Skjervøy kommune Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 10:15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjervøy kommune Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.09.2005 Tidspunkt: 10:15"

Transkript

1 Skjervøy kommune Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 10:15 Saksnr Innhold PS 94/05 Orientering av ordfører PS 95/05 Søknad om deling av eiendom PS 96/05 Søknad om tillatelse til tiltak - Strandveien 40 PS 97/05 Parkeringsplass i Sandvågen PS 98/05 TV-aksjonen Drømmefanger tilskudd fra kommunen PS 99/05 Søknad om bidrag ved innkjøp av ny fremkaller til røntgen apparat PS 100/05 Arnøyhamn Grendehus - søknad om asfaltering PS 101/05 Svar ang. årviksand Handel AS 9195 Årviksand Søknad om støtte til nærbutikk PS 102/05 Anke på avslag om fritak fra husleieøkning PS 103/05 Prosjektet Solovki - kommunale midler PS 104/05 Referatsaker RS 18/05 Møtebok fra funksjonshemmedesråd RS 19/05 Referat vedr. øvelse i Skjervøy kommune RS 20/05 Besøk av spesialist fra Solovetskij distrikt- Bekreftelse på intresse for besøk RS 21/05 Prosjektet den sivile rettspleie på grunnplanet - informasjon fra Troms politidistrikt. RS 22/05 Utviklingen på arbeidsmarkdet i Nord Troms -juli 05 RS 23/05 Svar - Interkommunale jordmorstillinger RS 24/05 Vedrørende vedlagte skriv fra Skjervøy kommune Teknisk avd. av og PS 105/05 Deling av grunneiendom 53/5, Sørgård PS 106/05 Disponering av utbytte fra Nord-Troms Kraftlag Evt. forfall meldes til Vararepresentanter møter kun etter spesiell innkalling. Roy Waage Ordfører

2

3 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 94/05 Formannskapet Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato 05/ Orientering av ordfører Ordførerens innstilling: Skjervøy, Roy Waage ordfører

4 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 95/05 Formannskapet Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato 57/2 04/ Eivind Mathisen Søknad om deling av eiendom Vedlegg: Søknad med kart Uttalelse fra faginstansene Bakgrunn for saken: Skjervøy kommune har mottatt en søknad om fradeling av en parsell på eiendommen 57/2 i Arnøyhamn. Parsellen er på 1500 kvm, er bebygd og skal benyttes som helårsbolig. Søker er Mona Jørgensen, Arnøyhamn. Kjøper er ukjent. Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 7. Saksopplysninger: Arealet som søkes fradelt ligger på oversida av veien, ca 700 meter sør for kirka i Arnøyhamn. Arealet er i kommuneplanen avsatt til LNF- sone 2, hvor det er områder av landbruksmessig betydning, og områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Resterende areal av eiendommen 57/2 skal ettervert overføres til nevø. Ut i fra dette ble søknaden oversendt faginstansene for uttalelser. Av innkomne uttalelser er det ingen som har noen merknader til fradelingen. Statens vegvesen kan ikke gi ny avkjørsel til den fradelte parsellen. Den må derfor benytte samme avkjørsel som restarealet til 57/2. Vurdering: I kommuneplanens arealdel vil kommunen innta en positiv holdning til spredt bebyggelse innenfor LNF- sone 2 dersom det ikke kommer i konflikt med viktige arealbruksinteresser. For at kommunen skal kunne gi dispensasjon må det vises til særlige grunner.

5 En fradeling på oversida av veien vil en anse som en særlig grunn. Det vil ikke komme i konflikter med viktige arealbruksinteresser ettersom parsellen er bebygd og det ikke skal utføres ytterlige tiltak. Når det gjelder avkjørsel kan den omsøkte parsell benytte samme avkjørsel som den bruker i dag. Konklusjon: Med bakgrunn i det overnevnte vil en tilrå en fradeling. Det gis dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 7 til fradeling av en parsell på eiendommen 57/2 i Arnøyhamn. Teknisk sjef innstiller: Planutvalget gjør slikt vedtak: Søknaden imøtekommes. Det gis dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og planog bygningslovens 7 til fradeling av en parsell på eiendommen 57/2 i Arnøyhamn til boligformål. Parsellen må benytte eksisterende avkjørsel Det er ved avgjørelse lagt vekt på at fradelingen ikke vil komme i konflikter med viktige arealbruksinteresser, samt at parsellen er bebygd. Skjervøy, Øystein Solstad Teknisk sjef Eivind Mathisen avdelingsingeniør

