 2,5 Primærenergifaktor samlet 1,38 Avtrekk ventilasjonssystem Gulv mot uoppvarmet kjeller Betonggulv, 5mm min. ull,57 Varme og energibalanse Varmebalanse Varmetap Varmetilskudd Tak 23 Vegger 46 Vinduer 17 Gulv 71 Ventilasjon 65 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 62 Elektrisitet 18 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

25 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi Nedforing, 5mm ekstra,22 Luft/luft varmepumpe + vedovn,83 Utforing, 5mm ekstra,26 Fyrkjel el 2,5 Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt 1,9 Primærenergifaktor samlet,93 Avtrekk ventilasjonssystem Nedforing med 5mm,35 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi Nedforing, 5mm ekstra,22 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme,53 Utforing, 5mm ekstra (krysslekting),25 Luft/vann varmepumpe + solvarme,6 Primærenergifaktor samlet TEK1 vindu 1,2 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 Nedforing med 5mm,3 StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

26 SFH.5 Aldersklasse 5 NO.N.SFH.5.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse SFH Enebolig Single Family House Referanseareal 159 m 2 Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 1 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Aldersklasse Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi 48x148+98mm bjelker, 25mm Oppvarmet loft,18 Elvarme + vedovn 1,11 36x148 stender, 15mm,28 Fyrkjel el 2,5 TEK87 vindu 2,4 Primærenergifaktor samlet 1,2 Avtrekk ventilasjonssystem GOLV: 8mm armert betong 15mm markplate, ringmur 25mm lettklinkeblokk,25 Varme og energibalanse Varmebalanse Varmetap Varmetilskudd Tak 18 Vegger 32 Vinduer 11 Gulv 41 Ventilasjon 67 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 19 Elektrisitet 151 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

27 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi Nedforing, 5mm ekstra,15 Luft/luft varmepumpe + vedovn,83 Utforing, 5mm ekstra (krysslekting),21 Fyrkjel el 2,5 Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt 1,9 Primærenergifaktor samlet,96 Avtrekk ventilasjonssystem Ingen endringer,25 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi Nedforing, 5mm ekstra,15 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme,5 Utforing, 5mm ekstra (krysslekting),21 Luft/vann varmepumpe + solvarme,6 TEK1 vindu 1,2 Primærenergifaktor samlet,51 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 Ingen endringer,25 StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

28 SFH.6 Aldersklasse 6 NO.N.SFH.6.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse SFH Enebolig Single Family House Referanseareal 322 m 2 Antall fulle etasjer 3 Antall leiligheter 1 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Aldersklasse Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi Takstoler 4mm isolasjon på undergurter,1 Elvarme + vedovn,81 Ibærere, 38 cm cellulose + 3,5 cm porøs trefiberplate Passivhus vindu GOLV: 36 cm markplate, 8 cm armert betong Fundament, gulv Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 6 Varmetilskud d Vegger 11 Vinduer 2 Gulv 13 Ventilasjon 58 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 5 Elektrisitet 61 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum ,11,69,1 Fyrkjel el 2,5 Primærenergifaktor samlet 1,1 Eldre mekanisk ventilasjonsanlegg med 5 5% varmegjenvinning

29 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi Nedforing, 5mm ekstra,9 Luft/luft varmepumpe + vedovn,52 Utforing, 5mm ekstra (krysslekting),1 Fyrkjel el 2,5 Ingen endringer,69 Primærenergifaktor samlet,76 TEK1 balansert ventilasjonsanlegg med 7% varmegjenvinning 7 Ingen endringer,1 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi Nedforing, 5mm ekstra,9 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme,4 Utforing, 5mm ekstra (krysslekting),1 Fyrkjel el + solvarme,6 Ingen endringer,69 Primærenergifaktor samlet,43 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 Ingen endringer,1 StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

30 SFH.7 Aldersklasse 7 NO.N.SFH.7.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse SFH Enebolig Single Family House Referanseareal 184 m 2 Aldersklasse Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 1 Variant 1 Eksempelbygning etter dagens standard (TEK1) Uverdi Ibjelker, 35mm Oppvarmet loft,12 Elvarme + vedovn,83 36x98 utforing, 36x148 stender, 25mm,17 Fyrkjel el 2,5 TEK1 vindu GOLV: 25mm isolasjon 1,2,15 Primærenergifaktor samlet,99 TEK1 balansert ventilasjonsanlegg med 7 7% varmegjenvinning Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 1 Varmetilskud d Vegger 23 Vinduer 5 Gulv 23 Ventilasjon 55 Solenergi 1 Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primærenergi Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 8 Elektrisitet 77 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

31 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (Passivhus standard) Uverdi Passivhus typisk tak,8 Luft/luft varmepumpe + vedovn,48 Passivhus typisk vegg,1 Fyrkjel el 2,5 Passivhus vindu,8 Primærenergifaktor samlet,76 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 Passivhus typisk gulv,15 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (NZEB standard) Uverdi Passivhus typisk tak,8 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme,43 Passivhus typisk vegg,1 Luft/vann varmepumpe + solvarme,6 Passivhus vindu,8 Primærenergifaktor samlet,45 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 Passivhus typisk gulv,15 StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

32 TH.1 Aldersklasse 1 NO.N.TH.1.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse TH Tomannsbolig, rekkehus o.l. Terraced house Aldersklasse Referanseareal 216 m 2 Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 2 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Tilleggskategori Gen Grunntype Generic 15x2mm bjelker m/ stubbeloftsleire Etasjeskille mot kaldt loft YTTERVEG: Tungt bindingsverk, 1mm stender, uisolert To vanlige glass i koblede rammer Uverdi,96,96 2,5 Elvarme + vedovn Fyrkjel el 1,33 2,5 Primærenergifaktor samlet 1,37 Ingen mekanisk ventilation 15x2mm bjelker m/ stubbeloftsleire Gulv mot uoppvarmet kjeller,96 Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 51 Varmetilskud d Vegger 94 Vinduer 26 Gulv 46 Ventilasjon 63 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi behov Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 8 Elektrisitet 225 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

33 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi Erstatte stubbleire med 1mm,3 Luft/luft varmepumpe + vedovn,82 Blåseisolering, 1mm,39 Fyrkjel el 2,5 Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt 1,9 Primærenergifaktor samlet,93 Ingen mekanisk ventilation Erstatte stubbleire med 1mm,3 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi Erstatte stubbleire med 1mm + 15mm på loft Blåseisolering, 1mm + 15mm utforing TEK1 vindu Erstatte stubbleire med 1mm + nedforing 1mm min. ull,15,19 1,2,16 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme Luft/vann varmepumpe + solvarme,49,6 Primærenergifaktor samlet,5 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 StandardPVSystem, takmontert 3

34 TH.2 Aldersklasse 2 NO.N.TH.2.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse TH Tomannsbolig, rekkehus o.l. Terraced House Referanseareal 297 m 2 Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 3 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Aldersklasse Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi Loftsbjelkelag 1mm isolasjon,37 Elvarme + vedovn 1,32 YTTERVEG: Bindingsverk i tre, 1mm, 5mm kuldebrobrytere Enkelt vanlig glass i ramme Ytterdør av tre, uisolert,43 2,69 Fyrkjel el 2,5 Primærenergifaktor samlet 1,38 Ingen mekanisk ventilation Gulvbjelkelag 1mm mineralull,33 Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varme tap 25 Varmetilskud d Vegger 3 Vinduer 11 Gulv 56 Ventilasjon 66 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi behov Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 51 Elektrisitet 151 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

35 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi 1mm ekstra på kald loft,21 Luft/luft varmepumpe + vedovn,82 Utforing, 5mm ekstra,37 Fyrkjel el 2,5 Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt 2,7 Primærenergifaktor samlet,94 Ingen mekanisk ventilation Nedforing med 1mm,2 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi 15mm ekstra på kald loft,17 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme,5 Utforing, 15mm ekstra,31 Luft/vann varmepumpe + solvarme,6 TEK1 vindu 1,44 Primærenergifaktor samlet,5 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 Nedforing med 15mm,15 StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

36 TH.3 Aldersklasse 3 NO.N.TH.3.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse TH Tomannsbolig, rekkehus o.l. Terraced House Referanseareal 474 m 2 Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 4 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Aldersklasse Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi Loftsbjelkelag 1mm isolasjon,37 Elvarme + vedovn 1,32 YTTERVEG: Lett bindingsverk, 48x98 stender, 1mm Betong + 75 mm Tolags isolerrute, vanlig glass, luftfylt,44 2,8 Fyrkjel el 2,5 Primærenergifaktor samlet 1,38 Ingen mekanisk ventilation Betongdekke isolert med lettbetong,62 Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varme tap 23 Varmetilskud d Vegger 3 Vinduer 19 Gulv 49 Ventilasjon 66 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi behov Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 51 Elektrisitet 151 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

37 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi 5mm ekstra på kald loft,25 Luft/luft varmepumpe + vedovn,82 Utforing, 5mm ekstra,35 Fyrkjel el 2,5 Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt 1,9 Primærenergifaktor samlet,94 Ingen mekanisk ventilation Nedforing med 5mm,46 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi 5mm ekstra på kald loft,25 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme,49 Utforing, 15mm ekstra,35 Luft/vann varmepumpe + solvarme,6 TEK1 vindu 1,9 Primærenergifaktor samlet,5 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 Nedforing med 1mm,27 StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

38 TH.4 Aldersklasse 4 NO.N.TH.4.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse TH Tomannsbolig, rekkehus o.l. Terraced house Referanseareal 226 m 2 Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 2 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Aldersklasse Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi 48x198mm bjelker, 2mm Oppvarmet loft,22 Elvarme + vedovn 1,31 YTTERVEG: 36x148 stender, 15mm,28 Fyrkjel el 2,5 Tolags isolerrute, vanlig glass, luftfylt 1,9 Primærenergifaktor samlet 1,39 Avtrekk ventilasjonssystem 48x198mm bjelker, 2mm Gulv mot uoppvarmet kjeller 21 Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varme tap 15 Varmetilskud d Vegger 39 Vinduer 7 Gulv 33 Ventilasjon 67 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi behov Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 43 Elektrisitet 13 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

39 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi Nedforing, 5mm ekstra,16 Luft/luft varmepumpe + vedovn,83 Utforing, 5mm ekstra,22 Fyrkjel el 2,5 Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt 1,9 Primærenergifaktor samlet,96 Avtrekk ventilasjonssystem Nedforing med 5mm,16 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi 5mm ekstra,16 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme,49 Utforing, 15mm ekstra,23 Luft/vann varmepumpe + solvarme,6 TEK1 vindu 1,2 Primærenergifaktor samlet,5 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 Nedforing med 1mm,14 StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

40 TH.5 Aldersklasse 5 NO.N.TH.5.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse TH Tomannsbolig, rekkehus o.l. Terraced House Referanseareal 22 m 2 Aldersklasse Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 2 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi 48x148+98mm bjelker, 25mm min. ull oppvarmet loft YTTERVEG: 36x148 stender, 15mm,18,28 Elvarme + vedovn Fyrkjel el 1,25 2,5 TEK87 vindu 2,4 Primærenergifaktor samlet 1,33 Avtrekk ventilasjonssystem 8mm armert betong 15mm markplate, Ringmur 25mm lettklinkeblokk,25 Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 14 Varmetilskud d Vegger 35 Vinduer 8 Gulv 4 Ventilasjon 67 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Oppvarming 146 Varmtvann 1 Fossilt brensel Biomasse 18 Elektrisitet 147 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Primær energi Sum

41 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Nedforing, 5mm ekstra Utforing, 5mm ekstra (krysslekting) Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt Uverdi,15,21 1,9 Luft/luft varmepumpe + vedovn Fyrkjel el,83 2,5 Primærenergifaktor samlet,96 Avtrekk ventilasjonssystem Ingen endringer,25 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Nedforing, 5mm ekstra Utforing, 5mm ekstra (krysslekting) TEK1 vindu Ingen endringer Uverdi,15,21 1,2,25 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme Luft/vann varmepumpe + solvarme,49,6 Primærenergifaktor samlet,5 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% 85 varmegjenvinning StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

42 TH.6 Aldersklasse 6 NO.N.TH.6.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse TH Tomannsbolig, rekkehus o.l. Terraced House Referanseareal 26 m 2 Aldersklasse Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 2 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi Ibjelker, 3mm min. ull oppvarmet loft,14 Elvarme + vedovn 1, YTTERVEG: 12mm asfalt vindtett, 36x198 stender, 2mm TEK97 vindu 25mm markplate, 1mm armert betong Fundament, gulv Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 12 Varmetilskud d Vegger 31 Vinduer 5 Gulv 3 Ventilasjon 53 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi,21 1,6,15 Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 11 Elektrisitet 99 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum Fyrkjel el 2,5 Primærenergifaktor samlet 1,13 Eldre mekanisk ventilasjonsanlegg med 5% 5 varmegjenvinning

43 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi Nedforing, 5mm ekstra,13 Luft/luft varmepumpe + vedovn,62 Utforing, 5mm ekstra (krysslekting) Trelags isolerrute, to belagte glass, argongass i begge hulrom Ingen endringer,16 1,3,15 Fyrkjel el 2,5 Primærenergifaktor samlet,78 TEK1 balansert ventilasjonsanlegg med 7% 7 varmegjenvinning Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Nedforing, 5mm ekstra Utforing, 5mm ekstra (krysslekting) TEK1 vindu Ingen endringer Uverdi,13,16 1,2,15 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme Luft/vann varmepumpe + solvarme,48,6 Primærenergifaktor samlet,49 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% 85 varmegjenvinning StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

44 TH.7 Aldersklasse 7 NO.N.TH.7.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse TH Tomannsbolig, rekkehus o.l. Terraced House Referanseareal 198 m 2 Aldersklasse Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 2 Variant 1 Eksempelbygning etter dagens standard (TEK1) Uverdi Ibjelker, 3mm min. ull oppvarmet loft,12 Elvarme + vedovn,84 YTTERVEG: 36x98 utforing, 36x148 stender, 25mm TEK1 vindu 25mm markplate, 1mm armert betong Fundament, gulv Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 1 Varmetilskud d Vegger 25 Vinduer 5 Gulv 22 Ventilasjon 55 Solenergi Interne kilder 18 1 oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi,17 1,2,15 Oppvarming 1 84 Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 8 Elektrisitet 79 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum Fyrkjel el 2,5 Primærenergifaktor samlet,99 TEK1 balansert ventilasjonsanlegg med 7% 7 varmegjenvinning

45 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (Passivhus standard) Uverdi Passivhus typisk tak,8 Luft/luft varmepumpe + vedovn,48 Passivhus typisk vegg,1 Fyrkjel el 2,5 Passivhus vindu Passivhus typisk gulv,8,15 Primærenergifaktor samlet,76 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% 85 varmegjenvinning Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (NZEB standard) Passivhus typisk tak Passivhus typisk vegg Passivhus vindu Passivhus typisk gulv Uverdi,8,1,8,15 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme Luft/vann varmepumpe + solvarme,43,6 Primærenergifaktor samlet,46 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% 85 varmegjenvinning StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

46 AB.1 Aldersklasse 1 NO.N.AB.1.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse AB Boligblokk Apartment block Referanseareal 121 m 2 Aldersklasse Antall fulle etasjer 4 Antall leiligheter 16 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi Tak konstruksjon 15mm isolasjon,28 Elvarme + vedovn 1,34 YTTERVEG: Teglvegg med innvendig porebetong,76 Fyrkjel, el 2,19 TEK87 vindu 2,2 Primærenergifaktor samlet 1,42 Ingen mekanisk ventilation Betonggulv på grunnen, LECAkuler,9 Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 11 Varmetilskud d Vegger 55 Vinduer 15 Gulv 43 Ventilasjon 52 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann Fossilt brensel Biomasse 24 Elektrisitet 172 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

47 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi 5mm ekstra på kaldt loft,21 Elvarme + vedovn 1,27 Utforing, 1mm ekstra,27 Luft/vann varmepumpe 1,14 Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt 1,9 Primærenergifaktor samlet 1,26 Ingen mekanisk ventilation Nedforing med 5mm,4 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi 5mm ekstra på kaldt loft,21 Jordvarme varmepumpe,43 Utforing, 2mm ekstra,17 Jordvarme varmepumpe 1, TEK1 vindu Nedforing med 5mm 1,2,4 Primærenergifaktor samlet,62 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% 85 varmegjenvinning StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

48 AB.2 Aldersklasse 2 NO.N.AB.2.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse AB Boligblokk Apartment block Referanseareal 1526 m 2 Aldersklasse Antall fulle etasjer 3 Antall leiligheter 24 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Tilleggskategori Gen Grunntype Generic 1mm, etasjeskille mot kaldt loft YTTERVEG: Betong sandwich vegg med isolasjon imellom. 1mm min. ull. Tolags isolerrute, vanlig glass, luftfylt Uverdi,35,42 2,8 Fyrkjel, el Fyrkjel, el 1,33 2,19 Primærenergifaktor samlet 1,4 Ingen mekanisk ventilation Betongdekke isolert med treullsement,73 Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 16 Varmetilskud d Vegger 33 Vinduer 17 Gulv 7 Ventilasjon 52 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann Fossilt brensel Biomasse Elektrisitet 23 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

49 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi 5mm ekstra på kaldt loft,25 Luft/vann varmepumpe,65 Utforing, 1mm ekstra,24 Luft/vann varmepumpe 1,14 Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt 1,9 Primærenergifaktor samlet,7 Ingen mekanisk ventilation Nedforing med 5mm,37 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) 5mm ekstra på kaldt loft Utforing, 2mm ekstra TEK1 vindu Nedforing med 5mm Uverdi,25,19 1,2,37 Luft/vann varmepumpe + solvarme Luft/vann varmepumpe + solvarme,45,57 Primærenergifaktor samlet,47 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% 85 varmegjenvinning StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

50 AB.3 Aldersklasse 3 NO.N.AB.3.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse AB Boligblokk Apartment block Referanseareal 338 m 2 Aldersklasse Antall fulle etasjer 4 Antall leiligheter 36 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi Betongdekke, 18mm Flatt tak mot det fri,21 Elvarme 1,31 YTTERVEG: Lett bindingsverk, 48x98 stender, 1mm Tolags isolerrute, vanlig glass, luftfylt,41 2,8 Fyrkjel, el 2,19 Primærenergifaktor samlet 1,4 Avtrekk ventilasjonssystem Betonggulv, 1mm Gulv mot uoppvarmet kjeller,34 Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 8 Varmetilskud d Vegger 25 Vinduer 6 Gulv 55 Ventilasjon 53 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann Fossilt brensel Biomasse Elektrisitet 158 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

51 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi Erstatte 18mm med 25mm,14 Elvarme 1,27 Utforing, 5mm ekstra + teglforblending Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt,2 1,9 Luft/vann varmepumpe 1,14 Primærenergifaktor samlet 1,25 Avtrekk ventilasjonssystem Nedforing med 5mm,26 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi Erstatte 18mm med 25mm,14 Jordvarme varmepumpe,42 Utforing, 5mm ekstra + teglforblending TEK1 vindu Nedforing med 5mm,2 1,2,26 Jordvarme varmepumpe 1, Primærenergifaktor samlet,52 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% 85 varmegjenvinning StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

52 AB.4 Aldersklasse 4 NO.N.AB.4.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse AB Boligblokk Apartment block Referanseareal 1824 m 2 Aldersklasse Antall fulle etasjer 4 Antall leiligheter 24 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Betongdekke, 18mm Flatt tak mot det fri YTTERVEG: Bindingsverk i tre, 15mm, 5mm kuldebrobrytere Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt Uverdi,2,29 1,9 Elvarme Fyrkjel, el 1,32 2,19 Primærenergifaktor samlet 1,43 Avtrekk ventilasjonssystem Betonggulv, 12mm Gulv mot uoppvarmet kjeller,27 Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 9 Varmetilskud d Vegger 2 Vinduer 5 Gulv 38 Ventilasjon 55 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann Fossilt brensel Biomasse Elektrisitet 138 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

53 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi Nedforing, 5mm ekstra,16 Elvarme 1,27 Utforing, 5mm ekstra + teglforblending Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt,17 1,9 Luft/vann varmepumpe 1,14 Primærenergifaktor samlet 1,25 Avtrekk ventilasjonssystem Ingen endringer,27 VARIANT 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (NZEB standard) Nedforing, 5mm ekstra Utforing, 5mm ekstra + teglforblending TEK1 vindu Ingen endringer Uverdi,16,17 1,2,27 Jordvarme varmepumpe Jordvarme varmepumpe,42 1, Primærenergifaktor samlet,52 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% 85 varmegjenvinning StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

54 AB.5 Aldersklasse 5 NO.N.AB.5.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse AB Boligblokk Apartment block Referanseareal 1656 m 2 Aldersklasse Antall fulle etasjer 4 Antall leiligheter 24 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Betongdekke, 18mm Flatt tak mot det fri YTTERVEG: Bindingsverk i tre, 15mm, 5mm kuldebrobrytere TEK87 vindu Uverdi,2,29 2,4 Elvarme Fyrkjel, el 1,32 2,19 Primærenergifaktor samlet 1,42 Avtrekk ventilasjonssystem Betonggulv, 12mm Gulv mot uoppvarmet kjeller,27 Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 9 Varmetilskud d Vegger 19 Vinduer 5 Gulv 46 Ventilasjon 54 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann Fossilt brensel Biomasse Elektrisitet 144 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

55 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Nedforing, 5mm ekstra Utforing, 5mm ekstra + teglforblending Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt Uverdi,16,17 1,9 Elvarme Luft/vann varmepumpe 1,27 1,14 Primærenergifaktor samlet 1,25 Avtrekk ventilasjonssystem Ingen endringer,27 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Nedforing, 5mm ekstra Utforing, 5mm ekstra + teglforblending TEK1 vindu Ingen endringer Uverdi,16,17 1,2,27 Jordvarme varmepumpe Jordvarme varmepumpe,42 1, Primærenergifaktor samlet,52 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% 85 varmegjenvinning StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

56 AB.6 Aldersklasse 6 NO.N.AB.6.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse AB Boligblokk Apartment block Referanseareal 165 m 2 Aldersklasse Antall fulle etasjer 3 Antall leiligheter 14 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi Ibærere 5 mm isolasjon,8 Fyrkjel, el 1,2 YTTERVEG: Ibærere, 38 cm cellulose + 3,5 cm porøs trefiberplate, totalt 35 cm isolasjon Passivhus vindu Betonggulv på grunnen, 35mm isolasjon,12,82,11 Fyrkjel, el 2,19 Primærenergifaktor samlet 1,22 TEK1 balansert ventilasjonsanlegg med 7% 7 varmegjenvinning Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 4 Varmetilskud d Vegger 8 Vinduer 3 Gulv 21 Ventilasjon 56 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann Fossilt brensel Biomasse Elektrisitet 85 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

57 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi Ingen endringer,8 Luft/vann varmepumpe,59 Utforing, 5mm ekstra + teglforblending Ingen endringer Ingen endringer,9,82,11 Luft/vann varmepumpe 1,14 Primærenergifaktor samlet,66 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% 85 varmegjenvinning Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi Ingen endringer,8 Jordvarme varmepumpe,42 Utforing, 5mm ekstra + teglforblending Ingen endringer Ingen endringer,9,82,11 Jordvarme varmepumpe 1, Primærenergifaktor samlet,52 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% 85 varmegjenvinning StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

58 AB.7 Aldersklasse 7 NO.N.AB.7.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse AB Boligblokk Apartment block Referanseareal 168 m 2 Aldersklasse Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Antall fulle etasjer 4 Antall leiligheter 24 Variant 1 Eksempelbygning etter dagens standard (TEK1) Uverdi Betong hulldekke, 22mm,14 Fjernvarme, varmevekslere 1,6 YTTERVEG: Bindingsverk i tre, 2mm, 1mm kuldebrobrytere TEK1 vindu 25mm markplate, 1mm armert betong,22 1,2,15 Fjernvarmeveksler 2,28 Primærenergifaktor samlet 1,24 TEK1 balansert ventilasjonsanlegg med 7% 7 varmegjenvinning Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 6 Varmetilskud d Vegger 17 Vinduer 3 Gulv 27 Ventilasjon 56 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann Fossilt brensel Biomasse Elektrisitet 13 Fjernvarme 76 Andre Produsert elektrisitet Sum

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive?

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive? Norsk bygningsfysikkdag 29.11.2011, Oslo Oppgradering av 80-tallshus til passivhusnivå i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF Hvilke tiltak er mest effektive? Hvilke tiltak er mest lønnsomme? Energibruk

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Hoved endringer fra TEK'10 1. Hovedkrav: Beregnet netto energibehov, reduksjon: Boliger

Detaljer

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger - Møte arbeidsgruppa 23 mai 2008 - Tor Helge Dokka & Inger Andresen SINTEF Byggforsk AS 1 Bakgrunn Tysk Standard Årlig oppvarmingsbehov skal ikke overstige 15

Detaljer

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010 Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Agenda Hvorfor energieffektive bygninger? Dagens energibruk i bygninger Potensial for effektivisering

Detaljer

Opprustning mot passivhusstandard

Opprustning mot passivhusstandard Opprustning mot passivhusstandard Bergensk bærekraft tre og nye utfordringer til byggebransjen Konferanse i Bergen, 4. juni 2010 Arkitekt Michael Klinski, SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger

Detaljer

Passivhus Framtidas byggestandard?

Passivhus Framtidas byggestandard? Passivhus Framtidas byggestandard? Forum Fornybar Molde, 8. desember 2011 Arkitekt og forsker Michael Klinski, SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Forhåndsannonsert trinnvis skjerpelse Fra KRDs arbeidsgruppe

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Lavenergi, passivhus og nullenergihus Definisjoner og løsninger

Lavenergi, passivhus og nullenergihus Definisjoner og løsninger Lavenergi, passivhus og nullenergihus Definisjoner og løsninger Inger Andresen, sjefsforsker SINTEF Byggforsk Byggesaksdagene, StoreCell 24.04.2014 1 Dramaturgi Introduksjon av aktører Forskjeller mellom

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union SINTEF Byggforsk 28.05.2015 Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter The Total Concept method for major reduction of energy

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1 Energibruk TEK 8-2 Byggverk med installasjoner skal utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov som ikke overskrider de rammer som er satt i dette kapittel. Energibruk og effektbehov skal være

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

INTENSJON KRAV TILTAK

INTENSJON KRAV TILTAK PASSIVHUS INTENSJON KRAV TILTAK Dr.ing. Tore Wigenstad, SINTEF Byggforsk PASSIVHUS INTENSJON KRAV TILTAK PROBLEMSTILLING: PASSIV - AKTIV PROBLEMSTILLING: PASSIV - AKTIV PASSIV AKTIV PASSIV AKTIV 15 kwh/m

Detaljer

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Kurs: Nye energikrav til yrkesbygg 14.05.2008 Disposisjon Energiytelse og energisystemet for bygninger NS

Detaljer

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Vår oppgave: - Fra 70-talls hus mot passivhus standard Utføre tilstandsanalyse

Detaljer

Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE 2010. Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat. Info pbl 2010

Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE 2010. Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat. Info pbl 2010 Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat PBL PLAN (MD) BYGNING (KRD) SAK TEK SEKTOR ANSVAR Byggsektoren står for 40% av energibruken i samfunnet og bør

Detaljer

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Passivhus Norden, Trondheim 22. 23. oktober 2012 Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Michael Klinski, Peter G. Schild, Karine Denizou 1 Nordre Gran BRL 7 blokker fra 1977-79

Detaljer

Fra passivhus til plusshus Frokostmøte Bergen, 26. mai 2010 Magnar Berge, Høgskolen i Bergen

Fra passivhus til plusshus Frokostmøte Bergen, 26. mai 2010 Magnar Berge, Høgskolen i Bergen Fra passivhus til plusshus Frokostmøte Bergen, 26. mai 2010 Magnar Berge, Høgskolen i Bergen Agenda Definisjoner Prosjektmål Prosjekteringsprosess Status nå Byggetekniske løsninger Energiresultater Definisjoner

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN 16.april 2009, Nito, Oslo Catherine Grini SINTEF Byggforsk 1 NS 3031 - Forord Standardens kompleksitet og omfang tilsier

Detaljer

14-2. Krav til energieffektivitet

14-2. Krav til energieffektivitet 14-2. Krav til energieffektivitet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 14-2. Krav til energieffektivitet (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene

Detaljer

SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG

SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG Energimerking skjer normalt elektronisk ved å logge seg inn på www.energimerking.no. Papirskjemaet er for dem som ikke kan bruke den elektroniske løsningen. For detaljert

Detaljer

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE

. men vannkraft er da miljøvennlig? STARTPAKKE KRAFTPRODUKSJON I NORGE OG ENERGIFORSKRIFTENE . men vannkraft er da miljøvennlig? I et mildere år produserer Norge 121 Twh elektrisitet (99% vannkraft) siste 15 årene variert mellom 143TWh (2000) og 105 TWh (1996). Norge produserer nesten 100% av

Detaljer

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Lavenergiløsninger Tema boliger Bergen, 23. februar 2010 Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Med bidrag fra Ingvild Røsholt og Louise Halkjær Pedersen, Arkitektskap

Detaljer

Revisjon av energikrav i TEK 2007. Konsekvenser for maxit Leca

Revisjon av energikrav i TEK 2007. Konsekvenser for maxit Leca Revisjon av energikrav i TEK 2007 (hovedsakelig 8-2 Energibruk) Konsekvenser for maxit Leca Håndverksmur AS - medlemsmøte 23-25. mars 2007, Bergen v /John Christian Forester, Murhusavd. maxit as 1 Tidsplan:

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer Teknisk vinteruke 2007: NYE ENERGIKRAV TIL BYGNINGER Byggdetaljer som oppfyller energikravene - Britt Galaasen Brevik, programleder Byggforskserien - Ole Mangor-Jensen Leder Kunnskapssystemer

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Kapittel 14 Energi 14-1. Generelle krav om energi (1) Byggverk skal prosjekteres

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk - Fortrolig Rapport Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre Forfatter Sivert Uvsløkk SINTEF Byggforsk Byggematerialer og konstruksjoner 2015-01-07 SINTEF Byggforsk

Detaljer

8-21 Energi og effekt

8-21 Energi og effekt 8-21 Energi og effekt Det er tre måter som kan brukes for å vise at bygningen tilfredsstiller det generelle forskriftskrav om at lavt energiforbruk skal fremmes. Energiramme Hovedmetoden er beregninger

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

28/10/2011 IVL Swedish Environmental Research Institute. ------------------------ Utdrag oversatt til norsk NorthPassTool et demonstrasjonsverktøy

28/10/2011 IVL Swedish Environmental Research Institute. ------------------------ Utdrag oversatt til norsk NorthPassTool et demonstrasjonsverktøy NorthPass Promotion of the Very low-energy house Concept to the North European Building Market 26/05/2009-25/05/2012 Informasjon om rapporten NorthPassTool a demonstration tool to promote very low-energy

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Promotion of European Passive Houses European Commission PEP. Norway

Promotion of European Passive Houses European Commission PEP. Norway PEP Norway Introduksjon Hva er PEP? PEP, som står for Promotion of European Passive Houses er et Europeisk samarbeidsprosjekt støttet av EU-kommisjonen - Directorate General for Energy and Transport. Hvorfor

Detaljer

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka.

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka. VVS-dagene 2010 Lillestrøm, 21. oktober 2010 Michael Klinski, Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk Myhrerenga borettslag rehabiliterer etter passivhus- konseptet t SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger i Norge

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no BIDRAG TIL GLOBAL OPPVARMING GAIA-Oslo as Bærekraftig Arkitektur og Planlegging NORGES UTSLIPP

Detaljer

FERRY SMITS KOMMENDE ENERGIREGLER OG UTVIKLINGSBEHOV I SAMARBEID MED:

FERRY SMITS KOMMENDE ENERGIREGLER OG UTVIKLINGSBEHOV I SAMARBEID MED: FERRY SMITS KOMMENDE ENERGIREGLER OG UTVIKLINGSBEHOV I SAMARBEID MED: Your proposal is innovative. Unfortunately We won t be able to use it because we ve never Tried something like that before. DAGENS

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Myhrerenga Borettslag, Skjedsmo Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Nøkkelinformasjon Byggherre: Myhrerenga Borettslag/USBL Arkitekt: Arkitektskap Rådgivende VVS: Norconsult

Detaljer

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING 19.11.14 Energitiltak Kontroll og dokumentasjon av bygningers

Detaljer

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING Bydelen Kronsberg, Hannover 25% REDUKSJON av CO2-utslippene til en normal bydel. planlagt og bygget for det meste i årene 1992-1998. Virkemidler: 1. strengere bygningskrav,

Detaljer

FORSLAG TIL NYE ENERGIREGLER I TEK

FORSLAG TIL NYE ENERGIREGLER I TEK Alte FORSLAG TIL NYE ENERGIREGLER I TEK Oslo 29. august 2013 BILDE: RAMBØLL HOVEDKONTOR KØBENHAVN AGENDA Bakgrunn Føringer og avveininger Metodikk Fordeler Sentrale anbefalinger a) Beregningspunkt b) Minstekrav

Detaljer

DEMO. Energimerkerapport

DEMO. Energimerkerapport Energimerkerapport ENERGIMERKERAPPORTEN er utført av REJLERS Consulting AS. Data som er grunnlaget for energimerkerapporten er beregnet ut i fra opplysninger gitt av boligeier da attesten ble registrert.

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år Adresse Strandgata 15 Postnr 2815 Sted Gjøvik Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96144 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as v/ Bjørn

Detaljer

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: Til: NOVAP Fra: Norconsult AS v/vidar Havellen Dato/Rev: 2015-05-06 Vurdering av TEK15 mht levert energi 1 BAKGRUNN Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi

Detaljer

TEK10 - tips og råd om energiberegninger

TEK10 - tips og råd om energiberegninger TEK10 - tips og råd om energiberegninger Fagdagene 2014, 5. nov 2014 Krav i Klimaforliket og EPBD II Klimaforliket 2012 (klimameldingen): Skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå

Detaljer

prns 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger forslag til ny Norsk Standard

prns 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger forslag til ny Norsk Standard 30. januar 2012, 08.30 09.10 prns 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger forslag til ny Norsk Standard siv.ing. Thor Lexow prosjektleder Standard Norge Standard Norge er en

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard - Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Energiseminaret 2016 er «Energikappløpet med fremtiden som mål» 26. og 27. februar 2016, NMBU,

Detaljer

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å: Til: Fra: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Naumann Norconsult AS v/filip Adrian Sørensen Dato: 2012-11-06 Persveien 26 og 28 - Energiberegninger Bakgrunn Norconsult har utført foreløpige energiberegninger

Detaljer

Energimerkerapport. mens G betyr at bygningen er lite energi-effektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

Energimerkerapport. mens G betyr at bygningen er lite energi-effektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Energimerkerapport ENERGIMERKERAPPORTEN er utført av SEEN Nordic AS. Data som er grunnlaget for energimerkerapporten er beregnet ut i fra opplysninger gitt av boligeier da attesten ble registrert. Der

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

Vindusløsninger ved energieffektivisering av eneboliger

Vindusløsninger ved energieffektivisering av eneboliger Spilka Fagdager Vindusløsninger ved energieffektivisering av eneboliger Birgit Risholt, SINTEF Byggforsk/NTNU Ålesund 17.10.2012 1 Vindusløsninger ved energieffektivisering av eneboliger Markedspotensialet

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken. Hvorfor energisparing?

Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken. Hvorfor energisparing? Miljø Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken Hvorfor energisparing? Drivhuseffekten global oppvarming klimakatastrofer Fossile energikilder tømmes kommende global

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Næringshagen Tolga Postnr 2540 Sted Tolga Leilighetsnr. Gnr. 39 Bnr. 3 Seksjonsnr. 1ET Festenr. Bygn. nr. 7418809 Bolignr. Merkenr. A2010-13962 Dato 05.08.2010 Ansvarlig Utført av NØK ENERGI EIENDOM

Detaljer

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Arkitekt Michael Klinski Sintef Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 15 km nordøst for Oslo SINTEF Byggforsk 2 Slik var det.. Bygget i 19681970

Detaljer

Slik møter vi utfordringen i Skanska

Slik møter vi utfordringen i Skanska Kan vi effektivisere oss ut av energikrisen? Slik møter vi utfordringen i Skanska Ole Petter Haugen, Skanska Norge AS SINTEF seminar 3. juni 2010, Oslo Slik møter vi utfordringen i Skanska Etablerer intern

Detaljer

Energimerkerapport. mens G betyr at bygningen er lite energi-effektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

Energimerkerapport. mens G betyr at bygningen er lite energi-effektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Energimerkerapport ENERGIMERKERAPPORTEN er utført av SEEN Nordic AS. Data som er grunnlaget for energimerkerapporten er beregnet ut i fra opplysninger gitt av boligeier da attesten ble registrert. Der

Detaljer

"Et nyttig verktøy som skal gjøre arbeidshverdagen enklere"

Et nyttig verktøy som skal gjøre arbeidshverdagen enklere "Et nyttig verktøy som skal gjøre arbeidshverdagen enklere" Merethe Solvang Sivilingeniør/ Prosjektleder Teknologi for et bedre samfunn 1 Disposisjon Byggforskserien- hva er det? Byggforskserien- hvem

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Nymoens Torg 11 Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7816 Bnr. 01 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96072 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Georg Frølichs vei, leil. 213 Postnr 1482 Sted Nittedal Leilighetsnr. Gnr. 13 Bnr. 205 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2012-212263 Dato 25.05.2012 Eier Innmeldt av NCC UTVIKLING

Detaljer

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Asplan Viak AS Peter Bernhard pb@asplanviak.no Solarkonferansen Kristiansand, 18. juni 2014, Bakgrunn 40% Bygg står

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Grindhaugvegen 65 Postnr 5259 Sted Andels- /leilighetsnr. HJELLESTAD / Gnr. 106 Bnr. 618 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 139542835 Bolignr. H0101 Merkenr. Dato Eier Innmeldt av Energimerket angir

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen. Adresse Blindernveien 31 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0254 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL16 Preklinisk Odontologi Merkenr. A2011-104318 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

Hvorfor må energibruken ned?

Hvorfor må energibruken ned? Bedre enn TEK hva er fremtidens laveergihus Lavenergibygg Passivhus - Konstruksjonsløsninger- Dr.ing og Byggmester Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk AS Illustrasjon: B. Kaufmann, Passivhaus inst. 1 Hvorfor

Detaljer

Energikrav i TEK. Konsekvenser og utfordringer. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Energikrav i TEK. Konsekvenser og utfordringer. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Energikrav i TEK Konsekvenser og utfordringer Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov

Detaljer

Energimerkerapport. ENERGIMERKET angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

Energimerkerapport. ENERGIMERKET angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energimerkerapport ENERGIMERKERAPPORTEN er utført av SEEN Nordic AS. Data som er grunnlaget for energimerkerapporten er beregnet ut i fra opplysninger gitt av boligeier da attesten ble registrert. Der

Detaljer

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Figur 1 Situasjonskart Figur 2 Fasade mot hage På øvre Nausthaugen i Grong er det planlagt 10 miljøvennlige lavenergiboliger i rekkehus, 2 rekker

Detaljer

Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo

Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo Lavenergiløsninger Tema boliger Oslo, 9. oktober 2009 Arkitekt Michael Klinski 1 Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Komfortabelt

Detaljer

SBF BY A07012 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006. Marit Thyholt. www.sintef.no.

SBF BY A07012 RAPPORT. Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006. Marit Thyholt. www.sintef.no. SBF BY A07012 RAPPORT Vinduer og nye energikrav Revidert rapport fra november 2006 Marit Thyholt www.sintef.no SINTEF Byggforsk Mai 2007 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk AS Arkitektur og byggteknikk

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 43b Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-29862 Dato 21.09.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET GK Norge

Detaljer

A2 Miljøbyen Granås, Trondheim

A2 Miljøbyen Granås, Trondheim A2 Miljøbyen Granås, Trondheim Ref: Tore Wigenstad, Sintef Byggforsk A2.1 Nøkkelinformasjon Byggherre : Heimdal Utbyggingsselskap AS (HUS) Arkitekt : Madsø Sveen Utredning av energiløsninger : SINTEF Byggforsk

Detaljer

Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen

Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen 5. Oktober 2007 Leif Amdahl Generalsekretær Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Detaljer

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet)

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Skoleanleggskonferansen 2011 Fysisk læringsmiljø Espen Løken, PhD og siv.ing. energi og miljø 21.09.2011 EUs bygningsenergidirektiv

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

Energimerkerapport. ENERGIMERKET angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

Energimerkerapport. ENERGIMERKET angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energimerkerapport ENERGIMERKERAPPORTEN er utført av SEEN Nordic AS. Data som er grunnlaget for energimerkerapporten er beregnet ut i fra opplysninger gitt av boligeier da attesten ble registrert. Der

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 1. Generelt Sandnes kommune har bedt om få en vurdering av planen opp mot energikrav i kommunens Handlingsplan for energi og klima 2. Energikrav for prosjektet 2.1 Handlingsplan for energi og klima i Sandnes

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.11.2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om

Detaljer

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Asplan Viak AS Peter Bernhard Frokostmøte Bærekraftig rehabilitering Bergen, 10. desember 2014 Bakgrunn 40% Bygg står i dag for om lag 40 prosent av verdens energiforbruk,

Detaljer

WORKSHOP ENERGI NORGES KULESTE REHAB SKOLE PROSJEKT

WORKSHOP ENERGI NORGES KULESTE REHAB SKOLE PROSJEKT WORKSHOP ENERGI NORGES KULESTE REHAB SKOLE PROSJEKT HVEM, HVA & HVOR Ferry Smits, M.Sc. MRIF (Bygningsfysikk) Utdannet Arkitekt / ingeniør M.Sc. Ved Eindhoven Univercity of Technology Building technology,

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Radarveien 27 Postnr 1152 Sted OSLO Leilighetsnr. Gnr. 159 Bnr. 158 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80386702 Bolignr. Merkenr. A2013-334784 Dato 07.06.2013 Eier Innmeldt av Knausen Borettslag Evotek

Detaljer

Regelverk. Hefte 1 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet. Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk

Regelverk. Hefte 1 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet. Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk Regelverk Hefte 1 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk Kompendium for Lavenergiprogrammet Anders Kirkhus Hefte 1: Regelverk Emneord: Energi, beregninger,

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 952 062 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 952 062 kwh pr. år Adresse Geitmyrsveien 69 Postnr 0455 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 220 Bnr. 0046 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96796 Dato 30.05.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO Reinertsen

Detaljer

Innhold. Nye energikrav nye løsninger. Nye anbefalinger fra SINTEF Byggforsk. Nye energikrav. Byggforskserien. Beregningsmodul Byggetekniske detaljer

Innhold. Nye energikrav nye løsninger. Nye anbefalinger fra SINTEF Byggforsk. Nye energikrav. Byggforskserien. Beregningsmodul Byggetekniske detaljer Nye energikrav nye løsninger Norsk bygningsfysikkdag 2007 28.11.2007 Thon Hotel Opera, Oslo Nye anbefalinger fra Ole Mangor-Jensen Seniorrådgiver Innhold Nye energikrav Byggforskserien Beregningsmodul

Detaljer

PRAKTISKE ERFARINGER MED MILJØTILTAK OG KOSTNADER KLIMAX FROKOSTSEMINAR Kjetil Kronborg, siv.ing. REINERTSEN - SEKSJON ENERGI & TEKNIKK

PRAKTISKE ERFARINGER MED MILJØTILTAK OG KOSTNADER KLIMAX FROKOSTSEMINAR Kjetil Kronborg, siv.ing. REINERTSEN - SEKSJON ENERGI & TEKNIKK PRAKTISKE ERFARINGER MED MILJØTILTAK OG KOSTNADER KLIMAX FROKOSTSEMINAR Kjetil Kronborg, siv.ing. REINERTSEN - SEKSJON ENERGI & TEKNIKK 7.6.2011 www.reinertsen.no Pres foredragsholder KJETIL KRONBORG Siv.ing.

Detaljer

Tiltak i nye og eksisterende bygg

Tiltak i nye og eksisterende bygg Framtidens byer - første administrative samling Nydalen 21. - 22. august 2008 Verksted 2: Bygg og energi Tiltak i nye og eksisterende bygg Sylvia Skar, Norconsult 1 29.08.2008 Energifakta Den samlede energibruken

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.02.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer