Deres ref: /721 Vår ref: hel/jvd Dato: 23. februar 2009 PRIORITERING AV FORSKNINGSOMRÅDER 2010 INVITASJON TIL INNSPILL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref: 200830403-/721 Vår ref: hel/jvd Dato: 23. februar 2009 PRIORITERING AV FORSKNINGSOMRÅDER 2010 INVITASJON TIL INNSPILL"

Transkript

1 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Statens Landbruksforvaltning (SLF) Styret for Forskningsmidler/Styret for Avtalemidlene Avdeling omsetning og markedstiltak (AMT) Att.: Anders Leine Pb 8140 Dep Oslo Deres ref: /721 Vår ref: hel/jvd Dato: 23. februar 2009 PRIORITERING AV FORSKNINGSOMRÅDER 2010 INVITASJON TIL INNSPILL Vi viser til invitasjon av 8. desember 2008 til å komme med innspill til styrene for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen. Innspillet er utarbeidet av NHO Mat og Bio i samarbeid med Animalia, Nortura, Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund, norkorn og Felleskjøpet Rogaland og Agder. NHO Mat og Bio mener det er viktig å styrke de norske forskningsmiljøene, slik at de er gode på norske forhold og utfordringer, samtidig som de er oppdaterte og har internasjonal forskningshøyde. Vi oppfordrer derfor til samarbeid både med næringslivet, primærleddet og internasjonale miljøer. For å få optimal nytte av forskningen er det viktig at tidsrommet mellom forskningsarbeidets resultater og implementering i næringen er kort, og at forskningsinstitusjonene kommuniserer resultater underveis. AREALPROGRAMMET Vi har i det følgende tatt utgangspunkt i det vi ser som hovedutfordringene for den landbruksbaserte matindustrien i Norge: - råvaretilgang - klimautfordringene 1. Råvaretilgang Norge har nå et langsiktig markedsunderskudd på kjøtt fra storfe og sau/lam.

2 1.1. Det er behov for kunnskap om hva som skal til for å øke produksjonen - dvs. hvordan man kan stimulere til stor nok produksjon av de ulike kjøttslagene i primærproduksjonen. Det ønskes en effektiv, fleksibel og miljøvennlig produksjon for i større grad å kunne dekke behovet i markedet. Dette forutsetter optimale varestrømmer og utnyttelse av ressurser til bygninger og fôring. 2. Klima-/miljøutfordringene Det er en sterkt stigende miljødiskusjon og miljøbevissthet både globalt, nasjonalt og regionalt, med spesielt fokus på problemene knyttet til økte utslipp av klimagasser. Debatten er sprikende og karakteriseres av en rekke forskjellige utspill, utgangspunkter og metodemessig tilnærming. Fokus varierer fra klimaproblemer som primært er knyttet til forbrenning og uttak spesielt av olje og kull til de totale utslippene, d.v.s. utslippene fra det samlede biologiske kretsløpet inklusive de utslipp som i hovedsak er skapte av mennesker. Det hevdes bl.a. fra enkelte, for eksempel Fremtiden i Våre Hender, at miljøproblemene reduseres dersom folk flest går over til et vegetarisk kosthold og kutter ut kjøtt. Andre mener at det er mye å hente ved å redusere klimagasser fra husdyrhold. Realiteten er at mye av utslippene knyttet til jordbruk og matproduksjon er en del av det ordinære biologiske kretsløpet. Dette kretsløpet er nødvendig for å sikre mat til en stadig økende befolkning. Utslippene knyttet til det biologiske kretsløpet er bare delvis koblet til de menneskeskapte klimaproblemene knyttet til økt forbrenning/uttak av ikke resirkulerbar energi som olje og kull. Det vurderes på bakgrunn av dette som viktig at det foretas en kunnskapsmessig opprydding i forhold til de miljøutfordringer vi står ovenfor sett på bakgrunn av situasjonen i norsk jordbruk og norsk matindustri. I vurderingene bør det tas hensyn til produksjon av mat er en basalproduksjon som i betydelig grad er en del av det naturlige kretsløpet. Stikkordsmessig er det behov for: 2.1. økt kunnskap om klimaendringenes påvirkning på ulike norske landbruksproduksjoner, de ulike produksjonenes påvirkning på klimaet og utprøving av nye klimatilpassede produksjoner Det er videre behov for å etablere metoder for klima/miljøregnskap i landbruket og den landbruksbaserte matproduksjonen Miljøvennlig og kostnadseffektiv emballering av kjøttvarer Nye konsepter innen gasspakking av fisk har vist seg å kunne redusere forbrukerpakninger til halv størrelse og samtidig oppnå samme eller forbedret holdbarhet. Dette er mulig å videreutvikle til bruk ved pakking av kjøtt. Konsekvensen er flere pakninger pr. pall og færre lastebillass og dermed mindre miljøbelastning. 2 MATPROGRAMMET I forhold til Matprogrammet mener NHO Mat og Bio at det er viktig å holde fast på de prioriteringer som vi har gitt i tidligere innspill d.v.s.: - Mat og helse (kjøtt og helse) - Omstilling og økt effektivitet - Trygge matvarer - Dyrevelferd - Produktkvalitet i verdikjedeperspektiv

3 3 1. Mat og helse (kjøtt og helse) Helseproblemer knyttet til dårlig kosthold spiller en betydelig og stadig større rolle i samfunnet. Utfordringene forventes å øke i fremtiden. Fedme og overvekt har sterkt fokus både blant myndigheter og i samfunnet generelt. Nordmenns kosthold, og bl.a. forbruk av kjøtt, er elementer som knyttes tett opp til disse problemene. Sosial- og helsedirektoratet spisset i 2007 sine kostholdsanbefalinger knyttet til kjøtt. Fra tidligere å ha anbefalt en vridning av forbruket mot magrere kjøtt, sier de nå at det ønskes et redusert forbruk av fete kjøttprodukter. I tillegg ser vi et økende fokus på at kostholdet og kjøttforbruket knyttes opp mot andre alvorlige livsstilssykdommer. I november 2007 kom en ny rapport fra World Cancer Research Fund (WCRF), der det ble satt sammenheng mellom forbruket av kjøtt og kreft. Rådene i rapporten går bl.a. ut på å begrense inntaket av rødt kjøtt (definert som kjøtt fra svin, storfe og lam) og å unngå prosessert kjøtt (dvs. røkt, speket eller saltet). Mange kjøttprodukter inneholder salt, men det finnes pr. i dag ikke tallgrunnlag som kan si noe om hvor mye salt disse bidrar med i kosten. Det helsemessige fokuset vil ventelig øke både i 2009 og i årene som kommer. Det vil derfor være spesielt viktig for kjøttbransjen å investere i økt kunnskap og dokumentasjon knyttet til det faktiske forbruket av kjøtt, for best mulig å kunne møte disse utfordringene. I tillegg er økt kunnskap om sammenhengen mellom mat og helse et viktig grunnlag for utvikling av nye produkter. Utover dette er vi spesielt opptatt av følgende områder: 1.1. Det bør arbeides for å fremskaffe bedre dokumentasjon rundt det reelle inntaket av ulike typer kjøtt, og få en oversikt som er mer nyansert og viser et riktigere bilde enn hva dagens kjøttforbruk basert på engrostall gjør. Tallgrunnlaget bør være sammenliknbart på tvers av ulike land og være lett tilgjengelig å innhente. I dag brukes ulikt grunnlag i ulike land, og forbrukstallene er vanskelig tilgjengelig. Dette gjør det vanskelig å overføre utenlandske forskningsresultater og anbefalinger til norske forhold Det er videre behov for å utvikle en modell som gjør det mulig å finne reelle forbrukstall basert på analyser av enkeltprodukters markedsandel. Dagens tall er gjennomsnittstall, og tar ikke høyde for markedsandelene til magre og fetere typer innen samme produktkategori, for eksempel av deiger, pølser m.v Det er behov for å øke kunnskapsnivået i befolkningen når det gjelder matens betydning for god helse, gjerne ved hjelp av forenkling. God og forståelig faktainformasjon som hjelper folk til å rydde i jungelen av undersøkelser og påstander om mat, enkeltkomponenter i maten og betydning for helse Det er videre behov for utvikling av sunnere kjøttprodukter med mindre fett, salt, nitritt m.m., samt identifisering av nedbrytningsprodukter fra flerumettet fett, særlig i matvarer som utsettes for omfattende lagring Det er også interessant å dokumentere effekt av inntak av antioksidanter, som Alfatokoferol, ved konsum av for eksempel svinekjøtt. Avslutningsvis vil vi peke på behovet for å følge opp prosjekter som allerede ar oppstartet på Nofima Mat (Matforsk); henholdsvis prosjektet vedr. måltidsløsninger i ulike i livsfaser/helsesituasjoner, samt prosjektet om fôr- og fettkvalitet.

4 4 2. Omstilling og økt effektivitet Behovet for forskning knyttet til omstilling og økt effektivitet må bl.a. sees i sammenheng med blant annet utfordringer som følge av forventede endringer i WTO-avtalen. Norge er og blir et høykostland. Det er derfor nødvendig at norsk matindustri har tilgang til den beste teknologien til enhver tid. Vi mener derfor at det må avsettes midler til å utvikle nye løsninger. I tillegg er det viktig at våre kompetansemiljøer gis anledning til faglig utvikling slik at de kan bistå industrien til å installere og kalibrere utstyr som kjøpes fra utlandet samt formidle/innhente internasjonal kompetanse til norsk matindustri Utvikling og implementering av ny måleteknologi for en lønnsom, effektiv og bærekraftig kjøttproduksjon. Det er behov for grunnleggende kunnskap som vil være en basis for den neste generasjon av teknologi for framtidig produksjon og prosessering av kjøtt i Norge ( ) (foresight), både storfe, småfe, svin og fjørfe. For å kunne optimalisere og styre de sentrale prosessene presist mangler vi detaljert kunnskap om de ulike delene av slakteskrotten, hvilke endringer som skjer etter slakting og hvilke produktspektre forbrukeren vil etterspørre. For å sikre prosessene vedrørende kvalitet og sikkerhet vil vi behøve ulike typer analysemetoder som kan måle og styre varene gjennom de kritiske prosesser. Fra slakt til produkt styrer kjøttindustrien mye av sin produksjon etter bestemte kvalitetskriterier som fett og bindevevsinnhold. Selv om disse egenskapene er avgjørende for pris og utbytte, måles disse i begrenset grad i produksjonen slik at man har lite å styre etter. De måles gjerne på stikkprøvebasis eller så sent i prosessen at utbyttet av målingene er begrenset. Dette fører til suboptimal utnyttelse av råvarer, økt behov for arbeidskraft og tap av inntekter for produsentene. Ny teknologi på området tilsier at det kan være mulig å gjøre slike målinger tidlig i produksjonen på intakt kjøtt, og at disse kan brukes til styring av skjærelinjer, til automatisert og optimal kvalitetssortering, samt til effektivisering av logistikken i prosessene. Studier av hvordan denne type teknologi kan implementeres i norsk kjøttindustri er nødvendig for å få til en lønnsom, effektiv og bærekraftig produksjon. 3. Trygge matvarer Det er viktig at forskningsinstitusjonene har en adekvat innsats rettet mot mattrygghet gjennom verdikjeden, og at oppstartet arbeid for å utvikle raske og treffsikre metoder for analyse av matbåren smitte og uønskede stoffer ellers, herunder mykotoksiner Sporing av E.coli i verdikjeden av kjøtt. EHEC varianter av E. coli dukker opp inn i mellom og kilden er ofte vanskelig å spore. Spekemat produkter er særlig utsatt. Fokus bør økes på å forstå hvor disse bakteriene kommer fra, hvordan de samvirker med andre mikroorganismer, tiltak for bekjempelse i miljø og produkter etc Optimale pakkeløsninger for trygge kjøttvarer. Trenden mot minimalt prosesserte produkter, ferdigretter og sammensatte måltider fortsetter å øke. Måltider kan bestå av ulike type råvarer i samme pakke som for eksempel poteter, kjøtt og grønnsaker ferdig for tilberedning i mikrobølgeovn. Dette er et eksempel på produkter hvor krysskontaminering kan skje og hvor det er krav til ekstrem god hygiene på råvarene. Fokus på tiltak for å redusere mikrobiell belastning samt optimale pakkeløsninger er viktig. En spesiell utfordring er kjøttråvaren som kan ha varierende utgangskvalitet mht til mikrobiell flora Fortsatt fokus på metoder for dekontaminering av slakt.

5 4. Prosess- og produktutvikling 4.1. Dokumentasjon av kvalitet og prosess for å få fenalåret fra Norge som beskyttet betegnelse (Matmerk) 5 5. Dyrevelferd/dyrehelse Området dyrevelferd er omfattende. Vi forutsetter at behovet for forskning m.h.p. ulike drifts- og bygningsløsninger som følge av strukturendringer og nye driftsformer ivaretas gjennom oppstartede programmer ved UMB Det er en sammenheng mellom dyrevelferd, helse og trygge råvarer. Dyrets tarmflora vil ofte påvirke den mikrobielle flora til råvaren etter slakting. På for eksempel kylling er det vist en sammenheng mellom forekomst av Clostridier og Campylobacter. Det viser seg også at det er mulig å styre tarmfloraen til en viss grad med type fôr og godkjente tilsatser. Det er behov for en større forståelse av problembakterier i dyret, tiltak for bedret mikrobiell status og kobling til trygge råvarer/produkter for forbruker Fotråte; det er behov for å arbeide med diagnostikk, epidemiologi og kryssmitte i forhold til storfe Hanngrisprogrammet går ut i Det er framskaffet mye ny kunnskap, men hanngrisproblemet er ikke løst. Det må opprettholdes forskningsaktivitet på et nivå som sikrer videreføring av de prosjekter/områder der potensialet for en løsning er stort, og videre sikrer at en opprettholder kompetansen på området og kan initiere og bli en aktiv deltaker i et internasjonalt forskningssamarbeid på fagområdet. Genetiske metoder og dyrevelferd ved hanngrisproduksjon er to aktuelle temaer, og mulighetene for å benytte kunnskap tilegnet gjennom forskning på dette området - utover hanngrisproblematikken - bør vurderes. 6. Produktkvalitet i verdikjedeperspektiv Dette er også et område med behov for fortsatt innsats. Råvarens kvalitet og produksjonsforhold har stor betydning for hvordan neste ledd i verdikjeden kan nyttiggjøre seg råvaren. Utfordringen er også ofte å ivareta kvaliteter i innenlandske råvarer gjennom verdikjeden og til slutt ta ut merverdien i sluttproduktet. Økt innsats på området vil kunne være viktig for å videreutvikle og øke verdikjedens konkurransekraft som sådan. Kunnskap om kjøttråvarenes egenskaper vil danne grunnlag for automatisering gjennom detaljkunnskap om skjæring og bruk av ny teknologi, som CT Differensiert utnyttelse av muskler basert på deres funksjonelle egenskaper. Nye resultater fra andre land viser at det er mulig å få betydelig høyere verdi ut av stykningene i en slakteskrott gjennom å innføre endringer i eksisterende prosesser og produkter. Selv om produksjonssystemene mellom land er forskjellige, indikerer resultater at betydelig inntjening i så måte er mulig også her i landet. For å realisere gevinstene er det nødvendig med en nøye kartlegging av alle interessante stykninger i et slakt, og å endre tykningsmønsteret som gjør at gevinsten kan optimalisere med hensyn til mengder og ulike funksjonelle kvalitetsegenskaper. Faktorer som kjønn (kastrat/okse) og fôring bør også inngå. Naturlige svingninger i kjøttkvalitet hos små og storfe som følge av rase, avl, fôring og prosessering.

6 6.2. Norsk produksjon av småfekjøtt står overfor store utfordringer både med tanke på kvantitet og kvalitet av produktene. Det er derfor viktig å øke kunnskapen rundt faktorer som påvirker disse egenskapene gjennom å: - Identifisere forskjeller mellom ulike saueraser - Undersøke muligheten for å inkludere kjøttkvalitet (f.eks. mørhet) som en faktor i avlsarbeidet - Identifisere effekten av ulike fôrtyper og fôringsregimer på kjøttmengde og kvalitet - Optimalisere slakting og prosesseringsbetingelsene for å få produkter av god kvalitet 6 Oppsummering Det er pekt på en rekke områder der NHO Mat og Bio ser behov for fortsatt/økt forskningsinnsats. Fra kjøttindustriens side vil vi trekke fram følgende tre områder som vi mener bør prioriteres: - Omstilling og økt effektivitet - Prosess- og produktutvikling - Produktkvalitet i et helkjedeperspektiv Vennlig hilsen Haavard Elstrand Adm.dir. NHO Mat og Bio Jorunn Vormeland Dalen Fagsjef mat og miljø Kopi: - Anita Mikalsen, Nortura BA - Dag Henning Reksnes, KLF - Arvid Bratlie, norkorn - Ola Bekken FKRA - Tor Arne Ruud, Animalia

7 7

Statsråd Lars Peder Brekk Vår dato 9.juni 2010 Landbruks- og Matdepartementet Postboks 8007 Dep Vår referanse AMO 0030 OSLO Deres referanse

Statsråd Lars Peder Brekk Vår dato 9.juni 2010 Landbruks- og Matdepartementet Postboks 8007 Dep Vår referanse AMO 0030 OSLO Deres referanse Statsråd Lars Peder Brekk Vår dato 9.juni 2010 Landbruks- og Matdepartementet Deres dato Postboks 8007 Dep Vår referanse AMO 0030 OSLO Deres referanse MELDING TIL STORTINGET OM LANDBRUKSPOLITIKKEN. INNSPILL.

Detaljer

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land Programplan Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land www.forskningsradet.no/matnorge 1. Innledning. Mat inkluderer råvarer og bearbeidede produkter fra sjø og land. Mat skiller seg fra andre produkter

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

Matens klimaspor. Rapport 1 2008

Matens klimaspor. Rapport 1 2008 Rapport 1 2008 ISBN 978-82-92447-19-2 (trykt utgave) ISBN 978-82-92447-20-8 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, juni 2008 Omslag: Enzo Finger Design AS Trykk: ILAS Grafisk Elektronisk publisert på: www.teknologiradet.no

Detaljer

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Norges Bondelag Deres dato Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår referanse AMO Deres referanse INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET

Detaljer

Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning

Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 20. mars 2014 ISBN: 978-82-8259-129-4 Innledning VKM leverer

Detaljer

Den nye avlivingsforordningen

Den nye avlivingsforordningen Nå er det klart for Fenalår fra Norge. Nytt regelverk for griser kastrert med vaksine. Vårens vakreste eventyr! 6 18 28 Go mørning Tidsskrift fra Animalia 25. årgang 0112 Hovedsaken: EU sin nye avlivingsforordning

Detaljer

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk!

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk, agronomisk økologisk! 1 Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk,

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

KJØ BRANSJEN 5. Leiv Vidar-produkter. til Statoil for 340 millioner

KJØ BRANSJEN 5. Leiv Vidar-produkter. til Statoil for 340 millioner KJØ BRANSJEN 5 2008 F Kjøttunderskuddet øker fortsatt Salgsvekst for Angus-bedrifter KIFF har blitt NHO Mat og Bio TEMA: Kjøtt og klima Leiv Vidar-produkter til Statoil for 340 millioner 14 16 5 6 6 7

Detaljer

Go mørning. Salt: Kjøtt og helse. RFID- merking av storfe. Smartingris Fremtidens Ingris for bruk på mobiltelefoner

Go mørning. Salt: Kjøtt og helse. RFID- merking av storfe. Smartingris Fremtidens Ingris for bruk på mobiltelefoner Smartingris Fremtidens Ingris for bruk på mobiltelefoner og nettbrett 5 RFID- merking av storfe 9 ESBL - Hva kan gjøres for å begrense forekomsten? 41 Go mørning Tidsskrift fra Animalia 26. årgang 0113

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering Innhold 1 Bakgrunn for en nasjonal standardiseringsstrategi 3 2 Standardiseringens betydning for samfunnet 5 2.1 Kostnadsbesparelser

Detaljer

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2010 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Etter flere år med mye fokus på samordning av foreningens aktiviteter i forhold til NHO Mat og Bio,

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Meld. St. 9. Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords. (2011 2012) Melding til Stortinget

Meld. St. 9. Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords. (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 9 (2011 2012) Melding til Stortinget Velkommen til bords 2 Meld. St. 9 Innhold 1 Matproduksjon for framtiden.. 11 1.1 Landbruk og matsektor i utvikling... 13 1.2 Overordnede mål for norsk landbruks-

Detaljer

Nasjonal strategi for bioteknologi

Nasjonal strategi for bioteknologi Strategi 2011-2020 Nasjonal strategi for bioteknologi For framtidas verdiskaping, helse og miljø Bildeakkreditering: Omslag: Hunt Biosciences, Kyrre Lien, FUGE og Tom Haga Side 10, 14, 26, 39, 40 og 46

Detaljer

Strategi for eksport av jordbruksprodukter

Strategi for eksport av jordbruksprodukter 2015 Strategi for eksport av jordbruksprodukter Landbruks- og matdepartementet 16.01.2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Eksport av jordbruksprodukter... 3 2.1 Eksport av basis og bearbeidede jordbruksprodukter...

Detaljer

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14 Forfatter(e): Aina Stensgård og Ole Jørgen Hanssen Rapportnr.: OR.01.15 ISBN: 978-82-7520-731-7 ISBN: 82-7520-731-2 Matsvinn i Norge 2014 Rapportnr.: OR.01.15 ISBN nr.: 978-82-7520-731-7 Rapporttype:

Detaljer

Bestillingsbrev 2012-2015

Bestillingsbrev 2012-2015 Bestillingsbrev 2012-2015 til styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om bestillingsbrevet og utlysningene...

Detaljer

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Norges Bondelag Norsk Bonde og Småbrukarlag Landbruks- og matdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Næringskomiteen Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Oslo, 25.02.11

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Oppsummeringsrapport. Seminar for «lønnsom holdbarhet og matsvinn»

Oppsummeringsrapport. Seminar for «lønnsom holdbarhet og matsvinn» Oppsummeringsrapport Seminar for «lønnsom holdbarhet og matsvinn» Innhold 1. Innledning s. 3 2. Myter og fakta om lønnsom holdbarhet og matsvinn s. 3 3. Fastsetting av holdbarhet i Norge og Norden s. 4

Detaljer

NOTAT 2012 4. Innovasjon i landbruket

NOTAT 2012 4. Innovasjon i landbruket NOTAT 2012 4 TRYGVE KJØLSETH IVAR PETTERSEN NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk» «Handbok for driftsplanlegging» «Utsyn over norsk landbruk. Tilstand

Detaljer

Kartlegging av markedssituasjonen for reinkjøtt

Kartlegging av markedssituasjonen for reinkjøtt NOTAT 2010 17 Kartlegging av markedssituasjonen for reinkjøtt Gro Steine Kjersti Nordskog Johanne Kjuus Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt Notat Agnar Hegrenes Gro Steine, Kjersti Nordskog, Johanne

Detaljer

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 9/2002 Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Eivind Brendehaug og Kyrre Groven VF Prosjektrapport

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd 6WRUHVDWVLQJHU %XGVMHWWIRUVODJ Norges forskningsråd Store satsinger. Budsjettforslag 2003 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Matsvinn og matavfall i Norge Hvor mye spiselig mat kastes? Hva er årsakene og miljøeffektene?

Matsvinn og matavfall i Norge Hvor mye spiselig mat kastes? Hva er årsakene og miljøeffektene? 1 Diskusjonsnotat Nr. 2015-03 Matsvinn og matavfall i Norge Hvor mye spiselig mat kastes? Hva er årsakene og miljøeffektene? Hilde Helgesen Forfatter. Notater i denne serien er ment for å stimulere diskusjon.

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2013 7. mai 2013 2 Innhold 1 Innledning... 8 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2013... 9 2.1 Meld. St. 9 (2011-2012)... 9 2.2 Regjeringens politiske plattform...

Detaljer