Typologier for norske boligbygg - Eksempler på tiltak for energieffektivisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Typologier for norske boligbygg - Eksempler på tiltak for energieffektivisering"

Transkript

1 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 1 Energy Performance Indicator Tracking Schemes for the Continous Optimisation of Refurbishment Processes in European Housing Stocks Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering Utarbeidet innen rammen av prosjektet EPISCOPE Trondheim, Forfattere: Helge Brattebø og Reyn O Born, Program for industriell økologi, Institutt for energi og prosessteknikk, NTNU Igor Sartori, Michael Klinski og Bjørnar Nørstebø, SINTEF Byggforsk

2 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 2 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering Forfattere: Helge Brattebø og Reyn O Born, Program for industriell økologi, Institutt for energi og prosessteknikk, NTNU Igor Sartori, Michael Klinski og Bjørnar Nørstebø, SINTEF Byggforsk Utarbeidet innen rammen av prosjektet EPISCOPE: Kontrakt: IEE/12/695/SI Koordinator: Britta Stein, Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt Prosjektleder i Norge: Professor Helge Brattebø, NTNU, Trondheim Trondheim, Professor Helge Brattebø, Industriell økologi, Institutt for energi og prosessteknikk Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, NTNU Sem Sælandsveg 7, 7491 Trondheim Telefon: Legal Disclaimer: The sole responsibility for the content of this publication etc. lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

3 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 3 Forord Denne rapporten presenterer en såkalt typologibrosjyre for norske boligbygg med vekt på å vise effekter av tiltak for energieffektivisering i typiske norske boligbygg. Arbeidet er utført innen rammene av prosjektet EPISCOPE (Energy Performance Indicator Tracking Schemes for the Continous Optimisation of Refurbishment Processes in European Housing Stocks), finansiert med støtte fra EUprogrammet Intelligent Energy Europe, under kontrakt IEE/12/695/SI med Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt, som prosjektkoordinator. Prosjektleder i Norge er Professor Helge Brattebø, NTNU, med SINTEF Byggforsk som underleverandør under lokal ledelse av seniorforsker Igor Sartori. EPISCOPEprosjektet (www.episcope.eu) har til formål å bidra til en mer transparent og effektiv prosess for energieffektivisering og rehabilitering av den europeiske boligmassen. Prosjektet utvikler blant annet nasjonale typologier for boligbygg for 16 land, gjennom bruk av et felles klassifiseringsprinsipp, en felles metodikk og modell for beregning av bygningers energibalanse, samt 2siders datasett med angivelse av forutsetninger og resultater for utvalgte eksempelbygninger i det enkelte land. Metodikken og modellen er en forbedring av det som ble benyttet for energibalanse for bygningstypologier i IEEprosjektet TABULA. Gjennom EPISCOPEprosjektet er denne modellen utvidet til også å omfatte eksempler på nye bygninger og Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) i de enkelte land, og 6 nye land er inkludert i prosjektet, inklusive Norge. Denne rapporten gir en kort introduksjon til typologiene som er utviklet for boligbygg i Norge, dernest presenteres formatet og den type informasjon som inngår i de norske 2 siders typologibrosjyrene, og avslutningsvis rapporteres datasett med forutsetninger og resultater for til sammen 21 valgte eksempelbygg som illustrerer den norske boligmassen.

4 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 4

5 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 5 Innholdsliste Forord... 3 Innholdsliste Klassifisering av typologier for norsk boligmasse Bakgrunn Valg av typologier Statistikk for norske boliger for den valgte typologien Utformingen av de norske typologibrosjyrer Hensikten med typologibrosjyrene Informasjonen i de norske typologibrosjyrene Litteratur Vedlegg Norske typologibrosjyrer... 17

6 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 6

7 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 7 1. Klassifisering av typologier for norsk boligmasse 1.1. Bakgrunn Klassifiseringsprinsippet for de enkelte lands boligmasse i EPISCOPEprosjektet følger den klassifiseringen som ble utviklet i TABULAprosjektet (http://episcope.eu/buildingtypology/tabulastructure/concept/), men tilpasses utviklingen i det enkelte lands bygningsmasse og byggetradisjon. Hensikten er å bidra til en mer transparent og effektiv prosess for energieffektivisering og rehabilitering av den europeiske boligmassen. Fokuset er på bygningstypologier, overvåking av utviklingen, sammensetningen og tiltak for energieffektivisering i bygningsmassen, og scenarioanalyser som grunnlag for å gi innspill vedrørende virkemidler og policyprosessen for forbedringer med hensyn til boligmassens energibruk, se Figur 1. Figur 1: Bruken av bygningstypologier i EPISCOPEprosjektet For å understøtte dette arbeidet ble det i TABULAprosjektet utviklet en webbasert tjeneste (http://webtool.buildingtypology.eu) for å gi informasjon om bygningsmassens typologier og dens karakteristika vedrørende energibalansen for bygningskropp og energiforsyningssystem, med angivelse av tekniske løsninger for komponentene som benyttes i tre tilstandsnivåer (dagens tilstand, tilstand etter en typisk rehabilitering, og tilstand etter en ambisiøs rehabilitering) samt resultatene for energibalansen for hvert av typologiens eksempelbygg i hver tilstand. Se figur 2 for illustrasjon av dette. Samme prinsipp benyttes i EPISCOPE, men her inngår også nye bygninger, som oppføres i dag og fremover, der hvert eksempelbygg tenkes oppført i en av tre mulige varianter: utførelse i.h.h.t. dagens minimumsstandard, utførelse i.h.h.t. en forbedret standard (eksempelvis passivhus standard), og utførelse i.h.h.t. en ambisiøs standard (eksempelvis Nearly Zero Energy Building, NZEB standard).

8 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 8 Figur 2: Eksempler på informasjon fra bruk av TABULA WebTool (vil endres noe i EPISCOPE) 1.2. Valg av typologier Gitt bakgrunnen som er skissert ovenfor er det opplagt at valget av typologier for den norske boligmassen må foretas med sikte på hensiktsmessig bruk i overvåking og scenarioanalyser av boligmassens størrelse, sammensetning og energibruk over lengre tidsspenn. Det er derfor nødvendig å benytte en inndeling som muliggjør tilstrekkelig lettvint bruk av tilgjengelig statistikk, og det vil være en fordel å benytte en inndeling som gjør det mulig å sammenligne med andre relevante studier. En slik studie er Enovas potensial og barrierestudie for energieffektivisering av norske boliger (Enova 212). Denne deler også inn den norske boligmassen i alders/typesegmenter i.h.h.t. aktuelle skifter i teknologi og byggeforskrifter over tid, og den deler landet inn i 7 klimasoner. For vårt formål i EPISCOPEprosjektet er det utviklet typologier for Norge som definerer til sammen 21 segmenter i boligmassen:

9 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 9 3 bygningstyper: o Enebolig (SFH Single Family House) o Tomannsbolig, rekkehus o.l. (TH Terraced House) o Boligblokk (AB Apartment Block) 7 aldersklasser: o Frem til og med 1955 o o o o o o 211 og fremover For bygningstyper har SSB i sin boligstatistikk gruppert og rapportert tall bygningstyper i fem klasser: i) Enebolig inkl. våningshus, ii) Tomannsbolig, iii) Rekkehus, kjedehus og andre småhus, iv) Boligblokk, og v) Bygning for bofellesskap. I vår klassifisering i EPISCOPEprosjektet fordeler vi SSBs klasse i) til Enebolig (SFH), klasse ii) og iii) til Tomannsbolig, rekkehus o.l. (TH) og klasse iv) og v) til Boligblokk (AB). For aldersklasser av boliger har SSB i sin reviderte boligstatistikk fra 214 rapportert tall med en annen og større tidsoppløsning for boliger oppført før 197; eksempelvis frem til og med 19, , , , og Andre aldersinndelinger kan bestilles på oppdrag fra SSB. For vårt formål i EPISCOPEprosjektet har vi valgt å bruke aldersklassene som er vist ovenfor, og som også er i overensstemmelse med den som er benyttet i Enovas potensial og barrierestudie for energieffektivisering av norske boliger. Her ble det gitt en god argumentasjon for hvorfor den valgte aldersinndelingen på en god måte representerer endringene teknologi og byggeforskrifter over tid, som vi i EPISCOPEprosjektet ikke finner noen grunn til å endre på. Det kan på et senere tidspunkt i vårt arbeid være aktuelt å finmaskere aldersinndelingen bedre i boliger oppført før Inntil videre er det ikke foretatt noen utvikling av typologier for de ulike klimasoner i Norge. Det er for enkelthets skyld forutsatt at byggeforskrifter, byggeskikk og teknologi er homogent for hele landet. Dette gir en typologimatrise for den norske boligmassen som vist i figur 3, der det også er vist bilder av typiske eksempelbygg som er studert og modellert i detalj i.h.h.t. metodikken i EPISCOPEprosjektet. Hver eksempelbygning i typologien er ment å angi en bygning som er typisk for det gitte typealders segmentet. En eksempelbygning vil derimot ikke være fullt ut representativ. Med hensyn til utforming og størrelse vil det være store variasjoner for ulike bygninger innen hvert segment av boligmassen. Når man beregner energibalansen for en bolig eller en boligbygning vil derfor elementene i energibalansen være svært forskjellige for variasjoner av boliger innen hvert segment. Derimot, når energibalansen er omregnet til spesifikke tall (kwh/m 2 år) vil forskjellene innad i hvert segment være mindre.

10 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 1 Teknologien som er benyttet i komponenter av bygningskroppen og til utstyr i oppvarmingssystemet (til romoppvarming, ventilasjon og varmtvann) varierer også mindre innad i hvert segment, og det samme gjør derfor også utvalget av tiltak som er aktuelle å benytte i rehabilitering med sikte på energieffektivisering av boliger innen samme segment. Av den grunn forutsetter EPISCOPEprosjektet at en typologi som angitt ovenfor vil gi et situasjonsbilde av den norske boligmassens tilstand og energibalanse som er rimelig korrekt. Senere i EPISCOPEprosjektet, i forbindelse med scenarioanalyser, vil det være aktuelt å definere tilleggs eksempler av bygninger (såkalte syntetiske gjennomsnittsbygninger) som trolig enda bedre kan representere boligmassen. Figur 3: Typologimatrise for norske boligbygg i EPISCOPEprosjektet 1.3. Statistikk for norske boliger for den valgte typologien Statistikken for norske boliger og for den norske bygningsmassen har vært gjenstand for forandringer og forbedringer gjennom årenes løp, og er revidert nå i 214. For EPISCOPEprosjektet er det nødvendig å rapportere et statistisk tallgrunnlag både for antall boligbygninger, antall bebodde boliger og m 2 oppvarmet gulvareal i bebodde

11 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 11 boliger, og disse opplysningene må tilbys innen den valgte typologiklassifiseringen (type/alder segmenter). Tallgrunnlag mottatt SSB i august 214 er benyttet for dette formålet, og viser boligmassen slik den sto per I dette materialet er det en mindre andel bygninger (5, %) og boliger (4,3 %) med ukjent byggeår, som i vår inndeling er antatt oppført før 1955 og dermed medregnet i denne aldersklassen. Det er benyttet bruksareal i stedet for oppvarmet areal. Tabell 1: Statistikk for norsk boligmassen (per ) fordelt på type/alder klasse Antall bygninger (#) Antall bebodde boliger (#) Bruksareal (1 m2) Aldersklasse SFH TH AB SUM SFH TH AB SUM SFH TH AB SUM 1955 og tidligere og senere SUM I Figur 4 nedenfor er tallmaterialet fra Tabell 1 illustrert som søylediagram. Figur 4: Sammensetningen av norsk boligmasse fordelt på type/alder klasse

12 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering Utformingen av de norske typologibrosjyrer 2.1. Hensikten med typologibrosjyrene Typologibrosjyrene er laget som 2siders faktaark, for en gitt bygning innen en typologi (størrelses og aldersklasse) av boligmassen. Hensikten er at informasjonen i faktaarkene skal gi leseren innblikk i energibalansen for den aktuelle bygningen, og hvilke forutsetninger denne er beregnet ut fra når det gjelder komponentene i bygningskroppen (tak, yttervegger, vinduer og gulv) og i energisystemet (for romoppvarming og varmtvann). Den aktuelle bygningen presenteres i tre varianter. For bygninger oppført inntil 21 representerer variantene tre ulike nivå for rehabilitering: Variant 1 er bygningen i sin nåtilstand, uten omfattende rehabilitering. Variant 2 er bygningen slik den antas å være etter en typisk vanlig rehabilitering. Variant 3 er bygningen slik den antas å være etter en ambisiøs rehabilitering. For bygninger oppført fra og med 211 representerer variantene tre ulike nivå for bygningens energibruk og energiytelse: Variant 1 er bygningen slik den oppføres i.h.h.h.t. TEK1 standard. Variant 2 er bygningen slik den antas å være i.h.h.t. passivhus standard. Variant 3 er bygningen slik den antas å være i.h.h.t. NZEB ambisjoner, og her har vi forutsatt at komponentene i bygningskroppen fortsatt følger passivhus standard (altså tilsvarende Variant 2), mens energisystemet er ytterligere oppgradert for eksempel ved bruk av takmontert solcelleanlegg. Typologibrosjyrene er utarbeidet med bruk av såkalte virkelige eksempelbygninger fra hver type/størrelsesklasse og aldersklasse. Disse bygningene har en nåtilstand uten noen omfattende energirehabilitering utført, men for eldre bygninger er normalt vinduer skiftet ut tidligere og erstattet i.h.h.t. bedre energistandard enn bygningens originale. Ut fra datasettene i typologibrosjyrene er det mulig å identifisere typen av komponenter i bygningskropp og energisystem, enkelt forklart med tekst og bilde, og disses Uverdi henholdsvis primærenergifaktor, for den aktuelle bygningen i Variant 1, 2 og 3. Videre kan man finne tallverdier og figurer som viser bygningens energibalanse i Variant 1; med angivelse av enkeltbidragene i varmetap og varmetilskudd, og enkeltbidragene i energibehov og forbruk av energibærere (levert energi) og forbruk av primærenergi. Datasettene gir også tall og figurer der man kan sammenligne de tre variantenes ytelse med hensyn til energibehov, energibærere, primærenergi, CO 2 utslipp og energikostnad. Dermed gis et godt grunnlag for å forstå hvordan ulike tiltak og ambisjoner for energieffektivisering i eksempelbygninger gir forbedringer i energiytelsen. Dette kan brukes videre til å vurdere effektene av tiltak for større deler av eller hele boligmassen Informasjonen i de norske typologibrosjyrene De norske typologibrosjyrene er utformet med sikte på å fremstille informasjonen som skal gis på en klarest mulig måte, i lys av hensikten med brosjyrene, og i tråd med den praksis som benyttes for utforming definert i EPISCOPEprosjektet.

13 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 13 Brosjyrene består av 2siders faktaark, og øverst på første side gis generell informasjon om den aktuelle eksempelbygningen, se figur 5. I figuren er det vist informasjon for eksempelbygning AB.3, altså et eksempel på en boligblokk (AB) i aldersklasse 3 fra perioden Regionen er definert som nasjonalt, altså uspesifisert med hensyn til eventuell klimasone, og tilleggskategori er definert som Gen, altså en generisk grunntype for denne type og aldersklasse. EPISCOPEprosjektet åpner for å utarbeide datasett også for andre kategorier, eksempelvis for spesielle ferdighus eller industriell byggtyper, men slike er ikke vurdert brukt i den norske typologien. Det er også angitt referanseareal (som er oppvarmet areal), antall fulle etasjer og antall leiligheter for den aktuelle bygningen. Figur 5: Generell informasjon om den aktuelle eksempelbygning (her AB.3) Figur 6 viser utførelsen av komponenter i konstruksjonen og oppvarmingssystemet for den aktuelle bygningen i sin nåtilstand, Variant 1. Her gis det enkle skisser og beskrivelser for hvordan tak, yttervegg, vindu og gulv er utført, samt deres respektive U verdi (. For oppvarming og varmtvann er det gitt tilsvarende skikker og beskrivelser, samt tall for primærenergifaktor, som angir mengden primærenergi per enhet energibehov. Primærenergifaktoren for oppvarming samlet er i dette eksempelet 1,4, dvs 1,4 kwh primærenergi per kwh energibehov. Dette er et vektet gjennomsnitt av de to enkeltbidragene (oppvarming og varmtvann), og forteller at det samlede forbruk av primærenergi for oppvarmingssystemet til denne eksempelbygningen er 4% høyere enn dens energibehov. For ventilasjon er det gitt et prosentvis tall for andelen av ventilasjonsvarmetapet som er gjenvunnet (). Solceller er inkludert som kapasitet for en gitt overflate av 1m 2 med solinnstråling lik 1kW/m 2 ved 25 C. Hvis det ikke benyttes solceller i en variant så står det her «ikke relevant».

14 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 14 Figur 6: Informasjon om konstruksjon og oppvarmingssystem for Variant 1 (her AB.3) Nederst på side 2 rapporteres tall og figurer for energibalansen for bygningen i sin nåtilstand, Variant 1, se figur 7. Resultatene er hentet fra beregninger utført med TABULAmodellen utviklet i EPISCOPEprosjektet (Loga and Diefenbach, 213), etter tilpasninger til bruk for den norske boligmassen. et for romoppvarming (inkl. ventilasjon) er beregnet ved bruk av månedsstasjonær metode i.h.h.t. EN ISO Eksterne betingelser (innelufttemperatur, utvendig temperatur, solstråling) er definert for norske forhold, med Oslo som standard referanseklima. Beregningene er her utført i TABULAmodellen som Standard calculation, not adapted, dvs. beregnede verdier er ikke justert for den normale forskjellen mellom beregnede verdier og typisk nivå for målte verdier. Det er inntil videre ikke kontrollert hvordan resultatene fra beregningene etter TABULAmodellen stemmer overens med resultater beregnet etter NSEN 1563 (Norsk Standard 28) og NS 331 (Norsk Standard 211). et for varmtvann er beregnet ut fra tabulerte verdier for de respektive delsystem, i.h.h.t. EN (Level B).

15 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 15 Figur 7: Eksempel på resultater for energibalanse for bygningens nåtilstand, Variant 1(her AB.3) I øverste venstre halvdel av figuren rapporteres varmebalanse for oppvarming (inkl. ventilasjon) av bygningen, med tall i kwh/m 2 år for varmetap, varmetilskudd og det resulterende netto energibehov for oppvarming, i dette eksempelet 129 kwh/m 2 år. I nedre venstre halvdel av figuren rapporteres energibalansen for oppvarming pluss varmtvann, her med energibehov summert til 144 kwh/m 2 år. Tallene for energibærere viser levert energi for den enkelte energivare. Dette summerer seg her til 158 kwh/m 2 år, altså en økning i forhold til energibehovet på grunn av tap i energiomvandlingen i bygningen. I tilfelle bygningen har balansert ventilasjon med høy varmegjenvinning, vann/luft varmepumpe og/eller solcelleanlegg vil dette føre til at levert energi kan bli langt lavere enn energibehovet. Til sist rapporteres tallene for primærenergi, her 22 kwh/m 2 år, der tap i energiforsyningssystemet er medregnet. Dette tallet er 4% høyere enn tallet for energibehov, og derfor som forventet i.h.h.t. primærenergifaktoren for oppvarmingssystemet samlet slik den også var angitt i figur 6. Søylediagrammene i høyre del av figur 7 illustrerer godt hvilke elementer som dominerer innen den enkelte resultatvariabel, og det relative forholdet mellom disse. For denne eksempelbygningen er det tydelig at varmetapet først og fremst skyldes ventilasjon og gulv mot uoppvarmet kjeller, dernest vegger. Figur 8 viser faktaarkets informasjon om komponentene i konstruksjon og oppvarmingssystem for bygningen i Variant 2 og 3. Det er her samme type informasjon som tidligere vist for Variant 1, se figur 6.

16 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 16 Figur 8: Informasjon om konstruksjon og oppvarmingssystem for Variant 2 og 3(her AB.3) I figur 9 vises resultater for bygningen på en form som oversiktlig gjør det mulig å sammenligne de tre variantene. Her rapporteres også CO 2 utslipp (kg CO 2 ekv/m 2 år) og energikostnad (NOK/m 2 år) i tillegg til energibehov, energibærere (levert energi) og primærenergi, og det vises søylediagram. Det fremgår tydelig at det er store energigevinster å hente ved tiltak som forutsatt i Variant 2 og 3, for alle variablene.

17 Typologier for norske boligbygg Eksempler på tiltak for energieffektivisering 17 Spesielt tydelig er det at forbruket av primærenergi er kraftig redusert, grunnet mye lavere energibehov som følge av forbedringer i bygningskonstruksjonen (her likt utført i Variant 2 og 3, med unntak av bruk av TEK1 vindu i Variant 3) og grunnet innstallering av varmepumpe (spesielt på grunn av jordvarme varmepumpe i Variant 3). Figur 9: Sluttresultater for sammenligning av Variant 1, 2 og 3(her AB.3) 3. Litteratur ENOVA (212): Potensial og barrierestudie; Energieffektivisering av norske boliger. Bakgrunnsrapport. Enova rapport 212:1.1 Norsk Standard (28): Bygningers energiytelse. Bestemmelse av total energibruk og energiytelse. NSEN 1563:28 Norsk Standard (211): Beregning av bygningers energiytelse. Metode og data. NS 331:27 + A1:211 Loga T. and Diefenbach N. (213): TABULA Calculation Method Energy Use for Heating and Domestic Hot Water Reference Calculation and Adaptation to the Typical Level of Measured Consumption. Institut Wohnen und Umwelt GmbH, Darmstadt. ISBN Vedlegg Norske typologibrosjyrer Typologibrosjyrene er rapportert som 2siders faktaark på de etterfølgende sidene, i følgende rekkefølge: SFH.1 SFH.7 (enebolig fra eldste til nyeste aldersklasse) TH.1 TH.7 (tomannsbolig, rekkehus o.l. fra eldste til nyeste aldersklasse) AB.1 AB.7 (boligblokk fra eldste til nyeste aldersklasse)

18 SFH.1 Aldersklasse 1 NO.N.SFH.1.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse SFH Enebolig Single Family House Referanseareal 254 m 2 Aldersklasse Antall fulle etasjer 3 Antall leiligheter 1 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi Sperretak skrå himling 5mm isolasjon,49 Elvarme + vedovn 1,32 YTTERVEG: Eldre massiv trevegg, 8 cm uisolert opprinnelig 1,7 Fyrkjel el 2,5 Tolags isolerrute, ett belagt glass, argongass 1,7 Primærenergifaktor samlet 1,38 Ingen mekanisk ventilation Gulvbjelkelag 1mm mineralull,33 Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 3 Varmetilskud d Vegger 92 Vinduer 7 Gulv 33 Ventilasjon 65 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 26 Elektrisitet 22 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

19 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi 1mm ekstra på kaldt loft,25 Luft/luft varmepumpe + vedovn,82 Utforing, 5mm ekstra,51 Fyrkjel el 2,5 Ingen endringer 1,7 Primærenergifaktor samlet,94 Ingen mekanisk ventilation Nedforing med 5mm,19 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi 15mm ekstra på kald loft,19 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme,52 Utforing, 15mm ekstra,24 Luft/vann varmepumpe + solvarme,6 TEK1 vindu 1,2 Primærenergifaktor samlet,53 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 Nedforing med 15mm,17 StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

20 SFH.2 Aldersklasse 2 NO.N.SFH.2.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse SFH Enebolig Single Family House Referanseareal 228 m 2 Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 1 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Aldersklasse Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi Takstoler 1mm isolasjon på undergurter YTTERVEG: Lett bindingsverk, 48x98 stender, 1mm. Betong uten isolasjon Tolags isolerrute, vanlig glass, luftfylt Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt Betonggulv, 5mm min. ull Betonggulv på grunnen, LECAkuler Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 24 Varmetilskud d Vegger 61 Vinduer 26 Gulv 48 Ventilasjon 65 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 62 Elektrisitet 179 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum ,36,52 2,7,4 Elvarme + vedovn Fyrkjel el 1,32 2,5 Primærenergifaktor samlet 1,38 Ingen mekanisk ventilation

21 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi 1mm ekstra på kaldt loft,36 Luft/luft varmepumpe + vedovn,82 Utforing, 5mm ekstra,42 Fyrkjel el 2,5 Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt 1,9 Primærenergifaktor samlet,93 Ingen mekanisk ventilation Nedforing med 5mm,35 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi 1mm ekstra på kaldt loft,36 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme,52 Utforing, 15mm ekstra,32 Luft/vann varmepumpe + solvarme,6 TEK1 vindu 1,28 Primærenergifaktor samlet,53 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 Nedforing med 15mm,35 StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

22 SFH.3 Aldersklasse 3 NO.N.SFH.3.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse SFH Enebolig Single Family House Referanseareal 152 m 2 Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 1 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Aldersklasse Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi 48x198mm bjelker, 2mm Etasjeskille YTTERVEG: Lett bindingsverk, 48x98 stender, 1mm Tolags isolerrute, vanlig glass, luftfylt 48x148mm bjelker, 15mm Gulv mot uoppvarmet kjeller Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 13 Varmetilskud d Vegger 54 Vinduer 7 Gulv 43 Ventilasjon 66 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 5 Elektrisitet 148 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum ,21,41 2,6,57 Elvarme + vedovn Fyrkjel el 1,31 2,5 Primærenergifaktor samlet 1,38 Ingen mekanisk ventilation

23 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi Nedforing, 5mm ekstra,16 Luft/luft varmepumpe + vedovn,82 Utforing, 5mm ekstra,29 Fyrkjel el 2,5 Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt 1,9 Primærenergifaktor samlet,95 Ingen mekanisk ventilation Nedforing med 5mm,2 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi Nedforing, 5mm ekstra,16 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme,5 Utforing, 15mm ekstra,19 Luft/vann varmepumpe + solvarme,6 TEK1 vindu 1,2 Primærenergifaktor samlet,51 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 Nedforing med 1mm,15 StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

24 SFH.4 Aldersklasse 4 NO.N.SFH.4.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse SFH Enebolig Single Family House Referanseareal 123 m 2 Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 1 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Aldersklasse Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi Takstoler 1mm isolasjon på undergurter,36 Elvarme + vedovn 1,33 Bindingsverk i tre, 1mm, 5mm kuldebrobrytere Betong + 5 mm isolasjon Tolags isolerrute, vanlig glass, luftfylt,32 2,8 Fyrkjel el 2,5 Primærenergifaktor samlet 1,38 Avtrekk ventilasjonssystem Gulv mot uoppvarmet kjeller Betonggulv, 5mm min. ull,57 Varme og energibalanse Varmebalanse Varmetap Varmetilskudd Tak 23 Vegger 46 Vinduer 17 Gulv 71 Ventilasjon 65 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 62 Elektrisitet 18 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

25 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi Nedforing, 5mm ekstra,22 Luft/luft varmepumpe + vedovn,83 Utforing, 5mm ekstra,26 Fyrkjel el 2,5 Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt 1,9 Primærenergifaktor samlet,93 Avtrekk ventilasjonssystem Nedforing med 5mm,35 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi Nedforing, 5mm ekstra,22 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme,53 Utforing, 5mm ekstra (krysslekting),25 Luft/vann varmepumpe + solvarme,6 Primærenergifaktor samlet TEK1 vindu 1,2 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 Nedforing med 5mm,3 StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

26 SFH.5 Aldersklasse 5 NO.N.SFH.5.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse SFH Enebolig Single Family House Referanseareal 159 m 2 Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 1 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Aldersklasse Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi 48x148+98mm bjelker, 25mm Oppvarmet loft,18 Elvarme + vedovn 1,11 36x148 stender, 15mm,28 Fyrkjel el 2,5 TEK87 vindu 2,4 Primærenergifaktor samlet 1,2 Avtrekk ventilasjonssystem GOLV: 8mm armert betong 15mm markplate, ringmur 25mm lettklinkeblokk,25 Varme og energibalanse Varmebalanse Varmetap Varmetilskudd Tak 18 Vegger 32 Vinduer 11 Gulv 41 Ventilasjon 67 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 19 Elektrisitet 151 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

