Møteplassen for bærekraftig utvikling Se vedlagt deltakerliste Dato: Statssekretær Kjetil Lund, Finansdepartementet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteplassen for bærekraftig utvikling Se vedlagt deltakerliste Dato: 11.04.2011 Statssekretær Kjetil Lund, Finansdepartementet"

Transkript

1 Referat Møte om: Tilstede: Møteplassen for bærekraftig utvikling Se vedlagt deltakerliste Dato: Møteleder: Statssekretær Kjetil Lund, Finansdepartementet REFERAT FRA MØTE OM REVIDERING AV STRATEGIEN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING, MØTEPLASSEN 11. APRIL Programmet Hovedposten på møteprogrammet var en presentasjon av resultatet av høringsrunden om revideringen av strategien for bærekraftig utvikling og diskusjon om form av og innhold i strategien (SBU). I siste del av møtet redegjorde Romina Boarini, for arbeidet med livskvalitetsindikatorer i OECD. 2. Orientering om innspillene til revideringen Statssekretær Kjetil Lund åpnet møtet. Han orienterte kort om arbeidet med å revidere SBU, herunder noen av de viktigste innspillene fra organisasjonene. Han redegjorde for de fire spørsmålene organisasjonene mv. spesielt var bedt om å vurdere/gi synspunkter på: A. Om rapporteringen og indikatorene gir et dekkende bilde av utviklingen på sentrale områder ut fra ny kunnskap. B. Om rapporteringen dekker sentralforvaltningens behov for en samlet framstilling av spørsmål knyttet til en bærekraftig utvikling på en hensiktsmessig måte. C. Om rapporteringen har funnet en hensiktsmessig form ut fra behovene til lokal forvaltning, organisasjoner, næringsliv og allmennhet. D. Utvikling av indikatorer for måling av livskvalitet. Lund fortalte at det per 5. april var det kommet inn over 30 innspill som er lagt ut på Finansdepartementets nettside Lund framhevet at det har vært nyttig å få innspill fra organisasjonene tidlig i prosessen idet det øker den praktiske muligheten for å ta hensyn til uttalelsene. Han sa videre at vi har fått mange svært gode innspill, som vi har lært mye av, og som sikkert kommer til å påvirke og forbedre framstillingen i neste nasjonalbudsjett. Han sa at innspillene særlig har adressert spørsmålene A og C (se over). Det har vært forholdsvis få synspunkter på spørsmålet om utvikling av indikatorer for livskvalitet. Side 1

2 Det har kommet inn noen forslag til endringer i de syv hovedområdene i bærekraftstrategien. Utgangspunktet for revideringen er imidlertid at hovedområdene ligger fast. Lund sa at det likevel vil bli vurdert om deler av substansen i disse innspillene kan tilpasses innenfor den eksisterende strukturen. Innenfor de syv hovedområdene, har det særlig kommet inn merknader knyttet til: Klima. Biologisk mangfold. Internasjonalt samarbeid for bærekraftig utvikling og bekjempelse av fattigdom. Flere høringsinstanser etterlyser sterkere økosystemtilnærming og verdsetting av naturmangfold og økosystemtjenester. Flere har ytret ønske om å få utviklet indikatorer for biologisk mangfold med utgangspunkt i naturindeksen. Det er også pekt på koblingene mellom utdanning og bærekraftig utvikling både gjennom økning i humankapital og at bedre utdanning bidrar til økt bevissthet om og holdninger som understøtter en bærekraftig utvikling. Mange av innspillene har berørt utvalget av indikatorer, dels på prinsipielt grunnlag, dels gjennom konkrete forslag til forbedringer, eller supplerende indikatorer. Enkelte etterlyser en oppsummering, ev. med en indikator, som gir en samlet vurdering av graden av bærekraft. Flere instanser ønsker at rapporteringen blir tydeligere når det gjelder måloppnåelse. Et gjennomgående synspunkt er at årlige endringer i indikatorene ikke gir et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere utviklingstrekkene. Indikatorutviklingen bør vurderes over flere år. Mange har pekt på at strategien legger for liten vekt på den rollen næringsliv og organisasjoner kan spille i arbeidet for en bærekraftig utvikling, og det har kommet forslag om indikatorer som kan belyse næringslivets bidrag. Det er pekt på at indikatorer for livskvalitet bør forankres i Stiglitz-rapporten. Det vises videre til koplinger mellom natur og miljøkvalitet og livskvalitet. Flere av innspillene dreiet seg om bærekraftsstrategiens plass og gjennomslag i den samlede politikkutformingen. Lund kom kort inn på hvilken rolle bærekraftstrategien spiller i politikkutforming og beslutningsprosess. Han fremhevet at en ved å sammenstille de ulike bærekraftsindikatorene på en systematisk måte i det første stortingsdokumentet, nemlig Nasjonalbudsjettet, øker vi oppmerksomheten om bærekraft og legger til rette for debatt og fokus på disse temaene. Det vil imidlertid fremdeles være slik at de konkrete politikkforslagene, enten det dreier seg om forurensning, naturmangfoldet, CO 2 -avgifter eller inntektsutjevnende skattepolitikk, vil forslagene legges fram i meldinger og proposisjoner fra de ansvarlige departementer. Verdien av bærekraftsstrategien med rapporteringen i Nasjonalbudsjettet er at det formidler et totalbilde av utviklingen fra et bærekraftsperspektiv. Indirekte vil det gi informasjon som kan virke tilbake på beslutningsprosessen. Lund takket for gode innspill som Finansdepartementet tar med seg i arbeidet med revideringen. Side 2

