OKTOBER 2014 RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR GRESSVIK BRUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OKTOBER 2014 RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR GRESSVIK BRUK"

Transkript

1 OKTOBER 2014 RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR GRESSVIK BRUK

2 ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK 1 OKTOBER 2014 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstrædet 24 Kråkerøy Postboks Fredrikstad TLF WWW cowi.no RI SI K O - O G SÅR B AR H E TS AN AL YS E ( R O S- AN AL YS E) F O R G R E S S VI K B R U K OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. R01 VERSJON 01 UTGIVELSESDATO oktober. UTARBEIDET Mette Kjerre KONTROLLERT Øyvind Weholt GODKJENT

3 ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK 2 I N N H O L D 1 Innledning 1 2 Metode Kriterier for sannsynlighet Akseptkriterier for konsekvens 4 3 Gjennomføring og organisering 5 4 Fareidentifikasjon/uønskede hendelser 6 5 Vurdering av sårbare objekter Natur- og miljørisiko Virksomhetsrisiko Forsynings- og beredskapsrisiko 14 6 Sammendrag 15 7 Referanser 1

4 ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK 3 Sammendrag Risikoanalysen omfatter både anleggs- og driftsfase n. Analysen har identifisert 13 hendelser som er vu rdert. Det er registrert 1 hendelse som er vurdert som "hø y risiko" med mindre det gjennomføres risikoreduser ende tiltak: Flom Det er registrert 8 hendelser som vurdert som "midd els risiko" med mindre det gjennomføres risikoreduserende tiltak: Ras/skred/utglidninger Radon A Grunnforurensning. Eksponering av beboere v ed endret arealbruk B Grunnforurensning. Håndtering av forurenset masse A Utslipp til resipient som følge av håndteri ng av forurenset masse og grøftevann B Opppvirvling av fourenset sediment ved utvi delse av kai Skade på biologisk mangfold/naturmiljø A Helseskadelig støy i bruksfasen Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regel verk må gjelde uansett hva ROS-analysen avdekker.

5 ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK 1 1 Innledning I forbindelse med detaljregulering av planområde Gr essvik Bruk i Fredrikstad er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). ROS-analysen er ut arbeidet iht. krav i Plan- og bygningsloven 4-3. Planområdet ligger ved gamle Gressvik Bruk, langs V esterelva på Gressvik, sør for Gressvik torg og ret t over elva fra FMV. Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan som legger til r ette for utvikling av boligbebyggelse med tilhørende inf rastruktur, samt tilrettelegging for allmenn ferdsel/tilgjengelighet langs elvekanten. Det planlegges ca 110 nye boenheter. Første etasje i bygningene er planlagt å ligge på minimum kote +2,5 og det vil bli parkering under bakken. Nedkjøring til parkeringshus er planlagt lengst sør i området. Planområdet er i kommunedelplan for Fredrikstad byo mråde avsatt til boligformål med tilhørende hensynssoner for flomfare og forhold til elverommet. Gjeldende reguleringsplan i området er regulering splan for Gressvik bruk og Lenafjellet, vedtatt 18. juni 1992, hvor formål er satt til forretning/kontor/ind ustri, vei og småbåthavn. Ved vedtak av ny reguleringsplan vil de deler av gjeldende regulering som berøres oppheves. Geografisk lokalisering av planområdet er vist i fi g. 1. Fig. 2. viser plankartet. Fig. 1 viser geografisk lokalisering av planområdet.

6 Fig. 2 Utsnitt fra reguleringsplankart R01. ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK 2

7 ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK 3 2 Metode Analysen er utført som en grovanalyse basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2011/1/. Gradering av konsekvens og risiko følger i betegnelsene i samme publikasjon. Hensikten med ROS-analysen har vært å vise risiko- og sårbarhetsforhold som kan berøres innenfor og utenfor planområdet som følge av tiltaket, og om ek sisterende risikoer kan ha betydning for gjennomføringen av tiltaket. Risiko er i denne for bindelse forårsaket av uønskede hendelser eller "farer". Basert på vurderinger av hvor sannsynlig hendelsener og hvor store konsekvensene av disse er, samt årsaksforhold, skal tiltak vurderes for å unngå hen delsene, redusere sannsynligheten for at disse kan oppstå, eller redusere konsekvensen av hendelsene. ROS-analyse skal også gjenspeile forhold som innebærer en potensiell risiko, men hvor det er beh ov for ytterligere utredning og avklaring før endel ig risiko kan fastslås. Hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROS-analysen. Dette er hendelser som innebærer en villet konsekvensom premiss for tiltaket, uten at vurdering av sannsynlighet er relevant. Vurderingskriterier som er brukt for sannsynlighet og konsekvens er vist i tabell 1 og tabell Kriterier for sannsynlighet Tabell 1. Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe Betegnelse Frekvens Vekt Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år 1 Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 2 Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 3 Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år 4

8 ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK Akseptkriterier for konsekvens Tabell 2. Kriterier for konsekvensgrad Betegnelse A. Mennesker B. Miljø C. Materielle verdier/økonomiske tap Ufarlig Ingen Ingen skade Ingen skade personskade Driftsstans / reparasjoner < 1 uke. En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Få og små personskader Alvorlige personskader Alvorlige skader/en død. En eller flere døde. Mindre skader, lokale skader Omfattende skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid < 1 år. Alvorlige skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid > 1 år Svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøskade Mindre lokal skade på og ikke umiddelbart behov for reparasjoner, eventuelt mulig utbedring på kort tid. Driftsstans / reparasjoner < 3 uker. Betydelig skader Driftsstans / reparasjoner > 3 uker. Alvorlige skader. Driftsstans / reparasjoner > 3 mnd. Fullstendig skader Driftsstans / reparasjoner > 1 år. Vekt Risikogradering som er basert på sannsynlighet og k onsekvens er illustrert i matrise i figur 3. Rødt f elt indikerer en uakseptabel risiko. Tiltak bør iverkse ttes for å redusere denne til gul eller grønn sone. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes for å finne frem til tiltak som kan redusere risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko. Risikomatrise Konsekvens Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Sannsynlighet Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Høy risiko Middels risiko Lav risiko

9 ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK 5 Figur 3. Risikomatrise 3 Gjennomføring og organisering ROS-analysen er i hovedsak basert på mottatt inform asjon fra ulike utredninger og temarapporter utført i sammenheng med konsekvensutredningen. Kildemateriale som har vært grunnlag for analysen h ar vært: Detaljreguleringsplan for Gressvik bruk, Forslag ti l Planbeskrivelse. COWI AS, oktober Forslag til Reguleringsbestemmelser for Gressvik br uk Forslag til reguleringsplankart Merknader til planoppstart "Gressvik bruk: Støyvurdering", COWI Luftsonekart for Fredrisktad kommune NGUs arealinformasjon Arealis ( ) Miljødirektoratets Miljøbase r=naturbase NVE flomsonekart

10 ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK 6 4 Fareidentifikasjon/uønskede hendelser I det følgende er det angitt situasjoner eller hend elser som generelt har størst betydning i en ROSanalyse, samt forhold som kan være spesielt relevan te for den aktuelle planen. Situasjoner eller hendelser kan kategoriseres innen for naturrisiko, virksomhetsrisiko og risiko knyttet til infrastruktur (som forsyningsrisiko) og beredskapsrisiko. Forsynings- og beredskapsrisiko omfatter kritiske samfunnstjenester knyttet til ene rgi, vann og avløp, renovasjon, tele, transport og beredskap/utrykning. Det er i denne ROS-analysen forutsatt at alle forh old som berører forsynings- og beredskapsforhold blir i varetatt i forbindelse med planleggingen for øvrig. Tabell 3 viser farer og hendelser som er ansett å v ære av spesiell interesse i denne analysen. Tabell 3. Farer og hendelser som er vurdert i analy sen Farer knyttet til naturrisiko: Knyttet til hendelser som naturen selv kan forårsak e som skred, flom etc. Ras/Skred/utglidninger Det er ikke registrert kvikk leire innenfor planområdet og ingen registreringer av ras. Radon Flom Området ligger ved elvekant og er flomutsatt og vil kunne være utsatt for utglidninger/erosjon. Området er karakterisert med høy radonaktsomhet. Flomutsatt område. Grenser mot Vesterelva. Farer knyttet til virksomhetsrisiko: Knyttet til hendelser som vil kunne innebære en ris iko fordi tiltaket vil utløse disse Grunnforurensning Mistanke om forurenset grunn. Ik ke gjort grunnundersøkelser. Vannforurensning i anleggsfasen Det er ikke gjennom ført undersøkelser av forurensninger i grunnen eller i sedimenter. Håndtering av forurense de masser, oppvirvling av forurenset sediment og søl og spill i anleggsperioden kan føre til vannforurensing i anle ggsfasen. Kulturminner Det er ikke kjent automatisk fredete k ulturminner med behov for vern i planpområdet på land. Biologisk mangfold/naturmiljø Ingen rødlistede arte r i planområdet. Kjente svartelistede arter i nærhetil området. Luftforurensning Støy Trafikkuhell Oversvømmelse av overvann Ødeleggelse av eksisterende infrastuktur. Ikke gjort egne vurderinger. Fred rikstad kommunes luftsonekart viser verdier som tilfredsstiller dagens krav. Det er gjennomført støyvurderinger knyttet til traf ikk. Ikke gjort egne vurderinger. Lokal overvannshåndtering. Ivaretas i den videre planleggingen.

11 ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK 7 5 Vurdering av sårbare objekter Sårbare defineres generelt som et objekts eller et systems evne til å opprettholde sin funksjon når de t utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer det medf ørerer å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelse n har inntruffet. Sårbare objekter i denne ROS-analysen er vurdert å være mennesker, bygninger, grøntarealer og elva Natur- og miljørisiko I Plan- og bygningslovens 28-1 og Byggteknisk fors krift (TEK10) Kapittel 7: Sikkerhet mot naturpåkjenninger, er det gitt bestemmelser knyttet til sikkerhet mot naturpåkjenninger. Generelle kra v er gitt i TEK 10, 7-1: (1) Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføre s slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mo t skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. I denne ROS-analysen er det sett spesielt på rasfar e, flom/oversvømmelse og radongass i grunnen.

12 ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK Ras/skred/utglidninger Terrenget i området er relativt flatt og ligger lav t over havnivå. Det er flere steder med fuktig jord bunn og vegetasjonen bærer preg av det fuktige miljøet. NGUs løsmassekart ( ) viser at det hovedsakelig er fyllmasser i planomr ådet. Dette er løsmasser som er tilført eller sterkt påvi rket av menneskers aktivitet, og finnes vesentlig i urbane områder. Kun helt i nord er det noe tynn hav-/fjord avsetning. Det foreligger ikke registreringer av r as/skred i NGUs database i Arealis ( ). Figur 1 Figuren viser hvilke løsmasser som finnes i grunnen i planområdet (NGU). Det er ikke gjennomført geotekniske undersøkelser a v området. Planområdet ligger helt ned til elva og vil kunne være sårbart for ras/utglidninger for eksempe l i en flomsituasjon. På grunn av manglende undersøkelser vil det være stor usikkerhet knyttet til vurderingen av risiko. Denne usikkerheten er de t tatt hensyn til ved vurdering av risiko. Forhold vedrørende grunnforhold må ivaretas i den v idere planleggingen. Tabell 4. Risikoanalyse, ras. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko A B C Ras/skred/utglidninger Sannsynlig (3) En vi ss fare (2) Middels (6)

13 ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK Flom/oversvømmelse Bygningsteknisk forskrift (TEK 10) 7.2 setter kra v til sikkerhet mot flom, og at det skal fastsettes sikkerhetsklasse for flom. Generelt kan flom og ove rsvømmelse skyldes ekstremnedbør som forårsaker høy vannføring i bekker og vassdrag. I følge NVEs flomsonekart vil deler av planområdet kunne rammes av 10 årsflom, 50 årsflom og 200 årsflom. Dette fremgår også av kommunedelplan for b yområde, som viser hensynssone for flom på store deler av planområdet. Figur 3. Flomsonekart for 200 års flom. NVE. Det er forutsatt at overvannshåndtering vil planleg ges slik at det ikke kan skje oversvømmelse ved ekstremvær eller problemer for overvannsnettet. Se pkt Tabell 5. Risikoanalyse, flom. Alternativ 1 og 2. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko A B C Flom Mindre sannsynlig (2) Farlig (4) Høy (8)

14 ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK Radon I Byggteknisk forskrift Kapittel 13: Miljø og helse, del II. Strålingsmiljø, er det i 13-5 gitt beste mmelser knyttet til radonfare angir at bygning skal prosjekteres og utføres med radonforeb yggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses og at rad onkonsentrasjon i inneluft ikke skal overskride 200 Bq/m³. Bygninger beregnet for varig opphold skal ti lrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjonen i inneluft overs krider 100 Bq/m3, dvs. en grenseverdi hvor det anbe fales at tiltak alltid iverksettes. Aktsomhetskart utarbeidet av NGU (http://www.ngu.no/kart/arealis/) viser at planområdet er klassifiser t med høy radonaktivitet. Alunskifer er ikke vist innenfo r området. Se fig. 3. Da Byggteknisk forskrift setter krav til radonforebyggende tiltak er dette t att hensyn til i vurdering av risiko. Figur 4 Figuren viser kktosmhetskart for radon. ( ). Tabell 6. Risikoanalyse, flom. Alternativ 1 og 2. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko A B C Radon Mindre sannsynlig (2) Kritisk (3) - - Middels (6)

15 ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK Virksomhetsrisiko Grunnforurensning Risiko knyttet til grunnforurensning har sammenheng med: Eksponering av beboere knyttet til eksisterende for urensning ved endret arealbruk Håndtering av eksisterende forurenset masse i anleg gsfasen Forurensningsforskriftens kap. 2 ivaretar forhold k nyttet til forurenset grunn. Ved terrenginngrep i o mråder hvor det har vært virksomhet som kan ha forurenset grunnen, hvor det finnes tilkjørte forurensede mas ser eller det av andre årsaker er grunn til å tro at de t er forurenset grunn skal det gjennomføres miljøte kniske grunnundersøkelser. Det er uvisst om grunnen er forurenset i området. M iljødirektoratets database viser at det er mistanke om forurensning i området, men eksakt stedfesting er i kke gjort. Denne usikkerheten er det tatt hensyn ti l ved vurdering av risiko. Det vil være behov for videre kartlegging av forure nset grunn før tiltak på eiendommen iverksettes. I tillegg til forhold knyttet til eksisterende foru rensning vil det også være risiko for søl og spill fra anleggsdrift og ut i resipient i anleggsfasen. Dett e er vurdert i kap Tabell 7. Risikoanalyse, forurenset grunn. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Alternativ 1 A B C A Eksponering av beboere ved endret arealbruk Sannsynlig (3) En viss fare (2) - - Middels (6) B Spredning av forurensning ved håndtering av forurenset masse Sannsynlig (3) - En viss fare (2) - Middels (6) Vannforurensning i anleggsfasen Planområdet ligger helt ned til elva og det skal fo regå arbeider som kan medføre en risiko for spredn ing av forurensninger ut i resipient. Risiko knyttet til g runnforurensning har sammenheng med: Utslipp til resipient i forbindelse med håndtering av forurensede masser og grøftevann. Oppvirvling av forurenset sediment ved arbeid knytt et til utvidelse av kai. Utslipp til resipient knyttet til søl og annet utsl ipp fra anleggsdrift. Det er ikke kjent om det er forurensninger i grunne n eller i sedimentene innenfor planområdet. Det er imidlertid grunn til å tro at det kan være forurens ninger i grunnen og sedimentundersøkelser i nærligg ende områder har påvist forurenset sediment. Usikkerhete n knyttet til omfanget av forurensning er det tatt hensyn til ved vurdering av risiko. Mulig forurenset grunn og sediment må ivaretas i de n videre planleggingen.

16 ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK 12 Det forutsettes at det etableres rutiner for håndte ring av olje og drivstoff i anleggsperioden. Tabell 8. Risikoanalyse, forurenset grunn. Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko Alternativ 1 A B C A Utslipp til Sannsynlig (3) - En viss fare - Middels (6) resipient som følge av håndtering av forurenset masse og grøftevann (2) B Opppvirvling av fourenset sediment ved utvidelse av kai Sannsynlig (3) - En viss fare (2) - Middels (6) C Utslipp av olje/drivstoff fra anleggsdrift Mindre sannsynlig (2) - En viss fare (2) En viss fare (2) Lav (4) Skade på kulturminner Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner m ed behov for vern i planområdet på land. Planområde t er del av det som tidligere var sagbruket Gressvik Bru k, hvor det var drift fra ca. 1860, med en storhets tid rundt 1885 da det var registrert 409 ansatte. Fra 1873 va r også Græsvik Kemiske Fabrikk etablert på samme område. Området har imidlertid vært gjenstand for s tor utvikling i løpet av 1900-tallet, og det er i d ag ingen registrerte kulturminner i området (jfr. Riksantikv arens database "Askeladden"). I kommunedelplanen fo r byområdet er et langt lagerbygg som ligger sør for planområdet avsatt til hensynssone for kulturmiljø. Det er stilt krav om at dersom det under anleggsarb eidene påtreffes automatisk fredete kulturminner sk al arbeidet stanses og Fylkeskonservatoren varsles. De tte i henhold til lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr.50, (kulturminneloven) 8. Maritimt Museum skal gjøre en vurdering av tiltaken e som planlegges i elva i forhold til en eventuell arkeologisk registrering. Det er ikke mulig å beregne risiko basert på den in fromasjonen som er tilgjengelig, men vi forutsetter at dette tema vil være tilfedsstillende håndert gjennom de f orutsetninger som er lagt av Fylkeskonservatoren og vurderingen far Maritimt Museum Biologisk mangfold/naturmiljø Et viktig tema i planarbeidet er en vurdering av bi ologisk mangfold og naturressurser slik det kreves iht. naturmangfoldloven. Naturverdier i området knytter seg i hovedsak til g røntarealer generelt, og det er ikke registrert spe sielt verdifulle arter i tilgjengelige databaser (naturba se.no). Det er imidlertid registrert noen rødlisted e fuglearter i området (lomvi og tyrkerdue), men disse er vanske lig å stedfeste. I følge Fredrikstad kommune har det vært gjort en i nnsats for å bekjempe den svartelistede arten kjempebjørnekjeks i den grønne delen av planområdet. På kommunens areal i nord er det registrert den svartelistede arten parkslirekne.

17 ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK 13 Det er i vurderingen av risiko inkludert at grønnst ruktur vil integreres i planområdet, men at den vil endres i plassering og utforming i fht. dagens situasjon. De t vil være risiko for spredning av svartelistede ar ter ved graving og flytting av masser fra området. Dette må ivaretas i den videre planleggingen. Tabell 9. Risikoanalyse, biologisk mangfold/naturmi ljø Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko A B C Skade på biologisk mangfold/naturmiljø Sannsynlig (3) - En viss fare (2) - Middels (6) Luftforurensning Luftforurensning er forutsatt å skyldes kjøretøy, m en også støving i anleggsfasen. Miljøverndepartemen tet har kommet med nye retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/12). Der e r det gitt anbefalte grenser for luftforurensning. Det er ikke gjennomført en spesiell utredning vedrø rende luftforurensning, men det er utarbeidet et luftsonekart for Fredrisktad kommune i 2012 med en oppdatering i Planområdetilfredsstiller kra vene i Miljøverndepartementets retningslinjer for luftkv alitet for både svevestøv og nitrogendioksid og det er derfor ikke krav om videre utredninger. Fredrikstad kommune overvåker kontinuerlig luftkvaliteten i kommunen. Når det gjelder trafikk og luftforurensning fra vir ksomheten i anleggsperiodene, vil denne kunne medfø re ubehag, men anses ikke å medføre direkte helseskade. Det skal allikevel påpekes viktigheten av å begre nse forurensning som rammer naboene så langt som mulig ved avbøtende tiltak. Tabell 10. Risikoanalyse, luftforurensning Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko A B C Helseskadelig utslipp fra trafikk i bruksfasen og støvflukt i anleggsfasen Lite sannsynlig (1) En viss fare (2) - - Lav (2) Støy Det er gjennomført vurdering av støy fra veitrafikk. Resultatene viser at grenseverdien for utendørs s tøynivå overskrides ved fasader på byggene nærmest Bruket. Støynivå på utearealet mellom bygningene tilfredsstiller grenseverdien. Det er vist effekten av mulig støyskjerming langs Bruket. Selv med støyskjerming vil flere fasader ha støy over grense verdien. Det er ikke gjort trafikkberegninger i omr ådet og støyberegninger er vurdert ut i fra trafikktall fra Statens Vegvesens vegdatabase. For H ans Eriksens vei og Bruket samt for de nye boligene foreligger det ikke trafikktall og der er det estimerte tall etter met oden fra Statens Vegvesens håndbok V713. Støyrapporten oppsummerer at det i tillegg bør vurd eres støy fra andre støykildetyper enn vei, da planområdet ligger nær eksisterende industriområde og småbåthavn.

18 ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK 14 Tiltaket vil også medføre støy fra anleggsarbeidene og kan være til sjenanse for naboer. Kilde til stø y vil være anleggsmaskiner og sprengning. Da støy kun er beregnet fra trafikk og ikke andre s tøykilder vil dette påvirke vurderingen av risiko. Tabell 11. Risikoanalyse, støy Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko A B C A Helseskadelig Sannsynlig (3) En viss Middels (6) støy i bruksfasen fare (2) B. Helseskadelig støy fra anleggstrafikk Lite sannsynlig (1) En viss fare (2) Lav (2) Trafikkulykker Det er ikke gjennomført egne vurderinger knyttet ti l trafikksikkerhet og det er derfor ikke vurdert ri siko knyttet til dette. Det forutsettes at risiko knytte t til trafikksikkerhet i bruksfasen og under anlegg sarbeidene blir ivaretatt i den videre planleggingen og i pros jekteringen Overvann Det er planlagt lokal overvannshåndering med utslip p til elva. Tabell 12. Risikoanalyse, biologisk mangfold/naturm iljø Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko A B C Oversvaømmelser som følge av overvann ved sterk nedbør Lite sannsynlig (1) - - En viss fare (2) Lav (2) 5. 3 Forsynings- og beredskapsrisiko Her inngår ulike samfunnstjenester knyttet til ener gi-, vann og avløp, renovasjon, tele etc. som i dag ikke er tilgjengelig for en utbygging. Det er forutsatt at alle forhold som berører forsyningsproblematikk bli r ivaretatt ifm planleggingen for øvrig. Dette gjelde r også tilstrekkelig overvanns- og brannvannskapasi tet., samt fremkommelighet for utryknigskjøretøy.

19 ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK 15 6 Sammendrag Tabell 13 gir en oppsummering av de hendelser som e r ansett å utgjøre en viss risiko i analysen. Resul tatet er i risikomatrisen, fig. 5. Tabell 13. Risikoanalyse oversikt Hendelse/situasjoner Sannsynlighet Konsekvens Risiko Naturrisiko Ras /skred/utglidninger Sannsynlig En viss fare Middels Flom Mindre sannsynlig Farlig Høy Radon Mindre sannsynlig Farlig Middels Virksomhetsrisiko Grunnforurensning A Eksponering av beboere ved endret arealbruk Grunnforurensning B Spredning av forurensning ved håndtering av forurenset masse A Utslipp til resipient som følge av håndtering av forurenset masse og grøftevann B Opppvirvling av fourenset sediment ved utvidelse av kai C Utslipp av olje/drivstoff fra anleggsdrift Sannsynlig En viss fare Middels Sannsynlig En viss fare Middels Sannsynlig En viss fare Middels Sannsynlig En viss fare Middels Mindre sannsynlig En viss fare Lav Skade på kulturminner Ikke grunnlag for å vurdere risiko Skade på biologisk mangfold/naturmiljø Helseskadelig utslipp fra trafikk i bruksfasen og støvflukt i anleggsfasen Sannsynlig En viss fare Middels Mindre sannsynlig En viss fare Lav A Helseskadelig støy i bruksfasen Sannsynlig En viss fare Middels B. Helseskadelig støy fra anleggstrafikk, sprengning Trafikkulykker Oversvømmelse av overvann ved sterk nedbør Ødeleggelse av viktig infrastruktur Lite sannsynlig En viss fare L av Må ivaretas i den videre planleggingen og prosjekte ringen Lite sannsynlig En viss fare Lav Ikke aktuelt

20 ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK 16 Risikomatrise Konsekvens Sannsynlighet Meget sannsynlig Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Ras/skred/utglidninger A Grunnforurensning Eksponering av beboere ved endret arealbruk B Grunnforurensning Spredning av forurensning ved håndtering av forurenset masse Sannsynlig A Utslipp til resipient som følge av håndtering av forurenset masse og grøftevann Mindre sannsynlig B Opppvirvling av fourenset sediment ved utvidelse av kai Skade på biologisk mangfold/naturmiljø A Helseskadelig støy i bruksfasen C Utslipp av olje/drivstoff fra anleggsdrift 5.2.B Helseskadelig utslipp fra trafikk i bruksfasen og støvflukt i anleggsfasen Radon Flom Lite sannsynlig B. Helseskadelig støy fra anleggstrafikk, sprengning Oversvaømmelser som følge av overvann ved sterk nedbør Høy risiko Middels risiko Lav risiko Fig.5. Resultat. Risikomatrise.

21 ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK 17 Risikoanalysen omfatter både anleggs- og driftsfase n. Analysen har identifisert 13 hendelser som er vu rdert. Det er registrert 1 hendelse som er vurdert som "hø y risiko" med mindre det gjennomføres risikoreduser ende tiltak: Flom Det er registrert 8 hendelser som vurdert som "midd els risiko" med mindre det gjennomføres risikoreduserende tiltak: Ras/skred/utglidninger Radon A Grunnforurensning. Eksponering av beboere v ed endret arealbruk B Grunnforurensning. Håndtering av forurenset masse A Utslipp til resipient som følge av håndteri ng av forurenset masse og grøftevann B Opppvirvling av fourenset sediment ved utvi delse av kai Skade på biologisk mangfold/naturmiljø A Helseskadelig støy i bruksfasen Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regel verk må gjelde uansett hva ROS-analysen avdekker.

22 ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK 1 7 Referanser /1/ Veileder Samfunnssikkerhet i arealplanlegginge n Kartlegging av risiko og sårbarhet, Direktorat et for sivilt beredskap, Tema 11, Revidert utgave dese mber /2/ HO-1/2008. Utbygging i fareområder. Temaveiledn ing. Statens bygningsteknisk etat. /3/ NGUs database i Arealis ( ). /4/ Miljødirektoratets Naturdatabase ( )

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR SPENNCON RAIL, RINGERIKE KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR SPENNCON RAIL, RINGERIKE KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR SPENNCON RAIL, RINGERIKE KOMMUNE OPPDRAGSNR.

Detaljer

APRIL 2016 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SORGENFRI, FELT F/K/O - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

APRIL 2016 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SORGENFRI, FELT F/K/O - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) APRIL 2016 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SORGENFRI, FELT F/K/O - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR DOWN TOWN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR DOWN TOWN FEBRUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR DOWN TOWN PORSGRUNN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstrædet 24 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEBRUAR

Detaljer

RISIKO- OG 0605 Oslo SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) REGULERINGSPLAN FORTAU LANGS NEDRUMSVEIEN/ LUNDVEIEN FET KOMMUNE. Grensev. 88

RISIKO- OG 0605 Oslo SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) REGULERINGSPLAN FORTAU LANGS NEDRUMSVEIEN/ LUNDVEIEN FET KOMMUNE. Grensev. 88 FET KOMMUNE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 RISIKO- OG 0605 Oslo TLF SÅRBARHETSANALYSE +47 02694 WWW cowi.no (ROS-ANALYSE) REGULERINGSPLAN FORTAU LANGS NEDRUMSVEIEN/ LUNDVEIEN Postboks 6412 Etterstad OPPDRAGSNR.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Forslag reguleringsplan for Viadukten - Møglestu, Lillesand kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Forslag reguleringsplan for Viadukten - Møglestu, Lillesand kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse. Forslag reguleringsplan for Viadukten - Møglestu, Lillesand kommune COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Sentralbord: +47 02694 www.cowi.no LILLESAND KOMMUNE Risiko- og

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) NOVEMBER 2014 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

MAI 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR REFSNES GODS, MOSS KOMMUNE

MAI 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR REFSNES GODS, MOSS KOMMUNE MAI 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR REFSNES GODS, MOSS KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no MAI 2013 RISIKO-

Detaljer

STATENS VEGVESEN REGION ØST MARS 2015 ROSANALYSE RV.111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN VEDLEGG A1 TIL DETALJREGULERINGSPLAN PLANID

STATENS VEGVESEN REGION ØST MARS 2015 ROSANALYSE RV.111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN VEDLEGG A1 TIL DETALJREGULERINGSPLAN PLANID STATENS VEGVESEN REGION ØST MARS 2015 ROSANALYSE RV.111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN VEDLEGG A1 TIL DETALJREGULERINGSPLAN PLANID 010526031 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS- ANALYSE)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS- ANALYSE) JUNI 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS- ANALYSE) DETALJREGULERINGSPLAN ROLIGHETEN, SARPSBORG KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW

Detaljer

JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE

JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO-

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for detaljreguleringsplan for Sandesundveien barneskole, Sarpsborg kommune

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for detaljreguleringsplan for Sandesundveien barneskole, Sarpsborg kommune Risiko og sårbarhetsanalyse. Forslag detaljreguleringsplan Sandesundveien barneskole, Sarpsborg kommune COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy 1601 Fredrikstad Sentralbord: +47 02694 www.cowi.no Sarpborg

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR EVENRØDVEIEN 2 - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

DETALJREGULERINGSPLAN FOR EVENRØDVEIEN 2 - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) MAI 2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR EVENRØDVEIEN 2 - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FREDRIKSTAD KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for gang- og sykkelveg Hetleskei, Kvinesdal kommune. PlanID 10372010003 JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for gang- og sykkelveg Hetleskei, Kvinesdal kommune. PlanID 10372010003 JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) områderegulering for gang-

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNKJERNMOEN, GNR./BNR. 176/2 - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNKJERNMOEN, GNR./BNR. 176/2 - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) JUNI 2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNKJERNMOEN, GNR./BNR. 176/2 - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) ULLENSAKER KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde

3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde 3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde SAMMENDRAG Det er identifisert 4 aktuelle hendelser Naturgitt forhold: Steinsprang - Det legges inn krav til tiltak for å unngå hendelser innenfor

Detaljer

JUNI 2014 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE

JUNI 2014 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE JUNI 2014 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR SVESTAD MARINA, NESODDEN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2014

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

FEBRUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR NY SENTRUMSBARNEHAGE, SARPSBORG KOMMUNE

FEBRUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR NY SENTRUMSBARNEHAGE, SARPSBORG KOMMUNE FEBRUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR NY SENTRUMSBARNEHAGE, SARPSBORG KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

SEPTEMBER 2012 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ROS-ANALYSE

SEPTEMBER 2012 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ROS-ANALYSE SEPTEMBER 2012 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ROS-ANALYSE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse Prosjekt/kontrakt nr: RV19 GANG OG SYKKELVEG TIGERPLASSEN NORELØKKA Detaljreguleringsplan Prosjekt/kontrakt nr: Rv19 Gang og sykkelveg Tigerplassen - Noreløkka

Detaljer

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering.

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. RISIKO OG SÅRBARHET ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. Det er foretatt en ROS-analyse av

Detaljer

ROS-analyse. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Stange kommune. Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli

ROS-analyse. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Stange kommune. Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Stange kommune Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli Januar 2013 Utgitt av: Utarbeidet av: Fagansvarlig: Dok.nr.: Fellesprosjektet E6 Dovrebanen COWI

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den 29.09.2015 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as 1 ROS-ANALYSE for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2 i Ullensaker Kommune Forslagsstiller BoligPartner AS 30.04.2012 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkstubben 2 er det utarbeidet

Detaljer

REGULERING FOR RØYKEN NÆRINGSPARK FELT C

REGULERING FOR RØYKEN NÆRINGSPARK FELT C NOVEMBER 2013 RØYKEN EIENDOM AS REGULERING FOR RØYKEN NÆRINGSPARK FELT C ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) OPPDRAGSNR.

Detaljer

Fet kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for reguleringsplan for nytt renseanlegg

Fet kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for reguleringsplan for nytt renseanlegg COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy 1601 Fredrikstad Sentralbord: +47 02694 www.cowi.no Fet kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for reguleringsplan for nytt renseanlegg Dokument nr.

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Plannummer: 201503 [Dato] VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området Stordalen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKÅRER VEST

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKÅRER VEST JUNI 2017 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKÅRER VEST LØRENSKOG KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig.

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. Nasjonal arealplan-id 1201_63300000 Utarbeidet av: Plottaplan

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid

ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid 630000 0.11.013 Under arbeidet med tilstøtende reguleringsplan er det gjennomført geologisk undersøkelse som også omfatter dette planområdet. Undersøkelsen

Detaljer

DESEMBER 2012 ERAMET NORWAY AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) NYTT DEPONI FOR FARLIG AVFALL PÅ FOSSELANDSHEIA, KVINESDAL KOMMUNE.

DESEMBER 2012 ERAMET NORWAY AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) NYTT DEPONI FOR FARLIG AVFALL PÅ FOSSELANDSHEIA, KVINESDAL KOMMUNE. DESEMBER 2012 ERAMET NORWAY AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) NYTT DEPONI FOR FARLIG AVFALL PÅ FOSSELANDSHEIA, KVINESDAL KOMMUNE. ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato:

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: 30.10.2015 Bakgrunn I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Reguleringsplanforslag Nærsnes Syd II, Røyken kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Reguleringsplanforslag Nærsnes Syd II, Røyken kommune COWI AS Bryggeriv. 2 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 69 39 49 00 Telefax 69 39 49 10 www.cowi.no AS Søndre Nærsnes Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Reguleringsplanforslag Nærsnes Syd

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Detaljregulering masseuttak/-deponi Drivenes. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

VENNESLA KOMMUNE. Detaljregulering masseuttak/-deponi Drivenes. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Sentralbord: +47 02694 www.cowi.no VENNESLA KOMMUNE Detaljregulering masseuttak/-deponi Drivenes Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Dokument nr. Vedlegg

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for detaljreguleringsplan for Bjørnstad næringspark, Sarpsborg kommune

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for detaljreguleringsplan for Bjørnstad næringspark, Sarpsborg kommune Risiko og sårbarhetsanalyse. Forslag detaljreguleringsplan Bjørnstad næringspark. Sarpsborg kommune COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy 1601 Fredrikstad Sentralbord: +47 02694 www.cowi.no Luva Eiendom

Detaljer

Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2

Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2 Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2 Plannummer: 201504 09.03.16 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse Plan 201504 Sak nr. 2015/2889 Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2, Molde. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Plannummer: 201502 Utarbeidet 19.03.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området

Detaljer

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Plannummer: 201411 01.10.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR.54/BNR.216, LØKENSKOGEN, FELT B5, B6 OG B7 PLANID:

DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR.54/BNR.216, LØKENSKOGEN, FELT B5, B6 OG B7 PLANID: DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR.54/BNR.216, LØKENSKOGEN, FELT B5, B6 OG B7 PLANID: 20150007 Vedlegg til planbeskrivelse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innledning 1.1 BAKGRUNN Hovedformålet med planforslaget

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse ÅS KOMMUNE Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Utarbeidet av: Magnus Ohren, Rådgiver, Ås kommune 07.09.2015 1 Innledning 1.1 Om ROS-analyser Risiko og sårbarhetsanalyser

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROS-analysen bygger på det

Detaljer

2. Metode. 2.1 introduksjon

2. Metode. 2.1 introduksjon 2. Metode 2.1 introduksjon Dokumentet inneholder overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen, vurdering av alle innspill sendt inn i forbindelse med revideringen av kommuneplanen med spesifikk

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR OTHILIES HAGE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune 07.06.17 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DETALJREGULERING ETTER PBL 12-2/ 12-3 FOR DELER AV KAUPANGKVARTALET, GNR 230/BNR 39 OG 230/477 M.FL. PLANID: Vedlegg 2 til planbeskrivelse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innledning 1.1 BAKGRUNN Hovedformålet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 08.01.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4

Detaljer

Vedlegg 1 - ROS-analyse

Vedlegg 1 - ROS-analyse Vedlegg 1 - ROS-analyse Sammendrag ROS-analysen har ikke identifisert hendelser med høy risiko, men følgende hendelser er vurdert å ha middels risiko: Risiko i anleggsfasen: Flom overvann Overskridelse

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

Raudalen del av S2 og S4

Raudalen del av S2 og S4 VANG KOMMUNE Reguleringsplan for Raudalen del av S2 og S4 Risiko- og sårbarhetsanalyse 09079 Raudalen del av S2 og S4 05.09.2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Raudalen del av S2 og S4 Side 2 av 11 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Fv. 45 GS-veg Dirdal skole Samslåttvegen PlanID:

Fv. 45 GS-veg Dirdal skole Samslåttvegen PlanID: Fv. 45 GS-veg Dirdal skole Samslåttvegen PlanID: 2013-07 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Dato: 23.05.2014 Risiko og sårbarhetsanalyse FORORD I forbindelse med utarbeidelse av plan for gang- og sykkelveg

Detaljer

Detaljregulering for Elgåslia

Detaljregulering for Elgåslia Detaljregulering for Elgåslia Plannummer:1502201105 09.02.16 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]... 6 3 1. Risiko-

Detaljer

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune 03.03.2014 RAPPORT ROS-analyse - 441R Idrettsparken Prosjektnr: Oppdragsgiver: Kongsberg kommunale eiendom Dato 03.03.2014 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Detaljregulering Hornåsen trinn 3. Evje og Hornnes kommune. Forslagsstiller BoligPartner AS

ROS-ANALYSE. for Detaljregulering Hornåsen trinn 3. Evje og Hornnes kommune. Forslagsstiller BoligPartner AS 1 ROS-ANALYSE for Detaljregulering Hornåsen trinn 3 i Evje og Hornnes kommune Forslagsstiller 28.01.2014 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Hornåsen er det utarbeidet en

Detaljer

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 435R Raumyr skole, Kongsberg kommune 31.10.2013 RAPPORT ROS-analyse 435R Raumyr skole Prosjektnr.: Oppdragsgiver: Dato: 23.10.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse for 435R Raumyr skole Datert 23.10.2013

Detaljer

Risiko kan betrakter som et produkt av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen av denne.

Risiko kan betrakter som et produkt av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen av denne. NOTAT Oppdrag Levanger ungdomsskole Kunde Levanger kommune Notat nr. 01 Dato 05.02.2014 Til Fra Kopi Link Arkitekter og Levanger kommune Anne Elisabeth Katmo Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Hensikten

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

1. BAKGRUNN 2. METODE

1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan Granlund Dato: 2017-08-01 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem Plannummer: 201319 09.06.17 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Risiko- og sårbarhetsanalyse 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Revidert 04.07.2014 1. Bakgrunn og metode Plan- og bygningslovens

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE -ROS

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE -ROS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE -ROS 1017 DETALJREGULERING HELGERUD MASSEMOTTAK AURSKOG-HØLAND KOMMUNE. PlanID: 22120150001 Innhold 1 Innledning... 1 2 Metode... 2 3 Helgerud massemottak risiko og konsekvenser...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE -ROS

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE -ROS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE -ROS 19.017 DETALJREGULERING VÅTVIKMYRA PlanID:18372015009 Meløy kommune Innhold 1 Innledning... 1 2 Metode... 2 3 Våtvikmyra risiko og konsekvenser... 3 4 Konklusjon og avbøtende

Detaljer

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune ROS-analyse for Drammen Kommuneplanen Kommunedelplaner Reguleringsplaner Temakart Veiledere Byggesaker Tilknytning til VA

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LOHOLT ALLE 2 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er med utgangspunkt i foreliggende

Detaljer

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JEVNAKER KOMMUNE DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 28.6.2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3. ANALYSE... 4 3.1. Endelig

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Plannummer: 201420 31.03.2017 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

ROS-ANALYSE VEDLEGG TIL DETALJREGULERING Prosjekt: Vistnesveien Prosjektnr.: 1304 Dato:

ROS-ANALYSE VEDLEGG TIL DETALJREGULERING Prosjekt: Vistnesveien Prosjektnr.: 1304 Dato: Risikomatrise Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen Grønt

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo

ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo Webjørn Finsland Avdeling for geodata Plan- og temakartenheten Webjorn.finsland@pbe.oslo.kommune.no Vedtatt 23. september 2015 https://www.oslo.kommune.no/politikk-ogadministrasjon/politikk/kommuneplan/

Detaljer

ROS analyse - Ulvåmoen massetak

ROS analyse - Ulvåmoen massetak ROS analyse - Ulvåmoen massetak Bakgrunn Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Marius Fiskevold OPPRETTET AV. Sara M.S. Øen

OPPDRAGSLEDER. Marius Fiskevold OPPRETTET AV. Sara M.S. Øen OPPDRAG Marka helårstraséer Strømsdammen - Strømsbråtenveien OPPDRAGSNUMMER 257861 OPPDRAGSLEDER Marius Fiskevold OPPRETTET AV Sara M.S. Øen DATO TIL KOPI TIL Risiko- og sårbarhetsanalyse I henhold til

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Østre Harsjøen hyttefelt Dato: 03.02.2016 1. Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB

Detaljer

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsgiver USBL Rapporttype ROS-analyse 2014-09-02 HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (8) HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 1350002009 Oppdragsnavn: Heggen boligfelt, detaljregulering

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 669 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad Januar 2016 1. Innledning Denne

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Reguleringsplan for Riksvei 110, Parsell Ørebekk- Simo, Fredrikstad kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Reguleringsplan for Riksvei 110, Parsell Ørebekk- Simo, Fredrikstad kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse. Reguleringsplan for Riksvei 110, Parsell Ørebekk- Simo, Fredrikstad kommune COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy 1601 Fredrikstad Sentralbord: +47 02694 www.cowi.no Statens

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell I forbindelse med planarbeidet er det utfylt sjekkliste/kontrollspørsmål for miljøkonsekvensanalyse og ROS-analyse.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Halden Arkitektkontor as,

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Halden Arkitektkontor as, REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE NORD FOR MYRENE SKOLE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Halden Arkitektkontor as, 006.14 ( Analysen er tatt ut av underkapittel 8.3 i plankonsulentens planbeskrivelse. I kapittelet

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Naustgjerdet Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I risikovurderingene

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

1 Risiko og sårbarhet

1 Risiko og sårbarhet 1 Risiko og sårbarhet 1.1 ROS-analyse I forbindelse med utarbeidelse av planen er det føres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Analysen er ført av prosjektet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE -ROS

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE -ROS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE -ROS 18.116, rev 30.017 DETALJREGULERING LANGELAND SKOG PlanID: 392 FELT B5 og B6.5 I KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST Innhold 1 Innledning... 1 2 Metode... 2 3 Langeland

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for område ved Gravavegen - Heistad

ROS-analyse for reguleringsplan for område ved Gravavegen - Heistad Oppdragsgiver: Oppdrag: Porsgrunn Kommune ROS-analyse for reguleringsplan for område ved Gravavegen - Heistad Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge

Detaljer