REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE HOTELL ALEXANDRA, MOLDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 30.08.11 HOTELL ALEXANDRA, MOLDE"

Transkript

1 REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE HOTELL ALEXANDRA, MOLDE Til stades: Arbeidstakarorganisasjonar UNIO Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet Bibliotekarforbundet Bibliotekarforbundet Norsk Sykepleierforbund Akademikernforbundet Ole Bjørn Helberg Einar Skjegstad Gunnar Rutle Vidar Kursetgjerde Hilde M. Gjessing Marianne Aurstad Oddlaug Hovdenak AKADEMIKERNE Norsk tannlegeforening Naturviterne AFAG Forskerforbundet LO Fagforbundet MFO YS Parat Lærernes Yrkesforbund Delta Norsk Skolelederforbund NITO Hege Myklebust Vartdal Arve Slettvåg Anders Smith-Øvland Kjersti Dahl Viggo Jordal Magnhild Tafjord Mary Vatneødegård Martinus V. Sæther Finn Marstrander Oddgeir Overå Frode Balseth Arbeidsgivar Personalsjef Fylkesutdanningssjef Konsulent Adm.nestleiar/kontorsjef Lønningssleiar Rådgivar Rådgivar Referentar: Dag Lervik, Per Hoem, Berit Dahl Morten Larsen Gunnar Malme Bjørn Are Hjelle Iver Kåre Mjelve Iver Kåre Mjelve Møtet tok til kl. 10:00 og vart avslutta kl. 14:00 Møtet vart leia av personalsjef Dag Lervik. Det kom ikkje fram merknader til innkalling og dagsorden. Dagsorden 1. Tilbakeblikk til det lønnspolitiske drøftingsmøte Økonomisk ramme 3. Profil og føringar kap. 3 og kap Verkty og tidsplan for sjølve forhandlingane 5. Orientering og avklaring om opplegget for oppfølging av protokolltilførsel vedr. kriterium for leiarlønnsvurdering.

2 1. Tilbakeblikk til lønnspolitiske drøftingsmøte den Personalsjef Dag Lervik ønska vel møtt og held innleiingsføredraget. Han kom m.a. inn på hovudelementa i det sentrale oppgjeret og grunnlaget for haustens lønsforhandlingar. Det vart også tatt ei kort oppsummering av nøkkeltal for lønnsutvikling i Møre og Romsdal fylkeskommune samt hovudkonklusjonane frå drøftingsmøte den 9. mai Lysarksamlinga er vedlagt referatet. 2. Økonomisk ramme 1. Personalsjefen gikk igjennom opplegg og føresetnader for den økonomiske ramma. Han opplyste m.a. at arbeidsgivar vil ta utgangspunkt i ramma for oppgjeret i kap. 4 på 4,26 % som grunnlag for berekning av datolønnsvekst frå til Alle avdelingane/driftseiningane blir som følgje av dette tildelt ei arbeidsramme som vil ligge på minimum 4 % i samband med kap. 3 og 5 forhandlingane 2. Innspel frå: Utdanningsforbundet: Utdanningsforbundet vil legge til grunn 7% som ramme for sine krav. Grunngjeving: Vi meiner at våre leiarar skal ha meir i løn enn lektor med tillegg på topp med evt. dei tillegg dei har. Det generelle nivået må også høgdast. Vil sjå på om det er relasjonar som er skipla på eller om grupper har falt litt igjennom som følgje av prioritering av auke / etablering av minstelønnsnivå for mellomleiarar. Elles kan ikkje Utdanningsforbundet uttrykkje semje til det fjerde kulepunktet i tp 21 Lønnsmessige tiltak for å møte rekrutteringsutfordringar, jf. kriterium 4 i lønnspolitisk plan, skal også finansierast innafor ramma. Vi har spesielle utfordringar med å halde på og rekruttere leiarar. Det kan bli svært vanskeleg å løyse desse utfordringane innafor den ramma som arbeidsgivar legg til grunn for forhandlingane. Skoleleiarforbundet: Vi vil slutte oss til det Utdanningsforbundet målberer og meiner at leiarar skal ha høgare løn enn dei dei er satt til å leie. Fagforbundet: Kva betyr minimum 4 % i arbeidsramme? Arbeidsgivar: Arbeidsgivar deler ein del av vurderingane når det gjeld behov for rekrutterings- og stabiliseringstiltak for skoleleiargruppa og at dette også tema for forhandlingane både i 2009 og Personalsjefen signaliserte likevel at det med utgangspunkt i rammene for oppgjeret i kap. 4 og det som er lagt inn som forventa lønnsvekst i vedteken budsjett- og økonomiplan ikkje er mogleg å bevege seg på det nivået som fleire av organisasjonane signaliserer. Personalsjefen viste også til arbeidet med AGP og alternative

3 karriervegar der det er opna for ei fagleg karriere lønnsmessig kan gå like langt som administrativ-/leiarkarriere sjølv om hovudregelen framleis vil vere at leiar normalt skal tene meir enn sine underordna. Personalsjefen ser også at formuleringa om å tildele ei arbeidsramme på minimum 4% godt kunne ha vore meir tydeleg. Det som er meint er å legge ut ei arbeidsramme på 4% til avdelingane/driftseiningane. Med utgangspunkt i ei samla ramme på 4,26% vil ein på denne måten kunne få noko meir handlingsrom og fleksibilitet til å omfordele midlar og følgje opp prioriterte lønnsmessige utfordringar. 3. På grunnlag av ordskifte oppsummerte og konkluderte personalsjefen slik: Vi registrerer at det er ulikt syn på kor stor ramma bør vere. Arbeidsgivar vil legge følgjande til grunn: a. Alle avdelingane/driftseiningane blir tildelt ei arbeidsramme som vil ligge på 4% samband med kap. 3 og 5 forhandlingane b. Det blir lagt eit generelt tillegg i botn til alle som tilsvarar 2,5 %. 3. Profil og føringar kap.3 og kap 5 1. Personalsjefen presenterte utkast til ulike føringar for forhandlingane a. Felles føringar

4 b. Tannhelse: Personalsjefen opplyste vidare m.a. at Tannhelsesektoren har jobba spesielt med å operasjonalisere og tilpasse kriteria for sin sektor. Dette vart før forhandlingane i 2010 utarbeidd i eit revidert støtte-/kravskjema som også er sett i samanheng med ny særavtale for tannhelsesektoren etter bortfall av tidlegare bonusavtale.

5 c. 2. Innspel frå: Skolelederforbundet: Vi har tatt opp måten potten fordeles på mellom einingane ved fleire høve, sidan eksisterande lønsmasse dannar grunnlaget for pott så bidrar det til å sementere det eksisterande og kan være lite eigna til å møte nye/dagens utfordringar. Utdanningsforbundet: Viktig å sjå på kombinasjon tid og løn m.o.t. både å behalde og nyrekruttere til skuleleiarstillingar. Vi vil og at dei som går av med pensjon skal vere omfatta av lønnsforhandlingane utover eit generelt tillegg slik at dei får tillegg på nivå med gjennomsnittet for dei som blir omfatta av forhandlingane. UF ønskjer og å rette opp att noko av dei relasjonane som vart skipla då minsteløn for leiarar vart innførd. Vi må ha ein gjennomgang for å sjå på lønsutviklinga og kvifor nokre skular og nokre leiarar har eit påtalt lågt lønsnivå i forhold til andre.

6 Arbeidsgivar: Med bakgrunn i erfaring frå tidlegare forhandlingsrundar føreslår fylkesutdanningssjefen at det blir gjort greie for arbeids- og ansvarsområde for ass.rektorar og at dette går inn som ein del av vurderingsgrunnlaget. Dette m.a. med bakgrunn i at arbeids- og ansvarsområde for ass.rektorane kan vere vesentleg forskjellig utover at alle har stedfortrederfunksjon for rektor, jf. lønnsvurdering i høve stillingsdel og persondel. 3. På grunnlag av ordskifte oppsummerte og konkluderte personalsjefen slik: Arbeidsgivar vil legge desse føringane til grunn for forhandlingane: a. Kriterium for individuell lønnsvurdering skal ligge i botn (jf. lønnspolitisk plan og operasjonalisering av kompetansekriteriet) b. Det skal gjerast greie for arbeids- og ansvarsområde for ass.rektorar slik at det går inn som ein del av vurderingsgrunnlaget, jf. lønnspolitisk plan om at lønnsvurderinga skal bygge på ein stillingsdel og ein persondel. c. Lønnsmessige tiltak for å møte rekrutteringsutfordringar, jf. kriterium 4 i lønnspolitisk plan, skal også finansierast innafor ramma. Dette vil også omfatte tillegg til medarbeidarar i driftskritiske funksjonar med ein kompetanse som er svært viktig å behalde, og som er vanskeleg å erstatte d. Partane skal vidareføre sitt fokus på likelønnsproblematikk, jf. HTA pkt. 3.2 og lønnspolitisk plan. Likelønnsutfordringane omfattar lik lønn for likt arbeid av same kvalitet, innsats og resultat og lik moglegheit for lønnsutvikling uavhengig av kjønn. «Lønnspolitikken skal medverke til auka grad av likestilling mellom kvinner og menn i samsvar med fylket sin plan for likestilling og mangfald. Det er viktig å sikre eit riktig lønnsnivå for alle tilsette og hindre at uønska og utilsikta lønnsforskjellar oppstår. Kriteriet er derfor relevant i samband med oppretting av lønnsmessig forskjell som ikkje kan relaterast til funksjon, innsats eller resultat.» Arbeidstakarar i adopsjons-, fødsels- og andre lønna permisjonar skal også ha lønnsutvikling gjennom lokale forhandlingar. e. Når det gjeld nytilsette og vikarar m.m. skal, med mindre noko anna er avtalt (jf. nye malar for tilsettingsbrev), alle tilsette på forhandlingstidspunktet vere omfatta av det generelle tillegget. Tilsette som har fått vurdert sin lønn etter verknadstidspunktet (01.05.) skal som hovudregel ikkje omfattast av andre individuelle tillegg. Det same vil gjelde for mellombels tilsette med kontraktar for 1 år eller kortare og fast tilsette som har vore i den nye stillinga i kortare tid enn 6 månader før 1.5. f. Leiarlønn vil som før bli vurdert spesielt i forhold til resultatoppnåing personalleiing og økonomistyring likestilling; kvinner i leiarstillingar skal prioriterast utfordringar knytt til å behalde leiarar med ein særleg kompetanse som vil vere svært vanskeleg å erstatte ved rekruttering g. Lønnsvurdering/lønnstillegg til tilsette i permisjon og konstituerte/vikarar i leiarstillingar skal vere knytt til den faste stillinga (og ikkje den ein p.t. fungerar mellombels i) h. Det vises elles til signal gitt i høve tannhelsesektoren.

7 4. Verkty og tidsplan for sjølve forhandlingane 1. Personalsjefen presenterte verktya Kravskjema Samleskjema

8 Fremdriftsplan.(Personalsjefen presiserte at lønstingingane i kap. 3 er 17.10). 2. Innspel frå: Rådataoversikt per ønskes frå Utdanningsforbundet, Nito, NTL, LY, Fagforbundet 3. På grunnlag av ordskifte oppsummerte og konkluderte personalsjefen slik: Verkty og framdriftsplan for lønsforhandlingane vert som tidlegare år. Rådataoversikt per vert sendt dei organisasjonane som ønskjer det. Bemanningsoversikt per blir lagt til grunn for berekning av lønnsmasse og arbeidsramme for forhandlingane. 5. Orientering og avklaring om opplegget for oppfølging av protokolltilførsel vedr. kriterium for leiarlønnsvurdering 1. Personalsjefen innleia og tok eit tilbakeblikk til lønstiningane i 2010.

9 Han løfta so fram spørsmålet Kva skal vere kriterium for lønsvurdering av leiarar? Korleis bør vi sjå dette i samanheng med kvalitet på tenestene og utøving av leiarskap? Kva veit vi om kvalitet på tenestene i dag? Korleis kan vi evaluere leiarar i høve kvalitet og resultat?

10

11

12 2. Innspel frå: Utdanningsforbundet: Viktig å sjå på kombinasjon tid og løn m.o.t. både å behalde og nyrekruttere til skuleleiarstillingar. Vurdering av leiarar etter ein stillingsdel, persondel og marknadsdel er vi positive til. Vi ser det og som naturlig at det er et strukturert og systematisk opplegg for lønsrelasjoner mellom rektor ass.rektor fagleiarar/avdelingsleiarar. Vi erkjenner at input heng saman med output. Vurderingane av leiarar lyt take omsyn til det. Arbeidsgivar: Fylkesutdanningssjefen løfta fram at vi har data på gjennomføringsgrad/karakterar inn- og ut av vgs som vi kan leggje til grunn, sjølv om også andre kriterium må drøftast på breitt grunnlag. Kva er eigentlig våre kvalitetskriterium? No etter kvart har vi fått på plass verkty som kan opplyse oss om resultat utover dei reine økonomiske. Det er eit overordna mål for heile sektoren å auke gjennomføringsgraden. Eit anna område som vi har interessant informasjon om og som kan nyttast ved vurdering er brukartilfredsheitsundersøkingar og undervisningsevaluering. Samla sett kan vi finne gode kriterium for vurdering av leiarar her. Arbeidsgivar ser likevel at dette er komplekse samanhengar. Skoleleiarforbundet: Dette minner om korleis vi vurderer elevar, men dei får og vite kva dei skal gjere for å bli betre. Det er avgjerande at det vert kommunisert korleis ein skal jobbe og utvikle seg for å påverke eiga lønsutvikling. 3. På grunnlag av ordskifte oppsummerte og konkluderte personalsjefen slik: Det er viktig med ei brei tilnærming slik at ikkje berre løn og tid blir diskutert, men at ein ser ulike faktorar i samanheng. Det er viktig å få ein prosess der vi går inn i spørsmål om kvalitetsleiing, kvalitets- og resultatsvurdering samt leiarevaluering-, oppfølging- og utvikling slik at eit kriteriesett om lønnsvurdering av leiarar er tufta på dette. Rammeføresetnader for leiing vil også måtte inngå som ein del av dette. Rådgivar Bjørn Are Hjelle vil jobbe spesielt med dette og lage eit grunnlagsnotat til arbeidsgruppa som skal jobbe med vegval innan leiarvurdering m.m. Gruppa vil truleg vere samansett slik: Dag Lervik og Bjørn Are Hjelle frå personalseksjonen, Einar Skjegstad frå Utdanningsforbundet, Oddgeir Overå frå Norsk Skolelederforbund, ein rektor og evt fylkesutdanningssjefen.

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

TILTAK FOR AUKA GJENNOMFØRING I FAGET KROPPSØVING

TILTAK FOR AUKA GJENNOMFØRING I FAGET KROPPSØVING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201200856-1 Arkivnr. 522 Saksh. Sandvik, Sagen Tor Ivar. Håkonsli, Monica. Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 14.02.2012 TILTAK FOR AUKA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Målsetting Livsfasepolitikken vår skal avspegle likeverd for tilsette i alle aldersgrupper, og arbeidsstokken skal vere prega av mangfald. I dette ligg det også

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

RHF-enes strategigruppe for forskning

RHF-enes strategigruppe for forskning Referat frå møte i RHF-a si strategigruppe for forsking - onsdag 27. mai 2015 UTKAST per 29. juni 2015 Kl. 09:30 14:30 Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Til stade: Marianne van der Wel, Maiken

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har.

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Høyringsutkast Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2012. Innhold 0. Samandrag... 2 1. Innleiing...

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK Jnr. 1142.13 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer