Utgis av WWF-Norge Nr 4/ årgang. Klima: Nye Norge. Villmannen. Pinega-reservatet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgis av WWF-Norge Nr 4/2006-21. årgang. Klima: Nye Norge. Villmannen. Pinega-reservatet"

Transkript

1 Utgis av WWF-Norge Nr 4/ årgang Klima: Nye Norge Villmannen Pinega-reservatet

2 I n n h o l d L e d e r WWF-lyspunkter I S S N x Fra fjelland til skogland side 4 Verdens største gnager side 10 «Villmannen i Central Park» side 12 Havets kardinal elsket og truet side 15 M i d t s i d e n e Ansvarlig utgiver: W W F - N o rge - Postboks 6784, St. Olavsplass, 0130 Oslo E-post: i n f w w f. n o H j e m m e s i d e : w w w. w w f. n o Telefon: Te l e f a k s : B e s ø k s a d re s s e : Kristian Augustsgt 7A B a n k g i ro : DnB K o n t a k t De fem store side 18 Panorama side 24 Ulv uten rettsvern! side 26 Der tålmodigheten bor side 28 Grafisk form g i v n i n g : F e rnando del Valle -Tellus Foundation A n n o n s e r : Elizabeth Kjønø, telf Administrasjon/fundraising: G e n e r a l s e k retær Rasmus Hansson. Adm.sjef Marianne Lodgaard. Regns k a p s f ø re r / k a s s e rer Tom Paulsen. Markedssjef Knut Frederik Horn. Fundraiser Eivind Sørlie. Resepsjonist Marianne Linnerud, adm-rådgiver Anne Gre f s rud. IT- m e d a r b e i d e r M a rtinus Larsen. Ansvarlig 2 re d a k t ø r Ve : Tom rdens Schandy Natur - nr Godt skiføre fortsatt mulig! Har du tatt frem skiene enda? Personlig tilhører jeg den gamle skolen; ingen vintersøndag uten tur på ski! Nå lurer mange av oss på om vi vil få gleden av å mase på barnebarna våre om skiturer. Men det er håp i preparert spor. Vi er inne i et paradigmeskifte som det heter: Vi endrer verdensbildet vårt. Takket være en økonom. Vel, egentlig takket være WWF og alle andre hardtarbeidende miljøvernere, forskere og andre pådrivere. Men det som teller, er økonomi, tall, penger. Det må halvveis dypøkologer som vi bare innse. Ta en engelskspråklig økonom, sørg for at han har arbeidserfaring fra Verdensbanken, har jobbet både i USA, Kina og India. Få så den britiske regjeringen til å hyre ham inn til å lage en egen rapport på 580 sider om de økonomiske kostnadene ved i k k e å gjøre noe med klimaendringene. Gjør du det, blir du tatt på alvor, og ting kan begynne å skje. Og det fantastiske er at dette nettopp har skjedd! Tony Blair viser seg nå som en skikkelig bulldog ja, nærmest som en Churchill. Sterk i troen på at noe må gjøres nå! Blair og finansminister Gordon Brown er opptatte av å ha et beboelig øyrike også i fremtiden. De er genuint bekymret for at London må evakueres om havnivået stiger. Økonomen Nicolas Stern viser oss i sin blytunge rapport at slike scenarioer kan unngås. Det vil koste noe. Men det vil koste fem ganger mer om vi ikke tar tak i dag. Kommunikasjon: I n f o rm a s j o n s a n s v. Tor Traasdahl. Inforådgiver Elizabeth Kjønø. M e d l e m s a n s v. / p rosjektadm. Line bakke. F a g a v d e l i n g e n e : Fagsjef/ass. Generalsekretær Dag To re Seierstad. Koordinator havmiljø/oppd rett. Maren Esmark. Klimarådgiver Arild Skedsmo. Prosjektleder Ren kyst! Nina Jensen. Rådgiver havmiljø Anne Beth Skrede. Koordinator landmiljø/ EU-rådgiver Rasmus Reinvang. Rådgiver biomangfold Kristin Thorsru d Teien. Rådgiver skog/form i d l i n g Christian Pedersen. Koordinator program for miljø og utvikling Svein Erik Hårklau. Inforådgiver miljø og utvikling A n d reas B. Schei. Miljørådgiver miljø og utvikling Andrew P. Kro g l u n d. Rådgiver program for miljø og utvikling Anne Martinussen. Æ re s m e d l e m e r : H.M. Kong Harald V. Jens P. Raanaas M e d l e m s s a t s e r : L i v s t i d s m e d l e m s s k a p: Vi l l m a r k s f a m i l i e : 500 per år M e d l e m : 375 per år Dette er tale som børsen, investorene, økonomene forstår. Stern-rapporten vil nok møte kritikk. D e n går ikke langt nok, den velger ikke de riktige løsningene, den er usannsynlig osv. Men det er ikke det vesentlige her. Det viktige er at denne rapporten vil lede til store Kongresshøringer i USA i løpet av 2007, den leder til en forståelse av at Kina og India må med i et internasjonalt forpliktende samarbeid. Og den sørger for at det økonomiske stammespråket åpenbarer klimakostnadene for millioner av mennesker med makt. Det må være lov å håpe at også nordmenn i denne kategorien forstår. Men tilbake til mitt utgangsspørsmål: Har du tatt frem skiene? Kanskje er føret akkurat der du bor, bare sånn passe? Fatt mot! Vær slår fort om. Både vi i WWF og personer som Nicolas Stern skal gjøre vårt aller beste for at du skal få slite med klister på fingrene også i fremtiden. God jul!! Rasmus Hansson generalsekretær S t u d e n t / p e n s j o n i s t / a r b e i d s l e d i g / pandaklubbmedl. (under 16 år): 140 per år E l i t e v e n n : per år B e d r i f t s m e d l e m : per år Testamentariske gaver: Ta kontakt med adm. sjefen på telefon eller e-post: Try k k : Stavanger Off s e t Forsidefoto: Vinterskog på Blefjell. F o t o : Tom Schandy P a p i r : Munken Lynx (FSC-godkjent) Et statsbudsjett i miljøbistandens tegn For WWF og andre miljøbistandsorganisasjoner er statsbudsjettet for 2007 en betydelig seier. Bevilgningene til miljøbistand øker med 355 millioner. Dette betyr at Erik Solheim og regjeringen følger opp løftene fra årets Handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid med bevilgninger. Regjeringen vil styrke miljøbevegelsen i fattige land, øke innsatsen innen ferskvann, øke informasjonsstøtten til miljøbistandsorganisasjoner og forbedre dokumentasjon og kvalitetskontroll i bistanden. Ikke minst er det positivt at arbeidet for å bevare biologisk mangfold og Gnu og sebra krysser den berømte Mara-elva. FOTO: TOM SCHANDY. forvalte naturressurser bærekraftig prioriteres høyt. Statsbudsjettet er et tegn på at argumentene WWF har lagt frem for politikerne og myndighetene i mange år, endelig har fått gjennomslag kan bli et historisk år for miljøbistanden. For at det skal skje, er det viktig at de gode ambisjonene i budsjettet omsettes i nye, konkrete og stedfestede tiltak for å stoppe tapet av naturressurser i utviklingsland før det er for sent. A S C Norske myndigheter vil støtte mer miljøtiltak. Her diskut e re re en landsby på Mafia Island i Kenya hvordan de skal bevare miljøet. FOTO: WWF-CANON/JSAON RUBENS. Gjennombrudd for norsk sko g v e r n Etter lange forhandlinger har W W F, Norg e s Skogeierforbund, skogindustrien og SABIMA b l i t t enige om fremtidens miljøsertifiseringsstandard for skog i Norge. Alle skogeiere forplikter i den nye Levende Skog-standarden å bevare fem prosent av den biologisk mest verdifulle skogen på eiendommen sin urørt. Partene har også forpliktet seg til å tilpasse norsk sertifisering til den strenge internasjonale miljøstandarden FSC. Dessuten forplikter partene seg til gradvis å fase ut bruk av treslag som ikke hører naturlig hjemme i norske skoger. Den nye Levende Skogstandarden vil innebære et etterlengtet syvmilsskritt for norsk skogvern, som med dagens 1,4 prosent vern av produktiv skog ligger langt under de 4-5 prosent forskerne anbefaler skal vernes av hensyn til naturmangfoldet. Gjennombruddet er gode nyheter for de vel 1400 trua/sårbare rødlisteartene i norsk skog! RR Endelig gjennombrudd for skogvernet. Her gammel skog fra omstridte Trillemarka i Buskerud. FOTO: TOM SCHANDY. S e rengeti Masai Mara : Ett skritt nærmere De fantastiske naturområdene Masai Mara og Serengeti er ett skritt nærmere å være sikret for framtida. I samarbeid med myndigheter og lokalsamfunn har WWF fått gjennomslag for opprettelsen av Mara River Water Users Association i Kenya. Dette er den første i sitt slag i tråd med Kenyas nye lovverk, et pilotprosjekt for ny og bedre vannforvaltning i Kenya. For første gang setter ulike brukere av vannet i Maraelva seg rundt bordet for å diskutere hvordan man skal redde Maraelva, som er livsnerven i Masai Mara og Serengeti. Som en konsekvens av WWFs arbeid er flere kilder til forurensning redusert, og ødeleggelse av viktige skoger og våtmarker er i tilbakegang. Dette er et langt skritt mot bærekraftig forvaltning av naturressursene i området, hvor vannmangel og tørke truer både de fantastiske naturområdene og lokalfolks livsviktige vannforsyning. Støtte fra WWF-Norge og norske myndigheter gjennom Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) finansierer arbeidet. EZ KO N T I N G E N T E N Brev kommer i disse dager SVÆRT viktig for WWFs fortsatte innsats! Hjertelig takk!! Rasmus Hansson, generalsekretær Ve rdens Natur - nr

3 Ny klimarapport fra WWF: Fra fjelland til skogland Elizabeth B. Kjønø - og Tom Schandy - Om en generasjon eller to vil ikke Norge lenger være fjellandet, men skoglandet. Det vil gjøre noe med nordmenns identitet, sier Jon Bjartnes, forfatter av WWF-rapporten «Klimaendringer forandrer Norge. Fra fjelland til skogland.» Jon Bjartnes er klar i sin tale. Klimaendringene vil forandre N o rge. Og det på re k o rdtid. Norge vil bli et skogland i fremtiden, sier han. Den ferske rapporten er en presentasjon av tilgjengelig forskning om hvordan klimaendringene allerede påvirker Norge og hvordan landet vårt vil se ut i fremtiden. Den mest synlige forandringen som vil skje i Norge, er flyttingen av tregrensa. De fleste nordmenn kommer til å merke veldig godt at fjellet blir dekket av skog. En temperaturøkning på bare én grad vil kunne bety at nesten halvp a rten av dagens snaufjell blir tre s a t t. Hvis temperaturen øker med tre grad e r, kan nesten 90 prosent av dagens snaufjell bli skogkledd. Disse foran- dringene vil uten tvil gjøre noe med h v o rdan nordmenn ser på seg selv, s i- er Bjartnes. Et større overvåkningsprogram gjennomført i sørlige svenske fjellområder dokumenterer at tregrensa for bjørk, furu og gran har steget drøyt 100 meter siden Sommertemperaturen, som er svært viktig for hvor høyt den klimatiske tregrensa går, antas å avta med 0,6 grader per 100 meter stigning. Temperaturøkningen i den aktuelle perioden lå mellom 0,5 og 0,7 grader, hvilket skulle bety at tregrensa har Kongeørnens jaktområder reduseres når skogen inntar fjellet. FOTO: TOM SCHANDY. " 4 Ve rdens Natur nr Ve rdens Natur - nr

4 81 år gamle Jan Kjønø har fisket torsk på fritida hele sitt liv. Jeg får ikke lenger torsk, sier han. Det er for varmt i sjøen. Forskning viser at han har rett i det han sier. FOTO: ELIZABETH B. KJØNØ. " fulgt varmen oppover lia. Dette får store konsekvenser for mange plante- og dyrearter, både over og under tregrensa. På 256 lokaliteter høyere enn 1500 meter i Jotunheimen har forskere sammenliknet registreringer av planteforekomster på tallet med i dag. I følge rapporten har artsrikdommen økt med 10,2 arter per lokalitet. Noen arter har forsvunnet fra sine tidligere leveområder. Det gjelder arter som er tilpasset å vokse på steder med sen snøsmelting, og der tilførselen av smeltevann fra snøleier er av stor betydning. Eksempler på slike arter er fjellsyre, brearve og d v e rg s o l e i e. Enkelte fjellområder kan miste så mye som av sine karplant e a rt e r, forteller Bjartnes. I Sverige har arter som geiterams, hestehov og engsoleie krøpet 150 meter oppover i terrenget, mens arter som fjellburkne, musøre og fjellmarikåpe utkonkurreres av grasartene smyle og sølvbunkne. Høyfjellsarter som fjellrev, snøugle og villrein vil også rammes hardt og nådeløst. Ja, for fjellrevens del vil klimaendringene kunne bety spikeren i kista. At skogen krabber oppover i fjellet, betyr nemlig at rødreven følger med og utkonkurrerer sin mindre slektning. Mer skog og mindre fjell betyr mindre mindre areal å boltre seg på for fjellspesialistene. Med et skogdekket Hardangervidda, slik man hadde i en varm periode for år siden, vil det stort sett være Jotunheimen og Rondane som kan by på snaufjell. Dette vil utvilsomt få konsekvenser for villreinsbestanden. Leveområdene til arter som fjellrype, lemen, fjellrotte og snøspurv vil også krympe betydelig. Det samme gjelder jaktmarkene til rovfugler som kongeørn og jaktfalk. Vi kommer også til å merke at det blir fro d i g e re og flere arter i lavlandet. I lavereliggende områder vil kanskje så mange som nye karplanter etablere seg, sier Bjartnes. Vi vil også få mer varmekjære løvt r æ r, slik at den monotone, norske granskogen vil bli oppblandet. Bøk, eik og lønn vil bli vanligere, og med dem også blandingsskogens arter av sopp, urter og insekter. Arter som du i dag må reise til Sør-Sverige og Danmark for å finne, vil etablere seg i N o rge. Villsvinet er en av artene som allerede nå banker på døra i våre sørøstlige områder. De sørsvenske skogene har et sted mellom og villsvin. Breene er en del av vår norske identitet, men Jostedalsbreen, Svartisen og mange andre breer trekker seg tilbake. Briksdalsbreen, en arm av Jostedalsbreen, har for eksempel trukket seg tilbake 230 meter i perioden fra 1996/97 til Innen 2100 vil 98 prosent av de norske breene ha smeltet, noe som betyr at vi vil sitte igjen med 28 av dagens b r e e r. Til gjengjeld vil de gjenværende isbreene være store, slik at anslagsvis 66 prosent av det totale brearealet vil bestå. Siden vintertemperaturen er en regulerende faktor for den lite ettertraktede flåtten, vil de varme vintrene føre til at den sprer seg innover i landet og oppover i høyden. Livet i elver og vann vil også forandre seg. De nye levekårene passer bedre for abbor, karpefisk og gjedde enn for laksefisk, som krever et kaldere, mer næringsfattig vann. Havet forandrer seg Klimaendringene påvirker også forholdene i havet. I løpet av noen tiår kan både torsk og uer forsvinne fra Nordsjøen. Et britisk forskerteam har påvist at 15 fiskearter har flyttet seg så mye som 400 kilometer mot kjøligere vann. I den nordlige delen av Norskekysten ser man at både torsk, makrell og kolmule har flyttet på seg. Mens makrell tidligere bare fantes sporadisk nordpå, kan den nå fiskes kommersielt utenfor Nordland og Troms. I fremtiden får man kanskje havabbor og tykkleppet multe på kroken fremfor torsk og makrell. Livet i sjøen tilpasser seg nye betingelser raskere enn livet på land. Bare de siste ti årene har havtemperaturen i Nordsjøen steget med en halv til èn grad. Dette har ført til at nye fiskearter har kommet inn sørfra, og snart vil bestander av ansjos, sardiner og hai etablere seg her. Til havs vil det potensielt mest alvorlige være at surhetsgraden øker som følge av CO2-utslippene. Hvis de verste spådommene slår til, vil kalkholdige organismer som plankton og koraller dø u t, hevder rapportforfatteren. Allerede nå ser vi grunnleggende forandringer på planktonnivå. I Nordsjøen går bestanden av hoppekrepsen raudåte ned, fordi våroppblomstringen av kiselalgene er i ferd med å forsvinne i de forurensede delene av Nordsjøen. Dette er nemlig viktig næring for raduåte. En ny hoppekreps kommer riktignok inn sørfra for å ta den ledige plassen, men siden denne både har et annet levesett, en annen diett og et annet næringsinnhold, er den et mindre gunstig alternativ for de kommersielle fiskeslagene. Store forandringer har allerede innt r u ffet langs norskekysten, og det kanskje aller mest dramatiske er utryddelsen av sukkertareskogen. Langs sørlandskysten er så mye som 90 prosent av denne tareskogen forsvunnet, et tap av biologisk mangfold som i norsk sammenheng må karakteriseres som enormt. Selv om dette er til stor glede for pysete badegjester, er det svært alvorlig for resten av det biologiske mangfoldet. På bare én kvadratmeter tareskog kan det leve over små virvelløse dyr som snegler og k r e p s d y r. Mer enn 200 ulike " Jostedalsbreen trekker seg tilbake. FOTO: TOM SCHANDY. 6 Ve rdens Natur - nr Ve rdens Natur - nr

5 Villreinen blir klimataper når leveområdene dekkes med skog. FOTO: TOM SCHANDY. U t f o rdringer for naturvernet 1. Naturen må få rom og mulighet til tilpasning Hovedutfordringen blir å sikre at naturen får rom og mulighet til å tilpasse seg nye levekår. Intakte økosystemer har bedre forutsetninger for å motstå stress. Isolerte populasjoner vil være fortapt. Det er derfor viktig å sikre store, sammenhengende naturområder med korridorer mellom ulike områder for å sikre genetisk utveksling mellom populasjonene. 2. Brems faktorer som lar seg bremse All stress som skyldes annet enn klimaendringer må begrenses. 3. Noen arter må få hjelp til å flytte på seg Mange steder må man regne med at snaufjell erstattes av fjellskogområder. Her bør man aktivt vurdere å flytte for eksempel plantearter til nye leveområder høyere opp. 4. Ikke alle nye arter er uønsket Artsmangfoldet i Norge vil øke, og de fleste kommer sørfra. Østfold vil bli transitthavn nummer én, og det betyr vesentlige endringer i lavlandsnaturen. Man må vurdere hvilke nye arter som skal defineres som uønsket, men man klarer uansett ikke å stoppe alle de nye artene som vil komme med global oppvarming. Mange arter må man bare akseptere. 5. Vit hva som skjer og vis det Klimaendringene må dokumenteres grundig. Oppdatert informasjon er essensielt.! " Varmere havvann kan gå utover tareskogen som er av stor betydning for en lang rekke arter i havet. FOTO: STEIN JOHNSEN/SAMFOTO. arter kan være representert. Fra to meters dyp er tareskogen nå erstattet med en ørken av trådformede alger og japansk drivtang, en art som forøvrig kom til på norskekysten på slutten av 1980-tallet. Utbredelsen av tang og tare er sterkt knyttet til sjøtemperatur. I følge beregninger kan en økning i sommertemperaturen bety kraftig reduksjon i de artsrike tareskogene som fortsatt finnes på Vestlandet. Direkte virkninger av klimaendringer er likevel bare en del av forklaringen på taredøden. Nedslamming som følge av den økte tilførselen av partikler og næringsstoffer fra land, nedbør og oppdrett er nok heller hovedgrunnen. Nedslammingen øker med kraftigere nedbør, noe som viser at klimaendringer har både primære og sekundære virkninger som går ut over sukkertareskogen. Nye varm e re k o rder i Nord s j ø e n Ved forskningsstasjonen i Flødevigen i Arendal er det satt varmerekorder denne høsten. Gjennomsnittstemperaturen for oktober var 14,2 grader på en meters dyp, noe som er hele tre grader høyere enn gjennomsnittstemperaturen målt fra 1920 til Dette er ganske spektakulært. Det er spesielle omstendigheter som f ø rer til slike ekstreme målinger, men det føyer seg inn i en generell tre n d som vi er svært bekymret for, s i e r Tore Johannesen ved Havforskningsinstituttet til Dagbladet.no. I hele år har temperaturen i snitt holdt nesten to grader mer enn den gjorde før Vi må helt opp til Lofoten før vi begynner å få målinger innenfor normalen. Trenden er tydelig, og det er g runn til å tro at global oppvarming er en del av årsaken, forteller forskeren. Resultatet av de deilige badetemperaturene er at det er en svikt i tilveksten av fisk vi aldri har sett maken til ifølge Johannesen. Torsk, hyse, hvitting, sild, øyepål og tobis: For alle disse sentrale art e n e er tilveksten nå svært dårlig, noe som m e d f ø rer at det knapt kan fiskes etter noen av artene i norsk økonomisk son e, forteller havforskeren. Sjøfugl som lunde og lomvi påvirkes også av temperaturforandringer, blant annet ved at de må velge annen føde. En undersøkelse viser at hele tre av fem lundefuglbestander hadde dårligere overlevelse ved varmere vann. På Hornøya i Finnmark fant man at en temperaturøkning på én grad reduserer lomviens årlige overlevelse med fire prosent. Dette betyr at fuglens livslengde på sikt vil bli redusert fra 50 til rundt 20 år. N a t u rv e rn på ny måte Jon Bjartnes mener at det er viktig å tillate naturen å forandre seg. Det holder allerede på å skje og kan ikke stanses. Vi kan ikke bare verne natur for at den skal være som den har v æ rt. Mer enn før må vi velge hva som skal vernes. Å definere hva som er verdifull natur, blir derfor en utford r i n g, fortsetter han. Dette blir naturvern på en ny måte. Vi må huske at naturen ikke er statisk, men dynamisk. Den klarer å forandre seg. Derfor må det få lov til å komme inn nye arter som passer bedre til det nye miljøet. Det betyr selvsagt ikke at alle arter er velkomne, for noen av disse innvandrerne kan selvsagt utkonkurrere stedegne og truede arter, sier han.! Villsvinet er en av klimaartene som allerede har gjort sitt inntog sørøst i landet. FOTO: ERLEND HAARBERG/NN/SAMFOTO. Fo l ket krever k raftige tiltak På oppdrag fra WWF har Visendi A/S gjennomført en omfattende kartlegging av nordmenns klimaholdninger og betalingsvillighet for klimatiltak. Undersøkelsen er basert på et landsrepresentativt utvalg på nesten 1300 personer fra 16 til 83 år. På spørsmålet om klimagassutslippene bør reduseres selv om dette skulle halvere veksten i norsk økonomi, svarer vel 79 prosent ja, mens bare 12 prosent vil prioritere den økonomiske veksten. Kvinner er klart mer klimavennlige enn menn, likeså de med høy utdannelse. På spørsmålet om oljeutvinningen bør re d u s e res for å re d u s e re klimautslippene selv om dette skulle re d u s e re Statens i n n t e k t e r, svarer vel 52 prosent ja, mens 32 prosent vil prioritere Statens inntekt e r. Det er klar overvekt av kvinner og høytutdannede som godtar lavere takt i oljeutvinningen. Utvalget er også spurt om de mener Norge bør bli en ledende nasjon innen utvikling av nye energ i k i l- der uten klimautslipp selv om disse e n e rgikildene vil være dyre re for deg å b ruke? Her svarer hele 68 pro s e n t ja, mens vel 19 er imot. De høyt utdannede er klart mer positive enn de med lav utdannelse. N o rdmenn er ikke bare positive til kraftige klimatiltak; de er også optimistiske: Tror du det er mulig at de menneskeskapte klimautslippene i verden vil kunne bli re d u s e rt slik at klimaendringene ikke gir store negative konsekvenser for mennesker og miljø? lyder ett av spørsmålene. Her svarer hele 62,6 prosent ja, b a re 20 prosent nei - og kvinner er klart mer opitimistiske enn menn, med henholdsvis 66,1 og 59,3 prosent ja. Høyt utdannede er mer optimistiske en de med lav utdannelse.! 8 Ve rdens Natur - nr Ve rdens Natur - nr

6 Verdens største gnager Tekst og foto: Tom Schandy - Flodsvinet er ikke noe svin, men verdens største gnager. Det sosiale dyret trives i sumpområder i Sør- A m e r i k a. Flodsvinet poserer i Los Llanos i Venezuela. I det enorme sumplandet Los Llanos i Venezuela lever tusener av flodsvin gode dager. Disse vegetarianerne trenger ikke akkurat å anstrenge seg for å få tak i frokosten, for de bor midt i grønnsakhagen. Sumplandet er grønt og frodig, og kroppsformen til flodsvinet er deretter: Den tønneformede kroppen vitner ikke akkurat om en kropp som må jobbe mye for tilværelsen. Det indianske navnet for flodsvin er Capybara som henspeiler på matvanene. Det betyr grasets m e s t e r. Et flodsvin er utvilsomt en lett match for en jaguar, men slike bagateller ser ikke ut til å bekymre flodsvinene. De har en imidlertid en fordel: De lever ute på åpne sumpsletter, så det er ikke så lett for en flekkete jaguar å nærme seg. Likevel er spesielt de unge flodsvinene et dominerende byttedyr for jaguaren, og da spesielt individer som har beveget seg et stykke fra vannet. Ved fare flykter flodsvinene ut i vannet og gjemmer seg bort under vannplanter. De kan også dykke for å unnslippe farer. Det er imidlertid en ulempe med denne strategien, for både anakondaslanger og krokodiller sier også ja takk til en f l o d s v i n - b i ff. Uproporsjonert Dyrene i Los Llanos ser ikke på mennesker som fiender, så jeg kommer på kloss hold. Og for en merkelig, uproporsjonert skapning: Den tønneformede kroppen har kortere forbein enn bakbein, noe som gir dyret et underlig gangsett. Dessuten har den ikke hale, og hodet er overdimensjonert i forhold til resten av kroppen med nesebor, øyne og ører høyt plassert. Dermed kan den følge med på omgivelsene selv om den ligger nedsenket i vann, nesten som en krokodille. Hannen har i tillegg en slags kul på nesa som også bidrar sterkt til det litt rare utseendet. Dette er en luktkjertel, en såkalt morillo som det heter på spansk. Denne mørke, ovale forhøyningen av naken hud produserer store mengder av et hvitt, klebrig sekret. Begge kjønn har dessuten duftkjertler som ligger i hudlommer på begge sider av endetarmsåpningen. Flodsvinets pels er glissen med lange, bustaktige hår, og alle tær er forbundet med svømmehud. Det siste er utvilsomt en fordel i det gigantiske sumplandet. Ja, flodsvinet fungerer faktisk som sumpenes ferge, for mange fugler haiker rett og slett med flodsvinet. Hegrer slår seg ned på ryggen og blir med på en liten ridetur gjennom sumpene. Et flodsvin vi observerer, har imidlertid en rovfugl på ryggen. En kremkarakara hakker i et sår. Flodsvinet ligger nede og lar fuglen holde på. Vi tror at flodsvinet er døende, men da vi passerer senere er både rovfuglen og flodsvinet borte. Kanskje fikk den bare skjønnhetsbehandling Svinet som er gnager Flodsvinet ser kanskje ut som en liten, tykk gris, men navn og utseende b e d r a r. Flodsvinet er slett ingen gris, men en gnager. Og ikke en hvilken som helst gnager, men verdens største! Ja, du ser det på tennene at det må være en gnager, for den har to par store, typiske gnagertenner. Et flodsvin kan ha en lengde på over 130 cm, en mankehøyde på rundt 60 cm og veie opptil 64 kg. Så det er en stor gnager. Vår egen bever som også er en gnager, veier til sammenlikning bare inntil 30 kg. Flodsvinene er svært sosiale skapn i n g e r. Som regel er det rundt ti dyr i ei gruppe, men antallet kan komme opp i 40 individer. I tørketiden kan flere grupper samles ved innsjøer hvor det fortsatt er vann, men når regnet kommer deler de store flokkene seg opp igjen. I en typisk gruppe er det en dominant hann, en eller flere hunner, flere unger og ungdyr og en eller flere underordnete hanner. Blant hannene hersker det en rangorden som opprettholdes ved aggressive sammenstøt, som ofte innebærer at dyrene jager hverandre. Hunnene derimot er langt mer vennlige mot hverandre. Kun i Sør-Amerika Flodsvinets utbredelsesområde strekker seg fra Panama i nord til Uruguay og A rgentina i sør med de største forekomstene i Los Llanos i Venezuela og Pantanal i Brasil. Den regnes ikke som noen truet art, og mange steder jaktes flodsvinet på grunn av kjøttet og skinnet. Kjøttet skal visstnok smake som gris. I Venezuela hvor flodsvinet tidligere ble betraktet som en pest og plage blant bøndene, er salg av flodsvinkjøtt nå et verdifullt tillegg i økonomien. Ja, kjøttet er så populært at noen steder har man rett og slett opprettet flodsvin-farmer. Men her i Los Llanos er det først og fremst turistene som jager flodsvinene og som dermed gjør det lønnsomt å holde en bestand av levende flodsvin. Økologisk turisme er på fremmarsj i Venezuela, og flodsvinet er nå en del av en totalpakke som byr på spennende opplevelser med søramerikansk flora og fauna.! 10 Ve rdens Natur - nr Ve rdens Natur - nr

7 Villmannen i Central Park Tekst: Elizabeth B. Kjønø Han bruker mindre enn de fleste av det meste og er slett ikke materialistisk. Jeg har et ironisk forhold til min egen miljøvennlighet, sier mannen som i høst er bokaktuell med «Veien ut». Der forteller han om sitt år uten innlagt vann og strøm i en hytte i skogen. Den viktigste forberedelsen til vinteren er å sage ved. Det gjorde forfatteren og kulturjournalisten allerede i vår. FOTO: KAGGE FORLAG Til venstre: Gabrielsen har et ironisk forhold til sin egen miljøvennlighet, mye fordi han faktisk bruker en liter parafin om dagen. FOTO:ARVE HOEM Bjørn Gabrielsen tok med seg de seks hundene og flyttet til en hytte uten innlagt strøm og vann i Nordmarka. Da vi skulle komme på besøk møtte han oss sammen med sin trofaste venn, Pastor. FOTO: ARVE HOEM Bjørn Gabrielsen (født i 1966) er norsk forfatter, journalist og litteraturkritiker. Han bokdebuterte i 2001 med reiseskildringen Lutefisk på Prærien og har siden skrevet ytterligere 3 bøker. Han er bokanmelder i avisen Dagens Næringsliv, og ble i 2003 kåret til Årets litteraturkritiker. "Veien ut" er hans siste bok. Det som skulle være et prosjekt, har blitt en livsstil for kulturjournalisten i Dagens Næringsliv. Vi går langt og lengre enn langt for å komme frem til hytta hans. Veier og stier er dekket av isholke, akkurat for lite til at han kan hente oss med hundeslede og akkurat for mye til at det går an å sykle. Det blir derfor en tur på nærmere to timer mellom høye grant r æ r. Riktignok ville det blitt litt kortere dersom vi ikke hadde gått feil og kastet bort 40 minutter på å gå på feil side av vannet, men uansett langt for to par byføtter. Den siste strekningen kommer han oss i møte med huskyen Pastor ved sin side. Strålende blid, og glad for å få besøk. Så hyggelig. Bjørn Gabrielsen, presenterer han seg s e l v. Dette er Pastor. Central Park Etter halvannet år i ødemarka, uten innlagt vann og kun solpaneler som produserer minimalt med strøm, er Bjørn Gabrielsen fremdeles å finne på den 30 kvadratmeter store hytta i Nordmarka i Oslo sammen med sine seks huskyer. Dette er jo ikke akkurat ødemarka da, korrigerer han. Det er vel heller Central Park. Men det er forbausende lite som minner om storbyliv rundt Gabrielsen. Det kan gå ukevis uten at jeg ser et menneske, til og med spor etter m e n n e s k e r. Det er rart og får meg til å tenke hvordan det ville vært om jeg var det eneste mennesket i verden. Da gjør jeg meg tanker rundt hva som ville skjedd dersom katastrofen hadde kommet. Eller hva som ville vært det optimalt miljøvennlige samfunnet som samtidig fungerte med det vi er vant til nå; med denne type informasjonstilgang, med den type legetilbud vi har og hvordan dagliglivet kunne vært. Men jeg ville jo gått til grunne på nøyaktig den tiden det tar å sulte i hjel. Jeg hadde jo ikke klart meg alene i et øyeblikk, medgir eneboeren e t t e r t e n k s o m t. Av det han trenger til å klare seg dyrker han rundt ti prosent selv. Resten må han, som de fleste andre, s k a ffe fra storsamfunnet. Ikke en miljøvennlig livsstil Gabrielsen verken kjører bil, dusjer eller flyr særlig ofte. Men mange vil nok bli overrasket over at den enkle livsstilen hans i den lille hytta ikke er mer miljøvennlig. Dersom jeg hadde bodd i en moderne leilighet, dusjet hver dag og sett tv hele dagen ville jeg nok ha vært mer miljøvennlig enn jeg er nå, forteller han. Grunnen er at jeg bruker en liter parafin om dagen, og trenger utstyr som må fraktes med bil, for eksempel h u n d e f ô r. Fraktkostnader er en av grunnene til at han bestemte seg for ikke å ha en større grønnsakshage. Jordsmonnet er temmelig skrint der hytta hans ligger, derfor blir det mest poteter og urter han klarer å dyrke frem selv. Hvis jeg hadde hatt råd kunne jeg s i k k e rt fått hundre tonn matjord fraktet hit med helikopter og slikt sett vært s e l v b e rget, men da føler jeg at man ikke er mer selvberget enn om man handler i butikken. Holdningskampanjer ikke løsningen Hva som er den ideelle livsstilen i forhold til å ta vare på miljøet rundt oss, er ikke friluftsmannen sikker på. Han vil heller ikke formane andre. En ting slår han likevel ettertrykkelig fast: Holdningskampanjer er ikke løsningen. Jeg blir litt fortvilet over miljødebatten. Jeg forstår at man må holde den i sobre ordelag, men jeg blir litt fru s t re rt over at det bare er snakk om filleting. Jeg misliker veldig en moralsk formaning til mindre forb ruk. Det er ingen som går på den! Det er ingen som bruker mindre b a re fordi noen forteller dem at de skal gjøre det, og det synes jeg i og for seg er helt greit. Men jeg forstår at man må gjøre det. Det man kan forandre på, mener han, er for eksempel hva som er billig og hva som er dyrt. I dag er det billigere å kjøpe nytt enn å re p a re re. Det mener jeg blir galt. For min egen del re p a re rer jeg f o rdi det er enklere for meg enn å dra til byen for å skaffe nytt. En annen ting er prisen på buss for eksempel, den har steget enormt mye i forhold til det å kjøre bil. Og Oslo som miljøby bare fnyser han av. Vi vedtar slike crazy ting som at Oslo skal være en miljøby. Hvis det skulle vært sant, ville alle fått tetningslister gratis, subsidiert isolasjon og man ville skrudd opp strømprisene med 200 prosent. Det blir ikke miljøby av at ett firma setter opp solpaneler. Men strømprisene har jo gått opp nesten 200 prosent. Åh, har de det. Se, det er slikt som jeg ikke følger med på lenger. Onkelen min er jo ganske snill. Når strømmen går i byen sender han meg en melding. Så kan jeg skru på lyset, datamaskinen og radioen, samt lage meg mat, l e r han, men blir fort alvorlig igjen. Men gjør det at folk endrer vanene sine? spør han. Nei. Da kommer heller regjeringen inn i bildet for å subsidiere strømmen for de fattige. Nettopp! Jeg leser nå en bok om vann og folks forhold til det. Det viser seg at nesten hvor enn du er i verd e n, synes folk at vann skal være gratis. Uansett hvor mye det koster samfunnet å pumpe opp det vannet, så synes folk det. Selv bruker Gabrielsen lite vann. I boken sin, Veien ut, går han inn på vannforbruk og avslører blant annet at " 12 Ve rdens Natur - nr Ve rdens Natur - nr

8 " en vanlig norsk husholdning bruker 800 liter vann om dagen. En amerikansk husholdning bruker rundt 2000 l i t e r, mens han selv ligger på rundt 20. Mesteparten av dette vannet får han ned fra taket før han filtrerer det selv. Nå er det papp som dekker hyttetaket, men snart skal dette skiftes ut med b l i k k p l a t e r, noe som vil gjøre det enklere for han å samle opp vann. Men det er et prosjekt som får vente til våren kommer. Ville lære seg noe Hovedgrunnen til at forfatteren, kulturjournalisten og hundeelskeren dro til skogs var for å lære seg noe. Dette er noe han skriver om i boken. Han så seg rett og slett lei av å gå fra pub til pub for å drikke øl. Det eneste han egentlig kunne var å skrive, men det han ville kunne, var å leve i pakt med seg selv. Og i pakt med naturen. Hva betyr det egentlig å være n o r s k? var et av spørsmålene han stilte seg selv. Jo mer man kan, jo mer hjemme føler man seg. Det er vel grunnen til at jeg dro. Og dette med hundene var jo et genialt grep for da må man jo faktisk være ute. Som et resultat av sin tilværelse husker han årstidene bedre. Da jeg bodde i byen visste jeg ikke forskjell på en god og en dårlig v i n t e r. Det gjør jeg nå. Faktisk husker jeg flere vintre tilbake hva som var en god og hva som var en dårlig vinter. Før jeg flyttet på hytta bodde jeg nemlig også med temmelig lav standard, med blant annet utedo, ikke så langt unna her. Bundet til hundene Hva denne vinteren vil bringe, gjenstår å se. Veden hugget han allerede i v å r, og potetene er selvsagt for lengst tatt opp av åkeren. Denne kalde kvelden helt i starten av vinteren følger han oss tilbake mot sivilisasjonen. Vi småløper i mørket mens frostrøyken står ut av kjeften på både folk og dyr. Halvveis til stasjonen snur han og vender tilbake til den svarte skogen, mens vi om kort tid sitter i en taxi tilbake til storbyen. Hvor lenge han blir boende på hytta med hundene sine, vet han ikke, men tilbake til storbyen skal han aldri. Jeg har bundet meg for minst ti år framover med denne livsstilen. Dette er ikke hunder for byen, avslutter Bjørn Gabrielsen.! Egentlig var ett år på den 30 kvadratmeter store hytta et ettårig prosjekt. Halvannet år senere bor han der fremdeles og har ingen planer om å flytte tilbake til sivilisasjonen. FOTO: KAGGE FORLAG

9 Havets kardinal elsket og truet Av Nina Jensen og Elizabeth B. Kjønø - - Norsk hummer - «havets kardinal» - er en godt betalt delikatesse. Men den lille bestanden som er igjen, burde hatt et større vakthold rundt seg. Den overfiskes, tjuvfiskes og utsettes for angrep fra innvandreren amerikansk hummer. Før den havner på middagsbordet, er hummeren en aggressiv einstøing som liker seg best i kamp med naboen. Under skallskiftet hjelper hannene til med å "kle av" hunnene, men til tross for at hummeren oppfører seg som en "gentleman" ovenfor damene, angriper den vanligvis alt rundt seg. Den går ikke av veien for å sette til livs samtlige av sine søsken hvis den får muligheten til det. Men det er nok ikke de kannibalistiske egenskapene til hummeren som gjør at den norske hummerbestanden er i stadig tilbakegang. Små hummerlarver har alltid likt å spise andre hummerlarver, men det er mennesket som er dens hovedfiende. Siden 1940-tallet har det vært en jevn nedgang i antall hummer. Bestanden er fremdeles på et historisk lavt nivå, noe som i all hovedsakelig kommer av tyvfiske, overfiske og dårlig forvaltning. Gytebestanden har siden årene vært for liten til å gi gode årganger. Ulovlig fiske et alvorlig problem Hummeren er totalfredet om sommeren, og det er kun i en begrenset periode sent om høsten at det er tillatt å fange hummer. Det er også ulovlig å fiske hummer med alt annet enn teiner, og det er strengt forbudt for dykkere å ta hummer. Tyvfiske er i dag en av de største truslene mot hummerbestanden. Vi har ikke tall på hvor mange hummer som fiskes eller fanges ulovlig i løpet av ett år, men det er gode indikasjoner på at mange fisker hummer året rundt. Trolig står det tusenvis av hummer i ulovlige teiner langs Skagerrakkysten, og en god del av disse er nok bestilt på forhånd. Det er også god grunn til å tro at en del hummer omsettes svart, med direkte salg til restauranter, hotell og private. WWF oppfordrer alle til å bidra til å få stoppet det ulovlige fisket, og tipse Kystvakta dersom man har mistanke om tyvfiske. Lovlig overfiske er også et problem Det fiskes i Norge lovlig mellom 30 og 50 tonn hummer i året. Dessverre er reglene for fiske ikke gode nok til å beskytte bestanden, og WWF har overfor norske fiskerimyndigheter foreslått at hummer som har rogn, totalfredes og at minstemålet økes. En forbedring i forvaltningen kom i sommer da det ble opprettet fire hummerreservater der alt hummerfiske er forbudt. WWF synes dette er et godt tiltak, men skulle gjerne sett at flere områder ble vernet. Amerikansk hummer settes ut Et annet problem den norske hummeren støter på er en slektning som har utvandret fra Amerika, den amerikanske hummeren, H o m a rus americanus. I begynnelsen trodde man at denne hummerarten kom til norske farvann gjennom ballastvannet på amerikanske skip, men de siste årene er det påvist at det er satt ut amerikansk hummer flere ganger langs den norske kysten. Den første dokumenterte utsettingen går faktisk helt tilbake til Utsettingen av den amerikanske hummeren kan bli et alvorlig problem for vår hummerbestand og andre organismer i våre kystfarvann. Den amerikanske hummeren er tilpasset kalde farvann og kan vandre flere hundre kilometer i løpet av et år. Det er i følge Havforsknings-instituttet også grunn til å frykte at den amerikanske hummeren kan ha med seg alvorlige hummersykdommer. På lengre sikt er muligheten for paring mellom den amerikanske og vår europeiske hummer den alvorligste følgen. Det viser KO N T I N G E N T E N B rev kommer i disse dager SVÆRT viktig for WWFs fortsatte innsats! Hjertelig takk!! Rasmus Hansson, g e n e r a l s e k re t æ r F A K T A seg nemlig at hannene som klekkes fra slike "blandingsekteskap", blir sterile. Utsetting av sterile hanner er et virkemiddel som brukes for å svekke formeringen hos skadeinsekter innen landbruk, men en redusert formeringsevne er absolutt det siste vår norske hummerbestand trenger! På kort sikt kan den amerikanske hummeren føre til konkurranse om skjul og mat. Faren er stor for at vår egen hummer taper denne konkurransen, fordi den amerikanske hummerarten gjerne får større klør. Utsatt amerikansk hummer vil også kunne spre seg vidt ut fra utsettingsområdet, ettersom det er helt normalt for denne arten å legge ut på milelange sesongvandringer.! Ferdigkokt hummer tas opp av gryta. Stavern, Larvik, Vestfold BJØRN-OWE HOLMBERG / SAMFOTO UTSEENDE Hos levende hummer er skallet grønnsvart, med blålige knuter eller pigger. Av og til kan den også være helt blå. Den har kraftige klør og kropp, og klørne er ulike (en knuseklo og en sakseklo). Den velkjente rødfargen får hummeren når den kokes. STØRRELSE Hummeren kan bli over 50 centimeter og veie inntil fem kilo. Som skalldyr flest vokser hummeren kun etter at den har skiftet skall. Den kryper ut av det gamle skallet og tar opp vann slik at den sveller til sin nye størrelse. I havet regner man med at en voksen hummer skifter skall hvert annet eller tredje år, alt etter hvor god næringstilgang den har. Hannen hjelper ofte til med å kle av hunnen under skallskiftet, for å sikre seg muligheten til å befrukte eggene. KOST Hummeren angriper alt rundt seg og går ikke av veien for å sette til livs samtlige av sine søsken hvis de får muligheten til det. Men i hovedsak lever hummeren av muslinger, snegler, børstemark og kråkeboller. HABITAT, UTBREDELSE OG FORMERING Den norske hummeren er vanlig fra Den engelske kanal til Nord-Norge. I Norge er det gjort observasjoner helt til Troms, men Tysfjord er det nordligste området med levedyktige bestander. Hummeren er knyttet til hard bunn og trives best på steder med tilgang på gode gjemmesteder, som i steinrøyser og kløfter. Den lever på relativt grunt vann og går sjelden dypere enn 40 meter. Om sommeren kan man finne den helt opp mot tidevannssonen. Den norske hummeren er stedbunden og holder seg gjerne på samme sted i mange år, bare avbrutt av korte vandringer på noen hundre meter for å finne mat eller make. Klekkingen av eggene er temperaturavhengig og skjer om sommeren. Noen f o r s k e re mener at kun 2 av larver overlever de første tre ukene. Da har larven allerede skiftet skall tre ganger!! 16 Ve rdens Natur - nr

10 De 5 store Hvordan er egentlig tilstanden for Afrikas fem store - elefant, løve, leopard, bøffel og neshorn? Er de på fremmarsj eller i tilbakegang? Hvordan påvirkes de fem store av miljøsituasjonen i Afrika i dag? Tekst: Andreas Benjamin Schei - Foto: Tom Schandy - De fem store var tradisjonelt de fem mest attraktive artene for safarijegeren å nedlegge, men terminologien har blitt hengende igjen i turistbrosjyrene. Det er nemlig disse fem artene safarioperatørene aller helst vil vise deg. Dessverre er akkurat disse artene også mål for krypskyttere, og derfor har de gått kraftig tilbake mange steder. Ekspansjon av menneskelig aktivitet og reduksjon av dyrenes naturlige leveområder har også blitt en trussel, men det er fortsatt ikke for sent å oppleve disse majestetiske dyrene. E L E FANTEN - En omsorgsfull nomade Den afrikanske elefanten er verdens største landdyr. Den kan ha en høyde på fire meter, en lengde på 7,5 meter og veie 7,5 tonn. Ørene kan bli store som dører, og elefanten bruker dem til å kvitte seg med varme. Snabelen er elefantens fremste kjennetegn - et utrolig avansert redskap med muskelenheter. Den brukes til å gripe og kommunisere, til slagsmål og til egenpleie og til og med som snorkel. Elefanten har også to støttenner (elfenben), som gjerne er ulikt utviklet, da elefanten er høyre- eller venstre- tannet. Elefanten går drektig i to år, og kalven veier 100 kilo når den fødes. Elefantene er sosiale og intelligente. De vandrer i flokk over enorme områder, de kan adoptere foreldreløse kalver og beskytte sårede flokkmedlemmer. Et unikt trekk i dyreverdenen er at elefantene kan identifisere elefantknokler. På grunn av at beina har puter, kan elefanten på tross av størrelsen gå uten å lage en lyd. Elefanten er en enestående art, og de nærmeste levende slektningene antas å være sjøku og klippegrevling. Sårbar, men utbredt Elefantbestanden er sårbar. Det finnes elefanter i Afrika, i nesten alle land utenom de nord-afrikanske. Rundt 1940 var det mellom tre og fem millioner elefanter. På åttitallet forsvant nesten elefanter per år, mye på grunn av krypskyting. I 1989 ble all handel med elfenben forbudt. Markedet har siden kollapset. Den illegale handelen er i dag begrenset, mens Namibia, Botswana og Zimbabwe har fått en liten eksportkvote. Et nytt og større problem er at elefantens naturlige leveområde stadig krymper. " Hvor kan du se elefant? K e n y a : Amboseli nasjonalpark, Masai Mara v i l t re s e rvat, men også mange andre steder Tanzania: Ta r a n g i re og Ruaha nasjonalpark (i tørr årstid), Serengeti og Ngoro n g o ro k r a t e re t Z a m b i a : Kafue nasjonalpark Z i m b a b w e : Mana Pools og Hwange nasjonalpark B o t s w a n a : Chobe nasjonalpark, Moremi viltre s e rv a t S ø r-afrika: Krüger nasjonalpark, Addo Elephant National Park N a m i b i a : Etosha nasjonalpark En elefant kommer for å drikke vann i flombelysningen ved et vannhull i skogene under Mount Kenya i Kenya. 18 Ve rdens Natur - nr Ve rdens Natur - nr

11 I Etosha nasjonalpark i Namibia kan man på nattetid oppleve fem svart neshorn som drikker vann fra vannhullet. Leopardstrekk i Samburu nasjonalpark langt nord i Kenya. N E S H O R N savannens stridsvogner Hvor kan du se neshorn? Den tilpasningsdyktige L E O PA R D E N Hvor kan du se leopard? Det finnes to art e r neshorn i A f r i k a, spissneshorn eller s v a rt neshorn ( D i c e ros bicornis) og stumpneshorn e l l e rhvitt neshorn (Ceratotherium simum). Navnene svart og hvitt neshorn er misvisende og bero r på at engelskmennen misforsto ordet weit, som på afrikaans betyr b re d, og som boerne brukte om hvitt neshorn. Forskjellen mellom de to artene ses nemlig lettest på leppen, som er firkantet, flat og vid hos hvitt neshorn og spiss foran hos s v a rt neshorn. Det hvite er s t ø r re enn det svarte, og kan bli fire meter langt og veie 2,5-3,5 tonn. Det svart e v e i e r til sammenligning 1-1,5 tonn. De er i utgangspunktet ikke agg ressive, men kan angripe mennesk e r som nærmer seg. Hornene er i k- ke en del av skjelettet, men består av keratin, det samme stoffet som 20 Ve rdens Natur - nr d a n n e r h o v e r, negler og hår. På t ross av den massive fre m t o n i n g e n, kan neshornet komme opp i 40 kilom e t e r i timen i galopp. Neshornene fantes en gang i hele Eurasia og Afrika og er kjent fra hulemalerier i Frankrike. Neshornene tilhøre re n urgammel og tidligere svært utb redt dyreslekt. Det største landdyret som noensinne har levd var e t neshorn. Det het Indricotherium, hadde en skulderhøyde på 5,5 met e r og veide 30 tonn, det samme som 400 voksne mennesker til sammen. På randen av utry d d e l s e Neshornet er sterkt utry d n i n g s t r u- et. Det finnes ca neshorn totalt. Det svarte neshornet er k r i t i s k u t rydningstruet (3 500 individer igjen), mens den sørlige underart e n av det hvite neshornet er utenfor Portrett av en panservogn. Hvitt neshorn fotografert i Lake Nakuru nasjonalpark i Kenya. fare ( igjen). Den nordlige underarten av hvitt neshorn lever i Den Demokratiske Republikken Kongo og er ekstremt truet med bare en håndfull individer igjen. Hovedproblemet har vært krypskyting, da hornet er populært i medisiner og til knivskjefter. Bestanden av svart neshorn gikk tilbake med 96 prosent mellom 1970 og 1992 på grunn av krypskyting. Sør-Afrika: Hluhluwe-Umfolozi viltreservat (verdens største bestand av hvitt neshorn. Alle hvite neshorn i dag stammer fra dette reservatet) Krüger nasjonalpark Zimbabwe: Hwange nasjonalpark Tanzania: Serengeti og fremfor alt Ngorongoro-krateret (svart neshorn) Kenya: Masai Mara og ikke minst Lake Nakuru nasjonalpark hvor det er både svart og hvitt neshorn. Det siste er introdusert fra Sør-Afrika. Zaire: Garamba nasjonalpark (sørlige underart av hvitt neshorn) Namibia: Etosha nasjonalpark Leoparden er et særdeles tilpasningsdyktig kattedyr s o m kan bo i alt fra regnskog til ørken. Bortsett fra menneske og enkelte gnagere, er det kanskje den arten på jorden som har størst spredning. Den kan svømme, klatre i trær, hoppe o v e r t re meter v e rtikalt og bære sin egen vekt. Kamuflasjen e r så god at leoparden av og til finnes helt inne i forstedene til afrikanske byer, hvor den er aktiv om natten og oppholder seg i trær. Den jager alene, og t a r alt fra mus til sjiraff. Den kan også drepe andre ro v d y r. Leoparden har en egen teknikk for å drepe primater: Hodet gripes bakfra med den s v æ rt kraftige kjeven, som riv e r o v e r nakken. Den henger gjerne opp sine byttedyr i trærne for å unngå at andre ro v d y r s t i k k e r av gårde med dem (for eksempel løve). I India finnes det historier om enkelte leopard e r som har blitt menneskeet e re, for eksempel den kjente R u d y a p r a y a g - l e o p a r d e n. Mellom 1918 og 1926 angre p den mennesker langs en pilgrimsvei til et hindutempel og d repte mange. Det ble rapport e rt 125 drepte, men dette er nok et overdrevet tall. Svart e l e o p a r d e r kalles også pantere. L e o p a r d e r kan krysses med l ø v e r, men dette er aldri observ e rt i vill tilstand. Stor utbredelse, tuede underart e r I Afrika er leoparden ikke utrydningstruet. Totalt antall leop a r d e r e r antagelig over Leoparden har likevel har mange truede undergrupper. I Nord-Afrika er leoparden nesten borte, og i Asia er b e s t a n- den tynn, spredt og separe rt. Spesielt er A m u r l e o p a r d e n (Russland, Kina og Nord- K o rea) truet. " L e o p a rden er det vanskeligste dyret å se av de fem. Mala Mala, et privat og s v æ rt eksklusivt re s e rvat som gre n s e r til Krügerparken, er det mest kjente stedet i verden for å se leopard. I K e n y a er Lake Nakuru nasjonalp a r k en veldig sikker park (også Afrikas største tetthet av leopard), likeså Samburu nasjonalpark nord i Kenya. Det er også store muligheter langs S e ro n e r a - e l v a i S e rengeti nas j o n a l p a r k. I O k o n j i m a i N a m i b i a f o res leopardene, slik at man kan se dem på kloss hold. Dette er en metode som er forbudt i bl.a. Sør- A f r i k a.

12 L Ø V E N en tilbakelent muske l b u n t Savannens hersker løven. Fotografert i Masai Mara som er det beste stedet i Afrika for å se Afrikas største kattedyr. Selv om løven av og til kalles jungelens konge, finner du den ikke i tett skog. Derimot holder den til på sav a n n e r, krattskog og i halvørken. Løven er på den ubestridte toppen av næringskjeden på savannen. Den har et brøl på opptil 114 decibel, samme lydnivå som et full fotballstadion. Kongen kre v e r s i t t : Løven tre n g e r 100 byttedyr i åre t, og tar alle slags byttedyr mellom 20 og 800 kilo. Gnu og sebra er f a v o- r i t t b y t t e r, men i fellesskap med and re løver kan den også nedlegge voksne elefanter. Løven ere k s t remt muskuløs og kraftig. Den angriper gjerne med voldsom energi fra ti meters hold, og med et grep over bakenden kan den løfte og kaste en fullvoksen sebra i bakken. Et slag med forpoten e rnok til å sende en antilope i bakken. Men jakten har sin pris. Fordi den gjerne jakter s t o re dyr, blir l ø- ven ofte skadet selv og lykkes bare en av fem ganger i å drepe byttet. Et sebra- ellers j i r a ffspark kan bre k k e kjeven til en løve eller slå ut et øye. En løveunge ers v æ rt liten og hjelpeløs og tre n g e rmye beskyttelse. Løven er det eneste sosiale katted y ret, og de lever og jager i flokk. 20 av 24 timer i døgnet tilbringes med avslapning. Det finnes noen f o rt e l l i n g e r om menneskeetende løv e r. To løver i Tsavo i Kenya stoppet i 1898 byggingen av en jernbanelinje fordi de drepte og åt nesten 140 av arbeiderne. Menneskeetende løver kan fortsatt inntre ffe når det er tørke og mangel på byttedyr. F o rtsatt savannens hersker Løven regnes som en sårbar art (sterkt utrydningstruet i India). Det er kanskje ingen annen art som har minsket sin utbredelse så mye som løven i historisk tid. En gang fantes den i både Europa, Asia og Afrika. Den forsvant fra Europa for år siden, og nå finnes det kun ca. 300 løver igjen i Gir nasjonalpark i India. Den asiatiske løven regnes som en egen undertart og har blant annet mindre manke. Sør for Sahara kan antallet ha gått ned med mellom 30 og 50 prosent de siste tjue årene, og sannsynligvis ligger det mellom og Hvor kan du se løve? Løver kan ses i stort sett alle store afrikanske nasjonalparker og reservater. Masai Mara i Kenya og Serengeti i Tanzania regnes som det løvetetteste området i Afrika, og der er det også lettest å observere dem på grunn av de åpne slettene. Krüger i Sør-Afrika er også et godt løvested. " B Ø F F E L E N en sosial slugger B ø ffelen erhøy som et menneske, 3,5 m e t e rlang og veier900 kilo. Hannen kjennetegnes av de meterbrede hornene som liggerpå tvers av hodet og lign e ren parykk. Den kan bli et av verdens farligste dyrhvis den blirf o r f u l g t e l l e rs å ret. Da angriperden i opp til 55 k i l o m e t e ri timen med senkede horn f o rå slenge fienden opp i lufta. Bøff e l - en hard e r f o rblitt regnet som en særdeles farlig art å drive jakt på. B ø ffelen lever i store flokker, som kan telle tusenvis av dyr. For å være beskyttet soverde gjerne med ry g g e n mot hverandre, eller med hodet på Hvor kan du se bøffel? hverandres rygger. Bøffelen er nysgjerrig, og kommer gjerne bort til kjøretøyer for å inspisere dem nærmere. Arten har få naturlige fiender. Selv løveflokken respekterer bøffelen, og hvis bøflene samarbeider kan de drepe en angripende løve. Kalver kan derimot ha problemer med både løve, hyene og leopard. Bøffelen er ikke truet, men avhengig av god bevaring. Den finnes fra Somalia og Etiopia i nord hele veien ned til Kapp Det gode håp. Du kan se store bøffelflokker blant annet i disse parkene: Kenya: Masai Mara viltreservat, Mountain Lodge i Kenya på grensen til Mt. Kenya nasjonalpark har vannhull hvor det daglig kommer store flokker med bøfler. Tanania: Ngorongoro, Manyara nasjonalpark, Serengeti nasjonalpark Zambia: Kafue nasjonalpark Zimbabwe: Hwange nasjonalpark Sør-Afrika: Krüger nasjonalpark Portrett av en bøffel fra fjellskogene rundt Mount Kenya i Kenya. Må vi skyte elefanter? Stor vekst i vernede bestander I Sør-Afrika var årets sommer en av de våteste i manns minne. Dette betyr gode tider for vegetasjon og elver i de norm a l t t ø rre regionene, og sørger for at det er rikelig vann og mat for dyrene. Elefanter er det mye av, og noen steder kanskje i o v e r k a n t. Elefanter er store og flotte dyr, men de trenger en masse mat og frihet hvis de skal overleve, sier P. J. Stephenson fra WWFs program for afrikansk elefant. Hvis tilgangen på mat er begrenset, som den gjerne er innad i en nasjonalpark, kommer elefantene ofte i konflikt med mennesker og andre dyr. I Krüger nasjonalpark vokser elefantbestanden raskt, i motsetning til i andre områder, hvor bestandene er truede på grunn av habitatødeleggelser og krypskyting. Bestanden har økt fra 7000 til i løpet av få år, og nå må parken vurdere å skyte elefanter for å holde bestanden på det nivået parken kan tåle. En helhetlig bærekraftig forvaltning av parken kan komme til å innebære skyting av elefanter.! 22 Ve rdens Natur - nr Ve rdens Natur - nr

Utgis av WWF-Norge Nr 1/2006-21. årgang Kr 38. På frierføtter i Stillehavet. 794 arter på utryddelsens rand. Der huldra fremdeles danser

Utgis av WWF-Norge Nr 1/2006-21. årgang Kr 38. På frierføtter i Stillehavet. 794 arter på utryddelsens rand. Der huldra fremdeles danser Utgis av WWF-Norge Nr 1/2006-21. årgang Kr 38 På frierføtter i Stillehavet 794 arter på utryddelsens rand Der huldra fremdeles danser Innhold Leder 794 arter på utrydelsensrand side 4 Naturvern og nødhjelp

Detaljer

10 naturperler i fare SIDE 28. Bresmelting og treplanting i Rwenzori SIDE 14. Hvaler i varmt hav SIDE 22. Los Llanos i Venezuela Anakondaens rike

10 naturperler i fare SIDE 28. Bresmelting og treplanting i Rwenzori SIDE 14. Hvaler i varmt hav SIDE 22. Los Llanos i Venezuela Anakondaens rike U T G I S A V W W F - N O R G E N R 2 / 2 0 0 7-2 2. Å R G A N G 10 naturperler i fare SIDE 8 Bresmelting og treplanting i Rwenzori SIDE 14 Hvaler i varmt hav SIDE 22 Los Llanos i Venezuela Anakondaens

Detaljer

Det internasjonale polaråret 2007-2008 SIDE 14. Oljeulykken på Fedje: Nina tar saken. Gorillaer i kryssild SIDE 22. Liv i frossen vinterskog SIDE 28

Det internasjonale polaråret 2007-2008 SIDE 14. Oljeulykken på Fedje: Nina tar saken. Gorillaer i kryssild SIDE 22. Liv i frossen vinterskog SIDE 28 U T G I S A V W W F - N O R G E N R 1 / 2 0 0 7-2 2. A R G A N G Det internasjonale polaråret 2007-2008 SIDE 4 Oljeulykken på Fedje: Nina tar saken SIDE 14 Gorillaer i kryssild SIDE 22 Liv i frossen vinterskog

Detaljer

Grønt, gult og rødt lys for norsk sjømat. Fremtidens bil: Full lading eller tom tank? Vil redde elveslettenes konge. Fremtidsskip til Svalbard

Grønt, gult og rødt lys for norsk sjømat. Fremtidens bil: Full lading eller tom tank? Vil redde elveslettenes konge. Fremtidsskip til Svalbard U T G I S A V W W F - N O R G E N R 2 / 2 0 0 8-2 3. Å R G A N G Grønt, gult og rødt lys for norsk sjømat Fremtidens bil: Full lading eller tom tank? Vil redde elveslettenes konge Fremtidsskip til Svalbard

Detaljer

Nytt prosjekt på Madagaskar. Torres del Paine nasjonalpark. Trillemarka-Rollagsfjell endelig vernet. Kinas utvikling - vår klimafremtid

Nytt prosjekt på Madagaskar. Torres del Paine nasjonalpark. Trillemarka-Rollagsfjell endelig vernet. Kinas utvikling - vår klimafremtid U T G I S A V W W F - N O R G E N R 1 / 2 0 0 8-2 3. Å R G A N G Nytt prosjekt på Madagaskar Torres del Paine nasjonalpark Trillemarka-Rollagsfjell endelig vernet Kinas utvikling - vår klimafremtid Landet

Detaljer

Pumamannen. Verdens største miljøkampanje. Norskehavet - rikt og sårbart. Issmeltingen i Arktis dreper hvalrossen

Pumamannen. Verdens største miljøkampanje. Norskehavet - rikt og sårbart. Issmeltingen i Arktis dreper hvalrossen U T G I S A V W W F - N O R G E N R 4 / 2 0 0 8-2 3. Å R G A N G Pumamannen Verdens største miljøkampanje Norskehavet - rikt og sårbart Issmeltingen i Arktis dreper hvalrossen Rodrigo Donadi Pumamannen

Detaljer

STOPP ULOVLIG. Verdens Natur NATURVENN INTERVJUET URSKOGENS KJEMPE. WWFs JAKT PÅ RIKE BAKMENN MAGASIN MAI

STOPP ULOVLIG. Verdens Natur NATURVENN INTERVJUET URSKOGENS KJEMPE. WWFs JAKT PÅ RIKE BAKMENN MAGASIN MAI MAGASIN MAI 2012 Verdens Natur UTGIS AV WWF-NORGE 27. årgang STOPP ULOVLIG jakt WWFs JAKT PÅ RIKE BAKMENN David Greer jobber for beskyttelse av store aper i Afrika. URSKOGENS KJEMPE Tom Schandy har stått

Detaljer

Utgis av WWF-Norge Nr 3/2009-24. Årgang. Da Jomfruland mistet uskylden. Den nye vassdragskampen. Den stille invasjonen. Crex crex Stemmen som forsvant

Utgis av WWF-Norge Nr 3/2009-24. Årgang. Da Jomfruland mistet uskylden. Den nye vassdragskampen. Den stille invasjonen. Crex crex Stemmen som forsvant Utgis av WWF-Norge Nr 3/2009-24. Årgang Da Jomfruland mistet uskylden Den nye vassdragskampen Den stille invasjonen Crex crex Stemmen som forsvant Da Jomfruland mistet uskylden side Den nye Vassdragskampen

Detaljer

Naturmangfoldåret 2010 Earth Hour 2010: Verdens største klimakampanje Slukk lyset en time for klimaet 27. mars kl. 20.30

Naturmangfoldåret 2010 Earth Hour 2010: Verdens største klimakampanje Slukk lyset en time for klimaet 27. mars kl. 20.30 Utgis av WWF-Norge Nr 1/2010-25. Årgang Naturmangfoldåret 2010 Earth Hour 2010: Verdens største klimakampanje Slukk lyset en time for klimaet 27. mars kl. 20.30 Naturmangfoldåret 2010: Utryddelsen skal

Detaljer

Verdens Natur DA NORGE UTRYDDET TUNFISKEN NORDSJØEN SKJÆRGÅRDSNATUR KULTUR INTERVJUET MAGASIN OKTOBER

Verdens Natur DA NORGE UTRYDDET TUNFISKEN NORDSJØEN SKJÆRGÅRDSNATUR KULTUR INTERVJUET MAGASIN OKTOBER MAGASIN OKTOBER 2012 Verdens Natur UTGIS AV WWF-NORGE 27. årgang DA NORGE UTRYDDET TUNFISKEN NORDSJØEN WWF foreslår pakkeløsning for et plaget hav. SKJÆRGÅRDSNATUR Tom Schandy har besøkt turistparadiset

Detaljer

Oljeutvinning i Uganda: Sorte hull i Afrikas perle. Brasils truede atlanterhavsskoger. Tjæresand: Klimabombe i gigaklassen. Ildsjelene fra isødet

Oljeutvinning i Uganda: Sorte hull i Afrikas perle. Brasils truede atlanterhavsskoger. Tjæresand: Klimabombe i gigaklassen. Ildsjelene fra isødet U T G I S A V W W F - N O R G E N R 3 / 2 0 0 8-2 3. Å R G A N G Oljeutvinning i Uganda: Sorte hull i Afrikas perle Brasils truede atlanterhavsskoger Tjæresand: Klimabombe i gigaklassen Ildsjelene fra

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Verdens Natur NATURVENN NYTT LIV FOR NESHORN VINN HOTELLNATT LYS FRAMTID MAGASIN APRIL

Verdens Natur NATURVENN NYTT LIV FOR NESHORN VINN HOTELLNATT LYS FRAMTID MAGASIN APRIL MAGASIN APRIL 2014 Verdens Natur UTGIS AV WWF-NORGE 29. årgang LYS FRAMTID WWF bidrar til at be folkningen i Uganda får energi fra rene kilder. Det redder liv. Side 6 VINN HOTELLNATT Verv en venn og vinn

Detaljer

Historier om. vann, elver og våtmarker

Historier om. vann, elver og våtmarker Historier om vann, elver og våtmarker Innhold Historiene om vann, elver og våtmarker...3 Våtmarker: Viktig natur for mellomlanding og hekking...4 Magiske myrer: De økologiske supersystemene...7 Elvene:

Detaljer

Slukk lyset én time 28. mars kl. 20.30!

Slukk lyset én time 28. mars kl. 20.30! Utgis av WWF-Norge Nr 1/2009-24. Årgang Slukk lyset én time 28. mars kl. 20.30! Folkeaksjon mot olje side Cornflakes Gir trær side Earth Hour Slukk lyset! side 8 12 14 É n milliard stemmer for klimaet

Detaljer

La naturen arve Testamentarisk gave en gave til framtiden

La naturen arve Testamentarisk gave en gave til framtiden OM ARV La naturen arve Testamentarisk gave en gave til framtiden naturepl.com / Ingo Arndt / WWF-Canon Innholdsfortegnelse Den fineste gaven du kan etterlate deg er en levende jord 5 Regnskogen i Peru

Detaljer

Verdens Natur FRAMTIDEN ER HER! NATUR OG FRED MILJØVERN NYTTER REN ENERGI TIL ALLE UNIKE BILDER MAGASIN DESEMBER. I Uganda og Norge er pri vatpersoner

Verdens Natur FRAMTIDEN ER HER! NATUR OG FRED MILJØVERN NYTTER REN ENERGI TIL ALLE UNIKE BILDER MAGASIN DESEMBER. I Uganda og Norge er pri vatpersoner MAGASIN DESEMBER 2013 Verdens Natur UTGIS AV WWF-NORGE 28. årgang FRAMTIDEN ER HER! UNIKE BILDER Marcel Leliënhofs unike bilder fra Namibia er nå tilgjengelige for salg. MILJØVERN NYTTER To viktige seiere

Detaljer

Grønn politisk økonomisk analyse

Grønn politisk økonomisk analyse Grønn politisk økonomisk analyse Arne Thodok Eriksen Grønn politisk økonomisk analyse KOLOFON FORLAG Arne Thodok Eriksen Kolofon Forlag 2009 Produksjon: Kolofon Forlag Boken kan kjøpes i bokhandel eller

Detaljer

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring 1 Økologi ØKOLOGI 15 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring Økologi er læren om samspillet og sammenhengene i naturen. Økologi handler også om mennesket,

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

TI ÅR MED VIND. LAKS PÅ KREDITT men genbankens mål er å overflødiggjøre seg selv.

TI ÅR MED VIND. LAKS PÅ KREDITT men genbankens mål er å overflødiggjøre seg selv. INNHHOLDER 4000 ÅR GAMMEL IS TI ÅR MED VIND Kine Ødegård (10) har vokst opp i en skog av vindmøller. Det har verken hun eller de aller fleste andre smølaværinger noe imot. Les mer i TEMA. LAKS PÅ KREDITT

Detaljer

«Aldri mer. Mobiliserer mot oljeboring i Lofoten: Klimatoppmøte side 16-17 Måkeblues side 8. Kutter ut olje side 24-25

«Aldri mer. Mobiliserer mot oljeboring i Lofoten: Klimatoppmøte side 16-17 Måkeblues side 8. Kutter ut olje side 24-25 Klimatoppmøte side 16-17 Måkeblues side 8 natur & miljø / 1-2011 et magasin fra norges naturvernforbund Kutter ut olje side 24-25 Mobiliserer mot oljeboring i Lofoten: «Aldri mer Alta» MITSUBISHI i-miev

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Mål: Utstyr: Tid: Tid: Antall deltakere: Tips!

Mål: Utstyr: Tid: Tid: Antall deltakere: Tips! ALTERNATIV ENERGI Mål: lære om fornybar energi Utstyr: en fjær til hvert lag, noe som kan markere start og målstrek.tid: 15 min Tid: 10 min Antall deltakere: ubegrenset. Gruppevis. Det finnes mange alternative

Detaljer

kostbar krise i havet

kostbar krise i havet Bisonsafari side 24-25 Uvær og klima side 6-7 natur & miljø / 5-2009 et magasin fra norges naturvernforbund Ny verneplan? side 32-33 Milliarder går tapt hvert år: kostbar krise i havet / 1 Naturkalenderen

Detaljer

Velkommen til Afrika. Odd Magne Doseth

Velkommen til Afrika. Odd Magne Doseth AFRIKANSK VILT Velkommen til Afrika Formålet med denne boken er å vise de mest vanlige afrikanske dyreartene ved hjelp av bilder og tekst. Den er ikke et fullstendig oppslagsverk da det ikke har blitt

Detaljer

NR. 6 2007. 50 insekter, planter og pattedyr. Klimaets første ofre

NR. 6 2007. 50 insekter, planter og pattedyr. Klimaets første ofre NR. 6 2007 50 insekter, planter og pattedyr Klimaets første ofre 15 busslinjer kan forbys Overser miljølover Innhold Må rydde opp 3 Kan forby 15 busslinjer 4 16 av 18 med ftalater 6 40 dager fengsel 7

Detaljer

Følg ei altertavle hjem s. 6 La skogen brenne s. 13 PCB skader fisken s. 19 Steinalderfolket s. 32 NINA. NIKU. Nr. 2-1998

Følg ei altertavle hjem s. 6 La skogen brenne s. 13 PCB skader fisken s. 19 Steinalderfolket s. 32 NINA. NIKU. Nr. 2-1998 R«051:,egt riaftskenoi:g oehrroinoorni:a sniku'lf intern, forshn nun ee rr e:to3m4pgåagnåegenrdei året. NINA. NIKU ntngsaktivitet, nye prosjekter, konferanser og annen virksonthet ved stiftelsert. Nr.

Detaljer

OVERORDNET MÅLSETTING - TILBAKE TIL NATUREN

OVERORDNET MÅLSETTING - TILBAKE TIL NATUREN OVERORDNET MÅLSETTING - TILBAKE TIL NATUREN Ja, hva mener jeg nå egentlig med det? Floyd Red Crow Westerman sier i en video på YouTube, at mennesket har glemt hvordan å leve på jorden, de har glemt sin

Detaljer