MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE MARS 2010 NR ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE MARS 2010 NR. 1 71. ÅRGANG"

Transkript

1 MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE MARS 2010 NR ÅRGANG Menighetsbladet 70 år side2 -var jeg bare fire år side11 Kirkeskip på Helle side12

2 MENIGHETSBLADET 70 ÅR I april 1940 samtidig med at krigen brøt ut - kom det første nummeret av Sannidal menighetsblad. Tanken om et menighetsblad ble tatt opp av Menighetsrådet ved formann Ole Hegland. Man innkalte representanter for misjonsforeningene i bygda til møte i Kil 11.november 1939 for å diskutere saken, og på møtet 14. februar 1940 ble regler vedtatt for bladets virksomhet,står det å lese i Torkell Tandes jubileumsskrift om Sannidal kirke og menighet gjennom 200 år, utgitt i Det første nummeret er i noen grad preget av utryggheten som hersket i Norge på denne tiden, men det finnes også notiser som får oss til å trekke på smilebåndet. Nedenfor bringer vi noen klipp fra første nummer. Etter 70 år skifter bladet navn til Menighetsblad for Sannidal og Helle. Det skjer i forbindelse med at Helle ble eget sokn fra 1.januar. Menighetsrådet på Helle ønsker å gi ut bladet sammen med menighetsrådet i Sannidal. Det jobbes med å finne en arbeidsform slik at begge sokn bidrar til utgivelsen av bladet. Det jobbes også med en logo til forsiden. Foreløpig er tegningen av Sannidal kirke en del av den. Kan noen tegne Hellekirken? Eller komme med andre forslag? Følg med i neste nummer så får vi se hva det blir til. 2

3 Min salme Skal jeg sende en hilsen til menighetsbladet med den sangen som jeg setter stor pris på så må det være den som er skrevet av Sigvard Engeset, nr. 370 i Sangboka. Regn med din frelser, så regner du rett, gi ham din byrde, så vandrer du lett! Regn med deg selv, og du kommer i fall, regn med din Frelser, og seire du skal! Regn med din Frelser i medgangen blid, Regn med din Frelser i motgangens tid! Husk, når du fristes i prøvelsens natt: Han er din hjelper, som aldri blir matt! Regn med din Frelser når synden gjør ve, Husk at hans blod gjør deg hvit re enn sne! Nåden er større enn synden er stor. Regn med din Frelser, han gav deg sitt ord! Regn med din Gud når til arbeid du går, ellers du intet i garnene får! Selv vil han bruke din hånd og din munn, regn da med Jesus hver eneste stund! Det er mange gode salmer og sanger som er innholdsrike og med et klart budskap,så det kan jo være flere sanger som passer å ta med, men den som jeg nevner her virker så personlig og noe jeg skal få lov å føle meg trygg i. Regn med din Frelser så regner du rett Det er ikke lenge før det er påske og da skal påskebudskapet igjen lyde. Jesus gikk lidelsens tornfulle vei til Golgata, der ble han spikret opp på et kors, der hang han til han døde.han døde for deg og meg, han gav livet sitt for oss mennesker. I Apostlenes gjerninger 4.12 står det: Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Denne frelse skal du og jeg få lov å ta imot med takk, ikke av verdighet eller fortjeneste, men bare av Guds store Nåde. En riktig god påske. Hilsen Torgny Skarvang MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR

4 Sju lag maling er skrapet ned og første strøk med maling er påført. Alter og prekestol er dekket til med plast. Etter mange år kan menigheten i Sannidal nå glede seg over nymalt tak. Etter mange malinglag og utstrakt bruk av sparkel i tidligere omganger flasset malingen av i store flak, og taket så ikke pent ut. Det har vært en lang prosess fram til ferdig resultat, og Riksantikvaren har vært flittig konsultert underveis i prosessen. Fra kirkevergens side har vi vært opptatt av å ta vare på de kvalitetene som Sannidal kirke har, både ved at den er vår eldste kirke og ved at den har et interiør som det har vært lagt mye arbeid ned i i tidligere omganger. Og det var her vi støtte på utfordringer 4 ENDELIG nytt tak i Sannidal kirke. da dekorasjonene i taket ble avdekket. Etter litt tvil kom vi i samarbeid med Riksantikvaren fram til at dekorasjonene stammet fra rundt år Da kirken ble malt innvendig var man opptatt av å gjenskape tilbake til et 1700-talls interiør, og med dekorasjoner fra sent på 1800-tallet ville vi få stilarter som kolliderte. Derfor kunne ikke Riksantikvaren ikke godkjenne at vi hentet tilbake dekorasjonene, selv de isolert sett kunne vært spennende å få fram. Det var derfor stor skuffelse både hos oss og hos malermester Arnfinn Waag da vi måtte male over dekorasjonene. Nå må vi ta vare på dem i form av bilder, gamle

5 n Dekorasjoner i taket blir avdekket. m Sjablong av mønsteret i taket n Stillas på galleriet mot sør. sjablonger og opptegninger som Waag har gjort. Vi må i tiden framover sammen finne en god måte å vise disse fram på. Jeg vil benytte anledningen til å takke både malermester Arnfinn Waag og hans mannskap for en spennende og arbeidsom prosess. Det har til tider vært krevende, men det har vært en positiv og lærerik prosess. Det er flott å samarbeide med gode fagfolk. En stor takk også til menighetsrådet og andre involverte i Sannidal for positiv medvirkning til et godt resultat og for stor tålmodighet underveis. Det har vært spennende! Når det gjelder økonomien har vi tro på at Kragerø kommune kan være med og dekke den merkostnaden som har blitt, fordi arbeidene ble mer omfattende enn først antatt. Mye av dette ekstraarbeidet ble gjort fordi vi tidlig i prosessen, gjennom samtalene med Riksantikvaren, fikk grunn til å håpe på at vi kunne hente tilbake dekorasjonene i taket. Så selv om resultatet ikke ble slik vi håpet, så ble det uten tvil gjort et mye mer grundig forarbeid til malingen enn det som ellers ville blitt gjort. Takk for samarbeidet til alle!! John Kr. Stranden kirkeverge MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR

6 Halvor Halvorsen (t. v.), Bjørn Vidar Bråthen og ordfører Kåre Preben Hegland i hyggelig prat under kirkekaffen. EN STOR MERKEDAG for Helle menighet Tekst og foto: Roar Thorsen 10. januar 2010 vil bli stående som en stor merkedag for menighetslivet på Helle. Da ble Helle et eget kirkesokn, med Helle kirke som soknekirke, og med Harald Gulstad som den første soknepresten. Som seg hør og bør var det biskopen selv, Olav Skjevesland, som ledet an i den høytidelige gudstjenesten som markerte innvielsen av soknet. Helle kirke var fylt til trengsel, og de fikk høre biskopen holde tale for dagen, der han snakket om troen, og blant annet hva den har betydd for han selv som kristen. Innledningsvis fortalte prost Bente Heibø Modalsli litt om arbeidet på Helle, og i gudstjenesten var det sang av både Minikoret på Helle og de noe eldre jentene i koret Angels, ledet av Sharlene Lia. Silje Fuglestad spilte trompet sammen med Robert Czyz ved orgelet. Etter at gudstjenesten var over, fortsatte feiringen med kirkekaffe med påfølgende samvær, der en rekke gjester var med på å kaste glans over dagen. Blant disse var ordfører Kåre Preben Hegland, som i sin gratulasjonstale pekte på det faktum 6

7 Hellekirken var fylt til trengsel. Minikoret sang under sokneinnvielsen. Glimt fra innvielsesdagen. Fra venstre sokneprest Harald Gulstad, biskop Olav Skjevesland og prost Bente Heibø Modalsli. at det er utrolig sjelden at det opprettes nye kirkesokn. - Det vanlige er å legge ned kirkesokn i dag, og det viser hvordan dere her på Helle har kjempet for å nå målet, sa Hegland. Han benyttet anledningen til å takke alle som har stått på for denne saken, og nevnte spesielt Bjørn Vidar Bråthen, som ledet stiftelsens råd i flere år før Trond Kilnes overtok som leder for det første soknerådet fra 1. januar Håkon Langlo var den som tok for seg det historiske tilbakeblikket, og han kom til at Halvor Halvorsen var den som fortjente betegnelsen Mr. Hellekirken. Halvorsen har deltatt aktivt i arbeidet med Hellekirken helt siden planene om å bygge en kirke dukket opp midt på 70-tallet. Forsamlingen fulgte opp med en varm applaus for Halvorsen. Øvrige som benyttet anledningen til å komme med hilsen, var kirkeverge John Kristian Stranden, tidligere prost Leif Westermoen, Inger Brunsvik i Kragerø menighet, stiftsdirektør Tormod Stene Hansen fra Agder og Telemark bispedømmekontor, og Signe Liv Lundheim fra Levangsheia menighet. På grunn av vanskelige isforhold var det ikke mulig for noen fra Skåtøy menighet å være med, så Bente H. Modalsli tok seg av gratulasjonene derfra. Hun ba det nye soknet stelle ekstra pent med soknebarna fra Skarbo og Fossing, som nå skal tilhøre det nye Helle sokn. Sannidal menighet mister nå en stor del av Sannidal sokn til Helle. Det er bestemt at grensene mot vest skal følge de nye skolekretsgrensene som er vedtatt for nye Helle skole. Sokneprest avsluttet hilsningene, og uttalte noe humoristisk at det ikke var annet å gjøre enn å gi Helle sokn avskjed i nåde. MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR

8 PÅ HERRENS JORD! En betenkning. Det er mye snakk om miljø for tiden. Så mye at mange kanskje går lei eller mister motet. Det nytter jo uansett ikke kke e hva vi selv gjør! Eller? I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Slik innleder Johannes sitt vitnesbyrd om Kristus.Tilfeldig var dette vel ikke. I hans samtid var mange på søken etter Logos, ordet eller innsikten som skulle opplyse mennesket. Johannes peker på Kristus som Guds ord. Han, ingen annen er selve skaperordet. I Ham er alt blitt til, og uten Ham er intet blitt til av alt som er til. Johannes ord spenner en lang bue tilbake til selve skapelsen, der Herren skaper himmel og jord. Han skaper, som bare han kan: Creatio - Å skape av intet. Og så sier Han til mennesket: Fyll Jorden og legg den under dere! Det finnes vel neppe noen av Guds befalinger som vi har oppfylt så grundig? Forvalteransvaret som ligger i denne befalingen har vi nok tatt langt lettere på. Har Gud virkelig sagt...? Med disse ordene begynner djevelen det første angrepet på menneskehetens forhold til Gud. Han angriper nettop Guds Ord. For Gud hadde sagt! På samme måte må vi som Kristi Kirke ta inn over oss at vi har et særlig ansvar for å utøve forvalterrol- U S H len Gud har gitt oss på en n god god måte. måtte. Hver Hve verr og en av oss må søke å leve eve på een n sl slik ik måte at den verden Gud harr g git gitt itt oss os ikke ikke går til grunne. Det er Guds ds sa sak k nå n nårr tide tiden deen den er omme! Til den dag er dett vå vårt ans ansvar nsva varr å va forvalte Hans gaver. Det er langt fra alt vi personlig perso sonl nlig iig h har ar iinnnn nflytelse over. Vi må likevell taa in inn nn over er o oss ss at vi har del i et kollektivtt an ansvar nsvar ffor or d det e et som er galt i verden. Det måå ikke iikk kkee gjør kk gjøre re oss motløse at vårt eget bidra bidrag rag g syne synes ness ubetydelig i den store sammenhengen. mm menh n en enge geen. n Derimot skal vi bringe med ed osss vår vår å del dell av skylden for skadene vi påfører åførrer sskape skapererverket til Herrens bord. Sammen am mme men n med d det vi personlig har gjort gal galt, altt, o og g al alle le unnlatelser vi må vedkjenne nnee os o oss, s, får vii bekjenne våre synder, gå til n nådens å ens bo åd bord, ord rd, og bære båre barn til dåpen. pen. n. I ssakramenak kramentene møter vi Herren og han hans ns eevi evige vige ge Ord. Ord. Skaperordet, som var fra begynnelsen beg gyn ynne nels llsen en av av gjenoppretter det som har ar bl blit blitt ittt fe feil, og uten egen fortjeneste får vi del i Herrens nåde. Ikke ved egen kraft, men gjennom hans Ord. For: I begynnelsen var ordet. Ordet var Gud, og Ordet var hos Gud. Vi skal da gjøre vår del, på Herrens jord. Og så kan vi være trygge på at Herren selv engang skal rette opp alt som gikk galt underveis. Takk Gud for ditt evige Skaperord! Guds fred! Hilsen, Tom Einar Andersen S M og sø tv år og fr ru in be og kj på sa al ki el ki fa be Je so Rø la va se et M SAME :48:06

9 UTFLYTTEDE Sannidøler Hei! S om utflyttet Sannidøl eller Kjølebrønding (til Kragerø) ble jeg spurt om å skrive noen ord i Menighetsbladet. Mitt navn er Ragnhild Rødland (f. Bakken) og jeg er vokst opp på Brattås i Kjølebrønd i en søskenflokk på 8-6 jenter og 2 gutter. Jeg har en tvillingsøster som heter Randi. Vi vokste opp i et godt og trygt hjem, de første årene i en storfamilie med en bestefar og tante, og en onkel som bodde der når han var hjemme fra sjøen. Det var en trygg og god oppvekst med folk rundt oss i alle hus. Oppveksten i Kjølebrønd inkluderer også søndagsskolen, speideren og bedehuset med mange trygge gode mennesker, og minnene om alle disse er trygge og gode. Vi kjente alle familiene, og vi er en venninnegjeng på 7 som hvert år minst reiser på en tur eller samles hos hverandre. Dette er verdifullt for oss alle. Til høsten er vi gullkonfirmanter i Sannidal kirke, rart å tenke på at 50 år er gått, og at mitt eldste barnebarn skal konfirmeres i mai i Bardu kirke! Min første jobb i Kragerø var på Trikotasjefabrikken i 4 år, så Gromstad Auto i 4 år før jeg begynte på gamle Kragerø sykehus i januar Jeg jobber fremdeles på Sykehuset Telemark HF, som det nå heter. Jeg traff etter hvert min mann, Terje Bjarne Rødland, han vokste opp på Lindås i Nordhordaland. Vi giftet oss i Sannidal kirke i juli Han var sjømann og vi møttes via en julepakke jeg sendte til Sjømannsmisjonen. Vi fikk to jenter, Gerd, f. i 1974 og oppkalt etter vår lillesøster, som døde i Hun bor på MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR Setermoen i Troms, er gift med Kenneth og begge er ansatt i Forsvaret. De har 3 jenter, Helene, Martine og Ingrid. Solveig, født i 1977, er også gift - med Magnus og de har lille Oskar. Begge jentene våre er døpt i Sannidal kirke, da vi de første årene følte mest tilknytning til Sannidal. Etter 16 år i Hestehagen på Kalstad flyttet vi til Øya i Kragerø, hvor vi har bodd i vel 20 år. Etter som årene har gått er det Kragerø Menighet og også bedehuset her som har blitt min plass. Jentene var i oppveksten med i barnekoret i Frikirken, siden i Singspiration. De er begge konfirmert i Kragerø kirke. Jeg var selv med i MegaSingspiration i mange år, men da min kjære Terje ble syk i 2002 følte jeg etter en tid for å prioritere han. Han døde i november 2006, 66 år. Jeg er glad i kirken min, går som regel dit hver søndag. Jeg er glad i liturgien, salmesangen og den flotte orgelmusikken. Det gir høytid i hverdagen. Selv om det ennå er full vinter, hilser jeg dere alle med: Den blomstertid nå kommer med lyst og glede stor. Den kjære lyse sommer da gress og grøde gror. Nå rører solens armer ved alt som før var dødt, de blide stråler varmer og alt på ny blir født. Noe å se fram til! Med vennlig hilsen Ragnhild Rødland. 9

10 i Sannidal Menighet Søndag 7. februar var det familiegudstjeneste i Sannidal menighet. Gudstjenesten ble avholdt på Mo bedehus på grunn av at kirken er under oppussing. Det var bra oppmøte, noen ekstra stoler måtte også finnes fram. Gudstjenesten var koselig og litt uhøytidelig, som familiegudstjenester pleier å være. Prest Mecky fikk assistanse av tre gutter fra barnekoret under prekenen. De hjalp til med å illustrere historien om Jesus og tre disipler på fjellet. De gikk, og gikk for å komme seg opp på fjellet, før de fikk sette seg ned og ta matpause. Da fant de jammen både niste og andre overraskelser i sekkene sine. 10 Hele barnekoret bidro for øvrig med flott og entusiastisk sang i to avdelinger. På den ene sangen fikk de også med seg hele menigheten med både sang og bevegelser. Som alltid er barnekoret hjertelig til stede, og applausen er en viktig del av deres opptreden. Som en påpekte på søndag da applausen ble litt forsinket: Jeg hører ikke noe klapping her Etter gudstjenesten var det oppvartning med kjempegod hjemmebakst, kaffe og saft til barna.

11 Kunne jeg bare være 4 år snart. Et av høydepunktene i uken min, hvis en da ser bort fra å leke, se på barne-tv og lørdagsgodt, er å kjøre storesøster på øvelse i barnekoret. Hver uke tror jeg at jeg også skal få begynne, og hver uke blir jeg like skuffet. Enda jeg synger av full hals hele uken. Jeg øver, og øver, og øver: ikke to, ikke to, ikke to, men alle, alle, Jesus, la la la la og jeg er ikke, jeg er ikke, yes sir!. Det er visst ikke nok. De siste gangene vi har hentet storesøster på koret, har jeg fått lov til å stå i ring og synge avslutningssangen med dem. Gjett om jeg er lykkelig da? Måtte bare de neste to årene fly av gårde, sånn at jeg også kan få begynne på kor!! Hilsen Tomine 2 år. MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR

12 Helle kirke har fått sitt eget kirkeskip, laget av Birger Nilsen. Helle kirke MED EGET KIRKESKIP Kort tid etter at Helle kirke var blitt vigslet til ny soknekirke, fikk menigheten overrakt et flott kirkeskip som nå pryder kirkerommet. 12 Det er Birger Nilsen på Helle som er mannen bak det flotte skipet. Skipet, som er et orlogsskip med tre master av Wasa-typen, har han arbeidet med i flere år, og selv regner han med det ligger ca arbeidstimer bak det flotte resultatet. Det var en høytidelig stund da skipet kunne presenteres på en gudstjeneste i begynnelsen av februar, og det var sokneprest Harald Gulstad som kunne fortelle menigheten om den flotte gaven. Samtidig kunne han også fortelle litt om symbolikken i et kirkeskip. Selve skipet er et bilde på den livsreisen vi mennesker gjør, og på skuta er det oppgaver og plass nok til alle. - På ferden vil Jesus være en god og trygg kaptein, noe som er fremstilt i akterspeilet på skipet. Seilet representerer troen som igjen henger på masten, som for sin del er et bilde på korset. Ankeret er håpet, ankertauet bønnen og ankerbunnen er et symbol på Guds trofasthet. Roret, det som skal bringe skuta trygt i havn, representerer i denne sammenheng Bibelen, kunne Gulstad fortelle. Roar Thorsen

13 På Steinmann med utsikt over Kragerø Mi Contra Fa Organist på Helle og i Sannidal, Robert Czyz, inviterte noen av sine musikervenner fra Polen hit for å holde konsert i februar. De ble innkvartert privat i Sannidal og fikk i løpet av sitt tre dager lange opphold også se seg litt rundt i distriktet. Trioen Mi Contra Fa - tre proffe jenter bosatt i Elblag - gav oss en times stor opplevelse i Hellekirken 14.februar. Jentene var fulle av humør og uttrykte takknemlighet for gjestfriheten, oppholdet og for muligheten til å ha konsert her. Mi Contra Fa består av : Anna Wojak - fløyte Natalia Dluzniewska piano Milena Oliwniczak cello Konsert i Hellekirken Filip Czyz og jentene ved kakebordet i Dobbelia. MENIGHETSBLAD ETSB FOR SANNIDAL AL OG HELLE NR

14 Nissegutt Kristian SANNIDALMENIGHETSUNGDOMSKLUBB hadde nissefest på låven til Ole Wastøl i desember og nyttårsfest på Barland. To stilige damer - Marianne og Ellen På tur - aldri sur! Elvira, Liv Mari og Marianne Stemning ute 14

15 Adventskonsert Juntos Sannidal Soul Children- inviterte til adventskonsert i Sannidal kirke søndag 6.desember. Stivpyntede korister stilig i sort og lilla hadde forberedt seg godt til oppgaven. Og gav oss en konsert som var vakker og variert. Sangene ble bundet sammen av korleder Kristin Wohlenbergs adventstanker. Til innledning og avslutning hørte vi sangen med latinsk tekst -Vitae Lux Livets lys - med nydelig tonefølge av fløyte og cello. Som eneste tilstedeværende lokal avis nøler ikke menighetsbladet med å gi konserten terningkast 6. Og mens tilbudene om julekonserter står i kø er det befriende å oppleve en adventskonsert i adventstiden. MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR

16 SANGKVELD på Mo bedehus Mange fant veien da Mo bedehus inviterte til sangkveld med Kjell Lindheim. Den utflyttede sannidølen hadde med seg Dagfinn Køhn organist i Kviteseid som akkompagnatør. Å få være sammen, å få lytte til vakker sang og å selv få delta i allsang det var tydelig at kvelden fylte et behov. Det var mange som ønsket seg sanger som skulle synges og kvelden kunne sånn sett ha vart ut i de små timer. Gjestene fra Kviteseid ønskes varmt velkommen også ved en senere anledning Kjell Lindheim sang blant annet en vakker påskesang som gjengis her. Gå inn i Getsemane Gå inn i Getsemane, gå inn til din Frelsermann. Gå inn, der lærer du bønn, gå inn og lær av Guds sønn. Bered ditt sinn, gå inn, gå inn i fred og bed. Gå ut til Golgata og se på din Frelsermann. Gå ut der ser du din synd, gå ut der ser du din skam. Se straffen stor i gjerning ord ble lagt på Ham. Gå så i haven inn med all den frykten din. Gå inn han byder deg: kom! Gå inn se graven er tom. For dødens makt ble underlagt av Ham, Guds lam. Gå så i livet ut og lev for din Frelsermann. Blir foten såret og trett, gjør Jesus vandringen lett. Blir veien slem, så gå kun frem, du når ditt hjem. TEKST OG MELODI: FINN E. OLSEN 16

17 KONFIRMANTER i Sannidal kirke og Hellekirken 2.mai 2010 SANNIDAL KIRKE Nora Auråen Albertsen Kevin Huseby Berg Stine Mostad Bjørklund Hanna Marie Brekka Mads Varlo Clemmetsen Christine Myrseth Farsjø Kari Lunden Fjellheim Emil Lønne Fredriksen Ken Robin Buen Følgesvold Jørgen Gulliksen Thomas Haugholt Eivind Hegland Simen Godagene Ludvigsen Ida Marie Norin Kjersti Skarvang Olsen Ingeborg Eileen Pedersen Maria Charlotte Pietschmann Sigbjørn Ugelstad Rasmussen Teddy Aron Løvik Sjuve Ellen Stensvold Malin Sundbø Jonas Bergslien Svendsen Anneline Holmen Tangen Morten Aamot Trædal Caroline Tønnesland Jonathan Wohlenberg Karl Holte Aarø HELLEKIRKEN Ida Eneberg Auråen Christina Coco Frank-Oliver Haugholt Danielsen Kristine Karlsen Dukefoss Anita Røed Frøhaug Stian Kristian Hansen Hanne Iversen Simon Gundersen Johnsen Marthe Charlotte Drageland Klausen Lena Kristoffersen Kråkenes Sondre Solli Kvihaugen Marius Gjeruldsen Moen Sebastian Mogen Christoffer Devenney Nilsen Mats August Tovsen Nilsen Rebekka Klokkervold Nilsen Gaute Paulsen Morten Taasen Ree Lisa Marie Nitschke Rørholt Iselin Mari Engseth Sverkmo Nina Hommeland Sørum Mikael Kristoffer Vikre Simen Birkeland Aasen MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR

18 Terje Pedersen Tlf: Vi arbeider med; VENTILASJON, INNEKLIMA, VARME OG ENØK, hovedsaklig innen næringsbygg. TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank Kragerø Sparebank «Lokalbanken siden 1840» Kragerø Sparebank «Lokalbanken siden 1840» Kragerø Sparebank «Lokalbanken siden 1840» Kragerø Sparebank «Lokalbanken Kragerø siden Sparebank 1840» «Lokalbanken siden 1840» «Lokalbanken siden 1840» «Lokalbanken siden 1840» Bakeri Kragerø Volum E Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25 Telefon Støtt våre annonsører de støtter oss! Sannidal Landhandel Telefon

19 MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE Utgitt av Sannidal menighetsråd og Helle menighetsråd Redaksjonskomite : Hildegunn Wangen, Elfrid Dobbe og Kari Skarvang Kontonr. til menighetsbladet: DØPTE: Sannidal kirke: Tor Håkon Nomeland Klausen Jacob Næss Lotta Wehus Solvang Siver Tveit-Pedersen Edvard Brenna Nilsen Matheo Andreassen Bråten Christina Køhler Hellekirken: Lukas Vatn Larsen Leah Kristin Vatn Larsen Pernille Haugen Brendtøy Hauk Aleksander Naper-Helgestad Aurora Mariell Naper-Helgestad DØDE: Asta Holtane f Olav Kaasa f Magnar Johan Kalseth f Valborg Tordis Rygh f Marit Romnes Ellingsen f Menighetskontor for Sannidal og Helle sokn Kirkestua Gamle Sørlandske Sannidal Kontortid menighetssekretær: Tirsdag og torsdag kl Telefon : Telefax: E-post: Sannidal sokn Sokneprest: Tlf E-post : Organist: Robert Czyz Tlf Kirketjener og kirkegårdsarbeider: Palmar Moltu Tlf Klokker og menighetssekretær : Kari Skarvang Tlf / Renholder: Rita Løvik Helle sokn Sokneprest: Harald Gulstad Tlf / E-post : Organist: Robert Czyz Tlf MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE NR

20 Velkommen til gudstjeneste! SANNIDAL SOKN 28.mars Palmesøndag Sannidal kirke kl april 4.april 5.april 18.april 25.april Skjærtorsdag Sannidal kirke kl Nattverdgudstjeneste Harald Gulstad 1. påskedag Sannidal kirke kl Høytidsgudstjeneste 2.påskedag Kjølebrønd bedehus kl Kjølebrønd Blåsegruppe 2.søndag etter påske Sannidal kirke kl Ung messe Samtale med konfirmantene Juntos Sannidal Soul Children 3.søndag etter påske Sannidal kirke kl Familiegudstjeneste Sannidal kirkes barnekor 2.mai 13.mai 17.mai 23.mai 24.mai 30.mai 6.juni 4.søndag etter påske Sannidal kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste Kristi Himmelfartsdag Sannidal kirkegård kl Grunnlovsdag Sannidal kirke kl Familiegudstjeneste 1. pinsedag Sannidal kirke kl Høytidsgudstjeneste 2.pinsedag Stangnes kl Felles for Sannidal og Støle menigheter 1.søndag etter pinse Sannidal kirke For klokkeslett, se annonse i lokalavisa 2.søndag etter pinse Sannidal kirke kl Med forbehold om endringer HELLE SOKN 28.mars Palmesøndag Hellekirken kl Påskevandring Harald Gulstad 2.april 4.april 25.april 2.mai 9.mai 23.mai Langfredag Hellekirken kl Pasjonsgudstjeneste 1. påskedag Hellekirken kl Høytidsgudstjeneste Harald Gulstad 3.søndag etter påske Hellekirken kl Samtalegudstjeneste Harald Gulstad 4.søndag etter påske Hellekirken kl Konfirmasjonsgudstjeneste Harald Gulstad 5.søndag etter påske Skarbo bedehus kl Harald Gulstad 1. pinsedag Hellekirken kl Høytidsgudstjeneste Harald Gulstad 20.juni søndag etter pinse Gautefall Fjellkirke kl Fellesgudstjeneste for Bamble prosti Innvielse av fjellkirken Biskop Olav Skjevesland 13.juni 3.søndag etter pinse Hellekirken kl Harald Gulstad Med forbehold om endringer Grafisk produksjon: RLF Trykk: Erik Tanche Nilssen as, Skien.

MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE JUNI 2010 NR. 2 70. ÅRGANG. JeRUSSalem side 17

MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE JUNI 2010 NR. 2 70. ÅRGANG. JeRUSSalem side 17 MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE JUNI 2010 NR. 2 70. ÅRGANG Konfirmasjon side 5-11 Ingebjørg Lindheim konfirmant 1934 JeRUSSalem side 17 Sommerhilsen fra Mecky Wohlenberg, prest i Sannidal: Våpenhuset

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD DESEMBER 2009 NR. 4 69. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD DESEMBER 2009 NR. 4 69. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD DESEMBER 2009 NR. 4 69. ÅRGANG Livets lys og livets kraft Gi oss håp og mot Led oss i den mørke natt Hjelp oss å slå rot Stillheten senker seg Dødens makt er stor Smal og bratt er

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD MARS 2008 NR. 1 68. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD MARS 2008 NR. 1 68. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD MARS 2008 NR. 1 68. ÅRGANG PRESTENS HJØRNE Dere er nok ikke klar over det, men jeg var på TV en gang. For 20 år siden var jeg med i den NRK overførte påskedagsgudstjenesten. Jeg

Detaljer

Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Gud, gjør døren inn i. denne kirken vid. nok til å ta imot. alle som trenger. kjærlighet og. fellesskap.

Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Gud, gjør døren inn i. denne kirken vid. nok til å ta imot. alle som trenger. kjærlighet og. fellesskap. SANNIAL MENIGHETSBLA OG H MENIGHETSBLA JUNI SEPTEMBER 010014 NR. NR. 3 74. ÅRGANG Gud, gjør døren inn i denne kirken vid nok til å ta imot alle som trenger Konfirmasjon kjærlighet og fellesskap side5 Ingebjørg

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

MENIGHETSBLAD. Midt i vår verden, her hvor vi bor, står et bygg som et tegn på vår tro. Lyset og mørket, himmel og jord, møtes her i en levende bro.

MENIGHETSBLAD. Midt i vår verden, her hvor vi bor, står et bygg som et tegn på vår tro. Lyset og mørket, himmel og jord, møtes her i en levende bro. SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2011 NR.3 71. ÅRGANG Midt i vår verden, her hvor vi bor, står et bygg som et tegn på vår tro. Lyset og mørket, himmel og jord, møtes her i en levende bro. MIDT I VÅR VERDEN

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG Hver en dag er en gave en mulighet Hver dag er en nåde fra himmelen ned SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 3 2006 1 Gaven og OPPGAVEN Livet er en gave, en

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. side5. Joh. 1,5 DESEMBER 2013 NR. 4 73.

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. side5. Joh. 1,5 DESEMBER 2013 NR. 4 73. Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2013 NR. 4 73. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Joh. 1,5 Foto: Kjersti Skarvang

Detaljer

MENIGHETSBLAD MARS 2012 NR. 1 72. ÅRGANG. Herre, denne dag er din! Vi er sammen for å møte deg. For å feire din oppstandelse og din seier over døden

MENIGHETSBLAD MARS 2012 NR. 1 72. ÅRGANG. Herre, denne dag er din! Vi er sammen for å møte deg. For å feire din oppstandelse og din seier over døden SANNIDAL MENIGHETSBLAD MARS 2012 NR. 1 72. ÅRGANG Herre, denne dag er din! Vi er sammen for å møte deg. For å feire din oppstandelse og din seier over døden Museum eller marmeladeutsalg? Juntos-koret er

Detaljer

Påske ANDAKTEN GOD PÅSKEHØYTID! side 8-9. Anne-Mette A. Bamle. Forsikring av eiendom og innbo kjøper du hos oss.

Påske ANDAKTEN GOD PÅSKEHØYTID! side 8-9. Anne-Mette A. Bamle. Forsikring av eiendom og innbo kjøper du hos oss. Påske ANDAKTEN Anne-Mette A. Bamle D en stille uke og påsken er tett på både liv og død, tett på sorg og glede, tett på alt det som hører med i et menneskeliv. Kontrastene som veksler. overvant han døden

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD. Gud sin egen Sønn oss gav Nå ved juletide Derfor går et lovsangshav Over verden vide DESEMBER 2006 NR. 4 66.

SANNIDAL MENIGHETSBLAD. Gud sin egen Sønn oss gav Nå ved juletide Derfor går et lovsangshav Over verden vide DESEMBER 2006 NR. 4 66. SANNIDAL MENIGHETSBLAD DESEMBER 2006 NR. 4 66. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 4 2006 Gud sin egen Sønn oss gav Nå ved juletide Derfor går et lovsangshav Over verden vide 1 SAME04006 1 28-11-06 06:47:24

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2-2011 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 2 2011 årgang 70 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Far! om du vil, så la denne

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD. Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD. Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn På lørdag 20. september var vi på menighetstur til himmelriket på Gautefall. Dette er en dalgrop

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Vi trenger ikke kopiere andres

Vi trenger ikke kopiere andres LEDERARTIKKEL t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no f: Montasje: Frode Daland Forstå vår tid Bibelen lærer oss at det var noen som utgjorde en forskjell; det var de som forstod seg på tiden de levde i. Den

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Foto: Lars Anders Mathisen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.:

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 2. juni 2013. Foto: Elisebeth Olsen

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 2. juni 2013. Foto: Elisebeth Olsen 47. årgang. Nr. 2. juni 2013 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Foto: Elisebeth Olsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, Boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78 40 29 20

Detaljer

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014. NR. 1 PÅSKENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 1

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Menighetsbladet. Ski og Kråkstad. Vi ønsker våre lesere en god påske! Prestekragen menighetsbarnehage. Side 4-5

Menighetsbladet. Ski og Kråkstad. Vi ønsker våre lesere en god påske! Prestekragen menighetsbarnehage. Side 4-5 INFORMASJON Ski og Kråkstad Menighetsbladet NR.1-2010 Prestekragen menighetsbarnehage nedlagt Side 4-5 Intervju med kirkeverge Astrid Holmsen Krogh: Side 6-7 Vi ønsker våre lesere en god påske! 850-årsjubileum

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram.

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram. KIRKEBLAD FOR KRAGERØ, SKÅTØY OG LEVANGSHEIA Kirkeblad for Kragerø, NR. 1 APRIL Skåtøy 2009og Levangsheia Nr. 4 desember 2010 HVA SKJER I PÅSKEN? side 13 kirkens juleprogram side side 162-3 jafar 17 år

Detaljer