BRIDGE MAGASIN NORDISK LÆR DEN MODERNE BRIDGE UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKADEMI. . Utkonmer I gang månedlig. undtarr somm rmånedene juni o{iuli.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRIDGE MAGASIN NORDISK LÆR DEN MODERNE BRIDGE UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKADEMI. . Utkonmer I gang månedlig. undtarr somm rmånedene juni o{iuli."

Transkript

1

2

3 NORDISK BRIDGE MAGASIN s. Årg. Mai 1932 Nr. 5 UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKADEMI. Utkonmer I gang månedlig. undtarr somm rmånedene juni o{iuli. Arsåbonnement kr. b.oo. Konto'ei 0g eksped. V lrakolten, Ojlo Tlf R(prescnranl i D(rgpn: AA.n Bj. Ar!nild"an, - Pos'buks7.. retetor Redaktør: Isak Niels n, Toubodgaten tt, Ttf.2624tr. MEDARBEIDERE: Kaptein Johs. Brun, OsIo Konlo$iel J, G. Helmer, Oslo Rektor A. Mdsem, Aalesund. Dbektøt N. M. Nielsen, Oslo Atkitekt M, Wagle, Oslo h,or Andercson, Stockholm Bj. Brynildsen, Bergen LÆR DEN MODERNE BRIDGE ARKIEKT WAOLE ' OSCARSGATE 37 ' TELEFOX 41654

4 Norsk Bridgeforbund holalt konstituerende general-l forsamling på Grånd Hotell i oslo den 8. april, under l delse åv visepresidenten, kaptein Johs. B r L1n, da Presidenten, rektor A. Midsem, var {orhindret fm å møte. Der blev besluttet hel sammenslutning mellem Norges to bridgetor_ bund, id t Norges Bddge{orbunds lbrmann, ihgeniør' Wilh Nickelsen, gikk inn som stj'remedlen i Norsk Bridge- Iorbund. Fra nu åv er det kun cn låndssammenslufning av Lridgespillere i Norg, nemlig Norsk Bddgeforbund, hyorår'enhver bridgespiller må være med- I e m. XIan Yi1 dened - det kost r 2 kroner året stå i kortakt med ålt h\,'6d der - skjer i bridgens verden, både ute og hjemme. Vi gjengir forbundets lover og ber enhver spiller tegne sig og få sine venner til å tegpe sig som medlemrner. Yedtekter for Nolsk Bridgeforbund' 1. NoNk Bride {otlund. N. B. F., er er stdrenshtnire av bridseinteress.r't, og hår til lorndlj a) Å lirke ior f.rståclse av og interesse for bri.lg!, og å li drt til en sunil llviklins av n) Å formulerc lover ior bidse, gj;1de[de Jor våri ]ånd. c) Å bisrå rnedlenlhene tued råd os veiledrine i'spø6mål v dkomnetule bridse. d) Å stmarbeid ned tilnårcndc instiinsj.ner i nilsndet. e) Å arransere urncdnser inn.n_ lonls os å relresentere rårt låd led trrnednger i utlånd t. f) Gjenneh autorisasjo! å før imsecnde neil at lolk som undewlsei i biidee har de fbrnødnc kvrlifikasjon r hedor. 2. I'arbxndels rdie er i Oslo. ]. Farl)rrntlcLs silre velges av gere- Iåuorsårlinsen og består av: Prcsid ni, visctr siilent oq 5 slvrenedlemmer. Av s'tyr t sl<al 5 ned_ lemmer være bosått i Oslo og on- sn, 2 utenbys, StYrct v.lges ' lor tre år åd salgen Hvert år uitler 2 (3) nedledrex etter tux. Fdrste sång veil loddtrekling Besse de utelbys m dldmcr kan ikk samtidis rttrc, - Styrcm dtem hår rett til å frasi for et tidsrun tilrvårende htori haa hår fursc* som medlen åv Styret lar ånsvaret 1or at forbun.l t ledes i ovelensstemdclse ned dets fouål; del rerresentcg forlurdet utåd og har snsvar t tur dels økomdi. Slyr.t neil_ satter ulvalq for lovcr, fot tuah- ringer og for åutodresjon av bddselærere, saht fasts tter direktiver for uttålsenes virksom_ het. Det telser salv en sekretær os fa-qtsctter evertu lle

5 Nr.' NorJtsl AIidee,^ld<Jr,n 3 eodiejørelser for for'bundcts ije nestel -- Stlrct er beslutninssdyltjg når hinsl lre nedlcmner ei lilste.l j lr sidertcns stshme er avsjør nde i tiu lle st nmelilih t, Ved riltigere avsjør lser hår ntcnbys snyrelredlemm r rctt til å åvsi skrifilie votur. StFet lar farøvrig selr ellcr \ d fullmektig å ottre!a forjruhdets vegne i alle henseed r. 4. Forblrtlcb nedlenner $ dels personlise medlemmcr, dels klu!- ber. Xrhrer vdanscit lerson eller klubb ka! optas soh hedlem. I konting nt betåler personlige nedledner årlis h. 2.oo, hens llubber betrler elter lølserde lledl.anioll inntil 20i kr. 10!r. år,0:r20)), ) 100r)10, ) ) oyef 100r r 50 ) ) liotrringentcn betal s ved inr, tædclsen, og senerc lvc{ år innen 31, ab ti1 den styret bem,udi ser lil å inn}r v. d.n. Personlisc medlehnler henven der sie i all" spørsmål vedko)n hende folburdet enle! dir ttc til delfe eller iil deh Lkale sekretær, medlcmmer åy llxbber ejør henvendelse Ajcnned sih klnbb. Ang. stcnnerett for khrbber, se pullrt? 5. Stylet ålsctter hvor det finnes!åkrcvet loiol., ulønede sehre, tærer. Disse er styrcis r:epresehtartcr i redro mcnde by eller distrikl os hårdler eft r en at str-rei opsatt insi,nls. De innkasserc! kontinaed oe lelerer hv.t år, euer så ofie som styret håtte linne d t dnskclig, e! råplort til stylet o vi.ksohheten i \cdkoh- 6. Fo,hurdets orga, er No isk Bridsouasasin, hror hedlendene vll fjnna meddelelser In styret, -ur.lnemcni t!å Bride nagåsilet er ikke inklrdert i l(ontinsen- 1. Genarnloryunliit hold s hvert år inne! 15, a!ri1 og inn&alles åv stuet mcd rnint 14 dagcrs va$el ved heddelelsc i Nordisk Bridgc båsasinj sami lil d lokale sekfe, tærer og red åvcftissehelt i to Ceneralforsamlihs n bcha.dler: å) Årsberetnihs. d) Forslae i,il Joraidring i eller tillcgg til r dtettcre samt andre spørsmå] sl,yren ønsker i lorebrinsc. Xledl mmcrsob hdtle dn.ke forslås opslått til behandlirg!å scnerålforslnl lincer, innscnder f.^lasct til stlret inden 1- Dars, Gc!eraUorsarnlire n er beslui-!inssdr'}till når minsi 20 medlem, m r cr tilsl de. ltlubb n r ltrcs i d.nne fotbindclse sm ett mcdleh. Ilverl personlig medlem lar e! stenhre. rhbber med inntil 20 nedlemmer lrr il stehmer, ned irni.il 50 rncdlernmer i' stehnnef, oa mcd or. r 50 hedlemne 10 s1,emm r, l<\r ber rcprcserieres!å eencrauorsådlirse! led imtil 2 rolrcaerialter, lvorav den cre skal la skriltlie fllldakt ti1 i avsi slennne f.r ledlomdende Almirdelis sicnmefler.het Q avsjørehde j alle spørsmå], bori.s tt Im de i punlrt I!e!nte. Prcsj dentens gtorme gjør utstaget i tiuelle åv stehhelilhet.

6 Nordist B.idse lvlasisin N. i 8. Dksr'd ordinet lt.mralfabmlins avloldes rår ;tyret {irner det nødvendie, eller innen en måne'1 Jter at minsl 35 medtenmer skriltlig lar ånmodet styret derom, under angiv lse av forånledninscn. (Klubber resnes hver son tt nedicm), I imkallelse til ekstraodinær gen råljobamling nå ansis hvad der stal behsndles, os avejørelse a' åndre s!ørstuiil kån itke finre st d. 9. Forslag ti1 lotundrins i elrar nl less tii.liste td..tt.åtet nå være innsendt til sryret inncr 1, fraa hvart år. Beslutninser Nil sådånne forandrincer lrcter 2/3 a! de arsktrlde forbundets opløsniner av en ell r anlcn srunn tas under orerveielse, ilntåuer stirct sene raltoremlins og frcmleggcr økonomisk orersikl os redebjør for grunn tre til csreroltoremlingens åvholdelsc. Beslutnins om opløsnirs kån dog {ørsl fåites!å!æste ordirære senerauor,"ånling os krever minst 2r', av d avgitte Os1o,5. å!ril 19112, I arbeidsutrarsel. Iohdnn s BnhL. EiliJ E.ilrers. J. G. E.tner. Til våre abonnenter. Mågasinet kommer-, som våre lesere vet, ikke ut i sommermånedene juni og juli. Næste nummer kommer midt i augllst, og den 15de i hver måned vil magåsinet herefter bli sendt fla Oslo. Nordisk Bridgemågasin er Norst Bridgeforbunds oflicielle orsan. Bddgesprilemes rekker er nu så tette og langl, åt tiden skulde 1'ære inne til å giøre magåsinet bedre, fyldigere og rr_ kere og iståld til å Yde noget Jor ethv rt spilleni\'-å. Dette kan kun gjøres, hvis masasinet kan få flere abonnenter' Og det må våre leseæ hielpe oss til. Klilp ut de to røde blårketter og send dem til to åv Deres bddgevenner, så vil De ha det isjen i magåsirels støue fylde og kvalitet. Til de man$e der har bedt om en kort gjennemgåelse åv Cul,bertsons system, må vi dessven si at det ikke er magåsine s opgave å gi lærebokstoff. Vi har!å norsk en kort utgarc av arkitekt Wågle og en lullstendig over-- settelse av Culbertsors BIå Bok l'ed Jån Groos Helmer. De mange spdrgere vii hå en Jorlrinlig sommerlektyre i disse to bøker' Kjøp begge disse med i Jerien og De kjed r Dem ikke en dåg.

7 .\'o.disfr Bridse liaeåsin The Official system. )iår vi i dette he{te gir en ganske kolt og summarisk gjennemgåelse a\. clette system, som i store trek} bygger på de såmmc p nsipper som Approåch-Forcing syst m t, vil leselne se at torskjellen ves3ntlig ligsel i to- og tr,emelding:d i fårve som ålningsmelding. Altså ved behandlinsen av stelke eller nsget sterke hender', som ikke tår sitt fulle uttrykk red en enmeldirg i {årvc. Det sr jo en av Jorcings-vstemets svåkh ter, at en enneldjng spenner over så \'idt forskjellig styrke, ifå 212 til omkring 5 honntirstikk. Det llan hlrlskje ogbå sies at forcingsystemet leg er en for ensidig l'ekt p:i honn.jlstikkene. I dette naturliglis viktige, men ikke \.iktigste punkt, Bkiller'. som nelnt, do to systener sig, mcn følges ellers temmelig frofast ad. Nogelr forskjeil kån det hist og h r være vc.l kort\,u dering, støttestj'rke og stikkbelegning, man disse fof skjellishetcr betyr praktisk talt ingenting. De er for Lr\.esentlige tii å spille noen særlig xolle, og kar mån rlet ene system, kån man lett gå over til det ånn t. Eftersom vi går frenover, skål fi se litt nærmere Då enkelte punkter, hvor der kån l'ære noen forskjell. men skal for løbig rent gen relt f:lsts]å, at 1. kravene til en enmelding og til stotte av den er nog3t nær de samme i begge systemer, 2. begge sl.stemer foretrekher en åpring med fary.mclding, nlen lorcingsystem t forlanger dette, hlis d t ei mulig, mens dette krav ikke er så strenst i The Officiål Systcm, 3. krå\'ene til melding i Dv far\,e og til hoppmeldinger er nærnest de såmme, 4. Likeså }rår'ene til defensive melding.er (l r. må nlerhes forskjellcn l,ed o\' rmeldinc j motpår'tens tårve). 5. For <olltrsende> og (business> dobling gjelder samme resler praktisk talt. 6. ÅpningBmeldinger på 4 I god og 5 i slett JåIve er temmelig like. Det er åpningsmeldingene på 2 og 3 i farye som i de to systemer el helt forskjellige. I folcingsystemet er, som I'i let, en tomelding i fårne en kråvmeldins med 4],! til 6 honnørstikk og slstemets ster-keste melding, m ns en tremelding i god og en firemelding i slett

8 No.d,sl Btidg?,^{rjrårin Nt. t Til Frisc GULL SøLU BnlLtlat{tEn TULIUNPERIEN qod riåndi-ebttskunst ER IKKE AVIIIINGIG Arr' STED OCI BI]],IGGENTI]'T _ DEN KA\ ][I]G]'T GOD']' TRIVES I.I!N SIDDGÅTD. VT ]-EVERER tr'ba liar'l' V]'RII8'I'ED ORI G INAI]I S ØLYS..IIIE1i NTT]]JR ]IGIN TEGNI\G os]-o storct- 9 ridgeaftenen Kn&ksuBt. Lralti8 småk. - Irånlrurter, niddels krydret, - \'v_ienenvu$i, lcttcre Lrtd.et, - Sossisser, urlt, mrld slldk, - Botløso tuglc åv Fnt bilfkiøtt. - Kottol tter. bifi, 'lile og sdnii zlcr, kiøiiboller. tuilodeuer, kirbonader. roulådor. sål&ter os måjonese, HRISTIANIA L..,,AMPKJøKKEN I'I \A/ 0nsker De å gi Deres trykksaker Forlans p.øver utlast og prsoverolåg. AA$ & WAHIS BOI{TRYKKERI Munkedåftsvn.5b. Centrb. I6870

9 larve gir uttrykk Jor en så sterk tlumf - 5 trunfstikk _ at noen trumfstøtte hos makker er unødverdig. Disse melding r er styrkemeldinger og viser foruten trumfstyrken omkring 1y2 honnørstikk eller- m r- os ialt 8 eller 9 spiltestikk, såtedes åt mairk kan høine på et å to stikk. Disse tre- og fircm lalinger er ikke kråvmelding r, men er styrkemeldinger- a\' en viss grad med styrke av en viss årt. I The OJficial System er det åpningsmelalingen på tre i farve som er krav_ melding titsvarende tomeldin_ gen i forcingsystemet, men den bygger ikke!,å såmme måte på styrke i honnørstikk, men pl spillestikk, og er så sterk åt utgangsspill er sikret med et stikk hos makkeren. Åpningsmeldingen på to i farv er derimot ingen kra]rmeldilrg i dette system. Det e] en meldinq som inviterer til utgangsmeldixg, idet den gir uttrykt for en sterk hådd, som makkeren }an støtte, hl.or han hadde måttet passe til en enmelding. Slike hender forekom_ mer jo jkke så h lt sjetden. og oer v olte 1ære av betydrjng å få sagt fra om denne gmd av styrke. Kravene til denne melding hviler. ikke båre, som ved forcingsystemets tomelding, på Nordirl Aridse,atåeåsin MADETRA FIIIE OI.D MAI.MSEY Kr.5.40 tr. 1/r fl., kr p..,r, ft. honnørstikk, men på håndets spillestikk. Der kreves fra Z til 6 spillestikk, eftersom styrk n er 3 honnørstikk eller mer. Kortvurde ng_ The OiTiciat System skiller mellem gr.and og fåry frpill. I grandspill anven{:les det l<jente pomtssyste.n med r"erdiene 4_ Denne ])ointsme_ tode er oftere behandlet og skrevet om her i magasinet. Alle, som har kjennskap til teod, kjenner systetnet, så \:i vil ikke ofre den nogen behand_ lrng nu. I farvespill sonahes mellem honnørstikk, långfanestikk os kortfaryestikk akkurat som I thvert annet system. Alle artef av stjkk gåt inn urder felleobetegnelsen <s p illestikk>. Honnøbtikktabellen er noget anderled s utformet enn {orcingsystemets, men forskjellen behøver man ikke gå inn på. Det som det kommer ån på, er ikk at man l.et forskjellen, men at man kjenner og: kan bruke 6 n vural rings_ måte - de fører til samme

10 Nordr.k Artdse 14i c{i! IEÅX FORGET VO UVRAY Kr.?.70 pr. ri, fl. kr Pr ri? fl. resultat i almindelighet De finere ryånser i vurderirger- år {ie forskjellige årter spillestikk er allikevel ik}e nog t der båre kan læres led teod, dertil må der pråksis vsd siden åv hetst megen praksis. Åpningsmeldinger på en i fane og grand. Farvemelding. Som ellers forlånges litt størrc styrke for å å}lne hos trcdje og fjerde hånd edn hos første og ann n. Firekor-tsmeldinger ånerkjenrles og krå- Yere til disse såvel som til femkodsmeldingcr skiller sig uvesertlig fra folcingsystemets Å gå i detåljer vil båre bdnge {onirring. Ved l'alg mellem to fåner, gjelder clet såmme her som i forcingsystemet Gmndmelding. Med fordelinger som , , foretrekkes i flere tilfelle en åpning med grand istedenlor en melding p,ri en svåk firekortsfån e i spår eller hjerter, jå, mcd endog Jrenlfor melding uå en femkorts_ fan'e i ruter ller kløver' IIånden bør da kun undtagelsesvis ha en verdiløs doubleion og ha stop! re i tre farver og ingen god fane, som der kan meldes i. Nedenfor ångis erdel hender med angrvelse åv hyåd der skå] åpres med efter The Officiål System. å K.D.Kr.2. 9 K.D.6. ) l å E-K.9.:.r. Y, 18.!.? a K_D,6, + E.D.8,6,3. IV I D.10.e. + n.d.3. * LD.8.i. å E,D, I K.9.8. <) D,10,8. * K-Kn.6,4,2, 1 saand i ljefde lård. Som man r.il se å\'' IV og V, meldes en grånd, hvor ior'cingsystemet vitrdc nelde en klø\.er. Nogen særlig forskjell gjør nu ikke dotte - begge meldinger 'kån hå sine ford l r og nangler. Makkers svar på åpningsmeldingen på en i fane eller gnnd. Faryemelding. Makker kår svåre!å tle måter, som vi vet. Hån kan passe - hån kan høine - eller

11 Nordis& aridr'. n4asastn 9' han kan melde ny fane eller grand. Hvis han høiner, kan han høire med et eller flere trekk, og hvis han melder i ånnen far'1'e eller gmnd, kan han åvgi en minimumsmelding eller han kån hoppe i grård (ikke kravmelding) eller åvgi en hoppmelding i ny fårve (kråvmelding). Høirer måkk ren den oprinneiige farvemelding, må han ha trumfstotte av en viss årt. Her stilles de vanlige krål' on1 4 små eller minst damen tredje, men hvis måkkelen hår' hvåd der kalles <nøitrai,, trllmftrumfstøtte, nemlig x.x.x. euer D.Kn. eller E.x. eller K.x., kan han høine en gang, &ir hånden er sterk nok til en høining og ikke nogen ånnen melding kan avgis. Med hensyn til vufderingen åv makkers kort, så er \.erdien åv makke$ trumfer neppe nevne\.erdig lorskjellig lra vurdedngen i forcingsyst met. Det såmme gjelaler verdien av renons) singletons eller doubletons i sidefar"\-er. V rdien å\' honnprkombinas.ioner hos måkkeren øker htt i Jorhold til åpnerens vurdering åv de samnle kombinasjoner i fisse tilfelle, men i en kort fremstilling blir det litt fol detåljed å gå inn på disse ting. Det hår neppe nogen størle pråktisk betydning. Hvis nu makkerens hånd er sådån åt høinirs av åinirssmeldingen er det naturligste, så kan hans styrke \'ære slik at han kan hdine med et eller flere trekk, og kan han hiine med mer en ett, skal han høine helt ut med en gang. llåkkerens beregning av sin hånds stikk er litt forskjellis fua forcingsystemets. Verdien av trumlene er stort sett ens, \.erdien av lenons, singleton os doutrleton med 3 trumfer ens, med 4 tlumfer litt mindre for renons og sjngleton enn i forcingsystemet. Honnclrkombinåsjon r som f. eks. E.D.Kn. elier K.Kn.10. i sidefarver får hos makkeren i dette system en økning i veldi, og da de på spilterens hånd allerede hår en støl're verdi enn i forcingsystemet, kan {orskjellen bli etydelig. åkkeren kån ned 3 tjl 3t! spillestikk (alt efter honnørstikkstyrken) høine med et trekk, med 4 spillestikk 2 gån- Fer, med 5 trc ganger. Dette lydel rogef besynderlig, da åpningsmelderen jo bare cr forpliktet til å ha 4 spillestikk og 4+3 er?, 4+4 er 8 o.s.\'. Då i lørste ti:lfelle å regne med 8,

12 IO Nordisk.6rid!.e Iar'2sin Nr j s +.s qs?h s + + +qft * + * + + 4t * æ 4"4"&4"4"4"4"4'e"&.4"&4"*&"å"*&4-4"&&4"36 F /-.-+ lanr y lrasen :: Scotch whisky F MERE KULTIVERT Å derior mildere i srnak, Å men UBEf l\grt.e.rerkere. Å Derfor bare trefjerde, -g parter av det vanlige. e,f Kr pr. flaske i Vinmonopolets utsalg. Es: s,+"fi {.# # I! I I!! I I I i! I I I I DOMINO SHERRY AMONTILLADO Kr. ER prolorypen tor qen eclre drue fra Andalus ien. Den vinner dag efter dag. pr. flaske i Vnmonopolets utsalg.

13 i annet rned 9 stikk kan da synes som et brudd med den minsie addisjonstabell. Det forklares på den måte, åt spiueren vil få et stikk mer enn nogen åv d ålmindelige vurderingsmåter regner med som følge åv, kan man gjerne si, iiueldie*reter under spillet, som f. eks. et for spilleren gunstig utspill, en leldig enkelt eller dobbelt finesse, en etablert lång{arve etc. (R d. bem rker at denne beregning bør anvendes med stor varsomhet.) For å siøtte en åpningsmelding i grand bruker måkketen det før nevnte pointssysten og hans antåll points er avgiørende for det antåll trekk hån skal høine med. Dette er fdr behandlet her i magasinet. H1.is makkeren overmelder i farre (2 i 1år\'e) kan han g:jøre dette med: 1. 1r,/:] honnørstikk og n meldbår, god femkortfarn'e. 2. Med 6 kort i god fåne. 3. Med 7 kort i slett falve. 4. 1!/r honnørstikk og en femkorts slett fane, når hårdens helc styrke ligger i den slette Jarve. Åpningsmelding r på 2 eler :l i grand og makkerc svar. Ingen grandmeldinger er kråvmeldinger. Det er naturligtis NORA SELTERS TeIe I o11 cefi!r dibor d 270/ 0. neget sterke meldinger) som otlordrer makker til å nå utgangsmelding eller eventuelt lrøve mot slemmelding. De Ieplesenterer hender med jevn fordeling, hvis styrke ved en gmndmeldins får sitt beste uttrykk. En ålningsmeldins på to grånd avgis med minst 1? points når å1le fire Jar\.er er godt gard e r t, os med minst 19 points, når båre 3 farrer er det. Den fjerde fårve må ikke inneholde mindre enn Kn.x. eller x.x.x. En sådån melding kan måkker høine til 3 med 6 points ller mod 5, hvis diss 5 points f. eks. er er konge og en dame eller et ess og en knegt. Har makkeren en sekskortfån'e, bør han melde tre i denne, likeså hvis han har en g o d femkortfalve, f. eks. I E.D Eksempler på to-grandmel dinger: a K.Kn.4. å D.;. qr E.Kn.!. a,i (.D.!. 9 E.D.9. + n.d.8.6. K,10.8,?..1. E.K.?.3- lled tre grånd kan åpnes med

14 21 points, og mån må ha stopper i alle fire fåner. + K.D.x. E.Kn.!.? x.d.kr. I E.K.r. a n.kn K.D.8. * K.D E.D.r.s. Har makkeren 9 points eller mer, bor han invitere til slem. Har han en god sekskortfan'e, bør hån melde 4 i denne farye og har han en slett sekskortfarv, bør hån melde fem i denne. Åpningsm ldinger på fire i god og lem i slett fane. Såvel kral'ene til disse for hindr-ingsm ldinger som spørsmåiet om hvo)rdån makkef skal iorholde sig til dem fil rære de samme i b gge systemer i prakbis. Defensive m ldinger. Når en av sidene har meldt og motpa en melder or:er, kan dette skje enten således at meldingen har kamkteren av forsvar (minimums overmeldinger) eller meldingen kan ha en. ångrepsmeldings karakter. Har gi\'eren meldt en spar og annen hånd si r 2 kløv r, etler har tledje hånd åpnet med en hjerter og fjefde hånd sier en spar, så har disse melclinger kårakteren av forslar,!tren står regnskapet på null og No.dis* A.idge Ias,siD fjerd,e hånd ovef giverens en spar m lder- 2 ruter, er dette intet fors\.år, men et ångrep - ellers var der ingen grunn til ikke å 1å siveren spille sin ene spar-. Kravene til o\,-ermelding åv en med en, en med to o.s,\,., kan likestilles med {orcingsyster11ets krav i de sanm tilfelle. Av hensyn tii regnskapet vil kraven, som vi vet, kunre senkes for å redde utgång ell r robber. Likeså vil motspiilernes temperament og dlktighet være en faktor. Karakteren av ångrepsneldinger har: 1. Den oplysende dobling. 2. Hoppmelding i annen fan'e (ikke kravmelding). 3. Orermeldinger i gmnd. 4. Ovemlelding i motpartens 5. Fjerde hånds overm iding av giv rens melding, når denne ikke er utgangsmeldins. For 1 og 2 er der såmme fordringer som i forcingsystemet. noblerens makker svarer Iå samme måte som hcr. 4. O\.ermelding i moipartens farve er her en kråvmelding, hvis overmelderens måkkel har avgitt en positiv melding. Det antyder- slemmuligheter og gar'ånterer kontroll av fån'en

15 Nofd'rk Bridse.^l,Er5,n 1t I n I l første gång den spilles og lover omkring 4 honnørstikk såmt viser støtie i makkerens låne og i almindelighet en usedvonlig kodfodeling. Som nlan vil forsta er det n meget sterk melding. Hvis makkeren ikke hår. meldt, skjer d nne overmelding gjerne ved en 1åv melding og meningen er da at overmelderen er sterk i farren og r villig til å spille i denne fårve. Motparten bør da antas å hå sjort en bluffmelding i fanen. Gjøres meldingen på et høiere nivå i meldingsomløpet er meldingen å anse som en sterk oplysende dobling, p.i hvilken makkeren Om forcingsl.stemets m-ermelding i motpa*ens fane, se måsåsinets julihefte (hefte 7) for En ol'ermelding i grand er en angrepsmelding og viser minst to stoppere i motpartens lalve og i det minst en til en åpningsgrånd svarende styrke. Perlendo ANJOU Kr pr. 1/i Jl., kr pr. rj? ll. 5. Fjerde hånds oiermelding er her logisk en angrepsmclding. Den må d r.for kun gjøres på kor't sonl er så sterke at en utgångsmelding lra uotparten er utelukket. Der bdr- \'ære god styrke i honndrstikk og en fordeling der gjør hånden verdifull både som spiller og motspiller. Ved betedoirlirg gjør, som nåturlig r, de samme synspunkter sis sjeld nde i begge lsysiemel og i llaksis blir nok Iesultåtene tenmelig like. Hlis makker ikle høiner i paltnelens lar.ve, kan han en ten lasse eller: 1. Melde ov r i srånd. 2. Melde over i annen fal've, så meget som er nødvendig. 3. AIgi en boppmelding i anfon fnlvo nonna haldinr er cn kravmelding. KråTene til makkers styrke ved overmelding i grånd me{l et eller. flere trekk kan sidestilles med kravene i forcidssystemet. Likeså kravene til den almindelige over'melding, hvor det tilrådes i The Officiål System å overmelde med et honnørstikk og med 6 eller flele kort i en farre. En hoppmelding (kravmelding) i ny farve, Kr'å\.ene i rle to systemer er temmelig like, kånskje n båga

16 Nordisk årtdse,afagas in tell stø e i The Officiål System enn i forcingsystemet med hensyn til honnør.stikkstyr*e hos hoppmelderen. Disse kral'meldingen karakter og anrendelse er like i de to syst mer. Efter en sådan hoppmelding må den opdnnelige melder holde meldingen gående- Det er jo utgangsmeldixg som skal nås. Den måte den op nnelig.e melder svarer hoppmeldingen på, i'i] vel i de fleste tihelle faltre sammen efter de to systemer, Åpningsmeldinger Då to og tre trekk i fane. Her liggor systemets store JorBkjell f a forcingsyst met man kar:r næsten si åt de to meldinger - hår byttet plåss i d to systemer. lln hovedforskjell må mån dog merke sig. Forcingsystemet bygger sin tomelding (kravmeldins) på styrke i honnørstikk, men The Officiål Sl'stem bygger sin ti1- s\-årende melding tremeldingen - - Iå flere momenter og p:i åntåll av spillestikk, hvorå\' en del nåturlig må \,'ærc honntrstikk. Åpningsmeldingen på tre i farve er altså dette systems kravmelding, mens åpningsmeldingen på to i får1'e, som nok innebar en sterk opfordring til makkeren, ikke et en krarmelding; den forlanger ikke svar fra en makker med en stikkløs hånd. Boken om <The Officiål Sy stem) sier i sine L"apitlel om meldinger, at enhv r melding i systemet mener nettop hvad den sier. En åaningsmelding på Xn i fa$e ris r...,. 4 6 sti}k To i ) ) -..,.. e-8 ) Trc i ) ).,., ) Fdlri nd rjnc.n l. _ I irr. r soo rjr\ Lnneef hed tnsr Fen i slett farve ldis ofielsiv styr, lkc, En gjennemsnittshånd inn, holder omk ng 3 stikk - eller litt for lite til en åpningsmel ding. En enmelding i fan'e viser en hånd med 25 pct. støue styrke enn gjennemsnittshånden. En tomelding viser en hånd omkring dobbelt så sterk som Ajennemsnittshånden. En tremelding en omkting tre ganger så sterk hånd.. En firemelding i god og en Jemmelding i slett farve viser offensivt sterke, men deffensivt forholdsvis svake hender-. Styrken ligger praktisk tålt,hlln i en fal\'e. -{pningsmeldingen på to i larve med dette systems fordringer linner nange dånner

17 15 r*. ken i honnørstikk eller lengden i faryen kan begrlrnne små forsk)'vninger. Med klrn tre honnørstikk må hånden inneholde? spillestikk, med 3t! lonnør-stikk kån spillestikkene redlr,seres til 6!, og med ennu større styrke i honnørstikk endos ned til 6. Meldingen tvinger ikke måkker til å melde, m n makkeren kan melde med mindre styrke enn om en enm lding forelå. S\'årer makker n må den oprinnelige melder Bvåre cn gang, h1.is makkerens melding er under utgangsme.lding - men det cr ingen plikt til å nå utgangsmelding. Nedenfor ångis noen eksemller på åpningsmeldinger på to i fal\e eftel The Officiål Syl et naturlig ledd i meldingskjeden og utløser mange hender Åom ellers er rånskelig å gi et konekt uttr)'kk for. Mange reågercr mot forcingsystemets tomelding, som ikke alene ved sitt store kråv til honnørstyrke meget sjelden forekommer, men som skyter denne naturlige og, som mange menerj nødvendige tomelding ut av systemet. lllen lar n]ån tremeldingen innta tofieldingens pla.ss som krål'- melding, idet man innrømmer at kontraktbridgen har bruk for en melding som tving r måkker til å s,vare, så mener man dened å hå funnet den beste bsning, når rn6n samtidig lar denne meldings gfunnlag ikke bare være honnørstikk, men håndens spillcstikk. Denne siste form for styrke er 1"i tilbdi lig til å tro er det tr ste grunnlag for en kraymelding, og det skulde ikke {orbause oss om utviklingen vii gd i den retning. Krå\,"Ineldingen blir da mef tdielig og Jølge-. lig mer almindelig. Men tilbake til tomeldingen i The Official System. Når man ser kravene til denne rnelding Yil mån se åt den på en måte Iepresenterer en gammel kjenning. En tomelding skal ha omkdng 7 spillestikk, men stl'r-,ules FOBIN S.A. COGNAC ROBIN V.V,O, Dr.Itr fi,.8.55 Dr. 1/: lt, O.P pr. 1r1ll., 7.S0 tr. rl, il. + E,Kn.10.!.6.il.2. E_D K.9. + K.D.5, 8.D,9, K,D.Kr ,6,.F * 8. E.D.K!.5..1,J, (.D.?. lj.4.3. K.D,9,6, E.D.9.i. 8.D,8,3,

18 Åpningsrneldingen på 1re i farve er, lsom nelmt, kravmelding i dette system. Meldingen hvil r på et bestemt åntall spillestikk. crunnlaget vil da.l{unne være I'arierende, enkelte gånger" vil styrken ligge i honnørstikk, i andre tilfelle i lengden a.\' farv n, men i begge titfelle ex st)'rken praktisk talt stor nok til å forlange en utgangsmelding, Det menes derfor å være upraktisk å utskille den siste slags hender som gr.lrnnlåg for disbe kråvmeldinger. Fordringer til meldingen er: 1. 9 spillesiikk, hvis meldin, gen er i god farve spillestikk med melding i slett farve. 3. Hvis makkeren svar.er med minimums melding B grand og kra\.melderen - lar 3 grand - stå, må hans hånd inneholde 8 stikk i g and. Dett vil rned åndre oral si at åpningsmelderen må ha enten 1. en så sterk trumffan'e at han kån melde om igjen, altså praktisk talt være uavhengig åv tnrmfstøtte hos må.kkeren. 2. Ha nok en meldbar fårve. 3. Han må væfe istånd til å støtte en ny far\"enetrding hos makkeren. 4. Hån må vær'e beskyttet i tilfelie måkker melder 3. grand og ingen åv de tre først nevnte betingelser foreligger. Mån vil derv d få forskjellige typer av hender, som følgende eksempler vil vise: Nr. 1- a E.K, I E,D.10.rJ,7,4. + Renohs. 'i 8. Nr. 2, I li.k.d-:.x, 9 n.d.kn.10.x. Nr, 3. E.K.?.e.3. a x,k.?.4.2. n.6, * il. Nr. 4, n.k.kn,9, I K.D,Kn. x.d.k!. + K.Kn.6. Nr, 5, E * E,K,2. K.D.3. E.K.D_8.3, llakhers svar på to- og tremeldinger. Til å stltte en tomelding trenges samme trumfstøtte sorn ellers, men makkerens spillestikk behøver kun å være 2

19 N. Nordisl Aridse lyågrsin 17 eller 11'l hornørstikk. Da den op nnelige melder må svare en gang, kån måkkeren serere nelde igjen, enten passe, hljs hån ikke hår mer å si, eller fortsette meldingen som det måtte slnes best. H\:is måkkelen ikke kan høine, bør hån passe, hlis han har mindre enn to spillestikk. Han bør mclde 2 srand, }l\'is han ikke hår en meldbår fane og ikke kan høine, men har 5 polnts delt på minst to faner. I\ilelde ry fån'e, hvis hån hår en meldbar farve og 1L'i honnørstikk. Som reg:el bør ry lårre meldes istcderfor å hdine melderens farve. Hfis i annen runde en 3 grand-mclding synes tllrådelig, bør hånden ha 8 til I points.f+nr rniridl,plponif u"n fil å støtte tremeldingen ma mitkkeren fa armrnoerlg trumfstøtte. Da melderens hån{l er meget sterk, bchdrcs kun <normal trumjstøtte) for å høine en sång. ltr-.d <nøitral> trumfstøtte må has et honnør' stikk i sidefarve eller side- 1. X{åkleren bør nelde n!' larve, hvis hån kån melde en bedre farve (3 spar over 3 hjerier), hvis hån hår en fffi tyloh g, BæBmNdTE Den ekle gode ceylonle mtd s'/l herlige øama. [r, Ueriu l/$ TI!r.adr. Ios,,flio( mel.lbar fåive og et honnørstikk, {. eks.: Syds meldihg ll tulet, Nord lari å li!il, i I! ,. Iin.i..1.:, '{' ir' os skål rneld: il hjcrt.1. srrls Deldins :l ljeter. Nord hår : 4!.K!,9.,.1.? i.ra> 8.?.6. *!.t.1..g rlå1 ncldc I spar. 2. Måkker bpr melde ny Iavere flrr\.e (4 hjcrtcr over 3 sl ar) rned 1l! honnørstikk og en meldbår firekortfarl,e eller med t honnørstilk og en meld' bår femkortfån. Syds lieldina e1 i hjerter. Nord h3r: q I{.8.å.? li.i. i) E.ll.; og slal heldc.1 rnter. Man bør' ikke meld over med 4 i slett fåwe nedmindle

20 l8 ryo4irt j1dryl'r rrisin slem er sånnsynlig ller utgang i slett fårve sikker. Tre gmnal vil ellers 1'ære å foretretke. H\.is mån ikke kån støtte eller overmelde i annen får-\,e, må mån melde grand, enten tre eller, hvis m6n har. styrke, fire grand. SXds meldjns 3 s!år, \ord rar: i 86!2 K a'kn.5.!, + 9,6,4. og skal Delde 3 grand. Syds heldins r i trjerter. Nord har: a K..9.8.? 8.6.3_ a D ,.F K.Kn.g. og slal elde 4 grand. VåI gjenn mgåelqe er her'- med avsluttet. Vi er. ikke i tvil om at dette systems (tomel- >ing) av mange vil ansees som meget ønskelig og at åpningsmelding på tre i fårve vil synes mer nåturlig som kravmelding. Hedor kan der være mangt og meget som taler - m n der er også meget som taler imot. Når kontråktbddgen får noen flere år på sig, vil nok meget åv dagens uenighe og av\-ikende opfåtninger ibøie sig såmmen. Bridgen står aldri stille. Aftenpostens bridgeturnering er åvsluttet. Dens 48 spill var rnreressante og pointrike og &rt? inr p,å de fors,kjelligste temåer i bridgen. Enln er del_ tager vil på næste sesong møte beriket på månge måter og me{:l spennmg rmøtese hvad næste tumering f il bring. Til kåmten nellem Sverige og Norge på Grand Hotel i Oslo lørdagen den 30te åprit, møtte fua Sve ge: Byråinspekør yng\,e Lind_ strøm, Stockholm. Kommandør._ kaptein Såm. Lindstedt, Stock_ hoim. Hovråttsdd custåf Lindstedt Esløv, Skåne. Dr. Einar Wener, Stockholm. Og f Norge: Aksjemegler Tr.yg\, Som_ mer{eldt, Oslo. Adyokat Ertirg Onsager, Oslo. Hr. Bj. Bryniidsen, Bergen. Hr. Bj. Johnsen, Bergen. Som dommere fungede di- Iel<tør Ivar Andersson, Stockholrn og kaptein Johs. Brun, Oslo. Der spiltes 40 spill i fire serier å 10 spill. Resultatet bieat Norge {ant.

21 N.5 NordisÅ B.idse niafåiin Rø og vit II,,BOSCA" Italiens kraftikste Vermouth-mærke, llor$l IrrretirdhIrllt Akerset. 8 0ELo 'Ielf EXCELLENT FA R V E B Å N D Godkjlnt rv E0rdelsdeFrteurutet fifimef,tullons fiohll Brittrgeallen h\er lo8d,ag. -\dgsg lor rllo. Entro kr. 1, TLl. 4i1508. A. MIDSEM 3pi/[ef I Btidge.1 kroncr, inrl,, kr, 5.50 OI,AI' NOI,I I S ITO BI,.{G $krcedde Telf Akersgaten 8. bridge TII Kvaliteiskort Kr.2.OO pr. stokk. Etabl Kongensgt.29.

22 20 Bridge Magasih Norsk Bridgeforbunds autorisasjon av bridgelærere. I anledning av forcspørsler om de kra! som forbundet 1,il stille for åutorisåsjon, kån vi m ddele, at en av forblrndets styre rulgt komit6 l'ed pr.ø\'cr vil undelsøke anmeldernes k1,aiifikåsjoner. Hvodan den ]''il skje i detåljer, kån vi i øicblikket ikke msddele, men interesserte kan henvende sig til Jorbundct, hyor de siktert vil Jå oplysni4ger om når sådanne prø\'er r:il finne sted. Med hens]'n til de krår. der r,,il bti stiltet, så hår vi hdrt åt der vit bli iorlangt et godt kjennskap så 1'el til auksjonsbridsens som kontr.aktb dsens metlesyste, mer og til seh'e spillets teknikk. litan må lijenne re:kfor X{idsems bok <Spillet i Brjdge,> inngående naturliga,is, og man må kjenne f. eks. Culbertsons system, Det offici lle system og Vånderbilt-systemet i kontrakt og -f. eks. i åuksjonsbridge det aln, indelige på Work, Whiteleåd o. fl. byggede systen. Problem ar F. B.ie. Nord I r-!. i) 5. Yest 'l 86. øst? It.s.;.? KD.? Kn D, svd ell I D a E.?.6. + iin crand. Sxd ut. Sxd oe Nord stol Lrsning i nitsre n.. Turneringen mellem de fem Oslo,klubb r. Den mer}antile klubb, Kristiania klubb, Kongelis Norsk Automobilklubb, Kongelig Norsk Seilforening og llilitær Samfund, fånt sted i Oslo 13de os 14de april. Hver klubb stiller et bord - fire spillere og der spilles ialt 48 spill - p"å to åftner på en sådan måte at ethvert makk ryar lår anledniry til å spille mot samtlige andr makkery:u med undtagelse å\' sin egen klubbs. Militære Samfllnd, def i fdrste konklln-anse itjor hdst hjemjørte den store vandr ]rokal, hadde denne gatg arrangementet. Det rar så udmerket

23 Nri Nordir& aridec.^1ag,!in 21 MATINEZ, CASSIOT'S,TOURIST port' "'-' &c" """-,-.-, M G.."", MARTTNE:, C^SSTOT å Co Lrr lo PARELIUS SELTERS Prcdlce oi Po o! Mø,te iell tor tzorz, -r,r,.ent,att. Bridgekonkurranser Boken om konlruranser. KonkuF ranseblokke. Esker lor kodfordeling. Bord-numfnere. Veggplakater. RegnskåpskFrnaer Skjenaer for noternrg av sp11l. HALVORSEN&LARSEN A/S oslo Elegont llaailli[$il 0 Ansihlsmassoge & manicute. SUENRE POUISGfl inng. Slo'iinFArten og Cecil som det kån bli, og de gjestende klubbers utsendinger følte ved synet åv de mange krig:ere På 1'eggere et slik kamphumør, at ve*ene ved tumefingens slutt så sig berøvet den stolte Pokal, som hjemførtes av Kongelig Norsk Seil{orcning. Tumedngsleder var også denne gång disponent Ømulf Kopperud, der helt ut ledet turneringen på en ]'pperlig måte. Spillene, som ikke \.ar lavet, men \"algt av turneringslederen av tilfeldig gitte spill, vål meget varierende og inter'essante - ofie l'anskelige både frå meldings- og spillestandpunkt. Kortlesningsopgave. Begge sider \'åt i f'åresonen. Nord og Syd hår 60 på tltgang. Vest kortgiver. X{eldingene fålt sålede.c i den tumering, hvor spillet forekoll: vest Nord øst Syd Påss Påss Påss 1 rnter 2, 2ligvef Psss 2 spar 3 ruter 3. P&ss Påss Påss Vest spilte ess, konge og, dåme i ktøver. På tredje kløver kastet Øst hje er 6 og S).d tok med trurnf. Syd spilte så spar konge, men motparten atslo å stikke og la henholdsvis 2 og 3 i spar. Hvordan kan Syd Iese mot-

24 partens hender, så han }ån føre sin melding - 3 ruter - i håvl1? Nord og l + Syd har disse kort: D,9, i(n.x. svd K.5. E.K,\, E.D.10,9.x.r, I{n,10. Løsning til kodesningsopgaven. Sld må gå en bet, hvib han ikke kan få spilt ruter gjennem øst, der hår kongen. Hl'or.for? Vest vilde med E. K. D. femt i kløver, ålnet med en kltvermelding, lvis han hådde }att futer konge. Da Øst hår meldt 2 q}år i får'esonen, må hån, når kongen og dåmer mangler ham i Jarven, antas å la 6 spar. Hadde han hatt? spar, vilde han antagelig!'åget en trelrlelding for. å redde robberen, og hår han kun fem opdnnelig, \'ilde Vest hatt 4 spar og filde da støttet Østs sparmelding til 3. Øst kan temmelig sikked åntås å ha E. Kn. 10. x. x. x. i spar. Han har vist bare 2 kløver, og det er neppe åntågelig åt han oprinnelig har hatt 4 hjerter - altså skulde sitte 2 gode viner Wiese & l{rohns Pollvin leacocks Madeira ned trumfkonge single. IIvis sd 1.ar tilfelle, vilde det ikke rært nogen n]'tte for øst å holde spar ess tilbake - øst har således minst 2 ruter. Østs avkåst å\. hjerter 6 på tredje kløver, txder på åt hån kanskje båre hår to i farven og hår håp om å gjøre et trumlstikk der. Syds beste chanse er derfor å spille på den mulighet at øst kun hår en hjerter i,gjen, og Syd spiller ut hjerter ess os Dr. Dralle'3 Birken-wasser det gamle gode hårmiddel mol flass og hå?aufatl Tilkiennl 6 GNA D PRIX