3 3. Diskusjon om utformingen av og innhold i strategien Det ble så åpnet for innspill fra deltakerne til innhold og prosess i bærekraft strategien og revideringen av denne. Cicero la vekt på det unike ved at Finansdepartementet har ansvaret for bærekraftstrategien og presenterer den i nasjonalbudsjettene. To utfordringer ble framhevet: Muligheten for en sterkere tilbakekobling fra SBU til politikken på de enkelte områder, og hvordan oppnå større interesse i Stortinget for SBU. YS etterlyste grønn-økonomi-tilnærming, med vekt på utvikling av grønne arbeidsplasser. SSB pekte på viktigheten av politiske prosesser, herunder å skape større interesse for feltet i partiene og i Stortinget. Hjelper lite å utvikle flere indikatorer. WWF stilte seg i utgangspunktet positive til SBU, men uttrykte seg kritisk til den påvirkningskraften strategien har på politikken. De mente det ikke har skjedd nok for å kunne si at SBU har tilstrekkelig effekt. De brakte også opp spørsmålet om ikke forvaltningen av SBU bør finne sted i et uavhengig nasjonalt råd. Ideelt sett bør SBU resultere i føringer på departementene, grønn økonomi, klimalov. Idébanken pekte på at SBU er en nasjonal og ikke statlig agenda og at møteplassen fungerer godt som et forum for utveksling av informasjon mellom deltakerne. Rederiforbundet sa at rapporteringen var god og grundig. Savner imidlertid omtale av maritim transport. De utrykte et ønske om at SBU bør gjennomsyre politikken i større grad, for eksempel bør den legges til grunn i arbeidet med Nasjonal transportplan. HSH sa det var fint å få SBU i et dokument som kommer hvert år. De pekte imidlertid på at næringslivet og det sivile samfunn i større grad kan bli trukket inn. Cicero pekte på grønn vekst som en interessant tilnærming. Vi bør tenke nytt rundt klimapolitikken en internasjonal avtale kommer ikke. Vi bør vurdere lavutslippssamfunn med god økonomi som mål. Struktur- og næringspolitikk kan overta for klimapolitikken. Kjetil Lund fant tankene om en nasjonal strategi uavhengig av internasjonal klimaavtale interessante. Flere store land som USA, Kina og EU fører sin politikk uavhengig av en internasjonal avtale. LO etterlyste grønn-vekst-tilnærming. Internasjonalt har TUAC etterlyst verdsetting av tap av bærekraft. Det kan virke negativt på sysselsetting og sosiale forhold. Det bør legges vekt på egne informasjonstiltak på nettet og i nasjonalbudsjettene. Side 3

4 Framtiden i våre hender håper på flere indikatorer slik at en får en bedre oversikt over bærekraftsutviklingen. SSB spurte om hvordan innspillene skulle følges opp, om hva fellestrekkene ved innspillene er, og om det legges opp til flere møter senere. Sabima var ikke helt fornøyd med indikatorene for biologisk mangfold. Trekkfuglbestander gir ikke et godt bilde av bærekraft i Norge. Arealbruk viktig. Kjetil Lund sa innleggene ga Finansdepartementet både kritikk og honnør. Bærekraftstrategien har fått en prominent plass i nasjonalbudsjettet, noe som er unikt i internasjonal sammenheng. Regjeringen er aktiv på mange områder, bl.a. når det gjelder økonomiske virkemidler i klimapolitikken og naturmangfoldslov. Vanskelig å kvantifisere den rollen SBU spiller. Arbeidsdelingen mellom departementene vil bestå. Sabima etterlyste mer påtrykk fra Finansdepartementet på enkelt områder, blant annet når det gjelder fjerning av subsidier til hogst i bratt terreng og bygging av skogsbilvei. WWF pekte på at en strategi for framtiden må gi klarere signaler. Eierskapsmeldingen burde adressere bærekraft på overordnet nivå. Finansdepartementet burde ha brukt sin tyngde til dette. SBU bør lede fram til et overordnet prinsipp som legger føringer, gir råd og påvirker prosesser. Idébanken fremhevet at BSU bør kompletteres med ting som skjer utenfor de avgrensede hovedområdene. f. eks, utdanning. Kjetil Lund avsluttet ved å redegjøre for den videre prosessen. De skriftlige og de muntlige innspillene vil bli gjennomgått, med sikte på å forbedre SBU. Statssekretærutvalget for bærekraftig utvikling har ansvaret for revideringen. Statssekretær Lund takket til slutt innspillene og diskusjonen. 4. Presentasjon av OECDs arbeid med indikatorer for livskvalitet. Romina Boarini fra OECD redegjorde for arbeidet med livskvalitetsindikatorer i OECD 1. I slutten av mai i år vil OECD for første gang presentere en årlig publikasjon: How is life. Publikasjonen vil gjøre det mulig å sammenlikne resultater for medlemslandene langs en rekke dimensjoner av velferd/livskvalitet. Presentasjonen er lagt ut på Finansdepartementets nettside: 1 Romina Boraini leder enheten i Statistical Directorate som har ansvaret for utarbeidningen av indikatorene. Side 4

5 Deltakere møteplassen for bærekraftig utvikling mandag 11. april 2011 NAVN Thorvald Moe Wenke Brenna Marte Sollie Jan Persson Kjetil Lund Herbert Kristoffersen Guri Tajet Espen Heggedal Anne Helene Lindseth Hans-Jürgen Schorre Ole Jørgen Grann Anne-Beth Skrede Beate Ellingsen Jon Olav Alstad Christina Bu Trygve Ulset Finn Roar Bruun Per Anker-Nilssen Hanne Lee Behrens Thomas Saxegaard Annemie Wyckmans Frøydis Maurtvedt Rune Aanderaa Trond Bergene Svein Homstvedt Per Arild Garnåsjordet Iulie Aslaksen Kai Arne Armann ORGANISASJON Cicero FAD (SAMI) Framtiden i våre hender Grønn Hverdag HSH Kirkerådet KS LO MD NAF NAF Naturviterne Naturviterne NHO Norges Rederiforbund Norges Rederiforbund NTNU (Trondheim) Partnerforums sekretariat, Handelshøyskolen BI SABIMA Spekter SSB SSB SSB Stiftelsen Idébanken Side 5

6 Katrine Vinnes Maja Wemes Grøtting Mari Hellesylt Katinka E. Grønli Carlo Aall 2 Svein-Erik Figved Gunn Kristoffersen Håvard Lismoen Tekna Tekna Telenor UiO Vestlandsforskning WWF YS YS 2 Via videosamband. Kunne bare følge en del av møtet grunnet tekniske problemer fra Finansdepartementets side. Side 6

Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser

Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser Dokument nr. 3:10 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge 2 Forfatter: Lene Wold, Siv Maren Sandnæs, Lise Weltzien Finansiert av Norad/ RORG samarbeidet Design: Jenny Jordahl 2013 INNLEDNING

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD ØF-Rapport nr.: 22/2005 EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD Av Kjell Overvåg, Ulla Higdem og Ingrid Guldvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk ISBN 82-92447-04-0 Utgitt: Oslo, april 2005 Omslag: Enzo Finger Design AS Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Cdg\Zhd[[Zcia^\ZjigZYc^c\Zg '%%./&+ Globale miljøutfordringer norsk politikk

Cdg\Zhd[[Zcia^\ZjigZYc^c\Zg '%%./&+ Globale miljøutfordringer norsk politikk NOU Cdg\Zhd[[Zcia^\ZjigZYc^c\Zg '%%./&+ Globale miljøutfordringer norsk politikk Hvordan bærekraftig utvikling og klima bedre kan ivaretas i offentlige beslutningsprosesser Cdg\Zhd[[Zcia^\ZjigZYc^c\Zg

Detaljer

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud RAPPORT Bistandstorget i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud Resultater fra spørreundersøkelse blant Bistandstorgets

Detaljer

KLIMATEKNOLOGI OG KLIMAFOND Oppsummering av workshop 7.6.2012. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Maja Weemes Grøtting

KLIMATEKNOLOGI OG KLIMAFOND Oppsummering av workshop 7.6.2012. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Maja Weemes Grøtting KLIMATEKNOLOGI OG KLIMAFOND Oppsummering av workshop 7.6.2012 Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Maja Weemes Grøtting Innledning Kunnskapsdugnaden arrangerte workshop om virkemidler i klimapolitikken

Detaljer

Rapport. Rapport nr. 5/03. Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? UNIVERSITETET I OSLO

Rapport. Rapport nr. 5/03. Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 5/03 Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? Audun Ruud og Olav Mosvold Larsen Rapport Program for forskning og utredning

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Forord. Statskonsult har stått for gjennomføring av prosjektet og står ansvarlig for alle vurderinger og anbefalinger.

Forord. Statskonsult har stått for gjennomføring av prosjektet og står ansvarlig for alle vurderinger og anbefalinger. Forord Statskonsult har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) gjennomgått virksomheten i KRD/Samepolitisk avdeling med sikte på en effektivisering og tilpasning mellom kapasiteten og

Detaljer

Myndighetenes ønsker for finans-norge

Myndighetenes ønsker for finans-norge NFT 3/2000 Myndighetenes ønsker for finans-norge av statssekretær Ellen Mo, Finansdepartementet Den norske Forsikringsforening feiret sitt 100-års jubileum i mai i år med en egen jubileumskonferanse. I

Detaljer

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Rapport nr 2/08 Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen MONA SANDBÆK JÓNA HAFDIS EINARSSON NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Ungdom og politikk på Agder

Ungdom og politikk på Agder Prosjektrapport nr. 10/2007 Ungdom og politikk på Agder Fokusgrupper med ungdom om deres oppfatninger om politikk og politiske engasjement Ann Christin Nilsen Hanne Cecilie Jensen Liv Mari Nesje Tittel

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...4 3. REVISJONSKRITERIER OG METODE... 5 4. FAKTA... 5 4.1 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET... 5 4.2 BUDSJETTPROSESSEN...

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008

Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008 Innkalling til ekstraordinært styremøte 4-2008 - 22. oktober 2008 Vi innkaller til ekstraordinært styremøte

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Rapport fra Klima21-arbeidsgruppe 2: Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger

Rapport fra Klima21-arbeidsgruppe 2: Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger Rapport fra Klima21-arbeidsgruppe 2: Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger Innhold Innledning Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov Organisering

Detaljer

Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg

Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg Foredragsholder: Statssekretær Lisbet Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet Arrangement: Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om skoleanlegg 2008. Tittel: Fleksible skoleanlegg Arrangør: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer