ROS- AN AL YSE KAN NEVI KN ESET BOLI GOMRÅD E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROS- AN AL YSE KAN NEVI KN ESET BOLI GOMRÅD E"

Transkript

1 Oppdragsgiver Bergen kommune Rapporttype ROS-analyse ROS- AN AL YSE KAN NEVI KN ESET BOLI GOMRÅD E

2 2 (11) ROS-AN ALYSE - KAN N EVIKN ESET Oppdragsnr: Oppdragsnavn: Detaljplan for Kannevikneset Dokument nr: 1 Filnavn: _ROS_Kanneviknesetdocx Revisjon - Dato Utarbeidet av MEE Kontrollert av HBR Beskrivelse KVW Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Torgny Segerstedts vei 27 Pb 3705 Fyllingsdalen NO-5845 BERGEN T F wwwrambollno

3 3 (11) IN N HOLD 1 BAKGRUN N 4 2 M ETODE 4 21 Sannsynlighet 4 22 Konsekve ns 5 23 Risiko 5 3 UØN SKEDE HEN DELSER, RI SIKO OG TILTAK 6 31 Analyseskjema 6 4 TILTAK 11 Ramboll

4 4 (11) 1 BAKGRU N N I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndig hetene ved utarbeiding av planer for utbygging se til at risiko- og sårbarhetsanalyse blir gjenno mført for planområdet Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, og eventuelle endringer som følge av planlagt utbygg ing ROS-analysen skal ivareta dette kravet Planområdet omfatter gnr121 bnr 273 mfl i Bergen kommune og er ca 55 daa stort I kommuneplanen er området satt av til byggeområd e og friområde I gjeldende reguleringsplaner er området hovedsakelig regulert bolig med tilh ørende parkområde, turvei, gartneri Planområdet ligger i et til dels brattlendt område med mye vegetasjon Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 39 nye boenheter med tilhørende veg og parkering samt naust til eksisterende sjøeiendommer Ny bebyggelse vil supplere eksisterende boligområde med leiligheter for unge/ enslige og eldre 2 METODE Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS- analyser) er et verktøy kommunale og private aktører benytter for å kartlegge risiko og sårb arhet knyttet til uønskede hendelser Uønskede hendelse er hendelser som medfører tap av verdier, som tap knyttet til liv og helse, miljø, materieller verdier, funksj oner, samfunnsverdier eller omdømme Innhold og metode for ROS-analysen tar utgangspunkt i veilederen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Veileder for Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet (2011) samt TEK -10 En generell fremgangsmåte for utarbeiding av risikovurderinger i ROS-analyser er også gitt i Norsk Standard, NS 5814: 2008 Krav til risikovurderinger Risiko kan i følge NS 5814: 2008, defineres som produktet av sannsynligheheiten for, og konsekvensen av en uønsket hendelse RISIKO = SANNSYNLIGHET KONSEKVENS 21 Sannsynlighet Sannsynligheten for at en hendelse oppstår kan deles i 5 grupper: Sannsynlighet Vekting Definisjon Svært sannsynlig, kontinuerlig 5 Skjer ukentlig/ forholdet er kontinuerlig tilstede i området Svært sannsynlig 4 Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder Sannsynlig 3 Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet Mindre sannsynlig 2 Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode Lite sannsynlig 1 Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder Rambøll

5 22 Konsekvens Konsekvensene blir vurdert ut fra tre ulike aspekter: Konsekvenser for mennesker, miljø og materielle verdier Konsekvens Vekting Menneske Miljø Materielle verdier Svært alvorlig/ 5 Eneller flere døde Varigskadepåmiljø Skaderfor mer katastrofalt enn50 mill kr Alvorlig/ farlig 4 Alvorligeskader/død Alvorligeskader, regionalekonsekvenser medrestitusjonstid> 1 år Betydelig/ kritisk Mindre alvorlig/ en viss fare 3 Alvorlige personskader 2 Fåogsmå personsskader Omfattende,regionale konsekvenser< 1 år Mindre skader/lokale skaderpå miljø, og som naturenselvutbedrerpå kort tid Ubetydelig 1 Ingenpersonskader Ingeneller ubetydelig skadepå miljø Skadermellom kr 5 mill og 50mill kr Skadermellom kr kr og 5 mill kr Skadermellom kr 50000og kr Skaderfor inntil kr Risiko Risikoen for en uønsket hendelse kan reduse res ved å iverksette tiltak som reduserer sannsynligheten for og/ eller konsekvensene av en uønsket hendelse Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens, og kan fremstilles som vist i risikomatrisen under: Konsekvens: Sannsynlighet: 5 Svært sannsynlig /kontinuerlig 4 Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet 3 Sannsynlig /flere enkelttilfeller 2 Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller 1 Lite sannsynlig/ ingen tilfeller 1 Ubetydelig 2 Mindre 3 Betydelig/ 4 Alvorlig/ 5 Svært alvorlig/ en kritisk farlig alvorlig/ viss fare katastrofalt Ramboll

6 6 (11) Hendelser i røde felt: Tiltak nødven dig I utgangspunktet ikke akseptabelt Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risi ko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene 3 UØN SKE DE HEN DELSE R, RISIKO OG TILTAK 31 Analyseskjema Tenkelige hendelser, risikovurdering og muli ge tiltak er sammenfattet i tabellen under: Hendelse/Situasjon Akt Sanns Kons Naturrisiko Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 1 Steinskred; steinsprang Ikke registrert fare for steinsprang i tilgjengelige databaser Skredatlasn veno/geon guno 2 Snø-/isskred J Det er fare for snøskred lengst sørvest i planområdet Skilting langs offstransti og ved flytebrygge Skredatlasn veno/geon guno 3 Løsmasseskred; grunnbrudd N Ikke registrert fare for steinsprang i tilgjengelige databaser Området består ellers stort sett av bartfjell, men er lokalklimatisk avhengig Ihht skredrapport må fjellet sikresi skråning 2 og 3 fom byggeperioden Skredatlasn veno/geon guno/ Skredrapport ved Multiconsult 4 Sørpeskred J Det er trolig risiko for sørpeskred innenfor utløsningsområde for snøskred Lokalklimatisk avhengig Flytte bekk bort fra eks naust Utarbeiding av tiltak for byggeperioden jf skredrapport 5 Elveflom J Det er ikke registrert fare for elveflom i planområdet på NVE Atlas Det finnes bekker innenfor planområdet Disse kan oversvømmes Skredatlasn veno/geon guno/ Skredrapport ved Multiconsult Atlasnveno /geonguno/ Rambøll

7 Hendelse/Situasjon Akt Sanns Kons ved mye nedbør Området for bebyggelse ligger høyt nok i terrenget ift bekkeløp Bekkeløp utformes som halvåpent med 3-delt dybde jf VArammeplan 6 Tidevannsflom; stormflo Det er ikke registrert fare for flom i planområdet på NVE Atlas Flomfare langs Apeltunvassdraget et stykke lenger vest for planområdet, men dette vil ikke virke inn på planområdet Området for bebyggelse ligger høyt i terrenget Naustene bygges uten gulv og i vannbestendige materialer Atlasnveno /geonguno/ statkartno/ miljostatusn o 7 Klimaendring Klimatilpasning : God overvannshåndtering (>1 bilpl/ enh etableres i kjeller), bedre elforsyning og utebelysning, bedre vedlikehold av værutsatt skog 8 Radongass Ingen funn i NGU (Arealis) Krav om radonsikring som følge av TEK10 vil uansett være gjeldende 9 Vindutsatt Området vil ikke bli utsatt for spesiell risiko ifm vindpåkjenning, men uteområder kan med fordel etableres med ly Skredrapport ved Multiconsult NGUno Vindkart for Bergen kommune Nedbørutsatt Store nedbørsmengder kan forekomme, men blir ikke sett på som en risiko for planområdet 11 Naturlige terrengformasjo ner som utgjør spesiell fare 12 Annen naturrisiko J Bratt skrent ned mot sjø Ved utbygging sikres øvre kant med gjerde Atlasnveno /geonguno/ statkartno Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 13 Sårbar flora J Ask (NT) er registrert og bør forsøkes bevart Kan bli berørt av bebyggelse Ellers ingen sårbare arter registrert i området Kartivestno / Rapport Bjørn Moe 14 Sårbar fauna/fisk Ingen sårbare arter er registrert i området Artsdataban kenno/karti Ramboll

8 8 (11) Hendelse/Situasjon Akt Sanns Kons vestno/ Rapport Bjørn Moe 15 Naturverneområder 16 Vassdragsområder Ingen sårbare arter er registrert i området J Bekk må tas hensyn til i planleggingen Bekk bør fungere som landskapselement og sikre fordrøyning av overvann Bestemmelse som sikrer at bekk blir ivaretatt Kartivestno /Rapport Bjørn Moe Befaring /innmåling / VA - rammeplan 17 Automatisk freda kulturminner Askeladden no/kartivest no 18 Nyere tids kulturminne/- miljø Skogen inneholder spor av kulturpåvirkning Ingen spor etter nyere kulturminner i planområdet Befaring 19 Viktige jord-/ skogressurser og kulturlandskap 20 Parker og friluftsområder 21 Andre sårbare områder Nguno/kart ivestno J Området lengst mot sjø er vist som friområde i KPA Videre går det deler av en sti gjennom planområdet Tilkomst til friområde og stinett utbedres for å unngå utilsiktet privatisering Teknisk og sosial infrastruktur Kan planen/ tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 22 Vei, bru, knutepunkt 23 Hamn, kaianlegg, farleier 24 Sjukehus/- hjem, el lign 25 Brann/politi/am bulanse/ J Opprette møteplasser, gjesteparkering og snuareal langs tilkomstveg J Tilkomstvei Nordåsneset som går inn til Rambøll

9 Hendelse/Situasjon Akt Sanns Kons sivilforsvar (utrykningstid mm) planområdet er i dag smal Det bør legges til rette for møteplasser langs tilkomstveg 26 Kraftforsyning J - - Ny trafostasjon jf uttale fra BKK 27 Vannforsyning og avløpsnett 28 Forsvarsomr 29 Tilfluktsrom Utvidet anlegg inkl pumper jf VA rammeplan Kartivestno 30 Annen infrastruktur Virksomhetsrisiko Berøres planområdet av, eller medfører planen/ tiltaket risiko for: 31 Kilder til akutt forurensing i/ ved planområdet 32 Tiltak som medfører fare for akutt forurensing 33 Kilder til permanent forurensing i/ved planområdet 34 Tiltak som medfører fare for forurensing til grunn eller sjø/ vassdrag 35 Forurenset grunn 36 Kilder til støybelastning i/ved planområde (inkl trafikk) 37 Planen/ tiltaket medfører økt støybelastning Vedlikehold av båt skjer ved godkjent marina J Eiendommene som ligger nærmest Nordåsveien ligger i gul støysone Tiltak vurderes i prosjekteringsfasen J Flere boliger vil kunne medføre flere biler og noe mer støy for bebyggelse som ligger kloss i veien Gjerder vurderes oppført som kompensasjon for økt innsyn/ støy Vegvesenno (støyvarselkar t for Os fra 2010 Trafikkprogjn oser for 2025) Vegvesenn o (støyvarselk art for Os fra 2010 Trafikkprogj noser for 2025) 38 Høyspentlinje (elektromagnetis k stråling) Kartivestno 39 Skog-/lyngbrann Ingen unormal fare for skogbrann 40 Dambrudd Ramboll

10 10 (11) Hendelse/Situasjon Akt Sanns Kons 41 Regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand mm 42 Gruver, åpne sjakter, steintipper etc 43 Risikofylt industri mm (kjemikalier/eksp losiver osv) 44 Område for avfallshåndtering 45 Oljekatastrofeområde N J - - Det vil bli avsatt område til avfallshåndtering innenfor planområdet BIR 46 Ulykke med farlig gods til/fra eller ved planområdet NVDB 47 Ulykke i av- /påkjørsler 48 Ulykke med gående/ syklende 49 Andre ulykkespunkter langs veg 50 Er tiltaket i seg selv et sabotasje- /terrormål? 51 Potensielle sabotasje- /terrormål i nærheten? J Biler rygger ikke ut i veg, men inn på egen tomt Hekker bør begrenses i omfang for å bedre sikt J Det vil bli noe større trafikk langs vegen Nordåsneset Det holdes lav fart i området Fartsdumper bør vurderes som tiltak J Ett-feltsveg i dag Biler og sykler fra 39 nye boliger vil øke sjanse for ulykker 1 tidligere registrert ulykke i området Vegen oppgraderes med belysning og ytterligere bredde Møteplasser og snuareal etableres NVDB NVDB NVDB 52 Annen Rambøll

11 Hendelse/Situasjon Akt Sanns Kons virksomhetsrisiko Spesielle forhold ved utbygging/ gjennomføring 53 Trafikkulykker J Anleggstrafikk bør unngås etter skoletid NVDB 54 Ulykker med skolebarn på anleggsområdet J Anleggstrafikk bør unngås etter skoletid NVDB 4 TILTAK Tiltak slik beskrevet i kommentarfeltet inkluderes i planforslaget Fartsdumper og regulering av anleggstrafikk anbefales som ytterligere tiltak for neste fase Ramboll

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER Oppdragsgiver Bergen kommune, Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap, Etat for utbygging Rapporttype ROS-analyse 2013-09-04 ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA

Detaljer

E6 Kvithammar - Åsen. ROS-analyse KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING. Parsell: Kvithammar - Levanger kommunegrense Stjørdal kommune

E6 Kvithammar - Åsen. ROS-analyse KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING. Parsell: Kvithammar - Levanger kommunegrense Stjørdal kommune KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ROS-analyse Statens vegvesen E6 Kvithammar - Åsen Parsell: Kvithammar - Levanger kommunegrense Stjørdal kommune Region midt Nord-Trøndelag Steinkjer kontorsted Oppdragsgiver:

Detaljer

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen 531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Del: Dato: 2013-04-26 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjersti Møllerup Subba Christian Frønsdal ROS-ANALYSE INNHOLD

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Oppdragsgiver: Oppdrag: ODDGEIR RYENG ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Dato: 2015-01-27 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Susanna Grimsæth 1. BAKGRUNN I følgeplan-og bygningslovens

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0-0-6 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (6) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: endelig Dato: 2011-05-13

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: endelig Dato: 2011-05-13 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse Utgave: endelig Dato: 2011-05-13 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

ROS-ANALYSE. REGULERING AV DELER AV GNR. 82, BNR. 1, STJØRDAL KOMMUNE

ROS-ANALYSE. REGULERING AV DELER AV GNR. 82, BNR. 1, STJØRDAL KOMMUNE ROS-ANALYSE. REGULERING AV DELER AV GNR. 82, BNR. 1, STJØRDAL KOMMUNE INNHOLD 1 Innledning... 1 1.1 Om ROS-analyser... 1 1.2 Metodikk... 2 2 Om tiltaket... 2 3 ROS... 2 3.1 Innledning... 2 3.2 Risikovurdering...

Detaljer

GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERING ROS-ANALYSE

GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERING ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Grunneier Ragnhild Gjervold Rapporttype Vedlegg til detaljregulering Dato 2013-12-03 GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERIG ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (13) GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERIG ROS-AALYSE

Detaljer

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN.

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN. Planid. PID 525 ROS-ANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN for SJØKANTEN SENTER - SKOLEVEIEN M.M. oktober 2013 2 Oppdragsgivere: Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA,

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brygga Losji Rapporttype Vedlegg til detaljregulering 2012-12-13 BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (17) BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE Oppdragsnr.: 8120298 Oppdragsnavn:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo TORGETMOSEN - STRØMSMOSEN torvuttak i Aremark kommune. ROS-analyse ROS-ANALYSE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK I AREMARK KOMMUNE Areal+, p. 12015, pmo 2 Oppdragsgiver: DEGERNES TORVSTRØFABRIKK AS,

Detaljer

Quatro Invest AS / LPO Arkitekter. ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280. Utgave: 03 Dato: 2010-06-24

Quatro Invest AS / LPO Arkitekter. ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280. Utgave: 03 Dato: 2010-06-24 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 Utgave: 03 Dato: 2010-06-24 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan i Stokke kommune. ROS-analyse Planid. 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM STOKKE KOMMUNE ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver Møreaksen AS Rapporttype ROS-analyse 2012-02-15 KDP E39 VESTNES - MOLDE ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 3 (12) KDP E39 VESTNES - MOLDE ENKEL RISIKO OG

Detaljer

VEDLEGGSFORSIDE Reguleringsplan Mølnholtet

VEDLEGGSFORSIDE Reguleringsplan Mølnholtet VEDLEGGSFORSIDE Reguleringsplan Mølnholtet 1. Forslag til planbestemmelser Side 1 2. Plankart A1 Side 3 3. Tekniske vegtegninger A1 Side 4 a. B02 Oversiktstegning Side 4 b. C01 Plan og profil. Profilnummer

Detaljer