6 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 96/05 Formannskapet Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato 69/3 05/ Øystein Solstad Søknad om tillatelse til tiltak - Strandveien 40 Vedlegg: reg.bestemmelser Søknad om dispensasjon Sit.plan Anbefalt byggelinje Landkjenne Tegninger Bakgrunn for saken: Teknisk etat har mottatt søknad, på vegne av Havito AS, fra Skjervøy byggservice om oppføring av parkeringsanlegg i Strandveien 40. Tiltaket vil kreve dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser. Saksopplysninger: I administrativt vedtak den er det gitt rammetillatelse til tiltaket. I søknad om tillatelse til tiltak søkes det om dispensasjon fra bestemmelsene om å gå utover gjeldende byggegrenser. Dette medfører et krav om dispensasjon fra bestemmelsene om avstand til nabogrense og kommunal vei. Nabo i nord har akseptert at tiltaket kommer nærmere grense en 4 meter. Garasjeanlegget har et bruksareal på 205 m 2. Innkjøring til anlegget er tenkt fra Havnegata samt at høyde ferdig tak vil være rundt cm over eksisterende kote i Strandveien.

7 Vurderinger: Etter teknisk sjefs vurdering er tiltaket av en slik art at det ikke vil være nødvendig med en ekstraordinær høringsrunde i forhold til riksantikvaren og fylkeskommunale organer. Bakgrunnen for en slik vurdering er at tiltaket, i hovedsak, kun vil ha en visuell effekt sett fra sjøsiden. Dette setter derimot krav til utforming av fasade. Imidlertid er det særdeles viktig at tiltaket ikke kommer i konflikt med innsynet til Skjervøy kirke. Man bør vurdere å senke høyden på ferdig tak til et minimum i forhold til eksiterende høyde i Strandveien. En senking av bygget kan få økonomiske konsekvenser i form av ekstraordinære tiltak for å sikre byggegrop og håndtering av overflatevann. Tiltaket vil også berøre prosjektet Landkjenne. Dette kan imidlertid tilpasses de planer Landkjenne har, med tanke på et åpent rom opp mot kirken. Om garasjetak etableres på en slik måte at arealet kan disponeres som et offentlig rom, vil intensjonen i Landkjenne kunne ivaretas. Prosjekteringen må ta høyde for dette. Med tanke på en framtidig påbygging av eksisterende bygningsmasse, vil tiltakshaver ha et behov for minimum 3 meter, utover foreslåtte byggelinje i Landkjenne. Dette for å sikre tilgang til en eventuell utvidelse. Om tiltakshaver ønsker flere etasjer over garasjeanlegget vil dette være i direkte konflikt med innsynet til kirken. I forhold til de omsøkte dispensasjonene, byggegrense 2 meter fra kommunal vei samt 0,5 meter til nabo i nord, er det flere aspekt som må vurderes. I forhold til nabogrense mot nord, vil det etter teknisk sjefs oppfatning ikke være problematisk om det gis dispensasjon til dette. Nabo har i egen erklæring akseptert dette under forutsetning at ved eventuell utvidelse i høyden, må nybygg sikres i henhold til brannforskriftene. En dispensasjon mot kommunal vei bør vurderes i lys av Landkjenne, og framtidige trafikale forutsetninger. Etter teknisk sjefs vurdering vil en avstand på 2 meter til vei, ikke være noe problem om innkjøring til garasjeanlegget var flyttet med innkjøring fra sør. Dette vil imidlertid medføre mindre areal til parkering, altså en forringelse av anlegget. Tiltakshaver vil også miste 2-3 parkeringsplasser ute. Om det skal tillates en avstand på 2 meter til kommunal vei og samtidig ha port ned mot sjø, bør det settes krav til utforming, form og farge på denne fasaden. Konklusjon: Etter teknisk sjefs vurdering bør det gis tillatelse til omsøkte tiltak, under forutsetning at det settes krav til fasade mot sjø, samt at høyde ferdig garasjedekke senkes mest mulig i høyde med Strandveien. Teknisk sjefs innstilling: Planutvalget gjør slikt vedtak:

8 1. Det gis dispensasjon for plassering av bygg i henhold til søknad. 2. Det delegeres til rådmannen og godkjenne endelig fasadeutforming mot sjø. 3. Det delegeres til rådmannen og godkjenne endelig kotehøyde på topp garasjedekke opp mot Strandveien. 4. Med tanke på framtidig utvidelse gis det lov til å benytte arealet i en avstand på 3 meter fra eksisterende bygg. Vedtaket er klagbart i henhold til forvaltningslovens 28. Øystein Solstad Teknisk sjef

9 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 97/05 Formannskapet Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato Q50 05/ Øystein Solstad Parkeringsplass i Sandvågen Vedlegg: søknad bekreftelse og situasjonsplan Bakgrunn for saken Teknisk etat har mottatt søknad om etablering av parkeringsplass langs vei i Sandvågen ved Strupen. Saksopplysninger Det søkes om etablering av parkeringsplass langs Sandvågveien i Strupen. Parkeringsplassen skal ha plass til 5-10 biler og etableres som skråparkering. Vegen er kommunal noe som betyr at kommunen er vegmyndighet i saken. Det søkes videre om økonomisk bidrag fra kommunen når det gjelder brøyting, rør/stikkrenner (30 m), vedlikehold av parkeringsplassen og grus til toppdekke. Grunneiere har i en egen bekreftelse gitt tillatelse som omsøkt. Vurderinger

10 Teknisk sjef ser det som positivt at det etableres parkeringsplass i ordnede former. Det er økende trafikk i området noe som har medført problemer i forhold til plassering av biler. I dag brukes stikkvei på privat grunn som parkering, noe som ikke er problemfritt. I forhold til de økonomiske ønskene kan ikke etatssjefen se at det finnes midler til dette. Da vi i dag allerede brøyter Sandvågveien vil det ikke være problemer i det at vi også brøyter en ny parkeringsplass. Konklusjon Etter teknisk sjefs vurdering bør det kunne tillates en etablering som omsøkt. Teknisk sjefs innstilling: Planutvalget gjør slikt vedtak: 1. Det tillates en etablering som omsøkt. 2. Skjervøy kommune vil ha ansvaret for vintervedlikehold av parkeringsplassen. Øystein Solstad Teknisk sjef

11 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 98/05 Formannskapet Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato X03 05/ Turid Tvenning TV-aksjonen Drømmefanger tilskudd fra kommunen Vedlegg: Søknad fra komiteen. Saksopplysning: Årets Tv-aksjon Drømmefanger er en innsamlingsaksjon som setter fokus på kvinner og utviklingsspørsmål. I verden i dag blir hver tredje kvinne utsatt for mishandling, seksuelle overgrep eller andre former for vold. Det kan være vold i eget hjem. 4 millioner kvinner og jenter blir hvert år kjøpt opp og solgt verden over til ekteskap, prostitusjon eller slaveri er her i Europa. 2 millioner jenter blir kjønnslemlestet hver år. Midlene som innsamles skal brukes til å bekjempe vold mot kvinner innen fire temaområder; vold i nære relasjoner, kvinner i og etter krig og konflikt, omskjæring av jenter og handel med kvinner. For å oppnå dette til søtten gå til prosjekt i Asia, Afrika, Latin-Amerika, Midt-Østen og Sør og Øst Europa. Prosjektene vil ble drevet at lokale kvinneorganisasjoner. Rådmannens innstilling: Skjervøy kommune støtter TV-aksjonen Drømmerfanger 2005 med kr.

12 10.000,-. Midlene dekkes over konto Reserverte bevilgninger. Skjervøy, Knut Pedersen rådmann Turid Tvenning førstesekretær

13 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 99/05 Formannskapet Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Turid Tvenning Søknad om bidrag ved innkjøp av ny fremkaller til røntgen apparat Vedlegg: Søknad fra Skjervøy Pensjonistforening. Bakgrunn for saken: Fremkallings apparatet for røntgen er dårlig og trenger å byttes ut. Saksutredning. Pensjonistforeninga på Skjervøy har startet en innsamlingsaksjon for med tanke på innkjøp av nytt fremkallings apparat. Søknaden er underskrevet av kommunelege I, leder av pensjonistforeninga og helse- og sosialsjefen. Kostnadene for ny fremkaller for røntgen ap vil bli rundt kr ,-. Konklusjon: Rådmannen ser positivt på tiltaket som pensjonistforeninga har igangsatt og ønsker å støtte det. Rådmannens innstilling: Skjervøy kommune støtter innsamlingsaksjonen til Skjervøy Pensjonistforening med kr ,- til innkjøp av nytt fremkallings apparat for røntgen. Midlene dekkes over kto Reserverte bevilgninger.

14 Skjervøy, Knut Pedersen rådmann

15 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 100/05 Formannskapet Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Knut Pedersen Arnøyhamn Grendehus - søknad om asfaltering Vedlegg: Søknad av 6/7-05 om midler til asfaltering av uteområdet i to etapper. Prisoverslag på kr totalt, eventuelt for kr i første omgang. Skisse over uteområdet. Bakgrunn for saken: Huset benyttes til forskjelige formål som bryllup, konfirmasjon, folkemøter, fritidsklubb, offentlige fester, bingo, 17. mai, idrettsarrangementer, kosekvelder mv. Inntektene går stort sett med til nødvendige driftsutgifter som strøm, forsikring mv. Det finnes derfor lite midler til ytterligere vedlikehold som styret MÅ finne ei løysning på, bl.a. oppretting av et gulv, utvendig maling av mur og treverk, samt utskifting av dører. Utearealet er planert med grus som er ressurskrevende å vedlikeholde. Hver år må stein som kommer opp i dagen rakes vekk og dekkes med ny grus. Saksopplysninger: Styret søker kommunen om midler til å asfaltere hele uteområdet ca m2 noe som er anslått å koste kr ,- Dersom asfalteringen må skje i to etapper vil styret prioritere innkjøring og parkeringsplass på området nedenfor huset, noe som vil koste ca. kr ,- Nødvendig forarbeid på arealet vil bli organisert av styret. Vurdering:

16 Det er ikke avsatt så mye penger til slike formål på årets driftsbudsjett, og rådmannen vil mene at støtte til et slikt tiltak må vurderes i relasjon til alle andre nødvendigheter i neste økonomiplan. Rådmannens innstilling: Formannskapet gjør slikt vedtak: Asfaltmidler til Arnøyhamn Grendehus vil bli vurdert i økonomiplanen for Skjervøy, den 6/ Knut Pedersen rådmann

17 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 101/05 Formannskapet Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Knut Pedersen Årviksand Handel AS - Søknad om støtte til nærbutikk Vedlegg: Søknad den om ei butikkstøtte tilsvarende kommunal andel på kr ,- Bakgrunn for saken: Årviksand handel har fått avslag på sin søknad til Troms fylkeskommune om butikkstøtte fordi virksomheten i 2004 hadde ei noe for stor omsetning. Saksopplysninger: Det anføres at uten bensinomsetningen ville butikken hatt krav på butikkstøtte der fylkeskommunen bevilger kr og kommunen det samme til dagligvarebutikker i utkantstrøk. Butikken hevder at bensinsalget i hovedsak er et servicetilbud til befolkningen på Arnøya der fortjenesten er minimal. Butikken hadde siste driftsår et underskudd på sin virksomhet. Vurdering: Et kommunalt bidrag vil hjelpe butikken til å kunne opprettholde et nødvendig nærbutikktilbud i Årviksand, noe som er særdeles viktig for bygda i dagens situasjon med mye usikkerhet i fiskerinæringen. Tilskuddet er mulig å hente fra utviklingsfondet som gjenstår med kr ,- Rådmannens innstilling: Formannskapet gjør slikt vedtak:

18 Årviksand Handel A/S innvilges et tilskudd på kr ,- som butikkstøtte i utkantstrøk. Utgiften dekkes fra utviklingsfondet Skjervøy, den 5/ Knut Pedersen Rådmann

19 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 103/05 Formannskapet Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Prosjektet Solovki - kommunale midler Vedlegg: Prosjektplan av 31.august Rådmannens innstilling: Formannskapet tar stilling til saka. Skjervøy, Knut Pedersen rådmann

20 PS 104/05 Referatsaker RS 18/05 Møtebok fra funksjonshemmedesråd RS 19/05 RS 20/05 RS 21/05 Referat vedr. øvelse i Skjervøy kommune Besøk av spesialist fra Solovetskij distrikt- Bekreftelse på intresse for besøk Prosjektet den sivile rettspleie på grunnplanet - informasjon fra Troms politidistrikt. RS 22/05 Utviklingen på arbeidsmarkdet i Nord Troms -juli 05 RS 23/05 RS 24/05 Svar - Interkommunale jordmorstillinger Vedrørende vedlagte skriv fra Skjervøy kommune Teknisk avd. av og

21 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 105/05 Formannskapet Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato 53/5 03/ Øystein Solstad Deling av grunneiendom 53/5, Sørgård Vedlegg: brev av fra Fylkesmannen brev av fra søker brev av fra Arvid Mathisen Bakgrunn for saken Skjervøy kommune har mottatt en søknad med bebyggelsesplan fra Ørjan Sørgård, 3050 Mjøndalen, som ønsker å få fradelt tre parseller på eiendommen Sørgård. Arealet på parsellene er ca 1000 kvm og skal benyttes som fritidstomter, samt et felles båthus. Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 7 og Saken har vært behandlet 2 ganger i planutvalget samt at Fylkesmannens miljøvernavdeling har gått i mot en deling. Saksopplysninger Tidligere behandling av saken Deling av grunneiendom 53/5, Sørgård 2. gangs behandling 1. gangs behandling: Bakgrunn for saken:

22 Skjervøy kommune har mottatt en søknad med bebyggelsesplan fra Ørjan Sørgård, 3050 Mjøndalen, som ønsker å få fradelt tre parseller på eiendommen Sørgård gnr 53 bnr. Arealet på parsellene er ca 1000 kvm og skal benyttes som fritidstomter, samt et felles båthus. Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 7 og Saksopplysninger: Parsellene som søkes fradelt ligger Taskebyhalvøya på Kågen, ca 1 km fra kommunal vei. Denne delen av Taskebyhalvøya består i hovedsak av fritidsboliger, men med noe innslag av fastboende. Parsellene samt båthus som søkes fradelt er tenkt plassert langs fjæra, på nedsiden av sti som går igjennom hovedeiendommen. Det er i søknaden ikke opplyst hvem som er eventuelle kjøpere. Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF- sone 2, hvor det er områder av landbruksmessig betydning, og områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Ut i fra dette ble søknaden oversendt faginstansene for uttalelser. Sametinget v/ miljø- og kulturvernavdelingen og Landbruksavdelingen har ingen merknader til fradelingen. Troms fylkeskommune v/regional utviklingsetat anbefaler at de omsøkte fritidsparsellene søkes trukket ut / så langt ut av 100- meters beltet som mulig. Fra Troms fylkeskommune v/kulturetaten har følgende uttalelse, sitat: De tre parsellene ligger i ei naken strandsone foran en nokså tett lauvskog og vil trolig bli godt synlig i landskapet. Dette forsterkes av at de ligger spredt med nokså stor og innbyrdes like avstander mellom seg. Videre sier de sitat: Det ligger også tre gårdstun her. Ett ligger i botn av vågen, ett tun fra 1950-tallet ligger på nordsida og ett gjenreisningstun med tomannsbolig ligger på sørsida av vågen. Sammen danner de tre visuelle tyngdepunkt som omkranser og rammer inn Taskebyvågen. I den forbindelse ønsker vi å understreke at estetiske hensyn skal vektlegges sterkere i planog byggesaksbehandling. Tre fritidsboliger i strandsonen vil ha negativ visuell virkninger på den vakre helheten som dannes av eksisterende bebyggelse og landskap. På dette grunnlaget vil vi sterkt fraråde dispensasjon i fra pbl De sier videre at det må utarbeides bebyggelsesplan for hyttene. Når det gjelder bebyggelsesplan fulgte denne med søknaden og ble oversendt fagetatene i lag med oversendelsesbrevet. Fra Fylkesmannen i Troms ved miljøvernavdelingen sier de sitat: Selv om det aktuelle området i Taskebyvågen allerede er nedbygd med boliger og fritidsboliger vil vi likevel påpeke at det ennå har et potensial for friluftsliv. Bygging av fritidsboliger i 100 meters beltet vil bidra til økt privatisering av denne strandlinjen og dermed også begrense områdets verdi for friluftsliv (camping, ferdsel etc). Her mener vi at kommunen må ta ansvar og sikre at strandsonen blir ivaretatt for befolkningen i Skjervøy kommune. Fjæra er og vil bli et mer viktig utfartsområde for folk. Det er derfor viktig å sikre at verdifulle strandområder ikke blir privatisert gjennom f.eks hyttebygging. De sier videre at de ikke kan se at denne saken er forenelig med miljøverndepartementets innskjerping av strandsonevernet og vil på dette grunnlag gå imot denne fradelingen. Dersom kommunen gir søker dispensasjon, vil de påklage vedtaket.

23 Fra Eirik Skurdal, 9017 Tromsø, som er eier av nabotomten gnr 53 bnr 16 har svart på nabovarslet og har ingen merknader til fradelingen, forutsatt at tomtene plasseres slik at de ikke hindrer den alminnelige ferdsel i strandsonen. I november 2004 fikk kommunen et skriv fra søker der han gir Arvid Mathisen fullmakt til å representere han i denne sak. I den forbindelse har Arvid Mathisen kommet med en uttalelse. Se vedlegg. Det må også sies at i 2003 behandlet planutvalget en fradeling av en parsell ved Taskebynes lykt (sak 56/ 03). Det var her snakk om å fradele en parsell på kvm for oppføring av hytte som søker kunne benytte når han passet på laksegarna. Søknaden ble på vanlig måte sendt ut på høring til de aktuelle høringsinstansene. Den gangen kom det ingen vesentlige merknader og planutvalget godkjente fradelingen. Vurdering: I kommuneplanens arealdel vil kommunen innta en positiv holdning til spredt bebyggelse innenfor LNF- sone 2 dersom det ikke kommer i konflikt med viktige arealbruksinteresser. For at kommunen skal kunne gi dispensasjon må det vises til særlige grunner. I fra stien som starter ved den kommunale vegen som går til Sandvågen, og helt ut til Taskebynes lykt, er det et område som er bebygd med fritidsboliger. I henhold til bebyggelsesplanen er parsellene plassert på nedsiden av en sti som går i gjennom området. Denne stien blir benyttet av turgåere og andre hytteeiere i området. Området på nedsida av stien består av berg og er ellers lite fremkommelig for turgåere. På oversiden av stien er grunnen bløt og lite egnet for bebyggelse. Kulturetaten sier i sin uttalelse at de tre parsellene vil trolig bli godt synlig i landskapet ettersom de blir liggende i en naken strandsone. Dette forsterkes ved at de ligger spredt med nokså stor og innbyrdes lik avstand mellom seg. Det er mulig de vil bli synlig i landskapet, men dette er mulig og begrense ved sterk styring på byggesaksnivå. Når det gjelder avstanden mellom parsellene er de plassert i et område som er bebygd med fritidsboliger på begge sider. Disse har en innbyrdes større avstand mellom seg. En vurderer det også slik at ettersom det allerede er hytter mellom de eldre gårdstun og de omsøkte parsellene, samt at avstanden er såpass stor, at de estetiske hensyn er ivaretatt. Når det gjelder bygging i strandsonen som miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen nevner, må det sies at de omsøkte tomtene er plassert i et område som er ulent og består i hovedsak av berg. Ved friluftsliv/utfart er det stien som går gjennom området som blir benyttet. Det må også nevnes at det i plansak 56/03 ble fradelt en eiendom for oppføring av hytte. Denne ligger lenger ut ved Taskebynes lykt. I den anledningen kom det ingen negative merknader fra miljøvernavdelingen og de andre fagetatene. Konklusjon: Med bakgrunn i det overnevnte vil en tilrå en fradeling. En mener at de offentlige hensyn er ivaretatt.

24 Det gis dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 7 0g 17-2 til fradeling av tre hytter på eiendommen Sørgård gnr 53 bnr 5 i Skjervøy kommune. Fradelingen, samt plassering/byggingen av hyttene skal utføres etter bebyggelsesplan. Det er også lagt vekt på at det er tidligere er gitt dispensasjon for oppføring av hytter i det aktuelle området, senest i Rådmannens innstiller: Planutvalget gjør slikt vedtak: Søknaden om fradeling imøtekommes. Det gis dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 7 og 17-2 til fradeling av tre parseller på eiendommen Sørgård gnr 53 bnr 5. Fradelingen skal skje i henhold til bebyggelsesplan. Ved avgjørelse er det lagt vekt på at de offentlige hensyn er ivaretatt. Fradelingen vil ikke være til hinder eller på andre måter hindre den alminnelige ferdsel. På byggesaksnivå må det stilles krav til estetikk. Behandling i Planutvalget : Forslag fra SV: Søknad om fradeling imøtekommes. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan og bygningslovens 7 til fradeling av tre parseller på eiendommen Sørgård gnr 53 bnr 5. Hyttene skal plasseres lengst mulig i bankkant av hundremetersbeltet. Fradelingen skal skje i forhold til bebyggelsesplan. På byggesaksnivå må det stilles krav tilestetikk. Teknisk sjef foreslo nytt punkt til innstillinga. Endelig plassering skal godkjennes av planutvalget for å sikre allmenn ferdsel. Votering: Innstillinga 5 SV forslag 2 Vedtak i Planutvalget : Innstilling med teknisk sjefs nye punkt vedtatt mot 2 stemmer. 2. gangs behandling: Planutvalget behandlet søknaden om fradeling av eiendommen Sørgård i møte den I møte ble det gjort følgende vedtak:

25 Søknaden om fradeling imøtekommes. Det gis dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 7 og 17-2 til fradeling av tre parseller på eiendommen Sørgård gnr 53 bnr 5. Fradelingen skal skje i henhold til bebyggelsesplan. Ved avgjørelse er det lagt vekt på at de offentlige hensyn er ivaretatt. Fradelingen vil ikke være til hinder eller på andre måter hindre den alminnelige ferdsel. På byggesaksnivå må det stilles krav til estetikk. Ut fra dette ble søknaden oversendt berørte parter for eventuelle merknader. Fra Fylkesmannen i Troms kom det inn en klage på planutvalgets vedtak. I klagen står det følgende, sitat: Vi mener fortsatt at fradeling av tomter til fritidsboliger i det aktuelle området på Taskebyhalvøya vil kunne medføre negative effekter på utøvelse av friluftsliv. I tillegg mener vi at en eventuell tillatelse vil ha uheldige signaleffekter, deriblant bidra til flere slike saker i dette området. Vi vil påpeke at LNF er hovedformålet for dette området. Når en legger inn en differensiering med spredt bebyggelse, betyr det at her kan det skje bebyggelse dersom det ikke er til skade for hovedformålet dvs. landbruk, naturvern, og friluftsliv. Ved å bygge hytta i det aktuelle området vil en forringe områdets verdi, ikke bare for rasting og telting men faktisk også for ferdsel. Til slutt sier de: Vi kan ikke se at denne saken vil være forenlig med områdets verdi for ferdsel og friluftsliv, samt MD`s innskjerping av strandsonevernet. Vi går imot oppføring av tre fritidsboliger og påklager kommunens vedtak. I klagen har de på vedlagt kart merket et område som viser hvor fritidseiendommer kan aksepteres ut fra hensyn til områdets kvaliteter deriblant for friluftsliv. Denne plasseringen er på oversida av turstien som går igjennom området. Dersom kommunen synes dette er en akseptabel lokalisering, må saken ut på ny høringsrunde for avklaring i forhold til andre sektorinteresser som for eksempel kulturminner, samfunnssikkerhet etc. Konklusjon: Teknisk sjef mener det må inngå et meklingsmøte med Fylkesmannen i Troms. Rådmannen innstiller: Planutvalget gjør slikt vedtak: Planutvalget ber administrasjonen om å gjennomføre et meklingsmøte med Fylkesmannen i Troms. Behandling i Formannskapet :

26 Vedtak i Formannskapet : Enst. Planutvalget ber administrasjonen om å gjennomføre et meklingsmøte med Fylkesmannen i Troms. Fylkesmannen v/miljøvernavdelingen har etter befaring, tilnærmet opprettholdt sin uttalelse i klagen av I brev av har Arvid Mathisen ytterligere kommentert Fylkesmannens tilbakemelding etter befaringen den Vurderinger I sin vurdering av å ikke akseptere en deling av eiendommen til fritidsformål, bruker Fylkesmannen følgende hovedargument: En fradeling vil medføre negative effekter på utøvelse av friluftsliv Områdets verdi vil forringes i forhold til rasting, telting og ferdsel Etter teknisk sjefs vurdering synes dette ikke å være tilfelle. Etter befaringen ble det konstatert at stien, hvor hovedferdselåren er, allerede i dag er i ferd med å gro igjen. Man kunne med selvsyn se at kulturlandskapet allerede er i ferd med å forsvinne. Etter saksbehandlers vurdering vil nettopp en etablering av fritidsboligene, kunne gjenopprette det opprinnelige kulturlandskapet. Dette vil medføre til en bedre tilgjengelighet i området, noe som faktisk vil bidra til økte muligheter for utøvelse av friluftsliv og ferdsel. Teknisk sjef kan heller ikke se at en etablering som omsøkt, vil forringe området i forhold til rasting, telting osv. Tilgjengeligheten i strandsonen er i dag svært lite gunstig i forhold til landing fra sjøsiden. Videre viser den etablerte bruken av området i dag, at allmennheten i hovedsak ikke bruker gjeldende areal særlig mye. Den praksis som er etablert er at stien brukes for å komme seg videre utover til bedre egnede områder for rasting, telting og utøvelse av friluftsliv. Videre mener Fylkesmannen at det burde være mulig å etablere fritidsboligene på oversiden av stien. Dette både ut fra praksis og de ovennevnte grunner. At hytter bare er bygd på oversiden av sti medfører heller ikke riktighet da det allerede i dag finnes to bygg på nedsiden av sti. Videre mener teknisk sjef at en etablering på oversiden av sti ikke vil være særlig økonomisk forsvarlig. Befaringen og vedlagte bilder viser at området på oversiden av stien er svært dårlig egnet til fritidsboliger. Hovedgrunnen er myrlendt terreng med svært mye tilsig av vann, samt at flere bergknauser og ulendt terreng ikke gjør området særlig attraktivt til det omsøkte formålet. Teknisk sjef er også av den oppfatning at en deling av eiendommen og etablering av fritidsboliger bør tillates som omsøkt, da dette gir et bedre skjerm mot allmennhetens bruk av området. Ved en etablering som omsøkt vil man kunne skjerme fritidseiendommene mot stien ved at noe vegetasjon blir stående. En plassering som Fylkesmannen tilrår, vil etter etatens mening ha motsatt effekt, da man da vil ønske å fjerne mest mulig vegetasjon slik at man kan etablere ønsket utsikt mot sjø.

27 Konklusjon Etter teknisk sjefs vurdering bør planutvalgets vedtak den opprettholdes. Klagen fra Fylkesmannen tas ikke tilfølge. Teknisk sjefs innstilling: Planutvalget gjør slikt vedtak: 1. Planutvalgets vedtak i F-sak 06/05 opprettholdes. 2. Fylkesmannens klage tas ikke til følge. 3. Saken sendes til klagebehandling av oppnevnt settefylkesmann. Øystein Solstad Teknisk sjef

28 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 106/05 Formannskapet Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Rune Stifjell Disponering av utbytte fra Nord-Troms Kraftlag Bakgrunn Etter vedtak i generalforsamlingen i kraftlaget er Skjervøy kommune tildelt til sammen kr ,- i ordinært og ekstraordinært utbytte. Formannskapet har etter en foreløpig drøfting funnet det mest hensiktsmessig å lage en helhetlig plan for bruken av disse midlene, bl.a. på bakgrunn av generalforsamlingens ønske om at halvparten av beløpet brukes til utviklingstiltak. Ut fra dette legger rådmannen nå fram en foreløpig oversikt og anbefaling. Vurderinger Det er gjennom budsjettvedtak og andre politiske vedtak allerede lagt føringer for bruk av en del av midlene. Dette framkommer slik: Tildelt utbytte: ,- Budsjettert utbytte: ,- F-sak 72/05 div formål ,- F-sak 92/05 ISPS ,- K-sak 14/05 underskudd ,24 REST ,76 I tillegg kommer en del andre forhold der noen tidligere er behandlet som egne saker i formannskapet, noen er det bare orientert om og atter andre som er underutarbeidelse hvor det er beskrevet behov for tilføring av midler inneværende år. Dette gjelder følgende forhold med anslagsbeløp: Underskudd inv. 2004, ikke lånemulighet ,- Legeskyss 2004 og ,-

29 Skjønnsmidler tunge brukere ,- Heldøgns barnevernstiltak ,- uavklart statl. bidrag Egenkapital KLP ,- Nye plasser ASVO ,- Pensjon 2005 avklares okt Økonomirapporter fra etatene avklares okt Med den usikre økonomiske uttellingen av disse forholdene er det vanskelig for rådmannen på nåværende tidspunkt å kunne tilrå at det gjøres noe vedtak om bruk av midlene fra kraftlaget. Økonomirapportene fra etatene skal foreligge til formannskapets møte 12. oktober. Da vil vi ha en mye bedre oversikt over behov og andre inndekningsmuligheter og det foreslås derfor at formannskapet venter med sin behandling av kraftpengene til etter neste møte. For ordens skyld kan det opplyses at selv om generalforsamlingen i kraftlaget har uttrykt ønske om at halvparten skal brukes til utviklingstiltak vil ikke dette ha noen bindende virkning for kommunens vedtak, og det vil heller ikke medføre en binding på midlene. Dette betyr at dette er frie driftsmidler som vil omfattes av strykningsbestemmelsene ved avslutning av årets regnskap. Rådmannens innstilling: Formannskapet tilrås å gjøre slikt vedtak: Disponering av utbytte fra Nord-Troms Kraftlag tas opp til behandling i etterkant av høstens økonomirapportering. Skjervøy, Knut Pedersen rådmann Rune Stifjell økonomisjef

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Driftsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 17/08 Søknad om deling av eiendommen Sotnes 61/1 på

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den 25.09.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 08.03.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 08.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer