Brannsikkerhet i bygninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannsikkerhet i bygninger"

Transkript

1 Brannsikkerhet i bygninger Hva må vi tenke på, og når? Hva er arkitektens ansvar? Elin Tørlen Lønvik Senioringeniør NEAS Brannconsult AS Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 1 Først litt brannteori Branntrekanten For at noe skal brenne: Noe brennbart Varme Oksygen Brannspredning Brannspredning kan skje på tre måter. ledning stråling konveksjon Brannspredning ved varmeledning Varmeledning via bygningsdeler/komponenter (f.eks metaller varme godt). Kan bli så varmt at materialer som er i direkte kontakt antennes. Brannspredning ved varmestråling (eller gnister/flygebrann). Brann spres til andre bygnigner/objekter/ materialer som ligger så nær at temperaturen på overflaten av det strålingsutsatte objektet overstiger antennelsestemperatur. Varmestråling både fra brannrøyk og flamme. Brannspredning ved konveksjon Brann spres ved at varme branngasser strømmer til andre deler av rommet eller bygningen via ventilasjonskanaler eller utettheter i konstruksjoner. Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 2 1

2 Først litt brannteori Brannforløp kan deles inn i tre faser: antenningsfasen flammefasen avkjølingsfasen Overtenning Den perioden alle brennbare materialer i et rom begynner å ta del i brannen og som resulterer i en total brann. Altså overgangen fra en begrenset flammebrann til en full rombrann. 1 min 15 sek 3 min 3 min 20 sek Oksygenet inne i rommet brukes opp og branngasser (flammer) slår ut vindu (branngassene forbrenner på utsiden). Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 3 Antall branner og årsak Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 4 2

3 Hva koster brannene Antall døde Kroner Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 5 Katastrofebranner i Norge nyere tid De største dødsbrannene i bygninger i Norge etter krigen: 1959: Brann i Stalheim Hotell, 25 omkomne 1959: Brann i Kongsberg sykehjem, 5 omkomne 1971: Brann i bygård i Hesselberggaten i Oslo, 6 omkomne 1976: Brann ved Jotun i Sandefjord, 6 omkomne 1979: Brann i Gullhella sykehjem i Asker, 5 omkomne 1979: Brann i Alstahaug sykehjem, 14 omkomne 1983: Brann i Larvik sykehjem, 5 omkomne 1986: Brann i Hotell Caledonien i Kristiansand, 14 omkomne 2008: Brann i leilighetsbygg i Drammen, 7 omkomne 2008: Brann i bygård i Urtegata i Oslo, 6 omkomne Litt om noen av brannene Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 6 3

4 Hovedårsaken til branndøde Røykutvikling Det farligste (for mennesker) under et brannforløp er ikke flammene og varmen, men røykutviklingen. De fleste dødsfallene skjer på grunn av røykforgiftning allerede i antenningsfasen. (Røyk reduserer sikt og blokkerer rømningsveier + danner giftige gasser). Det er derav vesentlig for personsikkerheten at konstruksjoner er røyktett. Eksempel: Røyktetthet som gir sikt 1 m i rom 35 m 3 (5x3x2,4m) -Tre: 0,5 kg - Eksp.polystyren: 0,07 kg - Skumgummi: 0,1 kg - Polyuretan skum: 0,5 kg - Parafin: 0,3 l Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 7 Hvordan unngå nye katastrofebranner Respekt for regelverket - forståelse av dette Dagens regelverk er bl.a. basert på erfaring fra branner, (hva som er årsak til at det har gått galt evt. bra). Bakgrunnen for kravene har lett for å gå i glemmeboken Murpys lov If anything can go wrong, it will. Men det er gjerne en serie uheldige omstendigheter som gjør en katastrofe. En blomsterpotte som selvantente er trolig årsak til storbrannen på Vik Torg (Hole kommune) i Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 8 4

5 Når må vi tenke brann i et prosjekt Hvordan implementere brannsikkerhet i bygningene uten at dette skal gå på bekostning av det arkitektoniske utrykket, og vice versa. Branntekniske forhold er blant de viktigste rammebetingelsene ved prosjektering av bygninger og må vurderes tidlig i prosjektet, allerede på skissestadiet. Plassering av rømningsveier/ trapperom, brannteknisk oppdeling av bygningen er med på å bestemme utforming og planløsning. Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 9 Når må vi tenke brann i et prosjekt Brannteknisk prosjektering, del av prosjekteringsgruppen Utarbeider: Premissgivende dokument - konsept, strategi, prosjekteringsgrunnlag Flere nivåer av type bistand - skisseprosjekt - forprosjekt - detaljprosjekt -utførelse - sluttdokumentasjon - bruk (endring av forutsetninger) Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 10 5

6 Regelverk. Hvilke krav skal vi ivareta Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 11 Regelverk. Hva skal vi forhold oss til? TEK angir minimumskrav myndighetene har fastsatt til brannsikkerhet i bygninger. Funksjonskravene er generelle formuleringer basert på behovet brukerne av bygningene har for sikkerhet ved brann. Kravene angir ikke hvordan bygninger eller bygningsdeler skal utformes og utføres. Veiledningen til TEK (VTEK) er myndighetenes tolkning av funksjonskravene i TEK. Vi kan fravike VTEK, men dette krever da dokumentasjon på at funksjonskrav i TEK er tilfredsstilt (sikkerhetsnivå minst tilsvarende VTEK). Temaveiledninger: brannalarmanlegg, sprinkler, røykventilasjon, brann rekkehus, etc. Samt byggdetaljblad, litteratur, etc. Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 12 6

7 Nivåer for dokumentasjon av brannsikkerhet Nivå A C: dokumentasjon av brannsikkerhet i byggefasen. Nivå D: overføre dokumentasjon fra byggefasen til bruksfasen. Nivå E: erfaringer fra bruksperioden, eller endringer (bruksendring, ombygging mv.) kan medføre behov for revurdering av brannsikkerhetsstrategi og tekniske eller organisatoriske tiltak. RIBr (Premissgivende dokument brannteknisk konsept) Ark.-RIB-RIV-RIE-Spes. (RIBr detaljprosjekterer ikke kan bistå med å vurdere løsninger) Ofte kun overordnede sett med krav utarbeidet før rammetillatelse (forprosjekt). Beregninger etc kan medføre endring av brannstrategi/ytelser. (Forprosjekt er faglig forankret spådom ) Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 13 Dokumentasjon: Detaljprosjektering (nivå B) De enkelte detaljprosjekterende må utarbeide - oversiktlig og lett tilgjengelig dokumentasjon - vise at angitte/forutsatte ytelsesnivå i brannstrategi (nivå A) er oppfylt Dokumentasjonen på nivå B vil omfatte - tegninger og beskrivelser - utregninger - sertifikat og godkjenningsdokument for bygnings- og installasjonsdeler Detaljprosjektering (tegninger og beskrivelser) må gi - godt nok underlag for arbeidet som skal utføres på byggeplass Viktig - Grenseområder mellom ulike fag, f.eks. - gjennomføringer i brannskillende bygningsdeler - hvem har ansvar for tilslutninger mellom bygningsdeler - brannisolering - brannslangeskap i branncellevegg Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 14 7

8 Noen definisjoner Brannrisiko = sannsynlighet x konsekvens Hvordan redusere risiko? (eksempel boligbygg, kontor, sykehjem) Branncelle = Avgrenset del av en bygning hvor en brann i løpet av en fastsatt tid ikke skal spre seg til andre deler av bygningen, selv om brannen utvikler seg fritt. Brannseksjon = Del av en bygning som er skilt med seksjoneringsvegg/brannvegg fra øvrige deler av bygningen. Veggen skal hindre en fullt utviklet brann i å spre seg fra en seksjon til en annen med den forutsatte slokkeinnsatsen fra brannvesenet. Brannverntiltak: Passive og aktive tiltak. Konstruksjoner for å hindre røyk og brann. Tekniske system for å varsle brann, slokke brann, vise vei ut, ventilere ut branngasser/røyk. Brannstrategi = et samlet sett med brannteknisk krav for bygget (aktive og passive tiltak for å redusere risiko). Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 15 Hvilke hovedføringer gis i TEK/VTEK 7-2. Sikkerhet ved brann ( ) Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 16 8

9 Hvilke hovedføringer gis i TEK/VTEK Eksempel på viktige hovedområder mht brann Viktige forutsetninger for den branntekniske strategien: beskrivelse av virksomhet(er) antall personer i bygningen plassering i risikoklasse(r) oversikt arealer og etasjer brannklasse(r) brannenergi forutsatt innsats fra brannvesen Hovedområde Underområder: Bæreevne og stabilitet ved Brannmotstand for bærende konstruksjoner brann Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk Tilrettelegging for slokking av brann Tiltak for å hindre brannspredning mellom byggverk Rømning av personer Tiltak for å påvirke rømningstider og lette slokking Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Materialer, overflater Oppdeling (seksjonering, brannceller, brannmotstand) Ev. spesielle forhold i rømningsveier (himlinger, kabelog kanalføringer) Tekniske installasjoner (for eksempel ventilasjonsanleggets funksjon under brann) Tilstrekkelig slokkeutstyr (brannslanger og/eller håndslokkeapparater) Plassering av slokkeutstyr Brannskille mellom bygninger (avstand, branncellebegrensende vegger, brannvegger) Brannspredning via taktekning Rømningsveier: Dimensjoner/bredder Atkomst Slagretning Åpningsmekanismer på dører Automatisk slokkeanlegg Automatisk brannalarmanlegg Automatisk røykventilasjon Røykventilasjon av trapperom Overtrykksventilasjon av rømningsveier (trapperom og korridorer) Ventilasjonsanleggets funksjon og styring under brann Ledesystem Atkomst til/i byggverket Atkomst til sentrale branntekniske installasjoner Tilgang til slokkevann Merking av skjulte hulrom/installasjoner Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 17 Hvilke krav gjelder for mitt bygg Risikoklasse TEK: Ut fra den risiko en brann kan innebære for skade på liv og helse, inndeles byggverk i risikoklasser som legges til grunn for å bestemme nødvendige tiltak for å sikre rømning ved brann. Bygningens risikoklasse bestemmes med hensyn til om: - byggverket er beregnet for personopphold - personer i byggverket er kjent med byggverkets rømningsveier og om de er i stand til å bringe seg selv i sikkerhet ved brann - byggverket er beregnet til overnatting - virksomheten i byggverket er lite brannfarlig. Herunder legges det vekt på sannsynligheten for at brann oppstår, om brann kan utvikle seg raskt og brannbelastning. Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 18 9

10 Hvilke krav gjelder for mitt bygg Risikoklasse TEK: VTEK: (angir eksempler) Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 19 Hvilke krav gjelder for mitt bygg Brannklasse TEK: Ut fra den konsekvens en brann kan innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljø, inndeles byggverk i brannklasser, som legges til grunn for å bestemme byggverkets bæreevne m.v. ved brann. TEK: VTEK: (angir eksempler) Underliggende etasjer/deler skal ha minst like høy brannklasse som etasjen/ delen som ligger over. Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 20 10

11 Hvilke krav gjelder for mitt bygg Risikoklasse og brannklasse gir viktige premisser for nødvendig utforming. Med bakgrunn i risikoklasse og brannklasse utledes krav til ytelser (bygningsmessige og tekniske brannverntiltak) som skal implementeres i bygget. En gjennomgang av i TEK/VTEK (ikke hele sannheten. kun utdrag) Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik Brannspredning mellom byggverk PBL 70. Bygningens plassering, høyde og avstand fra nabogrense Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kap. VI eller VII, skal bygning ha avstand fra nabogrense som minst svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter. Kommunen kan godkjenne at bygning plasseres nærmere nabogrense (nabo samtykker eller små bygg) Nærmere bestemmelser, herunder regler om brannteknisk sikring gis ved forskrift. TEK Fare for brannspredning mellom byggverk skal forebygges slik at personsikkerhet ivaretas og slik at brann ikke kan føre til urimelige store økonomiske eller samfunnsmessige tap eller skader. Brannspredning mellom lave byggverk Minst 8 m avstand, eller tiltak for å hindre brannspredning i den tid som kreves for rømming og redning i det andre byggverket. Brannspredning mellom høye byggverk Minst 8 m avstand til annet byggverk, eller utført slik at brannspredning hindres i minst 120 min. Byggverk som utgjør stor risiko for spredning av brann Utføres/sikres eller plasseres slik at den særlig høye risiko for brannspredning til annet byggverk reduseres til akseptabelt nivå. Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 22 11

12 7-26 Brannspredning mellom byggverk VTEK Lave byggverk (gesims/mønehøyde < 9m): 8 m eller atskilles med branncellebegrensende konstruksjon (maks samlet areal innefor en seksjon) Høye byggverk (gesims/mønehøyde > 9m): 8 m eller brannvegg Bybrannen i Ålesund 1904 etter denne brannen kom murtvangsbestemmelsen 7. desember Et helt kvartal ved Nordre gate brant ned. Husene var i hovedsak fra og bygd i tre. Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik Brannspredning mellom byggverk Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 24 12

13 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap TEK Ethvert byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og slokkearbeide. Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes. VTEK Tilgjengelighet frem til bygningen (forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og slokkeinnsats. Behovet må avklares med brannvesenet: kjørebredde, maks stigning, minste fri kjørehøyde, svingradius og akseltrykk) Tilgjengelighet til loft, plan under øverste kjellergulv, parkeringskjeller, oppforede tak og hulrom Brannheis (bygninger høyere enn brannvesenets stiger - 8 etg) Vannforsyning til brannslokking (ute og inne) Branntekniske installasjoner, merking og informasjon Sikring mot nedfall av bygningsdeler Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 26 13

14 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk - Brannseksjonering TEK Byggverk skal oppdeles i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle tap. En brann skal, med påregnelig slokkeinnsats, kunne begrenses til den brannseksjonen der den startet. VTEK Seksjoneringsvegg har som formål å hindre at brann sprer seg fra en seksjon av bygget til en annen. Dette for å unngå store branner, bedre tilgjengeligheten for rømning samt gi brannvesenet bedre slokkemuligheter. Unntak: Risikoklasse 6 (sykehus og pleieinstitusjoner) - minimum to brannseksjoner Største bruttoareal pr. etasje for barnehager uten seksjonering 600 m² Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 28 14

15 7-24 Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk - Brannseksjonering Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk - Brannseksjonering En annen måte å brannseksjonere på? -Tabellberegning -Tosonemodeller (regneark, dataverktøy) -3D-modeller (dataverktøy) (fluiddynamikk) Noen eksempler fra temaveiledning Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 30 15

16 7-27 Rømning av personer TEK Byggverk skal utformes og utføres for rask og sikker rømning. Rømningsveier og atkomst til disse skal være lette å bruke og tilrettelagt for sikker rømning. Fra branncelle skal det være minst én utgang til: -sikkert sted, eller -rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som fører videre til forskjellige rømningsveier eller sikre steder. Brannceller for stort antall personer skal ha tilstrekkelig antall, og minst to, utganger til rømningsvei Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal være utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rømning. Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik Rømning av personer VTEK Enkelte bygg har definerte krav til tekniske tiltak som - brannalarmanlegg - sprinkleranlegg - røykventilasjon - ledesystem for å sikre at funksjonskrav i TEK tilfredsstilles. Disse tiltakene kan også benyttes for å kompensere for løsninger som ikke direkte følger retningslinjer i VTEK. Fysisk utforming av rømningsveier: Dette danner ofte viktige forutsetninger til byggets utforming. Er dette løst er mye løst. En gjennomgang av noen viktige moment 7-27 i VTEK Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 32 16

17 7-27 Rømning av personer Ett par hendelser Grue kirke 1822: 116 mennesker omkom som følge av at utgangsdører hadde slagretning innover. 1998, Makedonske Forening Gøteborg: 394 ungdommer tilstede. 63 omkom og 195 ble skadd. Årsak: Brannbelastning i rømningsvei. Liten rømningsbredde. Eneste tilgjengelig rømningsdør var smal (85 cm). Personer som presset mot døren dannet en propp. Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk - Branncelleinndeling og materialbruk Branncelleinndeling TEK Bygninger inndeles på hensiktsmessig måte i brannceller. De skal oppdeles slik at områder med ulik risiko for personers liv og helse og/eller ulik fare for at brann oppstår, skilles i brannceller med mindre andre tiltak gir likeverdig løsning. Brannceller skal ha slik form og innredning at rømning og slokking av brann kan skje på en rask og effektiv måte. Brannceller skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre deler av brannseksjonen i den tid som er nødvendig for rømning og redning. VTEK Hver bruksenhet, rømningsveier, tekniske rom, etc skal være egne brannceller Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 34 17

18 7-24 Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk - Branncelleinndeling og materialbruk Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk - Branncelleinndeling og materialbruk Branncelleinndeling Brannkrav for å hindre utvendig brannspredning - innvendige hjørner (4 m) - parallelle fasader (6 m) - vertikal avstand mellom vindu (1:1) eller utkragede bygningsdeler (1,2 m) - spredning til kalde loft Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 36 18

19 7-24 Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk - Branncelleinndeling og materialbruk Materialbruk Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk - Branncelleinndeling og materialbruk Uheldige løsninger gir uheldige situasjoner 15 leiligheter brant ned til grunnen i Nannestad. Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 38 19

20 7-24 Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk - Branncelleinndeling og materialbruk Uheldige løsninger gir uheldige situasjoner Butikker+kontorer+leiligheter - Brennbare materialer inkl. brennbar isolasjon - Liten brannmotstand i takfot/raft - Stort uoppdelt loft - Svakheter i takkonstruksjon - Mangelfull brannteknisk oppdeling Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 39 Eksempel på prosjekt; brannskiller / rømningsveier Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 40 20

21 Eksempel på prosjekt; brannskiller / rømningsveier Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 41 Og så resten av TEK/VTEK TEK/VTEK stiller videre krav til Bæreevne og stabilitet ved brann Krav til brannmotstand på bærende konstruksjoner (generelt R30/R60/R90 for BKL1/BKL2/BKL3) Tilrettelegging for slokking av brann Krav til etablering av brannslange/håndslokkeapparat Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 42 21

22 Hvordan skal alle branntekniske krav fanges opp? Utdrag fra rapport Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 43 Hvordan skal alle branntekniske krav fanges opp? Eksempel branntegning Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 44 22

23 Hva gjør vi når vi fraviker VTEK? Noen måter å dokumentere sikkerheten på Uklassifiserte vindusfelt der VTEK angir brannkrav: Strålingsberegninger. Rømning (akseptkriterier knyttet til personer (NS)) eller brannsmitte (antenning av termisk tynne materialer) Lengde/bredde på rømningsveier: Bruk av simuleringsverktøy (kan lokalisere problemområder eller hvorvidt forflytning vil være effektiv) Rømningstidsberegninger vurdert opp mot beregninger/simuleringer av tilgjengelig tid. Hendelsestre, bruk av pålitelighetsfaktorer knyttet til brannverntiltak. Beregninger av branntid (redusert krav til bærende konstruksjoner basert på brannbelastning, m.m.) Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 45 Hva gjør vi når vi fraviker VTEK? Komparativ analyse (sammenligne sikkerhetsnivå mot VTEK) Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 46 23

24 Hva gjør vi når vi fraviker VTEK? Kvalitativ analyse (Kan noen ganger være godt nok) Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 47 Hva gjør vi når vi fraviker VTEK? Rømningstid (her kun vist forflytningstid) vurdert opp mot tilgjengelig tid (her kun vist graf avstand fra gulv til røyklag) Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 48 24

25 Hvordan løse spesielle utfordringer/utforminger Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 49 Hvordan løse spesielle utfordringer/utforminger B flere røykskiller C takhøyde økt 0,5 m D øke areal røykluker A kun ett røykskille Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 50 25

26 Arkitekten legger viktige premisser for brannsikkerheten i bygg. Dette mht materialbruk, planløsning/utforming. Takk for meg. Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 51 26

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen.

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. Brannteknisk Notat Dato: 07.04.2010 1. Innledning PROSJEKT: Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. ADRESSE:

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann Vidar Stenstad TEK17 2 Brannvegger og seksjoneringsvegger Nytt 11-6 (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT Oppdragsnummer: 1350013400 Kunde: Nes kommune i Buskerud Notat nummer: F-NOT-01 Til: Marius Franck (Rambøll) Roar Grøtjorden (Nes kommune) Fra: Jan Christian Lohne

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.11.2015 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (1) Byggverk skal plasseres og utformes

Detaljer

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato:

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato: Brannteknisk notat Utgave: B-01 Dato: 2016-06-22 Brannteknisk notat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brannteknisk notat Utgave/dato: B-01 / 2016-06-22 Lagringsnavn: Brannteknisk notat.docx

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE FYLKESSCENE FREDRIKSTAD BRANNTEKNISK SKISSENOTAT REV 02 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi I. ä russ».stmuxiiixicj.iii l UQDESZULE I RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_ #* "" "'" vollarkno Prosjektnr: Prosjekt: Tiltakshaver 2013-030 Kvithyllindustribygg JohanWemundstad,AromaHoldingAS Oppdragsgiver: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1.

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1. FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember 2016 Versjon 1. Fosen Fjord Hotel Side 1 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Beskrivelse av bygningen

Detaljer

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 kapittel 11 11-2 Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 11 Sikkerhet ved brann Ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles, jf. 2-1. Der ytelser ikke er gitt i forskriften

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 TROND S. ANDERSEN, 25. april 2017 Tema Byggverkets forutsetninger Basissikkerhet byggverk God dokumentasjon er lønnsomt Videreføring

Detaljer

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming A 15.01.2016 Første utgave GH TE TE REV. DATE DESCRIPTION PREP. CHK`D APPR. OPPDRAGSGIVER LOGO ORIGINATOR DOCUMENT TITLE Brannteknisk hovedutforming. COMPANY

Detaljer

Branner i byggverk hva kan vi lære av nyere hendelser? En gjennomgang av branner med store konsekvenser Anders Arnhus, NTNU/PiD Solutions AS

Branner i byggverk hva kan vi lære av nyere hendelser? En gjennomgang av branner med store konsekvenser Anders Arnhus, NTNU/PiD Solutions AS 1 Branner i byggverk hva kan vi lære av nyere hendelser? En gjennomgang av branner med store konsekvenser Anders Arnhus, NTNU/PiD Solutions AS 2 Brannkatastrofer i Norge Oversikt over store dødsbranner

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Publisert dato 24.01.2014 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges slik at sikkerheten for personer

Detaljer

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging MEMO TITEL DATO 19. september 2017 SAKSBEHANDLER SIDEMANNSKONTROLL GODKJENT PROJEKTNR Jendem skole skisseprosjekt tilbygg/ombygging Tone Pedersen Pål A. Dahl Pål A. Dahl A087649 ADRESSE COWI AS Rennesøygata

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

Tiltak bør derfor planlegges utfra at brannspredning skal håndteres iht TEK ledd.

Tiltak bør derfor planlegges utfra at brannspredning skal håndteres iht TEK ledd. SIDE 2/5 Risiko for brannspredning i slike områder er stor. Dette som følge av at de fleste byggene er oppført i tre og at det ofte er mangelfulle brannskiller mellom byggene. Det vil være utfordrende

Detaljer

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert Til : P-gruppen Kopi til : Tiltakshaver Fra : Hjellnes Consult as, v/ Espen Lunde Dato : 10. november 2014 Rev.dato : 9. september 2015 Prosjekt : Emne : SKOGTUN BMB - Forprosjekt og kravspesifikasjon

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

Branntegninger Som del av notatet vedlegges branntegninger for planlagt ny situasjon.

Branntegninger Som del av notatet vedlegges branntegninger for planlagt ny situasjon. NOTAT TITTEL Meldal VGS bygg A og C; Rehab+Tilbygg Hovedføringer brannverntiltak - forprosjekt DATO 12. november 2012 TIL Prosjekteringsgruppe/underlag totalentreprise UTFØRT Elin Tørlen Lønvik KONTROLLERT

Detaljer

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.:

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.: Porsanger Kommune Brannkonsept Lakselv brannstasjon Ombygging 2013-09-19 / J01/ Brannkonsept Lakselv brannstasjon Dokument nr.: F001 Sammendrag Oppdraget gjelder utarbeidelse av brannkonsept til bruk i

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser?

Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser? Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser? Vidar Stenstad, Direktoratet for byggkvalitet 29.09.2017 Forum Wood Building Nordic, Trondheim

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812 NOTAT FAUSKE HELSETUN TITTEL Overordnet sammenstilling av branntekniske krav og tiltak DATO 6. nov 2014 TIL Prosjekteringsgruppen KOPI FRA KONTROLL OPPDRAGSNR. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på www.nbl.sintef.no under knappene - Publikasjoner - Åpne rapporter Ivaretagelse

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Oppdragsnavn: Frognerhagen Dato: 19.11.2013 Oppdragsnr.: 13004 Rev. dato: 30.03.2014 Oppdragsgiver: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rev.nr.: 03 Utarbeidet av:

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter.

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter. Prosjektnavn: Dølerudveien 19, Hallingby Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. V309 Dato: 22.12.2015 Oppdragsgiver: Ringerike boligstiftelse v/erik Karlsen Ansv. Mikhail Antonov Sign.: KS: 22.12.2015 Tore Bratvold

Detaljer

TEK17 Hva er nytt? TROND S. ANDERSEN, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET FIRESAFE

TEK17 Hva er nytt? TROND S. ANDERSEN, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET FIRESAFE TEK17 Hva er nytt? TROND S. ANDERSEN, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 25.10.2017 FIRESAFE TEK17 1. juli trådte ny byggteknisk forskrift i kraft. I TEK17 er krav fjernet, lempet og forenklet. Oversikt de

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

Oppdragsnr.: Dato: Oppdragsnavn: Gommerud skole. Brannteknisk prosjektering

Oppdragsnr.: Dato: Oppdragsnavn: Gommerud skole. Brannteknisk prosjektering Rapport: Brannteknisk prosjektering Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Utført av: Utarbeidelse av rapport: Gommerud skole Bærum kommune v/ Vidar Nyhus Mikael Blihovde A. L. Høyer as Hammersborg torg 3 0179 OSLO

Detaljer

Hvilke muligheter og begrensninger gir byggereglene for bruk av trekonstruksjoner og trematerialer i byggverk? TROND S. ANDERSEN NKF

Hvilke muligheter og begrensninger gir byggereglene for bruk av trekonstruksjoner og trematerialer i byggverk? TROND S. ANDERSEN NKF Hvilke muligheter og begrensninger gir byggereglene for bruk av trekonstruksjoner og trematerialer i byggverk? TROND S ANDERSEN NKF 4227 DiBK hvem er vi? Tre og bygningsregelverket Historien viser: Brannkrav

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Norconsult AS / Høgskolen på Vestlandet Stefan Andersson og Henning Saga 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 11-3. Brannklasser. Ift veiledningstekst relatert til brannklasse

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 1. INNLEDNING Det eksisterer en egen standard for denne type kanaler. Denne ble implementert

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

røykventilasjon Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Trondheim bydrift juni 2006

røykventilasjon Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Trondheim bydrift juni 2006 Detaljprosjektering av røykventilasjon Siviling. Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Røykventilasjon Røykventilasjon er et tiltak for å øke tilgjengelig rømningstid i bygninger

Detaljer

Veiledning tilrettelegging for innsats

Veiledning tilrettelegging for innsats BERGEN BRANNVESEN Veiledning tilrettelegging for innsats 2016 Forfatter: Bjørn Næs Dato: 09.03.2016 Revisjon: 1.1 Status: Godkjent INNLEDNING Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt

Detaljer

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI BRANNSIKKERHETSSTRATEGI Brannteknisk vurdering av Prosjekt Krøderen barnehage Krødsherad kommune Utarbeidet av: Steffen Lande SteG AS Storgata 8, 3611 Kongsberg Side 2 av 14 Prosjektdata Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming Nye Molde sjukehus NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming 1 INNLEDNING...1 2 BRANNTEKNISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL HOVEDUTFORMING...1 2.1 BRANNSEKSJONERING

Detaljer

Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet

Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet 7 1 Personlig og materiell sikkerhet Byggverk skal utformes, utføres og utstyres slik at de ikke utgjør fare for personer og slik at de ikke ved sammenbrudd eller

Detaljer

ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIKKERHET. Veileder for arkitekter og tekniske rådgivere

ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIKKERHET. Veileder for arkitekter og tekniske rådgivere ANSVAR FOR LANLEGGING AV BRANNSIERHET Veileder for arkitekter og tekniske rådgivere 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...3 SAMSILLET I BRANNTENIS SIRING AV BYGG OG ANLEGG...4 GRENSESNITT OG ANSVARSFORDELING...5

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Stiftelsen Norsk brannvernforening 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 1-3. Definisjoner. Kvalitative krav som ikke er målbare bør fjernes. Det er vanskelig å dokumentere

Detaljer

Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker

Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker Forumsmøte 5. desember 2006 Ulf Danielsen SINTEF NBL 1 2 1 Rapporter fra SINTEF NBL: Vålerenga Terrasse - Felt O3: Vurdering av sikkerhet ved brann. Rømning

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger 15 Prosjektpresentasjon Arena Thor Heyerdahl Videregående Skole. Oslo 6. mai 2010 Audun Borg

Brannsikkerhet i bygninger 15 Prosjektpresentasjon Arena Thor Heyerdahl Videregående Skole. Oslo 6. mai 2010 Audun Borg Brannsikkerhet i bygninger 15 Prosjektpresentasjon Arena Thor Heyerdahl Videregående Skole Oslo 6. mai 2010 Audun Borg 1 Sammendrag Informasjon om bygget Risikoklasse, brannklasse etc. Brannstrategi Risikoanalyse

Detaljer

Brannrapport forsterkede boliger Varhaug. Utgave: 01-F Dato:

Brannrapport forsterkede boliger Varhaug. Utgave: 01-F Dato: Brannrapport forsterkede boliger Varhaug Utgave: 01-F Dato: 2013-04-11 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Brannrapport forsterkede boliger Varhaug

Detaljer

Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt Nr: RIBr01

Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt Nr: RIBr01 NOTAT Til: ARKI arkitekter AS v/ Hallvard Naustdal Dato: 12.6.2013 Kopi til: Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: 98659 Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt

Detaljer

01 F Namdalshagen - nye møtelokaler BRANNPLAN 1. ETASJE TRS BHG TRS RIBR

01 F Namdalshagen - nye møtelokaler BRANNPLAN 1. ETASJE TRS BHG TRS RIBR - - - - - - 0 20131016 TRS BHG TRS Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent Fase Generalentreprise Rambøll Norge AS - Region Midt-Norge Mellomila 79-7493 Trondheim - Tel 73 84 10 00 - Fax 73

Detaljer

Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper

Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper Status for materialbruk i bygninger med hensyn på branntekniske egenskaper Bjarne Kristoffersen 1 Gjennomgang av 3 ulike temaer Bruk av brennbar isolasjon Svalgang som rømningsvei Brennbare innredninger

Detaljer

Brannsikkerhet evalueringer og erfaringer. TROND S. ANDERSEN Byggesaksdagene 2017

Brannsikkerhet evalueringer og erfaringer. TROND S. ANDERSEN Byggesaksdagene 2017 Brannsikkerhet evalueringer og erfaringer TROND S. ANDERSEN Tema Praktiske eksempler Brannevalueringer Feil i prosjektering og utførelse Evaluering av brannen i BASA-Huset Oppdrag utført av Direktoratet

Detaljer

Brannsikker bygård. Problemstillinger og løsninger. Andreas Coll, Brann- og redningsetaten

Brannsikker bygård. Problemstillinger og løsninger. Andreas Coll, Brann- og redningsetaten Brannsikker bygård Problemstillinger og løsninger Andreas Coll, Brann- og redningsetaten Temaer for presentasjonen Generelt om brannårsaker, og konsekvenser av brann Brannsikkerhet i eldre murgårder Branntekniske

Detaljer

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter:

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: 3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: Grensesnitt mellom nye tilbygg og bestående deler av brannseksjon

Detaljer

Fjerdum skole: Brannteknisk notat

Fjerdum skole: Brannteknisk notat Til: Fra: Dato/Rev: Gausdal kommune Norconsult v/karianne Ruud og Arne-Otto Bjerke (fagkontroll) 2016-02-24 / F01 Fjerdum skole: Brannteknisk notat Bakgrunn og forutsetninger Dette notat er vedlegg til

Detaljer

Brannteknisk prosjektering og rådgivning

Brannteknisk prosjektering og rådgivning Brannteknisk prosjektering og rådgivning Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER 1 Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet Løpende

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 03.01.06 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende Brannskiller og seksjonering av landbruksbygg. 1 Brannvernfolder Med denne folderen ønsker Landbrukets brannvernkomité

Detaljer

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr03 Til: Navn Oppdrag PLUS Arkitektur AS Boliger Manstad - Bergerhavna Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk strategi,

Detaljer

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø Brannteknisk rådgivning og prosjektering Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet

Detaljer

Glassrådgiver 2012-13

Glassrådgiver 2012-13 Glassrådgiver 2012-13 Brann Regelverk og klasser Martin Borg 13/2-13 Agenda Byggereglene Risikoklasser Brannklasser krav til bygg Brannklasser klassifisering av konstruksjoner Sertifisering/dokumentasjon

Detaljer

Hvordan er regelverket ment å fungere i en byggesak?

Hvordan er regelverket ment å fungere i en byggesak? Hvordan er regelverket ment å fungere i en byggesak? Vidar Stenstad Statens bygningstekniske etat Brannsikkerhet i bygninger - Trondheim 8.-9. januar 2009 Hvordan er regelverket ment å fungere i en byggesak?

Detaljer

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver Brannkonsept Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café Rapport skrevet av Sign. Rev. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rapporten kontrollert av Dato 15.03.2017 Sign. Rune Ullerud Brannrådgiver

Detaljer

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Brannvesenet legger til grunn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (n)og Forskrift om

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

Detaljprosjektering av et

Detaljprosjektering av et Detaljprosjektering av et ledesystem? Siv.ing. Geir Drangsholt C:\My documents\prosjekter\2011-0029 VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 1 Hva skal vi med et ledesystem e? Sikre at alle kommer

Detaljer