25 -25 spiller derpå en spar - og øst kan kun spille ut Bpar elier tlumf - og mister sin ruter korge, hvis hsn spiller ruter eller S).d får kastet sin hjerter 2, hvis hån spiller spår. Spørsmål og svar, H. O. - Oslo. Vi nener det er forsr.arlig med å n.k.k!.10.x.x. + D.10.x.x. å åpre med en spar, tross det åt hånden ikke har 21{ hornørstikk. Det er neppe korrekt å si å,t dette strider mot forcingprinsippets f or.dring r. B.O.-K stiansand Min makker åtner med 4 spår. Hvad skal jes melde på efter pass frå mellemsittende motspiller - å Renors. - I Exx * x.x.x.x. + E.K.D.Kn Svar: 6 spar, O. K. - Holmestrånd. Lovene hår ingen straffebestemmelse for beioning eller vådåsjoner av meldinger. Det er fusk, og De hår intet arnet å gjøre sorn <pen og dånnet)> mann enn å erklære at De må så, da D llar slemt å send et viktig telegråm..hvis De sier vedkommedde op i fjeset at han fusker,. så si det så ingen andne hører det. O. L. - østre Aker. Som motspiller kaster De Deres kort med den bemerkning at <vi får ikke ner>, og spilleren kaster sine tort og er enig heri. Inidlertid sier Deres makker,, at han må få et stikk, hvåd er utenfor tvil. Slilleien nener åt i og med åt De har kastet Deres kort bortfaller Deres makkers kråv på det absolutt utlilsomme stikk, hån hår på hånden. Vi kan ilrlo ai ahillalan,a+t 6ori - det helt sikre stikk, Deres makker hår, må han kunne gjøre krå\' på. ø. Å! - Oslo. Det kån redåksjonen ikke svåre på - vi er ikke noget oplysningsbyrå, men besvarer gjerne spørsmål vedrørende bddse. A. S, - Steitin. Som Syd spilte De 3 grånd ]rå rplgenoe nåno: å E.D.Ln.r.. I E.K.Kn.) x.k.r.r. + Kx. og fikk en Iiten klø\'er utwilt. Da Nord, blindemann, }lar' spar konge, er jo Deres tre

26 24 Nordrs& Bridge,^1,s, ri n glånd oplagt. Når de på siste spår fra blindemann legger en liten r-uter istedenfor Deres siste spår blindemann - hår. kongen fjerde i spar og såmtidig legger Deres - kort på bordet og sier at resten 4 stikk er motpårtens, - - så mener vi at revoke ikke foreligger, så De er ikke piiktig til å si fra om at De i øieblikket kåstet galt. Men hvis de på fjerde spår legger en ruter og derefter tår to rute$tikk og så legger kortene op og sier til motparten at resten 4 stikk - - er Deres, så har De jo bok- tayelig sett begått revoke, rik'tignok er den helt betydningsløs, men en revoke er der. At De nu ser re\roken og naturl'igvis ibare kåster Deres s,par, trol vi ikk forandrcr forholdet. Til S. K. * Oslo. Vedkomm nde sitter som annen melde\ utenfor faresonen med følgende kort: I n.k.x.x. 9 D.Kn E' x.t. Bør man melde en spar når mån ikke spiller" efter Culbertson-a Sv'ari Jå. Vedkommende sitter som ånnen melder, utenfor fåresonen, første meiding er pass. a K.10. I K.x.x.x.. n.10.x,x, + D.x.i. Kån man ifø]ge Culbertson melde en gland? Svari Jå. O. A, H. - Oslo. Syd åpner med to grand på: å E.K.D.K!.4. I D_10.5. a D.?. + E.5.2. og Vest sier 3 spar på 10 sjette. De spør om, hvad Nord skal nelde på: I E Kn. i) K K.D.Kn,6,3, Reda-ksjonen er takknemlig for å slippe å gå inn pa Syds åpningsmelding og likeså på Vests sparmelding. Da der synes forutsait, at Syd skal melde kløver (dobling er forresten også en melding i bridge), vil vi holde på 5 kløver, som Nord så eventuelt får }øine til slem. Vi går ut fra at det månglende (13de) tolt hos Nord er en liten ruter eller hjerter. Har øst åpnet med en ruter, bør Vest med s K ? n.d.3. +t.8. rf 8.D.6,2. enten melde 4 grånd eller åvgi en hoppmeldins i kldver - helst det siste.

27

28

29

;;IDGE MAGASIN I{ORDISK L^IER DEN MODERNE BRIDGE ARKITEKT WACLE ' UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I. - Postboks 7. -

;;IDGE MAGASIN I{ORDISK L^IER DEN MODERNE BRIDGE ARKITEKT WACLE ' UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I. - Postboks 7. - I{ORDISK ;;IDGE MAGASIN,t. Årg. Algun 1933 Nr, 6 UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I urkonmer I qrns njnedlir, uidiarl 5oni (,måncdele iuni oc iuli Årsaoonnemen. rr. b.00. Kunloier os eksp"d v,rlakole'i,

Detaljer

NORSHSK. mg g. SgAGÅ$NN ORGAN FOR NORSK BR{OGøFORE{JND. \,bq*' HEFTE 2 FEBRUAR 1934

NORSHSK. mg g. SgAGÅ$NN ORGAN FOR NORSK BR{OGøFORE{JND. \,bq*' HEFTE 2 FEBRUAR 1934 NORSHSK BR mg g SgAGÅ$NN ORGAN FOR NORSK BR{OGøFORE{JND * t t+ \,bq*' * s e & HEFTE 2 FEBRUAR 1934 Har ffie betall å rskonf lngen*en $or 1934 Posfadresse: NORDISK BRIDGE MAGASIhI A. /r{. HANCHES IOR!^G

Detaljer

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli Rødkløver Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger av Bent Vangli (revisjon 0.99.48 14. juli 2014) 1 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemets struktur...5

Detaljer

BUK. Best uten kort. Oppdatert: 30.05.2015 versjon 7,77. Ved Tommy Sandsmark

BUK. Best uten kort. Oppdatert: 30.05.2015 versjon 7,77. Ved Tommy Sandsmark BUK Best uten kort Åpning 1 : 11-19HP 5+ UBAL (-4-4-1 eller verre), eller 11-14NT (BAL/SEMIBAL 2+ ) med overføringer på 1/2-trinnet. Åpning 1 : 11-19HP 5+ UBAL (4-4-4-1 eller verre) eller 18-19NT (BAL/SEMIBAL

Detaljer

NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR

NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR Utgiver: Norsk Bridge Forbund Forfatter: Geir Gisnås 2006 Design og ombrekking: Rita Åse/Duo Design Trykkeri: Valdres Trykkeri ISBN

Detaljer

NYGÅRDS NYTT. Nr. 1. K. S. Nordgreen

NYGÅRDS NYTT. Nr. 1. K. S. Nordgreen NYGÅRDS NYTT Desember 1933 Nr. 1 # K. S. Nordgreen fanebærer fra 1895, og kompanichef 1 8 9 6-9 8 forteller. Herr redaktøren har anmodet mig om å skrive nogen ord i første nr. av «Nygårdsnytt». Som disiplinert

Detaljer

1.. 4v generalkonsul Hildi~ch's ","(r" I: Av Potemkin. , l SNO. 1~1ans!Us. ble pibbef og 1111~~11. En ganske pussig injuriesak

1.. 4v generalkonsul Hildi~ch's ,(r I: Av Potemkin. , l SNO. 1~1ans!Us. ble pibbef og 1111~~11. En ganske pussig injuriesak HOI' t' t,1 l"'e~;m SJcogn st. S i vel' tsen, l 1.. 4v generalkonsul Hildi~ch's ","(r" I: Av Potemkin. IUE-NO-FA's grunnleqger, hvalfangstens I " jredningsiilonn og mofsfundnl'n'j huk kun;')s~dh!. I.,-...:.

Detaljer

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer.

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer. ulletin velkomst- L rdag, 1. august Innhold Program 2 På n igjen! 2 Velkommen 3 Nordialogprisen 4 Bridgenøtter 5 Profil: Sten Bjertnes 9 Festivalinformasjon 11 Svineinfluensa beredskap 14 Inger Hjellemarken

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

mannen Kr. BØrre Knudsen. som ga ordet til kveldens foredragsholder, landbrukssekretær SNO utredning høstet stort bifall fra forsamlingen.

mannen Kr. BØrre Knudsen. som ga ordet til kveldens foredragsholder, landbrukssekretær SNO utredning høstet stort bifall fra forsamlingen. Håndverkerforeningen igår, ledet av for- mannen Kr. BØrre Knudsen. som ga ordet til kveldens foredragsholder, landbrukssekretær E rik sta d. Emnet var: «Bureisingen og nybrottsmennenes arbeidsvilkår.»

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 154. Folketellingen i Norge 1 desember 190. Tolvte hefte. Byggeskikker på den norske landsbygd. (Recensement du 1 er décembre 190: XII. Types des petits bâtiments à la

Detaljer

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart!

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart! OG NR. 7-20. ÅRGANG LØRDAG 3. APRIL 1971 = t"" c:::: li: LØSSALG KR. 2,- SIEGFRIED: «Krieen» SOlD fortsatte Både 6. divisjon og norsk folkerettsekspert fastslo dengang at eksilfolkene bare kunne opptre

Detaljer

Akkurat nå! Redaktør: Geir Gisnås

Akkurat nå! Redaktør: Geir Gisnås Redaktør: Akkurat nå! Akkurat nå sitter vi vel alle med litt musserende glede over lagfinalen og Sveio BKs sensasjonelle seier! Og ikke minst det faktum at seieren er historisk. For Tone Torkelsen er den

Detaljer

Bridgefestival 2007 Norsk Bridgefestival 2007 i Lillehammer 27. juli - 5. august

Bridgefestival 2007 Norsk Bridgefestival 2007 i Lillehammer 27. juli - 5. august Bridgefestival 2007 Norsk Bridgefestival 2007 i Lillehammer 27. juli - 5. august Duoen Helgeness Velkommen til Lillehammer! For tredje gang kan vi ønske velkommen til bridgefestival på Lillehammer. Norsk

Detaljer

God Jul. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Bridgefestivalen tar fasong. Sogn og Fjordane best på nett!

God Jul. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Bridgefestivalen tar fasong. Sogn og Fjordane best på nett! NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 5/6 Desember 2004 10. årgang God Jul Hjelp Macho å løse julenøtter og jule-x side 35, 36, 37 Hvordan spiller du? Nord 64 9752 5 ED10653 Syd EKDJ5 KD

Detaljer

,\\,,'I SNO II II II. med store skrifter følgende: «Folkesuverenitetqns prin- Men hvorfor, akulle han da nevne letekk t t

,\\,,'I SNO II II II. med store skrifter følgende: «Folkesuverenitetqns prin- Men hvorfor, akulle han da nevne letekk t t ,\\,,'I Budstikken går: med i stormønstringen på østre Toten 9. og 10. august I I1 I Il l Il Il I I kommer ut l Kristiansund N. - Postadresse bo~ 41. - Kontor Enggate 20n. - Abonnementspris kr. 16,- pr.

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

BRIDGE. Norsk. Et GULL-år! Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du?

BRIDGE. Norsk. Et GULL-år! Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Nr. 3 September 2006 12. årgang Norsk BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? Uten innmeldinger har du kommet i 6 kløver på disse kortene: Nord K92 EJ85 109 9875 Syd E4 1062 75 EKJ642

Detaljer

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner OG NR. 1, 24. ÅRGANG LØRDAG 11. JANUAR 1975 LØSSALG KR. 3,- SPROGKRIG med undertoner FLANDERN I HARNISK Versailles-traktaten ALARIK: av 1919 Et monument av hat, hevn og begjærlighet I almindelighet,gjelder

Detaljer

SNO. Fra tidligere husker vi en me- hvis meninger de ikke Likte, oppfattet som militær oppstandsjonene. til kommandører og ad

SNO. Fra tidligere husker vi en me- hvis meninger de ikke Likte, oppfattet som militær oppstandsjonene. til kommandører og ad Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 NR. 6-1986 35.ARGANG Løssalg Kr. 5,- Nygaardsvold ville internere, marinens befal under krigen «Folk og Land» gjør kjent hysj-brevet fra norske løytnanter Ingen

Detaljer

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 2014 d~ I Nt 28-5 årg -;';-M:i:- kommer ut i Kristiansund N- Posta:r=se boks 41 / Nedre Enggate 20 Il - Abonnementspris kr 16- pr år '--_FR_E_D_AG : 3 A_U_G_U_S_T_l_9_51:

Detaljer

BK Grand 75 år. Norgesmesterskapet for klubblag. Ålesund 13.-16. mai 2010

BK Grand 75 år. Norgesmesterskapet for klubblag. Ålesund 13.-16. mai 2010 BK Grand 75 år BK Grand Ålesund 75 år Norgesmesterskapet for klubblag Ålesund 13.-16. mai 2010 VELKOMSTBULLETIN Velkommen til Ålesund! Bridgeklubben Grand og dens gode støttespillere ønsker alle hjertelig

Detaljer

litkommer i O!'iln hver h,rda~. Hemmelig rapport fra 1945 forutsa Sovjets 'overfall på Korea SNO

litkommer i O!'iln hver h,rda~. Hemmelig rapport fra 1945 forutsa Sovjets 'overfall på Korea SNO , 'L I (,, I ".. 1.' J. L._.~ ~'" ). j l t / FOLI( OG LAND,., 0.3J3' Nr. 6 1953 2. årgang Abonnementspris: Kr. 16,- pr. år, kr. 8,- pr. halvar, kr. 4...-- pr. kl'arbl. Annnn~epris: 32 lire pr. mm. litkommer

Detaljer

SNO. I regimet stiller seg meget tvi- derer alle forsøk på «neddige

SNO. I regimet stiller seg meget tvi- derer alle forsøk på «neddige OG NR. 4, 23. ARGANG LØRDAG 23. FEBRUAR 1974 LØSSALG KR. 2,- ODD MELSOM: Den bakvendte verden Det var flere som handlet overilet i 1940, men ikke' alle hadde anleding til å emigrere, I synes at de to som

Detaljer

te:: I(nut og Kommunistene Infiltrasjon selv SNO McCarthy imot og Øver samtidig

te:: I(nut og Kommunistene Infiltrasjon selv SNO McCarthy imot og Øver samtidig Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 11.. 1954-3 årg. Løssalg 40 øre Lørdag 20. mars FOLKocLAND... ~ Den som frelser sitt land, krengrl ~ "4 IL'... '.- ingen lov. ~- (Napoleon), ;:... - ~ ~ ;

Detaljer

SNO. "Til sannheten hører or:så dette" --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen

SNO. Til sannheten hører or:så dette --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen 21 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 28-4. årg. Lørdag 3. september 1955 Løssalg 50 øre "Til sannheten hører or:så dette" Maten og våre tilførsler!...---... 9. september under okkupasjonen

Detaljer

L0RDG 29. MAI 1971 SNO

L0RDG 29. MAI 1971 SNO NR. 11-20. ÅRGANG SIEGFRIED: OG L0RDG 29. MAI 1971 General Ruge Hartmanns bekrefter påstand Ruge skrev til Administrasjonsrådet at de norske tropper i 0st-Finmark hemmelig ble stillet under tysk kommando

Detaljer

Internasjonale lover for turneringsbridge

Internasjonale lover for turneringsbridge Internasjonale lover for turneringsbridge Gjelder fra og med 20. juli 2008 Norsk Bridgeforbund # Norsk Bridgeforbund 2008 1. utgave 2008 Utgiver: Norsk Bridgeforbund, Sognsveien 75 A, 2. etasje Serviceboks

Detaljer