27 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi Nedforing, 5mm ekstra,15 Luft/luft varmepumpe + vedovn,83 Utforing, 5mm ekstra (krysslekting),21 Fyrkjel el 2,5 Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt 1,9 Primærenergifaktor samlet,96 Avtrekk ventilasjonssystem Ingen endringer,25 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi Nedforing, 5mm ekstra,15 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme,5 Utforing, 5mm ekstra (krysslekting),21 Luft/vann varmepumpe + solvarme,6 TEK1 vindu 1,2 Primærenergifaktor samlet,51 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 Ingen endringer,25 StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

28 SFH.6 Aldersklasse 6 NO.N.SFH.6.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse SFH Enebolig Single Family House Referanseareal 322 m 2 Antall fulle etasjer 3 Antall leiligheter 1 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Aldersklasse Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi Takstoler 4mm isolasjon på undergurter,1 Elvarme + vedovn,81 Ibærere, 38 cm cellulose + 3,5 cm porøs trefiberplate Passivhus vindu GOLV: 36 cm markplate, 8 cm armert betong Fundament, gulv Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 6 Varmetilskud d Vegger 11 Vinduer 2 Gulv 13 Ventilasjon 58 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 5 Elektrisitet 61 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum ,11,69,1 Fyrkjel el 2,5 Primærenergifaktor samlet 1,1 Eldre mekanisk ventilasjonsanlegg med 5 5% varmegjenvinning

29 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi Nedforing, 5mm ekstra,9 Luft/luft varmepumpe + vedovn,52 Utforing, 5mm ekstra (krysslekting),1 Fyrkjel el 2,5 Ingen endringer,69 Primærenergifaktor samlet,76 TEK1 balansert ventilasjonsanlegg med 7% varmegjenvinning 7 Ingen endringer,1 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi Nedforing, 5mm ekstra,9 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme,4 Utforing, 5mm ekstra (krysslekting),1 Fyrkjel el + solvarme,6 Ingen endringer,69 Primærenergifaktor samlet,43 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 Ingen endringer,1 StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

30 SFH.7 Aldersklasse 7 NO.N.SFH.7.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse SFH Enebolig Single Family House Referanseareal 184 m 2 Aldersklasse Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 1 Variant 1 Eksempelbygning etter dagens standard (TEK1) Uverdi Ibjelker, 35mm Oppvarmet loft,12 Elvarme + vedovn,83 36x98 utforing, 36x148 stender, 25mm,17 Fyrkjel el 2,5 TEK1 vindu GOLV: 25mm isolasjon 1,2,15 Primærenergifaktor samlet,99 TEK1 balansert ventilasjonsanlegg med 7 7% varmegjenvinning Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 1 Varmetilskud d Vegger 23 Vinduer 5 Gulv 23 Ventilasjon 55 Solenergi 1 Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primærenergi Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 8 Elektrisitet 77 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

31 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (Passivhus standard) Uverdi Passivhus typisk tak,8 Luft/luft varmepumpe + vedovn,48 Passivhus typisk vegg,1 Fyrkjel el 2,5 Passivhus vindu,8 Primærenergifaktor samlet,76 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 Passivhus typisk gulv,15 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (NZEB standard) Uverdi Passivhus typisk tak,8 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme,43 Passivhus typisk vegg,1 Luft/vann varmepumpe + solvarme,6 Passivhus vindu,8 Primærenergifaktor samlet,45 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 Passivhus typisk gulv,15 StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

32 TH.1 Aldersklasse 1 NO.N.TH.1.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse TH Tomannsbolig, rekkehus o.l. Terraced house Aldersklasse Referanseareal 216 m 2 Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 2 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Tilleggskategori Gen Grunntype Generic 15x2mm bjelker m/ stubbeloftsleire Etasjeskille mot kaldt loft YTTERVEG: Tungt bindingsverk, 1mm stender, uisolert To vanlige glass i koblede rammer Uverdi,96,96 2,5 Elvarme + vedovn Fyrkjel el 1,33 2,5 Primærenergifaktor samlet 1,37 Ingen mekanisk ventilation 15x2mm bjelker m/ stubbeloftsleire Gulv mot uoppvarmet kjeller,96 Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 51 Varmetilskud d Vegger 94 Vinduer 26 Gulv 46 Ventilasjon 63 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi behov Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 8 Elektrisitet 225 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

33 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi Erstatte stubbleire med 1mm,3 Luft/luft varmepumpe + vedovn,82 Blåseisolering, 1mm,39 Fyrkjel el 2,5 Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt 1,9 Primærenergifaktor samlet,93 Ingen mekanisk ventilation Erstatte stubbleire med 1mm,3 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi Erstatte stubbleire med 1mm + 15mm på loft Blåseisolering, 1mm + 15mm utforing TEK1 vindu Erstatte stubbleire med 1mm + nedforing 1mm min. ull,15,19 1,2,16 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme Luft/vann varmepumpe + solvarme,49,6 Primærenergifaktor samlet,5 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 StandardPVSystem, takmontert 3

34 TH.2 Aldersklasse 2 NO.N.TH.2.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse TH Tomannsbolig, rekkehus o.l. Terraced House Referanseareal 297 m 2 Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 3 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Aldersklasse Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi Loftsbjelkelag 1mm isolasjon,37 Elvarme + vedovn 1,32 YTTERVEG: Bindingsverk i tre, 1mm, 5mm kuldebrobrytere Enkelt vanlig glass i ramme Ytterdør av tre, uisolert,43 2,69 Fyrkjel el 2,5 Primærenergifaktor samlet 1,38 Ingen mekanisk ventilation Gulvbjelkelag 1mm mineralull,33 Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varme tap 25 Varmetilskud d Vegger 3 Vinduer 11 Gulv 56 Ventilasjon 66 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi behov Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 51 Elektrisitet 151 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

35 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi 1mm ekstra på kald loft,21 Luft/luft varmepumpe + vedovn,82 Utforing, 5mm ekstra,37 Fyrkjel el 2,5 Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt 2,7 Primærenergifaktor samlet,94 Ingen mekanisk ventilation Nedforing med 1mm,2 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi 15mm ekstra på kald loft,17 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme,5 Utforing, 15mm ekstra,31 Luft/vann varmepumpe + solvarme,6 TEK1 vindu 1,44 Primærenergifaktor samlet,5 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 Nedforing med 15mm,15 StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

36 TH.3 Aldersklasse 3 NO.N.TH.3.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse TH Tomannsbolig, rekkehus o.l. Terraced House Referanseareal 474 m 2 Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 4 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Aldersklasse Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi Loftsbjelkelag 1mm isolasjon,37 Elvarme + vedovn 1,32 YTTERVEG: Lett bindingsverk, 48x98 stender, 1mm Betong + 75 mm Tolags isolerrute, vanlig glass, luftfylt,44 2,8 Fyrkjel el 2,5 Primærenergifaktor samlet 1,38 Ingen mekanisk ventilation Betongdekke isolert med lettbetong,62 Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varme tap 23 Varmetilskud d Vegger 3 Vinduer 19 Gulv 49 Ventilasjon 66 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi behov Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 51 Elektrisitet 151 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

37 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi 5mm ekstra på kald loft,25 Luft/luft varmepumpe + vedovn,82 Utforing, 5mm ekstra,35 Fyrkjel el 2,5 Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt 1,9 Primærenergifaktor samlet,94 Ingen mekanisk ventilation Nedforing med 5mm,46 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi 5mm ekstra på kald loft,25 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme,49 Utforing, 15mm ekstra,35 Luft/vann varmepumpe + solvarme,6 TEK1 vindu 1,9 Primærenergifaktor samlet,5 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 Nedforing med 1mm,27 StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

38 TH.4 Aldersklasse 4 NO.N.TH.4.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse TH Tomannsbolig, rekkehus o.l. Terraced house Referanseareal 226 m 2 Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 2 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Aldersklasse Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi 48x198mm bjelker, 2mm Oppvarmet loft,22 Elvarme + vedovn 1,31 YTTERVEG: 36x148 stender, 15mm,28 Fyrkjel el 2,5 Tolags isolerrute, vanlig glass, luftfylt 1,9 Primærenergifaktor samlet 1,39 Avtrekk ventilasjonssystem 48x198mm bjelker, 2mm Gulv mot uoppvarmet kjeller 21 Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varme tap 15 Varmetilskud d Vegger 39 Vinduer 7 Gulv 33 Ventilasjon 67 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi behov Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 43 Elektrisitet 13 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

39 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi Nedforing, 5mm ekstra,16 Luft/luft varmepumpe + vedovn,83 Utforing, 5mm ekstra,22 Fyrkjel el 2,5 Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt 1,9 Primærenergifaktor samlet,96 Avtrekk ventilasjonssystem Nedforing med 5mm,16 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi 5mm ekstra,16 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme,49 Utforing, 15mm ekstra,23 Luft/vann varmepumpe + solvarme,6 TEK1 vindu 1,2 Primærenergifaktor samlet,5 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% varmegjenvinning 85 Nedforing med 1mm,14 StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

40 TH.5 Aldersklasse 5 NO.N.TH.5.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse TH Tomannsbolig, rekkehus o.l. Terraced House Referanseareal 22 m 2 Aldersklasse Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 2 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi 48x148+98mm bjelker, 25mm min. ull oppvarmet loft YTTERVEG: 36x148 stender, 15mm,18,28 Elvarme + vedovn Fyrkjel el 1,25 2,5 TEK87 vindu 2,4 Primærenergifaktor samlet 1,33 Avtrekk ventilasjonssystem 8mm armert betong 15mm markplate, Ringmur 25mm lettklinkeblokk,25 Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 14 Varmetilskud d Vegger 35 Vinduer 8 Gulv 4 Ventilasjon 67 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Oppvarming 146 Varmtvann 1 Fossilt brensel Biomasse 18 Elektrisitet 147 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Primær energi Sum

41 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Nedforing, 5mm ekstra Utforing, 5mm ekstra (krysslekting) Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt Uverdi,15,21 1,9 Luft/luft varmepumpe + vedovn Fyrkjel el,83 2,5 Primærenergifaktor samlet,96 Avtrekk ventilasjonssystem Ingen endringer,25 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Nedforing, 5mm ekstra Utforing, 5mm ekstra (krysslekting) TEK1 vindu Ingen endringer Uverdi,15,21 1,2,25 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme Luft/vann varmepumpe + solvarme,49,6 Primærenergifaktor samlet,5 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% 85 varmegjenvinning StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

42 TH.6 Aldersklasse 6 NO.N.TH.6.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse TH Tomannsbolig, rekkehus o.l. Terraced House Referanseareal 26 m 2 Aldersklasse Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 2 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi Ibjelker, 3mm min. ull oppvarmet loft,14 Elvarme + vedovn 1, YTTERVEG: 12mm asfalt vindtett, 36x198 stender, 2mm TEK97 vindu 25mm markplate, 1mm armert betong Fundament, gulv Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 12 Varmetilskud d Vegger 31 Vinduer 5 Gulv 3 Ventilasjon 53 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi,21 1,6,15 Oppvarming Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 11 Elektrisitet 99 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum Fyrkjel el 2,5 Primærenergifaktor samlet 1,13 Eldre mekanisk ventilasjonsanlegg med 5% 5 varmegjenvinning

43 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi Nedforing, 5mm ekstra,13 Luft/luft varmepumpe + vedovn,62 Utforing, 5mm ekstra (krysslekting) Trelags isolerrute, to belagte glass, argongass i begge hulrom Ingen endringer,16 1,3,15 Fyrkjel el 2,5 Primærenergifaktor samlet,78 TEK1 balansert ventilasjonsanlegg med 7% 7 varmegjenvinning Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Nedforing, 5mm ekstra Utforing, 5mm ekstra (krysslekting) TEK1 vindu Ingen endringer Uverdi,13,16 1,2,15 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme Luft/vann varmepumpe + solvarme,48,6 Primærenergifaktor samlet,49 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% 85 varmegjenvinning StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

44 TH.7 Aldersklasse 7 NO.N.TH.7.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse TH Tomannsbolig, rekkehus o.l. Terraced House Referanseareal 198 m 2 Aldersklasse Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Antall fulle etasjer 2 Antall leiligheter 2 Variant 1 Eksempelbygning etter dagens standard (TEK1) Uverdi Ibjelker, 3mm min. ull oppvarmet loft,12 Elvarme + vedovn,84 YTTERVEG: 36x98 utforing, 36x148 stender, 25mm TEK1 vindu 25mm markplate, 1mm armert betong Fundament, gulv Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 1 Varmetilskud d Vegger 25 Vinduer 5 Gulv 22 Ventilasjon 55 Solenergi Interne kilder 18 1 oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi,17 1,2,15 Oppvarming 1 84 Varmtvann 1 25 Fossilt brensel Biomasse 8 Elektrisitet 79 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum Fyrkjel el 2,5 Primærenergifaktor samlet,99 TEK1 balansert ventilasjonsanlegg med 7% 7 varmegjenvinning

45 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (Passivhus standard) Uverdi Passivhus typisk tak,8 Luft/luft varmepumpe + vedovn,48 Passivhus typisk vegg,1 Fyrkjel el 2,5 Passivhus vindu Passivhus typisk gulv,8,15 Primærenergifaktor samlet,76 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% 85 varmegjenvinning Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (NZEB standard) Passivhus typisk tak Passivhus typisk vegg Passivhus vindu Passivhus typisk gulv Uverdi,8,1,8,15 Luft/vann varmepumpe + vedovn + solvarme Luft/vann varmepumpe + solvarme,43,6 Primærenergifaktor samlet,46 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% 85 varmegjenvinning StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

46 AB.1 Aldersklasse 1 NO.N.AB.1.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse AB Boligblokk Apartment block Referanseareal 121 m 2 Aldersklasse Antall fulle etasjer 4 Antall leiligheter 16 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi Tak konstruksjon 15mm isolasjon,28 Elvarme + vedovn 1,34 YTTERVEG: Teglvegg med innvendig porebetong,76 Fyrkjel, el 2,19 TEK87 vindu 2,2 Primærenergifaktor samlet 1,42 Ingen mekanisk ventilation Betonggulv på grunnen, LECAkuler,9 Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 11 Varmetilskud d Vegger 55 Vinduer 15 Gulv 43 Ventilasjon 52 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann Fossilt brensel Biomasse 24 Elektrisitet 172 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

47 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi 5mm ekstra på kaldt loft,21 Elvarme + vedovn 1,27 Utforing, 1mm ekstra,27 Luft/vann varmepumpe 1,14 Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt 1,9 Primærenergifaktor samlet 1,26 Ingen mekanisk ventilation Nedforing med 5mm,4 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi 5mm ekstra på kaldt loft,21 Jordvarme varmepumpe,43 Utforing, 2mm ekstra,17 Jordvarme varmepumpe 1, TEK1 vindu Nedforing med 5mm 1,2,4 Primærenergifaktor samlet,62 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% 85 varmegjenvinning StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

48 AB.2 Aldersklasse 2 NO.N.AB.2.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse AB Boligblokk Apartment block Referanseareal 1526 m 2 Aldersklasse Antall fulle etasjer 3 Antall leiligheter 24 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Tilleggskategori Gen Grunntype Generic 1mm, etasjeskille mot kaldt loft YTTERVEG: Betong sandwich vegg med isolasjon imellom. 1mm min. ull. Tolags isolerrute, vanlig glass, luftfylt Uverdi,35,42 2,8 Fyrkjel, el Fyrkjel, el 1,33 2,19 Primærenergifaktor samlet 1,4 Ingen mekanisk ventilation Betongdekke isolert med treullsement,73 Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 16 Varmetilskud d Vegger 33 Vinduer 17 Gulv 7 Ventilasjon 52 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann Fossilt brensel Biomasse Elektrisitet 23 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

49 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi 5mm ekstra på kaldt loft,25 Luft/vann varmepumpe,65 Utforing, 1mm ekstra,24 Luft/vann varmepumpe 1,14 Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt 1,9 Primærenergifaktor samlet,7 Ingen mekanisk ventilation Nedforing med 5mm,37 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) 5mm ekstra på kaldt loft Utforing, 2mm ekstra TEK1 vindu Nedforing med 5mm Uverdi,25,19 1,2,37 Luft/vann varmepumpe + solvarme Luft/vann varmepumpe + solvarme,45,57 Primærenergifaktor samlet,47 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% 85 varmegjenvinning StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

50 AB.3 Aldersklasse 3 NO.N.AB.3.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse AB Boligblokk Apartment block Referanseareal 338 m 2 Aldersklasse Antall fulle etasjer 4 Antall leiligheter 36 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi Betongdekke, 18mm Flatt tak mot det fri,21 Elvarme 1,31 YTTERVEG: Lett bindingsverk, 48x98 stender, 1mm Tolags isolerrute, vanlig glass, luftfylt,41 2,8 Fyrkjel, el 2,19 Primærenergifaktor samlet 1,4 Avtrekk ventilasjonssystem Betonggulv, 1mm Gulv mot uoppvarmet kjeller,34 Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 8 Varmetilskud d Vegger 25 Vinduer 6 Gulv 55 Ventilasjon 53 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann Fossilt brensel Biomasse Elektrisitet 158 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

51 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi Erstatte 18mm med 25mm,14 Elvarme 1,27 Utforing, 5mm ekstra + teglforblending Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt,2 1,9 Luft/vann varmepumpe 1,14 Primærenergifaktor samlet 1,25 Avtrekk ventilasjonssystem Nedforing med 5mm,26 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi Erstatte 18mm med 25mm,14 Jordvarme varmepumpe,42 Utforing, 5mm ekstra + teglforblending TEK1 vindu Nedforing med 5mm,2 1,2,26 Jordvarme varmepumpe 1, Primærenergifaktor samlet,52 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% 85 varmegjenvinning StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

52 AB.4 Aldersklasse 4 NO.N.AB.4.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse AB Boligblokk Apartment block Referanseareal 1824 m 2 Aldersklasse Antall fulle etasjer 4 Antall leiligheter 24 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Betongdekke, 18mm Flatt tak mot det fri YTTERVEG: Bindingsverk i tre, 15mm, 5mm kuldebrobrytere Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt Uverdi,2,29 1,9 Elvarme Fyrkjel, el 1,32 2,19 Primærenergifaktor samlet 1,43 Avtrekk ventilasjonssystem Betonggulv, 12mm Gulv mot uoppvarmet kjeller,27 Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 9 Varmetilskud d Vegger 2 Vinduer 5 Gulv 38 Ventilasjon 55 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann Fossilt brensel Biomasse Elektrisitet 138 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

53 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi Nedforing, 5mm ekstra,16 Elvarme 1,27 Utforing, 5mm ekstra + teglforblending Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt,17 1,9 Luft/vann varmepumpe 1,14 Primærenergifaktor samlet 1,25 Avtrekk ventilasjonssystem Ingen endringer,27 VARIANT 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (NZEB standard) Nedforing, 5mm ekstra Utforing, 5mm ekstra + teglforblending TEK1 vindu Ingen endringer Uverdi,16,17 1,2,27 Jordvarme varmepumpe Jordvarme varmepumpe,42 1, Primærenergifaktor samlet,52 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% 85 varmegjenvinning StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

54 AB.5 Aldersklasse 5 NO.N.AB.5.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse AB Boligblokk Apartment block Referanseareal 1656 m 2 Aldersklasse Antall fulle etasjer 4 Antall leiligheter 24 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Betongdekke, 18mm Flatt tak mot det fri YTTERVEG: Bindingsverk i tre, 15mm, 5mm kuldebrobrytere TEK87 vindu Uverdi,2,29 2,4 Elvarme Fyrkjel, el 1,32 2,19 Primærenergifaktor samlet 1,42 Avtrekk ventilasjonssystem Betonggulv, 12mm Gulv mot uoppvarmet kjeller,27 Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 9 Varmetilskud d Vegger 19 Vinduer 5 Gulv 46 Ventilasjon 54 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann Fossilt brensel Biomasse Elektrisitet 144 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

55 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Nedforing, 5mm ekstra Utforing, 5mm ekstra + teglforblending Tolags isolerrute, ett belagt glass, luftfylt Uverdi,16,17 1,9 Elvarme Luft/vann varmepumpe 1,27 1,14 Primærenergifaktor samlet 1,25 Avtrekk ventilasjonssystem Ingen endringer,27 Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Nedforing, 5mm ekstra Utforing, 5mm ekstra + teglforblending TEK1 vindu Ingen endringer Uverdi,16,17 1,2,27 Jordvarme varmepumpe Jordvarme varmepumpe,42 1, Primærenergifaktor samlet,52 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% 85 varmegjenvinning StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

56 AB.6 Aldersklasse 6 NO.N.AB.6.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse AB Boligblokk Apartment block Referanseareal 165 m 2 Aldersklasse Antall fulle etasjer 3 Antall leiligheter 14 Variant 1 Eksempelbygning i nå tilstand Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Uverdi Ibærere 5 mm isolasjon,8 Fyrkjel, el 1,2 YTTERVEG: Ibærere, 38 cm cellulose + 3,5 cm porøs trefiberplate, totalt 35 cm isolasjon Passivhus vindu Betonggulv på grunnen, 35mm isolasjon,12,82,11 Fyrkjel, el 2,19 Primærenergifaktor samlet 1,22 TEK1 balansert ventilasjonsanlegg med 7% 7 varmegjenvinning Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 4 Varmetilskud d Vegger 8 Vinduer 3 Gulv 21 Ventilasjon 56 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann Fossilt brensel Biomasse Elektrisitet 85 Fjernvarme Andre Produsert elektrisitet Sum

57 Variant 2 Eksempelbygning i forbedret tilstand (rehabilitering) Uverdi Ingen endringer,8 Luft/vann varmepumpe,59 Utforing, 5mm ekstra + teglforblending Ingen endringer Ingen endringer,9,82,11 Luft/vann varmepumpe 1,14 Primærenergifaktor samlet,66 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% 85 varmegjenvinning Variant 3 Eksempelbygning i ambisiøs tilstand (rehabilitering) Uverdi Ingen endringer,8 Jordvarme varmepumpe,42 Utforing, 5mm ekstra + teglforblending Ingen endringer Ingen endringer,9,82,11 Jordvarme varmepumpe 1, Primærenergifaktor samlet,52 Passivhus balansert ventilasjonsanlegg med 85% 85 varmegjenvinning StandardPVSystem, takmontert 3 SAMMENLIGNING VARIANT 1, 2 OG 3

58 AB.7 Aldersklasse 7 NO.N.AB.7.Gen Bygningstype klassifisering (TABULA kode) Land NO Norge Norway Region N Uspesifisert National Størrelsesklasse AB Boligblokk Apartment block Referanseareal 168 m 2 Aldersklasse Tilleggskategori Gen Grunntype Generic Antall fulle etasjer 4 Antall leiligheter 24 Variant 1 Eksempelbygning etter dagens standard (TEK1) Uverdi Betong hulldekke, 22mm,14 Fjernvarme, varmevekslere 1,6 YTTERVEG: Bindingsverk i tre, 2mm, 1mm kuldebrobrytere TEK1 vindu 25mm markplate, 1mm armert betong,22 1,2,15 Fjernvarmeveksler 2,28 Primærenergifaktor samlet 1,24 TEK1 balansert ventilasjonsanlegg med 7% 7 varmegjenvinning Varme og energibalanse Varmebalanse Tak Varmetap 6 Varmetilskud d Vegger 17 Vinduer 3 Gulv 27 Ventilasjon 56 Solenergi Interne kilder oppvarming Energibalanse Energi bærere Primær energi Oppvarming Varmtvann Fossilt brensel Biomasse Elektrisitet 13 Fjernvarme 76 Andre Produsert elektrisitet Sum

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier IFE/KR/F-2012/079 Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier i Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BAKGRUNN... 1 2.1 DEFINISJON AV ENERGIEFFEKTIVISERING OG POTENSIALER... 1 2.2 AVGRENSINGER...

Detaljer

Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK

Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK På oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet 212 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult AS og SINTEF Byggforsk på oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg"

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg" Sammendrag av merknader Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ga høsten

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

BRUK AV BUILDINGSMART FOR MODELLERING AV ENERGIBEHOV I BYGNINGER - utprøving av BIM-baserte verktøy

BRUK AV BUILDINGSMART FOR MODELLERING AV ENERGIBEHOV I BYGNINGER - utprøving av BIM-baserte verktøy BRUK AV BUILDINGSMART FOR MODELLERING AV ENERGIBEHOV I BYGNINGER - utprøving av BIM-baserte verktøy USE OF BUILDINGSMART FOR MODELLING OF ENERGY CONSUMPTION IN BUILDINGS - testing of BIM-based tools Alexander

Detaljer

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Revisjon 0 Dato 2013/11/5 Utført av Magnus Killingland,

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3 Potensial- og barrierestudie Passivhus og nær nullenergibygninger 3/3 Bakgrunnsrapport Utført av Rambøll AS i samarbeid med Xrgia AS på oppdrag for Enova enova rapport 2012:01.3 Drivkraften for fremtidens

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Energibruk i bygninger

Energibruk i bygninger SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, ANNA SVENSSON, TORE WIGENSTAD, INGER ANDRESEN, INGEBORG SIMONSEN OG TORER F. BERG Energibruk i bygninger Nasjonal database og sammenligning av beregnet og målt energibruk

Detaljer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer Oppdragsgiver Kjetil Heltne SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

Potensial- og barrierestudie 1/3. Energieffektivisering av norske boliger. enova rapport 2012:01.1

Potensial- og barrierestudie 1/3. Energieffektivisering av norske boliger. enova rapport 2012:01.1 Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering av norske boliger 1/3 Bakgrunnsrapport Utført av Prognosesenteret AS i samarbeid med Entelligens AS på oppdrag for Enova enova rapport 2012:01.1 Drivkraften

Detaljer

Sammendrag. 1 Introduksjon. 2 Metode

Sammendrag. 1 Introduksjon. 2 Metode Midt-Norge som pilotregion for passivhus satsing: Potensialstudie Bjørn Jenssen Wachenfeldt 1 og Igor Sartori 2 1) SINTEF Byggforsk, Avdeling Bygninger, 7465 Trondheim, Norge 2) NTNU, Institutt for Byggekunst,

Detaljer

Tiltak på fasader. Olav Aga. Etterisolering av yttervegger

Tiltak på fasader. Olav Aga. Etterisolering av yttervegger Etterisolering av yttervegger Olav Aga Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Arvid Dalehaug, BAT Medveileder: Anders-Johan Almås, Multiconsult Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Energibruk og inneklima i passiv- og lavenergihus

Energibruk og inneklima i passiv- og lavenergihus Energibruk og inneklima i passiv- og lavenergihus Oddvar Nesland Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juli 2010 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Husbanken og Enova SF. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Husbanken og Enova SF. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Energimerking av nye boliger Hoveprosjektrapport. Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20

Detaljer

SINTEF NOTAT. Karine Denizou Michael Klinski Erica Löfström Kari Hovin Kjølle. Pilotprosjekt i REBO NORDRE GRAN BL

SINTEF NOTAT. Karine Denizou Michael Klinski Erica Löfström Kari Hovin Kjølle. Pilotprosjekt i REBO NORDRE GRAN BL Karine Denizou Michael Klinski Erica Löfström Kari Hovin Kjølle SINTEF NOTAT 4 Pilotprosjekt i REBO NORDRE GRAN BL SINTEF Notat Karine Denizou, Michael Klinski, Erica Löfström og Kari Hovin Kjølle Nordre

Detaljer

ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG

ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG BACHELOROPPGAVE: ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG FORFATTERE: BJØRN IVAR NORD TROND S. SØDERLUND MATS T. GRØTTING Dato: 25.5.2010 Sammendrag Tittel: Energi og økonomiske

Detaljer

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere Energibruk i kontorbygg Trender og drivere 9 2013 R A P P O R T Energibruk i kontorbygg Trender og drivere Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 9 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat har

Detaljer

Energibruksrapporten 2012

Energibruksrapporten 2012 Energibruksrapporten 2012 Energibruk i husholdningene 30 2012 Ressursfordeling 1:300 Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km R A P P O R T Energibruksrapporten

Detaljer

Enovas Byggstatistikk 2011

Enovas Byggstatistikk 2011 Enovas Byggstatistikk 2011 Innhold Sammendrag Byggstatistikk 2011 2 1. Om Enovas byggstatistikk 2011 4 - Hovedtall for 2011 4 - Grunnlaget for statistikken 5 2. Enovas tilbud til byggsektoren 8 - Støtteprogrammene

Detaljer

Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger. - et innspill til Klimakur 2020 R A P P O R T

Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger. - et innspill til Klimakur 2020 R A P P O R T Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger - et innspill til Klimakur 2020 4 2010 R A P P O R T Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske

Detaljer