BRIDGE MAGASIN NORDISK LÆR DEN MODERNE BRIDGE UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKADEMI. . Utkonmer I gang månedlig. undtarr somm rmånedene juni o{iuli.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRIDGE MAGASIN NORDISK LÆR DEN MODERNE BRIDGE UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKADEMI. . Utkonmer I gang månedlig. undtarr somm rmånedene juni o{iuli."

Transkript

1

2

3 NORDISK BRIDGE MAGASIN s. Årg. Mai 1932 Nr. 5 UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKADEMI. Utkonmer I gang månedlig. undtarr somm rmånedene juni o{iuli. Arsåbonnement kr. b.oo. Konto'ei 0g eksped. V lrakolten, Ojlo Tlf R(prescnranl i D(rgpn: AA.n Bj. Ar!nild"an, - Pos'buks7.. retetor Redaktør: Isak Niels n, Toubodgaten tt, Ttf.2624tr. MEDARBEIDERE: Kaptein Johs. Brun, OsIo Konlo$iel J, G. Helmer, Oslo Rektor A. Mdsem, Aalesund. Dbektøt N. M. Nielsen, Oslo Atkitekt M, Wagle, Oslo h,or Andercson, Stockholm Bj. Brynildsen, Bergen LÆR DEN MODERNE BRIDGE ARKIEKT WAOLE ' OSCARSGATE 37 ' TELEFOX 41654

4 Norsk Bridgeforbund holalt konstituerende general-l forsamling på Grånd Hotell i oslo den 8. april, under l delse åv visepresidenten, kaptein Johs. B r L1n, da Presidenten, rektor A. Midsem, var {orhindret fm å møte. Der blev besluttet hel sammenslutning mellem Norges to bridgetor_ bund, id t Norges Bddge{orbunds lbrmann, ihgeniør' Wilh Nickelsen, gikk inn som stj'remedlen i Norsk Bridge- Iorbund. Fra nu åv er det kun cn låndssammenslufning av Lridgespillere i Norg, nemlig Norsk Bddgeforbund, hyorår'enhver bridgespiller må være med- I e m. XIan Yi1 dened - det kost r 2 kroner året stå i kortakt med ålt h\,'6d der - skjer i bridgens verden, både ute og hjemme. Vi gjengir forbundets lover og ber enhver spiller tegne sig og få sine venner til å tegpe sig som medlemrner. Yedtekter for Nolsk Bridgeforbund' 1. NoNk Bride {otlund. N. B. F., er er stdrenshtnire av bridseinteress.r't, og hår til lorndlj a) Å lirke ior f.rståclse av og interesse for bri.lg!, og å li drt til en sunil llviklins av n) Å formulerc lover ior bidse, gj;1de[de Jor våri ]ånd. c) Å bisrå rnedlenlhene tued råd os veiledrine i'spø6mål v dkomnetule bridse. d) Å stmarbeid ned tilnårcndc instiinsj.ner i nilsndet. e) Å arransere urncdnser inn.n_ lonls os å relresentere rårt låd led trrnednger i utlånd t. f) Gjenneh autorisasjo! å før imsecnde neil at lolk som undewlsei i biidee har de fbrnødnc kvrlifikasjon r hedor. 2. I'arbxndels rdie er i Oslo. ]. Farl)rrntlcLs silre velges av gere- Iåuorsårlinsen og består av: Prcsid ni, visctr siilent oq 5 slvrenedlemmer. Av s'tyr t sl<al 5 ned_ lemmer være bosått i Oslo og on- sn, 2 utenbys, StYrct v.lges ' lor tre år åd salgen Hvert år uitler 2 (3) nedledrex etter tux. Fdrste sång veil loddtrekling Besse de utelbys m dldmcr kan ikk samtidis rttrc, - Styrcm dtem hår rett til å frasi for et tidsrun tilrvårende htori haa hår fursc* som medlen åv Styret lar ånsvaret 1or at forbun.l t ledes i ovelensstemdclse ned dets fouål; del rerresentcg forlurdet utåd og har snsvar t tur dels økomdi. Slyr.t neil_ satter ulvalq for lovcr, fot tuah- ringer og for åutodresjon av bddselærere, saht fasts tter direktiver for uttålsenes virksom_ het. Det telser salv en sekretær os fa-qtsctter evertu lle

5 Nr.' NorJtsl AIidee,^ld<Jr,n 3 eodiejørelser for for'bundcts ije nestel -- Stlrct er beslutninssdyltjg når hinsl lre nedlcmner ei lilste.l j lr sidertcns stshme er avsjør nde i tiu lle st nmelilih t, Ved riltigere avsjør lser hår ntcnbys snyrelredlemm r rctt til å åvsi skrifilie votur. StFet lar farøvrig selr ellcr \ d fullmektig å ottre!a forjruhdets vegne i alle henseed r. 4. Forblrtlcb nedlenner $ dels personlise medlemmcr, dels klu!- ber. Xrhrer vdanscit lerson eller klubb ka! optas soh hedlem. I konting nt betåler personlige nedledner årlis h. 2.oo, hens llubber betrler elter lølserde lledl.anioll inntil 20i kr. 10!r. år,0:r20)), ) 100r)10, ) ) oyef 100r r 50 ) ) liotrringentcn betal s ved inr, tædclsen, og senerc lvc{ år innen 31, ab ti1 den styret bem,udi ser lil å inn}r v. d.n. Personlisc medlehnler henven der sie i all" spørsmål vedko)n hende folburdet enle! dir ttc til delfe eller iil deh Lkale sekretær, medlcmmer åy llxbber ejør henvendelse Ajcnned sih klnbb. Ang. stcnnerett for khrbber, se pullrt? 5. Stylet ålsctter hvor det finnes!åkrcvet loiol., ulønede sehre, tærer. Disse er styrcis r:epresehtartcr i redro mcnde by eller distrikl os hårdler eft r en at str-rei opsatt insi,nls. De innkasserc! kontinaed oe lelerer hv.t år, euer så ofie som styret håtte linne d t dnskclig, e! råplort til stylet o vi.ksohheten i \cdkoh- 6. Fo,hurdets orga, er No isk Bridsouasasin, hror hedlendene vll fjnna meddelelser In styret, -ur.lnemcni t!å Bride nagåsilet er ikke inklrdert i l(ontinsen- 1. Genarnloryunliit hold s hvert år inne! 15, a!ri1 og inn&alles åv stuet mcd rnint 14 dagcrs va$el ved heddelelsc i Nordisk Bridgc båsasinj sami lil d lokale sekfe, tærer og red åvcftissehelt i to Ceneralforsamlihs n bcha.dler: å) Årsberetnihs. d) Forslae i,il Joraidring i eller tillcgg til r dtettcre samt andre spørsmå] sl,yren ønsker i lorebrinsc. Xledl mmcrsob hdtle dn.ke forslås opslått til behandlirg!å scnerålforslnl lincer, innscnder f.^lasct til stlret inden 1- Dars, Gc!eraUorsarnlire n er beslui-!inssdr'}till når minsi 20 medlem, m r cr tilsl de. ltlubb n r ltrcs i d.nne fotbindclse sm ett mcdleh. Ilverl personlig medlem lar e! stenhre. rhbber med inntil 20 nedlemmer lrr il stehmer, ned irni.il 50 rncdlernmer i' stehnnef, oa mcd or. r 50 hedlemne 10 s1,emm r, l<\r ber rcprcserieres!å eencrauorsådlirse! led imtil 2 rolrcaerialter, lvorav den cre skal la skriltlie fllldakt ti1 i avsi slennne f.r ledlomdende Almirdelis sicnmefler.het Q avsjørehde j alle spørsmå], bori.s tt Im de i punlrt I!e!nte. Prcsj dentens gtorme gjør utstaget i tiuelle åv stehhelilhet.

6 Nordist B.idse lvlasisin N. i 8. Dksr'd ordinet lt.mralfabmlins avloldes rår ;tyret {irner det nødvendie, eller innen en måne'1 Jter at minsl 35 medtenmer skriltlig lar ånmodet styret derom, under angiv lse av forånledninscn. (Klubber resnes hver son tt nedicm), I imkallelse til ekstraodinær gen råljobamling nå ansis hvad der stal behsndles, os avejørelse a' åndre s!ørstuiil kån itke finre st d. 9. Forslag ti1 lotundrins i elrar nl less tii.liste td..tt.åtet nå være innsendt til sryret inncr 1, fraa hvart år. Beslutninser Nil sådånne forandrincer lrcter 2/3 a! de arsktrlde forbundets opløsniner av en ell r anlcn srunn tas under orerveielse, ilntåuer stirct sene raltoremlins og frcmleggcr økonomisk orersikl os redebjør for grunn tre til csreroltoremlingens åvholdelsc. Beslutnins om opløsnirs kån dog {ørsl fåites!å!æste ordirære senerauor,"ånling os krever minst 2r', av d avgitte Os1o,5. å!ril 19112, I arbeidsutrarsel. Iohdnn s BnhL. EiliJ E.ilrers. J. G. E.tner. Til våre abonnenter. Mågasinet kommer-, som våre lesere vet, ikke ut i sommermånedene juni og juli. Næste nummer kommer midt i augllst, og den 15de i hver måned vil magåsinet herefter bli sendt fla Oslo. Nordisk Bridgemågasin er Norst Bridgeforbunds oflicielle orsan. Bddgesprilemes rekker er nu så tette og langl, åt tiden skulde 1'ære inne til å giøre magåsinet bedre, fyldigere og rr_ kere og iståld til å Yde noget Jor ethv rt spilleni\'-å. Dette kan kun gjøres, hvis masasinet kan få flere abonnenter' Og det må våre leseæ hielpe oss til. Klilp ut de to røde blårketter og send dem til to åv Deres bddgevenner, så vil De ha det isjen i magåsirels støue fylde og kvalitet. Til de man$e der har bedt om en kort gjennemgåelse åv Cul,bertsons system, må vi dessven si at det ikke er magåsine s opgave å gi lærebokstoff. Vi har!å norsk en kort utgarc av arkitekt Wågle og en lullstendig over-- settelse av Culbertsors BIå Bok l'ed Jån Groos Helmer. De mange spdrgere vii hå en Jorlrinlig sommerlektyre i disse to bøker' Kjøp begge disse med i Jerien og De kjed r Dem ikke en dåg.

