Modum Senterparti med hjerte for hele Modum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modum Senterparti med hjerte for hele Modum"

Transkript

1 Modum Senterparti med hjerte for hele Modum Modum Senterparti valgprogram Modum Senterparti ønsker at ALLE skal oppleve Modum som en god kommune å bo og arbeide i. Nye innbyggere er velkomne til Modum. Helse og sosialpolitikk Økt trivsel bedre helse Hvert enkelt menneske har ansvar for egen helse. Det er sammenheng mellom livsstil, forbruksmønster, kosthold og helse. Rusmisbruk og psykiske lidelser krever samarbeid mellom enkeltmennesker, frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Senterpartiet vil prioritere gode tilbud i alle livets faser. bygge nytt sykehjem at alle skal ha et likeverdig helsetilbud, uavhengig av privat økonomi og bosted videreutvikle Frydenberg som interkommunalt rehabiliteringssenter i tråd med samhandlingsreformen prioritere forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet videreføre deltakelse i Ringerike Interkommunale Legevakt, og at tilbudet om legevaktsbil skal sikres videre. arbeide for god ambulansedekning i kommunen vektlegge forebyggende helsearbeid blant barn og unge ha en synlig og sterk lensmannsetat at kommunen skal tilby et variert omsorgstilbud tilpasset den enkelte brukers behov, og at brukerne skal kunne påvirke tilbudet tilrettelegge for tilbud innen grønn omsorg tilrettelegge for at de som ønsker det skal få et godt helsetilbud hjemme tilby korttidsplasser innen pleie og omsorg ved bruk av egne plasser supplert med kjøp av private plasser støtte Frivilligsentralen ha moderate egenandeler på hjemmehjelp og trygghetsalarmer bruke skoleungdom som trivselsassistenter på Modumheimen videreutvikle tunmodellen for å sikre god kvalitet på helsetilbudet - 1 -

2 Barnehage, skole og utdanning "Trygg oppvekst Trygge og harmoniske hjem er grunnlaget for gode oppvekstvilkår. Kommunen skal legge til rette for barnefamiliene. Barnehage og skole skal ha engasjerte og velkvalifiserte medarbeidere. Skolen skal gi elevene solide faglige kunnskaper og lære dem medmenneskelighet og samfunnsbevissthet. sikre et variert barnehagetilbud med full barnehagedekning, med både offentlige og private barnehager være garantist for å beholde og videreutvikle alle de fem barneskolene i Modum at Modum skal være en aktiv medspiller som vertskommune for å sikre et godt videregående skoletilbud på Rosthaug. Linjetilbudet må være allsidig og bredt bidra til at innvandrere får introduksjonsprogram og norskopplæring bruke bruttolønnsprinsipp for barnehagepriser øke satsingen på fysisk aktivitet og kosthold i barnehager og på skolene sikre gode uteområder i tilknytning til barnehage og skole at barn og unge med spesielle behov skal integreres og sikres tilbud av god kvalitet legge til rette for alternative læringsarenaer i nærmiljøet ha et godt tilbud om skolefritidsordning sikre at voksenopplæringen gode arbeidsforhold støtte undervisningsopplegget Det er mitt VALG i barnehage og barneskole og MOTarbeidet i ungdomsskolen Næringslivet Rik på ressurser, raus og romslig Et variert næringsliv er grunnlaget for bosetting i kommunen. Både etablerte bedrifter og nye aktører skal møte en positiv kommune. Vi vil utnytte det unike i Modum til næringsformål og markedsføre kommunen som attraktiv nærings- og etableringskommune. ha et tett samarbeid mellom kommunen og Modum Næringsråd. En næringsutvikler skal inngå i rådmannens stab ha en tydelig miljøprofil på utviklingen av Vikersund sentrum at naturressursene i kommunen skal benyttes til næringsformål legge godt til rette for all næringsvirksomhet i kommunen sikre etablererveiledning som er godt forankret i nærmiljøet ha gode næringsarealer tilgjengelig til en fornuftig pris følge opp strategisk næringsplan vil at samlingen av naturbruksutdanningene skal etablere et sterkt kompetansemiljø for grønne næringer i Modum at opplevelsesbasert næringsutvikling skal være satsningsfelt videreføre Modum i bevegelse - 2 -

3 Kommunikasjon og samferdsel Modum i sentrum i utvikling Næringsutvikling og bosetting er avhengig av gode samferdselsordninger. Trafikksikkerheten er avgjørende for utformingen av trafikkmiljøet. Gode veier og et godt utbygd kollektivt transportnett er svært viktig for Senterpartiet. jobbe for å fremskynde byggingen av ny RV35 arbeide for ny avkjøring til Sigdal gjennom Grisedalen og dermed mindre gjennomgangstrafikk i Åmot sentrum ha offensiv satsing på gang- og sykkelveier, og prioritere Badeveien, Haugerudsletta og Nordbråtan. styrke kollektivtilbudet anlegge pendlerparkering i tilknytning til tog og busstopp ha raskere utbygging av fibernett i kommunen ha sterk satsing på vedlikehold av det kommunale veinettet etablere skysstasjon i Vikersund med offentlige toaletter arbeide for ny avkjøring til Modum Bad jobbe for nedsatt hastighet på skoleveier Miljøpolitikk Et grønnere Modum Fornuftig forvaltning med fokus på miljø er viktig for Senterpartiets. at kommunen skal være pådriver i forhold til bruk av bio-energi og se på muligheten for fjernvarmenett legge større vekt på estetisk utforming i tettstedene utvikle strandområdet i Vikersund med amfiscene, brygge, badeplasser og gode rekreasjonsområder for båtfolket og allmennheten sikre friarealer og adgang til vann og vassdrag for allmennheten sikre innbyggerne drikkevann av god kvalitet ha aktiv bruk av skog- og jordbruksarealene i kommunen at kommunen skal fase ut oljebasert oppvarming i offentlige bygg at kommunen skal legge opp til vannbåren varme i nye bygg at kommunen skal være pådriver i forhold til bruk av bio-brensel bygge nytt renseanlegg i Elvika i Geithus bevare kulturlandskapet og kulturminner ha attraktive rasteplasser i Modum sikre gratis levering av avfall fra private husholdninger, og at det er gode åpningstider på Enger fyllplass Energi: - 3 -

4 klok forvaltning framtidsretta satsing Tilgangen på energi er begrenset og vi plikter å forvalte ressursene på en forsvarlig måte. Det er en viktig oppgave både i det offentlige og hos den enkelte. sikre kommunalt eierskap til vannkraftressursene i vår region at kommunens virksomhet skal prioriterer energiøkonomiseringstiltak (ENØK) være aktiv deltaker i nye utbygginger og rehabiliteringer av vannkraft i vårt område være aktive pådrivere for produksjon og bruk av alternativ energi arbeide for at kommunens egne kraftverk optimaliseres utnytte gassforekomstene på Enger optimalt videreføre energisatsingen på Furumo satse på utvikling av fornybar energi i samarbeid med Sigdal og Krødsherad gjennom Ramfoss Kraftlag Kultur og idrett Livet leves lokalt Kultur gir livskvalitet. Lokal aktivitet er grunnlaget for kulturlivet i kommunen. Modum har mange moderne idrettsanlegg og et fint kulturhus. Støtte til kultur og idrett er investering som skaper trivsel og aktivitet. gi aktiv støtte til de frivillige organisasjonene og prioritere vedlikehold av eksisterende anlegg opprettholde Vikersundbakken som nasjonalanlegg og være pådriver for økt statlig finansiering av nasjonalanlegg at skiløypene på Øståsen skal være sammenhengende, og at det skal sikres enklere adkomst styrke kulturskolen med nye lokaler i tilknytning til kulturhuset at grunneiere og kommunen skal samarbeide om å bevare og utvikle tur og treningsområder at Modum skal videreutvikles som kulturkommune prioritere vedlikehold av eksisterende idrettsanlegg sikre Frisklivssentralen gode rammevilkår og bruke fagkompetansen til innbyggernes beste videreutvikle Furumoområdet som arena for folkehelsearbeidet at kulturtilbud, arenaer, steder og stier skal skiltes og markedsføres bedre være positive til etablering av båt-og badeplasser langs elvene våre støtte drift og videreutvikling av Vikersund alpinsenter styrke kulturinstitusjonene Blaafarveværket, Krøderbanen og Vikersund Hoppsenter - 4 -

5 Ungdomsarbeid Ungdom vår viktigste ressurs Barn og ungdom skal ha en trygg hverdag i Modum. Utekontaktene og miljøarbeiderne er viktige i ungdomsarbeidet. ha miljøarbeidere som bidrar til trivsel og trygghet i ungdomsmiljøet videreføre ungdommens helsestasjon at motorinteressert ungdom skal få egnede treningsarenaer at barn og ungdom skal høres og støtter etableringen av ungdomsråd sikre god drift ved ungdomshuset ved SMU sikre trygghet ved natteravnordninger ha godt kinotilbud for unge med åpen kafé etablere en sandvolleyballbane i den nye strandparken I Vikersund Unge voksne Muligheter i Modum Mange unge ressurspersoner flytter ut fra Modum for å ta utdannelse. Det ville være en stor ressurs for Modum dersom flere ønsket å flytte tilbake og etablere seg i kommunen. Det vil Modum Senterparti legge til rette for. se på mulighetene for en trainee-ordning i samarbeid med næringslivet i Midtfylket ha minst én lærling pr 1000 innbyggere i kommunen og økt hospitering at kommunen aktivt skal tilrettelegge for at studenter som ønsker det flytter hjem igjen til Modum etter endt utdannelse etablere nyhetsbrev til studenter med informasjon om ledige stillinger, ledige tomter og hus og annet nytt fra Modum. Boligpolitikk "Fra øvst i Bingen tel Vikersund har mange moinger gård og grunn, fra Kløftefoss og til Simostrand der har du moingas land" (Einar Leren) Det er viktig at innbyggerne gis mulighet til å velge boform og bosted. Alle har krav på en bolig som er tilpasset sitt behov. åpne for boligbygging i deler av Øståsen. Det fastsettes en øvre byggegrense sørge for at kommunen kan tilby boligtomter av ulik størrelse og til ulike boligtyper åpne for mer hyttebygging i Modum åpne for bygging i enkelte områder mot fjorden. Strandlinja skal ikke bebygges og atkomst til fjorden skal sikres sikre gode friarealer, lekeplasser og grønne lunger i tilknytning til bolig og sentrumsområder tilrettelegge for spredt boligbygging og bebyggelse i klynger sikre husbankordning for mennesker i etableringsfasen ha gode, tilrettelagte boliger til de brukergruppene som har behov for det - 5 -

6 Kommunal virksomhet Kommunes hovedoppgave er å gi gode tjenester til innbyggerne. God dialog med innbyggerne er viktig. Høy servicegrad skal prege den kommunale virksomheten. Politikere og administrasjon har sammen ansvaret for trygg forvaltning av kommunens ressurser. si nei til utvidelse av eiendomsskatten ansette kommunikasjonsmedarbeider og gjøre Modum best på nett holde kommunens gjeldsbyrde på et forsvarlig nivå at kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass at den kommunale eiendomsmassen skal forvaltes gjennom et eget kommunalt foretak styrke næringseksjonen i kommunen prioritere kompetansebygging i organisasjonen at politikere får obligatorisk opplæring ved kommunestyreperiodes begynnelse være positive til et utstrakt interkommunalt samarbeidet kommunen må utarbeide informasjonsmateriell tilpasset innflyttere og aktivt invitere nye innbyggere til informasjonsmøter - 6 -

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2011-2015 VÅRE VERDIER Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt.

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

- en mer demokratisk kommune - en grønnere kommune - en mer mangfoldig og rettferdig kommune - en framtidsrettet kommune

- en mer demokratisk kommune - en grønnere kommune - en mer mangfoldig og rettferdig kommune - en framtidsrettet kommune Nesodden har gode oppvekstmiljøer, vakker natur, samhold og en befolkning med mange ressurser. Vi i SV vil ta vare på og utvikle dette gode lokalsamfunnet, og samtidig NESODDEN arbeide SV for at flest

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015

Herfra til 2016  Valgprogram 2011 2015 Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015 VÅRE GRUNNVERDIER Frihet, likhet og solidaritet er våre grunnverdier. Sarpsborg Arbeiderparti vil arbeide for å sikre likeverdige levevilkår for alle, gjennom fellesskap

Detaljer

Politisk program. 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019. 1. Familien

Politisk program. 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019. 1. Familien Politisk program 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019 1. Familien Familien er samfunnets grunnleggende enhet, og den viktigste arena for tilhørighet, nærhet og fellesskap. Den

Detaljer

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Program 2015-2019 Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Mål for perioden 2015-2019... 1 Kommunal økonomi og forvaltning... 2 Skole, oppvekst og utdanning... 2 Skole...

Detaljer

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 Sarpsborg en fremtidsrettet kommune. Sarpsborg kommune har et rikt mangfold på mennesker, ressurser og

Detaljer

SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper

SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper Nord-Odal SVs program for perioden 2011-2015 SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper Ulike mennesker. Like muligheter. 1 Ærlighet Vi må være ærlige og

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Program 2011-2015 Kristelig Folkeparti Halden

Program 2011-2015 Kristelig Folkeparti Halden Program 2011-2015 Kristelig Folkeparti Halden KRISTELIG FOLKEPARTI bygger sin politikk på kristne verdier. Grunnleggende i denne sammenheng er det kristne synet på mennesket, nestekjærlighetstanken, forvalteransvaret

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar Program for Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar for perioden 2011-2015 www.venstre.no/akershus/nannestad facebook: Nannestad Venstre 1 Kjære velger Du leser nå valgprogrammet til Nannestad Venstre.

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Valgprogram 2015 2019

Valgprogram 2015 2019 Valgprogram 2015 2019 Senterpartiets visjon Senterpartiet sikrer god kommunal økonomi og forvaltning. Senterpartiet vil arbeide for en god skole. Senterpartiet ønsker å utvikle helse og omsorgstilbudet.

Detaljer

Alle skal med! Hemnes Arbeiderparti

Alle skal med! Hemnes Arbeiderparti Alle skal med! Hemnes Arbeiderparti Valgprogram 2011-2015 Fremtidens Hemnes Ved kommunevalget 2007 ble Arbeiderpartiet det desidert største partiet i Hemnes og har derfor hatt styringen på utviklingen

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

10 gode grunner til å stemme SP:

10 gode grunner til å stemme SP: Kjære velger! Senterpartiet har hjerte for hele kommunen.vår kommune skal være en kommune for alle, hvor det finnes gode oppvekstmiljøer, spennende arbeidsplasser og trivsel. Folk skal ha et reelt valg

Detaljer

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune -

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Lokalvalgprogram for Sandefjord SV 2015 2019 (Kommunesammenslåingen med virkning fra 01.01.2017 vil kunne medføre samordning

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk...

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk... Innhold INNLEDNING... 3 1. Ungdom... 4 2. Skole og oppvekst... 4 3. Forskning og utvikling... 5 4. Næringsliv og regional utvikling... 6 5. Landbruk... 7 6. Rovdyrpolitikken... 7 7. Skogbruk... 8 8. Fiskeri-

Detaljer

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Innhold GRUNNSYN... 3 NÆRINGSBYEN BERGEN...4 Hav- og kystnæringene...4 Energinæringene...5 Kultur-

Detaljer