KS Folkevalgtprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KS Folkevalgtprogram 2011-2015"

Transkript

1 KS Folkevalgtprogram Levanger kommune 24. og 25. november Prosessveileder KS, Alf Daniel Moen

2 Kjernepresentasjon dag 1 Kommunen: Det politiske oppdraget Kommunestyret: «All makt i denne sal» Det politiske lederskapet: De ulike roller som folkevalgt, herunder arbeidsgiverrollen Samspillet politikk og administrasjon 2

3 Kjernepresentasjon dag 2 Hvordan styrer vi? Lokalt handlingsrom og verktøykasse for folkevalgte Eierskap Etikk og kontroll 3

4 KS - kommunesektorens interesseorganisasjon Kort presentasjon

5 Kommunesektoren 430 kommuner 19 fylkeskommuner 500 bedrifter som til sammen har ansatte politikere 350 milliarder kroner Nesten 5 millioner innbyggere som får gode tjenester fra vugge til grav Kartgrunnlag Copyright Statens kartverk, Norsk Eiendomsinf. og Asplan Viak Internet AS KS kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 5

6 Det største forhandlingsområdet i offentlig sektor: 4 sammenslutninger - 43 forbund Fra venstre: Ole Jakob Knudsen (Akademikerne) Gunn Olander (YS) Sigrun Vågeng (KS), Per Kristian Sundnes (KS) Jan Davidsen (LO Kommune) og Mimi Bjerkestrand (Unio). 6

7 KS som arbeidsgiverorganisasjon KS arbeider for en lønnspolitikk som: gir rom for lokale prioriteringer stimulerer fornyelse og enda bedre tjenester til befolkningen tiltrekker seg kompetent arbeidskraft som sikrer god økonomi 7

8 Rikdommens dilemma Pålitelig velferd over tid Flere eldre Utfordringer Ubalanse mellom områder i landet med vekst og områder med nedgang Statlig detaljstyring setter demokratiet under press 8

9 Viktige oppgaver Konsultasjoner med staten/rammebetingelser Forhandlinger med arbeidstakerorganisasjoner Rådgivning i juridiske, økonomiske og administrative saker FoU-prosjekter, utredning, dokumentasjon Utvikler og gjennomfører opplæring for administrasjon og folkevalgte Organisasjonsutvikling 9

10 Styrende organer Landsting Landsstyre Hovedstyre Fylkesmøte Fylkesstyre 10

11 Fylkesmøtet KS styrende organer i fylkene øverste organ i fylket. forankre viktige prinsipielle saker blant KS medlemmer gi retning for Fylkesstyrets arbeid og behandle Fylkesstyrets årsmelding Fylkesstyret lede KS politiske virksomhet i fylket. være Fylkesmøtets utøvende organ og rapportere tilbake til Fylkesmøtet om sin aktivitet 11

12 Medlemskommunikasjon ks.no Elektroniske nyhetsbrev fra Hovedstyret Medlemsmøter, konferanser, seminarer, kurs KS Aktuelt i Kommunal Rapport Rundskriv om arbeidsgiverforhold Faglig dokumentasjon og veiledningshefter EU på norsk KS datterselskaper er viktige kanaler for etterspurt informasjon og skreddersydde verktøy 12

13 Trøndelag, utstillingsvindu for kvinner i politikken Forventninger til gruppelederne: Lage møteplan for min. ½ år av gangen. Veileder nye kommunestyremedlemmer i politikerens rolle, møtekultur, saksgang m.m. Forventningsavklaring. Gir ros og veilede hele perioden. Jobbe for at alle skal føle tilhørighet i gruppa. Gir stemmeforklaring, ber om gruppemøter osv Motiverer alle til å delta aktivt i møtene. 13

14 Datterselskap 14

15 Det lokale demokratiet Kommunene løser offentlige oppgaver gjennom et lokalt demokrati Kommunene blir styrt av folkevalgte representanter for innbyggerne Gjennom valg gir innbyggerne et oppdrag til de folkevalgte, og ved valg står de folkevalgte til ansvar overfor innbyggerne 15

16 De grunnleggende oppgavene Være en lokalpolitisk institusjon Yte offentlige tjenester Drive samfunnsutvikling Utøve myndighet 16

17 De folkevalgte er fundamentet Representerer innbyggerne Tydeliggjør uenighet og løser interessekonflikter Utøver politisk skjønn, klokskap og sunt folkevett Politisk styring Gjør vedtak og kontrollerer at de blir effektuert Lek står over lærd Balanse mellom helhet og enkeltsaker 17

18 Forutsetninger for kommunalt selvstyre - god oppgaveløsning til det beste for innbyggerne Innbyggerne mulighet for påvirkning og for kontroll Folkevalgte mulighet til å gjøre reelle og legitime prioriteringer og tilpasninger Administrasjonen må ha tilgang til relevant kapasitet og kompetanse Folkevalgte Innbyggerne Administrasjonen 18

19 EØS og kommunesektoren Felles europeisk regelverk påvirker kommunenes handlingsrom Offentlige innkjøp Offentlig støtte Miljø 19

20 Kommunestyret bestemmer Kommuneloven 6: Ingen andre enn kommunestyret, samlet møte, kan ta avgjørelser på vegne av kommunen (Med mindre noe annet er sagt uttrykkelig i lov eller forskrift eller kommunestyret selv har delegert myndigheten videre) 20

21 Delegering Formannskapsmodellen Delegasjonsreglement vedtas i begynnelsen av hver periode Til andre politiske organer Til samarbeidende kommuner Til administrasjonen (rådmannen) 21

22 Kommunalt eide selskap Kommunale foretak (KF) Interkommunale selskaper (IKS) og aksjeselskaper (AS) år antall Selskapene sysselsetter til sammen personer. Tallene er fra SSB. 22

23 Styring av interkommunalt samarbeid Kommuneloven 27 (inkl regionråd) Vertskommunesamarbeid med og uten politisk nemnd (Kommuneloven 28 a og b) Samkommune (ny lovparagraf) Demokratiske og styringsmessige utfordringer 23

24 Eierstyring Aktiv og bevisst eierstyring: Kommunestyret må gi styringssignalene og følge opp KS: 19 punkter om eierstyring Eierstrategi eiermelding Politisk representasjon i styrene? 24

25 Det politiske lederskapet Ombudsrollen Styringsrollen Den politiske lederrollen Arbeidsgiverrollen 25

26 Inntar ulike roller Kommunisereren Organisereren Bidragsyteren Utfordreren 26

27 - forhandlinger og kompromiss er nødvendig. Hadde vi ikke hatt hestehandlere i politikken ville folkevalgte ikke lykkes. Professor Audun Offerdal har gjort en undersøkelse i 19 kommuner og konkludert på denne måten SAKSEKSPERT 12% GENERALIST 32% KORSFARER 11% HESTEHANDLER 45% 27

28 Samspillet politikk og administrasjon Ulike roller nødvendig samspill Respekt for hverandres roller - faglig vurdering politisk skjønn Lederkontrakt avklare mandat og handlingsrom Bygge tillit løpende respekt lojalitet - rolleavklaring, forventningsavklaring Folkevalgte må være tydelige bestillere - klare vedtak - politisk mot/prioritere 28

29 Samspillet politikk og administrasjon Politiske styringssignaler = vedtak i møte Designe gode prosesser når skal folkevalgte delta? Arenaer for kommunikasjon og dialog Løpende informasjon fra rådmannen Samme informasjon til alle fra rådmannen: - både posisjon og opposisjon 29

30 Å bygge kommunens omdømme som arbeidsplass og lokalsamfunn «Omdømme er omgivelsenes oppfatning av kommunen over tid» Gode erfaringer og kvalitet på tjenestene Gode relasjoner og godt samspill God informasjon Godt omdømme 30

31 Etiske utfordringer for folkevalgte - eksempler Opptreden overfor administrasjonen Ivareta enkeltpersoner opp mot kommunestyrets prioriteringer Statlige krav og forventninger opp mot hva som er ressursmessig mulig Kjent entreprenør og utbygger som gjerne vil bidra med en lekeplass i gave til kommunen Mulig interessekonflikt mellom private interesser og rollen som folkevalgt 31

32 Omdømme blir til Optimisten Pessimisten Optimisten Pessimisten Optimisten Pessimisten Optimisten Pessimisten Optimisten Pessimisten Optimisten Pessimisten er alltid en del av svaret er alltid en del av problemet la meg gjøre det for deg dette er ikke mitt problem ser en mulighet i hvert problem ser et problem i hver mulighet sier det er vanskelig men klart mulig sier det er mulig men for vanskel ser folket som en del av løsningen ser folket som en del av problemet har alltid en plan har alltid en unnskyldning 32

33 KS Folkevalgtprogram (dag 2) Lokalt handlingsrom og verktøy for styring

34 Hvem bestemmer i kommunen? Ansatte? Virksomhetsleder? Kommunalsjef/Etatssjef? Rådmannen? Ordfører? Formannskap? Sektorutvalg/komiteer? Kommunestyret? Fylkesmannen? KRD? Avhenger av Delegasjonsregelement 34

35 Arbeidsgiveransvaret for rådmann hvordan sikre god rådmannsledelse? Kommunestyret ansetter rådmannen Tilsettingsvilkår avtale Avklare forventninger Lederavtaler Oppfølging 35

36 En lokal arbeidsgiverstrategi Gir felles bevissthet om: Visjoner og mål Verdier og kjøreregler Strategier og tiltak Eksempelvis innen Ledelse og medarbeiderutvikling Rekruttering Nærvær og sykefraværsoppfølging Inkludering og mangfold Lokal lønnspolitikk 36

37 Statlige styringsvirkemidler Juridiske: Lover, forskrifter (lovfestede rettigheter, plikter for kommunene, klageregler, statlig innsigelsesrett i plansaker og statlig tilsyn) Økonomiske: Inntektsrammer, skatteregler, øremerkede tilskudd, handlingsplaner og gebyrtak Pedagogiske/andre: Konsultasjonsordningen mellom stat og kommune, dialog, statlige utviklingsprosjekter, veiledninger, håndbøker, rapportering 37

38 Det lokalpolitiske mulighetsrommet Lov Forskrifter Avtaleverk Rundskriv Administrative reglementer/vedtak Enhetsleders fullmakter Mine muligheter som lokalpolitiker 38

39 Det lokalpolitiske mulighetsrommet Lov Forskrifter Avtaleverk Reglementer Administrative reglementer/vedtak Mine muligheter som lokalpolitiker Enhetsleders fullmakter 39

40 Kommunal planlegging Planstrategi Planprogram Kommuneplan samfunnsdel og arealdel Handlingsdel 40

41 Et sammenhengende nasjonalt plansystem Nasjonalt forventningsdokument Regional planstrategi Kommunal planstrategi 41

42 Kommunesektorens inntekter i 2011 ca. 350 mrd. kroner Kommunens inntekter: Skatteinntekter fra egne innbyggere Statlige overføringer rammetilskudd fra inntektssystemet øremerkede tilskudd til spesielle formål Gebyrer, avgifter eller brukerbetalinger fastsatt av (fylkes)kommune Kommunene kan ta eiendomsskatt, og enkelte kommuner har betydelige inntekter fra kraftverk 42

43 Godt lokaldemokrati God repre senta sjon God oppgaveløsning God styring Innbyggerne Folkevalgte Administrasjonen 43

44 Systematisk innbyggerdialog Omdømme Prinsipper for innbyggerdialog Styringsprosesser Dialogprosesser Kommunikasjonsprosesser Resultat Tilbakemelding, evaluering og forbedringer 44

45 Når vil dere koble innbyggerdialogen til styringsprosessen? Behov Evaluering Løsninger Gjennomføring Analysere forslag Beslutning 45

46 Deltakertrappen Medbestemmelse Innflytelse Dialog Konsultasjon Informasjon Dialogprosessen: Hvor stor innflytelse vil dere gi innbyggerne mellom valgene? 46

47 Modernisering og omstilling - den digitale kommunen Innbyggernes og næringslivets behov i sentrum IKT er et av de viktigste virkemidlene Tilgang til elektronisk infrastruktur for alle er en forutsetning Universelt utformet digitalt innhold og digitale tjenester Utvikling av lokaldemokratiet 47

48 Hvorfor fokus på innovasjon? Velferdsutfordringene krever nye løsninger! Hovedspørsmålet er: «hvordan finner vi nye løsninger som gjør at vi kan levere vesentlig bedre for vesentlig mindre»? Vi må jobbe smartere! Vi må innovere! 48

49 Etiske utfordringer for folkevalgte - eksempler Opptreden overfor administrasjonen Ivareta enkeltpersoner opp mot kommunestyrets prioriteringer Statlige krav og forventninger opp mot hva som er ressursmessig mulig Kjent entreprenør og utbygger som gjerne vil bidra med en lekeplass i gave til kommunen Mulig interessekonflikt mellom private interesser og rollen som folkevalgt 49

50 Etikkportalen - 50

51 Kontrollutvalget Ett av kommunestyrets viktigste utvalg Skal på vegne av kommunestyret kontrollere alle andre politiske organer, ordføreren og administrasjonen Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 85 tilrådinger om egenkontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskaps- kontroll bygd på risikoanalyse Rapporterer direkte til kommunestyret 51

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 1. Innledning:... 2 2. Andebu kommunes eierskapsmelding... 3 2.1 Eierskapsmelding 2014... 3 2.2 Eier og selskapsdokumenter... 5 3. Andebu kommunes

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Notat. Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE. Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11.

Notat. Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE. Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11. Notat Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11.2013 HERØY KOMMUNE EIERSKAPSMELDING 2013 1. Sammendrag En eierskapsmelding

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Eierstyring i kommunale selskaper der offisielle

Eierstyring i kommunale selskaper der offisielle BDO INNSIKT 81 Eierstyring i kommunale selskaper der offisielle anbefalinger ikke strekker til Eierstyring er et komplisert tema, som krever tydelig lederskap og retning. Det er rom for politikk, men det

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Rapport fra selskapskontroll Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober desember 2012.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 01.06.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Prinsipper for godt eierskap... 3 3. Valg av selskapsform styringsmuligheter... 5 3.1. Aksjeselskaper

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk leder Eva Vinje Aurdal nestleder Monica Molvær Geir

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner)

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner) Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 4.2.4 Internkontroll... 19 1.1

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Innholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Sammendrag... 2 2.1 Forutsetninger for gode prosesser... 2 2.2 Anbefalinger

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer