Sluttrapport. Saman om ein betre kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. Saman om ein betre kommune 2011-2014"

Transkript

1 Luster kommune Sluttrapport Saman om ein betre kommune Versjon Datert Godkjent: Blir handsama av ADU i haustmøtet. Utfylt av: Trond Helge Eide (prosjektleiar)

2 Innhald: 1 Innleiing Overordna mål / effektmål: Målbart utgangspunkt før prosjektstart Delmål/Resultatmål Oppsummering av prosjektarbeidet Prosjektorganisering Økonomi Side 2 av 15

3 1 Innleiing Info om Saman om ein betre kommune : Saman om en betre kommune er eit samarbeid mellom Kommunal- og moderniserinigsdepartementet, KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne. Utviklingsprogrammet gir støtte til lokale prosjekt, og tek for seg nokre av dei viktigste utfordringane i kommunesektoren: sjukefråvær, kompetanse og rekruttering, heiltid/deltid og omdømme. 104 kommunar er med i programmet. Dei første fikk opptak hausten Hausten 2012 fikk ytterlegare 59 kommunar opptak. Kommunane er delt inn i nettverk på bakgrunn av tema, og deltek i prosjektperioden på tre obligatoriske nettverkssamlingar. Kommunane i Saman om en betre kommune deltek med eigne, lokale prosjekt. Dei får tilgang til faglig ressursmiljø og verdifull erfaringsutveksling med andre kommunar gjennom deltaking i nettverk. Dei får økonomisk støtte til gjennomføring av prosjektarbeidet. Partane sentralt er opptatt av at erfaringane som kommunane haustar frå prosjektarbeidet også skal kunne komme andre kommunar til nytte. Programmet har og til hensikt å ta i bruk nye arbeidsformer som kan fremje innovasjon og nyskaping. Ein føresetnad for å delta i programmet er at prosjekta er forankra i eit lokalt samarbeid. Kommunen sine folkevalde, administrative leiarar og medarbeidarar/ tillitsvalde skal delta konstruktivt i utforminga av prosjektet og rapporteringa frå dette. Regionaldepartementet sine nettsider: 606 Luster kommune sendte inn søknad og vart teken opp i programmet i november Luster kommune har delteke i Saman om ein betre kommune frå 2011 til 2014 i gruppa kompetanse og rekruttering. Me har delteke på samlingar sentralt og lokalt i nettverket. Samlingane har gitt inspirasjon med mange gode foredragshaldarar. Lokal prosess i prosjektperioden: (stikkord) Møte i prosjektgruppa Møte/handsaming i styringsgruppa Møte med leiargruppene innan Pleie og omsorg, Oppvekst og Teknisk/Administrasjon, kontakt mot resten av einingane/tenesteområda Informasjon/forankring til alle via Kvalitetsrapportane (kvartalsvise) Informasjon/forankring til den utvida leiargruppa i kommunen Politiske vedtak Implementering i organisasjonen Side 3 av 15

4 2 Overordna mål / effektmål: Overordna mål /effektmål frå prosjektplanen: Bidra til god rekruttering og kompetente tilsette, som igjen er svært viktig for organisasjonen og for kvaliteten på dei kommunale tenestene. Bidra til etablering av nye system, ny plan og nye tiltak som vil forbetre arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling på kort og lang sikt. Bidra til etablering av nytt introduksjonsprogram som vil forbetre mottaket av nye tilsette og sikre god oppstart i nytt arbeid Konkrete delmål/resultatmål for prosjektet: (frå prosjektplanen) 1. Utvikle/innføre system for å kartlegge kompetansebehov. 2. Utvikle/innføre system for å kartlegge kompetansebehaldning. 3. Utarbeide Plan for rekruttering og kompetanseutvikling. 4. God rekruttering og kompetanseutvikling på kort og lang sikt. 5. Utvikle/innføre kompetanseportal med opplegg for e-læring. 6. Utvikle/innføre eige introduksjonsprogram for nye tilsette. I løpet av prosjektperioden er desse delmåla/resultatmåla blitt endra/spissa og me enda opp med desse som er gjennomførde: Delmål/resultatmål 1. Utarbeide Strategi for rekruttering og kompetanse-utvikling i Luster kommune Delmål/resultatmål 2. Utvikle/innføre eige introduksjonsprogram for nye tilsette Delmål/resultatmål 3. Utvikle ein e-læring portefølje (utarbeide nye og samle/kjøpe inn relevante eksisterande e-læringskurs og publisere/gjere dei tilgjengelege via vårt kvalitetssystem, LKK) Side 4 av 15

5 3 Målbart utgangspunkt før prosjektstart Me har funne det vanskeleg å finne gode målbare tal/tema som utgangspunkt for prosjektet som det kan målast eventuell framgang (endring) frå år til år. Programstyret KRD har sendt ut ein oversikt over kva som kan vere målbart utgangspunkt og som det kan rapporterast inn til KRD på. Under er desse momenta sett opp med spørsmålsteikn, med våre svar/vårt utgangspunkt per mai. 2012, Har kommunen strategisk kompetanseplan med analyse av kompetansebehov? Kommunen har kommunal plan for kompetanseutvikling Kommunen har kompetanseplan for pedagogisk personale i grunnskulen Kommunen har arbeidd med kompetansekartlegging (ikkje fullført, ikkje komplett og må restartast i samband med dette prosjektet) Luster kommune har i dag ingen strategisk kompetanseplan med analyse av kompetansebehov anna enn de den einskilde leiar melder inn til oss og deretter prioriterar rådmannen. Prognoser for rekrutteringsbehov? Kommunen har ikkje prognoser for rekrutteringsbehov per no. Del ufaglærte og del med fagbrev? Vi har i dag ingen rapport som viser tal ufaglærte og tal med fagbrev. Tal kvalifiserte søkjarar til utlyste stillingar? Vi har hittil hatt søkjarar til våre utlyste stillingar, og det har hittil vore svært sjeldan at vi ikkje har fått kvalifisert søkjarar. Det har hendt når vi har lyst ut sjukepleiarstillingar. Tal kvalifiserte søkjarar varierar utifrå kva slags stillingar vi lyser ut. PAI-tall turnover høgt utdanna arbeidskraft? Vi har pr i dag lite turn over av kvalifisert utdanna. Der det har vore mest turnover er stillingar i administrasjon, og aller mest innan administrative stillingar innan Landbruk. Anna: Det er spesielt innan grunnskule at tal søkjarar har gått ned, men vi er pr i dag framleis der at vi får kvalifiserte søkjarar i undervisningsstillingar. Vi ser av statistikken at vi har mange tilsette som er fødde frå 1950 og utover, det vil seia at vi om få år vil ha relativt mange som vil vere 62 år. Side 5 av 15

6 4 Delmål/Resultatmål Under er ein tabell som syner dei tre delmåla/resultatmåla med tilhøyrande tiltak og resultat: Resultatmål/ delmål Ønska resultat Del 1. Utarbeide Strategi for rekruttering og kompetanse-utvikling i Luster kommune Få vedteke nytt overordna styringsdokument; Strategi for rekruttering og kompetanse-utvikling, med overordna føringar for- og eit nytt system for arbeidet med rekruttering og kompetanse-utvikling. Rekruttering og kompetanseutvikling i Luster kommune For å møte framtidige utfordringar skal det utarbeidast ein strategisk plan for rekruttering og kompetanseutvikling. Planen skal vere eit overordna styringsdokument for å sikre systematisk og framtidsretta rekruttering og kompetanseutvikling. Ein viktig del av dette arbeidet er å få fram kommunen sitt framtidige kompetansebehov, slik at ein sikrar målretta rekruttering og kompetanseutvikling: Kompetansebehovet skal definerast ut frå kva som er naudsynt for å nå kommunen sine mål og dei krav som blir sett til kommune på kort og lengre sikt. Er eksisterande kompetanse sårbar, manglar kommunen kompetanse, må kompetansen forbetrast eller spreiast i organisasjonen? Treng kommunen ytterligare kompetanse i høve dei oppgåvene ein i dag utfører? Nullpunkt Nov No situasjon i Luster kommune pr. november 2011: Kommunen har over tid arbeid systematisk med kompetanseutvikling og har til no klart å rekruttere godt. Kommunen har ein kommunal plan for kompetanseutvikling og ein eigen kompetanseplan for pedagogisk personale i grunnskulen. I kompetanseplan for pedagogisk personale er kartlegging av kompetanse, kompetansebehov og sentrale føringar, førande for kva etter- og vidareutdanning kommunen vil prioritere. Kommunen har arbeidd med kompetansekartlegging tidlegare (ikkje fullført, ikkje komplett og blir no restarta i samband med prosjektet Saman om ein betre kommune). Tal kvalifiserte søkjarar varierer utifrå kva slags stillingar som vert lyst ut. Ein har til no hatt søkjarar til alle utlyste stillingar, og det er svært sjeldan at ein ikkje har fått kvalifiserte søkjarar (har hendt ved utlysing av sjukepleiarstillingar). Det er spesielt innan grunnskule at tal søkjarar har gått ned, men kommunen har framleis kvalifiserte søkjarar til undervisningsstillingar. Det har over tid vore få søkarar til rektorstillingar. Kommunen har i dag lite turnover av kvalifisert utdanna. Der det har vore mest turnover er stillingar i administrasjonen. Side 6 av 15

7 Med grunnlag i gjeldande alderssamansetjing i organisasjonen vil det i løpet av planperioden bli størst avgang av hjelpepleiarar/fagarbeidarar og heimehjelp. Kommunen nyttar årleg mykje ressursar til kompetanseutvikling: Felles (heile org) Felles Oppvekst Einingane , ,- * Ca ,- ** * Øyremerkt til etter/vidareutdanning av pedagogisk personale ** Sum henta frå Kurs i rekneskapen (i tillegg kan det vere utgifter til reise/opphald og vikarar). Gjennomførte tiltak Når siste måling Resultat siste måling Kompetanseregistrering pr. tilsett Kartlagt kompetansebehaldning Kompetanseanalyse pr. tenesteområde Nytt system for arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling Strategisk plan for rekruttering og kompetanseutvikling vedtatt i kommunestyret Etablert nytt system for arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling for perioden og tiltaksplanar for Nytt system for arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling Eit viktig element i prosjektet er ei omlegging av det systematiske arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling. Dagens situasjon er skildra over og det nye systemet vil bli slik: Strategisk plan for rekruttering og kompetanseutvikling (PRK): Ny politisk vedteke fireårig Strategisk plan for rekruttering og kompetanseutvikling som gjev overordna og langsiktige føringar for arbeidet Årleg arbeid jf. årshjulet tiltaksplan pr. tenesteområde: Det årlege arbeidet vert regulert av kommunen sitt etablerte årshjul, slik: Innan 1. september: Tenesteeiningane utarbeider framlegg til tenesteplan med eige kapittel om rekruttering og kompetanseutvikling. Einingane skal her kome med framlegg til konkrete tiltak i høve rekruttering og kompetanseutvikling. Strategi for rekruttering og kompetanseutvikling og eigen kompetanseanalyse gjev føringar for arbeidet. Medio desember: Kommunestyret vedtek budsjettet som gjev mål og økonomiske rammer for arbeidet. Side 7 av 15

8 Implementering og vidare arbeid Innan 1. februar: Rådmannen vurderer og prioriterer innmeldte tiltak med grunnlag i Strategi for rekruttering og kompetanseutvikling og vedteke budsjett, og utarbeider ein samla tiltaksplan for rekruttering og kompetanseutvikling pr. tenesteområde. Dette vil vere eit nytt styringsdokument. Fyrste versjon av desse tiltaksplanane vil vere ferdige innan 1. februar Tenesteområdeinndelinga er den same som i budsjettet, der ein og finn overordna mål og styringsmål for kvart område. Innan 15. februar: Tenesteeiningane ajourfører sine tenesteplanar med grunnlag i vedteke budsjett og tiltaksplan, samt evaluerer kompetansetiltak frå førre år i samband med årsrapportering. Implementert i organisasjonen. Side 8 av 15

9 Resultatmål/ delmål Del 2. Utvikle/innføre eige introduksjonsprogram for nye tilsette Ønska resultat Implementere nytt introduksjonsprogram i heile organisasjonen. Sikre betre mottak av nye tilsette. Programmet skal sikre god introduksjon til arbeidsoppgåvene, arbeidsmiljøet og organisasjonen. Vidare sikre oppfølging av arbeidstakar si tilpassing til arbeidet ved fysisk tilrettelegging, praktisk informasjon, utprøving, rettleiing og evaluering undervegs. Nye medarbeidarar skal bli kjend med arbeidsgivar sine krav og rettar til arbeidstakarar Nullpunkt Nov Gjennomførde Kartlagt no situasjon og erfaringar for mottak av nye tilsette. tiltak Utarbeide nytt introduksjonsprogram Når siste måling Resultat siste måling Nytt introduksjons-program er vedteke og gjort gjeldande frå Første introduksjons-seminar for nye tilsette vart gjennomført 29. august som planlagt. Om introduksjonsprogrammet: Luster kommune sitt program for introduksjon og oppfølging av nye medarbeidarar gjeld primært for arbeidstakarar med ein avtalt prøvetid på inntil seks månader i høve til arbeidsmiljølova Deler av programmet kan også nyttast ved intern rekruttering og flytting av medarbeidarar. Programmet består av tre hovudfasar før, ved og etter arbeidstakar sin tiltreding. Overskriftene er førebuing, mottak og oppfølging. Det skal sikre god introduksjon til arbeidsoppgåvene, arbeidsmiljøet og organisasjonen. Vidare sikre oppfølging av arbeidstakar si tilpassing til arbeidet ved fysisk tilrettelegging, praktisk informasjon, utprøving, rettleiing og evaluering undervegs. Nye medarbeidarar skal bli kjend med arbeidsgivar sine krav og rettar til arbeidstakarar. Det blir føresett at nye medarbeidarar aktivt orienterar seg og stiller spørsmål om tilhøve som vedkjem arbeidet. Vi ønskjer at arbeidstakar vil trivast og yte sitt beste hjå oss. Det er utarbeida ei felles sjekkliste som skal nyttast uavhengig av type stilling og arbeidstilhøve. Den enkelte stilling/eining kan i tillegg ha eigne sjekklister for å dekke eigne faglege eller einingsspesifikke behov. Einingsleiar har ansvar for å introdusere og følgje opp sine arbeidstakarar. Einskildoppgåver kan utførast av andre, til dømes avdelingsleiar/tilsvarande eller fadder/personlig rettleiar. Rådmannen har i tillegg til ansvar for nye leiarar i leiargruppa og einingsleiarar, også ansvar for eit felles introduksjonsseminar for nye medarbeidarar. Arbeidstakar skal ha ein kopi av felles sjekkliste første arbeidsdag. Det skal for kvar oppgåve kryssast om den er utført eller uaktuell. Utfylt sjekkliste blir arkivert på arbeidstakaren si personalmappe i sak- /arkivsystemet. Side 9 av 15

10 Implementering og vidare arbeid Introduksjonsseminar for nye medarbeidarar Dette er eit nytt tiltak i samband med introduksjonsprogrammet og er eit årleg seminar som skal gjennomførast siste fredag i august i Kommunestyresalen på rådhuset, jf. Kommunen sitt årshjul. Implementert i organisasjonen. Side 10 av 15

11 Resultatmål/ delmål Ønska resultat Del 3. Utvikle ein e-læring portefølje (utarbeide nye og samle/kjøpe inn relevante eksisterande e-læringskurs og publisere/gjere dei tilgjengelege via vårt kvalitetssystem, LKK) Kommunen arbeider med å systematisere og styrkje mottak og introduksjon av nye tilsette og ønskjer å tilby e-læring som eit supplement til introduksjonsprogrammet og den lokale opplæringa på arbeidsplassen. Modulbasert e-læring delt inn i ulike tema vil vere ein effektiv og fleksibel måte å gje informasjon og kunnskap til nye tilsette. E-læringa kan og med fordel brukast som kompetanseheving/oppfrisking til alle tilsette, og som utgangspunkt for personalmøte, mm. I tillegg vil me samle inn og presentere andre relevante offentlege e-læringskurs via vårt kvalitetssystem, til dømes e-læringskurs frå KS, Helse Førde, Brannvernforeningen med fleire Nullpunkt Nov Gjennomførte Kartlegge behov/omfang tiltak Kartlegge tilgjengelege programvare Vurdere kjøp av tilgjengeleg programvare Implementere/bygge opp e-læring portefølje Når siste måling Resultat siste måling Har kjøpt inn - Vi i kommunen, (http://www.prokom.no/leveranser/vi-ikommunen/) som er ein felles kompetanse-plattform for nye og eksisterande tilsette i kommunen. Modulane i Vi i kommunen som er tilgjengelege for dei nye tilsette frå dag ein som vil gje eit nyttig supplement til den praktiske arbeidsplassopplæringa er: 1. Velkommen (Opsjon) 2. Kommunens roller og oppgaver 3. Hvordan styres kommunen? 4. Taushetsplikt 5. Innsynsrett 6. Habilitet 7. Arbeidsvilkår 8. Arbeidsmiljø (HMS) 9. Varslingsplikt 10. Verdier og etisk praksis 11. God servicepraksis 12. Nettvett Implementering og vidare arbeid Vi i kommunen er planlagt implementert i organisasjonen i løpet av vinteren 2014/2015. Side 11 av 15

12 5 Oppsummering av prosjektarbeidet Kva er me nøgde med? Me har gjennomført delmåla i prosjektet i samsvar med prosjektplanen når det gjeld tidsbruk og oppsatt måloppnåing. Me har hatt god dialog med einingane i prosessen med kompetanseanalysen og å finne fram til gode strategiar for å møte dei framtidige utfordringane Me har fått involvert det politiske nivået meir enn me tidlegare har klart (klarare forankring av arbeidet gjennom styringsgruppa og den politiske handsaminga av planen) Kva har me lært? Viktig med god kartlegging og involvering for å få fram rett faktagrunnlag for vidare arbeid. I arbeid med rekruttering og kompetanseutvikling er det viktig med gode system, årshjulsaktivitetar og tydeleg ansvar som må ende ut i konkrete tiltak. Det å setje fokus på eit tema gir gevinst i seg sjølv. (meir bevisstgjering, dialog mm) Å få alle tilsette til å legge inn sin eigen kompetanse i kompetansekartleggingsverktøyet er ikkje beint fram, eller gjort over natta Utfordringar og forbetringspotensiale: Prosjektarbeidet Det har vore noko utskifting i prosjektgruppa undervegs og litt forfall til prosjektmøtene. Av ulike grunnar har me ikkje hatt deltaking frå politisk nivå på nettverkssamlingane. Trepart-samarbeidet har vore etablert men kunne kanskje hatt meir samhandling. Prosjektgruppa kunne vore inndelt i fleire arbeidsgrupper med ansvar for ulike tema. Utfordrande å nytte prosjektkompetansen og prosjektmetodikken godt nok. Tillitsvalde i prosjektgruppa har ikkje vore med på leiarmøta. Kompetanse og rekrutteringsarbeidet Utfordrane å sjå viktige strategiar over lang tid Ei utfordring å halde fokus på kva som er drivarane våre Utfordring i høve punkt 1.6 (istrategi for rekruttering og kompetanseutvikling ) Læringsarenar. Dette er tiltak som krev både langsiktig strategisk arbeid og som det ikkje er utarbeidd konkrete tiltak for. Dette er viktig i det vidare arbeidet med forankring og implementering. Prosjektet har kanskje hatt større fokus på smarte tiltak enn på strategi. Forankring i organisasjonen kunne vore eige tiltak for å sikre dette enno betre. Til dømes omtala temadag (med Linda Lai) for å starte kommunikasjon og forankring i organisasjonen som det vart starta planlegging av, men ikkje gjennomført. Utfordringar og forbetringspotensiale som er identifisert over vil vere naturlege å ta med seg i det vidare arbeidet og ved rullering av det overordna planverket: Strategi for rekruttering og kompetanseutvikling. Side 12 av 15

13 Forankring av prosjektarbeidet undervegs: Møte i prosjektgruppa Møte/handsaming i styringsgruppa Møte med leiargruppene innan Pleie og omsorg, Oppvekst og Teknisk/Administrasjon, kontakt mot resten av einingane/tenesteområda Informasjon til alle via Kvalitetsrapportane (kvartalsvise) Informasjon til den utvida leiargruppa i kommunen Framlegg til strategisk plan lagt fram for Formannskapet og vedteke i Kommunestyret 14. februar Nytt introduksjonsprogram for nye tilsette, handsama i Administrasjonsutvalet og vedteke administrativt. Vil løysingane (tiltaka) stette behova? 1. God rekruttering og kompetente tilsette er svært viktig for organisasjonen og for kvaliteten på kommunale tenester. 2. Nye system, ny plan og nye tiltak vil forbetre arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling på kort og lang sikt. 3. Nytt introduksjonsprogram vil forbetre mottaket av nye tilsette og sikre god og lik informasjon og opplæring til våre nye medarbeidarar. Det er for tidleg å seie om våre tiltak løyser behova/utfordringane våre fullt ut. Me har tru på at dei gjennomførde tiltaka ( Overordna Strategisk plan for rekruttering og kompetanseutvikling, eit nytt introduksjonsprogram for nye tilsette samt oppbygging av ein e- læringsportefølje) vil gjere kommunen betre i stand til å møte utfordringane med rekruttering og kompetanseutvikling både på kort og litt lengre sikt. Side 13 av 15

14 6 Prosjektorganisering Prosjektleiing ved oppstart prosjekt: Navn Rolle Telefon/ Mob E-post Rådmann J. Skartun Prosjekteigar Trond Helge Eide Prosjektleiar Andre roller og bemanning ved oppstart prosjekt: Prosjektgruppe: Rolle Tittel Navn Antatt stillingsbrøk Virksomhet/ fagforening Prosjektleiar Kvalitetsleiar Trond Helge Eide 30% Servicetorget Prosjektmedlem Ass. Rådmann/ John Olaf Røhme Stab - Rådmann Personalsjef Prosjektmedlem Einingsleiar Inger Marie Evjestad Stab Rådmann Prosjektmedlem Sakshandsamar Gunvor Kjos-Wenjum Personal Prosjektmedlem Hovudtillitsvald Ingeborg B. Eikeberg Fagforbundet Prosjektmedlem Hovudtillitsvald Anne Siri Bentsen Utdanningsforbundet Styringsgruppe: Rolle Tittel Navn Styringsgruppe ADU Administrasjonsutvalet (Ordførar, varaordførar, formannskapsmedlem og to hovudtillitsvalde) Referansegruppe : Rolle Tittel Navn Referansegruppe Formannskapet Det har vore noko utskifting i prosjektgruppa undervegs grunna sjukdom og personar som har endra arbeidstilhøve. Side 14 av 15

15 7 Økonomi Budsjett tabell: Kostnader Prosjektleiing/sekretærhjelp 30% stilling i prosjektperioden Reiseutgifter, nettverkssamlingar og prosjektleiarsamlingar Finansiering Beløp ,32 Saman om ein betre kommune tilskot ,88 Saman om ein betre kommune tilskot 2013 Beløp , ,- Saman om ein betre 0,- kommune tilskot 2014 Sum: ,20 Sum: ,- Stad, Dato: Gaupne, Underskrift Trond Helge Eide, prosjektleiar Rapporten blir handsama i Administrasjonsutvalet (ADU) i haustmøtet Side 15 av 15

Å rsrapportering 2013, pulje 1

Å rsrapportering 2013, pulje 1 Å rsrapportering 2013, pulje 1 Frist 1. februar 2014. Merkes Saman om ein betre kommune: Årsrapportering 2013 pulje 1 Kommune: Luster kommune Dato: 28.01.2014 Prosjektleder (navn og tlf.nr): Trond Helge

Detaljer

Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune.

Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune. Luster kommune Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune. Prosjektet er ein del av det nasjonale utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune Versjon 1.0.1. Datert

Detaljer

Møte ADU 06.11.2012 Saman om ein betre kommune Rekruttering og kompetanseutvikling i Luster kommune

Møte ADU 06.11.2012 Saman om ein betre kommune Rekruttering og kompetanseutvikling i Luster kommune Møte ADU 06.11.2012 Saman om ein betre kommune Rekruttering og kompetanseutvikling i Luster kommune Kort historikk: Luster kommune vart i nov. 2011 teken opp i KRD sitt nasjonale utviklingsprogram Saman

Detaljer

Samling hjå fylkesmannen 23.januar 2013

Samling hjå fylkesmannen 23.januar 2013 Samling hjå fylkesmannen 23.januar 2013 Lindås kommune si erfaring med utvikling av Plan for strategisk kompetansestyring Helse-og omsorgstenester 2012-2015 - Korleis me gjekk fram for å laga planen -

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Kommunepresentasjoner

Kommunepresentasjoner Kommunepresentasjoner Kompetanse og rekruttering 3. nettverkssamling Gardermoen 22. april Kommunal- og regionaldepartementet STATUSMELDING FOR LUNNER KOMMUNE - STRATEGISK KOMPETANSEPLAN NETTVERKSSAMLING

Detaljer

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Den 21.11.2012 fekk Stord kommune melding om opptak i programmet Saman om ein betre kommune, og får støtte med kr 300 000 per år til

Detaljer

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Meland 03. september 2012 1. Bakgrunn Meland kommune er etter søknad teke opp i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Prosjektgruppa i Saman

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Den 21.11.2012 fekk Stord kommune melding om opptak i programmet Saman om ein betre kommune, og får støtte med kr 300 000 per år til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE - STORD. Eit samarbeidsprosjekt mellom Stord kommune, Arbeidstakarorganisasjonane og dei folkevalde PROSJEKTPLAN KOMMUNE

SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE - STORD. Eit samarbeidsprosjekt mellom Stord kommune, Arbeidstakarorganisasjonane og dei folkevalde PROSJEKTPLAN KOMMUNE 1. 1.0 STORD KOMMUNE SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE - PROSJEKTPLAN Eit samarbeidsprosjekt mellom Stord kommune, Arbeidstakarorganisasjonane og dei folkevalde 1.0 Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Stord kommune vart

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Kl: 09.00 10.45 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.06.10 Merknader: Saker som vart

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL MELAND KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE 2012 2015 STRATEGISK DEL Vedteke i Administrasjonsutvalet sak 042/11 24.08.11 s.1 Innhald: Innleiing Hovudmål 8 fokusområde: 1. Leiaropplæring

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Innkalling av Administrasjonsutvalet

Innkalling av Administrasjonsutvalet Innkalling av Administrasjonsutvalet Møtedato: 06.03.2014 Møtestad: Kantina, rådhuset Møtetid: 10:00-11:30 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 56 37 51 75, sms til 474

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. Underskrifter: Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. Underskrifter: Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Utval Administrasjonsutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 08.12.2014 MØTEPROTOKOLL Start kl.: 10.00 Slutt kl.: 11.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Leiar/arbeidsgjevarrepresentant

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

NYTT Å MELDE FRA PROSJEKTENE

NYTT Å MELDE FRA PROSJEKTENE NYTT Å MELDE FRA PROSJEKTENE Fredrikstad 17. september Kommunal- og regionaldepartementet Bø kommune Midt i Telemark Kompetanse i helsesektoren -Ringverknad for alle Deltakarar Ordførar, Olav Kasland Tillitsvald,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidstakarrepresentant Anne Siri Bentsen. Vara var kalla inn men kunne ikkje møte. BHT ved Inger Johanne Lomheim SAKLISTE

MØTEPROTOKOLL. Arbeidstakarrepresentant Anne Siri Bentsen. Vara var kalla inn men kunne ikkje møte. BHT ved Inger Johanne Lomheim SAKLISTE MØTEPROTOKOLL Utval Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.09.2014 Start kl.: 13.00 Slutt kl.: 14.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Leiar, arbeidsgjevarrepresentant

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 13.00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Trafikksikker kommune, Hordaland. Prosjektplan

Trafikksikker kommune, Hordaland. Prosjektplan Trafikksikker kommune, Hordaland Prosjektplan Innhold Innhold... 1 Mål og rammer... 2 Bakgrunn og mandat... 2 Føremål og mål... 2 Målgruppe... 3 Mål... 3 Prosjektorganisering... 3 Oppdragsgjevar/prosjekteigar...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI 1 INNLEEING... 3 1.1 Rådmannen sitt forord... 3 1.2 Lov og forskrift... 3 2 ARBEIDSGJEVARSTRATEGI... 4 2.1 Etikk og samfunnsansvar:... 5 2.2 Politikk og administrasjon:...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1. Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan Pilotfylke Møre og Romsdal

SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1. Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan Pilotfylke Møre og Romsdal SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1 Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan 2013-2016 Pilotfylke Møre og Romsdal 1. Innleiing Møre og Romsdal fylkeskommune fekk i 2013 eit tilskot på kroner 100 000

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Luster kommune Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmann Jarle Skartun Kopi: Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Sak: Kjøkkenorganisering Bakgrunn Formannskapet bad i møte onsdag 11. desember om

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 08/2829. Helse- og omsorgsplan for Luster kommune 2010-2021. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 08/2829. Helse- og omsorgsplan for Luster kommune 2010-2021. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 08/2829 Arkiv: 034 H3 Helse- og omsorgsplan for Luster kommune 2010-2021 Rådmannen si tilråding: 1. Helse- og omsorgsplan for Luster kommune for

Detaljer

Ekskursjon til Stryn kommune besøk på to oppvekstsenter

Ekskursjon til Stryn kommune besøk på to oppvekstsenter Ekskursjon til Stryn kommune besøk på to oppvekstsenter Dato: 28.mai 2008 Deltakarar: Inger Marie Evjestad, John Olaf Røhme, Magnar Høyum, Heidi Karin Njøs, Ingeborg B. Eikeberg, Trond Helge Eide. (forfall;

Detaljer

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune Møteinnkalling PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Møtestad: Partssamansett utval - Ullensvang kommune Heradshuset i Kinsarvik Dato: 07.11.2017 Tidspunkt:

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Vinje kommune. Sluttrapport

Vinje kommune. Sluttrapport Vinje kommune Sluttrapport 28.05.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

Framlegg frå partssamansett gruppe. Rekrutteringsplan for Balestrand kommune

Framlegg frå partssamansett gruppe. Rekrutteringsplan for Balestrand kommune Framlegg frå partssamansett gruppe Rekrutteringsplan for Balestrand kommune 1 Innleiing I samband med rullering av kommunen sin rekrutteringsplan gjorde Administrasjonsutvalet den 11.06.08 følgjande vedtak:

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Vedteken 22.11.2012 i kommunestyresak 121/12 Innleiing. Norddal kommune produserer tenester som Norddalssamfunnet er avhengige av kvar einaste dag gjennom

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune.

Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune. VESTNES KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune. Forord: Vestnes kommune har vore med i utprøving av ulike turnusordningar gjennom Arbeids-

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalet Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/01622 Arkivkode: --- Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Saman om ein betre kommune. Mål og handlingsplan.

Saman om ein betre kommune. Mål og handlingsplan. Saman om ein betre kommune. Mål og handlingsplan. 5 årig prosjekt MED EIN HEILSKAPLEG INNSATS FOR EIT BETRE ARBEIDSMILJØ. Gjennom systematisk arbeid skal vi: Redusere det sjukemelde fråværet til under

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Luster kommune organisering

Luster kommune organisering Luster kommune organisering 1963: Ny kommune (5854 innbyggjarar). 1968: Innflytting i rådhuset (5259 innbyggjarar). 1983: Vedtak om hovudutvalsmodell (etter ein prøveperiode på 4 år, sak 25/83). 1989:

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutine for varsling FORORD Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutinar for varsling skal vere ein beredskap når lovstridige, uetiske eller uforsvarlege forhold vert oppdaga og må stoppast. Masfjorden

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune Konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1 GENERELL

Detaljer

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. KS omdøme. Sluttrapport

Ein tydeleg medspelar. KS omdøme. Sluttrapport Ein tydeleg medspelar KS omdøme Sluttrapport Innhald Samandrag Samandrag 3 Bakgrunn 4 Gjennomføring 5 Mål 7 Kva har vi gjort? 8 Har vi nådd måla? 10 Aktivitet i gruppa 12 Sluttkommentar 13 I 2010 var Møre

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Kvalitetsrapport 2/2011

Kvalitetsrapport 2/2011 Luster kommune Info/Nyhende/Fokus: Kvalitetsrapport 2/2 Ny BHT avtale. Den 5.4. signerte Luster kommune ny rammeavtale om bedriftshelsetenester med Sogn Bedriftshelseteneste. Det vert arbeidd med detaljar

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune Møteinnkalling FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Møtestad: Fellesnemnd Ullensvang kommune Sandven hotell, Norheimsund Dato: 17.11.2017 Tidspunkt: 13:30 Forfall

Detaljer

Samnanger kommune. Prøvetidsreglement. (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet

Samnanger kommune. Prøvetidsreglement. (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet Samnanger kommune Prøvetidsreglement (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet 30.11.2017 Sist ajourført 28.12.2017 Innhald 1 Føremålet med prøvetidsreglement... 3 2 Heimel...

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Meland kommune Møtedato: 30.09.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Innkalling til Administrasjonsutvalet Medlemene i Administrasjonsutvalet vert med dette kalla inn til møte. Den som har lovleg

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer