Pålegg om tilbakeføring og fastsetjing av tvangsmulkt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pålegg om tilbakeføring og fastsetjing av tvangsmulkt"

Transkript

1 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Sakshandsamar: Amt Etik Nordheim Vår dato Vår referanse Telefon: / E-post Dykkar dato Dykkar referanse 6700 MALØY Pålegg om tilbakeføring og fastsetjing av tvangsmulkt Vi viser til vårt førehandsvarsel av , som gjeld pålegg om retting med bruk av tvangsmulkt. Pålegget gjeld søknadspliktig fasadeendring, tilbakeføring av rominndeling og bardisk i naust/sjøbod på eigedomen gbnr. i Vågsøy kommune. Med heimeli plan-og bygningslova 32-3 og 32-5 vert og som eigararpålagtå utførefølgjandetiltak i naust/sjøbodpå eigedomengbnr., jf. arealplandatert : - Fjerningav vegg i mellomrom omtalasom "Arb.rom"og "Gang", 3,52 m. - Fjerningav vegg mellom romomtalasom "Lager"og "Gang",5,35 m. - Fjeming av bardisk1rom omtalasom "Maritimtfellesromm/lokalhistorie". Dersom påleggetikkje er utført innan01.juni 2012 vert og pålagtå betaletil Vågsøy kommunetvangsmulktstor kr ,- ved utløpetav fristen, og kr. 500,- per dag til påleggeter utført. Vedtaket kan påklagast til Kommunal- og regionaldepartementet innan tre veker frå de mottok dette brevet. Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Bakgrunnfor saka Fylkesmannen gjennomførte synfaring av naust/sjøbod på eigedomen gbnr. / den Under synfaringa vart det konstatert at det var utført rominndeling som ikkje gjekk fram av byggjeteikningane datert Vi meinte også at det største rommet, om lag 5,75 x 6,4 m stort, var innreidd som stove med kjøkkenkrok og bardisk. Veggane var isolert, og det var nytta golv- og veggmaterial som ikkje er vanleg for denne typen bygningar. Samla sett meinte vi bygningen var tilrettelagt for andre formål enn det de hadde byggjemeld og fått løyve til, jf. søknad datert og godkjenning datert Vi konstaterte også at fasadeveggen i nord var endra. Endringa bestod i at inngangsdøra var flytta, i tillegg til at det var sett inn ekstra vindauge med sprosser. I tillegg var det etablert platting i bakkant av bygningen, bort frå sjøen. Vi meinte desse endringane var søknadspliktige, jf. plan- og bygningslova 20-1 bokstav c og 11-6 andre ledd. Vi viser elles til vårt brev av , og til fotodokumentasjon frå synfaringa De gav uttale i saka På vegner av dykk gav utfyllande opplysningar per telefon Det ligg føre skriftleg fullmakt frå dykk om a.

2 FYLKESNIAMIENJ I SOGNOGFJCRDANE 2/7 representerer dykk i saka, jf. forvaltningslova 12 siste ledd. I dykkar uttale viste de mellom anna til at de ikkje hadde og aldri har hatt planar om å etablere bueining i bygningen. Ei eventuell bruksending til buformål ville gjere det nødvendig med store tekniske inngrep i bygningen, mellom anna gjennom heving av takhøgde på loft. De meinte derfor at eventuelle rettingspålegg var særs urimelege, i høve den kostnaden retting ville innebere. Vi viser elles til innhaldet i merknadsskrivet dykkar og til telefonnotat av , som vi legg til grunn at de er kjent med. Fylkesmannen vurderte saka på nytt på bakgrunn av merknadane dykkar, jf. vårt nye varsel av Vi kom til at plattinga i bakkant av bygningen var av mindre betyding, og avstod derfor frå vidare oppfølging. Vi heldt fast ved vår konklusjon om søknadsplikt for fasadeendring og eventuelle tekniske installasjonar, og ved pålegget om tilbakeføring av rominndeling og innreiing. Ny frist for uttale vart sett til På vegner av dykk har sett fram supplerande merknader per telefon og brev datert De held fast ved at det ikkje ligg føre planar om bruksendring til varig opphald eller overnatting. Overetasjen skal berre nyttast til lager og som opphaldsrom i samband med sosiale lag. Ifølgje er det ikkje tilrettelagt for soverom. Vindauga på dei to mindre romma kan ikkje opnast, og det er heller ikkje annan ventilasjon. Formålet med rominndelinga er å kunne lagre diverse utstyr og verktøy, og etablere eit lite arbeidsrom/hobbyrom. viser også til Miljøverndepartementet sin uttale innteken i planjuss 1/2007, der det går fram at innreiing i naust med til dømes kjøkken, bad og soverom merlfmrer bruksendring. Det er korkje kjøkken, bad eller soverom i sjøboda på gbnr.. meiner at desse tre funksjonane må vere til stades for at det skal søkjast om bruksendring. Vi viser elles til brevet frå i sin heilskap. Fylkesmannen har også motteke kopi av brev til Vågsøy kommune datert I brevet søkjer om fasadeendring i tråd med reviderte teikningar av same dato. Vedlagt søknaden er også innvendig arealplan for overetasjen, jf. figur: 3,52 /414,diellesrom ml Lokal hista"k Atit Mt1714: 41 4."1,enb rnti int Z beidi A cziplan 4,ig

3 FYLKESIVIAMENI SOGNOGFJORDANE 3/7 Regelverk Fylkesmannener plan- og bygningsstyresmaktoverordnakommunen.med heimel i plan- og bygningslova 32-3 kan Fylkesmannengje den ansvarlegepålegg om å rette forhold i strid med føresegnergjeve i eller i medhaldav plan- og bygningslova.det skal alltid setjast ein frist for gjennomføringav pålegget.fristen skal setjast med omsyntil kor lang tid det er påreknelegat rettinga kan ta. Fylkesmannenkan fastsetje tvangsmulktfor å få gjennomførtpålegg,jf Tvangsmulktkan gjevast som eingongsbeløp,dagbøter,eller som kombinasjonav dagbøter og eingongsbeløp. Sanksjonaretter plan- og bygningslovaskal vere rimelegeog saklege ut frå avviketfrå regelverket,jf. plan- og bygningslova Fylkesmannensi vurdering I utgangspunkteter det lokale bygningstyresmaktersom har plikt til å følgje opp avvik frå plan- og bygningslova,jf Kommunenkan late vere å følgje opp byggjetiltakdersom avviket frå regelverketer av mindre betyding. Det er derfor etablert forvaltningspraksisat statlege styresmakterberre bør gripe inn i prinsipielleeller alvorlegesaker, sjå Ot.prp.nr.45 ( ),s Førearbeidanemner passivitetfrå lokale bygningsstyresmaktersom døme på slike tilfelle. Hovudspørsmåleti saka gjeld grensegangenmellomnaust/sjøbodog fritidsbustader,og kor vidt bygningenpå gbnr. er tilrettelagtfor annan bruk enn det som er byggjemeldt og godkjent. Grensegangenfår mellomanna innverknadfor allmentasin rett til ferdsel i strandsona.tradisjonellenaust og sjøbodervert rekna som uthus. Genereltkan allmenta derfor i utgangspunktetferdast heilt inntil naustveggen.til fritidsbustaderhøyrerdet derimot ei privat sone eller "hustomt",som vert rekna som innmarkutan rett til allmennferdsel. Det er eit nasjonaltmål at strandsonaskal bevarastsom eit natur- og friluftsområdesom er tilgjengelegfor alle.1endringi bruk frå naust til fritidsbustadvil føre til auka privatiseringav strandsona.ei slik utviklinger derfor i strid med nasjonalarealpolitikk.på denne bakgrunnenmeinervi at saka har prinsipiellbetyding,og at det er viktig å avklare kommunensin praksis rundt slike forhold. På same bakgrunnmeinervi at bruksendringav bygningari strandsonaklart ikkje er av mindrebetyding. Bygningsstyresmaktenekan derfor ikkje late vere å følgje opp eventuelleavvik frå regelverket,jf. plan- og bygningslova 32-1 andre ledd. 1. Om re a naust o s'øbod Som vi har gjort greie for i vedtak av søkte de om dispensasjonfor oppføringav naust På teikninganeer bygningenomtala som "naust/sjøbod".kommunenhar på si side godkjenttiltaket som "Nybygg naust",jf. løyve datert ,men har heller ikkje merknadertil søknadeneller teikningane.fylkesmannenhar derfor lagt til grunn at tiltaket er godkjent som kombinertnaust og sjøbod. I brev datert omtalar bruksområdetfor bygningenpå følgjande måte: 1 St.meld. nr. 26 ( ), s. 66 flg.

4 FYLKESM4MENI SOGNOGFJORDANE 4/7 Frå utbyggarsi side har det aldri vore tenkt som bueining men eit naust/sjøbudder ein tok inn båtar i underetasjenog kunne ha det som eit lager for materialoppe. Utbyggardriv som sjølvstendig næringsdrivande(muring/forskaling/betong) og trenglagerplass.i fremre delen hadde dei kun tenkt at dei kunnesitje dersomdei skulle ha seg ein krabbefest noke meir alvorlegeplanar har dei ikkje med sjøbuda. "Naust" er i nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister definert som "uthus for oppbevaring av båt, utstyr for båt og fiskeredskap", jf. pkt Definisjonen er etter vår vurdering i samsvar med ei allminneleg tradisjonell forståing av naustomgrepet, og gjaldt tilsvarande på søknadstidspunktet. Grunnplanet i bygningen er ope innvendig, og vert nytta til oppbevaring av to båtar og anna diverse utstyr. Fylkesmannen meiner derfor at grunnplanet i bygningen klart er innanfor det kommunen har godkjent. Bygningen ligg inntil ein skrent. Overetasjen på bygningen har derfor eigen inngang frå naturleg terreng på den nordre fasaden. Det er ikkje gjennomgang mellom overetasjen og grunnplanet i bygningen, slik at einingane er fysisk skilde frå kvarandre. I overetasjen er det tillaga fleire rom, med slik storleik som det går fram av arealplanen datert Dei ulike romma er omtala som "gang", "arb.rom", "wc", "lager" og "maritimt fellesrom m/lokal historie". Fylkesmannen meiner at slik rominndeling utvidar brukspotensialet for bygningen vesentleg, også til bruk som ikkje inngår i "naust". Spørsmålet er dermed om tilrettelegging og bruk av overetasjen er innanfor nemninga "sjøbod". Som det går fram av vårt førehandsvarsel, er ikkje "sjøbod" definert i regelverk eller rettleiarar. I brevet frå Miljøverndepartementet som de har vist til, vert omgrepa sjøboder, naust og båthus nytta om kvarandre som døme på ulike typar uthus.2 I e-post frå direktoratet for byggkvalitet til Vågsøy kommune av er grensegangen mellom sjøbod/naust og andre formål omtala på følgjande måte:...innredningav et bathuseller en sjøbodmed kjøkken,bad og soverom vil vanligvisinnebæreen bruksendring.at nausteter isolert,har gulvbeleggmv vil i seg selv ikke nødvendigvisinnebæreat det er tale om bruksendring.det avgjørendeer om bygningenfortsatter egnet til bruk som sjøbod og faktisk brukestil det... I ei motsegnssak frå 2011 handsama Miljøverndepartementet godkjenning av sjøboder på Flekkerøya i Kristiansand kommune. Her legg departementet til grunn at gamle sjøboder historisk sett hadde funksjon som lager, verkstad og enkel overnatting for fiskarar. Det vart likevel vist til at bygningane hadde mista sin historiske funksjon. Departementet meinte vidare at det måtte skiljast mellom bruksendring for å hindre forfall av historiske bygg, og oppføring av sjøboder i nyare tid. Dette gjaldt sjølv om kommunedelplanen frå 1995 opna for bygging av "sjørettet virksomhet (skibbuer, brygger)". Det vart også særleg presisert at avgjerda ikkje var meint å gjere det lovleg å bruke eller innreie eldre naust og uthus til fritidsbustader andre stader langs kysten. Departementet oppsummerer: For sjøbodersom er bygd etter 1995forutsetterMiljøverndepartementetat Kristiansandkommune undersøkerhver enkeltsak for å se om sjøbodeneblir brukt i strid med tillatelsen.hvis noen har fått godkjentbyggingav sjøbod,og byggesøknadenviseren bygninguten rominndelingog kjøkkeninnredning,vil kommunenkunnepålegge eierenå fjerneinnredningsom er i strid med dette. Alternativtkan kommunenetter en konkret vurderinggi dispensasjon. Samla sett det ligg føre klare signal frå sentrale styresmakter om at "sjøbod" er eit uthus som skal brukast som bod/lager for maritime føremål. Moderne sjøboder skal ikkje nyttast til 2 Brev av , jf. planjuss 1/2007, s

5 FYLKESMAMENI SOGNOGFJORDANE 5/7 varig opphald. Med rom for varig opphald vert det meint stove, kjøkken, soverom og arbeidsrom. Denne forståinga gjaldt også på søknadstidspunktet.3 Den historiske funksjonen med enkel overnatting i sjøboder er såleis ikkje i samsvar med ei moderne forståing av omgrepet. Sjøboder med overnattingsfunksjon er som regel frå ei tid då det ikkje var særlege tekniske krav til byggverk. Bruksendring av slike bygningar til fritidsformål kan ikkje finne stad utan løyve frå bygningsstyresmaktene, og kommunen sin praksis bør vere restriktiv. Inndelinga av rom i overetasjen på bygningen dykkar fører ikkje nødvendigvis til at sjøboda vert mindre tenleg som lager. Tilsvarande inneber ikkje isolering eller golv- og veggmaterial åleine at bygningen er bruksendra. Begge deler er likevel moment som kan tale for endring til andre formål enn sjøbod. Det taler også i same retning at dei opphavlege byggjeteikningane frå 2005 ikkje viser noko plan for disponering av innearealet. Det er likevel det heilskaplege inntrykket av overetasjen som har vore avgjerande for vårt resultat i denne saka. Både materialar, møblar, TV og stereoanlegg i hovudrommet gjer at dette framstår som ei stove. Innreiing med bardisk er eit framandelement i sjøboda som styrkjer dette inntrykket. Ved baren er det plassert eit kjøleskap, men det er ikkje vaskeeller kokemoglegheiter. Fylkesmannen er derfor samd i dykkar merknad om at det ikkje er etablert noko fullverdig kjøkkenkrok. Vi meiner likevel det ligg føre nok haldepunkt til å konstatere at rommet er innreidd for varig opphald. Resten av overetasjen er delt inn i oppgang og tre mindre rom. Det er framleis ikkje utført tekniske installasjonar i bygningen, sjølv om innbygging av "wc" tydeleg indikerer at de ønskjer å leggje inn vatn. I praksis er det lagt til grunn at tilkopling av vatn og avløp ikkje er i strid med naustformål, sjølv om også dette kan indikere planar om bruksendring.4 Fylkesmannen har derfor akseptert at etablering av toalett og enkel innbygging av slik innretning ikkje fører til at det vert oppretta "bad" i strid med bygningen sin funksjon som naust/sjøbod. Tilkopling av vatn og kloakk inngår likevel ikkje i dykkar søknad datert Tiltaket må derfor søkjast om til Vågsøy kommune, når dette eventuelt vert aktuelt. Dei to andre romma, som har ein storleik i overkant 8 m2og 12 m2,skal ifølgje nyttast som lager og hobbyrom/arbeidsrom. Sjølv om tekniske krav til takhøgd, rømmingsveg og ventilasjon truleg ikkje er innfridd, er det framleis vår oppfatning at rominndelinga er gjennomført på ein måte som gjev bygningen eit preg av fritidsformål. Vi meiner også at overetasjen reint faktisk kan bli tatt i bruk som anneks/gjesteleilegheit eller liknande formål. For at bruksendringa skal vere søknadspliktig, er det tilstrekkeleg å konstatere at byggjetiltaket er tilrettelagt for andre formål enn det som er godkjent, sjå byggjesaksforskrifta 2-1, jf. plan- og bygningslova 20-1 bokstav d. Det avgjerande er ikkje om bygningsstyresmaktene har noko å innvende mot endra bruk, men at styresmaktene skal få moglegheita til å vurdere eventuell ny bruk i høve gjeldande føresegner for bygnings- og bruksmessige krav. Denne tolkinga av omgrepet bruksendring gjaldt også tidlegare, jf. plan- og bygningslova av bokstav c. Sidan bygningen etter vår vurdering ikkje er i tråd med det som er omsøkt og godkjent av kommunen, ligg det føre eit avvik frå reglane i plan- og bygningslova. 3 Rettleiar til byggteknisk forskrift, 3. utg (2003), s Jf. brev av 25.06,2004 frå Miljøverndepartementet

6 FYIYESIVANNENI SOGNOGFJORDANE 6/7 2. Vidare o føl in av tiltaket Fylkesmannen forstår sitt brev til Vågsøy kommune som ein søknad om fasadeendring, jf. punkt orevet. Vi legg til grunn at kommunen handsamar søknaden om fasadeendring på vanleg måte, jf. plan- og bygningslova Det er derfor ikkje grunnlag for oppfølging av vårt førehandsvarsel på dette punktet no. Vi kan ikkje sjå at brevet m/vedlagt arealplan inneber ein søknad om bruksendring, men at de meiner at rominndelinga er i samsvar med godkjent bruk. Ettersom det ikkje ligg føre søknad for tiltaket, meiner Fylkesmannen at tiltaket må tilbakeførast til lovleg stand. Ved val av reaksjonar må Fylkesmannen mellom anna leggje vekt på omsynet til å handheve regelverket effektivt. Pålegget om retting må altså gje bygningsstyresmaktene visse om at bygningen ikkje vert teken til bruk til andre formål enn naustisjøbod. Vi understrekar at dette omsynet gjer seg gjeldande sjølv om det ikkje er grunn til å tru at de har konkrete planar om endra bruk. Fylkesmannen meiner også det er grunn til å ta i bruk tvangsmulkt. Vågsøy kommune har ikkje eigne retningslinjer for utmåling av tvangsmulkt, og vi har derfor fastsett storleiken på mulkta etter skjønn. Ved den konkrete utmålinga har vi lagt vekt på at tvangsmulkt skal vere eit reelt virkemiddel for å få gjennomført pålegget. Pålegget om retting vert følgd opp av Vågsøy kommune som lokal bygningsstyresmakt. Eventuell tvangsmulkt tilfell kommunen på vanleg måte, jf. plan- og bygningslova 32-5 andre ledd andre punktum. Vedtak: Med heimel i plan- og bygningslova 32-3 og 32-5 vert og som eigarar pålagt å utføre følgjande tiltak i naust/sjøbod på eigedomen gbnr., jf. arealplan datert : Fjerning av vegg i mellom rom omtala som "Arb.rom" og "Gang", 3,62 m. Fjerning av vegg mellom rom ombla som "Lager" og "Gang", 5,35 m. Fjerning av bardisk i rom omtala som "Maritimt fellesrom m/lokal historie". Dersom pålegget ikkje er utført innan 01. juni 2012 vert og pålagt å betale til Vågsøy kommune tvangsmulkt stor kr ,- ved utløpet av fristen, og kr. 600,- per dag til pålegget er utført. Vedtaket kan påklagast til Kommunal- og regionaldepartementet innan tre veker frå de mottok dette brevet. Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Med helsing Gunnar 0. Hæreid ass. fylkesmann Turid Måseide juridisk sjef Elektronisk kopi:

7 FYLKESMANNEN I SOGNOGFJORDANE 7/7 Vågsøy kommune

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Melding HO-2/2002 DESEMBER 2002 Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Innleiing Kapittel 1 Kva gjeld for driftsbygningar? Kapittel 2 Plan- og bygningslova Kapittel 3 Saksbehandling Kapittel 4 Teknisk

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Astrid Terese Aam Vår dato Vår referanse Telefon: 57643185 13.11.2014 2014/2239-423.1 E-post: fmsfata@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Dag Henning Hove Skjeldestad 6856 SOGNDAL

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 13.06.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Innkalling til Utbyggingsutvalet

Innkalling til Utbyggingsutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Utbyggingsutvalet Møtedato: 05.03.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 10:00 - Det vert synfaring i høve sak 012/15 Store Høydal. Frammøte på Samfunnshuset kl.10.00 for

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

DYKKAR DATO VÅR DATO 2 5 SEPT 2006

DYKKAR DATO VÅR DATO 2 5 SEPT 2006 SAKSHANDSAMAR INNVALSTELEFON seniorkonsulent Siv Leden Nytrøen 22 94 04 00 DYKKAR REF. DYKKAR DATO TELEFAKS 22 94 04 04 VÅR REF. 06/1385 s1n Ark. Bf-260 VÅR DATO 2 5 SEPT 2006 Anne-Margrethe Konow Lund

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. Saksframlegg Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65 Arkiv: L12 Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. gongs handsaming * Tilråding frå formannskapet med 5 røyster (2 Ap, 2

Detaljer

Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar

Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar Rapporten er utarbeidd på oppdrag frå Fjell Audit & Advisory November 2010 Innhald 1. Innleiing...6

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket

Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket Audit & Advisory September 2010 Samandrag Revisjonen har gjennomført ein forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 09.02.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Revisjon Sykkylven kommune Revisjonsrapport Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Juni 2011 Revisjon Sykkylven kommune FORORD Denne rapporten er utarbeidd etter

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Hei alle saman! Dei siste vekene har debatten om kva særnorske innkjøpsreglar vi ynskjer i framtida rast i media. Det er mange motstridande oppfatningar og på KOFA

Detaljer

Byggesaker i verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Søkarguide

Byggesaker i verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Søkarguide Byggesaker i verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Søkarguide Framsidefoto: Gaukstøl i Dyraheio. Foto Odd Inge Worsøe Denne side: Vassdalseggen (bak) rager høgast i verneområdet.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014.

Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014. RAMMER FOR ARBEIDET MED EIGEDOMSSKATT 2015. Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014. Om dette dokumentet Målet

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Tilsynsmetodikk metodedokument for Lotteri- og stiftelsestilsynet

Tilsynsmetodikk metodedokument for Lotteri- og stiftelsestilsynet 2011 Tilsynsmetodikk metodedokument for Lotteri- og stiftelsestilsynet 2. mai 2011 Versjonshandtering Distribusjon Dato Utarbeidet av Signatur 14.3.2011 Prosjektgruppe Dato Godkjent Signatur 2.5.2011 Atle

Detaljer

Kurs i matrikkelføring

Kurs i matrikkelføring Kurs i matrikkelføring Sakstyper matrikkelenhet Oppretting av nye matrikkelenheter Innhold Sakstypene... 3 Fellesregler for oppretting av nye matrikkelenheter... 3 Oppretting av ny grunneiendom... 7 Hva

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval. Sakliste

Innkalling av Teknisk utval. Sakliste Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 13.03.2014 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf., sms til eller per epost til terje.kallekleiv@masfjorden.kommune.no

Detaljer