7 .\'o.disfr Bridse liaeåsin The Official system. )iår vi i dette he{te gir en ganske kolt og summarisk gjennemgåelse a\. clette system, som i store trek} bygger på de såmmc p nsipper som Approåch-Forcing syst m t, vil leselne se at torskjellen ves3ntlig ligsel i to- og tr,emelding:d i fårve som ålningsmelding. Altså ved behandlinsen av stelke eller nsget sterke hender', som ikke tår sitt fulle uttrykk red en enmeldirg i {årvc. Det sr jo en av Jorcings-vstemets svåkh ter, at en enneldjng spenner over så \'idt forskjellig styrke, ifå 212 til omkring 5 honntirstikk. Det llan hlrlskje ogbå sies at forcingsystemet leg er en for ensidig l'ekt p:i honn.jlstikkene. I dette naturliglis viktige, men ikke \.iktigste punkt, Bkiller'. som nelnt, do to systener sig, mcn følges ellers temmelig frofast ad. Nogelr forskjeil kån det hist og h r være vc.l kort\,u dering, støttestj'rke og stikkbelegning, man disse fof skjellishetcr betyr praktisk talt ingenting. De er for Lr\.esentlige tii å spille noen særlig xolle, og kar mån rlet ene system, kån man lett gå over til det ånn t. Eftersom vi går frenover, skål fi se litt nærmere Då enkelte punkter, hvor der kån l'ære noen forskjell. men skal for løbig rent gen relt f:lsts]å, at 1. kravene til en enmelding og til stotte av den er nog3t nær de samme i begge systemer, 2. begge sl.stemer foretrekher en åpring med fary.mclding, nlen lorcingsystem t forlanger dette, hlis d t ei mulig, mens dette krav ikke er så strenst i The Officiål Systcm, 3. krå\'ene til melding i Dv far\,e og til hoppmeldinger er nærnest de såmme, 4. Likeså }rår'ene til defensive melding.er (l r. må nlerhes forskjellcn l,ed o\' rmeldinc j motpår'tens tårve). 5. For <olltrsende> og (business> dobling gjelder samme resler praktisk talt. 6. ÅpningBmeldinger på 4 I god og 5 i slett JåIve er temmelig like. Det er åpningsmeldingene på 2 og 3 i farye som i de to systemer el helt forskjellige. I folcingsystemet er, som I'i let, en tomelding i fårne en kråvmeldins med 4],! til 6 honnørstikk og slstemets ster-keste melding, m ns en tremelding i god og en firemelding i slett

8 No.d,sl Btidg?,^{rjrårin Nt. t Til Frisc GULL SøLU BnlLtlat{tEn TULIUNPERIEN qod riåndi-ebttskunst ER IKKE AVIIIINGIG Arr' STED OCI BI]],IGGENTI]'T _ DEN KA\ ][I]G]'T GOD']' TRIVES I.I!N SIDDGÅTD. VT ]-EVERER tr'ba liar'l' V]'RII8'I'ED ORI G INAI]I S ØLYS..IIIE1i NTT]]JR ]IGIN TEGNI\G os]-o storct- 9 ridgeaftenen Kn&ksuBt. Lralti8 småk. - Irånlrurter, niddels krydret, - \'v_ienenvu$i, lcttcre Lrtd.et, - Sossisser, urlt, mrld slldk, - Botløso tuglc åv Fnt bilfkiøtt. - Kottol tter. bifi, 'lile og sdnii zlcr, kiøiiboller. tuilodeuer, kirbonader. roulådor. sål&ter os måjonese, HRISTIANIA L..,,AMPKJøKKEN I'I \A/ 0nsker De å gi Deres trykksaker Forlans p.øver utlast og prsoverolåg. AA$ & WAHIS BOI{TRYKKERI Munkedåftsvn.5b. Centrb. I6870

9 larve gir uttrykk Jor en så sterk tlumf - 5 trunfstikk _ at noen trumfstøtte hos makker er unødverdig. Disse melding r er styrkemeldinger og viser foruten trumfstyrken omkring 1y2 honnørstikk eller- m r- os ialt 8 eller 9 spiltestikk, såtedes åt mairk kan høine på et å to stikk. Disse tre- og fircm lalinger er ikke kråvmelding r, men er styrkemeldinger- a\' en viss grad med styrke av en viss årt. I The OJficial System er det åpningsmelalingen på tre i farve som er krav_ melding titsvarende tomeldin_ gen i forcingsystemet, men den bygger ikke!,å såmme måte på styrke i honnørstikk, men pl spillestikk, og er så sterk åt utgangsspill er sikret med et stikk hos makkeren. Åpningsmeldingen på to i farv er derimot ingen kra]rmeldilrg i dette system. Det e] en meldinq som inviterer til utgangsmeldixg, idet den gir uttrykt for en sterk hådd, som makkeren }an støtte, hl.or han hadde måttet passe til en enmelding. Slike hender forekom_ mer jo jkke så h lt sjetden. og oer v olte 1ære av betydrjng å få sagt fra om denne gmd av styrke. Kravene til denne melding hviler. ikke båre, som ved forcingsystemets tomelding, på Nordirl Aridse,atåeåsin MADETRA FIIIE OI.D MAI.MSEY Kr.5.40 tr. 1/r fl., kr p..,r, ft. honnørstikk, men på håndets spillestikk. Der kreves fra Z til 6 spillestikk, eftersom styrk n er 3 honnørstikk eller mer. Kortvurde ng_ The OiTiciat System skiller mellem gr.and og fåry frpill. I grandspill anven{:les det l<jente pomtssyste.n med r"erdiene 4_ Denne ])ointsme_ tode er oftere behandlet og skrevet om her i magasinet. Alle, som har kjennskap til teod, kjenner systetnet, så \:i vil ikke ofre den nogen behand_ lrng nu. I farvespill sonahes mellem honnørstikk, långfanestikk os kortfaryestikk akkurat som I thvert annet system. Alle artef av stjkk gåt inn urder felleobetegnelsen <s p illestikk>. Honnøbtikktabellen er noget anderled s utformet enn {orcingsystemets, men forskjellen behøver man ikke gå inn på. Det som det kommer ån på, er ikk at man l.et forskjellen, men at man kjenner og: kan bruke 6 n vural rings_ måte - de fører til samme

10 Nordr.k Artdse 14i c{i! IEÅX FORGET VO UVRAY Kr.?.70 pr. ri, fl. kr Pr ri? fl. resultat i almindelighet De finere ryånser i vurderirger- år {ie forskjellige årter spillestikk er allikevel ik}e nog t der båre kan læres led teod, dertil må der pråksis vsd siden åv hetst megen praksis. Åpningsmeldinger på en i fane og grand. Farvemelding. Som ellers forlånges litt størrc styrke for å å}lne hos trcdje og fjerde hånd edn hos første og ann n. Firekor-tsmeldinger ånerkjenrles og krå- Yere til disse såvel som til femkodsmeldingcr skiller sig uvesertlig fra folcingsystemets Å gå i detåljer vil båre bdnge {onirring. Ved l'alg mellem to fåner, gjelder clet såmme her som i forcingsystemet Gmndmelding. Med fordelinger som , , foretrekkes i flere tilfelle en åpning med grand istedenlor en melding p,ri en svåk firekortsfån e i spår eller hjerter, jå, mcd endog Jrenlfor melding uå en femkorts_ fan'e i ruter ller kløver' IIånden bør da kun undtagelsesvis ha en verdiløs doubleion og ha stop! re i tre farver og ingen god fane, som der kan meldes i. Nedenfor ångis erdel hender med angrvelse åv hyåd der skå] åpres med efter The Officiål System. å K.D.Kr.2. 9 K.D.6. ) l å E-K.9.:.r. Y, 18.!.? a K_D,6, + E.D.8,6,3. IV I D.10.e. + n.d.3. * LD.8.i. å E,D, I K.9.8. <) D,10,8. * K-Kn.6,4,2, 1 saand i ljefde lård. Som man r.il se å\'' IV og V, meldes en grånd, hvor ior'cingsystemet vitrdc nelde en klø\.er. Nogen særlig forskjell gjør nu ikke dotte - begge meldinger 'kån hå sine ford l r og nangler. Makkers svar på åpningsmeldingen på en i fane eller gnnd. Faryemelding. Makker kår svåre!å tle måter, som vi vet. Hån kan passe - hån kan høine - eller

11 Nordis& aridr'. n4asastn 9' han kan melde ny fane eller grand. Hvis han høiner, kan han høire med et eller flere trekk, og hvis han melder i ånnen far'1'e eller gmnd, kan han åvgi en minimumsmelding eller han kån hoppe i grård (ikke kravmelding) eller åvgi en hoppmelding i ny fårve (kråvmelding). Høirer måkk ren den oprinneiige farvemelding, må han ha trumfstotte av en viss årt. Her stilles de vanlige krål' on1 4 små eller minst damen tredje, men hvis måkkelen hår' hvåd der kalles <nøitrai,, trllmftrumfstøtte, nemlig x.x.x. euer D.Kn. eller E.x. eller K.x., kan han høine en gang, &ir hånden er sterk nok til en høining og ikke nogen ånnen melding kan avgis. Med hensyn til vufderingen åv makkers kort, så er \.erdien åv makke$ trumfer neppe nevne\.erdig lorskjellig lra vurdedngen i forcingsyst met. Det såmme gjelaler verdien av renons) singletons eller doubletons i sidefar"\-er. V rdien å\' honnprkombinas.ioner hos måkkeren øker htt i Jorhold til åpnerens vurdering åv de samnle kombinasjoner i fisse tilfelle, men i en kort fremstilling blir det litt fol detåljed å gå inn på disse ting. Det hår neppe nogen størle pråktisk betydning. Hvis nu makkerens hånd er sådån åt høinirs av åinirssmeldingen er det naturligste, så kan hans styrke \'ære slik at han kan hdine med et eller flere trekk, og kan han hiine med mer en ett, skal han høine helt ut med en gang. llåkkerens beregning av sin hånds stikk er litt forskjellis fua forcingsystemets. Verdien av trumlene er stort sett ens, \.erdien av lenons, singleton os doutrleton med 3 trumfer ens, med 4 tlumfer litt mindre for renons og sjngleton enn i forcingsystemet. Honnclrkombinåsjon r som f. eks. E.D.Kn. elier K.Kn.10. i sidefarver får hos makkeren i dette system en økning i veldi, og da de på spilterens hånd allerede hår en støl're verdi enn i forcingsystemet, kan {orskjellen bli etydelig. åkkeren kån ned 3 tjl 3t! spillestikk (alt efter honnørstikkstyrken) høine med et trekk, med 4 spillestikk 2 gån- Fer, med 5 trc ganger. Dette lydel rogef besynderlig, da åpningsmelderen jo bare cr forpliktet til å ha 4 spillestikk og 4+3 er?, 4+4 er 8 o.s.\'. Då i lørste ti:lfelle å regne med 8,

12 IO Nordisk.6rid!.e Iar'2sin Nr j s +.s qs?h s + + +qft * + * + + 4t * æ 4"4"&4"4"4"4"4'e"&.4"&4"*&"å"*&4-4"&&4"36 F /-.-+ lanr y lrasen :: Scotch whisky F MERE KULTIVERT Å derior mildere i srnak, Å men UBEf l\grt.e.rerkere. Å Derfor bare trefjerde, -g parter av det vanlige. e,f Kr pr. flaske i Vinmonopolets utsalg. Es: s,+"fi {.# # I! I I!! I I I i! I I I I DOMINO SHERRY AMONTILLADO Kr. ER prolorypen tor qen eclre drue fra Andalus ien. Den vinner dag efter dag. pr. flaske i Vnmonopolets utsalg.

13 i annet rned 9 stikk kan da synes som et brudd med den minsie addisjonstabell. Det forklares på den måte, åt spiueren vil få et stikk mer enn nogen åv d ålmindelige vurderingsmåter regner med som følge åv, kan man gjerne si, iiueldie*reter under spillet, som f. eks. et for spilleren gunstig utspill, en leldig enkelt eller dobbelt finesse, en etablert lång{arve etc. (R d. bem rker at denne beregning bør anvendes med stor varsomhet.) For å siøtte en åpningsmelding i grand bruker måkketen det før nevnte pointssysten og hans antåll points er avgiørende for det antåll trekk hån skal høine med. Dette er fdr behandlet her i magasinet. H1.is makkeren overmelder i farre (2 i 1år\'e) kan han g:jøre dette med: 1. 1r,/:] honnørstikk og n meldbår, god femkortfarn'e. 2. Med 6 kort i god fåne. 3. Med 7 kort i slett falve. 4. 1!/r honnørstikk og en femkorts slett fane, når hårdens helc styrke ligger i den slette Jarve. Åpningsmelding r på 2 eler :l i grand og makkerc svar. Ingen grandmeldinger er kråvmeldinger. Det er naturligtis NORA SELTERS TeIe I o11 cefi!r dibor d 270/ 0. neget sterke meldinger) som otlordrer makker til å nå utgangsmelding eller eventuelt lrøve mot slemmelding. De Ieplesenterer hender med jevn fordeling, hvis styrke ved en gmndmeldins får sitt beste uttrykk. En ålningsmeldins på to grånd avgis med minst 1? points når å1le fire Jar\.er er godt gard e r t, os med minst 19 points, når båre 3 farrer er det. Den fjerde fårve må ikke inneholde mindre enn Kn.x. eller x.x.x. En sådån melding kan måkker høine til 3 med 6 points ller mod 5, hvis diss 5 points f. eks. er er konge og en dame eller et ess og en knegt. Har makkeren en sekskortfån'e, bør han melde tre i denne, likeså hvis han har en g o d femkortfalve, f. eks. I E.D Eksempler på to-grandmel dinger: a K.Kn.4. å D.;. qr E.Kn.!. a,i (.D.!. 9 E.D.9. + n.d.8.6. K,10.8,?..1. E.K.?.3- lled tre grånd kan åpnes med

14 21 points, og mån må ha stopper i alle fire fåner. + K.D.x. E.Kn.!.? x.d.kr. I E.K.r. a n.kn K.D.8. * K.D E.D.r.s. Har makkeren 9 points eller mer, bor han invitere til slem. Har han en god sekskortfan'e, bør hån melde 4 i denne farye og har han en slett sekskortfarv, bør hån melde fem i denne. Åpningsm ldinger på fire i god og lem i slett fane. Såvel kral'ene til disse for hindr-ingsm ldinger som spørsmåiet om hvo)rdån makkef skal iorholde sig til dem fil rære de samme i b gge systemer i prakbis. Defensive m ldinger. Når en av sidene har meldt og motpa en melder or:er, kan dette skje enten således at meldingen har kamkteren av forsvar (minimums overmeldinger) eller meldingen kan ha en. ångrepsmeldings karakter. Har gi\'eren meldt en spar og annen hånd si r 2 kløv r, etler har tledje hånd åpnet med en hjerter og fjefde hånd sier en spar, så har disse melclinger kårakteren av forslar,!tren står regnskapet på null og No.dis* A.idge Ias,siD fjerd,e hånd ovef giverens en spar m lder- 2 ruter, er dette intet fors\.år, men et ångrep - ellers var der ingen grunn til ikke å 1å siveren spille sin ene spar-. Kravene til o\,-ermelding åv en med en, en med to o.s,\,., kan likestilles med {orcingsyster11ets krav i de sanm tilfelle. Av hensyn tii regnskapet vil kraven, som vi vet, kunre senkes for å redde utgång ell r robber. Likeså vil motspiilernes temperament og dlktighet være en faktor. Karakteren av ångrepsneldinger har: 1. Den oplysende dobling. 2. Hoppmelding i annen fan'e (ikke kravmelding). 3. Orermeldinger i gmnd. 4. Ovemlelding i motpartens 5. Fjerde hånds overm iding av giv rens melding, når denne ikke er utgangsmeldins. For 1 og 2 er der såmme fordringer som i forcingsystemet. noblerens makker svarer Iå samme måte som hcr. 4. O\.ermelding i moipartens farve er her en kråvmelding, hvis overmelderens måkkel har avgitt en positiv melding. Det antyder- slemmuligheter og gar'ånterer kontroll av fån'en

15 Nofd'rk Bridse.^l,Er5,n 1t I n I l første gång den spilles og lover omkring 4 honnørstikk såmt viser støtie i makkerens låne og i almindelighet en usedvonlig kodfodeling. Som nlan vil forsta er det n meget sterk melding. Hvis makkeren ikke hår. meldt, skjer d nne overmelding gjerne ved en 1åv melding og meningen er da at overmelderen er sterk i farren og r villig til å spille i denne fårve. Motparten bør da antas å hå sjort en bluffmelding i fanen. Gjøres meldingen på et høiere nivå i meldingsomløpet er meldingen å anse som en sterk oplysende dobling, p.i hvilken makkeren Om forcingsl.stemets m-ermelding i motpa*ens fane, se måsåsinets julihefte (hefte 7) for En ol'ermelding i grand er en angrepsmelding og viser minst to stoppere i motpartens lalve og i det minst en til en åpningsgrånd svarende styrke. Perlendo ANJOU Kr pr. 1/i Jl., kr pr. rj? ll. 5. Fjerde hånds oiermelding er her logisk en angrepsmclding. Den må d r.for kun gjøres på kor't sonl er så sterke at en utgångsmelding lra uotparten er utelukket. Der bdr- \'ære god styrke i honndrstikk og en fordeling der gjør hånden verdifull både som spiller og motspiller. Ved betedoirlirg gjør, som nåturlig r, de samme synspunkter sis sjeld nde i begge lsysiemel og i llaksis blir nok Iesultåtene tenmelig like. Hlis makker ikle høiner i paltnelens lar.ve, kan han en ten lasse eller: 1. Melde ov r i srånd. 2. Melde over i annen fal've, så meget som er nødvendig. 3. AIgi en boppmelding i anfon fnlvo nonna haldinr er cn kravmelding. KråTene til makkers styrke ved overmelding i grånd me{l et eller. flere trekk kan sidestilles med kravene i forcidssystemet. Likeså kravene til den almindelige over'melding, hvor det tilrådes i The Officiål System å overmelde med et honnørstikk og med 6 eller flele kort i en farre. En hoppmelding (kravmelding) i ny farve, Kr'å\.ene i rle to systemer er temmelig like, kånskje n båga

16 Nordisk årtdse,afagas in tell stø e i The Officiål System enn i forcingsystemet med hensyn til honnør.stikkstyr*e hos hoppmelderen. Disse kral'meldingen karakter og anrendelse er like i de to syst mer. Efter en sådan hoppmelding må den opdnnelige melder holde meldingen gående- Det er jo utgangsmeldixg som skal nås. Den måte den op nnelig.e melder svarer hoppmeldingen på, i'i] vel i de fleste tihelle faltre sammen efter de to systemer, Åpningsmeldinger Då to og tre trekk i fane. Her liggor systemets store JorBkjell f a forcingsyst met man kar:r næsten si åt de to meldinger - hår byttet plåss i d to systemer. lln hovedforskjell må mån dog merke sig. Forcingsystemet bygger sin tomelding (kravmeldins) på styrke i honnørstikk, men The Officiål Sl'stem bygger sin ti1- s\-årende melding tremeldingen - - Iå flere momenter og p:i åntåll av spillestikk, hvorå\' en del nåturlig må \,'ærc honntrstikk. Åpningsmeldingen på tre i farve er altså dette systems kravmelding, mens åpningsmeldingen på to i får1'e, som nok innebar en sterk opfordring til makkeren, ikke et en krarmelding; den forlanger ikke svar fra en makker med en stikkløs hånd. Boken om <The Officiål Sy stem) sier i sine L"apitlel om meldinger, at enhv r melding i systemet mener nettop hvad den sier. En åaningsmelding på Xn i fa$e ris r...,. 4 6 sti}k To i ) ) -..,.. e-8 ) Trc i ) ).,., ) Fdlri nd rjnc.n l. _ I irr. r soo rjr\ Lnneef hed tnsr Fen i slett farve ldis ofielsiv styr, lkc, En gjennemsnittshånd inn, holder omk ng 3 stikk - eller litt for lite til en åpningsmel ding. En enmelding i fan'e viser en hånd med 25 pct. støue styrke enn gjennemsnittshånden. En tomelding viser en hånd omkring dobbelt så sterk som Ajennemsnittshånden. En tremelding en omkting tre ganger så sterk hånd.. En firemelding i god og en Jemmelding i slett farve viser offensivt sterke, men deffensivt forholdsvis svake hender-. Styrken ligger praktisk tålt,hlln i en fal\'e. -{pningsmeldingen på to i larve med dette systems fordringer linner nange dånner

17 15 r*. ken i honnørstikk eller lengden i faryen kan begrlrnne små forsk)'vninger. Med klrn tre honnørstikk må hånden inneholde? spillestikk, med 3t! lonnør-stikk kån spillestikkene redlr,seres til 6!, og med ennu større styrke i honnørstikk endos ned til 6. Meldingen tvinger ikke måkker til å melde, m n makkeren kan melde med mindre styrke enn om en enm lding forelå. S\'årer makker n må den oprinnelige melder Bvåre cn gang, h1.is makkerens melding er under utgangsme.lding - men det cr ingen plikt til å nå utgangsmelding. Nedenfor ångis noen eksemller på åpningsmeldinger på to i fal\e eftel The Officiål Syl et naturlig ledd i meldingskjeden og utløser mange hender Åom ellers er rånskelig å gi et konekt uttr)'kk for. Mange reågercr mot forcingsystemets tomelding, som ikke alene ved sitt store kråv til honnørstyrke meget sjelden forekommer, men som skyter denne naturlige og, som mange menerj nødvendige tomelding ut av systemet. lllen lar n]ån tremeldingen innta tofieldingens pla.ss som krål'- melding, idet man innrømmer at kontraktbridgen har bruk for en melding som tving r måkker til å s,vare, så mener man dened å hå funnet den beste bsning, når rn6n samtidig lar denne meldings gfunnlag ikke bare være honnørstikk, men håndens spillcstikk. Denne siste form for styrke er 1"i tilbdi lig til å tro er det tr ste grunnlag for en kraymelding, og det skulde ikke {orbause oss om utviklingen vii gd i den retning. Krå\,"Ineldingen blir da mef tdielig og Jølge-. lig mer almindelig. Men tilbake til tomeldingen i The Official System. Når man ser kravene til denne rnelding Yil mån se åt den på en måte Iepresenterer en gammel kjenning. En tomelding skal ha omkdng 7 spillestikk, men stl'r-,ules FOBIN S.A. COGNAC ROBIN V.V,O, Dr.Itr fi,.8.55 Dr. 1/: lt, O.P pr. 1r1ll., 7.S0 tr. rl, il. + E,Kn.10.!.6.il.2. E_D K.9. + K.D.5, 8.D,9, K,D.Kr ,6,.F * 8. E.D.K!.5..1,J, (.D.?. lj.4.3. K.D,9,6, E.D.9.i. 8.D,8,3,

18 Åpningsrneldingen på 1re i farve er, lsom nelmt, kravmelding i dette system. Meldingen hvil r på et bestemt åntall spillestikk. crunnlaget vil da.l{unne være I'arierende, enkelte gånger" vil styrken ligge i honnørstikk, i andre tilfelle i lengden a.\' farv n, men i begge titfelle ex st)'rken praktisk talt stor nok til å forlange en utgangsmelding, Det menes derfor å være upraktisk å utskille den siste slags hender som gr.lrnnlåg for disbe kråvmeldinger. Fordringer til meldingen er: 1. 9 spillesiikk, hvis meldin, gen er i god farve spillestikk med melding i slett farve. 3. Hvis makkeren svar.er med minimums melding B grand og kra\.melderen - lar 3 grand - stå, må hans hånd inneholde 8 stikk i g and. Dett vil rned åndre oral si at åpningsmelderen må ha enten 1. en så sterk trumffan'e at han kån melde om igjen, altså praktisk talt være uavhengig åv tnrmfstøtte hos må.kkeren. 2. Ha nok en meldbar fårve. 3. Han må væfe istånd til å støtte en ny far\"enetrding hos makkeren. 4. Hån må vær'e beskyttet i tilfelie måkker melder 3. grand og ingen åv de tre først nevnte betingelser foreligger. Mån vil derv d få forskjellige typer av hender, som følgende eksempler vil vise: Nr. 1- a E.K, I E,D.10.rJ,7,4. + Renohs. 'i 8. Nr. 2, I li.k.d-:.x, 9 n.d.kn.10.x. Nr, 3. E.K.?.e.3. a x,k.?.4.2. n.6, * il. Nr. 4, n.k.kn,9, I K.D,Kn. x.d.k!. + K.Kn.6. Nr, 5, E * E,K,2. K.D.3. E.K.D_8.3, llakhers svar på to- og tremeldinger. Til å stltte en tomelding trenges samme trumfstøtte sorn ellers, men makkerens spillestikk behøver kun å være 2

19 N. Nordisl Aridse lyågrsin 17 eller 11'l hornørstikk. Da den op nnelige melder må svare en gang, kån måkkeren serere nelde igjen, enten passe, hljs hån ikke hår mer å si, eller fortsette meldingen som det måtte slnes best. H\:is måkkelen ikke kan høine, bør hån passe, hlis han har mindre enn to spillestikk. Han bør mclde 2 srand, }l\'is han ikke hår en meldbår fane og ikke kan høine, men har 5 polnts delt på minst to faner. I\ilelde ry fån'e, hvis hån hår en meldbar farve og 1L'i honnørstikk. Som reg:el bør ry lårre meldes istcderfor å hdine melderens farve. Hfis i annen runde en 3 grand-mclding synes tllrådelig, bør hånden ha 8 til I points.f+nr rniridl,plponif u"n fil å støtte tremeldingen ma mitkkeren fa armrnoerlg trumfstøtte. Da melderens hån{l er meget sterk, bchdrcs kun <normal trumjstøtte) for å høine en sång. ltr-.d <nøitral> trumfstøtte må has et honnør' stikk i sidefarve eller side- 1. X{åkleren bør nelde n!' larve, hvis hån kån melde en bedre farve (3 spar over 3 hjerier), hvis hån hår en fffi tyloh g, BæBmNdTE Den ekle gode ceylonle mtd s'/l herlige øama. [r, Ueriu l/$ TI!r.adr. Ios,,flio( mel.lbar fåive og et honnørstikk, {. eks.: Syds meldihg ll tulet, Nord lari å li!il, i I! ,. Iin.i..1.:, '{' ir' os skål rneld: il hjcrt.1. srrls Deldins :l ljeter. Nord hår : 4!.K!,9.,.1.? i.ra> 8.?.6. *!.t.1..g rlå1 ncldc I spar. 2. Måkker bpr melde ny Iavere flrr\.e (4 hjcrtcr over 3 sl ar) rned 1l! honnørstikk og en meldbår firekortfarl,e eller med t honnørstilk og en meld' bår femkortfån. Syds lieldina e1 i hjerter. Nord h3r: q I{.8.å.? li.i. i) E.ll.; og slal heldc.1 rnter. Man bør' ikke meld over med 4 i slett fåwe nedmindle

20 l8 ryo4irt j1dryl'r rrisin slem er sånnsynlig ller utgang i slett fårve sikker. Tre gmnal vil ellers 1'ære å foretretke. H\.is mån ikke kån støtte eller overmelde i annen får-\,e, må mån melde grand, enten tre eller, hvis m6n har. styrke, fire grand. SXds meldjns 3 s!år, \ord rar: i 86!2 K a'kn.5.!, + 9,6,4. og skal Delde 3 grand. Syds heldins r i trjerter. Nord har: a K..9.8.? 8.6.3_ a D ,.F K.Kn.g. og slal elde 4 grand. VåI gjenn mgåelqe er her'- med avsluttet. Vi er. ikke i tvil om at dette systems (tomel- >ing) av mange vil ansees som meget ønskelig og at åpningsmelding på tre i fårve vil synes mer nåturlig som kravmelding. Hedor kan der være mangt og meget som taler - m n der er også meget som taler imot. Når kontråktbddgen får noen flere år på sig, vil nok meget åv dagens uenighe og av\-ikende opfåtninger ibøie sig såmmen. Bridgen står aldri stille. Aftenpostens bridgeturnering er åvsluttet. Dens 48 spill var rnreressante og pointrike og &rt? inr p,å de fors,kjelligste temåer i bridgen. Enln er del_ tager vil på næste sesong møte beriket på månge måter og me{:l spennmg rmøtese hvad næste tumering f il bring. Til kåmten nellem Sverige og Norge på Grand Hotel i Oslo lørdagen den 30te åprit, møtte fua Sve ge: Byråinspekør yng\,e Lind_ strøm, Stockholm. Kommandør._ kaptein Såm. Lindstedt, Stock_ hoim. Hovråttsdd custåf Lindstedt Esløv, Skåne. Dr. Einar Wener, Stockholm. Og f Norge: Aksjemegler Tr.yg\, Som_ mer{eldt, Oslo. Adyokat Ertirg Onsager, Oslo. Hr. Bj. Bryniidsen, Bergen. Hr. Bj. Johnsen, Bergen. Som dommere fungede di- Iel<tør Ivar Andersson, Stockholrn og kaptein Johs. Brun, Oslo. Der spiltes 40 spill i fire serier å 10 spill. Resultatet bieat Norge {ant.

21 N.5 NordisÅ B.idse niafåiin Rø og vit II,,BOSCA" Italiens kraftikste Vermouth-mærke, llor$l IrrretirdhIrllt Akerset. 8 0ELo 'Ielf EXCELLENT FA R V E B Å N D Godkjlnt rv E0rdelsdeFrteurutet fifimef,tullons fiohll Brittrgeallen h\er lo8d,ag. -\dgsg lor rllo. Entro kr. 1, TLl. 4i1508. A. MIDSEM 3pi/[ef I Btidge.1 kroncr, inrl,, kr, 5.50 OI,AI' NOI,I I S ITO BI,.{G $krcedde Telf Akersgaten 8. bridge TII Kvaliteiskort Kr.2.OO pr. stokk. Etabl Kongensgt.29.

22 20 Bridge Magasih Norsk Bridgeforbunds autorisasjon av bridgelærere. I anledning av forcspørsler om de kra! som forbundet 1,il stille for åutorisåsjon, kån vi m ddele, at en av forblrndets styre rulgt komit6 l'ed pr.ø\'cr vil undelsøke anmeldernes k1,aiifikåsjoner. Hvodan den ]''il skje i detåljer, kån vi i øicblikket ikke msddele, men interesserte kan henvende sig til Jorbundct, hyor de siktert vil Jå oplysni4ger om når sådanne prø\'er r:il finne sted. Med hens]'n til de krår. der r,,il bti stiltet, så hår vi hdrt åt der vit bli iorlangt et godt kjennskap så 1'el til auksjonsbridsens som kontr.aktb dsens metlesyste, mer og til seh'e spillets teknikk. litan må lijenne re:kfor X{idsems bok <Spillet i Brjdge,> inngående naturliga,is, og man må kjenne f. eks. Culbertsons system, Det offici lle system og Vånderbilt-systemet i kontrakt og -f. eks. i åuksjonsbridge det aln, indelige på Work, Whiteleåd o. fl. byggede systen. Problem ar F. B.ie. Nord I r-!. i) 5. Yest 'l 86. øst? It.s.;.? KD.? Kn D, svd ell I D a E.?.6. + iin crand. Sxd ut. Sxd oe Nord stol Lrsning i nitsre n.. Turneringen mellem de fem Oslo,klubb r. Den mer}antile klubb, Kristiania klubb, Kongelis Norsk Automobilklubb, Kongelig Norsk Seilforening og llilitær Samfund, fånt sted i Oslo 13de os 14de april. Hver klubb stiller et bord - fire spillere og der spilles ialt 48 spill - p"å to åftner på en sådan måte at ethvert makk ryar lår anledniry til å spille mot samtlige andr makkery:u med undtagelse å\' sin egen klubbs. Militære Samfllnd, def i fdrste konklln-anse itjor hdst hjemjørte den store vandr ]rokal, hadde denne gatg arrangementet. Det rar så udmerket

23 Nri Nordir& aridec.^1ag,!in 21 MATINEZ, CASSIOT'S,TOURIST port' "'-' &c" """-,-.-, M G.."", MARTTNE:, C^SSTOT å Co Lrr lo PARELIUS SELTERS Prcdlce oi Po o! Mø,te iell tor tzorz, -r,r,.ent,att. Bridgekonkurranser Boken om konlruranser. KonkuF ranseblokke. Esker lor kodfordeling. Bord-numfnere. Veggplakater. RegnskåpskFrnaer Skjenaer for noternrg av sp11l. HALVORSEN&LARSEN A/S oslo Elegont llaailli[$il 0 Ansihlsmassoge & manicute. SUENRE POUISGfl inng. Slo'iinFArten og Cecil som det kån bli, og de gjestende klubbers utsendinger følte ved synet åv de mange krig:ere På 1'eggere et slik kamphumør, at ve*ene ved tumefingens slutt så sig berøvet den stolte Pokal, som hjemførtes av Kongelig Norsk Seil{orcning. Tumedngsleder var også denne gång disponent Ømulf Kopperud, der helt ut ledet turneringen på en ]'pperlig måte. Spillene, som ikke \.ar lavet, men \"algt av turneringslederen av tilfeldig gitte spill, vål meget varierende og inter'essante - ofie l'anskelige både frå meldings- og spillestandpunkt. Kortlesningsopgave. Begge sider \'åt i f'åresonen. Nord og Syd hår 60 på tltgang. Vest kortgiver. X{eldingene fålt sålede.c i den tumering, hvor spillet forekoll: vest Nord øst Syd Påss Påss Påss 1 rnter 2, 2ligvef Psss 2 spar 3 ruter 3. P&ss Påss Påss Vest spilte ess, konge og, dåme i ktøver. På tredje kløver kastet Øst hje er 6 og S).d tok med trurnf. Syd spilte så spar konge, men motparten atslo å stikke og la henholdsvis 2 og 3 i spar. Hvordan kan Syd Iese mot-

24 partens hender, så han }ån føre sin melding - 3 ruter - i håvl1? Nord og l + Syd har disse kort: D,9, i(n.x. svd K.5. E.K,\, E.D.10,9.x.r, I{n,10. Løsning til kodesningsopgaven. Sld må gå en bet, hvib han ikke kan få spilt ruter gjennem øst, der hår kongen. Hl'or.for? Vest vilde med E. K. D. femt i kløver, ålnet med en kltvermelding, lvis han hådde }att futer konge. Da Øst hår meldt 2 q}år i får'esonen, må hån, når kongen og dåmer mangler ham i Jarven, antas å la 6 spar. Hadde han hatt? spar, vilde han antagelig!'åget en trelrlelding for. å redde robberen, og hår han kun fem opdnnelig, \'ilde Vest hatt 4 spar og filde da støttet Østs sparmelding til 3. Øst kan temmelig sikked åntås å ha E. Kn. 10. x. x. x. i spar. Han har vist bare 2 kløver, og det er neppe åntågelig åt han oprinnelig har hatt 4 hjerter - altså skulde sitte 2 gode viner Wiese & l{rohns Pollvin leacocks Madeira ned trumfkonge single. IIvis sd 1.ar tilfelle, vilde det ikke rært nogen n]'tte for øst å holde spar ess tilbake - øst har således minst 2 ruter. Østs avkåst å\. hjerter 6 på tredje kløver, txder på åt hån kanskje båre hår to i farven og hår håp om å gjøre et trumlstikk der. Syds beste chanse er derfor å spille på den mulighet at øst kun hår en hjerter i,gjen, og Syd spiller ut hjerter ess os Dr. Dralle'3 Birken-wasser det gamle gode hårmiddel mol flass og hå?aufatl Tilkiennl 6 GNA D PRIX

25 -25 spiller derpå en spar - og øst kan kun spille ut Bpar elier tlumf - og mister sin ruter korge, hvis hsn spiller ruter eller S).d får kastet sin hjerter 2, hvis hån spiller spår. Spørsmål og svar, H. O. - Oslo. Vi nener det er forsr.arlig med å n.k.k!.10.x.x. + D.10.x.x. å åpre med en spar, tross det åt hånden ikke har 21{ hornørstikk. Det er neppe korrekt å si å,t dette strider mot forcingprinsippets f or.dring r. B.O.-K stiansand Min makker åtner med 4 spår. Hvad skal jes melde på efter pass frå mellemsittende motspiller - å Renors. - I Exx * x.x.x.x. + E.K.D.Kn Svar: 6 spar, O. K. - Holmestrånd. Lovene hår ingen straffebestemmelse for beioning eller vådåsjoner av meldinger. Det er fusk, og De hår intet arnet å gjøre sorn <pen og dånnet)> mann enn å erklære at De må så, da D llar slemt å send et viktig telegråm..hvis De sier vedkommedde op i fjeset at han fusker,. så si det så ingen andne hører det. O. L. - østre Aker. Som motspiller kaster De Deres kort med den bemerkning at <vi får ikke ner>, og spilleren kaster sine tort og er enig heri. Inidlertid sier Deres makker,, at han må få et stikk, hvåd er utenfor tvil. Slilleien nener åt i og med åt De har kastet Deres kort bortfaller Deres makkers kråv på det absolutt utlilsomme stikk, hån hår på hånden. Vi kan ilrlo ai ahillalan,a+t 6ori - det helt sikre stikk, Deres makker hår, må han kunne gjøre krå\' på. ø. Å! - Oslo. Det kån redåksjonen ikke svåre på - vi er ikke noget oplysningsbyrå, men besvarer gjerne spørsmål vedrørende bddse. A. S, - Steitin. Som Syd spilte De 3 grånd ]rå rplgenoe nåno: å E.D.Ln.r.. I E.K.Kn.) x.k.r.r. + Kx. og fikk en Iiten klø\'er utwilt. Da Nord, blindemann, }lar' spar konge, er jo Deres tre

26 24 Nordrs& Bridge,^1,s, ri n glånd oplagt. Når de på siste spår fra blindemann legger en liten r-uter istedenfor Deres siste spår blindemann - hår. kongen fjerde i spar og såmtidig legger Deres - kort på bordet og sier at resten 4 stikk er motpårtens, - - så mener vi at revoke ikke foreligger, så De er ikke piiktig til å si fra om at De i øieblikket kåstet galt. Men hvis de på fjerde spår legger en ruter og derefter tår to rute$tikk og så legger kortene op og sier til motparten at resten 4 stikk - - er Deres, så har De jo bok- tayelig sett begått revoke, rik'tignok er den helt betydningsløs, men en revoke er der. At De nu ser re\roken og naturl'igvis ibare kåster Deres s,par, trol vi ikk forandrcr forholdet. Til S. K. * Oslo. Vedkomm nde sitter som annen melde\ utenfor faresonen med følgende kort: I n.k.x.x. 9 D.Kn E' x.t. Bør man melde en spar når mån ikke spiller" efter Culbertson-a Sv'ari Jå. Vedkommende sitter som ånnen melder, utenfor fåresonen, første meiding er pass. a K.10. I K.x.x.x.. n.10.x,x, + D.x.i. Kån man ifø]ge Culbertson melde en gland? Svari Jå. O. A, H. - Oslo. Syd åpner med to grand på: å E.K.D.K!.4. I D_10.5. a D.?. + E.5.2. og Vest sier 3 spar på 10 sjette. De spør om, hvad Nord skal nelde på: I E Kn. i) K K.D.Kn,6,3, Reda-ksjonen er takknemlig for å slippe å gå inn pa Syds åpningsmelding og likeså på Vests sparmelding. Da der synes forutsait, at Syd skal melde kløver (dobling er forresten også en melding i bridge), vil vi holde på 5 kløver, som Nord så eventuelt får }øine til slem. Vi går ut fra at det månglende (13de) tolt hos Nord er en liten ruter eller hjerter. Har øst åpnet med en ruter, bør Vest med s K ? n.d.3. +t.8. rf 8.D.6,2. enten melde 4 grånd eller åvgi en hoppmeldins i kldver - helst det siste.

27

28

29

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 Velkommen til bridgekurs Stikk Et kort fra hver av spillerne Første kortet i hvert stikk avgjør hvilken farge som skal spilles Spillerne

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 5 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Olav Ellingsen, Sortland hadde ett godt spill mot Moss. Spill 2 Dealer: South Vul: N-S E1076 7642 854 D3 D853

Detaljer

SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013

SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013 SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013 Kapittel 11 Svake åpningshender SPERREMELDINGER Kan åpne noen ganger med mindre enn 12 hp Forutsetning Bra farge på minst 6 kort

Detaljer

BRIDGEKURS DEL LYNKURS

BRIDGEKURS DEL LYNKURS BRIDGEKURS DEL LYNKURS 17. Oktober 2013 Varden Ungdomsskole 1 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS Velkommen til LYN Kurs 2 BRIDGE Kortspill for 4 personer Plassert rundt et bord N V Ø S Nord (N) spiller med syd (S)

Detaljer

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer.

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Av Ragnar Midjo Steinkjer bridgeklubb har arrangert NM for klubber 2 ganger. Den gang het klubben Ogndal bridgeklubb. Også de gangene var det mange gode bridgespillere

Detaljer

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet?

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet? GRUNNKURS 1 LÆR Å SPILLE BRIDGE Kveld 1 1.1 Diverse opplysninger om bridge 1.2 Ord og uttrykk i bridge 1.3 Hvordan foregår spillet? 1.4 Hva er billedkortenes verdi? 1.5 Hvordan er fargene rangert? 1.6

Detaljer

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Mandag 7.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Hva innebærer motspill? Å forhindre at spillefører klarer kontrakten. Eventuelt forhindre overstikk. Legge en plan for hvordan få dette

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS. VK 2 Spill Bridge2

VELKOMMEN TIL KURS. VK 2 Spill Bridge2 VELKOMMEN TIL KURS VK 2 Spill Bridge2 Oversikt Oppsummering kursbok 1 med utvidelser Mer om finesser Mer om å holde igjen et høyt kort i spill og motspill Mer om utspill Svar på makkers 1NT: overføring

Detaljer

Hva er svarene når makker åpner med 1?

Hva er svarene når makker åpner med 1? NATURLIG BRIDGESYSTEM FOR NYBEGYNNERE Utarbeidet av Stein Statle Poengberegning: Ess=4 poeng, Konge=3 poeng, Dame=2 poeng, Knekt= poeng Vi teller ekstrapoeng for Singelton (et kort i en farge = poeng),

Detaljer

System, norske jenter

System, norske jenter System, norske jenter SIST ENDRET: JULI 22, 14 2:11 PM ÅPNINGER, OVERSIKT 1 : 3+krt, 11+ HP 1 : 3+krt, 11+ HP 1 : 5+krt, 11+ HP 1 : 5+krt, 11+ HP 1NT : 15-17 HP, BAL 2 : 20 21 balansert, eller sterk hånd

Detaljer

Du er nok på tur, Snurr!!

Du er nok på tur, Snurr!! Du er nok på tur, Snurr!! (av Baard Olav Aasan) Det var en gang, og innenfor der var en bridgeklubb. Denne klubben var veldig aktiv og hadde mange medlemmer som holdt seg oppdatert på litt av hvert når

Detaljer

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 -HQVHQ&XS 7RUULGDOVHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 %8//(7,115,11+2/' Årets nest viktigste Det er to turneringer av betydning her i byen. Den ene er SI B og den andre er Jensen Cup i rom jula. Da m øtes de

Detaljer

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST

VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST LITT OM INNMELDING PÅ MOTPARTENS 1NT ÅPNING SPØRSMÅL ETTER HOLD LITT

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Torsdag 10.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993)

XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993) XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993) Meldingene har gått : Åpningshånden Svarhånden 1 1 1NT? Hva ville du ha meldt nå med følgende hender? 1) 8 6 5 4 3 2 E 5

Detaljer

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører Å planlegge og utføre en skvis En nyttig teknikk for deg som spillefører Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Kombiner om mulig

Detaljer

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal Markeringer/Motspill Det er ikke bare gjennom meldingene en har en samtale for å få et godt resultat. Det er like viktig å ha god kommunikasjon når en bedriver motspill. Vi har tre hovedmåter å signalisere

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 7 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Skiprofiler Mette Torp Mette var gift med Arild Torp som var foreldre til Espen. Dette var en bridgefamilie

Detaljer

Appellskjema for appell til Lovutvalget

Appellskjema for appell til Lovutvalget Appellskjema for appell til Lovutvalget Norsk Bridgeforbund Sognsveien 75 A 0855 OSLO E-post: bridge@bridge.no Lokale appellgebyrer med KP 150,- med FP 300,- Appell til LU kr 300,- Gebyr deponeres på konto

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Grundsystem: Femkorts major med 15-17 grand.

Grundsystem: Femkorts major med 15-17 grand. Dette heftet beskriver et enkelt, men likevel kraftig meldesystem for nybegynnere/litt viderekommene. Det forutsetter en viss kjennskap til bridge og er organisert slik at det skal kunne brukes som oppslagsverk

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Av Paul Bang Det er alltid leit å ryke ut av NM-lag allerede i 3. runde. Vårt lag hadde kanskje kunne levd med det, ut fra at vi kunne sagt at

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Ⲩ 颼 颼 萀 葟 葟 葟 葟 Jeg liker konseptet BAK de siste årene har satset på med å legge turneringen til et hotell 100 meter fra inngangen til flyplassen. Fine spillelokaler

Detaljer

KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013

KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013 KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013 Roy Olsen (tv) og Helge Stornes scoret jevnt hele turneringen og vant fortjent årets KM PAR Stig Drangsholt dominerte sammen med makker Martin Reinertsen dag en, men

Detaljer

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT Ernst&Young prisen 2014 Det er en glede å konstatere at firmaet Ernst&Young fortsatt er villige til å sponse årets norske spill. Det ble etter hvert innlevert mange spill til årets konkurranse, og alle

Detaljer

STENBERG. Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i Norge nr 3 juli 2004 )

STENBERG. Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i Norge nr 3 juli 2004 ) TEBERG Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i orge nr 3 juli 2004 ) Å benytte en kravmelding som viser støtte i åpningsfargen, har mye for seg, blant annet for å undersøke slemmulighetene. Over minoråpning

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Hva har skjedd med norske bridgejournalister?

Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Av Boye Brogeland Jeg har spilt en del internasjonale mesterskap for Norge. De fleste har gått bra, men det har vært et par svake EM, som i Malmö i 2004 og

Detaljer

GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER

GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER PLANLEGGING AV SPILLET FINESSE FORDELINGSKAST MER OM UTSPILL FORDELINGSUTSPILL INNVITT UTSPILL FORSKJELLEN PÅ UTSPILL MOT FARGE OG GRAND STYRKE/SVAKHETS KAST MER OM OPPLYSENDE

Detaljer

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Kaninen var tidlig i tenning og allerede i spill 2 fant han en stamp i rød sone på 6trinnet! Desverre var det mot luft. 10 9 6 10 8 9 E K 10

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

MAGASIN. NORDISK ;l'nge LÆR DEN MODERNE BRIDGE UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKADEMI. iy$ Andercson, StockhoLm Bj. Bn'niLdsen, Beryen

MAGASIN. NORDISK ;l'nge LÆR DEN MODERNE BRIDGE UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKADEMI. iy$ Andercson, StockhoLm Bj. Bn'niLdsen, Beryen NORDISK ;l'nge MAGASIN r. Å.g. Oktober 1932 Nr. 8 UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKADEMI - Utkonmer I gang nlånedlig, undtatt sommernånedene juni ogjuli. Arsabonncment kr. 0.00. Kontoret 0g eksped. vettakollen,

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL Under kommer ti spill meldt av spillere som har sendt inn. Kortene måtte jeg sette opp ved siden av hverandre, men du skjønner sikkert at nord er til venstre og syd er til

Detaljer

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli Rødkløver Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger av Bent Vangli (revisjon 0.99.48 14. juli 2014) 1 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemets struktur...5

Detaljer

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill..

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill.. Oppsummering 1 Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Tja, sånn passe? Jeg håper på mange innspill.. Norge har ikke vært blant de aller beste Europa de siste mesterskapene. Dette

Detaljer

Sannsynlighet i kortspill

Sannsynlighet i kortspill Prosjektoppgave i MAT400 vår 0 Sannsynlighet i kortspill Av: Paul Høglend Mats Myhr Hansen. mai 0 Prosjektoppgave i MAT400 vår 0 Sannsynlighet i 7-kortpoker I denne presentasjonen av sannsynlighetene for

Detaljer

LÆRERVEILEDNING SPILL BRIDGE 1. Generell informasjon... s. 2-4. Veiledning for bruk av kursboken... s. 5-30

LÆRERVEILEDNING SPILL BRIDGE 1. Generell informasjon... s. 2-4. Veiledning for bruk av kursboken... s. 5-30 LÆRERVEILEDNING SPILL BRIDGE 1 Innhold: Generell informasjon... s. 2-4 Veiledning for bruk av kursboken... s. 5-30 Leksjon 1... s. 5-6 Leksjon 2... s. 7-8 Leksjon 3... s. 9-11 Leksjon 4... s. 12 Leksjon

Detaljer

Team Hurra til lagfinalen!

Team Hurra til lagfinalen! Team Hurra til lagfinalen! Ann Karin Fuglestad, Frank Svindal, Øystein Jensen, Geir Brekka, Nils Ravnaas, Jon S Hansen For 10 år siden møtte Team Hurra Haugesund i 6 runde. Det var hjemmekamp og ingen

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli Rødkløver Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger av Bent Vangli (revisjon 0.99.24 3 april 2005) 1 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemets struktur...5

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Lærerveiledning, "Spill Bridge 2"

Lærerveiledning, Spill Bridge 2 Lærerveiledning, "Spill Bridge 2" Generelt Spill bridge 2 er basert i det tidligere svenske kursoppleggets kursbok nr.2, "Den praktiske vegen". Boken/kurset ble laget etter ønske fra kursledere i Sverige,

Detaljer

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. Her er Haralds bridgequiz datert 2014

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. Her er Haralds bridgequiz datert 2014 Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Velkommen til Harald s Corner Hjernetrim for bridgevenner harald@kvangraven.no

Detaljer

Hvor langt unna var vi egentlig?

Hvor langt unna var vi egentlig? Oppsummering 3 Hvor langt unna var vi egentlig? Nå skal jeg gjøre noe skummelt og det er ikke sikkert alle synes det er rett av meg å plukke ut enekeltspill for å vise hvor nærme vi egentlig var å gå til

Detaljer

KM Par 2012 Møre og Romsdal Bridgekrets

KM Par 2012 Møre og Romsdal Bridgekrets KM Par 2012 Møre og Romsdal Bridgekrets Årets kretsmestere Jon Terje Storsten Svein Jarle Bjerkevoll 16 par, resultat for de over middels: Plass Poeng Navn Klubb 1 105 Jon Terje Storsten - Svein Jarle

Detaljer

E BRIDG. MAGASIN r. Årg. Mårs 1932 Nr. 3 I{ORDISK LÆR DEN BRIDGE TELEFOI'I 41654 MODERNE OSCARSGAIE 37 O UTGITT AV: NORSK BRIDGE, A K A D E A4 I

E BRIDG. MAGASIN r. Årg. Mårs 1932 Nr. 3 I{ORDISK LÆR DEN BRIDGE TELEFOI'I 41654 MODERNE OSCARSGAIE 37 O UTGITT AV: NORSK BRIDGE, A K A D E A4 I I{ORDISK E BRIDG MAGASIN r. Årg. Mårs 1932 Nr. 3 UTGITT AV: NORSK BRIDGE, A K A D E A4 I, Utkommer I grng månedlig,!ndla somndm;n.de e i.nr or'uti Arsauonn(rnpnf kr. b.00. K0,orer oa ek.oed. ve akot.ei,

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Lørdag 3. Mars var det duket for treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb. Juniorlandslaget trengte trening foran

Detaljer

Kvangraven i 200. Bridgefestivalen 2007

Kvangraven i 200. Bridgefestivalen 2007 Denne historia er det sikkert flere av dere som har sett før på Kristiansand BK sin hjemmesider, men den tåler gjentakelse. Nils er Norgesmester både for par og lag, samt Europamester for junior. Han er

Detaljer

Systemdokumentasjon. for. Espen Lindqvist. Boye Brogeland. 6. juni 2008

Systemdokumentasjon. for. Espen Lindqvist. Boye Brogeland. 6. juni 2008 Systemdokumentasjon for Espen Lindqvist & Boye Brogeland 6. juni 2008 Innhold otasjon...5 1 Åpning 1 = 2kort+...7 1.1 Svar på 1 :...7 1.2 Svar på 1 :...8 1.3 Videre meldinger:...9 1.4 Omvendt minor...13

Detaljer

ÅPNINGSMELDINGER. 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63

ÅPNINGSMELDINGER. 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63 ÅPNINGSMELDINGER ÅPNING BESKRIVELSE VIKTIGSTE SVAR 1 16+hp skjev fordeling 17+hp balansert 1 = 0-7hp. 1 = a) 8+hp 5+sp. b) 8+hp 5+ru. 1 = 8+hp 5+hj. 1NT = 8+hp 5+kl.

Detaljer

PROGRAM \$\ s-\ _{\ \.J ) d $r:k\ i':\ ',r 5 F<E

PROGRAM \$\ s-\ _{\ \.J ) d $r:k\ i':\ ',r 5 F<E PROGRAM \$\ s-\ _{\ d $r:k\ i':\ \.J ) ',r 5 F

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og

Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og Victoriagården som ligger her hotellet står nå. Disse

Detaljer

FOTBALLVISA den 16/11 1946 av Knut Willhelmsen.

FOTBALLVISA den 16/11 1946 av Knut Willhelmsen. FOTBALLVISA den 16/11 1946 av Knut Willhelmsen. Roalds0y ballklubb var besser i ar det vise seg det nar me BU0yna slar sja kje om guttane kan sine ting nar ballen i maskane kling. BU0y A BU0y A De sko

Detaljer

BULLETIN 4 NM PAR LYNGDAL. Intervju med Tor Eivind Grude. Spill fra mesterhånd SPILL FRA DE SISTE 10 MESTRE I NM PAR. 19 21 September 2014

BULLETIN 4 NM PAR LYNGDAL. Intervju med Tor Eivind Grude. Spill fra mesterhånd SPILL FRA DE SISTE 10 MESTRE I NM PAR. 19 21 September 2014 BULLETIN 4 Spill fra mesterhånd Intervju med Tor Eivind Grude NM PAR SPILL FRA DE SISTE 10 MESTRE I NM PAR For å kunne se om det bare er flaks eller man faktisk må spille god bridge for å vinne NM PAR

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

I medgang er det lett, i motgang er det verre å spille god bridge. Av Kåre Beyer Kristiansen

I medgang er det lett, i motgang er det verre å spille god bridge. Av Kåre Beyer Kristiansen I medgang er det lett, i motgang er det verre å spille god bridge. Av Kåre Beyer Kristiansen Vi er halvveis i 6 rundekampen mot Stavanger, vi leder klart 51-21 og veien til NM finale synes klar. Men vi

Detaljer

Høyland & co vant NM-lag Monrad

Høyland & co vant NM-lag Monrad Et uhøytidelig organ for Norsk Brigdefestival 2002 Mandag 29. juli 2002 Offisiell åpning Bridgefestivalen er nå også formelt åpnet. En verdig seremoni, en elegant prolog og bevingede ord fra president

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

;;IDGE MAGASIN NORDISK LÆR DEN MODERNE BRIDGE UTGITT AV: NORSK BRIDGE, AKAD E MI " - Postboks?. -- Telefon 0380. ARXIIEKT WAGLE O OSCARSGAIE 37 '

;;IDGE MAGASIN NORDISK LÆR DEN MODERNE BRIDGE UTGITT AV: NORSK BRIDGE, AKAD E MI  - Postboks?. -- Telefon 0380. ARXIIEKT WAGLE O OSCARSGAIE 37 ' NORDISK ;;IDGE MAGASIN 3. Årg. Novernber 1932 Nr. S UTGITT AV: NORSK BRIDGE, AKAD E MI " Utkornnrer I Sang månedlg. undlait somme,minedene juni uaiu.i. ArsJbonnement kr. 6.00. KoItoret oa eksped. Veirakoller,

Detaljer

Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni

Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Lagene Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Foreløpige lagsammensetninger Sveio BK Karl Christian Baumann, Simon Eileraas, Helge Svendsen,

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. For januar 2015 arrangerer Kvangraven.no konkurranse for våre quiz knekkere!

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. For januar 2015 arrangerer Kvangraven.no konkurranse for våre quiz knekkere! Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Velkommen til Harald s Corner Hjernetrim for bridgevenner harald@kvangraven.no

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Claiming i tide og utide

Claiming i tide og utide Claiming i tide og utide Jeg er 100% på samme side som Boye i det han har kommet med i den pågående juksesaken, og også svært enig med både han og Hoffa (re. det som nylig ble publisert på Snorre sin blogg)

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman installeres fra det vinduet som automatisk dukker opp når cd en settes inn i CD-porten: Klikk til høyre for INSTALLATION på det flagget som svarer til den

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

lveatciolo Matematikk Del L 1ff. årstrinn Navn: Del 1+ Skofe: arkfra Del2 :i*rkrni:l

lveatciolo Matematikk Del L 1ff. årstrinn Navn: Del 1+ Skofe: arkfra Del2 :i*rkrni:l lveatciolo Matematikk 1ff. årstrinn Del L Skofe: Navn: Del 1+ arkfra Del2 :i*rkrni:l Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timertotalt. Del 1og Del

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Akkurat nå! Redaktør: Geir Gisnås

Akkurat nå! Redaktør: Geir Gisnås Redaktør: Akkurat nå! Akkurat nå sitter vi vel alle med litt musserende glede over lagfinalen og Sveio BKs sensasjonelle seier! Og ikke minst det faktum at seieren er historisk. For Tone Torkelsen er den

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 6 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Dukk på dukk! I den spennende kampen mellom Moss og Sortland dukket følgende finurlige motspill opp. Spill

Detaljer

VIDREKOMENDE KURS 2 STENBERG 2NT

VIDREKOMENDE KURS 2 STENBERG 2NT VIDREKOMENDE KURS 2 AVANSERTE MELDINGER SLEMMELDINGER STENBERG(2NT) ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (RKC) SPLINTER RENONSVISENDE HOPP ALTERNATIVE ÅPNINGER PÅ 2 TRINNET MULTI 2 TARTAN 2 OG 2 STENBERG 2NT VI SKAL

Detaljer

Bulletin 4 - Olrudpåsken

Bulletin 4 - Olrudpåsken 2010 Bulletin 4 - Olrudpåsken Hege Sundland - Sjur Nedrebø vant IMPen! Vi fikk en meget hyggelig seier i IMPen, Hege Sundland og Sjur Nedrebø(bildet) vant foran Willy Brown Tor Ivar Bang. 3. plassen gikk

Detaljer

;;IDGE MAGASIN I{ORDISK L^IER DEN MODERNE BRIDGE ARKITEKT WACLE ' UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I. - Postboks 7. -

;;IDGE MAGASIN I{ORDISK L^IER DEN MODERNE BRIDGE ARKITEKT WACLE ' UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I. - Postboks 7. - I{ORDISK ;;IDGE MAGASIN,t. Årg. Algun 1933 Nr, 6 UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I urkonmer I qrns njnedlir, uidiarl 5oni (,måncdele iuni oc iuli Årsaoonnemen. rr. b.00. Kunloier os eksp"d v,rlakole'i,

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 2 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Tidsplan for NM klubblag 2005 Onsdag 4. mai 2005 17:30-18:00 Åpning med enkel servering 18:00-20:15 Runde

Detaljer

Årsmelding 2015 Vestvågøy BK

Årsmelding 2015 Vestvågøy BK Årsmelding 2015 Vestvågøy BK STYRETS SAMMENSETNING 2015: Navn Rolle i styret Valgt for periode Arild Jakobsen Leder 2014-2015 Jostein Pettersen Kasserer 2014-2015 Ann Kristin Medlem 2015-2016 Stoltenberg

Detaljer

Naturlig meldesystem for Bridge

Naturlig meldesystem for Bridge Naturlig meldesystem for Bridge 23. november 2000 1 Generelle prinsipper...4 1.1 Punkt telling...4 1.2 Tapere...5 1.3 Dekkekort (covercards)...5 1.3.1 Hvor mange dekkekort har makker?...6 1.4 Totalt antall

Detaljer

Diskusjon om fellesnordisk "fingeralfabetet" og om å avskaffe ordet "døvstum"

Diskusjon om fellesnordisk fingeralfabetet og om å avskaffe ordet døvstum Tegn og Tale nr. 2 (januar) / 1930: Fingersprog og døvstum Tegn og Tale 2 (januar) / 1930: Diskusjon om fellesnordisk "fingeralfabetet" og om å avskaffe ordet "døvstum" Fra døvekongressen 1929 Artikkelen

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

Kvangraven. Resultat 2 div avd A. Resultat 1 divisjon. Resultat 2 div avd B. Resultat 2 div avd C HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER

Kvangraven. Resultat 2 div avd A. Resultat 1 divisjon. Resultat 2 div avd B. Resultat 2 div avd C HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Resultat 1 divisjon Resultat 2 div avd A Resultat 2 div avd B Resultat 2 div avd

Detaljer

DGE NORDISK MAGASIN ORGAN FOR NORSK BRIDGEI'ORBUND. L HolteFsøreÆen, Oslo, Itaul Stern, W'ietl Morten Wd,gle, Oslo

DGE NORDISK MAGASIN ORGAN FOR NORSK BRIDGEI'ORBUND. L HolteFsøreÆen, Oslo, Itaul Stern, W'ietl Morten Wd,gle, Oslo NORDISK DGE BR MAGASIN ORGAN FOR NORSK BRIDGEI'ORBUND N!.? UTGITT Av! A. M. IIANcIIES f orlag' OSLO Utkor@er 1 gang månedli8, undtatt srmemånedene judi og juli. Årsabonr Dent kr, 6,.0. Eetlaksioll.j e16r)edisfun:

Detaljer

FESTIVALEN SETT FRA LANGT HOLD, III

FESTIVALEN SETT FRA LANGT HOLD, III FESTIVALEN SETT FRA LANGT HOLD, III av GeO Tislevoll, Auckland Gratulasjoner fra langt hold 2l medaljevinnerne i NM for mix- par og NM for junior. Pallen i juniormesterskapet var ikke akkurat noen overraskelse

Detaljer

Note: Any assistance in translating this text into English would be greatly appreciated.

Note: Any assistance in translating this text into English would be greatly appreciated. The following write-up of Woodgroves Multi is in the language of Norway. Nothing has been added or deleted from the efforts of Mr. John Hallvard Skoglund. Note: Any assistance in translating this text

Detaljer