Skjervøy kommune Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 10:15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjervøy kommune Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.09.2005 Tidspunkt: 10:15"

Transkript

1 Skjervøy kommune Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 10:15 Saksnr Innhold PS 94/05 Orientering av ordfører PS 95/05 Søknad om deling av eiendom PS 96/05 Søknad om tillatelse til tiltak - Strandveien 40 PS 97/05 Parkeringsplass i Sandvågen PS 98/05 TV-aksjonen Drømmefanger tilskudd fra kommunen PS 99/05 Søknad om bidrag ved innkjøp av ny fremkaller til røntgen apparat PS 100/05 Arnøyhamn Grendehus - søknad om asfaltering PS 101/05 Svar ang. årviksand Handel AS 9195 Årviksand Søknad om støtte til nærbutikk PS 102/05 Anke på avslag om fritak fra husleieøkning PS 103/05 Prosjektet Solovki - kommunale midler PS 104/05 Referatsaker RS 18/05 Møtebok fra funksjonshemmedesråd RS 19/05 Referat vedr. øvelse i Skjervøy kommune RS 20/05 Besøk av spesialist fra Solovetskij distrikt- Bekreftelse på intresse for besøk RS 21/05 Prosjektet den sivile rettspleie på grunnplanet - informasjon fra Troms politidistrikt. RS 22/05 Utviklingen på arbeidsmarkdet i Nord Troms -juli 05 RS 23/05 Svar - Interkommunale jordmorstillinger RS 24/05 Vedrørende vedlagte skriv fra Skjervøy kommune Teknisk avd. av og PS 105/05 Deling av grunneiendom 53/5, Sørgård PS 106/05 Disponering av utbytte fra Nord-Troms Kraftlag Evt. forfall meldes til Vararepresentanter møter kun etter spesiell innkalling. Roy Waage Ordfører

2

3 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 94/05 Formannskapet Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato 05/ Orientering av ordfører Ordførerens innstilling: Skjervøy, Roy Waage ordfører

4 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 95/05 Formannskapet Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato 57/2 04/ Eivind Mathisen Søknad om deling av eiendom Vedlegg: Søknad med kart Uttalelse fra faginstansene Bakgrunn for saken: Skjervøy kommune har mottatt en søknad om fradeling av en parsell på eiendommen 57/2 i Arnøyhamn. Parsellen er på 1500 kvm, er bebygd og skal benyttes som helårsbolig. Søker er Mona Jørgensen, Arnøyhamn. Kjøper er ukjent. Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 7. Saksopplysninger: Arealet som søkes fradelt ligger på oversida av veien, ca 700 meter sør for kirka i Arnøyhamn. Arealet er i kommuneplanen avsatt til LNF- sone 2, hvor det er områder av landbruksmessig betydning, og områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Resterende areal av eiendommen 57/2 skal ettervert overføres til nevø. Ut i fra dette ble søknaden oversendt faginstansene for uttalelser. Av innkomne uttalelser er det ingen som har noen merknader til fradelingen. Statens vegvesen kan ikke gi ny avkjørsel til den fradelte parsellen. Den må derfor benytte samme avkjørsel som restarealet til 57/2. Vurdering: I kommuneplanens arealdel vil kommunen innta en positiv holdning til spredt bebyggelse innenfor LNF- sone 2 dersom det ikke kommer i konflikt med viktige arealbruksinteresser. For at kommunen skal kunne gi dispensasjon må det vises til særlige grunner.

5 En fradeling på oversida av veien vil en anse som en særlig grunn. Det vil ikke komme i konflikter med viktige arealbruksinteresser ettersom parsellen er bebygd og det ikke skal utføres ytterlige tiltak. Når det gjelder avkjørsel kan den omsøkte parsell benytte samme avkjørsel som den bruker i dag. Konklusjon: Med bakgrunn i det overnevnte vil en tilrå en fradeling. Det gis dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 7 til fradeling av en parsell på eiendommen 57/2 i Arnøyhamn. Teknisk sjef innstiller: Planutvalget gjør slikt vedtak: Søknaden imøtekommes. Det gis dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og planog bygningslovens 7 til fradeling av en parsell på eiendommen 57/2 i Arnøyhamn til boligformål. Parsellen må benytte eksisterende avkjørsel Det er ved avgjørelse lagt vekt på at fradelingen ikke vil komme i konflikter med viktige arealbruksinteresser, samt at parsellen er bebygd. Skjervøy, Øystein Solstad Teknisk sjef Eivind Mathisen avdelingsingeniør

6 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 96/05 Formannskapet Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato 69/3 05/ Øystein Solstad Søknad om tillatelse til tiltak - Strandveien 40 Vedlegg: reg.bestemmelser Søknad om dispensasjon Sit.plan Anbefalt byggelinje Landkjenne Tegninger Bakgrunn for saken: Teknisk etat har mottatt søknad, på vegne av Havito AS, fra Skjervøy byggservice om oppføring av parkeringsanlegg i Strandveien 40. Tiltaket vil kreve dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser. Saksopplysninger: I administrativt vedtak den er det gitt rammetillatelse til tiltaket. I søknad om tillatelse til tiltak søkes det om dispensasjon fra bestemmelsene om å gå utover gjeldende byggegrenser. Dette medfører et krav om dispensasjon fra bestemmelsene om avstand til nabogrense og kommunal vei. Nabo i nord har akseptert at tiltaket kommer nærmere grense en 4 meter. Garasjeanlegget har et bruksareal på 205 m 2. Innkjøring til anlegget er tenkt fra Havnegata samt at høyde ferdig tak vil være rundt cm over eksisterende kote i Strandveien.

7 Vurderinger: Etter teknisk sjefs vurdering er tiltaket av en slik art at det ikke vil være nødvendig med en ekstraordinær høringsrunde i forhold til riksantikvaren og fylkeskommunale organer. Bakgrunnen for en slik vurdering er at tiltaket, i hovedsak, kun vil ha en visuell effekt sett fra sjøsiden. Dette setter derimot krav til utforming av fasade. Imidlertid er det særdeles viktig at tiltaket ikke kommer i konflikt med innsynet til Skjervøy kirke. Man bør vurdere å senke høyden på ferdig tak til et minimum i forhold til eksiterende høyde i Strandveien. En senking av bygget kan få økonomiske konsekvenser i form av ekstraordinære tiltak for å sikre byggegrop og håndtering av overflatevann. Tiltaket vil også berøre prosjektet Landkjenne. Dette kan imidlertid tilpasses de planer Landkjenne har, med tanke på et åpent rom opp mot kirken. Om garasjetak etableres på en slik måte at arealet kan disponeres som et offentlig rom, vil intensjonen i Landkjenne kunne ivaretas. Prosjekteringen må ta høyde for dette. Med tanke på en framtidig påbygging av eksisterende bygningsmasse, vil tiltakshaver ha et behov for minimum 3 meter, utover foreslåtte byggelinje i Landkjenne. Dette for å sikre tilgang til en eventuell utvidelse. Om tiltakshaver ønsker flere etasjer over garasjeanlegget vil dette være i direkte konflikt med innsynet til kirken. I forhold til de omsøkte dispensasjonene, byggegrense 2 meter fra kommunal vei samt 0,5 meter til nabo i nord, er det flere aspekt som må vurderes. I forhold til nabogrense mot nord, vil det etter teknisk sjefs oppfatning ikke være problematisk om det gis dispensasjon til dette. Nabo har i egen erklæring akseptert dette under forutsetning at ved eventuell utvidelse i høyden, må nybygg sikres i henhold til brannforskriftene. En dispensasjon mot kommunal vei bør vurderes i lys av Landkjenne, og framtidige trafikale forutsetninger. Etter teknisk sjefs vurdering vil en avstand på 2 meter til vei, ikke være noe problem om innkjøring til garasjeanlegget var flyttet med innkjøring fra sør. Dette vil imidlertid medføre mindre areal til parkering, altså en forringelse av anlegget. Tiltakshaver vil også miste 2-3 parkeringsplasser ute. Om det skal tillates en avstand på 2 meter til kommunal vei og samtidig ha port ned mot sjø, bør det settes krav til utforming, form og farge på denne fasaden. Konklusjon: Etter teknisk sjefs vurdering bør det gis tillatelse til omsøkte tiltak, under forutsetning at det settes krav til fasade mot sjø, samt at høyde ferdig garasjedekke senkes mest mulig i høyde med Strandveien. Teknisk sjefs innstilling: Planutvalget gjør slikt vedtak:

8 1. Det gis dispensasjon for plassering av bygg i henhold til søknad. 2. Det delegeres til rådmannen og godkjenne endelig fasadeutforming mot sjø. 3. Det delegeres til rådmannen og godkjenne endelig kotehøyde på topp garasjedekke opp mot Strandveien. 4. Med tanke på framtidig utvidelse gis det lov til å benytte arealet i en avstand på 3 meter fra eksisterende bygg. Vedtaket er klagbart i henhold til forvaltningslovens 28. Øystein Solstad Teknisk sjef

9 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 97/05 Formannskapet Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato Q50 05/ Øystein Solstad Parkeringsplass i Sandvågen Vedlegg: søknad bekreftelse og situasjonsplan Bakgrunn for saken Teknisk etat har mottatt søknad om etablering av parkeringsplass langs vei i Sandvågen ved Strupen. Saksopplysninger Det søkes om etablering av parkeringsplass langs Sandvågveien i Strupen. Parkeringsplassen skal ha plass til 5-10 biler og etableres som skråparkering. Vegen er kommunal noe som betyr at kommunen er vegmyndighet i saken. Det søkes videre om økonomisk bidrag fra kommunen når det gjelder brøyting, rør/stikkrenner (30 m), vedlikehold av parkeringsplassen og grus til toppdekke. Grunneiere har i en egen bekreftelse gitt tillatelse som omsøkt. Vurderinger

10 Teknisk sjef ser det som positivt at det etableres parkeringsplass i ordnede former. Det er økende trafikk i området noe som har medført problemer i forhold til plassering av biler. I dag brukes stikkvei på privat grunn som parkering, noe som ikke er problemfritt. I forhold til de økonomiske ønskene kan ikke etatssjefen se at det finnes midler til dette. Da vi i dag allerede brøyter Sandvågveien vil det ikke være problemer i det at vi også brøyter en ny parkeringsplass. Konklusjon Etter teknisk sjefs vurdering bør det kunne tillates en etablering som omsøkt. Teknisk sjefs innstilling: Planutvalget gjør slikt vedtak: 1. Det tillates en etablering som omsøkt. 2. Skjervøy kommune vil ha ansvaret for vintervedlikehold av parkeringsplassen. Øystein Solstad Teknisk sjef

11 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 98/05 Formannskapet Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato X03 05/ Turid Tvenning TV-aksjonen Drømmefanger tilskudd fra kommunen Vedlegg: Søknad fra komiteen. Saksopplysning: Årets Tv-aksjon Drømmefanger er en innsamlingsaksjon som setter fokus på kvinner og utviklingsspørsmål. I verden i dag blir hver tredje kvinne utsatt for mishandling, seksuelle overgrep eller andre former for vold. Det kan være vold i eget hjem. 4 millioner kvinner og jenter blir hvert år kjøpt opp og solgt verden over til ekteskap, prostitusjon eller slaveri er her i Europa. 2 millioner jenter blir kjønnslemlestet hver år. Midlene som innsamles skal brukes til å bekjempe vold mot kvinner innen fire temaområder; vold i nære relasjoner, kvinner i og etter krig og konflikt, omskjæring av jenter og handel med kvinner. For å oppnå dette til søtten gå til prosjekt i Asia, Afrika, Latin-Amerika, Midt-Østen og Sør og Øst Europa. Prosjektene vil ble drevet at lokale kvinneorganisasjoner. Rådmannens innstilling: Skjervøy kommune støtter TV-aksjonen Drømmerfanger 2005 med kr.

12 10.000,-. Midlene dekkes over konto Reserverte bevilgninger. Skjervøy, Knut Pedersen rådmann Turid Tvenning førstesekretær

13 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 99/05 Formannskapet Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Turid Tvenning Søknad om bidrag ved innkjøp av ny fremkaller til røntgen apparat Vedlegg: Søknad fra Skjervøy Pensjonistforening. Bakgrunn for saken: Fremkallings apparatet for røntgen er dårlig og trenger å byttes ut. Saksutredning. Pensjonistforeninga på Skjervøy har startet en innsamlingsaksjon for med tanke på innkjøp av nytt fremkallings apparat. Søknaden er underskrevet av kommunelege I, leder av pensjonistforeninga og helse- og sosialsjefen. Kostnadene for ny fremkaller for røntgen ap vil bli rundt kr ,-. Konklusjon: Rådmannen ser positivt på tiltaket som pensjonistforeninga har igangsatt og ønsker å støtte det. Rådmannens innstilling: Skjervøy kommune støtter innsamlingsaksjonen til Skjervøy Pensjonistforening med kr ,- til innkjøp av nytt fremkallings apparat for røntgen. Midlene dekkes over kto Reserverte bevilgninger.

14 Skjervøy, Knut Pedersen rådmann

15 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 100/05 Formannskapet Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Knut Pedersen Arnøyhamn Grendehus - søknad om asfaltering Vedlegg: Søknad av 6/7-05 om midler til asfaltering av uteområdet i to etapper. Prisoverslag på kr totalt, eventuelt for kr i første omgang. Skisse over uteområdet. Bakgrunn for saken: Huset benyttes til forskjelige formål som bryllup, konfirmasjon, folkemøter, fritidsklubb, offentlige fester, bingo, 17. mai, idrettsarrangementer, kosekvelder mv. Inntektene går stort sett med til nødvendige driftsutgifter som strøm, forsikring mv. Det finnes derfor lite midler til ytterligere vedlikehold som styret MÅ finne ei løysning på, bl.a. oppretting av et gulv, utvendig maling av mur og treverk, samt utskifting av dører. Utearealet er planert med grus som er ressurskrevende å vedlikeholde. Hver år må stein som kommer opp i dagen rakes vekk og dekkes med ny grus. Saksopplysninger: Styret søker kommunen om midler til å asfaltere hele uteområdet ca m2 noe som er anslått å koste kr ,- Dersom asfalteringen må skje i to etapper vil styret prioritere innkjøring og parkeringsplass på området nedenfor huset, noe som vil koste ca. kr ,- Nødvendig forarbeid på arealet vil bli organisert av styret. Vurdering:

16 Det er ikke avsatt så mye penger til slike formål på årets driftsbudsjett, og rådmannen vil mene at støtte til et slikt tiltak må vurderes i relasjon til alle andre nødvendigheter i neste økonomiplan. Rådmannens innstilling: Formannskapet gjør slikt vedtak: Asfaltmidler til Arnøyhamn Grendehus vil bli vurdert i økonomiplanen for Skjervøy, den 6/ Knut Pedersen rådmann

17 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 101/05 Formannskapet Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Knut Pedersen Årviksand Handel AS - Søknad om støtte til nærbutikk Vedlegg: Søknad den om ei butikkstøtte tilsvarende kommunal andel på kr ,- Bakgrunn for saken: Årviksand handel har fått avslag på sin søknad til Troms fylkeskommune om butikkstøtte fordi virksomheten i 2004 hadde ei noe for stor omsetning. Saksopplysninger: Det anføres at uten bensinomsetningen ville butikken hatt krav på butikkstøtte der fylkeskommunen bevilger kr og kommunen det samme til dagligvarebutikker i utkantstrøk. Butikken hevder at bensinsalget i hovedsak er et servicetilbud til befolkningen på Arnøya der fortjenesten er minimal. Butikken hadde siste driftsår et underskudd på sin virksomhet. Vurdering: Et kommunalt bidrag vil hjelpe butikken til å kunne opprettholde et nødvendig nærbutikktilbud i Årviksand, noe som er særdeles viktig for bygda i dagens situasjon med mye usikkerhet i fiskerinæringen. Tilskuddet er mulig å hente fra utviklingsfondet som gjenstår med kr ,- Rådmannens innstilling: Formannskapet gjør slikt vedtak:

18 Årviksand Handel A/S innvilges et tilskudd på kr ,- som butikkstøtte i utkantstrøk. Utgiften dekkes fra utviklingsfondet Skjervøy, den 5/ Knut Pedersen Rådmann

19 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 103/05 Formannskapet Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Prosjektet Solovki - kommunale midler Vedlegg: Prosjektplan av 31.august Rådmannens innstilling: Formannskapet tar stilling til saka. Skjervøy, Knut Pedersen rådmann

20 PS 104/05 Referatsaker RS 18/05 Møtebok fra funksjonshemmedesråd RS 19/05 RS 20/05 RS 21/05 Referat vedr. øvelse i Skjervøy kommune Besøk av spesialist fra Solovetskij distrikt- Bekreftelse på intresse for besøk Prosjektet den sivile rettspleie på grunnplanet - informasjon fra Troms politidistrikt. RS 22/05 Utviklingen på arbeidsmarkdet i Nord Troms -juli 05 RS 23/05 RS 24/05 Svar - Interkommunale jordmorstillinger Vedrørende vedlagte skriv fra Skjervøy kommune Teknisk avd. av og

21 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 105/05 Formannskapet Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato 53/5 03/ Øystein Solstad Deling av grunneiendom 53/5, Sørgård Vedlegg: brev av fra Fylkesmannen brev av fra søker brev av fra Arvid Mathisen Bakgrunn for saken Skjervøy kommune har mottatt en søknad med bebyggelsesplan fra Ørjan Sørgård, 3050 Mjøndalen, som ønsker å få fradelt tre parseller på eiendommen Sørgård. Arealet på parsellene er ca 1000 kvm og skal benyttes som fritidstomter, samt et felles båthus. Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 7 og Saken har vært behandlet 2 ganger i planutvalget samt at Fylkesmannens miljøvernavdeling har gått i mot en deling. Saksopplysninger Tidligere behandling av saken Deling av grunneiendom 53/5, Sørgård 2. gangs behandling 1. gangs behandling: Bakgrunn for saken:

22 Skjervøy kommune har mottatt en søknad med bebyggelsesplan fra Ørjan Sørgård, 3050 Mjøndalen, som ønsker å få fradelt tre parseller på eiendommen Sørgård gnr 53 bnr. Arealet på parsellene er ca 1000 kvm og skal benyttes som fritidstomter, samt et felles båthus. Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 7 og Saksopplysninger: Parsellene som søkes fradelt ligger Taskebyhalvøya på Kågen, ca 1 km fra kommunal vei. Denne delen av Taskebyhalvøya består i hovedsak av fritidsboliger, men med noe innslag av fastboende. Parsellene samt båthus som søkes fradelt er tenkt plassert langs fjæra, på nedsiden av sti som går igjennom hovedeiendommen. Det er i søknaden ikke opplyst hvem som er eventuelle kjøpere. Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF- sone 2, hvor det er områder av landbruksmessig betydning, og områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Ut i fra dette ble søknaden oversendt faginstansene for uttalelser. Sametinget v/ miljø- og kulturvernavdelingen og Landbruksavdelingen har ingen merknader til fradelingen. Troms fylkeskommune v/regional utviklingsetat anbefaler at de omsøkte fritidsparsellene søkes trukket ut / så langt ut av 100- meters beltet som mulig. Fra Troms fylkeskommune v/kulturetaten har følgende uttalelse, sitat: De tre parsellene ligger i ei naken strandsone foran en nokså tett lauvskog og vil trolig bli godt synlig i landskapet. Dette forsterkes av at de ligger spredt med nokså stor og innbyrdes like avstander mellom seg. Videre sier de sitat: Det ligger også tre gårdstun her. Ett ligger i botn av vågen, ett tun fra 1950-tallet ligger på nordsida og ett gjenreisningstun med tomannsbolig ligger på sørsida av vågen. Sammen danner de tre visuelle tyngdepunkt som omkranser og rammer inn Taskebyvågen. I den forbindelse ønsker vi å understreke at estetiske hensyn skal vektlegges sterkere i planog byggesaksbehandling. Tre fritidsboliger i strandsonen vil ha negativ visuell virkninger på den vakre helheten som dannes av eksisterende bebyggelse og landskap. På dette grunnlaget vil vi sterkt fraråde dispensasjon i fra pbl De sier videre at det må utarbeides bebyggelsesplan for hyttene. Når det gjelder bebyggelsesplan fulgte denne med søknaden og ble oversendt fagetatene i lag med oversendelsesbrevet. Fra Fylkesmannen i Troms ved miljøvernavdelingen sier de sitat: Selv om det aktuelle området i Taskebyvågen allerede er nedbygd med boliger og fritidsboliger vil vi likevel påpeke at det ennå har et potensial for friluftsliv. Bygging av fritidsboliger i 100 meters beltet vil bidra til økt privatisering av denne strandlinjen og dermed også begrense områdets verdi for friluftsliv (camping, ferdsel etc). Her mener vi at kommunen må ta ansvar og sikre at strandsonen blir ivaretatt for befolkningen i Skjervøy kommune. Fjæra er og vil bli et mer viktig utfartsområde for folk. Det er derfor viktig å sikre at verdifulle strandområder ikke blir privatisert gjennom f.eks hyttebygging. De sier videre at de ikke kan se at denne saken er forenelig med miljøverndepartementets innskjerping av strandsonevernet og vil på dette grunnlag gå imot denne fradelingen. Dersom kommunen gir søker dispensasjon, vil de påklage vedtaket.

23 Fra Eirik Skurdal, 9017 Tromsø, som er eier av nabotomten gnr 53 bnr 16 har svart på nabovarslet og har ingen merknader til fradelingen, forutsatt at tomtene plasseres slik at de ikke hindrer den alminnelige ferdsel i strandsonen. I november 2004 fikk kommunen et skriv fra søker der han gir Arvid Mathisen fullmakt til å representere han i denne sak. I den forbindelse har Arvid Mathisen kommet med en uttalelse. Se vedlegg. Det må også sies at i 2003 behandlet planutvalget en fradeling av en parsell ved Taskebynes lykt (sak 56/ 03). Det var her snakk om å fradele en parsell på kvm for oppføring av hytte som søker kunne benytte når han passet på laksegarna. Søknaden ble på vanlig måte sendt ut på høring til de aktuelle høringsinstansene. Den gangen kom det ingen vesentlige merknader og planutvalget godkjente fradelingen. Vurdering: I kommuneplanens arealdel vil kommunen innta en positiv holdning til spredt bebyggelse innenfor LNF- sone 2 dersom det ikke kommer i konflikt med viktige arealbruksinteresser. For at kommunen skal kunne gi dispensasjon må det vises til særlige grunner. I fra stien som starter ved den kommunale vegen som går til Sandvågen, og helt ut til Taskebynes lykt, er det et område som er bebygd med fritidsboliger. I henhold til bebyggelsesplanen er parsellene plassert på nedsiden av en sti som går i gjennom området. Denne stien blir benyttet av turgåere og andre hytteeiere i området. Området på nedsida av stien består av berg og er ellers lite fremkommelig for turgåere. På oversiden av stien er grunnen bløt og lite egnet for bebyggelse. Kulturetaten sier i sin uttalelse at de tre parsellene vil trolig bli godt synlig i landskapet ettersom de blir liggende i en naken strandsone. Dette forsterkes ved at de ligger spredt med nokså stor og innbyrdes lik avstand mellom seg. Det er mulig de vil bli synlig i landskapet, men dette er mulig og begrense ved sterk styring på byggesaksnivå. Når det gjelder avstanden mellom parsellene er de plassert i et område som er bebygd med fritidsboliger på begge sider. Disse har en innbyrdes større avstand mellom seg. En vurderer det også slik at ettersom det allerede er hytter mellom de eldre gårdstun og de omsøkte parsellene, samt at avstanden er såpass stor, at de estetiske hensyn er ivaretatt. Når det gjelder bygging i strandsonen som miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen nevner, må det sies at de omsøkte tomtene er plassert i et område som er ulent og består i hovedsak av berg. Ved friluftsliv/utfart er det stien som går gjennom området som blir benyttet. Det må også nevnes at det i plansak 56/03 ble fradelt en eiendom for oppføring av hytte. Denne ligger lenger ut ved Taskebynes lykt. I den anledningen kom det ingen negative merknader fra miljøvernavdelingen og de andre fagetatene. Konklusjon: Med bakgrunn i det overnevnte vil en tilrå en fradeling. En mener at de offentlige hensyn er ivaretatt.

24 Det gis dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 7 0g 17-2 til fradeling av tre hytter på eiendommen Sørgård gnr 53 bnr 5 i Skjervøy kommune. Fradelingen, samt plassering/byggingen av hyttene skal utføres etter bebyggelsesplan. Det er også lagt vekt på at det er tidligere er gitt dispensasjon for oppføring av hytter i det aktuelle området, senest i Rådmannens innstiller: Planutvalget gjør slikt vedtak: Søknaden om fradeling imøtekommes. Det gis dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 7 og 17-2 til fradeling av tre parseller på eiendommen Sørgård gnr 53 bnr 5. Fradelingen skal skje i henhold til bebyggelsesplan. Ved avgjørelse er det lagt vekt på at de offentlige hensyn er ivaretatt. Fradelingen vil ikke være til hinder eller på andre måter hindre den alminnelige ferdsel. På byggesaksnivå må det stilles krav til estetikk. Behandling i Planutvalget : Forslag fra SV: Søknad om fradeling imøtekommes. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan og bygningslovens 7 til fradeling av tre parseller på eiendommen Sørgård gnr 53 bnr 5. Hyttene skal plasseres lengst mulig i bankkant av hundremetersbeltet. Fradelingen skal skje i forhold til bebyggelsesplan. På byggesaksnivå må det stilles krav tilestetikk. Teknisk sjef foreslo nytt punkt til innstillinga. Endelig plassering skal godkjennes av planutvalget for å sikre allmenn ferdsel. Votering: Innstillinga 5 SV forslag 2 Vedtak i Planutvalget : Innstilling med teknisk sjefs nye punkt vedtatt mot 2 stemmer. 2. gangs behandling: Planutvalget behandlet søknaden om fradeling av eiendommen Sørgård i møte den I møte ble det gjort følgende vedtak:

25 Søknaden om fradeling imøtekommes. Det gis dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 7 og 17-2 til fradeling av tre parseller på eiendommen Sørgård gnr 53 bnr 5. Fradelingen skal skje i henhold til bebyggelsesplan. Ved avgjørelse er det lagt vekt på at de offentlige hensyn er ivaretatt. Fradelingen vil ikke være til hinder eller på andre måter hindre den alminnelige ferdsel. På byggesaksnivå må det stilles krav til estetikk. Ut fra dette ble søknaden oversendt berørte parter for eventuelle merknader. Fra Fylkesmannen i Troms kom det inn en klage på planutvalgets vedtak. I klagen står det følgende, sitat: Vi mener fortsatt at fradeling av tomter til fritidsboliger i det aktuelle området på Taskebyhalvøya vil kunne medføre negative effekter på utøvelse av friluftsliv. I tillegg mener vi at en eventuell tillatelse vil ha uheldige signaleffekter, deriblant bidra til flere slike saker i dette området. Vi vil påpeke at LNF er hovedformålet for dette området. Når en legger inn en differensiering med spredt bebyggelse, betyr det at her kan det skje bebyggelse dersom det ikke er til skade for hovedformålet dvs. landbruk, naturvern, og friluftsliv. Ved å bygge hytta i det aktuelle området vil en forringe områdets verdi, ikke bare for rasting og telting men faktisk også for ferdsel. Til slutt sier de: Vi kan ikke se at denne saken vil være forenlig med områdets verdi for ferdsel og friluftsliv, samt MD`s innskjerping av strandsonevernet. Vi går imot oppføring av tre fritidsboliger og påklager kommunens vedtak. I klagen har de på vedlagt kart merket et område som viser hvor fritidseiendommer kan aksepteres ut fra hensyn til områdets kvaliteter deriblant for friluftsliv. Denne plasseringen er på oversida av turstien som går igjennom området. Dersom kommunen synes dette er en akseptabel lokalisering, må saken ut på ny høringsrunde for avklaring i forhold til andre sektorinteresser som for eksempel kulturminner, samfunnssikkerhet etc. Konklusjon: Teknisk sjef mener det må inngå et meklingsmøte med Fylkesmannen i Troms. Rådmannen innstiller: Planutvalget gjør slikt vedtak: Planutvalget ber administrasjonen om å gjennomføre et meklingsmøte med Fylkesmannen i Troms. Behandling i Formannskapet :

26 Vedtak i Formannskapet : Enst. Planutvalget ber administrasjonen om å gjennomføre et meklingsmøte med Fylkesmannen i Troms. Fylkesmannen v/miljøvernavdelingen har etter befaring, tilnærmet opprettholdt sin uttalelse i klagen av I brev av har Arvid Mathisen ytterligere kommentert Fylkesmannens tilbakemelding etter befaringen den Vurderinger I sin vurdering av å ikke akseptere en deling av eiendommen til fritidsformål, bruker Fylkesmannen følgende hovedargument: En fradeling vil medføre negative effekter på utøvelse av friluftsliv Områdets verdi vil forringes i forhold til rasting, telting og ferdsel Etter teknisk sjefs vurdering synes dette ikke å være tilfelle. Etter befaringen ble det konstatert at stien, hvor hovedferdselåren er, allerede i dag er i ferd med å gro igjen. Man kunne med selvsyn se at kulturlandskapet allerede er i ferd med å forsvinne. Etter saksbehandlers vurdering vil nettopp en etablering av fritidsboligene, kunne gjenopprette det opprinnelige kulturlandskapet. Dette vil medføre til en bedre tilgjengelighet i området, noe som faktisk vil bidra til økte muligheter for utøvelse av friluftsliv og ferdsel. Teknisk sjef kan heller ikke se at en etablering som omsøkt, vil forringe området i forhold til rasting, telting osv. Tilgjengeligheten i strandsonen er i dag svært lite gunstig i forhold til landing fra sjøsiden. Videre viser den etablerte bruken av området i dag, at allmennheten i hovedsak ikke bruker gjeldende areal særlig mye. Den praksis som er etablert er at stien brukes for å komme seg videre utover til bedre egnede områder for rasting, telting og utøvelse av friluftsliv. Videre mener Fylkesmannen at det burde være mulig å etablere fritidsboligene på oversiden av stien. Dette både ut fra praksis og de ovennevnte grunner. At hytter bare er bygd på oversiden av sti medfører heller ikke riktighet da det allerede i dag finnes to bygg på nedsiden av sti. Videre mener teknisk sjef at en etablering på oversiden av sti ikke vil være særlig økonomisk forsvarlig. Befaringen og vedlagte bilder viser at området på oversiden av stien er svært dårlig egnet til fritidsboliger. Hovedgrunnen er myrlendt terreng med svært mye tilsig av vann, samt at flere bergknauser og ulendt terreng ikke gjør området særlig attraktivt til det omsøkte formålet. Teknisk sjef er også av den oppfatning at en deling av eiendommen og etablering av fritidsboliger bør tillates som omsøkt, da dette gir et bedre skjerm mot allmennhetens bruk av området. Ved en etablering som omsøkt vil man kunne skjerme fritidseiendommene mot stien ved at noe vegetasjon blir stående. En plassering som Fylkesmannen tilrår, vil etter etatens mening ha motsatt effekt, da man da vil ønske å fjerne mest mulig vegetasjon slik at man kan etablere ønsket utsikt mot sjø.

27 Konklusjon Etter teknisk sjefs vurdering bør planutvalgets vedtak den opprettholdes. Klagen fra Fylkesmannen tas ikke tilfølge. Teknisk sjefs innstilling: Planutvalget gjør slikt vedtak: 1. Planutvalgets vedtak i F-sak 06/05 opprettholdes. 2. Fylkesmannens klage tas ikke til følge. 3. Saken sendes til klagebehandling av oppnevnt settefylkesmann. Øystein Solstad Teknisk sjef

28 Skjervøy kommune Saksutredning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 106/05 Formannskapet Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato / Rune Stifjell Disponering av utbytte fra Nord-Troms Kraftlag Bakgrunn Etter vedtak i generalforsamlingen i kraftlaget er Skjervøy kommune tildelt til sammen kr ,- i ordinært og ekstraordinært utbytte. Formannskapet har etter en foreløpig drøfting funnet det mest hensiktsmessig å lage en helhetlig plan for bruken av disse midlene, bl.a. på bakgrunn av generalforsamlingens ønske om at halvparten av beløpet brukes til utviklingstiltak. Ut fra dette legger rådmannen nå fram en foreløpig oversikt og anbefaling. Vurderinger Det er gjennom budsjettvedtak og andre politiske vedtak allerede lagt føringer for bruk av en del av midlene. Dette framkommer slik: Tildelt utbytte: ,- Budsjettert utbytte: ,- F-sak 72/05 div formål ,- F-sak 92/05 ISPS ,- K-sak 14/05 underskudd ,24 REST ,76 I tillegg kommer en del andre forhold der noen tidligere er behandlet som egne saker i formannskapet, noen er det bare orientert om og atter andre som er underutarbeidelse hvor det er beskrevet behov for tilføring av midler inneværende år. Dette gjelder følgende forhold med anslagsbeløp: Underskudd inv. 2004, ikke lånemulighet ,- Legeskyss 2004 og ,-

29 Skjønnsmidler tunge brukere ,- Heldøgns barnevernstiltak ,- uavklart statl. bidrag Egenkapital KLP ,- Nye plasser ASVO ,- Pensjon 2005 avklares okt Økonomirapporter fra etatene avklares okt Med den usikre økonomiske uttellingen av disse forholdene er det vanskelig for rådmannen på nåværende tidspunkt å kunne tilrå at det gjøres noe vedtak om bruk av midlene fra kraftlaget. Økonomirapportene fra etatene skal foreligge til formannskapets møte 12. oktober. Da vil vi ha en mye bedre oversikt over behov og andre inndekningsmuligheter og det foreslås derfor at formannskapet venter med sin behandling av kraftpengene til etter neste møte. For ordens skyld kan det opplyses at selv om generalforsamlingen i kraftlaget har uttrykt ønske om at halvparten skal brukes til utviklingstiltak vil ikke dette ha noen bindende virkning for kommunens vedtak, og det vil heller ikke medføre en binding på midlene. Dette betyr at dette er frie driftsmidler som vil omfattes av strykningsbestemmelsene ved avslutning av årets regnskap. Rådmannens innstilling: Formannskapet tilrås å gjøre slikt vedtak: Disponering av utbytte fra Nord-Troms Kraftlag tas opp til behandling i etterkant av høstens økonomirapportering. Skjervøy, Knut Pedersen rådmann Rune Stifjell økonomisjef

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Planutvalget

Tilleggsinnkalling for Planutvalget Birkenes kommune Tilleggsinnkalling for Planutvalget Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 14.08.2015 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller epost til postmottak@harstad.kommune.no.

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. Formannskapet 06.02.07 26/07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 12.01.2007 92/10 L33 05/01445 18 Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: Kl. 09.00 Kl 10.00 Informasjon og drøfting om budsjett/virksomhetsplan Kl 13.00 Styringsgruppe strategisk

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Søknad om fradeling av tomt for fritidsbolig fra eiendommen 1719/232/81 Lobakken - Tor Hovdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Audhild Slapgård audhild.slapgard@innherred-samkommune.no

Detaljer

Moteprotokoll. Følgende faste medlemmer matte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Lønhaug Medlem SV Mona Jørgensen Medlem H

Moteprotokoll. Følgende faste medlemmer matte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Lønhaug Medlem SV Mona Jørgensen Medlem H Moteprotokoll Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 16:30 Følgende faste medlemmer matte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Lønhaug Medlem

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen og byggeforbudssonen langs vassdrag

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen og byggeforbudssonen langs vassdrag Birkenes kommune Plan- og byggesak Saksframlegg Saksnr Utvalg Dato 019/16 Planutvalget 09.03.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Monica Larsen K2 - L33, GNR - 169/1 16/358 Søknad om dispensasjon fra arealdelen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Skjermmøte, Kommunehuset og Medby oppvekstsenter Dato: 31.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Klage på vedtak - Dispensasjon fra arealdelen - Ny boligtomt 113/1 i LNF-A1 område - PL-sak 047/08

Klage på vedtak - Dispensasjon fra arealdelen - Ny boligtomt 113/1 i LNF-A1 område - PL-sak 047/08 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 03.03.2009 007/09 EKBAS Planutvalget 26.05.2009 017/09 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv: GBR-113/1, K2- : Arkivsaknr.:

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 10:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 11.04.2012 2006/1089 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Kjell Rune Nymoen Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kjetil Aas - Søknad om å kunne beholde

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll

Planutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 04.09.2013 053/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 054/13 Delegasjonssaker 055/13 Meldinger 056/13 Søknad om dispensasjon fra PBL. 29-4 for oppføring

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2009 62103/2009 2009/4870 76/38 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/152 Planutvalget 24.11.2009 Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksbehandler: Berit Dahl Arkiv: GBNR 36/94 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: *

Saksbehandler: Berit Dahl Arkiv: GBNR 36/94 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Dahl Arkiv: GBNR 36/94 Arkivsaksnr.: 08/9023-20 Dato: * DISPENSASJON FRA BESTEMMELSENE I KOMMUNEPLANENS AREALDEL PKT 3.1 OG 3.3. - 36/94, SVELVIKVEIEN 386 A, SØKNAD OM

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 3/7 Arkivsaksnr.: 11/783

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 3/7 Arkivsaksnr.: 11/783 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 3/7 Arkivsaksnr.: 11/783 BEHANDLING AV KLAGE FRA FYLKESMANNEN PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG GNR. 3/7 - ÅKERØYA, DØNNA

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP

Detaljer

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Reguleringsbestemmelser...2 1.1 Byggeområde... 2 1.1.1 Fritidsbebyggelse...2 Felles bestemmelser...2 1.2 Spesialområder... 2 1.2.1 Privat veg og parkering...2 Reguleringsplankart,

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/578-10 Arkiv: 3/101 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 26.08.2013 Klage: Fasadeendring på hytte og oppføring av anneks Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 15.04.2009 Tid: Etter FO-møte Saksliste: Saksnr. Tittel 12/09 KLAGE PÅ VEDTAK DS 2/09 - AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 20.09.2010 Vår ref.: 2010/3175 Arkivnr: 423.1 Anne Sofie og Thor Flittig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget MØTEPROTOKOLL Planutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.10.2006 Fra kl.: kl. 08.30 Til kl.:09:15 Til stede på møtet Medlemmer: Gunnar Hynne, Åse Torevik, Oddlaug B. Brekken, Jorulf Gumdal,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2005 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 - DISPENSASJON Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Pål Halvor Bjerkli MEDL NOSP Jeanette Veibakken MEDL NOAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Pål Halvor Bjerkli MEDL NOSP Jeanette Veibakken MEDL NOAP Nordreisa driftsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 07.02.2012 Tidspunkt: 10:00-14.30 Saksnr: PS 1/12 PS 8/12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2012/5388-26 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte Utvalg Namsos

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

PLAN : MINDRE ENDRING I BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL

PLAN : MINDRE ENDRING I BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL Arkiv: PLNR-1121.0253.02, K2-L12 Vår ref (saksnr.): 10/2107-5 Journalpostid.: 10/23199 Saksbeh.: Margrete Skålvik PLAN 1121.0253.02: MINDRE ENDRING I BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR ET OMRÅDE MELLOM

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0001/07 0006/07. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte 19.12.06 ble godkjent.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0001/07 0006/07. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte 19.12.06 ble godkjent. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighs gate 12 Møtedato: 26.01.2007 Fra kl. 0830 Til kl. 11.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før behandlingen av SAK 130/10 KOMMUNALE UTVIKLINGSMIDLER 2010 er søkerne gitt anledning til å legge fram sine søknader.

MØTEINNKALLING. Før behandlingen av SAK 130/10 KOMMUNALE UTVIKLINGSMIDLER 2010 er søkerne gitt anledning til å legge fram sine søknader. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 30.06.2010 Tid: Kl 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Før behandlingen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300 - Kallåsen 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300 - Kallåsen 5 Søgne kommune Arkiv: 37/300 Saksmappe: 2016/11-10375/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 04.03.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 28.06.2010 Tid: 14:00 15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer