NR 2 - ÅRGANG 22 DESEMBER CCB - 40 år i drift. Går spennende og utfordrende tider i møte. God jul og godt nytt år ønskes fra alle oss på CCB!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR 2 - ÅRGANG 22 DESEMBER 2014. CCB - 40 år i drift. Går spennende og utfordrende tider i møte. God jul og godt nytt år ønskes fra alle oss på CCB!"

Transkript

1 NR 2 - ÅRGANG 22 DESEMBER 2014 CCB - 40 år i drift Går spennende og utfordrende tider i møte God jul og godt nytt år ønskes fra alle oss på CCB!

2 Fra direktørens side Det er mange år siden vi har opplevd så mange endringer og store utfordringer som vi har gjort i års drift av CCB har gitt oss verdifull erfaring og en ballast som vi absolutt trenger i en fremtid som vil være preget av store endringer og en viss usikkerhet. Oljeprisen er i fritt fall og rigger går i opplag. Kontinuiteten uteblir og pessimismen får lett grobunn. Stopp eller reduksjon i leteboring skaper bekymring for bransjen, ingen leting ingen funn. Alle vet at det tar tid fra funn til utbygging. Samtidig er dagens kostnadsnivå en utfordring som gjelder alle, og en viss nedkjøling er nok nødvendig. Her ligger den krevende balansegangen. For CCB kommer den konjunkturmessige nedgangen samtidig med en betydelig volumreduksjon knyttet til flytting av forsyningen fra Ågotnes til Mongstad. Det er nå vi får testet vår evne til omstilling, og organisasjonens evne og vilje til å tilpasse seg en fremtid i stadig endring. Slik jeg ser det har vi ikke noe valg. Vi må gjennom en bemanningsreduksjon, se på alle kostnader, se på nye muligheter, posisjonere oss for nye aktiviteter kort sagt, vi må handle. Hvis vi skal oppsummere 2014, må konklusjonene bli at det har vært et godt og spennende år for CCB. 40 års drift har vært behørig markert for alle våre ansatte. Samtidig var det BASENYTT Nyhetsmagasin for CCB Desember 2014 Forsidefoto: Pål Bentdal REDAKSJON Ansvarlig redaktør: Kurt R. Andreassen Redaktør: Irene Lillehammer Redaksjonsmedlemmer: Tanja B. Svellingen Øyvind A. Langedal PRODUKSJON Grafisk design: Irene Lillehammer og John Ringstad Foto: Redaksjonen Trykk: Bodoni 1200 eks. trykket på svanemerket papir en god anledning til også å kunne markere våre 40 år sammen med byen Bergen, som både feiret grunnlovsjubileet og var vertskap for et vellykket Tall Ships Races med en værmessig ramme som byen knapt har opplevd før. I tillegg samarbeidet CCB med Statsraad Lehmkuhl som har vært 100 år i drift. Som avslutning på jubileumsåret gir CCB ut en jubileumsbok kalt Et sant eventyr. Den skildrer bedriftens 40-årige historie i fakta og bilder. Aktiviteten gjennom året har vært god og vi kan skryte av at vi i tillegg til forsyningsaktiviteten har hatt hele 13 riggprosjekter, noen av dem omfattende prosjekter - alle levert på tid. På eiendomssiden har vi sikret oss ekspansjonsområde gjennom oppkjøp av et større tomteareal på vestsiden av basen, samtidig som vi også i år har drevet kontinuerlig utvikling av vårt anlegg inkludert bygging av flere lager- og verkstedsbygg. At vi nå endelig kan se frem til et nytt Sotrasamband er av stor betydning for hele industrien på Ågotnes, men vi må ikke glemme at det er ikke nok å komme seg over fjorden. Vi må også sikre oss en effektiv kommunikasjon videre ut til Ågotnes, og der må lokale og sentrale politikere hjelpe til for å unngå at utviklingen stopper opp og at ekspansjonen i stedet skjer utenfor både regionens- og landets grenser. Mer om dette finner du inne i magasinet. I Sandnessjøen vant vi kontrakten med Statoil og BP på bygging et stort bygg for lagring og vedlikehold av undervannsutstyr. Dette er en del av et omfattende utbyggingsprogram på Helgelandsbase, og en av mange langsiktige investeringer vi har gjort som bidrar til ytterligere aktivitet i Sandnessjøen. I Kirkenesbase har vi etter hvert fått aktivitet ifm omlasting av olje, og vi er tilnærmet ferdig med regulering av et større område nær flyplassen som skal bli fremtidens maritime park i Kirkenes. Etablering i Las Palmas har vært nevnt i ulike medier, men i januar skal det meste være på plass i selskapet CCB Canarias der vi har ambisjon om å ta del i et stadig voksende vedlikeholdsmarked. Det er vanskelig å være skråsikker på utsiktene til neste år, men selskapet CCB står fortsatt på trygg grunn med solide og langsiktige eiere, og en arbeidsstokk som er vant med krevende utfordringer. Jeg takker alle kunder og forretningsforbindelser for samarbeidet gjennom 2014, og ikke minst alle våre ansatte som har løst oppgaven på en god måte også i år. God Jul til dere alle jeg ser frem til et spennende 2015! Kurt R. Andreassen Adm. direktør UTGIVER Coast Center Base AS Boks 55, 5347 Ågotnes Tlf: Faks: Epost: 241 MILJØMERKET Trykksak 699 I N N H O L D Trafikksituasjonen Bergen - Ågotnes t /r Vekst og utfordring 4 Yard Services All time high 6 Eurofins øker beredskapen til basekunder Satelittlaboratorie 7 Kristin Skogen Lund på Ågotnes NHO besøk på CCB 7 Teknisk avdeling satser på M3 Serviceordre Effektiv ansvarsdelegering 8 Ekspansjon i Kirkenesbase Russisk olje til Europa 9 HMS i fokus Den menneskelige faktor 10 Nytt fra eiendomsavdelingen Tilrettelegger for økte markedsmuligheter 11 Ordføreren i Øygarden er gått bort Minneord over Otto Harkestad 12 2 BASENYTT BASENYTT 3

3 Trafikksituasjonen Bergen-Ågotnes t/r Vekst som utfordrer Foto: Pål Bentdal Foto: Pål Bentdal Foto: Pål Bentdal Utsnitt fra vedtatt kommunedelplan Sotrasambandet. Delprosjekt 3. Rv. 561 Kolltveit - Ågotnes fra Kilde: Fjell kommune Ågotnes er i dag et av de industriområdene i Norge som øker mest sett i forhold til antall ansatte i selskaper som er relatert til olje- og gassnæringen, ikke minst inn mot subsearelaterte yrker. Når over 4000 mennesker forflytter seg hver dag på en smal riksvei over en smal bro til og fra Bergen sier det seg selv at trafikksituasjonen byr på store utfordringer. Nå er det riktignok lagt inn i Nasjonal Transportplan (NTP) at det vil komme ny bro fra Bergen til Sotra om noen år, men trafikksituasjonen til og fra Ågotnes er likevel gått fra vondt til verre. For hva hjelper det med en flott ny bro noen år frem i tid dersom traséen fra Kolltveit til det yrende industrilivet på Ågotnes blir glemt? Fra vondt til verre Dette er en problemstilling som bekymrer bedriftseiere og investorer i et område som har investert 4 milliarder kroner de siste 40 årene, penger som blant annet har kommet Fjell kommune til gode i økt befolkningsvekst og velferd ifølge NHO sitt næringsbarometer. Nettopp derfor startet kommunen for 10 år siden et selskap som skulle ivareta de nødvendige trafikkbehovene slik at veksten kunne blomstre og utvikle seg. Det interkommunale og privateide selskapet Sambandet Sotra/Øygarden-Bergen AS, senere omtalt som Sotrasambandet hadde som målsetting å få på plass et nytt samband mellom Sotra og Bergen, gode tilførselsveier nord og sør på Sotra/Øygarden, utbygging av kollektivsystem og gang/sykkelveier. Eierselskapet kalt Sotrasambandet startet opp med siviløkonom og næringslivsleder Ole Johan Sagen som daglig leder i I dag, 10 år etter, ser Sagen at et møysommelig arbeid med nettverksbygging og korridor-arbeid i ulike etater har båret frukter. Ny Sotrabro er lagt inn i NTP og vil være kjørbar like etter 2020 hvis alt går etter planen. Men Sagen forstår godt bekymringen lederne på Ågotnes opplever om det som skjer, eller rettere sagt - ikke skjer - på strekningen fra Kolltveit til Ågotnes. - Det er lett å forstå både bekymring og frustrasjon på Ågotnes, sier Sagen. Arbeidet med broen er kommet godt i gang og det er her fokuset er satt, ikke på traséen videre nord-sør. Når det gjelder trafikken til det sterkt voksende industriområdet på Ågotnes, er det av største betydning at denne strekningen opprustes i samme renn som byggingen av Sotrabroen, sier Sagen. Magnus Natås er prosjektleder for Sotrasambandet fra Statens Vegvesen. Han sier til Basenytt at det som skiller dette ut i to separate prosjekter er at hovedsambandet, hvor ny Sotrabro inngår, er en riksveg og at nord-sør traséen er en fylkesveg og dermed underlagt fylkeskommunens ansvar. Men, fylket ønsker ikke å prioritere prosjektet. Kommunene handler nå på egen hånd og går derfor sammen for å få veien regulert. Til dette vil de leie inn konsulenttjenester like over nyttår, får Basenytt opplyst fra Einar Lunde som er prosjektansvarlig for nord-sør traséen i Fjell kommune. - Det viktigste nå er at Sotrasambandet er fastlagt frem til Kolltveit. Så er også vegtraséen videre selvsagt av stor betydning. Som kommune har vi mye erfaring med å regulere veier som ligger under fylket. Vi kan ikke vente lenger. Vi henter nå inn ekstern konsulenthjelp for dette og regner med å bruke ett år på planlegging og håper å ha alt ferdig saksbehandlet i Først etter dette starter planer om hvordan det skal finansieres og utbygges, legger han til. - Nord-sør traséen vil deles i to prosjekt. Den første reguleringen vil gjelde for strekningen Kolltveit, med startpunkt fra hovedsambandet, og frem til Ågotnes. Delplan 3 fra 2009 (se skisse øverst) vil være utgangspunktet for regulering, sier Lunde til Basenytt. Reguleringsplanen for Kolltveit-Ågotnes bør ikke være så komplisert å få på plass, mener Ole Johan Sagen. Mot sør er det kanskje mer komplisert, men uansett kan gjennomføringen skje i to prosjekter som kan kobles sammen om man velger å starte med traseen mot nord først. - Prosjektet mot nord kan og deles i to: Den første delen ut av baseområdet opp til ny rundkjøring som vil hjelpe sterkt på situasjonen inn og ut av basen med en altfor lang rushtid. Det må komme på plass i løpet av en 2 års periode. Del 2 mot Kolltvet tar nok lengre tid, sier Sagen. - Finansieringsrammene for traseen mot nord kan estimeres innen de normer for usikkerhet som er gjeldene. Næringsliv, kommuner, fylket/stat må her jobbe tett sammen, og det kan starte allerede nå. Noen må imidlertid være pådriver, ellers vil det ta unødig lang tid. Nettopp det lærte arbeidet med Sotrasambandet meg, påpeker den erfarne næringslivlederen og viser til utsagnet fra Romertiden som sier: For øvrig mener jeg at Kartago må ødelegges. Det samme må noen si her. Det må gjentas og tas opp i enhver anledning til brikkene er på plass! Hovedsambandet tar lang tid å gjennomføre, og regjeringen er opptatt av de sammenhengende prosjektene. Snorklipping over sundet og videre ut på Sotra må kunne samkjøres, poengterer Sagen til Basenytt. Daglig leder for Sotrasambandet, Ole Johan Sagen 4 BASENYTT BASENYTT 5

4 All time high på Yard Services Satelittlaboratorie for basekunder Yard Services er i sterk vekst på CCB. Her er de fleste representert. Fra venstre: Anel Trnovac, Geir Hiim, Glenn Selstø, Gunnar Landro, Thor Andrè Askildsen, Sveinung Vethe, Trond Bukholm, Magnar Solheim, Anette Czysz, Geir Olsen, Sindre Eide, Heine Bakke, Gisle Aloysius, Egil Dåvøy, Ole Magnus Hundvin. Foto: Irene Lillehammer Eurofins vil øke tilbudet til basebrukere. Fra venstre: Kai Joachim Ørnes, Joakim Skovly, Even Gjerde Nordstrøm. Foto: Norsk Fiskeoppdrett. Yard Services (YS) på CCB tar en all time high på antall riggoppdrag i Avdelingen, som er i sterk vekst for tiden, kan hake av for hele 13 prosjekter ved inngangen til desember, men året er ikke omme. Det er sjanser for enda et riggoppdrag før nedtellingen til 2015 begynner. YS sin nye prosjektsjef, Sveinung Vethe, gir mye av æren til det han kaller et raust miljø som deler erfaring og kunnskap, og, som står på med et helt unikt lagspill. Sveinung Vethe har teknisk bakgrunn fra forsvaret. Han er ingeniørutdannet i hæren, men konverterte til Sjøforsvaret i Etter to år som prosjektleder på avdelingen ble han 1. oktober ansatt som prosjektsjef for den raskt voksende avdelingen YS som i dag har 21 ansatte. De fleste er ingeniører og økonomer mens andre har en mangfoldig erfaringsbakgrunn som er svært viktig for avdelingen, ifølge Vethe. Som sertifisert prosjektleder fra forsvaret har han mye å tilføre riggavdelingen i CCB, men det er én stor forskjell på å drive prosjektledelse i forsvaret og på CCB sier han til Basenytt; Tempo! - Det man bruker en måneded på i forsvaret kan være unnagjort i løpet av 10 minutter her. Jeg har ikke bare fått ansvar, jeg kan også ta ansvar. Det liker jeg, sier Vethe og viser med dette til at beslutningslinjen er kort og at han derfor kan iverksette raskt. Med tanke på kombinasjonen av omsetningsstørrelse, kompleksitet og intensitet er YS sine prosjekter blant de mest krevende i landet. Og prosjektene skal fortsette og avdelingen skal vokse, det til tross for en generell dysterhet i markedet med tanke på dagens lave oljepriser og Statoil som bare snakker om å kutte kostnader. Hvordan ser du så for deg at YS utvikler seg fremover? - Vedlikehold og klassing går i sin faste syklus og i så måte ser 2015 ut til å bli et medium år. I tillegg er det muligheter innenfor flere mindre modifikasjonsjobber. Vi er godt forberedt og jobber nå med tre nye klassejobber i konkurranse med andre. - Min ambisjon på sikt er at YS skal bli den foretrukne i Norge på riggvedlikehold og klassing. Vi skal kapre nye markedsandeler. Her er vi allerede godt i gang med satsninger utover Ågotnes. Vår eierandel i Mid-Nor Yard Services sammen med Vestbase i Kristiansund er et eksempel på det. Vi forventer også økt aktivitet i nordområdene. I tillegg har vi også et selskap under planlegging i Las Palmas som forbereder seg for markedet utenfor Afrikakysten, sier Vethe. - Her på Ågotnes ønsker vi å rendyrke riggområdet på basen og få det enda mer strømlinjeformet ift vår aktivitet. Det betyr at vi må utruste området ytterligere. Vi skal blant annet legge til rette for å ta imot jackup rigger ved kai for nettopp dette. Vi vil også ha behov for større lokaliteter ettersom avdelingen vår fortsetter å vokse, sier Vethe som spår at om 10 år vil avdelingen ha omkring ansatte dersom utviklingen går som forventet. Eurofins Environment Testing Norway AS er et av verdens ledende laboratorieselskap med over ansatte fordelt på 190 laboratorier i 37 land. Selskapet har hovedkontor og hovedlaboratorium i Moss, og i Bergen finnes et satelittlaboratorie som har flere oppdrag på CCB. Eurofins utfører kjemiske og mikrobioligiske analyser innen alle typer vann, slam, jord, sediment samt materialprøver. Satsingområdet er for tiden offshore -og marin sektor, og avdelingen spesialiserer seg derfor på analyser innenfor smøre- og hydraulikkoljer, drikkevann fra baseanlegg, båter og offshore-installasjoner, samt oljeinnhold i avløpsvann ifra NHO besøkte subseaklyngen på Ågotnes Fra venstre: Kurt Andreassen - Coast Center Base, Gordon Birnie - Aker Solutions, Tom Knudsen - NHO, Kristin Skogen Lund - NHO, Owe Hagesæther - NCE Subsea, Ingmar Westervik - FMC Technologies. diverseinstallasjoner. I Bergen har Eurofins spesialkompetanse på oljeanalyser og er akkreditert på analyser av refusjonsolje. De har også spesialinstrumentering og kompetanse innen næringsaltanalyser i saltvann. I tillegg utfører avdelingen i Bergen også Asbest undersøkelser og PCB i olje og materialer samt klorparafiner i fugemasse. Even Gjerde Norsdtrøm hos Eurofins sier at de vil øke beredskapen på innlevering av prøver og også være tilgjengelige i helgene for basens kunder. NCE Subsea og Coast Center Base (CCB) inviterte Kristin Skogen Lund til bedriftsbesøk på Ågotnes i august i år. Hensikten med besøket var å gi Skogen Lund en presentasjon av den omfattende subseaklyngen i Hordaland, som er organisert under NCE Subsea. I sin presentasjon pekte adm. direktør Kurt Rune Andreassen på at Coast Center Base i dag er verdens største base for subsea ettermarkedsaktivitet. - Ingen steder i verden finner man mer subseautstyr samlet på et geografisk avgrenset område enn akkurat her, hvor verdensledende bedrifter som FMC Technologies og Aker Solutions har sine subsea ettermarkedsavdelinger. Statoil har også sin største Subsea Pool på basen, sa Andreassen. Besøket inkluderte bedriftspresentasjoner ved Aker Solutions, FMC Technologies, Coast Center Base og NCE Subsea, samt omvisning på basen. 6 BASENYTT BASENYTT 7

5 Effektiv ansvarsdelegering For tre år siden startet Teknisk avdeling på CCB en prosess med utvikling og tilrettelegging av effektiv ordreregistrering og datafangst fra produksjon. Det som før foregikk manuelt ved hjelp av lister, meldinger, beskjeder og muntlige oppfølginger er i dag erstattet med et effektivt elektronisk ordreregistrering- og arbeidsprogram kalt M3 Serviceordre. Resultatet er en mer oversiktlig arbeidshverdag hvor ansvaret for utsjekk av ordrer er delegert lenger ut til operatørene som utfører oppgavene på basen. I tillegg skjer alt elektronisk. Digitale hjelpemidler som mobile nettbrett i verksted, på lager og i biler og trucker gjør oversikten og kontakten mellom kontor og drift optimal, og muliggjør tidskontroll for levering til kundene. Prosjektet på Teknisk avdeling har det siste året blitt utvidet til å bli benyttet innen flere arbeidsområder. Det er knyttet interesse og begeistring til det nye datafangstsystemet fra både kunder og leverandører. Miljøservice har også fått produsert sin egen film som markedsfører og viser hvordan ordresystemet fungerer i praksis. Verkstedet har fått skreddersydd M3 Serviceordre til verifisering av arbeidsprosesser utført på nummererte gjenstander. En gjenstand som skal gjennom flere arbeidsstasjoner i verkstedet, blir elektronisk kvittert ut av operatører ved hver stasjon. Det betyr at alt som er gjort blir identifisert både på tidspunkt og av utført person. Arbeidsleder vil også til enhver tid kunne se hvor gjenstanden er i prosessen. Det samme prinsippet er brukt for en rekke tjenester der det er nødvendig å registrere antall/volum, korrigeringer på mottak/leveranse 8 BASENYTT samt kvittere for tid og utførelse. I tillegg er programmet tilknyttet lagerhold, slik at avdelingen til enhver tid har ajourførte volumer/antall på tanker og stykkgodslager. Operatører henter opp de enkelte ordrene som er tildelt arbeidsstasjonen de er på, og gjør alle nødvendige registreringer når oppgaven er utført. Arbeidsverktøy er nettbrett i biler og trucker, håndholdte terminaler eller touch skjermer på arbeidsstasjonene. Teknisk sjef, Jan-Arild Alvheim har vært initiativtakeren til innføringen av det effektive systemet. Prosjektledelse og opplæring har Karina Eltvik og Ina Lundekvam hatt ansvar for. Alvheim sier til Basenytt at offshorebransjen har svært mange referanser som tilhører de enkelte ordrene, noe som er svært viktig å følge opp ift kvalitet i leveransen. Det nye elektroniske systemet gir utførende personell bedre mulighet til å registrere og verifisere umiddelbart. Programmet er lagt opp slik at man ikke kommer videre i utsjekk hvis ikke nødvendig referanser er fylt inn. Spesielt positivt er det at operatørene involveres mer i arbeidsoperasjonene med ansvarlighet for korrekt registrering og utførelse. Skjermvisning er utformet slik at det på hver arbeidsstasjon kun får frem nødvendige informasjon for denne operasjonen, sier Alvheim til Basenytt. M3 Portal brukes til følgende arbeidsoperasjoner: Verksted: Mob- og demob, reparasjon og vedlikehold av subseautstyr Bulkoperasjoner: Mottak/levering/lagerhold av MGO, helifuel, sement, barytt, slop, smøroljer og vann. Rengjøring: vask av transporttanker/konteinere og subseautstyr Avfallshåndtering: mottak og lagerhold av farlig avfall, samt næringsavfall Descaling: Fjerning av radioaktivt belegg fra prosessutstyr, om-emballering og lagerhold Henting og levering med truck: Utsjekk av konteiner eller tanker Kirkenesbase tilrettelegger for russisk olje til Europa Siden sommeren 2014 har Norterminal AS, et selskap eid av Stolt-Nielsen, hatt tillatelse til å gjennomføre helårs oljeomlastingsoperasjoner fra skip til skip i Kirkenes. Operasjonene startet i oktober og er en del av prosessen med frakt av oljeprodukter fra Russland til markedene i Europa og Amerika. Kirkenesbase er tilrettelegger med nødvendige basefasiliteter. Operasjonene foregår ved at tre shuttle tankere går kontinuerlig til og fra Russland og laster om i et stort oljetankskip, som videre laster oljen over i eksporttankere. Omlastingen skjer i Bøkfjorden, noen kilometer nord for Kirkenes sentrum. Wilhelmsen Ships Service AS har fått agentoppdraget for skipsanløpene i forbindelse med oljeomlastingen. Kirkenesbase har påtatt seg å være Wilhelmsen sin forlengede arm i denne prosessen og vil stå for den praktiske delen av agentaktiviteten, herunder registrering og stedlig oppfølging av skipsanløpene. Kirkenesbase har inngått leieavtale med Wilhelmsen om leie av kontorfasiliteter i Kirkenesbase. Lageraktiviteten vil også øke i og med at Kirkenesbase har inngått leieavtale med Norterminal om leie av lagerplass. Thomas Garlid fra Coast Center Base har vært sentral i tilretteleggingen av avtalen med Wilhelmsen Ships Service nå i høst. Flagget til topps for Wilhelmsen Ships Service AS som har fått agentoppdraget for skipsanløpene i forbindelse oljeomlastingen i Kirkenes. Til venstre: Thomas Garlid sammen med Dag Erik Os, Wilhelmsen Ship Service. Alle foto: Tor Kåre Nilsen, Wilhelmsen Ships Service Daglig leder for Kirkenesbase AS er Cristian Valdes Carter. BASENYTT 9

6 Den menneskelige faktor Tilrettelegger for økte markedsmuligheter H M S i f o k u s p å C C B HMS-kultur er vår samlede adferd over tid. I 2008 startet CCB sitt HMS kulturprosjekt som kort tid etter gikk fra å være et prosjekt til å bli en prosess. Arbeidet har, sammen med en rekke andre forhold, gitt resultater. operasjoner. Ta derfor dine forhåndsregler og vær klar over at vi er ekstra sårbare nå. Vær på vakt, støtt hverandre i jobbutførelse og ha en lav terskel for å veilede og hjelpe hverandre. Bruk FJSkortene aktivt og rapporter tilløp og farlige forhold. Og frem for alt; stans farlig arbeid! Jeg ønsker alle medarbeidere en god jul, og et godt nytt år! Pål Samuelsson HMSK-leder Vi ser gjennom flere år med HMS-statistikk at vår adferd (holdninger, kunnskaper og ferdigheter) preger våre tall. «Alle hendelser er menneskeskapte, og derfor kan alle hendelser forebygges», heter det seg i HMS-teorien (Reason). Å opprettholde fokus på sine oppgaver kan være utfordrende. Mye av det vi gjør er rutinepreget, og rutine kan fort bli vår største fiende. I en tid med omstilling og usikkerhet vil vår adferd bli særlig utfordret. Det er menneskelig å ha tanker som vandrer i slike tider, og alle vi som kjenner basens daglige gjøremål og rutiner forstår at dette kan bli farlig hvis vi ikke er «på». Oppfordringen blir derfor å opprettholde nødvendig fokus på sine arbeidsoppgaver og sikre en sikker gjennomføring av alle CCB satser i Las Palmas Det nye forretningsutviklingsteamet på CCB: Fra venstre: Oscar Eide, Arne Aarvik, Ronny Haufe og Knut Landro. Foto: Irene Lillehammer Coast Center Base (CCB) setter nytt fokus på strategi og forretningsutvikling. Salgs- og markedsarbeid har frem til nå vært utført avdelingsvis, men i høst ble det etablert et team på fire personer som får ansvar for å være tilretteleggere for en overordnet og profesjonalisert strategi- og forretningsutvikling. Teamet skal være en pådriver og samtidig en døråpner for driftsavdelingene i salgssammenheng, og på denne måten anskueliggjøre mulighetene som ligger i markedet og venter på dem. Men teamet har et utvidet mandat. De vil ha mulighet til å introdusere forretningskonsepter til avdelingene i CCB, og i CCB sine datterselskaper. CCB har fått to konsernroller på vegne av Norsea Group (NSG). Foruten å ivareta egne lokasjoner på vegne av CCB skal bedriften også kunne tilby og representere andre lokasjoner eid av NSG langs kysten. De to nevnte konsernrollene er relatert til prosjektvirksomhet som Yard Services har stor kompetanse på, samt pågående muligheter innenfor Subsea. Prosjekter og kontrakter med kunder er fordelt langs hele kysten. I fremtiden vil prosjektmengden øke dersom forventningene til CCB slår til. I første omgang skal CCB sin salgs- og markedsstrategi settes under lupen og drives opp. Når CCB nå oppretter en egen enhet for å løfte frem nye forretningsmuligheter for bedriften er ikke hvem som helst satt til å lede jobben. Ronny Haufe har vært prosjektdirektør i CCB sin riggavdeling Yard Services frem til i høst. Nå blir han direktør for strategi- og forretningsutvikling. Med seg i teamet har han Knut Landro, Arne Aarvik og Oscar Eide. - Vi vil involvere oss i de områder som hører naturlig inn under strategi- og forretningsutvikling. Strategiutviklingen handler om viktige valg. Vi må vite hvor vi skal konkurrere og hvordan vi skal gjøre det. Det betyr videre at vi må definere produkter, tjenester og markeder vi vil satse på og i tillegg analysere både markedsattraktivitet og konkurransefortrinn, sier Haufe. - Når det gjelder forretningsutvikling dreier dette seg om hvordan virksomheten realiserer sin strategi gjennom effektiv identifisering, konseptutvikling og implementering av konkrete forretningsmuligheter, sier Haufe. Den nye forretningsutviklingsenheten i CCB er nå i en overgangsperiode med mange pågående prosjekter. Det jobbes blant annet med anbud for CCB. Foruten den viktige tilretteleggingen for CCB sine egne avdelinger på Ågotnes som nå skal bygges opp med en helt ny plan, arbeider teamet også med utviklingskonsepter for bedriften utenfor Norge. Et prosjekt som gruppen har jobbet mye med det siste året er satsningen på nytt selskap i Las Palmas hvor hensikten er å ta en andel av riggmarkedet utenfor Afrikakysten. Her er arbeidet kommet langt. - Vi ser frem til et mangfoldig arbeid. Ikke minst er det spennende å bli gitt muligheten til å utvide markedene vi har jobbet i frem til nå, og forhåpentligvis finne nye fremtidsrettede forretningsområder, avslutter Haufe til Basenytt. Havnen i Las Palmas - Vi skal arbeide for selskapet CCB og datterselskapene, sier Haufe til Basenytt. 10 BASENYTT BASENYTT 11

7 RETURADRESSE: Coast Center Base AS PB N ÅGOTNES CCBs leietakere Desember 2014 AGA AS Aibel AS Aker Solutions MMO AS Aker Subsea AS Atlantic Offshore Management AS Baker Hughes Norge AS BCT AS Bergen Agent AS BKK Fiber AS Bravida Norge AS Bring Logistics AS Cabot Specialty Fluids North Sea Chemco AS ESS Support Services AS Expro Group Norway Ferguson Norge AS FMC Kongsberg Subsea AS Franzefoss Gjenvinning Gasnor AS Halliburton AS HMS-Gruppen AS Holmedals Kantineservice AS ICL-IP Europe B.V. Kuehne & Nagel AS Kystverket Manpower/Techpower NCE Subsea Drift AS Norcem AS Norwegian Coating Technolgy AS Oceaneering Asset Integrity AS Odfjell Drilling AS Posten Norge BA Prosafe Offshore PWC AS QuipBrokers International AS Sar AS Siemens AS Schlumberger Norge AS Sotra Brannvern Sponsor Insight AS Statoil ASA Statoil Fuel & Retail Norge AS Swire Oilfield Services AS Teknologisk Institutt AS Telenor Eiendom Holding AS Telenor Mobil AS Toma AS Trond Lossius Tuboscope Norge AS Viking Seatech AS Vitek Miljø AS Water Weights Scandinavia AS Yara Praxair AS Yes Sport og profil AS Minneord over Øygardens ordfører Otto Harkestad Det var med stor sorg vi mottok budskapet om Otto Harkestad sin uventede bortgang. Som mangeårig politiker og ordfører i Øygarden har han vært en pådriver for næringsutviklingen i regionen vest for Bergen. Otto har også vært en god støttespiller for CCB i alle disse årene, og i de senere år har CCB og Øygarden kommune hatt et et og godt samarbeid for å få til aktiviteter i Naturgassparken Vest og CCB Kollsnes. Vi vil savne hans engasjement, positivitet og gode humør, og det faktum at han alltid var opptatt av hvordan vi kunne skape noe i fellesskap. Ordføreren i Øygarden kommune, Otto Harkestad, er gått bort. Foto: Inger Elise Økland/vnr.no Vi lyser fred over hans minne. 12 BASENYTT

Positiv utvikling står i kø!

Positiv utvikling står i kø! NR 1 - ÅRgaNg 21 JUNI 2013 Positiv utvikling står i kø! 4Vil slå ut bilkø med TKM planlagt båtrute til CCB 8 12 2013 ÅNP utvikler for tredje år Hamretomten for på rad nye kundebehov I N N H O L D Side

Detaljer

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement NR 1 - ÅRgaNg 20 JUNI 2012 Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement 3Knut Idar Møt Haugland er ny basesjef for Statoil 4 8 CCB sitt Jon Stangeland Varemottak - ny konsernsjef i NorSea

Detaljer

Store investeringer for et fremtidig CCB

Store investeringer for et fremtidig CCB NR 2 - ÅRGANG 19 DESEMBER 2011 Store investeringer for et fremtidig CCB CCB nærmer seg 40 år og ruster seg for fremtiden 4 Per Kotte samlet over 800 til HMS-Event 12 Møt ordfører Eli Berland 14 I N N H

Detaljer

Kunnskap og kompetanse

Kunnskap og kompetanse NR 2 - Årgang 18 Desember 2010 Kunnskap og kompetanse Møt ny FMC-sjef, Trygve Arnesen 5 7 CCB fikk HMS-pris fra OLF Ny havn på Ågotnes? 9 I N N H O L D Side 4 Møt Vindkraftprosjekter på vei inn til CCB

Detaljer

Nytt selskap etablert. BLÅSER i riktig retning. RETURN to sender. HMS med fokus på vårt aller beste! MINNEORD Lars O. Lie.

Nytt selskap etablert. BLÅSER i riktig retning. RETURN to sender. HMS med fokus på vårt aller beste! MINNEORD Lars O. Lie. Coast Center Base NR 1 - Årgang 18 JUNI 2010 BLÅSER i riktig retning 6 RETURN to sender 8 MINNEORD Lars O. Lie 10 12 HMS med fokus på vårt aller beste! Nytt selskap etablert CCB Kollsnes AS 7 I N N H O

Detaljer

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser.

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser. Coast Center Base NR 2 - Årgang 17 DESEMBER 2009 CCB TILRETTELEGGER FOR FREMTIDEN 3 6 SATSER på kompetanse SATSER på vindkraft Sikkerhetsbevisst Handlekraftig Lagspiller Vi skal styre risiko. Kloke beslutninger

Detaljer

GJØAS LIVSNERVE. Møt CCB-panelet. Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB. CCB med nytt HMS-kulturprosjekt

GJØAS LIVSNERVE. Møt CCB-panelet. Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB. CCB med nytt HMS-kulturprosjekt Coast Center Base NR 1 - Årgang 17 JUNI 2009 GJØAS LIVSNERVE Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB CCB med nytt HMS-kulturprosjekt 10 Varemottakets syklus: Bli med på Entreprisen

Detaljer

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber.

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber. Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010 tema: olje og gass den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no // marit warncke ka é Bergen? FOTO: AuDun

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

RIGGVEDLIKEHOLD PÅ HELGELAND

RIGGVEDLIKEHOLD PÅ HELGELAND RIGGVEDLIKEHOLD PÅ HELGELAND Forutsetninger for et konkurransedyktig alternativ Torger Lofthus 14. Desember 2011 INNHOLD FORORD... 3 BAKGRUNN... 3 INNLEDNING... 4 KJENNETEGN VED MARKEDET FOR RIGGVEDLIKEHOLD...

Detaljer

Bygger ut for 54 milliarder

Bygger ut for 54 milliarder Nr. 3 2013 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 23. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen KOMMENTAREN: Hiv RDA-sjiten på havet! Side 38 Aasta Hansteen vedtatt: Bygger ut for 54 milliarder VERDENS STØRSTE:

Detaljer

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012 Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base Desember 2012 Table of Contents Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering 4 2. Sammendrag 5 3. Basen i Florø 7 3.1. Kort om aktiviteter 7 3.2. Framtidsplaner

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Fabricom Nytt. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. www.fabricom.no L Fabricom Nytt Vinter 2011 www.fabricom.no FABRICOM FORWARD 2012 Fabricom Nytt vinter 2011 [ 3 ] Adm. direktør har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [5] Vekst i Trondheim [6] Synergi - Hva og Hvorfor? Nytt

Detaljer

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Innledning Illustrasjonsbilde: Fra prosjektet Arneberg Hage. 2 Innledning Forutsigbar og lønnsom Året vi har lagt bak oss endte med røde regnskapstall, noe

Detaljer

På jobb i blåtimen. Jobber for blide passasjerer. Elite soldat som lufthavndirektør. Den nye reisemåten

På jobb i blåtimen. Jobber for blide passasjerer. Elite soldat som lufthavndirektør. Den nye reisemåten internmagasin nummer 4 / 2014 På jobb i blåtimen Jan Julius Onseng og Kjell Rune Karlsen er to av Avinors menn som holder Vadsø lufthavn i gang. Og de stoppes ikke av mørket. / 20-24 AKTUELT/ 6-15 / Jobber

Detaljer

info tema: Transport kommunikasjon - Bybanen må fullføres! NR.5 2006 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Flesland skal vokse Sotrabrua

info tema: Transport kommunikasjon - Bybanen må fullføres! NR.5 2006 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Flesland skal vokse Sotrabrua info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o tema: Transport kommunikasjon & 06 NR.5 2006 - Bybanen må fullføres! Vil kreve Bergens-pakke Prekært over Arnatunnel også Flesland skal vokse Sotrabrua rømningsvei

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

Fornøyde ansatte = fornøyde kunder

Fornøyde ansatte = fornøyde kunder Returadresse: NOKAS AS, Træleborgodden 6, 3112 Tønsberg HR SIKREKundemagasin for Nokas Nr 1 2o11 SIDER Man yter bedre når man trives. Derfor vil fornøyde ansatte gi fornøyde kunder, mener Stuart Taylor.

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 Energiregionen TEMA: ENERGIMINISTEREN: Vil forsyne Europa fra vindmølleparker NORGES ENERGIREGION - OLJE I LANG TID - VINDKRAFT KOMMER www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no

Detaljer

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14 info www.bergen-chamber.no 04 NR.4 2008 Børsselskaper på offensiven Lover mer til Bergensregionen Bergen er en jernbaneby En enkel sjel fra landet side 3 side 10 side 11 side 14 Medlemmenes ønsker: Kvalifisert

Detaljer

MONO. Næringslivets rammebetingelser. Helgeland Plast. med kurs for utlandet NYTT DESIGN OG MER INNHOLD! EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015

MONO. Næringslivets rammebetingelser. Helgeland Plast. med kurs for utlandet NYTT DESIGN OG MER INNHOLD! EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015 MONO EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015 Næringslivets rammebetingelser er viktig grunnlag for videre vekst og utvikling i regionen. OG MER INNHOLD! NYTT DESIGN Tema Helgeland Plast med kurs for utlandet

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

Tverrfaglig leverandør til industrien

Tverrfaglig leverandør til industrien TEMA: Olje/Offshore og energi Nr. 1 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Teknologisk Institutt: Tverrfaglig leverandør til industrien Olje, gass og energi utgjør en stor andel av landets

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR COAST CENTER BASE (CCB) GNR. 27/150 M.FL. - ÅGOTNES

REGULERINGSPLAN FOR COAST CENTER BASE (CCB) GNR. 27/150 M.FL. - ÅGOTNES REGULERINGSPLAN FOR COAST CENTER BASE (CCB) GNR. 27/150 M.FL. - ÅGOTNES Coast Center Base AS Po Box 55 - N-5347 Kystbasen Ågotnes Tlf : 56 32 30 00 Fax : 56 33 51 91 E-post: ccb@coastcenterbase.no www.coastcenterbase.com

Detaljer

Suksessbedrifter i Nord-Norge

Suksessbedrifter i Nord-Norge BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE HØST 2004 Suksessbedrifter i Nord-Norge o KunnskapsParken Megaph ne Suksess i business - i nord De fleste suksesser starter med en ambisiøs idé. Mange tar stor

Detaljer